Hannspree | HE 225 DPB | User manual | Hannspree HE 225 DPB Brugermanual

Hannspree HE 225 DPB Brugermanual
HE195/HE196
HE225
HSG 1249/ HSG 1250
HSG 1251
OSD[V5.9]
Brukerhåndbok
OSD[V5.9]
Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for
fremtidig bruk.
Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio
Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt
15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke blir installert og
brukt i samsvar med veiledningene, kan det forårsake skadelig interferens i forhold til radiokommunikasjon.
Men det er ingen garanti for at det ikke kan oppstå forstyrrelser i tilknytning til en spesiell installasjon
Dersom dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottakingen, noe som kan
fastslås ved å slå utstyret av og på, så oppmuntres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsene gjennom ett
eller flere av de følgende tiltakene:
ƒ
Juster eller flytt mottakerantennen.
ƒ
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
ƒ
Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
ƒ
Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruken skjer iht. følgende to betingelser (1) denne
enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell interferens som
mottas, herunder interferens som kan forårsake uønsket virksomhet operations.
CANADA
Dette Klasse B-digitalapparatet oppfyller alle kravene i de canadiske reglene om interferensforårsaking.
【Valgfritt, avhenger av valgt modell】
Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC hva gjelder elektromagnetisk kompatibilitet
og 2006/95/EC og 93/68/EEC hva gjelder lavspenningsdirektivet.
【Valgfritt, avhenger av valgt modell】
Kontaktuttaket må vær i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
2
Brukerhåndbok
GJENNVINNINGSINFORMASJON
Vi, Hanns.G bryr oss meget om miljøbeskyttelsesstrategier og tror fast på at det bidrar til å gi oss en
sunnere verden hvis vi behandler og gjenvinner industritekniske enheter på en korrekt måte når de ikke
lenger kan brukes.
Disse enhetene inneholder gjenvinnbare materialer som kan atskilles på nytt og brukes om igjen i nye
produkter. På den annen side kan andre materialer bli klassifisert som farlige og giftige substanser. Vi
oppfordrer deg på det sterkeste til å sette deg inn i den informasjonen som gi vedrørende gjenvinning av
dette produktet.
For ytterligere informasjon, se
www.hannsg.com
3
Brukerhåndbok
INNHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHETSBESKJEDER ................................................................................. 5
FORSIKTIGHETSREGLER ........................................................................... 5
PESIELLE MERKNADER OM LCD-MONITORER .................................. 6
FØR DU BRUKER MONITOREN ....................................................................... 7
EGENSKAPER .................................................................................................. 7
KONTROLLERE INNHOLDET I PAKKEN ................................................ 7
INSTALLASJONSSVEILEDNINGER ........................................................... 8
STRØM ............................................................................................................... 9
SETTE SKJERMEN PÅ VEGGEN ................................................................. 9
TILKOBLINGER ............................................................................................ 10
JUSTERE VISNINGSVINKELEN ................................................................. 11
BRUKSANVISNINGER....................................................................................... 12
GENERELLE VEILEDNINGER .................................................................. 12
FRONTPANELKONTROLL ......................................................................... 13
HVORDAN JUSTERE INSTILLINGER...................................................... 15
PLUG AND PLAY ............................................................................................ 18
TEKNISK STØTTE (FAQ) .................................................................................. 19
SMØRSMÅL OG SVAR FOR GENERELLE PROBLEMER ................... 19
FEILMELDING OG MULIG LØSNING ..................................................... 21
APPENDIKS .......................................................................................................... 23
SPESIFIKASJONER ....................................................................................... 23
4
Brukerhåndbok
SIKKERHETSBESKJEDER
1. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar,
kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.
2. Skjermede grensesnittkabler og nettstrømsledninger, hvis slike brukes, må brukes iht. utslippsgrensene.
3. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle radio- eller TV-forstyrrelser som forårsakes av uautorisert
modifisering av dette utstyret. Det er brukerens ansvar å fjerne slike forstyrrelser.
4. Bare bruk tillegg / tilbehør spesifisert av produsenten.
ADVARSEL:
Ikke utsett monitoren for regn eller fuktighet, da det kan føre til brann og elektrisk støt. Det er farlig
høyspenning inne i monitoren. Ikke åÅpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell.
FORSIKTIGHETSREGLER
• Ikke bruk monitoren i nærheten av vann, f.eks. badekar, vaskebolle, kjøkkenvask, vaskemaskin,
•
•
•
•
•
•
•
•
svømmebasseng eller i en våt kjeller.
Ikke plasser monitoren på en ustabil vogn eller et ustabilt stativ eller bord. Hvis monitoren faller i bakken,
kan den skade personer og føre til at apparatet ødelegges. Bruk kun en vogn eller et stativ som er anbefalt
av produsenten, eller som selges sammen med monitoren. Hvis du monterer monitoren på en vegg eller
en hylle, skal du bruke et monteringssett som er godkjent av produsenten, og følge veiledningene for
settet.
Spor og åpninger på baksiden og bunnen av kabinettet er der for å ventilere. For å sikre pålitelig drift av
monitoren og å beskytte den mot overoppheting må du passe på at disse åpningene ikke blokkeres eller
dekkes til. Ikke plasser monitoren på en seng, sofa, et teppe eller lignende overflater. Ikke plasser
monitoren i nærheten eller over en radiator eller varmespjeld. Ikke plasser monitoren i en bokhylle eller
et kabinett med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon.
Monitoren må kun brukes med den type strømkilde som er angitt på merkelappen. Hvis du ikke er sikker
på hva slags type strøm som finnes der du bor, skal du spørre forhandleren eller den lokale
strømleverandøren.
Koble fra enheten hvis det er tordenvær, eller hvis enheten ikke skal brukes på lang tid. Dette beskytter
monitoren mot skader som følge av spenningsøkninger.
Ikke overbelast stikkontaktbokser og skjøteledninger. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk
støt.
Ikke trykk noen slags gjenstander inn i sporet på monitorkabinettet. Det kan kortslutte deler, noe som
fører til brann eller elektrisk støt. Ikke søl noen slags væske på monitoren.
Ikke prøv å utføre service på monitoren selv. Hvis du åpner eller fjerner deksel, kan du bli utsatt for farlig
høyspenning og andre farer. Vennligs overlat all vedlikehold til kvalifisert servicepersonell.
Veggstikkontakten må ikke installeres nær utstyret og skal være lett tilgjengelig.
5
Brukerhåndbok
PESIELLE MERKNADER OM LCD-MONITORER
De følgende symptomene er vanlig for LCD-monitorer og er ikke tegn på problemer.
• På grunn av det fluorescerende lysets egenskaper kan det være at skjermen flimrer når den starter opp.
Skru av strømbryteren, og skru den på igjen for å være sikker på at flimringen forsvinner.
• Det kan hende du ser litt ujevn lysstyrke på skjermen avhengig av det skrivebordsmønsteret du bruker.
• LCD-skjermen har effektive piksler på 99,99 % eller mer. Det kan hende det er 0,01 % eller mindre med
skavanker som manglende piksler eller en piksel som lyser hele tiden.
• På grunn av egenskapene til LCD-skjermen kan det være at et etterbildet fra det forrige skjermbildet
henger igjen etter at bildet er skiftet hvis det samme bildet er blitt vist i mange timer. I så fall bringes
skjermen i orden igjen ved å bytte bildet eller skru strømbryteren av i flere timer.
• Hvis skjermen plutselig blinker uregelmessig, eller hvis baklyset svikter, skal du ta kontakt med
forhandleren eller servicesenteret for å få dette reparert. Ikke prøv å reparere monitoren selv.
6
Brukerhåndbok
FØR DU BRUKER MONITOREN
EGENSKAPER
Modell:
HE195
HE196
HE225
Størrelse:
47cm/ 18.5”
48,3cm/ 19”
54,6cm/ 21.5”
• Skarpt, tydelig display for Windows
• EPA ENERGY STAR®【Valgfritt, avhenger av valgt modell】
• GP grønt produkt
• Ergonomisk design
• Plassbesparende, kabinett med kompakt design
KONTROLLERE INNHOLDET I PAKKEN
The product package should include the following items:
LCD-monitor
Kabler og brukerhåndbok
Strømledning
Audiokabel
(valgfri)
Garantikort
(valgfri)
Hurtigstartsguide
DVI-Kabel
(valgfri)
7
Brukerhåndbok
(valgfri)
VGA-Kabel
Brukerhåndbok
INSTALLASJONSSVEILEDNINGER
INSTALLER
FJERN
Installere og fjerne basen
MONTERING:
1. Snu monitoren rundt og plasser den med skjermen ned.
2. Fest sokkelen til skjermkolonnen (figur 1).
3. Drei stativ som vist i illustrasjonen (figur 2) til et 'klikk' høres.
DEMONTERING:
1. Snu monitoren rundt og plasser den med skjermen ned.
2. Bruk et verktøy til å skyve punktet "a" for å låse opp sokkelen, og roter deretter sokkelen som vist i
illustrasjonen (figur 1).
3. Fjern sokkelen fra skjermen (figur 2).
8
Brukerhåndbok
STRØM
STRØMKILDE:
1. Påse at strømledningen er den riktige typen som kreves der du er.
2. Denne LCD-monitoren har en intern universalstrømtilførsel som muliggjør drift i spenningsområder
med enten 100/120 V AC eller 220/240 V AC (Brukeren behøver ikke innstille noe som helst.)
3. Koble AC-strømledningens ene ende til LCD-monitorens AC-inputkontakt, den andre enden inn i
strømuttaket i veggen.
SETTE SKJERMEN PÅ VEGGEN
DEMONTERE STATIVSOKKELEN:
1. Koble fra alle kabler og ledninger fra skjermen for å forhindre skade.
2. Legg skjermen forsiktig ned med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skumgummi, klut, e.l.)
for å forhindre skade på skjermen.
3. Fjern de 3 skruene slik at stativsokkelen kan fjernes.
4. Trekk stativsokkelen forsiktig vekk.
(Kun for referanse)
MONTERE SKJERMEN PÅ VEGGEN:
1. Kjøp en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett:
VESA 100×100, 4 hull, M4, 8 mm, 8 kg.
2. Finn den beste skjermposisjonen på veggen.
3. Fest veggmonteringsbraketten på veggen.
4. Sikre skjermen til braketten med de 4 monteringshullene på baksiden og midten av skjermen.
Merk:
• Les instruksene til veggmonteringsbraketten din for å veggmontere skjermen.
• Avstanden for monteringshullene er 100 mm horisontalt og 100 mm vertikalt.
• Skruetypene som kreves er metriske: M4, 8 mm i lengden.
• Skjerm-stativsokkelen kan skrus på et bord eller en hard overflate med hullet på baksiden av
stativsokkelen.
*Installasjon av LCD-skjermen krever spesielle ferdigheter og bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell.
Kunder bør ikke prøve å utføre arbeidet selv. Hanns.G har ikke noe ansvar for feil montering eller
montering som fører til uhell eller personskade. Du kan be kvalifisert servicepersonell om å bruke en ekstra
brakett for å montere skjermen til veggen.
9
Brukerhåndbok
TILKOBLINGER
Tilkobling til PC
Slå av datamaskinen før du setter igang prosedyren nedenfor.
1. Koble en ende av VGA-kabelen til baksiden på monitoren og den andre enden til datamaskinens
VGA-port.
2. Koble en ende av DVI-kabelen (valgfri) til baksiden på monitoren og den andre enden til datamaskinens
DVI-port.
3. Koble audiokabelen mellom monitorens audioinngang og datamaskinens audioutgang (grønn port).
4. Plugg inn en ende av Strømledningen til LCD-monitorens strøminngang og den andre enden til
vegguttaket.
5. Slå på monitor og datamaskin.
Figur 2. Koble sammen kabler
1
3
2
4
LINJE INN(valgfri)
DVI-inngang (valgfri)
10
VGA-inngang
Strøminngang (AC)
Brukerhåndbok
JUSTERE VISNINGSVINKELEN
• For å få til optimal visning anbefales det å se på hele monitoren, deretter justere monitorvinkelen etter
eget ønske.
• Hold stativet slik at du ikke velter monitoren når du endrer monitorvinkelen.
• Du kan justere monitorvinkelen fra -3° til 17°.
Figur 3. monitorvinkelen
MERKNADER:
• For å få til optimal visning anbefales det å se på hele monitoren, deretter justere monitorvinkelen etter
eget ønske.
• Hold stativet slik at du ikke velter monitoren når du endrer monitorvinkelen.
11
Brukerhåndbok
BRUKSANVISNINGER
GENERELLE VEILEDNINGER
Trykk på strømknappen for å skru monitoren på og av. De andre kontrollknappene finner du på frontpanelet
på monitoren (Se figur 4). Ved å endre på disse innstillingene kan bildet justeres etter hva du selv ønsker.
• Strømledningen må være koblet til.
• Koble signalkabelen fra monitoren til VGA-kortet.
• Trykk på strømknappen for å skru monitorposisjonen på. Strømindikatoren vil lyse.
Meny / Retur
▲[+]
knapp for justering av skarphet
▼ [-]
knapp for justering av volum
[Tilgjengeligheten av denne funksjonen
avhenger av den valgte modellen]
Automatisk justering/Enter
《Analoge inngangsmodeller》
Endring av inngangskilde/Enter
《Digitale inngangsmodeller》
PÅ-knapp
Figur 4. Knapper for kontrollpanel
12
Brukerhåndbok
FRONTPANELKONTROLL
• Strøm-knapp:
Trykk denne knappen for å slå strøm til monitoren PÅ/AV.
• Effektmåler:
Grønn — Modus for strøm på.
Oransje — Modus for energisparing.
• MENY/RETUR:
Slå OSD-menyen på/av eller gå tilbake til forrige meny.
• Juster ▲▼: [Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av den valgte modellen]
1. Juster skarphet og volum når OSD er av.
2. Naviger via justeringsikoner når OSD er PÅ eller juster en funksjon når den er aktivert.
•【 i 】-tast: 《Analoge inngangsmodeller》
1. OSD-menyen brukes som en 《bekreftelsesfunksjon》under oppstart.
2. 「Automatisk justering」virker bare på VGA-inngang. (Funksjonen for automatisk justering brukes for
å optimalisere 「horisontal posisjon」,「vertikal posisjon」, 「klokke」 og 「fase」.)
•【 i 】-tast: 《Digitale inngangsmodeller》
1. Trykk på 【 i 】for å gå inn i kildevalg. (Valg inkluderer VGA, HDMI, osv. De faktiske valgene kan
være forskjellig på enkelte modeller. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for modeller med digitale
innganger)
2. OSD-menyen brukes som en 《bekreftelsesfunksjon》 under oppstart.
3. 「Automatisk justering」virker bare på VGA-inngang. (Funksjonen for automatisk justering brukes for
å optimalisere 「horisontal posisjon」,「vertikal posisjon」, 「klokke」 og 「fase」.)
• Hurtigtaster:
1. Gjenopprett standarder for Lysstyrke og Kontrast:
For å nullstille både Lysstyrke og Kontrast til deres standardverdier, trykk på 【▲】og【▼】 tastene
samtidig.
2. SIDEFORHOLD:
Trykk på【MENU】+ 【▼】tasten for å bytte til 「FULL MODUS」-modus eller 「PASS MODUS」
-modus.
3. Endre oppløsning:
For lignende skjermoppløsninger (se tabellen under), kan du endre skjermoppløsningen ved å trykke
på【MENU】+【▲】-knappen for å oppnå den optimale skjermkvaliteten.
4. Endre forhåndsinnstilt modus:
[Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av den valgte modellen]
Trykk på【MENU】-tasten i 3 sekunder for å velge én av følgende moduser「PC」「
, FILM」「
, SPILL」,
「ØKONOMI」. Standard er「PC」.
13
Brukerhåndbok
Oppløsning
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Skjermoppløsningene som er tilgjengelige vil avhenge av modellen du har kjøpt.
MERKNADER:
• Ikke plasser monitoren på et sted i nærheten av varmekilder som radiatorer eller støvfjernere eller på et
sted som utsettes for direkte sollys eller mye støv eller mekanisk vibrasjon eller mekaniske støt.
• Oppbevar originalemballasjeesken og emballasjematerialene fordi de kan være praktiske å ha hvis du
noen gang må sende monitoren din.
• For å ha optimal beskyttelse skal du pakke inn monitoren slik den opprinnelig ble pakket på fabrikken.
• For at monitoren skal se ny ut skal du regelmessig gjøre den ren med en myk klut. Vanskelige flekker kan
fjernes med en klut som er lett fuktet med en mildt vaskemiddel. Bruk aldri kraftige oppløsningsmidler
som tynner, benzen eller skuremidler, fordi slike kan skade kabinettet. Som en sikkerhetsforanstaltning
skal du alltid trekke ut støpselet før du rengjør monitoren.
14
Brukerhåndbok
HVORDAN JUSTERE INSTILLINGER
SKARPHET/KONTRAST
SKARPHET
Juster verdien for skarphet etter din preferanse. Velg
「SKARPHET」for å justere verdien for skarphet.
KONTRAST
Juster verdien for kontrast etter din preferanse. Velg
「KONTRAST」for å justere verdien for skarphet.
AKTIV KONTRAST
Optimal innstilling for høy kontrast for bilder og video. Mørke
og lyse områder blir automatisk påvist og kontrasten forbedres
for å få klarere og skarpere bilde. Du kan også velge alternativet
「AKTIV KONTRAST」.
FORHÅNDSINNSTILT
MODUS
Velg den forhåndsinnstilte modusen etter preferanse: PC/ FILM/
SPILL/ ØKONOMI
[Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av den valgte
modellen]
INNSTILLING FOR INNMATING
INNSTILLING FOR
INNMATING
Velg 「INNSTILLING FOR INNMATING」for å skifte mellom
analoge (VGA) og digitale (DVI) kilder. Legg inn
funksjonsvalget og velg analog eller digital. [Dualinngang
valgfri]
AUTOSØK
Velg 「AUTOSØK」fra menyen Signal Selection (Signalvalg) for
å aktivere eller deaktivere funksjon for automatisk søk. [Kun for
DVI/HDMI-inngang]
INNSTILLING FOR FARGER
VARM
NATUR (6500K)
KALD
Juster verdien for fargetemperatur etter din preferanse
VARM/NATUR/KALD.
BRUKER
Beveg markøren til alternativet User (Bruker) og velg det,
1. For å justere rød, gå inn på alternativet 「R」og juster verdien.
2. For å justere grønn, gå inn på alternativet 「G」og juster
verdien.
3. For å justere blå, gå inn på alternativet 「B」og juster verdien.
INNSTILLINGER FOR BILDE
ATOMATISK JUSTERING
Funksjonen 「AUTOMATISK JUSTERING」brukes for å
optimalisere 「HORISONTAL POSISJON」,「VERTIKAL
POSISJON」, 「KLOKKE」 og 「FASE」. [Kun for
VGA-inngang]
15
Brukerhåndbok
SIDEFORHOLD
Når sideforholdet på skjermen er forvridd, kan du gjøre
justeringer ved å bruke denne funksjonen.「FULL」(FULL)
indikerer fullskjermvisning, som ikke sørger for at bildet vises
som det er eller innledende skala.「FIT」(PASS) indikerer
skalering av størrelsesforholdene av originale bilder, som kan
forårsake svarte linjer på skjermen. [Tilgjengeligheten av denne
funksjonen avhenger av den valgte modellen]
H-POSISJON
Velg「H-POSISJON」for å flytte skjermbildet til venstre eller
høyre. Legg inn valget og juster nivået. [Kun for VGA]
V-POSISJON
Velg 「V-POSISJON」 for å flytte skjermbildet opp eller ned.
Legg inn valget og juster nivået. [Kun for VGA]
KLOKKE
Velg 「KLOKKE」for å redusere vertikalt flimmer på skjermen.
Legg inn valget og juster nivået. [Kun for VGA]
FASE
Velg 「FASE」for å redusere horisontalt flimmer på skjermen.
Legg inn valget og juster nivået. [Kun for VGA]
SKARPHET
Velg 「SKARPHET」for å justere skarpheten på skjermbildet.
Sett verdien fra -2 til 2.
VIDEO-MODUS
Velg 「VIDEO-MODUS」 eller 「PC-MODUS」 for
videosendinger. Mens du bruker HDMI eller HDMI til DVI
porter for videosending, beskjæres videoen noe rundt kanten;
velg 「PC-MODUS」 for å vise videoen med hele bildet.
(VIDEO-MODUS fungerer kun for innganger fra HDMI eller
DVI som støtter HDCP-video (YUV-format))
REAKSJONSTID
Sett opp skjermens reaksjonstid gjennom
Reaksjonstid-funksjonen. Tilgjengelige innstillinger er
MINIMUM, MIDDELS og MAKSIMALT. [Denne funksjonen
er begrenset til spesifikke modeller].
INNSTILLING FOR OSD
SPRÅK
Velg 「SPRÅK」for å endre språket i OSD. Gå inn og velg språk.
[Kun henvisning. OSD-språk vil avhenge av modellen]
H-POSISJON
Velg 「H-POSISJON」for å justere horisontal plassering av OSD.
Legg inn valget og juster nivået.
V-POSISJON
Velg 「V-POSISJON」for å justere vertikal plassering av OSD.
Legg inn valget og juster nivået.
TRANSPARENS
Velg 「TRANSPARENS」for å justere transparens i OSD. Legg
inn valget og juster nivået.
16
Brukerhåndbok
OSD TIDSAVBRUDD
Velg 「OSD TIDSAVBRUDD」for å stille inn tidsavbrudd for
OSD fra 10 til 100 sekunder. Legg inn valget og juster nivået.
FARGE FOR OSD
Fargekombinasjonen for OSD-vinduet settes ved å velge
「FARGE FOR OSD」under 「INNSTILLING FOR OSD」Velg
modi 1/2/3.
SYSTEM
AUDIOINNGANG
AUDIOINNGANG til HDMI: Om lyd ikke lastes ut, anbefales å
velge AUDIOINNGANG som PC og vær sikker på at PC-audio
utgangskabel er koblet til monitorens LINE IN- (eller AUDIO
IN-port) [Kun for HDMI-inngang]
VOLUM
Velg 「VOLUM」for å endre nivå for volum. Legg inn valget og
juster nivået. [Denne funksjonen gjelder kun modeller med
innebygd lyd]
● Ved høyt lydnivå er det fare for hørselskader.
DEMPE (MUTE)
Velg 「DEMPE」for å slå funksjonen På eller Av. [Justering av
volumet mens det er dempet avbryter Demp-modus.
(Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av den valgte
modellen.) ]
DDC/CI
Velg 「DDC/CI」for å slå funksjonen På eller Av. [Dualinngang
valgfri]
GJENOPPRETT
FABRIKKOPPSETT
Velg 「GJENOPPRETT FABRIKKOPPSETT」om du vil
tilbakestille til monitorens standardinnstillinger. Dette vil slette
någjeldende innstillinger. Legg inn funksjonsvalget og velg På
eller Av.
INFORMASJON
Vis horisontal frekvens/vertikal
frekvens/oppløsningsinformasjon
17
Brukerhåndbok
PLUG AND PLAY
PLUG OG PLAY DDC2B-EGENSKAP
Denne monitoren er utstyrt med VESA DDC2B-egenskaper iht. VESA DDC-STANDARDEN. Den gjør det
mulig for monitoren å gi informasjon til vertssystemet om identiteten dens og, avhengig av nivået på den
DDC som brukes, å kommunisere tilleggsinformasjon om displayegenskapene. DDC2B er en
dobbeltretningsdatakanal basert på I²C-protokollen. Verten kan anmode om EDID-informasjon over
DDC2B-kanalen.
DENNE MONITOREN VIL VISES Å VÆRE IKKE-FUNKSJONERENDE HVIS DET IKKE
FINNES NOE VIDEO-INPUT-SIGNAL. FOR AT DENNE MONITOREN SKAL VIRKE RIKTIG
MÅ DET VÆRE ET VIDEO-INPUT-SIGNAL.
18
Brukerhåndbok
TEKNISK STØTTE (FAQ)
SMØRSMÅL OG SVAR FOR GENERELLE PROBLEMER
PROBLEM OG SPØRSMÅL
MULIG LØSNING
Power LED lyser ikke
*Kontroller at strømbryteren er i posisjon PÅ.
*Strømkabel må være tilkoblet.
Plug & Play virker ikke
*Kontroller om PC-systemet er compatibelt med Plug &
Play.
*Kontroller om videokortet er compatibelt med Plug &
Play.
*Kontroller om pinner i kontaktene på VGA- eller
DVI-koblingene er bøyd.
Displayet er for mørkt eller for lyst.
*Juster contrast og skarphet.
Bildet hopper eller det er
bølgemønster i bildet.
*Flytt elektriske apparater som kan forårsake elektrisk
interferens.
Strøm LED er PÅ (oransje) men det
er ikke noe video eller bilde.
*Datamaskinens strømbryter må være PÅ.
*Datamaskinens videokort må være trykket på plass i
spalten.
*Vær sikker på at monitorens videokabel er korrekt koblet
til datamaskinen.
*Inspiser monitorens videokabel og vær sikker på at ingen
pinner er bøyd.
*Vær sikker på at datamaskinen er operativ ved å trykke på
CAPS LOCK-tasten på tastaturet og se om CAPS
LOCK-lampen lyser. Lampen skal enten komme PÅ eller
AV etter trykk på CAPS LOCK-tasten.
Én av primærfargene mangler
(RØD, GRØNN eller BLÅ)
*Inspiser monitorens videokabel og vær sikker på at ingen
pinner er bøyd.
Skjermbildet er ikke sentrert riktig
eller har feil størrelse.
*Juster pixelfrekvens KLOKKE og FASE eller trykk
hurtigtast ( i-tast) .
Bildet har fargedefekter
(hvitt ser ikke ut som hvitt)
*Juster RGB-farge eller velg fargetemperatur.
Skjermoppløsning må justeres
*Bruk win 2000/ME/XP Høyreklikk hvor som helst på
skrivebordet og velg
Egenskaper>Innstillinger>Skjermoppløsning. Bruk
glideren for å justere oppløsningen og klikk Legg til
Ingen lyd lastes ut fra monitorens
høytaler.
*Vær sikker på at PC audioutgangkabel er koblet til
skjermens LINE IN-port (eller AUDIO IN-port).
*Vær sikker på at volumet er justert slik at lyden kan
høres.
*Vær sikker på at System > Silence (Stille) i
monitormenyen er på.
*Om lyd ikke lastes ut under overføring via HDMI-port,
19
Brukerhåndbok
anbefales å velge AUDIOINNGANG som PC-valg og
vær sikker på at kabelen for audioutgang på PC'n er
koblet til monitorens LINE IN-port (eller AUDIO
IN-port). [Kun for HDMI-inngang]
Addendum relatert til Windows 7
Dersom du støter på visningsproblemer under Windows 7, går du fram slik:
1. Kontroller at maskinvaren i datamaskinen tilfredsstiller kravene til Windows 7.
2. Kontroller at videokortet støtter Windows 7.
3. Hvis videokortet støtter Windows 7, må du installere de siste Windows 7-driverne for
videokortet.
Vi anbefaler at du gjør følgende:
1. Installer de siste Windows 7-driverne for videokortet.
2. Prøv først med den primære skjermoppløsningen som er angitt av monitorprodusenten.
3. Hvis den anbefalte skjermoppløsningen ikke virker, kan du prøve med den sekundære
skjermoppløsningen.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Skulle du fortsatt ha problemer med visningen etter å ha prøvd framgangsmåten over, kan du
besøke websiden til Hanns.G for kundestøtte og service: http://www.hannsg.com
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
20
Brukerhåndbok
FEILMELDING OG MULIG LØSNING
ƒ
KABEL IKKE TILKOBLET:
1. Sjekk at signalkabelen er korrekt tilkoblet. Hvis kontakten er løs, skal du feste kontaktskruene.
2. Sjekk om tilkoblingspinnene på signalkabelen er skadet.
ƒ
INPUT STØTTES IKKE:
Datamaskinen er innstilt i uegnet displaymodus. Innstill datamaskinen til det displaymodus som er
gitt i den følgende tabellen.
TABELL FOR FABRIKKSINNSTILT TIDSSTYRING:
MODUS
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHz)
VERTIKAL
FREKVENS
(Hz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
640×400 @70Hz
640×480 @60Hz
640×480 @70Hz
640×480 @67Hz
640×480 @72Hz
640×480 @75Hz
720×400 @70Hz
800×600 @56Hz
800×600 @60Hz
800×600 @72Hz
800×600 @75Hz
832×624 @75Hz
1024×768 @60Hz
1024×768 @70Hz
1024×768 @75Hz
1152×870 @75Hz
1152×864 @75Hz
1280×720 @60Hz
1280×960 @60Hz
1280×960 @75Hz
1280×768 @60Hz
1280×768 @75Hz
1280×1024 @60Hz
1280×1024 @75Hz
1360×768 @60Hz
1366×768 @60Hz
1440×900 @60Hz
31.469
31.469
36.052
35.000
37.861
37.500
31.469
35.156
37.879
48.077
46.875
49.725
48.363
56.476
60.023
68.681
67.500
45.000
60.000
74.592
47.776
60.289
63.981
79.976
47.712
47.852
55.469
70.087
59.940
70.004
66.667
72.809
75.000
70.087
56.250
60.317
72.188
75.000
75.000
60.004
70.069
75.029
75.062
75.000
60.000
60.000
74.443
59.870
74.893
60.020
75.025
60.015
59.964
59.901
21
HE195 HE196 HE225
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Brukerhåndbok
28
29
30
31
1440×900 @75Hz
1400×1050 @60Hz
1680×1050 @60Hz
1920×1080 @60Hz
70.635
64.744
65.290
67.500
74.984
59.948
59.954
60.000
▲
▲
▲
▲
▲
(Video-modus)
MODUS
OPPLØSNING
1
2
3
4
5
6
7
8
640×480p @60Hz
720×480p @60Hz
720×576p @50Hz
1280×720p @60Hz
1920×1080i @50Hz
1920×1080i @60Hz
1920×1080p @50Hz
1920×1080p @60Hz
HE195
HE196 HE225ABB HE225DPB
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
** Vi sørger for at monitoren kan belyses under signalmodus med linjesprang, men vi kan ikke garantere
kvaliteten på bildet.
22
Brukerhåndbok
APPENDIKS
SPESIFIKASJONER
HE195
LCD-panel
Video
Driversystem
TFT farge-LCD
Størrelse
47 cm / 18.5” Diagonal
Pixel pitch
0,3 mm (H) × 0,3 mm (V)
H-frekvens
30KHz – 61KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Displayfarger
16.7 M farger
Maksimum oppløsning
1366 × 768 ved 60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbruk
PÅ-modus
20 W (typisk)
Modus for energisparing
≤ 0.5 W
AV-modus
≤ 0.5 W
Innlesningsterminal
VGA
Maksimal skjermstørrelse
Horisontal : 409.8 mm
Vertikal : 230.4 mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Omgivelser
Hensyn
Temperatur ved bruk: 5º til 35ºC
Lagringstemperatur: -20º til 60ºC
Luftfuktighet ved bruk: 20% til 85%
Dimensjoner
444.2 (B)×328.5 (H)×185 (D) mm
17.5” (B)×12.9” (H)×7.3” (D)
Vekt (netto)
2.8 kg (6.16 lb)
*** Ovennevnte spesifikasjoner er gjenstand for aktuelle produktspesifikasjoner og kan endres uten
forvarsel.
MERKNADER:
Maksimum oppløsning vil avhenge av skjermkortet som brukes. For relaterte spørsmål, se
www.hannsg.com, seksjon for FAQ.
23
Brukerhåndbok
SPESIFIKASJONER
HE196
LCD-panel
Video
Driversystem
TFT farge-LCD
Størrelse
48.3 cm / 19” Diagonal
Pixel pitch
0,283 mm (H) × 0,283 mm (V)
H-frekvens
30KHz – 75KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Displayfarger
16.7 M farger
Maksimum oppløsning
1440 × 900 ved 75Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbruk
PÅ-modus
20 W (typisk)
Modus for energisparing
≤ 0.5 W
AV-modus
≤ 0.5 W
Innlesningsterminal
VGA
Maksimal skjermstørrelse
Horisontal : 408.24 mm
Vertikal : 255.15 mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Omgivelser
Hensyn
Temperatur ved bruk: 5º til 35ºC
Lagringstemperatur: -20º til 60ºC
Luftfuktighet ved bruk: 20% til 85%
Dimensjoner
442.8 (B)×352.3 (H)×185 (D) mm
17.4” (B)×13.9” (H)×7.3” (D)
Vekt (netto)
2.9 kg (6.38 lb)
*** Ovennevnte spesifikasjoner er gjenstand for aktuelle produktspesifikasjoner og kan endres uten
forvarsel.
MERKNADER:
Maksimum oppløsning vil avhenge av skjermkortet som brukes. For relaterte spørsmål, se
www.hannsg.com, seksjon for FAQ.
24
Brukerhåndbok
SPESIFIKASJONER
HE225
LCD-panel
Video
Driversystem
TFT farge-LCD
Størrelse
54.6 cm / 21.5” Diagonal
Pixel pitch
0,248 mm (H) × 0,248 mm (V)
H-frekvens
30KHz – 83KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Displayfarger
16.7 M farger
Maksimum oppløsning
1920 × 1080 ved 60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbruk
PÅ-modus
25 W (typisk)
Modus for energisparing
≤ 0.5 W
AV-modus
≤ 0.5 W
Audioutgang
Nominell effect 1.5 W rms (pr.
Kanal(valgfri) )
Innlesningsterminal
VGA
DVI (valgfri)
Maksimal skjermstørrelse
Horisontal : 476.64 mm
Vertikal : 268.11 mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Omgivelser
Hensyn
Temperatur ved bruk: 5º til 35ºC
Lagringstemperatur: -20º til 60ºC
Luftfuktighet ved bruk: 20% til 85%
Dimensjoner
512.8 (B)×366.4 (H)×185 (D) mm
20.2” (B)×14.4” (H)×7.3” (D)
Vekt (netto)
3.2 kg (7.04 lb)
*** Ovennevnte spesifikasjoner er gjenstand for aktuelle produktspesifikasjoner og kan endres uten
forvarsel.
MERKNADER:
Maksimum oppløsning vil avhenge av skjermkortet som brukes. For relaterte spørsmål, se
www.hannsg.com, seksjon for FAQ.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising