Vaillant | aroTHERM Split | Installation manual | Vaillant aroTHERM Split Installation Manual

Vaillant aroTHERM Split Installation Manual
da Betjeningsvejledning
da Installations- og
vedligeholdelsesvejledning
en Operating instructions
en Installation and maintenance
instructions
fi Käyttöohjeet
fi Asennus- ja huolto-ohjeet
no Bruksanvisning
no Installasjons- og
vedlikeholdsanvisning
sv Bruksanvisning
sv Anvisningar för installation och
underhåll
en Country specifics
aroTHERM
VWL 35/5 AS 230V S2 ... VWL 125/5 AS S2
Publisher/manufacturer
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
Tel. +492191 18 0
info@vaillant.de
D-42859 Remscheid
Fax +492191 18 2810
www.vaillant.de
da
Betjeningsvejledning .......................................... 1
da
Installations- og vedligeholdelsesvejledning ....................................................................... 8
en
Operating instructions ..................................... 41
en
Installation and maintenance instructions...... 48
fi
Käyttöohjeet ...................................................... 82
fi
Asennus- ja huolto-ohjeet................................. 89
no
Bruksanvisning ............................................... 123
no
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning....... 130
sv
Bruksanvisning ............................................... 163
sv
Anvisningar för installation och
underhåll........................................................... 170
en
Country specifics............................................. 203
Indhold
Betjeningsvejledning
Indhold
1
Sikkerhed.............................................................. 2
1.1
Handlingsrelaterede advarsler............................... 2
1.2
Korrekt anvendelse................................................ 2
1.3
Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 2
2
Henvisninger vedrørende dokumentationen .... 4
2.1
Overholdelse af øvrig dokumentation.................... 4
2.2
Opbevaring af dokumentation ............................... 4
2.3
Vejledningens gyldighed........................................ 4
3
Produktbeskrivelse.............................................. 4
3.1
Varmepumpesystem.............................................. 4
3.2
Varmepumpens funktion........................................ 4
3.3
Produktets opbygning ............................................ 4
3.4
Typeskilt og serienummer ..................................... 5
3.5
CE-mærkning......................................................... 5
3.6
Fluorerede drivhusgasser ...................................... 5
4
Drift ....................................................................... 5
4.1
Aktivering af produktet ........................................... 5
4.2
Betjening af produkt............................................... 5
4.3
Etablering af frostsikring ........................................ 5
4.4
Slukning af produkt ................................................ 5
5
Rengøring og vedligeholdelse ........................... 5
5.1
Friholdelse af produkt, rengøring af produkt.......... 5
5.2
Vedligeholdelse af produktet ................................. 5
5.3
Service................................................................... 5
5.4
Overholdelse af vedligeholdelsesplan ................... 5
6
Afhjælpning af fejl ............................................... 6
6.1
Afhjælpning af fejl .................................................. 6
7
Standsning ........................................................... 6
7.1
Midlertidig standsning af produktet........................ 6
7.2
Endelig standsning af produktet ............................ 6
8
Genbrug og bortskaffelse ................................... 6
8.1
Bortskaffelse af kølemiddel ................................... 6
Tillæg .................................................................................... 7
A
Afhjælpning af fejl ............................................... 7
0020257297_02 aroTHERM Betjeningsvejledning
1
1 Sikkerhed
1
Sikkerhed
1.1
Handlingsrelaterede advarsler
Klassificering af handlingsrelaterede advarsler
De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang:
Advarselssymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser
Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød
Advarsel!
Fare for lette kvæstelser
Forsigtig!
Risiko for materielle skader eller miljøskader
1.2
Korrekt anvendelse
Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.
Produktet er udedelen til en luft-vand-varmepumpe med kølemiddelsplit-funktion.
Produktet udnytter udendørsluften som varmekilde og kan benyttes til opvarmning af en
beboelsesbygning samt til varmtvandsproduktion.
Produktet er udelukkende beregnet til udendørs opstilling.
Produktet er udelukkende beregnet til brug i
husholdninger.
Anvendelsen i overensstemmelse med formålet tillader kun disse produktkombinationer:
Udedel
Indedel
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Korrekt anvendelse omfatter:
– overholdelse af den medfølgende driftsvejledning til produktet samt alle andre komponenter i anlægget
2
– overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.
Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år
og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og viden, såfremt de er
under opsyn eller er blevet undervist i sikker
brug af produktet og den dermed forbundne
fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de
er under opsyn.
Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der går
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter også enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.
Bemærk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.
1.3
Generelle sikkerhedsanvisninger
1.3.1 Livsfare ved ændringer på produktet
eller i produktets omgivelser
▶ Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerhedsanordningerne.
▶ Foretag ikke ændringer af sikkerhedsudstyret.
▶ Plomberinger på komponenter må ikke
ødelægges eller fjernes.
▶ Foretag ikke ændringer:
– på produktet
– på tilførselsledningerne
– på afløbsledningen
– på sikkerhedsventilen for varmekildekredsen
– på dele af bygningen, der kan have
indflydelse på produktets driftssikkerhed
1.3.2 Fare for forfrysninger ved kontakt
med kølemiddel
Produktet er ved leveringen påfyldt kølemidlet R410A. Udslip af kølemiddel kan medfører
forfrysninger, hvis du rører ved udslipsstedet:.
▶ Rør ikke ved nogen af produktets komponenter i tilfælde af et kølemiddeludslip.
▶ Sørg for ikke at indånde dampe eller gasser, der strømmer ud af utætheder fra kølemiddelkredsen.
Betjeningsvejledning aroTHERM 0020257297_02
Sikkerhed 1
▶ Undgå, at kølemidlet kommer i kontakt
med hud og øjne.
▶ Tilkald en læge, hvis kølemidlet er kommet
i kontakt med hud eller øjne.
1.3.3 Fare for forbrændinger ved kontakt
med kølemiddelrør
Kølemiddelrør mellem udedel og indedel kan
blive meget varme under drift. Der for forbrændingsfare.
▶ Rør aldrig ved ikke-isolerede kølerør.
1.3.4 Fare for personskade og risiko for
materiel skade som følge af forkert
eller manglende vedligeholdelse og
reparation
▶ Forsøg aldrig selv at foretage vedligeholdelsesarbejder eller reparationer på produktet.
▶ Lad straks en VVS-installatør afhjælpe fejl
og skader.
▶ Overhold de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.
1.3.5 Risiko for funktionsfejl ved forkert
strømforsyning
For at undgå fejlfunktion i produktet skal
strømforsyningen ligge inden for de angivne
grænser:
effekt, der er 2088 gange så kraftig som den
naturlig drivhusgas CO2.
Alt kølemidlet i produktet skal udsuges i en
dertil egnet beholder, før produktet bortskaffes, hvorefter kølemidlet kan genvindes eller
bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter.
▶ Sørg for, at kun en officielt certificeret
VVS-installatør med passende sikkerhedsudstyr udfører installationsarbejde,
vedligeholdelsesarbejde eller andre
indgreb i kølemiddelkredsen.
▶ Kølemidlet i produktet må kun genvindes
og bortskaffes af en certificeret VVS-installatør og i overensstemmelse med de
gældende forskrifter.
1.3.8 Fare som følge af forkert betjening
Ved fejlbetjening kan du udsætte dig selv og
andre for skade.
▶ Læs den foreliggende vejledning og alle
andre gyldige bilag grundigt, herunder især
kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvisningerne.
▶ Udfør kun de aktiviteter, som er beskrevet i
den foreliggende driftsvejledning.
– 1-faset: 230 V (+10/-15%), 50Hz
– 3-faset: 400 V (+10/-15%), 50Hz
1.3.6 Risiko for materiel skade på grund af
frost
▶ Det er vigtigt, at varmeanlægget altid er
tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes
nok.
▶ Hvis du ikke kan sikre driften, skal du få en
VVS-installatør til at tømme varmeanlægget.
1.3.7 Risiko for miljøskade ved udslip af
kølemiddel
Produktet indeholder kølemidlet R410A. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren.
R410A er iht. Kyoto-protokollen en fluoreret drivhusgas med en GWP-værdi på 2088
(GWP = Global Warming Potential). Hvis kølemidlet slipper ud i atmosfæren, har det en
0020257297_02 aroTHERM Betjeningsvejledning
3
2 Henvisninger vedrørende dokumentationen
2
2.1
▶
▶
2.2
▶
2.3
Henvisninger vedrørende
dokumentationen
Overholdelse af øvrig dokumentation
Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.
Vær opmærksom på de landespecifikke henvisninger i
tillægget Country Specifics.
3
4
Opbevaring af dokumentation
1
2
Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til
videre brug.
5
Vejledningens gyldighed
Denne vejledning gælder udelukkende for:
Produkt
6
1
Varmepumpe | Udedel
4
Indedelens styring
VWL 35/5 AS 230V S2
2
eBUS-ledning
5
Varmepumpe | Indedel
VWL 55/5 AS 230V S2
3
System-automatik (ekstraudstyr)
6
Kølemiddlekreds
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
VWL 125/5 AS S2
Produkt
VWL 35/5 AS 230V
3.2
Varmepumpens funktion
Varmepumpen har en lukket kølemiddelkreds, hvor et kølemiddel cirkulerer.
Ved cyklisk fordampning, kompression, kondensering og
ekspansion optages der varmeenergi fra miljøet, som afgives
til bygningen. I køledrift trækkes varmeenergi ud af bygningen og afgives til miljøet.
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
3.3
Produktets opbygning
VWL 105/5 AS 230V
1
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
3
3.1
Produktbeskrivelse
Varmepumpesystem
Opbygning af et typisk varmepumpesystem med Split-teknologi:
3
2
4
1
Luftindgangsgitter
2
Typeskilt
3
Luftudgangsgitter
Betjeningsvejledning aroTHERM 0020257297_02
Drift 4
3.4
Typeskilt og serienummer
Typeskiltet sidder til højre på produktets yderside.
På typeskiltet er der nomenklatur og serienummer.
3.5
CE-mærkning
5
5.1
1.
2.
3.
CE-mærkningen dokumenterer, at produkterne i henhold til
typeskiltet overholder de grundlæggende krav i de relevante
direktiver.
Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.
3.6
Fluorerede drivhusgasser
Produktet indeholder fluorerede drivhusgasser.
4
4.1
▶
4.2
Drift
Aktivering af produktet
Slå afbryderen i bygningen (sikkerhedsafbryder) til, der er
forbundet med produktet.
Betjening af produkt
Indedelens styring giver informationer om driftstilstanden og
tjener til indstilling af parametre og afhjælpning af fejl.
▶
Gå hen til indedelen. Følg driftsvejledningen til indedelen.
Betingelse: System-automatik til stede
4.
5.2
▶
▶
5.3
4.4
1.
2.
Sørg for, at produktet er og forbliver er tændt.
Sørg for, at der ikke samler sig sne i området ved luftindgangen og luftudgangen.
Slukning af produkt
Slå afbryderen i bygningen (sikkerhedsafbryder) fra, der
er forbundet med produktet.
Vær opmærksom på, at frostsikringen dermed ikke længere er garanteret.
Rengør kabinettet med en fugtig klud og lidt sæbe, som
ikke indeholder opløsningsmidler.
Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opløsningsmiddel- eller klorholdige rengøringsmidler.
Service
An annual inspection of the product carried out by a competent person is a prerequisite for ensuring that the product is
permanently ready and safe for operation, reliable, and has a
long working life.
▶
1.
2.
Vedligeholdelse af produktet
Gyldighed: Storbritannien
▶
Etablering af frostsikring
Fjern regelmæssigt grene og blade, der har samlet sig
omkring produktet.
Fjern regelmæssigt blade og snavs på ventilationsgitteret under produktet.
Fjern regelmæssigt sne fra luftindgangsgitteret og
luftudgangsgitteret.
Fjern regelmæssigt sne, der har samlet sig omkring
produktet.
For at produktet kan have en lang og sikker levetid, er det en
forudsætning at en VVS-installatør foretager service på produktet minimum hvert andet år. Afhængigt af resultaterne af
inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse være nødvendig.
5.4
4.3
Friholdelse af produkt, rengøring af produkt
Gyldighed: undtagen Storbritannien
System-automatikken regulerer varmeanlægget og
varmtvandsproduktionen i en tilsluttet varmtvandsbeholder.
Gå hen til system-automatikken. Følg driftsvejledningen
til system-automatikken.
Rengøring og vedligeholdelse
Overholdelse af vedligeholdelsesplan
Overhold vedligeholdelsesplanen (→ Installationsvejledning, tillæg). Overhold intervallerne.
Fare!
Fare for personskader og materielle skader, hvis vedligeholdelse og reparation
ikke foretages eller ikke foretages ukorrekt !
Hvis vedligeholdelse eller service ikke udføres eller ikke udføres korrekt, kan det medføre personskader eller skader på produktet.
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Betjeningsvejledning
Forsøg aldrig selv at vedligeholde eller
reparere produktet.
Lad en autoriseret installatør udføre arbejdet. Det anbefales at tegne en servicekontrakt.
5
6 Afhjælpning af fejl
6
6.1
Afhjælpning af fejl
Afhjælpning af fejl
Hvis der opstår en fejl, så kan du i mange tilfælde selv afhjælpe den. Brug tabellen til fejlfinding i tillægget.
▶
7
7.1
▶
7.2
▶
8
▶
Kontakt en VVS-installatør, hvis den beskrevne foranstaltning ikke fører til det ønskede resultat.
Standsning
Midlertidig standsning af produktet
Sluk produktet. Beskyt varmeanlægget mod frost, f.eks.
ved at tømme varmeanlægget.
Endelig standsning af produktet
Få en installatør til at tage produktet ud af drift.
Genbrug og bortskaffelse
Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør,
der har installeret produktet.
Hvis produkter er forsynet med dette mærke:
▶
▶
Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte
elektriske og elektroniske apparater.
Hvis produktet indeholder batterier, der er forsynet
med dette mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller
miljøskadelige stoffer.
▶
8.1
Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for
batterier.
Bortskaffelse af kølemiddel
Produktet er påfyldt kølemidlet R410A.
▶
▶
6
Kølemidlet skal altid bortskaffes af en autoriseret VVSinstallatør.
Vær opmærksom på de generelle sikkerhedsoplysninger.
Betjeningsvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tillæg
Tillæg
A
Afhjælpning af fejl
Fejl
Mulig årsag
Foranstaltning
Produktet arbejder ikke
længere.
Strømforsyning lejlighedsvis
afbrudt.
Ingen. Når strømforsyningen er genoprettet, går produktet automatisk i
drift.
Strømforsyning permanent
afbrudt.
Underret din VVS-installatør.
Afrimningsproces ved høj
luftfugtighed.
Ingen. Det er en normal effekt.
Dampskyer på produktet.
0020257297_02 aroTHERM Betjeningsvejledning
7
Indhold
Installations- og
vedligeholdelsesvejledning
6
Elinstallation ...................................................... 26
6.1
Forberedelse af elinstallation............................... 26
6.2
Krav til elektriske komponenter ........................... 26
Indhold
6.3
Installation af komponenter for funktion EVUspærre ................................................................. 26
1
Sikkerhed............................................................ 10
6.4
Åbning af kontrolboksen ...................................... 27
1.1
Handlingsrelaterede advarsler............................. 10
6.5
Afisolering af elektrisk ledning ............................. 27
1.2
Korrekt anvendelse.............................................. 10
6.6
Etablering af strømforsyning, 1~/230V ................ 27
1.3
Generelle sikkerhedsanvisninger ........................ 10
6.7
Etablering af strømforsyning, 3~/400V ................ 27
1.4
Forskrifter (direktiver, love, standarder)............... 11
6.8
Tilslutning af eBUS-ledning ................................. 28
2
Henvisninger vedrørende
dokumentationen............................................... 12
6.9
Tilslutning af tilbehør............................................ 28
6.10
Lukning af kontrolboksen..................................... 28
2.1
Overholdelse af øvrig dokumentation.................. 12
6.11
Forsegling af væggennemføring.......................... 28
2.2
Opbevaring af dokumentation ............................. 12
7
Idrifttagning........................................................ 28
2.3
Vejledningens gyldighed...................................... 12
7.1
Kontrol før tilkobling ............................................. 28
2.4
Mere vidtgående informationer ............................ 12
7.2
Aktivering af produktet ......................................... 29
3
Produktbeskrivelse............................................ 12
7.3
3.1
Varmepumpesystem............................................ 12
Udførelse af indstillinger på indedelens
styring .................................................................. 29
3.2
Driftsmåde køledrift.............................................. 12
7.4
3.3
Varmepumpens funktion...................................... 12
Udførelse af indstillinger på systemautomatikken ....................................................... 29
3.4
Beskrivelse af produktet ...................................... 13
8
Tilpasning til anlægget...................................... 29
3.5
Produktets opbygning .......................................... 13
8.1
3.6
Angivelser på typeskiltet ...................................... 14
Tilpasning af indstillinger på indedelens
styring .................................................................. 29
3.7
CE-mærkning....................................................... 15
9
Overdragelse til ejeren ...................................... 29
3.8
Tilslutningssymboler ............................................ 15
9.1
Underretning af ejeren ......................................... 29
3.9
Anvendelsesgrænser........................................... 15
10
Afhjælpning af fejl ............................................. 29
3.10
Afrimningsdrift...................................................... 15
10.1
Fejlmeldinger ....................................................... 29
3.11
Sikkerhedsanordninger........................................ 15
10.2
Andre fejl.............................................................. 29
4
Montering ........................................................... 16
11
Eftersyn og service............................................ 29
4.1
Udpakning af produktet ....................................... 16
11.1
Overholdelse af arbejdsplan og intervaller .......... 29
4.2
Kontrol af leveringsomfanget ............................... 16
11.2
Fremskaffelse af reservedele .............................. 29
4.3
Transport af produktet ......................................... 16
11.3
Forberedelse af eftersyn og service .................... 29
4.4
Mål ....................................................................... 16
11.4
Garanti for arbejdssikkerhed ............................... 29
4.5
Overholdelse af minimumsafstande .................... 17
11.5
Rengøring af produktet ........................................ 29
4.6
Betingelser for monteringstype ............................ 18
11.6
Kontrol/rengøring af fordamper ........................... 30
4.7
Krav til opstillingsstedet ....................................... 18
11.7
Kontrol af ventilator.............................................. 30
4.8
Bundopstilling ...................................................... 19
11.8
Kontrol/rengøring af kondensafløb ...................... 30
4.9
Vægmontering ..................................................... 20
11.9
Kontrol af kølemiddelkreds .................................. 30
4.10
Montering på fladt tag .......................................... 21
11.10
Kontrol af kølemiddelkreds for tæthed................. 30
4.11
Afmontering af kabinetdele .................................. 21
11.11
Kontrol af elektriske tilslutninger .......................... 31
4.12
Montering af kabinetdele ..................................... 22
11.12
Kontrol af små gummifødder for slitage............... 31
5
Hydraulisk installation ...................................... 22
5.1
Forberedelse af arbejde på
kølemiddelkredsen............................................... 22
5.2
Trækning af kølemiddelrør................................... 23
5.3
Afmontering af serviceventilernes afdækning...... 23
5.4
Afkortning og bertling af rørender ........................ 23
5.5
Tilslutning af kølemiddelrør.................................. 24
5.6
Kontrol af kølemiddelkreds for tæthed................. 24
5.7
Evakuering af kølemiddelkreds ........................... 25
5.8
Påfyldning af ekstra kølemiddel........................... 25
5.9
Åbning af afspærringsventiler, frigivelse af
kølemiddel ........................................................... 26
5.10
Afslutning af arbejde på kølemiddelkredsen........ 26
8
11.13
Afslutning af inspektion og vedligeholdelse......... 31
12
Standsning ......................................................... 31
12.1
Midlertidig standsning af produktet...................... 31
12.2
Endelig standsning af produktet .......................... 31
13
Genbrug og bortskaffelse ................................. 31
13.1
Genbrug og bortskaffelse .................................... 31
13.2
Bortskaffelse af kølemiddel ................................. 31
Tillæg .................................................................................. 32
A
Funktionsdiagram.............................................. 32
B
Sikkerhedsanordninger..................................... 33
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Indhold
C
Forbindelsesplan ............................................... 34
C.1
Elektroplan, del 1a, for tilslutning 1~/230V .......... 34
C.2
Elektroplan, del 1b, for tilslutning 3~/400V .......... 35
C.3
Elektroplan, del 2 ................................................. 36
D
Eftersyn og service............................................ 37
E
Tekniske data ..................................................... 37
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
9
1 Sikkerhed
1
Sikkerhed
1.1
Handlingsrelaterede advarsler
Klassificering af handlingsrelaterede advarsler
De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang:
Advarselssymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser
Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød
Advarsel!
Fare for lette kvæstelser
Forsigtig!
Risiko for materielle skader eller miljøskader
1.2
Korrekt anvendelse
Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.
Produktet er udedelen til en luft-vand-varmepumpe med kølemiddelsplit-funktion.
Produktet udnytter udendørsluften som varmekilde og kan benyttes til opvarmning af en
beboelsesbygning samt til varmtvandsproduktion.
Produktet er udelukkende beregnet til udendørs opstilling.
Produktet er udelukkende beregnet til brug i
husholdninger.
Anvendelsen i overensstemmelse med formålet tillader kun disse produktkombinationer:
Udedel
Indedel
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Korrekt anvendelse omfatter:
– overholdelse af de medfølgende betjenings-, installations- og vedligeholdelsesvejledninger til produktet samt alle øvrige
anlægskomponenter
10
– installation og montering i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse
– overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.
Anvendelse i overensstemmelse med formålet omfatter desuden installation iht. IP-koden.
Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der går
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter også enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.
Bemærk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.
1.3
Generelle sikkerhedsanvisninger
1.3.1 Livsfare på grund af elektrisk stød
Hvis du rører ved spændingsførende komponenter, er der livsfare på grund af elektrisk
stød.
Før du arbejder på produktet:
▶ Afbryd spændingen til produktet ved at
slå alle strømforsyninger fra ved alle poler
(afbryder med mindst 3 mm kontaktåbning,
f.eks. sikring eller sikkerhedsafbryder).
▶ Husk at sikre mod genindkobling.
▶ Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er
afladede.
▶ Kontrollér for spændingsfrihed.
1.3.2 Livsfare – manglende
sikkerhedsudstyr
Skemaerne i dette dokument viser ikke alt
sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til korrekt
installation.
▶ Installer det nødvendige sikkerhedsudstyr i
anlægget.
▶ Overhold de gældende nationale og internationale love, standarder og direktiver.
1.3.3 Fare for forfrysninger ved kontakt
med kølemiddel
Produktet er ved leveringen påfyldt kølemidlet R410A. Udslip af kølemiddel kan medfører
forfrysninger, hvis du rører ved udslipsstedet:.
▶ Rør ikke ved nogen af produktets komponenter i tilfælde af et kølemiddeludslip.
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Sikkerhed 1
▶ Sørg for ikke at indånde dampe eller gasser, der strømmer ud af utætheder fra kølemiddelkredsen.
▶ Undgå, at kølemidlet kommer i kontakt
med hud og øjne.
▶ Tilkald en læge, hvis kølemidlet er kommet
i kontakt med hud eller øjne.
1.3.4 Forbrændings-, skoldnings- og
forfrysningsfare på grund af varme
og kolde komponenter
Ved nogle komponenter, især ved uisolerede
rørledninger, er der fare for forbrændinger og
forfrysninger.
▶ Der må først udføres arbejde på komponenterne, når de har samme temperatur
som omgivelserne.
1.3.5 Risiko for miljøskade ved udslip af
kølemiddel
Produktet indeholder kølemidlet R410A. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren.
R410A er iht. Kyoto-protokollen en fluoreret drivhusgas med en GWP-værdi på 2088
(GWP = Global Warming Potential). Hvis kølemidlet slipper ud i atmosfæren, har det en
effekt, der er 2088 gange så kraftig som den
naturlig drivhusgas CO2.
1.3.7 Risiko for materiel skade på grund af
uegnet materiale
Uegnede kølemiddelledninger kan føre til
materiel skade.
▶ Brug kun specielle kobberrør til køleteknikken.
1.3.8 Fare som følge af utilstrækkelig
kvalifikation
Følgende arbejder må kun udføres af en
VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifikationer:
–
–
–
–
–
–
–
Montering
Afmontering
Installation
Idrifttagning
Eftersyn og service
Reparation
Standsning
▶ Gå frem i henhold til den højeste standard.
1.4
Forskrifter (direktiver, love,
standarder)
▶ Overhold de gældende forskrifter, normer,
retningslinjer, forordninger og love.
Alt kølemidlet i produktet skal udsuges i en
dertil egnet beholder, før produktet bortskaffes, hvorefter kølemidlet kan genvindes eller
bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter.
▶ Sørg for, at kun en officielt certificeret
VVS-installatør med passende sikkerhedsudstyr udfører installationsarbejde,
vedligeholdelsesarbejde eller andre
indgreb i kølemiddelkredsen.
▶ Kølemidlet i produktet må kun genvindes
og bortskaffes af en certificeret VVS-installatør og i overensstemmelse med de
gældende forskrifter.
1.3.6 Risiko for materiel skade på grund af
uegnet værktøj
▶ Brug et fagligt korrekt værktøj.
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
11
2 Henvisninger vedrørende dokumentationen
2
2.1
▶
▶
2.2
▶
2.3
Henvisninger vedrørende
dokumentationen
Overholdelse af øvrig dokumentation
Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der
leveres med anlæggets komponenter.
Vær opmærksom på de landespecifikke henvisninger i
tillægget Country Specifics.
3
Produktbeskrivelse
3.1
Varmepumpesystem
Opbygning af et typisk varmepumpesystem med Split-teknologi:
Opbevaring af dokumentation
Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.
3
Vejledningens gyldighed
4
Denne vejledning gælder udelukkende for:
1
2
Produkt
5
VWL 35/5 AS 230V S2
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
6
VWL 105/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS S2
1
Varmepumpe, udedel
4
Indedelens styring
VWL 125/5 AS 230V S2
2
eBUS-ledning
5
Varmepumpe, indedel
VWL 125/5 AS S2
3
System-automatik (ekstraudstyr)
6
Kølemiddlekreds
Produkt
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
VWL 105/5 AS
3.2
Driftsmåde køledrift
Produktet har landeafhængigt funktionen varmedrift eller
varme- og køledrift.
Produkter, der fra fabrikken udleveres uden køledrift, er i
nomenklaturen mærket med "S2". For disse enheder er en
senere aktivering af køledriften mulig via valgfrit tilbehør.
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
2.4
Mere vidtgående informationer
3.3
Varmepumpens funktion
Varmepumpen har en lukket kølemiddelkreds, hvor et kølemiddel cirkulerer.
Ved cyklisk fordampning, kompression, kondensering og
ekspansion optages der i varmedrift varmeenergi fra miljøet,
som afgives til bygningen. I køledrift trækkes varmeenergi ud
af bygningen og afgives til miljøet.
3.3.1
Funktionsprincip, varmedrift
2
▶
1
Scan den viste kode med din smartphone for at få mere
vidtgående informationer om installationen.
◁ Du sendes videre til installationsvideoer.
3
4
5
1
12
Fordamper (varmeveksler)
6
2
4-vejsomskifterventil
3
Blæser
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivelse 3
4
Kompressor
5
Ekspansionsventil
3.3.2
6
Kondensator (varmeveksler)
3.5.1
Komponenter, enhed, foran
2
Funktionsprincip, køledrift
Gyldighed: Produkt med køledrift
1
2
3
1
3
4
4
5
1
2
3
Kondensator (varmeveksler)
4-vejsomskifterventil
Blæser
6
6
5
4
Kompressor
5
Ekspansionsventil
1
Blæser
4
Printplade HMU
6
Fordamper (varmeveksler)
2
Fordamper (varmeveksler)
Printplade INSTALLER
BOARD
5
Kompressor
6
Komponenter INVERTER
3
3.3.3
Lydsvag drift
For produktet kan der (ved opvarmning eller ved køling) aktiveres en lydsvag drift.
3.5.2
Komponenter, enhed, bag
I lydsvag drift har produktet en nedsat støjemission, som
opnås ved hjælp af et begrænset kompressoromdrejningstal
og en tilpasset ventilatorhastighed.
3.4
1
Beskrivelse af produktet
Produktet er udedelen til en luft-vand-varmepumpe med kølemiddelsplit-teknologi.
Udedelen forbindes med indedelen via kølemiddelkredsen.
3.5
Produktets opbygning
3
2
1
Temperatursensor, ved
luftindgang
2
Luftindgangsgitter
3
Afdækning, kontrolboks
1
2
1
Luftudgangsgitter
2
Afdækning, serviceventiler
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
13
3 Produktbeskrivelse
3.5.3
Komponenter, kompressor
3.5.4
Komponenter, serviceventiler
7
1
2
8
6
5
9
4
10
3
3
11
4
2
5
12
1
1
Tilslutning for væskeledning
Afspærringsventil, med
afdækningskappe
Tilslutning for varmgasledning
2
3
13
14
1
2
3
4
Temperatursensor,
foran kompressoren
Kompressor med kølemiddeludskiller, indkapslet
Pressostat
8
9
10
11
12
5
Temperatursensor, bag
kompressoren
Trykføler
6
4-vejsomskifterventil
13
7
Temperatursensor, ved
fordamperen
14
Vedligeholdelsestilslutning, i lavtryksområdet
Kølemiddelsamler
Elektronisk ekspansionsventil
Vedligeholdelsestilslutning, i højtryksområdet
Serviceventil, væskeledning
Serviceventil, varmgasledning
Tørfilter
3.6
4
5
Afspærringsventil, med
afdækningskappe
Vedligeholdelsestilslutning (Schrader-ventil),
med afdækningskappe
Angivelser på typeskiltet
Typeskiltet sidder til højre på produktets yderside.
En andet typeskilt befinder sig inde i produktet. Det bliver
synligt, når kabinetlåget afmonteres.
Ordforklaring
Angivelse
Betydning
Serie-nr.
Entydigt identifikationsnummer på
kedlen
VWL
Vaillant, varmepumpe, luft
3, 5, 7, 10,
12
Varmeydelse i kW
5
Varmedrift eller køledrift
/5
Apparatgeneration
AS
Udedel, split-teknologi
230V
Elektrisk tilslutning:
230V: 1~/N/PE 230 V
Uden angivelse: 3~/N/PE 400 V
S2
Uden køledrift fra fabrik
IP
Symboler
Beskyttelsesklasse
Kompressor
Styring
Kølemiddlekreds
Kølemiddlekreds
14
P maks
Mærkeeffekt, maksimal
I maks
Dimensioneringsstrøm, maksimal
I
Startstrøm
MPa (bar)
Tilladt driftstryk (relativt)
R410A
Kølemiddel, type
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivelse 3
Kølemiddlekreds
Varmeydelse,
køleydelse
3.7
3.9.2
Angivelse
Betydning
GWP
Kølemiddel, Global Warming Potential
kg
Kølemiddel, påfyldningsmængde
t CO2
Kølemiddel, CO2-ækvivalent
Ax/Wxx
Luftindgangstemperatur xx °C og en
fremløbstemperatur centralvarme xx
°C
Varmtvandsdrift
B
70
[-10;55]
60
COP /
Effektfaktor (Coefficient of Performance) og varmeydelse
EER /
Energivirkningsgrad (Energy Efficiency Ratio) og køleydelse
CE-mærkning
30
20
10
0
A
[-20;5]
-20
40
50
A
Varmtvandstemperatur
[15;25]
[46;25]
[15;7]
[46;7]
15
10
5
Kølemiddelkreds, varmgasledning
0
A
Anvendelsesgrænser
Produktet arbejder mellem en minimal og en maksimal udetemperatur. Disse udetemperaturer definerer anvendelsesgrænserne for varmedrift, varmtvandsdrift og køledrift. Se
tekniske data (→ side 37). Drift uden for anvendelsesgrænserne medfører udkobling af produktet.
10
15
20
Udetemperatur
3.10
25
30
B
35
40
45
A
Anlægsvandtemperatur
Afrimningsdrift
Ved udetemperaturer under 5 °C kan kondensvandet på
fordamperens lameller fryse og danne rim. Rimdannelsen
registreres automatisk, og afrimning sker automatisk med
bestemte tidsintervaller.
Afrimningen sker ved hjælp af kølekredsreversering under
drift af varmepumpen. Den hertil nødvendige varmeenergi
tages fra varmeanlægget.
Varmedrift
B
45
B
30
20
Kølemiddelkreds, væskeledning
50
20
Køledrift
25
Tilslutning
[-10;55]
55
10
Udetemperatur
30
60
0
[43;10]
B
Tilslutningssymboler
3.9.1
-10
[20;5]
Gyldighed: Produkt med køledrift
Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.
3.9
[43;55]
40
CE-mærkningen dokumenterer, at produkterne i henhold til
typeskiltet overholder de grundlæggende krav i de relevante
direktiver.
Symbol
[35;62]
50 [-20;43]
3.9.3
3.8
[2;62]
[20;55]
En korrekt afrimningsfunktion er kun mulig, hvis en minimumsmængde af varmekredsvand cirkulerer i varmeanlægget:
–
–
[-20;43]
40
40 liter, ved aktiveret ekstra opvarmning
100 liter, ved deaktiveret ekstra opvarmning
35
3.11
30
Produktet er udstyret med tekniske sikkerhedsanordninger.
Se grafik med sikkerhedsanordninger (→ side 33).
25
20
15
[-20;20]
[20;20]
10
5
0
A
-20
-15
Udetemperatur
-10
-5
0
5
10
15
20 A
B
Anlægsvandtemperatur
Sikkerhedsanordninger
Hvis trykket i kølemiddelkredsen overskrider maksimumtrykket på 4,15 MPa (41,5 bar), kobler produktets trykvagt midlertidigt fra. Efter en ventetid sker der et nyt startforsøg. Efter
tre mislykkede startforsøg i træk vises der en fejlmeddelelse.
Når produktet frakobles, tændes varmen i bundkarhuset ved
en kompressorudgangstemperatur på 7 °C for at forhindre
mulige skader ved gentilkobling.
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
15
4 Montering
Hvis kompressorindgangstemperaturen og kompressorudgangstemperaturen ligger under -15 °C, går kompressoren
ikke i drift.
Hvis den målte temperatur på kompressorudgangen er højere end den tilladte temperatur, udkobles kompressoren.
Den tilladte temperatur er afhængig af fordampnings- og
kondenseringstemperaturen.
I indedelen overvåges varmekredsens cirkulationsvandmængde. Hvis der ved et varmekrav ved kørende omløbspumpe ikke registreres en gennemstrømning, går kompressoren ikke i drift.
Hvis varmekredstemperaturen falder til under 4 °C, aktiveres
frostsikringsfunktionen automatisk, ved at centralvarmepumpen startes.
1.
Kontrollér vejen til opstillingsstedet. Afhjælp alle snublefælder.
Betingelse: Produkt VWL 35/5 til VWL 75/5, flytning af produkt
▶
▶
▶
Brug de to transportløkker ved foden af produktet.
Bær produktet hen til det endelige opstillingssted med to
personer.
Fjern transportløkkerne.
Betingelse: Produkt VWL 35/5 til VWL 75/5, kørsel af produkt
▶
▶
▶
Brug en egnet sækkevogn. Beskyt kabinetdelene mod
beskadigelse.
Kør produktet hen til det endelige opstillingssted.
Fjern transportløkkerne.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5, flytning af produkt
4
Montering
4.1
Fjern de yderste emballagedele.
Tag tilbehøret ud.
Tag dokumentationen ud.
Fjern de fire skruer (transportsikring) fra pallen.
4.2
▶
4.3
Kontrol af leveringsomfanget
Kontrollér indholdet af emballageenhederne.
▶
Brug de fire transportløkker ved foden af produktet.
Bær produktet hen til det endelige opstillingssted med
fire personer.
Fjern transportløkkerne.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5, kørsel af produkt
▶
▶
▶
Brug en egnet sækkevogn. Beskyt kabinetdelene mod
beskadigelse.
Kør produktet hen til det endelige opstillingssted.
Fjern transportløkkerne.
Antal
Betegnelse
4.4
Mål
1
Varmepumpe, udedel
4.4.1
Set forfra
1
Kondensbeholdervarme
1
Kondensafløbstragt
1
Pose med smådele
Transport af produktet
Advarsel!
Fare for løfteskader som følge af stor
vægt!
A
1.
2.
3.
4.
Udpakning af produktet
▶
▶
Det kan medføre skader, f.eks. på rygsøjlen,
hvis man løfter en for tung byrde.
▶
▶
▶
Vær mindst to personer om at løfte produktet VWL 35/5 til VWL 75/5.
Vær mindst fire personer om at løfte produktet VWL 105/5 og VWL 125/5.
Se produktets vægt i de tekniske data.
Forsigtig!
Risiko for materiel skade som følge af
fagmæssigt ukorrekt transport!
1100
Produkt
A
VWL 35/5 ...
765
VWL 55/5 ...
765
VWL 75/5 ...
965
55
Produktet må aldrig hælde mere end 45°.
Ellers kan der ved den senere drift opstå fejl i
kølemiddelkredsen.
▶
16
Sørg for, at produktet under transporten
maksimalt har en hældning på 45°.
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
4.5
▶
▶
Overholdelse af minimumsafstande
Overhold de angivne minimumsafstande for at sikre en
tilstrækkelig luftstrøm og lette vedligeholdelsesarbejde.
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til installationen af
de hydrauliske tilslutninger.
Minimumsafstande, bundopstilling og
montering på fladt tag
A
4.5.1
B
A
C
1100
55
D
E
Produkt
A
VWL 105/5 ...
1565
VWL 125/5 ...
1565
4.4.2
Set fra siden, højre
Min. afstand
Varmedrift
Varme- og køledrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1000 mm
1)
C
120 mm
250 mm
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
1) For mål C anbefales 250 mm for at sikre en god tilgængelighed ved elinstallationen.
Minimumsafstande, vægmontering
107
70
4.5.2
B
A
449
41
C
4.4.3
Set nedefra
740
D
180
E
14
180
270
14
106
477
F
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Min. afstand
Varmedrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1000 mm
C
120 mm
D
500 mm
1)
Varme- og køledrift
250 mm
500 mm
17
4 Montering
Min. afstand
Varmedrift
Betingelse: Specielt ved opstilling i jord niveau
Varme- og køledrift
E
600 mm
600 mm
F
300 mm
300 mm
1) For mål C anbefales 250 mm for at sikre en god tilgængelighed ved elinstallationen.
4.6
Betingelser for monteringstype
Produktet er egnet til disse monteringstyper:
–
–
–
Opstilling i jordniveau
Vægmontering
Montering på fladt tag
▶
Ved monteringstypen skal disse betingelser iagttages:
–
–
4.7
▶
▶
Vægmontering med vægholderen fra tilbehøret er ikke
tilladt for produkterne VWL 105/5 og VWL 125/5.
Montering på fladt tag er ikke egnet til meget kolde eller
snerige regioner.
▶
▶
Krav til opstillingsstedet
▶
Fare!
Fare for personskade som følge af isdannelse!
▶
Lufttemperaturen ved luftudgangen ligger
under udetemperaturen. Derved kan der forekomme isdannelse.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Vælg et sted og en positionering, hvor
luftudgangen har mindst 3 m afstand til
gangstier, bro-/flisebelagte arealer og
faldstammer.
▶
▶
Betingelse: Specielt ved vægmontering
Vær opmærksom på den tilladte højdeforskel mellem
udedel og indedel. Se tekniske data (→ side 37).
Hold afstand til brandfarlige stoffer eller antændelige
gasser.
Hold afstand til varmekilder. Undgå brug af forbelastet
aftræksluft (f.eks. fra et industrianlæg eller bageri).
Hold afstand til ventilationsåbninger og aftrækskanaler.
Hold afstand til løvkastende træer og buske.
Udsæt ikke udedelen for støvet luft.
Udsæt ikke udedelen for korroderende luft. Hold afstand
til stalde. Hold mindst 250 m afstand til havkysten.
Vær opmærksom på, at opstillingsstedet skal være under
2000 m over normalhøjdenul.
Vær opmærksom på støjemissionerne. Hold afstand til
støjfølsomme områder på nabogrunden. Vælg et sted
med størst mulig afstand til nabobygningens vinduer.
Vælg et sted med størst mulig afstand til eget soveværelse.
▶
▶
▶
▶
18
Undgå et opstillingssted, der befinder sig i et rumhjørne,
en niche, mellem mure eller mellem hegn.
Undgå genindsugning af luft fra luftudgangen.
Sørg for, at der ikke kan samle sig vand på underlaget.
Sørg for, at underlaget har en god vandoptagelsesevne.
Planlæg et grus- eller skærveleje til kondensafløbet.
Vælg et sted, der er fri for større sneophobninger om
vinteren.
Vælg et sted, luftindgangen ikke er udsat for kraftig vindpåvirkning. Positionér så vidt muligt enheden på tværs af
hovedvindretningen.
Hvis opstillingsstedet ikke er vindbeskyttet, skal opførelsen af en beskyttelsesvæg planlægges med.
Vær opmærksom på støjemissionerne. Undgå rumhjørner, nicher eller steder mellem mure. Vælg et sted med
god lydabsorption (f.eks. via græsplæne, buske, palisader).
Planlæg en underjordisk trækning af de hydrauliske og
elektriske ledninger. Planlæg et beskyttelsesrør, der fra
udedelen fører igennem bygningsvæggen.
Sørg for, at væggen opfylder de statiske krav. Vær opmærksom på vægten af vægbeslag (tilbehør) og udedel.
Se tekniske data (→ side 37).
Undgå en monteringsposition i nærheden af et vindue.
Vær opmærksom på støjemissionerne. Hold afstand til
reflekterende bygningsvægge.
Planlæg også trækningen af de hydrauliske og elektriske
ledninger. Planlæg en væggennemføring.
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
Betingelse: Specielt ved montering på fladt tag
4.8
Bundopstilling
4.8.1
Etablering af fundament
Gyldighed: Region med frossen jord
1
▶
▶
▶
▶
▶
3
1400
270
106
▶
Monter kun produktet på bygninger med massiv konstruktion og gennemgående støbt betondæk.
Monter ikke produktet på bygninger med trækonstruktion
eller med et letvægtstag.
Vælg et lettilgængeligt sted for at kunne gennemføre
vedligeholdelses- og servicearbejde.
Vælg et lettilgængeligt sted, så der regelmæssigt kan
fjernes løv eller sne fra produktet.
Vælg et sted, der ligger i nærheden af et afløb.
Vælg et sted, luftindgangen ikke er udsat for kraftig vindpåvirkning. Positionér så vidt muligt enheden på tværs af
hovedvindretningen.
Hvis opstillingsstedet ikke er vindbeskyttet, skal opførelsen af en beskyttelsesvæg planlægges med.
Vær opmærksom på støjemissionerne. Hold afstand til
nabobygninger.
Planlæg også trækningen af de hydrauliske og elektriske
ledninger. Planlæg en væggennemføring.
800
▶
300
▶
A
▶
2
100
B
Ø100
4
200
▶
▶
▶
▶
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
540
200
Foretag en udgravning i jorden. De anbefalede mål fremgår af illustrationen.
Anbring et afløb (1) (bortledning af kondensvand).
Anbring et lag grove skærver (3) (vandgennemtrængeligt, frostfri fundering). Dimensionér dybden (A) efter de
lokale forhold.
– Min. dybde: 900 mm
Dimensionér højden (B) efter de lokale forhold.
Etabler to stribefundamenter (4) af beton. De anbefalede
mål fremgår af illustrationen.
Etabler et grusleje (2) mellem og ved siden af stribefundamenterne (afledning af kondensvand).
19
4 Montering
4.8.2
Opstilling af produkt
Gyldighed: Små gummifødder
4.8.3
Opførelse af beskyttelsesvæg
Betingelse: Opstillingssted er ikke vindbeskyttet
▶
Opfør en beskyttelsesvæg mod vinden før luftindgangen.
4.8.4
Montering af kondensatafløb
Fare!
Fare for personskade som følge af frosset
kondensvand!
Frosset kondensvand på fortovet kan resultere i faldulykker.
▶
▶
▶
Brug de små gummifødder fra tilbehøret. Benyt den
vedlagte monteringsvejledning.
Sørg for, produktet er positioneret helt vandret.
Gyldighed: Store gummifødder
Sørg for, at udløbende kondensvand ikke
ender på fortovet, hvor det kan fryse til is.
Betingelse: Region med frossen jord
▶
Forbind kondensafløbstragten med produktets bundplade, og foretag sikring ved at dreje den 1/4 omgang.
Skub varmetråden gennem kondensafløbstragten.
Sørg for, at kondensafløbstragten er positioneret i midten over afløbet. Se måltegning (→ side 19).
▶
▶
Betingelse: Region uden frossen jord
▶
Forbind kondensafløbstragten med produktets bundplade, og foretag sikring ved at dreje den 1/4 omgang.
Forbind kondensafløbstragten med en bøjningsstykke
og en kondensafløbsslange.
Skub varmetråden gennem kondensafløbstragten og
bøjningsstykket og ind i kondensafløbsslangen.
▶
▶
▶
▶
4.9
Vægmontering
4.9.1
Opstilling af produkt
Gyldighed: Produkt VWL 35/5 til VWL 75/5
Brug de store gummifødder fra tilbehøret. Benyt den
vedlagte monteringsvejledning.
Sørg for, produktet er positioneret helt vandret.
Gyldighed: Forhøjelsessokkel for snerige regioner
▶
▶
▶
▶
20
Brug forhøjelsessoklen fra tilbehøret. Benyt den vedlagte monteringsvejledning.
Sørg for, produktet er positioneret helt vandret.
▶
Kontrollér væggens opbygning og bæreevne. Vær
opmærksom på produktets vægt. Se tekniske data
(→ side 37).
Brug den til vægopbygningen passende vægholder fra
tilbehøret. Benyt den vedlagte monteringsvejledning.
Sørg for, produktet er positioneret helt vandret.
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
Gyldighed: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5
▶
Vægmontering er ikke tilladt for disse produkter.
4.9.2
4.11
Afmontering af kabinetdele
4.11.1 Afmontering af kabinetlåg
Montering af kondensatafløb
Gyldighed: Vægmontering
2×1
Fare!
Fare for personskade som følge af frosset
kondensvand!
A
Frosset kondensvand på fortovet kan resultere i faldulykker.
▶
1.
Sørg for, at udløbende kondensvand ikke
ender på fortovet, hvor det kan fryse til is.
Forbind kondensafløbstragten med produktets bundplade, og foretag sikring ved at dreje den 1/4 omgang.
Etabler et grusleje under produktet, som opstående
kondensvand kan løbe ud i.
2.
4.10
B
Montering på fladt tag
▶
Afmonter kabinetlåget som vist på illustrationen.
4.11.2 Afmontering af højre sidepanel
4.10.1 Garanti for arbejdssikkerhed
2×1
Ved montering på fladt tag udgør det flade tag et sikkerhedskritisk arbejdsområde. Overhold altid disse sikkerhedsregler
ved montering af produktet:
▶
▶
▶
▶
Sørg for en sikker adgang til det flade tag.
Overhold et sikkerhedsområde på 2 m til sikkerhedslinjen, med tillæg af en nødvendig afstand til arbejdet på
produktet. Sikkerhedsområdet må ikke betrædes.
Hvis dette ikke er muligt, skal du montere en teknisk
faldsikring ved sikkerhedslinjen, f.eks. et belastbart gelænder. Alternativt kan du montere en teknisk opfangsanordning, f.eks. et stillads eller sikkerhedsnet.
Hold tilstrækkelig afstand til tagluger og til tagvinduer på
flade tage. Tagluger og tagvinduer på flade tage skal
sikres mod betrædning og nedstyrtning under arbejdet,
f.eks. ved hjælp af en afspærring.
A
B
▶
Afmonter det højre sidepanel som vist på illustrationen.
4.11.3 Afmontering af frontkabinettet
4.10.2 Opstilling af produkt
1.
2.
Brug de store gummifødder fra tilbehøret. Benyt den
vedlagte monteringsvejledning.
Juster produktet, så det er helt vandret.
2×1
A
4.10.3 Opførelse af beskyttelsesvæg
Betingelse: Opstillingssted er ikke vindbeskyttet
▶
B
Opfør en beskyttelsesvæg mod vinden før luftindgangen.
4.10.4 Montering af kondensatafløb
1.
2.
Tilslut kondensatafløbet til et afløb med kort strækning.
Installer, afhængigt af de lokale forhold, en ledsagende
elvarme for at holde kondensatafløbet frostfrit.
▶
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Afmonter den forreste kabinetdel som vist på illustrationen.
21
5 Hydraulisk installation
4.11.4 Afmontering af luftudgangsgitter
4.12
Montering af kabinetdele
4.12.1 Montering af luftindgangsgitter
1.
B
2.
3.
4.
3×1
C
Fastgør luftindgangsgitteret ved at sænke det ned i
låsemekanismen.
Fastgør skruerne ved den højre og venstre kant.
Monter de to tværstivere.
Opret den elektriske forbindelse på temperatursensoren.
4.12.2 Montering af luftudgangsgitter
1.
2.
A
4.12.3 Montering af frontkabinettet
5×1
1.
▶
2.
Afmonter luftudgangsgitteret som vist på illustrationen.
4.11.5 Afmontering af venstre sidepanel
2.
1.
2.
5
Afmonter det venstre sidepanel som vist på illustrationen.
5.1
4.11.6 Afmontering af luftindgangsgitter
Læg kabinetlåget på.
Fastgør skruerne ved den højre og venstre kant.
Hydraulisk installation
Forberedelse af arbejde på
kølemiddelkredsen
Fare!
Fare for personskade og risiko for miljøskader ved udslip af kølemiddel!
2×1
B
A
Fastgør sidepanelet ved at sænke det ned i låsemekanismen.
Fastgør skruerne ved overkanten.
4.12.5 Montering af kabinetsdækslet
A
▶
Fastgør den forreste kabinetdel ved at sænke den ned i
låsemekanismen.
Fastgør skruerne ved overkanten.
4.12.4 Montering af kabinettets side
1.
2×1
B
Skub luftudgangsgitteret ind lodret oppefra og ned.
Fastgør skruerne ved den højre kant.
Udslippende kølemiddel kan forårsage kvæstelser ved berøring. Udslippende kølemiddel
medfører miljøskader, hvis det kommer ud i
atmosfæren.
2×2
▶
2
1
Udfør kun arbejde på kølemiddelkredsen,
hvis du er uddannet til det.
Forsigtig!
Risiko for materiel skade ved udsugning
af kølemiddel!
E
3×1
D
1.
2.
3.
22
Ved udsugning af kølemiddel kan der opstå
materiel skade ved fastfrysning.
C
▶
3×1
Afbryd den elektriske forbindelse på temperatursensoren (1).
Afmonter de to tværstivere(2) som vist på illustrationen.
Afmonter luftindgangsgitteret som vist på illustrationen.
1.
Sørg for, at indedelens kondensator (varmeveksler) ved udsugning af kølemiddel
gennemstrømmes af varmekredsvand på
sekundærsiden eller er tømt helt.
Udedelen er på forhånd fyldt med kølemidlet R410A.
Undersøg, om der er behov for mere kølemiddel
(→ side 25).
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Hydraulisk installation 5
2.
3.
4.
5.
6.
Sørg for, at de to afspærringsventiler er lukkede
(→ side 14).
Anskaf passende og egnede kølemiddelrør iht. de tekniske data (→ side 37).
Brug fortrinsvis kølemiddelrør fra tilbehøret. Hvis du
bruger andre kølemiddelrør, skal du sørge for, at disse
krav opfyldes: Specielle kobberrør til køleteknik. Termisk isolering. Vejrbestandighed. UV-bestandighed. Beskyttelse mod gnavende smådyr. Udkravning iht. SAEstandard (90°-udkravning).
Hold kølemiddelrør lukkede indtil installation. Sørg ved
hjælp af egnede foranstaltninger for, at fugtig udendørsluft ikke kan trænge ind (f.eks. fyldning med kvælstof
og lukning med propper).
Anskaf det nødvendige værktøj og udstyr:
Altid nødvendigt
Evt. nødvendigt
–
–
–
–
–
–
–
Bertlingsapparat til 90°udkravning
Momentnøgle
Kølemiddelarmatur
Kvælstofflaske
Vakuumpumpe
Vakuummeter
–
Betingelse: Vægmontering
Kølemiddelflaske med
R410A
Kølemiddelvægt med
digital visning
5.2
Trækning af kølemiddelrør
5.2.1
Udedel
▶
Betingelse: Opstilling i jord niveau
▶
▶
▶
▶
▶
Træk kølemiddelrør fra udedelen gennem bygningsvæggen.
Bøj kun rørene en gang til deres endelige position. Brug
en bøjefjeder eller et bøjeværktøj for at undgå knæk.
Sørg for at etablere en vibrationsudligning. Bøj røret, så
der opstår en omega-bøjning, som vist på billedet.
Sørg for, at kølemiddelrør ikke berører væggen.
Brug et isoleret vægspændebånd til fastgørelsen (kuldeisoleret spændebånd).
Træk kølemiddelrør i væggennemføringen med et svagt
fald udefter.
5.2.2
▶
▶
▶
Træk kølemiddelrør fra udedelen gennem et egnet beskytelsesrør i jorden, som vist på illustrationen.
Bøj kun rørene en gang til deres endelige position. Brug
en bøjefjeder eller et bøjeværktøj for at undgå knæk.
5.3
1.
2.
5.4
Indedel
Træk kølemiddelrør fra væggennemføringen til indedelen
(→ Installationsvejledning til indedel).
Afmontering af serviceventilernes
afdækning
Fjern skruerne ved overkanten.
Løsn afdækningen ved at løfte den ud af låsemekanismen.
Afkortning og bertling af rørender
Betingelse: Kobberrør uden bertling
▶
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Hold rørenderne nedad under bearbejdningen. Undgå
indtrængning af metalspåner, snavs og fugt.
23
5 Hydraulisk installation
2
3.
1
▶
▶
▶
Afkort kobberrøret retvinklet med en rørskærer (1).
Afgrat rørenden (2) indvendigt og udvendigt. Fjern omhyggeligt alle spåner.
Skru kravemøtrikken på den tilhørende serviceventil af.
90°
5.6
1
1.
2.
2
Rørdiameter
Tilspændingsmoment
VWL 35/5 og
VWL 55/5
1/2 "
50 til 60 Nm
VWL 75/5 til
VWL 125/5
5/8 "
65 til 75 Nm
Tilslut væskeledningen (1). Tilspænd kravemøtrikken.
Spænd samtidig kontra på serviceventilen med en tang.
5.5.2
▶
Produkt
Produkt
Rørdiameter
Tilspændingsmoment
VWL 35/5 og
VWL 55/5
1/4 "
15 til 20 Nm
VWL 75/5 til
VWL 125/5
3/8 "
35 til 45 Nm
Indedel
Tilslut varmgasledningen og væskeledningen til indedelen (→ Installationsvejledning, indedel).
Kontrol af kølemiddelkreds for tæthed
Sørg for, at de to afspærringsventiler på udedelen stadig er lukkede.
Vær opmærksom på det maksimale driftstryk i kølemiddelkredsen. Se tekniske data (→ side 37).
1
1
2
3
▶
▶
▶
▶
Skub kravemøtrikken (3) på rørenden.
Brug et bertlingsapparat til en udkravning iht. SAE-standard (90°-udkravning).
Læg rørenden i bertlingsapparatets passende matrice
(1). Lad rørenden rage 1 mm ud. Spænd rørenden fast.
Udvid rørenden (2) med bertlingsapparatet.
5.5
Tilslutning af kølemiddelrør
5.5.1
Udedel
1
N
4
3.
4.
5.
6.
2
7.
8.
1.
2.
Påfør en dråbe flangeolie på rørendernes ydersider.
Tilslut varmgasledningen (2). Tilspænd kravemøtrikken.
Spænd samtidig kontra på serviceventilen med en tang.
3
Tilslut et kølemiddelarmatur (2) med en kuglehane (3)
på varmgasledningens vedligeholdelsestilslutning.
Tilslut kølemiddelarmaturet med en kuglehane (1) til en
kvælstofflaske (4). Brug tørt kvælstof.
Åbn begge kuglehaner.
Åbn kvælstofflasken.
– Prøvetryk: 2,5 MPa (25 bar)
Luk kvælstofflasken og kuglehanen (1).
– Ventetid: 10 minutter
Hold øje med, om trykket er stabilt. Kontrollér alle forbindelser i kølemiddelkredsen for tæthed, især udedelens og indedelens kravesamlinger. Benyt lækagesøgningsspray.
Resultat 1:
Tryk er stabilt - og ingen utæthed fundet:
▶ Kontrollen er afsluttet. Lad alt kvælstofgas slippe ud
via kølemiddelarmaturet.
▶ Luk kuglehanen (3).
24
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Hydraulisk installation 5
5.7
Resultat 2:
▶
Trykket falder - eller utæthed fundet:
▶ Afhjælp lækagen.
▶ Gentag kontrollen.
Resultat 2:
Trykket stiger.
▶ Gentag den anden kontrol.
Evakuering af kølemiddelkreds
Bemærk
Ved evakueringen fjernes samtidig restfugten fra
kølemiddelkredsen. Varigheden af denne proces
er afhængig af restfugten og udetemperaturen.
1.
Den anden kontrol er afsluttet. Luk kuglehanerne (2)
og (4).
5.8
Påfyldning af ekstra kølemiddel
Fare!
Risiko for personskader på grund af udslippende kølemiddel!
Udslippende kølemiddel kan forårsage kvæstelser ved berøring.
Sørg for, at de to afspærringsventiler på udedelen stadig er lukkede.
1
▶
Brug værnemidler (beskyttelsesbriller og
handsker).
3
1.
2
5
4
Bestem den enkelte længde af kølemiddelledningen.
Beregn den nødvendige mængde kølemiddel.
Produkt
Enkelt længde af
kølemiddelledning
Nødvendigt ekstra
kølemiddel
Alle
≤ 15 m
Ingen
VWL 35/5 og
VWL 55/5
> 15 m
30 g pr. ekstra
meter (over 15 m)
VWL 75/5 til
VWL 125/5
> 15 m
70 g pr. ekstra
meter (over 15 m)
Betingelse: Længde af kølemiddelledning > 15 m
2.
3.
4.
5.
6.
Tilslut et kølemiddelarmatur (3) med en kuglehane (4)
på varmgasledningens vedligeholdelsestilslutning.
Tilslut kølemiddelarmaturet med en kuglehane (2) til et
vakuummeter (1) og en vakuumpumpe (5).
Åbn begge kuglehaner.
Første kontrol: Slå vakuumpumpen til. Evakuer kølemiddelledningerne og indedelens pladevarmeveksler.
– Absolut tryk, der kan/skal nås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens funktionstid: 30 minutter
Slå vakuumpumpen fra. Vent 3 minutter. Kontrollér trykket.
▶
Sørg for, at de to afspærringsventiler på udedelen stadig
er lukkede.
1
2
R410A
Resultat 1:
Tryk er stabilt:
▶ Den første kontrol er afsluttet. Begynd med den
anden kontrol (trin 7).
4
3
Resultat 2:
7.
8.
Trykket stiger.
▶ Der er en utæthed: Kontrollér udedelens og indedelens kravesamlinger. Afhjælp lækagen. Begynd med
den anden kontrol (trin 7).
▶ Der er restfugt: Udfør en tørring. Begynd i den forbindelse med den anden kontrol (trin 7).
Anden kontrol: Slå vakuumpumpen til. Evakuer kølemiddelledningerne og indedelens pladevarmeveksler.
– Absolut tryk, der kan/skal nås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens funktionstid: 30 minutter
Slå vakuumpumpen fra. Vent 3 minutter. Kontrollér trykket.
Resultat 1:
Tryk er stabilt:
5
▶
▶
▶
▶
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Tilslut kølemiddelarmaturet (2) med kuglehanen (1) til en
kølemiddelflaske (4).
– Kølemiddel, der skal anvendes: R410A
Stil kølemiddelflasken på vægten (5). Hvis kølemiddelflasken ikke har en følerlomme, skal du stille flasken på
hovedet på vægten.
Lad kuglehanen (3) være lukket. Åbn kølemiddelflasken
og kuglehanen (1).
Sæt vægten på nul, når slangerne er fyldt med kølemiddel.
Åbn kuglehanen (3). Fyld udedelen med den beregnede
kølemiddelmængde.
Luk begge kuglehaner.
25
6 Elinstallation
▶
6
Luk kølemiddelflasken.
5.9
Åbning af afspærringsventiler, frigivelse af
kølemiddel
6.1
Udslippende kølemiddel kan forårsage kvæstelser ved berøring.
Ukorrekt udført elektrisk installation kan reducere produktets driftssikkerhed og medføre
kvæstelser eller materielle skader.
▶
▶
Brug værnemidler (beskyttelsesbriller og
handsker).
1.
2.
3.
1
4.
5.
3.
4.
5.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
26
Forberedelse af elinstallation
Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød ved
forkert elektrisk tilslutning!
Fare!
Risiko for personskader på grund af udslippende kølemiddel!
1.
2.
Elinstallation
Fjern de to afdækningskapper (1).
Skru de to unbrakoskruer ud til anslaget.
◁ Kølemidlet strømmer ind i kølemiddelledningerne og
i indedelen (varmeveksler).
Kontroller, at der ikke er udslip af kølemiddel. Kontroller
især alle forskruninger og ventiler.
Skru de to afdækningskapper på. Tilspænd afdækningskapperne forsvarligt.
Afslutning af arbejde på kølemiddelkredsen
Afbryd kølemiddelarmaturet fra vedligeholdelsestilslutningen.
Skru afdækningskappen på vedligeholdelsestilslutningen.
Anbring den termiske isolering på udedelens kølemiddeltilslutninger.
Anbring den termiske isolering på indedelens kølemiddeltilslutninger.
Udfyld mærkaten vedrørende kølemiddelmængder.
Den befinder sig til venstre for serviceventilerne. Notér den fra fabrikken påfyldte kølemiddelmængde (se
typeskilt), den yderligere påfyldte kølemiddelmængde
og den samlede kølemiddelmængde.
Notér dataene i servicebogen.
Monter serviceventilernes afdækning.
6.2
▶
▶
▶
▶
6.3
Udfør kun elinstallationen, hvis du er autoriseret installatør og kvalificeret til at udføre arbejdet.
Vær opmærksom på de tekniske tilslutningsbetingelser
for tilslutning til energiforsyningsselskabets lavspændingsnet.
Find ud af, om funktionen EVU-spærre er planlagt for
produktet, og hvordan produktets strømforsyning, afhængigt af frakobling, skal udføres.
Bestem via typeskiltet, om produktet kræver en elektrisk
tilslutning 1~/230V eller 3~/400V.
Bestem produktets dimensioneringsstrøm ved hjælp af
typeskiltet. Udled heraf de passende ledningstværsnit
for de elektriske ledninger.
Forbered trækningen af de elektriske ledninger fra bygningen gennem væggennemføringen til produktet.
Krav til elektriske komponenter
Til nettilslutningen skal der anvendes fleksible slangeledninger, der er egnede til udlægning ude i det fri. Specifikationen skal som minimum opfylde standarden 60245
IEC 57 med betegnelsen H05RN-F.
De elektriske afbrydere (sikkerhedsafbrydere) skal have
en kontaktåbning på mindst 3 mm.
Til den elektriske sikring skal der benyttes træge sikringer
(sikkerhedsafbryder) med karakteristik C. Ved 3-faset
nettilslutning skal sikringerne være 3-polet skiftende.
Til personbeskyttelsen skal der, hvis det er foreskrevet
for installationsstedet, benyttes universalstrømfølsomme
fejlstrøm-sikkerhedsafbrydere type B.
Installation af komponenter for funktion
EVU-spærre
Hvis funktionen EVU-spærre er planlagt, kan varmepumpens
varmeproduktion fra tid til anden frakobles af energiforsyningsselskabet.
Frakoblingen kan så, afhængigt af hvad energiforsyningsselskabet har fastsat, ske på to måder:
–
–
Signalet for frakobling ledes hen på indedelens tilslutning
S21 (elektronisk styret frakobling).
Signalet for frakobling ledes hen på en skillekontaktor i
sikringsboksen, der er installeret på installationsstedet
(hård frakobling).
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Elinstallation 6
4.
Betingelse: Funktion EVU-spærre planlagt
▶
▶
Installer og forbind ekstra komponenter i bygningens
måler-/sikringsboks.
Følg installationsvejledningen til indedelen.
6.4
1.
2.
1.
7.
Åbning af kontrolboksen
Løsn de to skruer ved underkanten.
Løsn afdækningen ved at løfte den ud af låsemekanismen.
6.5
5.
6.
Før nettilslutningsledningen fra bygningen gennem
væggennemføringen til produktet.
Afisoler den elektriske ledning. (→ side 27)
Tilslut nettilslutningsledningen i kontrolboksen på tilslutningen X200.
Fastgør nettilslutningsledningen med trækaflastningsklemmen.
6.6.2
1.
Afisolering af elektrisk ledning
Installer til produktet, hvis foreskrevet for installationsstedet, to fejlstrøm-sikkerhedsafbrydere.
Afkort den elektriske ledning efter behov.
X200
≤ 30 mm
2.
Afisoler den elektriske ledning som vist på illustrationen.
Pas på ikke at beskadige de enkelte lederes isolering.
6.6
Ved en netspænding over 253 V kan elektronikkomponenterne blive ødelagt.
▶
Kontrollér, at det enfasede nets nominelle
spænding er 230 V (+10%/-15%).
Bestem tilslutningstypen:
Fald
Type tilslutning
EVU-spærre ikke planlagt
Enkelt strømforsyning
EVU-spærre forudset, frakobling via
tilslutning S21
EVU-spærre forudset, frakobling via
skillekontaktor
6.6.1
1.
X210
Etablering af strømforsyning, 1~/230V
Forsigtig!
Risiko for materielle skader som følge af
for høj tilslutningsspænding!
▶
1~/230V, dobbelt strømforsyning
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dobbelt strømforsyning
N
L3
L2
L1
6.7
1~/230V, enkelt strømforsyning
Installer til produktet, hvis foreskrevet for installationsstedet, en fejlstrøm-sikkerhedsafbryder.
Installer to elektriske afbrydere (sikkerhedsafbrydere) til
produktet, som vist på illustrationen.
Anvend to 3-polede nettilslutningsledninger.
Før nettilslutningsledningerne fra bygningen gennem
væggennemføringen til produktet.
Afisoler den elektriske ledning. (→ side 27)
Tilslut nettilslutningsledningen (fra varmepumpe-elmåler) i kontrolboksen på tilslutningen X200.
Fjern den 2-polede bro ved tilslutningen X210.
Tilslut nettilslutningsledningen (fra husholdningens elmåler) på tilslutningen X211.
Fastgør nettilslutningsledningerne med trækaflastningsklemmerne.
Etablering af strømforsyning, 3~/400V
Forsigtig!
Risiko for materielle skader som følge af
for høj tilslutningsspænding!
Ved en netspænding over 440 V kan elektronikkomponenterne blive ødelagt.
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
3.
Kontrollér, at det trefasede nets nominelle
spænding er 400 V (+10%/-15%).
L
1
2
1
2.
▶
Installer en elektrisk afbryder (sikkerhedsafbryder) til
produktet, som vist på illustrationen.
Brug en 3-polet nettilslutningsledning.
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Forsigtig!
Risiko for materielle skader som følge af
for store spændingsvariationer!
Hvis spændingsdifferencen mellem strømforsyningens enkelte faser er for stor, kan det
medføre fejlfunktioner ved produktet.
▶
Sørg for, at der er en spændingsforskel på
under 2 % mellem de enkelte faser.
27
7 Idrifttagning
▶
Bestem tilslutningstypen:
Fald
Type tilslutning
EVU-spærre ikke planlagt
Enkelt strømforsyning
EVU-spærre forudset, frakobling via
tilslutning S21
EVU-spærre forudset, frakobling via
skillekontaktor
6.7.1
1.
Dobbelt strømforsyning
3~/400V, enkelt strømforsyning
X200
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
Afisoler den elektriske ledning. (→ side 27)
Tilslut den 5-polede nettilslutningsledning i kontrolboksen på tilslutningen X200.
Fjern den 2-polede bro ved tilslutningen X210.
Tilslut den 3-polede nettilslutningsledning på tilslutningen X211.
Fastgør nettilslutningsledningerne med trækaflastningsklemmerne.
7.
8.
9.
6.8
Installer til produktet, hvis foreskrevet for installationsstedet, en fejlstrøm-sikkerhedsafbryder.
N
L3
L2
L1
5.
6.
Tilslutning af eBUS-ledning
Betingelse: Kølemiddelledninger med eBUS-ledning
▶
▶
Tilslut eBUS-ledningen til tilslutning X206, BUS.
Fastgør eBUS-ledningen med trækaflastningsklemmen.
Betingelse: Separat eBUS-ledning
N
L3
L2
L1
▶
▶
Brug en 2-polet eBUS-ledning med et ledertværsnit på
0,75 mm².
Før eBUS-ledningen fra bygningen gennem væggennemføringen til produktet.
1
S20
X206
2
S21
1
BUS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Installer en elektrisk afbryder (sikkerhedsafbryder) til
produktet, som vist på illustrationen.
Brug en 5-polet nettilslutningsledning.
Før nettilslutningsledningen fra bygningen gennem
væggennemføringen til produktet.
Afisoler den elektriske ledning. (→ side 27)
Tilslut nettilslutningsledningen i kontrolboksen på tilslutningen X200.
Fastgør nettilslutningsledningen med trækaflastningsklemmen.
6.7.2
1.
3~/400V, dobbelt strømforsyning
▶
▶
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1.
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
28
Installer to elektriske afbrydere (sikkerhedsafbrydere) til
produktet, som vist på illustrationen.
Brug en 5-polet nettilslutningsledning (fra varmepumpeelmåler) og en 3-polet nettilslutningsledning (fra husholdningens elmåler).
Før nettilslutningsledningerne fra bygningen gennem
væggennemføringen til produktet.
7.1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
-
1
+
eBUS
Lukning af kontrolboksen
Fastgør afdækningen ved at sænke den ned i låsemekanismen.
Fastgør afdækningen med to skruer ved underkanten.
6.11
7
3
2
Overhold elektroplanen i tillægget.
6.10
▶
4
Tilslutning af tilbehør
2.
Installer til produktet, hvis foreskrevet for installationsstedet, to fejlstrøm-sikkerhedsafbrydere.
5
Tilslut eBUS-ledningen til tilslutning X206, BUS.
Fastgør eBUS-ledningen med trækaflastningsklemmen.
6.9
▶
6
Forsegling af væggennemføring
Forsegl væggennemføringen med en egnet tætningsmasse.
Idrifttagning
Kontrol før tilkobling
Kontrollér, om alle hydrauliske tilslutninger er udført korrekt.
Kontrollér, om alle elektriske tilslutninger er udført korrekt.
Kontrollér, om der er installeret en afbryder.
Kontrollér, hvis det er foreskrevet for installationsstedet,
om der er installeret en fejlstrøm-sikkerhedsafbryder.
Læs driftsvejledningen.
Sørg for, at der er gået mindst 30 minutter fra opstillingen
til indkoblingen af produktet.
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tilpasning til anlægget 8
7.2
▶
Aktivering af produktet
Slå afbryderen i bygningen (sikkerhedsafbryder) til, der er
forbundet med produktet.
7.3
▶
Udførelse af indstillinger på indedelens
styring
Følg beskrivelsen (→ Installationsvejledning til indedel,
idrifttagning).
7.4
Udførelse af indstillinger på systemautomatikken
Gyldighed: System-automatik til stede
1.
Følg beskrivelsen (→ Installationsvejledning til indedel,
idrifttagning).
Følg beskrivelsen (→ Installationsvejledning til systemautomatik, idrifttagning).
2.
8
Tilpasning til anlægget
8.1
▶
Tilpasning af indstillinger på indedelens
styring
Brug tabellen oversigt VVS-installatørens niveau (→ Installationsvejledning til indedel, tillæg).
9
Overdragelse til ejeren
9.1
▶
▶
▶
Forklar driften for brugeren.
Gør især opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
Underret brugeren om nødvendigheden af regelmæssig
vedligeholdelse.
11.1
▶
▶
Overholdelse af arbejdsplan og intervaller
Brug tabellen over inspektions- og vedligeholdelsesarbejde i tillægget.
Overhold de nævnte intervaller. Udfør alle nævnte arbejder.
11.2
Fremskaffelse af reservedele
De originale komponenter er certificeret som en del af produktet ved CE-overensstemmelsesprøvningen. På bagsiden
er der angivet en kontaktadresse, hvor du kan få informationer om, hvilke originale reservedele der fås fra Vaillant.
▶
Hvis der skal bruges reservedele til service eller reparation, må der kun anvendes originale reservedele fra
Vaillant.
11.3
Forberedelse af eftersyn og service
Følg de grundliggende sikkerhedsregler, inden du udfører
inspektions- og vedligeholdelsesarbejde eller monterer reservedele.
▶
▶
▶
Slå alle afbrydere i bygningen (sikkerhedsafbrydere) fra,
der er forbundet med produktet.
Adskil produktet fra strømforsyningen.
Når du arbejder på produktet, skal alle elektriske komponenter beskyttes imod stænkvand.
11.4
Garanti for arbejdssikkerhed
Gyldighed: Fladt tag
Det flade tag udgør et sikkerhedskritisk arbejdsområde.
Overhold altid disse sikkerhedsregler ved arbejde på
produktet:
▶
▶
Afhjælpning af fejl
10.1
Fejlmeldinger
I tilfælde af fejl vises en fejlkode på displayet til indedelens
styring.
Brug tabellen med fejlmeldinger (→ Installationsvejledning
til indedel, tillæg).
10.2
▶
Eftersyn og service
Underretning af ejeren
10
▶
11
Andre fejl
Brug tabellen til fejlfinding (→ Installationsvejledning til
indedel, tillæg).
▶
▶
Sørg for en sikker adgang til det flade tag.
Kontrollér, om der er et sikkerhedsområde på 2 m til sikkerhedslinjen, med tillæg af en nødvendig afstand til arbejdet på produktet. Sikkerhedsområdet må ikke betrædes.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontrollere, om der
ved sikkerhedslinjen er monteret en teknisk faldsikring,
f.eks. et belastbart gelænder, eller en teknisk opfangsanordning, f.eks. et stillads eller sikkerhedsnet.
Hvis der er en tagluge eller tagvinduer i nærheden på
flade tage, skal disse sikres mod betrædning og nedstyrtning, f.eks. ved hjælp af en afspærring.
11.5
▶
Rengøring af produktet
Rengør kun produktet, når alle kabinetdele og afdækninger er monteret.
Advarsel!
Fare for beskadigelse på grund af stænkvand!
Produktet indeholder elektriske komponenter,
der kan beskadiges af stænkvand.
▶
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Rengør ikke produktet med en højtryksrenser eller en styret vandstråle.
29
11 Eftersyn og service
▶
▶
Rengør produktet med en svamp og varmt vand med
rengøringsmiddel.
Brug ikke skuremidler. Brug ikke opløsningsmidler. Brug
ikke klor- eller ammoniakholdige rengøringsmidler.
11.6
1.
1
Kontrol/rengøring af fordamper
Kontrollér fordamperen optisk bagfra gennem luftindgangsgitteret.
Kontrollér, om der er fastsiddende snavs mellem lamellerne eller aflejringer på lamellerne.
2.
Betingelse: Rengøring påkrævet
▶
▶
Afmonter kabinetlåget. (→ side 21)
Afmonter det venstre sidepanel. (→ side 22)
2
5.
Kontrollér, om komponenterne og rørledningerne er fri
for tilsmudsning og korrosion.
6.
Kontrollér, at de interne vedligeholdelsestilslutningers
afdækningskapper (1) sidder forsvarligt fast.
Kontrollér, at den interne vedligeholdelsestilslutnings
afdækningskappe (2) sidder forsvarligt fast.
Kontrollér, om kølemiddelledningernes termiske isolering er ubeskadiget.
Kontrollér, om kølemiddelledningerne er udlagt uden
knæk.
7.
▶
▶
Rengør spalten mellem lamellerne med en blød børste.
Pas på, at lamellerne ikke bøjes.
Glat eventuelle bøjede lameller med en lamelkam.
11.7
1.
2.
3.
4.
8.
9.
Kontrol af ventilator
Afmonter kabinetlåget. (→ side 21)
Afmonter luftudgangsgitteret. (→ side 22)
Drej ventilatoren med hånden.
Kontrollér, at ventilatoren kan køre frit.
11.8
1.
2.
11.10 Kontrol af kølemiddelkreds for tæthed
Gyldighed: Kun produkter med kølemiddelmængde ≥ 2,4 kg, undtagen
Danmark
ELLER Kun produkter med kølemiddelmængde ≥ 1,0 kg, Danmark
Kontrol/rengøring af kondensafløb
1.
Afmonter kabinetlåget. (→ side 21)
Kontrollér kondensbeholderen og kondensatafløbet
optisk fra oven.
Kontrollér, om der har samlet sig snavs på kondensbeholderen eller i kondensatafløbet.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
Betingelse: Rengøring påkrævet
▶
▶
▶
Afmonter det venstre sidepanel. (→ side 22)
Rengør kondensbeholderen og kondensafløbet.
Kontroller, at vandet frit kan løbe væk. Hæld i den forbindelse ca. 1 liter vand i kondensbeholderen.
7.
8.
11.9
1.
2.
3.
4.
30
Kontrol af kølemiddelkreds
Sørg for, at denne årlige tæthedskontrol i kølemiddelkredsen sker iht. til forordning (EU) Nr. 517/2014.
Afmonter kabinetlåget. (→ side 21)
Afmonter serviceventilernes afdækning. (→ side 23)
Afmonter det højtre sidepanel. (→ side 21)
Afmonter frontkabinettet. (→ side 21)
Kontrollér, om komponenterne i kølemiddelkredsen og
kølemiddelledningerne er fri for beskadigelser, korrosion og olieudslip.
Kontrollér komponenterne i kølemiddelkredsen og kølemiddelledningerne for tæthed. Brug en kølemiddellækagesøger, der er egnet til finkontrollen.
Dokumentér resultatet af tæthedskontrollen i servicebogen.
Afmonter kabinetlåget. (→ side 21)
Afmonter serviceventilernes afdækning. (→ side 23)
Afmonter det højtre sidepanel. (→ side 21)
Afmonter frontkabinettet. (→ side 21)
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Standsning 12
11.11 Kontrol af elektriske tilslutninger
13
1.
2.
13.1
Åbn kontrolboksen. (→ side 27)
Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger sidder forsvarligt fast i stikkene eller klemmerne.
Kontrollér jordingen.
Kontrollér, om nettilslutningsledningen er fri for beskadigelser.
3.
4.
11.12 Kontrol af små gummifødder for slitage
1.
▶
▶
Produktet indeholder kølemidlet R410A. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren.
R410A er iht. Kyoto-protokollen en fluoreret drivhusgas med en GWP-værdi på 2088
(GWP = Global Warming Potential).
Anskaf og monter nye gummifødder.
Monter kabinetdelene.
Slå strømforsyningen og produktet til.
Start produktet.
Udfør en driftstest og en sikkerhedskontrol.
12
12.1
1.
2.
12.2
1.
2.
Bortskaffelse af kølemiddel
Advarsel!
Fare for miljøskader!
▶
11.13 Afslutning af inspektion og vedligeholdelse
▶
▶
▶
▶
Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
Følg alle relevante forskrifter.
13.2
Betingelse: Udskiftning påkrævet
▶
Genbrug og bortskaffelse
Bortskaffelse af emballagen
Kontrollér, om de små gummifødder er tydeligt sammentrykkede.
Kontrollér, om de små gummifødder har tydelige revner.
Kontrollér, om der er opstået væsentlig korrosion på de
små gummifødders forskruning.
2.
3.
Genbrug og bortskaffelse
▶
Få aftappet alt kølemidlet i produktet i en
dertil egnet beholder, før produktet bortskaffes, hvorefter kølemidlet kan genvindes eller bortskaffes i overensstemmelse
med de gældende forskrifter.
Sørg for, at kølemidlet bortskaffes af en VVS-installatør.
Standsning
Midlertidig standsning af produktet
Slå afbryderen i bygningen (sikkerhedsafbryder) fra, der
er forbundet med produktet.
Adskil produktet fra strømforsyningen.
Endelig standsning af produktet
Slå afbryderen i bygningen (sikkerhedsafbryder) fra, der
er forbundet med produktet.
Adskil produktet fra strømforsyningen.
Forsigtig!
Risiko for materiel skade ved udsugning
af kølemiddel!
Ved udsugning af kølemiddel kan der opstå
materiel skade ved fastfrysning.
▶
3.
4.
Sørg for, at indedelens kondensator (varmeveksler) ved udsugning af kølemiddel
gennemstrømmes af varmekredsvand på
sekundærsiden eller er tømt helt.
Opsug kølemidlet.
Lad produktet og komponenterne bortskaffe eller genvinde.
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
31
Tillæg
Tillæg
A
Funktionsdiagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
18
17
16
15
14
13
12
11
1
Temperatursensor, ved luftindgang
A
2
Filter
B
Tilslutning varmgasledning (kravesamling)
3
Elektronisk ekspansionsventil
11
Temperatursensor, bag kompressoren
4
Vedligeholdelsestilslutning, i lavtryksområdet
12
Kompressor
5
Temperatursensor, foran kompressoren
13
Kølemiddelseparator
6
4-vejsomskifterventil
14
Kølemiddelsamler
7
Temperatursensor, ved kompressoren
15
Filter/tørrer
8
Vedligeholdelsestilslutning, i højtryksområdet
16
Temperatursensor, ved fordamperen
9
Trykføler
17
Fordamper (varmeveksler)
10
Pressostat
18
Blæser
32
Tilslutning væskeledning (kravesamling)
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tillæg
B
Sikkerhedsanordninger
1
2
3
TI
T
4
5
6
TI
TI
31
30
7
29
28
TI
TI
27
26
8
9
10
11
TCE
TI
12
PT
13
PZHH
14
25
15
22
21
24
23
T
16
TI
17
20
18
TI
TI
19
1
Varmepumpe
15
Kompressor, med kølemiddeludskiller
2
Temperatursensor, bag den ekstra opvarmning
16
Termostat, ved kompressoren
3
temperaturbegrænser
17
Temperatursensor, foran kompressoren
4
Elektrisk ekstraopvarmning
18
Vedligeholdelsestilslutning, i lavtryksområdet
5
Udluftningsventil
19
Temperatursensor, luftindgang
6
Temperatursensor, varmeanlæggets fremløb
20
Fordamper (varmeveksler)
7
Kondensator (varmeveksler)
21
Blæser
8
Temperatursensor, foran kondensatoren
22
Kølemiddelsamler
9
Afspærringsventil, varmgasledning
23
Temperatursensor, ved fordamperen
10
4-vejsomskifterventil
24
Filter
11
Vedligeholdelsestilslutning, i højtryksområdet
25
Elektronisk ekspansionsventil
12
Temperatursensor, bag kompressoren
26
Filter/tørrer
13
Trykføler, i højtryksområdet
27
Afspærringsventil, væskeledning
14
Trykvagt, i højtryksområdet
28
Temperatursensor, bag kondensatoren
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
33
Tillæg
29
Temperatursensor, centralvarmereturløb
30
Tømningsventil
C
Forbindelsesplan
C.1
31
Ekspansionsbeholder
Elektroplan, del 1a, for tilslutning 1~/230V
11
1
10
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
1~/230V
L
3
3
2
1
9
1
2
3
8
1
2
3
N
L
1
2
3
N
L
7
N
L3
L2
L1
N
L
X214
12
X206
X213
S20
S21
BUS
6
5
4
4
5
3
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
Printplade INSTALLER BOARD
7
Forbindelse til printplade HMU
2
Tilslutning strømforsyning
8
3
Bro, afhængigt af tilslutningstype (EVU-spærre)
4
Indgang for maksimaltermostat, ikke anvendt
9
Spændingsforsyning for ventilator 2 (kun ved produkt
VWL 105/5 og VWL 125/5)
Spændingsforsyning for ventilator 1
5
Indgang S21, ikke i brug
10
Kompressor
6
Tilslutning eBUS-ledning
11
Komponenter INVERTER
12
Område for sikkerhedslavspænding (SELV)
34
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tillæg
C.2
Elektroplan, del 1b, for tilslutning 3~/400V
11
12
1
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
10
X211
9
8
7
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
L3
L2
L1
3~/400V
3
3
2
1
1
2
3
N
L
X214
1
2
3
N
L
X213
1
2
3
N
L
13
X206
S20
S21
BUS
6
5
4
3
Printplade INSTALLER BOARD
2
Tilslutning strømforsyning
3
Bro, afhængigt af tilslutningstype (EVU-spærre)
4
Indgang for maksimaltermostat, ikke anvendt
5
Indgang S21, ikke i brug
6
Tilslutning eBUS-ledning
7
Forbindelse til printplade HMU
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
5
2
-
1
+
X212
1
4
eBUS
6
8
9
Spændingsforsyning for ventilator 2 (kun ved produkt
VWL 105/5 og VWL 125/5)
Spændingsforsyning for ventilator 1
10
Drosler (kun ved produkt VWL 105/5 og VWL 125/5)
11
Kompressor
12
Komponenter INVERTER
13
Område for sikkerhedslavspænding (SELV)
35
Tillæg
C.3
Elektroplan, del 2
1
X25
16
3
4
1
2
X24
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
X23
17
X27
M
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
S20
X21
14
p
13
˽
12
p
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
X100 / X106
10
˽
˽
9
8
S21
BUS
18
X16
X15
11
2
6
5
4
3
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
4
3
2
1
4
X22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
X11
X13
X14
˽
X28
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
X1
5
M
6
7
1
Printplade HMU
10
Temperatursensor, bag kompressoren
2
11
Temperatursensor, foran kompressoren
3
Aktivering for ventilator 2 (kun ved produkt
VWL 105/5 og VWL 125/5)
Forbindelse til printplade INSTALLER BOARD
12
Pressostat
4
Bundkarvarme
13
Termostat
5
4-vejsomskifterventil
14
Trykføler
6
Kondensbeholdervarme
15
Elektronisk ekspansionsventil
7
Forbindelse til printplade INSTALLER BOARD
16
Aktivering for komponenter INVERTER
8
Temperatursensor, ved luftindgang
17
Stikplads for kodemodstand til køledrift
9
Aktivering for ventilator 1
18
Område for sikkerhedslavspænding (SELV)
36
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tillæg
D
Eftersyn og service
#
Servicearbejde
Interval
1
Rengøring af produktet
Årligt
29
2
Kontrol/rengøring af fordamper
Årligt
30
3
Kontrol af ventilator
Årligt
30
4
Kontrol/rengøring af kondensafløb
Årligt
30
5
Kontrol af kølemiddelkreds
Årligt
30
6
Gyldighed: Kun produkter med kølemiddelmængde ≥ 2,4 kg, undtagen
Danmark
ELLER Kun produkter med kølemiddelmængde ≥ 1,0 kg, Danmark
Årligt
Kontrol af kølemiddelkreds for tæthed
30
7
Kontrol af elektriske tilslutninger
Årligt
31
8
Kontrol af små gummifødder for slitage
Årligt efter 3 år
31
E
Tekniske data
Bemærk
Nedenstående effektdata gælder for nye produkter med rene varmevekslere.
Bemærk
Effektdataene dækker også den lydsvage drift (drift med nedsat støjemission).
Bemærk
Dataene iht. EN 14825 bestemmes med en speciel kontrolmetode. Informationer herom gives af produktets producent ved angivelse af "Kontrolmetode EN 14825".
Tekniske data – Generelt
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
Højde
765 mm
765 mm
965 mm
1.565 mm
1.565 mm
1.565 mm
1.565 mm
Dybde
Bredde
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
Vægt, uden emballage
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Vægt, driftsklar
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Nominel spænding
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
Mærkeeffekt, maksimal
2,96 kW
2,96 kW
3,84 kW
4,90 kW
7,60 kW
4,90 kW
7,60 kW
Dimensioneringsstrøm,
maksimal
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Startstrøm
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Kapslingsklasse
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
Karakteristik
C, træg, 1polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 1polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 1polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 1polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 3polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 1polet
skiftende
Karakteristik
C, træg, 3polet
skiftende
Overspændingskategori
II
II
II
II
II
II
II
Ventilator, strømforbrug
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
1
1
1
2
2
2
2
Sikringstype
Ventilator, antal
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
37
Tillæg
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ventilator, omdrejningstal,
maksimalt
620 1/min
620 1/min
620 1/min
680 1/min
680 1/min
680 1/min
680 1/min
Ventilator, luftstrøm, maksimal
2.300 m³/h
2.300 m³/h
2.300 m³/h
5.100 m³/h
5.100 m³/h
5.100 m³/h
5.100 m³/h
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Tekniske data – kølemiddelkreds
Materiale, kølemiddelrør
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Enkelt længde, kølemiddelledning, minimal
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Enkelt længde, kølemiddelledning, maksimal
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Tilladt højdeforskel mellem
udedel og indedel
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Tilslutningsteknik, kølemiddelrør
Kravesamling
Kravesamling
Kravesamling
Kravesamling
Kravesamling
Kravesamling
Kravesamling
Udv. diameter, varmgasledning
1/2 "
(12,7 mm)
1/2 "
(12,7 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
Udv. diameter, væskeledning
1/4 "
(6,35 mm)
1/4 "
(6,35 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
Min. vægtykkelse, varmgasledning
0,8 mm
0,8 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
Min. vægtykkelse, væskeledning
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
Kølemiddel, type
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Kølemiddel, påfyldningsmængde
1,50 kg
1,50 kg
2,39 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
Kølemiddel, Global Warming
Potential (GWP)
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
Kølemiddel, CO2-ækvivalent
3,13 t
3,13 t
4,99 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
Tilladt driftstryk, maksimalt
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
Kompressor, model
Rullestempel
Rullestempel
Rullestempel
Rullestempel
Rullestempel
Rullestempel
Rullestempel
Kompressor, olietype
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Kompressor, styring
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
Tekniske data – Anvendelsesgrænser, varmedrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lufttemperatur, minimal
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maksimal
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
Lufttemperatur, minimal, ved
varmtvandsproduktion
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maksimal,
ved varmtvandsproduktion
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
38
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Tillæg
Tekniske data – Anvendelsesgrænser, køledrift
Gyldighed: Produkt med køledrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lufttemperatur, minimal
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
Lufttemperatur, maksimal
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
2,50 kW
3,40 kW
4,60 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,70
3,70
Strømforbrug, effektivt,
A2/W35
0,66 kW
0,89 kW
1,21 kW
2,13 kW
2,13 kW
2,24 kW
2,24 kW
Strømforbrug, A2/W35
3,20 A
4,40 A
5,50 A
10,20 A
3,30 A
10,50 A
3,40 A
Varmeydelse, A7/W35
3,20 kW
4,50 kW
5,80 kW
9,80 kW
9,80 kW
10,30 kW
10,30 kW
5,00
4,80
4,70
4,70
4,70
4,60
4,60
Strømforbrug, effektivt,
A7/W35
0,64 kW
0,94 kW
1,23 kW
2,09 kW
2,09 kW
2,24 kW
2,24 kW
Strømforbrug, A7/W35
3,20 A
4,60 A
5,80 A
9,90 A
3,20 A
10,50 A
3,50 A
Varmeydelse, A7/W45
3,10 kW
4,10 kW
5,50 kW
9,10 kW
9,10 kW
9,70 kW
9,70 kW
3,60
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
3,50
Strømforbrug, effektivt,
A7/W45
0,86 kW
1,17 kW
1,53 kW
2,60 kW
2,60 kW
2,77 kW
2,77 kW
Strømforbrug, A7/W45
4,10 A
5,40 A
6,80 A
12,00 A
4,10 A
12,70 A
4,30 A
Varmeydelse, A7/W55
2,80 kW
3,70 kW
5,00 kW
10,40 kW
10,40 kW
11,00 kW
11,00 kW
2,60
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,80
Strømforbrug, effektivt,
A7/W55
1,08 kW
1,37 kW
1,85 kW
3,71 kW
3,71 kW
3,93 kW
3,93 kW
Strømforbrug, A7/W55
4,90 A
6,30 A
8,00 A
17,00 A
5,80 A
18,30 A
6,20 A
Varmeydelse, A-7/W35
3,60 kW
4,90 kW
6,70 kW
10,20 kW
10,20 kW
11,90 kW
11,90 kW
3,20
2,70
2,70
2,80
2,80
2,50
2,50
1,13 kW
1,81 kW
2,48 kW
3,64 kW
3,64 kW
4,76 kW
4,76 kW
Tekniske data – Ydelse, varmedrift
Varmeydelse, A2/W35
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A2/W35
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W35
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W45
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W55
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35
Effektforbrug, effektivt, A7/W35
Strømforbrug, A-7/W35
5,40 A
8,60 A
11,80 A
17,40 A
5,70 A
22,70 A
7,50 A
Varmeydelse A-7/W35,
lydsvag drift 40%
3,20 kW
3,20 kW
4,20 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
3,10
3,10
3,10
2,90
2,90
2,90
2,90
2,70 kW
2,70 kW
3,50 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
3,20
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00
3,00
2,20 kW
2,20 kW
2,80 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,90
2,90
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, lydsvag drift 40%
Varmeydelse A-7/W35,
lydsvag drift 50%
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, lydsvag drift 50%
Varmeydelse A-7/W35,
lydsvag drift 60%
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, lydsvag drift 60%
0020257297_02 aroTHERM Installations- og vedligeholdelsesvejledning
39
Tillæg
Tekniske data – Ydelse, køledrift
Gyldighed: Produkt med køledrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
4,90 kW
4,90 kW
6,30 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
4,00
4,00
3,80
3,40
3,40
3,40
3,40
Strømforbrug, effektivt,
A35/W18
1,23 kW
1,23 kW
1,66 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
Strømforbrug, A35/W18
6,00 A
6,00 A
7,90 A
17,40 A
5,90 A
17,40 A
5,90 A
3,20 kW
3,20 kW
4,40 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
2,80
2,80
2,80
2,60
2,60
2,60
2,60
Strømforbrug, effektivt,
A35/W7
1,14 kW
1,14 kW
1,57 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
Strømforbrug, A35/W7
5,40 A
5,40 A
7,30 A
15,50 A
5,10 A
15,50 A
5,10 A
Køleydelse, A35/W18
Energivirkningsgrad, EER,
EN 14511, A35/W18
Køleydelse, A35/W7
Energivirkningsgrad, EER,
EN 14511, A35/W7
Tekniske data – Støjemission, varmedrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lydniveau, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W35
51 dB(A)
53 dB(A)
54 dB(A)
58 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
Lydniveau, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W45
51 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Lydniveau, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W55
53 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Lydniveau, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
lydsvag drift 40%
52 dB(A)
52 dB(A)
52 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
Lydniveau, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
lydsvag drift 50%
50 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
Lydniveau, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
lydsvag drift 60%
46 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lydniveau, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A35/W18
54 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Lydniveau, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A35/W7
54 dB(A)
54 dB(A)
55 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
Tekniske data – Støjemission, køledrift
Gyldighed: Produkt med køledrift
40
Installations- og vedligeholdelsesvejledning aroTHERM 0020257297_02
Contents
Operating instructions
Contents
1
Safety .................................................................. 42
1.1
Action-related warnings ....................................... 42
1.2
Intended use ........................................................ 42
1.3
General safety information .................................. 42
2
Notes on the documentation ............................ 44
2.1
Observing other applicable documents ............... 44
2.2
Storing documents............................................... 44
2.3
Validity of the instructions .................................... 44
3
Product description........................................... 44
3.1
Heat pump system............................................... 44
3.2
Functions of the heat pump ................................. 44
3.3
Product design..................................................... 44
3.4
Data plate and serial number .............................. 45
3.5
CE marking .......................................................... 45
3.6
Fluorinated greenhouse gases ............................ 45
4
Operation............................................................ 45
4.1
Switching on the product ..................................... 45
4.2
Operating the product .......................................... 45
4.3
Guaranteeing frost protection .............................. 45
4.4
Switching off the product ..................................... 45
5
Care and maintenance ...................................... 45
5.1
Keeping the product clear, cleaning the
product................................................................. 45
5.2
Caring for the product .......................................... 45
5.3
Maintenance ........................................................ 45
5.4
Observing the maintenance plan......................... 45
6
Troubleshooting ................................................ 46
6.1
Eliminating faults.................................................. 46
7
Decommissioning.............................................. 46
7.1
Temporarily decommissioning the product.......... 46
7.2
Permanently decommissioning the product......... 46
8
Recycling and disposal..................................... 46
8.1
Arranging disposal of refrigerant ......................... 46
Appendix ............................................................................ 47
A
Troubleshooting ................................................ 47
0020257297_02 aroTHERM Operating instructions
41
1 Safety
1
1.1
Safety
Action-related warnings
Classification of action-related warnings
The action-related warnings are classified in
accordance with the severity of the possible
danger using the following warning signs and
signal words:
Warning symbols and signal words
Danger!
Imminent danger to life or risk of
severe personal injury
Danger!
Risk of death from electric shock
Warning.
Risk of minor personal injury
Caution.
Risk of material or environmental
damage
1.2
– compliance with all inspection and maintenance conditions listed in the instructions.
This product can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe
way and understand the hazards involved.
Children must not play with the product.
Cleaning and user maintenance work must
not be carried out by children unless they are
supervised.
Any other use that is not specified in these
instructions, or use beyond that specified in
this document, shall be considered improper
use. Any direct commercial or industrial use
is also deemed to be improper.
Caution.
Improper use of any kind is prohibited.
Intended use
There is a risk of injury or death to the user or
others, or of damage to the product and other
property in the event of improper use or use
for which it is not intended.
The product is the outdoor unit of an air-towater heat pump with split construction.
The product uses the outdoor air as a heat
source and can be used to heat a residential
building and for domestic hot water generation.
The product is only intended for outdoor installation.
The product is intended exclusively for domestic use.
The intended use only allows for these
product combinations:
Outdoor unit
Indoor unit
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Intended use includes the following:
– observance of the operating instructions
included for the product and any other
installation components
1.3
General safety information
1.3.1 Risk of death due to changes to the
product or the product environment
▶ Never remove, bridge or block the safety
devices.
▶ Do not tamper with any of the safety
devices.
▶ Do not damage or remove any tamperproof seals on components.
▶ Do not make any changes:
– The product itself
– To the supply lines
– On the drain pipework
– On the expansion relief valve for the
heat source circuit
– to constructional conditions that may
affect the operational reliability of the
product
1.3.2 Risk of injury from freezing caused
by touching refrigerant
The product is delivered with an operational
filling of R410A refrigerant. Escaping refrigerant may cause freezing if the exit point is
touched.
▶ If refrigerant escapes, do not touch any
components of the product.
42
Operating instructions aroTHERM 0020257297_02
Safety 1
▶ Do not inhale any vapours or gases that
escape from the refrigerant circuit as a
result of leaks.
▶ Avoid skin or eye contact with the refrigerant.
▶ In the event of skin or eye contact with the
refrigerant, seek medical advice.
1.3.3 Risk of injury from burns caused by
touching refrigerant pipes
The refrigerant pipes between the outdoor
unit and the indoor unit may become extremely hot during operation. There is a risk
of burns.
▶ Do not touch any uninsulated refrigerant
pipes.
1.3.4 Risk of injury and material damage
due to maintenance and repairs
carried out incorrectly or not carried
out at all
▶ Never attempt to carry out maintenance
work or repairs on your product yourself.
▶ Faults and damage should be immediately
rectified by a competent person.
▶ Adhere to the maintenance intervals specified.
1.3.5 Risk of malfunctions caused by
incorrect power supply
The power supply must remain within the
specified limits so that the product does not
malfunction:
cape into the atmosphere. R410A is a fluorinated greenhouse gas covered by the Kyoto
Protocol, with a GWP of 2088 (GWP = Global
Warming Potential). If this gas escapes into
the atmosphere, its impact is 2088 times
greater than the natural greenhouse gas CO2.
Before the product is disposed of, the refrigerant that is contained in it must be completely drained into a suitable vessel so that
it can then be recycled or disposed of in accordance with regulations.
▶ Ensure that only an officially certified competent person with appropriate protective
equipment carries out installation or maintenance work or any other form of intervention on the refrigerant circuit.
▶ Arrange for the refrigerant that is contained
in the product to be recycled or disposed
of by a certified competent person in accordance with the regulations.
1.3.8 Danger caused by improper
operation
Improper operation may present a danger to
you and others, and cause material damage.
▶ Carefully read the enclosed instructions
and all other applicable documents, particularly the "Safety" section and the warnings.
▶ Only carry out the activities for which instructions are provided in these operating
instructions.
– Single-phase: 230 V (+10/-15%), 50 Hz
– Three-phase: 400 V (+10/-15%), 50 Hz
1.3.6 Risk of material damage caused by
frost
▶ Ensure that the heating installation always
remains in operation during freezing conditions and that all rooms are sufficiently
heated.
▶ If you cannot ensure the operation, have a
competent person drain the heating installation.
1.3.7 Risk of environmental damage
caused by escaping refrigerant
The product contains the refrigerant R410A.
This refrigerant must not be allowed to es-
0020257297_02 aroTHERM Operating instructions
43
2 Notes on the documentation
2
2.1
▶
▶
2.2
▶
2.3
Notes on the documentation
Observing other applicable documents
You must observe all operating instructions enclosed with
the installation components.
Observe the country-specific notes in the Country Specifics appendix.
3
Storing documents
4
Keep this manual and all other applicable documents
safe for future use.
1
2
5
Validity of the instructions
These instructions apply only to:
6
Product
VWL 35/5 AS 230V S2
1
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
2
3
Heat pump | Outdoor
unit
eBUS line
4
5
Control for the indoor
unit
Heat pump | Indoor unit
System control (optional)
6
Refrigerant circuit
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
3.2
VWL 125/5 AS S2
The heat pump has a closed refrigerant circuit in which refrigerant circulates.
Product
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
Functions of the heat pump
Cyclic evaporation, compression, liquefaction and expansion
takes in heat energy from the surroundings and transfers it to
the building. In cooling mode, heat energy is extracted from
the building and released into the environment.
3.3
Product design
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
1
VWL 125/5 AS
3
3.1
Product description
Heat pump system
Design of a typical heat pump system with split technology:
3
2
44
1
Air inlet grille
2
Data plate
3
Air outlet grille
Operating instructions aroTHERM 0020257297_02
Operation 4
3.4
Data plate and serial number
5
The data plate is located on the right-hand side of the product's exterior.
5.1
The data plate includes the nomenclature and the serial
number.
1.
3.5
2.
CE marking
3.
4.
The CE marking shows that the products comply with the
basic requirements of the applicable directives as stated on
the data plate.
The declaration of conformity can be viewed at the manufacturer's site.
3.6
Fluorinated greenhouse gases
The product contains fluorinated greenhouse gases.
5.2
▶
▶
5.3
Care and maintenance
Keeping the product clear, cleaning the
product
Regularly remove branches and leaves that have
gathered around the product.
Regularly remove leaves and dirt from the ventilation
grille below the product.
Regularly remove snow from the air inlet grille and from
the air outlet grille.
Regularly remove snow that has gathered around the
product.
Caring for the product
Clean the casing with a damp cloth and a little solventfree soap.
Do not use sprays, scouring agents, detergents, solvents
or cleaning agents that contain chlorine.
Maintenance
Applicability: Except Great Britain
4
4.1
▶
4.2
Operation
Switching on the product
Switch on the disconnector (circuit breaker) to which the
product is connected in the building.
Operating the product
The control for the indoor unit provides information about the
operating mode, and is used to set parameters and eliminate
faults.
▶
Go to the indoor unit. Follow the operating instructions for
the indoor unit.
Condition: System control present
The system control controls the heating installation and domestic hot water generation of a connected domestic hot water cylinder.
▶
4.3
1.
2.
4.4
1.
2.
Go to the system control. Follow the operating instructions for the system control.
Guaranteeing frost protection
Ensure that the product is switched on and remains
switched on.
Ensure that no snow accumulates around the air inlet
and air outlet.
Switching off the product
Switch off the disconnector (circuit breaker) to which the
product is connected in the building.
Note that this means that frost protection is no longer
guaranteed.
0020257297_02 aroTHERM Operating instructions
An annual inspection and biennial maintenance of the
product carried out by a competent person is a prerequisite
for ensuring that the product is permanently ready and
safe for operation, reliable, and has a long service life. The
inspection may require maintenance to be carried out earlier,
depending on the results.
Applicability: Great Britain
An annual inspection of the product carried out by a competent person is a prerequisite for ensuring that the product is
permanently ready and safe for operation, reliable, and has a
long working life.
5.4
▶
Observing the maintenance plan
Observe the maintenance plan (→ Installation instructions, appendix). Comply with the intervals.
Danger!
Risk of injury and risk of material damage
due to neglected or incorrect maintenance
and repairs.
Neglected or incorrect maintenance work or
repairs may lead to personal injury or damage to the product.
▶
▶
Never attempt to carry out maintenance
work or repairs on the product.
Employ an authorised installation company to complete such work. We recommend making a maintenance contract.
45
6 Troubleshooting
6
6.1
Troubleshooting
Eliminating faults
If a fault occurs, you can eliminate it yourself in many cases.
To do this, use the "Troubleshooting" table in the appendix.
▶
7
7.1
▶
7.2
▶
8
▶
Contact a competent person if the measure that is described is unsuccessful.
Decommissioning
Temporarily decommissioning the product
Switch off the product. Protect the heating installation
against frost, for example by draining the heating installation.
Permanently decommissioning the product
Have a competent person permanently decommission
the product.
Recycling and disposal
The competent person who installed your product is responsible for the disposal of the packaging.
If the product is labelled with this mark:
▶
▶
In this case, do not dispose of the product with the
household waste.
Instead, hand in the product to a collection centre for
waste electrical or electronic equipment.
If the product contains batteries that are labelled with
this mark, these batteries may contain substances that are
hazardous to human health and the environment.
▶
8.1
In this case, dispose of the batteries at a collection point
for batteries.
Arranging disposal of refrigerant
The product is filled with R410A refrigerant.
▶
▶
46
Refrigerant must only be disposed of by an authorised
competent person.
Observe the general safety information.
Operating instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
Appendix
A
Troubleshooting
Fault
Possible cause
Measure
The product no longer
works.
The power supply has been
temporarily disconnected.
None. When the power supply is re-established, the product automatically starts up.
The power supply has been
permanently disconnected.
Inform your competent person.
Thawing procedure at high
air humidity.
None. This is a normal effect.
Cloud of vapour at the
product.
0020257297_02 aroTHERM Operating instructions
47
Contents
Installation and maintenance
instructions
6
Electrical installation......................................... 67
6.1
Preparing the electrical installation...................... 67
6.2
Requirements for electrical components ............. 67
Contents
6.3
Installing components for the energy supply
company lockout function .................................... 67
1
Safety .................................................................. 50
6.4
Opening the electronics box ................................ 67
1.1
Action-related warnings ....................................... 50
6.5
Stripping the electrical wire.................................. 67
1.2
Intended use ........................................................ 50
6.6
Establishing the power supply, 1~/230V.............. 67
1.3
General safety information .................................. 50
6.7
Establishing the power supply, 3~/400V.............. 68
1.4
Regulations (directives, laws, standards) ............ 51
6.8
Connecting the eBUS line ................................... 69
2
Notes on the documentation ............................ 52
6.9
Connecting accessories ...................................... 69
2.1
Observing other applicable documents ............... 52
6.10
Closing the electronics box.................................. 69
2.2
Storing documents............................................... 52
2.3
Validity of the instructions .................................... 52
2.4
Further information .............................................. 52
3
Product description........................................... 52
3.1
Heat pump system............................................... 52
3.2
Cooling mode....................................................... 52
3.3
Functions of the heat pump ................................. 52
3.4
Description of the product.................................... 53
3.5
Product design..................................................... 53
3.6
Information on the data plate ............................... 54
3.7
CE marking .......................................................... 55
3.8
Connection symbols ............................................ 55
3.9
Application limits .................................................. 55
3.10
Thawing mode ..................................................... 56
3.11
Safety devices ..................................................... 56
4
Set-up.................................................................. 56
4.1
Unpacking the product......................................... 56
4.2
Checking the scope of delivery............................ 56
4.3
Transporting the product ..................................... 56
4.4
Dimensions .......................................................... 57
4.5
Complying with minimum clearances .................. 57
4.6
Conditions for the installation type....................... 58
4.7
Requirements for the installation site .................. 58
4.8
Ground installation............................................... 60
4.9
Wall installation.................................................... 61
4.10
Flat roof installation.............................................. 61
4.11
Removing the casing sections ............................. 62
4.12
Installing the casing sections ............................... 63
5
Hydraulics installation ...................................... 63
5.1
Preparing work on the refrigerant circuit.............. 63
5.2
Routing refrigerant pipes ..................................... 64
5.3
Removing the service valve cover....................... 64
5.4
Cutting the pipes to length and flaring the pipe
ends ..................................................................... 64
5.5
Connecting the refrigerant pipes ......................... 65
5.6
Checking the refrigerant circuit for tightness ....... 65
5.7
Evacuating the refrigerant circuit ......................... 65
5.8
Adding additional refrigerant................................ 66
5.9
Opening the isolation valve, releasing the
refrigerant ............................................................ 66
5.10
Completing work on the refrigerant circuit ........... 67
48
6.11
Sealing the wall duct............................................ 69
7
Start-up ............................................................... 69
7.1
Checking before switching on.............................. 69
7.2
Switching on the product ..................................... 70
7.3
Implementing settings on the indoor unit's
control .................................................................. 70
7.4
Configuring the settings on the system control .... 70
8
Adapting the unit to the installation ................ 70
8.1
Adapting the settings on the indoor unit's
control .................................................................. 70
9
Handing over to the end user ........................... 70
9.1
Instructing the end user ....................................... 70
10
Troubleshooting ................................................ 70
10.1
Fault messages ................................................... 70
10.2
Other faults .......................................................... 70
11
Inspection and maintenance ............................ 70
11.1
Observing the work plan and intervals ................ 70
11.2
Procuring spare parts .......................................... 70
11.3
Preparing for inspection and maintenance .......... 70
11.4
Guaranteeing occupational safety ....................... 70
11.5
Cleaning the product............................................ 70
11.6
Checking/cleaning the evaporator ....................... 71
11.7
Checking the fan.................................................. 71
11.8
Checking/cleaning the condensate discharge ..... 71
11.9
Checking the refrigerant circuit ............................ 71
11.10
Checking the refrigerant circuit for tightness ....... 71
11.11
Checking the electrical connections .................... 72
11.12
Checking the small rubber feet for wear.............. 72
11.13
Completing inspection and maintenance............. 72
12
Decommissioning.............................................. 72
12.1
Temporarily decommissioning the product.......... 72
12.2
Permanently decommissioning the product......... 72
13
Recycling and disposal..................................... 72
13.1
Recycling and disposal ........................................ 72
13.2
Disposing of the refrigerant ................................. 72
Appendix ............................................................................ 73
A
Functional diagram............................................ 73
B
Safety devices.................................................... 74
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Contents
C
Wiring diagram................................................... 75
C.1
Wiring diagram, part 1a, for connection 1~/230
V .......................................................................... 75
C.2
Wiring diagram, part 1b, for connection 3~/400
V .......................................................................... 76
C.3
Wiring diagram, part 2 ......................................... 77
D
Inspection and maintenance work ................... 78
E
Technical data.................................................... 78
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
49
1 Safety
1
1.1
Safety
Action-related warnings
Classification of action-related warnings
The action-related warnings are classified in
accordance with the severity of the possible
danger using the following warning signs and
signal words:
Warning symbols and signal words
Danger!
Imminent danger to life or risk of
severe personal injury
Danger!
Risk of death from electric shock
Warning.
Risk of minor personal injury
Caution.
Risk of material or environmental
damage
1.2
Intended use
– installing and setting up the product in accordance with the product and system approval
– compliance with all inspection and maintenance conditions listed in the instructions.
Intended use also covers installation in accordance with the IP code.
Any other use that is not specified in these
instructions, or use beyond that specified in
this document, shall be considered improper
use. Any direct commercial or industrial use
is also deemed to be improper.
Caution.
Improper use of any kind is prohibited.
1.3
General safety information
1.3.1 Risk of death from electric shock
There is a risk of death from electric shock if
you touch live components.
Before commencing work on the product:
There is a risk of injury or death to the user or
others, or of damage to the product and other
property in the event of improper use or use
for which it is not intended.
The product uses the outdoor air as a heat
source and can be used to heat a residential
building and for domestic hot water generation.
▶ Disconnect the product from the power
supply by switching off all power supplies
at all poles (electrical partition with a contact gap of at least 3 mm, e.g. fuse or circuit breaker).
▶ Secure against being switched back on
again.
▶ Wait for at least 3 minutes until the capacitors have discharged.
▶ Check that there is no voltage.
The product is only intended for outdoor installation.
1.3.2 Risk of death due to lack of safety
devices
The product is the outdoor unit of an air-towater heat pump with split construction.
The product is intended exclusively for domestic use.
The intended use only allows for these
product combinations:
Outdoor unit
Indoor unit
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Intended use includes the following:
– observance of accompanying operating,
installation and maintenance instructions
for the product and any other system components
50
The basic diagrams included in this document do not show all safety devices required
for correct installation.
▶ Install the necessary safety devices in the
installation.
▶ Observe the applicable national and international laws, standards and directives.
1.3.3 Risk of injury from freezing caused
by touching refrigerant
The product is delivered with an operational
filling of R410A refrigerant. Escaping refrigerant may cause freezing if the exit point is
touched.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Safety 1
▶ If refrigerant escapes, do not touch any
components of the product.
▶ Do not inhale any vapours or gases that
escape from the refrigerant circuit as a
result of leaks.
▶ Avoid skin or eye contact with the refrigerant.
▶ In the event of skin or eye contact with the
refrigerant, seek medical advice.
1.3.7 Risk of material damage caused by
using an unsuitable material
1.3.4 Risk of burns, scalds and frostbite
due to hot and cold components
The following work must only be carried out
by competent persons who are sufficiently
qualified to do so:
There is a risk of burns and frostbite from
some components, particularly uninsulated
pipelines.
▶ Only carry out work on the components
once they have reached environmental
temperature.
1.3.5 Risk of environmental damage
caused by escaping refrigerant
The product contains the refrigerant R410A.
This refrigerant must not be allowed to escape into the atmosphere. R410A is a fluorinated greenhouse gas covered by the Kyoto
Protocol, with a GWP of 2088 (GWP = Global
Warming Potential). If this gas escapes into
the atmosphere, its impact is 2088 times
greater than the natural greenhouse gas CO2.
Unsuitable refrigerant pipes may cause material damage.
▶ Only use special copper pipes designed
for refrigeration technology.
1.3.8 Risk caused by inadequate
qualifications
–
–
–
–
–
–
–
Set-up
Dismantling
Installation
Start-up
Inspection and maintenance
Repair
Decommissioning
▶ Proceed in accordance with current technology.
1.4
Regulations (directives, laws,
standards)
▶ Observe the national regulations, standards, directives, ordinances and laws.
Before the product is disposed of, the refrigerant that is contained in it must be completely drained into a suitable vessel so that
it can then be recycled or disposed of in accordance with regulations.
▶ Ensure that only an officially certified competent person with appropriate protective
equipment carries out installation or maintenance work or any other form of intervention on the refrigerant circuit.
▶ Arrange for the refrigerant that is contained
in the product to be recycled or disposed
of by a certified competent person in accordance with the regulations.
1.3.6 Risk of material damage caused by
using an unsuitable tool
▶ Use the correct tool.
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
51
2 Notes on the documentation
2
2.1
▶
▶
2.2
▶
2.3
Notes on the documentation
Observing other applicable documents
You must observe all the operating and installation instructions included with the system components.
Observe the country-specific notes in the Country Specifics appendix.
3
Product description
3.1
Heat pump system
Design of a typical heat pump system with split technology:
Storing documents
Pass these instructions and all other applicable documents on to the end user.
3
Validity of the instructions
These instructions apply only to:
4
1
Product
2
VWL 35/5 AS 230V S2
5
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
6
VWL 105/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
VWL 125/5 AS S2
1
Heat pump, outdoor unit
2
eBUS line
3
System control (optional)
4
5
Control for the indoor
unit
Heat pump, indoor unit
6
Refrigerant circuit
Product
VWL 35/5 AS 230V
3.2
VWL 55/5 AS 230V
Depending on the country, the product has the heating mode
or heating and cooling mode function.
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
Cooling mode
Products that are delivered at the factory with no cooling
mode are labelled with "S2" in the nomenclature. For these
units, an optional accessory can be used to subsequently
activate the cooling mode.
VWL 125/5 AS
3.3
2.4
Further information
Functions of the heat pump
The heat pump has a closed refrigerant circuit in which refrigerant circulates.
In heating mode, cyclic evaporation, compression, liquefaction and expansion take in heat energy from the surroundings and transfer it to the building. In cooling mode, heat
energy is extracted from the building and released into the
environment.
3.3.1
Operating principle, heating mode
2
▶
Scan the displayed code using your smartphone in order
to view further information about the installation.
◁ You are guided to installation videos.
1
3
4
5
1
52
Evaporator (heat exchanger)
6
2
4-port diverter valve
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Product description 3
3
Fan
5
Expansion valve
4
Compressor
6
Condenser (heat exchanger)
3.3.2
3.5
Product design
Operating principle, cooling mode
Applicability: Product with cooling mode
2
1
3
4
1
5
1
2
Condenser (heat exchanger)
4-port diverter valve
3
Fan
3.3.3
6
2
4
Compressor
5
Expansion valve
1
6
Evaporator (heat exchanger)
3.5.1
Air outlet grille
2
Cover, service valves
Components, unit, front
Noise reduction mode
2
A noise reduction mode can be activated for the product
(during heating or during cooling).
In noise reduction mode, the product has reduced noise
emissions, which are achieved by a limited compressor
speed and an adjusted fan speed.
3.4
1
Description of the product
3
The product is the outdoor unit of an air-to-water heat pump
with split technology.
The outdoor unit is connected to the indoor unit via the refrigerant circuit.
4
6
5
1
Fan
4
HMU PCB
2
Evaporator (heat exchanger)
INSTALLER BOARD
PCB
5
Compressor
6
INVERTER assembly
3
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
53
3 Product description
3.5.2
Components, unit, rear
11
12
1
Maintenance connection, in the high-pressure area
Service valve, liquid
pipe
3.5.4
13
14
Service valve, hot gas
pipe
Filter/dryer
Components, service valves
1
2
3
2
1
3.5.3
Temperature sensor, at
the air inlet
3
2
Air inlet grille
3
Cover, electronics box
Components, compressor
4
5
1
Connection for liquid
pipe
Isolation valve, with
covering cap
Connection for hot gas
pipe
2
7
3
3.6
8
6
5
Information on the data plate
A second data plate is located inside the product. It becomes
visible when the top casing is removed.
10
3
11
Nomenclature
2
12
1
Information
Meaning
Serial no.
Unique unit identification number
VWL
Vaillant, heat pump, air
3, 5, 7, 10,
12
Heat output in kW
5
Heating mode or cooling mode
/5
Unit generation
AS
Outdoor unit, split technology
230V
Electrical connection:
230 V: 1~/N/PE 230 V
No information: 3~/N/PE 400 V
S2
Without cooling mode ex works
IP
Protection class
13
14
1
2
3
4
5
54
Temperature sensor, in
front of the compressor
Compressor with refrigerant separator, encapsulated
Pressure switch
6
4-port diverter valve
7
Temperature sensor,
behind the compressor
Pressure sensor
9
Temperature sensor, at
the evaporator
Maintenance connection, in the low-pressure
area
Refrigerant buffer
8
10
5
Isolation valve, with
covering cap
Maintenance connection
(Schrader valve), with
covering cap
The data plate is located on the right-hand side of the product's exterior.
9
4
4
Electronic expansion
valve
Symbols
Compressor
Control
Refrigerant circuit
P max
Rated power, maximum
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Product description 3
Refrigerant
circuit
Heat
output,
cooling
output
3.7
Information
Meaning
I max
Rated current, maximum
I
In-rush current
3.9.1
B
60
MPa (bar)
Permissible operating pressure (relative)
R410A
Refrigerant, type
GWP
Refrigerant, Global Warming Potential
kg
Refrigerant, fill quantity
35
t CO2
Refrigerant, CO2 equivalent
30
Ax/Wxx
Air inlet temperature of xx °C and
heating flow temperature of xx °C
20
COP /
Coefficient of Performance and heat
output
EER /
Energy efficiency ratio (Energy Efficiency Ratio) and cooling output
CE marking
[-10;55]
55
50
45
40
25
[-20;20]
15
5
0
-20
A
[-10;55]
60
0
5
10
B
Heating water temperature
[2;62]
15
20 A
[35;62]
[43;55]
50 [-20;43]
40
30
Connection
20
Refrigerant circuit, liquid pipe
10
The product works between a minimum and maximum outdoor temperature. These outdoor temperatures define the
operating limits for the heating mode, domestic hot water
mode and cooling mode. See Technical data (→ Page 78).
Operating outside of the operating limits leads to the product
switching off.
-5
DHW mode
70
Connection symbols
Application limits
-10
Outdoor temperature
0
3.9
-15
B
The declaration of conformity can be viewed at the manufacturer's site.
Refrigerant circuit, hot gas pipe
[20;20]
10
The CE marking shows that the products comply with the
basic requirements of the applicable directives as stated on
the data plate.
Symbol
[20;55]
[-20;43]
3.9.2
3.8
Heating mode
A
[20;5]
[-20;5]
-20
-10
0
10
Outdoor temperature
3.9.3
20
B
[43;10]
30
40
50
A
Domestic hot water
temperature
Cooling mode
Applicability: Product with cooling mode
B
30
25
[15;25]
[46;25]
[15;7]
[46;7]
20
15
10
5
0
A
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
10
15
20
Outdoor temperature
25
30
B
35
40
45
A
Heating water temperature
55
4 Set-up
3.10
Thawing mode
At outdoor temperatures below 5 °C, condensation on the
fins of the evaporator may freeze and frost may form. This
frost is automatically detected and is automatically thawed at
certain intervals.
4.2
▶
The thawing occurs by reversing the refrigeration circuit
while the heat pump is operating. The heat energy that is
required for this is taken from the heating installation.
Correct thawing operation is only possible if the minimum
volume of heating water is circulating in the heating installation:
–
–
4.3
40 litres, when the back-up heater is activated
100 litres, when the back-up heater is deactivated
3.11
Check the contents of the packaging units.
Quantity
Designation
1
Heat pump, outdoor unit
1
Condensate tray heater
1
Condensate discharge tundish
1
Bag with small parts
Transporting the product
Warning.
Risk of injury from lifting a heavy weight.
Safety devices
Lifting weights that are too heavy may cause
injury to the spine, for example.
The product is equipped with technical safety devices. See
"Safety devices" graphic (→ Page 74).
▶
If the refrigerant circuit pressure exceeds the maximum pressure of 4.15 MPa (41.5 bar), the pressure switch switches
the product off. Following a waiting period, another attempt
is made to start it. After three failed start attempts in succession, a fault message is displayed.
▶
▶
If the product is switched off, the crankcase housing heating is switched on when the compressor outlet temperature reaches 7 °C. This prevents possible damage caused
by switching the product back on.
Have at least two people lift the product
VWL 35/5 to VWL 75/5.
Have at least four people lift the product
VWL 105/5 and VWL 125/5.
Observe the product weight stated in the
technical data.
Caution.
Risk of material damage due to incorrect
transportation.
If the compressor inlet temperature and the compressor outlet temperature are below -15 °C, the compressor does not
start up.
The product must never be tilted at an angle
of more than 45°. Otherwise, this may lead
to faults in the refrigerant circuit during subsequent operation.
If the temperature measured at the compressor outlet is
higher than the permissible temperature, the compressor
is switched off. The permissible temperature depends on the
evaporation and condensation temperature.
In the indoor unit, the heating circuit's circulation water
volume is monitored. If no flow rate can be detected when
there is a heat demand when the circulation pump is running,
the compressor does not start up.
Checking the scope of delivery
▶
1.
During transport, do not tilt the product by
any more than the maximum angle of 45°.
Check the path to the installation site. Remove any tripping hazards.
If the heating water temperature falls below 4 °C, the product's frost protection function is automatically activated as
the heating pump is started.
Condition: Product VWL 35/5 to VWL 75/5, carrying the product
4
▶
4.1
1.
2.
3.
4.
Set-up
Unpacking the product
Remove the outer packaging parts.
Remove the accessory.
Remove the documentation.
Remove the four screws (transport lock) from the pallet.
▶
▶
Use the two transport straps on the product's foot.
Carry the product to the final installation site (this requires two people).
Remove the transport straps.
Condition: Product VWL 35/5 to VWL 75/5, moving the product
▶
▶
▶
Use a suitable sack truck. In doing so, protect the casing
sections against damage.
Move the product to the final installation site.
Remove the transport straps.
Condition: Product VWL 105/5 and VWL 125/5, carrying the product
▶
▶
▶
Use the four transport straps on the product's foot.
Carry the product to the final installation site (this requires four people).
Remove the transport straps.
Condition: Product VWL 105/5 and VWL 125/5, moving the product
▶
56
Use a suitable sack truck. In doing so, protect the casing
sections against damage.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Set-up 4
4.4.2
Move the product to the final installation site.
Remove the transport straps.
Dimensions
4.4.1
Front view
A
70
4.4
Side view, right
107
▶
▶
449
4.4.3
Bottom view
55
VWL 35/5 ...
765
VWL 55/5 ...
765
VWL 75/5 ...
965
106
A
4.5
▶
A
▶
1100
Product
A
VWL 105/5 ...
1565
VWL 125/5 ...
1565
180
477
Product
740
14
180
270
14
1100
41
Complying with minimum clearances
To guarantee sufficient air flow and to facilitate maintenance work, observe the minimum clearances that are
specified.
Ensure that there is sufficient room to install the hydraulic
lines.
55
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
57
4 Set-up
4.5.1
Minimum clearances, floor installation and
flat roof installation
4.6
The product is suitable for these installation types:
–
–
–
B
Conditions for the installation type
Ground installation
Wall installation
Flat roof installation
The following conditions must be observed for this installation type:
A
–
C
–
D
4.7
E
Wall-mounting with the unit mounting bracket from the
accessories is not permitted for products VWL 105/5 and
VWL 125/5.
The flat roof installation is not suitable for extremely cold
or snowy regions.
Requirements for the installation site
Danger!
Risk of injury due to ice formation.
Minimum clearance
Heating mode
Heating and cooling
mode
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
The air temperature at the air outlet is below
the outdoor temperature. This can lead to ice
formation.
▶
1000 mm
1)
C
250 mm
120 mm
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
1) 250 mm is recommended for dimension C in order to
guarantee good access during the electrical installation.
▶
4.5.2
▶
Minimum clearances, wall-mounting
▶
B
A
C
▶
▶
▶
▶
▶
D
E
F
Minimum clearance
Heating mode
Heating and cooling
mode
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1)
▶
Select a site and an orientation at which
the air outlet is at least 3 m away from
walkways, plastered surfaces and downpipes.
Observe the permissible height difference between
outdoor unit and indoor unit. See Technical data
(→ Page 78).
Keep away from flammable substances or flammable
gases.
Keep away from heat sources. Avoid using preloaded
extract air (e.g. from an industrial plant or bakery).
Keep away from ventilation openings or extract-air shafts.
Keep away from deciduous trees and shrubs.
Do not expose the outdoor unit to dusty air.
Do not expose the outdoor unit to corrosive air. Keep
away from animal stalls or stables. Maintain a distance
of at least 250 m from the seashore.
Please note that the installation site must be below
2000 m above sea level.
Please note the noise emissions. Maintain sufficient
clearance from noise-sensitive areas of the adjacent
building. Select a location that is as far away from the
windows of adjacent building as possible. Select a
location that is as far away from your own bedroom as
possible.
1000 mm
C
120 mm
250 mm
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
F
300 mm
300 mm
1) 250 mm is recommended for dimension C in order to
guarantee good access during the electrical installation.
58
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Set-up 4
Condition: Especially for floor installation
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Avoid choosing an installation site that is in the corner of
a room, between walls or between fences.
Prevent the return intake of air from the air outlet.
Ensure that water cannot collect on the subsoil. Ensure
that the subsoil can absorb water well.
Plan a bed of gravel and rubble for the condensate discharge.
Select a site which is free from significant accumulations
of snow in winter.
Select a site at which the air inlet is not affected by strong
winds. Position the unit as crosswise to the main direction of wind as possible.
If the installation site is not protected against the wind,
you should plan to set up a protective wall.
Please note the noise emissions. Avoid corners of rooms,
recesses or sites between walls. Select a site with excellent sound absorption (e.g. thanks to grass, hedges,
fencing).
Route the hydraulic lines and electrical wires underground. Provide a safety pipe that leads from the outdoor
unit through the wall of the building.
Condition: Especially for flat roof installation
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Only install the product in buildings with a solid construction and that have cast concrete ceilings throughout.
Do not install the product in buildings with a wooden
structure or with a lightweight roof.
Select a location that is easily accessible so that maintenance and service work can be carried out.
Select a location that is easily accessible so that foliage
or snow can be regularly removed from the product.
Select a location that is close to a downpipe.
Select a site at which the air inlet is not affected by strong
winds. Position the unit as crosswise to the main direction of wind as possible.
If the installation site is not protected against the wind,
you should plan to set up a protective wall.
Please note the noise emissions. Maintain sufficient
clearance from adjacent buildings.
Route the hydraulic lines and electrical wires. Provide a
wall duct.
Condition: Especially for wall-mounting
▶
▶
▶
▶
Ensure that the wall fulfils the static requirements. Please
note the weight of the wall bracket (accessory) and the
outdoor unit. See Technical data (→ Page 78).
Avoid choosing an installation position which is near to a
window.
Please note the noise emissions. Maintain sufficient
clearance from reflective building walls.
Route the hydraulic lines and electrical wires. Provide a
wall duct.
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
59
4 Set-up
4.8
Ground installation
4.8.2
4.8.1
Creating a foundation
Installing the product
Applicability: Small rubber feet
Applicability: Region with ground frost
1
300
3
A
2
100
B
Ø100
▶
1400
▶
270
800
106
Applicability: Large rubber feet
4
200
▶
▶
▶
▶
▶
▶
540
200
Dig a hole in the ground. The recommended dimensions
can be found in the figure.
Insert a downpipe (1) (diversion of the condensate).
Add a layer of coarse rubble (3) (water-permeable, frostfree foundation). Calculate the depth (A) in accordance
with local conditions.
– Minimum depth: 900 mm
Calculate the height (B) in accordance with local conditions.
Create two concrete strip foundations (4). The recommended dimensions can be found in the figure.
Place a gravel bed (2) between and beside the strip
foundations (for condensate drainage).
▶
▶
Use the large rubber feet from the accessories. Use
the enclosed set-up instructions.
Ensure that the product is aligned exactly horizontally.
Applicability: Raised base for snowy regions
▶
▶
60
Use the small rubber feet from the accessories. Use
the enclosed set-up instructions.
Ensure that the product is aligned exactly horizontally.
Use the raised base from the accessories. Use the
enclosed set-up instructions.
Ensure that the product is aligned exactly horizontally.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Set-up 4
4.8.3
▶
Setting up a protective wall
Use the unit mounting bracket that is suitable for wall
mounting from the accessories. Use the enclosed setup instructions.
Ensure that the product is aligned exactly horizontally.
Condition: The installation site is not protected against the wind
▶
Set up a protective wall upstream of the air inlet to protect against the wind.
4.8.4
▶
Applicability: Product VWL 105/5 and VWL 125/5
▶
Installing the condensate discharge pipe
Danger!
Risk of injury due to frozen condensate.
Frozen condensate on paths may cause falls.
▶
4.9.2
Ensure that condensate does not discharge onto paths and that ice cannot
build up there.
Connect the condensate discharge tundish to the product's floor plate, and secure this in place by turning it by
a 1/4 rotation.
Slide the heating wire through the condensate discharge
tundish.
Ensure that the condensate discharge tundish is positioned in the centre above the downpipe. See dimension
drawing (→ Page 60).
▶
▶
Installing the condensate discharge pipe
Applicability: Wall-mounting
Danger!
Risk of injury due to frozen condensate.
Frozen condensate on paths may cause falls.
▶
Condition: Region with ground frost
▶
Wall installation is not permitted for these products.
1.
Ensure that condensate does not discharge onto paths and that ice cannot
build up there.
Connect the condensate discharge tundish to the product's floor plate, and secure this in place by turning it
by a 1/4 rotation.
Below the product, create a gravel bed into which any
condensate can drain.
2.
Condition: Region without ground frost
4.10
▶
4.10.1 Guaranteeing occupational safety
Connect the condensate discharge tundish to the product's floor plate, and secure this in place by turning it by
a 1/4 rotation.
Connect the condensate discharge tundish to an elbow
and a condensate discharge hose.
Slide the heating wire through the condensate discharge
tundish and the elbow into the condensate discharge
hose.
▶
▶
4.9
Wall installation
4.9.1
Installing the product
Applicability: Product VWL 35/5 to VWL 75/5
Flat roof installation
During a flat roof installation, the flat roof is a safety-critical
working area. When installing the product, you must always
comply with these safety regulations:
▶
▶
▶
▶
Ensure that the flat roof can be safely accessed.
Maintain a safety area of 2 m to the fall edge, plus the
clearance that is required for working on the product. The
safety area must not be entered.
If this is not possible, then install technical fall protection at the fall edge, for example reliable railings. Alternatively, set up technical safety catch equipment, for example scaffolding or safety nets.
Maintain sufficient clearance to any roof escape hatches
and flat-roof windows. When carrying out the work, use
suitable protective equipment (e.g. barriers) to prevent
you from stepping on or falling through any escape
hatches and flat-roof windows.
4.10.2 Installing the product
1.
2.
Use the large rubber feet from the accessories. Use the
enclosed set-up instructions.
Align the product exactly horizontally.
4.10.3 Setting up a protective wall
Condition: The installation site is not protected against the wind
▶
▶
Set up a protective wall upstream of the air inlet to protect against the wind.
Check the design and load-bearing capacity of the
wall. Note the weight of the product. See Technical
data (→ Page 78).
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
61
4 Set-up
4.10.4 Installing the condensate discharge pipe
1.
4.11.3 Removing the front casing
Connect the condensate discharge pipe to a downpipe
over a short distance.
Depending on the local condition, install electrical trace
heating in order to keep the condensate discharge pipe
frost-free.
2.
4.11
2×1
A
Removing the casing sections
4.11.1 Removing the top casing
B
2×1
A
▶
Remove the front casing as shown in the illustration.
4.11.4 Removing the air outlet grille
B
B
3×1
▶
Remove the top casing as shown in the figure.
C
4.11.2 Removing the right-hand side casing
A
2×1
5×1
A
▶
B
Remove the air outlet grille as shown in the figure.
4.11.5 Removing the left-hand side casing
2×1
B
▶
A
Remove the right-hand side casing as shown in the figure.
▶
62
Remove the left-hand side casing as shown in the figure.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Hydraulics installation 5
5
4.11.6 Removing the air inlet grille
Hydraulics installation
5.1
2×1
Preparing work on the refrigerant circuit
Danger!
Risk of injury and risk of environmental
damage due to escaping refrigerant.
B
A
2×2
Touching any escaping refrigerant may
cause injury. Escaping refrigerant leads
to environmental damage if it reaches the
atmosphere.
2
1
▶
E
3×1
D
1.
2.
3.
4.12
Caution.
Risk of material damage when extracting
refrigerant.
C
3×1
When extracting refrigerant, there is a risk of
material damage caused by freezing.
▶
Disconnect the electrical connection to the temperature
sensor (1).
Remove the two cross-members (2) as shown in the
figure.
Remove the air inlet grille as shown in the figure.
Installing the casing sections
1.
4.12.1 Installing the air inlet grille
1.
2.
3.
4.
Secure the air inlet grille by lowering it into the stop.
Secure the screws at the right- and left-hand edge.
Install the two cross-members.
Establish the connection to the temperature sensor.
2.
3.
4.
4.12.2 Installing the air outlet grille
1.
2.
Slide the air outlet grille vertically downwards from
above.
Secure the screws at the right-hand edge.
4.12.3 Installing the front casing
1.
2.
Secure the side casing by lowering it into the stop.
Secure the screws onto the upper edge.
4.12.5 Installing the top casing
1.
2.
5.
Secure the front casing by lowering it into the stop.
Secure the screws onto the upper edge.
4.12.4 Installing the side casing
1.
2.
Only carry out work on the refrigerant circuit if you have been trained to do so.
Fit the top casing.
Secure the screws at the right- and left-hand edge.
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
6.
Ensure that heating water flows through
the indoor unit's condenser (heat exchanger) or it is completely drained when
extracting refrigerant on the secondary
side.
The outdoor unit is pre-filled with R410A refrigerant.
Determine whether additional refrigerant is required
(→ Page 66).
Ensure that the two isolation valves are closed
(→ Page 54).
Purchase suitable and appropriate refrigerant pipes in
accordance with the technical data (→ Page 78).
It is preferable to use the refrigerant pipes from the accessories. If you use other refrigerant pipes, ensure that
they fulfil these requirements: Special copper pipes designed for refrigeration technology. Thermal insulation.
Weather resistance. UV resistance. Protection against
rodent bites. Flaring in accordance with the SAE standard (90° flare).
Keep the refrigerant pipes blocked until they are installed. Take appropriate measures (e.g. filling with nitrogen and blocking with a plug) to prevent the ingress
of moist outdoor air.
Purchase the necessary tool and equipment:
Always required
May be required
–
–
–
–
–
–
–
Flaring tool for 90° flare
Torque spanner
Refrigerant fitting
Nitrogen cylinder
Vacuum pump
Vacuum gauge
–
Refrigerant cylinder with
R410A
Refrigerant scales with
digital display
63
5 Hydraulics installation
5.2
Routing refrigerant pipes
5.2.2
5.2.1
Outdoor unit
▶
Condition: Ground installation
5.3
1.
2.
5.4
Indoor unit
Route the refrigerant pipes from the wall duct to the indoor unit (→ installation instructions for the indoor unit).
Removing the service valve cover
Remove the screws at the upper edge.
Release the cover by lifting it out of the stop.
Cutting the pipes to length and flaring the
pipe ends
Condition: Copper pipe without flaring
▶
▶
▶
Keep the pipe ends downwards when working on them.
Prevent the ingress of metal chips, dirt or moisture.
2
Route the refrigerant pipe from the outdoor unit through
a suitable safety pipe in the ground, as shown in the
figure.
Bend the pipes only once into their final position. Use a
bending spring or a bending tool to avoid kinks.
1
Condition: Wall installation
▶
▶
▶
Cut the copper pipe to length at a right angle using a
pipe cutter (1).
Deburr the inside and outside of the pipe end (2). Remove all chips carefully.
Unscrew the flare nut from the associated service valve.
90°
1
2
1
3
▶
▶
▶
▶
▶
▶
64
▶
▶
Route the refrigerant pipes from the outdoor unit through
the wall of the building.
Bend the pipes only once into their final position. Use a
bending spring or a bending tool to avoid kinks.
Ensure that any vibration is balanced. To do so, bend
the pipes in such a way that an omega-shaped elbow is
created, as shown in the figure.
Ensure that the refrigerant pipes do not come into contact with the wall.
To secure these, use an insulated wall bracket (cold
insulation bracket).
Route the refrigerant pipes in the wall duct with a slight
downward gradient to the outside.
▶
▶
Slide the flare nut (3) onto the pipe end.
Use a flaring tool to create flaring in accordance with the
SAE standard (90° flare).
Insert the pipe end into the appropriate die matrix in the
flaring tool (1). Allow the pipe end to protrude by 1 mm.
Clamp the pipe end.
Widen the pipe end (2) using the flaring tool.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Hydraulics installation 5
5.5
Connecting the refrigerant pipes
5.5.1
Outdoor unit
5.
6.
7.
1
8.
Open both of the ball valves.
Open the nitrogen cylinder.
– Test pressure: 2.5 MPa (25 bar)
Close the nitrogen cylinder and the ball valve (1).
– Waiting period: 10 minutes
Observe whether the pressure is stable. Check all connections in the refrigerant circuit for tightness, particularly the flare connections from the outdoor unit and
indoor unit. Use leak detection spray for this.
Result 1:
Pressure is stable, and no leaks found:
▶ The test is complete. Completely drain the nitrogen
gas via the refrigerant fitting.
▶ Close the ball valve (3).
2
1.
2.
3.
5.6
1.
2.
Product
Pipe diameter
Tightening torque
VWL 35/5 and
VWL 55/5
1/2 "
50 to 60 Nm
VWL 75/5 to
VWL 125/5
5/8 "
65 to 75 Nm
The pressure drops, or a leak is found:
▶ Eliminate the leakage.
▶ Repeat the test.
5.7
Product
Pipe diameter
Tightening torque
VWL 35/5 and
VWL 55/5
1/4 "
15 to 20 Nm
VWL 75/5 to
VWL 125/5
3/8 "
35 to 45 Nm
Note
During evacuation, residual moisture is removed
from the refrigerant circuit at the same time. The
length of the process depends on the residual
moisture and the outdoor temperature.
1.
3
2
Connect the hot gas pipe and the liquid pipe to the indoor
unit (→ installation instructions, indoor unit).
Checking the refrigerant circuit for tightness
Ensure that the two isolation valves on the outdoor unit
are still closed.
Observe the maximum operating pressure in the refrigerant circuit. See Technical data (→ Page 78).
5
2
2.
3.
4.
5.
N
4
3
6.
4.
Ensure that the two isolation valves on the outdoor unit
are still closed.
1
Indoor unit
1
3.
Evacuating the refrigerant circuit
Connect the liquid pipe (1). Tighten the flare nut. Use
pliers to hold the service valve in place while doing so.
5.5.2
▶
Result 2:
Apply a drop of flare oil to the outsides of the pipe ends.
Connect the hot gas pipe (2). Tighten the flare nut. Use
pliers to hold the service valve in place while doing so.
Connect a refrigerant fitting (2) with a ball valve (3) to
the maintenance connection for the hot gas pipe.
Connect the refrigerant fitting with a ball valve (1) to a
nitrogen cylinder (4). Use dry nitrogen.
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
4
Connect a refrigerant fitting (3) with a ball valve (4) to
the maintenance connection for the hot gas pipe.
Connect the refrigerant fitting with a ball valve (2) to a
vacuum gauge (1) and a vacuum pump (5).
Open both of the ball valves.
First test: Switch on the vacuum pump. Drain the refrigerant pipes and the indoor unit's plate heat exchanger.
– Absolute pressure to be reached: 0.1 kPa
(1.0 mbar)
– Running time of the vacuum pump: 30 minutes
Switch off the vacuum pump. Wait three minutes.
Check the pressure.
Result 1:
Pressure is stable:
▶ The first test is complete. Start the second test (step
7).
65
5 Hydraulics installation
Result 2:
7.
8.
The pressure increases.
▶ There is a leak: Check the flare connections on the
outdoor unit and indoor unit. Eliminate the leakage.
Start the second test (step 7).
▶ There is residual moisture: Carry out a drying process. Start the second test for this (step 7).
Second test: Switch on the vacuum pump. Drain the
refrigerant pipes and the indoor unit's plate heat exchanger.
– Absolute pressure to be reached: 0.1 kPa
(1.0 mbar)
– Running time of the vacuum pump: 30 minutes
Switch off the vacuum pump. Wait three minutes.
Check the pressure.
1
R410A
4
Result 2:
5.8
Adding additional refrigerant
Danger!
Risk of injury due to escaping refrigerant.
Touching any escaping refrigerant may
cause injury.
▶
1.
▶
▶
The pressure increases.
▶ Repeat the second test.
Use protective equipment (protective
goggles and gloves).
▶
▶
▶
▶
▶
5.9
Determine the basic length of the refrigerant pipe. Calculate the required volume of refrigerant.
Product
Basic length of
the refrigerant
pipe
Required additional refrigerant
All
≤ 15 m
None
VWL 35/5 and
VWL 55/5
> 15 m
30 g for every additional metre (above
15 m)
VWL 75/5 to
VWL 125/5
> 15 m
70 g for every additional metre (above
15 m)
3
5
Result 1:
Pressure is stable:
▶ The second test is complete. Close the ball valves
(2) and (4).
2
Connect the refrigerant fitting (2) with the ball valve (1)
to a refrigerant cylinder (4).
– Refrigerant to be used: R410A
Put the refrigerant cylinder on the scales (5). If the refrigerant cylinder does not have an immersion sleeve, put
it on the scales upside down.
Leave the ball valve (3) closed. Open the refrigerant
cylinder and the ball valve (1).
If the hoses have been filled with refrigerant, set the
scales to zero.
Open the ball valve (3). Fill the outdoor unit with the calculated refrigerant volume.
Close both of the ball valves.
Close the refrigerant cylinder.
Opening the isolation valve, releasing the
refrigerant
Danger!
Risk of injury due to escaping refrigerant.
Touching any escaping refrigerant may
cause injury.
▶
Use protective equipment (protective
goggles and gloves).
Condition: Length of the refrigerant pipe > 15 m
▶
Ensure that the two isolation valves on the outdoor unit
are still closed.
1
1.
2.
66
Remove both covering caps (1).
Unscrew both hexagon socket screws as far as they will
go.
◁ The refrigerant flows into the refrigerant pipes and
the indoor unit (heat exchanger).
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Electrical installation 6
3.
4.
5.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
6.1
Check that no refrigerant is escaping. Check in particular all of the screwed connections and valves.
Screw on both covering caps. Tighten the covering
caps.
Completing work on the refrigerant circuit
Disconnect the refrigerant fitting from the maintenance
connection.
Screw the covering cap onto the maintenance connection.
Attach thermal insulation to the refrigerant connections
for the outdoor unit.
Attach thermal insulation to the refrigerant connections
for the indoor unit.
Fill out the sticker for the refrigerant volumes. This is
located on the left beside the service valves. Note down
the refrigerant volume added at the factory (see data
plate), the additional refrigerant volume added and the
total refrigerant volume.
Enter the data in the service book.
Install the cover for the service valves.
Electrical installation
Preparing the electrical installation
Danger!
Risk of death from electric shock as a result of an improper electrical connection!
An improper electrical connection may negatively affect the operational safety of the
product and result in material damage or personal injury.
▶
Only carry out the electrical installation if
you are a trained competent person and
are qualified for this work.
6.2
▶
▶
▶
▶
6.3
2.
3.
4.
5.
Observe the technical connection conditions for connecting to the energy supply company's low-voltage
network.
Determine whether the energy supply company lockout
function has been provided for the product, and how
the power supply for the product should be designed,
depending on the type of shutdown.
Use the data plate to determine whether the product
requires a 1~/230V or a 3~/400V electrical connection.
Use the data plate to determine the product's rated current. Derive the suitable cable cross-sections for the
electrical wires from this.
Prepare the routing of the electrical wires from the
building and through the wall duct to the product.
Flexible hose lines that are suitable for routing outdoors
must be used fr the power supply. The specification must
comply with the standard 60245 IEC 57 with the abbreviation H05RN-F as a minimum.
The electrical partitions (circuit breakers) must have a
contact gap of at least 3 mm.
For the electrical fuse protection, slow-blow fuses (circuit
breakers) with C characteristics must be used. With a
three-phase power supply, the fuses must be three-pole
switching.
To protect people, type B universal-current-sensitive residual-current circuit breakers must be used if these are
stipulated for the installation site.
Installing components for the energy supply
company lockout function
If the energy supply company lockout function has been
provided, the heat generation from the heat pump can be
switched off intermittently by the energy supply company.
The unit can then be shut down in two ways, depending on
the specifications from the energy supply company:
–
–
The signal for the shutdown is then fed to connection S21
for the indoor unit (electronically controlled shutdown).
The signal for the shutdown is fed to a partition that is
installed on-site in the meter box (hard shutdown).
Condition: Energy supply company lockout function provided
▶
▶
6.4
1.
2.
6.5
1.
Requirements for electrical components
1.
Install and wire additional components in the building's
meter/fuse box.
To do this, follow the installation instructions for the indoor unit.
Opening the electronics box
Undo the two screws on the lower edge.
Release the cover by lifting it out of the stop.
Stripping the electrical wire
If required, shorten the electrical wire.
≤ 30 mm
2.
6.6
Strip the electrical wire as shown in the figure. In doing
so, ensure that the insulation on the individual conductors is not damaged.
Establishing the power supply, 1~/230V
Caution.
Risk of material damage due to high connected voltage.
At mains voltages greater than 253 V, electronic components may be damaged.
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
Ensure that the nominal voltage of the 1phase mains is 230 V (+10%/-15%).
Determine the type of connection:
67
6 Electrical installation
Case
Connection type
Energy supply company lockout not
provided
Single power supply
Energy supply company lockout
provided, shutdown via connection
S21
Energy supply company lockout
provided, shutdown via partition
Dual power supply
5.
6.
7.
8.
9.
6.6.1
1.
1~/230V, single power supply
If it is stipulated for the installation site, install one residual-current circuit breaker for the product.
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
Strip the outer sheathing from the electrical wire.
(→ Page 67)
Connect the power supply cable (from the heat pump
electricity meter) to connection X200 in the electronics
box.
Remove the 2-pole bridge from the X210 connection.
Connect the power supply cable (from the household
electricity meter) to connection X211.
Use the strain relief clamps to secure the power supply
cables in place.
6.7
Establishing the power supply, 3~/400V
Caution.
Risk of material damage due to high connected voltage.
N
At mains voltages greater than 440 V, electronic components may be damaged.
L
▶
1
Caution.
Risk of material damage due to large
voltage difference.
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Install one electrical partition for the product (circuit
breaker), as shown in the illustration.
Use one 3-pole power supply cable.
Route the power supply cable from the building and
through the wall duct to the product.
Strip the outer sheathing from the electrical wire.
(→ Page 67)
Connect the power supply cable to connection X200 in
the electronics box.
Use the strain relief clamp to secure the power supply
cable in place.
6.6.2
1.
If the voltage difference between the individual power supply phases is too large, this
can lead to the product malfunctioning.
▶
▶
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
Determine the type of connection:
Case
Connection type
Energy supply company lockout not
provided
Single power supply
Energy supply company lockout
provided, shutdown via partition
6.7.1
N
Ensure that the voltage difference
between the individual phases is below
2%.
Energy supply company lockout
provided, shutdown via connection
S21
1~/230V, dual power supply
If it is stipulated for the installation site, install two residual-current circuit breakers for the product.
X200
Ensure that the nominal voltage of the 3phase mains is 400 V (+10%/-15%).
1.
Dual power supply
3~/400V, single power supply
If it is stipulated for the installation site, install one residual-current circuit breaker for the product.
L
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
68
Install two electrical partitions for the product (circuit
breaker), as shown in the illustration.
Use two 3-pole power supply cables.
Route the power supply cables from the building and
through the wall duct to the product.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Start-up 7
6.8
Connecting the eBUS line
Condition: Refrigerant pipes with eBUS line
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1
▶
▶
Condition: Separate eBUS line
▶
▶
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Install one electrical partition for the product (circuit
breaker), as shown in the illustration.
Use one 5-pole power supply cable.
Route the power supply cable from the building and
through the wall duct to the product.
Strip the outer sheathing from the electrical wire.
(→ Page 67)
Connect the power supply cable to connection X200 in
the electronics box.
Use the strain relief clamp to secure the power supply
cable in place.
6.7.2
1.
If it is stipulated for the installation site, install two residual-current circuit breakers for the product.
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X206
L3
L2
L1
S21
BUS
▶
▶
6.9
4
3
2
-
1
+
eBUS
Observe the wiring diagram in the appendix.
1.
2.
7
5
Connecting accessories
6.10
▶
6
Connect the eBUS line to connection X206, BUS.
Use the strain relief clamp to secure the eBUS line in
place.
Closing the electronics box
Secure the cover by lowering it into the stop.
Use two screws to secure the cover to the lower edge.
6.11
N
Sealing the wall duct
Seal the wall duct using a suitable sealing compound.
Start-up
1
L
N
2
1
2.
Use a 2-pole eBUS line with a conductor cross-section
of 0.75 mm².
Route the eBUS line from the building and through the
wall duct to the product.
S20
▶
3~/400V, dual power supply
Connect the eBUS line to connection X206, BUS.
Use the strain relief clamp to secure the eBUS line in
place.
Install two electrical partitions for the product (circuit
breaker), as shown in the illustration.
Use a 5-pole power supply cable (from the heat pump
electricity meter) and a 3-pole power supply cable (from
the household electricity meter).
Route the power supply cables from the building and
through the wall duct to the product.
Strip the outer sheathing from the electrical wire.
(→ Page 67)
Connect the 5-pole power supply cable to connection
X200 in the electronics box.
Remove the 2-pole bridge from the X210 connection.
Connect the 3-pole power supply cable to connection
X211.
Use the strain relief clamps to secure the power supply
cables in place.
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
7.1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Checking before switching on
Check whether all the hydraulic connections are established correctly.
Check whether all the electrical connections are established correctly.
Check that the electrical partition is installed.
If it is stipulated for the installation site, check whether a
residual-current circuit breaker has been installed.
Read through the operating instructions.
After installation, ensure that at least 30 minutes have
passed before switching on the product.
69
8 Adapting the unit to the installation
7.2
▶
Switching on the product
Switch on the disconnector (circuit breaker) to which the
product is connected in the building.
7.3
▶
Implementing settings on the indoor unit's
control
Follow the description (→ installation instructions for the
indoor unit, Start-up section).
7.4
Configuring the settings on the system
control
Applicability: System control present
1.
Follow the description (→ installation instructions for the
indoor unit, Start-up section).
Follow the description (→ Installation instructions for the
system control, start-up).
2.
8
Adapting the unit to the installation
8.1
▶
Adapting the settings on the indoor unit's
control
Use the "Installer level overview" table (→ installation
instructions for the indoor unit, Appendix).
11
Inspection and maintenance
11.1
▶
▶
Use the "Inspection and maintenance work" table in the
appendix.
Comply with the specified intervals. Carry out all of the
work that is mentioned.
11.2
Handing over to the end user
9.1
▶
▶
▶
Instructing the end user
Explain to the end user how the product operates.
Point out the safety warnings in particular.
Make the end user aware of the need for regular maintenance.
10
Troubleshooting
10.1
▶
If you require spare parts for maintenance or repair work,
use only Vaillant genuine spare parts.
11.3
▶
Use the "Fault messages" table (→ installation instructions for the indoor unit, Appendix).
10.2
▶
Other faults
Preparing for inspection and maintenance
Observe the basic safety rules before carrying out inspection
and maintenance work or installing spare parts.
▶
▶
▶
Switch off all of the isolators (circuit breakers) to which
the product is connected in the building.
Disconnect the product from the power supply.
When working on the product, protect all electric components from spraying water.
Guaranteeing occupational safety
Applicability: Flat roof
The flat roof is a safety-critical working area. When working
on the product, you must comply with these safety regulations:
▶
▶
▶
Fault messages
In the event of a fault, a fault code is shown on the display of
the indoor unit's control.
Procuring spare parts
The original components of the unit were also certified as
part of the CE declaration of conformity. Information about
available Vaillant genuine spare parts is available by contacting the contact address provided on the reverse of this
document.
11.4
9
Observing the work plan and intervals
▶
Ensure that the flat roof can be safely accessed.
Check whether a safety area of 2 m to the fall edge is
available, plus the clearance that is required for working
on the product. The safety area must not be entered.
If this is not the case, check whether technical fall protection (e.g. reliable railings) or technical safety catch equipment (e.g. scaffolding or a safety net) is installed at the
fall edge.
If a roof escape hatch or flat-roof window is close by, use
suitable protective equipment (e.g. barriers) to prevent
you from stepping on or falling through these.
11.5
▶
Use the "Troubleshooting" table (→ installation instructions for the indoor unit, Appendix).
Cleaning the product
Only clean the product when all of the casing sections
and covers have been installed.
Warning.
Risk of damage from spraying water.
The product contains electrical components
that can be damaged by spraying water.
▶
▶
70
Do not clean the product with a high-pressure cleaner or a direct jet of water.
Clean the product using a sponge and hot water with
cleaning agent.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Inspection and maintenance 11
▶
Do not use abrasive cleaners. Do not use solvents. Do
not use any cleaning agents that contain chlorine or ammonia.
11.6
1.
1
Checking/cleaning the evaporator
Visually check the evaporator from the rear by looking
through the air inlet grille.
Check whether there is dirt between the fins or whether
depositions have adhered to the fins.
2.
Condition: Cleaning required
▶
▶
Remove the top casing. (→ Page 62)
Remove the left-hand side casing. (→ Page 62)
2
▶
▶
Clean the gaps between the fins using a soft brush. In
doing so, avoid fins being bent.
If required, straighten out any bent fins using a fin comb.
11.7
1.
2.
3.
4.
Checking the fan
Remove the top casing. (→ Page 62)
Remove the air outlet grille. (→ Page 62)
Turn the fan by hand.
Check that the fan runs freely.
11.8
1.
2.
Checking/cleaning the condensate
discharge
Remove the top casing. (→ Page 62)
Visually check the condensate tray and the condensate
discharge pipe from above.
Check whether dirt has accumulated on the condensate
tray or in the condensate discharge pipe.
3.
Condition: Cleaning required
▶
▶
▶
Remove the left-hand side casing. (→ Page 62)
Clean the condensate tray and the condensate discharge pipe.
Check that the water can drain freely. Poor approx. 1 l
water into the condensate tray.
5.
Check whether the components and pipelines are free
from dirt and corrosion.
6.
Check that the covering caps (1) on the internal maintenance connection are positioned securely.
Check that the covering cap (2) on the external maintenance connection is positioned securely.
Check whether the thermal insulation for the refrigerant
pipes is undamaged.
Check whether the refrigerant pipes have been routed
without any kinks.
7.
8.
9.
11.10 Checking the refrigerant circuit for tightness
Applicability: Products with a refrigerant volume of ≥ 2.4 kg, Except Denmark
OR Products with a refrigerant volume of ≥ 1.0 kg, Denmark
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.9
1.
2.
3.
4.
Checking the refrigerant circuit
Ensure that this annual leak-tightness test in the refrigerant circuit is carried out in accordance with the ordinance (EU) Nr. 517/2014.
Remove the top casing. (→ Page 62)
Remove the cover from the service valves. (→ Page 64)
Remove the right-hand side casing. (→ Page 62)
Remove the front casing. (→ Page 62)
Check whether the components in the refrigerant circuit
and the refrigerant pipes are free from damage, corrosion and oil leaks.
Check the components in the refrigerant circuit and the
refrigerant pipes for tightness. Use a refrigerant leak
detector that is suitable for detailed checking.
Document the result of the leak-tightness test in the
service book.
Remove the top casing. (→ Page 62)
Remove the cover from the service valves. (→ Page 64)
Remove the right-hand side casing. (→ Page 62)
Remove the front casing. (→ Page 62)
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
71
12 Decommissioning
11.11 Checking the electrical connections
13
1.
2.
13.1
Open the electronics box. (→ Page 67)
Check that all of the electrical connections are seated
firmly in the plugs or terminals.
Check the earthing.
Check whether the power supply cable is free from
damage.
3.
4.
11.12 Checking the small rubber feet for wear
1.
3.
▶
▶
The product contains the refrigerant R410A.
This refrigerant must not be allowed to escape into the atmosphere. R410A is a fluorinated greenhouse gas covered by the Kyoto
Protocol, with a GWP of 2088 (GWP = Global
Warming Potential).
Procure and install new rubber feet.
Installing the casing sections.
Switch on the power supply and the product.
Start up the product.
Carry out an operational test and a safety test.
12
12.1
1.
2.
12.2
1.
2.
Disposing of the refrigerant
Warning.
Risk of damage to the environment.
▶
11.13 Completing inspection and maintenance
▶
▶
▶
▶
Dispose of the packaging correctly.
Observe all relevant regulations.
13.2
Condition: Replacement required
▶
Recycling and disposal
Disposing of the packaging
Check whether the small rubber feet are significantly
compressed.
Check whether the small rubber feet have significant
cracks.
Check whether there is substantial corrosion on the
screwed connection for the small rubber feet.
2.
Recycling and disposal
▶
Before the product is disposed of, have
the refrigerant which it contains completely drained into a suitable vessel so
that it can then be recycled or disposed of
in accordance with regulations.
Ensure that the refrigerant is disposed of by a qualified
competent person.
Decommissioning
Temporarily decommissioning the product
Switch off the disconnector (circuit breaker) to which the
product is connected in the building.
Disconnect the product from the power supply.
Permanently decommissioning the product
Switch off the isolator (circuit breaker) to which the
product is connected in the building.
Disconnect the product from the power supply.
Caution.
Risk of material damage when extracting
refrigerant.
When extracting refrigerant, there is a risk of
material damage caused by freezing.
▶
3.
4.
72
Ensure that heating water flows through
the indoor unit's condenser (heat exchanger) or it is completely drained when
extracting refrigerant on the secondary
side.
Extract the refrigerant.
Dispose of or recycle the product and its components.
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
Appendix
A
Functional diagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
18
17
16
15
14
13
12
11
1
Temperature sensor, at the air inlet
A
Liquid pipe connection (flare connection)
2
Filter
B
Hot gas pipe connection (flare connection)
3
Electronic expansion valve
11
Temperature sensor, behind the compressor
4
Maintenance connection, in the low-pressure area
12
Compressor
5
Temperature sensor, in front of the compressor
13
Refrigerant separator
6
4-port diverter valve
14
Refrigerant buffer
7
Temperature sensor, on the compressor
15
Filter/dryer
8
Maintenance connection, in the high-pressure area
16
Temperature sensor, at the evaporator
9
Pressure sensor
17
Evaporator (heat exchanger)
10
Pressure switch
18
Fan
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
73
Appendix
B
Safety devices
1
2
3
TI
T
4
5
6
TI
TI
31
30
7
29
28
TI
8
TI
27
26
9
10
11
TCE
TI
12
PT
13
PZHH
14
25
15
22
T
16
TI
17
21
24
23
20
18
TI
TI
19
1
Heating pump
15
Compressor, with refrigerant separator
2
16
Temperature monitor, on the compressor
3
Temperature sensor, downstream of the back-up
heater
Temperature cut-out
17
Temperature sensor, in front of the compressor
4
Electric back-up heater
18
Maintenance connection, in the low-pressure area
5
Purging valve
19
Temperature sensor, air inlet
6
Temperature sensor, heating flow
20
Evaporator (heat exchanger)
7
Condenser (heat exchanger)
21
Fan
8
Temperature sensor, in front of the condenser
22
Refrigerant buffer
9
Isolation valve, hot gas pipe
23
Temperature sensor, at the evaporator
10
4-port diverter valve
24
Filter
11
Maintenance connection, in the high-pressure area
25
Electronic expansion valve
12
Temperature sensor, behind the compressor
26
Filter/dryer
13
Pressure sensor, in the high-pressure area
27
Isolation valve, liquid pipe
14
Pressure switch, in the high-pressure area
28
Temperature sensor, behind the condenser
74
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
29
Temperature sensor, heating return
30
Drain valve
C
Wiring diagram
C.1
31
Expansion vessel
Wiring diagram, part 1a, for connection 1~/230 V
11
1
10
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
1~/230V
L
3
3
2
1
9
1
2
3
8
1
2
3
N
L
1
2
3
N
L
7
N
L3
L2
L1
N
L
X214
12
X206
X213
S20
S21
BUS
6
5
4
4
5
3
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
INSTALLER BOARD PCB
7
Connection to the HMU PCB
2
Power supply connection
8
3
9
4
Bridge, depending on the type of connection (energy
supply company lockout)
Input for limit thermostat, not used
Power supply for fan 2 (only for product VWL 105/5
and VWL 125/5)
Power supply for fan 1
10
Compressor
5
Input S21, not used
11
INVERTER assembly
6
eBUS line connection
12
Range for the safety extra-low voltage (SELV)
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
75
Appendix
C.2
Wiring diagram, part 1b, for connection 3~/400 V
11
12
1
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
10
X211
9
8
7
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
L3
L2
L1
3~/400V
3
3
2
1
1
2
3
N
L
X214
1
2
3
N
L
X213
1
2
3
N
L
13
X206
S20
S21
BUS
6
5
4
3
INSTALLER BOARD PCB
2
Power supply connection
3
4
Bridge, depending on the type of connection (energy
supply company lockout)
Input for limit thermostat, not used
5
6
7
Connection to the HMU PCB
4
5
2
-
1
+
X212
1
76
N
L3
L2
L1
eBUS
6
8
9
Power supply for fan 2 (only for product VWL 105/5
and VWL 125/5)
Power supply for fan 1
10
Choke (only for product VWL 105/5 and VWL 125/5)
11
Compressor
Input S21, not used
12
INVERTER assembly
eBUS line connection
13
Range for the safety extra-low voltage (SELV)
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
C.3
Wiring diagram, part 2
1
X25
16
3
4
1
2
X24
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
X23
17
X27
M
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
S20
X21
14
p
13
˽
12
p
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
X100 / X106
10
˽
˽
9
8
S21
BUS
18
X16
X15
11
2
6
5
4
3
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
4
3
2
1
4
X22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
X11
X13
X14
˽
X28
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
X1
5
M
6
7
1
HMU PCB
10
Temperature sensor, behind the compressor
2
11
Temperature sensor, in front of the compressor
3
Actuation for fan 2 (only for product VWL 105/5 and
VWL 125/5)
Connection to the INSTALLER BOARD PCB
12
Pressure monitor
4
Crankcase heating
13
Temperature monitor
5
4-port diverter valve
14
Pressure sensor
6
Condensate tray heating
15
Electronic expansion valve
7
Connection to the INSTALLER BOARD PCB
16
Actuation for INVERTER assembly
8
Temperature sensor, at the air inlet
17
Slot for coding resistor for cooling mode
9
Actuation for fan 1
18
Range for the safety extra-low voltage (SELV)
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
77
Appendix
D
Inspection and maintenance work
#
Maintenance work
Interval
1
Cleaning the product
Annually
70
2
Checking/cleaning the evaporator
Annually
71
3
Checking the fan
Annually
71
4
Checking/cleaning the condensate discharge
Annually
71
5
Checking the refrigerant circuit
Annually
71
6
Annually
Applicability: Products with a refrigerant volume of ≥ 2.4 kg, Except
Denmark
OR Products with a refrigerant volume of ≥ 1.0 kg, Denmark
Checking the refrigerant circuit for tightness
71
7
Checking the electrical connections
Annually
72
8
Checking the small rubber feet for wear
Annually after the first 3 years
72
E
Technical data
Note
The following performance data is only applicable to new products with clean heat exchangers.
Note
The performance data also covers the noise reduction mode (unit operates with reduced noise emissions).
Note
The data in accordance with EN 14825 is determined using a special test method. You can find information about
this from the manufacturer of the product by stating "EN 14825 test method".
Technical data – General
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Width
1,100 mm
1,100 mm
1,100 mm
1,100 mm
1,100 mm
1,100 mm
1,100 mm
Height
765 mm
765 mm
965 mm
1,565 mm
1,565 mm
1,565 mm
1,565 mm
Depth
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
Weight, without packaging
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Weight, ready for operation
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Rated voltage
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
Rated power, maximum
2.96 kW
2.96 kW
3.84 kW
4.90 kW
7.60 kW
4.90 kW
7.60 kW
Rated current, maximum
11.5 A
11.5 A
14.9 A
21.3 A
13.5 A
21.3 A
13.5 A
In-rush current
11.5 A
11.5 A
14.9 A
21.3 A
13.5 A
21.3 A
13.5 A
IP rating
Fuse type
Overvoltage category
Fan, power consumption
Fan, quantity
78
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
Characteristic C,
slow-blow,
single-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
single-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
single-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
single-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
three-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
single-pole
switching
Characteristic C,
slow-blow,
three-pole
switching
II
II
II
II
II
II
II
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
1
1
1
2
2
2
2
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
620 rpm
620 rpm
620 rpm
680 rpm
680 rpm
680 rpm
680 rpm
2,300 m³/h
2,300 m³/h
2,300 m³/h
5,100 m³/h
5,100 m³/h
5,100 m³/h
5,100 m³/h
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Material, refrigerant pipe
Copper
Copper
Copper
Copper
Copper
Copper
Copper
Basic length, refrigerant
pipe, minimum
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Basic length, refrigerant
pipe, maximum
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Permissible height difference between outdoor unit
and indoor unit
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Connection technology, refrigerant pipe
Flare
connection
Flare
connection
Flare
connection
Flare
connection
Flare
connection
Flare
connection
Flare
connection
Outer diameter, hot gas pipe
1/2 "
(12.7 mm)
1/2 "
(12.7 mm)
5/8"
(15.875 mm)
5/8"
(15.875 mm)
5/8"
(15.875 mm)
5/8"
(15.875 mm)
5/8"
(15.875 mm)
Outer diameter, liquid pipe
1/4"
(6.35 mm)
1/4"
(6.35 mm)
3/8"
(9.575 mm)
3/8"
(9.575 mm)
3/8"
(9.575 mm)
3/8"
(9.575 mm)
3/8"
(9.575 mm)
Minimum wall thickness, hot
gas pipe
0,8 mm
0,8 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
Minimum wall thickness,
liquid pipe
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
Refrigerant, type
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Refrigerant, fill quantity
Fan, rotational speed, maximum
Fan, air flow, maximum
Technical data – Refrigerant circuit
1.50 kg
1.50 kg
2.39 kg
3.60 kg
3.60 kg
3.60 kg
3.60 kg
Refrigerant, Global Warming
Potential (GWP)
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
Refrigerant, CO2 equivalent
3.13 t
3.13 t
4.99 t
7.52 t
7.52 t
7.52 t
7.52 t
Permissible operating pressure, maximum
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
4.15 MPa
(41.50 bar)
Rotary
piston
Rotary
piston
Rotary
piston
Rotary
piston
Rotary
piston
Rotary
piston
Rotary
piston
Compressor, oil type
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Specific
polyvinyl
ether (PVE)
Compressor, control
Electronic
Electronic
Electronic
Electronic
Electronic
Electronic
Electronic
Compressor, type
Technical data – Application limits, heating mode
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Air temperature, minimum
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Air temperature, maximum
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
Air temperature, minimum,
during domestic hot water
generation
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Air temperature, maximum,
during domestic hot water
generation
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
79
Appendix
Technical data – Application limits, cooling mode
Applicability: Product with cooling mode
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Air temperature, minimum
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
Air temperature, maximum
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Technical data – Power, heating mode
Heating output, A2/W35
2.50 kW
3.40 kW
4.60 kW
8.30 kW
8.30 kW
8.30 kW
8.30 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A2/W35
3.80
3.80
3.80
3.90
3.90
3.70
3.70
Power consumption, effective, A2/W35
0.66 kW
0.89 kW
1.21 kW
2.13 kW
2.13 kW
2.24 kW
2.24 kW
3.20 A
4.40 A
5.50 A
10.20 A
3.30 A
10.50 A
3.40 A
Power consumption, A2/W35
Heating output, A7/W35
3.20 kW
4.50 kW
5.80 kW
9.80 kW
9.80 kW
10.30 kW
10.30 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A7/W35
5.00
4.80
4.70
4.70
4.70
4.60
4.60
Power consumption, effective, A7/W35
0.64 kW
0.94 kW
1.23 kW
2.09 kW
2.09 kW
2.24 kW
2.24 kW
3.20 A
4.60 A
5.80 A
9.90 A
3.20 A
10.50 A
3.50 A
Power consumption, A7/W35
Heating output, A7/W45
3.10 kW
4.10 kW
5.50 kW
9.10 kW
9.10 kW
9.70 kW
9.70 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A7/W45
3.60
3.50
3.60
3.50
3.50
3.50
3.50
Power consumption, effective, A7/W45
0.86 kW
1.17 kW
1.53 kW
2.60 kW
2.60 kW
2.77 kW
2.77 kW
4.10 A
5.40 A
6.80 A
12.00 A
4.10 A
12.70 A
4.30 A
Power consumption, A7/W45
Heating output, A7/W55
2.80 kW
3.70 kW
5.00 kW
10.40 kW
10.40 kW
11.00 kW
11.00 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A7/W55
2.60
2.70
2.70
2.80
2.80
2.80
2.80
Power consumption, effective, A7/W55
1.08 kW
1.37 kW
1.85 kW
3.71 kW
3.71 kW
3.93 kW
3.93 kW
4.90 A
6.30 A
8.00 A
17.00 A
5.80 A
18.30 A
6.20 A
Power consumption, A7/W55
Heat output, A-7/W35
3.60 kW
4.90 kW
6.70 kW
10.20 kW
10.20 kW
11.90 kW
11.90 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A-7/W35
3.20
2.70
2.70
2.80
2.80
2.50
2.50
Power consumption, effective, A-7/W35
1.13 kW
1.81 kW
2.48 kW
3.64 kW
3.64 kW
4.76 kW
4.76 kW
5.40 A
8.60 A
11.80 A
17.40 A
5.70 A
22.70 A
7.50 A
Heat output, A-7/W35, noise
reduction mode 40%
3.20 kW
3.20 kW
4.20 kW
7.50 kW
7.50 kW
7.50 kW
7.50 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A-7/W35,
noise reduction mode 40%
3.10
3.10
3.10
2.90
2.90
2.90
2.90
Heat output, A-7/W35, noise
reduction mode 50%
2.70 kW
2.70 kW
3.50 kW
6.30 kW
6.30 kW
6.30 kW
6.30 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A-7/W35,
noise reduction mode 50%
3.20
3.20
3.20
3.00
3.00
3.00
3.00
Heat output, A-7/W35, noise
reduction mode 60%
2.20 kW
2.20 kW
2.80 kW
5.10 kW
5.10 kW
5.10 kW
5.10 kW
Coefficient of performance,
COP, EN 14511, A-7/W35,
noise reduction mode 60%
3.20
3.20
3.20
2.90
2.90
2.90
2.90
Power consumption, A7/W35
80
Installation and maintenance instructions aroTHERM 0020257297_02
Appendix
Technical data – Power, cooling mode
Applicability: Product with cooling mode
Cooling output, A35/W18
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
4.90 kW
4.90 kW
6.30 kW
12.80 kW
12.80 kW
12.80 kW
12.80 kW
Energy efficiency ratio, EER,
EN 14511, A35/W18
4.00
4.00
3.80
3.40
3.40
3.40
3.40
Power consumption, effective, A35/W18
1.23 kW
1.23 kW
1.66 kW
3.76 kW
3.76 kW
3.76 kW
3.76 kW
6.00 A
6.00 A
7.90 A
17.40 A
5.90 A
17.40 A
5.90 A
Power consumption,
A35/W18
Cooling output, A35/W7
3.20 kW
3.20 kW
4.40 kW
8.80 kW
8.80 kW
8.80 kW
8.80 kW
Energy efficiency ratio, EER,
EN 14511, A35/W7
2.80
2.80
2.80
2.60
2.60
2.60
2.60
Power consumption, effective, A35/W7
1.14 kW
1.14 kW
1.57 kW
3.38 kW
3.38 kW
3.38 kW
3.38 kW
5.40 A
5.40 A
7.30 A
15.50 A
5.10 A
15.50 A
5.10 A
Power consumption, A35/W7
Technical data – Noise emissions, heating mode
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W35
51 dB(A)
53 dB(A)
54 dB(A)
58 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W45
51 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W55
53 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35, noise
reduction mode 40%
52 dB(A)
52 dB(A)
52 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35, noise
reduction mode 50%
50 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35, noise
reduction mode 60%
46 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
Technical data – Noise emissions, cooling mode
Applicability: Product with cooling mode
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A35/W18
54 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Sound power, EN 12102, EN
ISO 9614-1, A35/W7
54 dB(A)
54 dB(A)
55 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
0020257297_02 aroTHERM Installation and maintenance instructions
81
Sisältö
Käyttöohjeet
Sisältö
1
Turvallisuus........................................................ 83
1.1
Toimintaan liittyvät varoitukset ............................ 83
1.2
Tarkoituksenmukainen käyttö .............................. 83
1.3
Yleiset turvaohjeet ............................................... 83
2
Dokumentaatiota koskevat ohjeet ................... 85
2.1
Muut sovellettavat asiakirjat ................................ 85
2.2
Asiakirjojen säilyttäminen .................................... 85
2.3
Ohjeiden voimassaolo ......................................... 85
3
Tuotekuvaus....................................................... 85
3.1
Lämpöpumppujärjestelmä ................................... 85
3.2
Lämpöpumpun toimintatapa ................................ 85
3.3
Tuotteen rakenne................................................. 85
3.4
Tyyppikilpi ja sarjanumero ................................... 86
3.5
CE-merkintä......................................................... 86
3.6
Fluoratut kasvihuonekaasut................................. 86
4
Käyttö.................................................................. 86
4.1
Tuotteen kytkeminen päälle................................. 86
4.2
Tuotteen käyttö .................................................... 86
4.3
Jäätymisen eston varmistaminen ........................ 86
4.4
Tuotteen kytkeminen pois päältä......................... 86
5
Hoito ja huolto.................................................... 86
5.1
Tuotteen pitäminen puhtaana, tuotteen
puhdistus ............................................................. 86
5.2
Tuotteen hoito...................................................... 86
5.3
Huolto .................................................................. 86
5.4
Huoltosuunnitelman noudattaminen .................... 86
6
Vianpoisto .......................................................... 87
6.1
Häiriöiden korjaaminen ........................................ 87
7
Käytöstäpoisto................................................... 87
7.1
Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto ...................... 87
7.2
Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti .......... 87
8
Kierrätys ja hävittäminen .................................. 87
8.1
Kylmäaineen luovuttaminen hävitettäväksi.......... 87
Liite ..................................................................................... 88
A
82
Vianpoisto .......................................................... 88
Käyttöohjeet aroTHERM 0020257297_02
Turvallisuus 1
1
1.1
Turvallisuus
Toimintaan liittyvät varoitukset
Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:
Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!
välitön hengenvaara tai vakavien
henkilövahinkojen vaara
Vaara!
sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Varoitus!
lievien henkilövahinkojen vaara
Varo!
Materiaalivaurioiden tai ympäristövahinkojen vaara
1.2
Tarkoituksenmukainen käyttö
Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käytöstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineellisia vahinkoja.
Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksikkö, jossa hyödynnetään Split-rakennetta.
Tuote käyttää lämpölähteenä ulkoilmaa, jota
voidaan käyttää asuinrakennuksen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Tarkoituksenmukaisen käytön piiriin katsotaan kuuluviksi yksinomaan nämä tuoteyhdistelmät:
Ulkoyksikkö
Sisäyksikkö
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:
– mukana toimitettavien tuotteen sekä laitteiston kaikkien osien käyttöohjeiden noudattaminen
0020257297_02 aroTHERM Käyttöohjeet
– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.
Tätä tuotetta saavat käyttää vähintään 8
vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta ja tietoa, jos heille on valvotusti tai
todistettavasti neuvottu tuotteen turvallinen
käyttö ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
Lapset eivät saa tehdä valvomatta puhdistustoimenpiteitä eivätkä omistajan tehtäväksi
tarkoitettuja huoltotöitä.
Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä kuvattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.
Huomautus!
Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.
1.3
Yleiset turvaohjeet
1.3.1 Tuotteen tai tuotteen ympäristön
muuttamisesta aiheutuva
hengenvaara
▶ Älä missään tapauksessa poista, irrota,
ohita tai estä varolaitteita.
▶ Älä muuta turvavarusteita.
▶ Älä riko tai poista rakenneosien sinettejä.
▶ Älä tee mitään muutoksia:
– tuotteeseen
– tuloputkiin
– poistoputkeen
– lämpölähdepiirin turvaventtiiliin
– rakenteellisiin osiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöturvallisuuteen
1.3.2 Kylmäaineen koskettamisesta
aiheutuva paleltuma- tai
jäätymisvammavaara
Tuote toimitetaan R410A-kylmäaineella täytettynä. Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa paleltumia vuotokohtaa kosketettaessa.
▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmäainetta, älä
koske sen mihinkään rakenneosaan.
▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä vuotavia höyryjä tai kaasuja.
▶ Estä kylmäaineen pääsy iholle ja silmiin.
83
1 Turvallisuus
▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin,
ota yhteyttä lääkäriin.
1.3.3 Kylmäaineputkien koskettamisesta
aiheutuva palovammavaara
Ulkoyksikön ja sisäyksikön väliset kylmäaineputket voivat käytön aikana kuumentua erittäin kuumiksi. On olemassa palovammojen
vaara.
▶ Älä kosketa eristämättömiä kylmäaineputkia.
1.3.4 Epäasianmukaisesti suoritettujen
tai tekemättä jätettyjen huolto- ja
korjaustöiden seurauksena
aiheutuva loukkaantumisvaara ja
aineellisten vahinkojen vaara
▶ Älä yritä koskaan tehdä tuotteen huolto- tai
korjaustöitä itse.
▶ Korjauta viat ja vauriot välittömästi ammattilaisella.
▶ Noudata annettuja huoltovälejä.
1.3.5 Virheellisestä virransyötöstä
aiheutuva toimintahäiriöiden vaara
Tuotteen sisältämä kylmäaine on tyhjennettävä kokonaan sille tarkoitettuun säiliöön ennen tuotteen hävittämistä, jotta se voidaan
sen jälkeen kierrättää tai hävittää määräysten
mukaisesti.
▶ Varmista, että kylmäainepiirille tehtävät
asennustyöt, huoltotyöt tai muut toimenpiteet suorittaa vain virallisesti valtuutettu
ammattilainen, jolla on tarkoituksenmukaiset suojavarusteet.
▶ Luovuta tuotteen sisältämä kylmäaine valtuutetulle ammattilaiselle, joka kierrättää
tai hävittää sen määräysten mukaisesti.
1.3.8 Virheellisen käytön aiheuttama vaara
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaran sinulle ja muille, minkä lisäksi siitä voi aiheutua
aineellisia vahinkoja.
▶ Lue huolellisesti läpi nämä ohjeet ja kaikki
muut pätevät asiakirjat. Kiinnitä erityistä
huomiota "Turvallisuus"-lukuun ja varoituksiin.
▶ Tee vain sellaisia toimenpiteitä, jotka on
kuvattu näissä käyttöohjeissa.
Tuotteen toimintahäiriöiden välttämiseksi
virransyötön tulee olla annetuissa rajoissa:
– 1-vaiheinen: 230 V (+10 / -15 %), 50 Hz
– 3-vaiheinen: 400 V (+10 / -15 %), 50 Hz
1.3.6 Jäätymisen aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara
▶ Varmista, että lämmityslaite pysyy käynnissä myös pakkasella ja kaikkia huoneita
lämmitetään riittävästi.
▶ Jos et voi varmistaa käynnissä pysymistä,
pyydä ammattilaista tyhjentämään lämmityslaite.
1.3.7 Vuotavan kylmäaineen aiheuttama
ympäristövahinkojen vaara
Tuote sisältää kylmäainetta R410A. Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään. R410A on
Kioton pöytäkirjan mukainen fluorattu kasvihuonekaasu, jonka GWP on 2088 (GWP =
Global Warming Potential). Jos ainetta pääsee ilmakehään, sen vaikutus on 2088-kertainen luonnolliseen CO2-kasvihuonekaasuun
verrattuna.
84
Käyttöohjeet aroTHERM 0020257297_02
Dokumentaatiota koskevat ohjeet 2
2
Dokumentaatiota koskevat ohjeet
2.1
▶
▶
Muut sovellettavat asiakirjat
Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttöohjeita.
Noudata liitteen Country Specifics sisältämiä maakohtaisia ohjeita.
2.2
▶
3
Asiakirjojen säilyttäminen
4
Säilytä nämä ohjeet sekä kaikki sovellettavat asiakirjat
myöhempää käyttöä varten.
2.3
1
2
5
Ohjeiden voimassaolo
Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:
6
Tuote
VWL 35/5 AS 230V S2
1
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
2
3
Lämpöpumppu | ulkoyksikkö
eBUS-johto
4
Sisäyksikön säädin
5
Järjestelmäsäädin
(valinnainen)
6
Lämpöpumppu | sisäyksikkö
Kylmäainepiiri
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
3.2
VWL 125/5 AS S2
Lämpöpumpussa on suljettu kylmäainepiiri, jossa kiertää
kylmäainetta.
Tuote
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
Lämpöpumpun toimintatapa
Lämpöenergiaa otetaan ympäristöstä talteen höyrystymis-,
tiivistymis-, nesteytymis- ja laajentumisvaiheiden aikana ja
ohjataan rakennukseen. Jäähdytyskäytössä lämpöenergiaa
poistetaan rakennuksesta ja ohjataan ympäristöön.
3.3
Tuotteen rakenne
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
1
VWL 125/5 AS
3
3.1
Tuotekuvaus
Lämpöpumppujärjestelmä
Tyypillisen Split-tekniikalla varustetun lämpöpumppujärjestelmän rakenne:
3
2
0020257297_02 aroTHERM Käyttöohjeet
1
Ilmanottoaukon ritilä
2
Tyyppikilpi
3
Ilmanpoistoaukon ritilä
85
4 Käyttö
3.4
Tyyppikilpi ja sarjanumero
Tyyppikilpi sijaitsee tuotteen oikealla ulkosivulla.
Tyyppikilpeen on merkitty nimike ja sarjanumero.
3.5
CE-merkintä
5
5.1
1.
2.
3.
CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianomaisen
direktiivin olennaiset vaatimukset tyyppikilven mukaisesti.
4.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkasteltavaksi valmistajalta.
5.2
3.6
Fluoratut kasvihuonekaasut
Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
4
Käyttö
▶
▶
5.3
Hoito ja huolto
Tuotteen pitäminen puhtaana, tuotteen
puhdistus
Poista säännöllisesti tuotteen ympärille kertyneet oksat
ja lehdet.
Poista säännöllisesti lehdet ja lika tuotteen alla sijaitsevasta tuuletusritilästä.
Poista säännöllisesti lumi ilmanottoaukon ritilästä ja
ilmanpoistoaukon ritilästä.
Poista säännöllisesti tuotteen ympärille kertynyt lumi.
Tuotteen hoito
Puhdista verhous kostealla liinalla ja pienellä määrällä
liuotinaineetonta saippuaa.
Älä käytä suihkeita, hankausaineita, huuhteluaineita,
liuotinaine- tai klooripitoisia puhdistusaineita.
Huolto
Voimassaolo: paitsi Britannia
4.1
▶
4.2
Tuotteen kytkeminen päälle
Kytke päälle rakennuksen erotin (vikavirtasuojakytkin),
joka on liitetty tuotteeseen.
Tuotteen käyttö
Sisäyksikön säädin antaa tietoja käyttötilasta, minkä lisäksi
sen avulla voi asettaa parametreja ja korjata häiriöitä.
▶
Siirry sisäyksikön luokse. Noudata sisäyksikön käyttöohjeita.
Edellytys: Järjestelmäsäädin olemassa
Järjestelmäsäädin säätelee lämmityslaitetta ja liitetyn lämminvesivaraajan lämpimän käyttöveden valmistusta.
▶
4.3
1.
2.
4.4
1.
2.
86
Siirry järjestelmäsäätimen luokse. Noudata järjestelmäsäätimen käyttöohjeita.
Jäätymisen eston varmistaminen
Varmista, että tuote on kytketty päälle ja että se pysyy
toiminnassa.
Varmista, että ilmanottoaukon ja ilmanpoistoaukon lähelle ei pääse kerääntymään lunta.
Tuotteen kytkeminen pois päältä
Kytke pois päältä rakennuksen erotin (vikavirtasuojakytkin), joka on liitetty tuotteeseen.
Tarkasta, että jäätymisen estoa ei enää sen myötä varmisteta.
Jatkuva käyttövalmius ja -turvallisuus, luotettavuus sekä
tuotteen pitkä käyttöikä edellyttävät, että alan ammattilainen
tarkastaa tuotteen vuosittain ja huoltaa sen kahden vuoden
välein. Tarkastuksen tuloksista riippuen voi aikaisempi huolto
olla tarpeen.
Voimassaolo: Britannia
An annual inspection of the product carried out by a competent person is a prerequisite for ensuring that the product is
permanently ready and safe for operation, reliable, and has a
long working life.
5.4
▶
Huoltosuunnitelman noudattaminen
Noudata huolto-ohjelmaa (→ asennusohjeet, liite). Noudata huoltovälejä.
Vaara!
Tekemättä jätetyt tai epäasianmukaisesti
suoritetut huolto- ja korjaustyöt aiheuttavat loukkaantumisvaaran ja aineellisten
vahinkojen vaaran!
Tekemättä jätetyistä tai epäasianmukaisesti
suoritetuista huolto- tai korjaustöistä voi seurata henkilövahinkoja tai tuotevaurioita.
▶
▶
Älä yritä koskaan tehdä tuotteen huoltotai korjaustöitä.
Anna se valtuutetun ammattiliikkeen tehtäväksi. Suositamme solmimaan huoltosopimuksen.
Käyttöohjeet aroTHERM 0020257297_02
Vianpoisto 6
6
6.1
Vianpoisto
Häiriöiden korjaaminen
Mahdolliset häiriöt voit useimmissa tapauksissa korjata itse.
Käytä siihen liitteenä olevaa taulukkoa Häiriöiden korjaaminen.
▶
7
7.1
▶
7.2
▶
8
▶
Jos ongelma ei korjaannu kuvatun toimenpiteen avulla,
ota yhteyttä ammattilaiseen.
Käytöstäpoisto
Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto
Kytke tuote pois päältä. Suojaa lämmityslaite jäätymiseltä
esimerkiksi tyhjentämällä se.
Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti
Anna tuotteen lopullinen käytöstä poistaminen ammattilaisen tehtäväksi.
Kierrätys ja hävittäminen
Anna pakkaus hävitettäväksi ammattihenkilölle, joka on
asentanut tuotteen.
Jos tuote on merkitty tällä merkillä:
▶
▶
Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen mukana.
Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
Jos tuote sisältää paristoja, jotka on merkitty tällä merkillä, paristot voivat sisältää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita.
▶
8.1
Hävitä akut tällöin toimittamalla ne akkujen keräyspisteeseen.
Kylmäaineen luovuttaminen hävitettäväksi
Tuote on täytetty kylmäaineella R410A.
▶
▶
Luovuta kylmäaine valtuutetun ammattilaisen hävitettäväksi.
Noudata yleisiä turvaohjeita.
0020257297_02 aroTHERM Käyttöohjeet
87
Liite
Liite
A
Vianpoisto
Häiriö
mahdollinen syy
Toimenpide
Tuote ei enää toimi.
Virransyöttö katkennut ajoittain.
Ei mitään. Kun virransyöttö kytketään jälleen päälle, tuote kytketään
automaattisesti päälle.
Virransyöttö katkennut pysyvästi.
Ota yhteys ammattilaiseen.
Huurteenpoisto, kun ilmankosteus on suuri.
Ei mitään. Kyseessä on normaali ilmiö.
Tuotteeseen kertynyt huurretta.
88
Käyttöohjeet aroTHERM 0020257297_02
Sisältö
Asennus- ja huolto-ohjeet
Sisältö
6
Sähköasennus ................................................. 108
6.1
Sähköasennuksen valmistelu ............................ 108
6.2
Sähkökomponentteja koskevat vaatimukset ..... 108
6.3
EVU-estotoiminnon komponenttien asennus .... 108
1
Turvallisuus........................................................ 91
6.4
Kytkentäkaapin avaaminen ............................... 108
1.1
Toimintaan liittyvät varoitukset ............................ 91
6.5
Johdon kuoriminen ............................................ 108
1.2
Tarkoituksenmukainen käyttö .............................. 91
6.6
Virransyötön toteutus, 1~/230V ......................... 108
1.3
Yleiset turvaohjeet ............................................... 91
6.7
Virransyötön toteutus, 3~/400V ......................... 109
1.4
Määräykset (direktiivit, säädökset, lait, normit,
standardit)............................................................ 92
6.8
eBUS-johdon liittäminen .................................... 110
2
Dokumentaatiota koskevat ohjeet ................... 93
6.9
Lisävarusteiden liittäminen ................................ 110
2.1
Muut sovellettavat asiakirjat ................................ 93
6.10
Kytkentäkaapin sulkeminen ............................... 110
2.2
Asiakirjojen säilyttäminen .................................... 93
2.3
Ohjeiden voimassaolo ......................................... 93
2.4
Lisätiedot ............................................................. 93
3
Tuotekuvaus....................................................... 93
3.1
Lämpöpumppujärjestelmä ................................... 93
3.2
Käyttötapa jäähdytyskäyttö.................................. 93
3.3
Lämpöpumpun toimintatapa ................................ 93
3.4
Tuotteen kuvaus .................................................. 94
3.5
Tuotteen rakenne................................................. 94
3.6
Tyyppikilven tiedot ............................................... 95
3.7
CE-merkintä......................................................... 96
3.8
Liitäntäsymbolit .................................................... 96
3.9
Käyttörajoitukset .................................................. 96
3.10
Sulatuskäyttö ....................................................... 97
3.11
Varolaitteet........................................................... 97
4
Asennus.............................................................. 97
4.1
Tuotteen purkaminen pakkauksesta.................... 97
4.2
Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus ............ 97
4.3
Tuotteen kuljetus ................................................. 97
4.4
Mitat ..................................................................... 98
4.5
Vähimmäisetäisyyksien noudattaminen .............. 98
4.6
Asennustavan edellytykset .................................. 99
4.7
6.11
Seinäläpiviennin tiivistäminen............................ 110
7
Käyttöönotto .................................................... 110
7.1
Päällekytkentää edeltävä tarkastus ................... 110
7.2
Tuotteen kytkeminen päälle............................... 110
7.3
Sisäyksikön säätimen asetusten määritys......... 110
7.4
Järjestelmäsäätimen asetusten määritys .......... 110
8
Sopeutus laitteistoon ...................................... 110
8.1
Sisäyksikön säätimen asetusten sovitus ........... 110
9
Luovutus laitteiston omistajalle ..................... 110
9.1
Laitteiston omistajan opastus ............................ 110
10
Häiriöiden korjaaminen ................................... 110
10.1
Vikailmoitukset................................................... 110
10.2
Muut häiriöt ........................................................ 110
11
Tarkastus ja huolto.......................................... 110
11.1
Työohjeiden ja huoltovälien noudattaminen ...... 110
11.2
Varaosien hankinta ............................................ 111
11.3
Tarkastuksen ja huollon valmistelu.................... 111
11.4
Työturvallisuuden varmistaminen ...................... 111
11.5
Tuotteen puhdistus ............................................ 111
11.6
Höyrystimen tarkastus/puhdistus....................... 111
11.7
Puhaltimen tarkastus ......................................... 111
11.8
Kondenssiveden poistoputken
tarkastus/puhdistus............................................ 111
Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset ................. 99
11.9
Kylmäainepiirin tarkastus................................... 111
4.8
Lattia-asennus ................................................... 101
11.10
Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus..................... 112
4.9
Seinäasennus .................................................... 102
11.11
Sähköliitäntöjen tarkastus.................................. 112
4.10
Tasakattoasennus ............................................. 102
11.12
Pienten kumijalkojen kulumisen tarkastus......... 112
4.11
Kotelon osien irrotus .......................................... 103
11.13
Tarkastuksen ja huollon lopettaminen ............... 112
4.12
Kotelon osien asennus ...................................... 104
12
Käytöstäpoisto................................................. 112
5
Hydrauliikka-asennus...................................... 104
12.1
Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto .................... 112
5.1
Kylmäainepiirille tehtävien töiden valmistelu ..... 104
12.2
Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti ........ 112
5.2
Kylmäaineputkien vetäminen............................. 104
13
Kierrätys ja hävittäminen ................................ 113
5.3
Huoltoventtiilien suojuksen irrotus ..................... 105
13.1
Kierrätys ja hävittäminen ................................... 113
5.4
Putkenpäiden katkaisu ja reunajäykisteiden
tekeminen putkenpäihin..................................... 105
13.2
Kylmäaineen hävittäminen ................................ 113
5.5
Kylmäaineputkien liittäminen ............................. 105
5.6
Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus..................... 106
A
Toimintokaavio ................................................ 114
5.7
Kylmäainepiirin tyhjennys .................................. 106
B
Varolaitteet ....................................................... 115
5.8
Lisäkylmäaineen lisääminen.............................. 107
C
Liitäntäkaavio................................................... 116
5.9
Sulkuventtiilien avaaminen, kylmäaineen
käyttöönotto ....................................................... 107
C.1
Kytkentäkaavio, osa 1a, liitännälle 1~ / 230
V ........................................................................ 116
5.10
Kylmäainepiirille tehtävien töiden
lopettaminen ...................................................... 107
C.2
Kytkentäkaavio, osa 1b, liitännälle 3~ / 400
V ........................................................................ 117
C.3
Kytkentäkaavio, osa 2........................................ 118
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
Liite ................................................................................... 114
89
Sisältö
D
Tarkastus- ja huoltotyöt .................................. 119
E
Tekniset tiedot ................................................. 119
90
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Turvallisuus 1
1
1.1
Turvallisuus
Toimintaan liittyvät varoitukset
Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:
Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!
välitön hengenvaara tai vakavien
henkilövahinkojen vaara
Vaara!
sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Varoitus!
lievien henkilövahinkojen vaara
Varo!
Materiaalivaurioiden tai ympäristövahinkojen vaara
1.2
Tarkoituksenmukainen käyttö
Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käytöstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineellisia vahinkoja.
Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksikkö, jossa hyödynnetään Split-rakennetta.
Tuote käyttää lämpölähteenä ulkoilmaa, jota
voidaan käyttää asuinrakennuksen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Tarkoituksenmukaisen käytön piiriin katsotaan kuuluviksi yksinomaan nämä tuoteyhdistelmät:
Ulkoyksikkö
Sisäyksikkö
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
– asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestelmähyväksynnän mukaisesti
– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.
Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.
Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä kuvattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.
Huomautus!
Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.
1.3
Yleiset turvaohjeet
1.3.1 sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauksena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara
.
Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toimenpiteitä:
▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaisemalla kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti
(jännitteenkatkaisulaite, jonka kosketusväli
on vähintään 3 mm, esimerkiksi sulake tai
vikavirtasuojakytkin).
▶ Estä tahaton päällekytkeytyminen.
▶ Odota vähintään 3 minuuttia, jotta kondensaattoreiden varaus on purkautunut.
▶ Tarkasta jännitteettömyys.
1.3.2 Varolaitteiden puuttumisesta
aiheutuva hengenvaara
Tämän asiakirjan kaavioissa ei kuvata kaikkia
asianmukaisen asennuksen edellyttämiä varolaitteita.
▶ Asenna tarvittavat varolaitteet laitteistoon.
▶ Noudata asiaankuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, normeja ja säädöksiä ja
määräyksiä.
Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:
1.3.3 Kylmäaineen koskettamisesta
aiheutuva paleltuma- tai
jäätymisvammavaara
– mukana toimitettavien tuotteen sekä laitteiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen
Tuote toimitetaan R410A-kylmäaineella täytettynä. Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa paleltumia vuotokohtaa kosketettaessa.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
91
1 Turvallisuus
▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmäainetta, älä
koske sen mihinkään rakenneosaan.
▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä vuotavia höyryjä tai kaasuja.
▶ Estä kylmäaineen pääsy iholle ja silmiin.
▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin,
ota yhteyttä lääkäriin.
1.3.7 Sopimattomien
materiaalien käytöstä aiheutuva
aineellisten vahinkojen vaara
1.3.4 Kuumien ja kylmien rakenneosien
aiheuttama palo-, paleltuma- ja
jäätymisvammavaara
1.3.8 Riittämättömän pätevyyden vaara
Joitakin rakenneosia, erityisesti eristämättömiä putkituksia koskettaessa on vaara saada
palo- ja paleltumavammoja.
▶ Tee rakenneosille toimenpiteitä vasta sen
jälkeen, kun niiden lämpötila on saavuttanut ympäristön lämpötilan.
1.3.5 Vuotavan kylmäaineen aiheuttama
ympäristövahinkojen vaara
Tuote sisältää kylmäainetta R410A. Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään. R410A on
Kioton pöytäkirjan mukainen fluorattu kasvihuonekaasu, jonka GWP on 2088 (GWP =
Global Warming Potential). Jos ainetta pääsee ilmakehään, sen vaikutus on 2088-kertainen luonnolliseen CO2-kasvihuonekaasuun
verrattuna.
Sopimattomien kylmäaineputkien käytöstä voi
aiheutua aineellisia vahinkoja.
▶ Käytä ainoastaan kylmäainetekniikan käyttöön tarkoitettuja erityisiä kupariputkia.
Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammattilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:
–
–
–
–
–
–
–
Asennus
Irrotus
Asennus ja liitännät
Käyttöönotto
Tarkastus ja huolto
Korjaus
Käytöstäpoisto
▶ Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.
1.4
Määräykset (direktiivit, säädökset,
lait, normit, standardit)
▶ Noudata kansallisia määräyksiä, normeja,
standardeja, säädöksiä, asetuksia ja lakeja.
Tuotteen sisältämä kylmäaine on tyhjennettävä kokonaan sille tarkoitettuun säiliöön ennen tuotteen hävittämistä, jotta se voidaan
sen jälkeen kierrättää tai hävittää määräysten
mukaisesti.
▶ Varmista, että kylmäainepiirille tehtävät
asennustyöt, huoltotyöt tai muut toimenpiteet suorittaa vain virallisesti valtuutettu
ammattilainen, jolla on tarkoituksenmukaiset suojavarusteet.
▶ Luovuta tuotteen sisältämä kylmäaine valtuutetulle ammattilaiselle, joka kierrättää
tai hävittää sen määräysten mukaisesti.
1.3.6 Sopimattomien työkalujen käytöstä
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara
▶ Käytä asianmukaista työkalua.
92
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Dokumentaatiota koskevat ohjeet 2
2
Dokumentaatiota koskevat ohjeet
2.1
▶
▶
Muut sovellettavat asiakirjat
Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
käyttö- ja asennusohjeita.
Noudata liitteen Country Specifics sisältämiä maakohtaisia ohjeita.
2.2
▶
3
3.1
Tuotekuvaus
Lämpöpumppujärjestelmä
Tyypillisen Split-tekniikalla varustetun lämpöpumppujärjestelmän rakenne:
Asiakirjojen säilyttäminen
Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
laitteiston omistajalle.
2.3
3
Ohjeiden voimassaolo
Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:
4
Tuote
1
2
VWL 35/5 AS 230V S2
VWL 55/5 AS 230V S2
5
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
6
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
VWL 125/5 AS S2
1
2
3
Tuote
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
2.4
Lisätiedot
3.2
Lämpöpumppu, ulkoyksikkö
eBUS-johto
4
Sisäyksikön säädin
5
Järjestelmäsäädin
(valinnainen)
6
Lämpöpumppu, sisäyksikkö
Kylmäainepiiri
Käyttötapa jäähdytyskäyttö
Tuotteessa on lämmityskäyttötoiminto tai lämmitys- ja jäähdytyskäyttötoiminto kohdemaan mukaan.
Tuotteet, jotka toimitetaan ilman tehdasasenteista jäähdytyskäyttöä, on merkitty nimikkeistössä merkinnällä "S2". Näihin
laitteisiin on saatavana valinnainen lisävaruste, joka mahdollistaa jäähdytyskäytön aktivoinnin myöhemmin.
3.3
Lämpöpumpun toimintatapa
Lämpöpumpussa on suljettu kylmäainepiiri, jossa kiertää
kylmäainetta.
Lämmityskäytössä lämpöenergiaa otetaan ympäristöstä talteen höyrystymis-, tiivistymis-, nesteytymis- ja laajentumisvaiheiden aikana ja ohjataan rakennukseen. Jäähdytyskäytössä lämpöenergiaa poistetaan rakennuksesta ja ohjataan
ympäristöön.
▶
Saat asennusta koskevia lisätietoja, kun skannaat näytetyn koodin älypuhelimella.
◁ Sinut siirretään asennusvideoihin.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
93
3 Tuotekuvaus
3.3.1
Toimintaperiaate, lämmityskäyttö
3.5
Tuotteen rakenne
2
1
3
4
5
1
2
Höyrystin (lämmönvaihdin)
4-tievaihtoventtiili
3
Puhallin
3.3.2
6
4
Kompressori
5
Paisuntaventtiili
6
Lauhdutin (lämmönvaihdin)
1
2
Toimintaperiaate, jäähdytyskäyttö
Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö
1
Ilmanpoistoaukon ritilä
3.5.1
2
Suojus, huoltoventtiilit
Rakenneosat, laite, etu
2
2
1
3
4
1
5
1
2
Lauhdutin (lämmönvaihdin)
4-tievaihtoventtiili
3
Puhallin
3.3.3
3
6
4
Kompressori
5
Paisuntaventtiili
6
Höyrystin (lämmönvaihdin)
4
Hiljainen käyttö
6
Tuotteelle voidaan (lämmityksen tai jäähdytyksen yhteydessä) aktivoida hiljainen käyttö.
Hiljaisessa käytössä tuotteen äänipäästö on normaalia pienempi. Se saavutetaan rajoittamalla kompressorin kierroslukua ja sovittamalla puhaltimen kierrosluku.
3.4
Tuotteen kuvaus
5
1
Puhallin
4
Piirilevy HMU
2
Höyrystin (lämmönvaihdin)
Piirilevy INSTALLER
BOARD
5
Kompressori
6
Rakenneryhmä INVERTER
3
Tuote on ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksikkö, jossa hyödynnetään Split-tekniikkaa.
Ulkoyksikkö liitetään kylmäainepiirin kautta sisäyksikköön.
94
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Tuotekuvaus 3
3.5.2
Rakenneosat, laite, taka
11
12
1
Huoltoliitäntä, korkeapainealueella
Huoltoventtiili, nesteputki
3.5.4
13
14
Huoltoventtiili, kuumakaasuputki
Suodatin/kuivain
Rakenneosat, huoltoventtiilit
1
2
3
2
3
1
3.5.3
Lämpötila-anturi, ilmanottoaukossa
2
Ilmanottoaukon ritilä
3
Suojus, kytkentäkaappi
Rakenneosat, kompressori
7
4
5
1
Nesteputken liitäntä
4
Sulkuventtiili ja suojus
2
Sulkuventtiili ja suojus
5
3
Kuumakaasuputken
liitäntä
Huoltoliitäntä (Schraderventtiili) ja suojus
3.6
Tyyppikilven tiedot
Tyyppikilpi sijaitsee tuotteen oikealla ulkosivulla.
8
6
5
Toinen tyyppikilpi sijaitsee tuotteen sisällä. Se tulee näkyville, kun kotelon kansi irrotetaan.
9
4
10
Nimikkeistö
3
11
2
12
1
13
14
1
2
3
4
5
Lämpötila-anturi, ennen
kompressoria
Kompressori ja kylmäaine-erotin, koteloitu
Paineensäädin
6
4-tievaihtoventtiili
7
Lämpötila-anturi,
kompressorin takana
Paineanturi
9
Lämpötila-anturi, höyrystimessä
Huoltoliitäntä, matalapainealueella
Kylmäainekokooja
8
10
Elektroninen paisuntaventtiili
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
Tiedot
Merkitys
Sarjanumero
laitteen yksilöllinen tunnistenumero
VWL
Vaillant, lämpöpumppu, ilma
3, 5, 7, 10,
12
Lämmitysteho kilowatteina (kW)
5
Lämmityskäyttö tai jäähdytyskäyttö
/5
Laitesukupolvi
AS
Ulkoyksikkö, Split-tekniikka
230V
Sähköliitäntä:
230 V: 1~/N/PE 230 V
Ei tietoja: 3~/N/PE 400 V
S2
tehdasasennuksessa ei jäähdytyskäyttöä
IP
Suojausluokka
Symbolit
Kompressori
Säädin
Kylmäainepiiri
P maks.
Mitoitusteho, maksimi
I maks.
Mitoitusvirta, maksimi
I
Käynnistysvirta
95
3 Tuotekuvaus
Kylmäainepiiri
Lämmitysteho,
jäähdytysteho
Tiedot
Merkitys
MPa (bar)
Sallittu käyttöpaine (suhteellinen)
R410A
Kylmäaine, tyyppi
GWP
Kylmäaine, Global Warming Potential
kg
Kylmäaine, täyttömäärä
t CO2
Kylmäaine, CO2-ekvivalentti
Ax/Wxx
Tuloilman lämpötila xx °C ja lämmityksen menoveden lämpötila xx °C
COP /
Teholuku (Coefficient of Performance) ja lämmitysteho
EER /
Teholuku (Energy Efficiency Ratio)
ja jäähdytysteho
3.9.1
Lämmityskäyttö
B
60
[-10;55]
55
50
45
[20;55]
[-20;43]
40
35
30
25
20
[-20;20]
15
[20;20]
10
3.7
CE-merkintä
5
0
-20
A
CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianomaisen
direktiivin olennaiset vaatimukset tyyppikilven mukaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkasteltavaksi valmistajalta.
3.8
-10
-5
Ulkolämpötila
3.9.2
0
5
10
15
20 A
B
Lämmitysveden lämpötila
Lämminvesikäyttö
B
Liitäntäsymbolit
Symboli
-15
70
[-10;55]
60
Liitäntä
[2;62]
[35;62]
[43;55]
50 [-20;43]
Kylmäainepiiri, nesteputki
40
30
20
Kylmäainepiiri, kuumakaasuputki
10
0
3.9
[20;5]
[-20;5]
-20
-10
0
10
20
[43;10]
30
40
50
A
Käyttörajoitukset
Tuote toimii minimi- ja maksimiulkolämpötilan välillä. Nämä
ulkolämpötilat määrittävät lämmityskäytön, lämminvesikäytön ja jäähdytyskäytön käyttörajat. Katso tekniset tiedot
(→ sivu 119). Käyttörajojen ulkopuolinen käyttö johtaa
tuotteen sammutukseen.
A
Ulkolämpötila
3.9.3
B
Lämpimän käyttöveden
lämpötila
Jäähdytyskäyttö
Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö
B
30
25
[15;25]
[46;25]
[15;7]
[46;7]
20
15
10
5
0
A
96
10
15
Ulkolämpötila
20
25
30
B
35
40
45
A
Lämmitysveden lämpötila
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Asennus 4
3.10
Sulatuskäyttö
4.3
Tuotteen kuljetus
Alle 5 °C:n ulkolämpötiloissa sulamisvesi voi jäätyä höyrystimen lamelleihin ja synnyttää huurretta. Huurtuminen tunnistetaan automaattisesti ja huurre sulatetaan automaattisesti
tietyin aikavälein.
Varoitus!
Raskas paino aiheuttaa loukkaantumisvaaran laitteistoa nostettaessa!
Sulatus tapahtuu kylmäpiirikierron avulla lämpöpumpun käytön aikana. Siihen tarvittava lämpöenergia otetaan lämmityslaitteesta.
Liian raskaan painon nostaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, esimerkiksi vakavan
selkävamman.
Asianmukainen sulatuskäyttö sallitaan vain jos lämmityslaitteessa kiertää minimimäärä lämmitysvettä:
▶
–
–
▶
40 litraa, kun lisälämmitys on aktivoitu
100 litraa, kun lisälämmitys on deaktivoitu
3.11
▶
Varolaitteet
Tuotteessa on tekniset varolaitteet. Katso grafiikka Varolaitteet (→ sivu 115).
Varo!
Epäasianmukainen kuljetus aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran!
Jos kylmäainepiirin paine ylittää maksimipaineen
4,15 MPa (41,5 bar), painevahti kytkee tuotteen tilapäisesti
pois päältä. Odotusajan jälkeen tehdään uusi käynnistysyritys. Jos käynnistys epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin,
näyttöön ilmestyy virheilmoitus.
Tuotetta ei saa koskaan kallistaa enempää
kuin 45°. Muutoin myöhemmässä käytössä
voi ilmetä kylmäainepiirin toimintahäiriöitä.
Kun tuote kytketään pois päältä, kampikammion lämmitys
kytketään päälle kompressorin lähtölämpötilan ollessa 7 °C,
jotta voidaan välttää mahdolliset vauriot uudelleenpäällekytkennän yhteydessä.
Jos kompressorin tulolämpötila ja kompressorin lähtölämpötila ovat alle -15 °C, kompressori ei käynnisty.
Jos kompressorin lähdön mitattu lämpötila on sallittua lämpötilaa korkeampi, kompressori sammutetaan. Sallittu lämpötila riippuu höyrystymis- ja kondensaatiolämpötilasta.
Sisäyksikössä valvotaan lämmityspiirin kiertovesimäärää.
Jos lämpöpyynnön yhteydessä ei havaita läpivirtausta, kun
kiertopumppu on toiminnassa, kompressori ei käynnisty.
Jos lämmitysveden lämpötila laskee alle arvon 4 °C, jäätymisen estotoiminto aktivoidaan automaattisesti ja lämpöjohtopumppu käynnistetään.
Tuotteen VWL 35/5 - VWL 75/5 nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
Tuotteen VWL 105/5 ja VWL 125/5 nostamiseen tarvitaan vähintään neljä henkilöä.
Tarkasta tuotteen paino teknisistä tiedoista.
▶
1.
Kallista tuotetta kuljetuksen aikana enintään 45°.
Tarkasta reitti sijoituspaikalle. Poista kaikki esteet, joihin
voi kompastua.
Edellytys: Tuote VWL 35/5 - VWL 75/5, tuotteen kantaminen
▶
▶
▶
Käytä kahta kuljetuslenkkiä, jotka sijaitsevat tuotteen
jalassa.
Tuotteen kantamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, joiden
tulee kantaa tuote kuljetusliinan avulla lopulliselle sijoituspaikalle.
Irrota kuljetuslenkit.
Edellytys: Tuote VWL 35/5 - VWL 75/5, tuotteen kuljetus
4
Asennus
4.1
1.
2.
3.
4.
Tuotteen purkaminen pakkauksesta
Irrota ulkoiset pakkausosat.
Tarkasta lisävarusteet.
Tarkasta dokumentaatio.
Irrota neljä ruuvia (kuljetussuojukset ja -tuet) lavasta.
4.2
▶
Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus
Tarkasta pakkausten sisältö.
Lukumäärä
Nimitys
1
Lämpöpumppu, ulkoyksikkö
1
Kondenssialtaan lämmitys
1
Kondenssiveden poistosuppilo
1
Pussi jossa pienosat
▶
▶
▶
Käytä tarkoitukseen soveltuvia nokkakärryjä. Suojaa
tällöin kotelon osat vaurioitumiselta.
Kuljeta tuote lopulliselle sijoituspaikalle.
Irrota kuljetuslenkit.
Edellytys: Tuote VWL 105/5 ja VWL 125/5, tuotteen kantaminen
▶
▶
▶
Käytä neljää kuljetuslenkkiä, jotka sijaitsevat tuotteen
jalassa.
Tuotteen kantamiseen tarvitaan neljä henkilöä, joiden
tulee kantaa tuote kuljetusliinan avulla lopulliselle sijoituspaikalle.
Irrota kuljetuslenkit.
Edellytys: Tuote VWL 105/5 ja VWL 125/5, tuotteen kuljetus
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
▶
▶
▶
Käytä tarkoitukseen soveltuvia nokkakärryjä. Suojaa
tällöin kotelon osat vaurioitumiselta.
Kuljeta tuote lopulliselle sijoituspaikalle.
Irrota kuljetuslenkit.
97
4 Asennus
Mitat
4.4.1
Näkymä edestä
4.4.2
Näkymä sivulta, oikea puoli
449
1100
765
VWL 55/5 ...
765
VWL 75/5 ...
965
180
740
180
14
VWL 35/5 ...
Näkymä alta
4.5
A
▶
▶
1100
Tuote
A
VWL 105/5 ...
1565
VWL 125/5 ...
1565
98
270
14
106
477
A
41
55
4.4.3
Tuote
107
70
A
4.4
Vähimmäisetäisyyksien noudattaminen
Noudata ilmoitettuja vähimmäisetäisyyksiä riittävän ilmavirtauksen varmistamiseksi ja huoltotöiden helpottamiseksi.
Varmista, että käytettävissä on riittävästi tilaa hydrauliputkien asennusta varten.
55
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Asennus 4
4.5.1
Vähimmäisetäisyydet, lattia-asennus ja
tasakattoasennus
4.6
Tuote soveltuu seuraavan tyyppisiin asennuksiin:
–
–
–
B
Asennustavan edellytykset
Lattia-asennus
Seinäasennus
Tasakattoasennus
Asennustavan yhteydessä on otettava huomioon seuraavat
edellytykset:
A
–
C
–
D
4.7
E
Vähimmäisetäisyys
Lämmityskäyttö
Lämmitys- ja jäähdytyskäyttö
A
100 mm
100 mm
B
1 000 mm
C
120 mm
1)
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
Seinäasennus, jossa käytetään lisävarusteena saatavaa seinäkiinnikettä, on kielletty tuotteille VWL 105/5 ja
VWL 125/5.
Tasakattoasennus ei sovellu erittäin kylmille tai lumisille
alueille.
Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
Vaara!
Jäänmuodostus aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
1 000 mm
Ilmanpoistoaukon ilman lämpötila on alhaisempi kuin ulkolämpötila. Tällöin voi esiintyä
jäänmuodostusta.
250 mm
▶
1) Mitaksi C suositellaan arvoa 250 mm, jotta voidaan varmistaa helppo käsiksipääsy sähköasennukseen.
▶
4.5.2
▶
Vähimmäisetäisyydet, seinäasennus
▶
B
▶
A
C
▶
▶
▶
D
E
▶
▶
F
Vähimmäisetäisyys
Lämmityskäyttö
Lämmitys- ja jäähdytyskäyttö
A
100 mm
100 mm
B
1 000 mm
C
120 mm
1)
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
F
300 mm
300 mm
Valitse paikka ja säädä suuntaus siten,
että ilmanpoistoaukko sijaitsee vähintään
3 metrin etäisyydellä jalkakäytävistä, kivetyistä pinnoista ja syöksytorvista.
Noudata ulkoyksikön ja sisäyksikön välistä sallittua korkeuseroa. Katso tekniset tiedot (→ sivu 119).
Ota huomioon etäisyys syttyviin aineisiin tai syttyviin kaasuihin.
Ota huomioon etäisyys lämpölähteisiin. Vältä käytetyn
poistoilman (esimerkiksi teollisuuslaitoksen tai leipomon)
käyttöä.
Ota huomioon etäisyys tuuletusaukkoihin tai poistoilmakanaviin.
Ota huomioon etäisyys lehtiä pudottaviin puihin ja pensaisiin.
Älä altista ulkoyksikköä pölyiselle ilmalle.
Älä altista ulkoyksikköä syöpymistä aiheuttavalle ilmalle.
Ota huomioon etäisyys eläinsuojiin. Säilytä vähintään
250 metrin etäisyys meren- tai järvenrantaan.
Ota huomioon, että sijoituspaikan tulee sijaita alle 2
000 metrin korkeudella merenpinnasta.
Ota huomioon äänipäästöt. Ota huomioon etäisyys naapurikiinteistön alueisiin, jotka ovat herkkiä äänille. Valitse
paikka, joka on mahdollisimman etäällä naapurirakennuksen ikkunoista. Valitse paikka, joka on mahdollisimman
etäällä omasta makuuhuoneesta.
1 000 mm
250 mm
1) Mitaksi C suositellaan arvoa 250 mm, jotta voidaan varmistaa helppo käsiksipääsy sähköasennukseen.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
99
4 Asennus
Edellytys: erityisesti kun lattia-asennus
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Vältä sijoituspaikkaa, joka sijaitsee huoneen nurkassa,
huoneen syvennyksessä, seinien välissä tai aitausten
välissä.
Vältä ilmanottoa ilmanpoistoaukosta.
Varmista, että alustan päälle ei voi kertyä vettä. Varmista,
että alusta imee hyvin vettä.
Varmista hiekka- ja sorapatjan toteutus kondenssiveden
poistoputkea varten.
Valitse paikka, johon ei kerry talvella paljon lunta.
Valitse paikka, jossa ilmanottoaukkoon ei kohdistu voimakasta tuulta. Sijoita laite mahdollisimman poikittain
pääasialliseen tuulen suuntaan nähden.
Jos sijoituspaikka ei ole suojassa tuulelta, suunnittele
siihen asennettava suojaseinä.
Ota huomioon äänipäästöt. Vältä huoneen nurkkia, syvennyksiä tai seinien välissä sijaitsevia paikkoja. Valitse paikka, jossa on hyvä äänenvaimennus (esimerkiksi
nurmi, pensaat, paaluaidat).
Varmista, että hydrauliputket ja johdot kulkevat maan
alla. Varmista, että ulkoyksiköstä kulkee suojaputki rakennuksen seinän läpi.
Edellytys: erityisesti kun tasakattoasennus
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Asenna tuote ainoastaan rakennuksiin, joissa on massiivirakenne ja kokonaan valettu betonipohja.
Älä asenna tuotetta rakennuksiin, joissa on puurakenne
tai kevytrakennekatto.
Valitse helppopääsyinen paikka, jotta huolto- ja ylläpitotöiden tekeminen onnistuu helposti.
Valitse helppopääsyinen paikka, jotta tuote on helppo
puhdistaa säännöllisesti lehdistä ja lumesta.
Valitse paikka, joka sijaitsee lähellä syöksytorvea.
Valitse paikka, jossa ilmanottoaukkoon ei kohdistu voimakasta tuulta. Sijoita laite mahdollisimman poikittain
pääasialliseen tuulen suuntaan nähden.
Jos sijoituspaikka ei ole suojassa tuulelta, suunnittele
siihen asennettava suojaseinä.
Ota huomioon äänipäästöt. Ota huomioon etäisyys läheisiin rakennuksiin.
Varmista hydrauliputkien ja johtojen kulku. Varmista seinäläpivienti.
Edellytys: erityisesti kun seinäasennus
▶
▶
▶
▶
Varmista, että seinä täyttää staattiset vaatimukset. Ota
huomioon seinäkiinnikkeen (lisävaruste) ja ulkoyksikön
paino. Katso tekniset tiedot (→ sivu 119).
Vältä ikkunan lähellä sijaitsevaa asennuspaikkaa.
Ota huomioon äänipäästöt. Ota huomioon etäisyys heijastaviin rakennuksen seiniin.
Varmista hydrauliputkien ja johtojen kulku. Varmista seinäläpivienti.
100
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Asennus 4
4.8
Lattia-asennus
4.8.2
4.8.1
Perustuksen toteutus
Tuotteen paikalleen asettaminen ja asennus
Voimassaolo: Pienet kumijalat
Voimassaolo: Routa-alue
1
300
3
A
2
100
B
Ø100
▶
1400
▶
270
800
106
Voimassaolo: Isot kumijalat
4
200
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Käytä lisävarusteena saatavia pieniä kumijalkoja. Noudata mukana toimitettuja asennusohjeita.
Varmista, että tuote on säädetty täysin vaakasuoraan.
540
200
Kaiva maahan kuoppa. Tarkasta suositellut mitat kuvasta.
Kiinnitä poistoputki (1) (kondenssiveden poisjohtaminen).
Levitä sepelikerros (3) (vettä läpäisevä, roudaton perustus). Määritä syvyys (A) paikallisten olosuhteiden mukaan.
– Minimisyvyys: 900 mm
Määritä korkeus (B) paikallisten olosuhteiden mukaan.
Tee betonista kaksi jatkuvaa anturaa (4). Tarkasta suositellut mitat kuvasta.
Levitä jatkuvien anturoiden väliin ja viereen hiekkapatja
(2) (kondenssiveden poisjohtaminen).
▶
▶
Voimassaolo: Korokejalusta lumisille alueille
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
Käytä lisävarusteena saatavia isoja kumijalkoja. Noudata mukana toimitettuja asennusohjeita.
Varmista, että tuote on säädetty täysin vaakasuoraan.
Käytä lisävarusteena saatavaa korokejalustaa. Noudata mukana toimitettuja asennusohjeita.
Varmista, että tuote on säädetty täysin vaakasuoraan.
101
4 Asennus
4.8.3
Suojaseinän rakentaminen
Voimassaolo: Tuote VWL 105/5 ja VWL 125/5
▶
Edellytys: Sijoituspaikka ei ole suojassa tuulelta
▶
Rakenna ilmanottoaukon eteen suojaseinä tuulen suojaksi.
4.8.4
Kondenssiveden poistoputken asennus
4.9.2
Vaara!
Jäätyvä kondenssivesi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
Vaara!
Jäätyvä kondenssivesi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
Kävelytielle jäätynyt kondenssivesi voi aiheuttaa kaatumisen.
Kävelytielle jäätynyt kondenssivesi voi aiheuttaa kaatumisen.
▶
▶
Varmista, että kondenssivesi ei valu kävelytielle eikä jäädy sinne.
1.
▶
2.
Liitä kondenssiveden poistosuppilo tuotteen pohjalevyyn
ja kiinnitä kiertämällä 1/4 kierrosta.
Työnnä kuumennuslanka kondenssiveden poistosuppilon läpi.
Varmista, että kondenssiveden poistosuppilo sijaitsee
keskellä poistoputken yläpuolella. Katso mittapiirros
(→ sivu 101).
▶
Edellytys: Roudaton alue
▶
Liitä kondenssiveden poistosuppilo tuotteen pohjalevyyn
ja kiinnitä kiertämällä 1/4 kierrosta.
Liitä kondenssiveden poistosuppilo mutkakappaleeseen
ja kondenssiveden poistoletkuun.
Työnnä kuumennuslanka kondenssiveden poistosuppilon läpi ja mutkakappale kondenssiveden poistoletkuun.
▶
▶
Kondenssiveden poistoputken asennus
Voimassaolo: Seinäasennus
Edellytys: Routa-alue
▶
Tämän tuotteen seinäasennus on kielletty.
4.9
Seinäasennus
4.9.1
Tuotteen paikalleen asettaminen ja asennus
Varmista, että kondenssivesi ei valu kävelytielle eikä jäädy sinne.
Liitä kondenssiveden poistosuppilo tuotteen pohjalevyyn ja kiinnitä kiertämällä 1/4 kierrosta.
Tee tuotteen alle hiekkapatja, johon kondenssivesi voi
valua.
4.10
Tasakattoasennus
4.10.1 Työturvallisuuden varmistaminen
Tasakattoasennuksen yhteydessä tasakatto muodostaa turvallisuuden kannalta kriittisen työskentelyalueen. Noudata
tuotteen asennuksen yhteydessä ehdottomasti näitä turvallisuusohjeita:
▶
▶
▶
▶
Voimassaolo: Tuote VWL 35/5 - VWL 75/5
Varmista turvallinen pääsy tasakatolle.
Säilytä turvareunaan 2 metrin turvaetäisyysalue ottamalla
lisäksi huomioon tuotteelle tehtävien töiden edellyttämä
välttämätön etäisyys. Turva-alueelle ei saa mennä.
Jos se ei ole mahdollista, asenna turvareunaan tekninen putoamissuoja, esimerkiksi kestävä ja tukeva kaide.
Vaihtoehtoisesti voit asentaa teknisen suojan, esimerkiksi
suojatelineen tai turvaverkkoja.
Säilytä riittävä etäisyys kattoluukkuihin ja tasakattoikkunoihin. Sulje kattoluukku ja tasakattoikkuna ja lukitse ne
töiden ajaksi, jotta et tahattomasti astu niiden sisään ja
putoa.
4.10.2 Tuotteen paikalleen asettaminen ja asennus
1.
2.
Käytä lisävarusteena saatavia isoja kumijalkoja. Noudata mukana toimitettuja asennusohjeita.
Säädä tuote täysin vaakasuoraan.
4.10.3 Suojaseinän rakentaminen
Edellytys: Sijoituspaikka ei ole suojassa tuulelta
▶
Rakenna ilmanottoaukon eteen suojaseinä tuulen suojaksi.
4.10.4 Kondenssiveden poistoputken asennus
▶
▶
▶
102
Tarkasta seinän rakenne ja kantavuus. Ota huomioon
tuotteen paino. Katso tekniset tiedot (→ sivu 119).
Käytä lisävarusteena saatavaa seinäasennukseen
sopivaa seinäkiinnikettä. Noudata mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Varmista, että tuote on säädetty täysin vaakasuoraan.
1.
2.
Liitä kondenssiveden poistoputki lyhyeltä matkalta poistoputkeen.
Asenna paikallisten olosuhteiden mukaan sähköinen
saattolämmitys, jotta kondenssiveden poistoputki ei
pääse jäätymään.
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Asennus 4
4.11
Kotelon osien irrotus
4.11.4 Ilmanpoistoaukon ritilän irrotus
4.11.1 Kotelon kannen irrotus
B
3×1
2×1
A
C
A
B
5×1
▶
▶
Irrota kotelon kansi kuvan mukaan.
Irrota ilmanpoistoaukon ritilä kuvan mukaan.
4.11.5 Kotelon vasemman sivuosan irrotus
4.11.2 Kotelon oikean sivuosan irrotus
2×1
B
2×1
A
A
B
▶
Irrota kotelon vasen sivuosa kuvan mukaan.
4.11.6 Ilmanottoaukon ritilän irrotus
▶
2×1
Irrota kotelon oikea sivuosa kuvan mukaan.
B
4.11.3 Etuosan verhoilun irrotus
A
2×2
2×1
2
A
1
B
E
3×1
D
▶
C
3×1
Irrota kotelon etuosa kuvan mukaan.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
1.
2.
3.
Irrota lämpötila-anturin (1) sähköliitäntä.
Irrota molemmat poikittaistuet (2) kuvan mukaan.
Irrota ilmanottoaukon ritilä kuvan mukaan.
103
5 Hydrauliikka-asennus
4.12
Kotelon osien asennus
4.12.1 Ilmanottoaukon ritilän asennus
1.
2.
3.
4.
Kiinnitä ilmanottoaukon ritilä painamalla se kiinnikkeisiinsä.
Kiinnitä ruuvit oikeaan ja vasempaan reunaan.
Asenna molemmat poikittaistuet.
Toteuta sähköliitäntä lämpötila-anturiin.
2.
3.
4.
4.12.2 Ilmanpoistoaukon ritilän asennus
1.
2.
Työnnä ilmanpoistoaukon ritilä sisään pystysuorassa
ylhäältä alas.
Kiinnitä ruuvit oikeaan reunaan.
4.12.3 Kotelon etuosan asennus
1.
2.
5.
6.
Varmista, että molemmat sulkuventtiilit ovat kiinni
(→ sivu 95).
Hanki sopivat ja tarkoitukseen soveltuvat kylmäaineputket teknisten tietojen mukaan (→ sivu 119).
Käytä mieluiten lisävarusteena saatavia kylmäaineputkia. Jos käytät muita kylmäaineputkia, varmista että ne
täyttävät nämä vaatimukset: kylmätekniikkakäyttöön
soveltuvat erityiset kupariputket. Lämpöeristys. Säänkestävyys. UV-säteilyn kestävyys. Suoja pikkueläinten puremilta. SAE-standardin mukainen reunajäykiste
(reunajäykiste 90°).
Pidä kylmäaineputkien päät suljettuina asennukseen
asti. Estä kostean ulkoilman sisään tunkeutuminen tarkoitukseen soveltuvilla toimenpiteillä (esimerkiksi käyttämällä typpitäytöstä ja sulkutulppia).
Hanki tarvittavat työkalut ja laitteet:
Kiinnitä kotelon etuosa painamalla se kiinnikkeisiinsä.
Kiinnitä ruuvit yläreunaan.
Kiinnitä kotelon sivuosa painamalla se kiinnikkeisiinsä.
Kiinnitä ruuvit yläreunaan.
5
5.1
Aseta kotelon kansi paikalleen.
Kiinnitä ruuvit oikeaan ja vasempaan reunaan.
Hydrauliikka-asennus
–
–
–
–
–
4.12.5 Kotelon kannen asennus
1.
2.
Tarvittaessa
–
–
4.12.4 Kotelon sivuosan asennus
1.
2.
Tarvitaan aina
Laippatyökalu, 90°:n
reunajäykisteelle
Momenttiavain
Kylmäaineensäätöyksikkö
Typpipullo
Alipainepumppu
Alipainemittari
–
Kylmäainepullo, jossa
R410A-kylmäainetta
Kylmäainevaaka, jossa
digitaalinen näyttö
5.2
Kylmäaineputkien vetäminen
5.2.1
Ulkoyksikkö
Edellytys: Lattia-asennus
Kylmäainepiirille tehtävien töiden valmistelu
Vaara!
Vuotava kylmäaine aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja ympäristövahinkojen vaaran!
Vuotava kylmäaineen koskettaminen voi aiheuttaa vammoja. Ilmakehään vuotava kylmäaine aiheuttaa ympäristövahinkoja.
▶
Kylmäainepiirille saa tehdä töitä ainoastaan ammattiasentaja, jolla on asianmukainen koulutus.
Varo!
Kylmäaineen pois imeminen aiheuttaa
aineellisten vahinkojen vaaran!
▶
▶
Vedä kylmäaineputket ulkoyksiköstä tarkoitukseen soveltuvan suojaputken läpi maahan kuvan mukaan.
Taivuta putkia vain kerran lopulliseen asentoon. Käytä
taivutusjousta tai taivutustyökalua taittumien välttämiseksi.
Kylmäaineen pois imeminen voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja jäätymisen vuoksi.
▶
1.
104
Varmista, että kylmäainetta pois imettäessä sisäyksikön lauhduttimen (lämmönvaihdin) toisiopuolella virtaa lämmitysvettä tai että se on kokonaan tyhjennetty.
Ulkoyksikkö on esitäytetty R410A-kylmäaineella. Tarkasta, tarvitaanko lisäkylmäainetta (→ sivu 107).
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Hydrauliikka-asennus 5
Edellytys: Seinäasennus
2
1
▶
▶
▶
Katkaise kupariputki putkileikkurilla (1) suorassa kulmassa.
Poista jäysteet putkenpään (2) sisä- ja ulkopuolelta. Irrota huolellisesti kaikki lastut.
Irrota laippamutteri sille tarkoitusta huoltoventtiilistä.
90°
1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Vedä kylmäaineputket ulkoyksiköstä rakennuksen seinän läpi.
Taivuta putkia vain kerran lopulliseen asentoon. Käytä
taivutusjousta tai taivutustyökalua taittumien välttämiseksi.
Varmista värinän tasaus. Taivuta sitä varten putkia siten,
että saat muodostettua Omega-kaaren kuvan mukaan.
Varmista, että kylmäaineputket eivät kosketa seinää.
Käytä kiinnitykseen eristettyä seinäkiinnikettä (kylmäkäyttöön tarkoitettu kiinnike).
Vedä kylmäaineputket seinäläpivientiin siten, että ne
viettävät hieman ulospäin.
5.2.2
▶
5.3
1.
2.
5.4
Sisäyksikkö
Vedä kylmäaineputket seinäläpiviennistä sisäyksikköön
(→ sisäyksikön asennusohjeet).
2
3
▶
▶
▶
▶
Työnnä laippamutteri (3) putkenpäähän.
Käytä laippalaitetta SAE-standardin mukaisen reunajäykisteen (reunajäykiste 90°) toteutukseen.
Aseta putkenpää laippalaitteen (1) sopivaan matriisiin.
Putkenpään pitää tulla ulos 1 mm verran. Kiinnitä putkenpää.
Levitä putkenpäätä (2) laippalaitteella.
5.5
Kylmäaineputkien liittäminen
5.5.1
Ulkoyksikkö
Huoltoventtiilien suojuksen irrotus
1
Irrota yläreunan ruuvit.
Irrota suojus nostamalla se irti kiinnikkeistään.
Putkenpäiden katkaisu ja reunajäykisteiden
tekeminen putkenpäihin
Edellytys: Kupariputki jossa ei reunajäykistettä
▶
1
2
Pidä putkenpäitä alaspäin käsittelyn aikana. Estä metallilastujen, lian tai kosteuden sisään tunkeutuminen.
1.
2.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
Levitä tippa laippaöljyä putkenpäiden ulkopinnalle.
Liitä kuumakaasuputki (2). Kiristä laippamutteri kunnolla
kiinni. Lukitse samalla huoltoventtiili pihdeillä.
105
5 Hydrauliikka-asennus
3.
Putken läpimitta
Kiristystiukkuus
Tulos 2:
VWL 35/5 ja
VWL 55/5
1/2 "
50 - 60 Nm
Paine laskee, tai on löytynyt vuoto:
▶ Korjaa vuoto.
▶ Toista tarkastus.
VWL 75/5 VWL 125/5
5/8 "
65 - 75 Nm
5.7
Kylmäainepiirin tyhjennys
Liitä nesteputki (1). Kiristä laippamutteri kunnolla kiinni.
Lukitse samalla huoltoventtiili pihdeillä.
5.5.2
▶
Tuote
Tuote
Putken läpimitta
Kiristystiukkuus
VWL 35/5 ja
VWL 55/5
1/4 "
15 - 20 Nm
VWL 75/5 VWL 125/5
3/8 "
35 - 45 Nm
Ohje
Tyhjennyksen aikana poistetaan samanaikaisesti
kylmäainepiirissä oleva jäännöskosteus. Tämän
toimenpiteen kesto riippuu jäännöskosteudesta ja
ulkolämpötilasta.
1.
Sisäyksikkö
1
Liitä kuumakaasuputki ja nesteputki sisäyksikköön (→
asennusohjeet, sisäyksikkö).
5.6
1.
2.
2
Varmista, että ulkoyksikön molemmat sulkuventtiilit ovat
vielä kiinni.
Noudata kylmäainepiirin suurinta käyttöpainetta. Katso
tekniset tiedot (→ sivu 119).
2
5
2.
3.
N
4.
5.
4
4.
5.
6.
7.
8.
3
Liitä kylmäaineensäätöyksikkö (2) ja palloventtiili (3)
kuumakaasuputken huoltoliitäntään.
Liitä kylmäaineensäätöyksikkö ja palloventtiili (1) typpipulloon (4). Käytä kuivaa typpeä.
Avaa molemmat palloventtiilit.
Avaa typpipullo.
– Koestuspaine: 2,5 MPa (25 bar)
Sulje typpipullo ja palloventtiili (1).
– Odotusaika: 10 minuuttia
Tarkkaile, onko paine vakaa. Tarkasta kylmäainepiirin kaikkien liitäntöjen tiiviys, erityisesti ulkoyksikön ja
sisäyksikön laippaliitokset. Käytä sitä varten vuodonilmaisinspraytä.
6.
Tulos 1:
7.
Paine on vakaa, eikä vuotoja ei löytynyt:
▶ Tarkastus on päättynyt. Laske typpikaasu kylmäaineensäätöyksikön kautta kokonaan pois.
▶ Sulje palloventtiili (3).
106
3
Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus
1
3.
Varmista, että ulkoyksikön molemmat sulkuventtiilit ovat
vielä kiinni.
4
Liitä kylmäaineensäätöyksikkö (3) ja palloventtiili (4)
kuumakaasuputken huoltoliitäntään.
Liitä kylmäaineensäätöyksikkö ja palloventtiili (2) alipainemittariin (1) ja alipainepumppuun (5).
Avaa molemmat palloventtiilit.
Ensimmäinen tarkastus: Kytke alipainepumppu
päälle. Tyhjennä sisäyksikön kylmäaineputket ja
levylämmönvaihdin.
– Saavutettava absoluuttinen paine: 0,1 kPa
(1,0 mbar)
– Alipainepumpun käyntiaika: 30 minuuttia
Kytke alipainepumppu pois päältä. Odota 3 minuuttia.
Tarkasta paine.
Tulos 1:
Paine on vakaa:
▶ Ensimmäinen tarkastus on päättynyt. Aloita toinen
tarkastus (vaihe 7).
Tulos 2:
Paine kasvaa.
▶ Vuoto on olemassa: Tarkasta ulkoyksikön ja sisäyksikön laippaliitokset. Korjaa vuoto. Aloita toinen tarkastus (vaihe 7).
▶ Jäännöskosteutta on olemassa: Tee kuivaus. Aloita
sitä varten toinen tarkastus (vaihe 7).
Toinen tarkastus: Kytke alipainepumppu päälle. Tyhjennä sisäyksikön kylmäaineputket ja levylämmönvaihdin.
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Hydrauliikka-asennus 5
–
8.
Saavutettava absoluuttinen paine: 0,1 kPa
(1,0 mbar)
– Alipainepumpun käyntiaika: 30 minuuttia
Kytke alipainepumppu pois päältä. Odota 3 minuuttia.
Tarkasta paine.
Tulos 1:
Paine on vakaa:
▶ Toinen tarkastus on päättynyt. Sulje palloventtiilit (2)
ja (4).
Tulos 2:
Paine kasvaa.
▶ Toista toinen tarkastus.
5.8
▶
▶
▶
▶
▶
– Käytettävä kylmäaine: R410A
Aseta kylmäainepullo vaa'alle (5). Jos kylmäainepullossa ei ole pohjaan ulottuvaa putkea, aseta pullo
vaa'alle ylösalaisin.
Anna palloventtiilin (3) olla vielä kiinni. Avaa kylmäainepullo ja palloventtiili (1).
Kun letkut ovat täyttyneet kylmäaineella, nollaa vaaka.
Avaa palloventtiili (3). Lisää ulkoyksikköön laskettu
määrä kylmäainetta.
Sulje molemmat palloventtiilit.
Sulje kylmäainepullo.
5.9
Lisäkylmäaineen lisääminen
Vaara!
Vuotava kylmäaine aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
Vuotava kylmäaineen koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.
Vuotava kylmäaineen koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.
▶
Käytä suojavarusteita (suojalasit ja suojakäsineet).
Tuote
Kylmäaineputken peruspituus
Tarvittava lisäkylmäaine
Kaikki
≤ 15 m
Ei mitään
VWL 35/5 ja
VWL 55/5
> 15 m
30 g jokaista metriä
kohden (yli 15 m)
VWL 75/5 VWL 125/5
> 15 m
70 g jokaista metriä
kohden (yli 15 m)
1
Varmista, että ulkoyksikön molemmat sulkuventtiilit ovat
vielä kiinni.
1
2
1.
2.
3.
4.
R410A
5.10
4
3
5
▶
Käytä suojavarusteita (suojalasit ja suojakäsineet).
Määritä kylmäaineputken peruspituus. Laske tarvittava
kylmäainemäärä.
Edellytys: Kylmäaineputken pituus > 15 m
▶
Sulkuventtiilien avaaminen, kylmäaineen
käyttöönotto
Vaara!
Vuotava kylmäaine aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
▶
1.
▶
Liitä kylmäaineensäätöyksikkö (2) ja palloventtiili (1)
kylmäainepulloon (4).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
Irrota molemmat suojukset (1).
Kierrä kumpikin kuusiokoloruuvi ulos vasteeseen
saakka.
◁ Kylmäaine virtaa kylmäaineputkiin ja sisäyksikköön
(lämmönvaihdin).
Tarkasta, että kylmäainetta ei vuoda. Tarkasta erityisesti kaikki ruuvikiinnitykset ja venttiilit.
Kierrä molemmat suojukset kiinni. Kiristä suojukset kunnolla kiinni.
Kylmäainepiirille tehtävien töiden
lopettaminen
Irrota kylmäaineensäätöyksikkö huoltoliitännästä.
Kierrä kansi huoltoliitäntään.
Kiinnitä lämpöeriste ulkoyksikön kylmäaineliitäntöihin.
Kiinnitä lämpöeriste sisäyksikön kylmäaineliitäntöihin.
Täytä kylmäainemäärät tarraan. Se sijaitsee vasemmalla puolella huoltoventtiilien vieressä. Merkitse tehtaalla täytetty kylmäainemäärä (katso tyyppikilpi), lisäksi
täytetty kylmäainemäärä ja kylmäainemäärä yhteensä.
Kirjaa tiedot huoltopäiväkirjaan.
Asenna huoltoventtiilien suojus.
107
6 Sähköasennus
6
Sähköasennus
6.1
Sähköasennuksen valmistelu
Vaara!
Epäasianmukaisista sähkökytkennöistä
johtuva sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
6.4
1.
2.
Kytkentäkaapin avaaminen
Irrota alareunan molemmat ruuvit.
Irrota suojus nostamalla se irti kiinnikkeistään.
6.5
1.
Johdon kuoriminen
Lyhennä johtoa tarvittaessa.
Epäasianmukaisesti tehdyt sähkökytkennät
voivat heikentää tuotteen käyttöturvallisuutta
ja aiheuttaa henkilö- ja aineellisia vahinkoja.
▶
1.
Noudata energianjakeluyhtiön antamia pienjänniteverkkoon tehtäviä liitäntöjä koskevia teknisiä liitäntäehtoja ja
-vaatimuksia.
Tarkasta, onko EVU-estotoiminto tarpeen tuotteelle ja
kuinka tuotteen virransyöttö tulee toteuttaa poiskytkentätavan mukaan.
Tarkasta tyyppikilvestä, edellyttääkö tuote sähköliitäntää 1~/230V tai 3~/400V.
Tarkasta tyyppikilvestä tuotteen mitoitusvirta. Määritä
sen perusteella johtojen riittävät poikkipinta-alat.
Valmistele johtojen vetäminen rakennuksesta seinäläpiviennin läpi tuotteeseen.
2.
3.
4.
5.
▶
▶
▶
2.
6.6
Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran!
Yli 253 V:n verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.
▶
▶
Tapaus
Liitäntätapa
EVU-esto ei ole tarpeen
virransyöttö yhdellä
kaapelilla
6.6.1
1.
Päältäpoiskytkentäsignaali ohjataan sisäyksikön liitäntään S21 (elektronisesti ohjattu päältäpoiskytkentä).
Päältäpoiskytkentäsignaali ohjataan mittarikotelon rakenteeseen asennettuun erotussuojareleeseen (kova päältäpoiskytkentä).
Asenna ja johdota rakennuksen mittari-/sähkökeskuksen
lisäkomponentit.
Noudata sitä varten sisäyksikön asennusohjeita.
108
virransyöttö kahdella
kaapelilla
1~/230V, virransyöttö yhdellä kaapelilla
Asenna tuotteelle yksi vikavirtasuojakytkin, mikäli asennuspaikalle näin on määrätty.
X200
EVU-estotoiminnon komponenttien asennus
Edellytys: EVU-estotoiminto tarpeen
▶
Määritä liitäntätapa:
EVU-esto tarpeen, päältäpoiskytkentä erotusreleellä
X210
Tällöin päältäpoiskytkentä voidaan tehdä energianjakeluyhtiön ohjeiden mukaan kahdella tavalla:
▶
Varmista, että 1-vaiheisen verkon nimellisjännite on 230 V (+ 10 % / - 15 %).
Verkkoliitännässä tulee käyttää taipuisia johtoja, jotka
soveltuvat ulkoasennukseen. Laatuluokituksen tulee vastata vähintään standardin 60245 IEC 57 mukaista merkintää H05RN-F.
Jännitteenkatkaisulaitteiden (vikavirtasuojakytkimet) kosketusvälin tulee olla vähintään 3 mm.
Sulakkeina tulee käyttää luokituksen C hitaita sulakkeita
(vikavirtasuojakytkimet). 3-vaiheisen verkkoliitännän yhteydessä sulakkeiden tulee olla 3-napaisesti kytkeviä.
Henkilösuojauksessa on käytettävä kaikkiin virtatyyppeihin reagoivia tyypin B vikavirtasuojakytkimiä, mikäli asennuspaikalle näin on määrätty.
Jos EVU-estotoiminto on tarpeen, energianjakeluyhtiö voi
kytkeä lämpöpumpun lämmöntuoton ajoittain pois päältä.
–
Virransyötön toteutus, 1~/230V
EVU-esto tarpeen, päältäpoiskytkentä liitännällä S21
6.3
–
Kuori johto kuvan mukaan. Varo vaurioittamasta yksittäisten johtimien eristeitä.
Sähkökomponentteja koskevat vaatimukset
6.2
▶
Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan ammattilainen, jolla on kyseisen työn
edellyttämä asianmukainen koulutus ja
pätevyys.
≤ 30 mm
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L
1
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asenna tuotteelle yksi jännitteenkatkaisulaite (vikavirtasuojakytkimet) kuvan mukaan.
Käytä 3-napaista verkkokaapelia.
Vedä verkkokaapeli rakennuksesta seinäläpiviennin läpi
tuotteeseen.
Kuori johto. (→ sivu 108)
Liitä verkkokaapeli kytkentäkaapin liitäntään X200.
Kiinnitä verkkokaapeli vedonpoistimen avulla.
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Sähköasennus 6
6.6.2
1.
1~/230V, virransyöttö kahdella kaapelilla
Asenna tuotteelle kaksi vikavirtasuojakytkintä, mikäli
asennuspaikalle näin on määrätty.
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
2
L
N
4
3
1.
N
X200
X210
1
L
N
X211
2
3~/400V, virransyöttö yhdellä kaapelilla
Asenna tuotteelle yksi vikavirtasuojakytkin, mikäli asennuspaikalle näin on määrätty.
L
1
L
N
6.7.1
N
L3
L2
L1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.7
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1
2
1
Asenna tuotteelle kaksi jännitteenkatkaisulaitetta (vikavirtasuojakytkimet) kuvan mukaan.
Käytä kahta 3-napaista verkkokaapelia.
Vedä verkkokaapelit rakennuksesta seinäläpiviennin
läpi tuotteeseen.
Kuori johto. (→ sivu 108)
Liitä (lämpöpumpun sähkömittarin) verkkokaapeli kytkentäkaapin liitäntään X200.
Irrota liitännän X210 2-napainen hyppyjohto.
Liitä (kotitalouden sähkömittarin) verkkokaapeli liitäntään X211.
Kiinnitä verkkokaapelit vedonpoistimien avulla.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asenna tuotteelle yksi jännitteenkatkaisulaite (vikavirtasuojakytkimet) kuvan mukaan.
Käytä 5-napaista verkkokaapelia.
Vedä verkkokaapeli rakennuksesta seinäläpiviennin läpi
tuotteeseen.
Kuori johto. (→ sivu 108)
Liitä verkkokaapeli kytkentäkaapin liitäntään X200.
Kiinnitä verkkokaapeli vedonpoistimen avulla.
6.7.2
1.
3~/400V, virransyöttö kahdella kaapelilla
Asenna tuotteelle kaksi vikavirtasuojakytkintä, mikäli
asennuspaikalle näin on määrätty.
Virransyötön toteutus, 3~/400V
Varo!
Liian suuri verkkojännite aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran!
X200
Yli 440 V:n verkkojännitteet voivat rikkoa
elektroniikkakomponentteja.
▶
X210
Varmista, että 3-vaiheisen verkon nimellisjännite on 400 V (+ 10 % / - 15 %).
X211
Varo!
Liian suuri jännite-ero aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran!
Jos virransyötön yksittäisten vaiheiden välinen jännite-ero on liian suuri, seurauksena
voi olla tuotteen toimintahäiriöitä.
▶
▶
1
L
N
1
2.
5
4
3
2
Varmista, että yksittäisten vaiheiden välinen jännite-ero on alle 2 %.
Määritä liitäntätapa:
Tapaus
Liitäntätapa
EVU-esto ei ole tarpeen
virransyöttö yhdellä
kaapelilla
EVU-esto tarpeen, päältäpoiskytkentä liitännällä S21
EVU-esto tarpeen, päältäpoiskytkentä erotusreleellä
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Asenna tuotteelle kaksi jännitteenkatkaisulaitetta (vikavirtasuojakytkimet) kuvan mukaan.
Käytä yhtä 5-napaista (lämpöpumpun sähkömittarin)
verkkokaapelia ja yhtä 3-napaista (kotitalouden sähkömittarin) verkkokaapelia.
Vedä verkkokaapelit rakennuksesta seinäläpiviennin
läpi tuotteeseen.
Kuori johto. (→ sivu 108)
Liitä 5-napainen kytkentäkaapin verkkokaapeli liitäntään
X200.
Irrota liitännän X210 2-napainen hyppyjohto.
Liitä 3-napainen verkkokaapeli liitäntään X211.
Kiinnitä verkkokaapelit vedonpoistimien avulla.
virransyöttö kahdella
kaapelilla
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
109
7 Käyttöönotto
6.8
eBUS-johdon liittäminen
7.3
Edellytys: Kylmäaineputket ja eBUS-johto
▶
▶
▶
7.4
Liitä eBUS-johto liitäntään X206, VÄYLÄ.
Kiinnitä eBUS-johto vedonpoistimen avulla.
Edellytys: Erillinen eBUS-johto
▶
S20
X206
S21
BUS
▶
6
5
8
4
3
2
-
1
+
eBUS
Lisävarusteiden liittäminen
Noudata liitteen kytkentäkaaviota.
6.10
1.
2.
▶
Kytkentäkaapin sulkeminen
Kiinnitä suojus painamalla se kiinnikkeisiinsä.
Kiinnitä suojus kahdella ruuvilla alareunaan.
6.11
Noudata ohjeita (→ sisäyksikön asennusohjeet, käyttöönotto).
Noudata ohjeita (→ järjestelmäsäätimen asennusohjeet,
käyttöönotto).
2.
Sopeutus laitteistoon
8.1
Liitä eBUS-johto liitäntään X206, VÄYLÄ.
Kiinnitä eBUS-johto vedonpoistimen avulla.
6.9
Järjestelmäsäätimen asetusten määritys
1.
▶
▶
▶
Noudata ohjeita (→ sisäyksikön asennusohjeet, käyttöönotto).
Voimassaolo: Järjestelmäsäädin olemassa
Käytä 2-napaista eBUS-johtoa, jonka johtimen poikkipinta-ala on 0,75 mm².
Vedä eBUS-johto rakennuksesta seinäläpiviennin läpi
tuotteeseen.
▶
Sisäyksikön säätimen asetusten määritys
Sisäyksikön säätimen asetusten sovitus
Käytä taulukkoa Ammattilaistason yleiskuvaus (→ sisäyksikön asennusohjeet, liite).
9
Luovutus laitteiston omistajalle
9.1
▶
▶
▶
Laitteiston omistajan opastus
Selvitä laitteiston omistajalle käyttö.
Painota erityisesti turvaohjeita.
Kerro laitteiston omistajalle säännöllisen huollon välttämättömyydestä.
Seinäläpiviennin tiivistäminen
Tiivistä seinäläpivienti tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysaineella.
10
Häiriöiden korjaaminen
10.1
7
Käyttöönotto
7.1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Päällekytkentää edeltävä tarkastus
Tarkasta, onko kaikki hydrauliliitännät tehty oikein.
Tarkasta, onko kaikki sähköliitännät tehty oikein.
Tarkasta, onko jännitteenkatkaisulaite asennettu.
Tarkasta, onko vikavirtasuojakytkin asennettu, mikäli
asennuspaikalle näin on määrätty.
Lue käyttöohjeet.
Varmista, että tuotteen asennuksen jälkeen on kulunut
vähintään 30 minuuttia ennen kuin kytket tuotteen päälle.
7.2
▶
Tuotteen kytkeminen päälle
Kytke päälle rakennuksen erotin (vikavirtasuojakytkin),
joka on liitetty tuotteeseen.
110
Vikailmoitukset
Vian ilmetessä sisäyksikön säätimen näytössä näytetään
vikakoodi.
▶
Käytä taulukkoa Vikailmoitukset (→ sisäyksikön asennusohjeet, liite).
10.2
▶
Käytä taulukkoa Häiriöiden korjaaminen (→ sisäyksikön
asennusohjeet, liite).
11
Tarkastus ja huolto
11.1
▶
▶
Muut häiriöt
Työohjeiden ja huoltovälien noudattaminen
Käytä liitteenä olevaa tarkastus- ja huoltotyötaulukkoa.
Noudata ilmoitettuja huoltovälejä. Tee kaikki ilmoitetut
työt.
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Tarkastus ja huolto 11
11.2
Varaosien hankinta
Laitteen alkuperäiset rakenneosat on sertifioitu CE-vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyllä. Lisätietoja saatavilla
olevista alkuperäisistä Vaillant-varaosista saat ottamalla yhteyttä takapuolella mainittuun osoitteeseen.
▶
Jos tarvitset varaosia huollossa tai korjauksessa, käytä
ainoastaan alkuperäisiä Vaillant-varaosia.
11.3
Tarkastuksen ja huollon valmistelu
11.6
1.
Höyrystimen tarkastus/puhdistus
Tarkasta höyrystin silmämääräisesti takaa ilmanottoaukon ritilän kautta.
Tarkasta, onko lamellien välissä likaa tai onko lamellien
päälle muodostunut kertymiä.
2.
Edellytys: Puhdistus välttämätön
▶
▶
Irrota kotelon kansi. (→ sivu 103)
Irrota kotelon vasen sivuosa. (→ sivu 103)
▶
Puhdista lamellien välit pehmeällä harjalla. Varmista
samalla, että lamellit eivät väänny.
Suorista tarvittaessa vääntyneet lamellit lamellikammalla.
Ota huomioon perusturvaohjeet ja -määräykset ennen tarkastus- ja huoltotöiden tekemistä tai varaosien asennusta.
▶
▶
▶
Kytke pois päältä kaikki rakennuksen erottimet (vikavirtasuojakytkimet), jotka on liitetty tuotteeseen.
Katkaise tuotteen virransyöttö.
Kun teet töitä tuotteelle, suojaa kaikki sähkökomponentit
roiskevedeltä.
11.4
Työturvallisuuden varmistaminen
Voimassaolo: Tasakatto
Tasakatto on turvallisuuden kannalta kriittinen työskentelyalue. Noudata tuotteelle tehtävien töiden yhteydessä ehdottomasti näitä turvallisuusohjeita:
▶
▶
▶
▶
Varmista turvallinen pääsy tasakatolle.
Tarkasta, onko 2 metrin turvaetäisyysalue suhteessa turvareunaan olemassa ja onko tuotteelle tehtävien töiden
edellyttämä välttämätön etäisyys otettu huomioon. Turvaalueelle ei saa mennä.
Jos näin ei ole, tarkasta, onko turvareunaan asennettu
putoamissuoja, esimerkiksi kestävä kaide, tai tekninen
suoja, kuten suojateline tai turvaverkko.
Jos lähellä on kattoluukku tai tasakattoikkuna, estä niiden
sisään astuminen ja putoaminen esimerkiksi lukitsemalla
ne kiinni.
11.5
▶
Tuotteen puhdistus
Puhdista tuote ainoastaan silloin, kun kaikki kotelon osat
ja suojukset ovat asennettuina.
Varoitus!
Roiskuva vesi voi aiheuttaa vaurioita!
Tuote sisältää sähköisiä rakenneosia, jotka
voivat vaurioitua, jos niiden päälle roiskuu
vettä.
▶
▶
▶
Älä puhdista tuotetta painepesurilla tai
suuntaamalla vesisuihkua tuotetta kohti.
Puhdista tuote sienellä ja lämpimällä vedellä, jossa on
sopivaa puhdistusainetta.
Älä käytä hankausaineita. Älä käytä liuottimia. Älä käytä
klooria tai ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
▶
11.7
1.
2.
3.
4.
Puhaltimen tarkastus
Irrota kotelon kansi. (→ sivu 103)
Irrota ilmanpoistoaukon ritilä. (→ sivu 103)
Käännä puhallinta kädellä.
Tarkasta, että puhallin liikkuu esteettömästi.
11.8
1.
2.
Kondenssiveden poistoputken
tarkastus/puhdistus
Irrota kotelon kansi. (→ sivu 103)
Tarkasta kondenssiallas ja kondenssiveden poistoputki
silmämääräisesti ylhäältä.
Tarkasta, onko kondenssialtaaseen tai kondenssiveden
poistoputkeen kerääntynyt likaa.
3.
Edellytys: Puhdistus välttämätön
▶
▶
▶
Irrota kotelon vasen sivuosa. (→ sivu 103)
Puhdista kondenssiallas ja kondenssiveden poistoputki.
Tarkasta, että veden poistoaukko ei ole tukossa. Kaada
sitä varten noin 1 litra vettä kondenssialtaaseen.
11.9
1.
2.
3.
4.
Kylmäainepiirin tarkastus
Irrota kotelon kansi. (→ sivu 103)
Irrota huoltoventtiilien suojus. (→ sivu 105)
Irrota kotelon oikea sivuosa. (→ sivu 103)
Irrota etuosan verhoilu. (→ sivu 103)
111
12 Käytöstäpoisto
11.12 Pienten kumijalkojen kulumisen tarkastus
1.
1
Tarkasta, onko pienissä kumijaloissa merkittäviä painaumia.
Tarkasta, onko pienissä kumijaloissa merkittäviä murtumia.
Tarkasta, onko pienten kumijalkojen ruuvikiinnityksessä
huomattavaa korroosiota.
2.
3.
Edellytys: Vaihto välttämätön
▶
Hanki ja asenna uudet kumijalat.
11.13 Tarkastuksen ja huollon lopettaminen
2
5.
Tarkasta, onko rakenneosissa ja putkituksissa likaa ja
korroosiota.
6.
Tarkasta, että sisäisten huoltoliitäntöjen suojukset (1)
on kiinnitetty kunnolla.
Tarkasta, että ulkoisen huoltoliitännän suojus (2) on
kiinnitetty kunnolla.
Tarkasta, onko kylmäaineputkien lämpöeritys vaurioitumaton.
Tarkasta, onko kylmäaineputket vedetty siten, että
niissä ei ole taittumia.
7.
8.
9.
11.10 Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus
▶
▶
▶
▶
Asenna kotelon osa.
Kytke virransyöttö ja tuote päälle.
Ota tuote käyttöön.
Tee käyttötesti ja turvallisuustarkastus.
12
12.1
1.
2.
12.2
1.
2.
Käytöstäpoisto
Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto
Kytke pois päältä rakennuksen erotin (vikavirtasuojakytkin), joka on liitetty tuotteeseen.
Katkaise tuotteen virransyöttö.
Tuotteen poistaminen käytöstä lopullisesti
Kytke pois päältä rakennuksen erotin (vikavirtasuojakytkin), joka on liitetty tuotteeseen.
Katkaise tuotteen virransyöttö.
Voimassaolo: Tuotteet, joiden kylmäainemäärä ≥ 2,4 kg, paitsi Tanska
Varo!
Kylmäaineen pois imeminen aiheuttaa
aineellisten vahinkojen vaaran!
TAI Tuotteet, joiden kylmäainemäärä ≥ 1,0 kg, Tanska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Varmista, että tämän kylmäainepiirin vuosittainen tiiviystarkastus tehdään asetuksen (EU) Nr. 517/2014 mukaan.
Irrota kotelon kansi. (→ sivu 103)
Irrota huoltoventtiilien suojus. (→ sivu 105)
Irrota kotelon oikea sivuosa. (→ sivu 103)
Irrota etuosan verhoilu. (→ sivu 103)
Tarkasta, onko kylmäainepiirin komponenteissa ja kylmäaineputkissa vaurioita, korroosiota ja öljyvuotoja.
Tarkasta kylmäainepiirin komponenttien ja kylmäaineputkien tiiviys. Käytä täsmätarkastukseen soveltuvaa
kylmäaineen vuodonilmaisinlaitetta.
Dokumentoi tiiviystarkastuksen tulos huoltopäiväkirjaan.
Kylmäaineen pois imeminen voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja jäätymisen vuoksi.
▶
3.
4.
Varmista, että kylmäainetta pois imettäessä sisäyksikön lauhduttimen (lämmönvaihdin) toisiopuolella virtaa lämmitysvettä tai että se on kokonaan tyhjennetty.
Ime kylmäaine pois.
Toimita tuote ja sen osat asianmukaisesti hävitettäviksi
tai kierrätettäviksi.
11.11 Sähköliitäntöjen tarkastus
1.
2.
3.
4.
112
Avaa kytkentäkaappi. (→ sivu 108)
Tarkasta, että kaikki sähköliitännät on kiinnitetty kunnolla pistokkeisiin tai liittimiin.
Tarkasta maadoitus.
Tarkasta, onko verkkokaapelissa vaurioita.
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Kierrätys ja hävittäminen 13
13
Kierrätys ja hävittäminen
13.1
Kierrätys ja hävittäminen
Pakkauksen hävittäminen
▶
▶
Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.
Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.
13.2
Kylmäaineen hävittäminen
Varoitus!
Ympäristövahinkojen vaara!
Tuote sisältää kylmäainetta R410A. Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään. R410A on
Kioton pöytäkirjan mukainen fluorattu kasvihuonekaasu, jonka GWP on 2088 (GWP =
Global Warming Potential).
▶
▶
Tyhjennä tuotteen sisältämä kylmäaine
kokonaan tarkoitukseen soveltuvaan astiaan ennen tuotteen hävittämistä, jotta se
voidaan sen jälkeen kierrättää tai hävittää
määräysten mukaisesti.
Varmista, että valtuutettu ammattilainen huolehtii kylmäaineen hävittämisestä.
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
113
Liite
Liite
A
Toimintokaavio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
18
17
16
15
14
13
12
11
1
Lämpötila-anturi, ilmanottoaukossa
A
2
Suodatin
B
Kuumakaasuputken liitäntä (laippaliitos)
3
Elektroninen paisuntaventtiili
11
Lämpötila-anturi, kompressorin takana
4
Huoltoliitäntä, matalapainealueella
12
Kompressori
5
Lämpötila-anturi, ennen kompressoria
13
Kylmäaine-erotin
6
4-tievaihtoventtiili
14
Kylmäainekokooja
7
Lämpötila-anturi, kompressorissa
15
Suodatin/kuivain
8
Huoltoliitäntä, korkeapainealueella
16
Lämpötila-anturi, höyrystimessä
9
Paineanturi
17
Höyrystin (lämmönvaihdin)
10
Paineensäädin
18
Puhallin
114
Nesteputken liitäntä (laippaliitos)
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Liite
B
Varolaitteet
1
2
3
TI
T
4
5
6
TI
TI
31
30
7
29
28
TI
TI
27
26
8
9
10
11
TCE
TI
12
PT
13
PZHH
14
25
15
22
21
24
23
T
16
TI
17
20
18
TI
TI
19
1
Lämpöjohtopumppu
15
Kompressori ja kylmäaine-erotin
2
Lämpötila-anturi, lisälämmityksen takana
16
Lämpötilavahti, kompressorissa
3
Lämpötilarajoitin
17
Lämpötila-anturi, ennen kompressoria
4
Sähköinen lisälämmitys
18
Huoltoliitäntä, matalapainealueella
5
Ilmanpoistoventtiili
19
Lämpötila-anturi, ilmanottoaukko
6
Lämpötila-anturi, lämmityksen menoyhde
20
Höyrystin (lämmönvaihdin)
7
Lauhdutin (lämmönvaihdin)
21
Puhallin
8
Lämpötila-anturi, ennen lauhdutinta
22
Kylmäainekokooja
9
Sulkuventtiili, kuumakaasuputki
23
Lämpötila-anturi, höyrystimessä
10
4-tievaihtoventtiili
24
Suodatin
11
Huoltoliitäntä, korkeapainealueella
25
Elektroninen paisuntaventtiili
12
Lämpötila-anturi, kompressorin takana
26
Suodatin/kuivain
13
Paineanturi, korkeapainealueella
27
Sulkuventtiili, nesteputki
14
Painevahti, korkeapainealueella
28
Lämpötila-anturi, lauhduttimen takana
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
115
Liite
29
Lämpötila-anturi, lämmityksen paluuyhde
30
Tyhjennysventtiili
C
C.1
31
Paisunta-astia
Liitäntäkaavio
Kytkentäkaavio, osa 1a, liitännälle 1~ / 230 V
11
1
10
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
1~/230V
L
3
3
2
1
9
1
2
3
8
1
2
3
N
L
1
2
3
N
L
7
N
L3
L2
L1
N
L
X214
12
X206
X213
S20
S21
BUS
6
5
4
4
5
3
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
Piirilevy INSTALLER BOARD
7
Liitäntä HMU-piirilevyyn
2
Virransyötön liitäntä
8
3
Hyppyjohto, liitäntätavan (EVU-esto) mukaan
4
Maksimitermostaatin tulo, ei käytössä
9
Puhaltimen 2 jännitteensyöttö (vain tuotteet
VWL 105/5 ja VWL 125/5)
Puhaltimen 1 jännitteensyöttö
5
Tulo S21, ei käytössä
10
Kompressori
6
eBUS-johdon liitäntä
11
Rakenneryhmä INVERTER
12
Turvallisen pienoisjännitteen (SELV) alue
116
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Liite
C.2
Kytkentäkaavio, osa 1b, liitännälle 3~ / 400 V
11
12
1
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
10
X211
9
8
7
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
L3
L2
L1
3~/400V
3
3
2
1
1
2
3
N
L
X214
1
2
3
N
L
X213
1
2
3
N
L
1
Piirilevy INSTALLER BOARD
2
Virransyötön liitäntä
3
Hyppyjohto, liitäntätavan (EVU-esto) mukaan
4
Maksimitermostaatin tulo, ei käytössä
5
Tulo S21, ei käytössä
6
eBUS-johdon liitäntä
7
Liitäntä HMU-piirilevyyn
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
N
L3
L2
L1
13
X206
S20
S21
BUS
6
5
4
3
4
5
2
-
1
+
X212
eBUS
6
8
9
Puhaltimen 2 jännitteensyöttö (vain tuotteet
VWL 105/5 ja VWL 125/5)
Puhaltimen 1 jännitteensyöttö
10
Kuristimet (vain tuotteet VWL 105/5 ja VWL 125/5)
11
Kompressori
12
Rakenneryhmä INVERTER
13
Turvallisen pienoisjännitteen (SELV) alue
117
Liite
C.3
Kytkentäkaavio, osa 2
1
X25
16
3
4
1
2
X24
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
X23
17
X27
M
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
S20
X21
14
p
13
˽
12
p
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
X100 / X106
10
˽
˽
9
8
S21
BUS
18
X16
X15
11
2
6
5
4
3
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
4
3
2
1
4
X22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
X11
X13
X14
˽
X28
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
X1
5
M
6
7
1
Piirilevy HMU
10
Lämpötila-anturi, kompressorin takana
2
11
Lämpötila-anturi, ennen kompressoria
3
Puhaltimen 2 ohjaus (vain kun tuote VWL 105/5 ja
VWL 125/5)
Liitäntä piirilevyyn INSTALLER BOARD
12
Paineensäädin
4
Kampikammion lämmitys
13
Lämpötilavahti
5
4-tievaihtoventtiili
14
Paineanturi
6
Kondenssialtaan lämmitys
15
Elektroninen paisuntaventtiili
7
Liitäntä piirilevyyn INSTALLER BOARD
16
Rakenneosaryhmän INVERTER ohjaus
8
Lämpötila-anturi, ilmanottoaukossa
17
Jäähdytyskäytön koodatun vastuksen pistokepaikka
9
Puhaltimen 1 ohjaus
18
Turvallisen pienoisjännitteen (SELV) alue
118
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Liite
D
Tarkastus- ja huoltotyöt
#
Huoltotyöt
Väli
1
Tuotteen puhdistus
Vuosittain
111
2
Höyrystimen tarkastus/puhdistus
Vuosittain
111
3
Puhaltimen tarkastus
Vuosittain
111
4
Kondenssiveden poistoputken tarkastus/puhdistus
Vuosittain
111
5
Kylmäainepiirin tarkastus
Vuosittain
111
6
Voimassaolo: Tuotteet, joiden kylmäainemäärä ≥ 2,4 kg, paitsi Tanska
TAI Tuotteet, joiden kylmäainemäärä ≥ 1,0 kg, Tanska
Vuosittain
Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus
112
7
Sähköliitäntöjen tarkastus
Vuosittain
112
8
Pienten kumijalkojen kulumisen tarkastus
Vuosittain 3 vuoden jälkeen
112
E
Tekniset tiedot
Ohje
Seuraavat tehotiedot koskevat ainoastaan uusia tuotteita, joissa on puhtaat lämmönvaihtimet.
Ohje
Tehotiedot käsittävät myös hiljaisen käytön (käyttö pienennetyllä äänipäästöllä).
Ohje
Standardin EN 14825 mukaiset tiedot määritetään erityisellä testimenetelmällä. Siihen liittyviä lisätietoja löytyy
tuotteen valmistajan ilmoituksesta "Testimenetelmä EN 14825".
Tekniset tiedot – yleistä
Leveys
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
Korkeus
765 mm
765 mm
965 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
Syvyys
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
Paino ilman pakkausta
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Paino, käyttövalmiina
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
3~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
3~/N/PE
Mitoitusteho, maksimi
2,96 kW
2,96 kW
3,84 kW
4,90 kW
7,60 kW
4,90 kW
7,60 kW
Mitoitusvirta, maksimi
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Käynnistysvirta
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Mitoitusjännite
Suojausluokka
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
Luokitus C,
hidas, 1napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 1napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 1napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 1napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 3napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 1napaisesti
kytkevä
Luokitus C,
hidas, 3napaisesti
kytkevä
II
II
II
II
II
II
II
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
1
1
1
2
2
2
2
Puhallin, kierrosluku, maksimi
620 1/min
620 1/min
620 1/min
680 1/min
680 1/min
680 1/min
680 1/min
Puhallin, ilmavirta, maksimi
2 300 m³/h
2 300 m³/h
2 300 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
Sulaketyyppi
Ylijänniteluokka
Puhallin, tehonkulutus
Puhallin, lukumäärä
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
119
Liite
Tekniset tiedot – kylmäainepiiri
Materiaali, kylmäaineputki
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Kupari
Kupari
Kupari
Kupari
Kupari
Kupari
Kupari
Peruspituus, kylmäaineputki, minimi
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Peruspituus, kylmäaineputki, maksimi
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Ulkoyksikön ja sisäyksikön
välinen sallittu korkeusero
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Liitäntätekniikka, kylmäaineputki
Laippaliitos
Laippaliitos
Laippaliitos
Laippaliitos
Laippaliitos
Laippaliitos
Laippaliitos
Ulkohalkaisija, kuumakaasuputki
1/2 "
(12,7 mm)
1/2 "
(12,7 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
Ulkohalkaisija, nesteputki
1/4 "
(6,35 mm)
1/4 "
(6,35 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
Seinämän vähimmäispaksuus, kuumakaasuputki
0,8 mm
0,8 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
Seinämän vähimmäispaksuus, nesteputki
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
Kylmäaine, tyyppi
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Kylmäaine, täyttömäärä
1,50 kg
1,50 kg
2,39 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
Kylmäaine, Global Warming
Potential (GWP)
Kylmäaine, CO2-ekvivalentti
3,13 t
3,13 t
4,99 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
Sallittu käyttöpaine, maksimi
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
Kompressori, laitetyyppi
Rullamäntä
Rullamäntä
Rullamäntä
Rullamäntä
Rullamäntä
Rullamäntä
Rullamäntä
Kompressori, öljytyyppi
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Erityinen
polyvinyyliesteri
(PVE)
Elektroninen
Elektroninen
Elektroninen
Elektroninen
Elektroninen
Elektroninen
Elektroninen
Kompressori, säätö
Tekniset tiedot – käyttörajat, lämmityskäyttö
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ilman lämpötila, minimi
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Ilman lämpötila, maksimi
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
Ilman lämpötila, minimi, kun
lämpimän käyttöveden valmistus
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Ilman lämpötila, maksimi,
kun lämpimän käyttöveden
valmistus
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
Tekniset tiedot – käyttörajat, jäähdytyskäyttö
Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ilman lämpötila, minimi
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
Ilman lämpötila, maksimi
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
120
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Liite
Tekniset tiedot – teho, lämmityskäyttö
Lämmitysteho, A2/W35
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
2,50 kW
3,40 kW
4,60 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
Teholuku, COP, EN 14511,
A2/W35
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,70
3,70
Tehonkulutus, todellinen,
A2/W35
0,66 kW
0,89 kW
1,21 kW
2,13 kW
2,13 kW
2,24 kW
2,24 kW
Virrankulutus, A2/W35
3,20 A
4,40 A
5,50 A
10,20 A
3,30 A
10,50 A
3,40 A
Lämmitysteho, A7/W35
3,20 kW
4,50 kW
5,80 kW
9,80 kW
9,80 kW
10,30 kW
10,30 kW
Teholuku, COP, EN 14511,
A7/W35
5,00
4,80
4,70
4,70
4,70
4,60
4,60
Tehonkulutus, todellinen,
A7/W35
0,64 kW
0,94 kW
1,23 kW
2,09 kW
2,09 kW
2,24 kW
2,24 kW
Virrankulutus, A7/W35
3,20 A
4,60 A
5,80 A
9,90 A
3,20 A
10,50 A
3,50 A
Lämmitysteho, A7/W45
3,10 kW
4,10 kW
5,50 kW
9,10 kW
9,10 kW
9,70 kW
9,70 kW
Teholuku, COP, EN 14511,
A7/W45
3,60
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
3,50
Tehonkulutus, todellinen,
A7/W45
0,86 kW
1,17 kW
1,53 kW
2,60 kW
2,60 kW
2,77 kW
2,77 kW
Virrankulutus, A7/W45
4,10 A
5,40 A
6,80 A
12,00 A
4,10 A
12,70 A
4,30 A
Lämmitysteho, A7/W55
2,80 kW
3,70 kW
5,00 kW
10,40 kW
10,40 kW
11,00 kW
11,00 kW
Teholuku, COP, EN 14511,
A7/W55
2,60
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,80
Tehonkulutus, todellinen,
A7/W55
1,08 kW
1,37 kW
1,85 kW
3,71 kW
3,71 kW
3,93 kW
3,93 kW
Virrankulutus, A7/W55
4,90 A
6,30 A
8,00 A
17,00 A
5,80 A
18,30 A
6,20 A
3,60 kW
4,90 kW
6,70 kW
10,20 kW
10,20 kW
11,90 kW
11,90 kW
3,20
2,70
2,70
2,80
2,80
2,50
2,50
1,13 kW
1,81 kW
2,48 kW
3,64 kW
3,64 kW
4,76 kW
4,76 kW
5,40 A
8,60 A
11,80 A
17,40 A
5,70 A
22,70 A
7,50 A
3,20 kW
3,20 kW
4,20 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
3,10
3,10
3,10
2,90
2,90
2,90
2,90
2,70 kW
2,70 kW
3,50 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
3,20
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00
3,00
2,20 kW
2,20 kW
2,80 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,90
2,90
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
4,90 kW
4,90 kW
6,30 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
Teholuku, EER, EN 14511,
A35/W18
4,00
4,00
3,80
3,40
3,40
3,40
3,40
Tehonkulutus, todellinen,
A35/W18
1,23 kW
1,23 kW
1,66 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
Lämmitysteho, A-7/W35
Teholuku, COP, EN 14511,
A-7/W35
Tehonkulutus, todellinen, A7/W35
Virrankulutus, A-7/W35
Lämmitysteho, A-7/W35,
hiljainen käyttö 40 %
Teholuku, COP, EN 14511,
A-7/W35, hiljainen käyttö 40
%
Lämmitysteho, A-7/W35,
hiljainen käyttö 50 %
Teholuku, COP, EN 14511,
A-7/W35, hiljainen käyttö 50
%
Lämmitysteho, A-7/W35,
hiljainen käyttö 60 %
Teholuku, COP, EN 14511,
A-7/W35, hiljainen käyttö 60
%
Tekniset tiedot – teho, jäähdytyskäyttö
Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö
Jäähdytysteho, A35/W18
0020257297_02 aroTHERM Asennus- ja huolto-ohjeet
121
Liite
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Virrankulutus, A35/W18
6,00 A
6,00 A
7,90 A
17,40 A
5,90 A
17,40 A
5,90 A
Jäähdytysteho, A35/W7
3,20 kW
3,20 kW
4,40 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
Teholuku, EER, EN 14511,
A35/W7
2,80
2,80
2,80
2,60
2,60
2,60
2,60
Tehonkulutus, todellinen,
A35/W7
1,14 kW
1,14 kW
1,57 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
5,40 A
5,40 A
7,30 A
15,50 A
5,10 A
15,50 A
5,10 A
Virrankulutus, A35/W7
Tekniset tiedot – äänipäästö, lämmityskäyttö
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W35
51 dB(A)
53 dB(A)
54 dB(A)
58 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W45
51 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W55
53 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, hiljainen
käyttö 40 %
52 dB(A)
52 dB(A)
52 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, hiljainen
käyttö 50 %
50 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, hiljainen
käyttö 60 %
46 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
Tekniset tiedot – äänipäästö, jäähdytyskäyttö
Voimassaolo: Tuote, jossa on jäähdytyskäyttö
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A35/W18
54 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Ääniteho, EN 12102, EN ISO
9614-1, A35/W7
54 dB(A)
54 dB(A)
55 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
122
Asennus- ja huolto-ohjeet aroTHERM 0020257297_02
Innhold
Bruksanvisning
Innhold
1
Sikkerhet........................................................... 124
1.1
Farehenvisninger som gjelder handlinger ......... 124
1.2
Tiltenkt bruk ....................................................... 124
1.3
Generelle sikkerhetsanvisninger ....................... 124
2
Merknader om dokumentasjonen .................. 126
2.1
Annen dokumentasjon som også gjelder og
må følges ........................................................... 126
2.2
Oppbevaring av dokumentasjonen.................... 126
2.3
Veiledningens gyldighet..................................... 126
3
Produktbeskrivelse.......................................... 126
3.1
Varmepumpesystem.......................................... 126
3.2
Varmepumpens virkemåte................................. 126
3.3
Produktets oppbygning ...................................... 126
3.4
Typeskilt og serienummer ................................. 127
3.5
CE-merking........................................................ 127
3.6
Fluorerte drivhusgasser ..................................... 127
4
Drift ................................................................... 127
4.1
Slå på produktet................................................. 127
4.2
Betjene produktet............................................... 127
4.3
Sikre frostbeskyttelse......................................... 127
4.4
Slå av produkt.................................................... 127
5
Pleie og vedlikehold ........................................ 127
5.1
Unngå tildekking av produktet, rengjøre
produktet............................................................ 127
5.2
Rengjøring av produktet .................................... 127
5.3
Vedlikehold ........................................................ 127
5.4
Følg vedlikeholdsplanen .................................... 127
6
Feilsøking ......................................................... 128
6.1
Rette opp feil...................................................... 128
7
Ta ut av drift ..................................................... 128
7.1
Ta produktet midlertidig ut av drift ..................... 128
7.2
Ta produktet permanent ut av drift .................... 128
8
Resirkulering og kassering............................. 128
8.1
Sørge for avhending av kjølemiddel .................. 128
Tillegg ............................................................................... 129
A
Feilsøking ......................................................... 129
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
123
1 Sikkerhet
1
Sikkerhet
1.1
Farehenvisninger som gjelder
handlinger
Klassifisering av de handlingsrelaterte
advarslene
De handlingsrelaterte advarslene er
klassifisert ved bruk av varselsymboler
og signalord som angir hvor alvorlig den
potensielle faren er:
Varselsymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for
alvorlige personskader
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk støt
Advarsel!
Fare for lette personskader
Forsiktig!
Risiko for materielle skader eller
miljøskader
1.2
Tiltenkt bruk
Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og
helse eller skader på produktet eller andre
materielle skader.
– å overholde alle inspeksjons- og
servicebetingelsene som er oppført i
veiledningene.
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år
og oppover og av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis
bruken skjer under tilsyn eller personen har
fått opplæring i sikker bruk av og farene
forbundet med bruk av produktet. Barn må
ikke leke med produktet. Rengjøring og
vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke
foretas av barn uten tilsyn.
Annen bruk enn den som er beskrevet i
denne veiledningen, gjelder som ikkeforskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også
enhver umiddelbar kommersiell og industriell
bruk.
Obs!
Alt misbruk er forbudt!
1.3
Generelle sikkerhetsanvisninger
1.3.1 Livsfare på grunn av forandringer
på produktet eller området rundt
produktet
▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri fjernes,
forbikobles eller blokkeres.
▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri
Produktet er utedelen til en luft/vann-varmemanipuleres.
pumpe med Split-teknologi.
▶ Komponentplomberinger må aldri
ødelegges eller fjernes.
Produktet benytter luft utenfra som varmekilde og kan brukes til oppvarming av en bolig ▶ Foreta aldri noen endringer:
og til varmtvannsberedning.
– på produktet
Produktet er utelukkende beregnet for
– på tilførselsrørene
plassering utendørs.
– på utløpsrøret
– på sikkerhetsventilen for varmekildeProduktet er utelukkende beregnet for bruk i
kretsen
boliger.
– på forhold i bygningen som kan virke inn
Forskriftsmessig bruk tillater bare disse
på produktets driftssikkerhet
produktkombinasjonene:
Utedel
Innedel
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Den tiltenkte bruken innebærer:
1.3.2 Fare for frostskader ved berøring
med kjølemiddel
Produktet leveres med en driftspåfylling av
kjølemiddelet R410A. Kjølemiddel som lekker
ut, kan føre til frostskader ved berøring av
lekkasjestedene.
– å overholde bruksanvisningene som følger
med produktet og alle andre komponenter i ▶ Hvis det lekker ut kjølemiddel, må du ikke
anlegget
berøre noen av produktets komponenter.
124
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Sikkerhet 1
▶ Ikke pust inn damp eller gass som slippes
ut fra kjølemiddelkretsen ved lekkasje.
▶ Unngå å få kjølemiddelet på huden eller i
øynene.
▶ Tilkall lege ved hud- og øyeberøring med
kjølemiddelet.
1.3.3 Fare for brannskader ved berøring
med kjølemiddelrør
Kjølemiddelrørene mellom utedel og innedel
kan bli svært varme under drift. Vær forsiktig,
slik at det ikke oppstår brannskader.
▶ Ikke berør uisolerte kjølemiddelrør.
virker den 2088 ganger så sterkt som den
vanlige drivhusgassen CO2.
Før kassering av produktet må alt kjølemiddelet i produktet samles opp i beholdere
som er egnet til formålet for senere resirkulering eller kassering.
▶ Sørg for at bare offentlig godkjente
installatører med riktig verneutstyr utfører
installasjons- eller vedlikeholdsarbeid og
andre inngrep på kjølemiddelkretsen.
▶ Overlat resirkulering eller kassering av
kjølemiddelet i produktet til godkjent fagpersonale i henhold til forskriftene.
1.3.8 Fare på grunn av feilbetjening
1.3.4 Fare for personskader og materiell
skade ved ikke-forskriftsmessig eller Ved feilbetjening kan du utsette deg selv og
forsømt vedlikehold og reparasjon
andre for fare, og du kan forårsake materielle
skader.
▶ Forsøk aldri å utføre vedlikeholdsarbeid
eller reparasjoner på produktet på egen
▶ Sørg for å lese denne håndboken og
hånd.
all gjeldende dokumentasjon for øvrig,
▶ Få feil og skader utbedret av en installatør
spesielt kapitlet "Sikkerhet" og advarslene.
omgående.
▶ Utfør arbeidene som er angitt i denne
▶ Overhold de angitte vedlikeholdsdriftsveiledningen.
intervallene.
1.3.5 Fare for funksjonsfeil ved feil
strømforsyning
For å unngå funksjonsfeil på produktet må
strømforsyningen ligge innenfor de angitte
grensene:
– Enfase: 230 V (+10/-15 %), 50 Hz
– Trefase: 400 V (+10/-15 %), 50 Hz
1.3.6 Risiko for materielle skader på grunn
av frost
▶ Kontroller at varmeanlegget ved frost alltid
er i drift og at alle rommene er tilstrekkelig
tempererte.
▶ Hvis du ikke kan sikre driften, må du la en
installatør tømme varmeanlegget.
1.3.7 Fare for miljøskader på grunn av
kjølemiddel som lekker ut
Produktet inneholder kjølemiddelet
R410A. Kjølemiddelet må ikke slippes ut i
atmosfæren. R410A er en fluorert drivhusgass som omfattes av Kyoto-protokollen,
med GWP 2088 (GWP = Global Warming
Potential). Hvis den havner i atmosfæren,
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
125
2 Merknader om dokumentasjonen
2
Merknader om dokumentasjonen
2.1
▶
▶
Annen dokumentasjon som også gjelder og
må følges
Følg alle bruksanvisninger som er vedlagt komponentene
i anlegget.
Se landsspesifikke merknader i vedlegget Country
Specifics.
2.2
▶
3
4
Oppbevaring av dokumentasjonen
1
Oppbevar denne veiledningen og all gjeldende
dokumentasjon for øvrig, for senere bruk.
2.3
2
5
Veiledningens gyldighet
Denne veiledningen gjelder utelukkende for:
Produkt
VWL 35/5 AS 230V S2
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
6
1
Varmepumpe | Utedel
4
Innedelens regulator
2
eBUS-ledning
5
Varmepumpe | Innedel
3
Systemregulator
(tilleggsutstyr)
6
Kjølemiddelkrets
VWL 105/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS S2
3.2
VWL 125/5 AS 230V S2
Varmepumpen har en lukket kjølemiddelkrets der et kjølemiddel sirkulerer.
VWL 125/5 AS S2
Produkt
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
Varmepumpens virkemåte
Varmeenergi tas opp fra omgivelsene ved fordamping,
komprimering, kondensering og ekspansjon, og avgis til
bygningen. Under kjøledrift trekkes varmeenergi ut av
bygningen og avgis til omgivelsene.
3.3
Produktets oppbygning
VWL 105/5 AS 230V
1
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
3
3.1
Produktbeskrivelse
Varmepumpesystem
Oppbygningen til et typisk varmepumpesystem med Splitteknologi:
3
2
126
1
Luftinntaksgitter
2
Typeskilt
3
Luftutløpsgitter
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Drift 4
3.4
Typeskilt og serienummer
Typeskiltet er festet på høyre side utvendig på produktet.
Typeskiltet inneholder nomenklaturen og serienummeret.
3.5
CE-merking
5
5.1
1.
2.
3.
CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge typeskiltet
oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver.
4.
Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til
produsenten.
5.2
3.6
Fluorerte drivhusgasser
Produktet inneholder fluorerte drivhusgasser.
4
Drift
▶
▶
5.3
Pleie og vedlikehold
Unngå tildekking av produktet, rengjøre
produktet
Fjern jevnlig kvister og løv som samler seg rundt
produktet.
Fjern regelmessig løv og skitt på ventilasjonsgitteret
under produktet.
Fjern regelmessig snø på luftinntaks- og luftutløpsgitteret.
Fjern regelmessig snø som samler seg rundt produktet.
Rengjøring av produktet
Rengjør panelet med en fuktig klut og såpe uten løsemidler.
Bruk ikke spray, skuremidler, oppvaskmidler eller løsemiddel- eller klorholdige rengjøringsmidler.
Vedlikehold
Gyldighet: Unntatt Storbritannia
4.1
▶
4.2
Slå på produktet
Slå på effektbryteren (automatsikring) som er forbundet
med produktet, i bygningen.
Betjene produktet
Innedelens regulator gir informasjon om driftstilstanden, og
brukes ved innstilling av parametere og utbedring av feil.
▶
Gå til innedelen. Følg bruksanvisningen for innedelen.
Betingelse: Systemregulator finnes
Kontinuerlig driftsberedskap og -sikkerhet, pålitelighet og
lang levetid for produktet forutsetter årlig inspeksjon, og
service på produktet annethvert år, utført av en installatør.
Avhengig av resultatene av inspeksjonen kan et tidligere
vedlikehold være nødvendig.
Gyldighet: Great Britain
An annual inspection of the product carried out by a
competent person is a prerequisite for ensuring that the
product is permanently ready and safe for operation, reliable,
and has a long working life.
Systemregulatoren regulerer varmeanlegget og varmtvannsberedningen til en tilkoblet varmtvannsbeholder.
5.4
▶
▶
4.3
1.
2.
4.4
1.
2.
Gå til systemregulatoren. Følg bruksanvisningen for
systemregulatoren.
Sikre frostbeskyttelse
Forviss deg om at produktet er og forblir slått på.
Forviss deg om at det ikke samler seg snø i området
rundt luftinntaket og -utløpet.
Slå av produkt
Slå av effektbryteren (automatsikring) som er forbundet
med produktet, i bygningen.
Vær oppmerksom på at dette fører til at frostbeskyttelsen ikke lenger er sikret.
Følg vedlikeholdsplanen
Følg vedlikeholdsplanen (→ Installasjonsveiledning,
vedlegg). Overhold intervallene.
Fare!
Fare for personskader og fare for
materielle skader ved forsømt eller feil
utført vedlikehold eller reparasjoner!
Ved forsømt eller ikke forskriftsmessig
vedlikeholdsarbeid eller reparasjon kan
personer komme til skade eller produktet kan
bli skadet.
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
Forsøk aldri å utføre vedlikeholdsarbeid
eller reparasjoner på produktet.
Overlat slikt arbeid til en godkjent
installatørbedrift. Vi anbefaler at du inngår
en serviceavtale.
127
6 Feilsøking
6
Feilsøking
6.1
Rette opp feil
Hvis det oppstår en feil, kan du i mange tilfeller løse
problemet selv. Se tabellen Feilsøking i vedlegget.
▶
Kontakt en installatør hvis tiltaket i feilsøkingstabellen
ikke løser problemet.
7
Ta ut av drift
7.1
▶
Ta produktet midlertidig ut av drift
Slå av produktet. Beskytt anlegget mot frost, for
eksempel ved å tømme varmeanlegget.
7.2
▶
Ta produktet permanent ut av drift
Overlat arbeidet med å ta produktet permanent ut av drift
til en installatør.
8
Resirkulering og kassering
▶
La vedkommende som har installert produktet ta seg av
kasseringen av transportemballasjen.
▶
▶
Produktet må ikke kastes som husholdningsavfall.
Lever produktet til et innsamlingssted for brukt elektrisk
og elektronisk utstyr.
Hvis produktet er merket med dette symbolet:
Hvis produktet inneholder batterier som er merket med
dette symbolet, kan batteriene inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.
▶
Du må da levere batteriene til et innsamlingssted for
batterier.
8.1
Sørge for avhending av kjølemiddel
Produktet er fylt med kjølemiddelet R410A.
▶
▶
Kjølemiddelet må kasseres av godkjent fagpersonale.
Følg generelle sikkerhetsanvisninger.
128
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Tillegg
Tillegg
A
Feilsøking
Feil
Mulig årsak
Tiltak
Produktet virker ikke lenger.
Strømforsyningen er tidvis
brutt.
Ingen. Når strømforsyningen er gjenopprettet, settes produktet
automatisk i drift.
Permanent brudd på strømforsyningen.
Informer installatøren.
Tining ved høy luftfuktighet.
Ingen. Dette er en normal effekt.
Damp på produktet.
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
129
Innhold
Installasjons- og
vedlikeholdsanvisning
6
Elektroinstallasjon........................................... 148
6.1
Forberede elektroinstallasjon ............................ 148
6.2
Krav til elektriske komponenter ......................... 149
Innhold
6.3
Installere komponenter for utkobling utført av
energileverandøren............................................ 149
1
Sikkerhet........................................................... 132
6.4
Åpne koblingsboksen ........................................ 149
1.1
Farehenvisninger som gjelder handlinger ......... 132
6.5
Avmantle elektrisk ledning ................................. 149
1.2
Tiltenkt bruk ....................................................... 132
6.6
Opprette strømforsyning, 1~/230V .................... 149
1.3
Generelle sikkerhetsanvisninger ....................... 132
6.7
Opprette strømforsyning, 3~/400V .................... 150
1.4
Forskrifter (direktiver, lover, normer) ................. 133
6.8
Koble til eBUS-ledning....................................... 150
2
Merknader om dokumentasjonen .................. 134
6.9
Koble til tilbehør ................................................. 151
2.1
Annen dokumentasjon som også gjelder og
må følges ........................................................... 134
6.10
Lukke koblingsboksen ....................................... 151
6.11
Forsegle veggjennomføringen........................... 151
2.2
Oppbevaring av dokumentasjonen.................... 134
7
Oppstart............................................................ 151
2.3
Veiledningens gyldighet..................................... 134
7.1
Kontroller før innkobling..................................... 151
2.4
Ytterligere opplysninger ..................................... 134
7.2
Slå på produktet................................................. 151
3
Produktbeskrivelse.......................................... 134
7.3
3.1
Varmepumpesystem.......................................... 134
Foreta innstillinger på regulatoren for
innedelen ........................................................... 151
3.2
Driftsmåte kjøledrift............................................ 134
7.4
Foreta innstillinger på systemregulatoren.......... 151
3.3
Varmepumpens virkemåte................................. 134
8
Tilpasning til anlegget..................................... 151
3.4
Beskrivelse av produktet ................................... 135
8.1
3.5
Produktets oppbygning ...................................... 135
Tilpasse innstillinger på regulatoren for
innedelen ........................................................... 151
3.6
Opplysninger på typeskiltet ............................... 136
9
Overlevering til brukeren ................................ 151
3.7
CE-merking........................................................ 137
9.1
Informere brukeren ............................................ 151
3.8
Tilkoblingssymboler ........................................... 137
10
Feilsøking ......................................................... 151
3.9
Bruksgrenser ..................................................... 137
10.1
Feilmeldinger ..................................................... 151
3.10
Tinemodus ......................................................... 137
3.11
Sikkerhetsinnretninger ....................................... 137
4
Montering ......................................................... 138
4.1
Pakke ut produktet............................................. 138
4.2
Kontrollere leveransen....................................... 138
4.3
Transportere produktet ...................................... 138
4.4
Mål ..................................................................... 138
4.5
Overhold minimumsavstandene ........................ 139
4.6
Betingelser for monteringsmåtene..................... 140
4.7
Krav til monteringsstedet ................................... 140
4.8
Gulvoppstilling ................................................... 141
4.9
Veggmontering .................................................. 143
4.10
Montering på flatt tak ......................................... 143
4.11
Demontere kledningsdeler................................. 143
4.12
Montere kledningsdeler ..................................... 144
5
Hydraulikkinstallasjon..................................... 145
5.1
Forberede arbeider på kjølemiddelkretsen........ 145
5.2
Plassere kjølemiddelrørene ............................... 145
5.3
Demontere dekselet til serviceventilene ............ 146
5.4
Kappe og false rørendene ................................. 146
5.5
Koble til kjølemiddelrørene ................................ 146
5.6
Kontrollere kjølemiddelkretsen for lekkasje ....... 146
5.7
Tømme kjølemiddelkretsen ............................... 147
5.8
Fylle på ekstra kjølemiddel ................................ 147
5.9
Åpne stengeventilene og åpne for
kjølemiddel......................................................... 148
5.10
Avslutte arbeidene på kjølemiddelkretsen......... 148
130
10.2
Andre feil............................................................ 151
11
Inspeksjon og vedlikehold.............................. 151
11.1
Følg arbeidsoversikten og intervallene.............. 151
11.2
Bestilling av reservedeler .................................. 151
11.3
Forberede inspeksjon og vedlikehold ................ 152
11.4
Garantere arbeidssikkerheten ........................... 152
11.5
Rengjøre produktet ............................................ 152
11.6
Kontrollere/rengjøre fordamperen ..................... 152
11.7
Kontrollere ventilatoren...................................... 152
11.8
Kontrollere/rengjøre kondensavløpet ................ 152
11.9
Kontrollere kjølemiddelkretsen .......................... 152
11.10
Kontrollere kjølemiddelkretsen for lekkasje ....... 153
11.11
Kontrollere elektriske tilkoblinger....................... 153
11.12
Kontrollere små gummiføtter mht. slitasje ......... 153
11.13
Avslutte inspeksjon og vedlikehold.................... 153
12
Ta ut av drift ..................................................... 153
12.1
Ta produktet midlertidig ut av drift ..................... 153
12.2
Ta produktet permanent ut av drift .................... 153
13
Resirkulering og kassering............................. 153
13.1
Resirkulering og kassering ................................ 153
13.2
Kassere kjølemiddel .......................................... 153
Tillegg ............................................................................... 154
A
Funksjonsskjema............................................. 154
B
Sikkerhetsinnretninger.................................... 155
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Innhold
C
Koblingsskjema ............................................... 156
C.1
Tilkoblingsskjema, del 1a, for tilkobling 1~ /
230 V ................................................................. 156
C.2
Tilkoblingsskjema, del 1b, for tilkobling 3~ /
400 V ................................................................. 157
C.3
Tilkoblingsskjema, del 2..................................... 158
D
Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid.............. 159
E
Tekniske data ................................................... 159
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
131
1 Sikkerhet
1
1.1
Sikkerhet
Farehenvisninger som gjelder
handlinger
Klassifisering av de handlingsrelaterte
advarslene
De handlingsrelaterte advarslene er
klassifisert ved bruk av varselsymboler
og signalord som angir hvor alvorlig den
potensielle faren er:
Varselsymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for
alvorlige personskader
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk støt
Advarsel!
Fare for lette personskader
Forsiktig!
Risiko for materielle skader eller
miljøskader
1.2
Tiltenkt bruk
Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og
helse eller skader på produktet eller andre
materielle skader.
Produktet er utedelen til en luft/vann-varmepumpe med Split-teknologi.
– å installere og montere i samsvar med
produkt- og systemgodkjenningen
– å overholde alle inspeksjons- og
servicebetingelsene som er oppført i
veiledningene.
Tiltenkt bruk omfatter dessuten installasjon i
henhold til IP-klasse.
Annen bruk enn den som er beskrevet i
denne veiledningen, gjelder som ikkeforskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også
enhver umiddelbar kommersiell og industriell
bruk.
Obs!
Alt misbruk er forbudt!
1.3
Generelle sikkerhetsanvisninger
1.3.1 Livsfare på grunn av elektrisk støt
Berøring av strømførende komponenter er
forbundet med livsfare på grunn av elektrisk
støt.
Før du arbeider på produktet:
▶ Gjør produktet spenningsfritt ved at du
kobler fra all strømforsyning allpolet
(elektrisk utkoblingsanordning med minst
3 mm kontaktåpning, f.eks. sikring eller
automatsikring).
▶ Sikre mot ny innkobling.
▶ Vent minst 3 min til kondensatorene er
utladet.
▶ Kontroller at det ikke foreligger spenning.
Produktet benytter luft utenfra som varmekilde og kan brukes til oppvarming av en bolig
1.3.2 Livsfare på grunn av manglende
og til varmtvannsberedning.
sikkerhetsinnretninger
Produktet er utelukkende beregnet for
Skjemaene i dette dokumentet viser ikke alle
plassering utendørs.
sikkerhetsinnretninger som kreves for en
Produktet er utelukkende beregnet for bruk i
forskriftsmessig installasjon.
boliger.
▶ Installer de nødvendige sikkerhetsForskriftsmessig bruk tillater bare disse
innretningene på anlegget.
produktkombinasjonene:
▶ Følg gjeldende nasjonale og internasjonale
Utedel
Innedel
forskrifter, normer og direktiver.
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Den tiltenkte bruken innebærer:
– å følge drift-, installasjons- og
vedlikeholdsveiledningen for produktet og
for alle andre komponenter i anlegget
132
1.3.3 Fare for frostskader ved berøring
med kjølemiddel
Produktet leveres med en driftspåfylling av
kjølemiddelet R410A. Kjølemiddel som lekker
ut, kan føre til frostskader ved berøring av
lekkasjestedene.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Sikkerhet 1
▶ Hvis det lekker ut kjølemiddel, må du ikke
berøre noen av produktets komponenter.
▶ Ikke pust inn damp eller gass som slippes
ut fra kjølemiddelkretsen ved lekkasje.
▶ Unngå å få kjølemiddelet på huden eller i
øynene.
▶ Tilkall lege ved hud- og øyeberøring med
kjølemiddelet.
1.3.4 Fare for brannskader, skålding og
frostskader på grunn av varme og
kalde komponenter
Enkelte komponenter, spesielt uisolerte rør,
representerer fare for brann- og frostskader.
▶ Ikke begynn å arbeide på komponentene
før de har omgivelsestemperatur.
1.3.5 Fare for miljøskader på grunn av
kjølemiddel som lekker ut
Produktet inneholder kjølemiddelet
R410A. Kjølemiddelet må ikke slippes ut i
atmosfæren. R410A er en fluorert drivhusgass som omfattes av Kyoto-protokollen,
med GWP 2088 (GWP = Global Warming
Potential). Hvis den havner i atmosfæren,
virker den 2088 ganger så sterkt som den
vanlige drivhusgassen CO2.
1.3.8 Fare på grunn av utilstrekkelige
kvalifikasjoner
Følgende arbeider må kun utføres av
godkjente håndverkere med nødvendig
kompetanse:
–
–
–
–
–
–
–
Montering
Demontering
Installasjon
Oppstart
Inspeksjon og vedlikehold
Reparasjoner
Ta ut av drift
▶ Utfør arbeidene i samsvar med det
aktuelle teknologiske nivået.
1.4
Forskrifter (direktiver, lover, normer)
▶ Følg nasjonale forskrifter, normer,
direktiver, forordninger og lovbestemmelser.
Før kassering av produktet må alt kjølemiddelet i produktet samles opp i beholdere
som er egnet til formålet for senere resirkulering eller kassering.
▶ Sørg for at bare offentlig godkjente
installatører med riktig verneutstyr utfører
installasjons- eller vedlikeholdsarbeid og
andre inngrep på kjølemiddelkretsen.
▶ Overlat resirkulering eller kassering av
kjølemiddelet i produktet til godkjent fagpersonale i henhold til forskriftene.
1.3.6 Risiko for materielle skader på grunn
av uegnet verktøy
▶ Bruk riktig verktøy.
1.3.7 Fare for materiell skade på grunn av
uegnet materiale
Uegnede kjølemiddelrør kan føre til materiell
skade.
▶ Bruk bare spesielle kobberrør for kuldeteknikk.
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
133
2 Merknader om dokumentasjonen
2
Merknader om dokumentasjonen
2.1
▶
▶
Annen dokumentasjon som også gjelder og
må følges
Følg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er
vedlagt komponentene i anlegget.
Se landsspesifikke merknader i vedlegget Country
Specifics.
2.2
▶
3
Produktbeskrivelse
3.1
Varmepumpesystem
Oppbygningen til et typisk varmepumpesystem med Splitteknologi:
Oppbevaring av dokumentasjonen
Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende
dokumenter videre til eieren av anlegget.
2.3
3
Veiledningens gyldighet
4
Denne veiledningen gjelder utelukkende for:
1
Produkt
2
VWL 35/5 AS 230V S2
5
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
6
VWL 105/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS S2
1
Varmepumpe, utedel
4
Innedelens regulator
VWL 125/5 AS 230V S2
2
eBUS-ledning
5
Varmepumpe, innedel
VWL 125/5 AS S2
3
Systemregulator
(tilleggsutstyr)
6
Kjølemiddelkrets
Produkt
VWL 35/5 AS 230V
3.2
VWL 55/5 AS 230V
Produktet har funksjonen oppvarmingsdrift eller oppvarmings- og kjøledrift, avhengig av landet.
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
2.4
Ytterligere opplysninger
Driftsmåte kjøledrift
Produkter som leveres fra fabrikk uten kjøledrift, er merket
med "S2" i nomenklaturen. Det er mulig å aktivere kjøledrift
senere for disse produktene ved bruk av et ekstra tilbehør.
3.3
Varmepumpens virkemåte
Varmepumpen har en lukket kjølemiddelkrets der et kjølemiddel sirkulerer.
Under varmedrift tas varmeenergi tas opp fra omgivelsene
ved fordamping, komprimering, kondensering og
ekspansjon, og avgis til bygningen. Under kjøledrift trekkes
varmeenergi ut av bygningen og avgis til omgivelsene.
3.3.1
Funksjonsprinsipp, varmedrift
2
▶
1
Skann den viste koden med smarttelefonen din for å få
mer informasjon om installasjonen.
◁ Du blir ledet videre til installasjonsvideoer.
3
4
5
1
134
Fordamper (varmeveksler)
6
2
4-veis omkoblingsventil
3
Ventilator
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivelse 3
4
Kompressor
5
Ekspansjonsventil
3.3.2
6
Kondensator (varmeveksler)
3.5.1
Komponenter, produkt, foran
2
Funksjonsprinsipp, kjøledrift
Gyldighet: Produkt med kjøledrift
1
2
3
1
3
4
4
5
1
2
3
Kondensator (varmeveksler)
4-veis omkoblingsventil
Ventilator
6
6
5
4
Kompressor
5
Ekspansjonsventil
1
Ventilator
4
Kretskort HMU
6
Fordamper (varmeveksler)
2
Fordamper (varmeveksler)
Kretskort INSTALLER
BOARD
5
Kompressor
6
Komponentgruppe
INVERTER
3
3.3.3
Stillemodus
En stillemodus kan aktiveres for produktet (ved oppvarming
eller kjøling).
3.5.2
Komponenter, produkt, bak
I stillemodus har produktet redusert støyutslipp på grunn av
begrenset kompressorturtall og tilpasset vifteturtall.
3.4
1
Beskrivelse av produktet
Produktet er utedelen til en luft/vann-varmepumpe med Splitteknologi.
Utedelen kobles til innedelen via kjølemiddelkretsen.
3.5
Produktets oppbygning
3
2
1
Temperaturføler, på
luftinntaket
2
Luftinntaksgitter
3
Deksel, koblingsboks
1
2
1
Luftutløpsgitter
2
Deksel, serviceventiler
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
135
3 Produktbeskrivelse
3.5.3
Komponenter, kompressor
3.5.4
Komponenter, serviceventiler
7
1
2
8
6
5
9
4
10
3
3
11
4
2
5
12
1
1
Kobling for væskerør
2
Stengeventil, med
deksel
Kobling for varmgassrør
3
4
5
Stengeventil, med
deksel
Vedlikeholdskobling
(Schrader-ventil), med
deksel
13
3.6
14
1
2
3
4
Temperaturføler, foran
kompressoren
Kompressor med kjølemiddelutskiller, innkapslet
Trykkvakt
5
Temperaturføler, bak
kompressoren
Trykksensor
6
4-veis omkoblingsventil
7
Temperaturføler, på
fordamperen
8
9
10
11
12
13
14
Vedlikeholdskobling, i
lavtrykksområdet
Kjølemiddelsamler
Elektronisk
ekspansjonsventil
Vedlikeholdskobling, i
høytrykksområdet
Serviceventil, væskerør
Serviceventil, varmgassrør
Filter/tørker
Opplysninger på typeskiltet
Typeskiltet er festet på høyre side utvendig på produktet.
På innsiden av produktet er det et typeskilt til. Det er synlig
når panelet er demontert.
Informasjon
Betydning
Serienummer
Entydig apparatidentifikasjonsnummer
Terminologi VWL
3, 5, 7, 10,
12
Vaillant, varmepumpe, luft
Varmeeffekt i kW
5
Varmedrift eller kjøledrift
/5
Apparatgenerasjon
AS
Utedel, Split-teknologi
230V
Elektrisk tilkobling:
230 V: 1~/N/PE 230 V
Ingen verdi oppgitt: 3~/N/PE 400 V
S2
Uten kjøledrift fra fabrikk
IP
Beskyttelsesklasse
Kompressor
Symboler
Regulator
Kjølemiddelkrets
Kjølemiddelkrets
136
P max
Merkeeffekt, maks.
I max
Merkestrøm, maks.
I
Startstrøm
MPa (bar)
Tillatt driftstrykk (relativt)
R410A
Kjølemiddel, type
GWP
Kjølemiddel, Global Warming
Potential
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivelse 3
3.9.2
Informasjon
Betydning
Kjølemiddelkrets
kg
Kjølemiddel, påfyllingsmengde
t CO2
Kjølemiddel, CO2-ekvivalent
Varmeeffekt,
kjøleeffekt
Ax/Wxx
Luftinngangstemperatur xx °C og
oppvarmingsturtemperatur xx °C
3.7
B
COP /
Effektfaktor (Coefficient of
Performance) og varmeeffekt
EER /
Energivirkningsgrad (Energy
Efficiency Ratio) og kjøleeffekt
70
[2;62]
[35;62]
[43;55]
50 [-20;43]
40
30
20
10
0
A
CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge typeskiltet
oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver.
[-20;5]
-20
[20;5]
-10
0
10
Utetemperatur
3.9.3
20
B
[43;10]
30
40
50
A
Varmtvannstemperatur
Kjøledrift
Gyldighet: Produkt med kjøledrift
Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til
produsenten.
Tilkoblingssymboler
Symbol
[-10;55]
60
CE-merking
3.8
Varmtvannsdrift
B
30
Tilkobling
25
Kjølemiddelkrets, væskerør
[15;25]
[46;25]
[15;7]
[46;7]
20
15
10
Kjølemiddelkrets, varmgassrør
5
0
3.9
Bruksgrenser
Produktet fungerer mellom en minimal og en maksimal utetemperatur. Disse utetemperaturene angir bruksgrensene
for varmedrift, oppvarmingsdrift og kjøledrift. Se Tekniske
data (→ Side 159). Drift utenfor bruksgrensene fører til at
produktet slås av.
3.9.1
Varmedrift
B
[-10;55]
55
45
15
20
Utetemperatur
3.10
25
30
B
35
40
45
A
Temperatur på oppvarmingsvann
Tinemodus
Ved utetemperatur under 5 °C kan opptiningsvannet fryse
på lamellene til fordamperen og danne rim. Rimet registreres
automatisk og tines automatisk med bestemte intervaller.
Tiningen skjer via reversering av kuldekretsen under drift av
varmepumpen. Varmeenergien som er nødvendig for denne
prosessen, hentes fra varmeanlegget.
60
50
A
10
[20;55]
[-20;43]
For at tiningen skal fungere riktig, må en minimumsmengde
oppvarmingsvann sirkulere i varmeanlegget:
–
–
40
35
40 liter, ved aktivert tilleggsvarmer
100 liter, ved deaktivert tilleggsvarmer
30
3.11
25
Produktet er utstyrt med tekniske sikkerhetsinnretninger. Se
grafikk sikkerhetsinnretninger (→ Side 155).
20
15
[-20;20]
[20;20]
10
5
0
A
-20
-15
Utetemperatur
-10
-5
0
5
10
15
20 A
B
Temperatur på oppvarmingsvann
Sikkerhetsinnretninger
Hvis trykket i kjølemiddelkretsen overskrider maksimaltrykket
på 4,15 MPa (41,5 bar), kobler trykkvakten midlertidig ut
produktet. Et nytt startforsøk følger etter en ventetid. Etter tre
mislykkede startforsøk etter hverandre vises en feilmelding.
Når produktet kobles ut, kobles oppvarmingen i veivpannehuset inn ved en kompressorutløpstemperatur på 7 °C for å
hindre eventuelle skader ved ny innkobling.
Hvis kompressorinngangstemperaturen og kompressorutløpstemperaturen ligger under -15 °C, starter ikke
kompressoren.
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
137
4 Montering
Hvis den målte temperaturen på kompressorutløpet er
høyere enn tillatt temperatur, bli kompressoren slått
av. Tillatt temperatur avhenger av fordampnings- og
kondensasjonstemperaturen.
I innedelen overvåkes varmekretsens sirkulasjonsvannmengde. Hvis ingen gjennomstrømning registreres ved
varmebehov mens sirkulasjonspumpen går, starter ikke
kompressoren.
Hvis temperaturen på oppvarmingsvannet synker under
4 °C, aktiveres automatisk frostbeskyttelsesfunksjonen ved
at varmepumpen startes.
4
Montering
4.1
Pakke ut produktet
Fjern den utvendige emballasjen.
Ta ut tilbehøret.
Ta ut dokumentasjonen.
Fjern de fire skruene (transportsikring) fra pallen.
4.2
▶
Kontrollere leveransen
Kontroller innholdet i forpakningsenhetene.
4.3
▶
▶
▶
Bruk de to transportstroppene på foten til produktet.
To personer må bære produktet til det endelige
installasjonsstedet.
Fjern transportstroppene.
Betingelse: Produkt VWL 35/5til VWL 75/5, kjøre produktet
▶
▶
▶
Bruk en egnet sekketralle. Beskytt kledningsdelene mot
skader.
Kjør produktet til det endelige installasjonsstedet.
Fjern transportstroppene.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5, bære produktet
▶
▶
▶
Bruk de fire transportstroppene på foten til produktet.
Fire personer må bære produktet til det endelige
installasjonsstedet.
Fjern transportstroppene.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5, kjøre produktet
▶
▶
▶
Bruk en egnet sekketralle. Beskytt kledningsdelene mot
skader.
Kjør produktet til det endelige installasjonsstedet.
Fjern transportstroppene.
Antall
Betegnelse
1
Varmepumpe, utedel
4.4
Mål
1
Oppvarming av kondensbeholder
4.4.1
Sett forfra
1
Avløpstrakt for kondens
1
Pose med smådeler
Transportere produktet
Advarsel!
Fare for personskade på grunn av høy
vekt ved løfting!
A
1.
2.
3.
4.
Betingelse: Produkt VWL 35/5 til VWL 75/5, bære produktet
For høy vekt ved løfting kan føre til personskade, for eksempel på ryggsøylen.
▶
▶
▶
Løft produktet VWL 35/5 til VWL 75/5. Det
trengs minst to personer.
Løft produktet VWL 105/5 og VWL 125/5.
Det trengs minst fire personer.
Ta hensyn til vekten på produktet, som
står i tekniske data.
Forsiktig!
Fare for materielle skader på grunn av
ikke forskriftsmessig transport!
1100
Produkt
A
VWL 35/5 ...
765
VWL 55/5 ...
765
VWL 75/5 ...
965
55
Produktet må ikke helle mer enn 45°. Ellers
kan det ved senere drift oppstå feil i kjølemiddelkretsen.
▶
1.
138
Hell produktet maksimalt 45° under
transporten.
Kontroller veien til installasjonsstedet. Fjern alle snublefarer.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
4.5
▶
▶
Overhold minimumsavstandene
Overhold de angitte minimumsavstandene for å sikre
tilstrekkelig luftstrøm og lette vedlikeholdsarbeidet.
Kontroller at det er tilstrekkelig plass til installasjon av de
hydrauliske ledningene.
Minimumsavstander, gulvoppstilling og
montering på flatt tak
A
4.5.1
B
A
C
1100
55
D
E
Produkt
A
VWL 105/5 ...
1565
VWL 125/5 ...
1565
4.4.2
Sett fra siden, høyre
Minsteavstand
Varmedrift
Varme- og kjøledrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1000 mm
1)
C
120 mm
250 mm
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
1) For målet C anbefales 250 mm for å sikre god
tilgjengelighet ved elektroinstallasjonen.
Minimumsavstander, veggmontering
107
70
4.5.2
B
A
449
41
C
4.4.3
Sett nedenfra
740
D
180
E
14
180
270
14
106
477
F
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
Minsteavstand
Varmedrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1000 mm
C
120 mm
D
500 mm
1)
Varme- og kjøledrift
250 mm
500 mm
139
4 Montering
Minsteavstand
Varmedrift
Varme- og kjøledrift
E
600 mm
600 mm
F
300 mm
300 mm
Betingelse: Spesielt ved gulvoppstilling
1) For målet C anbefales 250 mm for å sikre god
tilgjengelighet ved elektroinstallasjonen.
4.6
Betingelser for monteringsmåtene
Produktet er egnet for disse monteringsmåtene:
–
–
–
Gulvoppstilling
Veggmontering
Montering på flatt tak
Merk følgende med hensyn til monteringsmåten:
–
–
Veggmontering med veggholderen som leveres om
tilbehør, er ikke tillatt for produktene VWL 105/5 og
VWL 125/5.
Montering på flatt tak er ikke egnet for steder der det er
svært kaldt eller mye snø.
4.7
Krav til monteringsstedet
Fare!
Fare for personskader på grunn av isdannelse!
Lufttemperaturen på luftutløpet er lavere enn
utetemperaturen. Det kan dermed oppstå
isdannelse.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Velg en plassering som gjør at luftutløpet
har en avstand på minst 3 m til gangveier,
steinsatte flater og fallrør.
Ta hensyn til tillatt høydeforskjell mellom utedelen og
innedelen. Se Tekniske data (→ Side 159).
Hold avstand til brennbare stoffer eller antennelige
gasser.
Hold avstand til varmekilder. Unngå bruk av belastet
avtrekksluft (for eksempel fra et industrianlegg eller
bakeri).
Hold avstand til ventilasjonsåpninger eller avtrekksluftkanaler.
Hold avstand til løvfellende trær og busker.
Ikke utsett utedelen for støvfylt luft.
Ikke utsett utedelen for korrosiv luft. Hold avstand til
husdyrbygninger. Installasjonsstedet må være minst 250
m fra havet.
Vær oppmerksom på at oppstillingsstedet må ligger
lavere enn 2000 m over havet.
Ta hensyn til støyutslippet. Hold avstand til støyfølsomme områder på nabotomten. Velg et sted med
størst mulig avstand til vinduene i nabobygningen. Velg
et sted med størst mulig avstand til eget soverom.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Betingelse: Spesielt for veggmontering
▶
▶
▶
▶
140
Unngå plassering i et hjørne i et rom, i en nisje, mellom
murer eller mellom gjerder.
Unngå at luften fra luftutløpet suges inn igjen.
Forviss deg om at det ikke kan samle seg vann på
bakken. Forviss deg om at bakken kan absorbere vannet
godt.
Sørg for et lag grus og småstein under kondensutløpet.
Velg et sted der det ikke samler seg mye snø om
vinteren.
Velg et sted der luftinntaket ikke påvirkes av sterk vind.
Plasser produktet på tvers av hovedvindretningen
dersom dette er mulig.
Sett opp en beskyttelsesvegg hvis installasjonsstedet
ikke er beskyttet mot vind.
Ta hensyn til støyutslippet. Unngå hjørner i rom, nisjer
eller steder mellom murer. Velg et sted med god lydabsorpsjon (for eksempel gressplen, busker eller tette
stakittgjerder).
Legg hydraulikk- og strømledningene i bakken. Legg
et beskyttelsesrør fra utedelen og gjennom bygningsveggen.
Kontroller at veggen er i samsvar med de statiske
kravene. Vekten på veggholderen (tilbehør) og utedelen må tas med i beregningen. Se Tekniske data
(→ Side 159).
Unngå monteringsposisjon i nærheten av et vindu.
Ta hensyn til støyutslippet. Hold avstand til reflekterende
bygningsvegger.
Planlegg plasseringen av hydraulikk- og strømledningene. Planlegg veggjennomføringen.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
Betingelse: Spesielt ved montering på flatt tak
4.8
Gulvoppstilling
4.8.1
Lage fundament
Gyldighet: Region med tele
1
▶
▶
▶
▶
▶
1400
270
106
▶
4
200
▶
▶
▶
▶
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
3
800
▶
300
▶
Produktet må bare monteres på bygninger med massiv
konstruksjon og støpt betongtak hele veien.
Produktet må ikke monteres på bygninger med
trekonstruksjon eller lettvektstak.
Velg et sted som er lett tilgjengelig, slik at det blir
ukomplisert å utføre vedlikehold og service.
Velg et sted som er lett tilgjengelig, slik at det jevnlig kan
fjernes løv eller snø på produktet.
Velg et sted i nærheten av et fallrør.
Velg et sted der luftinntaket ikke påvirkes av sterk vind.
Plasser produktet på tvers av hovedvindretningen
dersom dette er mulig.
Sett opp en beskyttelsesvegg hvis installasjonsstedet
ikke er beskyttet mot vind.
Ta hensyn til støyutslippet. Hold avstand til nabobygninger.
Planlegg plasseringen av hydraulikk- og strømledningene. Planlegg veggjennomføringen.
A
▶
2
100
B
Ø100
540
200
Grav ut en åpning i bakken. Se anbefalte mål på
illustrasjonen.
Plasser et fallrør (1) (bortledning av kondensatet).
Legg under et sjikt grov grus (3) (vanngjennomtrengelig,
frostfritt underlag). Tilpass dybden (A) til forholdene.
– Minimumsdybde: 900 mm
Tilpass høyden (B) til forholdene.
Lag to stripefundamenter (4) av betong. Se anbefalte mål
på illustrasjonen.
Fyll på grus mellom og ved siden av stripefundamentene
(2) (kondensavløp).
141
4 Montering
4.8.2
Sette opp produktet
Gyldighet: Forhøyningssokkel for områder med mye snø
Gyldighet: Små gummiføtter
▶
▶
Bruk de små gummiføttene (tilbehør). Følg den
vedlagte monteringsanvisningen.
Kontroller at produktet er justert slik at det står
nøyaktig vannrett.
Gyldighet: Store gummiføtter
▶
▶
4.8.3
Bruk forhøyningssokkelen (tilbehør). Følg den
vedlagte monteringsanvisningen.
Kontroller at produktet er justert slik at det står
nøyaktig vannrett.
Sette opp beskyttelsesvegg
Betingelse: Installasjonsstedet er ikke beskyttet mot vind
▶
Sett opp en vegg som beskytter mot vind foran
luftinntaket.
4.8.4
Montere kondensavløpsledning
Fare!
Fare for personskade på grunn av overfryst kondensat!
Frosset kondensat på gangstier kan føre til
fall.
▶
▶
▶
Bruk de store gummiføttene (tilbehør). Følg den
vedlagte monteringsanvisningen.
Kontroller at produktet er justert slik at det står
nøyaktig vannrett.
Kontroller at kondensen ikke havner på
gangveier og kan danne is der.
Betingelse: Region med tele
▶
▶
▶
Koble sammen kondensavløpstrakten med produktets
bunnplate, og sikre den med en 1/4 omdreining.
Skyv varmetråden gjennom kondensavløpstrakten.
Kontroller at kondensavløpstrakten er plassert i midten
over fallrøret. Se måltegning (→ Side 141).
Betingelse: Region uten tele
▶
▶
▶
142
Koble sammen kondensavløpstrakten med produktets
bunnplate, og sikre den med en 1/4 omdreining.
Koble kondensavløpstrakten til et rørbend og en
kondensavløpsslange.
Skyv varmekabelen gjennom kondensavløpstrakten og
rørbendet og inn i kondensavløpsslangen.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
4.9
Veggmontering
4.10
4.9.1
Sette opp produktet
4.10.1 Garantere arbeidssikkerheten
Gyldighet: Produkt VWL 35/5 til VWL 75/5
Ved montering på flatt tak representerer det flate taket en
sikkerhetskritisk arbeidsplass. Disse sikkerhetsreglene må
overholdes ved montering av produktet:
▶
▶
▶
▶
▶
Kontroller veggens oppbygning og bæreevne.
Ta hensyn til produktets vekt. Se Tekniske data
(→ Side 159).
Bruk en egnet veggholder (tilbehør) til
veggmonteringen. Følg den vedlagte monteringsanvisningen.
Kontroller at produktet er justert slik at det står
nøyaktig vannrett.
▶
▶
Gyldighet: Produkt VWL 105/5 og VWL 125/5
▶
Sørg for sikker adkomst til det flate taket.
Overhold et sikkerhetsområde på 2 meter til kanten
på taket, i tillegg til nødvendig avstand for arbeidet
på produktet. Ingen må gå inn i eller oppholde seg i
sikkerhetsområdet.
Hvis dette ikke er mulig, monter du en teknisk fallsikring
på kanten til taket, for eksempel et gelender som tåler
belastning. Sett alternativt opp en teknisk fanganordning,
for eksempel et stillas eller et fangnett.
Hold tilstrekkelig avstand til takluker og takvinduer. Sikre
takluker og vinduer på det flate taket under arbeidet, for
eksempel ved å bruke avsperring, slik at ingen kan gå på
eller falle ned i dem.
4.10.2 Sette opp produktet
1.
Bruk de store gummiføttene (tilbehør). Følg den
vedlagte monteringsanvisningen.
Juster produktet slik at det står helt vannrett.
2.
4.10.3 Sette opp beskyttelsesvegg
Betingelse: Installasjonsstedet er ikke beskyttet mot vind
▶
Sett opp en vegg som beskytter mot vind foran
luftinntaket.
Veggmontering er ikke tillatt for disse produktene.
4.10.4 Montere kondensavløpsledning
4.9.2
Montere kondensavløpsledning
1.
Koble kondensavløpsledningen til et fallrør over en kort
strekning.
Avhengig av de lokale forholdene installerer du en
varmekabel for å holde kondensavløpsledningen
frostfri.
Gyldighet: Veggmontering
2.
Fare!
Fare for personskade på grunn av overfryst kondensat!
Frosset kondensat på gangstier kan føre til
fall.
▶
1.
2.
Montering på flatt tak
4.11
Demontere kledningsdeler
4.11.1 Demontere dekkplaten
Kontroller at kondensen ikke havner på
gangveier og kan danne is der.
2×1
Koble sammen kondensavløpstrakten med produktets
bunnplate, og sikre den med en 1/4 omdreining.
Lag et underlag av grus under produktet som
kondensen kan renne ut i.
A
B
▶
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
Demonter dekkplaten som vist på illustrasjonen.
143
4 Montering
4.11.2 Demontere høyre sidepanel
4.11.5 Demontere venstre sidepanel
2×1
B
2×1
A
A
B
▶
Demonter venstre sidepanel som vist på illustrasjonen.
4.11.6 Demontere luftinntaksgitteret
▶
2×1
Demonter høyre sidepanel som vist på illustrasjonen.
B
4.11.3 Demontere frontpanelet
A
2×2
2×1
2
A
1
B
E
3×1
D
▶
C
3×1
Demonter frontpanelet som vist på illustrasjonen.
1.
4.11.4 Demontere luftutløpsgitteret
2.
3.
B
3×1
4.12
Koble fra den elektriske forbindelsen på temperaturføleren (1).
Demonter de to tverrstagene (2) som vist på
illustrasjonen.
Demonter luftinntaksgitteret som vist på illustrasjonen.
Montere kledningsdeler
4.12.1 Montere luftinntaksgitteret
C
1.
2.
3.
4.
A
5×1
4.12.2 Montere luftutløpsgitteret
1.
2.
▶
Fest luftinntaksgitteret ved å senke det ned i låsen.
Fest skruene på den høyre og venstre kanten.
Monter de to tverrstagene.
Koble til den elektriske forbindelsen på temperaturføleren.
Skyv inn luftutløpsgitteret loddrett ovenfra og ned.
Fest skruene på den høyre kanten.
Demonter luftuttaksgitteret som vist på illustrasjonen.
144
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Hydraulikkinstallasjon 5
4.12.3 Montere frontpanel
Alltid nødvendig
Eventuelt nødvendig
1.
2.
–
–
Fest frontpanelet ved å senke det ned i låsen.
Fest skruene på den øvre kanten.
–
–
–
–
–
4.12.4 Montere sidepanel
1.
2.
Fest sidepanelet ved å senke det ned i låsen.
Fest skruene på den øvre kanten.
4.12.5 Montere dekkplate
1.
2.
Legg på dekkplaten.
Fest skruene på den høyre og venstre kanten.
Flenseverktøy, for 90°
flens
Momentnøkkel
Kjølemiddelarmatur
Nitrogenflaske
Vakuumpumpe
Vakuummeter
–
Kjølemiddelflaske med
R410A
Kjølemiddelvekt med
digital visning
5.2
Plassere kjølemiddelrørene
5.2.1
Utedel
Betingelse: Gulvoppstilling
5
5.1
Hydraulikkinstallasjon
Forberede arbeider på kjølemiddelkretsen
Fare!
Fare for personskader og miljøskader hvis
kjølemiddel lekker ut!
Kjølemiddel som lekker ut, kan føre til
personskader ved berøring. Kjølemiddel som
lekker ut og havner i atmosfæren fører til
miljøskader.
▶
Du må ikke utføre arbeid på kjølemiddelkretsen hvis du ikke er utdannet i slikt
arbeid.
Forsiktig!
Fare for materielle skader ved utsuging av
kjølemiddel!
▶
▶
Legg kjølemiddelrørene fra utedelen gjennom et egnet
beskyttelsesrør i bakken, som vist på illustrasjonen.
Bøy rørene bare én gang i den endelige posisjonen.
For å unngå knekk må du bruke en bøyefjær eller et
bøyeverktøy.
Betingelse: Veggmontering
Det kan oppstå materielle skader på grunn av
frost ved utsuging av kjølemiddel.
▶
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sørg for at kondensatoren
(varmeveksleren) til innedelen gjennomstrømmes av oppvarmingsvann eller er
helt tømt på sekundærsiden ved utsuging
av kjølemiddel.
Utedelen er forhåndsfylt med kjølemiddelet R410A.
Finn ut om det trengs ekstra kjølemiddel (→ Side 147).
Kontroller at de to stengeventilene er lukket
(→ Side 136).
Anskaff passende og egnede kjølemiddelrør i henhold
til de tekniske dataene (→ Side 159).
Bruk helst kjølemiddelrørene som leveres som tilbehør.
Hvis du bruker andre kjølemiddelrør, må du forvisse
deg om at disse oppfyller følgende krav: Spesielle
kobberrør for kuldeteknikk. Termisk isolering. Værbestandighet. UV-bestandighet. Beskyttelse mot
smågnagere. Flenser iht. SAE-standard (90° flens).
Sørg for at kjølemiddelrørene er lukket helt til de skal
installeres. Unngå at fuktig luft utenfra trenger inn, ved
for eksempel å fylle på nitrogen og stenge med propper.
Sørg for nødvendig verktøy og utstyr:
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
▶
Legg kjølemiddelrørene fra utedelen gjennom veggen på
bygningen.
145
5 Hydraulikkinstallasjon
▶
Bøy rørene bare én gang i den endelige posisjonen.
For å unngå knekk må du bruke en bøyefjær eller et
bøyeverktøy.
Sørg for vibrasjonsutligning. Bøy rørene slik at det
dannes et omegabend, som vist på illustrasjonen.
Kjølemiddelrørene må ikke berøre veggen.
Fest med en isolert veggklemme (kuldeklemme).
Legg kjølemiddelrørene i veggjennomføringen med lett
fall utover.
▶
▶
▶
▶
5.2.2
▶
5.5
Koble til kjølemiddelrørene
5.5.1
Utedel
1
Innedel
2
Legg kjølemiddelrørene fra veggjennomføringen til innedelen (→ Installasjonsveiledning for innedelen).
5.3
1.
2.
5.4
Demontere dekselet til serviceventilene
Fjern skruene på den øvre kanten.
Løsne dekselet ved å løfte det ut av låsen.
1.
2.
Ha en dråpe flensolje på yttersiden på rørendene.
Koble til varmgassrøret (2). Stram flensmutteren. Stram
samtidig serviceventilen med en tang.
Kappe og false rørendene
Betingelse: Kobberrør uten fals
▶
Hold rørendene nedover under bearbeidingen. Unngå at
metallspon, skitt eller fuktighet kommer inn.
3.
5.5.2
▶
5.6
▶
▶
▶
Kapp kobberrøret i rettvinkel med en rørkutter (1).
Fjern grader på rørenden (2) innvendig og utvendig. Vær
nøye med å fjerne all sponen.
Skru av overfalsmutteren på den tilhørende serviceventilen.
1.
2.
Rørdiameter
Tiltrekkingsmoment
VWL 35/5 og
VWL 55/5
1/2 "
50 til 60 Nm
VWL 75/5 til
VWL 125/5
5/8 "
65 til 75 Nm
Koble til væskerøret (1). Stram flensmutteren. Stram
samtidig serviceventilen med en tang.
2
1
Produkt
Produkt
Rørdiameter
Tiltrekkingsmoment
VWL 35/5 og
VWL 55/5
1/4 "
15 til 20 Nm
VWL 75/5 til
VWL 125/5
3/8 "
35 til 45 Nm
Innedel
Koble varmgassrøret og væskerøret til innedelen (→
Installasjonsveiledning, innedel).
Kontrollere kjølemiddelkretsen for lekkasje
Kontroller at de to stengeventilene på utedelen fortsatt
er lukket.
Vær oppmerksom på maksimalt driftstrykk i kjølemiddelkretsen. Se Tekniske data (→ Side 159).
1
2
90°
1
2
N
1
4
3
▶
▶
▶
▶
146
Skyv overfalsmutteren (3) på rørenden.
Bruk flenseverktøy for flens ifølge SAE-standard (90°
flens).
Plasser rørenden i en egnet matrise i flenseverktøyet
(1). La rørenden stikke 1 mm ut. Spenn fast rørenden.
Utvid rørenden (2) med flenseverktøyet.
3.
4.
3
Koble en kjølemiddelarmatur (2) med en kuleventil (3)
på vedlikeholdskoblingen til varmgassrøret.
Koble kjølemiddelarmaturen med en kuleventil (1) til en
nitrogenflaske (4). Bruk tørr nitrogen.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Hydraulikkinstallasjon 5
5.
6.
7.
8.
Åpne begge kuleventilene.
Åpne nitrogenflasken.
– Testtrykk: 2,5 MPa (25 bar)
Steng nitrogenflasken og kuleventilen (1).
– Ventetid: 10 minutter
Følg med på om trykket er stabilt. Kontroller alle
forbindelsene i kjølemiddelkretsen for tetthet, særlig
flensforbindelsene fra utedel og innedel. Bruk
lekkasjesøkerspray.
Resultat 2:
7.
Resultat 1:
Trykket er stabilt, og ingen lekkasje er funnet:
▶ Kontrollen er avsluttet. Slipp ut all nitrogengassen
via kjølemiddelarmaturen.
▶ Steng kuleventilen (3).
8.
Resultat 1:
Trykket er stabilt:
▶ Den andre kontrollen er fullført. Steng kuleventilene
(2) og (4).
Resultat 2:
Trykket synker, eller en lekkasje er funnet:
▶ Utbedre lekkasjen.
▶ Gjenta kontrollen.
5.7
1.
Resultat 2:
Trykket stiger.
▶ Gjenta den andre kontrollen.
Tømme kjølemiddelkretsen
Merknad
Når kjølemiddelkretsen tømmes, fjernes også
restfuktighet fra kretsen. Hvor lang tid denne
prosessen tar, avhenger av restfuktigheten og
utetemperaturen.
Trykket stiger.
▶ Det finnes en lekkasje: Kontroller flensforbindelsene
fra utedelen og innedelen. Utbedre lekkasjen.
Begynn på den andre kontrollen (trinn 7).
▶ Det finnes restfuktighet: Utfør en tørking. Gjør dette
ved å begynne med den andre kontrollen (trinn 7).
Andre kontroll: Slå på vakuumpumpen. Tøm kjølemiddelrørene og platevarmeveksleren til innedelen.
– Absolutt trykk som skal oppnås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens driftstid: 30 minutter
Slå av vakuumpumpen. Vent 3 minutter. Kontroller
trykket.
5.8
Fylle på ekstra kjølemiddel
Fare!
Fare for personskader på grunn av kjølemiddel som lekker ut!
Kjølemiddel som lekker ut, kan føre til
personskader ved berøring.
Kontroller at de to stengeventilene på utedelen fortsatt
er lukket.
1
▶
3
2
1.
5
4
Bruk verneutstyr (vernebriller og hansker).
Bestem enkeltlengden på kjølemiddelrøret. Beregn
nødvendig mengde kjølemiddel.
Produkt
Enkel lengde på
kjølemiddelrøret
Nødvendig ekstra
kjølemiddel
Alle
≤ 15 m
Ingen
VWL 35/5 og
VWL 55/5
> 15 m
30 g per ytterligere
meter (over 15 m)
VWL 75/5 til
VWL 125/5
> 15 m
70 g per ytterligere
meter (over 15 m)
Betingelse: Lengde på kjølemiddelrøret > 15 m
2.
3.
4.
5.
6.
Koble en kjølemiddelarmatur (3) med en kuleventil (4)
på vedlikeholdskoblingen til varmgassrøret.
Koble kjølemiddelarmaturen med en kuleventil (2) til et
vakuummeter (1) og en vakuumpumpe (5).
Åpne begge kuleventilene.
Første kontroll: Slå på vakuumpumpen. Tøm kjølemiddelrørene og platevarmeveksleren til innedelen.
– Absolutt trykk som skal oppnås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens driftstid: 30 minutter
Slå av vakuumpumpen. Vent 3 minutter. Kontroller
trykket.
▶
Kontroller at de to stengeventilene på utedelen fortsatt
er lukket.
Resultat 1:
Trykket er stabilt:
▶ Den første kontrollen er avsluttet. Begynn på den
andre kontrollen (trinn 7).
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
147
6 Elektroinstallasjon
3.
1
2
4.
5.10
1.
2.
3.
R410A
4.
4
3
5.
5
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
5.9
Koble kjølemiddelarmaturen (2) med kuleventilen (1) til
en kjølemiddelflaske (4).
– Kjølemiddelet som skal brukes: R410A
Sett kjølemiddelfasen på vekten (5). Hvis ikke kjølemiddelflasken har dykkrør, setter du flasken høyt over
vekten.
Ikke åpne kuleventilen (3). Åpne kjølemiddelflasken og
kuleventilen (1).
Sett vekten på null når slangene er fylt med kjølemiddel.
Åpne kuleventilen (3). Fyll den beregnede kjølemiddelmengden på utedelen.
Steng begge kuleventilene.
Lukk kjølemiddelflasken.
6.
7.
6
6.1
Koble kjølemiddelarmaturen fra vedlikeholdskoblingen.
Skru dekselet på vedlikeholdskoblingen.
Sett en termisk isolasjon på kjølemiddelkoblingene til
utedelen.
Sett en termisk isolasjon på kjølemiddelkoblingene til
innedelen.
Fyll ut klebemerket med kjølemiddelmengdene. Dette
finner du til venstre for serviceventilene. Noter kjølemiddelmengden påfylt fra fabrikken (se typeskiltet),
etterfylt kjølemiddelmengde og kjølemiddelmengde
totalt.
Før inn opplysningene i anleggsboken.
Monter dekselet til serviceventilene.
Elektroinstallasjon
Forberede elektroinstallasjon
Feil utført elektrisk tilkobling kan påvirke
driftssikkerheten til produktet og føre til
personskader og materielle skader.
▶
Fare!
Fare for personskader på grunn av kjølemiddel som lekker ut!
▶
Avslutte arbeidene på kjølemiddelkretsen
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil
utført elektrisk tilkobling!
Åpne stengeventilene og åpne for
kjølemiddel
Kjølemiddel som lekker ut, kan føre til
personskader ved berøring.
Kontroller at det ikke lekker ut noe kjølemiddel.
Kontroller spesielt alle skruforbindelsene og ventilene.
Skru på de to dekslene. Stram dekslene.
1.
2.
Bruk verneutstyr (vernebriller og hansker).
3.
4.
5.
Gjennomfør bare den elektriske
installasjonen hvis du er godkjent
elektriker og er kvalifisert for dette
arbeidet.
Overhold de tekniske betingelsene fra energileverandøren for tilkobling til lavspenningsnettet.
Fastslå om funksjonen utkobling utført av energileverandøren er for produktet, og hvordan
strømforsyningen til produktet skal skje, avhengig av
utkoblingstypen.
Finn ut ved hjelp av typeskiltet om produktet trenger en
elektrisk tilkobling på 1~/230V eller 3~/400V.
Fastslå produktets merkestrøm. Denne er angitt på
typeskiltet. Bestem passende ledertverrsnitt for de
elektriske ledningene basert på denne.
Forbered plasseringen av de elektriske ledningene fra
bygningen til produktet gjennom veggjennomføringen.
1
1.
2.
148
Ta av de to dekslene (1).
Skru de to unbrakoskruene ut til de stopper.
◁ Kjølemiddelet strømmer inn i kjølemiddelrørene og
innedelen (varmeveksleren).
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Elektroinstallasjon 6
6.2
▶
▶
▶
▶
6.3
Krav til elektriske komponenter
For nettilkoblingen må det brukes fleksible slanger som
er egnet for plassering utendørs. Spesifikasjonen må
som minimum tilsvare standarden 60245 IEC 57 med
betegnelsen H05RN-F.
De elektriske utkoblingsanordningene (automatsikringer)
må ha en kontaktåpning på minst 3 mm.
Til den elektriske sikringen må det brukes trege sikringer
(automatsikringer) med karakteristikk C. Ved 3-faset
nettilkobling må sikringene koble ut 3 poler.
Med tanke på personbeskyttelsen skal det brukes allstrømsensitive feilstrømvernebrytere av type B dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
▶
6.4
1.
2.
6.5
1.
Enkel strømforsyning
6.6.1
1.
Dobbel strømforsyning
1~/230V, enkel strømforsyning
Installer en feilstrømvernebryter for produktet dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
Installere komponenter for utkobling utført
av energileverandøren
X200
X210
Signalet om utkobling sendes på innedelens kobling S21
(elektronisk styrt utkobling).
Signalet om utkobling sendes på en isolerende kontaktor
i målerboksen, som er installert på stedet (hard
utkobling).
Betingelse: Med funksjonen utkobling utført av energileverandøren
▶
Uten funksjonen utkobling utført av
energileverandøren
Med funksjonen utkobling utført av
energileverandøren, utkobling via
isolerende kontaktor
Utkoblingen kan da skje på to måter, avhengig av energileverandørens spesifikasjoner:
–
Tilkoblingsmåte
Med funksjonen utkobling utført av
energileverandøren, utkobling via
kobling S21
Hvis funksjonen utkobling utført av energileverandøren er
beregnet, kan energileverandøren slå av varmepumpens
varmeproduksjon i perioder.
–
Situasjon
Installer og foreta kablingen av tilleggskomponentene i
bygningens måler-/sikringsboks.
Følg installasjonsveiledningen for innedelen.
Åpne koblingsboksen
Løsne de to skruene på den nedre kanten.
Løsne dekselet ved å løfte det ut av låsen.
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L
1
2
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avmantle elektrisk ledning
Forkort den elektriske ledningen ved behov.
N
L3
L2
L1
Installer en elektrisk utkoblingsanordning (automatsikringer) for produktet, som vist på bildet.
Bruk en 3-polet nettilkoblingsledning.
Legg nettilkoblingsledningen fra bygningen til produktet
gjennom veggjennomføringen.
Avmantle den elektriske ledningen. (→ Side 149)
Koble nettilkoblingsledningen til koblingen X200 i
koblingsboksen.
Fest nettilkoblingsledningen med strekkavlastningsklemmen.
6.6.2
1.
1~/230V, dobbel strømforsyning
Installer to feilstrømvernebrytere for produktet dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
≤ 30 mm
2.
6.6
Avmantle den elektriske ledningen som vist på
illustrasjonen. Pass på at isolasjonen til de enkelte
lederne ikke skades.
X200
Opprette strømforsyning, 1~/230V
X210
Forsiktig!
Fare for materielle skader på grunn av for
høy tilkoblingsspenning!
X211
Ved nettspenning over 253 V kan
elektronikkomponenter bli ødelagt.
▶
▶
Kontroll at merkespenningen til det 1fasede nettet er 230 V (+10 % / -15 %).
Fastslå tilkoblingsmåten:
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
Installer to elektriske utkoblingsanordninger (automatsikringer) for produktet, som vist på bildet.
Bruk to 3-polede nettilkoblingsledninger.
Legg nettilkoblingsledningene fra bygningen til
produktet gjennom veggjennomføringen.
149
6 Elektroinstallasjon
5.
6.
Avmantle den elektriske ledningen. (→ Side 149)
Koble nettilkoblingsledningen (fra varmepumpestrømmåleren) til koblingen X200.
Fjern den 2-polede broen på koblingen X210.
Koble til nettilkoblingsledningen (fra husholdningsstrømmåleren) på koblingen X211 .
Fest nettilkoblingsledningene med de to strekkavlastningsklemmene.
7.
8.
9.
6.7
Opprette strømforsyning, 3~/400V
3.
4.
5.
6.
7.
Bruk en 5-polet nettilkoblingsledning.
Legg nettilkoblingsledningen fra bygningen til produktet
gjennom veggjennomføringen.
Avmantle den elektriske ledningen. (→ Side 149)
Koble nettilkoblingsledningen til koblingen X200 i
koblingsboksen.
Fest nettilkoblingsledningen med strekkavlastningsklemmen.
6.7.2
Forsiktig!
Fare for materielle skader på grunn av for
høy tilkoblingsspenning!
1.
Installer to feilstrømvernebrytere for produktet dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
Ved nettspenning over 440 V kan
elektronikkomponenter bli ødelagt.
▶
X200
Kontroll at merkespenningen til det 3fasede nettet er 400 V (+10 % / -15 %).
X210
Forsiktig!
Fare for materielle skader på grunn av for
høy spenningsforskjell!
Når spenningsforskjellen mellom de enkelte
fasene i strømforsyningen blir for stor, kan
dette føre til feilfunksjon av produktet.
▶
▶
Kontroller at spenningsdifferansen mellom
de enkelte fasene er under 2 %.
Fastslå tilkoblingsmåten:
Tilkoblingsmåte
Uten funksjonen utkobling utført av
energileverandøren
Enkel strømforsyning
Med funksjonen utkobling utført av
energileverandøren, utkobling via
kobling S21
Med funksjonen utkobling utført av
energileverandøren, utkobling via
isolerende kontaktor
6.7.1
1.
Dobbel strømforsyning
X200
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
2.
3.
5.
6.
9.
6.8
Installer en feilstrømvernebryter for produktet dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1
L
N
2
1
7.
8.
3~/400V, enkel strømforsyning
N
L3
L2
L1
X211
4.
Situasjon
3~/400V, dobbel strømforsyning
Installer to elektriske utkoblingsanordninger (automatsikringer) for produktet, som vist på bildet.
Bruk en 5-polet nettilkoblingsledning (fra varmepumpestrømmåleren) og en 3-polet nettilkoblingsledning (fra
husholdningsstrømmåleren).
Legg nettilkoblingsledningene fra bygningen til
produktet gjennom veggjennomføringen.
Avmantle den elektriske ledningen. (→ Side 149)
Koble den 5-polede nettilkoblingsledningen til koblingen
X200 i koblingsboksen.
Fjern den 2-polede broen på koblingen X210.
Koble den 4-polede nettilkoblingsledningen til koblingen
X211.
Fest nettilkoblingsledningene med de to strekkavlastningsklemmene.
Koble til eBUS-ledning
Betingelse: Kjølemiddelrør med eBUS-ledning
▶
▶
Koble til eBUS-ledningen på koblingen X206, BUS.
Fest eBUS-ledningen med strekkavlastningsklemmen.
Betingelse: Separat eBUS-ledning
N
L3
L2
L1
▶
▶
Bruk en 2-polet eBUS-ledning med ledertverrsnitt på
0,75 mm².
Legg eBUS-ledningen fra bygningen til produktet
gjennom veggjennomføringen.
1
2
1
2.
150
Installer en elektrisk utkoblingsanordning (automatsikringer) for produktet, som vist på bildet.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Oppstart 7
S20
X206
S21
BUS
▶
▶
7
7.1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
7.2
▶
7.3
▶
7.4
-
1
+
eBUS
Lukke koblingsboksen
Forsegle veggjennomføringen
Forsegl veggjennomføringen med egnet tetningsmasse.
Oppstart
Kontroller at alle hydraulikkoblingene er riktig utført.
Kontroller at alle de elektriske koblingene er riktig utført.
Kontroller om en elektrisk skillebryter er installert.
Kontroller om en feilstrømvernebryter er installert dersom
dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
Les hele bruksanvisningen.
Kontroller at det etter oppstilling og før innkobling av
produktet må det være gått minst 30 minutter.
Slå på produktet
Slå på effektbryteren (automatsikring) som er forbundet
med produktet, i bygningen.
Foreta innstillinger på regulatoren for
innedelen
Følg beskrivelsen (→ Installasjonsveiledning for innedel,
idriftsetting).
Foreta innstillinger på systemregulatoren
2.
Bruk tabellen Oversikt over installatørnivå (→
Installasjonsveiledning for innedel, vedlegg).
9
Overlevering til brukeren
9.1
▶
▶
▶
Informere brukeren
Gi brukeren en forklaring av driften.
Gjør særlig oppmerksom på sikkerhetsanvisningene.
Informer brukeren om hvor viktig det er med regelmessig
vedlikehold.
10
Feilsøking
10.1
Feilmeldinger
Ved feil vises en feilkode på displayet til regulatoren for innedelen.
▶
Kontroller før innkobling
Gyldighet: Systemregulator finnes
1.
▶
Fest dekselet ved å senke det ned i låsen.
Fest dekselet med to skruer på den nedre kanten.
6.11
Tilpasse innstillinger på regulatoren for
innedelen
3
2
Se koblingsskjemaet i vedlegget.
1.
2.
Tilpasning til anlegget
8.1
4
Koble til tilbehør
6.10
▶
5
Koble til eBUS-ledningen på koblingen X206, BUS.
Fest eBUS-ledningen med strekkavlastningsklemmen.
6.9
▶
8
6
Bruk tabellen Feilmeldinger (→ Installasjonsveiledning for
innedel, vedlegg).
10.2
▶
Bruk tabellen Feilsøking (→ Installasjonsveiledning for
innedel, vedlegg).
11
Inspeksjon og vedlikehold
11.1
▶
▶
Andre feil
Følg arbeidsoversikten og intervallene
Se tabellen for inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider i
vedlegget.
Overhold de angitte intervallene. Utfør alle de nevnte
arbeidene.
11.2
Bestilling av reservedeler
Originale reservedeler for apparatet er også sertifisert
innenfor CE-samsvarskontrollen. Du kan få informasjon
om tilgjengelige originale reservedeler fra Vaillant ved å
henvende deg til kontaktadressen på baksiden.
▶
Hvis du trenger reservedeler til vedlikehold eller
reparasjon, må du bare bruke Vaillant originalreservedeler.
Følg beskrivelsen (→ Installasjonsveiledning for innedel,
idriftsetting).
Følg beskrivelsen (→ Installasjonsveiledning for systemregulator, idriftsetting).
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
151
11 Inspeksjon og vedlikehold
11.3
Forberede inspeksjon og vedlikehold
Følg grunnleggende sikkerhetsregler før du utfører
inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid eller monterer
reservedeler.
▶
▶
▶
Slå av alle effektbrytere (automatsikringer) som er
forbundet med produktet, i bygningen.
Koble produktet fra strømforsyningen.
Når du arbeider på produktet, må du beskytte alle
elektriske komponenter mot vannsprut.
11.4
Garantere arbeidssikkerheten
Gyldighet: Flatt tak
Et flatt tak er en sikkerhetskritisk arbeidsplass. Disse
sikkerhetsreglene må overholdes ved arbeid på produktet:
▶
▶
▶
▶
Sørg for sikker adkomst til det flate taket.
Kontroller at det er et sikkerhetsområde på 2 meter
til kanten på taket, i tillegg til nødvendig avstand for
arbeidet på produktet. Ingen må gå inn i eller oppholde
seg i sikkerhetsområdet.
Hvis dette ikke er tilfellet, må du kontrollere om det
er montert en teknisk fallsikring på kanten på taket,
for eksempel et gelender som tåler belastning eller
en teknisk fanganordning, for eksempel et stillas eller
fangnett.
Hvis det er en takluke eller et takvindu i nærheten på det
flate taket, må disse sikres, for eksempel ved å bruke
avsperring, slik at ingen kan gå på eller falle ned i dem.
11.5
▶
Rengjøre produktet
Rengjør produktet bare når alle paneldelene og dekslene
er montert.
Advarsel!
Fare for skader på grunn av vannsprut!
Produktet inneholder elektriske komponenter
som kan skades av vannsprut.
▶
▶
▶
▶
▶
Rengjør spalten mellom lamellene med en myk børste.
Unngå at lamellene blir bøyd.
Rett eventuelt ut bøyde lameller med en lamellkam.
11.7
1.
2.
3.
4.
Kontrollere ventilatoren
Demonter dekkplaten. (→ Side 143)
Demonter luftutløpsgitteret. (→ Side 144)
Drei ventilatoren for hånd.
Kontroller at ventilatoren går uten hindringer.
11.8
1.
2.
Kontrollere/rengjøre kondensavløpet
Demonter dekkplaten. (→ Side 143)
Kontroller kondensbeholderen og kondensavløpsrøret
visuelt ovenfra.
Kontroller om det har samlet seg skitt på kondensbeholderen eller i kondensavløpsrøret.
3.
Betingelse: Rengjøring nødvendig
▶
▶
▶
Demonter det venstre sidepanelet. (→ Side 144)
Rengjør kondensbeholderen og kondensavløpsrøret.
Kontroller at vannet renner fritt ut. Gjør dette ved å fylle
ca. 1 liter vann i kondensbeholderen.
11.9
1.
2.
3.
4.
Kontrollere kjølemiddelkretsen
Demonter dekkplaten. (→ Side 143)
Demonter dekselet til serviceventilene. (→ Side 146)
Demonter det høyre sidepanelet. (→ Side 144)
Demonter frontpanelet. (→ Side 144)
Produktet må ikke rengjøres med
høytrykksvasker eller med en vannstråle
rettet mot produktet.
1
Rengjør produktet med en svamp og varmt vann med
rengjøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler. Bruk ikke løsemidler. Bruk ikke
klor- eller ammoniakkholdige rengjøringsmidler.
11.6
1.
2.
Kontrollere/rengjøre fordamperen
Kontroller fordamperen visuelt fra baksiden gjennom
luftinntaksgitteret.
Kontroller om skitt har festet seg mellom lamellene eller
det er avleiring på lamellene.
Betingelse: Rengjøring nødvendig
▶
▶
2
Demonter dekkplaten. (→ Side 143)
Demonter det venstre sidepanelet. (→ Side 144)
5.
152
Kontroller at det ikke er skitt og korrosjon på
komponentene og rørledningene.
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Ta ut av drift 12
6.
7.
8.
9.
Kontroller at sluttmuffene (1) til de interne vedlikeholdskoblingene sitter fast.
Kontroller at sluttmuffen (2) til den eksterne
vedlikeholdskoblingen sitter fast.
Kontroller at den termiske isolasjonen til kjølemiddelrørene er uskadet.
Kontroller at kjølemiddelrørene er lagt uten knekk.
11.10 Kontrollere kjølemiddelkretsen for lekkasje
Gyldighet: Bare produkter med kjølemiddelmengde ≥ 2,4 kg, Unntatt
Danmark
ELLER Bare produkter med kjølemiddelmengde ≥ 1,0 kg, Denmark
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Forviss deg om at denne årlige lekkasjekontrollen på
kjølemiddelkretsen utføres i samsvar med forordningen
(EU) Nr. 517/2014.
Demonter dekkplaten. (→ Side 143)
Demonter dekselet til serviceventilene. (→ Side 146)
Demonter det høyre sidepanelet. (→ Side 144)
Demonter frontpanelet. (→ Side 144)
Kontroller at det ikke er skader, korrosjon og olje på
komponentene i kjølemiddelkretsen og kjølemiddelrørene.
Kontroller at komponentene i kjølemiddelkretsen og
kjølemiddelrørene er tette. Bruk en lekkasjesøker for
kjølemiddel som er egnet for nøyaktig kontroll.
Dokumenter resultatet av lekkasjetesten i anleggsboken.
12
Ta ut av drift
12.1
1.
Ta produktet midlertidig ut av drift
Slå av effektbryteren (automatsikring) som er forbundet
med produktet, i bygningen.
Koble produktet fra strømforsyningen.
2.
12.2
1.
Ta produktet permanent ut av drift
Slå av effektbryteren (automatsikring) som er forbundet
med produktet, i bygningen.
Koble produktet fra strømforsyningen.
2.
Forsiktig!
Fare for materielle skader ved utsuging av
kjølemiddel!
Det kan oppstå materielle skader på grunn av
frost ved utsuging av kjølemiddel.
▶
3.
4.
Sørg for at kondensatoren
(varmeveksleren) til innedelen gjennomstrømmes av oppvarmingsvann eller er
helt tømt på sekundærsiden ved utsuging
av kjølemiddel.
Sug ut kjølemiddelet.
Sørg for kassering eller resirkulering av produktet og de
tilhørende komponentene.
11.11 Kontrollere elektriske tilkoblinger
1.
2.
3.
4.
Åpne koblingsboksen. (→ Side 149)
Kontroller at alle de elektriske koblingene sitter ordentlig
fast i støpslene eller klemmene.
Kontroller jordingen.
Kontroller at nettilkoblingsledningen er uskadet.
11.12 Kontrollere små gummiføtter mht. slitasje
1.
2.
3.
Kontroller om de små gummiføttene er synlig sammenpresset.
Kontroller om de små gummiføttene har synlige
sprekker.
Kontroller om det er mye korrosjon på skruekoblingen til
de små gummiføttene.
13
13.1
▶
▶
Kassere kjølemiddel
Advarsel!
Fare for miljøskader!
Produktet inneholder kjølemiddelet
R410A. Kjølemiddelet må ikke slippes ut i
atmosfæren. R410A er en fluorert drivhusgass som omfattes av Kyoto-protokollen,
med GWP 2088 (GWP = Global Warming
Potential).
Anskaff og monter nye gummiføtter.
Monter kledningsdelene.
Slå på strømforsyningen og produktet.
Sett produktet i drift.
Utfør en driftstest og en sikkerhetskontroll.
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
Kast emballasjen i samsvar med gjeldende
bestemmelser.
Følg alle relevante forskrifter.
13.2
11.13 Avslutte inspeksjon og vedlikehold
▶
▶
▶
▶
Resirkulering og kassering
Kassere emballasjen
Betingelse: Utskifting nødvendig
▶
Resirkulering og kassering
Før kassering må alt kjølemiddelet
som brukes i produktet, samles opp i
beholdere som er egnet til formålet for
senere resirkulering eller avhending.
Sørg for at kjølemiddelet kasseres av en kvalifisert
installatør.
153
Tillegg
Tillegg
A
Funksjonsskjema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
18
17
16
15
14
13
12
11
1
Temperaturføler, på luftinntaket
A
2
Filter
B
Tilkobling varmgassrør (falsforbindelse)
3
Elektronisk ekspansjonsventil
11
Temperaturføler, bak kompressoren
4
Vedlikeholdskobling, i lavtrykksområdet
12
Kompressor
5
Temperaturføler, foran kompressoren
13
Kjølemiddelutskiller
6
4-veis omkoblingsventil
14
Kjølemiddelsamler
7
Temperaturføler, på kompressoren
15
Filter/tørker
8
Vedlikeholdskobling, i høytrykksområdet
16
Temperaturføler, på fordamperen
9
Trykksensor
17
Fordamper (varmeveksler)
10
Trykkvakt
18
Ventilator
154
Tilkobling væskerør (falsforbindelse)
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Tillegg
B
Sikkerhetsinnretninger
1
2
3
TI
T
4
5
6
TI
TI
31
30
7
29
28
TI
TI
27
26
8
9
10
11
TCE
TI
12
PT
13
PZHH
14
25
15
22
21
24
23
T
16
TI
17
20
18
TI
TI
19
1
Varmepumpe
15
Kompressor, med kjølemiddelutskiller
2
Temperaturføler, bak tilleggsvarmeren
16
Temperaturvakt, på kompressoren
3
Temperaturbegrenser
17
Temperaturføler, foran kompressoren
4
Elektrisk tilleggsvarmer
18
Vedlikeholdskobling, i lavtrykksområdet
5
Lufteventil
19
Temperaturføler, luftinntak
6
Temperaturføler, tilførsel for oppvarming
20
Fordamper (varmeveksler)
7
Kondensator (varmeveksler)
21
Ventilator
8
Temperaturføler, foran kondensatoren
22
Kjølemiddelsamler
9
Stengeventil, varmgassrør
23
Temperaturføler, på fordamperen
10
4-veis omkoblingsventil
24
Filter
11
Vedlikeholdskobling, i høytrykksområdet
25
Elektronisk ekspansjonsventil
12
Temperaturføler, bak kompressoren
26
Filter/tørker
13
Trykksensor, i høytrykksområdet
27
Stengeventil, væskerør
14
Trykkvakt, i høytrykksområdet
28
Temperaturføler, bak kondensatoren
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
155
Tillegg
29
Temperaturføler, oppvarmingsretur
30
Tømmeventil
C
Koblingsskjema
C.1
31
Ekspansjonstank
Tilkoblingsskjema, del 1a, for tilkobling 1~ / 230 V
11
1
10
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
1~/230V
L
3
3
2
1
9
1
2
3
8
1
2
3
N
L
1
2
3
N
L
7
N
L3
L2
L1
N
L
X214
12
X206
X213
S20
S21
BUS
6
5
4
4
5
3
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
Kretskort INSTALLER BOARD
7
Forbindelse med kretskort HMU
2
Tilkobling strømforsyning
8
3
9
4
Bro, avhengig av tilkoblingsmåte (funksjonen
utkobling utført av energileverandøren)
Inngang for maksimumstermostat, brukes ikke
Spenningsforsyning for ventilator 2 (bare produkt
VWL 105/5 og VWL 125/5)
Spenningsforsyning for ventilator 1
10
Kompressor
5
Inngang S21, ikke i bruk
11
Komponentgruppe INVERTER
6
Tilkobling eBUS-ledning
12
Område for sikkerhet ved ekstra lav spenning
(SELV)
156
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Tillegg
C.2
Tilkoblingsskjema, del 1b, for tilkobling 3~ / 400 V
11
12
1
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
10
X211
9
8
7
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
L3
L2
L1
3~/400V
3
3
2
1
1
2
3
N
L
X214
1
2
3
N
L
X213
1
2
3
N
L
1
Kretskort INSTALLER BOARD
2
Tilkobling strømforsyning
3
4
Bro, avhengig av tilkoblingsmåte (funksjonen
utkobling utført av energileverandøren)
Inngang for maksimumstermostat, brukes ikke
5
Inngang S21, ikke i bruk
6
Tilkobling eBUS-ledning
7
Forbindelse med kretskort HMU
13
X206
S20
S21
BUS
X212
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
6
5
4
3
4
5
2
-
1
+
eBUS
6
8
9
10
Spenningsforsyning for ventilator 2 (bare produkt
VWL 105/5 og VWL 125/5)
Spenningsforsyning for ventilator 1
11
Begrensning (bare for produkt VWL 105/5 og
VWL 125/5)
Kompressor
12
Komponentgruppe INVERTER
13
Område for sikkerhet ved ekstra lav spenning
(SELV)
157
Tillegg
C.3
Tilkoblingsskjema, del 2
1
X25
16
3
4
1
2
X24
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
X23
17
X27
M
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
S20
X21
14
9
8
7
6
5
4
3
2
1
p
13
˽
12
p
18
17
16
15
14
13
12
11
10
X100 / X106
10
˽
˽
9
8
S21
BUS
18
X16
X15
11
2
6
5
4
3
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
4
3
2
1
4
X22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
X11
X13
X14
˽
X28
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
X1
5
M
6
7
1
Kretskort HMU
10
Temperaturføler, bak kompressoren
2
11
Temperaturføler, foran kompressoren
3
Aktivering for ventilator 2 (bare produkt VWL 105/5
og VWL 125/5)
Forbindelse med kretskort INSTALLER BOARD
12
Trykkvakt
4
Veivpanneoppvarming
13
Temperaturvakt
5
4-veis omkoblingsventil
14
Trykksensor
6
Oppvarming av kondensbeholder
15
Elektronisk ekspansjonsventil
7
Forbindelse med kretskort INSTALLER BOARD
16
Aktivering for komponentgruppe INVERTER
8
Temperaturføler, på luftinntaket
17
Innpluggingsspor for kodingsmotstand for kjøledrift
9
Aktivering for ventilator 1
18
Område for sikkerhet ved ekstra lav spenning
(SELV)
158
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Tillegg
D
Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid
#
Vedlikeholdsarbeid
Intervall
1
Rengjøre produktet
Årlig
152
2
Kontrollere/rengjøre fordamperen
Årlig
152
3
Kontrollere ventilatoren
Årlig
152
4
Kontrollere/rengjøre kondensavløpet
Årlig
152
5
Kontrollere kjølemiddelkretsen
Årlig
152
6
Årlig
Gyldighet: Bare produkter med kjølemiddelmengde ≥ 2,4 kg, Unntatt
Danmark
ELLER Bare produkter med kjølemiddelmengde ≥ 1,0 kg, Denmark
Kontrollere kjølemiddelkretsen for lekkasje
153
7
Kontrollere elektriske tilkoblinger
Årlig
153
8
Kontrollere små gummiføtter mht. slitasje
Årlig etter 3 år
153
E
Tekniske data
Merknad
Ytelsesdataene nedenfor gjelder bare for nye produkter med rene varmevekslere.
Merknad
De angitte verdiene for effekt inkluderer også stillemodus (drift med redusert støyutslipp).
Merknad
Verdiene i henhold til EN 14825 beregnes ved bruk av en spesiell testmetode. Du finner informasjon om denne
metoden under "Testmetode EN 14825" fra produsenten av produktet.
Tekniske data – generelt
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Bredde
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
Høyde
765 mm
765 mm
965 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
Dybde
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
Vekt uten emballasje
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Vekt, driftsklar
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Merkespenning
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
3~/N/PE
230 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V (+10
% / -15 %),
50 Hz,
3~/N/PE
Merkeeffekt, maks.
2,96 kW
2,96 kW
3,84 kW
4,90 kW
7,60 kW
4,90 kW
7,60 kW
Merkestrøm, maks.
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Startstrøm
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Beskyttelsesgrad
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
Sikringstype
Karakteristikk Karakteristikk Karakteristikk Karakteristikk Karakteristikk Karakteristikk Karakteristikk
C, treg, 1C, treg, 1C, treg, 1C, treg, 1C, treg, 3C, treg, 1C, treg, 3polet
polet
polet
polet
polet
polet
polet
koblende
koblende
koblende
koblende
koblende
koblende
koblende
Overspenningskategori
II
II
II
II
II
II
II
Ventilator, opptatt effekt
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
Ventilator, antall
1
1
1
2
2
2
2
Ventilator, turtall, maksimalt
620 o/min
620 o/min
620 o/min
680 o/min
680 o/min
680 o/min
680 o/min
Ventilator, luftstrøm, maks.
2 300 m³/t
2 300 m³/t
2 300 m³/t
5 100 m³/t
5 100 m³/t
5 100 m³/t
5 100 m³/t
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
159
Tillegg
Tekniske data - kjølemiddelkrets
Materiale, kjølemiddelrør
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Kobber
Enkel lengde, kjølemiddelrør, min.
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Enkel lengde, kjølemiddelrør
maks.
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Tillatt høydeforskjell mellom
utedel og innedel
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Tilkoblingsteknikk, kjølemiddelrør
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Falsforbindelse
Ytre diameter, varmgassrør
1/2 "
(12,7 mm)
1/2 "
(12,7 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
Ytre diameter, væskerør
1/4 "
(6,35 mm)
1/4 "
(6,35 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
Minste veggtykkelse, varmgassrør
0,8 mm
0,8 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
Minste veggtykkelse, væskerør
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
Kjølemiddel, type
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Kjølemiddel,
påfyllingsmengde
1,50 kg
1,50 kg
2,39 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
Kjølemiddel, Global
Warming Potential (GWP)
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
Kjølemiddel, CO2-ekvivalent
3,13 t
3,13 t
4,99 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
Tillatt driftstrykk, maksimalt
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
Kompressor, type
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Roterende
stempel
Kompressor, oljetype
Kompressor, regulering
Spesifikk
Spesifikk
Spesifikk
Spesifikk
Spesifikk
Spesifikk
Spesifikk
polyvinylester polyvinylester polyvinylester polyvinylester polyvinylester polyvinylester polyvinylester
(PVE)
(PVE)
(PVE)
(PVE)
(PVE)
(PVE)
(PVE)
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Tekniske data – bruksgrenser ved varmedrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lufttemperatur, min.
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maks.
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
Lufttemperatur, min., ved
varmtvannsberedning
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maks., ved
varmtvannsberedning
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
Tekniske data – bruksgrenser ved kjøledrift
Gyldighet: Produkt med kjøledrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lufttemperatur, min.
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
Lufttemperatur, maks.
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
160
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Tillegg
Tekniske data – effekt ved varmedrift
Varmeeffekt, A2/W35
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A2/W35
Opptatt effekt, effektiv,
A2/W35
Strømforbruk, A2/W35
Varmeeffekt, A7/W35
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W35
Opptatt effekt, effektiv,
A7/W35
Strømforbruk, A7/W35
Varmeeffekt, A7/W45
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W45
Opptatt effekt, effektiv,
A7/W45
Strømforbruk, A7/W45
Varmeeffekt, A7/W55
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A7/W55
Opptatt effekt, effektiv,
A7/W55
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
2,50 kW
3,40 kW
4,60 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,70
3,70
0,66 kW
0,89 kW
1,21 kW
2,13 kW
2,13 kW
2,24 kW
2,24 kW
3,20 A
4,40 A
5,50 A
10,20 A
3,30 A
10,50 A
3,40 A
3,20 kW
4,50 kW
5,80 kW
9,80 kW
9,80 kW
10,30 kW
10,30 kW
5,00
4,80
4,70
4,70
4,70
4,60
4,60
0,64 kW
0,94 kW
1,23 kW
2,09 kW
2,09 kW
2,24 kW
2,24 kW
3,20 A
4,60 A
5,80 A
9,90 A
3,20 A
10,50 A
3,50 A
3,10 kW
4,10 kW
5,50 kW
9,10 kW
9,10 kW
9,70 kW
9,70 kW
3,60
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
3,50
0,86 kW
1,17 kW
1,53 kW
2,60 kW
2,60 kW
2,77 kW
2,77 kW
4,10 A
5,40 A
6,80 A
12,00 A
4,10 A
12,70 A
4,30 A
2,80 kW
3,70 kW
5,00 kW
10,40 kW
10,40 kW
11,00 kW
11,00 kW
2,60
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,80
1,08 kW
1,37 kW
1,85 kW
3,71 kW
3,71 kW
3,93 kW
3,93 kW
Strømforbruk, A7/W55
4,90 A
6,30 A
8,00 A
17,00 A
5,80 A
18,30 A
6,20 A
Varmeeffekt, A-7/W35
3,60 kW
4,90 kW
6,70 kW
10,20 kW
10,20 kW
11,90 kW
11,90 kW
3,20
2,70
2,70
2,80
2,80
2,50
2,50
1,13 kW
1,81 kW
2,48 kW
3,64 kW
3,64 kW
4,76 kW
4,76 kW
5,40 A
8,60 A
11,80 A
17,40 A
5,70 A
22,70 A
7,50 A
Varmeeffekt , A-7/W35, stillemodus 40 %
3,20 kW
3,20 kW
4,20 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, stillemodus 40 %
3,10
3,10
3,10
2,90
2,90
2,90
2,90
Varmeeffekt , A-7/W35, stillemodus 50 %
2,70 kW
2,70 kW
3,50 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, stillemodus 50 %
3,20
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00
3,00
Varmeeffekt , A-7/W35, stillemodus 60 %
2,20 kW
2,20 kW
2,80 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35, stillemodus 60 %
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,90
2,90
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
4,90 kW
4,90 kW
6,30 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
4,00
4,00
3,80
3,40
3,40
3,40
3,40
Opptatt effekt, effektiv,
A35/W18
1,23 kW
1,23 kW
1,66 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
Strømforbruk, A35/W18
6,00 A
6,00 A
7,90 A
17,40 A
5,90 A
17,40 A
5,90 A
3,20 kW
3,20 kW
4,40 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
Effektfaktor, COP, EN 14511,
A-7/W35
Effektforbruk, effektiv, A7/W35
Strømforbruk, A-7/W35
Tekniske data – effekt ved kjøledrift
Gyldighet: Produkt med kjøledrift
Kjøleeffekt, A35/W18
Energivirkningsgrad, EER,
EN 14511, A35/W18
Kjøleeffekt, A35/W7
0020257297_02 aroTHERM Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
161
Tillegg
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
2,80
2,80
2,80
2,60
2,60
2,60
2,60
Opptatt effekt, effektiv,
A35/W7
1,14 kW
1,14 kW
1,57 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
Strømforbruk, A35/W7
5,40 A
5,40 A
7,30 A
15,50 A
5,10 A
15,50 A
5,10 A
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W35
51 dB(A)
53 dB(A)
54 dB(A)
58 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W45
51 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A7/W55
53 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, stillemodus
40 %
52 dB(A)
52 dB(A)
52 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, stillemodus
50 %
50 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A-7/W35, stillemodus
60 %
46 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A35/W18
54 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Lydeffekt, EN 12102, EN ISO
9614-1, A35/W7
54 dB(A)
54 dB(A)
55 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
Energivirkningsgrad, EER,
EN 14511, A35/W7
Tekniske data – støy ved varmedrift
Tekniske data – støy ved kjøledrift
Gyldighet: Produkt med kjøledrift
162
Installasjons- og vedlikeholdsanvisning aroTHERM 0020257297_02
Innehåll
Bruksanvisning
Innehåll
1
Säkerhet............................................................ 164
1.1
Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar ......... 164
1.2
Avsedd användning ........................................... 164
1.3
Allmänna säkerhetsanvisningar......................... 164
2
Hänvisningar till dokumentation .................... 166
2.1
Följ anvisningarna i övrig dokumentation .......... 166
2.2
Förvaring av dokumentation .............................. 166
2.3
Anvisningens giltighet ........................................ 166
3
Produktbeskrivning ......................................... 166
3.1
Värmepumpssystem .......................................... 166
3.2
Värmepumpens funktionssätt ............................ 166
3.3
Produktens uppbyggnad.................................... 166
3.4
Typskylt och serienummer................................. 167
3.5
CE-märkning...................................................... 167
3.6
Fluorerade drivhusgaser.................................... 167
4
Användning ...................................................... 167
4.1
Koppla in produkten........................................... 167
4.2
Hantera produkten ............................................. 167
4.3
Se till att anläggningen är frostsäkrad ............... 167
4.4
Koppla från produkten ....................................... 167
5
Skötsel och underhåll ..................................... 167
5.1
Hålla produkten fri, rengöra produkten .............. 167
5.2
Underhåll av produkten ..................................... 167
5.3
Underhåll ........................................................... 167
5.4
Observera underhållsschema............................ 167
6
Felsökning........................................................ 168
6.1
Avhjälpa fel ........................................................ 168
7
Avställning ....................................................... 168
7.1
Tillfällig avställning av produkten....................... 168
7.2
Slutgiltig avställning av produkten ..................... 168
8
Återvinning och avfallshantering................... 168
8.1
Avfallshantering av kylmedel ............................. 168
Bilaga................................................................................ 169
A
Felsökning........................................................ 169
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
163
1 Säkerhet
1
1.1
Säkerhet
Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar
Klassificering av handlingsrelaterade varningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassificerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:
Varningssymboler och varningstext
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för allvarliga personskador
Fara!
Livsfara pga. elektrisk stöt
1.2
All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.
Obs!
Varning!
Fara för lättare personskador
Missbruk är ej tillåtet.
Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö
1.3
Avsedd användning
Vid olämplig eller ej avsedd användning kan
fara för hälsa och liv hos användare eller
tredje part uppstå, liksom skador på produkten och andra materiella värden.
Produkten består av en utomhusenhet för en
luft-vatten-värmepump med split-konstruktion.
Produkten använder utomhusluften som värmekälla och kan användas för uppvärmning
av en bostad samt för varmvattenberedning.
Produkten är uteslutande avsedd för montering utomhus.
Produkten är uteslutande till för privat bruk.
Den avsedda användningen godkänner endast denna produktkombination:
Utomhusenhet
Inomhusenhet
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Avsedd användning innefattar:
– Produktens medföljande driftinstruktioner
ska beaktas samt alla ytterligare komponenter i anläggningen
– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.
164
Denna produkt får användas av barn över 8
år samt av personer som har fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de
står under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
vilka faror den kan medföra. Barn får inte leka
med produkten. Rengöring eller användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt
av någon vuxen.
Allmänna säkerhetsanvisningar
1.3.1 Livsfara vid förändringar på
produkten eller i dess närhet
▶ Ta inte bort, överbrygga eller blockera
säkerhetsanordningarna.
▶ Manipulera aldrig med säkerhetsanordningarna.
▶ Förstör eller avlägsna inte plomberingar
från byggnadsdelar.
▶ Gör inga ändringar:
– på produkten
– på tilledningarna
– på frånluftledningen
– På säkerhetsventilen för värmekällans
krets
– på komponenter som kan påverka produktens driftsäkerhet
1.3.2 Risk för personskada
pga. förfrysning vid kontakt med
köldmedium
Produkten levereras fylld med en laddning av
köldmediet R410A. Läckande köldmedium
kan ge frostskador om du vidrör utsläppspunkten.
▶ Om köldmedium läcker ut bör du inte vidröra några av produktens delar.
▶ Andas inte in några ångor eller gaser som
släpps ut vid läckor från köldmediekretsen.
▶ Undvik att köldmediet kommer i kontakt
med hud och ögon.
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Säkerhet 1
▶ Om köldmediet kommer i kontakt med hud
eller ögon bör du kontakta läkare.
1.3.3 Risk för personskada
pga. brännskador vid kontakt
med köldmedieledningar
Köldmedieledningarna mellan utomhusenheten och inomhusenheten kan bli mycket heta
under drift. Risk för brännskador.
▶ Vidrör inga icke-isolerade köldmedieledningar.
1.3.4 Risk för personskador och materiell
skada pga. felaktigt eller försummat
underhåll och reparationsarbete
▶ Försök aldrig själv utföra underhållsarbeten eller reparationer på produkten.
▶ Låt en installatör åtgärda störningar och
skador omedelbart.
▶ Följ de angivna underhållsintervallen.
▶ Se till att endast certifierad yrkespersonal
med korrekt skyddsutrustning arbetar med
installation, underhåll och andra åtgärder
på kylmedelskretsen.
▶ De kylmedel som finns i produkten ska
återvinnas eller avfallshanteras av certifierad yrkespersonal.
1.3.8 Fara på grund av felaktig
handhavande
På grund av felaktig handhavande kan du
förorsaka dig själv och andra personskador
och materiella skador.
▶ Läs den föreliggande anvisningen och
alla ytterligare gällande underlag noga
och framför allt kapitlet "Säkerhet" och
varningar.
▶ Utför endast de uppgifter som finns angivna i driftsanvisningen.
1.3.5 Risk för funktionsstörningar till följd
av felaktig strömförsörjning
För att undvika felfunktioner hos produkten
skall strömförsörjningen ligga inom de angivna gränserna:
– 1-fas: 230 V (+10/-15%), 50Hz
– 3-fas: 400 V (+10/-15%), 50Hz
1.3.6 Risk för materialskador på grund av
frost
▶ Se till att värmesystemet alltid är igång
vid frystemperaturer och att alla rum har
tillräckligt hög temperatur.
▶ Om du inte kan säkerställa drift, låt en installatör tömma värmeanläggningen.
1.3.7 Risk för miljöskador på grund av
utträdande kylmedel
Produkten innehåller köldmediet R410A.
Köldmediet får inte hamna i atmosfären.
R410A är en växthusgas som omfattas av
Kyoto-protokollet med GWP 2088 (GWP =
Global Warming Potential). Om den släpps ut
i atmosfären är dess effekt 2088 gånger så
stark som den naturliga växthusgasen CO2.
Innan produkten avfallsbehandlas måste kylmedlet i produkten först tömmas i särskilda
behållare och sedan återvinnas eller avfallshanteras i enlighet med gällande föreskrifter.
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
165
2 Hänvisningar till dokumentation
2
Hänvisningar till dokumentation
2.1
▶
▶
Följ anvisningarna i övrig dokumentation
Anvisningarna i alla de bruksanvisningar som följer med
komponenterna ska följas.
Beakta de nationellt specifika anvisningarna i bilagan
Country Specifics.
2.2
▶
3
Förvaring av dokumentation
4
Förvara dessa anvisningar samt all övrig dokumentation
för framtida användning.
2.3
1
2
5
Anvisningens giltighet
Denna anvisning gäller endast för:
6
Produkt
VWL 35/5 AS 230V S2
1
2
Värmepump | utomhusenhet
eBUS-kabel
3
Systemstyrning (tillval)
VWL 55/5 AS 230V S2
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
4
Inomhusenhetens styrning
Värmepump | inomhusenhet
Köldmediekrets
5
6
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
3.2
VWL 125/5 AS S2
Värmepumpen har en sluten köldmediekrets i vilken ett köldmedium cirkulerar.
Produkt
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
Värmepumpens funktionssätt
Genom cyklisk förångning, kompression, kondensering och
expansion tas omgivningens värmeenergi upp och överförs
till byggnaden. Vid kyldrift tas värmeenergi från byggnaden
och överförs till utomhusluften.
3.3
Produktens uppbyggnad
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
1
VWL 125/5 AS
3
3.1
Produktbeskrivning
Värmepumpssystem
Uppbyggnad av ett typiskt värmepumpssystem med splitteknik:
3
2
166
1
Luftintagsgaller
2
Typskylt
3
Luftutblåsgaller
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Användning 4
3.4
Typskylt och serienummer
Typskylten sitter på höger utsida på produkten.
På typskylten finns nomenklatur och serienummer.
3.5
CE-märkning
5
5.1
1.
2.
3.
CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med
typskylten uppfyller de grundläggande krav som ställs av
tillämpliga direktiv.
Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.
3.6
Fluorerade drivhusgaser
Produkten innehåller fluorerade drivhusgaser.
4
4.1
▶
4.2
Användning
Koppla in produkten
Slå från avskiljaren (ledningsskyddsbrytaren) som är
ansluten till produkten.
Hantera produkten
Inomhusenhetens styrning ger information om driftstatus,
används för inställning av parametrar och åtgärder för störningar.
▶
Gå till inomhusenheten. Följ inomhusenhetens bruksanvisning.
Betingelse: Systemstyrning finns
Systemstyrningen styr värmesystemet och varmvattenberedningen via en installerad varmvattenberedare.
▶
4.3
1.
2.
4.4
1.
2.
Gå till systemregleringen. Följ driftsanvisningen till
systemregleringen.
Se till att anläggningen är frostsäkrad
Se till att produkten är inkopplad och förblir inkopplad.
Se till att det inte kan samlas snö vid luftintaget och
luftutblåset.
Koppla från produkten
Slå från avskiljaren (ledningsskyddsbrytaren) inne i
byggnaden, som är ansluten till produkten.
Observera att frostskyddet ej längre är garanterat.
4.
5.2
▶
▶
5.3
Skötsel och underhåll
Hålla produkten fri, rengöra produkten
Avlägsna regelbundet grenar och löv som har samlats
kring produkten.
Avlägsna regelbundet löv och smuts från ventilationsgallret under produkten.
Avlägsna regelbundet snö från luftintagsgallret och från
luftutblåsgallret.
Avlägsna regelbundet snö som har samlats kring produkten.
Underhåll av produkten
Rengör höljet med en fuktig duk och lite tvål utan lösningsmedel.
Använd inga sprejer, slipmedel, lösningsmedel eller klorhaltiga rengöringsmedel.
Underhåll
Giltighet: utom Storbritannien
En långsiktig driftsäkerhet, tillförlitlighet och livslängd hos
produkten förutsätter att en besiktning genomförs årligen
och underhåll genomförs vartannat år av hantverkaren. Beroende på inspektionsresultaten kan ett tidigare underhåll
krävas.
Giltighet: Storbritannien
An annual inspection of the product carried out by a competent person is a prerequisite for ensuring that the product is
permanently ready and safe for operation, reliable, and has a
long working life.
5.4
▶
Observera underhållsschema
Observera underhållsschemat (→ Installationsanvisning,
bilaga). Håll intervallen.
Fara!
Fara för skador och materiella skador på
grund av underhåll eller reparationer som
inte utförts eller som utförts på ett icke
fackmässigt sätt!
På grund av underhåll eller reparationer som
inte utförts eller som utförts på ett icke fackmässigt sätt kan personer komma till skada
eller produkten kan skadas.
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
Försök aldrig själv utföra underhållsarbeten eller reparationer på produkten.
Kontakta ett auktoriserat hantverksföretag. Vi rekommenderar att du tecknar ett
underhållsavtal.
167
6 Felsökning
6
Felsökning
6.1
Avhjälpa fel
Om en störning inträffar kan du i många fall åtgärda den
själv. Använd tabellen Felsökning i bilagan.
▶
Kontakta en hantverkare om den beskrivna åtgärden inte
hjälper.
7
Avställning
7.1
▶
Tillfällig avställning av produkten
Koppla från produkten. Skydda värmesystemet mot frost,
till exempel genom tömning av värmesystemet.
7.2
▶
Slutgiltig avställning av produkten
Låt en installatör ställa av produkten slutgiltigt.
8
▶
Återvinning och avfallshantering
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten.
Om produkten är märkt med detta tecken:
▶
▶
Avfallshantera i detta fall inte produkten tillsammans med
hushållsavfallet.
Lämna istället in produkten på ett insamlingsställe för eloch elektronikskrot.
Om produkten innehåller batterier, som är märkta med
denna symbol så innehåller de ämnen som är skadliga för
hälsa och miljö.
▶
Avfallshantera i detta fall batterierna på ett insamlingsställe för batterier.
8.1
Avfallshantering av kylmedel
Produkten är fylld med köldmedium R410A.
▶
▶
Låt endast en kvalificerad installatör avfallshantera köldmedlet.
Beakta de allmänna säkerhetsanvisningarna.
168
Bruksanvisning aroTHERM 0020257297_02
Bilaga
Bilaga
A
Felsökning
Funktionsfel
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är inte i drift.
Strömförsörjningen avbröts
tidvis.
Ingen. När strömförsörjningen är återställd går produkten automatiskt i
drift igen.
Strömförsörjningen avbröts
permanent.
Tala med en fackkunnig hantverkare.
Avfrostning vid hög luftfuktighet.
Ingen. Det är en normal effekt.
Ångmoln vid produkten.
0020257297_02 aroTHERM Bruksanvisning
169
Innehåll
Anvisningar för installation och
underhåll
6
Elinstallation .................................................... 188
6.1
Förbereda den elektriska installationen............. 188
6.2
Krav på de elektriska komponenterna ............... 188
Innehåll
6.3
Installera komponenter för funktion EVUspärr................................................................... 188
1
Säkerhet............................................................ 172
6.4
Öppna kopplingsboxen ...................................... 189
1.1
Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar ......... 172
6.5
Skala elkabeln ................................................... 189
1.2
Avsedd användning ........................................... 172
6.6
Anslut strömförsörjningen, 1~/230V .................. 189
1.3
Allmänna säkerhetsanvisningar......................... 172
6.7
Anslut strömförsörjningen, 3~/400V .................. 189
1.4
Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) ................. 173
6.8
Ansluta eBUS-kabel........................................... 190
2
Hänvisningar till dokumentation .................... 174
6.9
Anslut tillbehör ................................................... 190
2.1
Följ anvisningarna i övrig dokumentation .......... 174
6.10
Stäng elskåpet ................................................... 190
2.2
Förvaring av dokumentation .............................. 174
2.3
Anvisningens giltighet ........................................ 174
2.4
Ytterligare informationer .................................... 174
3
Produktbeskrivning ......................................... 174
3.1
Värmepumpssystem .......................................... 174
3.2
Driftssätt kyldrift ................................................. 174
3.3
Värmepumpens funktionssätt ............................ 174
3.4
Produktbeskrivning ............................................ 175
3.5
Produktens uppbyggnad.................................... 175
3.6
Uppgifter på typskylten ...................................... 176
3.7
CE-märkning...................................................... 177
3.8
Anslutningssymboler.......................................... 177
3.9
Användningsgränser.......................................... 177
3.10
Avfrostningsdrift ................................................. 178
3.11
Säkerhetsanordningar ....................................... 178
4
Montering ......................................................... 178
4.1
Packa upp produkten......................................... 178
4.2
Kontrollera leveransomfattningen...................... 178
4.3
Transportera produkten ..................................... 178
4.4
Mått.................................................................... 179
4.5
Håll minimiavstånd............................................. 179
4.6
Villkor för monteringssätt ................................... 180
4.7
Krav på monteringsplats .................................... 180
4.8
Markuppställning................................................ 181
4.9
Vägg montage ................................................... 182
4.10
Montering på platt tak ........................................ 183
4.11
Demontera beklädnadsdelar ............................. 183
4.12
Montera beklädnadsdelar .................................. 184
6.11
Försegla väggenomföringen.............................. 190
7
Driftsättning ..................................................... 190
7.1
Kontrollera före inkoppling ................................. 190
7.2
Koppla in produkten........................................... 191
7.3
Utför inställningarna på inomhusenhetens
styrning .............................................................. 191
7.4
Göra inställningar på systemregleringen ........... 191
8
Anpassning till anläggningen......................... 191
8.1
Anpassa inställningar på inomhusenhetens
styrning .............................................................. 191
9
Överlämning till användaren .......................... 191
9.1
Underrätta driftansvarig ..................................... 191
10
Felavhjälpning.................................................. 191
10.1
Felmeddelanden ................................................ 191
10.2
Andra störningar ................................................ 191
11
Besiktning och underhåll................................ 191
11.1
Observera arbetsschema och intervall .............. 191
11.2
Skaffa reservdelar.............................................. 191
11.3
Förbereda besiktning och underhåll .................. 191
11.4
Ordna med arbetssäkerhet ................................ 191
11.5
Rengör produkten .............................................. 191
11.6
Kontrollera/gör rent förångaren ......................... 192
11.7
Kontrollera fläkt.................................................. 192
11.8
Kontrollera/gör rent kondensavrinningen........... 192
11.9
Kontrollera köldmediekretsen ............................ 192
11.10
Kontrollera att köldmediekretsen är tät.............. 192
11.11
Kontrollera elektriska anslutningar .................... 193
11.12
Kontrollera om de små gummifötterna är
slitna .................................................................. 193
5
Hydraulisk installation .................................... 184
11.13
Utföra besiktning och underhåll ......................... 193
5.1
Förbereda arbeten på köldmediekretsen........... 184
12
Avställning ....................................................... 193
5.2
Dragning av köldmedieledningar ....................... 185
12.1
Tillfällig avställning av produkten....................... 193
5.3
Demontera avstängningsventilernas
täckskydd........................................................... 185
12.2
Slutgiltig avställning av produkten ..................... 193
5.4
Kapa rörändarna och förse dem med flänsar .... 185
13
Återvinning och avfallshantering................... 193
5.5
Ansluta köldmedieledningar .............................. 186
13.1
Återvinning och avfallshantering........................ 193
5.6
Kontrollera att köldmediekretsen är tät.............. 186
13.2
Avfallshantering av köldmediet .......................... 193
5.7
Evakuering av köldmediekretsen....................... 187
A
Funktionsschema ............................................ 194
5.8
Påfyllning av extra köldmedium......................... 187
B
Säkerhetsanordningar..................................... 195
5.9
Öppna avstängningsventilerna, släpp ut
köldmediumet .................................................... 188
5.10
Avsluta arbeten på köldmediekretsen ............... 188
170
Bilaga................................................................................ 194
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Innehåll
C
Kopplingsschema............................................ 196
C.1
Anslutningsschema, del 1a, för anslutning
1~/230V ............................................................. 196
C.2
Anslutningsschema, del 1b, för anslutning
3~/400V ............................................................. 197
C.3
Kopplingsschema, del 2 .................................... 198
D
Besiktnings- och underhållsarbeten ............. 199
E
Tekniska data ................................................... 199
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
171
1 Säkerhet
1
1.1
Säkerhet
Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar
Klassificering av handlingsrelaterade varningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassificerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:
Varningssymboler och varningstext
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för allvarliga personskador
Fara!
Livsfara pga. elektrisk stöt
Varning!
Fara för lättare personskador
Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö
1.2
Avsedd användning
Vid olämplig eller ej avsedd användning kan
fara för hälsa och liv hos användare eller
tredje part uppstå, liksom skador på produkten och andra materiella värden.
Produkten består av en utomhusenhet för en
luft-vatten-värmepump med split-konstruktion.
Produkten använder utomhusluften som värmekälla och kan användas för uppvärmning
av en bostad samt för varmvattenberedning.
Produkten är uteslutande avsedd för montering utomhus.
Produkten är uteslutande till för privat bruk.
Den avsedda användningen godkänner endast denna produktkombination:
Utomhusenhet
Inomhusenhet
VWL ..5/5 AS ...
VWL ..8/5 IS ...
VWL ..7/5 IS ...
Avsedd användning innefattar:
– att bifogade drift-, installations- och underhållsanvisningar för produkten och anläggningens övriga komponenter följs
– att installation och montering sker i enlighet med produktens och systemets godkännande
172
– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.
Den ändamålsenliga användningen omfattar
därutöver installationen enligt IP-kod.
All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.
Obs!
Missbruk är ej tillåtet.
1.3
Allmänna säkerhetsanvisningar
1.3.1 Livsfara pga. elektrisk stöt
Om du rör vid spänningsförande komponenter föreligger livsfara pga el.
Innan du utför arbeten på produkten:
▶ Gör produkten spänningslös genom att
alla strömförsörjningar kopplas från vid
alla poler (elektrisk avskiljning med minst
3 mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller
ledningsskyddsbrytare).
▶ Säkra mot oavsiktlig påslagning.
▶ Vänta i minst 3 minuter tills kondensatorerna har tömts.
▶ Kontrollera att det inte finns någon spänning kvar.
1.3.2 Livsfara på grund av saknade
säkerhetsanordningar
De scheman som finns i detta dokument visar
inte alla säkerhetsanordningar som är nödvändiga för en korrekt installation.
▶ Installera de nödvändiga säkerhetsanordningarna i systemet.
▶ Beakta gällande nationella och internationella lagar, normer och riktlinjer.
1.3.3 Risk för personskada
pga. förfrysning vid kontakt med
köldmedium
Produkten levereras fylld med en laddning av
köldmediet R410A. Läckande köldmedium
kan ge frostskador om du vidrör utsläppspunkten.
▶ Om köldmedium läcker ut bör du inte vidröra några av produktens delar.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Säkerhet 1
▶ Andas inte in några ångor eller gaser som
släpps ut vid läckor från köldmediekretsen.
▶ Undvik att köldmediet kommer i kontakt
med hud och ögon.
▶ Om köldmediet kommer i kontakt med hud
eller ögon bör du kontakta läkare.
1.3.4 Förbrännings-, skållningsoch frysrisk till följd av heta och
kalla komponenter
På vissa byggnadsdelar och framför allt på
oisolerade rörledningar finns risk för förbränningar och förfrysningar.
▶ Utför inget arbete på komponenterna förrän dessa svalnat.
1.3.5 Risk för miljöskador på grund av
utträdande kylmedel
Produkten innehåller köldmediet R410A.
Köldmediet får inte hamna i atmosfären.
R410A är en växthusgas som omfattas av
Kyoto-protokollet med GWP 2088 (GWP =
Global Warming Potential). Om den släpps ut
i atmosfären är dess effekt 2088 gånger så
stark som den naturliga växthusgasen CO2.
1.3.8 Fara på grund av otillräcklig
kvalifikation
Följande arbeten får bara utföras av fackhantverkare med tillräcklig kvalifikation:
–
–
–
–
–
–
–
Montering
Demontering
Installation
Driftsättning
Besiktning och underhåll
Reparation
Avställning
▶ Arbeta i enlighet med modern teknisk standard.
1.4
Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)
▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, riktlinjer, förordningar och lagar.
Innan produkten avfallsbehandlas måste kylmedlet i produkten först tömmas i särskilda
behållare och sedan återvinnas eller avfallshanteras i enlighet med gällande föreskrifter.
▶ Se till att endast certifierad yrkespersonal
med korrekt skyddsutrustning arbetar med
installation, underhåll och andra åtgärder
på kylmedelskretsen.
▶ De kylmedel som finns i produkten ska
återvinnas eller avfallshanteras av certifierad yrkespersonal.
1.3.6 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg
▶ Använd korrekta verktyg.
1.3.7 Risk för materialskada genom
användning av olämpligt material
Olämpliga köldmedieledningar kan orsaka
materialskada.
▶ Använd endast kopparrör särskilt ämnade
för kylteknik.
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
173
2 Hänvisningar till dokumentation
2
Hänvisningar till dokumentation
2.1
▶
▶
Följ anvisningarna i övrig dokumentation
Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.
Beakta de nationellt specifika anvisningarna i bilagan
Country Specifics.
2.2
▶
3
3.1
Produktbeskrivning
Värmepumpssystem
Uppbyggnad av ett typiskt värmepumpssystem med splitteknik:
Förvaring av dokumentation
Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.
2.3
3
Anvisningens giltighet
Denna anvisning gäller endast för:
4
Produkt
1
2
VWL 35/5 AS 230V S2
VWL 55/5 AS 230V S2
5
VWL 75/5 AS 230V S2
VWL 105/5 AS 230V S2
6
VWL 105/5 AS S2
VWL 125/5 AS 230V S2
VWL 125/5 AS S2
Produkt
1
2
Värmepump, utomhusenhet
eBUS-ledning
3
Systemstyrning (tillval)
4
5
6
Inomhusenhetens reglering
Värmepump, inomhusenhet
Köldmediekrets
VWL 35/5 AS 230V
VWL 55/5 AS 230V
VWL 75/5 AS 230V
VWL 105/5 AS 230V
VWL 105/5 AS
VWL 125/5 AS 230V
VWL 125/5 AS
2.4
Ytterligare informationer
3.2
Driftssätt kyldrift
Produkten har, beroende på användningsland, värmefunktion eller värme- och kylfunktion.
Produkter, som levereras från fabrik utan kyldrift är märkta
i nomenklaturen med "S2". För dessa apparater kan man
aktivera kylfunktioner vid ett senare tillfälle med hjälp av ett
tillbehör (tillval).
3.3
Värmepumpens funktionssätt
Värmepumpen har en sluten köldmediekrets i vilken ett köldmedium cirkulerar.
Genom cyklisk förångning, kompression, kondensering och
expansion tas omgivningens värmeenergi upp och överförs
till byggnaden. Vid kyldrift tas värmeenergi från byggnaden
och överförs till utomhus.
▶
Scanna den visade koden med din Smartphone, för att få
ytterligare informationer om installationen.
◁ Du kommer att ledas vidare till installationsvideos.
174
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivning 3
3.3.1
Funktionsprincip, värmedrift
3.5
Produktens uppbyggnad
2
1
3
4
5
1
2
Förångare (värmeväxlare)
Fyrvägsventil
3
Fläkt
3.3.2
6
4
Kompressor
5
Expansionsventil
6
Kondensor (värmeväxlare)
1
2
Funktionsprincip, kyldrift
Giltighet: Produkt med kyldrift
1
Luftutblåsgaller
3.5.1
2
Kåpa, serviceventiler
Komponenter, apparat, fram
2
2
1
3
4
1
5
1
2
Kondensor (värmeväxlare)
Fyrvägsventil
3
Fläkt
3.3.3
3
6
4
Kompressor
5
Expansionsventil
6
Förångare (värmeväxlare)
4
Viskningsdrift
6
För produkten kan (vid uppvärmning eller kylning) en viskningsdrift aktiveras.
Vid viskningsdrift avger produkten mindre buller, genom begränsat kompressorvarvtal och ett anpassat fläktvarvtal.
3.4
Produktbeskrivning
Produkten är utomhusenheten av en luft-vatten-värmepump
med split-teknik.
5
1
Fläkt
4
Kretskort HMU
2
Förångare (värmeväxlare)
Kretskort INSTALLER
BOARD
5
Kompressor
6
Komponentgrupp INVERTER
3
Utomhusenheten sitter ihop med inomhusenheten via köldmedelskretsen.
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
175
3 Produktbeskrivning
3.5.2
Komponenter, apparat, bak
11
12
1
Underhållsanslutning, i
högtrycksområdet
Serviceventil, vätskeledning
3.5.4
13
14
Serviceventil, värmegasledning
Filter/tork
Komponenter, serviceventiler
1
2
3
2
3
1
3.5.3
Temperatursensor, vid
luftintaget
4
2
Luftintagsgaller
3
Kåpa, kopplingsbox
5
1
Komponenter, kompressor
Anslutning för vätskeledning
Avstängningsventil, med
täckkåpa
Anslutning för hetgasledning
2
7
3
3.6
5
10
3
Nomenklatur
11
2
12
1
13
14
1
2
3
4
5
176
Temperatursensor, före
kompressorn
Kompressor med köldmediefrånskiljare,
inkapslad
Tryckvakt
Temperatursensor, efter
kompressorn
Tryckgivare
6
Fyrvägsventil
7
Temperatursensor, vid
förångaren
Underhållsanslutning, i
lågtrycksområdet
Köldmedietank
8
9
10
Uppgifter på typskylten
Det finns en andra typskylt inuti produkten. Det blir synligt
när panellocket demonteras.
9
4
5
Avstängningsventil, med
täckkåpa
Underhållsanslutning
(schraderventil), med
lucka
Typskylten sitter på höger utsida på produkten.
8
6
4
Elektronisk expansionsventil
Uppgift
Betydelse
Serienummer
Entydigt ID-nummer för apparaten
VWL
Vaillant, Värmepump, luft
3, 5, 7, 10,
12
Värmeeffekt i kW
5
Värmedrift eller kyldrift
/5
Produktgeneration
AS
Utomhusenhet, split-teknik
230V
Elektrisk anslutning:
230 V: 1~/N/PE 230 V
Utan uppgift: 3~/N/PE 400 V
S2
från fabrik utan kyldrift
IP
Skyddsklass
Symboler
Kompressor
Reglering
Köldmediekrets
P max
Nominellt tryck, maximalt
I max
Nominell ström, maximalt
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Produktbeskrivning 3
Uppgift
Köldmediekrets
Värmeeffekt,
kyleffekt
3.7
Betydelse
I
Startström
MPa (bar)
Tillåtet driftstryck (relativt)
R410A
Köldmedium, typ
GWP
Köldmedium, Global Warming Potential
kg
Köldmedium, påfyllningsvolym
t CO2
Köldmedium, CO2-ekvivalent
Ax/Wxx
Luftintagstemperatur xx °C och
framledningstemperatur för uppvärmningen xx °C
3.9.1
Värmedrift
B
60
[-10;55]
55
50
45
[-20;43]
40
35
30
25
COP /
Effekttal (Coefficient of Performance) och värmeeffekt
20
EER /
Energiverkningsgrad (Energy Efficiency Ratio) och kyleffekt
10
[-20;20]
15
0
CE-märkning
-20
-15
3.9.2
B
Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.
70
5
10
15
20 A
B
Värmevattentemperatur
[-10;55]
[2;62]
[35;62]
[43;55]
40
Anslutning
30
Köldmediekrets, vätskeledning
20
10
0
Köldmediekrets, hetgasledning
A
Produkten arbetar mellan en minimal och en maximal utomhustemperatur. Dessa utomhustemperaturer definierar
användningsgränserna för värmedrift, varmvattendrift och
kyldrift. Se tekniska data (→ Sida 199). Drift utanför användningsgränserna leder till att produkten stänger av sig.
0
50 [-20;43]
Anslutningssymboler
Användningsgränser
-5
Varmvattendrift
60
3.9
-10
Utomhustemperatur
CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med
typskylten uppfyller de grundläggande krav som ställs av
tillämpliga direktiv.
Symbol
[20;20]
5
A
3.8
[20;55]
[-20;5]
-20
-10
[20;5]
0
10
Utomhustemperatur
3.9.3
20
B
[43;10]
30
40
50
A
Varmvattentemperatur
Kyla
Giltighet: Produkt med kyldrift
B
30
25
[15;25]
[46;25]
[15;7]
[46;7]
20
15
10
5
0
A
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
10
15
20
Utomhustemperatur
25
30
B
35
40
45
A
Värmevattentemperatur
177
4 Montering
3.10
Avfrostningsdrift
4.3
Vid utomhustemperaturer under 5 °C kan upptinat vatten
frysa på förångarens lameller och bilda frost. Frostbildningen
identifieras automatiskt och avfrostas med jämna mellanrum.
Transportera produkten
Varning!
Risk för personskada vid lyft av tunga
vikter!
Avfrostningen görs med genom att kylkretsen vänds medan
värmepumpen är i drift. Den därtill hörande värmeenergin tas
från värmeanläggningen.
För hög vikt vid lyftning kan leda till skador på
exempelvis ryggraden.
En korrekt avfrostningsdrift är bara möjlig om en minimimängd värmevatten i värmeanläggningen:
▶
–
–
▶
40 liter, vid aktiverad tilläggsvärme
100 liter, vid avaktiverad tilläggsvärme
3.11
▶
Säkerhetsanordningar
Produkten är utrustad med tekniska säkerhetsanordningar.
Se grafik säkerhetsanordningar (→ Sida 195).
Se upp!
Risk för materialskador på grund av icke
fackmässig transport!
Om trycket i produktens kyldmediekrets överskrider maxtrycket på 4,15 MPa (41,5 bar) stängs tryckvakten av produkten tillfälligt. Efter en stund sker ett nytt startförsök. Efter tre
misslyckade startförsök i rad genereras ett felmeddelande.
Produkten får aldrig lutas mer än 45°. I annat
fall kan detta leda till senare störningar i kylmedelskretsen under drift.
Om produkten stängs av slås uppvärmningen av vevtråghuset på vid en kompressorutloppstemperatur på 7 °C för att
förhindra möjliga skador vid påslagning.
Om kompressorinloppstemperaturen och kompressorutloppstemperaturen ligger under -15 °C så startar inte kompressorn.
Om den uppmätta temperaturen på kompressorutloppet är
högre än den tillåtna temperaturen stängs kompressorn av.
Tillåten temperatur beror på förångnings- och kondenseringstemperatur.
I inomhusenheten övervakas flödet i värmekretsen. Om
ingen genomströmning upptäcks på cirkulationspumpen vid
värmebegäran är kompressorn inte i drift.
Om varmvattentemperaturen faller under 4 °C så aktiveras
frostskyddsfunktionen automatiskt genom att cirkulationspumpen startas.
4
Montering
4.1
Packa upp produkten
1.
2.
3.
4.
Ta bort de yttre förpackningsdelarna.
Ta bort tillbehöret.
Avlägsna dokumentationen.
Avlägsna de fyra skruvarna (transportsäkring) från pallen.
4.2
▶
Kontrollera leveransomfattningen
Kontrollera innehållet i förpackningsenheterna.
178
Antal
Beteckning
1
Värmepump, utomhusenhet
1
Kondensvattenvärmare
1
Kondensavrinning
1
Påse med smådetaljer
Var minst två personer vid lyft av produkten VWL 35/5 till VWL 75/5.
Var minst fyra personer vid lyft av produkten VWL 105/5 till VWL 125/5.
Beakta produktens vikt i Tekniska data.
▶
1.
Luta aldrig produkten mer än 45° under
transport.
Kontrollera vägen till uppställningsplatsen. Avlägsna
alla föremål som utgör snubbelrisk.
Betingelse: Produkt VWL 35/5 till VWL 75/5, bära produkten
▶
▶
▶
Använd de två transportöglorna vid foten av produkten.
Bär produkten med två personer till den slutgiltiga uppställningsplatsen.
Avlägsna transportsling.
Betingelse: Produkt VWL 35/5 till VWL 75/5, köra produkten
▶
▶
▶
Använd en lämplig säckkärra. Skydda paneldelarna från
skador.
Kör produkten till den slutgiltiga uppställningsplatsen.
Avlägsna transportsling.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 och VWL 125/5, köra produkt
▶
▶
▶
Använd de fyra transportöglorna vid foten av produkten.
Bär produkten med fyra personer till den slutgiltiga uppställningsplatsen.
Avlägsna transportsling.
Betingelse: Produkt VWL 105/5 och VWL 125/5, köra produkt
▶
▶
▶
Använd en lämplig säckkärra. Skydda paneldelarna från
skador.
Kör produkten till den slutgiltiga uppställningsplatsen.
Avlägsna transportsling.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
Mått
4.4.1
Vy framifrån
4.4.2
Vy från sidan, höger
449
1100
765
VWL 55/5 ...
765
VWL 75/5 ...
965
180
740
180
14
VWL 35/5 ...
Vy nedifrån
4.5
A
▶
▶
270
Håll minimiavstånd
Håll ovan angivna minsta avstånd för att garantera en
tillräcklig luftström och underlätta underhållsarbetet.
Se till att det finns tillräcklig plats för installation av de
hydrauliska ledningarna.
4.5.1
1100
14
106
477
A
41
55
4.4.3
Produkt
107
70
A
4.4
Minimiavstånd, markuppställning och
montage på platt tak
55
B
A
Produkt
A
VWL 105/5 ...
1565
VWL 125/5 ...
1565
C
D
E
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
Minimiavstånd
Värmedrift
Värme- och kyldrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
1000 mm
179
4 Montering
Minimiavstånd
Värmedrift
Värme- och kyldrift
C
120 mm
D
500 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
1)
4.7
250 mm
Fara!
Risk för olyckor på grund av isbildning!
Lufttemperaturen vid luftutblåset är lägre
än yttertemperaturen. Detta gör att det kan
bildas is.
1) För måttet C rekommenderas 250 mm för att säkerställa
en god åtkomlighet under elinstallationen.
4.5.2
▶
Minimiavstånd, väggmontering
▶
B
A
C
▶
▶
▶
D
E
F
Värmedrift
Värme- och kyldrift
A
100 mm
100 mm
B
1000 mm
C
120 mm
D
500 mm
▶
▶
▶
▶
Minimiavstånd
1)
▶
1000 mm
250 mm
500 mm
E
600 mm
600 mm
F
300 mm
300 mm
Krav på monteringsplats
Välj en plats och en placering vid vilken
luftutblåset har minst 3 m avstånd till
gångar, belagda ytor och stuprör.
Observera den tillåtna höjdskillnaden mellan utomhusenheten och inomhusenheten. Se tekniska data
(→ Sida 199).
Håll avstånd till antändliga ämnen eller gaser.
Håll avstånd till värmekällor. Undvik användning av initialbelastad frånluft (t.ex. från en industrianläggning eller ett
bageri).
Håll avstånd från ventilationsöppningar eller frånluftskanaler.
Håll avstånd från träd och buskar som fäller blad.
Utsätt inte utomhusenheten för dammig luft.
Utsätt inte utomhusenheten för korrosiv luft. Håll avstånd
från djurstall. Håll minst 250 m avstånd från havskust.
Observera att uppställningsplatsen skall ligga under
2000 m över vattenytan.
Observera bulleremissionerna. Håll ett tillräckligt avstånd
till bullerkänsliga delar av grannfastigheten. Välj en plats
med ett så stort avstånd som möjligt till fönster på grannfastigheten. Välj en plats med största möjliga avstånd till
det egna sovrummet.
Betingelse: speciellt vid markuppställning
1) För måttet C rekommenderas 250 mm för att säkerställa
en god åtkomlighet under elinstallationen.
4.6
Villkor för monteringssätt
Produkten lämpar sig för följande monteringssätt:
–
–
–
Markuppställning
Vägg montage
Montering på platt tak
När det gäller monteringssättet måste man ta hänsyn till följande:
–
–
Väggmontering med väggfäste, som är tillbehör, är inte
tillåtet för produkterna VWL 105/5 och VWL 125/5.
Montering på platt tak är inte lämpligt i regioner där det är
mycket kallt eller snöar mycket.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
180
Undvik uppställningsplats som befinner sig i ett rumsligt
hörn, i en nisch, mellan murar eller mellan staket.
Se till att inte utblåsningsluften från luftutblåset sugs in
igen.
Se till att det inte kan samlas vatten på underlaget. Se till
att underlaget kan ta upp vatten på ett bra sätt.
Planera in en grus- och stenkista för kondensavrinningen.
Välj en plats som är fri från större snöansamlingar under
vintern.
Välj en plats på vilken ingen kraftig vind kan påverka
luftintaget. Placera apparaten så snett som möjligt mot
huvudvindriktningen.
Om uppställningsplatsen inte är vindskyddad så skall en
skyddsvägg upprättas.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
Markuppställning
4.8.1
Upprätta fundament
Giltighet: Region med markfrost
Ø100
1
300
2
3
A
Betingelse: särskilt vid väggmontering
4.8
100
▶
Observera bulleremissionerna. Undvik rumsliga hörn,
nischer eller platser mellan murar. Välj en plats med god
bullerabsorption (t.ex. gräs, buskar, palissader).
Planera nedgrävning av hydrauliska och elektriska ledningar. Planera ett skyddsrör som leder från utomhusenheten genom husets yttervägg.
B
▶
▶
▶
270
106
▶
1400
Se till att väggen uppfyller de statiska kraven. Observera
väggfästets (tillbehör) och utomhusenhetens vikt. Se
tekniska data (→ Sida 199).
Undvik en monteringsposition som ligger i närheten av ett
fönster.
Observera bulleremissionerna. Håll avstånd till reflekterande väggar till byggnader.
Planera dragningen av hydrauliska och elektriska ledningar. Planera in en väggenomföring.
800
▶
4
Betingelse: särskilt vid montering på platt tak
200
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Montera produkten enbart på byggnader med massiv
konstruktion och genomgående gjutet betongtak.
Montera inte produkten på byggnader med träkonstruktion eller med lätt tak.
Välj en plats som är lätt att komma åt vid utförandet av
underhålls- och servicearbeten.
Välj en plats som är lätt att komma för att rensa produkten från löv eller snö.
Välj en plats som ligger nära ett stuprör.
Välj en plats på vilken ingen kraftig vind kan påverka
luftintaget. Placera apparaten så snett som möjligt mot
huvudvindriktningen.
Om uppställningsplatsen inte är vindskyddad så skall en
skyddsvägg upprättas.
Observera bulleremissionerna. Håll tillräckligt avstånd till
angränsande byggnader.
Planera dragningen av hydrauliska och elektriska ledningar. Planera in en väggenomföring.
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
▶
540
200
Gräv en grop i marken. De rekommenderade måtten
finns i illustrationen.
Sätt dit en avgaskrök (1) (bortledning av kondensatet).
Häll ditt ett lager med grov makadam (3) (vattengenomsläpplig och frostfri grundning). Mät djupet (A) enligt lokala förhållanden.
– Minsta djup: 900 mm
Dimensionera djupet (B) enligt de lokala förhållandena.
Tillverka två remsfundament (4) i betong. De rekommenderade måtten finns i illustrationen.
Lägg en grusbädd (2) mellan och bredvid de långsträckta
grundplattorna (för avledning av kondensvatten).
181
4 Montering
4.8.2
Ställa upp produkten
Giltighet: Inga gummifötter
4.8.3
Bygga en skyddsvägg
Betingelse: Uppställningsplatsen är inte vindskyddad
▶
Upprätta en skyddsvägg, som skyddar mot vinden före
luftinsläppet.
4.8.4
Montera kondensatavloppsledning
Fara!
Risk för skador på grund av frysande kondensat!
Fryst kondensat på gångvägar kan leda till
halkolyckor.
▶
▶
▶
Använd de små gummifötterna bland tillbehören. Använd den medföljande monteringsanvisningen.
Kontrollera att produkten är exakt vågrät injusterad.
Giltighet: Stora gummifötter
Se till att kondensat som kommer ut inte
hamnar på gångvägar och kan bilda is.
Betingelse: Region med markfrost
▶
Anslut kondensavrinningstratten till produktens golvplatta och dra åt denna med ett 1/4 varv.
Skjut in värmeslingan genom kondensavrinningstratten.
Se till att kondensavrinningstratten är positionerad i mitten, över stupröret. Se måttsritning (→ Sida 181).
▶
▶
Betingelse: Region utan markfrost
▶
Anslut kondensavrinningstratten till produktens golvplatta och dra åt denna med ett 1/4 varv.
Koppla ihop kondensavrinningstratten med en rörböj och
en kondensavrinningsslang.
Skjut in värmeslingan genom kondensavrinningstratten
och rörböjen och in i kondensavrinningsslangen.
▶
▶
▶
▶
4.9
Vägg montage
4.9.1
Ställa upp produkten
Giltighet: Produkt VWL 35/5 till VWL 75/5
Använd de stora gummifötterna bland tillbehören. Använd den medföljande monteringsanvisningen.
Kontrollera att produkten är exakt vågrät injusterad.
Giltighet: Förhöjningssockel för snörika regioner
▶
▶
▶
▶
▶
182
Använd höjningssockeln bland tillbehören. Använd
den medföljande monteringsanvisningen.
Kontrollera att produkten är exakt vågrät injusterad.
Kontrollera väggens konstruktion och bärkraft. Observera produktens vikt. Se tekniska data (→ Sida 199).
Använd passande väggfäste bland tillbehören. Använd
den medföljande monteringsanvisningen.
Kontrollera att produkten är exakt vågrät injusterad.
Giltighet: Produkt VWL 105/5 och VWL 125/5
▶
Väggmontering är inte tillåten för dessa produkter.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Montering 4
4.9.2
Montera kondensatavloppsledning
Giltighet: Vägg montage
4.11
Demontera beklädnadsdelar
4.11.1 Demontera beklädnadens överdel
Fara!
Risk för skador på grund av frysande kondensat!
2×1
Fryst kondensat på gångvägar kan leda till
halkolyckor.
▶
A
Se till att kondensat som kommer ut inte
hamnar på gångvägar och kan bilda is.
B
1.
Anslut kondensatavrinningstratten till produktens golvplatta och dra åt denna med ett 1/4 varv.
Ordna med en grusbädd som kondensvattnet kan rinna
ner i.
2.
4.10
Montering på platt tak
4.10.1 Ordna med arbetssäkerhet
Vid montering av plant tak utgör det plana taket ett säkerhetskritiskt arbetsområde. Följ absolut dessa säkerhetsregler
vid montering av produkten:
▶
▶
▶
▶
2.
Demontera beklädnadens överdel såsom visas på bilden.
4.11.2 Demontera höger sidopanel
Ordna med säker åtkomst till det plana taket.
Håll ett säkerhetsavstånd på 2 m till fallkanten, samt erforderligt avstånd vid arbete vid produkten. Det är förbjudet att beträda säkerhetsområdet.
Om detta inte är möjligt, montera en teknisk fallsäkerhetsanordning vid fallkanten, t.ex. ett belastningsbart staket. Eller upprätta en teknisk uppsamlingsanordning, exempelvis en ställning eller ett fångnät.
Håll tillräckligt avstånd till en taklucka och till fönster i
plant tak. Säkra taklucka och fönster i plant tak under
arbetet, så att dessa inte kan beträdas eller falla igen,
exempelvis genom en låsning.
4.10.2 Ställa upp produkten
1.
▶
Använd de stora gummifötterna bland tillbehören. Använd den medföljande monteringsanvisningen.
Rikta in produkten exakt vågrätt.
2×1
A
B
▶
Demontera höger sidopanelen enligt illustrationen.
4.11.3 Demontera främre skyddskåpan
4.10.3 Bygga en skyddsvägg
2×1
Betingelse: Uppställningsplatsen är inte vindskyddad
▶
A
Upprätta en skyddsvägg, som skyddar mot vinden före
luftinsläppet.
4.10.4 Montera kondensatavloppsledning
1.
2.
B
Anslut kondensavrinningsledningen på kort avstånd till
ett stuprör.
Installera elvärme, i enlighet med lokala förhållanden,
för att hålla kondensavrinningsledningen frostfri.
▶
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
Demontera frontinklädnaden såsom visas på bilden.
183
5 Hydraulisk installation
4.11.4 Demontera luftutblåsgallret
4.12
Montera beklädnadsdelar
4.12.1 Montera luftintagsgallret
1.
B
2.
3.
4.
3×1
Fäst luftintagsgallret genom att sänka ner det i låsningen.
Fäst skruvarna på höger och vänster kant.
Montera de båda tvärstagen.
Anslut elen till temperatursensorn.
C
4.12.2 Montera luftutblåsgallret
1.
2.
A
Skjut in luftutblåsgallret lodrätt uppifrån och ner.
Fäst skruvarna på högerkanten.
4.12.3 Montera främre skyddskåpa
5×1
1.
2.
▶
Fäst frontinklädnaden genom att sänka ner det i låsningen.
Fäst skruvarna på den övre kanten.
4.12.4 Montera sidobeklädnad
Demontera luftinloppsgallret såsom visas på bilden.
1.
2.
4.11.5 Demontera vänster sidopanel
Fäst sidokåpan genom att sänka ner den i låsningen.
Fäst skruvarna på den övre kanten.
4.12.5 Montera panelens överdel
2×1
B
1.
2.
A
5
5.1
▶
Demontera vänster sidopanel enligt illustrationen.
Hydraulisk installation
Förbereda arbeten på köldmediekretsen
Fara!
Olycksrisk och risk för miljöskador om
köldmediet läcker ut!
4.11.6 Demontera luftintagsgallret
Vid beröring av köldmediet kan det uppstå
skador. Köldmedium som kommer ut i atmosfären orsakar miljöskador.
2×1
B
A
Lägg på panelens överdel.
Fäst skruvarna på höger och vänster kant.
▶
2×2
Utför arbeten på köldmediekretsen endast
om du har utbildning för detta.
Se upp!
Risk för materialskador vid utsugning av
köldmedium!
2
1
Vid utsugning av köldmediet kan det uppstå
materialskador genom frysning.
▶
E
3×1
D
C
3×1
1.
1.
2.
3.
184
Se till att kondensorn (värmeväxlaren) flödar inomhusenheten med hett vatten, vid
utsugning av köldmedium på sekundärsidan, eller att den töms helt.
Koppla från den elektriska anslutningen på temperatursensorn (1).
Demontera de båda tvärsträvorna(2) såsom visas på
bilden.
Demontera luftinloppsgallret såsom visas på bilden.
2.
3.
Utomhusenheten är fylld med köldmedium R410A.
Fastställ om det behövs ytterligare köldmedel
(→ Sida 187).
Se till att båda avstängningsventiler är stängda.
(→ Sida 176)
Skaffa passande och lämpliga köldmedieledningar enligt de tekniska data (→ Sida 199).
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Hydraulisk installation 5
4.
5.
6.
Använd i första hand köldmedieledningar från tillbehöret. Om du använder andra köldmedieledningar skall
du se till att köldmedieledningarna uppfyller dessa krav:
specialkopparrör för köldteknik. Termisk isolering. Väderbeständiga. UV-beständiga. Skydd mot gnagare.
Fläns enligt SAE-standard (90° fläns).
Se till att köldmedieledningarna är låsta fram till installationen. Vidta lämpliga åtgärder så att det inte tränger in
fuktig utomhusluft (t.ex. genom att fylla med kväve och
stänga med plugg).
Se till att ha erforderliga verktyg och nödvändiga apparater:
Alltid erforderligt
Ev. erforderligt
–
–
–
–
–
–
–
Flänsverktyg för 90°
fläns
Momentnyckel
Köldmedelsarmatur
Kväveslinga
Vakuumpump
Vakuummeter
–
Betingelse: Vägg montage
Köldmedieflaska med
R410A
Köldmedievåg, med
digital indikation
5.2
Dragning av köldmedieledningar
5.2.1
Utomhusenhet
Betingelse: Markuppställning
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Dra köldmedieledningarna från utomhusenheten och
genom ett lämpligt skyddsrör i marken, såsom visas på
bilden.
Böj rören endast en gång till deras slutgiltiga lägen.
Använd en böjfjäder eller ett böjverktyg för att undvika
knäckar.
Dra köldmedieledningarna från utomhusenheten genom
husets vägg.
Böj rören endast en gång till deras slutgiltiga lägen.
Använd en böjfjäder eller ett böjverktyg för att undvika
knäckar.
Ombesörj en vibrationsdämpning. Detta uppnår du genom att böja rören på ett sådant sätt att en omega-böj
uppstår, såsom visas på bilden.
Se till att köldmedieledningarna inte vidrör väggen.
Använd en isolerad väggklämma (isolerad klämma).
Dra köldmedieledningarna genom väggenomföringen,
med lätt lutning utåt.
5.2.2
▶
5.3
1.
2.
5.4
Inomhusenhet
Dra köldmedieledningarna från väggenomföringen till inomhusenhet (→ Inomhusenhetens installationsanvisning).
Demontera avstängningsventilernas
täckskydd
Ta bort skruvarna på den övre kanten.
Lossa de båda täckskydden genom att lyfta ur
låsningen.
Kapa rörändarna och förse dem med flänsar
Betingelse: Kopparrör utan fläns
▶
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
Håll rörändarna nedåt under bearbetningen. Undvik att
det kommer in metallspån, smuts eller fukt.
185
5 Hydraulisk installation
2
3.
1
▶
▶
▶
Kapa kopparröret med en rörkap (1) i rät vinkel.
Grada av röränden (2) inåt och utåt. Avlägsna alla spån
noggrant.
Skruva av den klinkade muttern på den tillhörande serviceventilen.
5.6
1.
90°
1
2.
Rördiameter
Åtdragningsmoment
VWL 35/5 och
VWL 55/5
1/2 "
50 till 60 Nm
VWL 75/5 till
VWL 125/5
5/8 "
65 till 75 Nm
Anslut vätskeledningen (1). Dra åt flänsmuttrarna.
Stäng serviceventilen med en tång.
5.5.2
▶
Produkt
Produkt
Rördiameter
Åtdragningsmoment
VWL 35/5 och
VWL 55/5
1/4 "
15 till 20 Nm
VWL 75/5 till
VWL 125/5
3/8 "
35 till 45 Nm
Inomhusenhet
Anslut hetasledningen och vätskeledningen till inomhusenheten (→ Inomhusenhetens installationsanvisning).
Kontrollera att köldmediekretsen är tät
Se till att båda avstängningsventiler på utomhusenheten är fortsatt stängda.
Observera maximalt drifttryck i köldmediekretsen. Se
tekniska data (→ Sida 199).
1
2
2
1
3
▶
▶
▶
▶
Skjut på flänsmuttern (3) på röränden.
Använd ett flänsverktyg för en flänsning enligt SAE-standard (90° fläns).
Lägg röränden i en passande matris på flänsverktyget
(1). Låt röränden sticka ut 1 mm. Spänn in röränden.
Expandera röränden (2) med flänsverktyget.
5.5
Ansluta köldmedieledningar
5.5.1
Utomhusenhet
N
4
3.
4.
1
5.
6.
7.
2
1.
2.
Applicera en droppe flänsolja på rörändarnas utsidor.
Anslut hetgasledningen (2). Dra åt flänsmuttrarna.
Stäng serviceventilen med en tång.
8.
3
Anslut en köldmediearmatur (2) med en kulkran (3) på
hetgasledningens underhållsanslutning.
Anslut köldmediearmaturen med en kulkran (1) på en
kväveflaska (4). Använd torrt kväve.
Öppna båda kulventiler.
Öppna kväveflaskan.
– Kontrolltryck: 2,5 MPa (25 bar)
Anslut kväveflaskan och kulkranen (1).
– Väntetid: 10 minuter
Kontrollera om trycket är stabilt. Kontrollera att alla
anslutningar i köldmedelskretsen är täta, framför allt
flänskopplingarna till ytter- och innerenheten. Använd
läckspray.
Resultat 1:
Trycket är stabilt – inget läckage hittades:
▶ Kontrollen är avslutad. Släpp ut all kvävegas via
köldmedelsarmaturen.
▶ Stäng kulkranen (3).
Resultat 2:
Trycket sjunker – eller läckage hittades:
▶ Åtgärda orsaken till läckaget.
186
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Hydraulisk installation 5
▶
5.7
Upprepa kontrollen.
Resultat 2:
Evakuering av köldmediekretsen
Trycket ökar.
▶ Upprepa den andra kontrollen.
Anmärkning
Genom evakuering av köldmediekretsen avlägsnas samtidigt återstående fukt från köldmediekretsen. Den tid som denna procedur tar beror på
återstående fukt och utomhustemperatur.
1.
5.8
Påfyllning av extra köldmedium
Fara!
Risk för olyckor på grund av köldmedium
som läcker ut!
Vid beröring av köldmediet kan det uppstå
skador.
Se till att båda avstängningsventiler på utomhusenheten är fortsatt stängda.
1
▶
Använd skyddsutrustning (skyddsglasögon och handskar).
3
2
1.
5
4
Fastställ den enkla längden på köldmedieledningen.
Beräkna erforderlig mängd köldmedel.
Produkt
Enkel längd
köldmedieledning
Erforderliga extra
verktyg
Alla
≤ 15 m
Inget
VWL 35/5 och
VWL 55/5
> 15 m
30 g per ytterligare
meter (över 15 m)
VWL 75/5 till
VWL 125/5
> 15 m
70 g per ytterligare
meter (över 15 m)
Betingelse: Längd på köldmedieledningen > 15 m
2.
3.
4.
5.
6.
Anslut en köldmediearmatur (3) med en kulkran (4) på
hetgasledningens underhållsanslutning.
Anslut köldmediearmaturen med en kulkran (2) på en
vakuummätare (1) och en vakuumpump (5).
Öppna båda kulventiler.
Första kontroll: Starta vakuumpumpen. Evakuera
köldmedelsledningarna och innerenhetens värmeväxlarplatta.
– Absolut tryck som ska nås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens gångtid: 30 minuter
Stäng av vakuumpumpen. Vänta 3 minuter. Kontrollera
trycket.
▶
Se till att båda avstängningsventiler på utomhusenheten
är fortsatt stängda.
1
2
R410A
Resultat 1:
Trycket är stabilt:
▶ Den första kontrollen är avslutad. Börja med den
andra kontrollen (steg 7).
4
3
Resultat 2:
7.
8.
Trycket ökar.
▶ Det finns en läcka: Kontrollera flänskopplingarna till
ytter- och innerenhet. Åtgärda orsaken till läckaget.
Börja med den andra kontrollen (steg 7).
▶ Det finns återstående fukt: Utför en torkning. Börja
med den andra kontrollen (steg 7).
Andra kontroll: Starta vakuumpumpen. Evakuera köldmedelsledningarna och innerenhetens värmeväxlarplatta.
– Absolut tryck som ska nås: 0,1 kPa (1,0 mbar)
– Vakuumpumpens gångtid: 30 minuter
Stäng av vakuumpumpen. Vänta 3 minuter. Kontrollera
trycket.
Resultat 1:
Trycket är stabilt:
▶ Den andra kontrollen är avslutad. Stäng kulventilerna (2) och (4).
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
5
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Anslut köldmediearmaturen (2) med kulkranen (1) till en
köldmedieflaska (4).
– Köldmedium som ska användas: R410A
Ställ köldmedieflaskan på vågen (5). Om köldmedieflaskan har ett sänkrör, ställ flaskan upp-och-ner på vågen.
Håll kulkranen (3) stängd fortfarande. Öppna köldmedelsflaskan och kulventilen (1).
När slangarna har fyllts med köldmedium, ställ vågen på
noll.
Öppna kulkranen (3). Fyll utomhusenheten med den
beräknade mängden köldmedium.
Stäng båda kulventiler.
Stäng köldmedelsflaskan.
187
6 Elinstallation
5.9
Öppna avstängningsventilerna, släpp ut
köldmediumet
Fara!
Risk för olyckor på grund av köldmedium
som läcker ut!
6
6.1
En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan
äventyra driftsäkerheten och leda till personskador och materiella skador.
Använd skyddsutrustning (skyddsglasögon och handskar).
▶
1.
2.
3.
1
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avlägsna de två locken (1).
Skruva ut de båda insexskruvarna till stoppet.
◁ Köldmediumet strömmar in i köldmedieledningarna
och in i inomhusenheten (värmeväxlaren).
Kontrollera att det inte läcker ut något köldmedium.
Kontrollera särskilt alla skruvkopplingar och ventiler.
Skruva på de båda locken. Dra fast locken.
Avsluta arbeten på köldmediekretsen
Skilj köldmedelsarmaturen från underhållsanslutningen.
Skruva på täckkåpan på underhållsanslutningen.
Förse köldmedieanslutningarna på utomhusenheten
med termisk isolering.
Förse köldmedieanslutningarna på inomhusenheten
med termisk isolering.
Fyll i dekalen om köldmediemängd. Den sitter till vänster, bredvid serviceventilen. Notera följande: Den fabrikspåfyllda mängden köldmedium (se typskylt), extra
påfylld köldmediemängd och total köldmediemängd.
För in uppgifter i anläggningsboken.
Montera locket på serviceventilerna.
Förbereda den elektriska installationen
Fara!
Livsfara på grund av elektriska stötar vid
felaktig elanslutning!
Vid beröring av köldmediet kan det uppstå
skador.
▶
Elinstallation
6.2
▶
▶
▶
▶
6.3
Utför aldrig elinstallationer om du inte är
utbildad installatör med behörighet för
sådana arbeten.
Beakta de tekniska anslutningsförutsättningarna för
anslutning till elbolagets elnät.
Fastställ om funktionen EVU-spärr är avsedd för produkten och hur strömförsörjningen för produkten ska
utformas beroende på avstängningstyp.
Se typskylten om produkten behöver en elektrisk anslutning av typ 1~/230V eller 3~/400V.
Fastställ produktens nominella strömstyrka på typskylten. Utifrån detta kan du fastställa lämpliga kabelareor
för de elektriska ledningarna.
Förbered dragning av elkablar från byggnaden genom
väggenomföringen och till produkten.
Krav på de elektriska komponenterna
För nätanslutningen skall flexibla slangledningar användas, som är lämpliga att dras utomhus. Specifikationen
skall minst uppfylla kraven i standarden 60245 IEC 57
med förkortningen H05RN-F.
De elektriska avskiljningsanordningarna (ledningsskyddsbrytare) skall uppvisa en kontaktöppning på minst 3 mm.
För den elektriska säkringen skall tröga säkringar (ledningsskyddsbrytare) med karakteristiken C. Vid en 3fasig nätanslutning skall säkringarna vara 3-poligt kopplande.
För personskyddet skall allströmskänsliga jordfelsbrytare
av typen B användas, om det är föreskrivet för installationsplatsen.
Installera komponenter för funktion EVUspärr
Om funktionen EVU-spärr är avsedd kan värmepumpens
värmegenerering periodvis stängas av via energiförsörjningsföretaget.
Avstängningen kan då, beroende på uppgifterna från energiförsörjningsföretaget, ske på två sätt:
–
–
Signalen för avstängning leds till anslutning S21 för inomhusenheten (elektroniskt styrd avstängning).
Signalen för avstängning leds till ett eget frånkopplingsskydd i säkringsboxen (hård avstängning).
Betingelse: Funktionen EVU-spärr avsedd
▶
▶
188
Installera och koppla till extra komponenter i byggnadens
räknar-/kopplingsbox.
Följ installationsanvisningen för inomhusenheten.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Elinstallation 6
6.4
1.
2.
Öppna kopplingsboxen
Lossa de båda skruvarna i den nedre kanten.
Lossa de båda täckskydden genom att lyfta ur
låsningen.
6.5
1.
6.
7.
6.6.2
Skala elkabeln
1.
Kapa den elektriska ledningen vid behov.
≤ 30 mm
2.
X210
Anslut strömförsörjningen, 1~/230V
Se upp!
Risk för materialskador vid för hög anslutningsspänning!
▶
▶
Försäkra dig om att 1-fas-elnätets nominella spänning är 230 V (+10%/-15%).
Fall
Typ av anslutning
EVU-spärr inte avsedd
Enkel strömförsörjning
EVU-spärr avsedd, avstängning via
frånkopplingsskydd
6.6.1
1.
Tvådelad strömförsörjning
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L
1
L
N
2
1
3.
4.
5.
6.
Fastställ en anslutningstyp:
EVU-spärr avsedd, avstängning via
anslutning S21
X211
2.
Överstiger nätspänningen 253 V kan de
elektroniska komponenterna förstöras.
1~/230V, tvådelad strömförsörjning
Installera två jordfelsbrytare för produkten, om det är
föreskrivet för installationsplatsen.
X200
Avisolera den elektriska ledningen såsom visas på bilden. Var noga med att inte skada de enskilda ledarnas
isoleringar.
6.6
Anslut en nätkabel på anslutningen X200 i kopplingsboxen.
Fäst nätkabeln med dragavlastningsklämman.
7.
8.
9.
6.7
Installera två elektriska avskiljningar (ledningsskyddsbrytare), såsom visas på bilden.
Använd två 3-poliga nätanslutningsledningar.
Dra nätkabeln från byggnaden genom väggenomföringen till produkten.
Skala elkabeln. (→ Sida 189)
Anslut nätanslutningsledningen (från värmepumpströmräknaren) i kopplingsboxen till anslutning X200.
Avlägsna den 2-poliga bryggan på anslutningen X210, .
Anslut nätanslutningsledningen (från hushållsströmräknaren) till anslutningen X211.
Fäst nätkabeln med dragavlastningsklämmorna.
Anslut strömförsörjningen, 3~/400V
Se upp!
Risk för materialskador vid för hög anslutningsspänning!
1~/230V, enkel strömförsörjning
Installera en jordfelsbrytare för produkten, om det är
föreskrivet för installationsplatsen.
Överstiger nätspänningen 440 V kan de
elektroniska komponenterna förstöras.
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
▶
N
L
Se upp!
Risk för materialskador vid för stor spänningsdifferens!
1
Om spänningsdifferensen mellan de enskilda
faserna i strömförsörjningen är för stor kan
det leda till felfunktion hos produkten.
2
1
2.
3.
4.
5.
Installera två elektriska avskiljningar (ledningsskyddsbrytare) för produkten, såsom visas på bilden.
Använd en 3-polig nätkabel.
Dra nätkabeln från byggnaden genom väggenomföringen till produkten.
Skala elkabeln. (→ Sida 189)
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
Försäkra dig om att 3-fas-elnätets nominella spänning är 400 V (+10%/-15%).
▶
▶
Se till att det råder en spänningsdifferens
på under 2 % mellan de enskilda faserna.
Fastställ en anslutningstyp:
189
7 Driftsättning
Fall
Typ av anslutning
EVU-spärr inte avsedd
Enkel strömförsörjning
EVU-spärr avsedd, avstängning via
anslutning S21
EVU-spärr avsedd, avstängning via
frånkopplingsskydd
6.7.1
1.
Tvådelad strömförsörjning
6.
Anslut den 5-poliga nätanslutningsledningen i kopplingsboxen till anslutningen X200.
Avlägsna den 2-poliga bryggan på anslutningen X210, .
Anslut den 3-poliga nätanslutningsledningen till anslutningen X211.
Fäst nätkabeln med dragavlastningsklämmorna.
7.
8.
9.
6.8
3~/400V, enkel strömförsörjning
Installera en jordfelsbrytare för produkten, om det är
föreskrivet för installationsplatsen.
Ansluta eBUS-kabel
Betingelse: Köldmedieledningar med eBUS-kabel
▶
▶
Anslut en eBUS-kabel på anslutningen X206, BUS.
Fäst eBUS-kabeln med dragavlastningsklämman.
Betingelse: Separat eBUS-kabel
X200
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
▶
▶
Använd en 2-polig eBUS-kabel med en area på 0,75
mm².
Dra eBUS-kabeln från huset till produkten, genom väggenomföringen.
1
S20
X206
2
BUS
1
2.
Installera två elektriska avskiljningar (ledningsskyddsbrytare) för produkten, såsom visas på bilden.
Använd en 5-polig nätkabel.
Dra nätkabeln från byggnaden genom väggenomföringen till produkten.
Skala elkabeln. (→ Sida 189)
Anslut en nätkabel på anslutningen X200 i kopplingsboxen.
Fäst nätkabeln med dragavlastningsklämman.
3.
4.
5.
6.
7.
6.7.2
1.
3~/400V, tvådelad strömförsörjning
Installera två jordfelsbrytare för produkten, om det är
föreskrivet för installationsplatsen.
▶
▶
▶
X210
X211
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
3
N
L3
L2
L1
1
L
N
2
1
2.
3.
4.
5.
190
Installera två elektriska avskiljningar (ledningsskyddsbrytare), såsom visas på bilden.
Använd en 5-polig nätanslutningsledning (från värmepump-strömräknaren) och en 3-polig nätanslutningsledning (från hushållsströmräknaren).
Dra nätkabeln från byggnaden genom väggenomföringen till produkten.
Skala elkabeln. (→ Sida 189)
▶
▶
▶
▶
▶
-
1
+
eBUS
Stäng elskåpet
Fäst täckskyddet genom att sänka ner det i låsningen.
Fäst täckskyddet med de båda skruvarna i den undre
kanten.
6.11
▶
3
2
Observera kopplingsschemat i bilagan.
1.
2.
7.1
4
Anslut tillbehör
6.10
7
5
Anslut en eBUS-kabel på anslutningen X206, BUS.
Fäst eBUS-kabeln med dragavlastningsklämman.
6.9
▶
X200
S21
6
Försegla väggenomföringen
Försegla väggenomföringen med en lämplig tätningsmassa.
Driftsättning
Kontrollera före inkoppling
Kontrollera om alla hydrauliska anslutningar är korrekt
utförda.
Kontrollera om alla elektriska anslutningar är korrekt utförda.
Kontrollera om en elektrisk frånskiljning är installerad.
Kontrollera om installationsplatsen är föreskriven, om en
jordskyddsbrytare har installerats.
Läs igenom bruksanvisningen.
Säkerställ att det gått minst 30 minuter från uppställningen och till start av produkten.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Anpassning till anläggningen 8
7.2
▶
Koppla in produkten
Slå från frånskiljaren (ledningsskyddsbrytaren) som är
ansluten till produkten.
7.3
▶
Utför inställningarna på inomhusenhetens
styrning
Följ beskrivningen (→ Inomhusenhetens installationsanvisning, Idrifttagning).
7.4
Göra inställningar på systemregleringen
Giltighet: Systemstyrning finns
1.
Följ beskrivningen (→ Inomhusenhetens installationsanvisning, Idrifttagning).
Följ beskrivningen (→ Systemstyrningens installationsanvisning, Idrifttagning).
2.
11
Besiktning och underhåll
11.1
▶
▶
Observera arbetsschema och intervall
Använd tabellen Besiktnings- och underhållsarbeten i
bilagan.
Håll de nämnda intervallen. Utför alla nämnda arbeten.
11.2
Skaffa reservdelar
Apparatens originaldelar är certifierade i enlighet med kontroll av CE-överensstämmelse. Information om tillgängliga
Vaillant-originalreservdelar finns under de kontaktadresser
som anges på baksidan.
▶
Använd endast Vaillant-originalreservdelar när du behöver reservdelar vid underhåll eller reparation.
11.3
Förbereda besiktning och underhåll
Beakta grundläggande säkerhetsregler innan du utför besiktnings- och underhållsarbeten, eller monterar reservdelar.
8
Anpassning till anläggningen
8.1
▶
Anpassa inställningar på inomhusenhetens
styrning
Använd tabellen Översikt Installatörsnivå (→ Inomhusenhetens installationsanvisning, bilaga).
▶
▶
▶
Slå ifrån alla frånskiljningsbrytare (ledningsskyddsbrytare) i byggnaden med vilka produkten är ansluten.
Koppla loss produkten från strömförsörjningen.
När du arbetar på produkten, skydda alla elektriska komponenter mot stänkande vatten.
11.4
Ordna med arbetssäkerhet
Giltighet: Plant tak
9
Överlämning till användaren
9.1
▶
▶
▶
Underrätta driftansvarig
Informera den driftansvariga om driften.
Hänvisa speciellt till säkerhetsanvisningarna.
Informera driftansvarig om nödvändigheten av regelbundet underhåll.
10
Det plana taket utgör ett säkerhetskritiskt område. Följ absolut dessa säkerhetsregler vid arbeten vid produkten:
▶
▶
▶
Felavhjälpning
10.1
Felmeddelanden
▶
Vid fel visas en felkod på skärmen på inomhusenhetens styrning.
▶
Använd tabellen Översikt Felmeddelanden (→ Inomhusenhetens installationsanvisning, bilaga).
10.2
▶
Andra störningar
Ordna med säker åtkomst till det plana taket.
Kontrollera att det finns ett säkerhetsavstånd på 2 m till
fallkanten, samt erforderligt avstånd vid arbete vid produkten. Det är förbjudet att beträda säkerhetsområdet.
Om detta inte är fallet, kontrollera om det finns en teknisk
fallsäkerhetsanordning monterad vid fallkanten, t.ex. ett
belastningsbart staket, eller en teknisk uppfångningsanordning, t.ex. en ställning eller fångnät.
Om en taklucka eller ett fönster plant tak befinner sig i
närheten, säkra så att de inte kan beträdas och så att
man inte kan falla ut ur dem, t.ex. genom en låsanordning.
11.5
▶
Använd tabellen Översikt Felsökning (→ Inomhusenhetens installationsanvisning, bilaga).
Rengör produkten
Gör rent produkten endast när alla paneler och kåpor är
monterade.
Varning!
Risk för skador vid vattenstänk!
Produkten innehåller elektriska komponenter
som kan skadas av vattenstänk.
▶
▶
▶
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
Rengör inte produkten med högtryckstvätt
eller riktad vattenstråle.
Rengör produkten med en svamp och varmt vatten med
rengöringsmedel.
Använd inte skurmedel. Använd inte lösningsmedel. Använd inga klor- eller ammoniakhaltiga rengöringsmedel.
191
11 Besiktning och underhåll
11.6
1.
Kontrollera/gör rent förångaren
Kontrollera förångaren visuellt bakifrån, genom luftintagsgallret.
Kontrollera om det har fastnat smuts mellan lamellerna,
eller om det finns avlagringar på lamellerna.
2.
1
Betingelse: Rengöring krävs
▶
▶
Montera panelens överdel. (→ Sida 183)
Demontera vänster sidopanel. (→ Sida 184)
2
▶
▶
Gör rent spalten mellan lamellerna med en mjuk borste.
Akta så att inte lamellerna böjs.
Räta vid behov ut böjda lameller med en lamellkam.
11.7
1.
2.
3.
4.
Kontrollera fläkt
Montera panelens överdel. (→ Sida 183)
Demontera luftutblåsgallret. (→ Sida 184)
Rotera fläkten med handen.
Kontrollera att fläkten roterar lätt.
11.8
1.
2.
Kontrollera/gör rent kondensavrinningen
Montera panelens överdel. (→ Sida 183)
Kontrollera kondenstråget och kondensavrinningsledningen uppifrån.
Kontrollera om det har samlats smuts i kondenstråget
eller i kondensavrinningsledningen.
3.
5.
Kontrollera om komponenter och rörledningar är fria
från smuts och korrosion.
6.
Kontrollera att skyddskåporna (1) på de interna underhållsanslutningarna sitter fast.
Kontrollera att skyddskåpan (2) på de externa underhållsanslutningarna sitter fast.
Kontrollera om den termiska isoleringen på köldmedieledningen är fri från skador.
Kontrollera att köldmedieledningarna har dragits utan
knäckar.
7.
8.
9.
11.10 Kontrollera att köldmediekretsen är tät
Giltighet: endast produkter med köldmediemängd ≥ 2,4 kg, utom Danmark
ELLER endast produkter med köldmediemängd ≥ 1,0 kg, Danmark
1.
Betingelse: Rengöring krävs
▶
▶
▶
Demontera vänster sidopanel. (→ Sida 184)
Gör rent kondenstråget och kondensavrinningsledningen.
Kontrollera att vattnet kan rinna av fritt. Häll i ca. 1 liter
vatten i kondenstråget.
11.9
1.
2.
3.
4.
192
Kontrollera köldmediekretsen
Montera panelens överdel. (→ Sida 183)
Demontera kåpan på serviceventilerna. (→ Sida 185)
Demontera höger sidopanel. (→ Sida 183)
Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 183)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Se till att denna årliga täthetskontroll utförs på
köldmediekretsen i enlighet med förordningen
(EU) Nr. 517/2014.
Montera panelens överdel. (→ Sida 183)
Demontera kåpan på serviceventilerna. (→ Sida 185)
Demontera höger sidopanel. (→ Sida 183)
Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 183)
Kontrollera om komponenterna i köldmediekretsen och
köldmedieledningarna är fria från skador, korrosion och
oljeläckage.
Kontrollera komponenterna i köldmediekretsen och
att köldmedieledningarna är täta. Använd en läckagesökapparat som är lämplig för finkontroll av köldmedieledningar.
Dokumentera resultatet av täthetskontrollen i anläggningsboken.
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Avställning 12
11.11 Kontrollera elektriska anslutningar
13
1.
2.
13.1
Öppna kopplingsboxen. (→ Sida 189)
Kontrollera att alla elektriska anslutningar sitter fast i
uttagen eller klämmorna.
Kontrollera jordningen.
Kontrollera om nätkabeln är fri från skador.
3.
4.
11.12 Kontrollera om de små gummifötterna är
slitna
1.
3.
▶
▶
Produkten innehåller köldmediet R410A.
Köldmediet får inte hamna i atmosfären.
R410A är en växthusgas som omfattas av
Kyoto-protokollet med GWP 2088 (GWP =
Global Warming Potential).
▶
Skaffa och montera nya gummifötter.
Montera beklädnadsdelarna.
Koppla in strömförsörjning och produkten.
Ta produkten i drift.
Utför ett drifttest och en säkerhetskontroll.
12
12.1
1.
2.
12.2
1.
2.
Avfallshantering av köldmediet
Varning!
Risk för miljöskador!
11.13 Utföra besiktning och underhåll
▶
▶
▶
▶
Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.
Följ alla relevanta bestämmelser.
13.2
Betingelse: Byte krävs
▶
Återvinning och avfallshantering
Avfallshantering av förpackningen
Kontrollera om de små gummifötterna är tydligt stukade.
Kontrollera att de små gummifötterna inte har några
tydliga sprickor.
Kontrollera om det finns avsevärd korrosion på de små
gummifötternas förskruvning.
2.
Återvinning och avfallshantering
▶
Innan produkten avfallshanteras måste
köldmediet i produkten värmepumpen
först tömmas i särskilda behållare och
sedan återvinnas eller förvaras i enlighet
med gällande föreskrifter.
Se till att avfallshanteringen av köldmediet utförs av en
kvalificerad person.
Avställning
Tillfällig avställning av produkten
Slå från avskiljaren (ledningsskyddsbrytaren) inne i
byggnaden, som är ansluten till produkten.
Koppla loss produkten från strömförsörjningen.
Slutgiltig avställning av produkten
Slå från avskiljaren (ledningsskyddsbrytaren) inne i
byggnaden, som är ansluten till produkten.
Koppla loss produkten från strömförsörjningen.
Se upp!
Risk för materialskador vid utsugning av
köldmedium!
Vid utsugning av köldmediet kan det uppstå
materialskador genom frysning.
▶
3.
4.
Se till att kondensorn (värmeväxlaren) flödar inomhusenheten med hett vatten, vid
utsugning av köldmedium på sekundärsidan, eller att den töms helt.
Sug ut köldmediet.
Återvinn eller kassera produkten och dess komponenter.
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
193
Bilaga
Bilaga
A
Funktionsschema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
18
17
16
15
14
13
12
11
1
Temperatursensor, vid luftintaget
A
2
Filter
B
Anslutning hetgasledning (flänskoppling)
3
Elektronisk expansionsventil
11
Temperatursensor, efter kompressorn
4
Underhållsanslutning, i lågtrycksområdet
12
Kompressor
5
Temperatursensor, före kompressorn
13
Köldmediefrånskiljare
6
Fyrvägsventil
14
Köldmedietank
7
Temperatursensor, vid kompressorn
15
Filter/tork
8
Underhållsanslutning, i högtrycksområdet
16
Temperatursensor, vid förångaren
9
Tryckgivare
17
Förångare (värmeväxlare)
10
Tryckvakt
18
Fläkt
194
Anslutning vätskeledning (flänskoppling)
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Bilaga
B
Säkerhetsanordningar
1
2
3
TI
T
4
5
6
TI
TI
31
30
7
29
28
TI
TI
27
26
8
9
10
11
TCE
TI
12
PT
13
PZHH
14
25
15
22
21
24
23
T
16
TI
17
20
18
TI
TI
19
1
Cirkulationspump
15
Kompressor, med köldmediefrånskiljare
2
Temperatursensor, bakom tillsatsvärmen
16
Temperaturvakt, på kompressorn
3
Temperaturbegränsare
17
Temperatursensor, före kompressorn
4
Elektrisk tillsatsvärme
18
Serviceuttag, lågtryckssida
5
Avluftningsventil
19
Temperatursensor, luftintag
6
Temperatursensor, framledning värme
20
Förångare (värmeväxlare)
7
Kondensor (värmeväxlare)
21
Fläkt
8
Temperatursensor, före kondensorn
22
Köldmedietank
9
Avstängningsventil, tryckrör
23
Temperatursensor, vid förångaren
10
Fyrvägsventil
24
Filter
11
Serviceuttag, högtryckssida
25
Elektronisk expansionsventil
12
Temperatursensor, efter kompressorn
26
Torkfilter
13
Tryckgivare, i högtryckssida
27
Avstängningsventil, vätskeledning
14
Tryckvakt, i högtryckssida
28
Temperatursensor, efter kondensorn
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
195
Bilaga
29
Temperatursensor, returledning värme
30
Tömningsventil
C
Kopplingsschema
C.1
31
Expansionskärl
Anslutningsschema, del 1a, för anslutning 1~/230V
11
1
10
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
X211
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
1~/230V
L
3
3
2
1
9
1
2
3
8
1
2
3
N
L
1
2
3
N
L
7
N
L3
L2
L1
N
L
X214
12
X206
X213
S20
S21
BUS
6
5
4
4
5
3
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
Kretskort INSTALLER BOARD
7
Anslutning till kretskortet HMU
2
Anslutning av strömförsörjning
8
3
Bygel, beroende på anslutningstyp (EVU-spärr)
4
Ingång för maximaltermostat, ej använd
9
Spänningsmatning för fläkt 2 (endast på produkt
VWL 105/5 och VWL 125/5)
Spänningsmatning för fläkt 1
5
Ingång S21, används ej
10
Kompressor
6
Anslutning eBUS-kabel
11
Komponentgrupp INVERTER
12
Säkerhetsklenspänningens (SELV) område
196
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Bilaga
C.2
Anslutningsschema, del 1b, för anslutning 3~/400V
11
12
1
2
1
2
3
4
5
N
L3
L2
L1
X200
X201
X210
10
X211
9
8
7
N
L3
L2
L1
5
4
3
2
1
L
N
2
L
N
4
1
N
L3
L2
L1
3~/400V
3
3
2
1
1
2
3
N
L
X214
1
2
3
N
L
X213
1
2
3
N
L
13
X206
S20
S21
BUS
6
5
4
3
4
5
2
-
1
+
X212
eBUS
6
1
Kretskort INSTALLER BOARD
2
Anslutning av strömförsörjning
3
Bygel, beroende på anslutningstyp (EVU-spärr)
4
Ingång för maximaltermostat, ej använd
5
Ingång S21, används ej
11
Strypning (endast vid produkt VWL 105/5 och
VWL 125/5)
Kompressor
6
Anslutning eBUS-kabel
12
Komponentgrupp INVERTER
7
Anslutning till kretskortet HMU
13
Säkerhetsklenspänningens (SELV) område
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
8
9
10
Spänningsmatning för fläkt 2 (endast på produkt
VWL 105/5 och VWL 125/5)
Spänningsmatning för fläkt 1
197
Bilaga
C.3
Kopplingsschema, del 2
1
X25
16
3
4
1
2
X24
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
X23
17
X27
M
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
S20
X21
14
p
13
˽
12
p
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
X100 / X106
10
˽
˽
9
8
S21
BUS
18
X16
X15
11
2
6
5
4
3
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
3
2
1
L
N
3
2
1
L
S
N
4
3
2
1
L
N
4
3
2
1
4
X22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
X11
X13
X14
˽
X28
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
X1
5
M
6
7
1
Kretskort HMU
10
Temperatursensor, efter kompressorn
2
11
Temperatursensor, före kompressorn
3
Styrning för fläkt 2 (endast på produkt VWL 105/5
och VWL 125/5)
Anslutning till kretskortet INSTALLER BOARD
12
Tryckvakt
4
Vevhusvärmare
13
Temperaturvakt
5
Fyrvägsventil
14
Tryckgivare
6
Kondensvattenvärmare
15
Elektronisk expansionsventil
7
Anslutning till kretskortet INSTALLER BOARD
16
Aktivering för komponentgrupp INVERTER
8
Temperatursensor, vid luftintaget
17
Insticksplats för kodmotstånd för kylningdrift
9
Styrning för fläkt 1
18
Säkerhetsklenspänningens (SELV) område
198
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Bilaga
D
Besiktnings- och underhållsarbeten
#
Underhållsarbete
Intervall
1
Rengör produkten
En gång om året
191
2
Kontrollera/gör rent förångaren
En gång om året
192
3
Kontrollera fläkt
En gång om året
192
4
Kontrollera/gör rent kondensavrinningen
En gång om året
192
5
Kontrollera köldmediekretsen
En gång om året
192
6
En gång om året
Giltighet: endast produkter med köldmediemängd ≥ 2,4 kg, utom
Danmark
ELLER endast produkter med köldmediemängd ≥ 1,0 kg, Danmark
Kontrollera att köldmediekretsen är tät
192
7
Kontrollera elektriska anslutningar
En gång om året
193
8
Kontrollera om de små gummifötterna är slitna
En gång om året efter 3 år
193
E
Tekniska data
Anmärkning
Följande effektdata gäller för nya produkter med rena värmeväxlare.
Anmärkning
Effektdata täcker även viskningsdrift (drift med lägre buller).
Anmärkning
Värdena enligt EN 14825 fastställs med en särskild testmetod. Informationer om detta får du om du anger "Testmetod" EN 14825" från tillverkaren av produkten.
Tekniska data – allmänt
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
1 100 mm
Höjd
765 mm
765 mm
965 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
1 565 mm
Djup
Bredd
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
Vikt utan förpackning
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Vikt, driftklar
82 kg
82 kg
113 kg
191 kg
191 kg
191 kg
191 kg
Dimensioneringsspänning
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
230 V
(+10%/15%),
50 Hz,
1~/N/PE
400 V
(+10%/15%),
50 Hz,
3~/N/PE
Nominellt tryck, maximalt
2,96 kW
2,96 kW
3,84 kW
4,90 kW
7,60 kW
4,90 kW
7,60 kW
Nominell ström, maximalt
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Startström
11,5 A
11,5 A
14,9 A
21,3 A
13,5 A
21,3 A
13,5 A
Skyddsklass
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
IP 15 B
Säkringstyp
Karakteristik
C, trög, 1polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 1polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 1polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 1polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 3polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 1polig
kopplande
Karakteristik
C, trög, 3polig
kopplande
Överspänningskategori
II
II
II
II
II
II
II
Fläkt, effektförbrukning
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
50 W
1
1
1
2
2
2
2
Fläkt, antal
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
199
Bilaga
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
Fläkt, varvtal, maximalt
Fläkt , luftflöde, maximalt
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
620 Varv/min 620 Varv/min 620 Varv/min 680 Varv/min 680 Varv/min 680 Varv/min 680 Varv/min
2 300 m³/h
2 300 m³/h
2 300 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
5 100 m³/h
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Material, köldmedieledning
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar
Enkel längd, köldmedieledning, minsta
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Enkel längd, köldmedieledning, maximal
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Godkänd höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Anslutningsteknik, köldmedieledning
Flänskoppling
Flänskoppling
Flänskoppling
Flänskoppling
Flänskoppling
Flänskoppling
Flänskoppling
Ytterdiameter, hetgasledning
1/2 "
(12,7 mm)
1/2 "
(12,7 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
5/8 "
(15,875 mm)
Ytterdiameter, vätskeledning
1/4 "
(6,35 mm)
1/4 "
(6,35 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
3/8 "
(9,575 mm)
Minsta väggtjocklek, hetgasledning
0,8 mm
0,8 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
0,95 mm
Minsta väggtjocklek, vätskeledning
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
Köldmedium, typ
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Köldmedium, påfyllningsvolym
1,50 kg
1,50 kg
2,39 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
3,60 kg
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
Tekniska data – köldmediekrets
Köldmedium, Global Warming Potential (GWP)
Köldmedium, CO2-ekvivalent
Tillåtet drifttryck, maximalt
Kompressor, konstruktion
3,13 t
3,13 t
4,99 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
7,52 t
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
4,15 MPa
(41,50 bar)
Rullkolv
Rullkolv
Rullkolv
Rullkolv
Rullkolv
Rullkolv
Rullkolv
Kompressor, oljetyp
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Specifik polyvinylester
(PVE)
Kompressor, styrning
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk
Tekniska data – användningsgränser, värmedrift
Lufttemperatur, minimal
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maximal
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
20 ℃
Lufttemperatur, minimal, vid
varmvattenladdning
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
−20 ℃
Lufttemperatur, maximal, vid
varmvattenberedning
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
43 ℃
Tekniska data – användningsgränser, kyldrift
Giltighet: Produkt med kyldrift
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Lufttemperatur, minimal
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
15 ℃
Lufttemperatur, maximal
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
46 ℃
200
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
Bilaga
Tekniska data – effekt, värmedrift
Värmeeffekt , A2/W35
Effekttal, COP, EN 14511,
A2/W35
Effektförbrukning, effektiv,
A2/W35
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
2,50 kW
3,40 kW
4,60 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
8,30 kW
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,70
3,70
0,66 kW
0,89 kW
1,21 kW
2,13 kW
2,13 kW
2,24 kW
2,24 kW
Strömeffekt, A2/W35
3,20 A
4,40 A
5,50 A
10,20 A
3,30 A
10,50 A
3,40 A
Värmeeffekt , A7/W35
3,20 kW
4,50 kW
5,80 kW
9,80 kW
9,80 kW
10,30 kW
10,30 kW
5,00
4,80
4,70
4,70
4,70
4,60
4,60
0,64 kW
0,94 kW
1,23 kW
2,09 kW
2,09 kW
2,24 kW
2,24 kW
Effekttal, COP, EN 14511,
A7/W35
Effektförbrukning, effektiv,
A7/W35
Strömeffekt, A7/W35
3,20 A
4,60 A
5,80 A
9,90 A
3,20 A
10,50 A
3,50 A
Värmeeffekt , A7/W45
3,10 kW
4,10 kW
5,50 kW
9,10 kW
9,10 kW
9,70 kW
9,70 kW
3,60
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
3,50
0,86 kW
1,17 kW
1,53 kW
2,60 kW
2,60 kW
2,77 kW
2,77 kW
Effekttal, COP, EN 14511,
A7/W45
Effektförbrukning, effektiv,
A7/W45
Strömeffekt, A7/W45
4,10 A
5,40 A
6,80 A
12,00 A
4,10 A
12,70 A
4,30 A
Värmeeffekt , A7/W55
2,80 kW
3,70 kW
5,00 kW
10,40 kW
10,40 kW
11,00 kW
11,00 kW
2,60
2,70
2,70
2,80
2,80
2,80
2,80
1,08 kW
1,37 kW
1,85 kW
3,71 kW
3,71 kW
3,93 kW
3,93 kW
Effekttal, COP, EN 14511,
A7/W55
Effektförbrukning, effektiv,
A7/W55
Strömeffekt, A7/W55
4,90 A
6,30 A
8,00 A
17,00 A
5,80 A
18,30 A
6,20 A
Värmeeffekt, A-7/W35
3,60 kW
4,90 kW
6,70 kW
10,20 kW
10,20 kW
11,90 kW
11,90 kW
3,20
2,70
2,70
2,80
2,80
2,50
2,50
1,13 kW
1,81 kW
2,48 kW
3,64 kW
3,64 kW
4,76 kW
4,76 kW
5,40 A
8,60 A
11,80 A
17,40 A
5,70 A
22,70 A
7,50 A
Värmeeffekt A-7/W35, viskningsdrift 40 %
3,20 kW
3,20 kW
4,20 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
7,50 kW
Effekttal, COP, EN 14511, A7/W35, Viskningsdrift 40 %
3,10
3,10
3,10
2,90
2,90
2,90
2,90
Värmeeffekt A-7/W35, viskningsdrift 50 %
2,70 kW
2,70 kW
3,50 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
6,30 kW
Effekttal, COP, EN 14511, A7/W35, Viskningsdrift 50 %
3,20
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00
3,00
Värmeeffekt A-7/W35, viskningsdrift 60 %
2,20 kW
2,20 kW
2,80 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
5,10 kW
Effekttal, COP, EN 14511, A7/W35, Viskningsdrift 60 %
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,90
2,90
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
4,90 kW
4,90 kW
6,30 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
12,80 kW
Energieffektsgrad, EER, EN
14511, A35/W18
4,00
4,00
3,80
3,40
3,40
3,40
3,40
Effektförbrukning, effektiv,
A35/W18
1,23 kW
1,23 kW
1,66 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW
6,00 A
6,00 A
7,90 A
17,40 A
5,90 A
17,40 A
5,90 A
3,20 kW
3,20 kW
4,40 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
8,80 kW
Effekttal, COP, EN 14511, A7/W35
Effektingång, effektiv, A7/W35
Strömingång, A-7/W35
Tekniska data – effekt, kyldrift
Giltighet: Produkt med kyldrift
Kyleffekt, A35/W18
Strömeffekt, A35/W18
Kyleffekt, A35/W7
0020257297_02 aroTHERM Anvisningar för installation och underhåll
201
Bilaga
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Energieffektsgrad, EER, EN
14511, A35/W7
2,80
2,80
2,80
2,60
2,60
2,60
2,60
Effektförbrukning, effektiv,
A35/W7
1,14 kW
1,14 kW
1,57 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
3,38 kW
5,40 A
5,40 A
7,30 A
15,50 A
5,10 A
15,50 A
5,10 A
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A7/W35
51 dB(A)
53 dB(A)
54 dB(A)
58 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A7/W45
51 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A7/W55
53 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
Viskningsdrift 40 %
52 dB(A)
52 dB(A)
52 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
59 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
Viskningsdrift 50 %
50 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
57 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A-7/W35,
Viskningsdrift 60 %
46 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)
VWL 35/5
AS 230V
(S2)
VWL 55/5
AS 230V
(S2)
VWL 75/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS 230V
(S2)
VWL 105/5
AS (S2)
VWL 125/5
AS 230V
(S2)
VWL 125/5
AS (S2)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A35/W18
54 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
59 dB(A)
Ljudeffektnivå, EN 12102,
EN ISO 9614-1, A35/W7
54 dB(A)
54 dB(A)
55 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
58 dB(A)
59 dB(A)
Strömeffekt, A35/W7
Tekniska data – ljud, värmedrift
Tekniska data – ljud, kyldrift
Giltighet: Produkt med kyldrift
202
Anvisningar för installation och underhåll aroTHERM 0020257297_02
DK, Danmark 1
Country specifics
3
1
3.1
DK, Danmark
GB, Great Britain
Commissioning Checklist
– Denmark –
You can find the Commissioning Checklist at the end of this
document.
1.1
3.2
Eftersyn og service
Ifølge Dansk lovgivning skal produkter der indeholder en
kølemiddel fyldning større end 1 kg, efterses mindst en gang
årligt, af en person der opfylder kvalifikationskravene for at
udføre service på sådanne anlæg.
1.2
Garanti
Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen,
dog 10 år på scrollkompressoren i flexoTHERM. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materialeeller fabrikationsfejl.
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl,
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført
af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/
reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder
garantien, medmindre dette arbejde udføres af en installatør
med de nødvendige kvalifikationer.
1.3
Kundeservice
Vaillant A/S
Drejergangen 3 A
DK-2690 Karlslunde
Telefon 46 160200
Vaillant Kundeservice 46 160200
Telefax 46 160220
service@vaillant.dk
www.vaillant.dk
Vaillant Kundeservice: 46 160200
E-Mail: service@vaillant.dk
2
FI, Suomi, Finland
– Finland –
2.1
Takuu
Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.
2.2
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.
Guarantee
Vaillant provides a full parts and labour guarantee for this
appliance for the duration as shown on the enclosed registration card which must be fully completed and returned
within 30 days of installation. All appliances must be installed
by a suitably competent person fully conversant and in accordance with all current regulations applicable to the appliance type installation. In the case of gas appliances the
Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998, and the
manufacturer’s instructions. In the UK competent persons
approved at the time by the Health and Safety Executive undertake the work in compliance with safe and satisfactory
standards. Installers should also be fully conversant with and
competent with all necessary electrical and building regulations that may apply to the installation.
In addition all unvented domestic hot water cylinders must
be installed by a competent person to the prevailing building regulations at the time of installation (G3). All appliances
shall be fully commissioned in accordance with our installation manual and Benchmark commissioning check list (this
will be included within the installation manual). These must
be signed and given to the user for safe keeping during the
hand over process. Installers should also at this time advise
the user of the annual servicing requirements and advise of
appropriate service agreement.
Terms and conditions do apply to the guarantee, details of
which can be found on the registration card included with this
appliance. In order to qualify for guarantee after one year the
appliance must be serviced in accordance with our installation manual servicing instructions. The benchmark service
history should be completed. Note - all costs associated with
this service are excluded from this guarantee.
Failure to install and commission this appliance in compliance with the manufacturer’s instructions will invalidate the
guarantee (this does not affect the customer’s statutory
rights).
3.3
Customer service
For contact details for our customer service department, you
can write to the address that is provided on the back page,
or you can visit www.vaillant.co.uk.
3.4
Benchmark
Vaillant is a licensed member of the Benchmark Scheme.
Benchmark places responsibilities on both manufacturers
and installers. The purpose is to ensure that customers are
provided with the correct equipment for their needs, that it is
installed, commissioned and serviced in accordance with the
manufacturer’s instructions by a competent person approved
at the time by the Health and Safety Executive and that it
meets the requirements of the appropriate Building Regulations. The Benchmark Checklist can be used to demonstrate compliance with Building Regulations and should be
provided to the customer for future reference.
Installers are required to carry out installation, commissioning and servicing work in accordance with the Benchmark
0020257297_02 aroTHERM Country specifics
203
4 NO, Norge
Code of Practice which is available from the Heating and
Hotwater Industry Council who manage and promote the
Scheme.
Benchmark is managed and promoted by the Heating and
Hotwater Industry Council.
5.2
Kundtjänst
Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;
Telefon: 040 80330
For more information visit www.centralheating.co.uk
4
NO, Norge
– Norway –
4.1
Fabrikkgaranti
I løpet av garantiperioden utbedres gratis fastslåtte materialeller fabrikasjonsfeil på apparatet av Vaillant Kundeservice.
Vi påtar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes materialeller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil på grunn av feil installasjon
eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir fabrikkgaranti
kun når apparatet er installert av anerkjente fagfolk. Hvis
andre enn vår kundeservice utfører arbeid, oppheves
fabrikkgarantien, da alt arbeid skal utføres av godkjente
fagfolk.
Fabrikkgarantien oppheves også hvis det er montert inn
deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant.
Krav som går ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav om
skadeerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.
4.2
Kundeservice
Telefon: 64 959900
5
SE, Sweden
– Sverige –
5.1
Fabriksgaranti
Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från
datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper Vaillants
kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på materialeller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller också om
delar, som inte godkänts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.
204
Country specifics aroTHERM 0020257297_02
Appendix
Appendix
A
Commissioning Checklist
0020257297_02 aroTHERM Country specifics
205
Appendix
AIR TO WATER HEAT PUMP COMMISSIONING CHECKLIST
This Commissioning Checklist is to be completed in full by the competent person who commissioned the heat pump and associated
equipment as a means of demonstrating compliance with the appropriate Building Regulations and then handed to the customer to keep for
future reference.
Failure to install and commission this equipment to the manufacturer’s instructions may invalidate the warranty but does not affect statutory rights.
Customer name:
Telephone number:
Address:
Heat Pump Make and Model
Heat Pump Serial Number
Commissioned by (PRINT NAME):
&HUWL¿HG2SHUDWLYH5HJ1R>@
Company name:
Telephone number:
Company address:
Commissioning date:
%XLOGLQJ5HJXODWLRQV1RWL¿FDWLRQ1XPEHU LIDSSOLFDEOH >@
CONTROLS - SYSTEM AND HEAT PUMP (tick the appropriate boxes)
Room thermostat and programmer/timer
Time and temperature control to heating
Programmable Roomstat
Load/weather compensation
2SWLPXPVWDUWFRQWURO
Cylinder thermostat and programmer/timer
Combined with Heat pump main controls
+HDWLQJ]RQHYDOYHV LQFOXGLQJXQGHUÀRRUORRSV
Fitted
Not required
Hot water zone valves
Fitted
Not required
Thermostatic radiator valves
Fitted
Not required
Time and temperature control to hot water
+HDW3XPS6DIHW\,QWHUORFN>@
Built In
Provided
Fitted
Not required
2XWGRRU6HQVRU
Automatic bypass to system
Fitted
Buffer Vessel Fitted
Yes
No
Not required
If YES
Volume:
Litres
ALL SYSTEMS
7KHKHDWLQJV\VWHPKDVEHHQ¿OOHGDQGSUHVVXUHWHVWHG
Yes
([SDQVLRQYHVVHOIRUKHDWLQJLVVL]HG¿WWHG FKDUJHGLQDFFRUGDQFHZLWKPDQXIDFWXUHU¶VLQVWUXFWLRQV
Yes
7KHKHDWSXPSLV¿WWHGRQDVROLGVWDEOHVXUIDFHFDSDEOHRIWDNLQJLWVZHLJKW
Yes
7KHV\VWHPKDVEHHQÀXVKHGDQGFOHDQHGLQDFFRUGDQFHZLWK%6DQGKHDWSXPSPDQXIDFWXUHU¶VLQVWUXFWLRQV
Yes
What system cleaner was used?
What inhibitor was used?
Quantity
Is the system adequately frost protected?
litres
Yes
OUTDOOR UNIT
Are all external pipeworks insulated?
Yes
Is the fan free from obstacles and operational?
Yes
Has suitable consideration been made for waste water discharge?
Yes
CENTRAL HEATING MODE
Heating Flow Temperature
°C
Heating Return Temperature
°C
DOMESTIC HOT WATER MODE Measure and Record:
Is the heat pump connected to a hot water cylinder?
Unvented
Hot water has been checked at all outlets
Yes
Vented
Thermal Store
+DYH7KHUPRVWDWLF%OHQGLQJ9DOYHVEHHQ¿WWHG"
Not Connected
Yes
Not required
ADDITIONAL SYSTEM INFORMATON
Additional heat sources connected:
Gas Boiler
2LO%RLOHU
Electric Heater
Solar Thermal
2WKHU
ALL INSTALLATIONS
The heating, hot water and ventilation systems complies with the appropriate Building Regulations
Yes
All electrical work complies with the appropriate Regulations
Yes
The heat pump and associated products have been installed and commissioned in accordance with the manufacturer’s instructions
Yes
The operation of the heat pump and system controls have been demonstrated to the customer
Yes
The manufacturer’s literature, including Benchmark Checklist and Service Record, has been explained and left with the customer
Yes
Commissioning Engineer’s Signature
Customer’s Signature
7RFRQ¿UPVDWLVIDFWRU\GHPRQVWUDWLRQDQGUHFHLSWRIPDQXIDFWXUHU¶VOLWHUDWXUH
1RWHV>@,QVWDOOHUVVKRXOGEHPHPEHUVRIDQDSSURSULDWH&RPSHWHQW3HUVRQV6FKHPH>@$OOLQVWDOODWLRQVLQ(QJODQGDQG
:DOHVPXVWEHQRWL¿HGWR/RFDO$UHD%XLOGLQJ&RQWURO /$%& HLWKHUGLUHFWO\RUWKURXJKD&RPSHWHQW3HUVRQV6FKHPH$
%XLOGLQJ5HJXODWLRQV&RPSOLDQFH&HUWL¿FDWHZLOOWKHQEHLVVXHGWRWKHFXVWRPHU>@0D\EHUHTXLUHGIRUV\VWHPVFRYHUHG
E\*5HJXODWLRQV
© Heating and Hotwater Industry Council (HHIC)
206
www.centralheating.co.uk
Country specifics aroTHERM 0020257297_02
Appendix
SERVICE RECORD
It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.
Service Provider
Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer’s instructions.
$OZD\VXVHWKHPDQXIDFWXUHU¶VVSHFL¿HGVSDUHSDUWZKHQUHSODFLQJFRQWUROV
SERVICE 01
Date:
SERVICE 02
Engineer name:
Engineer name:
Company name:
Company name:
Telephone No:
Telephone No:
2SHUDWLYH,'1R
2SHUDWLYH,'1R
Comments:
Comments:
Signature
SERVICE 03
Signature
Date:
SERVICE 04
Engineer name:
Engineer name:
Company name:
Company name:
Telephone No:
Telephone No:
2SHUDWLYH,'1R
2SHUDWLYH,'1R
Comments:
Comments:
Signature
Signature
SERVICE 05
Date:
SERVICE 06
Engineer name:
Engineer name:
Company name:
Company name:
Telephone No:
Telephone No:
2SHUDWLYH,'1R
2SHUDWLYH,'1R
Comments:
Comments:
Signature
Signature
SERVICE 07
Date:
SERVICE 08
Engineer name:
Engineer name:
Company name:
Company name:
Telephone No:
Telephone No:
2SHUDWLYH,'1R
2SHUDWLYH,'1R
Comments:
Comments:
Signature
Signature
SERVICE 09
Date:
Date:
SERVICE 10
Engineer name:
Engineer name:
Company name:
Company name:
Telephone No:
Telephone No:
2SHUDWLYH,'1R
2SHUDWLYH,'1R
Comments:
Comments:
Signature
Signature
0020257297_02 aroTHERM Country specifics
Date:
Date:
Date:
Date:
207
0020257297_02
0020257297_02
18.10.2018
Supplier
Vaillant A/S
Drejergangen 3 A
Telefon 46 160200
Telefax 46 160220
service@vaillant.dk
DK-2690 Karlslunde
Vaillant Kundeservice 46 160200
www.vaillant.dk
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0
www.vaillant.info
Vaillant Ltd.
Nottingham Road
Belper 1 1 Derbyshire 1 1 DE56 1JT
Telephone 0330 100 3461
info@vaillant.co.uk
www.vaillant.co.uk
Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7
1540 Vestby
Telefon 64 959900
Fax 64 959901
info@vaillant.no
www.vaillant.no
Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4
S-23351 Svedala
Telefon 040 80330
Telefax 040 968690
info@vaillant.se
www.vaillant.se
© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising