Duerkopp Adler DAC-basic / DAC-classic Service Manual

Duerkopp Adler DAC-basic / DAC-classic Service Manual
DAC basic/classic
Servisní návod
Verze softwaru: B03.0
nebo novější
DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM STROJE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Všechna práva vyhrazena.
Vlastnictví společnosti Dürkopp Adler AG. Chráněné autorským
právem. Jakákoli reprodukce tohoto obsahu, a to i formou výňatků, je
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dürkopp Adler AG
zakázána.
Copyright © Dürkopp Adler AG 2016
Obsah
1
O tomto návodu ................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
Komu je tento návod určen? ................................................................. 3
Dohodnuté znázornění – symboly a značky.......................................... 3
Další dokumenty.................................................................................... 5
Ručení ................................................................................................... 5
2
Bezpečnost .......................................................................................... 7
2.1
2.2
Základní bezpečnostní pokyny .............................................................. 7
Signální slova a symboly ve výstražných upozorněních ....................... 8
3
Jednotlivá nastavení ......................................................................... 11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.6
První uvedení do provozu ................................................................... 11
Zapnutí řídicí skříně............................................................................. 11
Kontrola třídy stroje ............................................................................. 12
Polohy ................................................................................................. 13
Nastavení referenční polohy ............................................................... 13
Nastavení polohy 1.............................................................................. 13
Nastavení polohy 2.............................................................................. 14
Nastavení zaměřovací pozice ............................................................. 14
Nastavení pozice navlékání ................................................................ 15
Kalibrace pedálu.................................................................................. 16
Vypnutí řídicí skříně............................................................................. 19
4
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru................................. 21
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
Rozšířená obsluha .............................................................................. 21
Změna úrovně uživatele ...................................................................... 21
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek .................................................... 22
Nastavení nitě ..................................................................................... 23
Uvolnění použití vícenásobného počátečního zapošití jako
programu látání ................................................................................... 24
Nastavení pozvolného rozběhu ........................................................... 24
Nastavení zdvihu patky ....................................................................... 25
Nastavení světelné závory .................................................................. 26
Nastavení funkčního tlačítka ............................................................... 27
Funkční moduly ................................................................................... 27
Nastavení funkčního modulu 1 ............................................................ 27
Nastavení funkčního modulu 2 ............................................................ 28
Nastavení funkčního modulu 3 ............................................................ 28
Uložení a nahrání dat .......................................................................... 28
Uložení dat .......................................................................................... 28
Nahrání dat.......................................................................................... 29
Provedení master resetu ..................................................................... 30
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
1
Obsah
5
Elektrické připojení ........................................................................... 31
5.1
5.2
5.3
Připojení elektrického napájení ........................................................... 31
Připojení šicího světla ......................................................................... 31
Stanovení funkcí vstupů a výstupů...................................................... 33
6
Aktualizace softwaru......................................................................... 35
6.1
6.2
Kontrola verze ..................................................................................... 35
Provedení aktualizace ......................................................................... 36
7
Prohlídka ............................................................................................ 39
7.1
7.2
7.3
7.4
Kontrola analogového vstupu .............................................................. 39
Kontrola digitálního vstupu .................................................................. 39
Kontrola digitálního výstupu ................................................................ 40
Kontrola FLASH .................................................................................. 41
9
Odstraňování poruch ........................................................................ 45
9.1
9.2
Zákaznický servis ................................................................................ 45
Chybová hlášení.................................................................................. 45
10
Technické údaje ................................................................................ 47
11
Příloha ................................................................................................ 49
2
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
O tomto návodu
1
O tomto návodu
Tento návod k obsluze řídicí skříně DAC basic/classic byl vypracován s maximální pečlivostí. Obsahuje informace a pokyny pro
zajištění bezpečného a dlouholetého provozu.
Zjistíte-li nějaké nesrovnalosti nebo máte-li návrhy na zlepšení,
oznamte nám je, prosím, přes náš zákaznický servis ( str. 45).
Považujte návod za součást výrobku a uschovejte jej na dobře
dostupném místě.
1.1
Komu je tento návod určen?
Tento návod je určen pro:
• Odborný personál:
Skupina osob má odpovídající odborné vzdělání, které ji
kvalifikuje k údržbě šicího stroje nebo k odstranění závad.
Návod k obsluze je dodáván zvlášť.
Co se týká minimálních kvalifikací a dalších předpokladů
personálu, dodržujte také kapitolu Bezpečnost ( str. 7).
1.2
Dohodnuté znázornění – symboly a značky
Pro snadné a rychlé pochopení jsou různé informace uvedené
v tomto návodu znázorněny nebo zvýrazněny pomocí následujících značek:
Správné nastavení
Udává, jak vypadá správné nastavení.
Poruchy
Uvádí poruchy, které mohou nastat při chybném nastavení.
Kryt
Uvádí, které kryty musíte odstranit, aby bylo možné dostat se ke
komponentům, u nichž se provádí nastavení.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
3
O tomto návodu
Pracovní kroky při obsluze (šití a příprava stroje)
Pracovní kroky při provádění servisu, údržby a montáže
Pracovní kroky pomocí ovládacího panelu softwaru
Jednotlivé pracovní kroky jsou očíslované:
1.
1.
první pracovní krok
2.
2.
druhý pracovní krok
...
Je bezpodmínečně nutné dodržet pořadí jednotlivých kroků.
•
Výčty jsou označeny odrážkou.

Výsledek činnosti
Změna na stroji nebo na displeji / ovládacím panelu.
Důležité
Tomuto musíte u dotyčného pracovního kroku věnovat zvláštní
pozornost.
Informace
Doplňující informace, např. o alternativních možnostech obsluhy.
Pořadí
Uvádí, které práce musíte provést před nastavením nebo po
nastavení.
Odkazy
 Následuje odkaz na jiné místo textu.
4
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
O tomto návodu
Bezpečnost Důležitá výstražná upozornění pro uživatele stroje jsou speciálně
označena. Obzvláště důležitá je bezpečnost, proto jsou symboly
nebezpečí, stupně nebezpečí a jejich signální slova popsány
zvlášť v kapitole Bezpečnost ( str. 7).
Údaje Pokud z obrázku nevyplývá jiné jasné určení místa, platí u údajů
o umístění o místu pojmy vpravo nebo vlevo vždy z pohledu ze stanoviště
pracovníka obsluhy.
1.3
Další dokumenty
Řídicí skříň obsahuje zabudované komponenty jiných výrobců.
Pro tyto dokoupené díly provedli příslušní výrobci posouzení rizik
a prohlásili, že jejich konstrukce odpovídá platným evropským
i národním předpisům. Používání zabudovaných komponentů
v souladu s určením je popsáno v příslušných návodech výrobců.
1.4
Ručení
Všechny údaje a pokyny v tomto návodu byly sestaveny
s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a platným normám
a předpisům.
Dürkopp Adler nenese odpovědnost za škody způsobené:
• rozbitím nebo poškozením stroje způsobeným přepravou,
• nedodržením návodu,
• použitím v rozporu s určeným účelem,
• neautorizovanými úpravami řídicí skříně,
• nasazením nevyškoleného personálu,
• použitím neschválených náhradních dílů.
Přeprava
Dürkopp Adler neručí za rozbití a poškození způsobená přepravou. Zkontrolujte dodávku ihned po jejím doručení. Zjištěné škody
reklamujte u posledního přepravce. To platí i tehdy, když není
poškozen obal.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
5
O tomto návodu
Nechte řídicí skříň, přístroje i obalový materiál ve stavu, v jakém
se nacházely, když bylo zjištěno poškození. Tím si zajistíte nároky
vůči přepravní firmě.
Všechny další zjištěné nedostatky oznamte ihned po doručení
dodávky společnosti Dürkopp Adler.
6
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Bezpečnost
2
Bezpečnost
Tato kapitola obsahuje základní pokyny pro vaši bezpečnost.
Předtím, než se pustíte do instalace nebo obsluhy řídicí skříně, si
pozorně přečtěte všechny pokyny. Bezpodmínečně se řiďte údaji
uvedenými v bezpečnostních pokynech. Jejich nerespektování
může mít za následek vážná poranění a věcné škody.
2.1
Základní bezpečnostní pokyny
Řídicí skříň DAC basic/classic smí být používána výlučně tak,
jak to popisuje tento návod.
Návod musí být neustále k dispozici na místě používání řídicí
skříně.
Práce na součástkách pod napětím nejsou dovoleny.
Řídicí skříň je zkonstruována a odzkoušena podle platných ustanovení a bezpečnostních předpisů a opustila závod v bezvadném
technickém stavu.
Řídicí skříň pracuje spolehlivě jen tehdy, když se používá
v souladu s účelem použití.
Před opuštěním pracoviště:
• Vypněte řídicí skříň.
• Vyčkejte zastavení stroje.
• Vyčkejte zhasnutí LED kontrolek.
Povinnosti Dodržujte bezpečnostní předpisy a předpisy úrazové prevence
provozovatele i zákonné předpisy bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí, platné v dané zemi.
Všechna výstražná upozornění a bezpečnostní značky na řídicí
skříni musí být vždy v čitelném stavu a nesmí být odstraněny.
Chybějící nebo poškozené štítky musíte ihned vyměnit.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
7
Bezpečnost
Požadavky na Řídicí skříň smí instalovat pouze kvalifikovaný odborný personál.
personál Odborným personálem jsou osoby s odborným vzděláním v oboru
elektroniky a mechaniky.
Následující práce smí provádět výlučně kvalifikovaný odborný
personál:
• Úkony údržby
• Opravy
• Práce na elektrickém vybavení
Se strojem smí pracovat pouze autorizované osoby. Každý, kdo
pracuje se strojem, patří k personálu obsluhy. Personál obsluhy
musí před prací na stroji pochopit návod.
Instalace Instalaci a uvedení řídicí skříně do provozu musí provést kvalifikovaný odborný personál tak pečlivě, aby nevzniklo žádné ohrožení
zdraví personálu obsluhy.
Připojovací kabel musí být vybavený síťovou zástrčkou schválenou k použití v dané zemi. Instalovat síťovou zástrčku na přípojný
kabel smí pouze kvalifikovaný personál.
Provoz Zkontrolujte řídicí skříň během provozu, nevykazuje-li z vnějšku
patrná poškození.
Pokud zpozorujete změny, přerušte práci. Všechny změny
oznamte kompetentnímu nadřízenému.
Poškozenou řídicí skříň nesmíte dále používat.
Přestavby nebo změny řídicí skříně jsou v zásadě zakázány.
2.2
Signální slova a symboly ve výstražných
upozorněních
Výstražná upozornění v textu jsou ohraničena barevnými pruhy.
Barva je použita podle závažnosti nebezpečí. Signální slova označují závažnost nebezpečí:
8
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Bezpečnost
Signální slova Signální slova a ohrožení, jež popisují:
Signální slovo Ohrožení
VAROVÁNÍ
Provedení činnosti může vést k vážným nebo
nebezpečným důsledkům.
VÝSTRAHA
Provedení činnosti má nežádoucí důsledky, jako je
ztráta dat nebo poškození hardwaru.
POKYN
Tipy nebo podrobnější pokyny, které uživateli
usnadňují obsluhu.
Symboly V případě ohrožení osob uvádějí následující symboly druh hrozícího nebezpečí:
Symbol
Druh nebezpečí
Obecné nebezpečí
Úraz elektrickým proudem
Píchnutí
Pohmoždění
Ekologické škody
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
9
Bezpečnost
Příklady Příklady uspořádání výstražných upozornění v textu:
VAROVÁNÍ
Druh a zdroj nebezpečí!
Následky při nerespektování.
Opatření k odvrácení nebezpečí.

Takto vypadá výstražné upozornění, jehož nerespektování
může mít vážné nebo nebezpečné důsledky.
VÝSTRAHA
Druh a zdroj nebezpečí!
Následky při nerespektování.
Opatření k odvrácení nebezpečí.

Takto vypadá výstražné upozornění, jehož nerespektování
může mít nežádoucí důsledky, jako je ztráta dat nebo
poškození hardwaru.
POKYN
Tip

10
Takto vypadá podrobný pokyn, který uživateli usnadňuje
obsluhu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Jednotlivá nastavení
3
Jednotlivá nastavení
Pro každý stroj je nutné provést jednotlivá nastavení, která jsou
popsána v následující části.
3.1
První uvedení do provozu
Před prvním uvedením řídicí skříně do provozu bezpodmínečně
dodržujte kapitolu  2 Bezpečnost, str. 7.
VÝSTRAHA
Přetížení v důsledku chybného připojení!
Možné poškození hardwaru.
Přídavné přístroje nebo provozní prostředky na
řídicí skříni provozujte pouze na malé napětí.
Zajistěte následující:
• Volba třídy stroje
• Nastavení poloh
3.2
Zapnutí řídicí skříně
Obr. 1: Elektrické napájení
②
①
(1) - LED kontrolka POWER
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
(2) - Hlavní vypínač
11
Jednotlivá nastavení
Řídicí skříň zapnete takto:
1.
Na ovládacím panelu podržte současně stisknutá
tlačítka
a
.
2.
Stiskněte hlavní vypínač (2) dolů do polohy I.

LED kontrolka POWER (1) se rozsvítí. LED kontrolka
POWER na ovládacím panelu svítí zeleně.
3.
Uvolněte tlačítka
4.
Stiskněte tlačítko A+.

Úroveň technika je aktivovaná.
a
.
POKYN
Úroveň technika je aktivovaná pouze po dobu
zapnutí řídicí skříně.
Můžete provádět jednotlivá nastavení.
3.3
Kontrola třídy stroje
V ID (identifikační paměti) stroje na horní části stroje jsou již
z výroby nainstalované všechny základní funkce specifické pro
stroj. Pro vaši bezpečnost zkontrolujte, zda nastavená třída stroje
souhlasí s třídou uvedenou na nálepce série.
Takto si můžete zobrazit třídu stroje:
1.
Vyvolejte parametr t 51 04.
2.
Stiskněte
.
Pokud se nezobrazí správná třída stroje, budete potřebovat
Dongle s aktuální verzí softwaru, abyste změnili třídu stroje
( 6.2 Provedení aktualizace, str. 36).
12
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Jednotlivá nastavení
3.4
Polohy
Po instalaci musíte nastavit následující polohy:
•
•
•
•
•
Referenční poloha
Poloha 1
Poloha 2
Zaměřovací pozice
Pozice navlékání
3.4.1
Nastavení referenční polohy
Referenční poloha vytváří vztah mezi synchronizátorem
a skutečnou mechanickou polohou.
Referenční polohu nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 08 10.
2.
Stiskněte

Na displeji se objeví Syn?:.
3.
Otáčejte ručním kolem.

Na displeji se objeví Ref.Pos?:.
4.
Otáčejte ručním kolem ve směru chodu jehly ke stehové
desce.
5.
Potvrďte stisknutím
3.4.2
.
.
Nastavení polohy 1
Poloha 1 (spodní poloha) označuje polohu, v níž je jehla šicího
stroje dole.
Polohu 1 nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 08 12.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
poloha nastavená z výroby.
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
13
Jednotlivá nastavení
3.
Otáčejte ručním kolem ve směru chodu jehly ke stehové
desce, dokud se nedosáhne požadované polohy.
4.
Potvrďte stisknutím
.
Informace
Hodnoty polohy můžete nastavovat nejen ručním kolem, ale
i tlačítky plus a/nebo minus (s výjimkou A).
3.4.3
Nastavení polohy 2
Poloha 2 (horní poloha) označuje polohu, v níž je jehla šicího stroje
nahoře.
Polohu 2 nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 08 13.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
poloha nastavená z výroby.
3.
Otáčejte ručním kolem ve směru chodu jehly ke stehové
desce, dokud se nedosáhne požadované polohy.
4.
Potvrďte stisknutím
3.4.4
.
.
Nastavení zaměřovací pozice
Zaměřovací pozice slouží k dosažení co nejpřesnějšího vpichu
pro začátek švu.
Důležité
Funkční tlačítko musí mít přiřazenou funkci zaměřovací pozice
( 4.3 Nastavení funkčního tlačítka, str. 27).
14
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Jednotlivá nastavení
Zaměřovací pozici nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 08 14.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
poloha nastavená z výroby.
3.
Otáčejte ručním kolem ve směru chodu jehly ke stehové
desce, dokud se nedosáhne požadované polohy.
4.
Potvrďte stisknutím
3.4.5
.
.
Nastavení pozice navlékání
Pozice navlékání pomáhá při navlékání šicí nitě tím, že znemožňuje rozběh stroje. Všechny funkce stroje jsou při aktivované
poloze navlékání zablokované.
Důležité
Funkční tlačítko musí mít přiřazenou funkci pozice navlékání
( 4.3 Nastavení funkčního tlačítka, str. 27).
Pozici navlékání nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 08 15.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
poloha nastavená z výroby.
3.
Otáčejte ručním kolem ve směru chodu jehly ke stehové
desce, dokud se nedosáhne požadované polohy.
4.
Potvrďte stisknutím
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
.
15
Jednotlivá nastavení
3.5
Kalibrace pedálu
Po montáži snímače požadované hodnoty je nutné provést
kalibraci pedálu. Kromě toho lze určit křivku otáček, která bude
ovlivňovat zrychlení horní části stroje. Křivky otáček se vztahují
k nastaveným maximálním otáčkám, minimálním otáčkám
a následujícím polohám pedálu.
Obr. 2: Polohy pedálu
Pedál zkalibrujete takto:
16
1.
Vyvolejte parametr t 08 20.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
POS -2?.
3.
Sešlápněte pedál do polohy -2.
4.
Potvrďte stisknutím
.
bliká. Na displeji se objeví
.

Na displeji se objeví POS -1?.
5.
Sešlápněte pedál do polohy -1.
6.
Potvrďte stisknutím

Na displeji se objeví POS -0?.
7.
Sešlápněte pedál do polohy -0.
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Jednotlivá nastavení
8.
Potvrďte stisknutím

Na displeji se objeví POS Max?.
9.
Sešlápněte pedál úplně dopředu.
10. Stiskněte

.
.
Zobrazení se změní zpět na parametr t 08 20.
Pro změnu stupňů pedálu se můžete přesunout k dalšímu
parametru.
Změna stupňů pedálu
Pomocí stupňů pedálu můžete přednastavit, jak rychle se bude
dosahovat maximálních otáček. Čím méně stupňů zadáte, tím
rychleji budete dosahovat maximálních otáček.
Takto změníte stupně pedálu:
1.
Vyvolejte parametr t 08 21.
2.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
aktuálně nastavený počet stupňů pedálu.
3.
Tlačítko D+ nebo D- stiskněte tolikrát, dokud se požadovaný
počet neobjeví na displeji.
4.
Potvrďte stisknutím
.
.
Pro změnu křivky otáček se můžete přesunout k dalšímu
parametru.
Změna křivky otáček
Takto změníte křivku otáček:
1.
Vyvolejte parametr t 08 22.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
17
Jednotlivá nastavení
2.
Stiskněte
.

LED kontrolka tlačítka
bliká. Na displeji se objeví
hodnota pro aktuálně nastavenou křivku otáček:
Obr. 3: Křivky otáček
③
①
3000
2750
2500
0
2250
2000
1
1750
2
1500
1250
3
1000
4
750
5
500
6
250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(1) - Otáčky
(2) - Stupeň pedálu
17
18
19
20
21
22
23
24
②
(3) - Křivka otáček
Pokud se neobjeví požadovaná hodnota:
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se neobjeví požadovaná
hodnota.
3.
Potvrďte stisknutím
.
Pokud nechcete provádět žádná další nastavení, opusťte režim
nastavování pomocí
18
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Jednotlivá nastavení
3.6
Vypnutí řídicí skříně
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění špičatými částmi!
Při neúmyslném spuštění může dojít k lehkým
poraněním při vpichu jehly.
Před opuštěním pracoviště při delších odstávkách
vytáhněte síťovou zástrčku.
Řídicí skříň vypnete takto:
1.
Vypněte řídicí skříň hlavním vypínačem.

Na displeji se objeví nápis PowerOff.
LED kontrolka POWER na ovládacím panelu svítí červeně.
LED kontrolka MESSAGE na řídicí skříni svítí také červeně.
LED kontrolky následně zhasnou.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
19
Jednotlivá nastavení
20
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
4
Servisní nastavení prostřednictvím
softwaru
Obsluha řídicí skříně DAC basic/classic probíhá výlučně přes
ovládací panel OP1000.
Předpokládají se znalosti pro základní obsluhu (viz  Návod
k obsluze).
4.1
Rozšířená obsluha
V této kapitole se dozvíte něco o rozšířené obsluze pro práci
s řídicí skříní. K tomu patří:
• Změna úrovně uživatele
• Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek
4.1.1
Změna úrovně uživatele
Standardně je aktivována jen úroveň obsluhy. Tím vám je znemožněn přístup k mnoha funkcím. Proto aktivujte úroveň technika.
Takto aktivujete úroveň technika:
Důležité
Řídicí skříň musí být vypnutá.
1.
Podržte současně stisknutá tlačítka
2.
Zapněte řídicí skříň hlavním vypínačem.

LED kontrolka POWER se rozsvítí. LED kontrolka POWER
na ovládacím panelu svítí zeleně.
3.
Uvolněte tlačítka

Na displeji se objeví:
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
a
a
.
.
21
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
4.
Stiskněte tlačítko A+.

Na displeji se objeví:
Úroveň technika je aktivovaná.
Můžete provádět nastavení na ovládacím panelu.
4.1.2
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek
Zablokováním tlačítek můžete zabránit (nechtěnému) použití
skupin tlačítek. Navíc máte možnost zablokovat tlačítka pro
počáteční a koncové zapošití.
VÝSTRAHA
Nežádoucí omezení práce zablokováním
skupiny tlačítek Programování!
Blokování tlačítek je nutné zrušit pouze aktualizací
softwaru.
Zablokování vždy důkladně zvažte.
Zapnutí blokování tlačítek pro jednotlivé skupiny tlačítek
Pomocí příkladu by se mělo objasnit, jak zapnete blokování
tlačítek pro nějakou jednotlivou skupinu tlačítek.
22
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
Takto zablokujete skupinu tlačítek Program švů:
1.
Stiskněte
.

Spustí se režim nastavování.
2.
Vyvolejte parametr t 52 43.
3.
Stiskněte

LED kontrolka tlačítka
4.
Stiskněte tlačítko D+.

Na displeji se objeví 1.

Pomocí

Skupina tlačítek Program švů je zablokovaná.
5.
Pomocí

Na displeji se objeví Ready.
.
bliká. Na displeji se objeví 0.
potvrďte volbu.
opusťte režim nastavování.
Pro opětovné vypnutí blokování tlačítek změňte v kategorii 52
parametr 43 na 0.
Informace
Pokud chcete zablokovat další skupiny tlačítek, prohlédněte si
 Seznam parametrů.
4.2
Nastavení nitě
U nastavení pro skupinu tlačítek Nit se vychází z toho, že se
nacházíte v režimu nastavování. Můžete provádět následující
nastavení:
•
•
•
•
Program látání
Pozvolný rozběh
Zdvih patky
Světelná závora (je-li k dispozici)
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
23
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
4.2.1
Uvolnění použití vícenásobného počátečního
zapošití jako programu látání
Pokud má obsluhující personál používat vícenásobné počáteční
zapošití jako program látání, musíte tyto funkce uvolnit k použití.
Takto uvolníte k použití vícenásobné počáteční zapošití jako
program látání:
1.
Vyvolejte parametr t 00 23.
2.
Stiskněte
.

Na displeji se objeví 0.
3.
Stiskněte tlačítko D+.

Na displeji se objeví 1.
4.
Pomocí

Program látání je uvolněn k použití.
4.2.2
potvrďte volbu.
Nastavení pozvolného rozběhu
Můžete nastavit počet stehů, pro který je aktivován pozvolný
rozběh.
Pozvolný rozběh nastavíte takto:
24
1.
Vyvolejte parametr t 05 01.
2.
Stiskněte

Na displeji se objeví počet stehů nastavený z výroby.
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaný počet
stehů neobjeví na displeji.
4.
Pomocí
.
potvrďte volbu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
4.2.3
Nastavení zdvihu patky
Můžete nastavit, zda bude zvednutí patky nastávat se zpožděním.
Kromě toho můžete nastavit přídržnou sílu elektromagnetu pro
zvedání patky.
Zpoždění zapnutí při klidovém stavu stroje
Zpoždění zapnutí při klidovém stavu stroje nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 03 11.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaná doba
neobjeví na displeji.
4.
Pomocí
.
potvrďte volbu.
Můžete nastavit zpoždění zapnutí na konci švu.
Zpoždění zapnutí na konci švu
Zpoždění zapnutí na konci švu nastavíte takto:
1.
Vyvolejte parametr t 03 12.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaná doba
neobjeví na displeji.
4.
Pomocí
.
potvrďte volbu.
Můžete nastavit přídržnou sílu elektromagnetu pro zvedání patky.
Přídržná síla elektromagnetu
Patka je kompletně ovládána a zvedána elektromagnetem.
Po určitém čase řídicí skříň přepne na částečné buzení, aby se
omezilo zatížení.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
25
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
VÝSTRAHA
Poškození elektromagnetu v důsledku
přetížení!
Možné poškození hardwaru.
Dodržujte povolenou dobu zapnutí
elektromagnetu.
Takto změníte přídržnou sílu elektromagnetu:
1.
Vyvolejte parametr t 03 51.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaná střída pro
časový úsek t1 neobjeví na displeji.
Hodnota 100 odpovídá plnému buzení.
4.
Pomocí
5.
Vyvolejte parametr t 03 53.
6.
Stiskněte
7.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaná střída pro
časový úsek t2 neobjeví na displeji.
8.
Pomocí
4.2.4
.
potvrďte volbu.
.
potvrďte volbu.
Nastavení světelné závory
Aktivace filtru pro úplety
Filtr pro úplety zabraňuje předčasnému spuštění světelné závory.
Takto aktivujete filtr pro úplety:
26
1.
Vyvolejte parametr t 16 03.
2.
Stiskněte

Na displeji se objeví 0.
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
3.
Stiskněte tlačítko D+.

Na displeji se objeví 1.
4.
Pomocí
4.3
potvrďte volbu.
Nastavení funkčního tlačítka
Pomocí funkčního tlačítka
můžete uložit své oblíbené
nastavení. Co aktivujete funkčním tlačítkem, to je nastaveno
výrobcem v závislosti na třídě stroje. Toto nastavení můžete
změnit.
Pomocí příkladu by se mělo objasnit, jak funkčnímu tlačítku
přiřadíte funkční modul.
Funkční modul 1 aktivujete takto:
1.
Vyvolejte parametr t 52 20.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 8.
4.
Pomocí

Zobrazení se automaticky změní na parametr t 11 00
( str. 27).
.
potvrďte volbu.
Jak určíte, které funkce stroje vyvoláte funkčními moduly, se
dozvíte v následujícím odstavci.
4.4
Funkční moduly
4.4.1
Nastavení funkčního modulu 1
1.
Vyvolejte parametr t 11 00.
2.
Stiskněte
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
27
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaná funkce
stroje neobjeví na displeji.
4.
Pomocí
4.4.2
1.
Nastavení funkčního modulu 2
Použijte parametr t 11 30.
4.4.3
1.
potvrďte volbu.
Nastavení funkčního modulu 3
Použijte parametr t 11 60.
4.5
Uložení a nahrání dat
Pomocí Dongle (viz  návod k obsluze, doplňkové vybavení)
můžete ukládat nebo nahrávat data šití a programy švů.
4.5.1
28
Uložení dat
1.
Připojte Dongle typu DATA.
2.
Vyvolejte parametr t 51 11.
3.
Stiskněte
4.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 1.
5.
Pomocí

Data šití se uloží na Dongle.
Na displeji se objeví Store a Pl. Wait!.
LED kontrolka MESSAGE bliká, dokud se proces nedokončí.
6.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 3.
.
potvrďte volbu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
7.
Pomocí
potvrďte volbu.

Programy švů se uloží na Dongle.
Na displeji se objeví Store a Pl. Wait!.
LED kontrolka MESSAGE bliká, dokud se proces nedokončí.
VÝSTRAHA
Přerušení procesu ukládání v důsledku
předčasného odstranění Dongle!
Ztráta dat.
Dongle odstraňujte až po zhasnutí LED kontrolky
MESSAGE.
8.
Když LED kontrolka MESSAGE zhasne, odstraňte Dongle.
4.5.2
Nahrání dat
1.
Připojte Dongle typu DATA.
2.
Vyvolejte parametr t 51 10.
3.
Stiskněte
4.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 1.
5.
Pomocí

Nahrají se data šití z Dongle.
Na displeji se objeví Load... a Pl. Wait!.
LED kontrolka MESSAGE bliká, dokud se proces nedokončí.
6.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 3.
7.
Pomocí

Nahrají se programy švů z Dongle.
Na displeji se objeví Load... a Pl. Wait!.
LED kontrolka MESSAGE bliká, dokud se proces nedokončí.
.
potvrďte volbu.
potvrďte volbu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
29
Servisní nastavení prostřednictvím softwaru
8.
Když LED kontrolka MESSAGE zhasne a objeví se zobrazení
parametru, odstraňte Dongle.
Pokud jsou data na Dongle nepoužitelná, můžete provést master
reset, to znamená reset řídicí skříně na tovární nastavení.
4.5.3
30
Provedení master resetu
1.
Vyvolejte parametr t 51 10.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko D+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví 4.
4.
Pomocí

Tovární nastavení se nahrají z ID stroje.
Na displeji se objeví Load... a Pl. Wait!.
LED kontrolka MESSAGE bliká, dokud se proces nedokončí.
5.
Když LED kontrolka MESSAGE zhasne a objeví se zobrazení
parametru, vypněte řídicí skříň.
.
potvrďte volbu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Elektrické připojení
5
Elektrické připojení
VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení života – díly pod napětím!
Možnost nebezpečných zranění a ohrožení života
v důsledku zasažení elektrickým proudem.
Práce na elektroinstalaci smí vykonávat POUZE
kvalifikovaný personál nebo náležitě poučené
osoby.
Při práci na elektroinstalaci musí být VŽDY
vytažená zástrčka ze sítě.
5.1
Připojení elektrického napájení
Řídicí skříň připojte k uzemněné síti se střídavým napětím podle
montážního schématu zapojení ( 11 Příloha, str. 49).
Při připojování vždy použijte vícepólovou zástrčku s ochranným
kontaktem.
K připojení elektrického napájení jsou vhodné následující sítě:
• Síť TN
• Síť TT
• Síť IT
5.2
Připojení šicího světla
Řídicí skříň nabízí možnost připojení různých šicích světel,
které se zapínají předním spínačem (viz  Návod k obsluze,
komponenty a funkce).
Existují následující přípojky:
• Svorka X5 (24 V)
• Svorka X3 (230 V)
• Svorka X4 (ochranný vodič)
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
31
Elektrické připojení
Důležité
Svorka X5 je určena pouze pro šicí světla Dürkopp Adler specifická
pro stroj.
Obr. 4: Přípojky na řídicí skříni
①
②
(1) - Přípojka pro 24 V
32
(2) - Přípojka pro 230 V
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Elektrické připojení
5.3
Stanovení funkcí vstupů a výstupů
Funkce vstupů a výstupů jsou nastaveny z výroby v závislosti na
třídě stroje. Toto nastavení můžete změnit.
Funkce vstupů a výstupů řídicí skříně stanovte podle schématu
zapojení ( 11 Příloha, str. 49) a  Seznamu parametrů.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
33
Elektrické připojení
34
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Aktualizace softwaru
6
Aktualizace softwaru
Lze provádět aktualizaci softwaru DAC basic/classic a také
standardních parametrů stroje.
Pro aktualizaci softwaru je nutný Dongle (viz  Návod k obsluze,
doplňkové vybavení) a program Dongle Copy.
Toto doplňkové vybavení je k dispozici na webových stránkách
Dürkopp Adler:
Dodržujte přitom pořadí:
1.
Kontrola verze
2.
Vypnutí řídicí skříně
3.
Provedení aktualizace
6.1
Kontrola verze
Řídicí skříň nabízí možnost kontroly nainstalované verze softwaru,
zda je nejnovější.
Takto zkontrolujete nainstalovanou verzi softwaru:
1.
Vyvolejte parametr t 51 00.
2.
Stiskněte

Na displeji se objeví typ řídicí skříně.
3.
Stiskněte

Na displeji se objeví verze softwaru.
.
.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
35
Aktualizace softwaru
4.
Stiskněte
.

Na displeji se objeví datum (RRRR,MM,DD) zveřejnění.
Za účelem provedení aktualizace můžete vypnout řídicí skříň.
Aktualizaci neprovádějte, pokud je nainstalovaná verze novější
než verze na Dongle.
POKYN
Verzi na Dongle si můžete prohlédnout pomocí
programu Dongle Copy.
6.2
Provedení aktualizace
VÝSTRAHA
Přepsání nainstalované verze prostřednictvím
Dongle!
Ztráta dat.
Před aktualizací softwaru zkontrolujte
nainstalovanou verzi.
Důležité
Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je vypnutá řídicí
skříň.
Aktualizaci softwaru proveďte takto:
1.
Připojte Dongle se staženým softwarem.
2.
Zapněte řídicí skříň.

Obě LED kontrolky na řídicí skříni (POWER a MESSAGE)
blikají. Na displeji se zobrazuje aktuální postup.
Když je aktualizace dokončená, objeví se zobrazení
Default?.
36
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Aktualizace softwaru
VÝSTRAHA
Porucha funkce řídicí skříně v důsledku
předčasného odstranění Dongle!
Ztráta dat.
Dongle odstraňujte až po vypnutí.
Máte následující možnosti:
• Zachování nastavení (doporučeno)
• Nahrání přednastavených hodnot
• Volba třídy stroje
Zachování nastavení
1.
Stiskněte
.
2.
Vypněte řídicí skříň.
3.
Když jsou LED kontrolky na ovládacím panelu a řídicí skříni
zhasnuté, odstraňte Dongle.
Nahrání přednastavených hodnot
1.
Stiskněte
.
2.
Vypněte řídicí skříň.
3.
Když jsou LED kontrolky na ovládacím panelu a řídicí skříni
zhasnuté, odstraňte Dongle.
Volba třídy stroje
1.
Třídu stroje zvolte tlačítkem A+ nebo A-.
2.
Stiskněte 2krát
3.
Dotaz potvrďte pomocí

Na displeji se objeví Load... a Pl. Wait!.
4.
Když se objeví zobrazení parametru, vypněte řídicí skříň.
5.
Když jsou LED kontrolky na ovládacím panelu a řídicí skříni
zhasnuté, odstraňte Dongle.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
pro potvrzení volby.
.
37
Aktualizace softwaru
38
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Prohlídka
7
Prohlídka
Testem hardwaru lze zjistit aktuální stav řídicí skříně a vyvodit
nutné konsekvence pro budoucí použití. Můžete provádět
následující testy:
• Analogový vstup
• Digitální vstup
• Digitální výstup
7.1
Kontrola analogového vstupu
Při analogovém testu můžete zkoušet všechny analogové vstupy.
Takto provedete test hardwaru:
1.
Vyvolejte parametr t 51 12.
2.
Stiskněte

Na displeji se objeví 1.Analog.
3.
Stiskněte
4.
Tlačítko A+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaný vstup
neobjeví na displeji.
5.
Stiskněte
.
.
.
Můžete zkoušet další vstupy nebo pokračovat testy digitálního
vstupu.
7.2
Kontrola digitálního vstupu
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění špičatými částmi!
Při běžícím stroji může dojít k lehkým poraněním
při vpichu jehly.
Test vstupu provádějte s maximální opatrností.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
39
Prohlídka
Při testu vstupu můžete zkoušet všechny digitální vstupy.
Ty mohou být v závislosti na třídě stroje:
• Tlačítkový panel
• Kolenní páčka
• Světelná závora
Takto provedete test:
1.
Vyvolejte parametr t 51 12.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko A+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví
2.Inputs.
4.
Stiskněte

Na displeji se objeví vstup.
5.
Stiskněte příslušné tlačítko.
6.
Stiskněte
.
.
.
Můžete zkoušet další vstupy nebo pokračovat testy digitálního
výstupu.
7.3
Kontrola digitálního výstupu
VÝSTRAHA
Nebezpečí zlomení v důsledku kolize s jinými
komponenty stroje!
Možné poškození hardwaru.
Před zapnutím každého výstupu zkontrolujte, zda
jsou možné kolize.
Při testu výstupu můžete zkoušet všechny digitální výstupy.
40
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Prohlídka
Takto provedete test:
1.
Vyvolejte parametr t 51 12.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko A+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví
3.Outputs.
4.
Stiskněte

Na displeji se objeví výstup.
5.
Tlačítko A+ stiskněte tolikrát, dokud se požadovaný výstup
neobjeví na displeji.
6.
Stiskněte
.
.
.
Tlačítkem D+ můžete výstup aktivovat.
Tlačítkem D- můžete výstup deaktivovat.
7.4
Kontrola FLASH
Při testu FLASH můžete nechat zobrazit kontrolní součet a porovnat jej s kontrolním součtem uvedeným na webových stránkách
Dürkopp Adler.
Takto provedete test:
1.
Vyvolejte parametr t 51 12.
2.
Stiskněte
3.
Tlačítko A+ stiskněte tolikrát, dokud se na displeji neobjeví
4.Flash.
4.
Stiskněte

Na displeji se zobrazí kontrolní součet.
.
.
Pokud kontrolní součty nesouhlasí, obraťte se na zákaznický
servis ( str. 45).
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
41
Prohlídka
42
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
8
Likvidace
Řídicí skříň se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad.
Řídicí skříň musí být likvidována řádným způsobem, v souladu
s požadavky národních předpisů.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí ekologických škod v důsledku
nesprávné likvidace!
V případě neodborně provedené likvidace řídicí
skříně může dojít k vážným ekologickým škodám.
VŽDY se řiďte národními předpisy pro likvidaci
odpadů.
Při likvidaci řídicí skříně mějte na paměti, že se stroj skládá
z různých materiálů (např. ocel, plasty, elektronické součástky
atd.). Při likvidaci těchto materiálů se řiďte národními předpisy.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
43
44
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Odstraňování poruch
9
9.1
Odstraňování poruch
Zákaznický servis
Kontaktní osoby při poruchách, opravách nebo škodách na řídicí
skříni:
Dürkopp Adler AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Tel: +49 (0) 180 5 383 756
Fax: +49 (0) 521 925 2594
E-mail: service@duerkopp-adler.com
Internet: www.duerkopp-adler.com
9.2
Chybová hlášení
Řídicí skříň DAC basic/classic obsahuje 3 druhy chybových
hlášení, která se zobrazují na ovládacím panelu.
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
45
Odstraňování poruch
Tabulka chyb
Druh
Zkratka
Popis
Odstranění
Porucha
Err XXXX
Závažná chyba:
Pokračování v práci
není možné.
• Vypněte řídicí skříň.
• Odstraňte stav,
který vedl k chybě,
• příp. kontaktujte
zákaznický servis.
Varování
Wrn XXXX Chyba:
Pokračování v práci
není možné.
Informace
Inf XXXX
Informace:
Pokračování v práci
je možné.
• Odstraňte stav,
který vedl
k varování.
• Stiskněte
.
XXXX je pseudoznak pro příslušný číselný kód
Seznam číselných kódů najdete v  Seznamu parametrů.
Pokud by se vyskytla chyba, která není popsána v  Seznamu
parametrů, obraťte se na výrobce. Nepokoušejte se sami odstranit
chybu.
46
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Technické údaje
10 Technické údaje
V závislosti na šicím motoru se mění technické údaje.
Jmenovité údaje a podmínky použití
0867
103203
(Vestavěný
motor
typ M)
Jednotka
9800
170038
Síťové napětí
[V]
190–250, jednofázové
Kmitočet sítě
[Hz]
50/60
Jmenovitý výkon
[W]
375
600
375
600
Otáčky
motoru
[min-1]
6000
4000
5000
3400
Režim
S5
(přerušovaný provoz s elektrickým brzděním, relativní doba zapnutí
40 %, pracovní cyklus 2,5 s)
Krytí
IP 40
Třída izolace
E
Data / typ motoru
9800
170040
0281
100453
(Vestavěný
motor 281)
Jmenovité údaje
Podmínky použití
Teplota prostředí
[°C]
+5–50
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
47
Technické údaje
48
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Příloha
11 Příloha
Obr. 5: Montážní schéma zapojení síť TN
Obr. 6: Montážní schéma zapojení síť TT
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
49
Příloha
Obr. 7: Montážní schéma zapojení síť IT
50
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Alexander Bongers, Q-S
RA OUT
FL OUT
FS OUT
FA OUT
FF1 LED
FF1 OUT
FF2 LED
FF2 OUT
ML/POS1 OUT
FK/FW OUT
RU/RAB LED
FF2 OUT
POS2 OUT
LS IN
RU/RAB IN
LSP IN
RM IN
NHT IN
FF2 IN
FF1 IN
U-REF
N-RED
Shield
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Input/Output Connector
30mA
0,5A
30mA
0,5A
+24V magn.
2,0A
2,0A
2,0A
2,0A
0,5A
2,0A
30mA
GND
0,5A
+24V stab.
0,5A
+3,3V
IN_ana1
0V_logic
Anschlussplan DAC basic | Wiring diagram DAC basic
Pin
FA OUT
FF1 OUT
FF2 OUT
FK/FW OUT
FL OUT
FS OUT
LS IN
LSP IN
ML/POS1 OUT
NHT IN
N-RED
POS2 OUT
RA OUT
RU/RAB IN
RM IN
DE
Fadenabschneider
Funktionsmodul 1
Funktionsmodul 2
Fadenklemme/-wischer
Nähfuß-Lüftung
Fadenspannungslüftung
Lichtschranke
Laufsperre
Motorlauf/Position 1 Signal
Nadel hoch/tief
Drehzahl-Begrenzung analog
Position 2 Signal
Verriegelung
Riegelunterdrückung/-abruf
Manueller Riegel
EN
Thread trimmer
Function module 1
Function module 2
Thread clamp/wiper
Sewing foot lift
Thread tension lift
Light barrier
Operation lock
Motor run/Position 1 signal
Needle up/down
Speed limitation analog
Position 2 signal
Backtack
Backtack supression/recall
Manual backtack
02-2016
Příloha
Obr. 8: Schéma zapojení DAC basic
51
52
Alexander Bongers, Q-S
RA OUT
FL OUT
FS OUT
FA OUT
FF2 OUT
NFD OUT**
FF3 LED
RFW L LED
RU/RAB LED
RFW R LED
ML/POS1 OUT
FK/FW OUT
NK OUT
FF1 LED
FF1 OUT
FF2 LED
FF2 OUT
POS2 OUT*
FK OUT
LS IN
RU/RAB IN
FF3 OUT
RM IN
NHT IN
FF2 IN
FF1 IN
FF3 IN
DB3000 IN
LSP IN
RFW IN
SELECT
U-REF
N-RED
Shield
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Input/Output Connector
0,5A
+24V stab.
0,5A
2,0A
GND
0,5A
0,5A
30mA
30mA
30mA
30mA
0,5A
2,0A
0,5A
30mA
0,5A
30mA
0,5A
+24V magn.
2,0A
2,0A
2,0A
2,0A
IN_ana2
+3,3V
IN_ana1
0V_logic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+24V
GND
N.C.
ab/from 200-1506-xxxxxx +24V magn.
ab/from 200-1506-xxxxxx POS2 OUT
EN
Speed limitation
Thread trimmer
Function module 1
Function module 2
Function module 3
Thread clamp/wiper
Thread clamp
Sewing foot lift
Thread tension lift
Additional inputs 1–6
Light barrier
Operation lock
Motor run/Position 1 signal
Sewing foot pressure
Needle cooling
Needle up/down
Speed limitation analog
Position 2 signal
Backtack
Remaining thread monitor
Backtack supression/recall
Manual backtack
Analog input 2
Shield
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Input Connector 2
DE
Drehzahl-Begrenzung
Fadenabschneider
Funktionsmodul 1
Funktionsmodul 2
Funktionsmodul 3
Fadenklemme/-wischer
Fadenklemme
Nähfuß-Lüftung
Fadenspannungslüftung
Zusätzliche Eingänge 1–6
Lichtschranke
Laufsperre
Motorlauf/Position 1 Signal
Nähfuß-Druck
Nadelkühlung
Nadel hoch/tief
Drehzahl-Begrenzung analog
Position 2 Signal
Verriegelung
Restfaden-Wächter
Riegelunterdrückung/-abruf
Manueller Riegel
Analogeingang2
IN-EXT5
IN-EXT6
IN-EXT1
IN-EXT2
IN-EXT3
IN-EXT4
* = bis/up to 200-1506-xxxxxx POS2 OUT,
** = bis/up to 200-1506-xxxxxx NFD OUT,
Pin
DB3000 IN
FA OUT
FF1 OUT
FF2 OUT
FF3 OUT
FK/FW OUT
FK OUT
FL OUT
FS OUT
IN-EXT1–6
LS IN
LSP IN
ML/POS1 OUT
NFD OUT
NK OUT
NHT IN
N-RED
POS2 OUT
RA OUT
RFW IN
RU/RAB IN
RM IN
SELECT
Anschlussplan DAC classic | Wiring diagram DAC classic
02-2016
Příloha
Obr. 9: Schéma zapojení DAC classic
Servisní návod DAC basic/classic - 02.0 - 02/2016
Subject to design changes - Printed in Germany - © Dürkopp Adler AG - Service Instructions - 0791 100639 CS - 02.0 - 02/2016
DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Německo
Telefon: +49 (0) 521 925 00
E-mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement