Shure | SBC220 | User guide | Shure SBC220 2-Bay Networked Charger Gebruikershandleiding

Shure SBC220 2-Bay Networked Charger Gebruikershandleiding
SBC220 -- Netwerklader met 2 laadcompartimenten
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LEES deze instructies.
BEWAAR deze instructies.
NEEM alle waarschuwingen in acht.
VOLG alle instructies op.
GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie.
Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of
andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het
product.
ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee
pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te
garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op
de plaats waar deze het apparaat verlaten.
GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen
voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet
wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
naar behoren werkt of is gevallen.
1/15
Shure Incorporated
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met
vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met
beschermende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product
defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Verklaring van symbolen
Waarschuwing: risico op elektrische schok
Waarschuwing: risico op gevaar (zie opmerking)
Gelijkstroom
Wisselstroom
Aan (voeding)
Apparatuur volledig beschermt door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE
Stand-by
Apparatuur mag niet worden afgevoerd via het normale afvalsysteem
WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker
zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen
zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.
WAARSCHUWING
• Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen,
indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
• Volg de instructies van de fabrikant op.
• Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
• WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
• Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
• Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
2/15
Shure Incorporated
• Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
• Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor
gebruikte batterijpakketten.
• Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
Voorzichtig: transporteer de laders niet met ingevoerde batterijen.
Waarschuwing: laad de batterijen niet op in afgesloten ruimten met onvoldoende ventilatie.
WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof
die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
Opmerking: Modelgegevens en vermogensspecificaties staan op het label aan de onderzijde van het apparaat
Algemene beschrijving
Het netwerklaadstation SBC220 is een compacte opslag- en laadoplossing voor elke combinatie van 2 SB900- of
SB900A-batterijen of de volgende draadloze zenders die van Shure oplaadbare batterijen gebruikmaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P10R+
P9RA+
AD1
AD2
QLXD1
QLXD2
ULXD1
ULXD2
P10R (legacy)
P9RA (legacy)
Opmerking: P3RA en P9HW universele bodypacks zijn ook compatibel met de SBC220, maar moeten worden ingeschakeld met de functie "Auto Off" uitgeschakeld voor succesvol opladen en bewaken. UR5 universele bodypacks zijn niet compatibel met de SBC220.
De lader is geschikt voor netwerken, zodat u de parameters van de lader en de batterij op afstand kunt bewaken
met behulp van de Shure Wireless Workbench®-software. Er kunnen 4 SBC220- of SBC240-laders samen worden
aangesloten om voeding en netwerkconnectiviteit te delen.
Kenmerken
• Opladen van elke combinatie van maximaal twee ondersteunde batterijen of zenders met behulp van oplaadbare batterijen van Shure
• Sluit maximaal 4 laders van een willekeurige combinatie van SB220- en SB240-laders samen aan om energie
en netwerkverbinding te delen
• Leds geven laadstatus en batterijfouten aan
• Opslagmodus om batterijen voor te bereiden op langdurige opslag
• Netwerkgebaseerd voor bewaking op afstand
3/15
Shure Incorporated
Bijgeleverde accessoires
Inbegrepen componenten
• PS60 voeding (bepaalde modellen zijn verkrijgbaar zonder voeding)
Opmerking: verkrijgbaarheid is regioafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke Shure
leverancier of distributeur.
Bedieningselementen en connectoren
① Voedings-led
• Wit = Batterijen worden opgeladen
• Rood = Oplader staat in de opslagmodus
② Resetknop
Ingedrukt houden om lader terug te zetten naar fabrieksinstellingen, inclusief netwerkinstellingen.
③ Knop voor opslagmodus
Ingedrukt houden om opslagmodus te activeren, waarmee batterijen worden opgeladen of ontladen zodat ze de
optimale spanning hebben voor langdurige opslag.
④ Laadstatus-led
• Rood = Bezig met opladen
• Groen = Opladen voltooid
• Oranje = Batterij staat in de opslagmodus
⑤ Fout-led
Knippert om een probleem bij het opladen van batterijen aan te geven. Fouten worden ook weergegeven in Wireless Workbench. Zie led-indicatoren voor details.
4/15
Shure Incorporated
⑥ Oplaadsleuven
Laadt elke willekeurige combinatie van twee ondersteunde batterijen of zenders op.
⑦ Ethernetpoort
Verbinding maken met een netwerk om de batterijen op afstand te bewaken en de instellingen van de oplader te
wijzigen via Wireless Workbench.
⑧ Led Ethernet Link-snelheid (oranje)
• Uit = 10 Mbps
• Aan = 100 Mbps
⑨ Ethernetstatus-led (groen)
• Uit = Geen netwerkkoppeling
• Aan = Netwerkkoppeling tot stand gebracht
• Knippert = Netwerkkoppeling actief
⑩ Voedingspoort
Aansluiten op voedingsbron.
⑪ Laderconnector (met rubberen afdekkingen)
Gebruik de meegeleverde schroeven en een inbussleutel om maximaal 4 laders op 1 voedingsbron aan te sluiten.
Voeding
1. Sluit de DC-voedingskabel aan op de ingangsconnector. Draai de borgmoer met de hand aan voor een goede
aansluiting.
2. Sluit de voeding aan op het stopcontact.
WAARSCHUWING:
• Gebruik geen tang of ander gereedschap om de borgmoer aan te draaien. De DC-kabel moet worden bevestigd
voordat de lader wordt gemonteerd.
• Sluit de voeding pas aan op het stopcontact als de DC-verbinding en de lader zijn aangebracht.
• Nadat de lader is aangebracht, steekt u de voedingskabel in een stopcontact met aardverbinding.
De lader heeft geen aan/uit-schakelaar. Wanneer de lader is aangesloten, gaat de voedings-led branden. De laadleds gaan branden nadat de batterijen zijn geplaatst.
Energiezuinige modus
Gebruik de energiezuinige modus om accu’s op te laden terwijl de netwerkfunctie van de oplader is uitgeschakeld.
1. Verwijder de voedingskabel uit het stopcontact.
2. Houd storage ingedrukt en sluit de kabel ondertussen weer aan op het stopcontact.
3. Laat de knop los als de ledlampjes voor de oplaadstatus en storingen oranje knipperen.
De oplader blijft actief in de energiezuinige modus totdat u de oplader uitschakelt.
5/15
Shure Incorporated
Opmerking: Zenders die in het dock zijn geplaatst met de aan/uit-schakelaar in de stand ON, worden ingeschakeld wanneer deze volledig zijn opgeladen. Ongewenste audio en onnodig leeglopen van batterijen kan worden
tegengegaan door ervoor te zorgen dat alle zenders voorafgaand aan het opladen in de stand OFF zijn geplaatst.
Een lader toevoegen
Om ruimte te besparen en rommel te voorkomen, kan een combinatie van maximaal 4 SBC220- en SBC240-laders 1 voeding en ethernet-verbinding delen.
1. Haal de stekker van de lader uit de voedingsbron.
2. Verwijder de rubberen afdekkingen van de laderconnectors tussen de laders die moeten worden gecombineerd.
3. Steek de schroeven in de laderconnector.
4. Lijn de apparaten uit en draai de schroeven aan met de bijgeleverde inbussleutel.
Belangrijk: draai ze niet te strak vast.
5. Herhaal bovenstaande stappen om maximaal 4 laders aan te sluiten.
6. Sluit de DC-voedingskabel en ethernetkabel aan op de ingangen aan de zijkant van de lader.
Opmerking: Maximaal 4 laders kunnen energie en de netwerkverbinding delen. Sluit alleen SBC220- en SBC240laders op de laderconnectors aan.
6/15
Shure Incorporated
Laden
Om op te laden, plaatst u batterijen en zenders, zoals aangegeven, in de laadcompartimenten met de lcd naar de
oplaad-leds gericht. De leds gaan branden om de batterijstatus aan te geven.
Waarschuwing: Plaats geen zenders die van AA-batterijen gebruikmaken.
Led-indicators
Kleur
Status
Laadstatus-led is rood
Laden
Laadstatus-led is groen
Laden voltooid
7/15
Shure Incorporated
Kleur
Status
Fout-led knippert oranje
Laden gestopt. Probeer deze oplossingen om door te gaan met laden:
1. Controleer of de contactpunten van de batterij schoon en onbeschadigd zijn. Indien de contacten vuil of beschadigd zijn, kan
de lader de batterijen mogelijk niet herkennen.
2. Controleer de temperatuur. Indien de batterijtemperatuur boven
60 °C of onder 0 °C ligt, knippert de fout-led.
3. Neem contact op met de Shure-service. Batterij is mogelijk te
ver ontladen of heeft interne problemen. Vervang de batterij.
• Fout-led brandt oranje op 4 laders
• Fout-led knippert oranje op alle laders
Te veel laders (meer dan vier) zijn op elkaar aangesloten. Verwijder
extra laders.
• Laadstatus-led is rood
• Fout-led knippert oranje
Batterij te warm. Het opladen stopt als de batterij 80% vol is. Laat
de batterij afkoelen tot onder de 45 °C, zodat deze volledig kan opladen.
• Laadstatus-led is groen
• Fout-led knippert oranje
Laden voltooid, maar batterijtemperatuur is te hoog of laag (hoger
dan 60 °C of lager dan 0 °C).
Voedings-led is rood
Lader staat in opslagmodus. Batterijen worden opgeladen of ontladen naar opslagspanning.
• Voedings-led is rood
• Laadstatus-led is oranje
Batterijen kunnen opgeslagen worden.
• Voedings-led is rood
• Laadstatus-led knippert rood
Batterijen naderen opslagspanning.
Voedings-led knippert wit
Firmware van lader wordt bijgewerkt.
Alle leds knipperen
Hardware-identificatie.
Tip: In Wireless Workbench vindt u meer informatie over de batterijstatus, waaronder de temperatuur en de algehele toestand.
Opslagmodus
Om batterijen langer dan 8 dagen op te slaan, gebruikt u de opslagmodus van de lader. Elke batterij zal geladen of
ontladen worden tot 3,8 volt, wat ideaal is voor langdurige opslag.
8/15
Shure Incorporated
Om de opslagmodus te openen, dient u storage gedurende 3 seconden ingedrukt te houden totdat de voedingsled rood gaat branden. De batterijen beginnen te laden of te ontladen tot 3,8 volt, wat meerdere uren in beslag kan
nemen. De leds geven het aan wanneer de batterij de opslagspanning nadert of deze heeft bereikt.
Om de opslagmodus te verlaten, houdt u storage ingedrukt. De voedings-led gaat wit branden en de batterijen
worden verder op normale wijze opgeladen.
Als de batterijen gereed zijn voor opslag, haalt u ze uit de lader en zet u ze in een temperatuurgeregelde ruimte.
Aanbevolen opslagtemperatuur voor batterijen is 10 °C (50 °F) tot 25 °C (77 °F).
Opmerking: Voer de opslagmodus om de 6 maanden uit om de opslagspanning te handhaven.
Fabrieksinstellingen herstellen
Houd reset ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen. Alle leds beginnen te knipperen en gaan uit terwijl
de lader opnieuw wordt opgestart.
IP-adressering wordt op automatisch ingesteld en de lader wordt in de laadmodus gezet.
Shure-apparaten aansluiten op Wireless Workbench
Met Wireless Workbench kunt u apparaten in het netwerk beheren en bewaken. Ga naar http://www.shure.com/
wwb (http://www.shure.com/wwb) om te beginnen en download de Wireless Workbench-software. Wireless Workbench communiceert met verbonden apparaten via een standaard Ethernet-netwerk.
Benodigde apparatuur: Shure-apparaat, computer waarop Wireless Workbench is geïnstalleerd, Cat 5- of (nog
beter) Ethernet-kabel en router of netwerkswitch
1. Sluit het apparaat op uw computer aan met een afgeschermde Cat 5- of (nog beter) Ethernet-kabel voor betrouwbare netwerkprestaties. Als u meerdere apparaten wilt beheren, sluit dan elk apparaat aan op een router
of netwerkswitch. De Ethernetpoort-leds op uw apparaat lichten op om aan te geven dat het apparaat verbonden is met het netwerk. Controleer of de Shure-apparaten elkaar kunnen vinden door middel van het netwerkverbindingspictogram op de voorkant (locatie kan afwijken).
2. Gebruik de automatische modus (standaard) voor de meeste toepassingen. Uw switch of router wijst dan een
IP-adres toe met behulp van DHCP-adressering. Als er geen DHCP-server aanwezig is, maken uw apparaten
gebruik van een link-lokaal adres dat begint met 169.254.xxx.xxx. Als u een specifiek IP-adres wilt toewijzen,
stel de IP-modus in het netwerkmenu dan in op Handmatig. Ga voor modelspecifieke instructies naar http://
shure-community.custhelp.com/posts/a21b97f121 (http://shure-community.custhelp.com/posts/a21b97f121).
3. Open Wireless Workbench-software.
4. Selecteer een netwerkinterface in het pop-upvenster. Kies het netwerk dat het best past bij de Ethernetpoort
waarop uw apparaten zijn aangesloten.
5. Uw apparaat wordt weergegeven in het tabblad Inventory wanneer de verbinding is geslaagd.
9/15
Shure Incorporated
Configuratietips
• Controleer de firewall-instellingen om er zeker van te zijn dat Wireless Workbench toegang heeft tot uw netwerk.
• Breid bij grotere installaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches
Bekijk het helpmenu in Wireless Workbench of ga naar http://www.shure.com/wwb (http://www.shure.com/wwb)
als u meer hulp nodig hebt.
Batterijen bewaken met Wireless Workbench
Wireless Workbench biedt gedetailleerde informatie voor batterijen die in de lader zijn geplaatst. U kunt ook foutmeldingen voor de batterijen bekijken en de netwerkinstellingen voor de lader wijzigen.
Klik op het tabblad Inventory om uw lader te bekijken in Wireless Workbench. Het paneel met ladereigenschappen
levert diverse statistieken voor de batterijen:
Charge (Laadstatus)
Hier wordt de lading weergegeven als een percentage van de totale batterijcapaciteit. Ook de tijd die nog nodig is
om de batterij volledig op te laden wordt weergegeven.
Health (Conditie)
10/15
Shure Incorporated
Hier wordt de conditie van een geselecteerde batterij weergegeven als een percentage van de laadcapaciteit van
een nieuwe batterij. De laadcapaciteit (de levensduur van de batterij wanneer deze volledig is opgeladen) wordt
minder als gevolg van herhaalde laadcycli, ouderdom of opslagomstandigheden.
Cycle (Cyclus)
Hier wordt weergegeven hoe vaak in totaal de batterij één volledige ontlading en lading heeft ondergaan. Opladen
na een halve ontlading telt als een halve cyclus. Opladen nadat de batterij voor een kwart is ontladen, telt als een
kwart van een cyclus.
Temperature (Temperatuur)
Hier worden de batterijtemperatuur (in Celsius en Fahrenheit) en de status weergegeven.
Netwerkinstellingen lader
Om de netwerkinstellingen voor de lader aan te passen, opent u het paneel met ladereigenschappen in Wireless
Workbench. Klik op het pictogram van het tandwiel om de IP-modus en het IP-adres in te stellen, het MAC-adres
te bekijken en de firmwareversie te raadplegen.
Verbinden met een extern beheersysteem
De SBC220-netwerklader kan via het ethernet worden aangesloten op externe beheersystemen zoals AMX of
Creston. Ga voor een uitgebreide lijst van opdrachtregels naar: pubs.shure.com/ (http://pubs.shure.com/guide/
SBC220).
• Verbinding: Ethernet (TCP/IP; SBC220 is de client)
• Poort: 2202
Verticale bevestiging
Drie bevestigingspunten aan de onderkant van de oplader bieden ruimte voor #6-schroeven met een ronde kop of
cilinderkop. Bevestig het systeem op een hard oppervlak met behulp van 3 schroeven die lang genoeg zijn om de
oplader vast te zetten. Richt de oplader zo dat de 2 bevestigingspunten zich aan de bovenkant bevinden (zie afbeelding).
11/15
Shure Incorporated
Waarschuwing: Laad alleen SB900-batterijen op in de oplader als deze verticaal is gemonteerd. Laad geen zenders op.
Modelvarianten
Alle modellen worden geleverd met voeding, tenzij anders staat aangegeven.
Regio
Model
Verenigde Staten
SBC220-US
Argentinië
SBC220-AR
Brazilië
SBC220-BR
Europa
SBC220-E
Verenigd Koninkrijk
SBC220-UK
Japan
SBC220-J
China
SBC220-CN
Korea
SBC220-K
Taiwan
SBC220-TW
Australië
SBC220-AZ
India
SBC220-IN
Wereldwijd
SBC220 (zonder voeding)
12/15
Shure Incorporated
Productgegevens
SBC220
Compatibele batterijen
Max. 2 SB900/SB900A
Compatibele zenders
Max. 2 ULXD1, ULXD2, QLXD1, QLXD2, AD1 of AD2
Laadstroom
0,75 A maximum
Laadtijd
1 uur = 50% opgeladen; 3 uur = 100% opgeladen
Externe voeding
PS60
Voedingsvereiste
15 V, 4 A maximum
Behuizing
Gegoten plastic
Afmetingen
66,31 x 88,74 x 210,82 mm (2,61 x 3,49 x 8,30 in.) H x B x D
Gewicht
0,45 kg (1 lb) zonder batterijen
Bedrijfstemperatuurbereik
0°C (32°F) tot 45°C (113°F)
Opslagtemperatuurbereik
-29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Netwerkinterface
10/100-Mbps Ethernet
Mogelijkheid tot netwerkadressering
DHCP of handmatig IP-adres
13/15
Shure Incorporated
Certificering
Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese richtlijnen:
Komt in aanmerking voor CE-markering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing
veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het
apparaat tot gevolg kan hebben.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform
deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze
ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen
kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan
worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing
te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:
•
•
•
•
Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
14/15
Shure Incorporated
Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid
om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale
recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.
15/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising