Shure | ULXD | User guide | Shure ULXD Wireless Microphone System Gebruikershandleiding

Shure ULXD Wireless Microphone System Gebruikershandleiding
ULX-D
Systeem voor draadloze microfoon
User guide for Shure ULXD Single wireless system. Includes setup instructions, specifications, and troubleshooting.
Version: 3 (2020-A)
Shure Incorporated
Table of Contents
ULX-DSysteem voor draadloze microfoon
4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
4
WAARSCHUWING
Belangrijke productinformatie
LICENTIE-INFORMATIE
5
5
6
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië 6
Snel aan de slag
6
Algemene beschrijving
7
Dempen van audiouitgang van een ontvangerkanaal
24
Ingangsoverbelasting van de zender
24
Versleuteling audiosignaal
25
Scannen en synchroniseren
25
Meerdere systemen instellen
27
Handmatig een frequentie selecteren
28
IR-voorinstellingen van de zender
28
Een systeemvoorinstelling maken
28
RF
Kenmerken
Hardware-interface
8
9
29
RF-vermogen zender
29
Storingsdetectie
29
Geavanceerde RF
30
Netwerkontvangers
30
Ontvanger
10
Zenders
13
Grensvlak- en zwanenhalsvoetzenders
15
Geavanceerde zenderfuncties
16
Menuschermen
17
Helderheid en contrast display ontvanger afstellen
19
Weergaveopties op het beginscherm
19
Bewerken van de naam van het ontvangerkanaal
20
Regionale tv-indeling instellen
20
Firmwareversies
32
Bedieningselementen en instellingen vergrendelen
20
De ontvanger bijwerken
32
De zender bijwerken
32
Batterijen
21
Tabellen batterijgebruiksduur
22
Shure oplaadbare SB900-batterij
22
Gebruiksduur Shure SB900
23
Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van oplaadbare
Shure-batterijen
23
Batterijcontactafdekking plaatsen
Audio
Versterkingsfactor ontvanger instellen
23
Automatische IP-adressering
30
Handmatige IP-adressering
31
Toestel-ID
31
High-densitymodus
31
Systeem resetten
31
Firmware
32
Uw systeem beheren met Shure Software
32
Probleemoplossing
33
Voeding
33
Gain
33
Kabels
33
Interfacevergrendelingen
33
Verkeerde combinatie versleuteling
34
23
23
2/52
Shure Incorporated
Radiofrequentie (RF)
Accessoires
34
40
Tabellen en grafieken
42
Batterijen
43
Frequentiebereik en uitgangsvermogen zender
43
35
Bijgeleverde accessoires
35
Optionele accessoires
37
Productgegevens
ULXD2
Frequenties voor Europese Landen
45
Certificering
50
38
Uitgangsniveau ontvanger
39
ULXD1
39
Information to the user
51
3/52
Shure Incorporated
ULX-D
Systeem voor draadloze microfoon
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LEES deze instructies.
BEWAAR deze instructies.
NEEM alle waarschuwingen in acht.
VOLG alle instructies op.
GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Instal­
leer het product volgens de instructies van de fabrikant.
Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere
apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde
stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een
extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de mee­
geleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats
waar deze het apparaat verlaten.
GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard,
driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens
verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt ge­
bruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het
apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen
in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is ge­
vallen.
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloei­
stof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I­constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met bescher­
mende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
4/52
Shure Incorporated
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect
raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Verklaring van symbolen
Waarschuwing: risico op elektrische schok
Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)
Gelijkstroom
Wisselstroom
Aan (voeding)
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem
WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan re­
pareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig in­
dien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA­batte­
rijen.
Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.
WAARSCHUWING
• Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken,
wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
• Volg de instructies van de fabrikant op.
• Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
• WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met
hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
• Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
• Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
• Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
• Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte
batterijpakketten.
• Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht,
vuur etc.
5/52
Shure Incorporated
Belangrijke productinformatie
LICENTIE-INFORMATIE
Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in
uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated,
kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een ver­
gunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie
van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen ver­
gunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit
betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.
Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië
Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals
de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband
van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de
frequentieband van 694-820 MHz.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
6/52
Shure Incorporated
Snel aan de slag
7/52
Shure Incorporated
Algemene beschrijving
Shure ULX-D™ Digital Wireless biedt compromisloze 24­bits geluidskwaliteit en RF­prestaties, met intelligente, voor versleute­
ling geschikte apparatuur, flexibele ontvangeropties en geavanceerde oplaadopties voor professionele geluidsversterking.
Shure's digitale verwerking, een doorbraak in draadloze audiokwaliteit, zorgt dat ULX­D de allerzuiverste weergave van bron­
materiaal kan geven die mogelijk is met een draadloos systeem, waarbij uit een breed scala aan vertrouwde Shure-microfoons
kan worden gekozen. Door het grotere frequentiebereik van 20 Hz – 20 kHz en de volkomen vlakke karakteristiek wordt elk de­
tail vastgelegd met helderheid, presentie en een ongelooflijk nauwkeurige lagetonen- en sprongkarakteristiek. Met meer dan
120 dB heeft de ULX-D een breed dynamisch bereik voor uitstekende signaal/ruisprestaties. De ULX-D is geoptimaliseerd voor
elke ingangsbron en elimineert de behoefte aan gain-bijstelling van de zender.
De ULX­D stelt een geheel nieuwe norm voor spectrale efficiëntie en signaalstabiliteit. De intermodulatie van de ULX­D bete­
kent een buitengewone vooruitgang in draadloze prestaties waardoor het aantal gelijktijdig actieve zenders op één TV-kanaal
drastisch toeneemt. Een zeer betrouwbaar RF-signaal zonder audio-artefacten wordt verkregen over het volledige bereik. Voor
toepassingen waarbij beveiligde draadloze transmissie is vereist, biedt de ULX-D de Advanced Encryption Standard (AES)
256-bits signaalversleuteling die totale privacy waarborgt.
Voor schaalbaarheid en modulaire flexibiliteit zijn de ULX-D-ontvangers verkrijgbaar in een-, twee- en vierkanaals uitvoeringen.
De dual­ en quad­ontvangers bieden voordelen als RF­cascade, ingebouwde voeding, frequency diversity voor bodypacks, sa­
menvoeging van geluidsuitgangskanalen en digitale netwerkmogelijkheden met Dante™ voor meerkanaals geluid via ethernet.
Alle ontvangers bieden een high­densitymodus voor toepassingen die veel kanalen vereisen, zodat het aantal gelijktijdig ge­
bruikte kanalen via één frequentieband enorm kan toenemen.
Geavanceerde oplaadbare lithium-ion zenderbatterijen hebben een langere levensduur dan alkalinebatterijen. De levensduur
van de batterij wordt tot op 15 minuten nauwkeurig gemeten in uren en minuten, en de conditie van de batterij wordt gedetail­
leerd bijgehouden.
De ULX-D loopt generaties voor op ieder ander verkrijgbaar systeem in zijn klasse en brengt de prestaties van professionele
geluidsversterking op een nieuw niveau.
Kenmerken
Bestendig, professioneel, digitaal, draadloos
•
•
•
•
•
•
•
•
24-bits/48 KHz digitale audio die alle andere systemen overtreft wat betreft nauwkeurige weergave van het bronmateriaal
20 Hz – 20 KHz frequentiebereik met vlakke karakteristiek
Dynamisch bereik van meer dan 120 dB voor uitstekende signaal/ruisprestaties
Advanced Encryption Standard (AES-256) voor elke toepassing waarbij beveiligde transmissie nodig is:
◦ AES-algoritme gebruikt in Shure ULX-D™ Wireless (draadloos) is gevalideerd (validatienr.: 2552) door het National In­
stitute of Standards and Technology (NIST) conform het AES­algoritme (Advanced Encryption Standard), zoals gespe­
cificeerd in publicatie 197 voor de Federal Information Processing Standard (FIPS), Advanced Encryption Standard
◦ Geactiveerd via menu op frontpaneel en IR-synchronisatie
◦ Extra voordeel: parasitaire RF­storing geëlimineerd omdat alleen het versleutelde signaal de ontvanger kan binnenko­
men
Ingebouwde begrenzercircuits voorkomen digitale overbelasting als gevolg van te hoge signaalniveaus
60 dB instelbare systeemversterking, eenvoudig regelbaar vanaf het frontpaneel van de ontvanger
De versterkingsfactor van de zenders hoeft niet te worden afgeregeld en is voor elke ingangsbron geoptimaliseerd
Grote keuze aan vertrouwde Shure-microfoons
Uiterst efficiënte en betrouwbare RF-prestaties
• Totaal afstembereik tot 64 MHz (afhankelijk van regio)
8/52
Shure Incorporated
• Minimale intermodulatievervorming leidt tot aanzienlijk meer kanalen in de ether, zodat de lat voor draadloze prestaties in
overvolle RF-omgevingen hoger wordt gelegd
◦ 17 actieve zenders in één 6 MHz tv-kanaal
◦ 22 actieve zenders in één 8 MHz tv-kanaal
◦ High­densitymodus maakt tot 47 actieve zenders mogelijk op één 6 MHz TV­kanaal (63 op één 8 MHz TV­kanaal) zon­
der achteruitgang van de audiokwaliteit
◦ Meer dan 60 compatibele kanalen op één frequentieband
• Een betrouwbaar, stabiel signaal zonder audio-artefact wordt over de gehele gezichtslijn van 100 meter verkregen als
standaard bijgeleverde dipoolantennes worden gebruikt.
• Selecteerbaar RF-uitgangsvermogen van 1, 10 en 20 mW voor zender (afhankelijk van regio)
• Geoptimaliseerde scanning zoekt, selecteert en gebruikt automatisch de schoonste beschikbare frequenties
Robuuste, intelligente apparatuur
• Door optimale scanning worden automatisch de zuiverste beschikbare frequenties opgezocht en gebruikt
• Shure's bedrijfseigen functie Gain Ranging optimaliseert het dynamische systeembereik voor elke ingangsbron, zodat het
niet nodig is de versterkingsfactor van de zender af te stellen.
• Tot 60 dB instelbare systeem-gain is eenvoudig bereikbaar via het frontpaneel van de ontvanger
• De ontvanger is geschikt voor een netwerk, wat instelling over meerdere kanalen vereenvoudigt
• Compatibel met externe controllers zoals AMX en Creston. Cross­subnet­bediening ingeschakeld voor beheer van meer­
dere faciliteiten of plaatsen.
• Robuuste metalen behuizing van zowel zenders als ontvanger
• Storingsdetectie en waarschuwingen bevestigen onmiddellijk dat er storing is
• Bijgewerkte LCD-schermen met instelbaar contrast en helderheid bij zowel zenders als ontvangers
Geavanceerde oplaadbare batterij - Shure oplaadbare batterij SB900A
• Door de chemische eigenschappen van lithium-ion en Shure's intelligente batterijcircuits hebben de oplaadbare batterijen
geen geheugeneffect. De batterij kan op ieder moment worden opgeladen; volledige ontlading is nooit nodig
®
• Afgeleid van toonaangevende Axient oplaadbare technologie
• De chemische eigenschappen van lithium-ion en Shure's intelligente batterijcircuits resulteren in oplaadbare batterijen
zonder enig geheugeneffect en met nauwkeurige batterijmeting
• Zorgt dat ULX-D zenders meer dan 9 uur continu kunnen worden gebruikt
• Zenders en ontvangers geven de resterende batterijgebruiksduur weer in uren en minuten tot op 15 minuten nauwkeurig
• De SBC200 Dual Docking Charger laadt batterijen op terwijl ze zich binnen of buiten de zender bevinden
• De SBC800 lader met acht compartimenten kan tot acht SB900A-batterijen binnen drie uur volledig en in één uur tot 50%
opladen, met laadstatus-LED's voor elke batterij
• Achterwaartse compatibiliteit met AA alkaline batterijen
• Beide laders passen in een lade van een rek van normale grootte, zodat ze eenvoudig kunnen worden vervoerd en opge­
borgen
9/52
Shure Incorporated
Hardware-interface
Ontvanger
Voorpaneel
① Knop Sync (Synchroniseren)
Druk op de knop sync wanneer de IR­vensters van de ontvanger en de zender zijn uitgelijnd om de instellingen van de ont­
vanger over te dragen naar de zender
② Infrarood (IR) Sync-venster
Verzendt IR-signaal naar de zender voor synchronisatie
③ Netwerkpictogram
Licht op wanneer de ontvanger is aangesloten op andere apparaten van Shure in het netwerk. Het IP-adres moet geldig
zijn om netwerkbeheer te kunnen gebruiken
④ Versleutelingspictogram
Licht op wanneer AES-256-versleuteling wordt geactiveerd: Utilities > Encryption
⑤ LCD-paneel
Geeft instellingen en parameters weer
⑥ Knop Scan (Scannen)
Druk hierop om het beste kanaal of de beste groep op te zoeken
⑦ Navigatieknoppen menu
Gebruik deze om parametermenu's te selecteren en door de parametermenu's te navigeren
⑧ Bedieningswieltje
Druk hierop om menu-items te selecteren om deze te bewerken; draai eraan om een parameterwaarde te bewerken
10/52
Shure Incorporated
⑨ Leds RF-diversity
Geven antennestatus aan:
◦ Blauw = normaal RF-signaal tussen de ontvanger en zender
◦ Rood = interferentie gedetecteerd
◦ Uit = geen RF-verbinding tussen de ontvanger en zender
Opmerking: de ontvanger geeft alleen een audiosignaal af als een blauwe led oplicht
⑩ Leds RF-signaalsterkte
Geven de sterkte van het RF-signaal van de zender aan:
◦ Oranje = normaal (-90 tot -70 dBm)
◦ Rood = overbelasting (meer dan -25 dBm)
⑪ Audio-leds
Geven het gemiddelde niveau en piekniveau van de audio aan:
Led
Niveau audiosignaal
Beschrijving
Rood (6)
-0,1 dBFS
Overbelasting/begrenzer
Geel (5)
-6 dBFS
Geel (4)
-12 dBFS
Groen (3)
-20 dBFS
Groen (2)
-30 dBFS
Groen (1)
-40 dBFS
Normale pieken
Signaal aanwezig
⑫ Knoppen Gain (Versterking)
Hiermee wordt de kanaalversterking afgesteld
⑬ Aan/uit-schakelaar
Hiermee wordt de eenheid in- of uitgeschakeld
11/52
Shure Incorporated
Achterpaneel
① Ingangsconnector RF-antenne diversity (2)
Voor antenne A en antenne B.
② Voedingsconnector
Aansluiten op de meegeleverde externe voeding van 15 V DC
③ Led netwerksnelheid (oranje)
◦ Uit = 10 Mbps
◦ Aan = 100 Mbps
④ Ethernetpoort
Aansluiten op een ethernetnetwerk voor bediening en controle op afstand
Opmerking: Gebruik afgeschermde Cat5e-kabel of betere ethernetkabels voor VHF (V50 en V51) om betrouwbare netwerkprestaties te garanderen.
⑤ Led netwerkstatus (groen)
◦ Uit = Geen netwerkkoppeling
◦ Aan = Netwerkkoppeling actief
◦ Knippert = Netwerkkoppeling actief, knippersnelheid komt overeen met hoeveelheid overgedragen gegevens
⑥ Microfoon-/lijnschakelaar
Plaatst een 30 dB-pad mic (alleen XLR-uitgang)
⑦ Gebalanceerde XLR-audio-uitgang
Aansluiten op een microfoon- of lijnniveau-ingang
⑧ Gebalanceerde 6,35 mm (1/4") TRS-audio-uitgang
Aansluiten op een microfoon- of lijnniveau-ingang
12/52
Shure Incorporated
Zenders
① Voedings-LED
◦ Groen = apparaat is ingeschakeld
◦ Rood = batterij bijna leeg of batterijfout (zie Probleemoplossing)
◦ Oranje = aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld
② Aan/uit-schakelaar
Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.
③ SMA-connector
Aansluitpunt voor RF-antenne.
④ LCD-display:
Weergave van menuschermen en instellingen. Druk op een willekeurige bedieningsknop om de achtergrondverlichting te
activeren.
⑤ Infrarood (IR-)poort
Uitlijnen met de IR-poort van de ontvanger tijdens IR-synchronisatie om de zender automatisch te programmeren.
⑥ Menunavigatieknoppen
Gebruik deze om door parametermenu's te navigeren en waarden te wijzigen.
exit
Werkt als een knop 'vorige', waarmee u terugkeert naar vorige menu's of parameters zonder een waarde­
wijziging te bevestigen
enter
Opent de menuschermen en bevestigt parameterwijzigingen
▼▲
Gebruiken om door menuschermen te scrollen en parameterwaarden te wijzigen
⑦ Batterijcompartiment
Geschikt voor de Shure oplaadbare SB900A-batterij of 2 AA-batterijen.
⑧ AA-batterijadapter
◦ Handheld: draaien en in het batterijcompartiment plaatsen om een oplaadbaar Shure SB900A-batterij te gebruiken
◦ Bodypack: verwijderen om een Shure SB900A-batterij te plaatsen
⑨ Bodypack-antenne
Voor RF-signaaloverdracht.
⑩ Geïntegreerde antenne
Voor RF-signaaloverdracht.
⑪ Microfoonkop
Zie Optionele accessoires voor een lijst met compatibele koppen.
13/52
Shure Incorporated
⑫ TA4M-/LEMO-ingangsconnector
Aangesloten op microfoon- of instrumentkabel.
14/52
Shure Incorporated
Grensvlak- en zwanenhalsvoetzenders
① Aan/uit-knop
Indrukken om in te schakelen, indrukken en vasthouden om uit te schakelen.
② Dempen/actief-knop
Er zijn vier instellingen beschikbaar voor de dempen/actief-knop:
◦
◦
◦
◦
Schakelaar: Indrukken om tussen actief en gedempt te wisselen
Push to mute: Knop ingedrukt houden om de microfoon te dempen
Push to talk: Knop ingedrukt houden om de microfoon te activeren
Disabled: Knop functie uitgeschakeld
③ Demping-led
Geeft aan of de microfoon actief of gedempt is. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Actief
Gedempt
Groen*
Rood*
Rood
Uit
Rood
Rood knipperend
*Zwanenhalsmicrofoons uit de MX400R-serie (rode led) beschikken niet over de instelling.
15/52
Shure Incorporated
④ Led batterijniveau laag
◦
◦
◦
◦
Uit = Meer dan 30 minuten batterijduur
Aan (rood) = Minder dan 30 minuten batterijduur
Aan (groen) = Microfoon in laadstation geplaatst
Aan (oranje) = Batterij ontbreekt of is niet correct geplaatst
⑤ Infrarood (IR-)poort
Uitlijnen met IR-poort van de ontvanger om instellingen naar de zender te sturen.
⑥ Laadconnector
Maakt verbinding met netwerklader en USB-voeding.
⑦ Zwanenhalsmicrofoon
ULXD8-voet is geschikt voor microfoons van 5", 10", en 15" uit de Microflex-serie, verkrijgbaar in enkel of dualflex en met
tweekleurige of alleen rode leds.
Geavanceerde zenderfuncties
RF MUTE
Gebruik deze functie om een zender in te schakelen zonder dat deze het RF-spectrum verstoort.
Houd exit tijdens het inschakelen ingedrukt tot RF MUTED op het display wordt weergegeven. Om het geluid weer in te scha­
kelen, start u de zender opnieuw op.
MIC.OFFSET
MIC.OFFSET compenseert voor verschillen in signaalniveaus tussen zenders die hetzelfde ontvangerkanaal delen.
Stel de offset-gain op een zender met een laag signaalniveau bij zodat deze overeenkomt met een luidere zender: UTILITY >
MIC.OFFSET
Let op: Voor normale gain-afstellingen gebruikt u de gain-knoppen op de ontvanger.
Modus Mute voor zendergeluid
De modus Mute stelt de aan-uitschakelaar van de zender zodanig in dat deze een schakelaar wordt om het geluid te dempen.
Met behulp van de schakelaar kan het geluid eenvoudig worden ingeschakeld of gedempt door presentatoren, scheidsrechters
of iedereen die regelmatig moet spreken. Wanneer het geluid is gedempt, blijft het RF-signaal van de zender te allen tijde aan
en klaar voor gebruik.
Let op: De modus Mute kan als optie IR PRESET worden geselecteerd.
Een zender instellen op de modus Mute:
1. In het zendermenu: UTILITY > MUTE MODE
2. Selecteer met behulp van de pijlen ON of OFF.
3. Druk op enter om op te slaan.
16/52
Shure Incorporated
Tip: De LED van de zender wordt rood wanneer het geluid is gedempt en groen wanneer het geluid is ingeschakeld. Het dis­
play van de zender geeft AUDIO MUTED weer en het display van de ontvanger geeft Tx Muted weer.
Let op: De modus Mute moet op OFF worden ingesteld om met de voedingsschakelaar de zender te kunnen uitschakelen.
Menuschermen
Ontvangerkanaal
① Informatie over de ontvanger
Gebruik DEVICE UTILITIES > HOME INFO om de weergave van het beginscherm te wijzigen.
② Versterkingsinstelling
-18 tot +42 dB, of demping.
③ Mic. -offset-indicator
Geeft aan dat offset-versterking wordt toegevoegd aan de zender.
④ Zenderinstellingen
De volgende informatie wordt achtereenvolgens weergegeven wanneer een zender op de frequentie van de ontvanger is
afgestemd:
◦
◦
◦
◦
◦
Zendertype
Ingangspad (alleen bodypack)
RF-vermogensniveau
Vergrendelstatus zender
Dempingstatus zender
⑤ Indicator batterijgebruiksduur
Shure SB900A-batterij: de gebruiksduur wordt aangegeven in resterende minuten.
AA-batterijen: de gebruiksduur wordt weergegeven door een indicator van 5 streepjes.
⑥ Tv-kanaal
Geeft het TV-kanaal weer dat de afgestemde frequentie bevat.
⑦ Pictogram van high-densitymodus
17/52
Shure Incorporated
Wordt weergegeven wanneer de high-densitymodus is ingeschakeld.
Zenderstatus
De volgende tekst of pictogrammen rapporteren de zenderstatus aan het scherm van de ontvanger:
Schermpictogram
Zenderstatus
Bodypack-ingang is 12 dB verzwakt
Offset-gain is aan de zender toegevoegd
Lo
RF-vermogensniveau van 1 mW
Nm
RF-vermogensniveau van 10 mW
Hi
RF-vermogensniveau van 20 mW
M
Menu is vergrendeld
P
Voeding is vergrendeld
TxMuted
Wordt weergegeven wanneer het zendergeluid wordt uitgeschakeld m.b.v. de functie MUTE
MODE
-No Tx-
Geen RF-verbinding tussen een ontvanger en zender of zender UIT
Zender
① Informatie over de zender
Blader met ▲▼ in het beginscherm om het display te veranderen
② Indicator voedingsvergrendeling
Geeft aan dat de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld
③ Indicator zendergeluid gedempt
Wordt weergegeven wanneer het zendergeluid wordt uitgeschakeld m.b.v. de functie MUTE MODE.
18/52
Shure Incorporated
④ Indicator batterijgebruiksduur
◦ Shure SB900A-batterij: de gebruiksduur wordt aangegeven in resterende uren:minuten
◦ AA-batterijen: de gebruiksduur wordt weergegeven door een indicator van 5 streepjes
⑤ Indicator menuvergrendeling
Geeft aan dat de navigatieknoppen voor het menu zijn uitgeschakeld
⑥ Mic. -offset
Geeft de offset-gainwaarde van de microfoon weer
⑦ RF-vermogen
Geeft RF-vermogensinstelling weer
⑧ Bodypack-ingangspad
Het ingangssignaal wordt verzwakt met 12 dB
⑨ Versleutelingspictogram
Geeft aan dat de versleuteling op de ontvanger is ingeschakeld en via synchroniseren naar de zender is overgebracht
Helderheid en contrast display ontvanger afstellen
Pas de instellingen voor BRIGHTNESS en CONTRAST aan om de zichtbaarheid in een slecht verlichte omgeving te verbete­
ren.
1. In het ontvangermenu: DEVICE UTILITIES > DISPLAY
2. Druk op de bedieningsknop voor het selecteren van CONTRAST of BRIGHTNESS.
3. Draai aan de bedieningsknop om de geselecteerde parameter aan te passen.
4. Druk op ENTER om de wijzigingen op te slaan.
Weergaveopties op het beginscherm
Ontvanger
Het menu HOME INFO biedt opties voor het veranderen van de informatie die op het beginscherm van de ontvanger wordt
weergegeven:
DEVICE UTILITIES > HOME INFO
Gebruik de bedieningsknop om een van de volgende schermen te selecteren.
19/52
Shure Incorporated
Zender
Beginscherm: Druk op de pijlen ▲▼ van het beginmenu om een van de volgende schermen weer te geven:
Bewerken van de naam van het ontvangerkanaal
Selecteer voor het bewerken van de naam van een ontvangerkanaal EDIT NAME in het menu.
• Draai aan de bedieningsknop om een gemarkeerd teken te bewerken
• Druk op de bedieningsknop om naar het volgende teken te gaan
• Druk op ENTER om de wijzigingen op te slaan
Opmerking: De kanaalnaam wordt naar een zender overgebracht tijdens een synchronisatie.
Regionale tv-indeling instellen
Voor een correcte weergave van de tv-kanaalinformatie stelt u TV FORMAT in zodat deze overeenkomt met de tv­kanaalband­
breedte in de regio waar de ontvanger werkt. De tv-bandbreedte is overal verschillend, dus bekijk de plaatselijke voorschriften
om de regionale tv-bandbreedte te bepalen.
De volgende opties voor TV FORMAT zijn beschikbaar:
•
•
•
•
•
6 MHz
7 MHz
8 MHz
6 MHz JAPAN
NO TV (gebruik deze optie om de tv­kanaalweergave uit te schakelen of in regio’s waar tv­kanalen niet beschikbaar zijn)
TV FORMAT instellen:
1. Menu: DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > TV FORMAT
2. Draai de bedieningsknop om een optie voor TV FORMAT te selecteren.
3. Druk op ENTER om op te slaan.
Bedieningselementen en instellingen vergrendelen
20/52
Shure Incorporated
Gebruik de functie LOCK om onbedoelde of ongeautoriseerde wijzigingen aan de hardware te voorkomen. Als u probeert toe­
gang te krijgen tot een vergrendelde functie, verschijnt het volgende bericht:
Ontvanger
Menupad: UTILITIES > LOCK
MENU: Alle menupaden zijn ontoegankelijk. Om te ontgrendelen, drukt u op de knop EXIT, draait u aan de bedieningsknop om
UNLOCKED te selecteren en drukt u op ENTER om op te slaan.
GAIN: de versterkingsafregeling is vergrendeld
POWER: de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld
SCAN: kan geen groepsscan uitvoeren
SYNC: kan de apparaten niet synchroniseren
Zender
Menupad: UTILITY > LOCK
MENU: Alle menupaden zijn ontoegankelijk. Voor ontgrendeling drukt u vier (4) keer op de knop ENTER om de volgende
schermen te doorlopen: UTILITY > LOCK > MENU UNLOCK
POWER: de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld
Snelle vergrendeling: als u de zender wilt inschakelen terwijl de aan/uit­knop en de navigatieknoppen van het menu zijn ver­
grendeld, houdt u de knop ▲ ingedrukt tijdens het inschakelen totdat het bericht locked wordt weergegeven.
Voor ontgrendeling draait u de aan/uit­schakelaar in de stand Uit en houdt u de knop ▲ ingedrukt terwijl u de aan/uit­schake­
laar naar de stand Aan draait.
Batterijen
De zender werkt op twee AA-batterijen of de Shure SB900 oplaadbare batterij. Gebruik de meegeleverde AA-batterijadapter
als u andere batterijen gebruikt dan de Shure SB900.
Bodypack: verwijder de adapter als u de SB900 gebruikt
Handheld: draai de adapter en plaats deze in de batterijklep wanneer u de Shure SB900 gebruikt
21/52
Shure Incorporated
Tabellen batterijgebruiksduur
Een pictogram met 5 segmenten op de menuschermen van de ontvanger en de zender geeft de gebruiksduur van de batterij
aan.
Om de gebruiksduur van de batterij nauwkeurig te kunnen bijhouden, stelt u de zender in op het betreffende batterijtype:
UTILITY > BATTERY > SET.AA.TYPE.
De tabellen tonen de resterende uren en minuten (u:mm) bij benadering.
Alkaline
UHF/VHF
ISM/1.x
Batterij-indicator
1/10 mW
20 mW
1/10 mW
20 mW
9:00 tot
6:30
05:45 tot 04:15
07:30 tot
05:30
05:30 tot
04:00
06:30 tot
04:00
04:15 tot 03:00
05:30 tot
03:30
04:00 tot
02:45
04:00 tot
01:45
03:00 tot 01:30
03:30 tot
01:45
02:45 tot
01:30
01:45 tot
00:45
01:30 tot 00:30
01:45 tot
00:45
01:30 tot
00:30
< 0:45
< 00:30
< 0:45
< 00:30
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Shure oplaadbare SB900-batterij
Als u een oplaadbare SB900­batterij gebruikt, wordt op de beginschermen van de ontvanger en de zender het resterende aan­
tal uren en minuten weergegeven.
Gedetailleerde informatie over de SB900 wordt weergegeven in het menu BATTERY INFO van de ontvanger en in het menu
van de zender: UTILITY > BATTERY > BATT. STATS
HEALTH: Geeft de batterijcapaciteit weer als percentage van de laadcapaciteit van een nieuwe batterij.
CHARGE: Percentage van een volledige lading
CYCLES: Aantal keren dat de batterij is opgeladen
TEMP: Batterijtemperatuur in Celsius en Fahrenheit
Let op: Verdere informatie over oplaadbare batterijen vindt u op www.shure.com.
22/52
Shure Incorporated
Gebruiksduur Shure SB900
1 mW
10 mW
20 mW
>9 uur
>9 uur
>6 uur
Belangrijke tips voor zorg voor en opslag van oplaadbare Shure-batterijen
De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een lange levensduur.
• Sla batterijen en zenders altijd bij kamertemperatuur op
• In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer 40% capaciteit voor langetermijnopslag
• Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit
Batterijcontactafdekking plaatsen
Plaats de meegeleverde batterijcontactafdekking (65A15947) op de handheld zender om lichtweerkaatsing bij uitzendingen en
optredens te voorkomen.
1. Lijn de afdekking uit zoals afgebeeld.
2. Schuif de afdekking over de batterijcontacten totdat deze vlak aanligt tegen de zenderbehuizing.
Opmerking: Verwijder de afdekking alvorens de zender in de batterijlader te plaatsen.
Audio
Versterkingsfactor ontvanger instellen
Met de versterkingsregelaar op de ontvanger wordt het audiosignaalniveau voor het volledige systeem ingesteld. Wijzigingen
aan de versterkingsinstellingen worden in realtime doorgevoerd zodat tijdens live­uitvoeringen afregeling mogelijk is. Contro­
leer de audiometerniveaus wanneer u de versterkingsfactor afregelt om zo signaaloversturing te voorkomen.
Bedieningselementen versterkingsfactor ontvanger
De versterkingsfactor kan worden afgeregeld m.b.v. de knoppen gain ▲▼ of door het menu AUDIO te openen en de bedie­
ningsknop te gebruiken.
Tip: Om de versterkingsfactor snel af te regelen, houdt u een knop 'gain' ingedrukt om versneld scrollen in te schakelen.
23/52
Shure Incorporated
De audiometer aflezen
De audiometer gebruikt gele, groene en rode LED's om het audiosignaalniveau aan te geven. Pieken in de audio laten de
LED's 2 seconden oplichten terwijl het RMS-signaal in realtime wordt weergegeven.
Regel de versterkingsfactor van de ontvanger zo af dat de gemiddelde LED-signaalniveaus continu groen en geel oplichten, en
dat alleen bij de hoogste pieken de rode overbelastings-LED gaat knipperen.
Tip: Als een zanger een bodypack-zender overbelast, probeer dan de versterkingsfactor van de ontvanger te verminderen. Als er nog meer verzwakking nodig
is, stel dan via het menu van de zender het INPUT PAD af op -12dB.
Opmerking: Het oplichten van de rode OL (overbelastings-)LED geeft aan dat de interne begrenzer is ingeschakeld om digitaal oversturen te voorkomen.
Dempen van audiouitgang van een ontvangerkanaal
De audiouitgang van elk ontvangerkanaal kan onafhankelijk worden gedempt zodat er geen geluid wordt doorgegeven. De sta­
tus Mute wordt aangegeven door het bericht Rx MUTED dat verschijnt op het display van de ontvanger in plaats van de ver­
sterkingswaarde.
Opmerking: De versterkingsfactor van de ontvanger wordt voor gedempte kanalen uitgeschakeld om onverwachte veranderingen in geluidsniveaus te voorko­
men.
Dempen van uitgang van ontvangerkanaal:
1. AUDIO > MUTE
2. Selecteer met de bedieningsknop ON of OFF.
3. Druk op ENTER om deze op te slaan.
Doorgeven van uitgangssignaal van ontvanger:
Druk tegelijkertijd op de knoppen ▲▼ of selecteer OFF in de menuoptie MUTE.
Tip: Geluidsdemping kan op afstand worden ingeschakeld vanaf de Wireless Workbench of vanaf een externe controller.
Belangrijk! Door het uit­ en weer inschakelen van de voeding wordt de ontvanger gereset en het audiouitgangssignaal door­
gegeven.
Ingangsoverbelasting van de zender
De volgende waarschuwing wordt op het LCD-paneel van de ontvanger weergegeven als de zenderingang wordt overstuurd:
24/52
Shure Incorporated
Om dit te corrigeren, selecteert u INPUT PAD in het hoofdmenu en verzwakt u het ingangssignaal met 12 dB. Als de waarschu­
wing aanhoudt, verlaagt u het niveau van het ingangssignaal.
Versleuteling audiosignaal
Wanneer de versleuteling is ingeschakeld, genereert de ontvanger een unieke versleutelingscode die wordt gedeeld met de
zender tijdens IR-synchronisatie. Zenders en ontvangers die een versleutelingscode delen, vormen een beschermd audiopad,
zodat onbevoegde toegang van andere ontvangers wordt voorkomen.
Eén zender met één ontvanger versleutelen
1. In het ontvangermenu: DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION > ON (Auto)
2. Druk op ENTER.
3. Voer een IR-synchronisatie uit om de versleutelingscode met de geselecteerde zender te delen.
Meerdere zenders met één ontvanger versleutelen
Meerdere zenders kunnen dezelfde versleutelingscode delen, zodat ze toegang hebben tot één zender. Gebruik deze methode
als u meerdere instrumenten hebt of een combinatie van handheld zenders en bodypack-zenders wilt gebruiken.
1. In het ontvangermenu: DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION > ON (Manual) > KEEP KEYS.
2. Druk op ENTER.
3. Voer een IR-synchronisatie uit om de versleutelingscode met de eerste zender te delen.
4. Schakel de zender uit en voer een IR-synchronisatie uit om de versleutelingscode met aanvullende zenders te delen.
Voorzichtig! Zorg dat er slechts één zender is ingeschakeld tijdens een IR-synchronisatie of een optreden om kruiskoppeling tussen zenders te
voorkomen.
Versleutelingscodes opnieuw genereren
Door de versleutelingscode periodiek opnieuw te regenereren, wordt de beveiliging behouden voor zenders en ontvangers die
gedurende langere periodes zijn gekoppeld.
1. In het ontvangermenu: DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION > ON (Manual) > REGENERATE KEYS.
2. Druk op ENTER.
3. Voer een IR-synchronisatie uit om de versleutelingscode met de eerste zender te delen.
4. Schakel de zender uit en voer een IR-synchronisatie uit om de versleutelingscode met aanvullende zenders te delen.
Voorzichtig! Zorg dat er slechts één zender is ingeschakeld tijdens een IR-synchronisatie of een optreden om kruiskoppeling tussen zenders te
voorkomen.
Versleuteling verwijderen
1. In het ontvangermenu: DEVICE UTILITIES ENCRYPTION OFF
2. Druk op ENTER.
3. Voer IR-synchronisatie uit op de zender en ontvanger om de versleutelingscode te wissen.
Opmerking: Als er meerdere zenders met één ontvanger zijn versleuteld, moet op elke zender IR-synchronisatie worden uitgevoerd om de versleutelingscode
te wissen.
Scannen en synchroniseren
Pas deze procedure toe om een ontvanger en een zender op het beste open kanaal in te stellen.
Belangrijk! Voordat u begint doet u het volgende:
25/52
Shure Incorporated
Schakel alle zenders uit om te voorkomen dat ze de frequentiescan verstoren.
Schakel apparaten in die tijdens de show storing kunnen veroorzaken, zodat de scan deze kan detecteren en vermijden. Bij­
voorbeeld:
•
•
•
•
•
Andere draadloze systemen of apparaten
Computers
Cd-spelers
Grote led-beeldschermen
Effectenprocessors
1. Voer een groepsscan uit op de ontvanger: SCAN > GROUP SCAN.
2. Druk op SCAN. Terwijl de scan wordt uitgevoerd, wordt SCANNING weergegeven op het scherm.
3. Wanneer de scan is voltooid, geeft de ontvanger de groep met de meest beschikbare frequenties weer. Druk op de
knipperende knop ENTER om de frequenties in te stellen voor elk ontvangstkanaal.
4. Schakel de ULXD-zender in.
5. Druk op de knop sync op de ontvanger.
6. Lijn de IR-vensters uit tot de IR-poort van de ontvanger rood wordt.
Let op: Wanneer deze procedure is uitgevoerd, wordt SYNC SUCCESS! Weergegeven. De zender en ontvanger zijn nu afgestemd op dezelfde frequentie.
26/52
Shure Incorporated
Meerdere systemen instellen
Systemen instellen met ontvangers op een netwerk is de snelste en meest eenvoudige manier om het beste open kanaal aan
elk systeem toe te kennen. Raadpleeg ULX-D-ontvangers op een netwerk aansluiten voor meer informatie.
Opmerking: Op een netwerk aangesloten ontvangers moeten allemaal van dezelfde frequentieband zijn.
Op een netwerk aangesloten ontvangers
1. Schakel alle ontvangers in.
2. Voer een groepsscan op de eerste ontvanger uit om beschikbare frequenties in elke groep te vinden: SCAN > GROUP
SCAN.
3. Druk op ENTER om het groepsnummer te accepteren en automatisch het volgende beste kanaal toe te wijzen aan elke
ontvanger in het netwerk. De ontvanger-LED's gaan knipperen nadat een frequentie is toegewezen.
4. Schakel een zender in en synchroniseer deze met de ontvanger.
Belangrijk! Laat de zender ingeschakeld en herhaal deze stap voor elk aanvullend systeem.
27/52
Shure Incorporated
Niet op een netwerk aangesloten ontvangers
1. Schakel alle ontvangers in.
2. Voer een groepsscan op de eerste ontvanger uit om beschikbare frequenties in elke groep te vinden: SCAN > SCAN >
GROUP SCAN > SCAN
3. Gebruik als de scan is voltooid de bedieningsknop om door elke groep te bladeren. Druk op ENTER om een groep te
selecteren die genoeg beschikbare frequenties bevat voor alle kanalen in het systeem.
4. Synchroniseer een zender met elk ontvangerkanaal.
Belangrijk! Laat alle zenders ingeschakeld en volg de onderstaande stappen om aanvullende ontvangerkanalen in te stellen:
1. Stel elk aanvullend ontvangerkanaal in op dezelfde groep als de eerste ontvanger: RADIO > G:
2. Voer een kanaalscan uit om beschikbare frequenties binnen de groep te vinden: SCAN > SCAN > CHANNEL SCAN >
SCAN
3. Druk nadat de scan is voltooid op ENTER om frequenties toe te wijzen aan elk ontvangerkanaal.
4. Synchroniseer een zender met elk ontvangerkanaal.
Handmatig een frequentie selecteren
Om handmatig een groep, kanaal of frequentie af te stellen:
1. Selecteer Radio Frequency in het ontvangermenu.
2. Selecteer met de bedieningsknop de groep (G), het kanaal (Ch) of de frequentie (MHz) en stel deze/dit af.
3. Druk op ENTER om op te slaan.
IR-voorinstellingen van de zender
Gebruik het ontvangermenu IR PRESETS om snel de zenderinstellingen te configureren vanuit het scherm van de ontvanger.
Wanneer er een synchronisatie wordt uitgevoerd tussen ontvanger en zender configureren de IR PRESETS de zender auto­
matisch. Elke parameter heeft de standaardwaarde KEEP waardoor die instelling bij synchronisatie ongewijzigd blijft.
Functie
Instelling
BP PAD
+0 dB, -12 dB
LOCK
Power, Menu, All, None
RF POWER
10mW=Nm (normaal), 1mW=Lo (laag), 20mW=Hi (hoog)
BATT
Alkaline, NiMH, Lithium
BP OFFSET
0 dB tot +21 dB (in stappen van 3 dB)
HH OFFSET
0 dB tot +21 dB (in stappen van 3 dB)
MUTE MODE
OFF, ON
Cust. Group
OFF, ON
Opmerking: Wanneer Cust. Groups op Aan is ingesteld, kan het tot 30 seconden duren om een IR-synchronisatie te voltooien.
Een systeemvoorinstelling maken
Met systeemvoorinstellingen kan een huidige ontvangerinstelling worden opgeslagen en hersteld. In voorinstellingen worden
alle ontvangerinstellingen opgeslagen voor snelle configuratie van een ontvanger of eenvoudig wisselen tussen diverse instel­
lingen. Er kunnen maximaal vier voorinstellingen worden opgeslagen in het ontvangergeheugen.
28/52
Shure Incorporated
Om de huidige ontvangerinstelling op te slaan als nieuwe voorinstelling: DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > SAVE > CRE­
ATE NEW PRESET
Gebruik de bedieningsknop om een naam toe te wijzen aan de voorinstelling en druk op Enter om deze op te slaan.
Om een opgeslagen voorinstelling op te roepen: DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE
Gebruik de bedieningsknop om de naam van de voorinstelling te selecteren en druk dan op Enter.
RF
RF-vermogen zender
Raadpleeg de volgende tabel voor het instellen van het RF-vermogen:
RF-vermogensinstelling
Systeembereik
Toepassing
1 mW
33 m (100 ft)
Voor verhoogd hergebruik van het kanaal op kor­
te afstanden
10 mW
100 m (330 ft)
Standaardopstellingen
20 mW
>100 m (330 ft)
Voor moeilijke RF-omgevingen of toepassingen
met lange afstanden
Opmerking: Als de instelling van 20 mW wordt gebruikt, wordt de levensduur van de zenderbatterij verkort en vermindert het aantal compatibele systemen.
Storingsdetectie
Storingsdetectie controleert de RF-omgeving op potentiële bronnen van interferentie die audio-uitval kunnen veroorzaken.
Wanneer storing wordt vastgesteld, lichten de RF-LED's rood op en wordt de volgende waarschuwing weergegeven op het
LCD-paneel van de ontvanger.
Als de waarschuwing aanhoudt of de audio regelmatig uitvalt, voer dan een scan uit en synchroniseer bij de eerste gelegen­
heid om een geschikte frequentie te vinden.
29/52
Shure Incorporated
Geavanceerde RF
RF-Mute
Gebruik deze functie om een zender in te schakelen zonder dat deze het RF-spectrum verstoort.
Houd de knop exit tijdens het inschakelen ingedrukt totdat RF MUTED wordt weergegeven. Om de mute ongedaan te maken,
schakelt u de zender opnieuw in.
Aangepaste groepen
Met deze functie kunt u maximaal zes groepen handmatig geselecteerde frequenties maken die naar ontvangers op het net­
werk kunnen worden geëxporteerd zodat een systeem eenvoudiger kan worden ingesteld.
Om een aangepaste groep te maken: UTILITES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS
Opmerking: Gebruik Wireless Workbench of de Wireless Frequency Finder om de meest compatibele frequenties te selecteren. Ga naar www.shure.com voor
meer informatie.
Een aangepaste groep exporteren:
1. Ga naar UTILITES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT. Het volgende scherm wordt weergegeven.
2. Druk op de knipperende knop ENTER om alle aangepaste groepen te exporteren naar alle ontvangers op het netwerk.
Antennevoorspanning
Antennepoorten A en B leveren een DC­voorspanning aan actieve antennes. Schakel de DC­voeding uit bij gebruik van pas­
sieve (niet-gevoede) antennes.
Om de voorspanning uit te schakelen: DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > ANTENNA BIAS > OFF
Netwerkontvangers
De ontvanger gebruikt een ethernetverbinding om een netwerk te vormen met andere onderdelen. Voor automatische netwerk­
configuratie kunt u een ethernet-switch geschikt voor DHCP zoals de Shure AXT620 gebruiken. Breid bij grotere installaties het
netwerk uit met meerdere ethernet-switches.
Let op: Gebruik slechts een DHCP-server per netwerk.
Automatische IP-adressering
Stel voor alle ontvangers de IP-modus in op Automatic: DEVICE UTILITIES > NETWORK > CTRL NETWORK
30/52
Shure Incorporated
Handmatige IP-adressering
1. Sluit de ontvangers aan op een ethernet-switch.
2. Stel voor alle ontvangers de IP-modus in op Manual: (DEVICE UTILITIES > NETWORK > CTRL NETWORK)
3. Stel voor alle apparaten geldige IP-adressen in.
4. Stel het subnetmasker voor alle apparaten in op dezelfde waarde.
Toestel-ID
Stel de apparaat-ID van de ontvanger in om deze gemakkelijk te kunnen identificeren binnen het netwerk of in de Wireless
Workbench: DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE CONTROL > Dev.ID
Bewerk de apparaat-ID met de bedieningsknop.
High-densitymodus
Met de high­densitymodus wordt extra bandbreedte gecreëerd voor meer kanalen in drukke RF­omgevingen. De frequentie­ef­
ficiëntie wordt geoptimaliseerd door gebruik van 1 mW RF-zendvermogen en versmalling van de modulatiebandbreedte, zodat
de kanaalafstand wordt verkleind van 350 kHz tot 125 kHz. Zenders kunnen op naastgelegen kanalen worden geplaatst met
verwaarloosbare intermodulatievervorming (IMD).
De high-densitymodus is ideaal voor toepassingen waarbij vele kanalen zijn vereist in een beperkt gebied, de zendafstanden
kort zijn en het aantal beschikbare frequenties beperkt is. In de high­densitymodus is een bereik van maximaal 30 meter be­
schikbaar.
De ontvanger instellen op de high-densitymodus
Om de ontvanger in te stellen op de high-densitymodus:
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY
Gebruik de bedieningsknop om HIGH DENSITY op ON te zetten.
Synchroniseer als daarom wordt gevraagd de zender en ontvanger om de modus HIGH DENSITY in te schakelen.
Opmerking: Als de ontvanger in de modus HIGH DENSITY staat, worden de volgende indicators weergegeven op het scherm van de ontvanger:
• Het pictogram HD verschijnt op het scherm van de ontvanger
• De naam van de ontvangerband wordt weergegeven met de toevoeging "HD" (bijvoorbeeld: De G50­band wordt weerge­
geven als G50HD)
• Er worden letters in plaats van nummers toegewezen aan de zendergroep en het kanaal (bijvoorbeeld: G:AA CH:AA)
Beste praktijken voor high-densitymodus
• Plaats bij de bandplanning ULX-D high-densitykanalen in een frequentiereeks die is gescheiden van andere apparaten.
• Gebruik een afzonderlijke RF-zone voor ULX-D high-densitykanalen om intermodulatievervorming van andere apparaten
te voorkomen.
• Schakel tijdens het scannen van high-densitykanalen alle andere zenders in en plaats deze op de positie waar ze zullen
worden gebruikt.
• Voer een looptest uit om het zenderbereik te controleren.
• Bij gebruik van aangepaste groepen moeten de in de ontvanger geladen groepen compatibel zijn met de high­densitymo­
dus.
Systeem resetten
Bij een systeemreset worden de huidige ontvangerinstellingen gewist en worden de standaard fabrieksinstellingen hersteld.
31/52
Shure Incorporated
Om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen:
1. Ga naar DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Blader naar de optie DEFAULT SETTINGS en druk op ENTER.
3. Druk op de knipperende knop ENTER om de ontvanger terug te stellen naar de standaardinstellingen.
Firmware
Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ont­
wikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe ver­
sies van de firmware worden geüpload en geïnstalleerd met behulp van de tool Shure Update Utility die beschikbaar is in de
®
Wireless Workbench -software van Shure. Firmware kan gedownload worden van www.shure.com/wwb.
Firmwareversies
Werk bij het updaten van de firmware van ontvangers alle ontvangers bij tot dezelfde firmwareversie om een consistente wer­
king te waarborgen.
De firmware van alle ULX-D-apparaten heeft de vorm PRIMAIR.SECUNDAIR.PATCH (bijv. 1.2.14). Alle ULX-D-apparaten op
het netwerk (inclusief zenders) dienen minimaal dezelfde PRIMAIRE en SECUNDAIRE firmwareversienummers te hebben
(bijv. 1.2.x).
De ontvanger bijwerken
VOORZICHTIG! Zorg dat de voeding en netwerkaansluitingen van de ontvanger in stand blijven tijdens een firmware-update.
Schakel de ontvanger niet uit voordat de update is voltooid.
Wanneer het downloaden is voltooid, begint de ontvanger automatisch met het bijwerken van de firmware en wordt de be­
staande firmware overschreven.
1. Open vanuit Shure Wireless Workbench de Firmware Update Manager: Tools > Shure Update Utility.
2. Klik op de knop Update (bijvoorbeeld 5 Updates Available) om nieuwe firmwareversies te bekijken die u kunt downloa­
den.
3. Selecteer de updates en klik op Download. De nieuwe downloads zijn toegevoegd aan het tabblad Firmware, zodat u
ze kunt installeren op de hardware van het apparaat.
4. Sluit de ontvanger en de computer aan op hetzelfde netwerk.
5. Download vanaf het tabblad Update Devices de nieuwste firmware naar de ontvanger.
Ga voor meer informatie over het hulpprogramma voor het bijwerken van Shure Update Utility naar de gebruikershand­
leiding voor de Shure Update Utility.
De zender bijwerken
1. Ga om de firmware over te brengen naar de zender naar DEVICE UTILITIES > TX FW UPDATE op de ontvanger.
2. Zet de zender op zijn kant en lijn de IR-poorten uit.
3. Druk op ENTER op de ontvanger en start het downloaden naar de zender. De IR-poorten moeten tijdens het hele
downloadproces minimaal 50 seconden zijn uitgelijnd.
32/52
Shure Incorporated
Uw systeem beheren met Shure Software
Wireless Workbench
®
Beheer alle facetten van de prestaties van een draadloos systeem, van de planning voor een show tot live monitoring van ka­
nalen met Wireless Workbench.
• Ga naar de pagina Wireless Workbench om Workbench te downloaden.
• Ga naar de hulppagina voor Workbench om te ontdekken hoe u Workbench kunt gebruiken met uw systeem.
ShurePlus™ Channels
Bewaak de belangrijkste elementen van uw draadloze activiteiten op een mobiel apparaat via Wi-Fi met ShurePlus Channels™.
Gebruik dit in combinatie met Wireless Workbench of als standalone applicatie voor minder complexe coördinatiebehoeften.
• Ga naar de pagina Channels om ShurePlus Channels te downloaden.
• Ga naar de gebruikershandleiding van Channels om te ontdekken hoe u Channels met uw systeem kunt gebruiken.
Probleemoplossing
Probleem
Zie oplossing...
Geen geluid
Voeding, kabels of RF
Zwak geluid of vervorming
Gain
Gering bereik, ongewenste ruis-bursts of uitval
RF
Zender kan niet uitgezet, frequentie-instellingen kunnen niet veranderd
of ontvanger kan niet geprogrammeerd worden
Interfacevergrendelingen
Foutmelding versleuteling
Verkeerde combinatie versleuteling
Voeding
Controleer of de ontvanger en zender voldoende spanning ontvangen. Gebruik de 15 V DC voeding die bij de ULXD4­ontvan­
ger wordt geleverd. Controleer de batterij-indicators en vervang de zenderbatterijen indien nodig.
Gain
Pas de systeem­gain aan de voorkant van de ontvanger aan. Zorg dat het uitgangsniveau (alleen XLR­uitgang) aan de achter­
kant van de ontvanger overeenkomt met de ingang van de mixconsole, versterker of DSP.
Kabels
Controleer of alle kabels en connectors goed werken.
Interfacevergrendelingen
De zender en de ontvanger kunnen worden vergrendeld om onbedoelde of ongeoorloofde veranderingen te voorkomen. Als
een functie of knop vergrendeld is, verschijnt het scherm Locked op het LCD-paneel.
33/52
Shure Incorporated
Verkeerde combinatie versleuteling
Synchroniseer de ontvanger en zender opnieuw na het in- of uitschakelen van de versleuteling.
Radiofrequentie (RF)
RF-LED's
Als geen van beide blauwe RF Diversity LED's brandt, detecteert de ontvanger geen aanwezigheid van een zender.
De oranje LED's voor RF-signaalsterkte geven aan hoeveel signaal wordt ontvangen. Dit signaal kan van de zender komen of
het kan van een storingsbron komen, zoals een televisie-uitzending. Als meer dan één of twee van de oranje RF-LED's
nog branden terwijl de zender uit staat, dan heeft dat kanaal te veel storing en moet u een ander kanaal proberen.
De rode RF-LED duidt op RF-overbelasting. Dit veroorzaakt gewoonlijk geen probleem, tenzij u meer dan één systeem tegelijk
gebruikt; in dit geval kan storing in het andere systeem worden veroorzaakt.
Compatibiliteit
• Voer een scan en synchronisatie uit om te verzekeren dat de zender en ontvanger op dezelfde groep en hetzelfde kanaal
zijn ingesteld.
• Kijk naar het etiket op de zender en ontvanger om te controleren of ze in dezelfde band zijn (G50, J50, L50 etc...).
Storing verminderen
• Voer een groeps- of kanaalscan uit om de beste open frequentie te vinden. Voer een synchronisatie uit om de instelling
naar de zender over te brengen.
• Controleer bij meerdere systemen of alle systemen zijn ingesteld op kanalen in dezelfde groep (systemen in verschillende
banden hoeven niet op dezelfde groep te worden ingesteld).
• Zorg dat er een gezichtslijn tussen de antenne van de zender en die van de ontvanger blijft.
• Plaats ontvangerantennes uit de buurt van metalen voorwerpen of andere bronnen van RF­storing (zoals cd­spelers, com­
puters, digitale effecten, netwerkschakelaars, netwerkkabels en Personal Stereo Monitor (PSM) draadloze systemen).
• Elimineer RF-overbelasting (zie hieronder).
Bereik vergroten
Als de zender op meer dan 6 tot 60 m (20 tot 200 ft) afstand van de ontvangerantenne is, kunt u het bereik mogelijk op een
van de volgende manieren vergroten:
• Storing verminderen (zie hierboven).
• RF-vermogensniveau van zender verhogen.
• Door middel van een actieve directionele antenne, antennedistributiesysteem of ander antenneaccessoire het RF-bereik
vergroten.
RF-overbelasting elimineren
Als u de rode RF-LED op een ontvanger ziet, kunt u het volgende proberen:
•
•
•
•
Het RF-vermogensniveau van de zender verminderen
De zender verder van de ontvanger plaatsen — ten minste 6 m (20 ft)
Als u actieve antennes gebruikt, de gain van de antenne of versterker verminderen.
Omnidirectionele antennes gebruiken
34/52
Shure Incorporated
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
All Systems
Ontvanger
ULXD4
Voeding
PS43
1/2 Wave antennes (2)
95T9279
BNC-kabel, 61 cm (2)
95K2035
BNC-bulkhead-adapters (2)
95A8994
Rackmontageset (1)
90AZ8100
Afgeschermde ethernet Cat5e-kabel (1)
95B15103
AA-alkalinebatterijen (2)
80B8201
Handheld systemen
Handheld zender
ULXD2
Cartridge
zie de opties hieronder
Microfoonklem
95T9279
Etui met rits
95B2313
Keuze uit één (1) van de volgende:
SM58
RPW112
SM86
RPW114
SM87A
RPW116
Beta 58A
RPW118
Beta 87A
RPW120
Beta 87C
RPW122
KSM8 nikkel
RPW170
KSM8 zwart
RPW174
KSM9
RPW184
KSM9HS
RPW186
35/52
Shure Incorporated
Bodypack-systeem
Bodypack-zender
ULXD1
Antenne
95G9043
Etui met rits
95A2313
Keuze uit één (1) van de volgende:
Instrumentkabel
WA302
Opklembare instrumentmicrofoon
Beta 98H/C
Lavaliermicrofoon
MX150, MX153, WL183, WL184, WL185
Instrumentkabel 1/4” haaks
WA304
Eersteklas instrumentkabel
WA306
Eersteklas 1/4” haaks
WA307
LEMO tot 1/4”
WA308
LEMO tot 1/4” haaks
WA309
Antennes
Band
Ontvangerantennes van 1/2 golfleng­
te
Zenderantennes van 1/4 golflengte
G50
95AA9279
95G9043 (geel)
G51
95AA9279
95G9043 (geel)
G52
95AA9279
95G9043 (geel)
H51
95AL9279
95D9043 (grijs)
H52
95AL9279
95D9043 (grijs)
J50
95AK9279
95E9043 (zwart)
K51
95AJ9279
95E9043 (zwart)
L50
95AD9279
95E9043 (zwart)
L51
95AD9279
95E9043 (zwart)
P51
95AF9279
95F9043 (blauw)
R51
95M9279
95F9043 (blauw)
AB
95M9279
n.v.t.
Q51
95M9279
n.v.t.
36/52
Shure Incorporated
Optionele accessoires
Oplaadbare Shure-batterij
SB900
Batterijlader met 8 laadcompartimenten
SBC800
Dubbele docking-batterijlader
SBC200
Grensvlakzender
ULXD6
Zwanenhalsvoetzender
ULXD8
Netwerklader met 4 compartimenten voor ULXD6 en ULXD8 zenders
SBC450
Netwerklader met 8 compartimenten voor ULXD6 en ULXD8 zenders
SBC850
Draagtas
WA610
Y-kabel voor bodypackzenders
AXT652
Actieve antennesplitter
UA845SWB
Passieve antennesplitter/combiner-set
UA221
UHF-lijnversterker
UA830USTV
UHF-antennevermogensdistributieversterker (VS)
UA844SWB
UHF-antennevermogensdistributieversterker (Europa)
UA844SE
Lijnvoeding
UABIAST
Antenneset voor montage aan voorzijde (inclusief 2 kabels en 2 bulkhead-adapters)
UA600
Externe antennebeugel met BNC bulkhead-adapter
UA505
UHF-gevoede richtantenne
UA874WB
Passieve richtantenne
PA805SWB
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG58C/U, 50 ohm, lengte 0,6 m (2 ft)
UA802
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG58C/U, 50 ohm, lengte 2 m (6 ft)
UA806
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG8X/U, 50 ohm, lengte 7,5 m (25 ft)
UA825
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG8X/U, 50 ohm, lengte 15 m (50 ft)
UA850
Coaxiaalkabel, BNC-BNC, type RG213/U, 50 ohm, lengte 30 m (100 ft)
UA8100
Beugel rackmontage, kort
53A8611
Beugel rackmontage, lang
53A8612
Koppelstuk
53B8443
Set voor montage in een rack
RPW503
Set voor montage in twee racks
RPW504
37/52
Shure Incorporated
Zwart bodypack-zakje
WA582B
Productgegevens
ULX-D Systeemspecificaties
Frequentiebereik RF-draaggolf
470–932 MHz, per regio verschillend (Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen)
Werkbereik
100 m (330 ft)
Opmerking: Werkelijk bereik is afhankelijk van RF-signaalabsorptie, -reflectie en -interferentie.
Grootte RF-afstemstap
25 kHz, per regio verschillend
Spiegelonderdrukking
>70 dB, normaal
RF-gevoeligheid
−98 dBm bij 10-5 BER
Latentietijd
<2.9 ms
Dynamische audiobereik
A-gewogen, normaal, Systeemgain @ +10
XLR analoge uitgangssignalen
>120 dB
Dante digitale uitgangssignalen
130 dB
Totale harmonische vervorming
Ingang −12 dBFS, Systeemgain @ +10
<0,1%
Polariteit systeemaudio
Een positieve druk op het microfoonmembraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 (ten opzich­
te van pen 3 van de XLR-uitgang) en de punt van de 6,35 mm (1/4-inch) uitgang.
Bedrijfstemperatuurbereik
-18°C (0°F) tot 50°C (122°F)
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
Opslagtemperatuurbereik
-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
38/52
Shure Incorporated
Opmerking: Batterijeigenschappen kunnen dit bereik beperken.
Uitgangsniveau ontvanger
De volgende tabel beschrijft de gebruikelijke totale gain van het systeem van de audio-ingang tot de ontvangeruitgangen:
Gain ontvangeruitgang
Uitgangscontactbus
Systeem-gain (gain-regeling = 0 dB)
1/4" TRS
+18 dB
XLR (lijninstelling)
+24 dB
XLR (microfooninstelling)
-6 dB*
*Deze instelling komt overeen met het audiosignaalniveau van een typische bedrade SM58.
ULXD1
Offsetbereik microfoon
0 tot 21 dB (in stappen van 3 dB)
Audiofrequentiekarakteristiek
20 – 20 kHz (±1 dB)
Batterijtype
Shure SB900 Oplaadbaar lithium-ion of LR6 AA-batterijen 1,5 V
Batterijlevensduur
@ 10 mW
Shure SB900
>9 uur
alkaline
9 uur
Zie tabel batterijlevensduur
Afmetingen
86 mm x 66 mm x 23 mm (3,4 in. x 2,6 in. x 0,9 in.) H x B x D
Gewicht
142 g (5,0 oz.), zonder batterijen
Behuizing
Gietaluminium
Audio-ingang
Connector
4-pens miniconnector, mannetje (TA4M), Zie de tekening voor details
39/52
Shure Incorporated
Configuratie
Ongebalanceerd
Impedantie
1 MΩ, Zie de tekening voor details
Maximaal ingangsniveau
1 kHz bij 1% THD
Pad uit
8,5 dBV (7,5 Vpp)
Pad aan
20,5 dBV (30 Vpp)
Equivalente ingangsruis (EIN) voorversterker
Systeemgainingsinstelling ≥ +20
-120 dBV, A-gewogen, normaal
RF-uitgang
Connector
SMA
Antennetype
1/4 wave
Impedantie
50 Ω
Bezette bandbreedte
<200 kHz
Modulatietype
Digitaal, bedrijfseigen van Shure
Voeding
1 mW, 10 mW, 20 mW
Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend
ULXD2
Offsetbereik microfoon
0 tot 21 dB (in stappen van 3 dB)
Audiofrequentiekarakteristiek
Opmerking: Afhankelijk van microfoontype
Batterijtype
Shure SB900 Oplaadbaar lithium-ion of LR6 AA-batterijen 1,5 V
40/52
Shure Incorporated
Batterijlevensduur
@ 10 mW
Shure SB900
>9 uur
alkaline
9 uur
Zie tabel batterijlevensduur
Afmetingen
VHF V50 and V51
278 mm x 51 mm (10,9 in. x 2,0 in.) L x diam.
Andere frequentiebanden
256 mm x 51 mm (10,1 in. x 2,0 in.) L x diam.
Gewicht
VHF V50 and V51
348 g (12,3 oz.), zonder batterijen
Andere frequentiebanden
340 g (12,0 oz.), zonder batterijen
Behuizing
Bewerkt aluminium
Audio-ingang
Configuratie
Ongebalanceerd
Maximaal ingangsniveau
1 kHz bij 1% THD
145 dB SPL (SM58), normaal
Opmerking: Afhankelijk van microfoontype
RF-uitgang
Antennetype
Geïntegreerde single-band-Helical
Bezette bandbreedte
<200 kHz
Modulatietype
Digitaal, bedrijfseigen van Shure
Voeding
1 mW, 10 mW, 20 mW
Zie tabel met frequentiebereik en uitgangsvermogen, per regio verschillend
41/52
Shure Incorporated
Tabellen en grafieken
TA4M-connector
LEMO-connector
XLR naar ¼-uitgang
Gebruik het volgende bedradingsschema om de XLR-uitgang om te zetten naar een ¼-uitgang.
42/52
Shure Incorporated
Batterijen
ULXD Batterijgebruiksduur
SB900A
alkaline
ULXD
1/10 mW
20 mW
1/10 mW
20 mW
470 tot 810
>9 uur
>6 uur
>8 uur
>5:30 uur
902 tot 928
>8 uur
>5 uur
>7 uur
>4 uur
174 tot 216
>9 uur
7 uur
8 uur
>5 uur
1240 tot 1800
>8:30 uur
>6:30 uur
>6 uur
>4:30 uur
De waarden in deze tabel gelden voor nieuwe, hoogwaardige batterijen. De batterijgebruiksduur is afhankelijk van de fabrikant en de leeftijd van de batterij.
Frequentiebereik en uitgangsvermogen zender
Voeding ( mW RMS )*
Frequentieband
Frequentiebereik ( MHz )
G50
470 tot 534
1/10/20
G51
470 tot 534
1/10/20
G52
479 tot 534
1/10
G62
510 tot 530
1/10/20
H50
534 tot 598
1/10/20
H51
534 tot 598
1/10/20
H52
534 tot 565
1/10
J50
572 tot 636
1/10/20
J50A△
572 tot 608
1/10/20
J51
572 tot 636
1/10/20
K51
606 tot 670
1/10
L50
632 tot 696
1/10/20
L51
632 tot 696
1/10/20
L53
632 tot 714
1/10/20
P51
710 tot 782
1/10/20
R51
800 tot 810
1/10/20
JB (Alleen Tx )
806 tot 810
1/10
(Lo/Nm/Hi)
43/52
Shure Incorporated
Voeding ( mW RMS )*
Frequentieband
Frequentiebereik ( MHz )
AB (Rx en Tx)
770 tot 810
(Lo/Nm/Hi)
'A'-band (770-805): 1/10/20
'B'-band (806-809): 1/10
Q12
748 tot 758
10/50
Q51
794 tot 806
10
V50
174 tot 216
1/10/20
V51
174 tot 216
1/10/20
V52
174 tot 210
10
X50
925 tot 932
1/10
X51
925 tot 937,5
10
X52
902 tot 928
0,25/10/20
X53
902 tot 907.500, 915 tot 928
0,25/10/20
X54
915 tot 928
0,25/10/20
Z16
1240 tot 1260
1/10/20
Z17
1492 tot 1525
1/10/20
Z18
1785 tot 1805
1/10/20
Z19
1785 tot 1800
1/10/20
Z20
1790 tot 1805
1/10/20
△Output power limited to 10 mW above 608 MHz.
Opmerking: Frequentiebanden zijn mogelijk niet in alle landen of regio’s beschikbaar voor verkoop of geautoriseerd voor gebruik.
* Voeding geleverd aan de antennepoort
Voor de Z17-band (1492-1525 MHz) mag het systeem alleen binnenshuis worden gebruikt.
Voor de Z19­band (1785­1800 MHz) die wordt gebruikt in Australië, volgens de Radio Communications Low Interference Po­
tential Devices Class License 2015, item 30 note C: moet het systeem werken binnen het bereik van 1790­1800 MHz bij ge­
bruik buitenshuis.
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功
能。 第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使
用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
44/52
Shure Incorporated
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.
Frequenties voor Europese Landen
G51 470-534 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
H51 534-598 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
534 - 598 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
534 - 598 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
534 - 598 MHz*
DK, FIN, M, N
*
HR, E, IRL, LV, RO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
45/52
Shure Incorporated
K51 606-670 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST
606 - 670 MHz*
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT
606 - 670 MHz*
NL, P, PL, S, SK, SLO
606 - 670 MHz*
RO
646 - 647; 654 - 655; 662 - 663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
L52 632-694 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
46/52
Shure Incorporated
P51 710-782 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB
710 - 782 MHz*
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO
710 - 782 MHz*
RO
718 - 719; 726 - 727; 734 - 743; 750 - 751; 758 - 759
MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
Q51 794-806 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
47/52
Shure Incorporated
R51 800-810 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
N
800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
S50 823-832 MHz, 863-865 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
D
license free
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, EST, F
*
FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, TR
*
863 - 865 MHz
EU: license free
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
48/52
Shure Incorporated
V51 174-216 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
Z17 1492-1525 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
This Wireless microphone operates on the range of
1492-1525 MHz. Should be used INDOORS ONLY.
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
49/52
Shure Incorporated
Z18 1785-1805 MHz
Country Code
Frequency Range
Code de Pays
Gamme de frequences
Codice di paese
Gamme di frequenza
Código de país
Gama de frequencias
Länder-Kürzel
Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST
*
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT
*
LV, M , N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR
*
All other countries
*
* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
Certificering
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:
• WEEE-richtlijn 2012/19/EU zoals gewijzigd door 2008/34/EG
• RoHS-richtlijn EU 2015/863
Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CEmarkering.
Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
Gecertificeerd onder FCC Deel 15 en FCC Deel 74.
Gecertificeerd door ISED in Canada onder RSS-102 en RSS-210.
IC: 616A-ULXD1 G50, 616A-ULXD1 H50, 616A-ULXD1 J50, 616A-ULXD1 L50; 616A-ULXD2 G50, 616A-ULXD2 H50, 616AULXD2 J50, 616A-ULXD2 L50, 616A-ULXD1G50S, 616A-ULXD1H50S, 616A-ULXD1J50AS, 616A-ULXD2G50S, 616AULXD2H50S, 616A-ULXD2J50AS.
50/52
Shure Incorporated
FCC: DD4ULXD1G50, DD4ULXD1H50, DD4ULXD1J50, DD4ULXD1L50; DD4ULXD2G50, DD4ULXD2H50, DD4ULXD2J50,
DD4ULXD2L50, DD4ULXD1-G50, DD4ULXD1-H50, DD4ULXD1-J50A, DD4ULXD1-X52, DD4ULXD2-G50, DD4ULXD2-H50,
DD4ULXD2-J50A, DD4ULXD2-X52 .
IC: 616A-ULXD1X52, 616A-ULXD2X52
FCC: DD4ULXD1X52, DD4ULXD2X52
IC: 616A-ULXD1V50, 616A-ULXD2V50
FCC: DD4ULXD1V50, DD4ULXD2V50
Opmerking: Voor zenders die op V50­ en V51­banden werken: nominale antenneversterking bij vrije ruimte in het midden van de band is doorgaans –6 dBi
verzwakt met nogmaals –4 dB bij de grenzen van de band.
Goedgekeurd volgens de bepaling over conformiteitsverklaring (DoC) van FCC Deel 15.
Is conform aan elektrische veiligheidseisen gebaseerd op IEC 60065.
Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa­
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
•
•
•
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Dit apparaat deelt frequenties met andere apparaten. Raadpleeg de website van de Federal Communications om de beschik­
bare kanalen in uw omgeving vast te stellen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Er is geen door de gebruiker bediende stroomregeling, frequentie of andere instellingen beschikbaar naast degene die in deze
handleiding worden gespecificeerd.
Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Canada
Dit apparaat functioneert zonder bescherming en zonder interferentie. Als de gebruiker bescherming wenst tegen andere ra­
diodiensten die werken op dezelfde tv-banden, is een radiolicentie vereist. Raadpleeg het document Client Procedures Circular
CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands van Innovation, Science
and Economic Development Canada voor meer details.
Ce dispositif fonctionne selon un régime de non‑brouillage et de non‑protection. Si l’utilisateur devait chercher à obtenir une
certaine protection contre d’autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait
requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2‑1‑28, Délivrance de
licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes
de télévision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
51/52
Shure Incorporated
This device contains licence­exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop­
ment Canada’s licence­exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Dé­
veloppement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
52/52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising