Shure | ANIUSB-Matrix | User guide | Shure ANIUSB-Matrix Audio Network Interface Gebruikershandleiding

Shure ANIUSB-Matrix Audio Network Interface Gebruikershandleiding
Algemene beschrijving
De ANIUSB-MATRIX audionetwerkinterface biedt aansluitingen voor USB-, Dante-™ en analoge audiobronnen.
Werk samen en maak verbinding met alle audioapparaten in een enkel netwerk, met ondersteuning voor draadloze microfoons, computers, mobiele apparaten, videocodecs en luidsprekersystemen. Maak verbinding met een
enkele netwerkkabel om audio en voeding door te geven via Power over Ethernet (PoE). Een op een browser gebaseerde webapplicatie regelt audio- en netwerkinstellingen vanaf elke computer die is verbonden met hetzelfde
netwerk.
Veiligheidsinformatie
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. LEES deze instructies.
2. BEWAAR deze instructies.
3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
4. VOLG alle instructies op.
5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie.
Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of
andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het
product.
9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee
pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te
garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op
de plaats waar deze het apparaat verlaten.
11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen
voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.
1/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet
wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
naar behoren werkt of is gevallen.
15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met
vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met
beschermende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product
defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aan-wezig is met het risico op
een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.
Aan de slag
Dit apparaat bevat een op browser gebaseerde webapplicatie waarmee audio- en netwerkeigenschappen beheerd
kunnen worden. Nadat u dit eenvoudige installatieproces hebt doorlopen, kunt u:
• Profiteren van toegang tot de webapplicatie om audio-instellingen, signaalroutering en netwerkeigenschappen
aan te passen
• Dante™ Controller-software gebruiken om verbinding te maken met andere Dante-apparaten en audio door te
geven
• Toegang tot extra configuratiegegevens verkrijgen
2/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Stap 1: Maak verbinding met een netwerk
1. Gebruik een ethernetkabel (Cat5e of hoger) om de ANIUSB-MATRIX aan te sluiten op een netwerkswitch.
Opmerking: De netwerkswitch moet Power over Ethernet leveren (PoE). Zorg dat u deze aansluit op een PoEpoort, omdat veel switches niet op alle poorten voeding leveren.
2. Sluit een computer op de netwerkswitch aan met een ethernetkabel
Stap 2: Toegang tot de webapplicatie
1. Download en installeer de toepassing Shure Device Discovery (www.shure.com)
2. Open de toepassing Shure Device Discovery
3. Dubbelklik op het apparaat om de toepassing te openen.
Tip: Gebruik de knop Identify in de toepassing om de lampjes op het apparaat te laten knipperen als u meerdere Shure-apparaten wilt instellen.
Stap 3: Maak verbinding met apparaten in de
Dante Controller-software
1. Download de Dante Controller-software op www.audinate.com en installeer deze
2. Gebruik Dante Controller om verbinding te maken met andere Dante-apparaten
3/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Opmerking: Raadpleeg de Dante Controller-gebruikershandleiding voor meer informatie over kanaalroutering (te
vinden op www.audinate.com/resources/technical-documentation)
Voorbeeld: De ANIUSB-MATRIX en Shure MXA310 aansluiten
1. Zoek de MXA310 in de lijst met Dante-zenders en selecteer het plusteken (+) om alle kanalen te bekijken.
2. Zoek de ANIUSB-MATRIX in de lijst met Dante-ontvangers en selecteer het plusteken (+) om alle kanalen te
bekijken.
3. Selecteer het vak waarin de MXA310 AUTOMIX OUT en de ANIUSB-MATRIX DANTE INPUT 1 elkaar kruisen
4/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Stap 4: Audio configureren
De uiteindelijke configuratiestappen variëren afhankelijk van de apparaten die met de ANIUSB-MATRIX gebruikt
worden. Onder deze stappen valt mogelijk:
• Analoge en usb-audioapparaten aansluiten
• De matrix-mixer gebruiken om signaalroutering aan te passen
• Ingangs- en uitgangsniveaus aanpassen
• Het volledige signaalpad bekijken en instellingen in schematisch overzicht bewerken
• Niveauregeling toepassen om spraakweergave te optimaliseren
Er is uitgebreide informatie over deze stappen beschikbaar in de helpsectie van de webapplicatie.
5/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
6/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Voorbeeld: Luidsprekers, draadloze microfoons en een com­
puter aansluiten
1. Sluit analoge apparatuur (zoals luidsprekers of draadloze microfoonsystemen) aan op de analoge in- en uitgang. Raadpleeg de hardwaresectie in deze handleiding voor informatie over verbindingen en led-metingen.
2. Sluit een computer aan op de usb-poort
3. Open de matrix-mixer in de ANIUSB-MATRIX-webapplicatie om verbinding te maken tussen apparaten.
Opmerking: Sommige verbindingen worden standaard in de matrix-mixer gemaakt. Raadpleeg het helponderwerp van de matrix-mixer in de webapplicatie voor meer informatie.
4. Pas de in- en uitgangsniveaus aan in de ANIUSB-MATRIX-webapplicatie en voer een soundcheck uit. Raadpleeg helponderwerpen in de webapplicatie voor meer informatie.
7/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Bekijk meer informatie
Nu u deze eenvoudige installatie heeft doorlopen, heeft u toegang tot de webapplicatie en kunt u audio naar apparaten verzenden. Uitgebreidere informatie vindt u online en in de helpsectie, waaronder:
• Audiokwaliteit optimaliseren met de ingebouwde parametrische equalizer
• Commandostrings extern bedieningssysteem
• Signaalroutering
• Situatieschema’s systeem
• Softwareconfiguratie
• Informatie netwerkinrichting
• Probleemoplossing
• Vervanging van onderdelen en accessoires
U vindt de volledige gebruikershandleiding op http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX (http://
pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX)
Hardware en installatie
Achterpaneel
8/52
Algemene beschrijving
① Niveau-indicatoren
(sig/clip)
Shure Incorporated
De drie afzonderlijke ledkleuren geven het audiosignaalniveau voor de analoge kanalen aan en de verbindingsstatus voor het USB-kanaal. Stel de uitgangsniveaus
bij in de webapplicatie om oversturing te voorkomen.
Analoge ingang/uitgang
Led-status
Niveau audiosignaal
Uit
minder dan –60 dBFS
Groen
–60 dBFS tot –18 dBFS
Geel
–18 dBFS tot –6 dBFS
Rood
–6 dBFS of meer
Opmerking: de leds voor de ingang/uitgang blijven uit wanneer de meting is ingesteld op Post Fader en het kanaal wordt gedempt in de webapplicatie.
USB-audio
② Audio-ingang (blokconnector)
Led-status
Status
Uit
Geen USB-apparaat aangesloten
Groen
USB-apparaat functioneert naar behoren
Rood (knipperend)
Probleem opgetreden bij aansluiten
USB-audioapparaat
Pentoewijzingen blok:
Audio +
Audio Audiomassa
③ Schroef chassismassa
Deze dient voor een optionele verbinding van de microfoonafschermingsdraad
naar de chassismassa.
9/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
④ Audio-uitgang (blokconnector)
Gebalanceerde audio-uitgang is aangesloten op een analoog apparaat. Stel het
uitgangsniveau in de webapplicatie zo in dat dit overeenkomt met de ingangsgevoeligheid van het analoge apparaat.Opmerking: zie de labels op het voorpaneel
voor toewijzing van de blokconnector.
⑤ USB-poort
Wordt aangesloten op een computer om iedere combinatie van ingangs- en uitgangs-audiokanalen te verzenden en ontvangen.
10/52
Algemene beschrijving
⑥ LED-indicatoren
Shure Incorporated
Voeding: Power over Ethernet (PoE) aanwezig
Opmerking: Opmerking: Gebruik een PoE-injector als uw netwerkswitch geen PoE
levert.
Netwerk: Netwerkverbinding actiefNetwerkaudio: Dante-audio is aanwezig op het
netwerk
Opmerking: Foutinformatie is beschikbaar in het gebeurtenislogboek in de webapplicatie.
Gedrag netwerkaudio-LED
Led-status
Activiteit
Uit
Geen actief signaal
Groen
Apparaat functioneert goed
Rood
Er is een fout opgetreden. Zie gebeurtenislogboek voor details.
Versleuteling:
Led-status
Activiteit
Uit
Audio niet versleuteld
Groen
Succesvolle versleutelde audioverbinding met een ander apparaat
Rood
Fout bij versleutelen. Mogelijke oorzaken:
• Versleutelen is op het ene apparaat
ingeschakeld en op het andere niet
• Wachtwoordzin komt niet overeen
⑦ Dante-netwerkpoort
Deze poort sluit aan op een netwerkswitch om Dante-audio, Power over Ethernet
(PoE) en gegevens van de besturingssoftware te ontvangen.
⑧ Resetknop
Hiermee worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden
11/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Power Over Ethernet (PoE)
Dit apparaat vereist PoE om te kunnen werken. Het is compatibel met PoE-bronnen van zowel klasse 0 en klasse
3.
Power over Ethernet wordt op een van de volgende manieren geleverd:
• Een netwerkswitch die PoE levert
• Een PoE-injectorapparaat
Resetten
De resetknop bevindt zich in een klein gaatje in het achterpaneel. Gebruik een paperclip of ander klein hulpmiddel
om de knop in te drukken.
Er zijn twee hardware-resetfuncties:
Resetten netwerk (houd
knop 4-8 seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle bedieningsinstellingen en audionetwerk-IP-instellingen van
Shure teruggezet naar de fabrieksstandaard.
Volledig terugzetten op
fabrieksstandaarden
(houd knop langer dan 8
seconden ingedrukt)
Hiermee worden alle netwerk- en webapplicatie-instellingen teruggezet naar de fabrieksstandaarden.
Software-resetopties
Om de instellingen terug te zetten zonder alle hardware te resetten, gebruikt u een van de volgende opties:
Reboot Device:In de webapplicatie (settings > factory reset (instellingen > terugzetten naar fabrieksinstellingen))
is er een knop Reboot Device, waarmee het apparaat snel uit en weer in wordt geschakeld alsof het wordt losgekoppeld van het netwerk. Alle instellingen blijven behouden wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.
Standaardinstellingen: Om de audio-instellingen terug te zetten naar de fabrieksconfiguratie (met uitzondering
van Device Name, IP-instellingen en wachtwoorden), selecteert u Load Preset en kiest u de standaard voorstellingen.
Installatie en rackmontage
Er zijn twee montageopties beschikbaar voor de installeren van de audionetwerkinterface:
12/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
CRT1 rackblad van 19 inch (optionele accessoire): Ondersteunt maximaal 3 apparaten en kan in een rack of
onder een tafel worden gemonteerd
Montageblad voor enkele eenheid (inbegrepen accessoir): ondersteunt een enkel apparaat voor montage onder een tafel
Apparaten bevestigen
Gebruik de schroeven die bij de set montagematerialen zijn inbegrepen om audionetwerkinterfaces vast te zetten.
Audionetwerkinterfaces kunnen in beide richtingen worden gemonteerd. Steek de schroeven vanaf de onderzijde
in de juiste gaten, volgens de volgende schema’s:
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van een enkel apparaat in het montageblad voor een enkele eenheid
Lijn de gaten zoals weergegeven uit voor het bevestigen van maximaal 3 apparaten in het rackblad van 19 inch.
Rack-oorconfiguratie
Een combinatie van maximaal 3 audionetwerkinterfaces kan worden gemonteerd in een enkele rackruimte van 19
inch. De verstelbare rack-oren ondersteunen montage in een standaard apparatuur-rack of onder een tafel.
13/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Standaardrack van 19 inch monteren
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar voren zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de drie schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
Montage onder de tafel
1. Lijn de oren uit terwijl de montagegaten naar boven zijn gericht.
2. Monteer zoals weergegeven de drie schroeven waarmee het oor aan het blad wordt bevestigd.
14/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Onder een tafel installeren
1. Houd het blad op de gewenste locatie onder een tafel.
2. Markeer de locatie van de montagegaten met potlood op de tafel.
3. Boor 4 gaten voor de schroeven. De diameter van de gaten in het blad is 7,1 mm.
4. Installeer de componenten in het blad.
5. Monteer deze met vier schroeven om het blad onder de tafel te bevestigen.
Identificatie van apparaat
Selecteer de knop Identify in het gedeelte voor apparaatopties om de hardware door middel van de knipperende
lampen te identificeren.
15/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Signaalstroom en verbindingen
Verbindingen en signaalstroom
① Computer
Compatibel met Mac en pc
De hostcomputer zendt en ontvangt audio via conferentiesoftware. Alle signalen
worden doorgegeven via één USB-verbinding, waarbij de ingangsbronnen en uitgangsapparaten (Dante en analoog) worden doorgegeven via Dante Controller.
② Analoge ingangsbronnen
Analoge bronnen (zoals draadloze microfoons of apparaten op line-niveau) worden
aangesloten op de analoge line-ingang.
16/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
③ Analoge uitgangsapparaten
Luidsprekers, versterkers of opname-apparaten worden aangesloten op de analoge line-uitgang.
④ Compatibele Danteapparatuur
Dante-microfoons, zoals de plafond- en tafelarrays van Shure Microflex Advance
worden verbonden via de netwerkswitch en kunnen via het USB-kanaal op de
ANIUSB worden doorgegeven.
⑤ Regelings-CPU
Een computer die wordt aangesloten op het netwerk kan verbinding maken met de
webapplicatie om de kanaalniveaus en -verwerking te regelen.
⑥ Netwerkswitch
De netwerkswitch biedt Power over Ethernet (PoE) naar de ANIUSB, waarbij ook
alle compatibele Dante-audioapparatuur wordt ondersteund.
Verbinden met een USB-apparaat
Via de USB-poort kan de hostcomputer worden aangesloten op het volledige audiosysteem in de ruimte, waaronder microfoons en luidsprekers.
Wanneer de ANIUSB-MATRIX voor het eerst wordt aangesloten, herkent de computer deze als USB-audioapparaat. U dient deze mogelijk te selecteren als ingangs-/uitgangsapparaat (opnemen/afspelen) om audio door te geven. Wijs de ANIUSB-MATRIX toe als standaardapparaat om er zeker van te zijn dat deze audio doorgeeft wanneer hij wordt aangesloten. Raadpleeg de handleiding voor uw computer om de audio-instellingen te configureren.
Compatibiliteit van de adapters
Dit apparaat is compatibel met de adapters USB-B naar USB-C. Het gebruik van adapters wordt uitsluitend aanbevolen voor pc’s en laptops, aangezien veel mobiele apparaten geen bi-directionele audio ondersteuning via USBof Lightning-poorten.
Audiokanalen door de USB-poort leiden
Het doorgeven van audio-kanalen wordt beheerd door de software Dante Controller en de matrix-mixer in de webapplicatie ANIUSB-MATRIX.
Stap één: Dante Controller
1. Open Dante Controller en geef compatibele Dante-apparaten (zoals Microflex®Advance™ en draadloze Microflex-microfoons) door aan de ANIUSB-MATRIX Dante-ontvangstkanalen. Geef de kanalen een naam in de webapplicatie ANIUSB-MATRIX om ze eenvoudiger te onderscheiden.
17/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
2. Als de ANIUSB-MATRIX kanalen moet uitzenden naar compatibele Dante-apparaten (zoals een versterker,
luidspreker of opname-apparaat op het netwerk), leidt u de ANIUSB-MATRIX Dante-zendkanalen naar de bijbehorende ontvangstapparaten in Dante Controller.
Stap twee: matrix-mixer
1. Open het gedeelte matrix-mixer in de webapplicatie ANIUSB-MATRIX om Dante en analoge kanalen door te
geven via de USB-poorten.
2. Wijs het USB-ingangskanaal (andere audio-uiteinde) toe aan de bijbehorende uitgangen. Indien u een vergadering opneemt, dient u, naast de USB-ingang, ook de microfoons op het dichtstbijzijnde uiteinde naar het opname-apparaat te leiden.
Opmerking: raadpleeg het onderwerp Matrix-mixer voor aanvullende informatie en voorbeelden van signaalrouting.
Versleuteling
Audio is versleuteld met de Advanced Encryption Standard (AES-256), zoals gespecificeerd in de publicatie
FIPS-197 van de Amerikaanse overheidsinstelling National Institute of Standards and Technology (NIST). Shureapparaten die ondersteuning bieden voor versleuteling hebben een wachtwoordzin nodig om verbinding te maken.
Versleuteling wordt niet ondersteund met apparaten van andere merken.
U activeert de versleuteling als volgt:
1. Open het menu Settings en selecteer het tabblad General.
2. Selecteer het keuzevakje Enable Encryption.
3. Voer een wachtwoordzin in. Alle apparaten moeten dezelfde wachtwoordzin gebruiken om een versleutelde
verbinding op te zetten.
Belangrijk: Om versleuteling te laten werken:
• Versleuteling moet universeel op alle verbonden Shure-apparaten in- of uitgeschakeld zijn
• AES67 moet uitgeschakeld zijn in Dante Controller om versleuteling in- of uit te schakelen. AES67-versleuteling
wordt op dit moment niet ondersteund.
Audio-instellingen
Schematisch overzicht
Het schematisch overzicht in de webapplicatie biedt een overzicht van de volledige signaalketen en stelt u in staat
om de instellingen en monitorsignalen aan te passen.
18/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Instellingen aanpassen
Klik met de rechtermuisknop op een ingang, uitgang of verwerkingsblok om de volgende opties aan te passen:
Per kanaal
Kopiëren/plakken
Kopieer en plak instellingen tussen items. U kunt bijvoorbeeld de equalizercurve
instellen op de USB-ingang en vervolgens dezelfde instelling gebruiken voor de
analoge uitgang. U kunt ook de versterkings- en dempingsstatus vanuit één ingangssignaal naar verscheidene andere kopiëren.
Dempen/demping opheffen
Dempt of activeert het kanaal
Inschakelen/uitschakelen
Zet verwerking aan of uit (alleen van toepassing op de equalizer en begrenzer)
Bewerken
Opent het dialoogvenster voor het aanpassen van parameters
Globaal (klik met de
rechtermuisknop op
een leeg gebied)
Alle ingangen dempen
Dempt alle ingangskanalen
Alle uitgangen dempen
Dempt alle uitgangskanalen
Alle dialoogvensters sluiten
Verwijdert alle geopende dialoogvensters uit de werkruimte
De werkruimte aanpassen
Maak een aangepaste omgevingen aan om een set ingangen, uitgangen en verwerkingsblokken te monitoren en
bedienen vanuit één scherm. Er zijn twee manieren om dialoogvensters op te breken:
• Rechtermuisknop > bewerken
• Dubbelklik op de ingang, uitgang of het verwerkingsblok.
Open het gewenste aantal dialoogvensters om belangrijke bedieningsfuncties te behouden.
Meting en signaalstroom
Onder iedere ingang en uitgang wordt een meter weergegeven die het signaalniveau aangeeft (dBFS).
19/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
De lijnen waarmee ingangen en uitgangen in de matrix-mixer worden verbonden, worden gekleurd weergegeven
wanneer verbinding tot stand is gebracht. Wanneer een signaal niet wordt doorgegeven, wordt de lijn in het grijs
weergegeven. Gebruik deze hulpmiddelen om problemen met audiosignalen op te lossen en om verbindingen en
niveaus te controleren.
Matrix-mixer
De matrix-mixer leidt audio-signalen tussen ingangen en uitgangen voor eenvoudige en flexibele routing:
• het zenden van één ingangssignaal naar meerdere uitgangen
• het zenden van meerdere ingangssignalen naar één uitgang
Kanalen doorgeven
Verbind de ingangen en uitgangen door het vak waar ze elkaar kruisen te selecteren.
Belangrijk: Dante-apparaten moeten worden doorgegeven in de Dante Controller-software om audio van of naar
een Dante-apparaat te leiden.
Standaardinstelling
• Alle Dante-ingangskanalen en analoog ingangskanaal > USB-uitgang
• USB-ingangskanaal en analoog ingangskanaal > analoge uitgang
Kruislingse versterking
Met kruislingse versterking wordt de versterking tussen een specifieke ingang en uitgang bijgesteld. Hierdoor ontstaan afzonderlijke submixen zonder dat de instellingen voor de ingangs- of uitgangsfader worden gewijzigd. Selecteer de dB-waarde bij een kruispunt om het scherm voor het bijstellen van de versterking te openen.
Versterkingsgebruik: ingangsfader > kruislingse versterking > uitgangsfader
Voorbeeldsituatie
Een vergadering met een computer hosten:
Audio op het nabijgelegen uiteinde van Dante-microfoons (Shure MXA 310) en een analoge bron (draadloos
Shure-microfoonsysteem) worden beide naar de USB-ingang geleid en verzonden naar het verre uiteinde.
Audio op het verre uiteinde van de computer (USB-ingang in de matrix-mixer) kan worden verzonden naar de
analoge of compatibele Dante-versterkers of -luidsprekers.
20/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Opname van vergaderingsaudio vanuit alle locaties door alle bronnen naar een opname-apparaat of computer
op het netwerk te leiden.
21/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Groepen voor dempen en kanaalvolumeregeling
Groepen dempen
Selecteer het vakje Mute group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Het
dempen van een kanaal in de Mute group dempt alle kanalen in die groep.
Groepen kanaalvolumeregelaars
Selecteer het vakje Fader group om het kanaal aan een groep toe te voegen. Alle
kanaalvolumeregelaars in de groep zijn gekoppeld en bewegen allemaal als er één
kanaalvolumeregelaar wordt aangepast.
Ingangsniveaus afregelen
Niveaus voor analoge kanalen en Dante-kanalen zijn in te stellen in het tabblad Input.
Om de ingangsniveaus te volgen voordat ze de ANIUSB-MATRIX bereiken, stelt u de meting in op pre-fader in het
instellingenmenu. Wanneer u de faders afstelt, zet de meting op post-fader.
22/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Dante-bronnen
1. Controleer het bronniveau voordat het de netwerkinterface bereikt:
◦ Controleer of de netwerkmicrofoons of andere Dante-bronnen werken op nominaal uitgangsniveau.
◦ Het niveau voor de Microflex Advance™-microfoons is regelbaar via de respectievelijke webapplicatie.
2. Regel de digitale versterking af in de netwerkinterface webapplicatie:
◦ Gebruik de faders of voer handmatig een versterkingswaarde in.
◦ De digitale versterking regelt het signaalniveau voordat dit de matrix-mixer bereikt.
◦ Mix de niveaus zo hoog mogelijk zonder het luidste kanaal het piekniveau (0 dB) op de meter te laten bereiken.
Opmerking: de matrix-mixer biedt kruislingse versterking om afzonderlijke submixen bij de stellen voor verschillende uitgangen.
Analoge bronnen
Controleer voordat u begint of de niveaus van de analoge apparaten met regelbaar uitgangsniveau op het nominale niveau werken. De fader past de digitale versterking aan voordat het signaal de matrix-mixer bereikt.
1. Pas de analoge ingangsniveau-instelling aan op basis van het ingaande signaalniveau:
Line (+4 dBu)
Aux (–10 dBV)
2. Gebruik de fader (digitale versterking) om de mix bij te stellen die naar de USB- of Dante-uitgangskanalen
wordt uitgezonden.
Uitgangsniveaus afregelen
Tip: zet de meting op post-fader via het instellingenmenu om de uitgangsniveaus bij te stellen.
U kunt de faders in de sectie Uitgangen zo hoog als gewenst bijstellen, maar dient er wel voor te zorgen dat oversturing wordt voorkomen (wanneer het signaal 0 dBFS bereikt). Stel altijd de ingangsversterking en kruislingse
versterking bij in de matrix-mixer voordat u de uitgangsversterking bijstelt.
Analoog uitgangsniveau:selecteer een uitgangssignaal op Line-, Aux- of Mic-niveau dat overeenkomt met de gevoeligheid van het ontvangende apparaat.
23/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Parametrische equalizer
Maximaliseer de geluidskwaliteit door de frequentieweergave af te stellen met behulp van de parametrische equalizer.
Veelvoorkomende equalizertoepassingen:
• Spraakverstaanbaarheid verbeteren
• Ruis van HVAC-systemen of videoprojectoren verminderen
• Kameronregelmatigheden inperken
• Frequentieweergave afstellen voor versterkingssystemen
Filterparameters instellen
Stel filterinstellingen af door de pictogrammen in de frequentieweergavegrafiek te manipuleren of door numerieke
waarden in te voeren. Schakel een filter uit met behulp van het selectievakje naast het filter.
Filter Type
Alleen de eerste en de laatste band hebben selecteerbare filtertypen.
Parametric: Verzwakt of versterkt het signaal binnen een aanpasbaar frequentiebereik
Low Cut: Verzwakt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
Low Shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal onder de geselecteerde frequentie
High Cut: Verzwakt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
High Shelf: Verzwakt of versterkt het geluidssignaal boven de geselecteerde frequentie
Frequentie
Selecteer de middenfrequentie van het filter voor verzwakking/versterking
Versterking
Hiermee wordt het niveau voor een specifieke filter afgesteld (=/- 30 dB)
Q
Hiermee wordt het bereik van frequenties afgesteld die worden beïnvloed door het
filter. Naarmate deze waarde toeneemt, neemt de bandbreedte af.
Breedte
Hiermee wordt het bereik van frequenties afgesteld die worden beïnvloed door het
filter. De waarde wordt in octaven weergegeven.
Opmerking: De Q- en breedteparameters hebben dezelfde invloed op de niveauregelingscurve. Het enige verschil is de manier waarop de waarden worden weergegeven.
24/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Equalizerkanaalinstellingen Copy, Paste, Import en Export
Dankzij deze functies kunnen effectieve equalizerinstellingen van een vorige installatie gebruikt worden, of kan de
configuratietijd versneld worden.
Copy & Paste
Gebruiken om snel dezelfde PEQ-instelling voor meerdere kanalen toe te passen.
1. Selecteer het kanaal vanuit het vervolgkeuzemenu in het PEQ-scherm.
2. Selecteer Copy
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het kanaal om de PEQ-instelling toe te passen en selecteer Paste.
25/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Import & Export
Gebruik PEQ-instellingen van een bestand op een computer op te slaan en te laden. Dit is handig voor het aanmaken van een bibliotheek met herbruikbare configuratiebestanden op computers die gebruikt worden voor systeeminstallatie.
Export
Kies een kanaal voor het opslaan van de PEQ-instelling en selecteer Export to file.
Import
Kies een kanaal voor het laden van de PEQ-instelling en selecteer Import from file.
Toepassingen equalizer
De akoestiek van conferentieruimten varieert op basis van de grootte en vorm van de ruimte en constructiematerialen. Gebruik de richtlijnen in onderstaande tabel.
EQ-toepassing
Voorgestelde instellingen
Trebleversterking voor verbeterde spraakverstaanbaarheid
Voeg een high-shelffilter toe om frequenties boven
1 kHz met 3-6 dB te versterken
HVAC-ruisreductie
Voeg een low-cutfilter toe om frequenties onder
200 Hz te verzwakken
Flutterecho en sisklanken verminderen
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de
ruimte ‘verlaat’:
1. Stel een smalle Q-waarde in
2. Vergroot de versterking zodat deze tussen +10 dB
en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 1 en 6 kHz om het bereik van flutterecho of sisklanken te bepalen
3. Verminder de versterking voor de geïdentificeerde
frequentie (start met –3 tot –6 dB) om ongewenste
geluiden in de ruimte te minimaliseren
26/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
EQ-toepassing
Voorgestelde instellingen
Hol, resonerend geluid in ruimte
Identificeer het specifieke frequentiebereik die de
ruimte ‘verlaat’:
1. Stel een smalle Q-waarde in
2. Vergroot de versterking zodat deze tussen +10 dB
en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 300 en 900 Hz om te het bereik
van flutterecho of sisklanken te bepalen
3. Verminder de versterking voor de geïdentificeerde
frequentie (start met –3 tot –6 dB) om ongewenste
geluiden in de ruimte te minimaliseren
Aangepaste voorstellingen
Gebruik voorinstellingen om snel instellingen op te slaan en op te halen. U kunt op elk apparaat maximaal 10
voorinstellingen opslaan die overeenkomen met verschillende kamerindelingen. In een voorinstelling worden alle
apparaatinstellingen opgeslagen behalve Device Name, IP Settings en Passwords. Het importeren en exporteren
van voorinstellingen naar nieuwe installaties bespaart tijd en verbetert het werkproces. Als een voorinstelling is geselecteerd, verschijnt de naam boven het voorinstellingenmenu. Als wijzigingen worden aangebracht, verschijnt
een sterretje achter de naam.
Opmerking: Gebruik de standaardinstellingen voor terugzetten naar fabrieksconfiguratie (met uitzondering van
Device Name, IP Settings en Passwords).
Open het voorinstellingenmenu om opties voor voorinstellingen te bekijken:
save as preset:
Slaat instellingen op het apparaat op
load preset:
Opent een configuratie van het apparaat
import from file:
Downloadt een bestand met voorinstellingen van een computer naar het apparaat.
Bestanden kunnen met behulp van de browser worden geselecteerd of naar het
importvenster worden versleept.
export to file:
Slaat een bestand met voorinstellingen van het apparaat op de computer op
27/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Een wachtwoord gebruiken
Alle instellingen zijn standaard aanpasbaar. Om uw instellingen met een wachtwoord te beveiligen, opent u het
menu Settings en selecteert u het tabblad General. Op dit scherm kunt u wachtwoorden maken of wijzigen.
Zodra een wachtwoord is ingesteld, wordt er een Read-Only-optie weergegeven op het aanmeldscherm. In de modusRead-Only kunnen apparaatparameters worden bekeken, maar niet worden bewerkt. Apparaatidentificatie blijft
actief.
Netwerken en Dante
Dante-zendstromen
Dit apparaat ondersteunt maximaal twee zendstromen en twee ontvangststromen. Een enkele stroom bestaat
uit maximaal vier kanalen, door middel van een unicast- of multicast-overdracht.
• Een unicast-stroom is een punt-naar-punt-verbinding tussen twee apparaten en ondersteunt maximaal vier kanalen per stroom.
• Een multicast-stroom is een overdracht van één apparaat naar meerdere apparaten en ondersteunt het versturen van maximaal vier kanalen aan meerdere ontvangstapparaten op het netwerk.
Toepassingen Shure-apparaat
Dit apparaat kan verbinding maken met maximaal twee Dante-apparaten.
De Shure MXA310, ANI22, ANIUSB-MATRIX en ANI4IN ondersteunen multicast-overdracht. Dit betekent dat stromen naar meerdere apparaten gezonden kunnen worden, zo veel als het netwerk kan ondersteunen. Als u unicast-stromen gebruikt, kan ieder van deze apparaten verbinding maken met maximaal twee Dante-ontvangers.
De Shure ANI4OUT kan verbinding maken met maximaal twee Dante-zenders.
Apparaatnamen overzetten naar het Dante­net­
werk
Om een apparaatnaam zo in te stellen dat deze in de Dante Controller te zien is, gaat u naar Settings>General en
voert u een naam in bij Device Name. Selecteer vervolgens Push to Dante om de naam naar het netwerk te verzenden.
Opmerking: namen in Dante Controller worden met een extra ‘-d’ weergegeven.
28/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
ANIUSB-opdrachtregels
Het apparaat is via ethernet verbonden aan een besturingssysteem, bijvoorbeeld AMX, Crestron of Extron.
Verbinding: Ethernet (TCP/IP; selecteer “Client” in het programma AMX/Crestron)
Poort: 2202
Conventies
Er zijn 4 soorten strings voor het apparaat:
GET
Vindt de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een GET-commando
heeft verzonden, retourneert de ANIUSB een REPORT-string.
SET
Verandert de status van een parameter. Nadat de AMX/Crestron een SET-commando heeft verzonden, retourneert de ANIUSB een REPORT-string om de nieuwe waarde van de parameter aan te geven.
REP
Wanneer de ANIUSB een GET- of SET-commando heeft ontvangen, retourneert
deze een REPORT-commando om de status van de parameter aan te geven. REPORT wordt ook door de ANIUSB verzonden wanneer een parameter op de
ANIUSB of door middel van de GUI wordt gewijzigd.
SAMPLE
Hiermee worden audioniveaus gemeten.
Alle verzonden en ontvangen berichten zijn van het type ASCII. De indicatoren voor niveau en versterking zijn ook
van het type ASCII.
De meeste parameters verzenden een REPORT-commando wanneer ze worden gewijzigd. Het is daarom niet nodig om voortdurend parameters op te vragen. De ANIUSB verzendt een REPORT-commando wanneer deze parameters worden gewijzigd.
Het teken
“x”
staat in alle opvolgende strings voor het kanaal van de ANIUSB en kan ASCII-nummers 0 tot en met 4 zijn, zoals
in de volgende tabel
00
Alle kanalen
01-04
Dante-ingangen
29/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
05
Analoge ingang
06
USB-ingang
07-08
Dante-uitgangen
09
Analoge uitgang
10
USB-uitgang
Commandostrings (veelvoorkomend)
Allemaal ophalen
Commandostring:
< GET xx ALL >
Waarbij xx en ASCII-kanaalnummer
is van: 00 tot en met 10. Gebruik
deze opdracht meteen na het in­
schakelen om de status van alle pa­
rameters bij te werken.
Reactie van ANIUSB:
< REP ... >
De ANIUSB retourneert afzonderlij­
ke rapportstrings voor alle parame­
ters.
Modelnummer opvragen
Commandostring:
< GET MODEL >
Reactie van ANIUSB:
< REP MODEL {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
de 32 tekens van het modelnum­
mer zijn. De ANIUSB reageert altijd
met een modelnummer van 32 te­
kens.
Serienummer opvragen
Commandostring:
< GET SERIAL_NUM >
30/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP SERIAL_NUM {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Shure Incorporated
Waarbij
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
de 32 tekens van het serienummer
zijn. De ANIUSB reageert altijd met
een serienummer van 32 tekens.
Kanaalnaam ophalen
Commandostring:
< GET xx CHAN_NAME >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx CHAN_NAME {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
de 31 tekens van de kanaalnaam
zijn. De ANIUSB reageert altijd met
een kanaalnaam van 31 tekens.
Apparaat-ID ophalen
Commandostring:
< GET DEVICE_ID >
Het commando voor apparaat-ID
bevat niet het kanaalteken x, omdat
dit voor de volledige ANIUSB geldt.
Reactie van ANIUSB:
< REP DEVICE_ID {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
de 31 tekens van de apparaat-ID
zijn. De ANIUSB reageert altijd met
een apparaat-ID van 31 tekens.
Firmwareversie opvragen
Commandostring:
< GET FW_VER >
Reactie van ANIUSB:
< REP FW_VER {yyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyyyyy be­
staat uit 18 tekens. De ANIUSB rea­
geert altijd met 18 tekens.
Voorinstellingen ophalen
31/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Commandostring:
< GET PRESET >
Reactie van ANIUSB:
< REP PRESET nn >
Waarbij nn het voorinstellingsnum­
mer 01­10 is. 0 = geen voorinstel­
ling actief.
Voorinstelling instellen
Commandostring:
< SET PRESET nn >
Waarbij nn het voorinstellingsnum­
mer 1-10 is. (De eerste nul is bij het
SET-commando optioneel).
Reactie van ANIUSB:
< REP PRESET nn >
Waarbij nn het voorinstellingsnum­
mer 01-10 is.
< REP ERR >
Wanneer de gebruiker probeert om
een lege voorinstelling te laden.
Voorinstellingsnaam ophalen
Commandostring:
< GET PRESET1 >
< GET PRESET2 >
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden
< GET PRESET3 >
enz.
Reactie van ANIUSB:
< REP PRESET1 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
< REP PRESET2 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbijyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
de 25 tekens van de apparaat-ID
zijn. De ANIUSB reageert altijd met
een apparaat-ID van 25 tekens
< REP PRESET3 {yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy} >
enz.
Audioversterking ophalen
Commandostring:
< GET xx AUDIO_GAIN_HI_RES >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
32/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Shure Incorporated
Waarbij yyyy een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy
bestaat uit stappen van een tiende
dB.
Audioversterking instellen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400. yyyy
bestaat uit stappen van een tiende
dB.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verhogen met n dB
Commandostring:
< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES INC nn >
Waarbij nn de hoeveelheid is die
een tiende dB bevat om de verster­
king te verhogen. nn kan bestaan
uit één cijfer (n), twee cijfers (nn) of
drie cijfers ( nnn ).
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400.
Audioversterking verlagen met n dB
Commandostring:
< SET xx AUDIO_GAIN_HI_RES DEC nn >
Waarbij nn de hoeveelheid is die
een tiende dB bevat om de verster­
king te verlagen. nn kan bestaan uit
één cijfer ( n ), twee cijfers ( nn ) of
drie cijfers ( nnn ).
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_GAIN_HI_RES yyyy >
Waarbij yyyy een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400.
Gainschakelaar voor analoge ingang opvragen
Commandostring:
< GET xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is: 00 of 05.
33/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH LINE_LVL >
Shure Incorporated
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH AUX_LVL >
Gainschakelaar voor analoge ingang instellen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH LINE_LVL >
< SET xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH AUX_LVL >
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH LINE_LVL >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is: 00 of 05. Een van deze op­
drachten wordt naar de ANIUSB
verzonden.
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_IN_LVL_SWITCH AUX_LVL >
Audiodemping van kanaal ophalen
Commandostring:
< GET xx AUDIO_MUTE >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_MUTE ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_MUTE OFF >
Kanaalaudio dempen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_MUTE ON >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_MUTE ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
Demping van kanaalaudio opheffen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_MUTE OFF >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
34/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_MUTE OFF >
Shure Incorporated
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
Audiodemping van kanaal in/uitschakelen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_MUTE TOGGLE >
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_MUTE ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_MUTE OFF >
Audiodemping van apparaat ophalen
Commandostring:
< GET DEVICE_AUDIO_MUTE >
Reactie van ANIUSB:
< REP DEVICE_AUDIO_MUTE ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >
Audiodemping van apparaat instellen
Commandostring:
< SET DEVICE_AUDIO_MUTE ON >
< SET DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden.
< SET DEVICE_AUDIO_MUTE TOGGLE >
Reactie van ANIUSB:
< REP DEVICE_AUDIO_MUTE ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP DEVICE_AUDIO_MUTE OFF >
Gainschakelaar voor analoge uitgang opvragen
Commandostring:
< GET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is: 00 of 09.
35/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
Shure Incorporated
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Gainschakelaar voor analoge uitgang instellen
Commandostring:
< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is: 00 of 09. Een van deze op­
drachten wordt naar de ANIUSB
verzonden.
< SET xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH LINE_LVL >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH AUX_LVL >
< REP xx AUDIO_OUT_LVL_SWITCH MIC_LVL >
Knipperen van lampjes op ANIUSB
Commandostring:
< SET FLASH ON >
< SET FLASH OFF >
Reactie van ANIUSB:
< REP FLASH ON >
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden. Het knipperen houdt na 30
seconden automatisch op.
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP FLASH OFF >
Meting inschakelen
36/52
Algemene beschrijving
Commandostring:
< SET METER_RATE sssss >
Shure Incorporated
Schakelt meting in/uit en stelt fre­
quentie in. Waarbij sssss een waar­
de van 00000 tot 99999 in millise­
conden is.
00000 = uit
00100 = minimumwaarde
99999= maximumwaarde
NB: Waarden 00001 tot 00099 zijn
niet geldig en leiden tot de reactie
<REP ERR>.
Reactie van ANIUSB:
< REP METER_RATE sssss >
< SAMPLE aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj >
sssss = snelheid in milliseconden.
Waarde 00000 geeft aan dat het
meten is uitgeschakeld. Waarbij de
lijst die volgt het sample is voor elk
kanaal. Audioniveaus hebben waar­
den 000­060, die de feitelijke audio­
niveaus van –60 tot 0 dBFS verte­
genwoordigen.
aaa= gegevens voor kanaal 1
bbb= gegevens voor kanaal 2
ccc= gegevens voor kanaal 3
ddd= gegevens voor kanaal 4
eee = gegevens voor kanaal 5
fff = gegevens voor kanaal 6
ggg = gegevens voor kanaal 7
hhh = gegevens voor kanaal 8
iii = gegevens voor kanaal 9
jjj = gegevens voor kanaal 10
Stop meting
Commandostring:
< SET METER_RATE 0 >
Een waarde van 00000 wordt ook
geaccepteerd.
37/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Reactie van ANIUSB:
< REP METER_RATE 00000 >
Led-helderheid ophalen
Commandostring:
< GET LED_BRIGHTNESS >
Reactie van ANIUSB:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
Waarbij n de volgende waarden kan
aannemen:
0 = led uitgeschakeld
1 = led verduisterd
2 = standaardinstelling led
Led-helderheid instellen
Commandostring:
< SET LED_BRIGHTNESS n >
Waarbij n de volgende waarden kan
aannemen:
0 = led uitgeschakeld
1 = led verduisterd
2 = standaardinstelling led
Reactie van ANIUSB:
< REP LED_BRIGHTNESS n >
Indicator audiofragment ophalen
Commandostring:
< GET xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR >
Waarbij xx een ASCII­kanaalnum­
mer is van: 00 tot 10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx AUDIO_OUT_CLIP_INDICATOR OFF >
Audio IP-adres opvragen
38/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Commandostring:
< GET IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANIUSB:
< REP IP_ADDR_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een IPadres van 15 tekens is.
Audio subnetadres opvragen
Commandostring:
< GET IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANIUSB:
< REP IP_SUBNET_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een sub­
netadres van 15 tekens is.
Audio gateway-adres opvragen
Commandostring:
< GET IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY >
Reactie van ANIUSB:
< REP IP_GATEWAY_NET_AUDIO_PRIMARY {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy een gate­
way-adres van 15 tekens is.
Status begrenzer opvragen
Commandostring:
< GET xx LIMITER_ENGAGED >
Waarbij xx ASCII-uitvoerkanaal is,
met het nummer 07 t/m 10. Geeft
aan of de begrenzer het signaalni­
veau momenteel beperkt.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx LIMITER_ENGAGED ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx LIMITER_ENGAGED OFF >
Versleutelingsstatus opvragen
Commandostring:
< GET xx ENCRYPTION_CH >
39/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx ENCRYPTION_CH ON >
Shure Incorporated
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx ENCRYPTION_CH OFF >
ANIUSB opnieuw opstarten
Commandostring:
< SET REBOOT >
Reactie van ANIUSB:
< REP REBOOT >
Foutgebeurtenissen opvragen
Commandostring:
< GET LAST_ERROR_EVENT >
Vraagt de laatste fout op die in de
ANIUSB is geregistreerd.
Reactie van ANIUSB:
< REP LAST_ERROR_EVENT {yyyyyyyyyyyyyyy} >
Waarbij yyyyyyyyyyyyyyy uit maxi­
maal 128 tekens kan bestaan.
Inschakeling PEQ-filter opvragen
Commandostring:
< GET xx PEQ yy >
Waarbij xx het PEQ-blok 07 of 10
is. Waarbij yy het PEQ-filter 01-04
binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle fil­
ters.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
Inschakeling PEQ-filter instellen
Commandostring:
< SET xx PEQ yy ON >
< SET xx PEQ yy OFF >
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden.
40/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx PEQ yy ON >
< REP xx PEQ yy OFF >
Shure Incorporated
Waarbij xx het PEQ-blok 07 of 10
is. Waarbij yy het PEQ-filter 01-04
binnen het blok is. 00 kan worden
gebruikt voor alle blokken of alle fil­
ters.
Weergavemodus voor ingangsmeter opvragen
Commandostring:
< GET INPUT_METER_MODE >
Reactie van ANIUSB:
< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Weergavemodus voor ingangsmeter instellen
Commandostring:
< SET INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
< SET INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Reactie van ANIUSB:
< REP INPUT_METER_MODE PRE_FADER >
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden.
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP INPUT_METER_MODE POST_FADER >
Weergavemodus voor uitgangsmeter opvragen
Commandostring:
< GET OUTPUT_METER_MODE >
Reactie van ANIUSB:
< REP OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Weergavemodus voor uitgangsmeter instellen
41/52
Algemene beschrijving
Commandostring:
< SET OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
< SET OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Reactie van ANIUSB:
< REP OUTPUT_METER_MODE PRE_FADER >
Shure Incorporated
Hiermee wordt een van deze
commando’s naar de ANIUSB ver­
zonden.
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP OUTPUT_METER_MODE POST_FADER >
Status van USB-aansluiting opvragen
Commandostring:
< GET USB_CONNECT >
Reactie van ANIUSB:
< REP USB_CONNECT ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP USB_CONNECT OFF >
< REP USB_CONNECT ERROR >
Routering van matrix-mixer opvragen
Commandostring:
< GET xx MATRIX_MXR_ROUTE yy >
Waarbij xx staat voor ingangskana­
len 00­06. Waarbij yy staat voor uit­
gangskanalen 00 of 07-10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_ROUTE yy ON >
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx MATRIX_MXR_ROUTE yy OFF >
Routering van matrix-mixer instellen
Commandostring:
< SET xx MATRIX_MXR_ROUTE yy ON >
< SET xx MATRIX_MXR_ROUTE yy OFF >
Waarbij xx staat voor ingangskana­
len 00­06. Waarbij yy staat voor uit­
gangskanalen 00 of 07-10. Een van
deze opdrachten wordt naar de
ANIUSB verzonden.
42/52
Algemene beschrijving
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_ROUTE yy ON >
Shure Incorporated
De ANIUSB retourneert een van de­
ze strings.
< REP xx MATRIX_MXR_ROUTE yy OFF >
Versterking van matrix-mixer opvragen
Commandostring:
< GET xx MATRIX_MXR_GAIN yy >
Waarbij xx staat voor ingangskana­
len 00­06. Waarbij yy staat voor uit­
gangskanalen 00 of 07-10.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_GAIN yyzzzz >
Waarbij zzzz een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400. zzzz
bestaat uit stappen van een tiende
dB.
Versterking van matrix-mixer instellen
Commandostring:
< SET xx MATRIX_MXR_GAIN yyzzzz >
Waarbij xx ingangskanaal 00-06 is.
Waarbij yy uitgangskanalen 00 of
07-10 is. Waarbij zzzz een ASCIIwaarde aanneemt van 0000 tot
1400. zzzz bestaat uit stappen van
een tiende dB.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_GAIN yyzzzz >
Versterking van matrix-mixer verhogen
Commandostring:
< SET xx MATRIX_MXR_GAIN yy INC nn >
Waarbij xx ingangskanaal 00-06 is.
Waarbij yy uitgangskanaal 00 of
07-10 is. Waarbij nn bestaat uit
stappen van een tiende dB.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_GAIN yyzzzz >
Waarbij zzzz een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400. zzzz
bestaat uit stappen van een tiende
dB.
Versterking van matrix-mixer verlagen
43/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Commandostring:
< SET xx MATRIX_MXR_GAIN yy DEC nn >
Waarbij xx ingangskanaal 00-06 is.
Waarbij yy uitgangskanaal 00 of
07-10 is. Waarbij nn bestaat uit
stappen van een tiende dB.
Reactie van ANIUSB:
< REP xx MATRIX_MXR_GAIN yyzzzz >
Waarbij zzzz een ASCII-waarde
aanneemt van 0000 tot 1400. zzzz
bestaat uit stappen van een tiende
dB.
Probleemoplossing
Probleemoplossing
Probleem
Oplossing
Software vertraagt in de browser Google Chrome
Het probleem is browsergerelateerd. Schakel de optie
voor hardwareversnelling uit in Chrome.
Geluidskwaliteit is gedempt
Gebruik de equalizer om de frequentierespons bij te
stellen. Zie de equalizertoepassingen voor juist gebruik.
Hardware wordt niet weergegeven in apparaatherkenning
• Zorg dat de apparaten voeding krijgen
• Zorg ervoor dat de pc en apparatuur op hetzelfde
netwerk zijn aangesloten en stel deze in op hetzelfde subnet.
• Schakel andere netwerkinterfaces uit waarmee
geen verbinding met het apparaat wordt gemaakt
(inclusief WiFi)
• Controleer of de DHCP-server werkt (indien van
toepassing)
• Reset het apparaat
44/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Probleem
Oplossing
Geen audio
• Controleer of de ANIUSB-MATRIX als audio-apparaat is geselecteerd in het menu voor audio-apparaten of het configuratiescherm op de computer
• De audiokanalen moeten via de matrix-mixer naar
een uitgang worden geleid
• Verbindingen tussen apparaten moeten worden ingesteld in de software Dante Controller™
• Controleer kabels
• Controleer of de ingangs-/uitgangskanalen niet zijn
gedempt
• Controleer of de niveaus van de kanaalvolumeregelaar niet te laag zijn ingesteld
• Controleer of er geen sprake is van een versleutelingsfout; als een wachtwoordzin niet overeenkomt
of de versleuteling op slechts één apparaat is ingeschakeld, verstoort dit de audio.
Kan Dante-audiokanalen niet doorgeven
Installeer de nieuwste versie van Dante Controller
vanuit Audinate®, verkrijgbaar via www.audinate.com.
Hardware kan niet worden ingeschakeld
• De netwerkswitch moet Power over Ethernet leveren. Anders moet er een PoE-injector worden gebruikt
• Controleer netwerkkabels en -verbindingen
Event-logboek
Het gebeurtenislogboek bevat een gedetailleerd verslag van activiteiten vanaf het moment dat het apparaat wordt
ingeschakeld. Het logboek bevat maximaal 1000 activiteiten voorzien van een tijdsmarkering ten opzichte van de
laatste keer dat het apparaat is aangezet. De items worden opgeslagen in het interne geheugen en worden niet
verwijderd als het apparaat wordt uitgezet. De export-functie maakt een CSV-bestand (comma separated values)
om de gegevens uit het logboek op te slaan en te sorteren.
Raadpleeg het logboekbestand voor details wanneer u problemen oplost of contact opneemt met de systeemondersteuning van Shure.
45/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
U bekijkt het gebeurtenislogboek als volgt:
1. Open het menu Help
2. Selecteer View Event Log
Ernstniveau
Informatie
Een actie of gebeurtenis is voltooid.
Waarschuwing
Een actie kan niet worden voltooid, maar de algehele functionaliteit is stabiel.
Fout
Er is een probleem opgetreden dat functionaliteit kan verhinderen.
Informatie over het log­
boek
Beschrijving
Geeft informatie over gebeurtenissen en foutmeldingen, waaronder het IP-adres
en subnetmasker.
Tijdsmarkering
In- en uitschakelen:dagen:uren:minuten:seconden sinds de laatste keer dat het
systeem opgestart is.
Gebeurtenis-ID
Geeft het soort gebeurtenis aan voor interne referentie.
Tip: Gebruik het filter om resultaten te beperken. Selecteer een categorietitel om het logboek te sorteren.
Belangrijke productinformatie
Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.
Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.
EMC-conformiteit met elektromagnetische omgeving E2: Commercieel en licht industrieel. De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid
om het apparaat te gebruiken tenietdoen.
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC Deel 15B.
Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.
46/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform
deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze
ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen
kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan
worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing
te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
• Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance
Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking
voor CE-markering.
De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen van Shure Incorporated of een van haar Europese vertegenwoordigers. Bezoek www.shure.nl voor contactinformatie
47/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Productgegevens
Analoge aansluitingen
Ingang
(1) 3-penss blokconnector (Actief gebalanceerd)
Uitgang
(1) 3-penss blokconnector (Impedantie-gebalanceerd)
Usb-aansluitingen
(1) usb 2.0, Type B
Enkele poort bevat 1 ingangs- en 1 uitgangskanaal (‘Summed mono’)
Netwerkverbindingen (Dante digitale audio)
(1) RJ45
4 ingangskanalen, 2 uitgangskanalen
Polariteit
Niet-inverterend, een ingang naar een andere ingang
Voedingsvereisten
Power over Ethernet (PoE), Klasse 0. (PoE Plus compatibel).
Vermogensverbruik
6,5W, maximum
Gewicht
668 g (1,5 lbs)
48/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Afmetingen
HxBxD
4 x 14 x 12,8 cm (1,6 x 5,5 x 5,0 in.)
controletoepassing
Op browser gebaseerde HTML5
Bedrijfstemperatuurbereik
−6,7°C (20°F) tot 40°C (104°F)
Opslagtemperatuurbereik
−29°C (-20°F) tot 74°C (165°F)
Thermaal vermogensverlies
Maximum
6,8W (23,0BTU/uur)
normaal
6,0W (20,8BTU/uur)
Audio
Frequentiekarakteristiek
+1, -1.5 dB
20 tot 20,000 Hz
Dante digitale audio
Bemonsteringssnelheid
48 kHz
Bitdiepte
24
49/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
USB Audio
Bemonsteringssnelheid
44,1, 48 kHz
Bitdiepte
16, 24
Latentietijd
Dante-latentie niet inbegrepen
Analoog naar analoog
0,98 ms
Analoog naar Dante
0,39 ms
Dante naar analoog
0,72 ms
Dante naar Dante
0,14 ms
Dynamisch bereik
20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, normaal
Analoog-naar-Dante
113 dB
Dante-naar-analoog
117 dB
Equivalente ingangsruis
20 Hz tot 20 kHz, A-gewogen, ingang beëindigd bij 150 Ω
Lijn
-86 dBV
Aux
-98 dBV
Totale harmonische vervorming
bij 1 kHz, 0 dBV Ingang, 0 dB analoge versterking
<0,05%
50/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
CMRR (onderdrukkingsverhouding van tweelingsignalen)
150 Ω gebalanceerde bron bij 1 kHz
>70 dB
Impedantie
10,6 kΩ
Ingang Oversturingsniveau
Lijn
+27 dBV
Aux
+15 dBV
Oversturingsniveau uitgang
Lijn
+20 dBV
Aux
+0 dBV
Mic.
-26 dBV
Ingebouwd Digitale signaalverwerking
Per
kanaal
Niveauregelaar (4-bands parametrisch, Alleen analoge en usb-uitgangskanalen), Dempen, Begrenzer,
Gain (140 dB bereik)
Systeem
Matrix-mixer
Actief op network
Kabelvereisten
Cat 5e of hoger (afgeschermde kabel aanbevolen)
51/52
Algemene beschrijving
Shure Incorporated
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
KIT, HARDWARE, ANIUSB-MATRIX
90A33522
Montagebeugel (1/3 rackunit)
53A27742
Optionales Zubehör und Ersatzteile
19-inch racktray
CRT1
52/52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising