Hannspree | HS 221 HPB | User manual | Hannspree HS 221 HPB Instrukcja obsługi

Hannspree HS 221 HPB Instrukcja obsługi
HS221H
HS241H
HS271H
HSG1287
HSG
1287
HSG1288
HSG
1288
HSG1289
HSG 1289
OSD[V6.1]
Podręcznik użytkownika
OSD[V6.1]
Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.
To urządzenie spełnia wymogi zawarte w Dyrektywie EMC 2004/108/EC w odniesieniu do
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi zawarte w dyrektywach 2006/95/EC i
93/68/EEC w odniesieniu do urządzeń zasilanych prądem o niskim napięciu.
Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
Uwaga dotycząca znaków towarowych:
Produkty Hanns.G zawierają technologię High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
HDMI logo, oraz termin: High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach.
2
Podręcznik użytkownika
Congratulations!
This product is TCO Certified – for Sustainable IT
TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT
products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT
products reflect environmental, social and economic responsibility. Every
TCO Certified product model is verified by an accredited independent test
laboratory.
This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:
Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products,
halogenated substances and hazardous flame retardants
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback
Packaging
Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic
performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically
designed keyboard (notebooks)
Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.
A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a
searchable database of all TCO Certified IT products.
TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of
Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts,
users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach
their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO
Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Mandate:
“For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the bezel
may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.”
【Optional, depend on selected model】
3
Podręcznik użytkownika
INFORMACJA O UTYLIZACJI
Firma Hanns.G przykłada bardzo dużą wagę do strategii ochrony środowiska i wierzy, że właściwe
traktowanie i recykling urządzeń IT po zakończeniu ich eksploatacji przyczynia się do ochrony
naszego zdrowia i środowiska, w którym żyjemy.
Te urządzenia zawierają materiały, które mogą zostać ponownie przetworzone i zastosowane w
nowych produktach. Z drugiej zaś strony, pewne materiały mogą zostać sklasyfikowane jako
substancje niebezpieczne i toksyczne. Usilnie zachęcamy Państwa do skontaktowania się z
odpowiednimi instytucjami wymienionymi poniżej, aby poddać ten produkt właściwemu
recyklingowi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić witrynę
www.hannsg.com
4
Podręcznik użytkownika
SPIS TREŚCI
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................................6
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ...................................................................................6
SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD ...........................7
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA MONITORA...............................8
CHARAKTERYSTYKA .......................................................................................8
SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA ...........................................8
INSTRUKCJA INSTALACJI...............................................................................9
ZASILANIE............................................................................................................9
ZAWIESZANIE MONITORA NA ŚCIANIE ...................................................10
PODŁĄCZANIE .................................................................................................. 11
REGULACJA KĄTA WIDZENIA.....................................................................13
INSTRUKCJA OBSŁUGI........................................................................................14
INSTRUKCJE OGÓLNE ...................................................................................14
ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM ..............................16
W JAKI SPOSÓB DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA ........................................18
FUNKCJA PLUG & PLAY.................................................................................21
WSPARCIE TECHNICZNE (FAQ)........................................................................22
ROZWIĄZYWANIE OGÓLNYCH PROBLEMÓW ......................................22
KOMUNIKATY O BŁĘDZIE & MOŻLIWE ROZWIĄZANIA ...................24
ZAŁĄCZNIK.............................................................................................................26
PARAMETRY TECHNICZNE ..........................................................................26
PARAMETRY TECHNICZNE ..........................................................................27
PARAMETRY TECHNICZNE ..........................................................................28
5
Podręcznik użytkownika
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez instytucję
odpowiedzialną za zgodność urządzenia z wymogami FCC, mogą unieważnić prawa
użytkownika do korzystania z urządzenia.
2. Aby urządzenie pozostało zgodne z limitami emisji, konieczne jest używanie ekranowanych
kabli interfejsu i kabla zasilania.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia sygnału radiowego lub
telewizyjnego powstałe w wyniku niedozwolonej modyfikacji sprzętu. Za usunięcie takich
zakłóceń odpowiedzialność ponosi użytkownik.
4. Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
OSTRZEŻENIE:
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, proszę nigdy nie wystawiać monitora na działanie
deszczu lub wilgoci. Wewnątrz monitora znajdują się obwody działające pod wysokim napięciem.
Proszę nigdy nie otwierać obudowy. Naprawę urządzenia należy powierzać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Proszę nie używać monitora w pobliżu wody, na przykład blisko wanny, umywalki,
•
•
•
•
•
•
•
•
zlewozmywaka, pralni, basenu lub w wilgotnej suterenie.
Proszę nigdy nie stawiać monitora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Jeżeli monitor
spadnie, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i poważnego uszkodzenia urządzenia. Proszę używać
tylko wózka lub stojaka zalecanego przez producenta lub sprzedanego razem z monitorem. Jeżeli
chcą Państwo zamontować monitor na ścianie lub półce, proszę używać zestawu montażowego
zatwierdzonego przez producenta i proszę przestrzegać dołączonych do niego instrukcji.
Szczeliny i otwory z tyłu i pod spodem obudowy zapewniają prawidłową wentylację. Aby
zapewnić niezawodne działanie monitora i aby uchronić go przed przegrzaniem, proszę się
upewnić, że te otwory nie są zablokowane lub zakryte. Proszę nie stawiać monitora na łóżku,
sofie, dywanie lub podobnej powierzchni. Proszę nie stawiać monitora w pobliżu grzejnika lub
źródła ciepła, ani nad nim. Proszę nie umieszczać monitora w regale na książki ani w szafie,
chyba że zapewniona jest prawidłowa wentylacja.
Monitor powinien być zasilany tylko z takiego typu źródła zasilania, jak podano na tabliczce
znamionowej. Jeżeli nie ma pewności, że źródło prądu jest zgodne z wymaganymi parametrami,
należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub najbliższym Zakładem Energetycznym.
Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas burzy lub gdy monitor ma pozostać nieużywany przez
dłuższy okres czasu. Uchroni to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciem.
Proszę nie przeciążać listew zasilania i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub
porażenie prądem.
Proszę nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory znajdujące się w obudowie monitora.
Może to spowodować zwarcie, a w jego konsekwencji pożar lub porażenie prądem. Proszę nigdy
nie dopuszczać do rozlania jakiejkolwiek cieczy na monitorze.
Proszę nigdy nie próbować samodzielnie naprawić monitora - otwarcie lub zdjęcie pokryw naraża
użytkownika na niebezpieczne wysokie napięcia i inne niebezpieczeństwa. Wszystkie czynności
konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
6
Podręcznik użytkownika
SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD
Przedstawione poniżej symptomy są zupełnie normalne w przypadku monitorów LCD i nie
oznaczają problemu lub usterki.
• W początkowym okresie użytkowania obraz na ekranie może migotać - jest to spowodowane
•
•
•
•
naturą lamp fluorescencyjnych. Aby zlikwidować takie migotanie, proszę wyłączyć monitor i
włączyć go ponownie.
W zależności od tapety wyświetlanej na pulpicie, na ekranie mogą być zauważalne obszary o
nieco nierównym rozmieszczeniu jasności.
Ekran LCD posiada 99.99% lub więcej aktywnych pikseli. W związku z tym niewielkie plamki
spowodowane brakującym lub wypalonym pikselem mogą dotyczyć jedynie 0.01% pikseli lub
mniej.
Z uwagi na naturę ekranu LCD czasem na ekranie może się pojawiać cień poprzedniego obrazu,
jeżeli był on wyświetlany na ekranie przez kilka godzin. Ekran wraca wówczas stopniowo do
normy w miarę, jak wyświetlane są kolejne obrazy - poprawę przynosi również wyłączenie
monitora na kilka godzin.
Jeżeli ekran zaczyna nagle migać bez powodu lub gdy nie działa podświetlanie, proszę
skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu naprawy monitora. Proszę nigdy
nie próbować naprawić monitora samodzielnie.
7
Podręcznik użytkownika
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
MONITORA
CHARAKTERYSTYKA
Model:
HS221H
HS241H
HS271H
Rozmiar:
54.6cm/ 21.5”
60cm/ 23.6”
68.6cm/ 27”
• Szerokoekranowy monitor z podświetleniem W-LED
• Wyraźne wyświetlanie i czysty obraz w systemie operacyjnym Windows
®
• EPA ENERGY STAR
• Produkt GP Green
• Ergonomiczny projekt
• Kompaktowa obudowa umożliwiająca oszczędność przestrzeni
SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA
W opakowaniu powinny się znajdować następujące elementy:
Monitor LCD
Kable i podręcznik użytkownika
Zasilający
Przewód Audio
Karta Gwarancyjna
Instrukcja
Szybkiego
Uruchomienia
Kabel DVI
(opcjonalnie)
Podręcznik
Użytkownika na
Płycie CD
Kabel HDMI do DVI
(opcjonalnie)
8
Kabel VGA
Przewód HDMI
(opcjonalnie)
Podręcznik użytkownika
INSTRUKCJA INSTALACJI
HS221
ZAINSTALUJ
HS241/ HS271
USUŃ
ZAINSTALUJ
USUŃ
Ilustracja 1 Instalowanie i usuwanie podstawy
INSTALACJA:
1. Dopasuj monitor do otworu w podstawie.
2. Dłuższy odcinek podstawy powinien być skierowany do przodu.
3. Wsuń monitor w podstawę, aż do zatrzaśnięcia. Usłyszenie charakterystycznego odgłos kliknięcia
oznacza, że monitor został prawidłowo zamocowany w podstawie.
4. Sprawdź, czy monitor został prawidłowo zamocowany w podstawie, sprawdzając, czy zostały
całkowicie zaczepione zaczepy w dolnej części podstawy.
5. Dokręć śrubę. [dotyczy tylko HS241/HS271]
ZDEJMOWANIE PODSTAWY:
1. Obróć monitor dołem do góry.
2. Po poluzowaniu śruby, naciśnij zaczepy, mocujące monitor.
3. Delikatnie naciśnij i przytrzymaćj zaczepy, jednocześnie odciągając podstawę od monitora,
dopóki oba elementy nie zostaną rozłączone.
Uwaga:
•
Przy początkowej instalacji, przed podłączeniem monitora do podstawy należy poluzować
śrubę. [dotyczy tylko HS241/HS271]
ZASILANIE
ŹRÓDŁO ZASILANIA
1. Proszę się upewnić, że kabel zasilania jest odpowiedni dla obszaru, na którym Państwo
mieszkają.
2. Ten monitor LCD wyposażony jest w wewnętrzny uniwersalny zasilacz, który umożliwia jego
użytkowanie zarówno na obszarach zasilanych prądem o napięciu 100/120V AC, jak i prądem o
napięciu 220/240V AC (nie wymaga to żadnej interwencji ze strony użytkownika).
3. Proszę podłączyć jedną końcówkę kabla zasilania do monitora LCD, a drugą do gniazdka
zasilania zamontowanego w ścianie.
9
Podręcznik użytkownika
ZAWIESZANIE MONITORA NA ŚCIANIE
DEMONTAŻ PODSTAWY:
1. Odłącz wszystkie kable i przewody od monitora, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
2. Ostrożnie umieść monitor ekranem w dół na miękkiej i płaskiej powierzchni (koc, gąbka,
szmatka, itd.), aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.
3. Odkręć cztery śruby, aby można było zdjąć podstawę.
4. Ostrożnie odłącz podstawę.
(Wyłącznie jako odniesienie)
MONTAŻ MONITORA NA ŚCIANIE:
1. Należy zakupić zestaw do montażu na ścianie zgodny z VESA:
VESA 100×100, 4 otwory, M4, 8mm, 8kg.
2. Ustal na ścianie najlepszą pozycję na monitor.
3. Zamocuj mocno na ścianie wspornik do montażu na ścianie.
4. Zamocuj monitor do wspornika poprzez 4 otwory
montażowe z tyłu i w centralnej części monitora.
Uwaga:
• Przeczytaj instrukcje dotyczące określonego wspornika w celu prawidłowego montażu monitora
na ścianie.
• Rozstaw otworów montażowych wynosi 100mm w poziomie i 100mm w pionie.
• Wymagane rodzaje śrub w systemie metrycznym: M4, długość 8mm.
• Podstawę monitora można przykręcić do stołu lub twardej powierzchni poprzez otwór z tyłu
podstawy.
*Instalacja monitora LCD wymaga specjalnych umiejętności i może być wykonywana wyłącznie
przez wykwalifikowany personel serwisu. Klienci nie powinni wykonywać tej pracy samodzielnie.
Firma Hanns.G nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub montaż, który może
spowodować wypadek lub obrażenia. Można zapytać wykwalifikowany personel serwisu o możliwość
użycia opcjonalnego wspornika w celu montażu monitora na ścianie.
10
Podręcznik użytkownika
PODŁĄCZANIE
HS221H
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA
Przed wykonaniem poniższej procedury wyłącz komputer.
1. Podłącz jeden koniec przewodu VGA z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu VGA
komputera.
2. Podłącz jeden koniec przewodu DVI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu
DVI komputera.
3. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do DVI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi
do portu DVI komputera.
4. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu
HDMI komputera.
5. Podłącz przewód audio między wejście audio monitora, a wyjście audio komputera (zielone
gniazdo).
6. Włóż jeden koniec przewodu zasilającego AC do gniazda wejścia AC monitora LCD, a drugi do
gniazdka w ścianie.
7. Włącz monitor i komputer.
Ilustracja 2 Podłączenia kabli
1
3
5
Słuchawki (EARPHONE)
Wejście VGA
Wejście HDMI (opcjonalnie)
2
4
6
WEJŚCIE LINIOWE
Wejście DVI (opcjonalnie)
Wejście zasilania AC
11
Podręcznik użytkownika
HS241H / HS271H
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA
Przed wykonaniem poniższej procedury wyłącz komputer.
1. Podłącz jeden koniec przewodu VGA z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu VGA
komputera.
2. Podłącz jeden koniec przewodu DVI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu
DVI komputera.
3. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do DVI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi
do portu DVI komputera.
4. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI (opcjonalnie) z tyłu obudowy komputera, a drugi do portu
HDMI komputera.
5. Podłącz przewód audio między wejście audio monitora, a wyjście audio komputera (zielone
gniazdo).
6. Włóż jeden koniec przewodu zasilającego AC do gniazda wejścia AC monitora LCD, a drugi do
gniazdka w ścianie.
7. Włącz monitor i komputer.
Ilustracja 3 Podłączenia kabli
1
3
5
Słuchawki (EARPHONE)
Wejście VGA
Wejście HDMI (opcjonalnie)
2
4
6
WEJŚCIE LINIOWE
Wejście DVI (opcjonalnie)
Wejście zasilania AC
12
Podręcznik użytkownika
REGULACJA KĄTA WIDZENIA
• Dla zapewnienia optymalnej widoczności, zaleca się patrzenie na całą powierzchnię ekranu
monitora, następnie należy wyregulować kąt widzenia zgodnie z własnymi upodobaniami.
• Proszę przytrzymać podstawę, aby monitor nie przewrócił się podczas zmiany kąta ustawienia.
• Kąt ustawienia można wyregulować w zakresie od -5° do 15°.
-5°-15°
Ilustracja 4 Kąt monitora
UWAGI:
• Proszę nie dotykać ekranu LCD podczas regulowania kąta ustawienia. Może to spowodować
uszkodzenie lub pęknięcie monitora LCD.
• Proszę zachować ostrożność i nie trzymać palców i dłoni w pobliżu zawiasów podczas obracania
monitora – w przeciwnym wypadku palce lub skóra dłoni mogą zostać przytrzaśnięte.
13
Podręcznik użytkownika
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJE OGÓLNE
HS221H
Proszę wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Inne przyciski sterowania
znajdują się na panelu przednim monitora (zob. Ilustracja 5) Poprzez zmianę ustawień można
wyregulować parametry obrazu zgodnie z własnymi upodobaniami.
• Należy podłączyć kabel zasilania.
• Proszę podłączyć kabel sygnału wizyjnego od monitora do karty VGA.
• Proszę wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Zaświeci się wówczas wskaźnik
zasilania.
Menu / Powrót
▼ [-]
Przycisk regulacji jaskrawości
▲[+]
Przycisk regulacji głośności
Automatyczna regulacja / Enter
《Modele z wejściem analogowym》
Zmiana źródła wejściowego / Enter
《Modele z wejściem cyfrowym》
Przycisk zasilania
Ilustracja 5 Zewnętrzny przycisk sterowania
14
Podręcznik użytkownika
HS241H / HS271H
Proszę wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Inne przyciski sterowania
znajdują się na panelu przednim monitora (zob. Ilustracja 5) Poprzez zmianę ustawień można
wyregulować parametry obrazu zgodnie z własnymi upodobaniami.
• Należy podłączyć kabel zasilania.
• Proszę podłączyć kabel sygnału wizyjnego od monitora do karty VGA.
• Proszę wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Zaświeci się wówczas wskaźnik
zasilania.
Menu / Powrót
▲ ► [+]
Przycisk regulacji jaskrawości
▼◄ [-]
Przycisk regulacji głośności
Automatyczna regulacja / Enter
《Modele z wejściem analogowym》
Zmiana źródła wejściowego / Enter
《Modele z wejściem cyfrowym》
Przycisk zasilania
Ilustracja 5 Zewnętrzny przycisk sterowania
15
Podręcznik użytkownika
ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM
• Przycisk zasilania:
Naciśnij ten przycisk, aby WŁ/WYŁ. zasilanie monitora.
• Wskaźnik zasilania:
HS221H
Zielony— tryb Zasilanie włączone.
Migać— tryb Oszczędzanie energii.
HS241H/HS271H
Zielony— tryb Zasilanie włączone.
Pomarańczowy— tryb Oszczędzanie energii.
• MENU / POWRÓT:
Włączenie/wyłączenie menu opcji wyświetlanych na ekranie lub powrót do poprzedniego menu.
• Regulacjat ▲▼:
1. Regulacja jaskrawości oraz głośności, kiedy funkcja wyświetlania opcji na ekranie jest
wyłączona.
2. Przechodzenie między symbolami regulacji, gdy funkcja wyświetlania opcji na ekranie jest
WŁĄCZONA lub ustawienie funkcji, gdy jest ona aktywna.
• Przycisk【 i 】: 《Modele z wejściem analogowym》
1. Menu opcji wyświetlanych na ekranie używane jest jako funkcja 《potwerdzania》 podczas
uruchamiania.
2. Funkcja 「Autom. regulacja」działa jedynie w przypadku wejścia VGA. (Funkcja autom.
regulacji jest używana w celu optymalizacji 「Położenia w poziomie」,「Położenia w pionie」,
「Zegara」oraz「Fazy」.)
• Przycisk【 i 】: 《Modele z wejściem cyfrowym》
1. Naciśnij 【 i 】, aby przejść do wyboru źródła. (Możliwy wybór obejmuje VGA, HDMI, itd.
Rzeczywiste możliwości zależą od modeli. Ta funkcja jest dostępna wyłacznie w modelach z
wejściami cyfrowymi)
2. Menu opcji wyświetlanych na ekranie używane jest jako funkcja 《potwerdzania》 podczas
uruchamiania
3. Funkcja 「Autom. regulacja」działa jedynie w przypadku wejścia VGA. (Funkcja autom.
regulacji jest używana w celu optymalizacji 「Położenia w poziomie」,「Położenia w pionie」,
「Zegara」oraz「Fazy」.)
• Przyciski skrótów:
1. Przywracanie domyślnych wartości jasności i kontrastu:
Aby zresetować Jasność i Kontrast do ich wartości domyślnych, naciśnij jednocześnie przyciski
【▲】 i 【▼】.
2. PROPORCJE OBRAZU:
Naciśnij przycisk【MENU】+【▼】, aby zmienić tryb na 「TRYB PEŁNY」lub 「TRYB
DOPASUJ」..
3. Zmiana rozdzielczości:
Dla podobnych rozdzielczości ekranu wyświetlacza (patrz tabela poniżej), rozdzielczość ekranu
można zmienić naciskając przycisk【MENU】+【▲】, aby uzyskać optymalną jakość
wyświetlania.
16
Podręcznik użytkownika
4. Zmiana trybu ustawień: [Dostępność tej funkcji uzależniona jest od wybranego modelu]
Naciśnij klawisz【MENU】i prxzytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać jeden z dostępnych
trybów「PC」,「FILM」,「GRY」,「EKON.」. Domyślnym trybem jest「PC」.
Rozdzielczość
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×400@85Hz ↔ 720×400@85Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Dostępne rozdzielczości ekranu zależą od zakupionego modelu.
UWAGI:
• Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery lub
grzejniki-dmuchawy, w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
w miejscach, w których gromadzi się nadmierna ilość kurzu lub w których monitor może być
narażony na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
• Proszę zachować oryginalny karton i materiały użyte do zapakowania monitora - przydadzą się
one w przypadku, gdyby konieczna była jego wysyłka.
• Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, proszę zapakować monitor w taki sam sposób, jak
zrobiono to w fabryce.
• Aby zachować estetyczny wygląd monitora, proszę go czyścić od czasu do czasu miękką
ściereczką. Uporczywe zabrudzenia można usunąć szmatką lekko zwilżoną wodą z dodatkiem
łagodnego detergentu. Do czyszczenia nie wolno używać mocnych rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalnik lub benzen, ani żadnych żrących i ściernych środków czyszczących, które mogą
uszkodzić obudowę. Przed przystąpieniem do czyszczenia proszę zawsze odłączyć monitor od
zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
17
Podręcznik użytkownika
W JAKI SPOSÓB DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA
JASKRAWOŚĆ/KONTRAST
JASKRAWOŚĆ
Ustaw wartość jaskrawości ekranu zgodnie z własnymi
preferencjami. Wybierz opcję「JASKRAWOŚĆ」, aby ustawić
wartość jaskrawości.
KONTRAST
Ustaw wartość kontrastu ekranu zgodnie z własnymi
preferencjami. Wybierz opcję「KONTRAST」, aby ustawić
wartość kontrastu.
AKTYWNY KONTRAST
Optymalne ustawienie dla obrazów lub materiałów wideo o
wysokim kontraście. Ciemne i jasne obszary obrazu są
automatycznie wykrywane, a kontrast jest zwiększany w celu
uzyskania wyraźniejszego i ostrzejszego obrazu. Możesz także
wybrać opcję 「AKTYWNY KONTRAST」.
TRYB USTAWIEŃ
Wybierz tryb ustawień według własnych preferencji: PC/ FILM/
GRY/ EKON.
[Dostępność tej funkcji uzależniona jest od wybranego modelu]
USTAWIENIE WEJŚCIA
USTAWIENIE WEJŚCIA
Wybierz opcję 「USTAWIENIE WEJŚCIA」, aby zmieniać
pomiędzy źródłem analogowym (VGA), a cyfrowym (DVI).
Uruchom opcję i wybierz Analogowy lub Cyfrowy. [opcjonalnie
tryb podwójnego wejścia]
AUTOM. SZUKANIE
Z menu „Wybór sygnału” wybierz opcję 「AUTOM.
SZUKANIE」, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
automatycznego szukania sygnału. [dotyczy tylko wejścia
DVI/HDMI]
USTAWIENIE KOLORU
CIEPŁY
NATURALNY (6500K)
CHŁODNY
Ustaw wartość temperatury koloru ekranu zgodnie z własnymi
preferencjami. CIEPŁY/ NATURALNY/ CHŁODNY.
USTAW. UŻYTKOWNIKA
Ustaw kursor na opcji „Ustaw. użytkownika” i wybierz ją.
1. Aby ustawić kolor czerwony, przejdź do opcji「R」i wyreguluj
poziom.
2. Aby ustawić kolor zielony, przejdź do opcji「G」i wyreguluj
poziom.
3. Aby ustawić kolor niebieski, przejdź do opcji「B」i wyreguluj
poziom.
USTAWIENIE OBRAZU
AUTOM. REGULACJA
Funkcja 「AUTOM. REGULACJA」 jest używana w celu
optymalizacji 「Położenia w poziomie」,「Położenia w pionie」,
「ZEGARA」oraz「FAZY」.) [dotyczy tylko wejścia VGA]
18
Podręcznik użytkownika
PROPORCJE OBRAZU
Jeżeli proporcje obrazu są zniekształcone, możesz wykonać
regulację przy użyciu tej funkcji.「FULL」(PEŁNY) oznacza
wyświetlenie pełnego ekranu, co jednak nie gwarantuje, że obraz
jest wyświetlany w oryginalnym rozmiarze lubw pierwotnej
skali.「FIT」(DOPASUJ) oznacza skalowanie według proporcji
oryginalnych obrazów, co może powodować wyświetlanie na
ekranie czarnych pasów. [Dostępność tej funkcji uzależniona jest
od wybranego modelu]
POŁOŻENIE W POZIOMIE
Wybierz opcję 「POŁOŻENIE W POZIOMIE」, aby przesunąć
obraz na ekranie w lewo lub w prawo. Uruchom opcję i
wyreguluj poziom. [dotyczy tylko VGA]
POŁOŻENIE W PIONIE
Wybierz opcję 「POŁOŻENIE W PIONIE」 , aby przesunąć
obraz na ekranie w górę lub w dół. Uruchom opcję i wyreguluj
poziom. [dotyczy tylko VGA]
ZEGAR
Wybierz opcję 「ZEGAR」, aby zmniejszyć pionowe migotanie
znaków na ekranie. Uruchom opcję i wyreguluj poziom.
[dotyczy tylko VGA]
FAZA
Wybierz opcję 「FAZA」, aby zmniejszyć poziome migotanie
znaków na ekranie. Uruchom opcję i wyreguluj poziom.
[dotyczy tylko VGA]
OSTROŚĆ
Wybierz opcję「OSTROŚĆ」, aby wyregulować ostrość ekranu.
Ustaw wartość od -2 do 2.
TRYB WIDEO
Wybierz 「TRYB VIDEO」 lub 「TRYB PC」 do transmisji
video. Podczas używania do transmisji video portów HDMI lub
HDMI do DVI, obraz video będzie lekko przycięty dookoła
krawędzi; wybierz 「TRYB PC」, aby wyświetlić video z pełnym
obrazem. (TRYB VIDEO działa wyłącznie dla wejść z HDMI
lub DVI, które obsługują video HDCP (format YUV))
CZAS ODPOWIEDZI
Wykonaj ustawienia czasu odpowiedzi wyświetlacza poprzez
funkcję Czas odpowiedzi. Dostępne ustawienia to
MINIMALNY, ŚREDNI i MAKSYMALNY. [Ta funkcja jest
ograniczona wyłącznie do określonych modeli].
USTAWIENIA DLA OPCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE
JĘZYK
Wybierz opcję 「JĘZYK」 , aby zmienić wersję językową dla
opcji wyświetlanych na ekranie. Uruchom opcję i wybierz język.
[tylko w celach referencyjnych – język dla opcji wyświetlanych
na ekranie zależy od wybranego modelu]
POŁOŻENIE W POZIOMIE
Wybierz opcję 「POŁOŻENIE W POZIOMIE」, aby
wyregulować położenie w poziomie opcji wyświetlanych na
ekranie. Uruchom opcję i wyreguluj poziom.
POŁOŻENIE W PIONIE
Wybierz opcję 「POŁOŻENIE W PIONIE」, aby wyregulować
19
Podręcznik użytkownika
położenie w pionie opcji wyświetlanych na ekranie. Uruchom
opcję i wyreguluj poziom.
PRZEJRZYSTOŚĆ
Wybierz opcję 「PRZEJRZYSTOŚĆ」 , aby ustawić
przejrzystość opcji wyświetlanych na ekranie. Uruchom opcję i
wyreguluj poziom.
WYGASZANIE OPCJI
WYŚWIETLANYCH NA
EKRANIE
Wybierz opcję 「WYGASZANIE OPCJI WYŚWIETLANYCH
NA EKRANIE」, aby ustawić czas wygaszania opcji w zakresie
od 10 do 100 sekund. Uruchom opcję i wyreguluj poziom.
KOLOR OPCJI
WYŚWIETLANYCH NA
EKRANIE
Aby wybrać układ kolorów dla okna z opcjami wyświetlanymi
na ekranie, wybierz opcję 「KOLOR OPCJI
WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE」z menu 「USTAWIENIA
OPCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE」, a następnie
wybierz tryb 1/2/3.
SYSTEM
WEJŚCIE AUDIO
Podczas przesyłania przez port HDMI zalecane jest ustawienie
WEJŚCIA AUDIO na HDMI; jeśli dźwięk nie jest przesyłany
zalecane jest wybranie WEJŚCIA AUDIO jako PC oraz
upewnienie się, że przewód wyjścia audio PC jest podłączony do
gniazda WEJŚCIA monitora (WEJŚCIA AUDIO). [dotyczy
tylko wejścia HDMI]
GŁOŚNOŚĆ
Wybierz opcję 「GŁOŚNOŚĆ」, aby zmienić poziom głośności.
Uruchom opcję i wyreguluj poziom. [Ta funkcja ma
zostosowanie wyłącznie w modelach z wbudowanym audio]
● Wysoka głośność może spowodować uszkodzenie słuchu.
WYCISZENIE
Wybierz opcję「WYCISZENIE」, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję. [Regulacja głośności przy wyciszeniu, anuluje tryb
Wyciszenie. (Dostępność tej funkcji uzależniona jest od
wybranego modelu.) ]
DDC/CI
Wybierz opcję「DDC/CI」, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
[opcjonalnie tryb podwójnego wejścia]
PRZYWRÓCENIE
USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH
Wybierz opcję 「PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH」, aby przywrócić domyślne ustawienia
fabryczne. Opcja ta spowoduje usunięcie bieżących ustawień.
Uruchom opcję i wybierz „Wł.” lub „Wył.”.
INFORMACJE
Powoduje wyświetlenie informacji na temat Częstotliwości
poziomej/Częstotliwości pionowej/Rozdzielczości
20
Podręcznik użytkownika
FUNKCJA PLUG & PLAY
Funkcja Plug & Play DDC2B
Monitor wyposażony jest w moduł VESA DDC2B, zgodnie ze STANDARDEM VESA DDC. Dzięki
temu monitor może być zidentyfikowany przez system centralny, a w zależności od poziomu DCC,
monitor może przekazywać do systemu centralnego dodatkowe informacje o parametrach
wyświetlania. Moduł DCC2B jest dwukierunkowym kanałem przesyłu danych opartym na protokole
the I²C. Komputer centralny może żądać informacji EDID poprzez kanał DDC2B.
JEŻELI MONITOR NIE ODBIERA ŻADNEGO SYGNAŁU WEJŚCIA OBRAZU,
WYGLĄDA TAK, JAKBY NIE DZIAŁAŁ. ABY MONITOR DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO,
MUSI ODBIERAĆ SYGNAŁ WEJŚCIA OBRAZU.
21
Podręcznik użytkownika
WSPARCIE TECHNICZNE (FAQ)
ROZWIĄZYWANIE OGÓLNYCH PROBLEMÓW
PROBLEM
MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Dioda LED zasilania nie świeci
*Sprawdź, czy włącznik zasilania znajduje się w pozycji
WŁ.
*Przewód zasilający należy podłączyć.
*Sprawdź, czy system operacyjny komputera obsługuje
Plug & Play.
Brak Plug&Play
*Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje Plug & Play.
*Sprawdź, czy piny na złączu VGA lub DVI nie są
powyginane.
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
*Wyreguluj konreast oraz jaskrawość.
Obraz skacze lub faluje
*Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować
zakłócenia elektryczne.
*Włącznik zasilania komputera powinien znajdować się
w pozycji WŁ.
*Karta graficzna komputera powinna być solidnie
włożona do gniazda.
Dioda LED zasilania świeci się
(Pomarańczowy/Migać), ale nie ma
żadnego obrazu.
*Upewnij się, że przewód wideo monitora jest
prawidłowo podłączony do komputera.
*Sprawdź przewód wideo monitora i upewnij się, czy
żaden z pinów nie jest zgięty.
*Upewnij się, czy komputer działa prawidłowo przy
naciskaniu klawisza CAPS LOCK na klawiaturze
jednocześnie obserwując świecenie diody LED – CAPS
LOCK. Dioda LED powinna zarówno zapalać sie, jak i
gasnąć po naciskaniu klawisza CAPS LOCK.
Utrata jednego z podstawowych
kolorów (CZERWONY, ZIELONY
lub NIEBIESKI)
Obraz na ekranie nie jest
wyśrodkowany lub jego rozmiar jest
nieprawidłowy.
Na obrazie wyświetlane są wadliwe
kolory
(biały nie wygląda jak biały)
Rozdzielczość ekranu wymaga
ustawienia
*Sprawdź przewód wideo monitora i upewnij się, czy
żaden z pinów nie jest zgięty.
*Ustaw częstotliwość pikseli ZEGAR oraz FAZA lub
naciśnij klawisz skrótu (Przycisk -i ) .
*Proszę wyregulować ustawienie RGB lub temperaturę
koloru.
*Użyj system Windows 2000/ME/XP. Kliknij prawym
przyciskiem myszki gdziekolwiek na pulpicie i wybierz
Właściwości>Ustawienia>Rozdzielczość ekranu.
Użyj suwaka, aby ustawić rozdzielczość, a następnie
kliknij Zastosuj.
22
Podręcznik użytkownika
Z głośników wbudowanych w
monitorze nie dochodzi żaden dźwięk
*Upewnij się, czy przewód audio komputera jest
podłączony do gniazda WEJŚCIA monitora (lub
gniazda WEJŚCIA AUDIO).
*Upewnij się, czy regulacja głośności dźwięku można
wyraźnie zidentyfikować.
*Upewnij się, czy opcja Wyciszenie z menu System
monitora jest włączona.
*Podczas przesyłania poprzez port HDMI, ale przy braku
dźwięku, zalecane jest, aby wybrać WEJŚCIE AUDIO
jako opcję PC oraz upewnić się, czy wyjście audio
komputera jest podłączone do gniazda WEJŚCIA
monitora (lub gniazda WEJŚCIA AUDIO). [Dotyczy
tylko wejścia HDMI]
Dodatek dotyczący Windows 7/Windows 8
Po wykryciu problemu dotyczącego wyświetlania w systemie Windows 7/Windows 8 należy
wykonać następujące czynności:
1. Upewnij się, że komputer PC (wymagania dotyczące sprzętu) może obsługiwać Windows
7/Windows 8.
2. Upewnij się, że karta video może działać w systemie Windows 7/Windows 8.
3. Jeśli karta video obsługuje Windows 7/Windows 8 należy zainstalować najnowszy sterownik
karty video dla systemu Win 7/.Win 8.
Zaleca się wykonanie następujących czynności:
1. Zainstaluj najnowszy sterownik video dla systemu Windows 7/Windows 8.
2. Użyj zalecanej rozdzielczości wyświetlania, obsługiwanej przez monitor.
3. Jeśli zalecana rozdzielczość wyświetlania nie działa, użyj drugiej zalecanej rozdzielczości
wyświetlania.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Jeśli po wykonaniu opisanej wyżej procedury, nadal występuje problem z wyświetlaniem należy
odwiedzić stronę sieci web pomocy technicznej Hanns.G, pod adresem: http://www.hannsg.com
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation.
23
Podręcznik użytkownika
KOMUNIKATY O BŁĘDZIE & MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
NIEPODŁĄCZONY KABEL:
1. Proszę sprawdzić, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. Jeżeli złącze jest
obluzowane, proszę dokręcić jego śruby.
2. Proszę sprawdzić, czy styki kabla sygnału nie są uszkodzone.
NIEOBSŁUGIWANE WEJŚCIE:
Na komputerze ustawiony został niewłaściwy system wyświetlania; proszę ustawić na
komputerze prawidłowy system wyświetlania podany w poniższej tabeli.
TABELA REGULACJI USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
TRYB
ROZDZIELCZOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
POZIOMA (KHz)
CZĘSTOTLIWOŚĆ
PIONOWA (Hz)
HS221H
HS241H
HS271H
1
640×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
▲
▲
2
640×480 @60Hz
31.469
59.940
▲
▲
▲
3
640×480 @70Hz
36.052
70.004
▲
▲
▲
4
640×480 @67Hz
35.000
66.667
▲
▲
▲
5
640×480 @72Hz
37.861
72.809
▲
▲
▲
6
640×480 @75Hz
37.500
75.000
▲
▲
▲
7
720×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
▲
▲
8
800×600 @56Hz
35.156
56.250
▲
▲
▲
9
800×600 @60Hz
37.879
60.317
▲
▲
▲
10
800×600 @72Hz
48.077
72.188
▲
▲
▲
11
800×600 @75Hz
46.875
75.000
▲
▲
▲
12
832×624 @75Hz
49.725
75.000
▲
▲
▲
13
1024×768 @60Hz
48.363
60.004
▲
▲
▲
14
1024×768 @70Hz
56.476
70.069
▲
▲
▲
15
1024×768 @75Hz
60.023
75.029
▲
▲
▲
16
1152×870 @75Hz
68.681
75.062
▲
▲
▲
17
1152×864 @75Hz
67.500
75.000
▲
▲
▲
18
1280×720 @60Hz
45.000
60.000
▲
▲
▲
19
1280×960 @60Hz
60.000
60.000
▲
▲
▲
20
1280×960 @75Hz
74.592
74.443
▲
▲
▲
21
1280×768 @60Hz
47.776
59.870
▲
▲
▲
22
1280×768 @75Hz
60.289
74.893
▲
▲
▲
23
1280×1024 @60Hz
63.981
60.020
▲
▲
▲
24
1280×1024 @75Hz
79.976
75.025
▲
▲
▲
24
Podręcznik użytkownika
25
1360×768 @60Hz
47.712
60.015
▲
▲
▲
26
1440×900 @60Hz
55.469
59.901
▲
▲
▲
27
1440×900 @75Hz
70.635
74.984
▲
▲
▲
28
1400×1050 @60Hz
64.744
59.948
▲
▲
▲
29
1680×1050 @60Hz
65.290
59.954
▲
▲
▲
30
1920×1080 @60Hz
67.500
60.000
▲
▲
▲
(tryb Video)
TRYB
ROZDZIELCZOŚĆ
HS221H
HS241H
HS271H
1
640×480p @60Hz
▲
▲
▲
2
720×480i @60Hz
▲
▲
▲
3
720×480p @60Hz
▲
▲
▲
4
720×576i @50Hz
▲
▲
▲
5
720×576p @50Hz
▲
▲
▲
6
1280×720p @60Hz
▲
▲
▲
7
1920×1080i @50Hz
▲
▲
▲
8
1920×1080i @60Hz
▲
▲
▲
9
1920×1080p @50Hz
▲
▲
▲
10
1920×1080p @60Hz
▲
▲
▲
** Chcielibyśmy zapewnić, że monitor może być oświetlony w trybie sygnału przeplatanego, jednak
nie możemy zagwarantować jakości.
25
Podręcznik użytkownika
ZAŁĄCZNIK
PARAMETRY TECHNICZNE
HS221HPB
Panel LCD
Wideo
System napędowy
TFT Color LCD
Rozmiar
Przekątna 54,6cm / 21.5”
Skok piksela
0,248 mm(poziomo) × 0,248 mm(pionowo)
Częstotliwość w poziomie
30KHz – 83KHz
Częstotliwość w pionie
56Hz – 75Hz
Kolory ekranu
16.7 mln kolorów
Maks. rozdzielczość
1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Zużycie energii
Tryb WŁĄCZENIE
30W (Typowy)
Tyb Oszczędzanie energii
≤ 0.5W
Tryb WYŁĄCZENIE
≤ 0.5W
Wyjście audio
Moc znamionowa 1.0W rms (dla kanału)
Końcówka wejścia
VGA
DVI
HDMI
Maks. wielkość ekranu
Poziomo : 476.06 mm
Pionowo : 267.78 mm
Źródło zasilania
100–240V ~1.0A 50-60Hz
Uwarunkowania
środowiskowe
Temperatura robocza: 5° do 35°C
Temperatura przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność robocza: 20% do 85%
Wymiary
511 (szer.)×377 (wys.)×184 (głęb.) mm
20.1”(szer.)×14.8”(wys.)×7.2”(głęb.)
Waga (NW)
3.4 kg (7.49 lb)
*** Powyższe parametry techniczne odnoszą się do faktycznych parametrów produktu i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
UWAGI:
Maksymalna rozdzielczość zależna będzie od karty graficznej. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale FAQ na witrynie www.hannsg.com.
26
Podręcznik użytkownika
PARAMETRY TECHNICZNE
HS241HPB
Panel LCD
Wideo
System napędowy
TFT Color LCD
Rozmiar
Przekątna 60cm / 23.6”
Skok piksela
0,271 mm(poziomo) × 0,271 mm(pionowo)
Częstotliwość w poziomie
30KHz – 83KHz
Częstotliwość w pionie
56Hz – 75Hz
Kolory ekranu
16.7 mln kolorów
Maks. rozdzielczość
1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Zużycie energii
Tryb WŁĄCZENIE
30W (Typowy)
Tyb Oszczędzanie energii
≤ 0.5W
Tryb WYŁĄCZENIE
≤ 0.5W
Wyjście audio
Moc znamionowa 1.5 W rms (dla kanału)
Końcówka wejścia
VGA
DVI
HDMI
Maks. wielkość ekranu
Poziomo : 521.3mm
Pionowo : 293.2 mm
Źródło zasilania
100–240V ~1.0A 50-60Hz
Uwarunkowania
środowiskowe
Temperatura robocza: 5° do 35°C
Temperatura przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność robocza: 20% do 85%
Wymiary
561 (szer.)×399 (wys.)×220 (głęb.) mm
22.1”(szer.)×15.7”(wys.)×8.7”(głęb.)
Waga (NW)
4.5kg (9.9 lb)
*** Powyższe parametry techniczne odnoszą się do faktycznych parametrów produktu i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
UWAGI:
Maksymalna rozdzielczość zależna będzie od karty graficznej. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale FAQ na witrynie www.hannsg.com.
27
Podręcznik użytkownika
PARAMETRY TECHNICZNE
HS271HPB
Panel LCD
Wideo
System napędowy
TFT Color LCD
Rozmiar
Przekątna 68.6cm / 27”
Skok piksela
0,311 mm(poziomo) × 0,311mm(pionowo)
Częstotliwość w poziomie
30KHz – 83KHz
Częstotliwość w pionie
56Hz – 75Hz
Kolory ekranu
16.7 mln kolorów
Maks. rozdzielczość
1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Zużycie energii
Tryb WŁĄCZENIE
40W (Typowy)
Tyb Oszczędzanie energii
≤ 0.5W
Tryb WYŁĄCZENIE
≤ 0.5W
Wyjście audio
Moc znamionowa 2.0W rms (dla kanału)
Końcówka wejścia
VGA
DVI
HDMI
Maks. wielkość ekranu
Poziomo : 597.88 mm
Pionowo :336.31 mm
Źródło zasilania
100–240V ~1.0A 50-60Hz
Uwarunkowania
środowiskowe
Temperatura robocza: 5° do 35°C
Temperatura przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność robocza: 20% do 85%
Wymiary
646.6 (szer.)×448 (wys.)×220 (głęb.) mm
25.5”(szer.)×17.6”(wys.)×8.7”(głęb.)
Waga (NW)
5.2 kg (11.45 lb)
*** Powyższe parametry techniczne odnoszą się do faktycznych parametrów produktu i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
UWAGI:
Maksymalna rozdzielczość zależna będzie od karty graficznej. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale FAQ na witrynie www.hannsg.com.
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising