Hannspree | HE 225 DPB | User manual | Hannspree HE 225 DPB Používateľská príručka

Hannspree HE 225 DPB Používateľská príručka
HE195/HE196
HE225
HSG 1249/ HSG 1250
HSG 1251
OSD[V5.9]
Uživatelská příručka
OSD[V5.9]
Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější
použití.
Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením kladeným na digitální zařízení třídy B podle
Článku 15 Pravidel FCC. Omezení jsou stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana před
škodlivým rušením při instalaci zařízení v domácím prostředí. Toto zařízení generuje, používá a
může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zaručeno, že
se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem
škodlivého rušení, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, může se uživatel
pokusit rušení odstranit pomocí některého z následujících kroků:
ƒ
Změnit směrování nebo umístění přijímací antény.
ƒ
Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
ƒ
Zapojit toto zařízení k vývodu jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
ƒ
Obrátit se pro pomoc na prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře
radiopřijímačů a televizorů.
Toto zařízení vyhovuje Článku 15 Pravidel FCC. Zařízení musí při provozu splňovat tyto dvě
podmínky: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) zařízení musí přijímat libovolné
příchozí rušení včetně rušení, které může působit nežádoucí operace.
KANADA
Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadskému Předpisu o zařízeních působících rušení.
【Volitelné, závisí na vybraném modelu】
Toto zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a
Směrnici č. a 2006/95/EC a 93/68/EEC o nízkém napětí.
【Volitelné, závisí na vybraném modelu】
V blízkosti zařízení musí být k dispozici snadno přístupná zásuvka.
2
Uživatelská příručka
INFORMACE O RECYKLACI
Společnost Hanns.G klade velký důraz na strategii ochrany životního prostředí a podle svého
nejlepšího přesvědčení přispívá ke zdravějšímu životu na zemi díky vhodnému zpracování a
recyklaci průmyslových technologických zařízení po skončení životnosti.
Tato zařízení obsahují recyklovatelné materiály, které je možné z nich vyjmout a použít pro výrobu
nových zařízení. Ostatní materiál může být naopak klasifikován jako nebezpečné a jedovaté látky.
Pro recyklaci produktu doporučujeme kontaktovat uvedené organizace.
Další informace jsou k dispozici na webu
www.hannsg.com
3
Uživatelská příručka
OBSAH
POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI.............................................................................. 5
UPOZORNĚNÍ....................................................................................................... 5
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM ........................................... 6
MONITOR PŘED POUŽITÍM MONITORU ......................................................... 7
VLASTNOSTI MONITORU ................................................................................ 7
KONTROLA OBSAHU BALENÍ ........................................................................ 7
POKYNY PRO INSTALACI ................................................................................ 8
NAPÁJENÍ.............................................................................................................. 9
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU ................................................................... 9
PŘIPOJENÍ .......................................................................................................... 10
NASTAVENÍ ZORNÉHO ÚHLU ....................................................................... 11
POKYNY K OBSLUZE............................................................................................ 12
OBECNÉ POKYNY ............................................................................................ 12
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU ............................................ 13
ÚPRAVY NASTAVENÍ ........................................................................................ 15
TECHNOLOGIE PLUG AND PLAY ................................................................ 18
TECHNICKÁ PODPORA (ČASTÉ DOTAZY)..................................................... 19
BĚŽNÉ PROBLÉMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH .............................. 19
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A MOŽNÁ ŘEŠENÍ .................................................... 21
DODATEK ................................................................................................................. 23
TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................................... 23
4
Uživatelská příručka
POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI
1. Jestliže uživatel provede změny a úpravy výslovně neschválené orgánem odpovědným za shodu,
může ztratit oprávnění používat toto zařízení.
2. Pro dodržení emisních limitů používejte stíněné kabely rozhraní a síťový kabel.
3. Výrobce nenese odpovědnost za rádiové nebo televizní rušení způsobené neoprávněnou úpravou
tohoto zařízení. Za nápravu takového rušení odpovídá uživatel.
4. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
VAROVÁNÍ:
Pro prevenci požáru a zranění elektrickým proudem nevystavujte monitor dešti ani vlhkosti. Uvnitř
monitoru je nebezpečné vysoké napětí. Neotevírejte kryt monitoru. Opravy smějí provádět pouze
kvalifikovaní odborníci.
UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, například blízko vany, umývadla, kuchyňské výlevky, v
prádelně, v blízkosti bazénu nebo ve vlhkém sklepení.
• Nepokládejte zařízení na vratké vozíky, podstavce nebo stolky. Zařízení může spadnout a vážně se
•
•
•
•
•
•
•
poškodit nebo způsobit zranění osob. Používejte jen vozík nebo podstavec doporučený výrobcem
nebo prodaný s monitorem. Při montáži monitoru na zeď nebo na polici použijte montážní sadu
schválenou výrobcem a dodržte pokyny pro montážní sadu.
Mezery a otvory v zadní a dolní části monitoru slouží pro ventilaci. Pro spolehlivý provoz
monitoru a prevenci přehřátí dbejte, aby tyto otvory nebyly ucpané nebo zakryté. Nepokládejte
monitor na lůžka, pohovky, rohožky a podobné povrchy. Neumísťujte monitor v blízkosti
radiátoru nebo topného tělesa ani nad ně. Neumísťujte monitor do skříně nebo police, pokud není
zajištěno řádné větrání.
Monitor používejte pouze tehdy, je-li připojen k typu napájení uvedenému na štítku. Nemáte-li
jistotu o typu elektrické přípojky do vašeho domu, kontaktujte prodejce nebo místního dodavatele
elektrické energie.
Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. Ochráníte
tím monitor před proudovým rázem, který jej může poškodit.
Nepřetěžujte proudové kabely ani prodlužovací šňůry. Přetížení může způsobit požár nebo
elektrický ráz.
Do mezer na monitoru nikdy nezastrkujte předměty. Může dojít ke zkratu a následně k požáru
nebo elektrickému rázu. Na monitor nikdy nelijte tekutiny.
Nepokoušejte se monitor samostatně opravovat, po otevření nebo sejmutí krytů jste vystaveni
nebezpečnému napětí a dalším rizikům. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným odborníkům.
V blízkosti zařízení musí být k dispozici snadno přístupná nástěnná zásuvka.
5
Uživatelská příručka
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM
Následující příznaky jsou u LCD monitoru normální a nejsou znamením závady.
• Vzhledem k povaze fluorescenčního světla může obrazovka při použití zpočátku blikat. Aby
blikání přestalo, vypněte vypínač napájení a znovu ho zapněte.
• V závislosti na vzoru použitém pro Plochu obrazovky nemusí být jas obrazovky zcela
rovnoměrný.
• Na LCD obrazovce je 99,99 % nebo více účinných pixelů. Obrazovka může mít 0,01 % nebo
méně chybějících pixelů nebo stále svítících pixelů.
• Vzhledem k vlastnostem LCD obrazovky může po přepnutí obrazu přetrvávat fantomový obraz
předchozí obrazovky, pokud byla zobrazena po dobu několika hodin. V takovém případě se
obrazovka postupně obnoví při změnách obrazu nebo několikahodinovým vypnutím napájení.
• Jestliže obrazovka začne náhle bez příčiny blikat nebo přestane fungovat podsvícení, obraťte se na
prodejce nebo servisní centrum a žádejte nápravu. Monitor nikdy neopravujte vlastními silami.
6
Uživatelská příručka
MONITOR PŘED POUŽITÍM MONITORU
VLASTNOSTI MONITORU
Model:
Velikost:
HE195
HE196
HE225
47cm/ 18.5”
48,3cm/ 19”
54,6cm/ 21.5”
• Ostré, výrazné a čisté zobrazení pro Windows
®
• EPA ENERGY STAR 【Volitelné, závisí na vybraném modelu】
• Zelený produkt GP
• Ergonomický design
• Úspora místa, kompaktní design
KONTROLA OBSAHU BALENÍ
Balení produktu by mělo obsahovat tyto položky:
LCD monitor
Kabely a uživatelská příručka
Napájecí Kabel
Zvukový Kabel
(volitelný)
Záruční List
(volitelný)
Stručná Příručka
DVI Kabel
(volitelný)
7
Uživatelská
Příručka
(volitelný)
VGA Kabel
Uživatelská příručka
POKYNY PRO INSTALACI
NASAZENÍ
SEJMUTÍ
Nasazení a sejmutí podstavce
NASAZENÍ:
1. Otočte monitor obrazovkou dolů.
2. Připevněte podstavec ke sloupku monitoru (obr. 1).
3. Otáčejte stojánek podle obrázku (obr. 2), dokud se neozve 'cvaknutí'.
DEMONTÁŽ:
1. Otočte monitor obrazovkou dolů.
2. Zatlačením v bodě "a" vhodným nástrojem uvolněte podstavec a potom otáčejte stojánek podle
obrázku (obr. 1).
3. Sejměte stojánek z monitoru (obr. 2).
8
Uživatelská příručka
NAPÁJENÍ
ZDROJ NAPÁJENÍ:
1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel vhodný pro síťové rozvody ve vašem místě.
2. Tento LCD monitor má interní univerzální napájení, které umožňuje provoz monitoru v sítích s
napětím střídavého proudu 100/120V nebo 220/240V (není nutné uživatelsky upravovat).
3. Síťový kabel střídavého proudu připojte do zásuvky vstupu střídavého proudu na LCD monitoru
a druhý konec připojte do zásuvky síťového rozvodu ve zdi.
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU
DEMONTÁŽ PODSTAVCE:
1. Odpojte všechny kabely a vodiče od monitoru, aby se zabránilo poškození.
2. Opatrně položte monitor obrazovkou dolů na měkkou a rovnou plochu (pokrývku, pěnu, hadr
atd.), aby se zabránilo poškození monitoru.
3. Odmontujte 3 šrouby, aby bylo možné sejmout podstavec.
4. Opatrně sejměte podstavec.
(Pouze pro orientaci)
MONTÁŽ MONITORU NA STĚNU:
1. Zakupte nástěnný držák kompatibilní se standardem VESA:
VESA 100×100, 4 otvory, M4, 8 mm, 8 kg.
2. Vyhledejte nejvhodnější polohu monitoru na stěně.
3. Připevněte nástěnný držák pevně ke stěně.
4. Zajistěte monitor k držáku pomocí 4 montážních šroubů na
zadní a středové části monitoru.
Poznámka:
z
Přečtěte si pečlivě pokyny dodané s vaším konkrétním nástěnným držákem, aby byla zajištěna
řádná montáž monitoru na stěnu.
z
Rozteč montážních otvoru je 100 mm vodorovně a 100 mm svisle.
z
Je vyžadován metrický typ šroubů: M4, délka 8 mm.
z
Podstavec monitoru lze přišroubovat k desce stolu nebo na pevný povrch prostřednictvím otvoru
na zadní straně podstavce.
*Montáž LCD monitoru vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný servisní
pracovník. Zákazníci by se neměli pokoušet provést instalaci vlastními silami. Společnost Hanns.G nenese
žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani za montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Poraďte se s
kvalifikovaným servisním pracovníkem o použití volitelného držáku pro upevnění monitoru na stěnu.
9
Uživatelská příručka
PŘIPOJENÍ
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Před provedením následujícího postupu je třeba počítač nejprve vypnout.
1. Připojte jeden konec kabelu VGA k zadní části monitoru a pak připojte druhý konec k VGA
portu počítače.
2. Připojte jeden konec kabelu DVI (volitelný) k zadní straně monitoru a připojte druhý konec k
portu DVI monitoru.
3. Připojte zvukový kabel (volitelný) ke vstupu zvuku na monitoru a k výstupu zvuku v počítači
(zelený port).
4. Připojte jeden konec Napájecího kabelu ke vstupu Napájení monitoru LCD a druhý konec k
elektrické zásuvce.
5. Zapněte monitor a počítač.
Obrázek 2. Propojovací kabely
1
3
LINKOVÝ VSTUP (volitelný)
Vstup DVI (volitelný)
10
2
4
Vstup VGA
Vstup napájení
Uživatelská příručka
NASTAVENÍ ZORNÉHO ÚHLU
z
z
z
Pro optimální nastavení se podívejte se na celou plochu monitoru a následně upravte sklon
monitoru podle vlastní potřeby.
Při změně sklonu monitoru přidržujte podstavec, aby se monitor nepřevrátil.
Úhel monitoru lze nastavit od -3° do 17°.
Obrázek 3. úhel monitoru
POZNÁMKY:
z
z
Při nastavování sklonu se nedotýkejte LCD obrazovky. LCD obrazovka se může poškodit nebo
zlomit.
Při naklánění monitoru nedávejte prsty ani dlaně do blízkosti kloubů, kde hrozí skřípnutí.
11
Uživatelská příručka
POKYNY K OBSLUZE
OBECNÉ POKYNY
Monitor se zapíná a vypíná tlačítkem napájení. Další ovládací tlačítka se nacházejí na předním
panelu monitoru (viz Obrázek 4). Změnou těchto nastavení lze individuálně přizpůsobit obraz.
z
Napájecí kabel by měl být připojen.
z
Kabel signálu z monitoru připojte k VGA kartě.
z
Stiskem tlačítka napájení zapněte monitor. Rozsvítí se indikátor napájení.
Nabídka / zpět
▲[+]
Tlačítko nastavení jasu
▼[-]
Tlačítko nastavení hlasitosti
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném
modelu]
Automatické nastavení / potvrdit
《Modeller med analoge indgange》
Změna vstupního zdroje / potvrdit
《Modeller med digitale indgange》
Vypínač
Obrázek 4. Vnější ovládací tlačítka
12
Uživatelská příručka
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU
• Vypínač:
Tento vypínač slouží k ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení monitoru.
• Indikátor napájení:
Zelená
— napájení zapnuto.
Oranžová — úsporný režim.
• NABÍDKA / ZPĚT:
Slouží k zapnutí/vypnutí nabídky OSD nebo k návratu na předchozí nabídku.
• Nastavit ▲▼: [Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
1. Slouží k nastavení jasu a hlasitosti, když je nabídka OSD vypnutá.
2. Procházejte ikonami nastavení když je ZOBRAZENÁ nabídka OSD nebo upravte funkci, když
je aktivována.
•【 i 】-tast: 《Modeller med analoge indgange》
1. Nabídka OSD slouží jako funkce 《potvrzení》 při spuštění.
2. Funkce [Automaticky nastavit] funguje pouze pro vstup VGA. (Funkce automatického
nastavení slouží k optimalizaci nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice], [Frekvence]
a [Fáze].)
•【 i 】-tast: 《Modeller med digitale indgange》
1. Tryk på【 i 】 for at åbne Kildevalg. (Valg inkluderer VGA, HDMI osv. De faktiske valg kan
være forskelige, afhængigt af modellerne. Denne funktion findes kun på modeller med digitale
indgange)
2. Nabídka OSD slouží jako funkce 《potvrzení》 při spuštění.
3. Funkce [Automaticky nastavit] funguje pouze pro vstup VGA. (Funkce automatického
nastavení slouží k optimalizaci nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice], [Frekvence]
a [Fáze].)
• Klávesové zkratky:
1. Obnovení výchozího nastavení jasu a kontrastu:
Chcete-li obnovit výchozí nastavení jasu a kontrastu, stiskněte současně tlačítka 【▲】 a 【▼】.
2. POMĚR STRAN:
Stisknutím tlačítka【MENU】+【▼】přepněte na režim 「PLNÝ REŽIM」nebo na režim
「PŘIZPŮSOBENÝ REŽIM」.
3. Změna rozlišení:
Stisknutím tlačítka【MENU】+【▲】 lze měnit podobná rozlišení obrazovky (viz tabulka níže)
pro dosažení optimální kvality zobrazení.
4. Změna režimu předvolby: [Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
Stisknutím tlačítka 【MENU】po dobu 3 sekund vyberte jeden z následujících režimů 「PC」,
「FILM」,「HRA」,「ÚSPORNÝ REŽIM」. Výchozí režim je「PC」.
13
Uživatelská příručka
Rozlišení
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Dostupná rozlišení obrazovky závisí na zakoupeném modelu.
POZNÁMKY:
• Monitor neinstalujte v blízkosti zdroje tepla, například u radiátoru, v blízkosti zdroje prachu, na
místě působení přímého slunečního záření, na nadměrně prašném místě ani v místě s
mechanickými vibracemi a rázy.
• Uschovejte originální krabici a obalové materiály pro případné pozdější zaslání monitoru.
• Monitor bude nejlépe ochráněn, jestliže ho zabalíte stejně jako v původním balení z výroby.
• Pro svěží vzhled monitor pravidelně otírejte měkkou utěrkou. Silnější znečištění lze odstranit
utěrkou mírně zvlhčenou ve slabém roztoku čistícího prostředku. Nikdy nepoužívejte
rozpouštědla jako například ředidlo, benzín, ani abrasivní čistící prostředky, které mohou poškodit
kryt monitoru. Z bezpečnostních důvodů před čištěním vždy vytáhněte kabel monitoru ze síťové
zásuvky.
14
Uživatelská příručka
ÚPRAVY NASTAVENÍ
JAS/KONTRAST
JAS
Slouží k individuálnímu nastavení jasu zobrazení. Výběrem
položky [JAS] nastavíte hodnotu jasu.
KONTRAST
Slouží k individuálnímu nastavení hodnoty kontrastu zobrazení.
Výběrem položky [KONTRAST] nastavíte hodnotu kontrastu.
AKTIVNÍ KONTRAST
Optimální nastavení pro obrázky nebo videoklipy s vysokým
kontrastem. Tato funkce automaticky rozpoznává tmavá a světlá
místa obrazu a vylepšuje kontrast pro dosažení čistějšího a
ostřejšího obrazu. Rovněž můžete vybrat položku [AKTIVNÍ
KONTRAST].
REŽIM PŘEDVOLBY
Vyberte režim předvolby podle vašich preferencí: PC/ FILM/
HRA/ ÚSPORNÝ REŽIM
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
NASTAVENÍ VSTUPU
NASTAVENÍ VSTUPU
Výběrem položky [NASTAVENÍ VSTUPU] můžete přepínat
mezi analogovým (VGA) nebo digitálním (DVI) zdrojem.
Přejděte na položku a vyberte Analogový nebo Digitální.
[Volitelný režim dvojitého vstupu]
AUTOMATICKÉ
VYHLEDÁVÁNÍ
Výběrem položky [AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ] v
nabídce Výběr signálu aktivujte nebo deaktivujte funkci
automatického vyhledávání signálu. [Pouze pro vstup DVI/
HDMI]
NASTAVENÍ BAREV
TEPLÁ
PŘIROZENÁ (6500K)
STUDENÁ
Slouží k individuálnímu nastavení hodnoty teploty barev:
TEPLÁ /PŘIROZENÁ/ STUDENÁ.
VLASTNÍ
Přesuňte kurzor na položku Vlastní a vyberte ji,
1. Chcete-li upravit červenou, přejděte na položku [R] a upravte
úroveň.
2. Chcete-li upravit zelenou, přejděte na položku [G] a upravte
úroveň.
3. Chcete-li upravit modrou, přejděte na položku [B] a upravte
úroveň.
NASTAVENÍ OBRAZU
AUTOMATICKÉ
NASTAVENÍ
Funkce [AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ] slouží k optimalizaci
nastavení [Horizontální pozice], [Vertikální pozice],
[FREKVENCE] a [FÁZE]. [Pouze pro vstup VGA]
15
Uživatelská příručka
POMĚR STRAN
Když je poměr stran obrazu zdeformován, můžete provést
úpravy pomocí této funkce. 「FULL」(PLNÝ) ukazuje zobrazení
na celou obrazovku, což nezaručuje, že bude obraz zobrazen tak,
jak má být, nebo v původním měřítku. 「FIT」
(PŘIZPŮSOBENÝ) ukazuje změnu velikosti původního obrazu,
což může způsobit, že se obrazovce zobrazí černé pruhy.
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu]
H-POZICE
Položka [H-POZICE] slouží k posouvání zobrazeného obrazu
vlevo nebo vpravo. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
V-POZICE
Položka [V-POZICE] slouží k posouvání zobrazeného obrazu
nahoru nebo dolů. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
FREKVENCE
Položka [FREKVENCE] slouží k omezení svislého blikání
písmen na obrazovce. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
[Pouze pro VGA]
FÁZE
Položka [FÁZE] slouží k omezení vodorovného blikání písmen
na obrazovce. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň. [Pouze
pro VGA]
OSTROST
Položka [SHARPNESS] slouží k nastavení ostrosti obrazu.
Nastavte hodnotu od -2 do 2.
REŽIM VIDEO
Pro přenášení videa zvolte 「REŽIM VIDEO」nebo 「REŽIM
PC」. Při přenášení videa prostřednictvím portů HDMI nebo
HDMI na DVI bude okraj obrazu mírně oříznut; chcete-li
zobrazit plný obraz, zvolte 「REŽIM PC」. (REŽIM VIDEO
funguje pouze pro vstupy z HDMI nebo DVI s podporou videa
HDCP (formát YUV))
DOBA ODEZVY
Nastavte doby odezvy zobrazení prostřednictvím funkce Doba
odezvy. K dispozici jsou nastavení MINIMÁLNÍ, STŘEDNÍ a
MAXIMÁLNÍ. [Tato funkce je omezena pouze na konkrétní
modely].
NASTAVENÍ OSD
JAZYK
Položka [JAZYK] slouží ke změně jazyka nabídky OSD.
Přejděte na položku a vyberte jazyk. [Pouze pro informaci, jazyk
OSD závisí na vybraném modelu]
H-POZICE
Položka [H-POZICE] slouží k nastavení vodorovné pozice
nabídky OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
V-POZICE
Položka [V-POZICE] slouží k nastavení svislé pozice nabídky
OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
16
Uživatelská příručka
PRŮHLEDNOST
Položka [PRŮHLEDNOST] slouží k nastavení průhlednosti
nabídky OSD. Přejděte na tuto položku a upravte úroveň.
ČASOVÝ INTERVAL OSD
Položka [ČASOVÝ INTERVAL OSD] slouží k nastavení délky
zobrazení nabídky OSD od 10 do 100 sekund. Přejděte na tuto
položku a upravte úroveň.
BARVA OSD
Položka [BARVA OSD] v nabídce [NASTAVENÍ OSD] slouží
k výběru barevné kombinace okna nabídky OSD. K dispozici
jsou režimy 1/2/3.
SYSTÉM
VSTUP ZVUKU
Při přenášení signálu prostřednictvím portu HDMI
doporučujeme nastavit položku VSTUP ZVUKU na hodnotu
HDMI; pokud není na výstupu zvuk, doporučujeme nastavit
položku VSTUP ZVUKU na hodnotu PC a připojit kabel
výstupu zvuku z počítače k portu LINKOVÝ VSTUP (nebo
VSTUP ZVUKU) monitoru. [Pouze pro vstup HDMI]
HLASITOST
Položka [HLASITOST] slouží ke změně úrovně hlasitosti.
Přejděte na tuto položku a upravte úroveň. [Tato funkce se
vztahuje pouze na modely s integrovaným zvukem]
● Při vysoké hlasitosti existuje nebezpečí poškození sluchu.
ZTLUMIT
Položka [ZTLUMIT] slouží k zapnutí nebo vypnutí této funkce.
[Dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu. (Při
nastavování hlasitosti při ztlumeném zvuku bude režim
ztlumeného zvuku zrušen.) ]
DDC/CI
Položka [DDC/CI] slouží k zapnutí nebo vypnutí této funkce.
[Volitelný režim dvojitého vstupu]
VÝROBNÍ NASTAVENÍ
Položka [VÝROBNÍ NASTAVENÍ] slouží k obnovení výchozích
nastavení monitoru. Tato funkce vymaže aktuální nastavení.
Přejděte na položku a vyberte hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
INFORMACE
Slouží k zobrazení horizontální frekvence/vertikální
frekvence/rozlišení.
17
Uživatelská příručka
TECHNOLOGIE PLUG AND PLAY
FUNKCE Plug & Play DDC2B
Tento monitor je vybaven funkcemi VESA DDC2B podle normy VESA DDC. Umožňuje informovat
hostitelský systém o identitě monitoru a v závislosti na použitém DDC sdělit další informace o
vlastnostech displeje. Funkce DDC2B představuje obousměrný datový kanál založený na protokolu
I²C. Hostitel si přes DDC2B kanál může vyžádat informace EDID.
BEZ PŘÍTOMNOSTI VSTUPNÍHO VIDEO SIGNÁLU NEBUDE MONITOR JEVIT
ŽÁDNOU ČINNOST. PRO ŘÁDNOU FUNKCI MONITORU MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN
VSTUPNÍ VIDEO SIGNÁL.
18
Uživatelská příručka
TECHNICKÁ PODPORA (ČASTÉ DOTAZY)
BĚŽNÉ PROBLÉMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
PROBLÉM A OTÁZKA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Indikátor LED napájení nesvítí
*Zkontrolujte, zda je vypínač v zapnuté poloze
ROZSVÍTIT.
*Musí být připojen napájecí kabel.
*Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s funkcí Plug
& Play.
Žádná funkce Plug & Play
*Prověřte, zda je grafická karta počítače kompatibilní s
funkcí Plug & Play.
*Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky na konektoru
VGA nebo DVI.
Obraz je příliš tmavý nebo příliš
světlý.
*Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu.
Obraz je neklidný nebo je v obraze
patrné vlnivé vzorování
*Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické
spotřebiče, které mohou způsobovat rušení.
*Vypínač napájení počítače musí být v zapnuté poloze
ROZSVÍTIT.
Indikátor LED napájení svítí
(oranžově), chybí však jakékoli video
nebo obraz.
*Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a
správně zasunuta do příslušného slotu na počítači.
*Prověřte, zda je kabel videa monitoru správně připojen
k počítači.
*Zkontrolujte kabel videa monitoru a ujistěte se, že
nejsou ohnuté žádné kolíky.
*Zkontrolujte, zda počítač pracuje - stiskněte na
klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED
CAPS LOCK. Tato dioda LED by se měla po stisknutí
klávesy CAPS LOCK buď rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních barev
(ČERVENÁ, ZELENÁ nebo
MODRÁ).
*Zkontrolujte kabel videa monitoru a ujistěte se, že
nejsou ohnuté žádné kolíky.
Obraz nemá správnou velikost nebo
není správně vystředěn
*Nastavte frekvenci obrazových bodů FREKVENCE a
FÁZE nebo stiskněte rychlé tlačítko. ( i –tast)
V obraze jsou vadné barvy
(bílá nevypadá jako bílá)
*Nastavte barvu RGB nebo zvolte teplotu barev.
Je třeba upravit rozlišení obrazu
*Uživatelé systému Win 2000/ME/XP: klepněte pravým
tlačítkem myši na pracovní ploše a vyberte položku
Vlastnosti>Nastavení>Rozlišení obrazovky. Nastavte
rozlišení pomocí posuvníku a klepněte na tlačítko
Použít
19
Uživatelská příručka
Z integrovaného reproduktoru
monitoru nevychází zvuk
*Zkontrolujte, zda je kabel výstupu zvuku z počítače
připojen k portu LINKOVÝ VSTUP (nebo VSTUP
ZVUKU) monitoru.
*Zkontrolujte, zda lze jasně identifikovat nastavení
hlasitosti zvuku.
*Zkontrolujte, zda je zapnutá položka Systém > Ticho v
nabídce monitoru.
*Pokud při přenášení signálu prostřednictvím portu
HDMI není na výstupu žádný zvuk, doporučujeme
nastavit položku VSTUP ZVUKU na hodnotu PC a
připojit kabel výstupu zvuku z počítače k portu
LINKOVÝ VSTUP (nebo VSTUP ZVUKU) monitoru.
[Pouze pro vstup HDMI]
Dodatek související s operačním systémem Windows 7
Setkáte-li se s problémem se zobrazením v operačním systému Windows 7, je třeba provést
následující kroky:
1. Zkontrolujte, zda váš počítač (požadavek na hardware) podporuje operační systém Windows 7.
2. Zkontrolujte, zda vaše grafická karta funguje v operačním systému Windows 7.
3. Pokud vaše grafická karta podporuje operační systém Windows 7, je třeba nainstalovat
nejaktuálnější ovladač Win 7 pro vaši grafickou kartu.
Doporučujeme provést následující kroky:
1. Nainstalujte nejaktuálnější ovladač vaší grafické karty pro operační systém Windows 7.
2. Zkuste použít doporučené rozlišení zobrazení, které je podporováno monitorem.
3. Pokud doporučené rozlišení zobrazení nefunguje, vyzkoušejte druhé doporučené rozlišení
zobrazení.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Pokud problém se zobrazením přetrvává i po provedení výše uvedeného postupu, navštivte
webové stránky podpory a služeb společnosti Hanns.G: http://www.hannsg.com
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
20
Uživatelská příručka
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A MOŽNÁ ŘEŠENÍ
ƒ
NENÍ PŘIPOJEN KABEL:
1. Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel signálů. Je-li konektor uvolněn, utáhněte šrouby
konektoru.
2. Zkontrolujte, zda nejsou u kabelu signálu poškozené kolíky na konektoru.
ƒ
VSTUP NENÍ PODPOROVÁN:
Nastavili jste počítač do nevhodného režimu zobrazení. Nastavte počítače do režimu zobrazení
uvedeného v následující tabulce.
TABULKA PŘEDNASTAVENÍ SYNCHRONIZACE VÝROBCE:
HORIZONTÁLNÍ VERTIKÁLNÍ
REŽI
ROZLIŠENÍ
FREKVENCE FREKVENCE HE195
M
(KHz)
(Hz)
▲
1
640×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
2
640×480 @60Hz
31.469
59.940
▲
3
640×480 @70Hz
36.052
70.004
▲
4
640×480 @67Hz
35.000
66.667
▲
5
640×480 @72Hz
37.861
72.809
▲
6
640×480 @75Hz
37.500
75.000
▲
7
720×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
8
800×600 @56Hz
35.156
56.250
▲
9
800×600 @60Hz
37.879
60.317
▲
10
800×600 @72Hz
48.077
72.188
▲
11
800×600 @75Hz
46.875
75.000
▲
12
832×624 @75Hz
49.725
75.000
▲
13 1024×768 @60Hz
48.363
60.004
▲
14 1024×768 @70Hz
56.476
70.069
▲
15 1024×768 @75Hz
60.023
75.029
▲
16 1152×870 @75Hz
68.681
75.062
▲
17 1152×864 @75Hz
67.500
75.000
▲
18 1280×720 @60Hz
45.000
60.000
▲
19 1280×960 @60Hz
60.000
60.000
20
21
22
23
24
25
26
1280×960 @75Hz
1280×768 @60Hz
1280×768 @75Hz
1280×1024 @60Hz
1280×1024 @75Hz
1360×768 @60Hz
1366×768 @60Hz
74.592
47.776
60.289
63.981
79.976
47.712
47.852
74.443
59.870
74.893
60.020
75.025
60.015
59.964
21
▲
▲
▲
▲
HE196
HE225
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Uživatelská příručka
27
28
29
30
31
1440×900 @60Hz
1440×900 @75Hz
1400×1050 @60Hz
1680×1050 @60Hz
1920×1080 @60Hz
(Režim video)
REŽI
ROZLIŠENÍ
M
1
640×480p @60Hz
2
720×480p @60Hz
3
720×576p @50Hz
4
1280×720p @60Hz
5
1920×1080i @50Hz
6
1920×1080i @60Hz
7
1920×1080p @50Hz
8
1920×1080p @60Hz
55.469
70.635
64.744
65.290
67.500
HE195
59.901
74.984
59.948
59.954
60.000
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
HE196 HE225ABB HE225DPB
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
** Můžeme zaručit, že monitor může svítit v režimu prokládaného signálu, ale nemůžeme zaručit
kvalitu obrazu.
22
Uživatelská příručka
DODATEK
TECHNICKÉ ÚDAJE
HE195
Panel LCD
Video
Zobrazovací systém
Barevný monitor TFT LCD
Velikost
Úhlopříčka 47cm / 18.5”
Rozteč obrazových bodů
0,3 mm (H) × 0,3 mm (V)
Horizontální frekvence
30KHz – 61KHz
Vertikální frekvence
56Hz – 75Hz
Zobrazované barvy
16.7 mil. barev
Maximální rozlišení
1366 × 768 při 60 Hz
Technologie Plug & Play
VESA DDC2BTM
Příkon
Zapnuto (ON)
20 W (Typicky)
Úsporný režim
≤ 0.5 W
Vypnuto (OFF)
≤ 0.5 W
Vstupní terminál
VGA
Maximální velikost obrazu
Horizontální : 409.8 mm
Vertikální : 230.4 mm
Zdroj napájení
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Prostředí
podmínky
Provozní teplota: 5° až 35°C
Skladovací teplota: -20° až 60°C
Provozní vlhkost: 20% až 85%
Rozměry
444.2 (Š)×328.5 (V)×185 (H) mm
17.5”(Š)×12.9” (V)×7.3” (H)
Hmotnost (čistá)
2.8 kg (6.16 lb)
***Výše uvedené technické údaje se vztahují k aktuálnímu produktu a jejich změna bez předchozího
upozornění je vyhrazena.
POZNÁMKY:
Maximální rozlišení bude záviset na podpoře grafické karty. Odpovědi na související otázky viz část
FAQ na www.hannsg.com.
23
Uživatelská příručka
TECHNICKÉ ÚDAJE
HE196
Panel LCD
Video
Zobrazovací systém
Barevný monitor TFT LCD
Velikost
Úhlopříčka 48.3 cm / 19”
Rozteč obrazových bodů
0, 283 mm (H) × 0,283 mm (V)
Horizontální frekvence
30KHz – 75KHz
Vertikální frekvence
56Hz – 75Hz
Zobrazované barvy
16.7 mil. barev
Maximální rozlišení
1440 × 900 při 75 Hz
Technologie Plug & Play
VESA DDC2BTM
Příkon
Zapnuto (ON)
20 W (Typicky)
Úsporný režim
≤ 0.5 W
Vypnuto (OFF)
≤ 0.5 W
Vstupní terminál
VGA
Maximální velikost obrazu
Horizontální : 408.24 mm
Vertikální : 255.15 mm
Zdroj napájení
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Prostředí
podmínky
Provozní teplota: 5° až 35°C
Skladovací teplota: -20° až 60°C
Provozní vlhkost: 20% až 85%
Rozměry
442.8 (Š)×352.3 (V)×185 (H) mm
17.4”(Š)×13.9” (V)×7.3” (H)
Hmotnost (čistá)
2.9 kg (6.38 lb)
***Výše uvedené technické údaje se vztahují k aktuálnímu produktu a jejich změna bez předchozího
upozornění je vyhrazena.
POZNÁMKY:
Maximální rozlišení bude záviset na podpoře grafické karty. Odpovědi na související otázky viz část
FAQ na www.hannsg.com.
24
Uživatelská příručka
TECHNICKÉ ÚDAJE
HE225
Panel LCD
Video
Zobrazovací systém
Barevný monitor TFT LCD
Velikost
Úhlopříčka 54.6cm / 21.5”
Rozteč obrazových bodů
0,248 mm (H) × 0,248 mm (V)
Horizontální frekvence
30KHz – 83KHz
Vertikální frekvence
56Hz – 75Hz
Zobrazované barvy
16.7 mil. barev
Maximální rozlišení
1920 × 1080 při 60 Hz
Technologie Plug & Play
VESA DDC2BTM
Příkon
Zapnuto (ON)
25 W (Typicky)
Úsporný režim
≤ 0.5 W
Vypnuto (OFF)
≤ 0.5 W
Výstup zvuku
Jmenovitý výkon 1.5 W rms (na
kanál(volitelný))
Vstupní terminál
VGA
DVI (volitelný)
Maximální velikost obrazu
Horizontální : 476.64 mm
Vertikální : 268.11 mm
Zdroj napájení
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Prostředí
podmínky
Provozní teplota: 5° až 35°C
Skladovací teplota: -20° až 60°C
Provozní vlhkost: 20% až 85%
Rozměry
512.8 (Š)×366.4 (V)×185 (H) mm
20.2”(Š)×14.4” (V)×7.3” (H)
Hmotnost (čistá)
3.2 kg (7.04 lb)
***Výše uvedené technické údaje se vztahují k aktuálnímu produktu a jejich změna bez předchozího
upozornění je vyhrazena.
POZNÁMKY:
Maximální rozlišení bude záviset na podpoře grafické karty. Odpovědi na související otázky viz část
FAQ na www.hannsg.com.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising