Hannspree | HE 225 DPB | User manual | Hannspree HE 225 DPB Brugermanual

Hannspree HE 225 DPB Brugermanual
HE195/HE196
HE225
HSG 1249/ HSG 1250
HSG 1251
OSD[V5.9]
Brugervejledning
OSD[V5.9]
Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere
reference.
Erklæring om radiofrekvensinterferens – FCC Class B
Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit
15 i FCC-reglerne. Disse grænser sikrer rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation
i boliger. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig
interferens i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens
i forbindelse med en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen gennem én eller flere af følgende forholdsregler:
ƒ
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
ƒ
Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
ƒ
Slut udstyret til en anden udgang på et andet kredsløb end det, hvortil modtageren er tilsluttet.
ƒ
Kontakt forhandleren eller en erfaring radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Enheder overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:(1)
enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver modtagen
interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion.
CANADA
Dette digitale udstyr i klasse B overholder alle krav i de canadiske regler for interferensforårsagende
udstyr.
【Tilbehør, afhængig af den valgte model】
Denne enhed overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EC i forbindelse med elektromagnetisk
kompatibilitet og 2006/95/EC og 93/68/EEC i lavspændingsdirektivet.
【Tilbehør, afhængig af den valgte model】
Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.
2
Brugervejledning
OPLYSNINGER OM GENANVENDELSE
Hos Hanns.G er vi meget engageret i vores miljøbeskyttelsesstrategi og tror fuldt og fast på, at det
bidrager til et sundere miljø at behandle og genanvende industrielt teknologiudstyr på passende vis,
når dette udstyr er opslidt.
Disse enheder indeholder genanvendelige materialer, der kan gennedbrydes og genintegreres i helt
nye vidundere. I modsat fald kan andet materiale klassificeres som farlige og giftige substanser. Vi
opfordrer dig stærkt til at benytte de angivne oplysninger for at genanvende dette produkt.
For yderligere oplysninger, gå venligst til:
www.hannsg.com
3
Brugervejledning
INDHOLD
SIKKERHEDSBEMÆRKNING ............................................................................... 5
FORHOLDSREGLER .......................................................................................... 5
SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME .................................. 6
FØR ANVENDELSE AF SKÆRMEN...................................................................... 7
FUNKTIONER....................................................................................................... 7
KONTROL AF PAKKENS INDHOLD ............................................................... 7
MONTERINGSANVISNINGER ......................................................................... 8
STRØM ................................................................................................................... 9
MONTERING AF SKÆRMEN PÅ VÆGGEN.................................................. 9
OPRETTELSE AF FORBINDELSER .............................................................. 10
JUSTERING AF VISNINGSVINKEL ............................................................... 11
BETJENINGSANVISNINGER ............................................................................... 12
GENERELLE ANVISNINGER ......................................................................... 12
KONTROLELEMENTER PÅ FRONTPANEL ............................................... 13
JUSTERING AF INDSTILLINGER.................................................................. 15
PLUG-N-PLAY..................................................................................................... 18
TEKNISK SUPPORT (FAQ) ................................................................................... 19
SPØRGSMÅL OG SVAR - GENERELLE PROBLEMER ............................. 19
FEJLMEDDELELSE OG MULIG LØSNING ................................................ 21
TILLÆG .................................................................................................................... 23
SPECIFIKATIONER .......................................................................................... 23
4
Brugervejledning
SIKKERHEDSBEMÆRKNING
1. Alle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er
ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugens ret til betjening af udstyret.
2. Der skal anvendes afskærmede kabler og vekselstrømsledning (hvis relevant) for at overholde
emissionsgrænserne.
3. Producenten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens, der forårsages som følge af
uautoriseret modifikation af dette udstyr. Det er brugerens ansvar at udbedre enhver sådan
interferens.
4. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
ADVARSEL!
Undgå enhver risiko for brand eller elektrisk stød ved ikke at udsætte skærmen for regn eller fugt
Spændingen inde i skærmen er livsfarlig. Åbn aldrig kabinettet. Overlad enhver service til en
kvalificeret tekniker.
FORHOLDSREGLER
• Brug ikke skærmen i nærheden af vand, f.eks. et badekar, håndvask, køkkenvask, vasketøjskar,
svømmebassin, eller i en fugtig kælder.
• Placér aldrig skærmen på en ustabil vogn, stand eller et ustabilt bord. Hvis skærmen falder ned,
•
•
•
•
•
•
•
kan den medføre personskade og blive alvorligt beskadiget. Brug udelukkende en vogn eller
holder, der er anbefalet af producenten eller sælges sammen med skærmen. Hvis du monterer
skærmen på en væg eller hylde, skal du bruge et monteringssæt, der er godkendt af producenten,
og overholder monteringsanvisningerne.
Huller og åbninger i kabinettets bagside og bund er til ventilationsformål. Hvis disse åbninger
blokeres eller tildækkes, kan skærmen bliver overopvarmet og ikke længere fungere pålideligt.
Placér aldrig skærmen på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Placér aldrig skærmen i
nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde. Placér ikke skærmen i en reol eller et
skab, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.
Skærmen må udelukkende anvendes med den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømtype dit hjem er forsynet med, skal du kontakte din
forhandler eller det lokale elselskab.
Frakobl enheden under tordenvejr, eller hvis den ikke skal anvendes i længere tid. Dette beskytter
skærmen mod beskadigelse som følge af strømudsving.
Placér ikke noget ovenpå strømkabler og forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand
eller elektrisk stød.
Skub aldrig objekter ind i hullet i skærmkabinettet. Det kan medføre kortslutning, der kan føre til
brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske på skærmen.
Forsøg aldrig selv at udføre service på enheden. Åbning eller aftagning af dæksler kan udsætte dig
for farlige spændinger og andre risici. Overlad enhver service til kvalificeret servicepersonale.
Vægstikket skal findes i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
5
Brugervejledning
SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME
Følgende symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærmen og antyder ikke et problem.
• Som følge af egenskaberne af fluorescerende lys kan skærmen flimre under første anvendelse.
•
•
•
•
Sluk på tænd-/slukknappen, og tænd derefter igen for at sikre, at denne flimren forsvinder.
Der kan være en anelse uensartet lysstyrke på skærmen afhængigt af den anvendte
skrivebordsbaggrund.
LCD-skærmen har effektive pixel på 99,99% eller derover. Der kan forekomme 0,01%
skønhedsfejl eller mindre, f.eks. en manglende pixel eller en pixel, der altid lyser.
LCD-skærmens egenskaber kan medføre, at der vises et "efterbillede" af det forrige skærmbillede
efter skift af billede, hvis det samme billede vises i flere timer. I så fald gendannes skærmen
langsomt ved at skifte billede eller slukke skærmen i nogle timer.
Hvis skærmen pludseligt blinker ustadigt eller baggrundsbelysningen ikke virker, skal du kontakte
forhandleren eller servicecenteret for at få den repareret. Forsøg aldrig selv at reparere skærmen.
6
Brugervejledning
FØR ANVENDELSE AF SKÆRMEN
FUNKTIONER
Model:
Størrelse:
HE195
HE196
HE225
47cm/ 18.5”
48,3cm/ 19”
54,6cm/ 21.5”
• Tydelig og klar skærm til Windows
®
• EPA ENERGY STAR 【Tilbehør, afhængig af den valgte model】
• GP Grønt produkt
• Ergonomisk design
• Pladsbesparende, kompakt kabinetdesign
KONTROL AF PAKKENS INDHOLD
Produktpakken skal indeholde følgende:
LCD-skærm
Kabler og brugervejledning
Strømledning
Lydkabel
(ekstra)
Garantikort
(ekstra)
Kvikstartvejledning Brugervejledning
(ekstra)
DVI-Kabel
(ekstra)
7
VGA-Kabel
Brugervejledning
MONTERINGSANVISNINGER
INSTALLER
FJERN
Montering og aftagning af soklen
MONTERING:
1. Vend billedskærmen forsigtigt om, så den vender skærmen nedad på en ren bordflade.
2. Monter foden på skærmsøjlen (figur 1).
3. Drej foden som vist på illustrationen (figur 2), indtil den 'klikker' på plads.
FJERNELSE:
1. Vend billedskærmen forsigtigt om, så den vender skærmen nedad på en ren bordflade.
2. Brug et værktøj til at skubbe "a"-punktet, så foden låser op, og drej så foden som vist i
illustrationen (figur 1).
3. Afmonter foden af skærmen (figur 2).
8
Brugervejledning
STRØM
STRØMKILDE:
1. Kontrollér, at strømledningen er den type, der kræves i dit område.
2. Denne LCD-skærm har en intern, universalstrømforsyning, der muliggør drift med enten
100/120V vekselstrøm eller 220/240V vekselstrøm (der kræves ingen brugerindstilling).
3. Slut den ene ende af jævnstrømsledningen til LCD-skærmens jævnstrømsindgang og den anden
ende til vægkontakten.
4.
MONTERING AF SKÆRMEN PÅ VÆGGEN
FJERNELSE AF FOD:
1. Frakobl alle kabler og ledninger fra tv’et for at undgå brud.
2. Placer forsigtigt tv’et med skærmen nedad på en blød, flad overflade (tæppe, skum, klud osv) for
at undgå at beskadige tv’et.
3. Fjern de 3 skruer, således at foden kan aftages.
4. Fjern forsigtigt foden.
(kun til reference)
MONTERING AF TV PÅ VÆG:
1. Køb en VESA-kompatibel vægholder:
VESA 100×100, 4 huller, M4, 8mm, 8kg.
2. Bestem, hvor tv’et skal sidde på væggen.
3. Sæt vægholderen fast på væggen.
4. Fastgør tv'et til vægholderen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på tv'et.
Bemærk:
• Læg vejledningerne til din specifikke vægholder for at sikre, at tv'et monteres korrekt.
• Monteringshullernes hældning er 100 mm vandret og 100 mm lodret.
• De nødvendige skruer er metriske: M4, 8mm lange.
• Tv'ets fod kan skrues på et bord eller en hård overflade vha. hullerne bag på foden.
*Installation af LCD-tv'et kræver faglig kunnen og bør kun udføres af en fagmand. Kunder bør ikke
selv forsøge at udføre installationen. Hanns.G påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for
montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret fagmand, hvorvidt der kan
bruges en anden vægholder til montering af tv'et på væggen.
9
Brugervejledning
OPRETTELSE AF FORBINDELSER
TILSLUTNING TIL PC
Sluk for computeren, inden du udfører nedenstående procedure:
1. Forbind VGA kablets ene ende til skærmens bagside og den anden ende til computerens VGA
port.
2. Forbind den ene ende af DVI kablet (ekstra) til skærmens bagside og den anden ende til
computerens DVI port.
3. Forbind lydkablet fra skærmens lydindgang og til pc’en lydudgang (grøn port).
4. Forbind AC el-ledningens ene ende til LCD skærmens AC indgangsstik og den anden ende til en
stikkontakt på væggen.
5. Tænd for skærmen og computeren.
Figur 2. Tilslutning af kabler
1
3
2
4
LINJE IND (ekstra)
DVI ingang (ekstra)
10
VGA indgang
Strømindgang (AC)
Brugervejledning
JUSTERING AF VISNINGSVINKEL
• Der opnås optimal visning ved at kigge på skærmens flade og derefter justere dens vinkel efter
dine ønsker.
• Hold soklen, så du ikke vælter skærmen, når du ændrer dens vinkel.
• Skærmvinklen kan justeres fra -3° til 17°.
Figur 3. Skærmvinkel
BEMÆRKNINGER:
• Berør ikke LCD-skærmen under ændring af vinklen. Det kan beskadige den eller trykke hul på
LCD-skærmen.
• Pas på ikke at placere fingre eller hænder i nærheden af hængslerne, når du vipper skærmen, da du
i værste fald kan få dem i klemme.
11
Brugervejledning
BETJENINGSANVISNINGER
GENERELLE ANVISNINGER
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke skærmen. De andre kontrolknapper er placeret
forrest på skærmen (se figur 4). Når du ændrer disse indstillinger, kan billedet justeres efter dine
ønsker.
• Strømledningen skal tilsluttes.
• Slut signalkablet fra skærmen til VGA-kortet.
• Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde skærmen. Strømindikatoren tændes.
Menu / Tilbage
▲[+]
Lysstyrke
▼[-]
Lydstyrke
[Om denne funktion findes, afhænger af den
valgte model]
Auto-indstilling / Enter
《Modeller med analoge indgange》
Indgangskilde skift / Enter
《Modeller med digitale indgange》
Strømknap
Figur 4 Kontrolpanelets knapper
12
Brugervejledning
KONTROLELEMENTER PÅ FRONTPANEL
• Strømknap:
Tryk på denne knap for tænde og slukke for strømmen til skærmen.
• Strømindikator:
Grøn — Tændt tilstand.
Orange — Energispare-tilstand.
• MENU / TILBAGE:
Tænd/sluk for OSD menuen og vend tilbage til den foregående menu.
• Indstil ▲▼: [Om denne funktion findes, afhænger af den valgte model]
1. Indstil lysstyrke og lydstyrke, når OSD er deaktiveret.
2. Naviger gennem indstillings-ikonerne, når OSD er aktiveret, eller juster en funktion, når
funktion er aktiveret.
•【 i 】-tast: 《Modeller med analoge indgange》
1. Under start-op bruges OSD menuen som 《 bekræftelses》- funktion.
2. Den automatisk justeringsfunktion bruges til at optimere den vandrette position, den lodrette
position, klokken og fasen.
•【 i 】-tast: 《Modeller med digitale indgange》
1. Tryk på 【 i 】for at åbne Kildevalg. (Valg inkluderer VGA, HDMI osv. De faktiske valg kan
være forskelige, afhængigt af modellerne. Denne funktion findes kun på modeller med
digitale indgange)
2. Under start-op bruges OSD menuen som 《 bekræftelses》-funktion.
3. Den automatisk justeringsfunktion bruges til at optimere den vandrette position, den lodrette
position, klokken og fasen.
• Hurtigtaster:
1. Genopretning af standardindstillingerne for lysstyrke og kontrast:
For at genoprette standardindstillingerne for både lysstyrke og kontrast, tryk på 【▲】og 【▼】
samtidigt.
2. HØJDE-BREDDEFORHOLD:
Tryk på tasten【MENU】+【▼】for at skifte til tilstand 「FULD TILSTAND」eller
「TILPASNINGS TILSTAND」.
3. Ændring af opløsning:
For lignende skærmopløsninger (se nedenstående tabel) kan skærmopløsningen ændres ved at
trykke på【MENU】+【▲】for at opnå den optimale billedkvalitet.
13
Brugervejledning
4. Skift den forudindstillede Indstilling:
[Om denne funktion findes, afhænger af den valgte model]
Tryk på tasten【MENU】 i 3 sekunder for at vælge én af følgende Indstillinger
「PC」,「FILM」,「SPIL」,「ØKONOMI」. Standardindstillingen er「PC」.
Opløsning
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Skærmopløsningerne til rådighed afhænger af den anskaffede model.
BEMÆRKNINGER:
• Placér ikke skærmen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer eller luftskakte, eller i direkte
sollys. Udsæt desuden ikke skærmen for støv, mekanisk vibration eller stød.
• Gem den emballage, som skærmen blev leveret i, da det kan være praktisk, hvis det bliver
nødvendigt at sende skærmen.
• Der opnås størst beskyttelse, hvis skærmen indpakkes som oprindeligt.
• Rengør regelmæssigt skærmen med en klud, så den bevarer sit udseende. Pletter, der er svære at
fjerne, kan aftages med en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Anvend aldrig
stærke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller slibende rengøringsmidler, da dette vil
beskadige kabinettet. Som en sikkerhedsforanstaltning bør du altid frakoble strømstikket før
rengøring.
14
Brugervejledning
JUSTERING AF INDSTILLINGER
LYSSTYRKE/ KONTRAST
LYSSTYRKE
Juster skærmens lysstyrke efter ønske. Vælg 「LYSSTYRKE」
for at justere lysstyrken.
KONTRAST
Juster skærmens kontrast efter ønske. Vælg 「KONTRAST」for
at justere lysstyrken.
AKTIV KONTRAST
Optimal indstilling for højkontrastbilleder og -videoer. Billedets
mørke og lyse områder findes automatisk, hvorefter kontrasten
forbedres for give et klarere og skarpere billede. Du kan også
vælge 「AKTIV KONTRAST」funktionen.
FORUDINDSTILLET
Vælg den forudindstillede indstilling efter egne præferencer:
PC/ FILM/ SPIL/ ØKONOMI
[Om denne funktion findes, afhænger af den valgte model]
INDGANGS-INDSTILLING
INDGANGS-INDSTILLING
Vælg 「INDGANGS-INDSTILLING」 for at vælge mellem
analog (VGA) og digital (DVI) kilde. Indtast muligheden og
vælg analog eller digital. [Mulighed for dobbelt
indgangstilstand]
AUTO-SØGNING
Vælg i signalvalgsmenuen「AUTO-SØGNING」funktionen for
at aktivere eller deaktivere den automatiske
signalsøgningsfunktion. [Kun DVI/ HDMI indgang]
FARVE-INDSTILLING
VARM
NATURLIG (6500K)
KOLD
Juster skærmens farvetemperatur efter ønske. VARM /
NATURLIG / KOLD
BRUGER
Flyt markøren til brugerfunktionen og vælg den.
1. For at justere den røde, skal du indtaste「R」og justere
niveauet.
2. For at justere den grønne, skal du indtaste「G」og justere
niveauet.
3. For at justere den blå, skal du indtaste「B」og justere niveauet.
BILLED-INDSTILLING
AUTO-JUSTERING
「AUTO-JUSTERING」 funktionen bruges til at optimere den
「vandrette position」, den 「lodrette position」, 「klokken」
og fasen. [Kun VGA indgang]
15
Brugervejledning
HØJDE-BREDDEFORHOLD
Når skærmens højde-breddeforhold forvrænges, kan det justeres
ved hjælp af denne funktion. 「FULL」(FULD) indikerer fuld
skærm, hvilket ikke sikrer, at billedet vises, som det er, eller i
dets oprindelige målestok. 「FIT」(TILPASNINGS) indikerer, at
billedet vises i dets oprindelige målestok, hvilket kan give
mørke bånd på skærmen. [Om denne funktion findes, afhænger
af den valgte model]
V-POSITION
Vælg「V-POSITION」 for flytte skærmbilledet til venstre eller
højre. Indtast muligheden og juster niveauet. [Kun VGA]
L-POSITION
Vælg「L-POSITION」for at rykke skærmbilledet op eller ned.
Indtast muligheden og juster niveauet. [Kun VGA]
KLOKKE
Vælg「KLOKKE」for at reducere tegnenes lodrette flimren på
skærmen. Indtast muligheden og juster niveauet. [Kun VGA]
FASE
Vælg「FASE」for at reducere tegnenes vandrette flimren på
skærmen. Indtast muligheden og juster niveauet. [Kun VGA]
SKARPHED
Vælg SKARPHED for at indstille skærmens skarphed. Indstil
værdien mellem -2 og 2.
VIDEO-TILSTAND
Vælg 「VIDEO-TILSTAND」 eller 「PC- TILSTAND」 for
videooverførsel. Hvis du bruger portene HDMI eller HDMI til
DVI for videooverførsel, vises videoen med en lettere afklippet
yderkant. Vælg「PC- TILSTAND」for at vise hele videobilledet.
(VIDEO-TILSTAND fungerer kun for input fra HDMI eller
DVI, der understøtter HDCP video (YUV format))
REAKTIONSTID
Indstil skærmens reaktionstid med Reaktionstid-funktionen.
Mulige indstillinger: MINIMUM, MELLEM og
MAKSIMUM. [Denne funktion findes kun på bestemte
modeller].
OSD-INDSTILLING
SPROG
Vælg 「SPROG」for at ændre OSD sproget. Indtast muligheden
og vælg et sprog. [Kun reference: OSD sproget afhænger af den
valgte model]
V-POSITION
Vælg 「V-POSITION」for at justere OSD’s vandrette position.
Indtast muligheden og juster niveauet.
L-POSITION
Vælg「L-POSITION」for at justere OSD’s lodrette position.
Indtast muligheden og juster niveauet.
GENNEMSIGTIGHED
Vælg「GENNEMSIGTIGHED」for at justere OSD’s
gennemsigtighed. Indtast muligheden og juster niveauet.
16
Brugervejledning
OSD TIDSUDLØB
Vælg「OSD TIDSUDLØB」for at indstille OSD’s varighed - fra
10 til 100 sekunder. Indtast muligheden og juster niveauet.
OSD-FARVE
Vælg 「OSD FARVE」 i OSD INDSTILLING menuen for at
vælge OSD vinduets farvekombination. Vælg tilstand 1/2/3.
SYSTEM
LYDINDGANG
Ved overførsel via HDMI port anbefales det at indstille
LYDINDGANG på HDMI. Hvis der ikke kommer nogen lyd,
anbefales det at vælge LYDINDGANG på PC og kontrollere, at
pc lydudgangskablet er forbundet til skærmens LINE IN (eller
AUDIO IN) port. [Kun HDMI indgang]
LYDSTYRKE
Vælg 「LYDSTYRKE」for at ændre lydstyrken. Indtast
muligheden og juster niveauet. [Denne funktion er kun for
modeller med indbygget lyd]
● Høj lydstyrke kan skade hørelsen.
TAVS
Vælg 「TAVS」for at slå funktionen til og fra. [Indstilling af
lydstyrken i tavs-tilstand annullerer tavs-tilstand. (Om denne
funktion findes, afhænger af den valgte model.) ]
DDC/CI
Vælg「DDC/CI」for at slå funktionen til og fra. [Mulighed for
dobbelt indgangstilstand]
FABRIKSINDSTILLINGER
Vælg 「FABRIKSINDSTILLINGER」for tilbagestille til
skærmens standardindstillinger. Dette sletter aller nuværende
indstillinger. Indtast muligheden og vælg Til eller Fra.
INFORMATION
Oplyser om vandret frekvens / lodret frekvens / opløsning.
17
Brugervejledning
PLUG-N-PLAY
Plug-N-Play DDC2B-funktion
Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B-funktioner, der opfylder VESA DDC STANDARD.
Det gør det muligt for skærmen at informere værtssystemet om dets identitet og afhængigt af det
anvendte DDC-niveau at kommunikere yderligere oplysninger om dets visningsfunktioner. DDC2B
er en tovejs datakanal, der er baseret på protokollen I²C. Værten kan anmode om EDID-oplysninger
via DDC2B-kanalen.
DENNE SKÆRM VIL SE UD TIL AT VÆRE UFUNKTIONSDYGTIG, HVIS DER IKKE
MODTAGES NOGET VIDEOINPUTSIGNAL. DER SKAL MODTAGES ET SIGNAL, FØR
SKÆRMEN FUNGERER KORREKT.
18
Brugervejledning
TEKNISK SUPPORT (FAQ)
SPØRGSMÅL OG SVAR - GENERELLE PROBLEMER
PROBLEM & SPØRGSMÅL
MULIG LØSNING
Strøm LED lyser ikke.
*Tjek om strømkontakten står på ON.
*El-ledningen skal være forbundet.
*Tjek om pc-systemet er plug and play-kompatibelt.
Ingen plug and play.
*Tjek om videokortet er plug and play-kompatibelt.
*Tjek om nogle kontaktben på VGA eller DVI stikket er
bøjede.
Skærmen er for mørk eller for lys.
*Indstil kontrast og lysstyrke.
Billedet springer tilbage, eller der ses
et bølgemønster i billedet.
*Fjern elektrisk udstyr, som kan forårsage elektrisk
interferens.
*Computerens strømknap skal stå på ON.
*Computerens videokort skal sidde korrekt i indstikket.
*Kontroller, at skærmens videokabel er korrekt forbundet
til computeren.
Strøm LED står på ON (organge), men *Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af
der er ingen video eller billede.
benene er bøjede.
*Kontroller, at computeren er klar til brug ved at trykke
på CAPS LOCK på tastaturet og tjekke CAPS LOCK
LED. LED skal henholdsvis tænde og slukke, når der
trykkes på CAPS LOCK.
Mangler en af de primære farver
(RØD, GRØN ELLER BLÅ)
*Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af
benene er bøjede.
Skærmbilledet er ikke centreret eller
har ikke den rigtige størrelse.
* Indstil pixelfrekvens, KLOKKE og FASE eller tryk på
hot-key ( i –tast) .
Der er farvedefekter i billedet
(hvid ser ikke hvid ud).
*Justér RGB-farve, eller vælg farvetemperatur.
Skærmopløsningen behøver justering.
*Brug win 2000/ME/XP. Højreklik et tilfældigt sted på
skrivebordet og vælg Properties>Settings>Screen
Resolution
(Egenskaber>Indstillinger>Skærmopløsning). Juster
opløsningen med skyderen og klik på Anvend.
Der kommer ingen lyd fra skærmens
indbyggede højtaler.
*Kontroller, at pc’ens lydudgangskabel er forbundet til
skærmens LINE IN port (eller AUDIO IN port).
*Kontroller, at lydstyrkeindstillingen kan identificeres
tydeligt.
*Kontroller, at skærmmenuens System > Tavshed
funktion er aktiveret.
19
Brugervejledning
*Når der overføres via HDMI port, men der kommer
ingen lyd ud, anbefales det at vælge LYDINDGANG
som pc-mulighed og kontrollere, at
pc-lydudgangskablet er forbundet til skærmens LINE
IN port (eller AUDIO IN port). [Kun HDMI indgang]
Tillæg relateret til Windows 7
Hvis du har skærmproblemer med Windows 7, skal du gøre følgende:
1. Kontroller, at din pc (dit maskinel) kan understøtte Windows 7.
2. Kontroller, at dit grafikkort kan køre Windows 7.
3. Hvis dit grafikkort kan understøtte Windows 7, skal du installere den seneste Win 7 fra dit
grafikkort.
Foreslår, at du gør følgende:
1. Installer den seneste Windows 7 driver fra dit grafikkort.
2. Prøv at bruge den anbefalede skærmopløsning, som understøttes af skærmen.
3. Hvis den anbefalede skærmopløsning ikke virker, så prøv den anden anbefalede
skærmopløsning.
35,56cm / 14” (16:9)
39,6cm / 15.6” (16:9)
40,64cm / 16” (16:9)
43,2cm / 17” (16:10)
47cm / 18.5” (16:9)
48,3cm / 19” (5:4)
48,3cm / 19” (16:10)
51cm / 20” (16:9)
56cm / 22” (16:10)
54,6cm / 21.5” (16:9)
58,4cm / 23” (16:9)
60cm / 23.6” (16:9)
62,5cm / 24.6 (16:9)
70cm / 27.5” (16:10)
1
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1366×768@60Hz
1440×900@60Hz
1366×768@60Hz
1280×1024@60Hz
1440×900@60Hz
1600×900@60Hz
1680×1050@60Hz
2
1366×768@50Hz
1366×768@75Hz
1366×768@50Hz
1440×900@75Hz
1366×768@75Hz
1280×1024@75Hz
1440×900@75Hz
1600×900@50Hz
1680×1050@50Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
1920×1200@60Hz
1920×1200@50Hz
Hvis du, efter at have udført ovennævnte procedurer, stadig har skærmproblemer, bedes du
venligst besøge Hanns.G support og service webstedet: http://www.hannsg.com
Windows er et registreret varemærke for Microsoft Corporation.
20
Brugervejledning
FEJLMEDDELELSE OG MULIG LØSNING
ƒ
KABEL IKKE TILSLUTTET:
1. Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Hvis stikket sidder løst, skal du spænde
stikkets skruer.
2. Kontrollér, om signalkablets stikben er beskadigede.
ƒ
INPUT IKKE UNDERSTØTTET:
Computeren er indstillet til en uegnet skærmtilstand. Stil computeren til den skærmtilstand, der
er angivet i følgende tabel.
FABRIKSINDTILLING TIMING-OVERSIGT:
TILS
VANDRET
LODRET
TAN
OPLØSNING
FREKVENS FREKVENS HE195 HE196 HE225
D
(KHz)
(Hz)
▲
▲
▲
1
640×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
▲
▲
2
640×480 @60Hz
31.469
59.940
▲
▲
▲
3
640×480 @70Hz
36.052
70.004
▲
▲
▲
4
640×480 @67Hz
35.000
66.667
▲
▲
▲
5
640×480 @72Hz
37.861
72.809
▲
▲
▲
6
640×480 @75Hz
37.500
75.000
▲
▲
▲
7
720×400 @70Hz
31.469
70.087
▲
▲
▲
8
800×600 @56Hz
35.156
56.250
▲
▲
▲
9
800×600 @60Hz
37.879
60.317
▲
▲
▲
10
800×600 @72Hz
48.077
72.188
▲
▲
▲
11
800×600 @75Hz
46.875
75.000
▲
▲
▲
12
832×624 @75Hz
49.725
75.000
▲
▲
▲
13 1024×768 @60Hz
48.363
60.004
▲
▲
▲
14 1024×768 @70Hz
56.476
70.069
▲
▲
▲
15 1024×768 @75Hz
60.023
75.029
▲
▲
▲
16 1152×870 @75Hz
68.681
75.062
▲
▲
▲
17 1152×864 @75Hz
67.500
75.000
▲
▲
▲
18 1280×720 @60Hz
45.000
60.000
▲
▲
▲
19 1280×960 @60Hz
60.000
60.000
▲
▲
20 1280×960 @75Hz
74.592
74.443
▲
▲
▲
21 1280×768 @60Hz
47.776
59.870
▲
▲
▲
22 1280×768 @75Hz
60.289
74.893
▲
▲
23 1280×1024 @60Hz
63.981
60.020
▲
24 1280×1024 @75Hz
79.976
75.025
▲
▲
▲
25 1360×768 @60Hz
47.712
60.015
▲
26 1366×768 @60Hz
47.852
59.964
21
Brugervejledning
27
28
29
30
31
1440×900 @60Hz
1440×900 @75Hz
1400×1050 @60Hz
1680×1050 @60Hz
1920×1080 @60Hz
55.469
70.635
64.744
65.290
67.500
(Video tilstand)
TILSTAND
OPLØSNING
1
2
3
4
5
6
7
8
HE195
59.901
74.984
59.948
59.954
60.000
HE196 HE225ABB
640×480p @60Hz
720×480p @60Hz
720×576p @50Hz
1280×720p @60Hz
1920×1080i @50Hz
1920×1080i @60Hz
1920×1080p @50Hz
1920×1080p @60Hz
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
HE225DPB
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
** Vi garanterer, at skærmen kan tændes i interlace signaltilstand, men vi kan ikke garantere for
billedets kvalitet.
22
Brugervejledning
TILLÆG
SPECIFIKATIONER
HE195
LCD SKÆRM
Video
Driftssystem
TFT farve LCD
Størrelse
47cm / 18.5” diagonalt
Pixel-pitch
0,3mm(V) × 0,3mm(L)
V-frekvens
30KHz – 61KHz
L-frekvens
56Hz – 75Hz
Skærmfarver
16.7M farver
Maksimal opløsning
1366 × 768 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbrug
Tændt tilstand
20W (Normal)
Energispare-tilstand
≤0.5W
Slukket tilstand
≤0.5W
Indgangsterminal
VGA
Maksimal skærmstørrelse
Vandret: : 409.8mm
Lodret: : 230.4mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljøomgivelser
Overvejelser
Arbejdstemperatur: 5° til 35°C
Opbevaringstemperatur: -20° til 60°C
Arbejdsfugtighed: 20% til 85%
Mål
444.2(B)×328.5(H)×185(D) mm
17.5”(B)×12.9”(H)×7.3”(D)
Vægt (netto)
2.8 kg (6.16 lb)
*** Ovennævnte specifikationer er med forbehold for faktiske specifikationer og kan ændres uden
forudgående varsel.
BEMÆRK:
Den maksimale opløsning afhænger af det understøttende skærmkort. Vedrørende relaterede
spørgsmål henvises til FAQ sektionen på www.hannsg.com.
23
Brugervejledning
SPECIFIKATIONER
HE196
LCD SKÆRM
Video
Driftssystem
TFT farve LCD
Størrelse
48.3cm / 19” diagonalt
Pixel-pitch
0,283mm(V) × 0,283mm(L)
V-frekvens
30KHz – 75KHz
L-frekvens
56Hz – 75Hz
Skærmfarver
16.7M farver
Maksimal opløsning
1440 × 900 @75Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbrug
Tændt tilstand
20W (Normal)
Energispare-tilstand
≤ 0.5W
Slukket tilstand
≤ 0.5W
Indgangsterminal
VGA
Maksimal skærmstørrelse
Vandret: : 408.24mm
Lodret: : 255.15mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljøomgivelser
Overvejelser
Arbejdstemperatur: 5° til 35°C
Opbevaringstemperatur: -20° til 60°C
Arbejdsfugtighed: 20% til 85%
Mål
442.8(B)×352.3(H)×185(D) mm
17.4”(B)×13.9”(H)×7.3”(D)
Vægt (netto)
2.9 kg (6.38 lb)
*** Ovennævnte specifikationer er med forbehold for faktiske specifikationer og kan ændres uden
forudgående varsel.
BEMÆRK:
Den maksimale opløsning afhænger af det understøttende skærmkort. Vedrørende relaterede
spørgsmål henvises til FAQ sektionen på www.hannsg.com.
24
Brugervejledning
SPECIFIKATIONER
HE225
LCD SKÆRM
Video
Driftssystem
TFT farve LCD
Størrelse
54.6cm / 21.5” diagonalt
Pixel-pitch
0,248mm(V) × 0, 248mm(L)
V-frekvens
30KHz – 83KHz
L-frekvens
56Hz – 75Hz
Skærmfarver
16.7M farver
Maksimal opløsning
1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play
VESA DDC2BTM
Strømforbrug
Tændt tilstand
25W (Normal)
Energispare-tilstand
≤ 0.5W
Slukket tilstand
≤ 0.5W
Lydudgang
Nominel effekt 1.5W rms (per kanal (ekstra))
Indgangsterminal
VGA
DVI (ekstra)
Maksimal skærmstørrelse
Vandret: : 476.64mm
Lodret: : 268.11mm
Strømkilde
100–240V ~1.0A 50/60Hz
Miljøomgivelser
Overvejelser
Arbejdstemperatur: 5° til 35°C
Opbevaringstemperatur: -20° til 60°C
Arbejdsfugtighed: 20% til 85%
Mål
512.8(B)×366.4(H)×185(D) mm
20.2”(B)×14.4”(H)×7.3”(D)
Vægt (netto)
3.2 kg (7.04 lb)
*** Ovennævnte specifikationer er med forbehold for faktiske specifikationer og kan ændres uden
forudgående varsel.
BEMÆRK:
Den maksimale opløsning afhænger af det understøttende skærmkort. Vedrørende relaterede
spørgsmål henvises til FAQ sektionen på www.hannsg.com.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising