Infocus IN119HDxa Projector Användarguide

Infocus IN119HDxa Projector Användarguide
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning.........................1
Anmärkning om användningen.........2
Säkerhetsinformation...........................2
Säkerhetsåtgärder...............................3
Varningar angående ögonsäkerhet......6
Introduktion.......................................7
Inställning | Ljudinställningar............... 44
Inställning | Inställning........................ 45
ALTERNATIV...................................... 46
ALTERNATIV | Inställning................... 48
ALTERNATIV | Lampinställning.......... 49
ALTERNATIV | Optional Filter
Settings............................................... 50
Paketöversikt.......................................7
Produktöversikt....................................8
Bilagor............................................51
Huvudenhet.......................................... 8
Knappsats............................................. 9
Inmatning/utmatningsanslutningar...... 10
Fjärrkontroll......................................... 11
Bildproblem......................................... 51
Andra problem.................................... 53
Fjärrkontrollsproblem.......................... 53
Indikatorlampans meddelanden.......... 54
Meddelanden på skärmen.................. 55
Installation......................................12
Ansluta till projektorn.........................12
Ansluta en stationär/bärbar dator....... 12
Ansluta en videokälla.......................... 13
Ansluta till 3D-videoenheter...............14
Använda 3D-glasögonen...................16
Slå på/stänga av projektorn...............17
Slå på projektorn................................. 17
Stänga av projektorn........................... 18
Varningslampa.................................... 19
Felsökning.........................................51
Byta ut lampan...................................56
Montera och rengöra dammfiltret.......58
Kompatibilitetslägen...........................59
Takmonteringsinstallation..................61
Regler och säkerhetsinformation.......62
FCC-meddelande............................... 62
Deklaration om efterlevnad för
EU-länder............................................ 63
Justera den projicerade bilden...........20
Justera projektorns höjd .................... 20
Justera projektorns zoom/skärpa........ 21
Justera projicerad bildstorlek.............. 21
Användarkontroller.........................23
Knappsats och fjärrkontroll................23
Knappsats........................................... 23
Fjärrkontroll......................................... 24
Bildskärmsmenyer.............................30
Hur den används................................ 30
Menyträd............................................. 31
BILD.................................................... 35
BILD | Inställning................................. 37
DISPLAY............................................. 39
DISPLAY | 3D .................................... 41
Inställning............................................ 42
1
Svenska
Anmärkning om användningen
Säkerhetsinformation
Blixten med en pil inuti en liksidig triangel avser att varna användaren för
närvaron av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som
kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att varna användaren
om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i
dokumentationen som medföljer apparaten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR
SKA APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG
SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. ÖPPNA INTE HÖLJET. ÖVERLÅT SERVICE
ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Klass B utstrålningsgränser
Den här Klass B-apparaten tillmötesgår alla krav i Canadian InterferenceCausing Equipment Regulations (kanadensiska regler för störningsskapande
utrustning).
Viktig säkerhetsanvisning
1. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att
projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det
rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar
oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa
eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla
eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
2. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara
och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn
eller väta.
3. Placera inte i närheten av värmekällor som t.ex. element, spis eller annan
utrustning som alstrar värme, exempelvis förstärkare.
4. Torka endast av med torr trasa.
5. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
6. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den
missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till):
-- Apparaten har tappats.
-- Strömkabeln eller kontakten har skadats.
-- Vätska har spillts på projektorn.
-- Projektorn har utsatts för regn eller fukt.
-- Någonting har fallit in i projektorn eller någonting sitter löst inuti den.
Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan
utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring InFocus innan du
skickar enheten för reparation.
7. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt
med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i
brand eller elektrisk stöt.
8. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
9. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal.
Svenska
2
Anmärkning om användningen
Säkerhetsåtgärder
Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och
rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.
YY När lampan når
slutet på sin
livscykel kommer
projektorn inte att
slås på igen förrän
lampmodulen har
bytts ut. För att
byta ut lampan,
följ procedurerna
i avsnittet "Byta ut
lampan" på sidan
56-57.
▀■ Varning-
Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd.
Det starka ljuset kan skada dina ögon.
▀■ Varning-
Minska risken för brand eller elstöt genom att
inte utsätta denna produkt för regn eller fukt.
▀■ Varning-
Öppna eller montera inte isär projektorn då detta
kan orsaka elektrisk stöt.
▀■ Varning-
Låt enheten svalna före lampbyte. Följ
instruktionerna på sidan 56-57.
▀■ Varning-
Den här projektorn kommer själv att känna
av lampans livslängd. Byt alltid lampa när
varningsmeddelanden visas.
▀■ Varning-
Återställ "Lampåterställning"-funktionen från
skärmmenyn "ALTERNATIV|Lampinställning"
när lampmodulen har bytts ut (se sidan 49).
▀■ Varning-
När du stänger av projektorn ska du kontrollera
så att avkylningscykeln har avslutats innan du
kopplar från strömmen. Låt projektorn svana i
90 sekunder.
▀■ Varning-
När lampan närmar sig slutet av sin livslängd
kommer meddelandet "Lampan är förbrukad."
att visas på skärmen. Kontakta din lokala
återsförsäljare eller servicecenter för att byta ut
lampan så snart som möjligt.
3
Svenska
Anmärkning om användningen
Gör:
YY Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före
rengöring av produkten.
YY Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för att
göra rent skärmens ytterhölje.
YY Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte
används under en längre tidsperiod.
Gör inte:
YY Blockera springor och öppningar på enheten som är avsedda för
ventilation.
YY Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för
att rengöra enheten.
YY Använd under följande förhållanden:
-- I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer.
`` Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5°C 40°C
`` Relativ luftfuktighet ligger mellan 10 - 85 %
-- I områden där det finns stora mängder damm och smuts.
-- Placera inte i närheten av apparater som avger starka
magnetfält.
-- I direkt solljus.
Visa 3D-projektion med 3D-funktionen
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS IGENOM FÖLJANDE
VARNINGAR INNAN DU ELLER DITT BARN ANVÄNDER
3D-FUNKTIONEN.
Varning
YY Barn och tonåringar kan vara känsligare för hälsoproblem
associerade med visning av 3D och de bör därför övervakas noga
när de betraktar 3D-bilder.
Varning om anfall orsakade av ljuskänslighet och andra risker
YY Vissa tittare kan uppleva epileptiska anfall eller stroke när
de utsätts för vissa snabbt blinkande bilder eller ljus i vissa
projektorbilder eller videospel. Om du lider av, eller om någon i din
familj lider eller lidit av epilepsi eller stroke, rådgör med en läkare
innan du använder 3D-funktionen.
Svenska
4
Anmärkning om användningen
YY Även de utan personlig eller familjehistoria av epilepsi eller
stroke kan lida av en ej diagnostiserad åkomma som kan orsaka
epileptiska anfall orsakade av ljuskänslighet.
YY Gravida kvinnor och äldre samt de som lider av allvarliga
åkommor, har sömnproblem eller är alkoholpåverkade bör
undvika att använda 3D-funktionen.
YY Om du upplever något av följande symptom, sluta omedelbart
att betrakta 3D-bilder och rådgör med en läkare: (1)
synförändringar, (2) lätt yrsel, (3) yrsel, (4) ofrivilliga rörelse,
t.ex. ögon- eller muskelryckningar, (5) förvirring, (6) illamående,
(7) förlorar medvetandet,( 8) anfall, (9) kramp och/eller (10) blir
desorienterad. Det är troligare att barn och tonåringar upplever
dessa symptom än att vuxna gör det. Föräldrar bör övervaka sina
barn och fråga om de känner av dessa symptom.
YY Att titta på 3D-projektion kan även orsaka åksjuka, perceptuella
eftereffekter, desorientering, ansträngda ögon samt minskad
postural stabilitet (balanskontroll). Användare rekommenderas
att ofta ta en paus för att minska risken för dessa effekter. Om
du upplever tecken på ögontrötthet eller torra ögon, eller om du
känner av något av ovanstående symptom, sluta genast använda
denna enhet och återuppta inte användandet förrän tidigast en
halvtimme efter det att symptomen försvunnit.
YY Om du sitter för nära skärmen vid 3D-projektion under en längre
tid kan det vara skadligt för ögonen. Idealiskt betraktningsavstånd
är 3 x filmdukens höjd. Betraktarens ögon rekommenderas vara i
jämnhöjd med skärmen.
YY Att se på 3D-projektion med 3D-glasögon under en längre tid kan
orsaka huvudvärk eller trötthet. Sluta se på 3D-projektionen och
ta en vilopaus om du upplever huvudvärk trötthet eller yrsel.
YY Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än för att titta på
3D-projektion. Användning av 3D-glasögon för andra syften (som
vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon, etc.) kan vara
skadligt för dig och dina ögon.
YY 3D-projektion kan orsaka desorientering hos vissa tittare. Placera
därför INTE din 3D-PROJEKTOR nära öppna trappuppgångar,
kablar, balkonger eller andra föremål som man kan snubbla på,
gå in i, knuffa omkull, ha sönder eller ramla över.
5
Svenska
Anmärkning om användningen
Varningar angående ögonsäkerhet
Svenska
6
▀■
Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll ryggen vänd mot
strålen så mycket som möjligt.
▀■
När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas
när de ombeds att peka ut någonting på skärmen.
▀■
För att minimera lampenergi som behövs ska fönster täckas
för att minska höjda ljusnivåer.
Introduktion
Paketöversikt
Packa upp och kontrollera innehållet för att försäkra dig om
att alla delar finns med. Om något saknas, kontakta InFocus
kundtjänst.
Standardtillbehör
 CD-bruksanvisning
 Snabbstartskort
Projektor
Strömkabel
Fjärrkontroll
HDMI-kabel
Dokumentation
7
Svenska
Introduktion
Produktöversikt
Huvudenhet
1
2
3
4
5
10
12
6
7
11
YY Blockera inte
projektorns
luftintag eller
luftutsläpp.
6
1.
2.
3.
4.
8
13
bjektiv
O
IR-mottagare
Knappsats
In/utmatningsanslutningar
5. Strömkontakt
6. Justeringsfot för lutning
Svenska
8
9
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Högtalare
Zoomspak
Fokusring
Lamplock
Ventilation (intag)
Ventilation (uttag)
KensingtonTM-låsport
Introduktion
Knappsats
1
2
3
4
5
6
11
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8
9
10
Signallås
Enter
Keystonekorrigering
Omsynkning
Meny
Hjälp
Lamplysdiod
På/Standby LED
Ström
Temperaturlampa
Fyra riktningsvalknappar
9
Svenska
Introduktion
Inmatning/utmatningsanslutningar
3
4
YY Fjärrmus kräver
en särskild
fjärrkontroll.
Svenska
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5
HDMI 2
USB
AUDIO-OUT
12V OUT
HDMI 1
2
3D SYNC
Out (5V)
1
6
7
8
12V utlösningsrelä (12V, 250 mA, 3,5 mm minikontakt)
3D synk ut (5V) kontakt
HDMI 1-kontakt
Säkerhetsstång
Ljudutgångskontakt (3,5 mm minikontakt)
HDMI 2-kontakt
USB-B-minikontakt (uppgradering av fast programvara)
Strömkontakt
Introduktion
Fjärrkontroll
YY Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
11
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
6
7
8
9
10
16
17
14
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Signallås
Omsynkning
Video ej tillgängligt
HDMI
Frys
Volym + / Fyra
riktningsvalknappar
Meny
AV tyst
Tyst
IR-LAMPA
Ström (På/Av)
VGA ej tillgängligt
Keystone +/- och
fjärrmusfunktion
Aspekt
Enter och aktivera
fjärrmusfunktion
Zoom
Inställning ljusstyrka
11
Svenska
Installation
Ansluta till projektorn
Ansluta en stationär/bärbar dator
3D-glasögon
2
4
HDMI 2
USB
5
Ljudutgång
6
MOLEX
YY Beroende på
skillnader i
applikationer för
varje land kan
en del områden
ha annorlunda
tillbehör.
YY (*) Extra tillbehör
AUDIO-OUT
12V OUT
HDMI 1
3
3D SYNC
Out (5V)
1
1���������������������������������������������������������������������������������� * 12V likströmskontakt
2.������������������������������������������������������������������������������������������*3D-sändarkabel
3.��������������������������������������������������������������������������������������������������HDMI-kabel
4.���������������������������������������������������������������������������������������������������Strömsladd
5.��������������������������������������������������������������������������������������� *Ljudutgångskabel
6��������������������������������������������������������������������������������������������������� *USB-kabel
Svenska
12
Installation
Ansluta en videokälla
DVD-spelare, Blu-ray-spelare, digitalbox, HDTVmottagare, spelkonsol
3D-glasögon
2
HDMI 2
USB
YY Beroende på
skillnader i
applikationer för
varje land kan
en del områden
ha annorlunda
tillbehör.
YY (*) Extra tillbehör
AUDIO-OUT
12V OUT
HDMI 1
3
3D SYNC
Out (5V)
1
6
4
Ljudutgång
DVD-spelare,
Digitalbox,
HDTV-mottagare
1���������������������������������������������������������������������������������� * 12V likströmskontakt
2.������������������������������������������������������������������������������������������*3D-sändarkabel
3.���������������������������������������������������������������������������������������������������Strömsladd
4.��������������������������������������������������������������������������������������� *Ljudutgångskabel
5.��������������������������������������������������������������������������������������������������HDMI-kabel
13
Svenska
Installation
Ansluta till 3D-videoenheter
När du anslutit dina enheter med HDMI-kablar enligt
diagrammet är du redo att börja . Slå på din 3D-videoenhet
och din 3D-projektor.
YY Strömförsörjningen
för
3D-videoenheten PlayStation® 3-spel
måste startas före yy Se till att du har uppdaterat din konsol med den senaste versionen
3D-projektorn.
av programvaran.
YY Om inmatad
video är vanlig
2D, tryck på
"3D-Format" och
växla till "Auto".
YY Om "SBS-läget"
är aktivt
kommer inte
2D-videoinnehåll
att visas korrekt.
yy Gå till "Inställningsmeny -> Skärminställningar -> Videoutmatning
-> HDMI". Välj "Automatic" och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
yy Sätt i din 3D-spelskiva. Du kan också ladda ner spel (och
3D-uppdateringar) via PlayStation®-nätverket.
yy Starta spelet. I spelets egna menyer, välj "Spela i 3D".
Blu-ray 3D™-spelare
yy Se till att din spelare stöder 3D Blu-ray™-skivor och att
3D-utmatning aktiverats.
yy Sätt i 3D Blu-ray™-skivan i spelaren och tryck på "spela".
3D TV (t.ex. SKY 3D, DirecTV)
yy Kontakta din leverantör av tv-tjänster för aktivering av eventuella
3D-kanaler i ditt kanalpaket.
yy När det aktiverats, koppla om till 3D-kanalen.
yy Du bör nu se två bilder sida vid sida.
yy Växla till "SBS-läge" på 3D-projektorn. Alternativet hittas i avsnittet
"DISPLAY" i projektorns skärmmeny.
3D-enhet (t.ex. 3D DV/DC) med 2D 1080i sida vid sidasignalutgång
yy Anslut din 3D-enhet och koppla om till 3D-innehåll med 2D sida
vid sida-utmatning till 3D-projektorn.
-- Du bör nu se två bilder sida vid sida.
yy Växla till "SBS-läge" på 3D-projektorn. Alternativet hittas i avsnittet
"DISPLAY" i projektorns skärmmeny.
Om 3D-innehåll ses på från en HDMI 1.4a-källa (t.ex. 3D Blu-ray) ska
dina 3D-glasögon alltid vara synkroniserade. Om 3D-innehåll ses på
från en HDMI 1.3-källa (t.ex. 3D-sändning med SBS-läget) kan det
vara nödvändigt att använda projektorns 3D-synkinverteringsfunktion
för att optimera 3D-upplevelsen. Alternativet hittas i avsnittet
"DISPLAY ->3D" i projektorns skärmmeny.
Svenska
14
Installation
3D-utsändningar
SKY+HD, kabel/satellitbox
3D Blu-ray™-skiva
3D-konsolspel
3D Blu-ray™-spelare
PlayStation® 3
3D DLP®Link™-glasögon
Full 3D 1080p DLP®-projektor
3D RF-glasögon
3D-sändare
15
Svenska
Installation
Använda 3D-glasögonen
YY För utförligare
information, se
3D-glasögonens
bruksanvisning.
Svenska
16
1. Sätta PÅ 3D-glasögonen.
2. Bekräfta att 3D-innehållet sänds till projektorn och att
signalen är kompatibel med projektorns specifikationer.
3. Aktivera "3D-läge" (Av/DLP-länk/IR - beroende på
vilken typ av glasögon som används) på 3D-projektorn.
Alternativet hittas i avsnittet "DISPLAY" i projektorns
skärmmeny.
4. Sätt på 3D-glasögonen och bekräfta att bilden visas i 3D
utan ögonansträngningar.
5. Om bilden inte framträder i 3D, kontrollera att 3D-enheten
är korrekt inställd för att skicka 3D-bilder. Eller så bör
"SBS"-läget aktiveras när ingångssignalen är 2D 1080i sida
vid sida. Upprepa föregående steg 1 ~ 4.
6. Det kan vara nödvändigt att använda alternativet
"3D Synk. Invert" på projektorn för att optimera din
3D-upplevelse. Alternativet hittas i avsnittet "DISPLAY" i
projektorns skärmmeny.
7. Stänga AV 3D-glasögonen: Håll ner "Power"-knappen tills
lysdioden slocknar.
8. För utförligare information, se 3D-glasögonens
bruksanvisning eller tillverkarens webbplats.
Installation
Slå på/stänga av projektorn
Slå på projektorn
1. Anslut nätkabeln och signalkabeln ordentligt. Vid anslutning
lyserOn/Standby-lampan röd.
2. Sätt på lampan genom att trycka på knappen " " antingen
ovanpå projektorn eller på fjärrkontrollen. On/Standbylampan kommer nu blinka blått.
Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder.
Första gången som du använder projektorn kommer du att
uppmanas att välja önskat språk.
3. Starta och anslut den källa du vill visa på duken (dator,
bärbar dator, videobandspelare, etc.). Projektorn känner
automatiskt av källan. Om den inte gör det, tryck på
menyknappen och gå till "ALTERNATIV".
Kontrollera att "Signallås" har ställts in på "Av".
 Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen
"KÄLLA" på knappsatsen eller knapparna för källa direkt på
fjärrkontrollen för att växla mellan ingångssignaler.
eller
Ström
YY Stäng först
av projektorn
och sedan
signalkällorna.
17
Svenska
Installation
Stänga av projektorn
1. Tryck på knappen " " på knappsatsen eller fjärrkontrollen
för att stänga av projektorn. Följande meddelande visas
på skärmen.
Stänga av?
Tryck på strömknappen igen.
Tryck på " "-knappen igen för att bekräfta, annars
försvinner meddelandet efter 15 sekunder. När du
trycker på " "-knappen en andra gång kommer en
nedräkningstimer att visas för avstängning.
2. Kylfläktarna fortsätter att köras i ungefär tio sekunder för
avkylningscykeln och On/Standby-lampan kommer att
blinka blått. När On/Standby LED-indikatorn lyser rött har
projektorn gått in i standbyläget.
Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills
dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin
avkylningscykel och gått in i standbyläge. I standbyläge,
tryck helt enkelt på knappen " " för att starta om
projektorn.
Svenska
18
Installation
Varningslampa
YY Kontakta InFocus
om projektorn
uppvisar dessa
symtom.
När varningsindikatorerna (se nedan) lyser kommer projektorn
automatiskt att stängas av:
 "LAMP"-indikatorn lyser röd och om "On/Standby"indikatorn blinkar rött.
 "TEMP"-indikatorn lyser röd och om "On/Standby"indikatorn blinkar rött. Detta indikerar att projektorn är
överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn
slås på igen.
 "TEMP"-indikatorn blinkar rött och om "On/Standby"indikatorn blinkar rött.
Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder
och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen kontakta ditt
närmaste servicecenter för hjälp.
19
Svenska
Installation
Justera den projicerade bilden
Justera projektorns höjd
Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering
av bildhöjden.
1. Leta reda på de justerbara fötterna som du vill ändra på
undersidan av projektorn.
2. Vrid den justerbara ringen medurs för att höja projektorn
och moturs för att sänka den. Upprepa med de övriga
fötterna om så behövs.
Justeringsfot för lutning
Ring för lutningsjustering
Svenska
20
Installation
Justera projektorns zoom/skärpa
Zooma in eller ut genom att vrida på zoomringen. Du fokuserar
bilden genom att vrida på fokusringen tills bilden är skarp.
 Standard throw-serien: Projektorn kommer att fokusera på
avstånd från 1,2 till 7,5 meter.
Zoomspak
Fokusring
Justera projicerad bildstorlek
 Projektionens bildstorlek från 0,94 till 7,65 meter.
Vy ovanifrån
Skärm
Skärm (B)
Höjd
Projektionsavstånd (D)
Skärm
Vy från sidan
Skärm (H)
Dia
go
nal
Bredd
Förskjutning (Hd)
Projektionsavstånd (D)
21
Svenska
Installation
Standard throw
Projektionsavstånd (D)
Bredd
Höjd
Bredd
Höjd
bred
tele
bred
tele
(m)
(tum)
37,00
0,82
0,46
32,25
18,14
0,92
1,20
36,22
47,24
0,07
2,90
50,00
1,11
0,62
43,58
24,51
1,24
1,62
48,82
63,78
0,10
3,92
60,00
1,33
0,75
52,29
29,42
1,49
1,95
58,66
76,77
0,12
4,71
70,00
1,55
0,87
61,01
34,32
1,74
2,27
68,50
89,37
0,14
5,49
80,00
1,77
1,00
69,73
39,22
1,99
2,60
78,35
102,36
0,16
6,28
90,00
1,99
1,12
78,44
44,12
2,24
2,92
88,19
114,96
0,18
7,06
100,00
2,21
1,25
87,16
49,03
2,49
3,25
98,03
127,95
0,20
7,84
120,00
2,66
1,49
104,59
58,83
2,99
3,90
117,72
153,54
0,24
9,41
150,00
3,32
1,87
130,74
73,54
3,73
4,87
146,85
191,73
0,30
11,77
180,00
3,98
2,24
156,88
88,25
4,48
5,85
176,38
230,31
0,36
14,12
250,00
5,53
3,11
217,89
122,57
6,22
8,12
244,88
319,69
0,50
19,61
301,00
6,66
3,75
262,34
147,57
7,49
9,78
294,88
385,04
0,60
23,61

Svenska
Skärmstorlek B x H
Diagonal längd
(tum) storlek på
16:9-skärm
(m)
(tum)
(m)
Denna tabell är endast till som referens.
22
Förskjutning (Hd)
(tum)
Användarkontroller
Knappsats och fjärrkontroll
Knappsats
Använda knappsatsen
Se avsnittet "Slå på/stänga av projektorn" på
sidan 17-18.
Synkronisera projektorn till ingångskällan
automatiskt.
STRÖM
OMSYNKNING
ENTER
Bekräfta ditt menyval.
Tryck "SIGNALLÅS" för att välja en
inmatningssignal.
Tryck på "Meny" för att visa skärmmenyn (OSD).
För att stänga skärmmenyn trycker du "Meny"
igen.
Hjälpmeny (finns bara när bildskärmsmenyn inte
visas).
SIGNALLÅS
Meny
Hjälp
Fyra riktningsvalknappar
Keystone
Lamplysdiod
Temperaturlysdiod
On/Standbylampa
/
för att välja alternativ eller göra
justeringar till ditt val.
Använd
för att justera bildens
förvridning orsakad av projektorn lutning.
(±40 grader)
Indikerar projektorlampans status.
Indikerar projektorns temperaturstatus.
Indikerar projektorns status.
23
Svenska
Användarkontroller
Fjärrkontroll
Använda fjärrkontrollen
Ström
Se avsnittet "Slå på/stänga av projektorn" på
sidan 13-14.
Signallås
Tryck "Signallås" för att välja en
inmatningssignal.
Omsynkning
Synkroniserar automatiskt projektorn till
ingångskällan.
Video
Video ej tillgängligt
HDMI
Tryck på "HDMI" för att välja HDMI källa.
(För vissa modeller)
Frys
Tryck för att pausa skärmbilden.
Fyra
för att välja alternativ eller göra
riktningsvalknappar justeringar till ditt val.
 Gränssnittet
omfattas av
modellens
specifikationer.
Svenska
24
AV tyst
Slår på/stänger tillfälligt av ljud och bild.
Enter
Bekräfta ditt val av objekt och aktivera
fjärrmusfunktionen.
Tyst
Slår på/stänger tillfälligt av ljudet.
Keystone +/-
Justerar bildstörningar som orsakas av
lutning av projektorn.
Aspekt
Använd den här funktionen för att välja
önskat bildomfång.
Meny
Tryck på "Meny" för att visa skärmmenyn
(OSD). För att stänga skärmmenyn trycker
du "Meny" igen.
Volym + / Inställning
ljusstyrka
Ökar/minskar volymen.
Zoom
Zooma in på en bild.
Ändra ljusstyrkans läge: Personlig->Eco->
Dynamic. (se sidan 43)
Tryck på
-knapparna för att ändra zoom.
Användarkontroller
Montera batterier i fjärrkontrollen
25
LT
C
R
20
2- L iC E L L 3 V
25
LT
C
R
20
3V
25
20
LT
R
3V
O
C
M
S
O
2. Sätt in det nya batteriet
i batterifacket. Ta ut det
gamla batteriet och sätt
in ett nytt (CR2025).
Säkerställ att sidan med
ett "+" är vänd uppåt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
S
O
M nO
S JAPAN H
1. Tryck och skjut bort
batteriluckan.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att garantera
säker användning:
``
``
``
``
``
Använd ett batteri av typen CR2025.
Undvik kontakt med vatten eller andra vätskor.
Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller värme.
Tappa inte fjärrkontrollen.
Om batteriet har läckt i fjärrkontrollen, torka försiktigt rent och
montera ett nytt batteri.
`` Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
`` Kassera förbrukade batterier enligt bruksanvisningen.
25
Svenska
Användarkontroller
Använda HJÄLP-knappen
HJÄLP-funktionen säkerställer enkel inställning och hantering.
 Tryck på "?"-knappen på knappsatsen för att öppna
Hjälpmenyn.
Svenska
26
Användarkontroller
 Hjälpmenyknappen fungerar endast när ingen ingångsskälla
har upptäckts.
HJÄLP
Ingen bild syns på skärmen
 Se avsnittet
"Felsökning" på
sidan 45-50 för
mer information.
UppNed
Välj
Avsluta
Ingen bild syns på skärmen
Kontrollera att alla kabel- och strömanslutningar är korrekta och säkert anslutna enligt
beskrivningen i avsnittet “Installation” i bruksanvisningen.
Var noga med att stiften på kontakterna inte är böjda eller trasiga.
Se till att egenskapen [ AV tyst] inte är på.
[NÄSTA]
[Avsluta]
UppNed
Välj
Avsluta
27
Svenska
Användarkontroller
Ingen bild syns på skärmen
Om du använder en bärbar dator:
1. Först följer du stegen ovan för att justera datorns upplösning.
2.Tryck på skifta utmatningsinställningarna. Exempel: [Fn]+[F4]
[FÖREGÅENDE]
[Avsluta]
UppNed
Välj
Avsluta
 Om ingångskällan upptäcks och hjälpknappen trycks
in kommer följande sidor att visas för att diagnosera
eventuella problem.
HJÄLP
Bilden har sluttande sidor.
Bilden är för liten eller för stor
Nedladdningsadress för presentatör:
UppNed
Svenska
28
Välj
Avsluta
Användarkontroller
Bilden är för liten eller för stor
Justera zoomringen ovanpå projektorn.
Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
Tryck på knappen [Meny] på fjärrkontrollen eller projektorpanelen, gå till “Visa | Format” och
försök med andra inställningar.
[DISPLAY | Format]
[Avsluta]
UppNed
Välj
Avsluta
29
Svenska
Användarkontroller
Bildskärmsmenyer
Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt
för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal
inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.
Hur den används
1. Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på "Meny" på
fjärrkontrollen eller knappsatsen.
2 När skärmmenyn visas, använd ◄►-knapparna för att välja
önskat objekt i huvudmenyn. När du utför ett val på en särskild
sida, tryck på ▼ eller "Enter"-knappen för att öppna undermenyn.
3. Använd ▲▼-knapparna för att välja önskad post och justera
inställningarna med ◄►-knappen.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt
beskrivning ovan.
5. Tryck på "Enter" för att bekräfta och skärmen återgår till
huvudmenyn.
6. Du avslutar genom att trycka på "Meny" igen. Skärmmenyn
kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya
inställningarna.
Huvudmeny
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
DISPLAY
Format
Ursprunglig
Kantmask
Zoom
Undermeny
Image Shift
Inställningar
V. Keystone
3D
UppNed
Svenska
30
Välj
Avsluta
Användarkontroller
Menyträd
Huvudmeny
Undermeny
Undermeny2
Undermeny3
Undermeny4
Värden
Presentation [Standard]
Ljusstark
Film
Bild läge
sRGB
Svarttavla
Personlig
3D
Ljusstyrka
-50~50
Kontrast
-50~50
Skärpa
1~15
Färg
-50~50 [Standard: 0]
Färgton
-50~50 [Standard: 0]
Film
Gamma
Video
Grafik
Standard
BrilliantColor™
1~10
Varm
Färgtemperatur
Mellan
BILD
Röd
Grön
Inställning
Blå
Cyan
Färginställningar
Magenta
Gul
Vit
Återställ
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Röd
Grön
Blå
Kall
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
-50~50
Ja
Nej [Standard]
Avsluta
31
Svenska
Användarkontroller
Huvudmeny
Undermeny
Undermeny2
Inställning
Färgområde
(HDMI-ingång)
Undermeny3
Undermeny4
Värden
Auto [Standard]
BILD
RGB(0~255)
RGB(16~235)
YUV
Avsluta
4:3
16:9
Format
LBX
Ursprunglig
Auto [Standard]
Kantmask
0~10 [Standard:0]
Zoom
Image Shift
-5~25 [Standard:0]
H
-100~+100 [Standard:0]
V
-100~+100 [Standard:0]
V. Keystone
-40~+40 [Standard:0]
Av [Standard]
DISPLAY
3D-läge
DLP-länk
IR
3D [Standard]
3D → 2D
L
R
3D
Auto [Standard]
3D-Format
SBS
Top and Bottom
Frame Sequential
3D Synk. Invert
På
Av [Standard]
Avsluta
English [Standard]
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Hindi
Nederlands
Norsk/Dansk
Inställning
Språk
Polski
Русский
Filipinos
Malay
Magyar
Čeština
繁體中文
简体中文
日本語
Svenska
32
Användarkontroller
Huvudmeny
Undermeny
Undermeny2
Undermeny3
Undermeny4
Värden
한국어
ไทย
Türkçe
Språk
Farsi
Vietnamese
Romanian
Indonesian
Front [Standard]
Front-tak
Projektion
Bakre
Bak-tak
Uppe till vänster
Inställning
Uppe till höger
Menyplacering
Center [Standard]
Nere till vänster
Nere till höger
Intern högtalare
Ljudinställningar
Tyst
Volym
På [Standard]
Av
På
Av [Standard]
0~10 [Standard:5]
Avsluta
Inställning
Logotyp
Standard [Standard]
Neutral
Avsluta
Ingångskälla
Signallås
Förstärkt kylning
HDMI 1 [Standard]
HDMI 2
På
Av [Standard]
På
Av [Standard]
På
Dölj information
ALTERNATIV
Lås knappsats
Testmönster
Av [Standard]
OBS!
Varningsmeddelanden
och avstängningsmeddelandet är inte dolt
när Dölj information är
inställt till På.
På
Av [Standard]
Rutnät [Standard]
Vitt mönster
Av
IR funktion
På [Standard]
Upptill
Front
33
Svenska
Användarkontroller
Huvudmeny
Undermeny
Undermeny2
Undermeny3
Undermeny4
Värden
Svart
Röd
Bakgrundsfärg
Blå [Standard]
Grön
Vit
Av [Standard]
12 V utlösare
På
Auto 3D
Direktpåslag
Auto.
Avstängning
(min)
Inställning
Avstängningstimer (min)
Quick Resume
På
Av [Standard]
0~180 [Standard:20]
OBS! Ett steg är
5 minuter.
0~990 [Standard:0]
OBS! Ett steg är
30 minuter.
På
Av [Standard]
Avsluta
Lampans brinntid
lamppåminnelse
ALTERNATIV
Lampinställning
0~9999 [Standard:0]
(endast visning)
På [Standard]
Av
Ljusstark [Standard]
Lamp Mode
Eco.
Dynamic
Lampåterställning
Ja
Nej [Standard]
Avsluta
Optional Filter
Installed
Filter Usage Hours
Optional Filter
Settings
Nej
Ja [Standard]
0~9999 [Standard:0]
(endast visning)
Av
300 timmar
Filter Reminder
500 timmar [Standard]
800 timmar
1000 timmar
Filter Reset
Nej [Standard]
Ja
Avsluta
Återställ
Avsluta
Svenska
34
Nej [Standard]
Ja
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
BILD
BILD
Bild läge
Svarttavla
Ljusstyrka
Kontrast
Skärpa
Färg
Färgton
Inställning
UppNed
Välj
Avsluta
Bild läge
Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av
bilder.
 Presentation: Bra färg och ljusstyrka från datorinmatning.
 Ljusstark: Max. ljusstyrka från datoringång.
 Film: För hemmabio.
 sRGB: Standardiserad exakt färg.
 Svarttavla: Detta läge bör väljas för att uppnå optimal
färginställning vid projicering på svarttavla (grön).
 Personlig: Användarinställningar.
 3D: Rekommenderad inställning för aktiverat 3D-läge. Alla
kommande justeringar av användaren i 3D kommer att sparas i
detta läge för kommande användning.
Ljusstyrka
Ändra ljusstyrkan i bilden.
`` Tryck på ◄ för att göra bilden mörkare.
`` Tryck på ► för att göra bilden ljusare.
Kontrast
Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och
mörkaste partierna i bilden.
`` Tryck på ◄ för att minska kontrasten.
`` Tryck på ► för att öka kontrasten.
35
Svenska
Användarkontroller
Skärpa
Justerar bildens skärpa.
`` Tryck på ◄ för att minska skärpan.
`` Tryck på ► för att öka skärpan.
Färg
Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
`` Tryck på ◄ för att minska bildens färgmättnad.
`` Tryck på ► för att öka bildens färgmättnad.
Färgton
Justerar färgbalansen för rött och grönt.
`` Tryck på ◄ för att öka mängden grönt i bilden.
`` Tryck på ► för att öka mängden rött i bilden.
Svenska
36
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
BILD | Inställning
BILD |
Inställning
Gamma
Standard
BrilliantColor™
Färgtemperatur
Mellan
Färginställningar
Färgområde
Auto
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
Gamma
Detta låter dig ställa in gammakurvan i bilden. Efter att den första
installationen och fi ninställningen är avklarad använder du
Gammajusteringen för att optimera din bildvisning.
`` Film: för hemmabio.
`` Video: för video- eller TV-källa.
`` Grafik: för dator-/fotokälla.
`` Standard: för standardiserad inställning.
BrilliantColor™
Detta justerbara objekt tillämpar en ny färgbehandlingsalgoritm
och förstärkningar för att ge en högre ljusstyrka samtidigt som det
ger äkta, mer livfulla färger i bilden. Intervallet är från "1" till "10".
Om du vill ha en mer förbättrad bild justerar du mot den maximala
inställningen. För en mjukare, mer neutral bild, justera mot den
minimala inställningen.
Färgtemperatur
Välj en färgtemperatur från Varm, Mellan och Kall.
Färginställningar
Tryck på
till nästa meny och använd sedan ▲ eller ▼ för att
välja objekt.
37
Svenska
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
BILD | Inställning | Färginställningar
Röd
Grön
Blå
Cyan
Magenta
Gul
Vit
Återställ
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
`` Röd/Grön/Blå/Cyan/Magenta/Gul: Använd ◄ eller ► för att
välja Färgton, Färgmättnad och Ökning färger.
Röd
Färgton
Färgmättnad
Ökning
Avsluta
`` Vit: Använd ◄ eller ► för att välja Röd, Grön och Blå färger.
Vit
Röd
Grön
Blå
Avsluta
`` Återställ: Välj "Ja" för att återställa färgjusteringar till
fabriksinställningar.
`` Avsluta: Välj Avsluta för att avsluta inställningsmenyn för
avancerade färger.
Färgområde
Välj en lämplig färgmatristyp från Auto, RGB(0~255), RGB(16~235)
eller YUV.
Svenska
38
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
DISPLAY
DISPLAY
Format
Ursprunglig
Kantmask
Zoom
Image Shift
V. Keystone
3D
UppNed
Välj
Avsluta
Format
Använd den här funktionen för att välja önskat bildomfång.
`` 4:3: Detta format är avsett för 4x3-ingångskällor.
`` 16:9: Det här formatet är för 16x9-ingångskällor som t.ex.
HDTV och DVD-spelare med förbättrad upplösning för
Widescreen TV.
`` LBX: Detta format är för icke-16x9, letterboxkälla och för
användare som använder extern anamorfisk lins för visning av
2,35:1 bildförhållande med full upplösning.
`` Ursprunglig: Det här formatet visar originalbilden utan
skalning.
`` Auto: Väljer automatiskt det lämpligaste visningsformatet.
Detaljerad information om LBX-läget:
1. Vissa DVD-skivor i Letter-Box-format är inte anpassade för
16x9 TV. I dessa lägen kommer inte bilden att se korrekt ut när
den visas i 16:9-läge. I detta läge, använd istället 4:3-läget för
att se på DVD:n. Om innehållet inte är 4:3 visas svarta staplar
runt bilden i 16:9-format. För denna typ av innehåll kan du
använda LBX-läge för att fylla ut bilden i 16:9 visningen.
2. Om du använder en extern anamorfisk lins låter detta LBXläge dig även att titta på 2,35:1-innehåll (inklusive Anamorfisk
DVD- och HDTV-filmkällor) som stöder anamorfiskt breddhöjd-förhållande som förbättras för 16x9-visning. Lampans
styrka och vertikal upplösning utnyttjas fullt.
39
Svenska
Användarkontroller
16:9 skärm
480i/p
576i/p
1080i/p
720p
Dator
4:3
1440 x 1080 center
16:9
1920 x 1080 center
LBX
1920 x 1440 center, hämta sedan den centrala 1920 x
1080 bilden för visning
Ursprunglig
1:1 mappning och centrerad.
Ingen skalning utförs. Upplösningen beror på ingångskällan och visas sedan.
Kantmask
YY Varje I/O har olika
inställningar för
"Kantmask".
YY "Kantmask" och
"Zoom" kan
fungera samtidigt.
Kantmaska bilden för att ta bort videokodningsbrus på kanten av
videokällan.
Zoom
`` Tryck på ◄ för att minska bildens storlek.
`` Tryck på ► för att förstora en bild på projektionsskärmen.
Image Shift
Tryck på
till nästa meny enligt nedanstående och välj sedan ▲
eller ▼ för att välja objekt.
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
DISPLAY | Image Shift
H
V
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
`` H: Använd ◄ ► för att flytta den projicerade bildens position
horisontellt.
`` V: Använd ◄ ► för att flytta den projicerade bildens position
vertikalt.
V. Keystone
Tryck på ◄ eller ► för att justera bildförvrängningen vertikalt och
göra bilden mer kvadratisk.
Svenska
40
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
DISPLAY | 3D
DISPLAY | 3D
3D-läge
Av
3D → 2D
3D
3D-Format
Frame Sequential
3D Synk. Invert
Av
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
3D-läge
YY Kompatibel
3D-källa,
3D-innehåll
och aktiva
slutarglasögon
krävs för
3D-visning.
YY 3D-Format stöds
endast i 3D Timing
på sidan 60.
YY 3D-Format"
stöds endast i en
icke-HDMI 1.4a
3D-timing.
YY 3D Synk. Invert" är
endast tillgängligt
när 3D är aktiverat
och detta 3D-läge
är endast för DLP
Link-glasögon.
`` Av: Välj "Av" för att stänga av 3D-läget.
`` DLP-länk: Välj "DLP-länk" för att använda optimerade
inställningar för DLP Link 3D-glasögon. (se sidan 16).
`` IR: Välj "IR" för att använda optimerade inställningar för IR
3D-glasögon.
3D → 2D
`` 3D: Visa 3D-signal.
`` L (Vänster): Visa 3D-innehållets vänstra ram.
`` R (Höger): Visa 3D-innehållets högra ram.
3D-Format
`` Auto: När en 3D-identifieringssignal har upptäckts väljs
3D-formatet automatiskt.
`` SBS: Visa 3D-signalen i "Sida-vid-sida"-format.
`` Top and Bottom: Visa 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
`` Frame Sequential: Visa 3D-signal i "Frame Sequential"-format.
3D Synk. Invert
`` Tryck på "På" för att invertera vänster och höger bildinnehåll.
`` Tryck på "Av" för standard bildinnehåll.
Avsluta
Avsluta 3D-menyn.
41
Svenska
Användarkontroller
DISPLAY
BILD
Inställning
ALTERNATIV
Inställning
Inställning
Språk
Svenska
Projektion
Menyplacering
Ljudinställningar
Inställning
UppNed
Välj
Språk
Avsluta
Välj den fl erspråkiga skärmmenyn. Tryck på ◄ eller ► i
undermenyn och använd sedan ▲ eller ▼ för att välja önskat
språk. Tryck på "Enter" för att slutföra valet.
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
Inställning | Språk
Avsluta
UppNed
Svenska
42
Välj
Avsluta
Användarkontroller
Projektion
``
YY Bakbordsmontering och
Bak-takmontering
skall användas
tillsammans med
genomlysningsbar
duk.
Front
Detta är standardinställningen. Bilden projiceras rakt på
bildduken.
``
Front-tak
När det väljs vänds bilden upp och ned.
``
Bakre
När det väljs spegelvänds bilden.
``
Bakre-tak
När detta alternativ väljs visas bilden upp och ned och
spegelvänd.
Menyplacering
Välj menyplacering på skärmen.
43
Svenska
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
Inställning | Ljudinställningar
Inställning |
Ljudinställningar
Intern högtalare
På
Tyst
Av
Volym
Avsluta
UppNed
Intern högtalare
YY "Tyst"-funktionen
påverkar både
den interna
och externa
högtalarvolymen.
Tyst
`` Välj "På" för att stänga av ljudet.
`` Välj "Av" för att slå på ljudet.
Volym
Avsluta
Avsluta Ljudmenyn.
44
Avsluta
Välj "På" eller "Av" för att slå på eller stänga av den interna
högtalaren.
`` Tryck på ◄ för att minska volymen.
`` Tryck på ► för att öka volymen.
Svenska
Välj
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
Inställning
ALTERNATIV
Inställning | Inställning
Inställning |
Inställning
Logotyp
Standard
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
Logotyp
Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om
ändringar görs kommer de att gälla nästa gång projektorn startas.
`` Standard: Standardstartskärm.
`` Neutral: Logotypen visas inte på startskärmen.
Avsluta
Avsluta Inställningsmenyn Avancerat.
45
Svenska
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
ALTERNATIV
ALTERNATIV
Ingångskälla
Signallås
Av
Förstärkt kylning
Av
Dölj information
Av
Lås knappsats
Av
Testmönster
IR funktion
Av
Bakgrundsfärg
Röd
12 V utlösare
Av
Inställning
Lampinställning
Optional Filter Settings
Återställ
UppNed
Välj
Avsluta
Ingångskälla
Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera
ingångskällor. Tryck på
för att öppna undermenyn och välja
önskad källa. Tryck på "Enter" för att slutföra valet. Projektorn
söker endast efter ingångar som är aktiverade.
Signallås
`` På: Projektorn kommer endast att söka nuvarande
inmatningsanslutning.
`` Av: Projektorn söker efter andra signaler när nuvarande signal
försvinner.
Förstärkt kylning
När "På" har valts, snurrar fläktarna fortare. Denna egenskap är
användbar i förstärkt kylning områden där luften är tunn.
YY Stäng av
knappsatslåset
genom att hålla
ned "Enter"
på projektorns
ovansida i fem
sekunder.
Svenska
46
Dölj information
`` På: Välj "På" för att dölja informationsmeddelandet.
`` Av: Välj "Av" för att visa "Söker"-meddelandet.
Lås knappsats
När knapplåsfunktionen är "På" är knappsatsen låst, men
projektorn kan kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja
"Av" kan du använda knappsatsen igen.
Användarkontroller
Testmönster
Visa ett testmönster. Det finns rutnät och vita mönster.
IR funktion
YY "Front" och
"Upptill" kan
inte väljas i
standbyläget.
`` Av: Välj "Av", projektorn kan nu kontrolleras via fjärrkontrollen
från den främre eller övre IR-mottagaren. Genom att välja "Av"
kan du använda knappsatsen.
`` På: Välj "På", projektorn kan nu kontrolleras med
fjärrkontrollen från den övre och främre IR-mottagaren.
`` Upptill: Välj "Upptill", projektorn kan kontrolleras med
fjärrkontrollen från den övre IR-mottagaren.
`` Front: Välj "Front", projektorn kan kontrolleras med
fjärrkontrollen från den främre IR-mottagaren.
Bakgrundsfärg
Använd denna funktion för att visa en "Svart", "Röd", "Blå", "Grön"
eller "Vit"-skärm när ingen signal finns tillgänglig.
12 V utlösare
YY 12V utlösare
stöder ett relä på
upp till 250 ma.
`` Av: Välj "Av" för att inaktivera utlösaren.
`` På: Välj "På" för att aktivera utlösaren.
`` Auto 3D: När "Auto 3D" har aktiverats kommer projektorn
automatiskt att upptäcka när en 3D-bild visas och aktivera
utlösaren på denna port.
12V ut
Reserverad
GND
Återställ
Välj "Ja" för att återställa visningsparametrarna på alla menyer till
fabriksvärden.
Avsluta
Avsluta skärmmenyn.
47
Svenska
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
ALTERNATIV | Inställning
ALTERNATIV |
Inställning
Direktpåslag
På
Auto. Avstängning (min)
Avstängningstimer (min)
Quick Resume
Av
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
Direktpåslag
Välj "På" för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn
slås automatiskt på när ström tillförs, utan att behöva trycka på
" "-knappen på projektorns knappsats eller på fjärrkontrollen.
Auto. Avstängning (min)
Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar
när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan
automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).
Avstängningstimer (min)
Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar
med eller utan att en signal skickas till projektorn. Projektorn stängs
sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).
YY Värdet för
avstängningstimern
återställs till noll
Quick Resume
när projektorn
`` På: Om projektorn av misstag stängs av kan man med den här
stängts av.
funktionen omedelbart slå på projektorn igen, om man väljer
att göra det inom 100 sekunder.
`` Av: Fläkten börjar kyla systemet direkt när användaren stänger
av projektorn.
Avsluta
Avsluta alternativmenyn Avancerat.
Svenska
48
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
ALTERNATIV | Lampinställning
ALTERNATIV |
Lampinställning
Lampans brinntid
lamppåminnelse
Av
Lamp Mode
Dynamic
Lampåterställning
Avsluta
UppNed
YY När omgivningstemperaturen är
över 40°C under
drift växlar
projektorn
automatiskt till
Eco-läget.
YY "Lamp Mode"
kan ställas in
individuellt för 2D
och 3D.
Välj
Avsluta
Lampans brinntid
Visar projektionstid.
lamppåminnelse
Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelandena
när meddelandet lampbyte visas.
Meddelandet visas 30 timmar före rekommenderat lampbyte.
Lamp Mode
`` Ljusstark: Välj "Ljusstark" för att öka ljusstyrkan.
`` Eco.: Välj "Eco." för att dimma projektorlampan, vilket minskar
strömförbrukningen och förlänger lampans livslängd.
`` Dynamic: Välj "Dynamic" för att dimma lampeffekten som
baseras på innehållets ljusstyrka och justera lampans
strömförbrukning mellan 100 % och 30 % dynamiskt.
Lampans livslängd förlängs.
Lampåterställning
Nollställ lampans brinntid efter lampbyte.
Avsluta
Avsluta lampans inställningsmeny.
49
Svenska
Användarkontroller
BILD
DISPLAY
ALTERNATIV
Inställning
ALTERNATIV | Optional Filter Settings
ALTERNATIV |
Optional Filter
Settings
Optional Filter Installed
Nej
Filter Usage Hours
Filter Reminder
Av
Filter Reset
Avsluta
UppNed
Välj
Avsluta
Optional Filter Installed
Välj "Ja" för att visa varningsmeddelande efter 500 timmars
användning. Välj "Nej" för att stänga av varningsmeddelandet.
Filtrets standardinställning är "Nej". När filtret har monterats, slå
på projektorn och tryck sedan på "Meny", gå till "ALTERNATIV ->
Optional Filter Settings -> Optional Filter Installed" och välj "Ja".
Filter Usage Hours
Visa filtertid.
Filter Reminder
Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelandet när
meddelandet för filterbyte visas. (Fabriksinställning: 500 timmar)
Filter Reset
Nollställ dammfilterräknaren när du bytt eller rengjort dammfiltret.
Avsluta
Avsluta menyn Filterinställningar.
Svenska
50
Bilagor
Felsökning
Om du upplever problem med din projektor, se följande
information. Om ett problem kvarstår ska du ta konakt med
din lokala återförsäljare eller servicecenter.
Bildproblem
Ingen bild syns på skärmen
`` Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt
och säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet "Installation".
`` Var noga med att pins på kontakterna inte är böjda eller
trasiga.
`` Kontrollera om projektionslampan har installerats säkert.
Se avsnittet "Byta ut lampan".
`` Kontrollera att "AV ljud av" inte är påslaget.
Bilden är oskarp
`` Justera fokuseringsringen på projektorlinsen.
`` Se till att projektionsskärmen är inom det avstånd som krävs
av projektorn. (se sida 21-22)
Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel
`` När du spelar anamorfisk DVD eller 16:9 DVD visar projektorn
den bästa bilden i 16: 9-formatet på projektorsidan.
`` Om du spelar LBX-format DVD-titel ska du ändra formatet till
LBX i projektor-OSD.
`` Om du spelar 4:3-format DVD-titel ska du ändra formatet till
4:3 i projektor-OSD.
`` Om bilden fortfarande är utsträckt måste du också justera
aspect ration genom följande:
`` Ställ in visningsformatet som 16:9 (wide) aspect ratio-typ på
din DVD-spelare.
Bilden är för liten eller för stor.
`` Justera zoomspaken på ovansidan av projektorn.
`` Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
`` Tryck på "Meny" på projektorpanelen, gå till "DISPLAY-->
Format". Pröva de olika inställningarna.
51
Svenska
Bilagor
Bilden har sluttande sidor:
`` Om möjligt fl yttar du på projektorn så att den är centrerad på
skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen.
`` Använd "DISPLAY-->V. Keystone" från OSD för att göra en
ändring.
Bilden är felvänd
`` Välj "Inställning-->Projektion" från OSD:n och justera
projiceringsriktningen.
Suddig dubbelbild
`` Tryck på knappen "3D-Format" för att växla till "Av" för att
undvika att normala 2D-bilder visas som suddiga dubbelbilder.
Två bilder i sida-vid-sida-formatet
`` Tryck på knappen "3D-Format" för att växla till "SBS" för
ingångssignaler i HDMI 1.3 2D 1080i sida-vid-sida.
Bilden framträder inte i 3D
`` Kontrollera om batteriet i 3D-glasögonen är urladdat.
`` Kontrollera att 3D-glasögonen är på.
`` När inmatningssignalen är HDMI 1.3 2D (1080i sida-vid-sida
halv) tryck på knappen "3D-Format" och växla till "SBS".
Svenska
52
Bilagor
Andra problem
Projektorn svarar inte på kontrollerna
`` Om möjligt ska du stänga av projektor och koppla från
strömsladden, samt vänta minst 20 sekunder innan strömmen
ansluts igen.
Lampan brinner ut eller avger ett poppande ljud
`` När lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna
ut och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kommer
inte projektorn att slås på igen förrän lampmodulen har bytts
ut. För att byta ut lampan, följ procedurerna i avsnittet "Byta ut
lampan".
Fjärrkontrollsproblem
Om fjärrkontrollen inte fungerar
`` Kontrollera att fjärrkontrollens vinkel är inom ±15° både
horisontellt och vertikalt mot en av projektorns IR-mottagare.
`` Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen
och projektorn. Flytta inom 6 m från projektorn.
`` Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
`` Byt batterier om de är förbrukade.
53
Svenska
Bilagor
Indikatorlampans meddelanden
Message
På/Standby
LED
(Röd)
På/Standby
LED
(Blå)
Temperaturlysdiod
(Röd)
Lamplysdiod
(Röd)
Standbystatus
(Ingångsnätsladd)
Blinkande 0,5 sek.
av och 0,5 sek.
på-lampa.
Ström på
(uppvärmning)
Slå på och Lamplyse
Blinkande 0,5 sek.
av och 0,5 sek.
på-lampa. Återgår
till fast rött sken
när kylfläkten
stängs av.
Stänger av (kallnar)
YY Fast sken 
Släckt 
Blinkande 0,25
sek. av och 0,25
sek. på-lampa.
Quick Resume
(100 sek.)
Fel (lampfel)
Blinkande
Fel (fläktfel)
Blinkande
Fel (hög temp.)
Blinkande
Blinkande
Standbystatus
(Inbränningsläge)
Blinkande
Inbränning (varning)
Blinkande
Inbränning (kylning)
Blinkande
* Strömlampan är PÅ när skärmmenyn visas och AV när skärmmenyn försvinner.
Svenska
54
Bilagor
Meddelanden på skärmen
YY Meny för låst fläkt:
Varning! FAN LOCKED
Projektorn slår av sig automatiskt.
Kontakta service för reperation.
YY Lampvarning:
Lampvarning
Lampan är förbrukad.
YY Dammvarning:
Rengöra eller byta ut dammfiltret.
YY Meny för övertemperatur:
Varning! TEMPERATURE TOO HIGH
Vänligen:
1. Se till att luftintag och luftutsläpp inte är blockerade.
2. Se till att den omgivande temperaturen är lägre än 45 grader C.
Om problem trots detta kvarstår,
Kontakta service för reperation.
55
Svenska
Bilagor
Byta ut lampan
Projektorn känner automatiskt av lampans livslängd.
När lampans livslängd håller på att ta slut kommer du att få
ett varningsmeddelande.
Lampvarning
Lampan är förbrukad.
När du ser det här meddelandet, kontakta din lokala återförsäljare
eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt.
Var noga med att projektorn har svalnat i minst 30 minuter innan du
byter lampa.
Varning! Om projektorn är takmonterad, var försiktig när
du öppnar åtkomstpanelen till lampan. Du rekommenderas
att bära skyddsglasögon om du ska byta lampa i en
takmonterad projektor. "Var försiktig så att inga lösa föremål
ramlar ut från projektorn."
Varning! Lamputrymmet är varmt! Låt projektorn svalna innan
du byter lampa!
Varning! För att minska risken för personskada ska du inte
tappa lampmodulen eller vidröra lampan. Lampan kan gå
sönder och orsaka skada om den tappas.
Svenska
56
Bilagor
1
 Skruven i
lamplocket och på
lampan kan inte tas
bort.
 Projektorn
kan inte startas om
lamplocket inte har
satts tillbaka på
projektorn.
 Rör inte vid någon
av lampans
glasdelar. Handfett
kan få lampan att
splittras. Rengör
lampmodulen med
en torr trasa om den
vidrörts av misstag.
2
5
5
6
3
7
4
Procedur för byte av lampa:
1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på " "-knappen på
fjärrkontrollen eller knappsatsen på projektorn.
2. Låt projektorn att svalna i minst 30 minuter.
3. Koppla ur strömsladden.
4. Skruva upp skruven på höljet. 1
5. Skjut uppåt och ta bort höljet. 2
6. Lyft upp lampans handtag. 3
7. Tryck in båda sidorna och lyft sedan upp och ta ut lampsladden. 4
8. Skruva upp skruven i lampmodulen. 5
9. Lyft lampans handtag 6 och ta sedan bort lampmodulen långsamt och
försiktigt. 7
För att byta ut lampmodulen gör du föregående steg i omvänd ordning.
10. Slå på projektorn och återställ lampans timer.
Lampåterställning: (i) Tryck på "Meny"  (ii) Välj "ALTERNATIV" 
(iii) Välj "Lampinställning"  (iv) Välj “Lampåterställning” 
(v) Välj “Ja".
57
Svenska
Bilagor
Montera och rengöra dammfiltret
Montera dammfiltret
 Dammfilter krävs
endast/medföljer
i utvalda regioner
med mycket
damm.
 Dammfiltret är en
servicedel som är
ett tillval.
Rengöra dammfiltret
Vi rekommenderar att dammfiltret rengörs var tredje månad,
oftare än så om projektorn används i en dammig miljö.
Procedur:
1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på
2.
3.
4.
5.
" "-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.
Koppla ur strömsladden.
Ta ut dammfiltret långsamt och försiktigt.
Rengöra eller byta ut dammfiltret.
För att montera dammfiltret gör du föregående steg i omvänd
ordning.
2
1
Svenska
58
Bilagor
Kompatibilitetslägen
HDMI/DVI-D-kompabilitet
Digital
B0/Etablerad timing
720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
B0/Standard timing
SVGA:
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
1680 x 1050 @ 60Hz
1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 720 @ 120Hz
1600 x 1200 @ 60Hz
B0/Detaljerad timing:
Ursprunglig timing:
XGA: 1024 x 768 @ 60Hz
WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz;
1280 x 720 @ 60Hz
1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz
XGA/WXGA:
1440 x 900 @ 60Hz
1024 x 768 @ 120Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
1680 x 1050 @ 60Hz
1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 720 @ 120Hz
1600 x 1200 @ 60Hz
1080P:
1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
1400 x 1050 @ 60Hz
1600 x 1200 @ 60Hz
1440 x 900 @ 60Hz
1280 x 720 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz
59
Svenska
Bilagor
Digital
B1/Videoläge
B1/Detaljerad timing:
640 x 480p @ 60Hz
720 x 480p @ 60Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
720(1440) x 480i @ 60Hz
1920 x 1080p @ 60Hz
720 x 576p @ 50Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
720 (1440) x 576i @ 50Hz
1920 x 1080p @ 50Hz
1920 x 1080p @ 24Hz
1920 x 1080p @ 30Hz
720 x 480p @ 60Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080p @ 60Hz
3D-videoingång kompabilitet
Ingångsupplösning
HDMI 1.4a 3D-ingång
Ingång timing
1280 x 720p @ 50Hz
Upptill och nedtill
1280 x 720p @ 60Hz
Upptill och nedtill
1280 x 720p @ 50Hz
Frame packing
1280 x 720p @ 60Hz
Frame packing
1920 x 1080i @ 50 Hz
Sida vid sida (halv)
1920 x 1080i @ 60 Hz
Sida vid sida (halv)
1920 x 1080p @ 24 Hz
Upptill och nedtill
1920 x 1080p @ 24 Hz
Frame packing
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
Sida vid sida
(halv)
När 3D-Formatet
är "SBS"
Upptill och nedtill
När 3D-Formatet
är "Top and
Bottom"
HQFS
När 3D-Formatet
är "Frame
sequential"
1280 x 720p @ 60Hz
HDMI 1.3 3D-innehåll
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
480i
Svenska
60
Bilagor
Takmonteringsinstallation
1. För att förhindra skada på din projektor, använd InFocus
takmonteringspaket.
2. Om du vill använda en tredje parts takmonteringssats,
kontrollera att skruvarna som används för att
fästa monteringen vid projektorn uppfyller följande
specifikationer:
 Skruvtyp: M4*3
39,88
13,50
Objektiv
47,95
127,45
186,65
314,10
55,00
82,30
63,90
85,00
77,30
Varning:
1. Om du köper
takmonteringssats
från annat företag,
se till att skruvarna
är av rätt storlek.
Skruvstorleken kan
variera beroende på
monteringsplattans
tjocklek.
2. Se till att lämna ett
avstånd på minst
10 cm mellan taket
och projektorns
undersida.
3. Undvik att placera
projektorn nära en
värmekälla.
 Minsta skruvlängd: 10mm
223,50
 Observera att
skada som uppstår
från felaktig
installation kommer
att upphäva
garantin.
127,45
8,00
Enhet: mm
61
Svenska
Bilagor
Regler och säkerhetsinformation
Denna bilaga räknar upp allmänna meddelanden för din
projektor.
FCC-meddelande
Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet
i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är
avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Den
här apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och,
om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, den kan
orsaka skadlig störning på radiokommunikationer.
Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss
installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller
TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på,
uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att
vidta en eller flera av följande åtgärder:
YY Rikta om eller placera om mottagarantennen.
YY Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
YY Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som
mottagaren är ansluten till.
YY Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notera: Skärmade kablar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar
för att uppfylla FCC-bestämmelserna.
Varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan
upphäva användarens behörighet, vilket stöds av Federal Communications
Commission, att använda denna enhet.
Driftsvillkor
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller under följande
två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar
som kan orsaka bristfällig funktion.
Notera: Kanadensiska användare
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Svenska
62
Bilagor
Deklaration om efterlevnad för EU-länder
yy EMC-direktivet 2014/30/EU (inklusive ändringar)
yy Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
Instruktioner för kassering
Kassera inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa
att den globala miljön skyddas ber vi dig att återvinna
enheten.
63
Svenska
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement