Sencor SSM 8700WH User manual

Sencor SSM 8700WH User manual
Opiekacz do kanapek
Instrukcja obstugi
SENCOR
SSM 8700WH
Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o doktadne zaznajomienie sie z niniejsza instrukcja, nawet
jezeli uzywajg Panstwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystac z urzadzenia tylko tak, jak jest
to opisane w instrukcji uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowaé do ewentualnego zastosowania
w przysztosci.
Zalecamy zachowaé oryginalny karton stuzacy do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe, dowôd
sprzedazy i karte gwarancyjng minimalnie przez okres obowigzywania gwarancji. W razie transportu
urzadzenie nalezy zapakowac do oryginalnego pudetka, w ktérym byto dostarczone od producenta.
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
SPIS TRESCI
ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA .......ñ.ee_eeereeoneorvooeoeonesorevenrecenrenenre e. 3
OPIS OPIEKACZA DO KANAPEK ......2.2 2222 aa eee ee a a a a a ae ee ee a a a a a eee ee a a a eee eee a a 0000 5
PRZED PIERWSZYM UZYCIEM .........._eeeeeeeeororaoeaoererearerererearerenenooreece ne 6
OBSEUGA OPIEKACZA DO KANAPEK .......22 2222 ee a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aan 0 6
KONSERWACIJA | CZYSZCZENIE .. 1.212222 2 22224 aa a a a a a a a a a a a a a a a a a ea a a a a ee a ee ee ee ee ee eu ee 0 7
PRZECHOWYWANIE......22 2222 a a a a a a 4 4 4 a a a a a a 4 a 4 4 a 4 a 4 a aa a a a a a ae ee a ee a eee ee eee uen 0 7
DANE TECHNICZNE. ....2 22222 a a a a 4 4 4 4 4 a 4 a a a 4 a 4 a a 4 a 4 a 4 a 4 ea a a a a a a ee a ee ee ee ee ee eu 0e 0 7
JAK PRZYGOTOWAC SMACZNE KANAPKI - RADY. ........eeeeeeereeroraoeneenereareeeenev. 8
PRZEPISY ..............0000ervaa 0000 aaa aRananeneneenrnneorarererenmervecreeeneenerneZ 8
WSKAZÓWKI | INFORMACIJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM .............. 9
UTYLIZACIA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH ..........e.eeeeeeeo. 9
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
Z niniejszego urzadzenia moga korzystaé dzieci
w wieku od 8 lat oraz osoby o obnizonych zdolno-
sciach fizycznych i umystowych lub niewielkim
doswiadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi
sprawowany nadzôr lub zostaly one pouczone
o korzystaniu z urzadzenia w bezpieczny sposób
| zdaja sobie sprawe z ewentualnego niebezpie-
czeñstwa. Czyszczenia moga dokonywaé drzieci
powyzej 8 roku zycia, nad którymi jest sprawowany
nadzór. Urzadzenie ¡ jego kabel sieciowy nalezy
przechowywaé poza zasiegiem drzieci ponizej
8 roku Zycia. Dzieci nie powinny sie bawic
urzadzeniem.
A Uwaga:
Tego urzadzenia nie nalezy obstugiwaé za
pomoca programatora, zewnetrznego wyfacznika
czasowego lub pilota zdalnego sterowania.
PL-3
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC
* Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij sie, Ze napiecie nominalne
podane na etykiecie jest zgodne z napieciem elektrycznym w gniazdku.
e Urzadzenie nalezy podtaczy¢ wytgcznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.
e Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego. Nie nalezy go uzywac do celéw
komercyjnych.
es Nie nalezy go uzywa¢ do celéw przemystowych lub na dworze!
e Urzadzenia nie wolno uzywaé w innych celach niz te, do których jest przeznaczone.
* Nie odktadaj urzadzenia na plyte elektryczng lub gazowa oraz inne zrédta ciepta ani nie ktadz go
w poblizu nich.
e Nie stawiaj urzadzenia na krawedzi powierzchni roboczej lub na niestabilnych powierzchniach.
Urzadzenie musi by¢ umieszczone na réwnej, suchej i stabilnej powierzchni.
e Po podtaczeniu urzadzenia do gniazdka elektrycznego dochodzi do zagrzania ptyt podgrzewajgcych
| zewnetrznej obudowy urzadzenia. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Aby zamknaé lub
otworzyé gôrne piyty podgrzewajace nalezy skorzystaé z uchwytu termoizolacyjnego, a do wyjecia
kanapki nalezy uzy¢ drewnianej lub plastikowej zaroodpornej topatki.
* Podczas pracy nalezy pozostawié wokót opiekacza dostateczna przestrzeñ umozliwiajgcg obieg
powietrza. Na rozgrzana powierzchnie urzadzenia nie nalezy odktadaé zadnych przedmiotéw.
® Urzadzenie nalezy zawsze odiaczyé od gniazdka sieciowego, jesli bedzie pozostawione bez
nadzoru, jesli nie bedzie uzywane oraz przed czyszczeniem.
* Przed przemieszczeniem, czyszczeniem lub magazynowaniem nalezy pozostawié urzadzenie do
ostygniecia.
* Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ ptyty podgrzewajgce, por. rozdziat Czyszczenie i konserwacja.
® Aby nie dopuscié do ewentualnego porazenia pradem elektrycznym, nie myj urzadzenia pod
biezaca woda ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.
* Zadbajoto, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostata sie do kontaktu z woda lub wilgocia albo
rozgrzana powierzchnia.
* Nie odtaczaj urzadzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociaganie za kabel sieciowy. Mogtoby
dojsé do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odtacza sie ciagnac za
wtyczke przewodu sieciowego.
* Jesli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymiane wyspecializowanemu serwisowi. Nie
wolno uzywaé urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajacym lub wtyczka.
® Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj urzadzenia sam ani w zaden
sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urzadzenia nalezy powierzyc autoryzowanemu
serwisowi. Otwierajac urzadzenie w okresie gwarancyinym ryzykuje sie utrate gwarancji.
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
OPIS OPIEKACZA DO KANAPEK
A
@
© 7 ет
Pp
df
©
Zielona kontrolka
Sygnalizuje nagrzewanie piyt podgrzewajacych
Czerwona kontrolka
Sygnalizuje podtaczenie do gniazdka napiecia elektrycznego
Uchwyt termoizolacyjny
Zamek
Stuzy do tatwego zablokowania i odblokowania uchwytu
Uchwyt do nawiniecia kabla sieciowego (w spodniej czesci urzadzenia)
99 ее ® ©
Ptyty podgrzewajace pokryte specjalna nieprzywierajaca powtoka
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
PRZED PIERWSZYM UZYCIEM
1) Wyjmij opiekacz do kanapek z opakowania.
2) Wytrzyj ptyty podgrzewajace delikatnie zwilzona sciereczka lub gabka, a nastepnie wytrzyj je do
sucha papierowym recznikiem lub sucha sciereczka.
3) Podtacz opiekacz do gniazdka napiecia elektrycznego i pozostaw go wtaczony przez co najmniej
5—7 minut bez jedzenia, aby pozbawié go ewentualnego nieprzyjemnego zapachu.
Uwaga:
Przy pierwszym uruchomieniu opiekacza moze pojawié sie staby dym. Jest to zjawisko spowodo-
wane rozgrzaniem wewnetrznych czesci, ktére po chwili zniknie.
OBSEUGA OPIEKACZA DO KANAPEK
1) Plyty podgrzewajace (9) potrzyj niewielka iloscia masta lub oleju jadalnego.
2) Podtacz opiekacz do gniazdka napiecia elektrycznego. Obie kontrolki na górnym panelu zaczna
éwiecié. Czerwona kontrolka (9) sygnalizuje podtaczenie do ¿ródta energii elektrycznej. Zielona
kontrolka @ sygnalizuje zagrzewanie ptyt podgrzewajacych.
3) Zamknij opiekacz, aby plyty podgrzewajace zagrzaly sie szybciej.
4) Zanim ptyty sie zagrzeja, przygotuj kanapki. Do jednej kanapki potrzebne sa dwie kromki chleba
tostowego ¡ nadzienie. Wióz nadzienie doktadnie pomiedzy kromki chleba tostowego. Zbyt duza
¡ilosé nadzienia moze spowodowaé, ze opiekacza nie bedzie mozna zamknaé. W takim przypadku
nalezy wyjaé czesé nadzienia. Nie prôbuj zamykaé opiekacza na site, w przeciwnym wypadku moze
dojsé do jego uszkodzenia.
© Rada:
= Wyprdbuj jeden z ponizszych przepiséw.
5) Po rozgrzaniu ptyt podgrzewajacych do temperatury roboczej zielona kontrolka @ zgasnie.
Uwaga:
Kontrolka ptyt podgrzewajacych na przemian zapala sie i gasnie. Sygnalizuje to utrzymywanie
temperatury roboczej ptyt podgrzewajacych.
Otwórz opiekacz ¡ potóz na spodniej plycie podgrzewajacej jedna lub dwie kanapki. Za pomoca
uchwytu ® zamknij i dociénij gérna ptyte podgrzewajaca do spodniej ptyty. Zabezpiecz uchwyt ()
zamkiem ®.
6) Mniej wiecej po 2-3 minutach odblokuj zamek @, odchyl gérna ptyte i wyjmij kanapki lub
w razie potrzeby przediuz opiekanie. Do wyjecia kanapek uzyj drewnianej lub plastikowej
zaroodpornej topatki. Nie uzywaj noza lub widelca ani innych metalowych przedmiotéw. Mogtoby
dojsé do uszkodzenia nieprzywierajacej powierzchni.
Uwaga:
Czas opiekania jest zalezny od rodzaju chleba, nadzienia i wtasnych upodobañ.
7) Przed opieczeniem kolejnych kanapek zamknij opiekacz i poczekaj, az zgasnie zielona kontrolka
8) Po zakonczeniu uzywania opiekacza odtgcz go od gniazdka napiecia elektrycznego.
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
KONSERWACIJA | CZYSZCZENIE
* Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtaczyc opiekacz od gniazdka napiecia elektrycznego
| pozostawié go do wystygniecia.
e Nieprzywierajaca powierzchnie ptyt podgrzewajacych nalezy po kazdym uzyciu wyczyscié. Dzieki
temu nie dojdzie do nawarstwiania sie przypieczonych resztek jedzenia. Do czyszczenia uzyj
delikatnie zwilzona, miekka sciereczke. Jesli na ptytach pozostaty przypieczone resztki jedzenia,
pokap je roztworem wody i neutralnego srodka do mycia naczyn. Po zastosowaniu srodka do mycia
naczyn wytrzyj ptyty czystg zwilzong sciereczka.
-(- Rada:
y Czyszczenie ptyt podgrzewajgcych bedzie tatwiejsze, jesli beda wilgotne.
e Zewnetrzna obudowe opiekacza wytrzyj delikatnie zwilzona, miekka sciereczka, a nastepnie
wytrzyj ja do sucha.
Nie myj opiekacza pod biezaca woda ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
Do czyszczenia nie uzywaj srodkôw czystosci zawierajacych elementy scierne, benzyne i rozpusz-
czalniki.
PRZECHOWYWANIE
e Jesli ptyty podgrzewajace sa chtodne, przymknij górna plyte i zablokuj zamkiem uchwyt. Owin
kabel sieciowy wokót uchwytu znajdujacego sie w spodniej czesci opiekacza.
e Umiesé opiekacz w czystym, suchym miejscu z dala od dzieci.
O- Rada:
y Poprzez postawienie opiekacza w pozycji pionowej oszczedzasz miejsce w kuchni.
DANE TECHNICZNE
Nominalny zakres napiecia 220-240 V
Czestotliwosé nominalna 50/60 Hz
Pobór mocy 1100 W
Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
JAK PRZYGOTOWAC SMACZNE KANAPKI - RADY
* Jako podstawe do nadzienia kanapek mozna wykorzystaé mieso, ryby, sery, wedline, plasterki
gotowanych jajek lub owoce i warzywa, jak na przyktad banany, jabtka, ananas, pomidory, ogérki,
cebule lub grzyby. Nie uzywaj zbyt duzej ilosci nadzienia, aby nie wyciekto na pfyty podgrzewajace.
* Nadzienie moz¿na doprawié przyprawami, ziotami, musztarda lub przecierem pomidorowym.
® Aby kanapki uzyskatly ztocisty kolor, przed opiekaniem potrzyj lekko chleb tostowy mastem.
PRZEPISY
Kanapka z szynka, serem i ananasem (2 szt.)
4 kromki chleba tostowego
2 plasterki sera
4 plasterki szynki
2 plasterki ananasa
Rozgrzej ptyty podgrzewajace. Pomiedzy dwie kromki chleba tostowego wtéz plasterek sera, plasterek
ananasa i dwa plasterki szynki. W ten sam sposéb przygotuj druga kanapke. Opiekanie trwa 2 do 3
minut.
Kanapka z pomidorami i serem (2 szt.)
4 kromki chleba tostowego
1 sredniej wielkosci pomidor pokrojony na plastry
2 lyzki tartego sera
mielona stodka papryka do smaku
Rozgrzej plyty podgrzewajace. Pomiedzy dwie kromki chleba tostowego wtóz kilka plasterków pomidora
i posyp je tartym serem. Dopraw nadzienie mielona papryka ¡ w ten sam sposób przygotuj druga
kanapke. Opiekanie trwa 2 do 3 minut.
Kanapka z kremem czekoladowym i bananami (2 szt.)
4 kromki chleba tostowego
1/2 banana pokrojonego na cienkie plasterki
krem czekoladowy (nugat z orzeszkéw ziemnych)
Rozgrzej plyty podgrzewajace. Dwie kromki chleba tostowego potrzyj lekko kremem czekoladowym,
potóz kilka cienkich plasterków banana ¡ potacz ze soba. W ten sam sposób przygotuj druga kanapke.
Opiekanie trwa 2 do 3 minut.
Smacznego!
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
WSKAZÓWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM
Zuzyty material opakowaniowy nalezy dostarczyé do punktu przeznaczonego do sktadowania
odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.
UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowaé wraz ze zwyktym
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu
tych wyrobôw nalezy przekazaé je do wyznaczonych sktadnic odpadów. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub innych pañstwach europejskich mozna zamiast tego
HE zwrôcié tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego
nowego produktu. Wtasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowaé cenne
Zrôdta surowcôw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowaé niewtasciwa likwidacja
odpadôw. Szczegôtowych informacji udziela Pañstwu urzedy miejskie lub najblizsze
sktadnice odpadów. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga
zostaé natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dotyczy przedsiebiorców Z krajów Unii Europejskiej
Jesli chca Pañstwo likwidowaé urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.
Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiazuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Pañstwo zlikwidowaé ten wyrób,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informaci dotyczacych prawidtowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedów lub od sprzedawcy.
C € Ten wyréb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktôre go dotycza.
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Ш Opiekacz do kanapek
SSM 8700WH
Р-10
Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 04/2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement