Hisense | RF697N4ZS1 | User manual | Hisense RF697N4ZS1 User Manual

Hisense RF697N4ZS1 User Manual
ϡΪΨΘδϤϠϟϞϴϐθΘϟ΍ϞϴϟΩ
΍άϫΓ˯΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍ˬΓΪΣϮϟ΍Γάϫϡ΍ΪΨΘγ·ϞΒϗ
ϞΒϘΘδϤϟ΍ϲϓϊΟήϤϛϪϴϠϋφϓΎΣϭˬΔϗΪΑϞϴϟΪϟ΍
ΔϳΰϴϠΠϧϻ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϚΑΔλΎΨϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ϣΎΪΨΘγ΍
ΓΪϴϔϣ΢΋ΎμϧϭΕΎΤϴϤϠΗ
ΔϳΎϋήϟ΍ϭϒϴψϨΘϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϻ΍ϑΎθϜΘγ·
ΔΟϼΜϟ΍ϦϣκϠΨΘϟ΍
ΓήϴμϗΔϣΪϘϣ
ΔϣΎϫΔϣϼγΕΎϤϴϠόΗ
ΪϳΪΠϟ΍ίΎϬΠϟ΍ΐϴϛήΗ
ίΎϬΠϟ΍ϒλϭ
ϢϜΤΘϟ΍ήλΎϨϋνήϋ
&(ΔψΣϼϣ
ϖϓ΍ϮΘϟϝΎΜΘϣϻ΍ΕΎϬϴΟϮΗˬ &(
ξϔΨϨϣϲ΋ΎΑήϬϛέΎϴΘϟΕΎϬϴΟϮΗϊϣϞΛΎϤΘϣϥϮϜϴϟϪϨϴϴόΗϢΗΞΘϨϤϟ΍΍άϫ
ΔΤ΋ϻϞΒϗϦϣάϔϨϤϟ΍ (
&
ϳΪΎμΘϗϻ΍ϢϴϤμΘϟ΍ΕΎϬϴΟϮΗϭ &(
ϲδϴσΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϲΑϭέϻ΍ΩΎΤΗϺϟ
Ϣϗέ (
& ΓήϴμϗΔϣΪϘϣ
ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ϭϲϟΰϨϤϟ΍ϣΎΪΨΘγϺϟκμΨϣίΎϬΠϟ΍‡
ϞΜϣϪϠΛΎϤϤϟ΍
ΎϫήϴϏϭΐΗΎϜϤϟ΍ˬΕϼΤϤϟ΍ϲϓΦΒτϤϟ΍ϦϴϔχϮϣΔϘτϨϣ
ϞϤόϟ΍ϦϛΎϣ΃Ϧϣ
Γήϴϐμϟ΍ϗΪΎϨϔϟ΍ˬϗΪΎϨϔϟ΍ϲϓϦ΋ΎΑΰϟ΍ϭϋή΍ΰϤϟ΍ϟΰΎϨϣ
ΔϣΎϗϻ΍ϦϛΎϣ΃ϦϣΎϫήϴϏϭ
έΎτϓϷ΍ϭηΎήϔϟ΍ΕΎΌϴΒϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ˬ΢ϴΤλϞϜθΑϞϤόϳϻίΎϬΠϟ΍ϧΎΕήόη΍Ϋ·‡
ΖϟίΎϣ΍Ϋ·ΓΪϋΎδϤϠϟϝϮϠΣϭϞϛΎθϣΔΤϔλϲϓήψϧ΍
ΓΪϋΎδϤϠϟ˯ϼϤόϟ΍ΕΎϣΪΧϊϣϞλ΍ϮΘϻΑϢϗϚθΑήόθΗ
ϚΗΪϋΎδϤϟαΪϨϬϣϝΎγέ·ΐϴΗήΘϟϭ΍
ϦϣϦϳΪϛΎΘϣϦΤϧΰϨγϱΎϫΕΎΠΘϨϣϛήΎϴΘΧϹϙήϜθϧ
ϞΒϗˬϣΎΪΨΘγϻ΍ϊΘϤϣΪϳΪΠϟ΍ΎϧίΎϬΟΪΠΗϑϮγϚϧ΃
ϱάϟ΍ϭˬΔϗΪΑϞϴϟΪϟ΍΍άϫΓ΍ήϘΑϚΌΤμϨϧˬίΎϬΠϟ΍ϣΎΪΨΘγ·
ίΎϬΠϟ΍ϣΎΪΨΘγ΍ϦϋΕΎϣϮϠόϣϚϟήϓϮϳϑϮγ
Δμ΋ΎμΧϭ
ϥϮϣΪΨΘδϳϦϳάϟ΍ιΎΨηϻ΍Ϟϛϧ΄ϦϣΪϛΎΘϟ΍˯ΎΟήϟ΍‡
ΗΎΰϴϤϣϚϟάϛϭϪϠϴϐθΗΔϘϳήτΑΔϳ΍έΩϰϠϋίΎϬΠϟ΍΍άϫ
ίΎϬΠϟ΍ΖϴΒΜΗϢΘϳϧΎϢϬϤϟ΍ϦϣϪΑιΎΨϟ΍Δϣϼδϟ΍
έάΤΑΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗϰϟ΍ϩΎΒΘϧϻ΍ϭΔΤϴΤλΔϘϳήτΑ
ϲϓϊΟήϤϛίΎϬΠϟ΍ϊϣϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϲϘΒΗϧΎϚΤμϨϧ‡
ϲϓίΎϬΠϟ΍΍άϬϟϦϴϣΪΨΘδϣϳΎϰϟ΍ϩΎτϋ΍ϭϞΒϘΘδϤϟ΍
ϞΒϘΘδϤϟ΍
ΔϣΎϫΔϣΎϠγΕΎϤϴϠόΗ
ΪϳήΒΘϟ΍Γέ΍ΩΐϴΑΎϧ΍ϒϠΘΗϻϧΎΔΒΘϧ΃‡
˯΍ϮϬϟ΍ΕΎΤΘϔϟϞΒϗΎϣΓήηΎΒϣϡΎότϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ϊπΗϻ‡
ΪϗϲΘϟ΍ϭˬΞϴϠΜΘϟ΍ϭΪϳήΒΘϟ΍ΓήΠΤϟϲϔϠΨϟ΍έ΍ΪΠϟ΍ϰϠϋ
˯΍ϮϬϟ΍ϧΎέϭΩΔ΋ΎϔϜΑήπΗ
ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϦϣΏήϘϻΑΔϨΧΎγ˯Ύϴη΍ϊπΗϻ ‡ ίΎϬΠϠϟϲϜϴΘγϼΒϟ΍
ϪΘΑ΍Ϋ·ΪόΑϯήΧ΍ΓήϣϩΪϴϤΠΗϡΪϋΐΠϳΞϤΠϤϟ΍ϡΎότϟ΍
ΎμϴμΧ ΐϠόϟ΍ϭ΍ΕΎΑϭήθϤϟ΍ήϳέ΍ϮϗφϔΤΗϻ ‡
ΐϠόϟ΍ΪϴϤΠΘϟ΍ΓήΠΣϲϓ ΔϳίΎϐϟ΍ΕΎΑϭήθϤϟ΍
ήΠϔΘΗΪϗήϳέ΍ϮϘϟ΍ϭ
ϦϣΓήηΎΒϣΞϠΜϟ΍ΕΎΒόϜϣϭ΍ΕΎλΎμϤϟ΍ϡΪΨΘδΗϻ ‡
ϦϴΘϔθϟ΍ϭ΍ϢϔϠϟϱΪϴϠΟϕήΤΑΐΒδΘΗΪϗϲΘϟ΍ϭέΰϳήϔϟ΍
έήοϭ΍ΕΎΑΎλ·ΛΎΪΣ·ϭ˯Ύϴη΍ρϮϘγΐϨΠΘϟ ‡ ήϴΜϜϟ΍ϊοϭϭ΍ΔΟϼΜϠϟΏΎΒϟ΍ΟΎέΩ΃ϞϤΤΗϻˬίΎϬΠϻΑ
ΔθϬϟ΍ΟΎέΩ΃ϲϓϡΎότϟ΍Ϧϣ
ϲϣϮϴϟ΍ϣΎΪΨΘγϻ΍ϭΔϣΎόϟ΍Δϣϼδϟ΍
ϥΎϣ΄ΑίΎϬΠϟ΍΍άϫϣΎΪΨΘγ·ϢϬϤϟ΍Ϧϣ
ΔϴϻΘϟ΍΢΋ΎμϨϟ΍ωΎΒΗΈΑϚΤμϨϧ
ϊϨμϤϠϟφϔΤϟ΍ΕΎϤϴϠόΗϊϣϖϓ΍ϮΘϻΑϡΎόσϳ΄φϔΤΑϢϗ‡
ϯήΧ΃Ϟ΋Ύγϭϱ΃ϭ΃ΔϴϜϴϧΎϜϴϣΓΰϬΟ΃ϡΪΨΘδΗϻ‡
ϞΒϗϦϣϪΑϰλϮϣϚϟΫϥΎϛ΍Ϋ·ϻ·ΞϠΜϟ΍ΔΑ΍Ϋ·ϊϳήδΘϟ
˱
ΔόϧΎμϟ΍Δϛήθϟ΍
ϯήΧ΃ΔϠϴγϭΔϳ΃ϭ΃ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϡΪΨΘδΗϻ‡
ϞΒϗϦϣΎϬϴϠϋΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϢΘϳϢϟΎϣˬϥΎΑϭάϟ΍ΔϴϠϤϋϊϳήδΘϟ
ΔόϨμϤϟ΍Δϛήθϟ΍
ΩήΒϤϟ΍Γή΋΍ΩϲϓΐϴΑΎϧϷ΍ϑϼΗ·ϡΪϋΓΎϋ΍ήϣ˯ΎΟήΑ‡
ϥΎϜϤΑΓέϮτΨϟ΍ϦϤϓϚδϔϨΑίΎϬΠϟ΍Ρϼλ·ϟϮΎΤΗϻ‡
ϦϣϞϜηϱ΄ΑϩάϫϞϳΪόΗϭ΃ΞΘϨϤϟ΍ΕΎϔλ΍Ϯϣήϴϐϳϧ΄
ϰϟ΍ϳΪΆϳΪϗΔϗΎτϟ΍ϞΒϴϜΑϖΤϠΗέ΍ήοϷ΍ϳ΄ϝΎϜηϷ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϛΔϣΪλϭ΃ϖϳήΣˬϲ΋ΎΑήϬϛαΎϣ
+LVHQVH5HIULJH
U D
WRU
έΎϴΘϟ΍ϦϣέϮτϟ΍ΔϳΩΎΣ΃ϊϣίΎϬΠϟ΍ϖΒτϳϧ΄ΐΠϳ ‡
ΏάΑάΗΪϬΠϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·9+=aΩΩήΘϤϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ΪϬΠϟ΍ϢψϨϣϣΎΪΨΘγ΃ϲϐΒϨϳˬϰϠϋϷ΍ΪΤϟ΍ίϭΎΠΘϳ
Ϧϣϻ΍ϣΎΪΨΘγϼϟΔΟϼΜϟ΍ϰϟ·:ϦϣήΜϛϷ
ΖϴΒΜΗΪϨϋϟϮΎϨΘϤϟ΍ϲϓΔϴδϴ΋ήϟ΍βΑΎϘϟ΍ϧ΄ΐΠϳ ‡ ΓΰϬΟϷ΍
ίΎϬΠϟ΍΍άϫξϳέ΄ΗΐΠϳ ‡
ΎϘϓϭϞϴΘϓϊϣΕΎϧϮϜϤϟ΍ϊϣΎϬΒϴϛήΗϢΘϳΓΰϬΟϷ΍ϩάϫ
ΔΒγΎϨϣϞϴΘϓϊϣβΑΎϘϟ΍ϥϮϜΗϧ΄ϲϐΒϨϳΔϴϠΤϤϟ΍έΎϴόϤϠϟ
ΎϘϓϭάΧ΂ϣΓΩϭΰϣϟΰΎϨϤϟ΍ϊϴϤΟϲϓϣΎΪΨΘγϼϟ
ϞϟΔΒγΎϨϣΖδϴϟΓΰϬΠϤϟ΍βΑΎϗ΍Ϋ·ΔϴϻΤϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟ
ΔϳΎϨόΑϪϨϣκϠΨΘϟ΍ϭϪότϗϪϴϠϋϲϐΒϨϳˬιΎΨϟ΍άΧ΄ϣ
ϝΎΧΩΈΑϢϘΗϻˬΔϨϜϤϤϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ήτΧΐϨΠΘϟ
ϞμΗ΍ˬϚηϲϓΖϨϛ΍Ϋ·άΧ΄Ϥϟ΍ϲϓέήπΘϤϟ΍βΑΎϘϟ΍
ϞΠδϣϲ΋ΎΑήϬϛˬϦϴϠϫΆϤϻΑ
ϦϜϤϳϲΘϟ΍ΓΩΪόΘϣάΧ΂ϣϭ΃ΪϳΪϤΘϟ΍ϙϼγ΃ϡΪΨΘδΗϻ ‡
ϦϜϤϳϭΕϼϴλϮΘϟ΍ή΋΍ϭΪϠϟΪ΋΍ίϲ΋ΎΑήϬϛϞϤΣΐΒδΗϧ΄
ΎϘϳήΣΐΒδϳϧ΄
βΒϘϤϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗΎϤ΋΍ΩϚΑΔλΎΨϟ΍ΓΰϬΟϷ΍βΑΎϘϟ΍
ΪϬΟϪϳΪϟϱάϟ΍ιΎΧϳΪήϓϲ΋ΎΑήϬϛάΧ΄ϤΑϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ϒϴϨμΘϟ΍ΔΣϮϟΔϘΑΎτϣ
ˬϻ·ϭϒϻΗϭ΃ϕϮΤδϣΖδϴϟβΑΎϘϟ΍ϧ΄ϦϣΪϛ΄Η ‡
Γέ΍ήΣΔΟέΩωΎϔΗέ΍ϭ΃ˬϲ΋ΎΑήϬϛαΎϤϨΑΐΒδϳΪϗϪϧΈϓ
ϖϳήΣΛϮΪΣϪϨϋΞΘϨϳϰΘΣϭΔϴ΋ΎΑήϬϛΔϣΪλ
΍Ϋ·ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟϲδϴ΋ήϟ΍βΑΎϘϟ΍ϝΎΧΩΈΑϢϘΗϻ ‡ ΔϣΪμϟνήόΘϟ΍ήτΧϙΎϨϬϤϜΤϣήϴϏάΧ΄ϣϥΎϛ
ϖϳήΣΏϮθϧϭ΃Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϦϋϪϠμϓϭΓΰϬΟϷ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ· ‡
ϪϠϘϧϭ΃ϪϔϴψϨΗϞΒϗ
ϢϗΎϤ΋΍ΩΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ϚϠδϟ΍ΐΤδΑίΎϬΠϟ΍ϞμϔΗϻ‡
ϦϣΓήηΎΒϣΐΤγϭΓϮϘΑϲδϴ΋ήϟ΍βΑΎϘϟ΍ΏϙΎδϣϻΎΑ
ΔϗΎτϟ΍ϚϠγϒϠΗϊϨϤϟϞϴλϮΘϟ΍άΧ΄ϣ
ΓέΎϧϹ΍˯Ϯο˯ΎτϏϧϮΪΑίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΘΑϢϘΗϻ ‡
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍Ρϼλ·ϭ΃ϥϮϜϣϳ΄ϻΪΒΘγ΍ϢΘϳϧ΄ΐΠϳ ‡ ΔϣΪΨϟ΍αΪϨϬϣϭ΃ΪϤΘόϣϞϫΆϣϞΠδϣϲ΋ΎΑήϬϛϞΒϗϦϣ
ςϘϓΔϴϠλϷ΍έΎϴϐϟ΍ϊτϗϣΎΪΨΘγ΍ϲϐΒϨϳϭ
βϳϵ΍ωΎϨλϞΜϣΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϡΪΨΘδΗϻ ‡
ˬΔΟϼΜϟ΍ϦϣΔϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϦϳΰΨΗΗΎήΠΣϞΧ΍ΩϢϳήϛ
ΔόϨμϤϟ΍Δϛήθϟ΍ϞΒϗϦϣΎϬϴϠϋΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϢΘΗϢϟΎϣ
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍/('ΡΎΒμϣϰϟ·ΓήηΎΒϣήψϨϧϻ ‡
ΕΎΑΎλ·ΐϨΠΘϟΔϳήμΒϟ΍ΗΎϭΩϷ΍ϊϣΔΟϼΜϟ΍ΓέϮμϘϣ
ˬϦϴϠϫΆϤϟ΍ΓέΎθΘγ΍΢ϴΤλϞϜθΑϞϤόϳϻϥΎϛ΍Ϋ·Ϧϴόϟ΍
ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ήϳάΤΗ
ϞϜϴϬϟ΍ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳϮϬΘϟ΍ΕΎΤΘϓϮϠΧϦϣΪϛ΄Η ‡ ΕΎϗϮόϣϳ΄ϦϣϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ϲϓϭ΃ίΎϬΠϠϟϲΟέΎΨϟ΍
ϯήΧ΃ΔϠϴγϭϳ΄ϭ΃ΔϴϜϴϧΎϜϴϣΓΰϬΟ΃ϳ΄ϡΪΨΘδΗϻ ‡
ΎϬΑϰλϮϤϟ΍ϚϠΗϯϮγΞϠΜϟ΍Δϟ΍ί·ΔϴϠϤϋΔϋήγΓΩΎϳΰϟ
ΔόϧΎμϟ΍Δϛήθϟ΍ϞΒϗϦϣ
ΩήΒϤϟ΍Γή΋΍ΩϒϠΗϲϓΐΒδΘΗϻ ‡
ΔμμΨϤϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϞΧ΍ΩΔϴ΋ΎΑήϬϛΓΰϬΟ΃ϳ΄ϡΪΨΘδΗϻ
ϋΎϮϧϷ΍ϦϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ϻ·ˬίΎϬΠϟ΍΍άϫϲϓϡΎότϟ΍φϔΤϟ
ΔόϧΎμϟ΍Δϛήθϟ΍ϞΒϗϦϣΎϬΑϰλϮϤϟ΍
˱
ϞΒϗϦϣϪϟ΍ΪΒΘγ΍ΐΠϴϓˬΎϔϻΗΔϗΎτϟ΍ϞΑΎϛϥΎϛ΍Ϋ·
‡
ϭ΃ΎϬϟϊΑΎΘϟ΍ΔϧΎϴμϟ΍Ϟϴϛϭϭ΃ΔόϧΎμϟ΍Δϛήθϟ΍
ΐϨΠΘϟϚϟΫϭˬϯϮΘδϤϟ΍βϔϧϰϠϋϦϴϠϫΆϤϟ΍ιΎΨηϷ΍
ήτΨϠϟϚοήόΗ
ΪϤΘόϣΰϛήϣϲϓϻ·ίΎϬΠϟ΍ϦϣκϠΨΘϟ΍ΐΠϳϻ ‡
ΔϨδϟϷίΎϬΠϟ΍ξϳήόΘΑϢϘΗϻΕΎϳΎϔϨϟ΍ϦϣκϠΨΘϠϟ
ΐϬϠϟ΍
ϦϳΰΟΎόϟ΍ιΎΨηϻ΍ϭϝΎϔσϼϟΔϣϼδϟ΍
ϦϣϣΎΪΨΘγϺϟκμΨϣήϴϏίΎϬΠϟ΍΍άϫ
ϭΫ ϝΎϔσϻ΍ϰϟ΍ΔϓΎοϹΎΑ ιΎΨηϷ΍ϞΒϗ
ϭ΍ˬΔϴϠϘόϟ΍ϭΔϴδΤϟ΍ˬΔϳΪδΠϟ΍ΔϗΎϋϹ΍
ϢΗ΍Ϋ·Ϲ΍ˬΔϓήόϤϟ΍ϭΓήΒΨϟ΍ϰϟ΍΍ϭήϘΘϔϳϦϳάϟ΍ιΎΨηϷ΍
ϞΒϗϦϣίΎϬΠϠϟϣΎΪΨΘγϹ΍ΔϴϔϴϜΑΔΑΎϗήϟ΍ϭΩΎηέϹ΍
ΔΒϗ΍ήϣΐΠϳϢϬΘϣϼγϦϋϟϮΆδϣκΨη
΍άϬΑϝΎϔσϻ΍ΚΒϋϡΪϋϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϢΘϳϰΘΣϝΎϔσϷ΍
ίΎϬΠϟ΍
ΐϨΠΘϟϞϔσϻ΍Ϧϋ΍ΪϴόΑίΎϬΠϟ΍ΔϔϠϏ΃ϞϛφϔΤΑϢϗ ‡ ϕΎϨΘΧϻ΍ήτΧ
βΑΎϜϟ΍βϤϠΑϚϟΫϭϕήΤϟ΍ήψΧϦϣϝΎϔσϻ΍ϲϤΣ΍ ‡
ΔΟϼΜϟ΍ΓήΧϮϣϞϔγ΃ϲϓ΍ΪΟϦΧΎδϟ΍
ΔΑΎλϻ΍ϝΎϤΘΣϹϚϟΫϭΔΟϼΜϟ΍ϰϠϋ˯Ύϴη΍ϊπΗϻ ‡
ΎϬϋϮϗϭΔϻΣϲϓ
ϖϠόΘϻΑϚϟΫϭΔΟϼΜϻΑΐόϠϟ΍ϝΎϔσϻ΍ϙήΗϡΪϋΐΠϳ ‡
Φϟ΍ϑϮϓήϟ΍ϭ΍ˬΟΎέΩϻ΍ˬΏΎΒϟ΍ϰϠϋϑϮϗϮϟ΍ϭ΍
˯ΎΑήϬϜϟ΍ϦϣΔϣϼδϟ΍
ΓΩϮΟϮϣΎϤ΋΍ΩϥϮϜΗϲΘϟ΍ήσΎΨϤϟ΍ΐϨΠΘϟ
ϦΤϧˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϣΎΪΨΘγ΍ΪϨϋ
ϝϮΣΕΎϤϴϠόΘϠϟήΒϛ΃ΎϣΎϤΘϫ΍ϲϟϮΗ΢μϨϧ
ϩΎϧΩ΃˯ΎΑήϬϜϟ΍
ϧ΄ΐΠϳίΎϬΠϟ΍ϝϼΧϦϣϖϘΤΘϟ΍ϭίΎϬΠϟ΍ϡΰΣϚϓ ‡ ϦϜϟϭΓΰϬΟϷ΍ϞλϮΗϻˬέήοϳ΄ΎΤο΍ϭϥϮϜϳ
Ω΍ϮϣϞϛ˯ΎϘΑ·ϪϨϣΖϳήΘη΍ϱάϟ΍ϞΤϤϻΑ΍έϮϓϞμΗ΍
΍άϫϲϓϒϴϠϐΘϟ΍ϭΔΌΒόΘϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍ϞϴλϮΗϞΒϗΕΎϋΎγΓΪϤϟέΎψΘϧϻ΍΢μϨϧ ‡
ςϏΎπϟ΍ϰϟ΍ϖϓΪΘϟ΍ϲϓΪϳήΒΘϟ΍ΗΎίΎϐϟΡΎϤδϠϟ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
΢ϴΑΎμϤϟ΍ϭΔϠόΘθϤϟ΍ωϮϤθϟ΍ϦϋίΎϬΠϟ΍ΩΎόΑ·ΐΠϳƔ
ΪΑϻϭϝΎόηϹ΍έΩΎμϣϚϟάϛϭΐϬϟΕ΍ΫϯήΧ΃˯Ύϴη΃ϱ΃ϭ
ϖϳήΤϟ΍ήτΧΐϨΠΘϟΪϴΟϞϜθΑΔϓήϐϟ΍ΔϳϮϬΗϦϣ
ΪϳήΒΘϟ΍ίΎϐϟΏήδΗϱ΃ΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϦϴόϟ΍ΕΎΑΎλ·ϭ
5D ϥΎΗϮϴΑϭΰϳ΃
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩ˱ ΍ϮϣϱϮΤΗΕΎΠΘϨϣϱ΃ϦϳΰΨΘΑϢϘΗϻƔ
ίΎϬΠϟ΍ϞΧ΍ΩΓήΠϔΘϣΩ΍Ϯϣϱ΃ϭ΃ ϼΜϣϱ΍ήΒγϹ΍Ε΍ϮΒϋ ΐόϜϣήΘϣϞϗϷ΍ϰϠϋΔϓήϐϟ΍ΔΣΎδϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳƔ
ΔϴϤϜϟΓέΎηϹ΍ϢΘΗ 5D ΩήΒϤϟ΍ϦϣϢΟϞϜϟ
ϞΧ΍ΪϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍ϒϴϨμΘϟ΍ΡϮϟϰϠϋϙίΎϬΟϲϓΩήΒϤϟ΍
ϖϳήΤϟ΍ήτΧϭΩήΒϤϟ΍
ΔτϴδΑΔϴϤϛϰϠϋίΎϬΠϟ΍ϱϮΘΤϳ
5D ΪϳήΒΘϟ΍Ϟ΋ΎγϦϣ
ϊΟ΍έΪϳήΒΘϟ΍Γή΋΍ΩϲϓΩϮΟϮϣ
ϰϠϋϑήόΘϠϟίΎϬΠϠϟΔϴϔϠΨϟ΍ΔϬΠϟ΍ϰϠϋβΒϜϤϟ΍ϖμϠϣ
ϙίΎϬΟϲϓϡΪΨΘδϤϟ΍ΩήΒϤϟ΍ωϮϧ
ϥΎΗϮϴΑϭΰϳ΃ΪϳήΒΘϟ΍ίΎϏϰϠϋϱϮΘΤϳϙίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·Ɣ
ϞΑΎϗϪϨϜϟϭΔΌϴΒϠϟϢ΋ϼϣϭΐγΎϨϣίΎϏϮϫϭ 5D
˯ΎϨΛ΃ϒϠΘΗϢϟΩήΒϤϟ΍Γή΋΍ΩΐϴΑΎϧ΃ϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϓϝΎόΘηϼϟ
ϖϳήΤϟ΍ήτΧΐϨΠΘΗϲϛϚϟΫϭˬΐϴμϨΘϟ΍ϭϞϘϨϟ΍ϲΘϴϠϤϋ
ΪϳήΒΘϟ΍ίΎϏΏήδΗϪΒΒδϳΪϗϱάϟ΍
ΪϳΪΠϟ΍ίΎϬΠϟ΍ΐϴϛήΗ
PP
DWOHDVWPP
ϱέϭήπϟ΍ϦϣˬΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϭΪϳήΒΘϟ΍ϡΎψϧΔϴϟΎόϓϦϴδΤΘϟ
΍άϬϟϭΓέ΍ήΤϟ΍ϒϳήμΘϟίΎϬΠϟ΍ϝϮΣΓΪϴΟΔϳϮϬΗήϴϓϮΗ
ΔΟϼΜϟ΍ϝϮΣΔϴϓΎϛΔΣΎδϣήϴϓϮΗΐΠϳˬΐΒδϟ΍
DWOHDVWPP
DWOHDVWPP DWOHDVWPP
ϦϋϞϘΗϻΔΣΎδϣήϴϓϮΗϪΑϰλϮϤϟ΍ϦϣΡ΍ήΘϗ΍Ɣ
ϢϣϦϋϞϘΗϻϭˬς΋ΎΤϟ΍ΔϴΣΎϧΔϴϔϠΨϟ΍ΔϬΠϟ΍ϦϣϢϣ
έϭΎΠϤϟ΍ΎϬΒϧΎΟϦϣϢϣϦϋϞϘΗϻϭˬϰϠϋϷ΍Ϧϣ
Δϳϭ΍ΰΑΏΎΒϟ΍΢ΘϔΑ΢ϤδΗϡΎϣϷ΍ϦϣΔΣΎδϣϭˬς΋ΎΤϠϟ
ϲϟΎΘϟ΍ϲϧΎϴΒϟ΍Ϣγήϟ΍ϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϛΔΟέΩ
ϞΒϗι΍ϮΨϟ΍ΔϴΒϟΎϏϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϜΑϢδϘϟ΍΍άϫϙήΒΨϳ
΢΋ΎμϨϠϟϚΘόϟΎτϤΑ΢μϨϧˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟίΎϬΠϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ΔϳϮϬΗ
ϊοϭΐΠϳˬ΢ϴΤμϟ΍ΐϴμϨΘϠϟ
ΓΩΎϤϟϮΘδϣ΢τγϰϠϋΔΟϼΜϟ΍
˳
ΔϴοέϷ΍ΔϴϘΑωΎϔΗέ΍βϔϨΑΔΒϠλ
ΓΆϠϤϣΔΟϼΛϞϤΤϟΔϳΎϔϛΎ˱ϳϮϗ΢τδϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳ
ϢΠϛ Ϟσέϲϟ΍ϮΣϭ΃ˬϞϣΎϜϟΎΑ
ϕέϮϟ΍Ϧϣ΍ήϴΒϛ΍˱
˯ΰΟϊτϗ΍ˬΔϴοέϷ΍ΔϣϼγϥΎϤπϟ
˱
ϦϣΪϛ΄ΗˬΔΟϼΜϟ΍ϞϘϧΪϨϋΔΟϼΜϟ΍Ϟϔγ΃ϪόοϭϯϮϘϤϟ΍
ϢϴϘΘδϣϩΎΠΗ΍ϲϓϒϠΨϠϟΎϬόϓΩϭ΃ϡΎϣϸϟΓΪΣϮϟ΍ΐΤγ
ϱΩϮϤϋ
Ĝ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϥΎϛέϷ΍ΪΣ΃ϲϓϊοϮϟ΍ΪϨϋƔ
PP
PP
PP
PP
e
ίΎϬΠϟ΍ΎϬΑΩϮΟϮϤϟ΍Δϓήϐϟ΍Γέ΍ήΣΕΎΟέΩ
ΔτϴΤϣΓέ΍ήΣΕΎΟέΩϲϓϞϤόϠϟέΰϳήϔϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ϢϴϤμΗϢΗƔ
ΡϮϟϰϠϋΔΤοϮϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩΔΌϓΔτγ΍ϮΑΎϫΪϳΪΤΗϢΗ
ϒϴϨμΘϟ΍
ΔτϴΤϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ
ć
WRć
ΰϣήϟ΍
ΔΌϔϟ΍
ΪΘϤϣ
61
ϝΪΘόϣ
ć
WRć
1
ć
WRć
67
ćWRć
7
ϝΪΘόϣ
e
PP
ίΎϬΠϟ΍ϯϮΘδϣςΒο
˯ΰΠϟ΍ϲϓϢ΋ϼϣ˯΍ϮϫΓέϭΩήϴϓϮΗϭίΎϬΠϠϟϢ΋ϼϤϟ΍ςΒπϠϟƔ
ϚϨϜϤϳΔϴϠϔδϟ΍ϡΪϘϟ΍ςΒπϟΝΎΘΤΗΪϗˬίΎϬΠϠϟϲϠϔδϟ΍ϲϔϠΨϟ΍
Ϣ΋ϼϣςΑέΡΎΘϔϣϭ΃ϚϳΪϳϡ΍ΪΨΘγΎΑΎ˱ϳϭΪϳϢϬϠϳΪόΗ
ϰϟ·ΓϼΜϠϟϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍Ϟϣ΃ˬϲΗ΍άϟ΍ϕϼϏϹΎΑΏΎΒϠϟΡΎϤδϠϟƔ
Ϣϣέ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍
ϲ΋΍ϮΘγ΍ϪΒη
ϲ΋΍ϮΘγ΍
aPP
ΓΪ΋΍ΰϟ΍ΔΑϮσήϟ΍ΐϨΠΘϟϑΎΟϥΎϜϣϲϓΔΟϼΜϟ΍ϊοƔ
ϭ΃έΎτϣϷ΍ϭ΃ΓήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍Δόη΃Ϧϋ΍Ϊ˱ ϴόΑίΎϬΠϟ΍φϔΣ΍Ɣ
ϭ΃ϥ΍ήϓϷ΍ϞΜϣˬΓέ΍ήΤϟ΍έΩΎμϣϦϋ΍Ϊ˱ ϴόΑίΎϬΠϟ΍ϊοΞϴϠΜϟ΍
ΕΎϧΎΨδϟ΍ϭ΃ΐϬϠϟ΍ΔϨδϟ΃
ΔϘϓήϣήϴϏ Δϣίϼϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍
Ϣϣ ϪϴϜϧϻ΃ αΪδϣΡΎΘϔϣ
ϖϓήϣ ΔλϮΑ
βΒϴϠϴϓϚϔϣ
Ϣϣ ςΑέΡΎΘϔϣ
ϞϳΪόΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍ϡΪϘϟ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΓήϜΒϟ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ΓήϜΒϟ΍
ΓΩΎϋϚϔϣ
ξΒϘϤϟ΍ΖϴΒΜΗ
΍Ϋ·ΔΟϼΜϟ΍ξΒϘϣϦϣϖϘΤΘϟ΍˯ΎΟήΑˬΞΘϨϤϠϟϚϣ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗƔ
˱
ϲγ΍ΪγϚϔϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϪτΑέϚϴϠϋΐΠϳˬΎϛϮϜϔϣξΒϘϤϟ΍ϥΎϛ
ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋβϜϋϩΎΠΗ΍ϲϓϪϜϓϭ΃ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓ
ξΑΎϘϣΔΛϼΛΖϴΒΜΘϟήϴϣΎδϣΔΘγϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ίΎϬΠϟ΍ϒλϭ
Δϧ΍ΰΨϟ΍
ϱϮϠόϟ΍˯Ύτϐϟ΍
Δϴγ΃ήϟ΍ΰΟΎΤϟ΍ΓΩ΍Ϊγ
ϲΟΎΟίϑέ
˯ΎϤϟ΍ϦϳΰΨΗϕϭΪϨλ
ΕΎΒϠόϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟϥήϣϑέ
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλ
ϲγ΃ήϟ΍ΰΟΎΤϟ΍˯ΰΟ
ϲϠΧ΍Ω ϥήϤϟ΍ΞϠΜϟ΍ϖΒσ
ϢϳΪϘΘϟ΍ϖΒσ
Ε΍ήϜΒϟ΍
ςΒπϠϟΔϠΑΎϗΔϴϠϔγϡΪϗ
ϲϠϔδϟ΍έΰϳήϔϟ΍έ΍ήΟ
ϱϮϠόϟ΍έΰϳήϔϟ΍έ΍ήΟ
ΔϴϠΧ΍Ω έΰϳήϔϟ΍Γ˯Ύο·ΔΒϤϟ
ΔλΎΨϟ΍ΔΟίΎτϟ΍ΕϻϮϛ΄Ϥϟ΍ϊοϭ
ΔΟϼΜϟ΍ΏΎΑΓΩ΍Ϊγ
ϲϠϔγϑέ
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλ˯ΎτϏ
ϱϮϠϋϑέ
ϲϠΧ΍Ω ξϴΒϟ΍ϖΒσ
ϑήϟ΍˯ΎτϏ
ϲϠΧ΍Ω ΔΟϼΜϟ΍Γ˯Ύο·ΔΒϤϟ
νήόϟ΍ΡϮϟ
ϩΎϴϤϟ΍ΩήΒϣ
ξΒϘϤϟ΍
έΰϳήϔϟ΍ΏΎΑ
)'6ίΎϬΠϠϟνήόϟ΍
)'6ίΎϬΠϠϟνήόϟ΍
ϞϴϟΩϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ϦϋϚΘΟϼΛϲϓΔτϴδΒϟ΍ΗΎήϴϴϐΘϟ΍ξόΑΪΠΗΪϘϓˬΎϨΗΎΠΘϨϣϰϠϋήϤΘδϤϟ΍ϞϳΪόΘϠϟ΍ ήψϧ
˱ ΔχϮΤϠϣ
ϲϫΎϤϛϞψΗϣΎΪΨΘγϻ΍ϕήσϭϒ΋ΎχϮϟ΍ϧ΄ϻ·ˬ΍άϫϣΎΪΨΘγϻ΍
ϮϫΎϤϛΎϬϟΔμμΨϤϟ΍ΎϬϨϛΎϣ΃ϲϓΕϼδϟ΍ϭΕέ΍ήΠϟ΍ϭϒϓέϷ΍Ϟϛϊο˱˯ΎΟήϓˬίΎϬΠϠϟΓ˯ΎϔϛϰϠϋ΃ϰϠϋϞμΤΗϲϜϟΔχϮΤϠϣ
Ϣγήϟ΍ϲϓ΢οϮϣ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϢϜΤΘϟ΍ήλΎϨϋνήϋ
ΪϨϋβϤϠϟΎΑϞϤόΗέ΍έί΃ϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ωΎοϭϷ΍ϞΜϤΗΕΎϧϮϘϳ΃ϭˬΓέ΍ήΤϟ΍νήόϟϦϴΘϘτϨϣϦϣϢϜΤΘϟ΍ΡϮϟϥϮϜΘΗ
ςϐπϟ΍ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ϞϤόϟΎΑνήόϟ΍ΔΣϮϟϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧϮϘϳϸϟΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹ΍΃ΪΒΗˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗ
ΔϴϧΎΛΪόΑΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ΊϔτϨΗˬΔϘϠϐϣΏ΍ϮΑϷ΍ϭέίϱ΃ϰϠϋ
ϚϨϜϤϳˬϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭϲϓϝϮϛήΑϮδϟ΍ΔϔϴχϭΪϨϋ‡
ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋϝϮϛήΑϮδϟ΍ΔϔϴχϭϞϴϐθΗϑΎϘϳ·
Γέ΍ήΣΔΟέΩϊοϭϭΔΟϼΛέΰϟ΍ϭ΃ϝϮϛήΑϮγέί
ϖΑΎδϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ϰϟ·ϯήΧ΃ΓήϣΩϮόΘγΔΟϼΜϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϲϓϢϜΤΘϟ΍
ˬΓήϣϟϮϷϚΑΔλΎΨϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΑΪϨϋϲλϮϧ
έΰϳήϔϟ΍ϭƒ&ϰϠϋΔΟϼΜϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϦϴϴόΗϢΘϳϧ΄
ˬΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩήϴϴϐΗϲϓΐϏήΗΖϨϛ΍Ϋ·ƒ&ϰϟ·
ΔΟϼΜϟ΍
ΔΟέΩϦϴϴόΗΪϨϋϪϴΒϨΗϩΎϧΩ΃ΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ωΎΒΗ΍
Γέ΍ήΣςΒπϟ)ULGJHΔΟϼΜϟ΍έίϰϠϋςϐο΍
ΔΟϼΜϟ΍ΔϨϴΒϜϟΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩςγϮΘϣϦϴϴόΗˬΓέ΍ήΤϟ΍
ΐδΤΑΔϳϮΌϣΔΟέΩϰϟ·ΔϳϮΌϣΔΟέΩϦϴΑΎϣέΰϳήϔϟ΍
˱
ΎϘϓϭΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϢϴϘϟ΍έΎϬχΈΑνήόϟ΍ΔηΎηϡϮϘΘγϭˬΐϠτϟ΍
ΓήΠΤϟ΍ϞΧ΍ΩΓέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΪϟϦϜϤϳΎϬϠϤϛ΄ΑΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ϲϻΘϟ΍ϞδϠδΘϠϟ
ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϞϛϦϋϒϠΘΨΗϧ΄
ϪϨϳΰΨΗϢΗϱάϟ΍ϡΎότϟ΍ϢϛϰϠϋϒϗϮΘϳ΍άϫϭˬΔΣϮϟ
ΔΟέΩξϔΧϭ΃ϊϓέϦϜϤϳϪόοϭϢΗϱάϟ΍ϥΎϜϤϟ΍ϭ
ϞΧ΍ΩΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϰϠϋΎπϳ΃ήΛΆϳϧ΄Δϓήϐϟ΍Γέ΍ήΣ
ΔϴϠόϔϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟϼΜϟ΍
ΰϳήϓήΑϮγ
Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩΰϳήϓήΑϮγξϔΨϳϑϮγ
έΰϳήϔϟ΍
˯΍άϐϟ΍ΪϤΠϳϰΘΣέΰϳήϔϟ΍ϞΧ΍ΩΔϋήδΑ
Γέ΍ήΣςΒπϟ)UHH]HUέΰϳήϔϟ΍έίϰϠϋςϐο΍
ΕΎϨϴϣΎΘϴϔϟ΍Ϧϴϣ΄ΗϦϜϤϳ΍άϫϭωήγ΃ϞϜθΑ
ΔϳϮΌϣΔΟέΩϰϟ·ΔϳϮΌϣΔΟέΩϦϴΑΎϣέΰϳήϔϟ΍
υΎϔΤϟ΍ϭΟΰΎτϟ΍ϡΎότϟ΍ϦϣΔϳάϐϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ
ΔϤϴϘϟ΍έΎϬχΈΑνήόϟ΍ΔηΎηϡϮϘΘγϭˬΐϠτϟ΍ΐδΤΑ
˱
ϲϻΘϟ΍ϞδϠδΘϠϟΎϘϓϭΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍
ϝϮσ΃ΓήΘϔϟΔΟίΎτϟ΍Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϰϠϋ
˯Ϯπϟ΍˯ϰπϳϑϮγϭ
‡
ˬϩΪϴϤΠΗΩ΍ήϤϟ΍ϡΎότϟ΍έ΍ΪϘϤϟϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍ΔϻΣϲϓ
‡
ΔϋΎγϲϟ΍ϮΣέΎψΘϧϻ΍ϰΟήϳ
ΔϋΎγΪόΑϞϤόϟ΍ϦϋϖϓϮΘϳΎϴ΋ΎϘϠΗΪϴϤΠΗήΑϮγ
‡
ƒ&ϊοϭϰϟ΍ΩϮόΗέΰϳήϔϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϭ
ϦϴΘϴϟΎΘϟ΍ϦϴΘϟΎΤϟ΍ϲϓϊϳήδϟ΍ΪϴϤΠΘϟ΍ΔϴλΎΧϒϗϮΘΗ‡
ΔϋΎγΓΪϤϟϊοϮϟ΍΍άϫϲϓίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗϢΗ
ΔϳϮΌϣΔΟέΩϦϣϞϗ΃έΰϳήϔϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϭ
ΔϋΎγΓΪϤϟϊοϮϟ΍΍άϫϲϓίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗϢΗ
΍ΪΟΩέΎΑ
ϞϜθΑΪϳήΘΑϡϮϘϳϧΎ΍ΪΟΩέΎΑϊοϮϟϦϜϤϳ
ΔϠϳϮσΓήΘϔϟΟΰΎσϡΎότϟ΍ϲϘΒϳΎϤϣˬωήγ΃
ϰϠϋςϐο΍ˬϦϣΰϟ΍Ϧϣ
ϑϮγ΍ΪΟΩέΎΑΔϔϴχϭϞϴόϔΘϟ΍ΪΟΩέΎΑ
ϝϮϛήΑϮγΔϔϴχϭϞϴόϔΗΓ˯ΎοϹ΍˯ϲπΗ
˯Ϯπϟ΍˯ϰπϳϑϮγ
ΰϣήϟ΍Γ˯Ύο·ϢΘϴγˬϝϮϛήΑϮγΔϔϴχϭϞϴόϔΗϢΘϳΪϨϋ‡
ϞΑΎϘϤϟ΍
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩέ΍άϧ·
ΐΒδΑΔϳΎϐϠϟΔόϔΗήϣέΰϳήϔϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩΖϧΎϛ΍Ϋ·‡
ϢΘϴγϪϧΈϓˬϯήΧ΃ΏΎΒγϷϭ΃ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ωΎτϘϧ΍
έΰϳήϔϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϭΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩέ΍άϧ·˯Ύτϋ·
ΗΎΩ΍Ϊϋ΍νήόΗ
ϲΗϮμϟ΍ϪΒϨϤϟ΍ϡϮϘϳˬΓέ΍ήΤϟ΍έ΍άϧ·ϕϼτϧ΍ϝΎΣϲϓ‡
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϒϗϮΘϳϢΛΕ΍ήϣήθόϟήϤΘδϣΕϮλϕϼσΈΑ
ϮϫϭΓέ΍ήΤϟ΍έ΍άϧ·ϖϠτϨϳΪϗˬΔϗΎτϟ΍ΓΩΎόΘγ΍ΪϨϋϪϴΒϨΗ
$ODUPέ΍άϧϹ΍έίϰϠϋςϐπϟΎΑϪϓΎϘϳ·ϦϜϤϳΎϣ
&KLOG/RFNϝΎϔσϷ΍ΚΒϋϊϨϣϞϔϗ
ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍
&KLOGϝΎϔσϷ΍ΚΒϋϊϨϣϞϔϗέί
ϦϣϦϜϤΘΗϰΘΣϥ΍ϮΛΔΛϼΛΓΪϤϟ/RFN
˳
ΔηΎηϒϗϮϳϑϮγϊοϮϟ΍΍άϫϭϊοϮϟ΍΍άϫϞϴόϔΗ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ϲϓΓΩϮμϘϤϟ΍ήϴϏΕ΍ήϴϴϐΘϟ΍ϊϨϤϟϢϜΤΘϟ΍
ΚΒϋϊϨϣϞϔϗϊοϭΔϧϮϘϳ΃ϥϮϜΗ˯ΎϨΛϷ΍ϩάϫϲϓϭ
Γ˯Ύπϣ&KLOG/RFNϝΎϔσϷ΍
ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ςϘϓϊοϮϟ΍΍άϫ˯ΎϐϟϹƔ
&KLOGϝΎϔσϷ΍ΚΒϋϊϨϣϞϔϗέίϰϠϋςϐπϟ΍
ϊοϮϟ΍ΔϧϮϘϳ΃ΊϔτϨΗϑϮγϭϥ΍ϮΛΔΛϼΛΓΪϤϟ/RFN
˳
ϊοϮϟ΍ϑΎϘϳ΍ϚϨϜϤϳΰϳήϓήΑϮγϊοϭϞϤϋΪϨϋ
‡
ϑϮγϭέΰϳήϓϭ΍ϳΰήϓήΑϮγέίϰϠϋςϐπϻΑ
ϖΑΎδϟ΍ϊοϮϟ΍ϰϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩΩϮόΗ
6XSHUϊϳήδϟ΍ΪϴϤΠΘϟ΍ϊοϭέΎϴΘΧ΍ΪϨϋΔχϮΤϠϣ
Ε΍ϮΒϋϭ΃ΕΎΟΎΟίϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋϦϣΪϛ΄Ηˬ)UHH]H
ΎϬϤΠΣΩΪϤΘϟΔΠϴΘϧήΠϔϨΗΪϗΎϬϧϷˬϞ΋΍Ϯγ
ΔϠτϋ
ϞϳϮσΖϗϮϟ΍ΪϴόΑΏΎϫάϟ΍ΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ΍
ϮϫΔϠτϋΔϔϴχϭϥΈϓˬϦϣΰϟ΍Ϧϣ
ϩάϫϞϴόϔΗϚϨϜϤϳˬϚϟϞπϓϷ΍έΎϴΨϟ΍
ΓΪϤϟϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋΔϔϴχϮϟ΍
˯Ϯπϟ΍˯ϲπϳϰΘΣϲϧ΍ϮΛΙϼΛ
Γέ΍ήΣΔΟέΪϟΎϴ΋ΎϘϠΗήϴϐΘϟ΍ϢΘϳΔϠτόϟ΍ΔϔϴχϭϞϴόϔΗΪϨϋ
ΔϗΎτϟ΍ϙϼϬΘγ΍ϦϣΪΤϠϟƒ&ϰϟ·ΔΟϼΜϟ΍
ΓήΘϔϟ΍ϩάϫϝϼΧΔΟϼΜϟ΍ϲϓϡΎόσϳ΄ϦϳΰΨΘΑϢϘΗϻϢϬϣ
ϚϨϜϤϳˬϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭϲϓΔϠτόϟ΍ΔϔϴχϭϥϮϜΗΎϣΪϨϋ‡
έίϳ΄ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
Γέ΍ήΣΔΟέΩϥΈϓϝϮϛήΑϮγϭΔΟϼΜϟ΍ˬΔϠτϋ´
ΔϘΑΎδϟ΍ΗΎΩ΍ΪϋϹ΍ϰϟ·ϯήΧ΃ΓήϣΩϮόΗΔΟϼΜϠϟ
έ΍άϧϹ΍ ϑϮγΔϧϮϘϳ΍έ΍άϧϹ΍έ΍άϧϹ΍ΔϻΣϲϓ
ϦϴϨσΕϮλέΪμϳϑϮγϭ˯ϲπΗ
ϭέ΍άϧϹ΍ϑΎϘϳϹέ΍άϧϹ΍ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϳϭ˯ϰϔτϨϳϑϮγέάϧϻ΍ϢΛϦϣ
ϦϴϨτϟ΍
ΏΎΒϟ΍έ΍άϧ·
ϦϣήΜϛϷΎ˱ΣϮΘϔϣέΰϳήϔϟ΍ϭ΃ΔΟϼΜϟ΍ΏΎΑΖϛήΗ΍Ϋ·‡
ϕϼτϧ·ϝΎΣϲϓΏΎΒϟ΍έ΍άϧ·ϖϠτϨϳΎϬϨϴΤϓˬϦϴΘϘϴϗΩ
ΙϼΜϟέ΍άϧϹ΍ΕϮλϕϼσΈΑϥΎ˷Ϩτϟ΍ϡϮϘϳˬΏΎΒϟ΍έ΍άϧ·
ϖ΋ΎϗΩΪόΑέ΍άϧϹ΍ϑΎϘϳ·ϢΘϳϢΛΔϘϴϗΪϟ΍ϲϓ˳ΗΎήϣ
ΔΣϮΘϔϣΑΎϮΑϷ΍ϙήΗϡΪϋ˯ΎΟήΑˬΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΘϟ‡
ϕϼτϧ·ϝΎΣϲϓΔΟϼΜϟ΍ϣΎΪΨΘγ΍ΪϨϋΔϠϳϮσΗΎήΘϔϟ
ϕϼϏ·ϖϳήσϦϋέ΍άϧϹ΍ϑΎϘϳ·ϚϨϜϤϳˬΏΎΒϟ΍έ΍άϧ·
ΑΎϮΑϷ΍
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϚΑΔλΎΨϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟΎϠΜϟ΍ϣΎΪΨΘγ΍
ίΎϬΠϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΔϳΎϨόΑϪΗ˯΍ήϗϪΑϰλϮϤϟ΍Ϧϣ΍άϟϭι΍ϮΨϟ΍ΔϴΒϟΎϏϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϜΑϢδϘϟ΍΍άϫϙήΒΨϳ
ΐϴϛήΘϟ΍Ɣ
Ώ΍ϮΑϷ΍ϊοϭϞϳΪόΗ
α΃ήϟ΍ϚϟΫϲϓΎϤΑ˯΍ΰΟϷ΍ΐϴϛήΗ˯ΎΟήΑˬϒϴψϨΘϟ΍ΪόΑ
ΏΎΒϟ΍ϰϠϋϢϬΘϴΒΜΗϢΛˬΎ˱όϣΔϴτϏϷ΍ϭ˯ΎϤϟ΍ϥ΍ΰΧϭ
ΔϠΑΎϗ˱˯΍ΰΟ΃ήδϳϷ΍ϭϦϤϳϷ΍ΔΟϼΜϟ΍ϲΑΎΑϦϣϞϜϟƔ
˳
ΔϠμϔϤϟ΍Ϟϔγ΃ΪΟϮΗϭˬϞϳΪόΘϠϟ
ΓήϘϧΕϮλϊϤδΗϰΘΣ˯Ύτϐϟ΍ϊϓΩ΍
ωΎϔΗέ΍ϞϳΪόΘΑϢϗˬΔϳϭΎδΘϣήϴϏΏ΍ϮΑϷ΍ΔϤϗΖϧΎϛ΍Ϋ·
ϪϴϜϧϻ΃ ϲγ΍ΪγΡΎΘϔϣϡ΍ΪΨΘγΎΑςΑήϟ΍ϖϳήσϦϋΏΎΒϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϞΧΩ΃ΎϬδϜϋϭ΃ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓ
ϯϮΘδϣςΒπϟϩέΩ΃ϢΛˬΔϠμϔϤϟ΍έϮΤϣϰϟ·ϲγ΍Ϊδϟ΍
ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓέϮΤϤϟ΍Γέ΍Ω·ϚϨϜϤϳ ΏΎΒϟ΍
ϪπϔΨϟϩΎΠΗϻ΍βϜϋϲϓϭ΃ΏΎΒϟ΍ϊϓήϟ
ήϴϐλ˯ΎτϏ
α΃έ
ήϴΒϛ˯ΎτϏ
ϲϓΔΟϼΜϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Θϟ΍ϚϴϠϋΐΠϳˬϊοϮϟ΍ϞϳΪόΗϞΒϗƔ
ϙίΎϬΟΐϴμϨΗϢδϗήψϧ΍ νέϷ΍ϰϠϋϮΘδϣϊοϭ
˳
ΪϳΪΠϟ΍
ήϳάΤΗ
ĸ
ϲϓα΃ήϟ΍ϝΎΧΩ·ϢΗΪϗϪϧ΃Ϊϛ΄Ηˬ˯ΎϤϟ΍ϥ΍ΰΧΖϴΒΜΗΪϨϋ
˱
ϪΘΒΛϭϡΎϜΣΈΑ˯ΎϤϟ΍ϥ΍ΰΧϲΒϧΎΟϚδϣ΃ϢΛˬϻϭ΃ΔΤΘϔϟ΍
ΏΎΒϟ΍ϰϠϋ
ΔϠμϔϤϟ΍έϮΤϣ
˯ΎϤϟ΍˯ϞϣƔ
ΖΑΎΛϥ΍ΰΨϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄ΗˬΏήθϟ΍˯ΎϤΑϥ΍ΰΨϟ΍˯ϞϣϞΒϗ
΢ϴΤμϟ΍ϪόοϮϣϲϓϭ
ςΒπϠϟϞΑΎϘϟ΍˯ΰΠϟ΍
ϲγ΍ΪγΡΎΘϔϣ
ϪϴϜϧϻ΃ ςΒπϠϟϞΑΎϘϟ΍˯ΰΠϟ΍
ϪϴΒϨΗ
ϥ΍ΰΨϟ΍ϲϓ˯ΎϤϟ΍ήϴϏ˯ϲηϱ΃ϊπΗϻƔ
ϩΎϴϤϟ΍ΩήΒϣƔ
ϸΘϣ΍ϮϟϪϧ΃ΚϴΣήΘϟϰΘΣ˯ΎϤϟΎΑϥ΍ΰΨϟ΍ϸϣ΍Ɣ
˯ΎϤϟ΍ΐϜδϨϳΪϘϓˬΓΩΪΤϤϟ΍Δϣϼόϟ΍ϦϣϰϠϋϷϥ΍ΰΨϟ΍
ϪϗϼϏ·ϭΏΎΒϟ΍΢ΘϓΪϨϋϪϨϣ
ΪόϣϮϫϭήδϳϷ΍ΔΟϼΜϟ΍ΏΎΑϲϓΩήΒϤϟ΍΍άϫΪΟϮϳ
ϝϮλϮϟ΍ϦϣΎϨϨϜϤΗΔϴλΎΨϟ΍ϩάϫϭΏήθϟ΍˯ΎϣϦϳΰΨΘϟ
ΏΎΑ΢Θϓϰϟ·ΔΟΎΤϟ΍ϥϭΩΔϟϮϬδΑΩέΎΒϟ΍˯ΎϤϟ΍ϰϟ·
ΔϴϟΎΘϟ΍΢΋ΎμϨϟ΍ΓΎϋ΍ήϣϚϴϠϋΐΠϳΔΟϼΜϟ΍
ΔϴΗϵ΍ϕήτϟ΍ωΎΒΗΎΑ˯ΎϤϟ΍˯ϞϤΑ΢μϨϧ
ķ
ĸ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϞΒϗƔ
Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ϚϴϠϋΐΠϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΩήΒϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗ
ϪϔϴψϨΗϭϪμΤϔϟϲϟΎΘϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋ
ϰϠϋϷϪόϓέ΍ϢΛˬϡΎϜΣΈΑ˯ΎϤϟ΍ϥ΍ΰΧϲΒϧΎΟϚδϣ΃
ΏΎΒϟ΍ϦϣϪΟήΧ΃ϭ
ϥ΍ΰΧϭα΃ήϟ΍ϒψϧϢΛˬα΃ήϟ΍ήϴϣΎδϣϚϔΑϢϗ
˯ΎϤϟ΍
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ΏΎΒϟ΍ϑέ
ΔϤόσϷ΍ϭΔΒϠόϤϟ΍ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϭξϴΒϟ΍ϦϳΰΨΘϟϢ΋ϼϣƔ
ϲϓΔϠϴϘΜϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϦϣΪϳΪόϟ΍ϊοϮΑϢϘΗϻ΍άϜϫϭΔϔϠϐϤϟ΍
ϒϓέϷ΍
ΕΎϋΎϔΗέ΍ϲϓςγϭϷ΍ΏΎΒϟ΍ϑέϊοϭϞϳΪόΗϦϜϤϳƔ
˱
ϑήϟ΍ϦϣϡΎότϟ΍Ν΍ήΧ·˯ΎΟήΑϚΗΎΟΎϴΘΣϻΎϘϓϭΔϔϠΘΨϣ
ϪόοϭήϴϴϐΘϟΎ˱ϴγ΃έϪόϓέϞΒϗ
ϱϮϠόϟ΍ϑήϟ΍ϲϓξϴΑϕΎΒσ΃ϙΎϨϫΔχϮΤϠϣ
˯Ύτϐϟ΍ϲϓΔϫϮϔϟ΍Ϧϣ˯ΎϤϟ΍ϸϣ΍ϭήϴϐμϟ΍˯Ύτϐϟ΍ϝί΃
ήϴΒϜϟ΍
ΓήηΎΒϣ˯ΎϤϟΎΑϸϣ΍ϢΛˬϥ΍ΰΨϟ΍˯ΎτϏϝί΃
ϞϔϘϟ΍Ɣ
ϲϓϪϧ΃ϦϣΪϛ΄ΗˬΩήΒϤϟ΍Ϧϣ˯ΎϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗ
8QORFNϞϔϘϟ΍΢Θϓϊοϭ
ήϳάΤΗ
/RFNϞϔϘϟ΍ίΎϬΠΑϑήόΗϩάϫϞϔϘϟ΍ΔϴλΎΧ
ϥϮϜϳΎϣΪϨϋΓϮϘΑ˯ΎϋϮϟ΍Δόϓ΍έϊϓΩϝϭΎΤΗϻGHYLFH
ϒϠΗϰϟ·ϱΩΆϳΎϤΑέϚϟΫϥϷϞϔϘϟ΍ϊοϭϲϓ˯ΎϋϮϟ΍
ϪϠϤϋΔϴϟ΁
ΩήΒϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍Ɣ
ΩήΒϣϞϔγ΃˯ΎϤϟ΍ϲϘϠΘϟϢ΋ϼϣΏϮϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϴϠϋΐΠϳ
˳
ϩΎϴϤϟ΍
ΕΎΒϠόϤϟ΍ϦϳΰΨΗϑέ
ΕΎΒϠόϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟκμΨϣϑήϟ΍΍άϫƔ
ΪϨϋϑήϟ΍ϝϮτΑΔΟέΩΔϳϭ΍ΰΑέϭΪϳϥ΃ϪϨϜϤϳΎϤϛƔ
ΎϬΟ΍ήΧ·ϭ΃ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϊοϭήϣ΃ϞϬδϳΎϣϮϫϭˬϡϭΰϠϟ΍
ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟΓήϓ΍ϮΘϣϊο΍ϮϣΔόΑέ΃ϙΎϨϫƔ
ϥϮϜϳϥ΃ϥϭΪΑΝέΎΨϠϟ˯ΎϋϮϟ΍Δόϓ΍έΐΤδΗϻήϳάΤΗ
Ϧϣ˯ΎϤϟ΍ΏήδΗϰϟ·ϱΩΆϳΪϗϚϟΫϥϷϪϠϔγ΃Ύ˱ΑϮϛϙΎϨϫ
˯ΎϋϮϟ΍
ΖϴΒΜΘϟ΍ΔΤΘϓϲϓΖΒΜϣϩΎϴϤϟ΍ϒϳήμΗίΎϬΟϙήΗ΍
ΔϟΎΣϲϓϚϟΫϭˬ˯ΎϋϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓˬϡΎϜΣΈΑ
ΩέΎΒϟ΍˯΍ϮϬϟ΍ΏήδΗ
ϭ΃΍Ϊ˱ Ο΍ήϴϐλϥϮϜϳϥ΃ϦϜϤϳϻΎϬϟϮσϭΓϮΒόϟ΍ήτϗ
˱
΍Ϊ˱ Ο΍ήϴΒϛ
˱
νήόϟ΍ΔΣϮϟ
ϞϔϘϟ΍ίΎϬΟ
ΔϠϣΎόϟ΍Δόϓ΍ήϟ΍
ςϐπϟΎΑ
ϦϜϤϳϦϠϓˬϢϣϦϣϞϗ΃ΓϮΒόϟ΍ήτϗϥΎϛ΍Ϋ·ΔχϮΤϠϣ
ϑήϟ΍ϲϓΎϬόοϭ
ΡήΘϘϤϟ΍ϊοϮϟ΍
Ϣϣϲϟ΍ϮΣ
ΔΟϼΜϟ΍Ϣδϗϲϓϑήϟ΍
˷
ϦϜϤϳϭˬΔΟϼΜϟ΍ϢδϗϲϓϥΎϴΟΎΟέϥΎϓέϙΎϨϫƔ
ΎϤϬϔϴψϨΘϟΎϤϬΟ΍ήΧ·
ϒϴψϨΘϟ΍
ϪϠδϏ΍ϢΛˬέάΤΑΏΎΒϟ΍ΝέΎΧ˯ΎϤϟ΍ϥ΍ΰΧΝ΍ήΧΈΑϢϗ
ϖϓήΑ˯ΎϤϟΎΑα΃ήϟ΍ϭΔϴτϏϷ΍ϞδϏ΍ϭ
ϭ΃ϩΪΣϭϒΠϴϟϪϛήΗ΍ϩΎϴϤϟ΍ΩήΒϣϞδϐΑΖϤϗϥ΃ΪόΑ
ϒϔΠϤΑϪϔϔΟ
Ε΍ήϤϟϩΎϴϤϟ΍ΩήΒϣΖϣΪΨΘγ΍ΪϗΖϨϛ΍Ϋ·ΔχϮΤϠϣ
ΪϗΎϣΔϴοέϷ΍ϰϠϋςϗΎδΗΪϗ˯ΎϤϟ΍ϥϮϜϳΪϗˬΓΪϳΪϋ
ΔϔθϨϤΑϥ΍ΰΨϟ΍ϒϴψϨΗϚϴϠϋΐΠϳϢΛϦϣϭˬΎϬϠϠΑΐΒδϳ
Ϊ΋΍ίϞϜθΑΊϠΘϤϳϥ΃ϞΒϗϡΎψΘϧΎΑΔϓΎΟ
˳
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϪΒΤγ΍ˬΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλΔϟ΍ί·ΪϨϋƔ
ΕΎΟϻΰϤϟ΍ϦϋϪόϓέ΍ϢΛˬϡΎϣϸϟ
˱
ϻϭ΃ϕϭΪϨμϟ΍ϦϣϡΎότϟ΍ώϳήϔΗβϨΗϻ
ΚϴΣˬϲϠϔδϟ΍ϑήϠϟϞϳΪόΘϠϟΔϠΑΎϗϊο΍ϮϣΔΛϼΛϙΎϨϫƔ
˱
ϊϓήϟ΍ΎϤϨϴΑˬϚΗΎΟΎϴΘΣϻΎϘϓϭϊϓήϟ΍ωΎϔΗέ΍ϞϳΪόΗϚϨϜϤϳ
ΕΎΟϻΰϤϟ΍ϊϓΩϦϣΪϛ΄ΗˬΕ΍έ΍ήΠϠϟϚΘϟ΍ί·ΩήΠϤΑ
˷
ϲϐΒϨϳΎϤϛΎϬϧΎϜϤϟ
ΔΟϼΜϟ΍ϢδϘΑΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλ
Ε΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλΓέ΍ήΣϲϓϢϜΤΘϠϟϡΪΨΘδϳƔ
ΔΑϮσήϠϟΕ΍ϭήπΨϟ΍νήόΗϊϨϤϟϭΔϬϛΎϔϟ΍ϭ
ΪΣ΍ϭϊοϮϣϪϟϱϮϠόϟ΍
ϑήϟ΍
ϞϳΪόΘϠϟϞΑΎϘϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϱέΎϴΘΧ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΪϟϖϴϗΪϟ΍ςΒπϟ΍
ϚϨϜϤϳΔΟίΎτϟ΍ΕϻϮϛ΄Ϥϟ΍ΔϔϴχϮϟωΎοϭ΃ΔΛϼΛϙΎϨϫ
˱
ςϐπϟΎΑϚΗΎΒϠτΘϤϟΎϘϓϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ωΎοϭϷ΍ϦϴΑέΎϴΘΧϻ΍
0\ΔλΎΨϟ΍ΔΟίΎτϟ΍ΕϻϮϛ΄Ϥϟ΍ϊοϭέίϰϠϋ
ΔϧϮϘϳϷ΍ΊπΘγϭˬϢϜΤΘϟ΍ΔΣϮϠΑ)UHVK&KRLFH
έΎΘΨϤϟ΍ϊοϮϠϟΎ˱όΒΗΔϴϨόϤϟ΍
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλϭΔΑϮσήϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍
ΔΒϛ΍ήΘϣΪϳΪϤΗΕΎΟϻΰϣϰϠϋΖΒΜϤϟ΍ϕϭΪϨμϟ΍΍άϫƔ
ΔΑϮσέςΒοϚϧΎϜϣΈΑϭΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΤϟΪόϣ
ΔϘϟΰϨϤϟ΍ΔϠΘϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϕϭΪϨμϟ΍
ϰϟ·ϕϭΪϨμϟ΍˯ΎτϏϰϠϋΔϘϟΰϨϤϟ΍ΔϠΘϜϟ΍ϚϳήΤΗϦϜϤϳƔ
˱
ΎϘϓϭκϘϨϳϭ΃ϖϓΪΘϤϟ΍˯΍ϮϬϟ΍ΪϳΰϴγϭέΎδϴϟ΍ϭ΃ϦϴϤϴϟ΍
Ϟϗ΃ΔΑϮσέϲϨόΗϖϓΪΘϤϟ΍˯΍ϮϬϟ΍ΔΤΘϓΓΩΎϳΰϓΎϬΘϛήΤϟ
βϜόϟΎΑβϜόϟ΍ϭ
ϭϭϰϟ·ϞΧ΍Ϊϟ΍ϲϓΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩςΒοϦϜϤϳƔ
ϚΗΎΟΎϴΘΣ΍ΔϴΒϠΘϟϚϟΫϭˬΐϗΎόΘϟ΍ϰϠϋΔϳϮΌϣΔΟέΩ
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΔϴϟΎϋΔΑϮσέϲϓΕ΍ϭήπΨϟ΍ϦϳΰΨΘΑϲλϮϧƔ
Ϟϗ΃ΔΑϮσέϲϓ
ϦΒΠϟ΍ϞΜϣΔϤόσϸϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ω΍ϮϧϷ΍ϦϳΰΨΗϪϨϜϤϳƔ
ΔϠΑΎϘϟ΍ϯήΧϷ΍ΔϤόσϷ΍ϭΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍ϭϢΤϠϟ΍ϭ
ΔϤ΋ϼϣΓέ΍ήΣΔΟέΩϲϓϒϠΘϠϟ
ΔϠΘϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞΧ΍Ϊϟ΍ϲϓΔΑϮσήϟ΍ϯϮΘδϣϞϳΪόΗϚϨϜϤϳ
ΔϘϟΰϨϤϟ΍
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλ˯ΎτϏ
έΎϴΘΧϻ΍έίƔ
ΔΟέΪΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϴγˬ'HOLϊοϭέΎϴΘΧ΍ΪϨϋ
ϊοϮϟ΍΍άϫΔϳϮΌϣΔΟέΩϲϟ΍ϮΣΪϨϋϢδϘϟ΍Γέ΍ήΣ
ϝϮσ΃ΓΪϤϟΎΟίΎσϡΎότϟ΍ϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϲϓΪϋΎδϳ
˱
ΔΟέΪΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϴγˬ9HJHϊοϭέΎϴΘΧ΍ΪϨϋ
ϊοϮϟ΍΍άϫΔϳϮΌϣΔΟέΩϲϟ΍ϮΣΪϨϋϢδϘϟ΍Γέ΍ήΣ
ϝϮσ΃ΓΪϤϟΎΟίΎσϡΎότϟ΍ϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϲϓΪϋΎδϳ
˱
ΔϬϛΎϔϟ΍ϭΕ΍ϭήπΨϟ΍φϔΣϕϭΪϨλ
ϢΤϠϟ΍΢΋΍ήη
9HJH
έΎϴΨϟ΍
αΎϧΎϧϷ΍
ΝϭΩΕϮϬϟ΍
ΔγϮϜϟ΍
ϥϮϤϴϠϟ΍
ϝΎϘΗήΒϟ΍
ϭΩΎϛϮϓϷ΍
ΩΪϘϤϟ΍ήϳΰϨΨϟ΍ϢΤϟ
ΕΎϴϟϮϘΒϟ΍
βσΎτΒϟ΍
ΔϘϟΰϨϤϟ΍ΔϠΘϜϟ΍
'HOL
ΓΩέΎΒϟ΍ϡϮΤϠϟ΍΢΋΍ήη
Γέ΍ήΣΔΟέΪΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϴγˬϊοϭέΎϴΘΧ΍ΪϨϋ
˱
Ύπϳ΃ΪϋΎδϳϊοϮϟ΍΍άϫΔϳϮΌϣΔΟέΩϲϟ΍ϮΣΪϨϋϢδϘϟ΍
ϝϮσ΃ΓΪϤϟΔΟίΎσϙΎϤγϷ΍ϭϡϮΤϠϟ΍ϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϲϓ
ć
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ΔΑϮ
σή
ϟ΍ϲ
ϓϢϜ
ΤΘϟ΍
ϥήϤϟ΍ΞϠΜϟ΍ϖΒσ
έΰϳήϔϟ΍έ΍˷ήΟ
ϱϮϠόϟ΍έΰϳήϔϟ΍έ΍ήΟϮϫϥήϤϟ΍ΞϠΜϟ΍ϖΒσϥΎϜϣƔ
˷
ϲϓΎϤΑˬΪϴϤΠΘϠϟΝΎΘΤΗϲΘϟ΍ΔϤόσϷ΍ϦϳΰΨΘϟϡΪΨΘδϳƔ
ΎϫήϴϏϭϢϳήϛβϳϵ΍ϭϙΎϤγϷ΍ϭϡϮΤϠϟ΍ϚϟΫ
ϚϴϠϋΐΠϳΎϬϨϳΰΨΗϭΞϠΜϟ΍ΕΎΒόϜϣϊϨμϟΪόϣϖΒτϟ΍Ɣ
ϲϟΎΘϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋϪϣ΍ΪΨΘγ΍
ΐϴμϨΘϟ΍ϑέϦϣΝέΎΨϠϟϥήϤϟ΍ΞϠΜϟ΍ϖΒσΐΤδΑϢϗ
ϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍ΔϣϼϋϞϔγ΃ϦϜϟϭ˯ΎϤϟΎΑϩϸϣ΍
ϪϧΎϜϣϲϓ˯ϮϠϤϤϟ΍ϥήϤϟ΍ΞϠΜϟ΍ϖΒσΐϴϛήΘΑϢϗ
ϲϓξΑΎϘϤϟ΍ϦϣϖΒτϟ΍έΩ΃ΞϠΜϟ΍ΕΎΒόϜϣϥϮϜΗΪϨϋ
ϕϭΪϨμϟ΍ϲϓΞϠΜϟ΍ςϘδϳϑϮγϭΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍
ϩΎϧΩ΃
ΝέΎΨϠϟέ΍ήΠϟ΍ΐΤγ΍±έΰϳήϔϟ΍έ΍
ήΟΔϟ΍ίϹƔ
˷
˷
ϢΛˬΝέΎΨϠϟϪόϓέ΍ϭϰϠϋϸϟϢϳΪϘΘϟ΍ϖΒσΐϠϗ΍ϞϣΎϜϟΎΑ
Ν΍ήΧ·ϦϜϤϳΎϬϨϴΣϭˬΔϳϭ΍ίϰμϗϷΔΟϼΜϟ΍Ώ΍ϮΑ΃΢Θϓ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍έϮμϟ΍ϲϓ΢οϮϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋˬέΰϳήϔϟ΍έ΍ήΟ
˷
ķΏΎΒϟ΍Ϟϔϗ
ĸΏΎΒϟ΍΢Θϓ
ϢϳΪϘΘϟ΍ϖΒσ
ϲϠϔδϟ΍έΰϳήϔϟ΍έ΍ήΟ
˷
ϪϴΒϨΗƔ
ΪϨϋϭΞϠΜϟ΍ϕϭΪϨλϲϓΞϠΜϟ΍ΕΎΒόϜϣϦϳΰΨΗϦϜϤϳ
Ν΍ήΧ·ϭΝέΎΨϠϟϕϭΪϨμϟ΍ΐΤγϚϨϜϤϳΎϬϴϟ·ΔΟΎΤϟ΍
ϪϨϣΕΎΒόϜϤϟ΍
˷
ˬΔΟϼΜϟ΍ϞΧ΍Ωϰϟ·ϝϮΧΪϟΎΑϊοήϟ΍ϭ΃ϝΎϔσϸϟ΢ϤδΗϻ
΍ϮϣϮϘϳϭ΃ΕΎΑΎλϺϟϢϬδϔϧ΃ϥϮοήόϳΪϗϢϬϧ΃ΚϴΣ
ήδϜϨϳΪϗέΰϳήϔϟ΍ΏΎΑϰϠϋβϠΠΗϻΔΟϼΜϟ΍ϑϼΗΈΑ
έΰϳήϔϟ΍ΔϠγϞΧ΍Ωϰϟ·ϖϠδΘϟΎΑϝΎϔσϸϟ΢ϤδΗϻΏΎΒϟ΍
Ϣϟϭ΃ΓήϣϝϭϷΞϠΜϟ΍ϖΒσϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·ΔχϮΤϠϣ
Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗϪϔϴψϨΗ˯ΎΟήΑΔϠϳϮσΓήΘϓάϨϣϪϣΪΨΘδΗ
ϲϐΒϨϴϓˬΔϠδϟ΍ϕϭΪϨλϒϴψϨΘϟωίϮϤϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ΍Ϋ·
ϦϣϝΎϔσϷ΍ϊϨϤϟϒϴψϨΘϟ΍ΪόΑωίϮϤϟ΍ΖϴΒΜΗΓΩΎϋ·ϚϴϠϋ
ΔϠδϟ΍ϞΧ΍ΩήΜόΘϟ΍
ΓΪϴϔϣ΢΋ΎμϧϭΕΎΤϴϤϠΗ
ΔΤϴΤμϟ΍ΔΒϴϛήΘϟ΍ϦϴΒϳϲϧΎϴΒϟ΍Ϣγήϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ· ‡ ϢΗΚϴΣΔΒϴϛήΘϟ΍ϞϳΪόΗϻˬϑϮϓήϟ΍ϭΟΎέΩϷ΍ϭˬΔψϓΎΤϠϟ
ΔϗΎτϠϟΓ˯ΎϔϛήΜϛ΃ϦϳϮϜΘϟ΍άϫϢϴϤμΗ
ΔΟίΎτϟ΍ΔϤόσϷ΍φϔΤϟ΢΋Ύμϧ
ϭ΃ΔΟϼΜϟ΍ϲϓΓήηΎΒϣϦΧΎδϟ΍ϡΎότϟ΍ϊπΗϻ ‡
ήΒΠϴϓΪϳΰΗϑϮγΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϥΈϓˬέΰϳήϔϟ΍
ΪϳΰϤϟ΍ϚϠϬΘδΗϑϮγϭˬήΒϛ΃ΪϬΠΑϞϤόϟ΍ϰϠϋςϏΎπϟ΍
ΔϗΎτϟ΍Ϧϣ
ϪϳΪϟϥΎϛ΍Ϋ·ΔλΎΧˬΔϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϒϟϭ΃ΔϴτϐΘΑϢϗ ‡
ΔϳϮϗΔϬϜϧ
ϙήΤΘΑΡΎϤδϟ΍ϦϜϤϳΚϴΤΑ΢ϴΤλϞϜθΑ˯΍άϐϟ΍ϊο ‡
ΔϳήΤΑϪϟϮΣ˯΍ϮϬϟ΍
ϒϟϲ΋΍άϐϟ΍ϦϴΜϴϟϮΒϟ΍ϲϓ ϋΎϮϧ΃Ϟϛ ϡϮΤϠϟ΍ϒϟ ‡
ϊΒΗ΍ΗΎϭήπΨϟ΍ΟήΩϕϮϓϲΟΎΟΰϟ΍ϑήϟ΍ϰϠϋϊοϭ
ΐδΣΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϭΔϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϦϳΰΨΗΕΎϗϭ΃ΎϤ΋΍Ω
ΔόϨμϤϟ΍ΕΎϛήθϟ΍ϞΒϗϦϣΡήΘϘϤϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍
ΔϗΎτϟ΍ϙϼϬΘγ·ϲϓήϴϓϮΘϟ΢΋Ύμϧ
ϙϼϬΘγ·ϲϓήϴϓϮΘϠϟΔϴϻΘϟ΍΢΋ΎμϨϟ΍ωΎΒΗΈΑϚΤμϨϧ ‡
ΔϗΎτϟ΍
ΓήΘϔϟΎΣϮΘϔϣΏΎΒϟ΍˯ΎϘΑ·ΐϨΠΗϰΟήϳˬΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΘϟ ‡
ϰϠϋΔψϓΎΤϤϟ΍ϞΟ΃ϦϣΔΟϼΜϟ΍ϣΎΪΨΘγ΍ΪϨϋΔϠϳϮσ
ΔϗΎτϟ΍
Γέ΍ήΤϠϟέΩΎμϣϳ΄Ϧϋ΍ΪϴόΑΓΰϬΟϷ΍ϦϣΪϛ΄Η ‡ Φϟ΍ΪϗϮϣϲ΋ΎΑήϬϛϥήϓϭ΃ˬΓήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍Δόη΃ ϣΰϼϟ΍ϦϣΩήΑ΃Γέ΍ήΣΔΟέΩςΒπΑϢϘΗϻ ‡
ϲϓήΨΒΘϤϟ΍Ϟ΋Ύδϟ΍ϭ΃ϦΧΎδϟ΍ϡΎότϟ΍ϦϳΰΨΘΑϢϘΗϻ ‡ ΔΟϼΜϟ΍
ΔϴϻΧϭΔϳϮϬΘϟ΍ΓΪϴΟΔϓήϏϲϓΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ϊο ‡
ΖϴΒΜΘΑιΎΨϟ΍Ϟμϔϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳΔΑϮσήϟ΍Ϧϣ
ΓΪϳΪΠϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔΟϼΜϟ΍
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϦϣΎϬΟ΍ήΧ·ΪόΑέϮϓϚϠϬΘγ΍΍Ϋ·ˬΔΠϠΜϤϟ΍ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ‡
ΪϠΠϟ΍ϰϠϋϊϴϘμϟ΍ΎϤΑέΐΒδΗϑϮγΪϴϤΠΘϟ΍ΓήΠΣ
ΪϤΠΗΓϮΒϋϞϛΦϳέΎΘϟ΍ΐδΣϒϴϨμΘϟϦδΤΘδϤϟ΍Ϧϣ ‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ΖϗϭϦϣϊΒΘΗ˯ΎϘΑϹ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭˬΓΩέΎΒϟ΍ϕΎΒσϷ΍ϭˬΥϮΒτϤϟ΍ϡΎότϟ΍ ‡
ϓήϳ΄ϰϠϋΎϬόοϭϦϜϤϳϭΎϬΘϴτϐΗΐΠϳ
ΗΎϭήπΨϟ΍ϭϪϛ΍Ϯϔϟ΍ ‡
ΔλΎΨϟ΍ΟΎέΩϻ΍ϲϓΎϬϨϳΰΨΗϲϐΒϨϳϭ
ΓΪϤΠϤϟ΍Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΢΋Ύμϧ ϭ΍ϢϜΤϣϞϳϮϓϲϓΔϓϮϔϠϣϥϮϜΗϧ΄ϲϐΒϨϳϦΒΠϟ΍ϭΓΪΑΰϟ΍
ϚϴΘγϼΒϟ΍ϑΎϔϟ
ϞϜθΑΓΪϤΠϤϟ΍Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϦϳΰΨΗϢΗΪϗϪϧ΃Ϊϛ ‡
ϲ΋΍άϐϟ΍Δ΋ΰΠΘϟ΍ήΟΎΘϣϞΒϗϦϣ΢ϴΤλ
ήϳέ΍ϮϘϟ΍ϲϓ˯ΎΒόϤϟ΍ΐϴϠΤϟ΍ ‡
έϮϫΪΘΗϑϮγΔϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ˬΪϴϠΠϟ΍ΔΑ΍Ϋ·ΩήΠϤΑ ‡
ΓήΘϓίϭΎΠΘΗϻΎϫΪϴϤΠΗΩΎόϳϻ΃ϲϐΒϨϳϭˬΔϋήδΑ
˯΍άϐϟ΍ΔϛήηϞΒϗϦϣΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍
ϑϮϓέϲϓΔϧΰΨϣϥϮϜΗϭ˯ΎτϏΎϬϟϥϮϜϳϧ΄ϲϐΒϨϳ
ΏΎΒϟ΍
ΪϴϤΠΘϠϟ΢΋Ύμϧ
ΏΔλΎΨϟ΍ΔΟϼΜϟ΍˯Ύϔσ· ˬϣΎΪΨΘγϻ΍ϡΪϋϦϣΓήΘϓΪόΑϭ΃ϲϓϞϴϐθΘϟ΍ϟϮ΃ΪϨϋ ‡
ˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϰϟ·ΝΎΘΤΗΔΟϼΜϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ· ϰϠϋ΃ϰϠϋΔϋΎγϦϋϞϘϳϻΎϣϞϤόΗϧ΄ΔΟϼΜϠϟ΢Ϥγ΃
ΓέϮμϘϤϟ΍ϲϓϡΎότϟ΍ϊοϭϞΒϗΗΎΩ΍Ϊϋ·
ϰϠϋϦϔόϟ΍ϧϮΩΔϟϮϠϴΤϟΔϴϻΘϟ΍ΗΎϮτΨϟ΍ΫΎΨΗ΍ϲϐΒϨϳ
ΔΟϼΜϟ΍
Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϴϤΟΔϟ΍ί· ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍άΧ΄ϣϦϣΔϗΎτϟ΍βΑΎϗΔϟ΍ί· ΔϗΪΑΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϖσΎϨϤϟ΍ϒϴϔΠΗϭϒϴψϨΘΑϢϗ ΡΎϤδϠϟϼϴϠϗΔΣϮΘϔϣΑΎϮΑϷ΍ϊϴϤΟϧ΄ϦϣΪϛ΄Η ήϳϭΪΘϻΑ˯΍ϮϬϠϟ
ΪϤΠΘϧ΃ϦϣΎϬϨϴϜϤΘϟΓήϴϐλ˯΍ΰΟ΃ϲϓϡΎότϟ΍Ω΍Ϊϋ· ‡
ΖϗϭϲϓΪϴϠΠϟ΍ϥΎΑϭάϨϣϦϜϤΗϭϞϣΎϛϞϜθΑϭΔϋήδΑ
ΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϴϤϜϻΑςϘϓϖΣϻ
ϲ΋΍άϐϟ΍ϪϴτϏϻ΍ϭ΃ϡϮϴϨϣϮϟϷ΍ϖ΋ΎϗέϲϓϡΎότϟ΍ϒϟ ‡ ϢϜΤϣήΒΘόΗϲΘϟ΍ϦϴϠϴΜϳ΍ϲϟϮΒϟ΍
βϤϟΓΪϤΠϣήϴϐϟ΍ϭΔΟίΎτϟ΍ΔϳάϏϸϟ΢ϤδΗϻ ‡
Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩωΎϔΗέ΍ΐϨΠΘϟΎΑϩΪϴϤΠΗϢΗϱάϟ΍Δϴ΋΍άϏϻ΍
ΓήϴΧϷ΍ϩάϬϟ
ΔϳΎϋήϟ΍ϭϒϴψϨΘϟ΍
Δτγ΍ϮΑΡϮτδϟ΍ϭΓήΠΤϟξΑΎϘϣˬΑΎϮΑϷ΍ϒϴψϨΗ
ΔϓΎΟΔϤϋΎϧεΎϤϗΔότϘΑΖΤδϣϢΛϝΪΘόϣϒψϨϣ
ϚϟΫϲϓΎϤΑ ΔΟϼΜϟ΍ϒϴψϨΗϢΘϳΔϴΤλΏΎΒγϷϲϐΒϨϳϭ
ΓήϣϞϗϷ΍ϰϠϋϡΎψΘϧΎΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϭΔϴΟέΎΨϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍
ϦϳήϬηϞϛ
ϪϴΒϨΗ
ϝϼΧ˯ΎΑήϬϜϻΑΔϠλϮϣΔΟϼΜϟ΍ϥϮϜΗϻ΃ΐΠϳϪϴΒϨΗ
εΪΨΗϧ΄ϞϤΘΤϤϟ΍ϦϣΚϴΣΓΩΎΣΗΎϭΩ΃ϡΪΨΘδΗϻ
΢τδϟ΍ ϒϗϭ΃ˬϒϴψϨΘϟ΍ϞΒϗΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ήτΧϒϴψϨΘϟ΍
ϞϴλϮΗάΧ΄ϣϦϣβΑΎϘϟ΍Δϟ΍ί·ϭίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗ
βϛϭέϮϠϛˬΗΎέΎϴδϟ΍ΕΎϔψϨϣϭˬΕΎϔϔΨϤϟ΍ϡΪΨΘδΗϻ
ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ϭ΍ΔϳϮπόϟ΍ϭ΃ΔτηΎϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍ϭϱήϴΛ΃Ζϳίϭ
΢τγϒϠΘΗΪϗΎϬϧΈϓϒϴψϨΘϠϟϦϳΰϨΒϟ΍ϞΜϣΕΎΒϳάϤϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍ϒϴψϨΘϟ΍
ϖϳήΤϟ΍ΐΒδΘϳϧ΄ϦϜϤϳϭίΎϬΠϟ΍
ΐΠϳˬϚΑΔλΎΨϟ΍ΓΰϬΟϼϟΪϴΟήϬψϣϰϠϋυΎϔΤϠϟ
ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϒϴψϨΘϟ΍
ϢψΘϨϣϞϜθΑϪϔϴψϨΗϚϴϠϋ
ϥϮϜϴγϡΎψΘϧΎΑΔΟϼΜϠϟΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϖσΎϨϤϟ΍ϒϴψϨΗΐΠϳ ΔϔϴψϧεΎϤϗΔότϘΑνήόϟ΍ΔΣϮϟϭΔϴϤϗήϟ΍ΔΣϮϠϟ΍΢δϣ
ϒϴψϨΘϟϞϬγϷ΍Ϧϣ ΓήηΎΒϣηήϻΪΑεΎϤϘϟ΍ΔότϗϰϠϋ˯ΎϤϟ΍ηήΔϤϋΎϧϭ
ϰϠϋ
ϟΪΎϋϊϳίϮΗϥΎϤοϰϠϋΪϋΎδϳ΍άϫίΎϬΠϟ΍΢τγ
΢τδϟ΍ϰϠϋΔΑϮσήϠϟ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ΔτθϜϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΞϠΜϟ΍ϦϣϪτθϛϊϴτΘδΗΎϣςθϛ΍
ΔϘϓήϣήϴϏΔτθϜϤϟ΍ ΔϴϜϴΘγϼΒϟ΍
ϰϠϋΊϓ΍Ω˯ΎϤΑΔϠϠΒϣεΎϤϗΔότϗϊοˬήϣϷ΍ϡΰϟ΍Ϋ·
ΎϬϧΎΑϭΫΔϴϠϤϋϊϳήδΘϟΔΠϠΜϤϟ΍ΔϘΒτϟ΍΢τγ
έΰϳήϔϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗˬΞϠΜϟ΍ΔΑ΍Ϋ·ΔϴϠϤϋϝΎϤΘϛ΍ΪϨϋ
ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϒϴψϨΘϟ΍ήψϧ΍±΢οϮϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋ
ϦϋϊϴϘμϟ΍Δϟ΍ίϹΓΩΎΣΗΎϭΩ΃ϡΪΨΘδΗϻ ϪϴΒϨΗ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍˯΍ΰΟϻϒΠΗϧ΄ΪόΑϻ·ϲϐΒϨϳΔΟϼΜϟ΍ΓέϮμϘϣ
ϯήΧ΃ΓήϣϪϠϴλϮΘΑϯήΧ΃ΓήϣΔΟϼΜϠϟϞϴϐθΗϢΘϳϡΎϤΗ
ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϞϴλϮΗάΧ΄ϣϲϓ
ΏΎΒϟ΍ϞϔϗϢϜΣ·έΎσ·ϒϴψϨΗ
Ω΍ϮϤϟ΍ϦϜϤϳΔΟϼΜϠϟΏΎΒϟ΍ϞϔϗϢϜΣ·έΎσ·ΔϓΎψϨΑϲϨΘϋ·
ΓήΠΣϚδϤΘϟ΍ϞϔϗΐΒδΘϟ΍ΕΎΑϭήθϤϟ΍ϭΔΟΰϠϟ΍Δϴ΋΍άϐϟ΍
ϞϔϗϡΎϜΣ·έΎσ·ϞδϏΏΎΒϟ΍΢ΘϓΪϨϋϕΰϤΘϟ΍ϭΪϳήΒΘϟ΍
ΪόΑ΍ΪϴΟϒϔΟϭϒτη΃Ίϓ΍Ω˯ΎϣϭϒϴϔΧϒψϨϤΑΏΎΒϟ΍
ϒϴψϨΘϟ΍
ϢΘϳϡΎϤΗΏΎΒϟ΍ϞϔϗϡΎϜΣ·έΎσ·ϒΠϳϧΎΪόΑςϘϓϪϴΒϨΗ
ΔΟϼΜϟ΍ϞϴϐθΗ
Γ˯ΎοϹ΍ΔΒϤϟϻΪΒΘγ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΒϗϦϣΓ˯ΎοϹ΍ΔΒϤϟϻΪΒΘγ΍ΐΠϳϻήϳάΤΗ
ΔϣΪΧςΨΑϝΎμΗϻ΍ϚϴϠϋΐΠϴϓˬΓ˯ΎοϹ΍ΔΒϤϟΖϔϠΗ΍Ϋ·
ΪϨϋΔϴϻΘϟ΍ΗΎϮτΨϟ΍ωΎΒΗ΍ΐΠϳΓΪϋΎδϤϟ΍ΐϠτϟ˯ϼϤόϟ΍
Γ˯ΎοϹ΍ΔΒϤϟϻΪΒΘγ΍
ίΎϬΠϠϟϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍βΑΎϗϞμϔΑϢϗ
ΟήΎΨϠϟϢΛϰϠϋϸϟϪόϓΪΑΓ˯ΎοϹ΍ϥΎϜϣ˯ΎτϏϟΰ΃
ϚϳΪϳϯΪΣΈΑΎϬϟ΍ΪΒΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔΒϤϠϟ΍˯ΎτϏϚδϣ΃
ϥΎδϟϰϠϋςϐπΗΎϤϨϴΑΟήΎΨϠϟϯήΧϷ΍ΪϴϻΑΎϬΒΤγ΍ϭ
ϞϴλϮΘϟ΍
ϞϜθΑΎϬϧΎϜϣϲϓΎϬΘϴΒΜΘΑϢϗϭΓΪϳΪΟΔΒϤϟήπΣ΃
˳
΢ϴΤλ
ϞΧ΍Ω΢δϣ΍ΔπϔΨϨϣΔϳάϏϷ΍ΕΎϧϭΰΨϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋ
ΕΎϧϮΑήϜϴΑϦϣϒϴόοϝϮϠΤϤΑΔΟϼΜϟ΍έΰϳήϔϟ΍
ΔΠϨϔγϻ΍ϣΎΪΨΘγΎΑΊϓ΍Ϊϟ΍˯ΎϤϟ΍ϊϣϒτηϢΛˬ΍ΩϮμϟ΍
ϞΒϗϞϣΎϛϞϜθΑϒϴϔΠΘϠϟ΢δϣ΃εΎϤϘϟ΍ϭ΃ΔϳήΘϬϣ
˯΍ΰΟϷ΍ϭ΢τγϷ΍ϊϴϤΟϒϔΟϝϼδϟ΍ϭϑϮϓήϟ΍ΓΩΎϋ·
Ύϴ΋ΎϘϠΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϧ΄ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋΔϟ΍ίϺϟΔϠΑΎϘϟ΍
ΓήΠΣϧΎέΪΟϰϠϋΙΪΤΗϊϴϘμϟ΍ϦϣΔϘΒσˬΐϳϭάΗ
ϦϣήϴΜϛϲϓΔΟϼΜϟ΍ΏΎΑ΢ΘϓϢΗ΍Ϋ·ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ΪϴϤΠΘϟ΍
ϊϴϘμϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΔϠϳϮσΓήΘϔϟΔΣϮΘϔϣϰϘΒΗϭ΃ϥΎϴΣϷ΍
ΔπϔΨϨϣΔϳάϏϷ΍ΕΎϧϭΰΨϣήϴϓϮΗΖϗϭήΘΧ΍΍ΪΟϚϴϤγ
ϲϻΘϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋϲϠϳΎϤΑϢϗϭ
ˬΔϘΤϠϤϟ΍ϝϼγϭΓΩϮΟϮϤϟ΍Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍Δϟ΍ί· ΑΎϮΑϷ΍ϙήΗϭϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϦϋίΎϬΠϟ΍Ϟμϓ΍
ϥΎΑϭάϟ΍ΔϴϠϤϋϊϳήδΘϟ΍ΪϴΟΔϓήϐϟ΍ΔϳϮϬΗΔΣϮΘϔϣ
ϮϫΎϤϛέΰϳήϔϟ΍ϒϴψϨΗϭˬΪϴϠΠϟ΍Δϟ΍ί·ϝΎϤΘϛ΍ΪϨϋ ϩϼϋ΃΢οϮϣ
ϲϓΞϠΜϟ΍Ϣϛ΍ήΘϴδϓˬΞϠΜϟ΍ΔΑ΍ΫΈΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗίΎϬΠϟ΍ϢϘϳϢϟϥ·
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϦϣΓήΘϓΪόΑέΰϳήϔϟ΍ϢδϗϦϣΔϨϴόϣϖσΎϨϣ
ϢϘΗϻΔϴϜϴΘγϼΑΔτθϜϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΞϠΜϟ΍΍άϫςθϛϦϜϤϳ
ΓΩΎΣϭ΃ΔϴϧΪόϣΕ΍ϭΩ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΍Ϊ˱ Α΃
ϲϟ΍ϮΣΞϠΜϠϟΔϴϠϜϟ΍ΔΑ΍ΫϹ΍ΔϴϠϤϋάϴϔϨΗΐΠϳˬϚϟΫϊϣƔ
ϢϣϦϋΞϠΜϟ΍ΔϘΒσΕΩ΍ί΍Ϋ·ϭ΃ˬϡΎϋϞϛΕ΍ήϣϊΑέ΃
άϴϔϨΗΐΠϳϡΎψϨϟ΍Γ˯ΎϔϛϰϠϋϚϟάΑΓήΛΆϣ ΔλϮΑ
ςθϛΔϴϧΎϜϣ·ϡΪϋϝΎΣϲϓΞϠΜϠϟΔϴϠϜϟ΍ΔΑ΍ΫϹ΍ΔϴϠϤϋ
ϡΎότϟ΍ϦϳΰΨΗΔϴϠϤϋν΍ήΘϋ΍ϲϓΞϠΜϟ΍˯ΪΑ΍Ϋ·ϭ΃ˬΞϠΜϟ΍
˱
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗ΍ϭΔϠϴϠϗϡΎότϟ΍ΕΎϴϤϛϥϮϜΗΎΘϗϭήΘΧ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍
ϦϋίΎϬΠϟ΍Ϟμϓ΍ϭˬΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭϡΎότϟ΍ΝήΧ΃
ΔϳϮϬΘΑϢϗΎΣϮΘϔϣΏΎΒϟ΍ϙήΗ΍ϭϲδϴ΋ήϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϣ
˱
ΔΑ΍ΫϹ΍ΔϴϠϤϋϊϳήδΘϟ΍Ϊ˱ ϴΟΔϓήϐϟ΍
ΎϬΣΎϠλ·ϭ˯ΎτΧΎϟ΍ϑΎθϜΘγ·
ξόΒΑϡΎϴϘϟ΍ϚϨϜϤϳˬ΢ϴΤλϞϜθΑϞϤόΗϻΔΟϼΜϟ΍ϧ΄ϦϣϖϠϘϻΑήόηMϭ΃ϚΑιΎΨϟ΍ΔΟϼΜϠϟϊϣΔϠϜθϣΖϬΟ΍ϭ΍Ϋ·
ϞΒϗϢδϘϟ΍΍άϬϟΎϘϓϭΔϠϬδϟ΍ΕΎλϮΤϔϟ΍ξόΑάϴϔϨΗϚϨϜϤϳϩΎϧΩ΃ϊΟ΍έ˯ΎΟήϟ΍ˬΔϣΪΨϠϟ˯ΎϋΪΘγ΍ϞΒϗΔϠϬδϟ΍ΗΎέΎΒΘΧϻ΍
ΔϣΪΨϠϟ˯ΎϋΪΘγ΍
ϞμΗ΍ˬϩΎϧΩ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ΗΎέΎΒΘΧϻ΍ΏΖϤϗϧ΄ΪόΑΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·ϚδϔϨΑίΎϬΠϟ΍Ρϼλ·ϟϮΎΤΗϻ ήϳάΤΗ
ΞΘϨϤϟ΍ϪϨϣΖϳήΘη΍ϱάϟ΍ϞΤϤϻΑϭ΃ΔϣΪΨϟ΍κΧήϣαΪϨϬϣˬϞϫΆϣϲ΋ΎΑήϬϜΑ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
ϞΤϟ΍ϭϊϗϮΘϤϟ΍ΐΒδϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
΢ϴΤλϞϜθΑΔϗΎτϟ΍βΒϘϣϲϓΔϗΎτϟ΍ϚϠγϞϴλϮΗϢΘϳϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϖϘΤΗ
ήϣϷ΍ϡΰϟ΍Ϋ·ΎϬϟ΍ΪΒΘγ΍ˬϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϗΎτϟ΍ΗΎΩ΍Ϊϣ΍Γή΋΍Ωϭ΃ΕΎϣΎϤμϟ΍ϦϣϖϘΤΘϟ΍
ϥϮϜΘϟΔϓήϐϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩςΒοϟϮΎΣ΍ΪΟΔπϔΨϨϣΔτϴΤϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ
ΔϠϜθϤϟ΍ϩάϫϞΤϟΓΩϭήΑήΜϛ΃
΢ϴΤλϞϜθΑϞϤόϳϻΓΰϬΟϷ΍
ΓήϴμϗΓήΘϔϟϭ΃ˬϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϊϴϘμϟ΍Δϟ΍ί·ΓέϭΩ˯ΎϨΛ΃ϞϤόϳϻΪϴϤΠΘϟ΍ϧ΄ϲόϴΒτϟ΍ϦϤϓ
ςϏΎπϟ΍ΔϳΎϤΤϟΔΟϼΜϠϟϞϴϐθΗΪόΑ
ϒϴψϨΗϰϟ·ΝΎΘΤΗΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍˯΍ΰΟϻ΍
ΔϬϳήϜϟ΍΢΋΍ϭήϟ΍ϲϓΐΒδϟ΍ΔϓϮϔϠϤϟ΍ΔϳάϏϻ΍ϭ΃ΕΎϳϭΎΤϟ΍ϭΔϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ξόΑ
ΎϣΎϤΗΔϴόϴΒσϩΎϧΩ΃ΗΎϮλϷ΍
˯ΎοϮπϟ΍έΪμϳςϏΎο‡
ϯήΧ΃ΗΎήΠΣϭ΃ΪϴϤΠΘϟ΍ΓήΠΣϦϣΓήϴϐλΔΣϭήϣϦϣ˯΍ϮϬϟ΍ΔϛήΣ˯ΎοϮο‡
ϲϠϐϤϟ΍˯ΎϤϟ΍ϰϟ·ΔϠΛΎϤϣΓήϏήϐϟ΍ΕϮλ‡
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ΪϴϠΠϟ΍Δϟ΍ί·˯ΎϨΛ΃ΞϴΠοϊϤγ‡
ϞϤόϻΑςϏΎπϟ΍΃ΪΑϞΒϗήϘϨϟ΍ΞϴΠο‡
ΪϳήΒΘϟ΍ΗΎήΠΤϟ΍Ϧϣ΢΋΍ϭήϟ΍
ΔΟϼΜϟ΍ϦϣΞϴΠο
ϖϘΤΘϠϟϢϜϟΔΟΎΤΑΎϤΑέϭˬϩΎϧΩ΃ΏΎΒγϷΔΠϴΘϧϲϫϯήΧϷ΍ΔϳΩΎϋήϴϐϟ΍ΗΎϮλϷ΍
ΗΎ˯΍ήΟϹ΍ΫΎΨΗ΍ϭ
ΔϳϮΘδϣΖδϴϟΓήΠΤϟ΍
έ΍ΪΠϟ΍βϤϠϳΔΟϼΜϟ΍ϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟ΍
ΞΣέΪΘΗςϘγϭ΃ΕΎϳϭΎΣϭ΃ΕΎΟΎΟί
ϰϟ·ΝΎΘΤΗϑϮγϭˬϙήΤϤϟ΍ΕϮλϥΎϴΣϷ΍ϦϣήϴΜϛϲϓϊϤδϧϧ΄ϲόϴΒτϟ΍ϦϤϓ
ΔϴϻΘϟ΍ΗϼΎΤϟ΍ϲϓϥϮϜΗΎϣΪϨϋήΜϛ΃ϞϴϐθΗ
ϣΰϼϟ΍ϦϣΩήΑ΃Γέ΍ήΣΔΟέΩΗΎΩ΍Ϊϋ·ϦϴϴόΗϢΗ ‡
ΔΟϼΜϟ΍ϞΧ΍ΩϦΧΎδϟ΍ϡΎότϟ΍ϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛφϔΣ΍ήΧΆϣϢΗ ‡ ΍ΪΟϊϔΗήϣΔΟϼΜϟ΍ΟήΎΧΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ‡
ϥΎϴΣϷ΍ϦϣήϴΜϛϲϓϭ΃΍ΪΟΔϠϳϮσΓήΘϔϟΔΣϮΘϔϣΑΎϮΑϷ΍ϲϘΑ΍ϢΘϳ
ΔϠϳϮσΓήΘϔϟϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϢΗϭ΃ϚΑιΎΨϟ΍ΔΟϼΜϟ΍ΐϴϛήΗΪόΑ‡
ήϤΘδϣϞϜθΑϞϤόϳϙήΤϤϟ΍
Δϴ΋΍άϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊοϭϥΎϤοϭΔϳάϏϷ΍Δτγ΍ϮΑ˯΍ϮϬϟ΍άϓΎϨϣϕϼϏ·ϡΪϋϧ΄ϦϣΪϛ΄Η
Δϟ΍ίϹΎϣΎϤΗϖϠϐϣΏΎΒϟ΍ϚϟΫϧ΄Ϊϛ΄ΗΔϴϓΎϛΔϳϮϬΗϰϠϋϝϮμΤϠϟΔΟϼΜϟ΍ϞΧ΍Ω
ΔϳΎϋήϟ΍ϭϒϴψϨΘϟ΍Ϟμϓϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϊϴϘμϟ΍
ΔϧϮϜΗϊϴϘμϟ΍ϦϣΔϘΒσϙΎϨϫ
ΓήΠΣϲϓ
+LVHQVH5HIULJHUDWRU
MADE IN CHINA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising