Shure | SBC-CAR | User guide | Shure SBC-CAR Car Charger for Transmitters Gebruikershandleiding

Shure SBC-CAR Car Charger for Transmitters Gebruikershandleiding
SBC-CAR
Draagbare lader
WAARSCHUWING
•
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar
voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren,
tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
•
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met
een arts of de plaatselijke eerste hulp.
•
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
•
Volg de instructies van de fabrikant op.
•
•
Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op
te laden.
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare
Shure-batterijen.
•
•
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een
gelijkwaardig type.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke
verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
•
Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
SBC-CAR-autolader voor zenders
De SBC-CAR-autolader voorziet in een mobiele optie die in een aansteker
of accessoirestekkerbus kan worden gestoken voor het opladen van de
zender.
2. Sluit de kabel op de USB-laadpoort van de zender aan. De voedingsLED licht op wanneer de voeding is aangesloten.
3. Controleer de status-LED van de zender tijdens het opladen.
1. Sluit deze op de aansteker of accessoirestekkerbus aan.
LED-status tijdens opladen
De volgende LED-toestanden geven de accustatus aan wanneer de zender
is aangesloten op een laadapparaat:
•
Groen = opgeladen voltooid
•
Groen en knippert = acculading > 90%
•
Rood = accu wordt opgeladen
•
Oranje en knippert = accufout, vervang accu
Productgegevens
Ingangsspanning
12 t/m 24 V DC
Uitgangsspanning
5 V DC bij 1,0 A
Ingangsstroom (max.)
750 mA
Bedrijfstemperatuur (omgevings-)
0 t/m 55 °C (32 t/m 131 °F)
Certificering
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC, deel 15b.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een
digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving.
©2017 Shure Incorporated
Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet
geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer
van onderstaande maatregelen:
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
•
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure
Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
1/2
SBC-CAR Draagbare lader
Shure Incorporated
Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken
deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone
huisafval.
Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com
2/2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising