Bunn | 1SH Soft Heat Stand Stainless | Installation guide | BUNN 2SH Soft Heat Stand BLK Dual Soft Heat® Portable Server Docking System Installation Guide

BUNN 2SH Soft Heat Stand BLK Dual Soft Heat® Portable Server Docking System Installation Guide
1SH & 2SH
STAND
BEDIENING- & ONDERHOUDSHANDLEIDING
BUNN-O-MATIC CORPORATION
POSTBUS 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 V.S.
TEL: +1 (217) 529-6601 FAX: +1 (217) 529-6644
Voor de geïllustreerde onderdelencatalogus gaat u naar de Bunn-O-Matic website op www.bunn.com.This dit is helemaal GRATIS
en de snelste manier om de catalogus te verkrijgen. Neem contact op met Bunn-O-Matic Corporation via + 1-800-286-6070
voor een gedrukte versie van de gewenste geïllustreerde onderdelencatalogus die via de U.S.Postal Service verstuurd wordt.
28342.8400A 05/07 ©2007 Bunn-O-Matic Corporation
www.bunn.com
GARANTIE
Bunn-O-Matic Corp. (“Bunn”) garandeert dat de door haar geproduceerde apparatuur op het moment van
productie geen defecten aan de onderdelen of op de arbeid vertoonden, noch zullen optreden gedurende één jaar
vanaf de installatiedatum. Daarnaast:
1.) Bunn garandeert dat elektronische circuits en/of printplaten gedurende twee jaar na de installatiedatum
geen defecten aan de onderdelen of op de arbeid zullen vertonen.
2.) Bunn garandeert dat de compressor op de koelapparatuur gedurende twee jaar na de installatiedatum
geen defecten aan de onderdelen of op de arbeid zullen vertonen.
3.) Bunn garandeert dat de maalschijven in koffiemolens gedurende drie jaar vanaf de installatiedatum of
voor 30.000 pond (13.608 kilo) koffie meegaan, om het even welke het eerst wordt bereikt en koffie zal malen
dat voldoet aan de originele schermzeefanalyse van de fabriek.
Deze garantie is niet van toepassing op apparatuur, componenten of onderdelen die niet door BUNN zijn
geproduceerd of die, volgens Bunn, onderhavig zijn geweest aan misbruik, nalatigheid, wijzigingen, onjuiste
installatie of gebruik, onjuist onderhoud of reparatie, beschadigingen of ongelukken.
DE VOORNOEMDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN IEDER ANDERE SCHRIFTELIJKE
OF MONDELINGE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De vertegenwoordigers, dealers of medewerkers
van Bunn zijn niet bevoegd om wijzigingen op deze garantie aan te brengen of additionele garanties te geven die
Bunn verantwoordelijk maken. Dienovereenkomstig vormen verklaringen door dergelijke individuen, ongeacht
of deze mondeling of schriftelijk gedaan worden, geen garantie en men kan zich er niet op verlaten.
De koper zal Bunn direct van iedere onder deze garantie te maken claim telefonisch verwittigen op +1 (217)
529-6601 of schriftelijk via Postbus 3227, Springfield, Illinois, 62708-3227, V.S. Indien Bunn hierom verzoekt
zal de koper de defecte apparatuur kosteloos naar een geautoriseerde Bunn onderhoudslocatie versturen. Indien
Bunn naar eigen goeddunken vaststelt dat de apparatuur niet volgens de garantie functioneert, zal Bunn de apparatuur gedurende de garantieperiode volledig kosteloos (onderdelen & arbeid) door een Bunn geautoriseerde
onderhoudsvertegenwoordiger laten repareren. Wanneer Bunn vaststelt dat een reparatie niet haalbaar is, heeft
Bunn als enige mogelijkheid de apparatuur te vervangen of de aankoopprijs van de apparatuur te vergoeden.
HET VERHAAL VAN DE KOPER OP BUNN VOOR HET NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN VOORTKOMENDE UIT DE VERKOOP VAN DEZE APPARATUUR, ONGEACHT OF DIT VOORTKOMT UIT DE GARANTIE OF
ANDERSZINS, IS BEPERKT TOT DE ENIGE MOGELIJKHEID VOOR BUNN, ZOALS HIERIN AANGEGEVEN, VERVANGING OF TERUGBETALING.
BUNN zal op generlei wijze aansprakelijk zijn voor andere schade of verlies, inclusief, maar niet beperkt tot,
verloren gegane winsten, verloren gegane omzet, het niet kunnen gebruiken van apparatuur, claims van klanten
van de koper, kapitaalkosten, kosten van de stilstand, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of
diensten, of ieder andere speciale, incidentele of gevolgschade.
Side 2
28342.8400 051807
GEBRUIKERSINFORMATIE
De informatie op de onderstellen dient goed onderhouden te worden. Vervang indien onleesbaar of beschadigd.
00986.0000
WAARSCHUWING
HET CIRCUIT NIET OVERBELASTEN.
HET CHASSIS OF DE ADAPTERSTEKKER
ALTIJD ELEKTRISCH AARDEN.
DE STEKKER OF HET SNOER NIET
VERVORMEN.
VOLG DE NATIONALE/LOKALE
ELEKTRISCHE PRAKTIJKEN.
BRANDBAAR MATERIAAL UIT DE BUURT HOUDEN. NIET NALEVEN VAN DE VOORSCHRIFTEN KAN BESCHADIGING AAN APPARATUUR, BRAND OF SCHOKGEVAAR TOT GEVOLG HEBBEN.
LEES DE BEDIENINGSHANDLEIDING VOLLEDIG DOOR ALVORENS
DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN.
ELEKTRISCHE VEREISTEN
Er zijn een aantal elektrische snoeren aan de onderstellen bevestigd en hebben een tweedraads geaarde
voeding 120 volt AC nominaal, enkelfasig, 90 watt in totaal voor de 1 SH, 180 watt in totaal voor de 2SH, of een
tweedraads geaarde voeding 230 volt AC nominaal, enkelfasig, 90 watt in totaal voor de 1 SH, 180 watt in totaal
voor de 2SH.
REINIGEN
Voor het reinigen van alle oppervlakken van Bunn-O-Matic apparatuur wordt het gebruik van een vochtige
doek aanbevolen die in een mild, niet-schurend, vloeibaar schoonmaakmiddel gedompeld is.
Side 3
28342.8400 051807
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising