Sencor SSV 230WH User's manual

Sencor SSV 230WH  User's manual
SSV 230WH
GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
-1-
06/2017
GR
Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική
αναπηρία, ή από άπειρα άτομα εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν
ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
■ Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε
αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
■ Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών και επίσης
έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
– κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
– γεωργικά αγροκτήματα,
– δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
– ενοικιαζόμενα δωμάτια.
■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό περιβάλλον
ή σε εξωτερικό χώρο.
■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς επιφάνειες.
Μην την τοποθετείτε σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου, κοντά σε φωτιά ή συσκευές που
εκπέμπουν θερμότητα.
■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν
συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή της.
■ Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση του
ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση
της πρίζας.
■ Πριν αλλάξετε τα κινούμενα εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη
συσκευή, ότι την αποσυνδέσατε από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν
σταματήσει.
■ Κατά το χειρισμό των λεπίδων κοπής, ιδιαίτερα κατά την αφαίρεσή τους από τη βάση
και κατά τον καθαρισμό, προσέχετε ιδιαίτερα για να αποφεύγετε τραυματισμούς στις
κοφτερές ακμές.
■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλό μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει την εκκίνησή της,
όταν δεν είναι σωστά συναρμολογημένη και όταν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
■ Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ξένα αντικείμενα όπως ρούχα, μαλλιά, εργαλεία κουζίνας
κ.λπ. στο σωλήνα τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
προκύψει τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.
■ Χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα που συνοδεύει το μηχάνημα για να κατευθύνετε τα φρούτα
και τα λαχανικά ώστε να περάσουν μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Πριν από τη χρήση του πιεστήρα, ελέγχετε ότι έχει
συναρμολογηθεί σωστά.
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
-2-
06/2017
Προειδοποίηση:
Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
■ Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
■ Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε
λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.
■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση,
να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν
δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.
Περιμένετε πάντα μέχρι να σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη πριν ξεκινήσετε την
αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
■ Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
■ Μην βυθίζετε τη μονάδα μηχανισμού κίνησης της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην
την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν
κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια
καυτή επιφάνεια.
■ Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το
καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η
πρίζα.
■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό
κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν
το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης.
■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε
τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι
τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας
οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο
της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
-3-
06/2017
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
13
14
-4-
06/2017
B
1
2
C
1
2
3
4
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
-5-
06/2017
GR
■ Εισαγάγετε τη συναρμολογημένη βάση με τη λεπίδα από πάνω στην
οπή εισαγωγής A9 διασφαλίζοντας ότι το περιφερειακό γρανάζι
πάνω στη βάση A6 εφαρμόζει στο γρανάζι που αποτελεί τμήμα της
μονάδας μηχανισμού κίνησης A12 (βλέπε εικ. C2). Επάνω στη μονάδα
μηχανισμού κίνησης A12 τοποθετήστε το καπάκι με το σωλήνα
τροφοδοσίας A5 έτσι ώστε το σύμβολο βέλους που βρίσκεται στο
καπάκι A5 να ευθυγραμμίζεται με το σύμβολο ανοιχτού λουκέτου της
μονάδας μηχανισμού κίνησης A12 (βλέπε εικ. C3). Περιστρέψτε το
καπάκι A5 δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Το σύμβολο
βέλους που βρίσκεται στο καπάκι A5 είναι τώρα ευθυγραμμισμένο με
το σύμβολο κλειστού λουκέτου στη μονάδα μηχανισμού κίνησης A12.
Εάν το καπάκι A5 δεν έχει προσαρτηθεί σωστά, η συσκευή δεν θα
ενεργοποιηθεί όταν τεθεί σε λειτουργία.
■ Στο εξωτερικό περίβλημα A4 εισαγάγετε το εσωτερικό τμήμα του
πιεστήρα A2 και για να συνδέσετε αυτά τα δύο μέρη, πιέστε το
κάλυμμα A3 προς το εξωτερικό περίβλημα A4 περιστρέφοντάς το
ταυτόχρονα αριστερόστροφα όσο πάει. Εισαγάγετε τον πιεστήρα
συναρμολογημένο με αυτόν τον τρόπο στο σωλήνα τροφοδοσίας A5
(βλέπε εικ. C4). Το κουμπί A1 χρησιμεύει για την αποδέσμευση της
προέκτασης του εσωτερικού τμήματος του πιεστήρα A2. Όταν πιέζεται
το κουμπί A1, το εσωτερικό τμήμα του πιεστήρα A2 προεκτείνεται
προς τα επάνω. Με τον τρόπο αυτόν αποδεσμεύονται τα υπολείμματα
τροφών από το κάτω μέρος του πιεστήρα όταν χρησιμοποιείται
η συσκευή. Ασφαλίστε την προέκταση στη θέση της πιέζοντας το
εσωτερικό τμήμα του πιεστήρα A2 προς τα κάτω στο εξωτερικό
περίβλημα A4 μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με τα δύο κλείστρα
που βρίσκονται στο εσωτερικό τμήμα του πιεστήρα A2 στο καπάκι A3.
■ Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή εκτελώντας τα βήματα με την
αντίστροφη σειρά. Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα A7 ή A8 από τη βάση
A6, πρέπει πρώτα να πιέσετε προς τα κάτω τα κλείστρα της λεπίδας A7
ή A8 από κάτω (βλέπε εικ. B2). Με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύονται οι
λεπίδες και μπορούν να αφαιρεθούν.
Ηλεκτρικός κόφτης κοπής
λαχανικών σε σπείρες
Εγχειρίδιο χρήσης
■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη εμπειρία
στη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το
εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το
βρείτε εάν το χρειαστείτε.
■ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό
συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης
του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της
συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Κουμπί αποδέσμευσης της
προέκτασης του εσωτερικού
τμήματος του πιεστήρα
Εσωτερικό τμήμα του
πιεστήρα
Κάλυμμα εξωτερικού
περιβλήματος πιεστήρα
Εξωτερικό περίβλημα
πιεστήρα
Καπάκι με σωλήνα
τροφοδοσίας
Βάση λεπίδας με περιφερειακό
γρανάζι
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
Λεπίδα για κοπή λωρίδων
ζυμαρικών διαστάσεων
3 × 3 mm
Λεπίδα για κοπή σε σπείρες,
πάχος κοπής 3 mm
Οπή εισαγωγής για τη βάση
λεπίδας
Καπάκι δοχείου
Διαφανές δοχείο 1,7 λίτρων
Μονάδα μηχανισμού κίνησης
Διακόπτης 0/I (ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)
Αντιολισθητικά πέλματα
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για την επεξεργασία φρούτων και
λαχανικών σκληρού τύπου όπως, για παράδειγμα, καρότο, μήλο,
σέλερι, κολοκύθι, λάχανο, παντζάρια, κολοκύθα, αγγούρι, πατάτες,
γλυκοπατάτες κ.λπ. σε ωμή μορφή. Δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών μαλακού τύπου.
2. Πλένετε καλά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Ορισμένα είδη μπορεί
να πρέπει να κοπούν για να περάσουν από την οπή του σωλήνα
τροφοδοσίας A5. Αυτό σημαίνει ότι η διάμετρος του φρούτου ή του
λαχανικού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75 mm και το μήκος δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 175 mm. Οι πυρήνες και τα κουκούτσια
πρέπει επίσης να αφαιρούνται από ορισμένα είδη φρούτων και
λαχανικών.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της
συσκευασίας.
2. Πλύνετε καλά όλα τα μέρη που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό
πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε τα
να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα. Μην βυθίζετε τη μονάδα
μηχανισμού κίνησης A12 στο νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από
τρεχούμενο νερό.
Προσοχή:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των λεπίδων
A7 και A8 για να αποφύγετε τραυματισμούς στις κοφτερές ακμές.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Προσοχή:
Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για
την επεξεργασία σκληρών κουκουτσιών όπως, για παράδειγμα,
του μάνγκο κ.λπ.
ΤΗΣ
■ Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της
συσκευής, ελέγξτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη
από την πρίζα.
■ Τοποθετήστε τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A12 πάνω σε επίπεδη,
στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε το δοχείο A11 κάτω από
την οπή εισαγωγής A9 έτσι ώστε η λαβή να δείχνει προς τα έξω και το
δοχείο να εδράζεται σωστά στη θέση του (βλέπε εικ. C1). Σε αντίθετη
περίπτωση, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί όταν τεθεί σε λειτουργία.
Το καπάκι A10 χρησιμεύει ως κάλυμμα του δοχείου A11 όταν αυτό δεν
είναι τοποθετημένο στη μονάδα μηχανισμού κίνησης A12, για σύντομη
αποθήκευση τροφίμων.
■ Εισαγάγετε τη λεπίδα A7 ή A8 από πάνω στη βάση A6 και πιέστε προς
τα κάτω τις ακμές της λεπίδας έτσι ώστε η λεπίδα να κουμπώσει κατά
μήκος όλης της περιμέτρου της βάσης A6 (βλέπε εικ. B1).
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συναρμολογημένη και
τοποθετημένη σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το
φις σε μια πρίζα και θέστε το διακόπτη A13 στη θέση I (ενεργοποίηση).
4. Ξεκινήστε να εισάγετε σταδιακά τα φρούτα ή τα λαχανικά στην
οπή του σωλήνα τροφοδοσίας A5 και πιέστε τα μέσα στο σωλήνα
τροφοδοσίας A5 με τον κατάλληλα συναρμολογημένο πιεστήρα. Για
να αποδεσμεύσετε τυχόν υπολείμματα τροφών από το κάτω μέρος
του πιεστήρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί A1 όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο “Συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της συσκευής”.
Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να
πιέσετε μέσα τα τρόφιμα.
Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε
τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για
τουλάχιστον 5 λεπτά.
Προσοχή:
Κατά την εισαγωγής της λεπίδας A7 ή A8 στη βάση A6 προσέξτε
να μην τραυματιστείτε στις κοφτερές ακμές της.
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
5. Εάν το δοχείο A11 γεμίσει κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε
τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι
τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει. Αδειάστε το δοχείο
A11 και βάλτε το ξανά στη θέση του. Στη συνέχεια, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
-6-
06/2017
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
6. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της, θέστε το διακόπτη A13 στη θέση
0 (απενεργοποίηση), αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και
καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο
“Καθαρισμός και συντήρηση”.
Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το
σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη,
ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε
καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες
μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα
από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή
εφάμιλλης ποιότητας.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση
πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη
απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον
υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται
πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές,
ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον
προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να
απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα
αγοράς.
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Είδος φρούτου
ή λαχανικού
Τύπος λεπίδας
Μέγιστη
ποσότητα ανά
δόση
Χρόνος
λειτουργίας
κατά
προσέγγιση
Καρότο
A7 ή A8
500 g
30 s
Πατάτες
A7 ή A8
500 g
30 s
Αγγούρι
A7 ή A8
500 g
30 s
Λάχανο
A7
500 g
30 s
A7 ή A8
500 g
30 s
Κολοκύθι
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον
καθαρισμό, να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν
κινούνται.
■ Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της. Πλύνετε
τα αφαιρούμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα κάτω από
ζεστό τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων.
Στη συνέχεια ξεπλύνετέ τα κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό και
σκουπίστε τα για να στεγνώσουν ή αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά.
Το δοχείο A11, το καπάκι A10 και το εξωτερικό περίβλημα του
πιεστήρα A4 μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Τα υπόλοιπα
μέρη δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
■ Ορισμένοι τύποι τροφίμων, όπως το καρότο, μπορεί να προκαλέσουν
αλλοίωση του χρώματος στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, καλύψτε τα μέρη αυτά με μαγειρικό λάδι και στη συνέχεια
καθαρίστε τα κανονικά. Η αλλοίωση του χρώματος δεν επηρεάζει τη
λειτουργία της συσκευής.
Αυτό το προϊόν πληρ
Προσοχή:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των λεπίδων
A7 ή A8 για να αποφύγετε τραυματισμούς από τις κοφτερές
ακμές.
■ Για τον καθαρισμό της μονάδας μηχανισμού κίνησης A12,
χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο διάλυμα νερού
και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, σκουπίστε
καλά όλα τα μέρη με καθαρό βρεγμένο πανί και στεγνώστε τα. Ποτέ
μην βυθίζετε τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A12 ή το καλώδιο
τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
■ Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά προϊόντα
καθαρισμού κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιφάνεια μπορεί να
υποστεί ζημιά.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικό εύρος τάσης................................................................................ 220−240 V
Ονομαστική συχνότητα ......................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ........................................................................................90 W
Κατηγορία ασφαλείας (για την προστασία από ηλεκτροπληξία)......................... II
Επίπεδο θορύβου ...................................................................................................80 dB(A)
Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 80 dB(A), το οποίο
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την
ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.
Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή
μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις
τεχνικές προδιαγραφές.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο
απορριμμάτων του δήμου σας.
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
-7-
06/2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement