Gigaset | button | User manual | Gigaset button Benutzerhandbuch

Gigaset button Benutzerhandbuch
Verpackungsinhalt
Contents of the package
Contenu de l‘emballage
Contenuto della confezione
Περιεχόμενο Συσκευασίας
1 Sensor button
1 Batterie CR123A
2 Klebestreifen
4 button cover farbig
1 Kurzanleitung
1 Sicherheitsbroschüre
1 sensor button
1 battery CR123A
2 adhesive strips
4 button cover coloured
1 quick-start guide
1 safety brochure
1 capteur button
1 batterie CR123A
2 rubans adhésifs
4 button cover couleurs
1 mémento
1 brochure de sécurité
1 sensore button
1 batteria CR123A
2 strisce adesive
4 button cover a colori
1 istruzioni per l‘uso
1 brochure di sicurezza
1 μπουτόν - button λειτουργιών
1 μπαταρία τύπου CR123A
2 αυτοκόλλητες ταινίες
4 χρωματιστά καλύμματα πλήκτρου
1 φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
1 φυλλάδιο οδηγιών ασφαλείας
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
Version:
15.03.2017
www.gigaset.com
Erweitern Sie Ihr elements alarm system
Extend your elements alarm system
Complétez votre elements alarm system
Ampliate il vostro elements alarm system
Eπεκτείνετε το σύστημα ασφάλειας elements
Mit der Schaltsteckdose plug lassen
sich elektrische Geräte von überall
an- und ausschalten.
Der Rauchwarnmelder
smoke schlägt bei Rauchentwick-
Use the plug intelligent socket to
The smoke smoke detector
raises the alarm immediately and
from anywhere.
La prise de commutation plug vous
permet d‘activer et de désactiver
des appareils électriques où que
vous vous trouviez.
Le détecteur avertisseur de fumée
smoke émet immédiatement une
alarme en cas de développement
de fumée.
Impiegare il plug "intelligente" per
accendere e spegnere i dispositivi
elettrici da qualunque posto.
Il rilevatore di fumo smoke emette
un‘allarme immediatamente
Χρησιμοποιήστε την έξυπνη πρίζα
ώστε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε συνδεδεμένες
συσκευές από οπουδήποτε
Ο αισθητήρας καπνού στέλνει
ειδοποίηση αμέσως μόλις ανιχνευθεί
καπνός στο χώρο που ελέγχει.
Wir sind gerne für Sie da.
We are here to help.
Nous sommes là pour vous.
Siamo qui per aiutarti.
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
Sie haben Fragen oder wollen sich ausführlich über unsere Sicherheitslösungen informieren?
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf www.gigaset.com.
Den Support erreichen Sie direkt aus der App oder auf
www.gigaset.com/support.
Do you have any questions or want detailed information on our security
solutions? We look forward to welcoming you on www.gigaset.com.
Helpful videos are also on our YouTube and Facebook sites. Support is available
directly from the app and on www.gigaset.com/support.
Vous avez des questions ou vous voulez vous informer de manière détaillée
Nous nous réjouissons de votre visite sur www.gigaset.com.
Vous trouverez également des vidéos utiles sur YouTube ou sur notre page
Facebook. Vous pouvez joindre le service d‘assistance directement depuis
l‘application ou sur www.gigaset.com/support.
Hai qualche domanda o desideri informazioni dettagliate sulle nostre soluzioni
di sicurezza? Sei il benvenuto su www.gigaset.com.
Sul nostro canale YouTube o su Facebook si trovano anche video di aiuto.
Il supporto è disponibile direttamente dall‘app e su
www.gigaset.com/support.
Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λύση
ασφαλείας μας; Επισκεφτείτε μας στο www.gigaset.com
.
Βοηθητικά βίντεο μπορείτε να βρείτε στις σελίδες μας στο YouTube και το
Facebook. Υποστήριξη επίσης υπάρχει μέσω της εφαρμογής αλλά και στο
www.gigaset.com/support.
elements button
Kurzanleitung
Quick-start guide
Mémento
Istruzioni per l‘uso
Σύντομες οδηγίες χρήσης
So installieren Sie button.
How to install button.
Comment installer button.
Come installare button.
Πως να τοποθετήσετε το μπουτόν.
Um button in Betrieb zu nehmen, folgen Sie bitten den folgenden
Schritten und den Anweisungen in der App.
Bitte beachten Sie das beiliegende Hinweisblatt.
Mehr Informationen erhalten Sie auch auf www.gigaset.com
To put button into operation, please follow these steps and the
instructions from the app.
Please take note of the enclosed instruction sheet.
For more information, go to www.gigaset.com
Pour mettre en service button, suivez les étapes suivantes ainsi que
les consignes de l‘application.
Plus d‘informations sur www.gigaset.com
Mettere in funzione button attenendosi ai seguenti passaggi e alle
istruzioni indicate dall’App.
Osservare anche il foglio di istruzioni allegato.
Maggiori informazioni sono disponibili anche in www.gigaset.com
Προκειμένου να θέσετε το μπουτόν σε λειτουργία, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα και τις οδηγίες της εφαρμογής.
∆ιαβάστε τις οδηγίες που εσωκλείονται.
Επιπλέον πληροφορίες βρείτε στο www.gigaset.com
Βήμα 1
Batterie einlegen, Blende einrasten
–> noch nicht montieren!
Insert the battery and click the panel into place
–> do not install the device yet!
Insérez la batterie, enclenchez le cache
–> ne procédez pas encore au montage !
Inserire la batteria, applicare il coperchio
–> non procedere ancora con il montaggio!
Τοποθετήστε τη μπαταρία και στη συνέχεια το καπάκι
–> μην τοποθετήσετε τη συσκευή στη τελική της θέση !
Βήμα 2
5 sec - δευτ.
Gigaset elements app starten und auf „Elements“ klicken;
hinzufügen “+“ drücken; „alle anderen Sensoren“ auswählen und den
Anweisungen folgen.
Launch the Gigaset elements app and click on "Elements"; press
add "+"; select "all other sensors" and follow the instructions.
ajouter, cliquez sur « + » ; sélectionnez « tous les autres capteurs » et
suivez les instructions.
Avviare Gigaset elements app e fare clic su "Elements"; premere
aggiungi "+"; scegliere "tutti gli altri sensori" e seguire le istruzioni.
Ανοίξτε την εφαρμογή Gigaset elements και επιλέξτε "Elements", στη
συνέχεια πιέστε "+" , και επιλέξτε "Αll other sensors". Στη συνέχεια
ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει η εφαρμογή, πιέζοντας τα πλήκτρα
δήλωσης στη βάση και τον αισθητήρα για 5 δευτ. συνεχώς, μέχρι το led
στον αισθητήρα να ανάψει σταθερά. Μετά πιέστε “Continue”.
Βήμα 3
Klebestreifen anbringen, Sensor montieren (direkt oder mit
Halterung), 15 Sekunden andrücken und mit Hilfe der App kalibrieren.
Unter „Regeln“ elements button
elements button under "Rules".
Installez la bande adhésive, montez le capteur (directement ou avec
support), pressez 15 secondes et calibrez à l‘aide de l‘application.
button.
Applicare la striscia adesiva, montare il sensore (direttamente o con il
supporto), tenerlo premuto per 15 secondi e calibrare tramite l’App.
button sotto "Regole".
Κολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία, τοποθετήστε εφόσον θέλετε τον
αισθητήρα. Πιέστε τον αισθητήρα για 15 δευτ. μέχρι να κολλήσει και
χρησιμοποιήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για τη διαμόρφωση του.
Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα στην επιλογή “Rules”.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising