STIEBEL ELTRON | RTA-S2 RTNZ-S2 RTA-3000 S2 | Operation Instruction | Stiebel Eltron RTA-S2 RTNZ-S2 RTA-3000 S2 Operation Instruction

Stiebel Eltron RTA-S2 RTNZ-S2 RTA-3000 S2 Operation Instruction
A 294628/37569/8857
C U 468 931 003 809-3
Nominale stootspanning
Temperatuur voor hardheidsmeting
volgens Brinell
Spanning en stroom voor onderzoek
EMV-storingsemissie
Bedrijfstemperatuur
Vervuilingsgraad
Te c h n i k z u m Wo h l f ü h l e n
Bedienungs und Installationsanleitung
für Raumtemperaturregler
The switching point is lower when temperature control knob
is turned than in automatic operation. The exact switching
point is reached only after a climatisation period of approx. 1-2
hours.
The switch on type RTNZ - S2, marked with Symbol Ü, activates an auxiliary heater, if connected.
Temperature range
Protection class of housing
Switching temperature
differential
Relative humidity
RTA-3000 S2
RTA-S2
Rated impulse voltage
Brinell test temperature
Voltage and current for EMC
emitted interference testing
Operating temperature
degree of polution
Schakeltemperatuur diff.
Toelaatbare relatieve vochtigheid
5 ... 30°C
IP 30
~0,5 K
max. 95 % without
condensation
4 KV
75 ± 2 °C
Kezelési és telepítési útmutató
helyiséghőmérséklet-szabályzóhoz
~0,5 K
max. 95 %, geen
condensvorming
4 KV
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 ... 55 °C
2
Návod k obsluze a instalaci
pro prostorový termostat
Tento přístroj smí instalovat podle schématu na přístroji
pouze kvalifikovaný elektrikář, a to při dodržení všech
platných bezpečnostních předpisů. Aby bylo dosaženo
souladu se třídou ochrany II, musí být uživateli zabráněno v přístupu k zadní straně přístroje. Tento přístroj se
používá k regulaci teploty pouze v suchých místnostech s
normálními podmínkami. Tento elektromechanický přístroj odpovídá normě EN 60730. Jedná se o „nezávisle
montovaný regulační přístroj“, který pracuje v souladu se
způsobem provozu 1C.
Při otáčení regulačním knoflíkem leží bod spínání níže
než pří vlastní regulaci. Udávaná přesnost regulace je dosažena asi po 1-2 hodinách provozu.
230 V; 0,1 A
0 ... 55 °C
2
Prostorový termostat typu RTNZ - S2 umožňuje spínání
přídavného el.tělesa Ü.
Instructions d’utilisation et
d'installation pour le contrôle de
la température ambiante
RTNZ-S2
Bedienungs und Installationsanleitung
für Raumtemperaturregler
D
Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geöffnet und
gemäß dem Schaltbild am Gerät bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Um die Anforderungen der Schutzklasse II zu
erreichen, müssen entsprechende Installationsmaßnahmen ergriffen werden. Dieses unabhängig montierbare elektromechanische Gerät dient der Regelung der Temperatur ausschließlich
in trockenen und geschlossenen Räumen, mit üblicher Umgebung. Dieses Gerät entspricht der DIN EN 60730, es arbeitet
nach der Wirkungsweise 1C.
Beim Drehen des Temperatureinstellknopfes liegt der Schaltpunkt tiefer als beim selbstständigen Regeln des Temperaturreglers. Die Schaltpunktgenauigkeit ist erst nach ca. 1-2 Stunden Betriebsdauer erreicht.
Für eine Temperaturbereich-Begrenzung wird der Temperatureinstellknopf abgenommen. Die jetzt sichtbare blaue und rote
Rasterscheibe zur Einstellung der Minimal- (blau) und/oder
Maximaltemperatur (rot) verdrehen.
Der Schalter mit der Kennzeichnung Ü am RTNZ - S2 schaltet eine eventuell vorhandene Zusatzheizung.
Temperaturbereich
Schutzart Gehäuse
Schalttemperaturdifferenz
Zul. rel. Raumfeuchte:
Bemessungsstoßspannung
Temperatur für die
Kugeldruckprüfung
Spannung und Strom für Zwecke der
EMV-Störaussendungsprüfungen
Umgebungstemperatur
Verschmutzungsgrad
5 ... 30 °C
IP 30
~0,5 K
max 95 %, nicht
kondensierend
4 KV
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 ... 55°C
2
Operating and Installation instructions
for room thermostats
The device may only be opened and installed according to the
circuit diagram on the device or these instructions by a qualified electrician. The existing safety regulations must be observed. Appropriate installation measures must be taken to
achieve the requirements of protection class II. This independently mountable electromechanical device is designed for
controlling the temperature in dry and enclosed rooms only
under normal conditions. The device confirms to EN 60730, it
works according operating principle 1C.
F
L’appareil ne doit être ouvert que par un professionnel et installé selon les schémas et les instructions de montage. Respecter les directives de sécurité existantes. Les mesures d’installation adéquates doivent être prises pour satisfaire aux exigences de la classe de protection II. Ce thermostat assure la régulation de la température seulement dans des locaux secs et
fermés à usage normal. Cet appareil est selon la norme DIN
EN 60730 et fonctionne selon la directive 1C.
Le point de déclenchement est inférieur lorsqu’on tourne le
bouton que lors du fonctionnement automatique. Le point de
déclenchement correct n’est atteint qu’au bout d’une à deux
heures de fonctionnement.
L’interrupteur portant le repère Ü du modèle RTNZ - S2
permet la mise en marche et l’arrêt de la résistance additionnelle.
Plage de réglage temp.
Degré protection boîtier
Temp. différentielle comm.
Humidité relative
Surtension transitoire
dimensionnée
Température d’essai Brinell
Tension et courant de contrôle de
compatibilité électromagnétique
Température d’utilisation
Degré d’encrassement
5 à 30 ºC
IP 30
~0,5 K env.
max. 95 % sans condens.
4 KV
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 ... 55°C
2
Bedienings- en installatiehandleiding
voor de temperatuurregeling
Het apparaat mag alleen door een gekwalificeerd elektricien
geopend en geïnstalleerd worden volgens de instructies en het
aansluitschema op de behuizing van het apparaat. De bekende
veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden.
Om te voldoen aan Apparatenklasse II moeten de installatie
voorschriften op de juiste manier opgevolgd worden. Dit onafhankelijk te plaatsen elektromechanische apparaat is ontworpen voor het regelen van temperatuur onder normale omstandigheden in droge en afsluitbare ruimten. Deze electronische regelaar voldoet aan DIN-EN 60730 en functioneert volgens werkwijze 1C.
Bij het draaien van de temperatuurinstelknop ligt het schakelpunt lager dan bij het zelfstandig regelen van de thermostaat.
De nauwkeurigheid van het schakelpunt wordt na ca. 1-2 uren
bereikt.
De schakelaar met het teken Ü van het model RTNZ -S2
schakelt een eventuele aanvullende bijkomende verwarming.
Temperatuur instelbereik
Veiligheidsklasse
5…30 ºC
IP 30
Rozsah teploty
El. krytí
Rozdíl spínací teploty
Max. rel. vlhkost
Domezovací rázové napětí
Teplota pro kontrolu kulového
tisku
Napětí a proud pro účely
kontroly rušivých vysílání
elektromagnetické kompatibility
Přípustná okolní teplota
Stupeň znečištění
5 … 30 °C
IP 30
cca 0,5 K
95% nekondenzující voda
4 KV
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 ... 55 °C
2
Instrukcja obsługi i instalacji regulatora
temperatury pomieszczenia
Urządzenie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz
instrukcji obsługi otworzyć może wyłącznie wykwalifikowany specjalista w zakresie elektroinstalacji. instrukcja,
jak zdjąć pokrywę pokazany jest na obrazku. Aby zachować II kategorię ochronną podczas instalacji należy postępować zgodnie z odpowiednimi zaleceniami. To urządzenie elektromechaniczny jest niezależny od montażu i
przeznaczony jest do regulacji temperatury wyłącznie w
suchych wnętrzach w standardowych warunkach. urządzenie spełnia EN 60730, sposób działania 1C.
Przy obracaniu pokrętła regulacji temperatury punkt
przełączania znajduje się niżej niż w przypadku samoczynnej regulacji przez regulator temperatury. Dokładność przełączania zostaje osiągnięta dopiero po ok. 1-2
godz. pracy regulatora.
W celu ograniczenia zakresu nastaw temperatury należy
zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przestawić widoczny pierścień temp. min. (niebieski) i/ lub maks. (czerwony).
Przełącznik na RTNZ-S2 z oznaczeniem Ü włącza istniejącą ew. grzałkę dodatkową.
Zakres temperatury
Stopień ochrony obudowy
Histereza
Odpowiedni stopień
wilgotności
Pomiar napięcia uderzeniowego
Temperatura kontroli
ciśnienia kulkowego
Napięcie i prąd dla celów
EMV-kontroli zgodliwości
zakłuceń elektromagnetycznych
Dopuszczalna temperatura
otoczenia
Stopien zabrudzenia
5 … 30 °C
IP 30
ok. 0,5 K
maksimum 95 % bez
kondensacji
4 kV
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 … 55 °C
2
H
A készüléket csak képzett villanyszerelő nyithatja ki és helyezheti üzembe a készüléken lévő áramköri kapcsolási rajz
vagy a jelen előírások szerint. A hatályos biztonsági előírásokat meg kell tartani. A II védelmi osztály követelményeinek való megfeleléshez a helyes üzembehelyezési lépéseket kell megtenni. Ezt az önállóan szerelhető elektromechanikus vagy elektronikus készüléket a kizárólag normál
körülményű, száraz és zárt helyiségek hőmérsékletszabályozására tervezték. A készülék megfelel az EN60730-nak és
az 1C működési elv szerint üzemel.
A hőfokszabályzó gomb elforgatásakor a kapcsolási pont
alacsonyabb hőmérsékleten van, mint a hőfokszabályzó önműködő üzeme esetén. A kapcsolási pontok kb. 1-2 óra
üzemidő után fedik egymást.
Egy hőmérséklettartomány-lehatároláshoz le kell venni a
hőfokszabályzó gombot. Az így láthatóvá vált kék és piros
zárlemezekkel állítható be a legalacsonyabb (kék) és/vagy a
legmagasabb (piros) hőmérséklet.
Az RTNZ - S2 Ü jelzésű kapcsolója egy opcionálisan beépíthető kiegészítő fűtés vezérlésére szolgál.
Hőmérséklet-tartomány
Védettség
Kapcsolási hőmérsékletkülönbség
Megengedett rel. Páratartalom
Névleges lökőfeszültség
Golyósszelep-nyomáspróba
hőmérséklete
Feszültség és elektromos
áram értékek az EMV
emissziós teszteléshez
Környezeti hőmérséklet
Szennyeződési szint
75 ± 2 °C
230 V; 0,1 A
0 ... 55 °C
2
5 … 30°C
IP 30
~0,5 K
макс. 95 %,
без конденсации
4 кВ
75 ± 2 °C
230 B; 0,1 A
0 … 55 °C
2
Symbol
D F H Explanation Signification Verklaring Vysvetlivky Objaśnienia Magyarázat Пояснения
Erklärung
Netz ein
Mains on
sous tension
Aan
Netz Aus
Mains off
hors tension
Heizen
Heat
Włącz
Főkapcsoló
BE
Сеть вкл.
Uit geschakeld Vypnuto
Wyłącz
Főkapcsoló
KI
Сеть выкл.
Chauffer
Verwarmen
Topení
Ogrzewanie
fűteni
Отопление
Zusatzheizung Aux. Heater
Chauffage
additionnel
Extra
verwarming
Pˇrídavné
topení
Ogrzew.
pomocnicze
kiegészítő
fűtés
Дополнительное отопление
Temperatur
in °C
Temp. in °C
Température
Temperatuur
Teplota °C
Temp. w
Hőmérséklet
°C
Температура в
°C
Automatische
Umschaltung
zwischen Tagund Nachttemperatur
Autom.
switching
between
daytime and
nighttime
temperature
Marche
Automatische Automatické
automatique omschakeling pˇrepínání
mezi denní a
confort/réduit tussen dagsniženou
en nachttemperatuur teplotou
Automat.
przełącznik
z temp.
dziennej na nocną
Automatikus
átkapcsolás
nappali és
éjszakai
hőmérséklet
között.
Автоматическое
переключение
между режимами дневной и
ночной
температуры
RTA-3000 S2 16(4) A Schaltstrom
current
RTA-S2,
RTNZ-S2
10(4) A
Switching
commutation
Courant de
commutation
Kapcsolási
áram
Ток включения
przełączania
BetriebsRTA-3000 S2, RTA-S2,
RTNZ-S2 230V AC, 50 Hz spannung
Supply voltage Tension
Voedingsd’alimentation spanning
üzemi
feszültség
Рабочее
напряжение
I
O
HEAT
Ü
°C
>
* Je nach Regler- * Depending on
the controller
modell sind
nicht alle Funk- model, not all
functions may
tionen verfügbe available
bar
Zapnuto
Schakelstroom Spínací proud Prąd
przełączania
Napięcie
Napájecí napětí zasilania
* В зависимости
* Selon le modèle * Naargelang
* Zależnie od * Az elérhető
* Podle
от модели терfunkciók a
regelaarmodel
de régulateur,
modelu
použitého
морегулятора,
toutes les fonc- zijn niet alle
modelu regu regulatora nie termosztát
не все функции
típusának
functies
tions ne sont
látoru nejsou wszystkie
függvényében могут быть
pas disponibles beschikbaar
funkcje są
k dispozici
доступны.
változnak.
dostępne.
všechny
RTA-3000 S2
Прибор может быть вскрыт и установлен только квалифицированным электриком в соответствии с электрической схемой, расположенной на крышке прибора или в
этих инструкциях. Должны быть соблюдены действующие правила безопастности.
Для достижения класса защиты II должны быть применены соответствующие меры по установке
Эти независимо устанавливаемые электрамеханічныя
устройства спроектированы для управления температурой в сухих и закрытых помещениях только при нормальных условиях. Прибор соответствует EN 60730, и работает в соответствии с принципом функционирования
1С.
Если для регулировки температуры используется поворотный регулятор, то точка переключения расположена,
ниже чем при автоматическом режиме работы регулятора. Точность работы регулятора в точке переключения
достигается только через 1-2 часа его эксплуатации.
Для изменения границ диапазона регулировки температуры, необходимо полностью снять ручку регулятора температуры. Под ней будет находиться красно-синий растровый
диск . Для установки желаемой границы, необходимо слегка приподнять фиксатор с помощью заострённого предмета и повернуть диск до установки минимального (синий
цвет) и/или максимального (красный цвет) значения температуры. Снова закрепить фиксатор между зубчиками и
установить на место ручку регулятора температуры.
Выключатель с маркировкой Ü на RTNZ - S2
используется для включения дополнительного отопления при его наличии.
Диапазон температур
Степень защиты корпуса
Разность температур
включения
Допуст. отн. влажн.
в помещении
Расчетное импульсное
напряжение
Температура испытания
твердости вдавливанием шарика
Напряжение и сила тока
при испытании излучения
помех / ЭМС
Температура в помещении
Степень загрязнения
*RTA-3000 S2, RTA-S2, RTNZ-S2
␽-4 K (°C)
5 ... 30 °C
IP 30
~0,5 K
max. 95 %, nem
kondenzálva
4 KV
Руководство по монтажу и
эксплуатации регулятора
температуры в помещении
Typ
RTNZ-S2
1
5
6
2
N
N
RTA-S2
TA
>
RF
Záruční podmínky
Kundendienst und Garantie
Ein Garantieanspruch ist nur in dem Land, in dem das Gerät
gekauft wurde, geltend zu machen. Wenden Sie sich bitte an
die jeweilige Ländergesellschaft oder den Importeur.
Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné
pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen. Obrat'te se
prosím na příslušné zastoupení firmy Stiebel Eltron nebo
na dovozce.
z Die Installation, Inbetriebnahme sowie
Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur
von einem Fachhandwerker durchgefuhrt
werden.
z Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první
uvedení do provozu smí provádět pouze
kvalifikovany odbornik.
z Wir ubernehmen keinerlei Haftung fur
fehlerhafte Geräte, welche nicht gemäß der
jeweiligen zum Gerät gehörenden Bedienungs- und Installationsanleitung installiert
und betrieben wurden.
Umwelt und Recycling
Bitte helfen Sie, unsere Umwelt zu schutzen. Entsorgen
Sie die Verpackung gemäß nationaler Vorschriften.
Guarantee
For guarantees please refer to the respective terms and
conditions of supply for your country.
z The installation, electrical connection and
first operation of this appliance should be
carried out by a qualified installer.
z The company does not accept liability for
failure of any goods supplied which have not
been installed and operated in accordance
with the manufacturer‘s instructions.
Environment and recycling
Please help us to protect the environment by disposing
of the packaging in accordance with the national
regulations for waste processing.
Garantie
F
La garantie est à faire valoir dans le pays où l’appareil a été
acheté. A cette fin, il faut prendre contact avec la filiale Stiebel
Eltron concernée, à défaut l’importateur agréé.
z Le montage, les raccordements, la maintenance ainsi que la première mise en service
sont à réaliser par un installateur qualifié.
z Le fabricant ne saurait être rendu responsable des dommages causés par un appareil
qui n’aurait pas été installé ou utilisé conformément à la notice de montage et d’utilisation jointe à l’appareil.
Environnement et recyclage
Nous vous demandons de nous aider à préserver l’environnement. Pour ce faire, merci de vous débarrasser
de l’emballage conformément aux règles nationales relatives au traitement des déchets.
Garantie
Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend in het land waar het
toestel is gekocht. U dient zich te wenden tot de vestiging van
of de importeur hiervan in het betreffende land.
z De montage, de elektrische installatie, het onderhoud en de eerste inbedrijfneming mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
z De fabrikant is niet aansprakelijk voor defecte
toestellen, welke niet volgens de bijgeleverde
gebruiks en montageaanwijzing zijn aangesloten of worden gebruikt.
Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu
behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking daarom
volgens de voor de afvalverwerking geldende nationale
voorschriften.
z Vyrobce nerućí za přístroje poškozené vlivem
nedodržení pokynů pro montáž a provoz uvedenych v příslušném montážním a provozním
návodu.
Ekologie a recyklace
Žádáme vás, abyste nám byli nápomocni při
ochraně životního prostředí. Proto odstraňte obal
v souladu s platnymi státními předpisy pro zpracování odpadu.
Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjne należy
zgłaszać do zakładu serwisowego wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
z Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie przez uprawnionego Instalatora.
z Producent nie bierze odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i/lub
użytkowania niezgodnego z niniejszą instrucją
montażu i obsługi.
Adressen und Kontakte
Zentrale Deutschland
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str.
Telefon
Fax Zentrale
E-Mail
Internet
37603 Holzminden
05531/702-0
05531/702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de
Verkauf
Telefon
05531 702-110
Telefax
05531 702-95108
E-Mail
info-center@stiebel-eltron.de
Garancia
H
z A készülék szerelését, elektromos bekötésének
megvalósītását, karbantatását és üzembehelyezését csak minősített szakember végezheti.
z A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal
azokért a meghibásodott készülékekért, amelyet nem az adott készülékre vonatkozó szerelési és keszelési előirás szerint szereltek,
helyeztek üzembe, ill. működtettek.
Környezet és újrahasznosítás
Legyen segítségünkre a környezet védelmében. A
csomagolást ezért a hulladékfeldolgozásra
vonatkozó előírásoknak megfelelően távolítsa el.
Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания
определяются отдельно для каждой страны. За
информацией о гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство
Stiebel Eltron в Вашей стране.
z Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться
только компетентным специалистом в
соответствии с данной инструкцией.
z Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и эксплуатации прибора.
Окружающая среда и вторсырьё
Мы просим вашего содействия в защите
окружающей среды. Выбрасывая упаковку,
соблюдайте правила переработки отходов,
установленные в вашей стране.
Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Pacsirtamező u. 41 | 1036 Budapest
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 68-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu
Japan
Nihon Stiebel Co. Ltd.
Ebara building 3F | 2-9-3 Hamamatsu-cho
Minato-ku | Tokyo 105-0013
Tel. 03 34364662 | Fax 03 34594365
info@nihonstiebel.co.jp
Kundendienst
Telefon
05531 702-111
Telefax
05531 702-95890
E-Mail
kundendienst@stiebel-eltron.de
Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 623-000 | Fax 073 623-1141
stiebel@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl
Ersatzteil-Verkauf
Telefon
05531 702-120
Telefax
05531 702-95335
E-Mail
ersatzteile@stiebel-eltron.de
Poland
STIEBEL ELTRON sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9 | 02-237 Warszawa
Tel. 22 609 20 30 | Fax 22 609 20 29
stiebel@stiebel-eltron.com.pl
www.stiebel-eltron.com.pl
Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street, 4. | 129343 Moscow
Tel. 0495 775-3889 | Fax 0495 775-3887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru
Środowisko naturalne i przetwarzanie
Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania
zasad ochrony środowiska. W tym celu należy
usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi
krajowo przepisami o przeróbce odpadków.
A garancia csak abban az országban érvényesíthető, ahol
a készuléket megvásárolták. Kérjuk, forduljon az országban működő Stiebel Eltron kirendeltséghez, vagy az
importőrhöz.
Great Britain
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court | Stadium Road
Bromborough | Wirral | CH62 3RP
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk
Tochtergesellschaften und Vertriebszentren
Europa und Übersee
Belgique
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at
Belgium
STIEBEL ELTRON Sprl/Bvba
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 4232222 | Fax 02 4232212
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be
Czech Republik
STIEBEL ELTRON spol. s.r.o.
K Hájům 946 | 15500 Praha 5-Stodůlky
Tel. 0251116111 | Fax 0235512122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
Denmark
PETTINAROLI A/S
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart
Tel. 06341 6666 | Fax 06341 6660
info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk
Finland
Insinööritoimisto Olli Andersson Oy
Keskuskatu 8 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988 | Fax 020 720-9989
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi
France
STIEBEL ELTRON S.A.S.
7-9 rue des Selliers
B.P. 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 74-3888 | Fax 0387 74-6826
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr
Slovakia
TATRAMAT - ohrievace vody, s.r.o.
Hlavna 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk
Sweden
STENERGY
Vasagatan 14 | 545 30 Töreboda
Sales:
Tel. 0722 371900 | info@stiebel-eltron.se
Technique & Service:
Tel. 0150 54200 | info@heatech.se
www.stiebel-eltron.se
Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstr. 23 c | 4133 Pratteln
Tel. 061 81693-33 | Fax 061 81693-44
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch
Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2,Tambol Klong-Jik
Ampur Bangpa-In | Ayutthaya 13160
Tel. 035 22-0088 | Fax 035 22-1188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com
United States of America
STIEBEL ELTRON Inc.
17 West Street | West Hatfield, MA 01088
Tel. 413 247-3380 | Fax 413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising