Hannspree | HP 205 DJB | User manual | Hannspree HP 205 DJB Uputstvo za upotrebu

Hannspree HP 205 DJB Uputstvo za upotrebu
HP205
HSG 1276
OSD[V6.0]
Priručnik za korisnike
OSD[V6.0]
Pre rada sa monitorom, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. Ovo uputstvo treba da
sačuvate u slučaju da vam bude potrebno kasnije.
Izjava o ometanju radio frekvencija FCC klase B
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu
15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja
u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i,
ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa.
Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema
dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i
isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih
načina:
Okrenite antenu za prijem signala.
Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog
na koje je povezan resiver.
Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj
uređaj ne može da izazove štetno ometanje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje
primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
KANADA
Ova klasa B digitalnih uređaja ispunjava sve zahteve kanadskih regulativa vezanih za opremu koja
izaziva ometanje.
【Opciono, zavisi od određenog modela】
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EC vezane za elektromagnetsku
kompatibilnost i sa regulativama 2006/95/EC i 93/68/EEC vezano za direktivu o niskom naponu.
【Opciono, zavisi od određenog modela】
Električna utičnica treba da se nalazi blizu opreme i treba da bude lako dostupna.
2
Priručnik za korisnike
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO
Certified label. This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to some of
the strictest quality and environmental requirements in
the world. This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also minimizes the
impact on the climate and our natural environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited
impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays
worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight
and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level,
gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability
Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental
management system (EMAS or ISO 14001)
Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
Both product and product packaging is prepared for recycling
The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have
been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as
manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing
the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with
displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About 50%
of all displays worldwide are TCO certified.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
3
Priručnik za korisnike
INFORMACIJE O RECIKLIRANJU
Mi, Hanns.G izuzetno brinemo o našoj strategiji vezanoj za zaštitu prirodne sredine i čvrsto
verujemo da ona pomaže u očuvanju prirodne sredine i zdravije planete putem odgovarajućih procesa
tretmana i recikliranja uređaja tehničke industrije na kraju njihovog životnog veka.
Ovi uređaji sadrže materijale koje je moguće reciklirati i koji se mogu rastaviti i ponovo integrisati u
nova čuda tehnologije. Suprotno ovome, drugi materijali mogu se klasifikovati kao opasne i otrovne
supstance. Mi vam toplo preporučujemo da proverite obezbeđene informacije o recikliranju ovog
uređaja.
Za više informacija, molimo vas da posetite
www.hannsg.com
4
Priručnik za korisnike
SADRŽAJ
OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI ........................................................................6
MERE PREDOSTROŽNOSTI.............................................................................6
POSEBNO VEZANO ZA LCD MONITORE.....................................................7
PRE RADA SA MONITOROM.................................................................................8
KARAKTERISTIKE.............................................................................................8
PROVERA SADRŽAJA PAKETA.......................................................................8
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU..........................................................................9
NAPAJANJE ........................................................................................................10
PODEŠAVANJE VISINE DISPLEJA ................................................................ 11
PODEŠAVANJE MONITORA NA ZIDU..........................................................12
POVEZIVANJA ...................................................................................................13
PODEŠAVANJE UGLA GLEDANJA................................................................14
UPUTSTVA ZA RAD ................................................................................................15
OPŠTA UPUTSTVA.............................................................................................15
PREDNJI KONTROLNI PANEL ......................................................................16
KAKO DA PODESITE PODEŠAVANJA..........................................................18
PLUG AND PLAY (PRIKLJUČI I PUSTI DA RADI).....................................21
TEHNIČKA PODRŠKA (ČESTO POSTAVLJANA PITANJA)..........................22
PITANJA I ODGOVORI ZA OPŠTE PROBLEME ........................................22
PORUKE O GREŠKAMA & MOGUĆA REŠENJA.......................................24
DODATAK .................................................................................................................25
SPECIFIKACIJE.................................................................................................25
5
Priručnik za korisnike
OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI
1. Promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da
ukinu vaše pravo da koristite opremu.
2. Zaštićeni interfejs kablovi i kabl za struju, u slučaju da koristite kablove, moraju da se koriste
kako bi postojala usaglašenost sa granicama emisija.
3. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvo radio ili TV ometanje izazvano neovlašćenim
modifikacijama ove opreme. Odgovornost je korisnika da ispravi takvo ometanje.
4. Koristite samo dodatke/opremu koju je naznačio proizvođač.
UPOZORENJE:
Da bi sprečili požar ili električni šok, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi. Opasno visoki naponi su
prisutni unutar monitora. Ne otvarajte kutiju. Servisiranje treba da obavi kvalifikovani i obučeni
serviser.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
• Nemojte da koristite monitor blizu vode, npr. blizu kade, lavora, kuhinjske sudopere, veš mašine,
bazena ili u vlažnom podrumu.
• Ne postavljajte monitor na nestabilnu površinu, sto ili stalak. U slučaju da monitor padne, on
•
•
•
•
•
•
•
može da povredi osobu i da dovede do ozbiljnog oštećenja uređaja. Koristite isključivo sto ili
stalak koji preporučuje proizvođač ili koji se prodaje uz monitor. Ukoliko montirate monitor na
zid ili na policu, koristite komplet za montažu koji proizvođač odobrava i pratite uputstva iz
kompleta.
Prorezi i otvori na poleđini i na dnu kućišta su tu radi ventilacije. Da bi obezbedili pouzdan rad
monitora i da bi sprečili njegovo pregrevanje, uvek pazite da ovi otvori nisu blokirani ili pokriveni.
Ne stavljajte monitor na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu. Ne stavljajte monitor blizu ili preko
radijatora ili izvora toplote. Ne stavljajte monitor unutar police za knjige ili unutar kabineta osim
u slučaju da je obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
Monitor treba da bude priključen isključivo na vrstu napajanja na koje je ukazano na etiketi.
Ukoliko niste sigurni kakvo napajanje imate kod kuće, pitajte svog prodavca ili EPS.
Isključite uređaj tokom oluje sa grmljavinom ili kada ne planirate da ga koristite tokom dužeg
vremenskog perioda. Ovo će zaštititi monitor od oštećenja usled iznenadnog visokog napona.
Nemojte da preopteretite kablove za struju i produžne kablove. Preopterećenje može da dovede do
požara ili električnog šoka.
Nikada ne gurajte bilo kakve objekte u proreze na kućištu monitora. To može da dovede do
kratkih spojeva delova i može da dođe do požara ili električnog šoka. Nikada ne prosipajte tečnost
po monitoru.
Nemojte da pokušavate da sami popravljate monitor, otvaranje i uklanjanje poklopaca može da
vas izloži opasnom naponu i drugim rizicima. Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano
osoblje.
Utičnica na zidu biće instalirana blizu opreme i biće lako dostupna.
6
Priručnik za korisnike
POSEBNO VEZANO ZA LCD MONITORE
Sledeći simptomi uobičajeni su za LCD monitore i ne predstavljaju problem.
• Usled prirode fluorescentnog svetla, ekran može da treperi tokom inicijalne upotrebe. Isključite
prekidač za napajanje i potom ga ponovo uključite da bi treperenje nestalo.
• Možda ćete primetiti pomalo nejednako osvetljenje ekrana u zavisnosti od desktop šeme koju
koristite.
• LCD ekran ima 99.99% ili više efektivnih piksela. Može da uključuje nesavršenosti od 0.01% ili
manje, poput na primer piksela koji nedostaju ili piksela koji gore sve vreme.
• Usled prirode LCD ekrana, utisnuta slika koja je prethodno bila prikazana na ekranu može da se i
dalje vidi i kada se želi promeniti prikaz na ekranu, kada je ta ista slika bila prikazana satima. U
ovom slučaju, ekran se polako «oporavlja» menjanjem slike ili isključivanjem napajanja u trajanju
od nekoliko sati.
• Ukoliko ekran iznenada jako zatreperi ili pozadinsko osvetljenje prestane da radi, molimo vas da
kontaktirate svog prodavca ili servisni centar radi popravke. Ne pokušavajte da sami popravite
monitor.
7
Priručnik za korisnike
PRE RADA SA MONITOROM
KARAKTERISTIKE
•
•
•
•
•
•
•
49,5cm / 19.5" široki monitor sa pozadinskim osvetljenjem W-svetleće diode
Oštar, jasan prikaz na ekranu u Windows okruženju
EPA ENERGY STAR®
GP ekološki proizvod
Ergonomski dizajn
Ušteda prostora, dizajn sa kompaktnim kućištem
ТЦО Цертифиед (HP205D)
PROVERA SADRŽAJA PAKETA
U paketu ovog proizvoda treba da se nalazi sledeće:
LCD monitor
Kablovi i uputstvo za korišćenje
Kabl za Struju
Garancija
Vodič za brzo
Korišćenje
Uputstvo za Korišćenje
x4
VGA Kabl
Audio Kabl
DVI Kabl
(opcioni)
8
Шраф
Priručnik za korisnike
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
INSTALIRAJTE
UKLONITE
Slika 1. Instaliranje i uklanjanje osnove
INSTALACIJA:
1.
2.
3.
4.
Okrenite monitor i postavite ga naopako.
Poravnajte monitor sa prorezima na postolju.
Okrenite zavrtanj u smeru kazaljke na satu da prikačite postolje za monitor.
Proverite donju stranu postolja da bi se uverili da je monitor ispravno instaliran na postolje i da
šrafovi nisu labavi.
UKLANJANJE:
1. Okrenite monitor i postavite ga naopako.
2. Okrećite zavrtanj u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu kako biste ga olabavili.
3. Odvojte postolje od monitora.
9
Priručnik za korisnike
NAPAJANJE
IZVOR NAPAJANJA:
1. Proverite da je kabl za struju odgovarajućeg tipa koji se koristi u vašem području.
2. Ovaj LCD monitor ima integrisano univerzalno napajanje koje omogućava rad bilo u područjima
sa naizmeničnom strujom napona 100/120V AC ili 220/240V AC (nije potrebno podešavanje
korisnika.)
3. Priključite jedan kraj AC kabla za struju za ulazni priključak za naizmeničnu struju LCD
monitora i drugi kraj za utičnicu u zidu.
10
Priručnik za korisnike
PODEŠAVANJE VISINE DISPLEJA
1. Da bi ste postigli najbolje vizuelne efekte, preporučuje se da se displej podesi tako da ceo ekran
bude okrenut prema vama pre nego što podesite visinu displeja prema svojoj želji.
2. Držite gornju ivicu displeja (sl. A) i uklonite šraf sa zadnje strane stalka displeja (sl. B) kako biste
ga podesili do odgovarajuće visine (sl. C).
Pažnja
Vodite računa da ne vršite pritisak na LCD dok podešavate visinu kako biste sprečili oštećenje
ili pucanje ekrana.
Kada podešavate visinu displeja, vodite računa da postavite stalak uspravno na ravnu površinu
(kao što je sto) pre podešavanja. Nemojte postavljati LCD monitor na vrh stola niti uklanjati
šraf dok je stalak okrenut naopako (sl. D). Prste i ruke držite dalje od mehanizma za
podešavanje visine (sl. E) kako biste izbegli povredu.
11
Priručnik za korisnike
PODEŠAVANJE MONITORA NA ZIDU
RASKLAPANJE OSNOVE POSTOLJA:
1. Isključite sve kablove i žice iz monitora da bi sprečili oštećenje.
2. Pažljivo postavite monitor, sa lice okrenutim naniže, na meku i ravnu površinu (ćebe, sunđer,
krpu itd.) da bi sprečili oštećivanje monitora.
3. Uklonite zavrtnje tako da osnova postolja može da bude uklonjena.
4. Pažljivo uklonite osnovu postolja.
(Samo kao referentni materijal)
MONTIRANJE MONITORA NA ZID:
1. Kupite VESA kompatibilni nosač za zid:
VESA 100×100, 4 rupica, M4, 10mm, 8kg.
2. Locirajte svoj idealni položaj monitora na zidu.
3. Pričvrstite nosač za zid čvrsto na zid.
4. Pričvrstite monitor za nosač korišćenjem 4 rupica za
montiranje na poleđini i na sredini monitora.
Pažnja:
• Molimo vas da pročitate uputstva za baš vaš nosač na zidu, kako bi ispravno montirali monitor na
zid.
• Razmak između rupica za montiranje je 100mm horizontalno i 100mm vertikalno.
• Tip potrebnih zavrtnja je metrički: M4, 10mm dužina.
• Osnova postolja monitora može se zašrafiti za sto ili za tvrdu površinu, korišćenjem rupica na
poleđini osnove postolja.
*Instaliranje LCD monitorazahteva posebne veštine koje treba da obavi isključivo kvalifikovano
servisno osoblje. Kupci ne treba da pokušavaju da samo obave ovaj posao. Hanns.G ne snosi
nikakvu odgovornost za nepravilno montiranje ili montiranje koje dovodi do nesreća ili povreda.
Možete da upitate kvalifikovano servisno osoblje o korišćenju dodatnog nosača da montirate monitor
na zid.
12
Priručnik za korisnike
POVEZIVANJA
POVEZIVANJE ZA PC
Isključite kompjuter pre nego što obavite procedure opisane ispod.
1. Povežite jedan kraj VGA kabla za poleđinu monitora i povežite drugi kraj za VGA port
kompjutera.
2. Povežite jedan kraj DVI kabl (opcioni) za poleđinu monitora i povežite drugi kraj za DVI port
kompjutera.
3. Povežite audio kabl između audio ulaza monitora i audio izlaza kompjutera (zeleni port).
4. Priključite jedan kraj AC kabla za struju za ulazni priključak za naizmeničnu struju LCD
monitora i drugi kraj za utičnicu u zidu.
5. Uključite svoj monitor i kompjuter.
Slika 2. Povezivanje za PC
1
3
2
4
Ulaz za naizmeničnu struju
DVI ulaz
13
LINE IN
VGA ulaz
Priručnik za korisnike
PODEŠAVANJE UGLA GLEDANJA
• Za optimalno gledanje, preporučuje se da gledate u monitor sa licem u potpunosti okrenutim ka
monitoru i da potom podesite ugao gledanja monitora po svom nahođenju.
• Držite postolje tako da ne prevrnete monitor kada menjate ugao monitora.
• Možete da podesite svoj monitor za ugao gledanja od -5° do 19° vertikalno i 0° do 30°
horizontalno.
Slika 3. Ugao monitora
NAPOMENE:
•
•
Ne dirajte LCD ekran kada menjate ugao. To može da ošteti ili da polomi LCD ekran.
Budite pažljivi da ne stavite prste ili ruke blizu šarki kada naginjete monitor, u suprotnom možete
da se uštipate.
14
Priručnik za korisnike
UPUTSTVA ZA RAD
OPŠTA UPUTSTVA
Pritisnite taster za uključivanje da uključite i isključite monitor. Drugi kontrolni tasteri nalaze se na
prednjem kraju monitora (vidi sliku 4). Promenom ovih podešavanja možete da podesite sliku po
svom ličnom nahođenju.
• Kabl za struju treba da bude povezan.
• Povežite signalni kabl od monitora do VGA kartice.
• Pritisnite taster za uključivanje da uključite monitor. Indikator za napajanje će se upaliti.
Meni/Return
▲ ► [+]
Taster za podešavanje osvetljenja
▼◄ [-]
Taster za podešavanje jačine tona
Automatsko podešavanje/Enter
《Modeli sa analognim unosom》
Promena unošenja izvora/Enter
《Modeli sa digitalnim unosom》
Taster za uključivanje
Slika 4. Tasteri kontrolne table
15
Priručnik za korisnike
PREDNJI KONTROLNI PANEL
• Taster za uključivanje
Pritisnite ovaj taster da UKLJUČITE/ISKLJUČITE napajanje monitora.
• Indikator napajanja:
Zeleno
— Režim uključenog napajanja.
Narandžasto — Režim štednje energije.
• MENI / RETURN:
Uključite/isključite meni na Ekranu ili se vratite na prethodni meni.
• Prilagodi ▲▼:
1. Podesite osvetljenje i jačinu tona kada je meni na ekranu isklječen.
2. Krećite se kroz ikonice za podešavanje kada je meni na ekranu uključen ili podesite funkciju
kada je funkcija aktivirana.
•【 i 】-ključ: 《Modeli sa analognim unosom》
1. Meni na Ekranu se koristi za funkciju «potvrđivanja» tokom uključivanja.
2. Funkcija「Automatskog podešavanja」funkcioniše samo za VGA ulaz. (Funkcija automatskog
podešavanja se koristi samo da optimizuje「Horizontalni položaj」「
, Vertikalni položaj」, 「Sat」
i 「Fazu」.)
•【 i 】-ključ: 《Modeli sa digitalnim unosom》
1. Pritisnite【 i 】da unesete izbore izvora. (Izbori uključuju VGA, HDMI itd. Realni izbor može
se razlikovati u zavisnosti od modela. Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa
digitalnim unosima)
2. Meni na Ekranu se koristi za funkciju «potvrđivanja» tokom uključivanja.
3. Funkcija「Automatskog podešavanja」funkcioniše samo za VGA ulaz. (Funkcija automatskog
podešavanja se koristi samo da optimizuje「Horizontalni položaj」「
, Vertikalni položaj」, 「Sat」
i 「Fazu」.)
• Brzi tasteri:
1. Vratite podrazumevana podešavanja za osvetljenje i kontrast:
Da vratite Osvetljenje i Kontrast na podrazumevane vrednosti, pritisnite 【▲】 i 【▼】 tastere
istovremeno.
2. FORMAT SLIKE:
Pritisnite 【MENU】+ 【▼】 taster da pređete na režim 「PUNI REŽIM」 ili režim 「REŽIM
UKLAPANJA」.
3. Promenite rezoluciju:
Za slične rezolucije ekranskog prikaza (vidi tabelu ispod), rezolucija ekrana može se promeniti
pritiskom na taster【MENU】+【▲】" da bi se postigao optimalan kvalitet prikaza.
16
Priručnik za korisnike
4. Promenite podrazumevani režim: [Dostupnost ove funkcije zavisi od odabranog modela]
Pritisnite taster【MENU】 u trajanju od 3 sekunde da odaberete jedan od sledećih režima
「PC」,「FILM」,「IGRICE」,「ŠTEDNJA」. Podrazumevani režim je「PC」.
Rezolucija
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Dostupne rezolucije ekranskog prikaza zavisiće od modela koji ste kupili.
NAPOMENE:
• Nemojte da postavljate monitor na lokaciji blizu izvora toplote poput radijatora ili grejalica, ili na
mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti ili prekomernoj prašini ili mehaničkim vibracijama
ili šoku.
• Sačuvajte originalnu kutiju u kojoj je monitor isporučen i materijal za pakovanje jer vam mogu
zatrebati u slučaju da ikada morate da transportujete svoj monitor.
• Radi maksimalne zaštite upakujte svoj monitor kako je bio originalno upakovan u fabrici.
• Kako bi monitor uvek izgledao kao nov, povremeno ga očistite mekom krpom. Uporne mrlje
mogu se ukloniti krpom navlaženom blagim rastvorom deterdženta. Nikada ne koristite jake
rastvarače poput razređivača ili abrazionih sredstava jer će oni oštetiti kućište. Kao bezbednosnu
meru, uvek isključite monitor iz struje pre čišćenja.
17
Priručnik za korisnike
KAKO DA PODESITE PODEŠAVANJA
OSVETLJENJE/ KONTRAST
OSVETLJENJE
Podesite osvetljenje ekrana u skladu sa svojim željama. Izaberite
opciju 「OSVETLJENJE」da bi podesili osvetljenje.
KONTRAST
Podesite kontrast ekrana u skladu sa svojim željama. Izaberite
opciju 「KONTRAST」 da bi podesili osvetljenje.
AKTIVNI KONTRAST
Optimalno podešavanje za slike ili video zapise visokog
kontrasta. Tamna i svetla područja slike se automatski detektuju i
kontrast se povećava da bi se dobila oštrija, jasnija slika. Takođe,
možete da izaberete 「AKTIVNI KONTRAST」 opciju.
UNAPRED PODEŠENI
REŽIM
Odaberite podrazumevani režim u skladu sa svojim
preferiranjima: PC/ FILM/ IGRICE/ ŠTEDNJA
[Dostupnost ove funkcije zavisi od odabranog modela]
PODEŠAVANJE UNOSA
PODEŠAVANJE UNOSA
Izaberite opciju 「PODEŠAVANJE UNOSA」da bi izvršili
prelaženja između analognog (VGA) ili digitalnog (DVI) izvora.
Unesite opciju i izaberite Analogno ili Digital (digitalno). [Režim
duplog ulaza je opcioni]
AUTO PRETRAŽIVANJE
Sa menija Signal Selection (odabiranje signala), izaberite opciju
「AUTO PRETRAŽIVANJE」da bi aktivirali ili deaktivirali
funkciju pretraživanja automatskog signala. [Isključivo za DVI/
HDMI ulaz]
PODEŠAVANJE BOJE
TOPLE
PRIRODNE (6500K)
HLADNE
Podesite temperatru boje ekrana u skladu sa svojim željama.
TOPLE/PRIRODNE/HLADNE
KORISNIK
Pomerite kursor u opciju User (korisnik) i izaberite ovu opciju,
1. Da bi podesili crvenu boju, unesite 「R」 opciju i podesite
nivo.
2. Da bi podesili zelenu boju, unesite 「G」 opciju i podesite
nivo.
3. Da bi podesili plavu boju, unesite 「B」 opciju i podesite nivo.
PODEŠAVANJE SLIKE
AUTOMATSKO
PODEŠAVANJE
Funkcija 「AUTOMATSKO PODEŠAVANJE」se koristi da se
optimizira 「Horizontalni položaj」, 「Vertikalni položaj」,
「SAT」i 「FAZA」. [Isključivo za VGA ulaz]
18
Priručnik za korisnike
FORMAT SLIKE
Kada je format slike ekrana izobličen, možete da obavite
podešavanja koristeći ovu funkciju. 「FULL」(PUNI) ukazuje na
prikaz slike preko celog ekrana, što ne obezbeđuje da se slika
prikazuje u svojoj originalnoj razmeri. 「FIT」(UKLAPANJA)
ukazuje na proporciju koja je ista kao i proporcija originalne
slike, što može da dovede do toga da na ekranu budu prikazane
crne trake. [Dostupnost ove funkcije zavisi od odabranog
modela]
H-POLOŽAJ
Izaberite opciju 「H-POLOŽAJ」da bi pomerili sliku na ekranu
levo ili desno. Unesite opciju i podesite nivo. [Isključivo za
VGA]
V-POLOŽAJ
Izaberite opciju 「V-POLOŽAJ」 da bi pomerili sliku na ekranu
gore ili dole. Unesite opciju i podesite nivo. [Isključivo za VGA]
SAT
Izaberite opciju 「SAT」da bi umanjili vertikalno treperenje slova
na ekranu. Unesite opciju i podesite nivo. [Isključivo za VGA]
FAZA
Izaberite opciju 「FAZA」da bi umanjili horizonalno treperenje
slova na ekranu. Unesite opciju i podesite nivo. [Isključivo za
VGA]
OŠTRINA
Izaberite opciju 「OŠTRINA」da bi podesili oštrinu ekrana.
Podesite vrednost između -2 i 2.
VIDEO REŽIM
Odaberite 「VIDEO REŽIM」 ILI 「PC REŽIM」 za video
prenos. Dok koristite HDMI ili HDMI u DVI portove za video
prenos, video će biti isečen blago okolo slike; odaberite 「PC
režim」 da bi pogledali video sa kompletnom slikom. (VIDEO
REŽIM funkcioniše samo za unose sa HDMI ili DVI koji
podržavaju HDCP video (YUV format))
VREME ODGOVORA
Podesite vreme odgovora ekrana preko funkcije Vreme
odgovora. Dostupna podešavanja su MINIMUM, SREDNJE i
MAKSIMUM. [Ova opcija organičena je samo na određene
modele].
PODEŠAVANJA MENIJA NA EKRANU
JEZIK
Izaberite opciju 「JEZIK」 da bi promenili jezik menija na
ekranu. Unesite opciju i izaberite jezik. [Reference radi, jezik
menija na ekranu zavisi od izabranog modela]
H-POLOŽAJ
Izaberite opciju 「H-POLOŽAJ」da bi podesili horizontalni
položaj menija na ekranu. Unesite opciju i podesite nivo.
V-POLOŽAJ
Izaberite opciju 「V-POLOŽAJ」da bi podesili vertikalni položaj
menija na ekranu. Unesite opciju i podesite nivo.
19
Priručnik za korisnike
TRANSPARENTNOST
Izaberite opciju 「TRANSPARENTNOST」da podesite
transparentnost menija na ekranu. Unesite opciju i podesite nivo.
VREMENSKO TRAJANJE
MENIJA NA EKRANU
Izaberite opciju 「VREMENSKO TRAJANJE MENIJA NA
EKRANU」da bi podesili vreme trajanja menija na ekranu od 10
do 100 sekundi. Unesite opciju i podesite nivo.
BOJA MENIJA NA
EKRANU
Da bi izabrali kombinaciju boje prozora menija na ekranu,
izaberite opciju 「BOJA MENIJA NA EKRANU」pod menijem
「PODEŠAVANJA MENIJA NA EKRANU」, izaberite režime
1/2/3.
SISTEM
AUDIO ULAZ
Dok obavljate prebacivanje preko HDMI porta, preporučuje se
da podesite AUDIO ULAZ na HDMI; ukoliko se ne čuje ton,
preporučuje se da izaberete AUDIO ULAZ kao PC i da proverite
da je kabl za izlaz audio zvuka PC-ja povezan sa LINE IN ili
AUDIO IN portom monitora. [Isključivo za HDMI ulaz]
TON
Izaberite opciju 「TON」da bi promenili nivo jačine tona.
Unesite opciju i podesite nivo. [Ova funkcija važi samo za
modele koji imaju ugrađeni audio]
● Pri visokoj jačini, postoji rizik od oštećenja sluha.
UTIŠAVANJE
Izaberite opciju 「UTIŠAVANJE」da uključite i isključite ovu
funkciju. [Podešavanje jačine tona dok utišavanje poništava
režim Utišano. (Dostupnost ove funkcije zavisi od odabranog
modela.) ]
DDC/CI
Izaberite opciju 「DDC/CI」 da uključite i isključite ovu
funkciju. [Režim duplog ulaza je opcioni]
FABRIČKO
RESETOVANJE
Izaberite opciju 「FABRIČKO RESETOVANJE」da vratite
podešavanja monitora za fabrička. Ovo će izbrisati trenutna
podešavanja. Unesite opciju i izaberite Uključeno ili Isključeno.
INFORMACIJE
Prikaži informacije o Horizontalnoj frekvenciji/Vertikalnoj
frekvenciji/Rezoluciji.
20
Priručnik za korisnike
PLUG AND PLAY (PRIKLJUČI I PUSTI DA RADI)
Plug & Play DDC2B opcija
Ovaj monitor opremljen je VESA DDC2B opcijama u skladu sa VESA DDC STANDARDOM. One
omogućavaju monitoru da obavesti sistem domaćina o svom identitetu i da, u zavisnosti od nivoa
DDC-a koji se koristi, prenese dodatne informacije o svojim mogućnostima prikazivanja. DDC2B je
dvosmerni kanal podataka baziran na I²C protokolu. Domaćin može da zatraži EDID informacije
preko DDC2B kanala.
UKOLIKO NEMA ULAZNOG VIDEO SIGNALA, ČINIĆE SE DA OVAJ MONITOR NE
RADI. DA BI OVAJ MONITOR ISPRAVNO RADIO, MORA DA POSTOJI ULAZNI VIDEO
SIGNAL.
21
Priručnik za korisnike
TEHNIČKA PODRŠKA (ČESTO POSTAVLJANA
PITANJA)
PITANJA I ODGOVORI ZA OPŠTE PROBLEME
PROBLEM I PITANJE
Svetleća dioda za napajanje nije
uključena
MOGUĆE REŠENJE
*Proverite da je prekidač za napajanje u položaju
UKLJUČENO.
*Kabl za napajanje treba da bude povezan
*Proverite da su PC sistem i Plug & Play kompatibilni
Nema Plug & Play (priključi i pusti da
radi)
*Proverite da su video kartica i Plug & Play kompatibilni
*Proverite da čiode priključaka za VGA ili DVI
konektore nisu savijeni
Ekran je isuviše taman ili isuviše
svetao
*Podesite kontrole za kontrast i osvetljenje.
Slika treperi ili se na slici vidi «talas»
*Pomerite električne uređaje koji mogu da mogu da
izazovu električno mešanje.
*Prekidač za uključivanje kompjutera treba da bude
uključen.
*Video kartica kompjutera treba da je ispravno ulegla u
svoj prorez.
Svetleća dioda za napajanje gori
(narandđasto) ali nema videa ili slike.
*Proverite da je video kabl monitora ispravno povezan za
kompjuter.
*Proverite video kabl monitora i uverite se da nijedna
čioda nije savijena.
*Proverite da kompjuter radi pritiskom na CAPS LOCK
taster na tastaturi tok posmatrate svetleću diodu za
CAPS LOCK. Svetleća dioda treba da se upali ili ugasi
nakon pritiskanja CAPS LOCK tastera.
Jedna od osnovnih boja nedostaje
(CRVENA, ZELENA ili PLAVA)
*Proverite video kabl monitora i uverite se da nijedna
čioda nije savijena.
Slika na ekranu nije centrirana ili nije
ispravne veličine.
* Podesite frekvenciju piksela CLOCK (SAT) i PHASE
(FAZA) ili pritisnite brzi taster. ( i -ključ)
Horizontalna ili vertikalna ometanja
na ekranu
*Upotrebite win 95/98/2000/NT/ME/XP režim gašenja,
podesite CLOCK (SAT) i PHASE (FAZU) ili pritisnite
brzi taster. ( i -ključ)
Rezolucija ekrana treba da se podesi
*Upotrebite win 2000/ME/XP desni klik miša bilo gde na
ekranu i izaberite Properties>Settings>Screen
Resolution (karakteristike>podešavanja>rezolucija
ekrana). Upotrebite klizač da podesite rezoluciju i
kliknite na Primeni
22
Priručnik za korisnike
Ne čuje se ton iz ugrađenih zvučnika
monitora
*Proverite da je kabl za audio izlaz kompjutera povezan
za LINE IN port ekrana (ili AUDIO IN port).
*Proverite da podešavanje jačine tona može da bude
jasno identifikovano.
*Proverite da je opcija Sistem > Tišina na meniju
monitora uključena.
*Dok vršite prebacivanje preko HDMI porta ali se ne
čuje ton, preporučuje se da izaberete AUDIO INPUT
kao PC opciju i da proverite da je kabl za audio izlaz
PC-ja povezan za LINE IN port monitora (ili za
AUDIO IN port). [Isključivo za HDMI ulaz]
Dodaci vezani za Windows 7/ Windows 8
Kada naiđete na problem kod prikaza u operativnom sistemu Windows 7/ Windows 8, treba da
uradite sledeće:
1. Proverite da vaš PC kompjuter (hardverski zahtev) može da podrži Windows 7/ Windows 8.
2. Proverite da vaša grafička kartica može da podrži Windows 7/ Windows 8.
3. Ukoliko vaša grafička kartica može da podrži Windows 7/ Windows 8, potrebno je da
instalirate najnoviji Windows 7/ Windows 8 drajver za vašu grafičku karticu.
Predlažemo da uradite sledeće:
1. Instalirajte najnoviji Windows 7/ Windows 8 grafički drajver za vašu grafičku karticu.
2. Probajte da koristite preporučenu rezoluciju prikaza, koju podržava monitor.
3. Ukoliko preporučena rezolucija za ekran ne radi, pokušajte da koristite sledeću preporučenu
rezoluciju ekrana.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Ukoliko i dalje imate problem sa prikazivanjem nakon obavljanja gore navedenih procedura,
molimo posetite internet prezentaciju za Hanns.G podršku i usluge: http://www.hannsg.com
Windows je registrovana trgovačka marka Microsoft korporacije.
23
Priručnik za korisnike
PORUKE O GREŠKAMA & MOGUĆA REŠENJA
KABL NIJE POVEZAN
1. Proverite da je signalni kabl ispravno povezan, ukoliko je konektor labav pričvrstite šrafove
konektora.
2. Proverite da čiode signalnog kabla nisu oštećene.
ULAZ NIJE PODRŽAN:
Vaš kompjuter je podešen na režim prikaza koji je neodgovarajući, podesite kompjuter na režim
prikaza dat u sledećoj tabeli .
UNAPRED ODREĐENA PODEŠAVANJA TABELE VREMENA:
HORIZONTALNA
VERTIKALNA
REŽIM
REZOLUCIJA
FREKVENCIJA (KHz) FREKVENCIJA (Hz)
1
640×400 @70Hz
31.469
70.087
2
640×480 @60Hz
31.469
59.940
3
640×480 @70Hz
36.052
70.004
4
640×480 @67Hz
35.000
66.667
5
640×480 @72Hz
37.861
72.809
6
640×480 @75Hz
37.500
75.000
7
720×400 @70Hz
31.469
70.087
8
800×600 @56Hz
35.156
56.250
9
800×600 @60Hz
37.879
60.317
10
800×600 @72Hz
48.077
72.188
11
800×600 @75Hz
46.875
75.000
12
832×624 @75Hz
49.725
75.000
13
1024×768 @60Hz
48.363
60.004
14
1024×768 @70Hz
56.476
70.069
15
1024×768 @75Hz
60.023
75.029
16
1152×870 @75Hz
68.681
75.062
17
1152×864 @75Hz
67.500
75.000
18
1280×720 @60Hz
45.000
60.000
19
1280×960 @60Hz
60.000
60.000
20
1280×768 @60Hz
47.776
59.870
21
1280×768 @75Hz
60.289
74.893
22
1280×1024 @60Hz
63.981
60.020
23
1360×768 @60Hz
47.712
60.015
24
1440×900 @60Hz
55.469
59.901
25
1400×1050 @60Hz
64.744
59.948
26
1600×900 @60Hz
55.540
59.978
24
Priručnik za korisnike
DODATAK
SPECIFIKACIJE
LCD Panel
Video
Pokretački sistem
TFT LCD u boji
Veličina
49,5cm / 19.5” dijagonalni
Veličina piksela
0,27mm(H) × 0,27mm(V)
H-Frekvencija
30KHz – 82KHz
V-Frekvencija
55Hz – 76Hz
Boje prikaza
16.7M boja
Max. rezolucija
1600 × 900 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Potrošnja energije
ON režim (režim kada je
monitor uključen)
20W (Tipično)
Režim štednje energije
≤ 0.5W
OFF režim (režim kada
je monitor isključen)
≤ 0.5W
Audi izlaz
Procenjeno napajanje 1.0 W rms (po
kanalu)
Ulazni terminal
VGA
DVI
Maksimalna veličina ekrana
Hor. : 432mm
Ver. : 239.76mm
Izvor napajanja
100–240V ~ 0.6A 50–60Hz
Radna
sredina
Radna temperatura: 0° do 40°C
Temp.skladištenja: -20° do 60°C
Radna vlažnost vazduha: 20% do 85%
Dimenzije
465.5 (Š)×361.8 (V)×217.2 (D) mm
18.3” (Š)×14.2” (V)×8.6” (D)
Težina (NT)
3.4kg (7.5 lb)
*** Gore navedene specifikacije podložne su realnim specifikacijama proizvoda i mogu se promeniti
bez prethodnog obaveštenja..
PAŽNJA:
Maksimalna rezolucija će zavisiti od rezolucije koju podržava grafička kartica. Za povezana pitanja
možete da pogledate www.hannsg.com, odeljak o često postavljanim pitanjima (FAQ).
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising