Hannspree | HE 225 DPB | User manual | Hannspree HE 225 DPB Användarmanual

Hannspree HE 225 DPB Användarmanual
HE195/HE196
HE225
HSG 1249/ HSG 1250
HSG 1251
OSD[V5.9]
Användarmanual
OSD[V5.9]
Innan monitorn används bör hela denna manual läsas igenom. Denna manual bör behållas för
framtida referens.
FCC Klass B yttrande om Radiofrekvensstörning
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt
avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar har skapats för att ge resonabelt skydd mot skadliga
störningar vid bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka
skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid inga garantier att inte störningar
kan uppstå i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller
TV-mottagningen, vilket kan avgöras genom att stänga av utrustningen och sedan slå på den igen,
uppmanas användaren att försöka att rätta till störningen med en eller flera av följande åtgärder:
ƒ
Rikta om eller placera om mottagarantennen.
ƒ
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
ƒ
Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan krets i elnätet än där mottagaren är ansluten.
ƒ
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC reglerna. Användning gäller under följande två villkor: (1) denna
enhet orsakar ingen farlig störning﹔ och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
KANADA
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kraven i Canadian Interference-Causing Equipment
Regulation.
【Tillval, beror på vald modell】
Denna enhet uppfyller kraven i EMC direktivet 2004/108/EC med avseende på Elektromagnetisk
kompatibilitet och 2006/95/EC och 93/68/EEC med avseende på lågvoltsdirektivet.
【Tillval, beror på vald modell】
Vägguttag skall finnas nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.
2
Användarmanual
ÅTERVINNINGSINFORMATION
Vi, Hanns.G bryr oss mycket om vår miljöskyddsstrategi och är fast övertygade att det hjälper oss
att ha en hälsosammare jord genom lämplig hantering och återvinning av industriella teknologiska
enheter vid slutet av deras livslängd.
Dessa enheter innehåller återvinningsbart material vilket kan återanvändas och integreras i
splitternya underverk. Däremot kan andra material klassificeras som farliga och giftiga substanser.
Vi uppmanar dig starkt att studera den medföljande informationen för att återvinna denna produkt.
För ytterligare information, besök
www.hannsg.com
3
Användarmanual
INNEHÅLL
SÄKERHETSNOTERING......................................................................................... 5
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ......................................................................... 5
SPECIAL NOTERINGAR OM LCD-MONITORER........................................ 6
INNAN MONITORN ANVÄNDS ............................................................................. 7
FUNKTIONER....................................................................................................... 7
KONTROLLERA INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN ............................... 7
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ............................................................... 8
STRÖM ................................................................................................................... 9
MONTERING AV MONITORN PÅ VÄGGEN ................................................. 9
GÖRA ANSLUTNINGAR................................................................................... 10
INSTÄLLNING AV BETRAKTNINGSVINKELN .......................................... 11
DRIFTINSTRUKTIONER ...................................................................................... 12
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER ..................................................................... 12
KONTROLLKNAPPAR PÅ FRONTPANELEN ............................................. 13
HUR EN INSTÄLLNING ÄNDRAS.................................................................. 15
PLUG AND PLAY ................................................................................................ 18
TEKNISK SUPPORT (FAQ/ÅTERKOMMANDE FRÅGOR) ........................... 19
FRÅGOR OCH SVAR FÖR ALLMÄNNA PROBLEM .................................. 19
FELMEDDELANDEN OCH MÖJLIG LÖSNING ......................................... 21
APPENDIX ................................................................................................................ 23
SPECIFIKATIONER .......................................................................................... 23
4
Användarmanual
SÄKERHETSNOTERING
1. Ändringar och modifieringar som uttryckligen inte godkänts av den part som är ansvarig för
efterlevnad kan göra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.
2. Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla
strålningsgränsvärdena.
3. Tillverkaren är inte ansvarig för några radio- eller TV-störningar som orsakas av obehörig
modifiering av denna utrustning. Det är användarens ansvar att rätta till sådana störningar.
4. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
VARNING:
För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar bör inte monitorn utsättas för regn eller fukt.
Farlig hög spänning finns inuti monitorn. Öppna inte höljet. Överlåt service endast till kvalificerad
personal.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Använd inte monitorn i närheten av vatten, t.ex. nära ett badkar, handfat, diskbänk, tvättbalja,
simbassäng eller i en våt källare.
• Placera inte monitorn på en ostadig vagn, ställning eller bord. Om monitorn faller kan den skada
•
•
•
•
•
•
•
personer och orsaka allvarliga skador på apparaten. Använd endast en vagn eller ställning som
rekommenderas av tillverkaren eller som säljs tillsammans med monitorn. Om du monterar
monitorn på en vägg, använd en monteringssats som godkänts av tillverkaren och följ
instruktionerna i monteringssatsen.
Springor och öppningar på baksidan och i botten av höljet är till för ventilationen. För att
garantera pålitlig drift av monitorn och för att skydda den mot överhettning får dessa öppningar
inte blockeras eller täckas över. Placera inte monitorn i en säng, soffa, på en matta eller liknande
ytor. Placera inte monitorn i närheten eller över en radiator eller annan värmekälla. Placera inte
monitorn i en bokhylla eller i ett skåp såvida inte de är väl ventilerade.
Monitorn bör endast användas med den typ av strömkälla som anges på etiketten. Om du är
osäker på vilken typ av strömförsörjning du har hemma rådfråga din återförsäljare eller ditt lokala
energiföretag.
Koppla ifrån enheten under åskväder eller när den inte ska användas under en längre period. Detta
skyddar monitorn från skador på grund av spänningssprång.
Överbelasta inte strömsladdar och förlängningssladdar. Överbelastning kan resultera i brand eller
elektriska stötar.
Skjut aldrig in några föremål i öppningarna i monitorns hölje. Det kan skapa kortslutning som kan
orsaka brand eller ge elektriska stötar. Spill aldrig vätska på monitorn.
Försök inte att göra service på monitorn själv, att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för
farlig spänning eller andra faror. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Vägguttaget ska finnas nära utrustningen och skall vara lättåtkomligt.
5
Användarmanual
SPECIAL NOTERINGAR OM LCD-MONITORER
Följande symptom är normala hos LCD-monitorer och indikerar inte något problem.
• På grund av beskaffenheten hos fluorescerande ljus kan skärmen fladdra vid första användningen.
Slå av strömbrytaren och slå sedan på den igen för att vara säker på att fladdrandet försvinner.
• Du kan upptäcka något ojämn ljusstyrka på skärmen beroende på vilket skrivbordsmönster du
använder.
• LCD-skärmen har 99,99% eller fler effektiva pixlar. Det kan inkludera skönhetsfel på 0,01% eller
mindre såsom en saknad pixel eller att en pixel lyser hela tiden.
• På grund av beskaffenheten hor LCD-skärmar kan en efterbild från föregående skärm finnas kvar
efter att bilden bytts om samma bild visas i flera timmar. I detta fall återställs skärmen sakta
genom att byta bild eller slå av strömbrytaren i flera timmar.
• Om skärmen plötsligt blinkar ojämnt eller att bakgrundsljuset fallerar, kontakta din återförsäljare
eller servicecenter för reparation. Försök inte att reparera monitorn själv.
6
Användarmanual
INNAN MONITORN ANVÄNDS
FUNKTIONER
Modell:
HE195
HE196
HE225
Storlek:
47cm/ 18.5”
48,3cm/ 19”
54,6cm/ 21.5”
• Skarp, klar skärm för Windows
®
• EPA ENERGY STAR 【Tillval, beror på vald modell】
• GP Grön produkt
• Ergonomisk konstruktion
• Utrymmesparande, kompakt höljeskonstruktion
KONTROLLERA INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN
Produktförpackningen bör innehålla följande poster:
LCD-skärm
Kablar och användarmanual
Elkabel
Ljud Kabel
(tillval)
Garantikort
(tillval)
Snabbstartsguide Användarmanual
(tillval)
DVI Kabel
(tillval)
7
VGA-Kabel
Användarmanual
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
INSTALLERA
TA BORT
Montera och demontera foten
INSTALLATION:
1. Vänd på bildskärmen och lägg ner den upp och ned.
2. Fäst fotstödet på skärmställningen (bild 1).
3. Vrid ställningen som på bilden (bild 2) tills du hör ett 'klickande'.
BORTTAGNING:
1.
2.
3.
Vänd på bildskärmen och lägg ner den upp och ned.
Använd ett verktyg för att trycka på punkt "a" för att låsa upp fotstödet och vrid det som på
bilden (bild 1).
Ta bort stödet från skärmen (bild 2).
8
Användarmanual
STRÖM
STRÖMKÄLLA:
1. Se till att strömsladden är av korrekt typ som krävs för ditt område.
2. Denna LCD-monitor har en intern universal strömförsörjning som möjliggör drift med antingen
100/120 V eller 220/240 V spänningsområde (inga inställningar behöver göras av användaren).
3. Anslut ena änden av strömsladden till LCD-monitorns strömingång och den andra änden till
vägguttaget.
MONTERING AV MONITORN PÅ VÄGGEN
DEMONTERA STÄLLNINGSBASEN:
1. Koppla ifrån alla kablar och sladdar från monitorn för att förhindra bristningar.
2. Placera försiktigt monitorn med framsidan nedåt på en mjuk och plan yta (filt, skumplats, tyg etc.)
för att förhindra skador på monitorn.
3. Ta bort de 3 skruvarna så att ställningsbasen kan tas bort.
4. Ta försiktigt bort ställningsbasen.
(Endast för referens)
VÄGGMONTERING AV MONITORN:
1. Köp en VESA kompatibel väggkonsol:
VESA 100×100, 4 hål, M4, 8 mm, 8 kg.
2. Bestäm den ideala monitorpositionen på väggen.
3. Fäst fast väggkonsolen på väggen.
4. Säkra monitorn på konsolen med fyra skruvhålen längst bak och på mitten av monitorn.
OBS:
• Läs igenom instruktionerna för din specifika väggkonsol för att korrekt kunna montera monitorn
på väggen.
• Delningen på monteringshålen är 100 mm horisontellt och 100 mm vertikalt.
• Skruvtypen som krävs är: M4, 8 mm lång.
• Monitorns ställningsbas kan skruvas fast på ett bord eller en hård yta med hålen på baksidan av
ställningsbasen.
*Installation av LCD-monitorn kräver speciella kunskaper och bör endast utföras av kvalificerad
servicepersonal. Kunder bör inte försöka att utföra arbetet själva. Hanns.G påtar sig inget ansvar
för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. Du kan fråga en
kvalificerad servicepersonal om användning av en valfri konsol för montering av monitorn på
väggen.
9
Användarmanual
GÖRA ANSLUTNINGAR
ANSLUTNING TILL EN DATOR
Stäng av din dator innan proceduren nedan genomförs.
1. Anslut ena änden av VGA-kabeln till baksidan på monitorn och anslut den andra änden till
datorns VGA port.
2. Anslut ena änden av DVI kabeln till (tillval) till baksidan av monitorn och anslut den andra änden
till datorn DVI port.
3. Anslut ljudkabeln mellan monitorns ljudingång till datorns ljudutgång (grön port).
4. Koppla in ena ände av strömsladden till LCD monitorns strömingång och den andra änden till
vägguttaget.
5. Slå på monitorn och datorn.
Bild 2. Koppla kablarna
1
3
2
4
LINJEINGÅNG (tillval)
DVI ingång (tillval)
10
VGA ingång
Strömingång
Användarmanual
INSTÄLLNING AV BETRAKTNINGSVINKELN
• För optimalt tittande rekommenderar vi att du tittar rakt framifrån på monitorn och sedan justerar
monitorns vinkel efter eget önskemål.
• Håll i ställningen så att inte monitorn faller när du ändrar monitorns vinkel.
• Monitorns vinkel är justerbar från -3° till 17°.
Bild 3. Bildskärmens vinkel
NOTERA:
• Vidrör inte LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Det kan skada eller bryta sönder LCD-skärmen.
• Var försiktig så att du inte placerar fingrarna eller händerna i närheten av gångjärnen när monitorn
lutas, det finns risk att du kan klämma dig.
11
Användarmanual
DRIFTINSTRUKTIONER
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Tryck på strömknappen för att slå på eller stänga av monitorn. De andra kontrollknapparna är
placerade på frontpanelen på monitorn (se figur 4). Genom att ändra dessa inställningar kan bilden
justeras enligt dina egna önskemål.
• Strömsladden bör vara ansluten.
• Anslut signalkabeln från monitorn till VGA-kortet.
• Tryck på strömknappen för att slå på monitorn. Strömindikatorn börjar att lysa.
Meny / återgå
▲[+]
Knapp för justering av ljusstyrka
▼ [-]
Knapp för justering av volymen
[Möjligheten att använda denna funktion beror
på vald modell]
Auto justering / Enter
《Modeller med analog inmatning》
Byte av inmatningskälla / Enter
《Modeller med digitial inmatning》
Strömknapp
Bild 4. Utvändiga kontrollknappar
12
Användarmanual
KONTROLLKNAPPAR PÅ FRONTPANELEN
• Strömknapp:
Tryck på denna knapp för att slå PÅ/Stänga AV monitorns ström.
• Strömindikator:
Grön — Ström På läge.
Orange — Strömsparläge.
• MENY / ÅTERGÅ:
Slår på eller stänger av OSD menyn eller återgår till föregående meny.
• Justering ▲▼: [Möjligheten att använda denna funktion beror på vald modell]
1. Justerar ljusstyrkan och volymen när OSD är avstängd.
2. Navigerar genom inställningssikonerna när OSD är PÅ eller justerar en funktion när funktionen
är aktiverad.
•【 i 】-knapp: 《Modeller med analog inmatning》
1. OSD menyn används som《bekräftelse》funktion under start.
2. 「Auto adjust」funktionen fungerar endast för VGA inmatning. (Auto justeringsfunktionen
används för att optimera den「Horisontella positionen」,「Vertikala positionen」,「Klockan」
och「Fasen」.)
•【 i 】-knapp: 《Modeller med digitial inmatning》
1. Tryck på 【 i 】för att gå in i Källval. (Valen inkluderar VGA, HDMI etc. De verkliga valen
beror på modellen. Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med digital inmatning)
2. OSD menyn används som 《bekräftelse》 funktion under start.
3.「Auto adjust」funktionen fungerar endast för VGA inmatning. (Auto justeringsfunktionen
används för att optimera den「Horisontella positionen」,「Vertikala positionen」,「Klockan」
och「Fasen」.)
• Snabbtangenter:
1. Återställ standardvärden för ljusstyrka och kontrast:
Återställ både ljusstyrka och kontrast till standardvärdena genom att trycka samtidigt på
knapparna【▲】och【▼】.
2. BILDFÖRHÅLLANDE:
Tryck på【MENU】+【▼】knappen för att ändra till 「FULLT LÄGE」 eller 「ANPASSAT
LÄGE」 .
3. Ändra upplösning:
För liknande skärmupplösningar (se tabellen nedan), kan man ändra upplösningen genom att
trycka på【MENU】+【▲】-knappen för optimal bildkvalitet.
4. Ändra förinställt läge: [Möjligheten att använda denna funktion beror på vald modell]
Tryck på【MENU】knappen i 3 sekunder för att välja ett av följande lägen
「DATOR」,「FILM」, 「SPEL」,「EKONOMI」. Standard är 「DATOR」.
13
Användarmanual
Upplösning
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Tillgängliga skärmupplösningar beror på inköpt modell.
NOTERA:
• Installera inte monitorn på en plats nära värmekällor såsom radiatorer eller luftventiler eller på en
plats som utsätts för direkt solljus eller mycket damm eller mekaniska vibrationer eller stötar.
• Spara originalkartongen och förpackningsmaterial eftersom de kan vara användbara om du någon
gång måste skicka iväg din monitor.
• För maximalt skydd, packa din monitor såsom den var förpackad när den lämnade fabriken.
• För att bibehålla att monitorn ser ny ut, rengör den regelbundet med en mjuk trasa. Fläckar som
sitter fast kan tas bort med en trasa lätt fuktad med ett milt diskmedel. Använd aldrig starka
lösningar såsom thinner, bensen eller slipande rengöringsmedel eftersom dessa kommer att skada
höljet. Som en säkerhetsåtgärd, koppla alltid ifrån monitorn från vägguttaget när den görs ren.
14
Användarmanual
HUR EN INSTÄLLNING ÄNDRAS
LJUSSTYRKA/ KONTRAST
LJUSSTYRKA
Justera ljusstyrkans värde för skärmen enligt dina önskemål.
Välj alternativet「LJUSSTYRKA」för att justera värdet på
ljusstyrkan.
KONTRAST
Justera konstrastens värde för skärmen enligt dina önskemål.
Välj alternativet「KONTRAST」för att justera värdet på
kontrasten.
AKTIV KONTRAST
Optimal inställning för bilder eller videor med hög kontrast.
De mörka och ljusa partierna i bilden upptäcks automatiskt
och kontrasten förbättras för att ge en klarare och skarpare
bild. Du kan också välja alternativet「AKTIV KONTRAST」.
FÖRINSTÄLLT LÄGE
Välj förinställt läge enligt dina preferenser: DATOR/ FILM/
SPEL/ EKONOMI
[Möjligheten att använda denna funktion beror på vald modell]
INMATNINGSINSTÄLLNING
INMATNINGSINSTÄLLNING
Välj alternativet「INMATNINGSINSTÄLLNING」för att byta
mellan analog (VGA) och digital (DVI) källa. Ange
alternativet och välj Analog eller Digital. [Dubbelt
inmatningsläge valfri]
AUTO-SÖKNING
I Signalvalsmenyn välj alternativet 「AUTO SÖKNING」 för
att aktivera eller avaktivera en automatiska
signalsökningsfunktionen. [Endast för DVI/ HDMI inmatning]
FÄRGINSTÄLLNING
VARM
NATURLIG (6500K)
KALL
Justerar värdet för färgtemperaturen på skärmen enligt dina
önskemål: VARM /NATURLIG/ KALL.
ANVÄNDARE
Flytta markören till alternativet Användare och markera det.
1. För att justera röd ange「R」alternativet och justera nivån.
2. För att justera grön ange「G」alternativen och justera nivån.
3. För att justera blå ange「B」alternativet och justera nivån.
BILDINSTÄLLNING
AUTO JUSTERING
Funktionen「AUTO JUSTERING」 används för att optimera
「Horisontell position」, 「Vertikal position」
「KLOCKA」
,
,och
「FAS」. [Endast för VGA inmatning]
15
Användarmanual
När bildförhållandet för skärmen är förvanskat kan du göra
BILDFÖRHÅLLANDE
justeringar genom att använda denna funktion. 「FULL」
(FULLT) indikerar full skärmvisning vilket inte garanterar att
bilden visas såsom den är eller i ursprunglig skala. 「FIT」
(ANPASSAT) indikerar skalning enligt originalbildens
proportioner, vilket kan göra att skärmen visar svarta band.
[Möjligheten att använda denna funktion beror på vald modell]
H-POSITION
Välj alternativet 「H-POSITION」för att flytta bilden till
vänster eller till höger. Ange alternativet och justera nivån.
[Endast för VGA]
V-POSITION
Välj alternativet「V-POSITION」för att flytta skärmbilden upp
eller ned. Ange alternativet och justera nivån. [Endast för
VGA]
KLOCKA
Välj alternativet 「KLOCKA」för att reducera det vertikala
flimret från tecken på skärmen. Ange alternativet och justera
nivån. [Endast för VGA]
FAS
Välj alternativet 「FAS」 för att reducera det horisontella
flimret från tecken på skärmen. Ange alternativet och justera
nivån. [Endast för VGA]
SKÄRPA
Välj alternativet「SKÄRPA」för att justera skärmens skärpa.
Ställ in värdet från -2 till 2.
VIDEO LÄGE
Välj 「VIDEOLÄGE」 eller 「DATORLÄGE」 för
videoöverföring. När HDMI eller HDMI till DVI portar för
videoöverföring används kommer bilden att skäras av något
runt kanterna; välj 「DATORLÄGE」 för att titta på video
med hela bilden. (VIDEOLÄGE fungerar endast för
inmatningar från HDMI elleor DVI som stödjer HDCP video
(YUV format))
RESPONSTID
Ställ in bildskärmens responstid genom responstidfunktionen.
Tillgängliga inställningar är are MINIMUM,
INTERMEDIATE (medel) och MAXIMUM. [Denna
funktion finns endast på vissa modeller.]
OSD INSTÄLLNING
SPRÅK
Välj alternativet「SPRÅK」 för att byta OSD-språk. Ange
alternativet och välj ett språk. [Endast referens, OSD språk
beror på vald modell]
H-POSITION
Välj alternativet 「H-POSITION」 för att justera den
horisontella positionen för OSD. Ange alternativet och justera
nivån.
16
Användarmanual
V-POSITION
Välj alternativet 「V-POSITION」för att justera den vertikala
positionen för OSD. Ange alternativet och justera nivån.
GENOMSYNLIGHET
Välj alternativet 「GENOMSYNLIGHET」för att justera
genomsynligheten för OSD. Ange alternativet och justera
nivån.
OSD AVBROTT
Välj alternativet 「OSD AVBROTT」för att ställa in
avstängningen av OSD efter mellan 10 till 100 sekunder. Ange
alternativet och justera nivån.
OSD FÄRG
För att välja färgkombination för OSD-fönstret välj
alternativet 「OSD FÄRG」under menyn 「OSD
INSTÄLLNING」välj lägen 1/2/3.
SYSTEM
LJUDINMATNING
Vid överföring via HDMI porten rekommenderas du att ställa
in LJUDINMATNING på HDMI; om inget ljud matas ut
rekommenderas du att välja LJUDINMATNING som dator
och se till att datorns ljudutmatningskabel är ansluten till
monitorns LINE IN (eller AUDIO IN) port. [Endast för HDMI
inmatning]
VOLYM
Välj alternativet 「VOLYM」för att ändra nivån på volymen.
Ange alternativet och justera nivån. [Denna funktion gäller
endast för modeller med integrerat ljud]
● Hög volym kan innebära risk för hörselskador.
STUM
Välj alternativet「STUM」för att växla mellan På eller Av för
funktionen. [Justeras volymen i avstängt läge avbryts
Tyst-läget. (Möjligheten att använda denna funktion beror på
vald modell.) ]
DDC/CI
Välj alternativet 「DDC/CI」för att växla funktionen mellan På
eller Av. [Alternativet dubbelt inmatningsläge]
FABRIKSÅTERSTÄLLNING
Välj alternativet 「FABRIKSÅTERSTÄLLNING」för att
återställa monitorn till standardinställning. Detta kommer att
radera nuvarande inställningar. Ange alternativet och välj På
eller Av.
INFORMATION
Visa information om den horisontella frekvensen/vertikala
frekvensen/upplösningen.
17
Användarmanual
PLUG AND PLAY
Plug & Play DDC2B funktion
Den här bildskärmen har utrustats med VESA DDC2B funktioner i enlighet med VESA DDC
STANDARD. Det innebär att bildskärmen kan informera värden om sin identitet och, beroende på
vilken nivå av DDC som används, även kommunicera annan information om sina egenskaper.
DDC2B är en dubbelriktad datakanal som baseras på protokoll I²C. Värden kan begära
EDID-information via DDC2B-kanalen.
DEN HÄR BILDSKÄRMEN FUNGERAR INTE OM DET INTE FINNS NÅGON
VIDEOINGÅNGSSIGNAL. FÖR ATT BILDSKÄRMEN SKA KUNNA FUNGERA MÅSTE
DET FINNAS EN VIDEOINGÅNGSSIGNAL.
18
Användarmanual
TEKNISK SUPPORT (FAQ/ÅTERKOMMANDE
FRÅGOR)
FRÅGOR OCH SVAR FÖR ALLMÄNNA PROBLEM
PROBLEM OCH FRÅGA
Strömlysdioden lyser inte
MÖJLIG LÖSNING
*Kontrollera att strömbrytaren är i läget PÅ.
*Strömsladden måste vara ansluten.
*Kontrollera om datorns system är plug-and-play
kompatibelt.
Ingen Plug-and-play
*Kontrollera om grafikkortet är plug-and-play
kompatibelt.
*Kontrollera om någon kontaktpinne på VGA eller DVI
kontakten är böjd.
Skärmen är för mörk eller för ljus
*Justera kontrollerna för kontrasten och ljusstyrkan.
Bilder studsar eller ett vågmönster
finns i bilden
*Flytta på elektriska enheter som kan ge elektriska
störningar.
*Datorns strömbrytare måste vara i läget ON.
*Datorns grafikkort måste vara ordentligt isatt i dess slot.
*Se till att monitorns videokabel är ordentligt ansluten
till datorn.
Strömlysdioden är PÅ (orange) med
det finns ingen video eller bild
*Inspektera monitorns videokabel och se till att ingen av
pinnarna är böjda.
*Se till att datorn är i drift genom att trycka till på
knappen CAPS LOCK på tangentbordet och observera
lysdioden för CAPS LOCK. Lysdioden bör antingen
slås PÅ eller stängas AV efter att CAPS LOCK knappen
tryckts ned.
Saknar en av de primära färgerna
(RÖD, GRÖN eller BLÅ)
*Inspektera monitorns videokabel och se till att ingen av
pinnarna är böjda.
Skärmbilden är inte centrerad eller i
rätt storlek.
* Justera pixel-frekvensen KLOCKA och FAS eller tryck
på snabbknappen ( i knappen) .
Bildens färger är dåliga
(vitt ser inte ut som vitt)
*Justera RGB-färgen eller välj färgtemperatur.
Skärmuppösningen behöver justeras
*I win 2000/ME/XP högerklicka någonstans på
skrivbordet och välj
Egenskaper>Inställningar>Skärmupplösning.
Använd skjutreglaget för att ändra upplösningen och
klicka på Verkställ.
19
Användarmanual
Inget ljud kommer ut från monitorns
inbyggda högtalare
*Se till att datorns ljudkabel är ansluten till skärmens
LINE IN port (eller AUDIO IN port).
*Se till att ändringar av ljudvolymen klart kan märkas.
*Se till att alternativet System > Tyst i monitorns meny
är på.
*Vid överföring via HDMI porten men inget ljud
kommer ut rekommenderas du att välja
LJUDINMATNING som alternativet dator och se till att
datorns ljudutmatningskabel är ansluten till monitorns
LINE IN (eller AUDIO IN) port. [Endast för HDMI
inmatning]
Tillägg relaterat till Windows 7
När du drabbas av skärmproblem under Windows 7 behöver du göra följande:
1. Se till att din dator (hårdvarukrav) stöder Windows 7.
2. Kontrollera att ditt videokort kan köra Windows 7.
3. Om ditt grafikkort stödjer Windows 7 behöver du installera den senaste Win 7 drivrutinen för
ditt videokort.
Förslag att följande görs:
1. Installera den senaste Windows 7 videodrivrutinen för ditt videokort
2. Försök att använda den rekommenderade skärmupplösningen som stöds av monitorn.
3. Om den rekommenderade skärmupplösningen inte fungerar försök med den andra
rekommenderade skärmupplösningen.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Om du fortfarande har skärmproblem efter att genomfört ovanstående procedur besök Hanns.G
webbsida för support och service: http://www.hannsg.com
Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.
20
Användarmanual
FELMEDDELANDEN OCH MÖJLIG LÖSNING
ƒ
KABEL INTE ANSLUTEN:
1. Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten, om kontakten är lös, dra åt kontaktens
skruvar.
2. Kontrollera signalkabelns anslutningspinnar om de är skadade.
ƒ
INMATNING STÖDS EJ:
Din dator har ställts in på olämpligt visningsläge, ställ in datorn på visningslägen som anges i
följande tabell.
FABRIKSFÖRINSTÄLLNING TIMINGTABELL:
LÄGE
UPPLÖSNING
HORISONTELL
FREKVENS
(KHz)
VERTIKAL
FREKVENS
(Hz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
640×400 @70Hz
640×480 @60Hz
640×480 @70Hz
640×480 @67Hz
640×480 @72Hz
640×480 @75Hz
720×400 @70Hz
800×600 @56Hz
800×600 @60Hz
800×600 @72Hz
800×600 @75Hz
832×624 @75Hz
1024×768 @60Hz
1024×768 @70Hz
1024×768 @75Hz
1152×870 @75Hz
1152×864 @75Hz
1280×720 @60Hz
1280×960 @60Hz
1280×960 @75Hz
1280×768 @60Hz
1280×768 @75Hz
1280×1024 @60Hz
1280×1024 @75Hz
1360×768 @60Hz
31.469
31.469
36.052
35.000
37.861
37.500
31.469
35.156
37.879
48.077
46.875
49.725
48.363
56.476
60.023
68.681
67.500
45.000
60.000
74.592
47.776
60.289
63.981
79.976
47.712
70.087
59.940
70.004
66.667
72.809
75.000
70.087
56.250
60.317
72.188
75.000
75.000
60.004
70.069
75.029
75.062
75.000
60.000
60.000
74.443
59.870
74.893
60.020
75.025
60.015
21
HE195 HE196 HE225
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Användarmanual
26
27
28
29
30
31
1366×768 @60Hz
1440×900 @60Hz
1440×900 @75Hz
1400×1050 @60Hz
1680×1050 @60Hz
1920×1080 @60Hz
47.852
55.469
70.635
64.744
65.290
67.500
59.964
59.901
74.984
59.948
59.954
60.000
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
(Video läge)
LÄGE
UPPLÖSNING
1
2
3
4
5
6
7
8
640×480p @60Hz
720×480p @60Hz
720×576p @50Hz
1280×720p @60Hz
1920×1080i @50Hz
1920×1080i @60Hz
1920×1080p @50Hz
1920×1080p @60Hz
HE195
HE196
HE225ABB
HE225DPB
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
** Vi garanterar att monitorn kan startas under interlace signalläge men vi kan inte garantera
bildkvaliteten.
22
Användarmanual
APPENDIX
SPECIFIKATIONER
HE195
LCD skärm
Video
Driftsystem
TFT färg LCD
Storlek
47 cm / 18.5 tum diagonal
Bildpunkt
0,3 mm (H) × 0,3mm (V)
H-frekvens
30KHz – 61KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Skärmfärger
16.7 M färger
Max. upplösning
1366 × 768 @60Hz
Plug-and-play
VESA DDC2BTM
Strömförbrukning
PÅ läge
20W (Typiskt)
Strömsparläge
≤ 0.5W
AV läge
≤ 0.5W
Inmatningsterminal
VGA
Maximal skärmstorlek
Hor. : 409.8 mm
Ver. : 230.4 mm
Strömkälla
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljö
Beaktande
Drifttemperatur: 5° till 35°C
Förvaringstemperatur: -20° till 60°C
Driftfuktighet: 20 % till 85 %
Mått
444.2(B)×328.5(H)×185(D) mm
17.5 tum(B)×12.9 tum(H)×7.3 tum(D)
Vikt (netto)
2.8 kg (6.16 lb)
*** Ovanstående specifikationer gäller för den faktiska produktspecifikationen och kan ändras utan
vidare meddelande.
NOTERINGAR:
Den maximala upplösningen är beroende vad grafikkortet stödjer. Relaterade frågor kan refereras till
www.hannsg.com FAQ avdelningen.
23
Användarmanual
SPECIFIKATIONER
HE196
LCD skärm
Video
Driftsystem
TFT färg LCD
Storlek
48.3 cm / 19 tum diagonal
Bildpunkt
0,283 mm (H) × 0,283mm (V)
H-frekvens
30KHz – 75KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Skärmfärger
16.7 M färger
Max. upplösning
1440 × 900 @75Hz
Plug-and-play
VESA DDC2BTM
Strömförbrukning
PÅ läge
20W (Typiskt)
Strömsparläge
≤ 0.5W
AV läge
≤ 0.5W
Inmatningsterminal
VGA
Maximal skärmstorlek
Hor. : 408.24 mm
Ver. : 255.15 mm
Strömkälla
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljö
Beaktande
Drifttemperatur: 5° till 35°C
Förvaringstemperatur: -20° till 60°C
Driftfuktighet: 20 % till 85 %
Mått
442.8(B)×352.3(H)×185(D) mm
17.4 tum(B)×13.9 tum(H)×7.3 tum(D)
Vikt (netto)
2.9 kg (6.38 lb)
*** Ovanstående specifikationer gäller för den faktiska produktspecifikationen och kan ändras utan
vidare meddelande.
NOTERINGAR:
Den maximala upplösningen är beroende vad grafikkortet stödjer. Relaterade frågor kan refereras till
www.hannsg.com FAQ avdelningen.
24
Användarmanual
SPECIFIKATIONER
HE225
LCD skärm
Video
Driftsystem
TFT färg LCD
Storlek
54.6 cm / 21.5 tum diagonal
Bildpunkt
0,248 mm (H) × 0,248mm (V)
H-frekvens
30KHz – 83KHz
V-frekvens
56Hz – 75Hz
Skärmfärger
16.7 M färger
Max. upplösning
1920 × 1080 @60Hz
Plug-and-play
VESA DDC2BTM
Strömförbrukning
PÅ läge
25W (Typiskt)
Strömsparläge
≤ 0.5W
AV läge
≤ 0.5W
Ljudutmatning
Nominell effekt 1.5 W rms (Per kanal tillval)
Inmatningsterminal
VGA
DVI (tillval)
Maximal skärmstorlek
Hor. : 476.64 mm
Ver. : 268.11 mm
Strömkälla
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljö
Beaktande
Drifttemperatur: 5° till 35°C
Förvaringstemperatur: -20° till 60°C
Driftfuktighet: 20 % till 85 %
Mått
512.8(B)×366.4(H)×185(D) mm
20.2 tum(B)×14.4 tum(H)×7.3 tum(D)
Vikt (netto)
3.2 kg (7.04 lb)
*** Ovanstående specifikationer gäller för den faktiska produktspecifikationen och kan ändras utan
vidare meddelande.
NOTERINGAR:
Den maximala upplösningen är beroende vad grafikkortet stödjer. Relaterade frågor kan refereras till
www.hannsg.com FAQ avdelningen.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising