Hannspree | HL 205 DPB | User manual | Hannspree HL 205 DPB Používateľská príručka

Hannspree HL 205 DPB Používateľská príručka
HL205
HSG 1276
OSD[V6.0]
Uživatelská příručka
OSD[V6.0]
Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější
použití.
Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením kladeným na digitální zařízení třídy B podle
Článku 15 Pravidel FCC. Omezení jsou stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana před
škodlivým rušením při instalaci zařízení v domácím prostředí. Toto zařízení generuje, používá a
může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zaručeno, že
se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem
škodlivého rušení, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, může se uživatel
pokusit rušení odstranit pomocí některého z následujících kroků:
Změnit směrování nebo umístění přijímací antény.
Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
Zapojit toto zařízení k vývodu jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
Obrátit se pro pomoc na prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře
radiopřijímačů a televizorů.
Toto zařízení vyhovuje Článku 15 Pravidel FCC. Zařízení musí při provozu splňovat tyto dvě
podmínky: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) zařízení musí přijímat libovolné
příchozí rušení včetně rušení, které může působit nežádoucí operace.
KANADA
Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadskému Předpisu o zařízeních působících rušení.
【Volitelné, závisí na vybraném modelu】
Toto zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a
Směrnici č. a 2006/95/EC a 93/68/EEC o nízkém napětí.
【Volitelné, závisí na vybraném modelu】
V blízkosti zařízení musí být k dispozici snadno přístupná zásuvka.
2
Uživatelská příručka
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO
Certified label. This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to some of
the strictest quality and environmental requirements in
the world. This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also minimizes the
impact on the climate and our natural environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited
impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays
worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight
and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level,
gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability
Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental
management system (EMAS or ISO 14001)
Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
Both product and product packaging is prepared for recycling
The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have
been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as
manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing
the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with
displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About 50%
of all displays worldwide are TCO certified.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
3
Uživatelská příručka
INFORMACE O RECYKLACI
Společnost Hanns.G klade velký důraz na strategii ochrany životního prostředí a podle svého
nejlepšího přesvědčení přispívá ke zdravějšímu životu na zemi díky vhodnému zpracování a
recyklaci průmyslových technologických zařízení po skončení životnosti.
Tato zařízení obsahují recyklovatelné materiály, které je možné z nich vyjmout a použít pro výrobu
nových zařízení. Ostatní materiál může být naopak klasifikován jako nebezpečné a jedovaté látky.
Pro recyklaci produktu doporučujeme kontaktovat uvedené organizace.
Další informace jsou k dispozici na webu
www.hannsg.com
4
Uživatelská příručka
OBSAH
POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI..............................................................................6
UPOZORNĚNÍ.......................................................................................................6
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM ...........................................7
MONITOR PŘED POUŽITÍM MONITORU .........................................................8
VLASTNOSTI MONITORU ................................................................................8
KONTROLA OBSAHU BALENÍ ........................................................................8
POKYNY PRO INSTALACI ................................................................................9
NAPÁJENÍ..............................................................................................................9
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU.................................................................10
PŘIPOJENÍ .......................................................................................................... 11
NASTAVENÍ ZORNÉHO ÚHLU.......................................................................12
POKYNY K OBSLUZE............................................................................................13
OBECNÉ POKYNY ............................................................................................13
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU............................................14
ÚPRAVY NASTAVENÍ........................................................................................16
TECHNOLOGIE PLUG AND PLAY ................................................................19
TECHNICKÁ PODPORA (ČASTÉ DOTAZY).....................................................20
BĚŽNÉ PROBLÉMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH..............................20
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A MOŽNÁ ŘEŠENÍ ....................................................22
DODATEK .................................................................................................................23
TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................23
5
Uživatelská příručka
POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI
1. Jestliže uživatel provede změny a úpravy výslovně neschválené orgánem odpovědným za shodu,
může ztratit oprávnění používat toto zařízení.
2. Pro dodržení emisních limitů používejte stíněné kabely rozhraní a síťový kabel.
3. Výrobce nenese odpovědnost za rádiové nebo televizní rušení způsobené neoprávněnou úpravou
tohoto zařízení. Za nápravu takového rušení odpovídá uživatel.
4. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
VAROVÁNÍ:
Pro prevenci požáru a zranění elektrickým proudem nevystavujte monitor dešti ani vlhkosti. Uvnitř
monitoru je nebezpečné vysoké napětí. Neotevírejte kryt monitoru. Opravy smějí provádět pouze
kvalifikovaní odborníci.
UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, například blízko vany, umývadla, kuchyňské výlevky, v
prádelně, v blízkosti bazénu nebo ve vlhkém sklepení.
• Nepokládejte zařízení na vratké vozíky, podstavce nebo stolky. Zařízení může spadnout a vážně se
•
•
•
•
•
•
•
poškodit nebo způsobit zranění osob. Používejte jen vozík nebo podstavec doporučený výrobcem
nebo prodaný s monitorem. Při montáži monitoru na zeď nebo na polici použijte montážní sadu
schválenou výrobcem a dodržte pokyny pro montážní sadu.
Mezery a otvory v zadní a dolní části monitoru slouží pro ventilaci. Pro spolehlivý provoz
monitoru a prevenci přehřátí dbejte, aby tyto otvory nebyly ucpané nebo zakryté. Nepokládejte
monitor na lůžka, pohovky, rohožky a podobné povrchy. Neumísťujte monitor v blízkosti
radiátoru nebo topného tělesa ani nad ně. Neumísťujte monitor do skříně nebo police, pokud není
zajištěno řádné větrání.
Monitor používejte pouze tehdy, je-li připojen k typu napájení uvedenému na štítku. Nemáte-li
jistotu o typu elektrické přípojky do vašeho domu, kontaktujte prodejce nebo místního dodavatele
elektrické energie.
Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. Ochráníte
tím monitor před proudovým rázem, který jej může poškodit.
Nepřetěžujte proudové kabely ani prodlužovací šňůry. Přetížení může způsobit požár nebo
elektrický ráz.
Do mezer na monitoru nikdy nezastrkujte předměty. Může dojít ke zkratu a následně k požáru
nebo elektrickému rázu. Na monitor nikdy nelijte tekutiny.
Nepokoušejte se monitor samostatně opravovat, po otevření nebo sejmutí krytů jste vystaveni
nebezpečnému napětí a dalším rizikům. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným odborníkům.
V blízkosti zařízení musí být k dispozici snadno přístupná nástěnná zásuvka.
6
Uživatelská příručka
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM
Následující příznaky jsou u LCD monitoru normální a nejsou znamením závady.
• Vzhledem k povaze fluorescenčního světla může obrazovka při použití zpočátku blikat. Aby
blikání přestalo, vypněte vypínač napájení a znovu ho zapněte.
• V závislosti na vzoru použitém pro Plochu obrazovky nemusí být jas obrazovky zcela
rovnoměrný.
• Na LCD obrazovce je 99,99 % nebo více účinných pixelů. Obrazovka může mít 0,01 % nebo
méně chybějících pixelů nebo stále svítících pixelů.
• Vzhledem k vlastnostem LCD obrazovky může po přepnutí obrazu přetrvávat fantomový obraz
předchozí obrazovky, pokud byla zobrazena po dobu několika hodin. V takovém případě se
obrazovka postupně obnoví při změnách obrazu nebo několikahodinovým vypnutím napájení.
• Jestliže obrazovka začne náhle bez příčiny blikat nebo přestane fungovat podsvícení, obraťte se na
prodejce nebo servisní centrum a žádejte nápravu. Monitor nikdy neopravujte vlastními silami.
7
Uživatelská příručka
MONITOR PŘED POUŽITÍM MONITORU
VLASTNOSTI MONITORU
•
•
•
•
•
•
•
49,5cm / 19.5" širokoúhlý monitor s podsvícením W-LED
Ostré, výrazné a čisté zobrazení pro Windows
EPA ENERGY STAR®
Zelený produkt GP
Ergonomický design
Úspora místa, kompaktní design
TCO certifikované (HL205D)
KONTROLA OBSAHU BALENÍ
Balení produktu by mělo obsahovat tyto položky:
LCD monitor
Kabely a uživatelská příručka
Napájecí Kabel
VGA Kabel
Záruční List
Stručná Příručka
Zvukový Kabel
(volitelný)
8
Uživatelská Příručka
DVI Kabel
(volitelný)
Uživatelská příručka
POKYNY PRO INSTALACI
NASAZENÍ
SEJMUTÍ
Obrázek 1. Nasazení a sejmutí podstavce
NASAZENÍ:
1.
2.
3.
4.
Monitor přiložte k otvoru v podstavci.
Delší úsek podstavce musí směřovat dopředu.
Monitor zatlačte do podstavce. Po správném nasazení podstavce uslyšíte zřetelné zaklapnutí.
Zkontrolujte spolehlivost nasazení pohledem na podstavec zespoda: příchytky musejí být do
podstavce zcela zasunuté.
DEMONTÁŽ:
1. Obraťte monitor spodní stranou vzhůru.
2. Stiskněte 2 svorky na podstavci, které zajišťují monitor na místě.
3. Opatrně stiskněte a podržte 2 svorky a zároveň oddělte podstavec od monitoru.
NAPÁJENÍ
ZDROJ NAPÁJENÍ:
1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel vhodný pro síťové rozvody ve vašem místě.
2. Tento LCD monitor má interní univerzální napájení, které umožňuje provoz monitoru v sítích s
napětím střídavého proudu 100/120V nebo 220/240V (není nutné uživatelsky upravovat).
3. Síťový kabel střídavého proudu připojte do zásuvky vstupu střídavého proudu na LCD monitoru
a druhý konec připojte do zásuvky síťového rozvodu ve zdi.
9
Uživatelská příručka
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU
DEMONTÁŽ PODSTAVCE:
1. Odpojte všechny kabely a vodiče od monitoru, aby se zabránilo poškození.
2. Opatrně položte monitor obrazovkou dolů na měkkou a rovnou plochu (pokrývku, pěnu, hadr
atd.), aby se zabránilo poškození monitoru.
3. Odmontujte šrouby, aby bylo možné odejmout podstavec stojánku.
4. Opatrně sejměte podstavec.
(Pouze pro orientaci)
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU:
1. Zakupte nástěnný držák kompatibilní se standardem
VESA: VESA 100×100, 4 otvory, M4, 10 mm, 8 kg.
2. Vyhledejte nejvhodnější polohu monitoru na stěně.
3. Připevněte nástěnný držák pevně ke stěně.
4. Zajistěte monitor k držáku pomocí 4 montážních šroubů
na zadní a středové části monitoru.
Poznámka:
Přečtěte si pečlivě pokyny dodané s vaším konkrétním nástěnným držákem, aby byla zajištěna
řádná montáž monitoru na stěnu.
Rozteč montážních otvoru je 100 mm vodorovně a 100 mm svisle.
Je vyžadován metrický typ šroubů: M4, délka 10 mm.
Podstavec monitoru lze přišroubovat k desce stolu nebo na pevný povrch prostřednictvím otvoru
na zadní straně podstavce.
*Montáž LCD monitoru vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný
servisní pracovník. Zákazníci by se neměli pokoušet provést instalaci vlastními silami. Společnost
Hanns.G nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani za montáž, která způsobí nehodu
nebo zranění. Poraďte se s kvalifikovaným servisním pracovníkem o použití volitelného držáku pro
upevnění monitoru na stěnu.
10
Uživatelská příručka
PŘIPOJENÍ
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Před provedením následujícího postupu je třeba počítač nejprve vypnout.
1. Připojte jeden konec kabelu VGA k zadní části monitoru a pak připojte druhý konec k VGA
portu počítače.
2. Připojte jeden konec kabelu DVI (volitelný) k zadní straně monitoru a připojte druhý konec k
portu DVI monitoru.
3. Připojte zvukový kabel (volitelný) ke vstupu zvuku na monitoru a k výstupu zvuku v počítači
(zelený port).
4. Připojte jeden konec Napájecího kabelu ke vstupu Napájení monitoru LCD a druhý konec k
elektrické zásuvce.
5. Zapněte monitor a počítač.
HL205ABB
HL205DPB
Obrázek 2. Propojovací kabely
1
3
Vstup napájení
Vstup DVI (volitelný)
2
4
11
LINKOVÝ VSTUP (volitelný)
Vstup VGA
Uživatelská příručka
NASTAVENÍ ZORNÉHO ÚHLU
Pro optimální nastavení se podívejte se na celou plochu monitoru a následně upravte sklon
monitoru podle vlastní potřeby.
Při změně sklonu monitoru přidržujte podstavec, aby se monitor nepřevrátil.
Úhel monitoru lze nastavit od -5° do 20°.
Obrázek 3. úhel monitoru
POZNÁMKY:
Při nastavování sklonu se nedotýkejte LCD obrazovky. LCD obrazovka se může poškodit nebo
zlomit.
Při naklánění monitoru nedávejte prsty ani dlaně do blízkosti kloubů, kde hrozí skřípnutí.
12
Uživatelská příručka
POKYNY K OBSLUZE
OBECNÉ POKYNY
Monitor se zapíná a vypíná tlačítkem napájení. Další ovládací tlačítka se nacházejí na předním
panelu monitoru (viz Obrázek 4). Změnou těchto nastavení lze individuálně přizpůsobit obraz.
Napájecí kabel by měl být připojen.
Kabel signálu z monitoru připojte k VGA kartě.
Stiskem tlačítka napájení zapněte monitor. Rozsvítí se indikátor napájení.
Nabídka / zpět
▲ ► [+]
Tlačítko nastavení jasu
▼◄ [-]
Tlačítko nastavení hlasitosti
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
Automatické nastavení / potvrdit
《Modeller med analoge indgange》
Změna vstupního zdroje / potvrdit
《Modeller med digitale indgange》
Vypínač
Obrázek 4. Vnější ovládací tlačítka
13
Uživatelská příručka
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU
• Vypínač:
Tento vypínač slouží k ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení monitoru.
• Indikátor napájení:
Zelená
— napájení zapnuto.
Oranžová — úsporný režim.
• NABÍDKA / ZPĚT:
Slouží k zapnutí/vypnutí nabídky OSD nebo k návratu na předchozí nabídku.
• Nastavit ▲▼: [Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
1. Slouží k nastavení jasu a hlasitosti, když je nabídka OSD vypnutá.
2. Procházejte ikonami nastavení když je ZOBRAZENÁ nabídka OSD nebo upravte funkci, když
je aktivována.
•【 i 】-tast: 《Modeller med analoge indgange》
1. Nabídka OSD slouží jako funkce 《potvrzení》 při spuštění.
2. Funkce [Automaticky nastavit] funguje pouze pro vstup VGA. (Funkce automatického
nastavení slouží k optimalizaci nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice], [Frekvence]
a [Fáze].)
•【 i 】-tast: 《Modeller med digitale indgange》
1. Tryk på【 i 】 for at åbne Kildevalg. (Valg inkluderer VGA, DVI osv. De faktiske valg kan
være forskelige, afhængigt af modellerne. Denne funktion findes kun på modeller med digitale
indgange)
2. Nabídka OSD slouží jako funkce 《potvrzení》 při spuštění.
3. Funkce [Automaticky nastavit] funguje pouze pro vstup VGA. (Funkce automatického
nastavení slouží k optimalizaci nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice], [Frekvence]
a [Fáze].)
• Klávesové zkratky:
1. Obnovení výchozího nastavení jasu a kontrastu:
Chcete-li obnovit výchozí nastavení jasu a kontrastu, stiskněte současně tlačítka 【▲】 a 【▼】.
2. POMĚR STRAN:
Stisknutím tlačítka【MENU】+【▼】přepněte na režim 「PLNÝ REŽIM」nebo na režim
「PŘIZPŮSOBENÝ REŽIM」.
3. Změna rozlišení:
Stisknutím tlačítka【MENU】+【▲】 lze měnit podobná rozlišení obrazovky (viz tabulka níže)
pro dosažení optimální kvality zobrazení.
4. Změna režimu předvolby: [Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
Stisknutím tlačítka 【MENU】po dobu 3 sekund vyberte jeden z následujících režimů 「PC」,
「FILM」,「HRA」,「ÚSPORNÝ REŽIM」. Výchozí režim je「PC」.
14
Uživatelská příručka
Rozlišení
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×400@85Hz ↔ 720×400@85Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Dostupná rozlišení obrazovky závisí na zakoupeném modelu.
POZNÁMKY:
• Monitor neinstalujte v blízkosti zdroje tepla, například u radiátoru, v blízkosti zdroje prachu, na
místě působení přímého slunečního záření, na nadměrně prašném místě ani v místě s
mechanickými vibracemi a rázy.
• Uschovejte originální krabici a obalové materiály pro případné pozdější zaslání monitoru.
• Monitor bude nejlépe ochráněn, jestliže ho zabalíte stejně jako v původním balení z výroby.
• Pro svěží vzhled monitor pravidelně otírejte měkkou utěrkou. Silnější znečištění lze odstranit
utěrkou mírně zvlhčenou ve slabém roztoku čistícího prostředku. Nikdy nepoužívejte
rozpouštědla jako například ředidlo, benzín, ani abrasivní čistící prostředky, které mohou poškodit
kryt monitoru. Z bezpečnostních důvodů před čištěním vždy vytáhněte kabel monitoru ze síťové
zásuvky.
15
Uživatelská příručka
ÚPRAVY NASTAVENÍ
JAS/KONTRAST
JAS
Slouží k individuálnímu nastavení jasu zobrazení. Výběrem
položky [JAS] nastavíte hodnotu jasu.
KONTRAST
Slouží k individuálnímu nastavení hodnoty kontrastu zobrazení.
Výběrem položky [KONTRAST] nastavíte hodnotu kontrastu.
AKTIVNÍ KONTRAST
Optimální nastavení pro obrázky nebo videoklipy s vysokým
kontrastem. Tato funkce automaticky rozpoznává tmavá a světlá
místa obrazu a vylepšuje kontrast pro dosažení čistějšího a
ostřejšího obrazu. Rovněž můžete vybrat položku [AKTIVNÍ
KONTRAST].
REŽIM PŘEDVOLBY
Vyberte režim předvolby podle vašich preferencí: PC/ FILM/
HRA/ ÚSPORNÝ REŽIM
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
NASTAVENÍ VSTUPU
NASTAVENÍ VSTUPU
Výběrem položky [NASTAVENÍ VSTUPU] můžete přepínat
mezi analogovým (VGA) nebo digitálním (DVI) zdrojem.
Přejděte na položku a vyberte Analogový nebo Digitální.
[Volitelný režim dvojitého vstupu]
AUTOMATICKÉ
VYHLEDÁVÁNÍ
Výběrem položky [AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ] v
nabídce Výběr signálu aktivujte nebo deaktivujte funkci
automatického vyhledávání signálu. [Pouze pro vstup DVI/
HDMI]
NASTAVENÍ BAREV
TEPLÁ
PŘIROZENÁ (6500K)
STUDENÁ
Slouží k individuálnímu nastavení hodnoty teploty barev:
TEPLÁ /PŘIROZENÁ/ STUDENÁ.
VLASTNÍ
Přesuňte kurzor na položku Vlastní a vyberte ji,
1. Chcete-li upravit červenou, přejděte na položku [R] a upravte
úroveň.
2. Chcete-li upravit zelenou, přejděte na položku [G] a upravte
úroveň.
3. Chcete-li upravit modrou, přejděte na položku [B] a upravte
úroveň.
NASTAVENÍ OBRAZU
AUTOMATICKÉ
NASTAVENÍ
Funkce [AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ] slouží k optimalizaci
nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice],
[FREKVENCE] a [FÁZE]. [Pouze pro vstup VGA]
16
Uživatelská příručka
POMĚR STRAN
Když je poměr stran obrazu zdeformován, můžete provést
úpravy pomocí této funkce. 「FULL」(PLNÝ) ukazuje zobrazení
na celou obrazovku, což nezaručuje, že bude obraz zobrazen tak,
jak má být, nebo v původním měřítku. 「FIT」
(PŘIZPŮSOBENÝ) ukazuje změnu velikosti původního obrazu,
což může způsobit, že se obrazovce zobrazí černé pruhy.
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
H-POZICE
Položka [H-POZICE] slouží k posouvání zobrazeného obrazu
vlevo nebo vpravo. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
V-POZICE
Položka [V-POZICE] slouží k posouvání zobrazeného obrazu
nahoru nebo dolů. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
FREKVENCE
Položka [FREKVENCE] slouží k omezení svislého blikání
písmen na obrazovce. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
FÁZE
Položka [FÁZE] slouží k omezení vodorovného blikání písmen
na obrazovce. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň. [Pouze
pro VGA]
OSTROST
Položka [SHARPNESS] slouží k nastavení ostrosti obrazu.
Nastavte hodnotu od -2 do 2.
REŽIM VIDEO
Pro přenášení videa zvolte 「REŽIM VIDEO」nebo 「REŽIM
PC」. Při přenášení videa prostřednictvím portů HDMI nebo
HDMI na DVI bude okraj obrazu mírně oříznut; chcete-li
zobrazit plný obraz, zvolte 「REŽIM PC」. (REŽIM VIDEO
funguje pouze pro vstupy z HDMI nebo DVI s podporou videa
HDCP (formát YUV))
DOBA ODEZVY
Nastavte doby odezvy zobrazení prostřednictvím funkce Doba
odezvy. K dispozici jsou nastavení MINIMÁLNÍ, STŘEDNÍ a
MAXIMÁLNÍ. [Tato funkce je omezena pouze na konkrétní
modely].
NASTAVENÍ OSD
JAZYK
Položka [JAZYK] slouží ke změně jazyka nabídky OSD.
Přejděte na položku a vyberte jazyk. [Pouze pro informaci, jazyk
OSD závisí na vybraném modelu]
H-POZICE
Položka [H-POZICE] slouží k nastavení vodorovné pozice
nabídky OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
V-POZICE
Položka [V-POZICE] slouží k nastavení svislé pozice nabídky
OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
17
Uživatelská příručka
PRŮHLEDNOST
Položka [PRŮHLEDNOST] slouží k nastavení průhlednosti
nabídky OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
ČASOVÝ INTERVAL OSD
Položka [ČASOVÝ INTERVAL OSD] slouží k nastavení délky
zobrazení nabídky OSD od 10 do 100 sekund. Přejděte na tuto
položku a upravte úroveň.
BARVA OSD
Položka [BARVA OSD] v nabídce [NASTAVENÍ OSD] slouží
k výběru barevné kombinace okna nabídky OSD. K dispozici
jsou režimy 1/2/3.
SYSTÉM
VSTUP ZVUKU
Při přenášení signálu prostřednictvím portu HDMI
doporučujeme nastavit položku VSTUP ZVUKU na hodnotu
HDMI; pokud není na výstupu zvuk, doporučujeme nastavit
položku VSTUP ZVUKU na hodnotu PC a připojit kabel
výstupu zvuku z počítače k portu LINKOVÝ VSTUP (nebo
VSTUP ZVUKU) monitoru. [Pouze pro vstup HDMI]
HLASITOST
Položka [HLASITOST] slouží ke změně úrovně hlasitosti.
Přejděte na tuto položku a upravte úroveň. [Tato funkce se
vztahuje pouze na modely s integrovaným zvukem]
● Při vysoké hlasitosti existuje nebezpečí poškození sluchu.
ZTLUMIT
Položka [ZTLUMIT] slouží k zapnutí nebo vypnutí této funkce.
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu. (Při
nastavování hlasitosti při ztlumeném zvuku bude režim
ztlumeného zvuku zrušen.) ]
DDC/CI
Položka [DDC/CI] slouží k zapnutí nebo vypnutí této funkce.
[Volitelný režim dvojitého vstupu]
VÝROBNÍ NASTAVENÍ
Položka [VÝROBNÍ NASTAVENÍ] slouží k obnovení výchozích
nastavení monitoru. Tato funkce vymaže aktuální nastavení.
Přejděte na položku a vyberte hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
INFORMACE
Slouží k zobrazení horizontální frekvence/vertikální
frekvence/rozlišení.
18
Uživatelská příručka
TECHNOLOGIE PLUG AND PLAY
FUNKCE Plug & Play DDC2B
Tento monitor je vybaven funkcemi VESA DDC2B podle normy VESA DDC. Umožňuje informovat
hostitelský systém o identitě monitoru a v závislosti na použitém DDC sdělit další informace o
vlastnostech displeje. Funkce DDC2B představuje obousměrný datový kanál založený na protokolu
I²C. Hostitel si přes DDC2B kanál může vyžádat informace EDID.
BEZ PŘÍTOMNOSTI VSTUPNÍHO VIDEO SIGNÁLU NEBUDE MONITOR JEVIT
ŽÁDNOU ČINNOST. PRO ŘÁDNOU FUNKCI MONITORU MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN
VSTUPNÍ VIDEO SIGNÁL.
19
Uživatelská příručka
TECHNICKÁ PODPORA (ČASTÉ DOTAZY)
BĚŽNÉ PROBLÉMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
PROBLÉM A OTÁZKA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Indikátor LED napájení nesvítí
*Zkontrolujte, zda je vypínač v zapnuté poloze
ROZSVÍTIT.
*Musí být připojen napájecí kabel.
*Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s funkcí Plug
& Play.
Žádná funkce Plug & Play
*Prověřte, zda je grafická karta počítače kompatibilní s
funkcí Plug & Play.
*Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky na konektoru
VGA nebo DVI.
Obraz je příliš tmavý nebo příliš
světlý.
*Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu.
Obraz je neklidný nebo je v obraze
patrné vlnivé vzorování
*Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické
spotřebiče, které mohou způsobovat rušení.
*Vypínač napájení počítače musí být v zapnuté poloze
ROZSVÍTIT.
Indikátor LED napájení svítí
(oranžově), chybí však jakékoli video
nebo obraz.
*Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a
správně zasunuta do příslušného slotu na počítači.
*Prověřte, zda je kabel videa monitoru správně připojen
k počítači.
*Zkontrolujte kabel videa monitoru a ujistěte se, že
nejsou ohnuté žádné kolíky.
*Zkontrolujte, zda počítač pracuje - stiskněte na
klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED
CAPS LOCK. Tato dioda LED by se měla po stisknutí
klávesy CAPS LOCK buď rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních barev
(ČERVENÁ, ZELENÁ nebo
MODRÁ).
*Zkontrolujte kabel videa monitoru a ujistěte se, že
nejsou ohnuté žádné kolíky.
Obraz nemá správnou velikost nebo
není správně vystředěn
*Nastavte frekvenci obrazových bodů FREKVENCE a
FÁZE nebo stiskněte rychlé tlačítko. ( i –tast)
V obraze jsou vadné barvy
(bílá nevypadá jako bílá)
*Nastavte barvu RGB nebo zvolte teplotu barev.
Je třeba upravit rozlišení obrazu
*Uživatelé systému Win 2000/ME/XP: klepněte pravým
tlačítkem myši na pracovní ploše a vyberte položku
Vlastnosti>Nastavení>Rozlišení obrazovky. Nastavte
rozlišení pomocí posuvníku a klepněte na tlačítko
Použít
20
Uživatelská příručka
Z integrovaného reproduktoru
monitoru nevychází zvuk
*Zkontrolujte, zda je kabel výstupu zvuku z počítače
připojen k portu LINKOVÝ VSTUP (nebo VSTUP
ZVUKU) monitoru.
*Zkontrolujte, zda lze jasně identifikovat nastavení
hlasitosti zvuku.
*Zkontrolujte, zda je zapnutá položka Systém > Ticho v
nabídce monitoru.
*Pokud při přenášení signálu prostřednictvím portu
HDMI není na výstupu žádný zvuk, doporučujeme
nastavit položku VSTUP ZVUKU na hodnotu PC a
připojit kabel výstupu zvuku z počítače k portu
LINKOVÝ VSTUP (nebo VSTUP ZVUKU) monitoru.
[Pouze pro vstup HDMI]
Dodatek související s operačním systémem Windows 7/ Windows 8
Setkáte-li se s problémem se zobrazením v operačním systému Windows 7/ Windows 8, je třeba
provést následující kroky:
1. Zkontrolujte, zda váš počítač (požadavek na hardware) podporuje operační systém Windows 7/
Windows 8.
2. Zkontrolujte, zda vaše grafická karta funguje v operačním systému Windows 7/ Windows 8.
3. Pokud vaše grafická karta podporuje operační systém Windows 7/ Windows 8, je třeba
nainstalovat nejaktuálnější ovladač Windows 7/ Windows 8 pro vaši grafickou kartu.
Doporučujeme provést následující kroky:
1. Nainstalujte nejaktuálnější ovladač vaší grafické karty pro operační systém Windows 7/
Windows 8.
2. Zkuste použít doporučené rozlišení zobrazení, které je podporováno monitorem.
3. Pokud doporučené rozlišení zobrazení nefunguje, vyzkoušejte druhé doporučené rozlišení
zobrazení.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Pokud problém se zobrazením přetrvává i po provedení výše uvedeného postupu, navštivte
webové stránky podpory a služeb společnosti Hanns.G: http://www.hannsg.com
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
21
Uživatelská příručka
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A MOŽNÁ ŘEŠENÍ
NENÍ PŘIPOJEN KABEL:
1. Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel signálů. Je-li konektor uvolněn, utáhněte šrouby
konektoru.
2. Zkontrolujte, zda nejsou u kabelu signálu poškozené kolíky na konektoru.
VSTUP NENÍ PODPOROVÁN:
Nastavili jste počítač do nevhodného režimu zobrazení. Nastavte počítače do režimu zobrazení
uvedeného v následující tabulce.
TABULKA PŘEDNASTAVENÍ SYNCHRONIZACE VÝROBCE:
HORIZONTÁLNÍ
REŽIM
ROZLIŠENÍ
FREKVENCE (KHz)
1
640×400 @70Hz
31.469
2
640×480 @60Hz
31.469
3
640×480 @70Hz
36.052
4
640×480 @67Hz
35.000
5
640×480 @72Hz
37.861
6
640×480 @75Hz
37.500
7
720×400 @70Hz
31.469
8
800×600 @56Hz
35.156
9
800×600 @60Hz
37.879
10
800×600 @72Hz
48.077
11
800×600 @75Hz
46.875
12
832×624 @75Hz
49.725
13
1024×768 @60Hz
48.363
14
1024×768 @70Hz
56.476
15
1024×768 @75Hz
60.023
16
1152×870 @75Hz
68.681
17
1152×864 @75Hz
67.500
18
1280×720 @60Hz
45.000
19
1280×960 @60Hz
60.000
20
1280×768 @60Hz
47.776
21
1280×768 @75Hz
60.289
22
1280×1024 @60Hz
63.981
23
1360×768 @60Hz
47.712
24
1440×900 @60Hz
55.469
25
1400×1050 @60Hz
64.744
26
1600×900 @60Hz
55.540
22
VERTIKÁLNÍ
FREKVENCE (Hz)
70.087
59.940
70.004
66.667
72.809
75.000
70.087
56.250
60.317
72.188
75.000
75.000
60.004
70.069
75.029
75.062
75.000
60.000
60.000
59.870
74.893
60.020
60.015
59.901
59.948
59.978
Uživatelská příručka
DODATEK
TECHNICKÉ ÚDAJE
HL205ABB
Panel LCD
Video
Zobrazovací systém
Barevný monitor TFT LCD
Velikost
Úhlopříčka 49,5cm / 19.5”
Rozteč obrazových bodů
0,27 mm (H) × 0,27 mm (V)
Horizontální frekvence
30KHz – 82KHz
Vertikální frekvence
55Hz – 76Hz
Zobrazované barvy
16.7 mil. barev
Maximální rozlišení
1600 × 900 při 60 Hz
Technologie Plug & Play
VESA DDC2BTM
Příkon
Zapnuto (ON)
18 W (Typicky)
Úsporný režim
≤ 0.5 W
Vypnuto (OFF)
≤ 0.5 W
Vstupní terminál
VGA
Maximální velikost obrazu
Horizontální : 432 mm
Vertikální : 239.76 mm
Zdroj napájení
100–240V ~ 0.6A 50–60Hz
Prostředí
podmínky
Provozní teplota: 0° až 40°C
Skladovací teplota: -20° až 60°C
Provozní vlhkost: 20% až 85%
Rozměry
465.5 (Š)×340.7 (V)×169.4 (H) mm
18.3”(Š)×13.4” (V)×6.7” (H)
Hmotnost (čistá)
2.5 kg (6.0 lb)
***Výše uvedené technické údaje se vztahují k aktuálnímu produktu a jejich změna bez předchozího
upozornění je vyhrazena.
POZNÁMKY:
Maximální rozlišení bude záviset na podpoře grafické karty. Odpovědi na související otázky viz část
FAQ na www.hannsg.com.
23
Uživatelská příručka
TECHNICKÉ ÚDAJE
HL205DPB
Panel LCD
Video
Zobrazovací systém
Barevný monitor TFT LCD
Velikost
Úhlopříčka 49,5cm / 19.5”
Rozteč obrazových bodů
0,27 mm (H) × 0,27 mm (V)
Horizontální frekvence
30KHz – 82KHz
Vertikální frekvence
55Hz – 76Hz
Zobrazované barvy
16.7 mil. barev
Maximální rozlišení
1600 × 900 při 60 Hz
Technologie Plug & Play
VESA DDC2BTM
Příkon
Zapnuto (ON)
20 W (Typicky)
Power Saving Mode
≤0.5W
OFF Mode
≤0.5W
Výstup zvuku
Jmenovitý výkon 1.0 W rms (na kanál)
Vstupní terminál
VGA
DVI (volitelný)
Maximální velikost obrazu
Horizontální : 432 mm
Vertikální : 239.76 mm
Zdroj napájení
100–240V ~ 0.6A 50–60Hz
Prostředí
podmínky
Provozní teplota: 0° až 40°C
Skladovací teplota: -20° až 60°C
Provozní vlhkost: 20% až 85%
Rozměry
465.5 (Š)×340.7 (V)×169.4 (H) mm
18.3”(Š)×13.4” (V)×6.7” (H)
Hmotnost (čistá)
2.5 kg (6.0 lb)
***Výše uvedené technické údaje se vztahují k aktuálnímu produktu a jejich změna bez předchozího
upozornění je vyhrazena.
POZNÁMKY:
Maximální rozlišení bude záviset na podpoře grafické karty. Odpovědi na související otázky viz část
FAQ na www.hannsg.com.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising