Gardena 432 Manual de utilizare

Gardena 432 Manual de utilizare
DE
EN
NL
FR
Art. 432
CS
SK
EL
RU
SL
HR
SR /
BS
UK
RO
TR
BG
SQ
ET
LT
SK Návod na obsluhu
Posýpací vozík L
EL Οδηγίες χρήσης
Καρότσι σποράς L
RU Инструкция по эксплуатации
Разбрасыватель-сеялка L
SL Navodilo za uporabo
Posipalnik L
HR Upute za uporabu
Kolica za posipavanje L
SR / Uputstvo za rad
BS Kolica za posipanje L
UK Інструкція з експлуатації
Розкидач-сіялка L
RO Instrucţiuni de utilizare
Dispozitiv de împrăștiere L
TR Kullanma Kılavuzu
Sulama arabası L
BG Инструкция за експлоатация
Сеялка L
SQ Manual përdorimi
Pajisja për shpërndarje L
ET Kasutusjuhend
Laotur L
LT Eksploatavimo instrukcija
Barstytuvas L
LV Lietošanas instrukcija
Kliedētājs L
LV
DE Betriebsanleitung
Streuwagen L
EN Operating Instructions
Spreader L
FR Mode d’emploi
Épandeur L
NL Gebruiksaanwijzing
Strooiwagen L
SV Bruksanvisning
Universalspridare L
DA Brugsanvisning
Universalspreder L
FI Käyttöohje
Levitin L
NO Bruksanvisning
Universalspreder L
IT Istruzioni per l’uso
Spandiconcime-sementi L
ES Instrucciones de empleo
Carro esparcidor L
PT Manual de instruções
Carro semeador L
PL Instrukcja obsługi
Siewnik ogrodowy L
HU Használati utasítás
L szórókocsi
CS Návod k obsluze
Sypací vozík L
HU
PL
PT
ES
IT
NO
FI
DA
SV
Made in Germany
C
A
e
q
1
q
1
z
2
2
3
4
w
q
D
B
0
8
7
r
e
9
6
E
5
2,15 m
^
= 1 m²
Art. 432
F
6
2
t
EN
INTENDED USE
The GARDENA Spreader L is intended to spread spreading material and
lawn seeds.
Do not use the product to spread chippings.
ASSEMBLY
To assemble the wheels and the foot [Fig. A ]:
1. Put the wheels (1) on the axles and push the hubcaps (2) on the axles
until it audibly engages (if necessary use a hammer).
2. Slide the foot (3) on the spreader and tighten the screws (4).
To assemble the holms and the handle [Fig. B ]:
3. Slide the lower holm (5) into the spreader and tighten the screws (6).
4. Slide the upper holm (7) into the lower holms (5) and tighten the screws (6).
5. Slide the handle (9) on the upper holm (7), put the screw (8) through the
hole in the upper holm (7) put the mother (10) on the screw (8) and tighten
the screw (8).
To assemble the wire rope [Fig. C / D ]:
6. Route the wire rope (11) from above through the opening in the spreader.
7. Put the wire rope (11) into the holder (12) and pull the wire rope (11) until it
audibly engages.
8. Assemble the wire rope (11) into the clip (13) as shown in Fig. C.
9. Hook the clip (13) into the handle (14) so that the lower, half-width riders
are pushed onto the handle.
OPERATION
To adjust the spreading quantity [Fig. D ]:
Adjust the spreading quantity you require by referring to the dosage table
(see www.Gardena.en) on the scale (14) at the handle. Comply with the
instructions given by the spreading material manufacturer.
1. First pull the quantity adjustment clip (13) vertically upwards, slide the clip
to the desired position to the right or left and let the clip engage.
2. Fill in the spreading material.
Release the handle (9) during filling, interrupting the spreading process and
transport.
Note: Due to the different sizes of fertiliser and seeds, the information on the dosage table is given for reference purposes
only. Always observe the safety instructions of the fertilizer manufacturer when applying an iron fertilizer.
To measure the spreading quantity [Fig. E ]:
A 1 m2 smooth, dry and clean test area is required (e. g. garage).
1. Clean the test area (e.g. with a vacuum cleaner/broom).
2. Place the quantity adjustment clip (13) in position 4 and spread the
spreading material over a length of 2.15 m (corresponds to a 1 m2
­scattering area).
3. Sweep/vacuum up the spreading material, weigh it and compare it with
the recommended manufacturer specifications.
4. Repeat steps 1 to 3 with adjusted spreading adjustment (13) position until
the scattered spreading material quantity corresponds with the manufacturer specifications.
MAINTENANCE/STORAGE
[Fig. F ]: After use open the cylinder cover (15) and empty and clean
the spreader. If necessary, dispose of any spreading material residue
in accordance with local regulations.
SERVICE / WARRANTY
Service:
Please contact the address on the back page.
Warranty:
In the event of a warranty claim, no charge is levied to you for the services
provided.
GARDENA Manufacturing GmbH offers a two-year warranty (effective as of
the date of purchase) for this product. This warranty includes all significant
defects of the product that can be proved to be material or manufacturing
faults. This warranty is fulfilled by supplying a fully functional replacement
product or by repairing the faulty product sent to us free of charge; we
reserve the right to choose between these options.
Consumables:
The warranty does not cover non-repairable parts (e. g. fertiliser).
4
DE Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere
Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine
­Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.
EN Product liability
In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products
where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.
FR Responsabilité
Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons
toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits p
­ roduits n‘ont pas été correctement réparés par un partenaire d‘entretien agréé GARDENA ou si des pièces d
­ ’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n‘ont pas été utilisées.
NL Productaansprakelijkheid
Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele
GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.
SV Produktansvar
I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador som orsakas av våra produkter
där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar
godkända av GARDENA inte använts.
DA Produktansvar
I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte reservedele fra GARDENA.
FI Tuotevastuu
Saksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväksymien varaosien käyttö.
IT Responsabilità del prodotto
In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o
laddove non siano stati utilizzati ricambi originali
o autorizzati GARDENA.
ES Responsabilidad sobre el producto
De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo
de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento
aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.
PT Responsabilidade pelo produto
De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos
produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem
sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.
PL Odpowiedzialność za produkt
Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
szkody poniesione na s­ kutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana
przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych
przez tę firmę.
18
HU Termékszavatosság
A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget a termékeinkben
keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy
amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy
a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.
CS Odpovědnost za výrobek
V souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za poškození
vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky nebyly řádně opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA nebo kdy nebyly použity
­originální náhradní díly GARDENA nebo náhradní díly autorizované společností GARDENA.
SK Zodpovednosť za produkt
V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou
GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.
EL Ευθύνη προϊόντος
Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν
ζημίες που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο συνεργάτη επισκευών της
GARDENA ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.
SL Odgovornost proizvajalca
V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši
izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali
GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.
HR Pouzdanost proizvoda
Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu o
­ dgovornost za oštećenja na našim
proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava G
­ ARDENA.
RO Răspunderea pentru produs
În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul d
­ ocument că nu acceptăm nicio răspundere pentru d
­ efecţiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener,
aprobat de GARDENA, sau când nu
au fost ­utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.
BG Отговорност за вреди, причинени от стоки
Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично декларираме, че не носим
отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или
ако не са използвани оригинални части
на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.
ET Tootevastutus
Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodetest tingitud
kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskii­detud hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud
GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud osi.
LT Gaminio patikimumas
Mes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios žalos, patirtos dėl
mūsų gaminių, jeigu
jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos n
­ eoriginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai
buvo atliekami ne G
­ ARDENA techninės priežiūros centro specialistų.
LV Atbildība par produkcijas kvalitāti
Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs paziņojam, ka neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies,
­lietojot mūsu izstrādājumus, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA apstiprināts apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas
­oriģinālās GARDENA detaļas vai detaļas,
kuru lietošanu apstiprinājis uzņēmums GARDENA.
19
Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 731 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 731 490 - 290
[email protected]
Albania
COBALT Sh.p.k.
Rr. Siri Kodra
1000 Tirana
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Av.del Libertador 5954 –
Piso 11 – Torre B
(C1428ARP) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 5194 5000
[email protected]
ar.husqvarna.com
Armenia
Garden Land Ltd.
61 Tigran Mets
0005 Yerevan
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
[email protected]
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
[email protected]
husqvarnagroup.com
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku
Belgium
Husqvarna België nv / sa
Gardena Division
Rue Egide Van Ophem 111
1180 Uccle / Ukkel
Tel.: (+ 32) 2 720 92 12
[email protected]
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19º andar
São Paulo – SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
[email protected]
husqvarna.com.br
Bulgaria
AGROLAND България АД
бул. 8 Декември, №13
Офис 5
1700 Студентски град
София
Тел.: (+ 359) 24 66 69 10
[email protected]
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
[email protected]
Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
# 8355 comuna Las Condes
Phone: (+ 56) 2 202 4417
[email protected]
Zipcode: 7560330
20
China
Husqvarna (Shanghai)
Management Co., Ltd.
富世华(上海)管理有限公司
3F, Benq Square B,
No207, Song Hong Rd.,
Chang Ning District,
Shanghai, PRC. 200335
上海市长宁区淞虹路207号明
基广场B座3楼,邮编:200335
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
[email protected]
husqvarna.com.co
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+ 506) 297 68 83
[email protected]
Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+ 385) 1 3794 580
[email protected]
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
[email protected]
Denmark
GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st.
3500 Værløse
Tlf.: (+ 45) 70 26 47 70
[email protected]
www.gardena.com /dk
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago
Dominican Republic
Phone: (+ 809) 736-0333
[email protected]
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de
Agosto Quito, Pichincha
Tel. (+ 593) 22800739
[email protected]
husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Gardena Division
Valdeku 132
Tallinn
11216, Estonia
[email protected]
Finland
Oy Husqvarna Ab
Gardena Division
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
[email protected]
France
Husqvarna France
9 /11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France
http : // www.gardena.com / fr
N° AZUR : 0 810 00 78 23
(Prix d’un appel local)
Georgia
ALD Group
Beliashvili 8
1159 Tleilisi
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
[email protected]
husqvarna.co.uk
Greece
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Αθηνών 92
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+ 30) 210 51 93 100
[email protected]
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
[email protected]
husqvarna.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
[email protected]
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
[email protected]
husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+ 39) 0341.203.111
[email protected]
it.husqvarna.com
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 - 1 Nibanncyo
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+ 81) 33 264 4721
[email protected]
Kazakhstan
LAMED Ltd.
155 /1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Korea
Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
Kyrgyzstan
Alye Maki
av. Moladaya Guardir J 3
720014
Bishkek
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+ 352) 40 14 01
[email protected]
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco
Mexico
Phone: (+ 52) 33 3818-3434
[email protected]
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
Netherlands
Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC ALMERE
Phone: (+ 31) 36 521 00 10
[email protected]
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+ 599) 9 767 66 55
[email protected]
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
[email protected]
Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg
Tel: 69 10 47 00
www.gardena.no
Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
[email protected]
husqvarna.com
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+ 48) 22 330 96 00
[email protected]
Portugal
Husqvarna Portugal , SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
Fax : (+ 351) 21 922 85 36
[email protected]
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603 Bucureşti, S 1
Phone: (+ 40) 21 352.76.03
[email protected]
Latvia
Husqvarna Latvija SIA
Gardena Division
Ulbrokas 19A
LV-1021 Rīga
[email protected]
Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http: //www.gardena.ru
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Gardena Division
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
[email protected]
Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
[email protected]
Singapore
Hy- Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
# 02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+ 65) 6253 2277
[email protected]
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
[email protected]
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
[email protected]
husqvarnagroup.com
South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+ 27) 33 846 9700
[email protected]
Spain
Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+ 34) 91 708 05 00
[email protected]
Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat # 22
Phone : (+ 597) 472426
[email protected]
Pobox : 2006
Paramaribo
Suriname – South America
Sweden
Husqvarna AB
Gardena Division
S-561 82 Huskvarna
[email protected]
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
[email protected]
Turkey
Dost Bahçe Dış Ticaret
Mümessillik A.Ş
Yunus Mah. Adil Sok. No:3
Ic Kapi No: 1 Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+ 90) 216 38 93 939
[email protected]
Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
[email protected]
Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+ 598) 22 03 18 44
[email protected]
Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
[email protected]jardin.net.ve
0000- 20.960.00 / 0717
432-20.961.01/0917
GARDENA
©
© GARDENA
Manufacturing
GmbH
Manufacturing GmbH
D
- 89070
Ulm
D-89070
Ulm
http:
//www.gardena.com
http://www.gardena.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement