Gorenje BO627INI Furrë inkaso Manuali i perdoruesit

Gorenje BO627INI Furrë inkaso Manuali i perdoruesit

Udhëzime për përdorim

AL

www.gorenje.com

Ju falënderohemi

për mirëbesimin tuaj në rastin e blerjes së aparatit tonë.

Për përdorimin më të lehtë të prodhimit ju bashkangjesim udhëzime të hollësishme. Le të ju ndihmojnë që sa më parë të njoftoheni me aparatin tuaj të rinj.

Binduni që keni pranuar aparat të padëmtuar. Nëqoftëse konstatoni dëmtim transporti, ju lutemi që të kontaktoni shitësin ku e keni ble aparatin ose me deponë rajonale prej ku ka ardhur. Numrin telefonik e gjeni në faturë, respektivisht në fletëfurnizim.

Udhëzimet për instalim dhe aderim janë të bashkangjitura në fletën e veçantë.

Udhëzimet për përdorimin e paratit mund t’i gjeni edhe në WEB faqen tonë: www.gorenje.com / < http://www. gorenje.com />

informata të rëndësishme këshilla, vërejtje

PËRMBAJTJA

HYRJE 11 Njësia e komandimit 14 Hapi i 2: PËRZGJEDHJA E RREGULLIMEVE 19 Hapi i 4: PËRFUNDIMI I FUNKSIONIMIT DHE SHKYÇJA E FURRËS PËRGATITJA E PARË E APARATIT HAPAT E PJEKJES 20 PËRSHKRIMI I SISTEMEVE DHE TABELAT E GATITJES SË USHQIMIT PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA 37 Nxjerja dhe pastrimi i udhëzuesve teleskopik prej teli dhe tërheqës 39 40 Pastrimi i tavanit të furrës 41 Nxjerrja dhe instalimi i xhamit të derës ZGJIDHJA E VËSHTIRËSIVE 46 TABELA E PENG. DHE GABIMEVE 3

4

PUDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET DHE RUAJINI ATO PËR T'JU REFERUAR NË TË ARDHMEN.

Kjo pajisje elektroshtëpiake mund të përdoret nga fëmijët 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë eksperience dhe njohurish në qoftë se atyre u janë dhënë udhëzime dhe mbikëqyrje në lidhje me përdorimin e pajisjes elektroshtëpiake në mënyrë të sigurt dhe ata i kuptojnë rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen elektroshtëpiake. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të realizohet nga fëmijët e pambikëqyrur.

KUJDES: Pajisja elektroshtëpiake dhe pjesët e saj të prekshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të tregohet kujdes për të shmangur prekjen e elementeve nxehës. Fëmijët e moshës më pak se 8 vjeç duhet të mbahen larg në qoftë se janë vazhdimisht të pambikëqyrur.

KUJDES: Pjesët e prekshme mund të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhet të mbahen larg.

Gjatë përdorimit pajisja elektroshtëpiake nxehet. Duhet të tregohet kujdes për të shmangur prekjen e elementeve nxehës brenda furrës.

Përdorni vetëm sondën e temperaturës të rekomanduar për përdorim në këtë furrë.

KUJDES: Përpara zëvendësimit të llampës, sigurohuni që pajisja elektroshtëpiake është e fikur, në mënyrë që të shmanget mundësia e goditjes elektrike.

Mos përdorni pastruesa të ashpër gërryes apo kruajtëse të mprehta prej metali për të pastruar xhamin e derës së furrës/xhamin e kapakut me mentesha të pllakës (sipas rastit), pasi ato mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë që mund të rezultojë në shkatërrimin e xhamit.

Mos përdorni pastrues me avull apo me presion të lartë për të pastruar pajisjen elektroshtëpiake, pasi kjo mund të rezultojë në goditje elektrike.

Mjetet për të bërë stakimin duhet të inkorporohen në instalimet fikse, në përputhje me rregullat për instalimet.

Në qoftë se kablli i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose nga persona të kualifikuar njësoj, në mënyrë që të shmanget rreziku (vetëm për pajisjet elektroshtëpiake që furnizohen me kabëll lidhës).

Pajisja elektroshtëpiake nuk duhet të instalohet prapa ndonjë dere dekorative, në mënyrë që të shmanget mbinxehja.

5

Pajisja elektroshtëpiake synohet vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni atë për asnjë qëllim tjetër, si për ngrohje të dhomës, tharje të kafshëve shtëpiake apo të kafshëve të tjera, letrës, tekstileve, bimëve, etj., pasi kjo mund të rezultojë në dëmtime ose në rrezik zjarri.

Dera e furrës bëhet shumë e nxehtë gjatë operimit. Për mbrojtje ekstra, është instaluar një xham i tretë, duke zvogëluar temperaturën e sipërfaqes së jashtme (vetëm në disa modele).

Pajisja elektroshtëpiake mund të lidhet me rrjetin elektrik vetëm nga një teknik apo ekspert shërbimi i autorizuar. Ndërhyrja në pajisjen elektroshtëpiake ose riparimi joprofesionist i saj mund të rezultojnë në rrezik të plagosjeve të rënda ose në dëmtim të produktit.

Menteshat e derës së furrës mund të dëmtohen nga ngarkesa e tepërt. Mos vendosni tenxhere të rënda në derën e hapur dhe mos u mbështesni në derën e hapur kur pastroni hapësirën e furrës. Mos u mbështetni kurrë mbi derën e hapur të furrës dhe mos i lini fëmijët të ulen mbi të.

Mos e ngrini pajisjen elektroshtëpiake duke e kapur nga doreza e derës së saj.

Në qoftë se kablli i energjisë të një pajisjeje tjetër elektroshtëpiake, të ndodhur afër kësaj pajisjeje elektroshtëpiake kapet nga dera e furrës, mund të dëmtohet, gjë që si rezultat mund të çojë në qark të shkurtër. Rrjedhimisht, mbajini kabllot e energjisë të pajisjes tjetër elektroshtëpiake në një distancë të sigurt.

Operimi i pajisjes elektroshtëpiake është i sigurt me dhe pa udhëzuesit e tavës.

Sigurohuni që ventilatorët nuk janë asnjëherë të mbuluar ose të penguar në ndonjë lloj mënyre tjetër.

Mos i vishni muret e furrës me fletë alumini dhe mos vendosni tava pjekjeje apo enë të tjera gatimi mbi dyshemenë e furrës. Fleta e aluminit do të pengojë qarkullimin e ajrit në furrë, duke vonuar procesin e gatimit dhe duke prishur veshjen e emaluar.

Mospërputhjet e mundshme në nuancat e ngjyrave ndërmjet pajisjeve elektroshtëpiake ose përbërësve të ndryshëm brenda të njëjtës linjë modeli mund të ndodhin për shkak të faktorëve të ndryshëm, siç janë këndet e ndryshme nga ku shikohet pajisja elektroshtëpiake, mjediset me ngjyra të ndryshme, materialet dhe ndriçimi i dhomës.

6

PËRPARA SE TË LIDHNI PAJISJEN ELEKTROSHTËPIAKE:

Lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit përpara se të lidhni pajisjen elektroshtëpiake. Riparimi ose çdo pretendim për garanci që rezulton nga lidhja ose përdorimi i parregullt i pajisjes elektroshtëpiake nuk do të mbulohet nga garancia.

FURRA ELEKTRIKE

(PËRSHKRIMI I FURRËS DHE PAJISJET – VARËSISHT NGA MODELI)

Në fotos është i përshkruar njëri nga modelet e aparateve instaluese. Aparatet për të cilët janë të përpiluara këto udhëzime, mund të përmbajnë pajisje të ndryshme, prandaj mund të jenë të përshkruara edhe funksione dhe pajisje të cilat aparati i juaj nuk i përmban.

Njësia e komandimit Tasti i derës 2 1 4 3 Udhëzuesit - nivelet e pjekjes Dera e furrës Doreza e furrës

LLAMBËZAT E KONTROLLIT

Llambëza e kuqe ndriçon kur funksionojnë nxehësit në furrë dhe shuhen kur arrihet temperatura e rregulluar.

Numëruesja e pullës së kyçur është e ndriçuar kur është i përzgjedhur ndonjë funksion. Ndriçimi i furrës kyçet automatikisht te sistemi i përzgjedhur.

UDHËZUESIT PREJ TELI

Udhëzuesit prej teli mundësojnë gatitjen e ushqimit në katër nivele (merrni në konsiderim që nivelet llogariten prej poshtë naltas).

Udhëzuesit e 3 dhe të 4 janë të dedikuar pjekjes nën skarë.

7

UDHËZUESIT TELESKOPIK

Me udhëzuesit teleskopik tërheqës mund të jenë të pajisur nivelet 2., 3. dhe 4..

Nivelet tërheqëse mund të jenë të prodhuar me udhëzues pjesërisht ose krejtësisht tërheqës.

TASTET E DERËS SË FURRËS

Tastet shkyçin ngrohjen e furrës dhe ventilatorin, kur hapet dera e furrës gjatë funksionimit. Kur mbyllet dera, tastet përsëri kyçin ngrohjen.

VENTILATORI PËR FTOHJE

Në aparat është i instaluar ventilatori për ftohje, i cili ftoh shtëpizën dhe pllakën e komandimit të aparatit.

FUNKSIONIMI I VAZHDUAR I VENTILATORIT PËR FTOHJE

Pas shkyçjes së furrës, ventilatori për ftohje punon edhe një kohë të shkurtër për të ftoh furrën. (Funksionimi i vazhduar i ventilatorit për ftohje varet nga temperatura në qendrën e furrës).

PAJISJET E FURRËS

(vaarësisht nga modeli) TEPSIA PREJ QELQI përdoret për pjekjen e ushqimeve me të gjitha sistemet e furrës. Atë mund ta përdorni edhe si pjatë për servim.

GRILA (shosha) përdoret për pjekje në skarë, ose mbi të vëndoni enë ose tepsinë me bylmetin.

Në grilë është kapës sigurues, prandaj te tërheqja nevojitet ta çojmë lehtë grilën nga ana e parë.

TEPSIA E CEKËT përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave dhe kulaçeve.

8

TEPSIA E THELLË përdoret për pjekjen e mishit dhe ëmbëlsirave të njoma. Përdoret edhe si enë për tubimin e yndyrës.

Tepsia e thellë, gjatë pjekjes kurrë të mos jetë në udhëzuesin e pare, përveç se kur piqni në skarë ose përdorni hellin dhe tepsia e thellë është dedikuar për tubimin e yndyrës.

Pasi aksesorët e pjekjes nxehen, forma e tyre mund të ndryshojë. Kjo nuk ndikon në funksionalitetin e tyre dhe forma e tyre fillestare do të rikthehet kur ata të ftohen.

Te udhëzuesit prej teli, grilën dhe tepsitë gjithmonë futni në vanën udhëzuese, të cilën e caktojnë profilat prej teli.

4 3 2 Te udhëzuesit teleskopik tërheqës së pari tërhiqni udhëzuesit e një niveli, në të vëndoni grilën ose tepsitë dhe me duar i shtyni deri në fund.

Derën e furrës e mbyllni kur udhëzuesit teleskopik janë të shtyera deri në fund.

9

MVESHJET LEHTËPASTRUESE parandalojnë spërkatjen e yndyrës në anët e furrës te pjekja.

HELLI përdoret për pjekjen e mishit. Garnitura përbahet nga vetëqëndruesi, helli me vidha dhe doreza nxjerrëse.

10 Aparati dhe disa pjesë qasëse gjatë pjekjes nxehen. Te gatimi përdorni doreza mbrojtëse.

TË DHËNAT E PAJISJES ELEKTROSHTËPIAKE – PANELI I TË DHËNAVE

(në varësi të modelit) A Numri serik B Shifra C Tipi D Brendi E Modeli F Të dhënat teknike G Shenjat e përputhshmërisë Tabela me shënimet elementare për aparatin është e instaluar në skajin e furrës dhe shihet kur e hapni derën e aparatit.

11

NJËSIA E KOMANDIMIT

(VAARËSISHT NGA MODELI)

1 PËRZGJEDHJA E SISTEMIT TË PJEKJES (varësisht nga modeli) 2 ORA ELEKTRONIKE PROGRAMORE 3 PULLA PËR RREGULLIMIN E TEMPERATURËS 4 LLAMBA PËR KONTROLL LLAMBËZA E KUQE Llambëza ndriçon kur funksionojnë nxehësit në furrë dhe shuhen kur arrihet temperatura e rregulluar.

KUJDES: Simbolet e sistemeve të pjekjes mund të jenë në pullë ose në panelin frontal (varësisht nga modeli i aparatit).

12

PARA PËRDORIMIT TË PARË

Pas pranimit të aparatit, nga furra nxjerrni të gjitha pjesët, kyçur edhe pajisjet e transportimit. Të gjithë pjesët e pajisjes pastroni me ujë të ngrohtë dhe me lëndë pastruese të rëndomta. Mos përdorni lëndë pastruese të vrazhdëta. Para përdorimit të parë nxehni furrën, pa ushqim, në sistemin nxehësi i sipërm dhe i poshtëm te temperatura 200°C cca. një orë. Zbërthehet duhmë karakteristike »si e re«, prandaj me përpikshmëri ajrosni ambientin.

13

HAPAT E PJEKJES (1 - 4) HAPI I 1: PËRZGJ. E SISTEMIT TË PJEKJES

Me rrotullimin e pullës (majtas dhe djathtas) përzgjedhni sistemin e pjekjes (shiqo tabelën e programeve, vaarësisht nga modeli).

Rregullimet mund t’i ndryshoni edhe gjatë funksionimit.

SISTEMI PËRSHKRIMI SISTEMI I FURRËS PARANGROHJA E SHPEJTË përdoret nëqoftëse dëshironi që ta ngrohni furrën sa më shpejtë në temperaturën e dëshiruar. Funksioni nuk është I përshtatshëm për pjekjen e gjellave. Pasiqë furra ngrohet në temperaturën e rregulluar, ngrohja përfundon.

NXEHËSI I EPËRM DHE I POSHTËM Nxehësit në anën e epërme dhe të poshtme të furrës rrezatojnë njëtrajtshëm nxehjen në brendësi të furrës. Pjekja e parorive ose mishit është e mundëshme vetëm në një nivel.

SKARA Funksionon vetëm infra nxehësi, i cili është pjesë e skarës së madhe. Përdoret për pjekje nën skarë për sasi të vogla të bukëve të mbimbushura dhe suxhukëve të birrës ose stërkuqjen e toastit.

SKARA E MADHE Funksionojnë nxehësi i epërm dhe infra nxehësi. Ngrohjen direkte e transmeton infra nxehësi i instaluar në tavanin e furrës, për rritjen e efikasitetit të nxehjes është i kyçur edhe nxehësi i epërm. Përdoret për pjekje nën skarë për sasi të vogla të bukëve të mbimbushura, mishit ose suxhukëve të birrës dhe për stërkuqjen e toastit.

SKARA ME VENTILATOR Funksionojnë infra nxehësi dhe ventilatori. Përdoret për pjekjen e mishit në skarë dhe pjekjen e copave të mëdha të mishit ose zogjve në një nivel të furrës. Është e përshtatshme edhe për gratinim dhe arritje të rreshkjes.

AJRI I NXEHTË DHE NXEHËSI I POSHTËM Funksionojnë nxehësi i poshtëm dhe rrethor dhe ventilatori me ajër të nxehët. Përdoret për pjekjen e picës, ëmb. të njoma, torta frutash dhe brumave të tharmtë e të theçtë në më shum nivele.

TEMPERATURA E PROPOZUAR (°C) 160 200 230 230 170 200 14

SISTEMI PËRSHKRIMI AJRI I NXEHTË Funksionojnë nxehësi rrethor dhe ventilatori. Ventilatori në murinë e fundit kujdeset për qarkullim permanent të ajrit të nxehtë rreth mishit ose ëmbëlsirës. Përdoret për pjekjen e mishit dhe ëmbëlsirave në më shum nivele.

NXEHËSI I POSHTËM DHE VENTILATORI Përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave të ulëta dhe zierjen e pemëve dhe perimeve.

NGROHJA E SERVISIT përdoret nëqoftëse dëshironi servisin (pjatat, filxhanat) paraprakisht të ngrohni, që ushqimi të mbetet i ngrohtë gjatë kohë.

PJEKJE E BUTË 1) Kjo veçori mundëson pjekje të butë, të ngadaltë dhe të njëtrajtshme e cila e lë ushqimin të butë dhe të lëngshëm. Kjo është e përshtatshme për të pjekur mish, për të gatuar peshk dhe për të pjekur brumëra vetëm në një raft.

Vendoseni temperaturën në amplitudën nga 140 deri në 220 °C.

SHKRIRJA Ajri qarkullon pa nxehësit e kyçur. Funksionon vetëm ventilatori. Përdoret për shkrirje të ngadalshme të ushqimit të ngrirë.

AQUA CLEAN Ngrohjen e transmeton vetën nxehësi i poshtëm. Përdoret për evitimin e njollave dhe ushqimit në furrë. Programi zbatohet brenda 30 minutash.

TEMPERATURA E PROPOZUAR (°C) 180 180 60 180 70 1) Funksioni në fjalë përdoret për përcaktimin e klasës efikase energjike në përputhje me standardin EN 60350-1.

15

HAPI I 2: PËRZGJEDHJA E RREGULLIMEVE

NDRYSHIMI I TEMPERATURËS SË PJEKJES

Pullën temperaturiale e rregulloni në pozicion , kur dëshironi të përdorni sistemin e furrës skara e madhe dhe skara.

ORA ELEKTRONIKE PROGRAMORE

A

Pulla për rregullimin e funksioneve

1

Kyçja me vonesë e furrës

2

Përfundimi i funksionimit të furrës

3

Vërejtësi

4

Koha ditore

5

Ora – shfaqja e kohës Me shtypjen rradhëshe të butonit (A) përzgjedhni rregullimet e dëshiruara të orës. Simboli i përzgjedhur në indikator pulson. Me rrotullimin e pullës (A), funksionin në fjalë e rregulloni dhe e konfirmoni me shtypje. Treguesit lëvizin automatikisht në shfaqjen e kohës ditore. Simbolet e rregulluara mbeten të ndriçuara.

Te çdo shtypje në butonin (A), shfaqet sinjal zanor i shkurtër.

Me shtypjen 2 sekondëshe në butonin (A), shnosni funksionin e rregulluar.

RREGULLIMI I KOHËS DITORE

Nëqoftës e simboli për kohën ditore (4) pulson (te kyçja e parë ose dështimi i energjisë elektrike), për 2 sekonda shtypni butonin (A), që të shuhet pulsimi.

Me shtypjen rradhëshe të butonit (A) përzgjedhni shfaqjen e kohës ditore (4), që të pulsojë. Me rrotullimin e pullës (A) rregulloni kohën e saktë ditore.

Rregullimin e konfirmoni me shtypjen e sërishme të butonit (A), respektivisht, pas ca sekondash automatikisht rregullohet.

FUNKSIONIMI JO I PROGRAMUAR I FURRËS

Kur e kyçni aparatin në rrjetë ose nëqoftëse dështon energjia elektrike, pulson simboli për kohën ditore (4). Që të funksionojë furra, për 2 sekonda shtypni butonin (A), atëherë shuhet pulsimi i kohës ditore. 16

Furrën mund të përdorni pakufi pa rregullime kohore.

FUNKSIONIMI I PROGRAMUAR I FURRËS

Me orën programore mund të programoni funksionimin e furrës në 2 mënyra: A) Rregullimi i përfundimit të funksionimit të furrës Te kjo mënyrë e rregulloni kohën, te e cila le të përfundojë furra funksionimin. Mundësia më e gjatë e rregullimit është 15 orë në bazë të kohës momentale ditore.

• Kontrolloni se a është ora e kurdisur në kohën e saktë ditore.

• Me shtypjen rradhëshe të butonit (A) përzgjedhni simbolin (2), që ai të pulsojë. • Me rrotullimin e pullës (A) rregulloni kohën e përfundimit të funksionimit. • Rregullimin e konfi rmoni me shtypjen e sërishme në butonin (A). Treguesit lëvizin në shfaqjen e kohës ditore. Simboli për përfundimin e pjekjes (funksionimit) ndriçon.

• Kyçni furrën (me pullat përkatëse të furrës rregulloni mënyrën dhe temperaturën e funksionimit të furrës). Furra do të fi llojë menjëherë të funksionojë dhe do të ndërprehet në kohën e përzgjedhur. • Pasiqë ora arrin kohën e rregulluar të përfundimit të funksionimit, furra shkyçet, shfaqet sinjali zanor ndërprerës, të cilin mund ta shkyçni me shtypjen e butonit (A), respektivisht pas 1 minute shkyçet vetë. Pulson simboli (2). Nëqoftëse dëshironi të vazhdoni me pjekjen, shtypni butonin (A) për 2 sekonda dhe sipas nevojës rregulloni kohën risi të zgjatjes.

B) Rregullimi i kyçjes së vonuar të furrës Te kjo mënyrë caktoni kohën se kur të fillojë furra të funksionojë (fillimi i pjekjes) dhe në cilën orë të përfundojë funksionimin (përfundimi i pjekjes).

Përfundimin e pjekjes mund të vononi më së shumti për 12 orë sa i takon kohës momentale ditore, kurse rregullimin e zgjatjes më së shumti 3 orë.

• Kontrolloni se a është ora e kurdisur në kohën e saktë ditore.

• Rregullimi i fi llimit të funksionimit: Me shtypjen e butonit (A) përzgjedhni simbolin (1), që ai të pulsojë. Me rrotullimin e pullës (A) rregulloni fi llimin e funksionimit dhe e konfi rmoni me shtypjen e sërishme. Fillon të pulsojë simboli për përfundimin e funksionimit (2).

• Rregulloni përfundimin e funksionimit: Me rrotullimin e pullës (A) rregulloni se kurë të përfundojë pjekja dhe rregullimin e konfi rmoni me shtypjen e sërishme.

• Treguesit lëvizin në indikacionin e kohës ditore, simbolet (1 dhe 2) ndriçojnë.

• Ora pret në fi llimin e kyçjes së pjekjes. • Rregulloni furrën – me butonet përkatëse të furrës rregulloni mënyrën dhe temperaturën e funksionimit të furrës. • Furra do të fi llojë të funksionojë në kohën e rregulluar dhe do të ndërprejë funksionimin në kohën e përzgjedhur.

• Pasiqë ora arrin kohën e rregulluar të përfundimit të funksionimit, furra shkyçet, shfaqet sinjali zanor ndërprerës, të cilin mund ta shkyçni me shtypjen e butonit (A), respektivisht pas 1 minute shkyçet vetë. Pulson simboli (2). Nëqoftëse dëshironi të vazhdoni me pjekjen, shtypni butonin (A) për 2 sekonda dhe sipas nevojës rregulloni kohën risi të zgjatjes.

17

RREGULLIMI I VËREJTËSIT

Orën mund të përdorni si vërejtës, ai ju tërheq vërejtjen pas skadimit të kohës së rregulluar.

Vërejtësin mund të përzgjedhni vetëm kur nuk keni të rregulluar funksionimin e programuar të orës.

• Me shtypjen rradhëshe të butonit (A) përzgjedhni simbolin (3), që ai të pulsojë. • Me rrotullimin e pullës (A) rregulloni kohën se kur të lajmërohet vërejtësi. Rregullimi më i gjatë i mundëshëm është 3 orë.

• Rregullimin e konfi rmoni me shtypjen e sërishme në butonin (A), treguesit automatikisht lëvizin në shfaqjen e kohës ditore, kurse simboli (3) ndriçon.

• Pasiqë skadon koha e rregulluar, shfaqet sinjali zanor ndërprerës, të cilin mund ta shkyçni me shtypjen 2 sekondëshe të butonit (A), respektivisht pas 1 minute shkyçet vetë.

INDIKACIONI I RREGULLIMIT

Kur e keni të rregulluar funksionon kohor, ate mund të kontrolloni me shtypjen e butonit (A), treguesit për ca kohë lëvizin në vlerën e rregulluar, pastaj rikthehen në indikacionin e kohës ditore.

SHNOSJA E RREGULLIMIT

Rregullimin e shnosni me shtypjen 2 sekondëshe në butonin (A). Shuhet simboli përkatës.

18

HAPI I 3: FILLIMI I FUNKSIONIMIT

Pjekjen e kyçni pasiqë rregulloni sistemin dhe temperaturën.

HAPI I 4: PËRFUNDIMI I FUNKSIONIMIT DHE SHKYÇJA E FURRËS

Pullën PËR PËRZGJEDHJEN E SISTEMIT TË PJEKJES dhe PULLËN TEMPERATURIALE rrrotulloni në pozicion "0".

Pas përdorimit të furrës, në kanalin e kondensimit (poshtë derës) mund të ngelet pak ujë. Fshijeni kanalin me një sfungjer ose me një leckë.

19

PËRSHKRIMI I SISTEMEVE DHE TABELAT E GATITJES SË USHQIMIT

Nëqoftëse në tabelën e pjekjes nuk gjeni ushqimin e përzgjedhur, kërkoni të dhënat për ushqimin e ngjajshëm. Të dhënat janë të shfaqura për pjekje një nivelore të ushqimit në furrë.

Temperaturat janë të cekura në vlera të ulëta dhe të larta. Së pari rregulloni temperaturën e ulët; nëqoftëse ushqimi nuk skuqet mjaftueshëm, herën e ardhshme lartësoni temperaturën.

Kohët e pjekjes janë si kornizë dhe mund të ndryshojnë te kushtet e caktuara.

Furrën e parangrohni vetëm nëqoftëse kështu është cekur në recetën ose në tabelat e këtij doracaku për përdorim. Te ngrohja e furrës së zbrazët shpenzohet shum energji, prandaj, me pjekjen e vazhdueshme të më shum llojeve të ëmbëlsirave ose picave kursejmë shum energji, sepse furra është e nxehtë. Përdorni tepsi të errëta me shtresë silikoni ose tepsi të emaluara, sepse ata mirë e transmetojnë ngrohjen.

Kur përdorni letër për pjekje, kontrolloni se a është ai rezistent te temperaturat e larta. Te pjekja e copave të mëdha të mishit ose ëmbëlsirave, në furrë do të shkaktohet sasi e madhe e avullit, e kjo në derën e furrës shkakton kondens. Kjo është dukuri normale, e cila nuk ndikon në funksionimin e aparatit. Pas përfundimit të pjekjes, fshini derën dhe xhamin e derës deri sa të thahen.

Kah fundi i pjekjes, furrën mund të shkyçni përafërsisht 10 minuta para përfundimit të pjekjes, që të shfrytëzoni nxehjen e akumuluar dhe kështu kurseni energji. Mos ftohni gjellat në furrën e mbyllur, kështu i shmangeni vesimit.

20

Nivelet standarde të gatimit dhe temperatura bazë e rekomanduar për lloje të ndryshme të mishit

Lloji i ushqimit MISH LOPE I papjekur Pak i pjekur Mesatarisht i pjekur I pjekur mirë MISH VIÇI I pjekur mirë MISH DERRI Mesatarisht i pjekur I pjekur mirë MISH QINGJI I pjekur mirë MISH DELEJE I papjekur Pak i pjekur Mesatarisht i pjekur I pjekur mirë MISH DHIE Mesatarisht i pjekur I pjekur mirë SHPENDË I pjekur mirë PESHKU I pjekur mirë Temperatura bazë e ushqimit (°C) 40-45 55-60 65-70 75-80 75-85 65-70 75-85 79 45 55-60 65-70 80 70 82 82 65-70 Ngjyra e mishit në seksion tërthor dhe ngjyra e lëngjeve mish i kuq, si i gjallë, me pak lëng pak i kuq, me shumë lëng të kuq të hapur rozë, sasi e vogël lëngu rozë i zbehtë njëtrajtësisht gri në kafe, pak lëng pa ngjyrë i kuq në kafe rozë i hapur i verdhë në kafe gri, me lëng rozë mish i kuq i kuq i hapur rozë në mes gri rozë i zbehtë, lëngu rozë gri, lëngu vetëm pak rozë gri i hapur i bardhë në gri-kafe 21

NXEHËSI I EPËRM DHE I POSHTËM

Nxehësit në anën e epërme dhe të poshtme të furrës njëtrajtshëm transmetojnë nxehjen në brendësi të furrës.

2

Pjekja e mishit: Lejohet përdorimi i enëve nga emali, qelqi zjarr rezistues, argjyli ose nga hekuri. Tepsitë nga çeliku jokorodues nuk janë të përshtatshme, sepse shum fuqishëm e refuzojnë ngrohjen. Te pjekja nevojitet të siguroni mjaft lëndë fluide që të mos digjet mishi. Gjatë pjekjes, rrotullojeni. Nëqoftëse e mbuloni fërlikun, do të mbetet më i lëngshëm.

Lloji i ushqimit Pesha (g) Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) MISHI Rosto derri Shpatull derri Role derri Rosto viçi Rosto viçi Role viçi Kondrafileto qingji Fileto lepuri Kofshë dreri Pica * Pulë PESHK Peshk i zier ngadalë 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 / 1500 1000g / kos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180-200 180-200 180-200 200-210 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 200-220 190-210 210 90-110 100-120 120-140 60-70 120-140 90-120 80-100 50-70 100-120 20-30 70-90 50-60 Zogun piqni në këtë sistem, nëqoftëse aparati nuk ka sistemin Picën e piqni në këtë system, nëqoftëse aparati nuk ka sistemin .

.

Simboli * do të thotë se furra duhet të paranxehet duke përdorur sistemin e përzgjedhur të gatimit.

22

Pjekja e ëmbëlsirave: Përdorni vetëm një nivel dhe tepsitë e errëta. Në tepsitë e bardha, ëmbëlsirat piqen më dobët, (skuqen), sepse këto tepsi refuzojnë nxehjen.

Modelet gjithmonë të vëndohen në grille; nëqoftëse përdorni tepsinë e bashkangjitur, nxjerrni grillën. Nëqoftëse paraprakisht e nxehni furrën, koh5a e pjekjes do të jetë më e shkurtër.

Lloji i ushqimit Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) BRUMËRA Suflé me perime Suflé e ëmbël Kuleçë (Semmel)* Bukë e bardhë * Bukë hikre * Bukë me miell të pasitur * Bukë thekri * Bulë elbi * Kekë me ara Kekë të butë * Kekë djathi Kekë të vegjël në kupë Pasta të vogla, me brumë me maja Japrakë lakre Kek frutash Pasta me vezë të rahur Role të mbushura me reçel (Buchtel) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 190-210 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 160-170 170-180 170-180 200-210 185-195 150-160 80-90 170-180 Simboli * do të thotë se furra duhet të paranxehet duke përdorur sistemin e përzgjedhur të gatimit.

30-35 30-35 20-30 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 65-75 25-30 20-30 25-35 40-50 120-130 30-40 23

Gabimi në pjekje A janë ëmbëlsirat të pjekura?

Ëmbëlsirat të ulëta?

Ëmbëlsirat përfundi të zbehta?

Ëmbëlsirat me mbushje të lagshtë të papjekura?

Këshillë • Me karthi druri shponi ëmbëlsirën në vendin më të lartë. Nëqoftëse në karthi nuk ka gjurma brumi, ëmbëlsirat janë pjekur. • Shkyçni furrën dhe përdorni ngrohjen e mbetur.

• Kontrolloni recetën.

• Herën e ardhshme përdorni më pak lëndë fluide.

• Nëqoftëse përdorni makina amvisërie, merrni në konsiderim kohën e përzierjes.

• Përdorni tepsitë e errëta.

• Vëndoni ëmbëlsirat një nivel më poshtë dhe kah fundi i pjekjes kyçni nxehësin e poshtëm.

• Rritni temperaturën dhe zgjatni kohën e pjekjes.

24 Gjatë pjekjes nuk lejohet futja e tepsisë së thellë në udhëzuesin e 1.

SKARA E MADHE, SKARA

Te skara e madhe funksionojnë nxehësi i epërm dhe infra nxehësi, të cilat janë të instaluar në tavanin e furrës.

Te skara funksionon vetëm infra nxehësi, e ai është pjesë e skarës së madhe.

Temperatura maksimale: 240°C.

Infra nxehësin (skarën) paraprakisht ngrohni 5 minuta.

Tërë kohën mbikqyrni rrjedhjen e pjekjes. Mishi mund të dhizet shum shpejtë për shkak të temperaturës së lartë!

Pjekja me infra nxehësin është e përshtatshme për gatitjen e salsiçeve të rreshkëta dhe jo të yndyrshme, copave të prera të mishit dhe peshkut (steak, biftekut dhe fileve të salmonit...) ose bukës së rreshkur.

Kur piqni në grillë, atë e lyeni me vaj, që të mos ngjitet mishi për saj dhe e futni në udhëzuesin e 4 ose të 2, vëndoni tepsinë për tubimin e yndyrës dhe lëngut, që rrjedhin nga mishi. Kur piqni mishin në tepsi, siguroni mjaft lëndë fluide që të mos digjet mishi. Gjatë pjekjes atë e rrotulloni. Pas çdo pjekje nën skarë, pastroni furrën dhe pajisjet.

Tabela e pjekjes në zgarë – zgara e vogël Lloji i ushqimit Pesha (g) Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) MISH Biftet viçi, i pjekur pak Fileto nga qafa e derrit Kotoleta/bërxolla Sallamra të pjekur BUKË TË THEKURA Tost Sanduiçe të hapura 180 g/copë 150 g/copë 280 g/copë 70 g/copë / / 3 3 3 3 4 4 230 230 230 230 230 230 Koha e gatimit (min) 15-20 18-22 20-25 10-15 3-6 3-6 25

Tabela e pjekjes në zgarë – zgara e madhe Lloji i ushqimit Pesha (g) Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) MISH Biftet viçi, i pjekur pak Biftet viçi, i pjekur mirë Fileto nga qafa e derrit Kotoleta/bërxolla Eskallop viçi Sallamra të pjekur Role mishi PESHK Biftek/fileto salmoni BUKË TË THEKURA Tost Sanduiçe të hapura 180 g/copë 180 g/copë 150 g/copë 280 g/copë 140 g/copë 70 g/copë 150 g/copë 200 g/copë / / 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 15-20 18-25 20-25 20-25 20-25 10-15 10-15 15-25 1-3 2-5 Kur piqni në tavë pjekjeje, sigurohuni që në tavë ka lëng të mjaftueshëm për të mos lejuar djegien. Kthejeni mishin gjatë gatimit.

Kur të piqni troftë, thajeni peshkun me një letër kuzhine. Bëjeni me erëza nga brenda; lyejeni me vaj nga jashtë dhe vendoseni në zgarë. Mos e ktheni peshkun kur piqet në zgarë.

26 Kur përdorni skarën, (infra nxehësin), dera e furrës le të jetë gjithmonë e mbyllur.

Infra nxehësi, grilla dhe ndihmesat tjera në furrë gjatë pjekjes me skarë, resp. infra nxehësin shum nxehen, prandaj përdorni doreza mbrojtëse dhe danat e posaçme për kapjen e mishit.

Pjekja me skarë

(varëisht nga modeli) Temperatura e lejuar maksimale te përdorimi i skarës është 240°C.

1 Këmbët qëndruese futni në udhëzuesin e 3 prej poshtë, kurse në udhëzuesin e 1 tepsinë e thellë për tubim të yndyrës. 2 Mishin e ngulni në pirunat dhe vidhoni vidhat.

3 Dorezën e pirunave instaloni në bartësen e parë të skarës dhe majen e futni në hapësirën në anën e djathtë të murisë së fundit të furrës (hapësira është e mbrojtur me valvulë rrotulluese).

4 Zhvidhoni dorezën e skarës dhe mbyllni derën. Kyçni furrën në sistemin SKARA e madhe. Skara funksionon vetëm te dera e mbyllur.

27

SKARA ME VENTILATOR

Lloji i ushqimit MISH Rosë Rosto derri Shpatull derri Ragu derri Gjysëm pule Pulë PESHK Troftë Te ky sistem, njëkohësisht funksionojnë infra nxehësi dhe ventilatori. Është i përshtatshëm për pjekjen e mishit, peshkut dhe perimeve.

(Shiqoni përshkrimin dhe këshillat për SKARËN).

Pesha (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/copë Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) 2 2 2 2 2 2 2 150-170 160-170 150-160 150-160 190-210 190-210 200-220 Koha e gatimit (min) 80-100 60-85 120-160 120-140 50-60 60-90 20-30 28

AJRI I NXEHTË DHE NXEHËSI I POSHTËM

Funksionon nxehësi i poshtëm dhe nxehësi rrethor me ventilator. Është i përshtatshëm për pjekjen e picave, piteve me molla, tortave me fruta.

2

(Shiqoni përshkrimin dhe këshillat për NXEHËSIN E EPËRM DHE TË POSHTËM).

Lloji i ushqimit Kek djathi, me petë të freskët Pica * Pispili, me petë të freskët Pite me mollë, me brumë me maja Strudel me mollë, me petë Udhëzimi (nga poshtë) 2 2 2 2 2 Temperatura (°C) 150-160 200-210 180-200 150-160 170-180 Koha e gatimit (min.) 65-80 15-20 35-40 35-40 45-65 Simboli * do të thotë se furra duhet të paranxehet duke përdorur sistemin e përzgjedhur të gatimit.

29

AJRI I NXEHTË

2

Funksionojnë nxehësi rrethor dhe ventilatori. Ventilatori në murinë e fundit të furrës kujdeset për qarkullimin permanent të ajrit të nxehtë rreth mishit ose ëmbëlsirave.

Pjekja e mishit: Përdorni vetëm enët nga emali, qelqi zjarr rezistues, argjylit ose hekurit. Tepsitë nga çeliku jokorodues nuk janë të përshtatshme, sepse fuqishëm e refuzojnë ngrohjen.

Te pjekja siguroni mjaft lëndë fluide, që të mos digjet mishi. Gjatë pjekjes mishin e rrotulloni. Nëqoftëse e mbuloni rostonë, ajo do të mbetet më e lëngshme.

Lloji i ushqimit Pesha (g) Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) MISH Rosto derri, me lëkurë Rosë Patë Gjel deti Gjokse pule Pulë e mbushur 1500 2000 4000 5000 1000 1500 2 2 2 2 3 2 170-180 160-170 150-160 150-170 180-200 170-180 140-160 120-150 180-200 180-220 60-70 90-110 30

Pjekja e ëmbëlsirave Rekomandohet parangrohja e furrës.

Paroritë e imëta mund t’i piqni në tepsitë e cekëta në më shum nivele (2. dhe 3.).

Merrni në konsiderim që koha e pjekjes te tepsitë e njejta mund të jetë e ndryshme. Ndoshta do të nevojitet të nxjerrni tepsinë e epërme para të poshtmes.

Modelet gjithmonë vendoni mbi grillë; nëqoftëse përdorni tepsinë e bashkangjitur, nxjerrni grillën.

Paroritë i përgatitni në trashësi të njejtë, që të skuqen njëlloj. Lloji i ushqimit Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) BRUMËRA Kekë të butë Kekë që thërmohen Kekë me fruta, të butë Role keku * Kek me fruta, me petë të freskët Strudel me mollë Biskota me petë të freskët* Biskota të ngjeshura* Biskota me brumë me maja Biskota me brumë me peta USHQIM I NGRIRË Strudel me mollë dhe gjizë Pica Patate të skuquara - të gatshme Kroketa, të pjekura në furrë 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150-160 160-170 150-160 160-170 160-170 170-180 150-160 140-150 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 25-35 25-35 45-65 15-25 50-70 40-60 15-25 15-25 20-35 20-30 50-70 20-30 20-35 20-35 Simboli * do të thotë se furra duhet të paranxehet duke përdorur sistemin e përzgjedhur të gatimit.

Gjatë pjekjes, tepsinë e thellë nuk lejohet të futni në udhëzuesin e 1.

31

NXEHËSI I POSHTËM DHE VENTILATORI

Përdoret për pjekjen e parorive të ulëta dhe zierjen e pemëve dhe perimeve. Përdorni udhëzuesin e 2 prej poshtë dhe modele jo shum të larta, që ajri i nxehtë qarkullojë edhe nga ana e sipërme e ushqimit.

2

ZIERJA

Ushqimin për zierje dhe gotat i përgatisni si zakonisht. Përdorni gotat me rrethin me nga gomina dhe kapakun prej qelqi. Mos përdorni gota me kapaka metalik dhe konserva metalike. Gotat le të jenë me madhësi të njejtë, të mbushura me përmbajtje të njëllojshme dhe mirë të mbyllura. Në tepsi të thellë futni 1 litër ujë të nxehtë (cca. 70 °C) dhe pastaj në të qitni 6 gota. Futni në furrë në udhëzuesin e 2.

Gjatë zierjes vëzhgoni artikujt ushqimorë dhe zini derisa lënda fluide në gota të fillojë të vlojë – deri te paraqitja e fluskave në ata. Lloji i ushqimit Udhëzimi (nga posh të) Tempera tura (°C) Koha e zierjes (min) Temperatu ra dhe koha pas fillimit të zierjes Koha e qën drimit në furrë (min) FRUTA Luleshtrydhe Fruta të forta Tul frutash PERIME Kastraveca turshi Fasule/karrota 2 2 2 2 2 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 / / / / 120°C, 45 60 min 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 32

PJEKJE E BUTË

Kjo veçori mundëson pjekje të butë, të ngadaltë dhe të njëtrajtshme e cila e lë ushqimin të butë dhe të lëngshëm. Kjo është e përshtatshme për të pjekur mish, për të gatuar peshk dhe për të pjekur brumëra vetëm në një raft.

Lloji i ushqimit MISH Rosë Rosto derri Shpatull derri Ragu derri Gjysëm pule Pulë PESHK Troftë Pesha (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/copë Udhëzimi (nga poshtë) Temperatura (°C) Koha e gatimit (min) 2 2 2 2 2 2 150 160 150 150 190 190 90-110 80-100 130-160 130-150 60-70 80-100 2 200 20-30 33

SHKRIRJA

Te kjo mënyrë, ajri qarkullon pa nxehësit e kyçur.

Për shkrirje janë të përshtatshme tortat me ajkë dhe kremë nga tëlyni, kulaçet dhe paroritë, buka dhe zhemljicat si dhe pemët e ngrira.

Në shumicën e rasteve rekomandohet që ushqimi të nxirret nga ambalazhi (mos harroni të nxjerrni sumbullat metalike eventuale).

Në gjysmën e kohës së shkrirjes, ushqimin rrotulloni, përzieni dhe ndani, nëqoftëse janë ngrirë njëri me tjetrin. 34

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Para pastrimit, aparatin shkyçni nga rrjeta elektrike dhe pritni të ftohet. Pastrimin dhe mirëmbajtjen nuk lejohet të zbatojnë fëmijët pa mbikqyrjen përkatëse!

Sipërfaqet e aluminizuara të aparatit

Pjesët e aluminizuara të aparatit i pastroni me lëndë pastruese fluide joabrazive, të cilat janë të dedikuara për këto sipërfaqe. Lëndën për pastrim e qitni në reckë të njomë dhe e pastroni sipërfaqen, pastaj sipërfaqen e shpërlani me ujë. Mos qitni lëndën për pastrim direkt në sipërfaqen e aluminizuar. Mos përdorni lëndë pastruese abrazive dhe spuzhva.

Kujdes: Sipërfaqja nuk guxon të vijë në kontakt me sprucues për pastrimin e furrave, për shkak se atë mund dukshëm dhe përgjithmonë ta dëmtojë.

Ana frontale e shtëpizës nga teneqeja jokoroduese

(varësisht nga modeli) Sipërfaqen e pastroni vetëm me lëndë të lehtë për pastrim (shkumë sapuni) dhe spuzhvë të butë, e cila nuk len gërvishtje. Mos përdorni lëndë të vrazhdëta për pastrim ose ato që pëmbajnë llugje, sepse me ata mund të dëmtoni sipërfaqen e shtëpizës.

Sipërfaqet e llakuara dhe pjesët nga masat artificiale

(varësisht nga modeli) Pullat, dorezat e derëve, etiketat dhe tabelat e shënimeve të mos i pastroni me lëndë dhe ndihmesa abrazive për pastrim, me lëndë për pastrim në bazë të alkoolit ose me vetë alkool. Menjëherë evitoni njollat me reckë joabrazive dhe ujë, që të mos vijë deri te dëmtimet në sipërfaqe. Përdorni edhe lëndë për pastrim dhe ndimesa për pastrim, që janë të dedikuara për sipërfaqet e tilla; këtu merrni në konsiderim udhëzimet e prodhuesit të lëndës për pastrim.

Sipërfaqet e sipër përmendura nuk lejohet të vijnë në kontakt me sprejet për pastrimin e furrave, për shkak se sipërfaqet e aluminizuara dëmtohen dukshëm dhe përgjithmonë. 35

PASTRIMI KLASIK I FURRËS

Për pastrimin e ndyrësirave kokëforte në furrë, mund të përdorni procedurat e zakonshme për pastrim (me lëndë për pastrim, resp. sprucues për furrë); pas llojit të tillë të pastrimit, me përpikshmëri shpërlani mbeturinat e lëndëve pastruese.

Furrën dhe pjesët e pajisjes pastroni pas çdo përdorimi, që ndotësirat të mos digjen brenda. Yndyrën e pastroni më së lehti me shkumë sapuni të lehtë, derisa furra është e ngrohët. Te ndotësija kokëforte ose e fuqishme përdorni lëndë pastruese të zakonshme për furra. Furrën e shpërlani me ujë të pastër, që të evitoni tërë mbeturinat e lëndëve për pastrim.

Kurrë mos përdorni lëndë pastruese agresive, mjete agresive për pastrim, spuzhva të vrazhdëta, evitues të ndryshkut dhe njollave. Furra, brendësia e furrës dhe tepsitë janë të shtresuara me emal të posaçëm, i cili ka sipërfaqe të lëmushtë dhe rezistuese. Kjo shtresë e posaçme mundëson pastrim më të lehtë te temperatura e dhomës. 36

PASTRIMI I FURRËS ME FUNKSIONIN AQUA CLEAN

1 Rrotulln PULLËN PËR PËRZGJEDHJEN E SISTEMIT TË PJEKJES në Aqua clean. PULLËN për TEMPERATURËN e rregulloni në 70°.

2 Në tepsi të thellë qitni 0,6 l ujë dhe e vëndoni në udhëzuesin e poshtëm.

3 Pas 30 minutash, mbeturinat e ushqimit në emal të furrës zbuten dhe mund t’i fshini me reckë të njomë.

Sistemin Aqua clean e përdorni kur është furra krejtësisht e ftohur.

37

NXJERJA DHE PASTRIMI I UDHËZUESVE TELESKOPIK PREJ TELI DHE TËRHEQËS

Udhëzuesit i pastroni vetëm me lëndë pastruese të zakonshme.

A Udhëzuesit i kapni në anën e poshtme dhe i tërheqni përbrenda brendësisë së furrës.

B Në anën e epërme i nxjerrni nga vrimat.

38 Nuk lejohet pastrimi i udhëzuesve teleskopik në makinën për pastrimin e enëve.

MONTIMI I PJESËVE KATALITIKE

Udhëzuesit i pastroni vetëm me lëndë pastruese të zakonshme.

Nxjerrni udhëzuesit prej teli, resp. teleskopik. 1 Udhëzuesit i varni në pjesën katalitike. 2 Bashkarisht i varni në vrimat e parapara dhe i tërheqni naltas.

Te montimi i udhëzuesve teleskopik tërheqës (tërheqja e plotë) me pjesët katalitike, futni mbaresat e bashkangjitura në hapësirat e poshtme në murinë e furrës dhe mbaresat instaloni në udhëzues.

Mbaresat janë të dedikuara për shtërngimin më të mirë të udhëzuesve.

Pjesët katalitike nuk lejohet të pastrohen në makinën për pastrimin e enëve.

39

PASTRIMI I TAVANIT TË FURRËS

(varësisht nga modeli) Për shkak të pastrimit më të lehtë të tavanit të furrës, në aparat është instaluar infra nxehës i epërm palosës. Para pastrimit të furrës nevojitet të nxjerrni tepsitë, grillën dhe udhëzuesit. Nxehësin e tërheqni aq gjatë saqë të lironi shufrën e tërthortë, që të del nga vendi i vetë në anën e majtë dhe të djathtë të furrës.

Nuk lejohet përdorimi i nxehësit në pozicion të lëshuar. Pas pastrimit, në procedurë të njejtë nxehësin e futni sërish në vend të vetë, që shufra e tërthortë të klikojë në vend të vetë.

40 Shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike.

Nxehësi nevojitet të jetë i ftohtë, përndryshe egziston rreziku i djegieve.

HEQJA DHE RIVËNIA E DERËS SË FURRËS

(në varësi të modelit) 1 Në fillim, hapeni derën plotësisht (deri ku mund të shkojë).

2 A Rotullojini bllokuesat mbrapsht deri në fund (në rastin e mbylljes B Me sistemin e mbylljes së butë, rrotullojini bllokuesat mbrapsht me C Nëse pajisja ka një sistem GentleClose (me mbyllje të ngadaltë), ngrini me ngadalë shulin (shulat) e derës dhe tërhiqeni 3 Mbyllni derën ngadalë derisa shuli (shulat) të jetë në një vijë me kapanxhat. Ngrini ngadalë derën dhe tërhiqeni nga të dyja kapanxhat me mentesha në pajisje.

Për të rivendosur derën, veproni në mënyrë të kundërt. Në qoftë se dera nuk hapet ose mbyllet siç duhet, sigurohuni që nivelet e mentesheve të jenë në të njëjtën vijë me shtratet e mentesheve.

Kur rivendoset dera, sigurohuni gjithmonë që mbajtëset e mentesheve të jenë të vendosura siç duhet në shtratet e mentesheve për të mos lejuar mbylljen e papritur të menteshesë kryesore, e cila është e lidhur me një zembrek të fortë. Në qoftë se zembreku është i tendosur, ka rrezik pjagosjeje.

41

BRAVA E DERËS

(në varësi të modelit) Për ta hapur, shtyjeni ngadalë në të djathtë me gishtin e madh dhe tërhiqni derën në drejtimin jashtë në të njëjtën kohë.

Kur dera e furrës është e mbyllur, brava e derës do të kthehet automatikisht në pozicionin fillestar.

ÇAKTIVIZIMI DHE AKTIVIZIMI I BRAVËS SË DERËS Furra duhet të jetë e ftohur plotësisht.

Në fillim, hapni derën e furrës.

90° klik Shtyni bravën e derës në të djathtë me 90° me gishtin tuaj të madh të dorës derisa të dëgjoni një klikim. Brava e derës nuk është çaktivizuar.

Për të riaktivizuar bravën e derës, hapni derën e furrës dhe përdorni gishtin tregues të dorës së djathtë për të tërhequr levën drejt vetes.

42

MBYLLJA E ZBUTUR E DERËS

(në varësi të modelit) Dera e furrës është e pajisur me një sistem i cili zbut forcën mbyllëse të derës, duke filluar në këndin 75-gradë. Ajo lejon një mbyllje të lehtë, të qetë dhe të butë të derës. Një shtyrje e lehtë (në këndin 15-gradë afër pozicionit të derës së mbyllur) është e mjaftueshme që dera të mbyllet automatikisht dhe butësisht.

Në qoftë se forca e përdorur për të mbyllur derën është shumë e fortë, efekti i sistemit do të zvogëlohet ose sistemi do të anashkalohet për siguri.

43

NXJERRJA DHE INSTALIMI I XHAMIT TË DERËS

Xhamin e derës mund të pastroni edhe nga ana e brendëshme, por nevojitet ta nxjerrni. Hiqni derën e furrës (shiqo kapitullin Nxjerja dhe instalimi i derës së furrës).

1 Lehtë çoni bartësit në anën e majtë dhe të djathtë të derës (shenja 1 në bartës) dhe pastaj i tërheqni lehtë anash prej xhamit (shenja 2 në bartës).

2 Xhamin e derës e kapni në skajin e poshtëm, pak e çoni që të del nga bartësi dhe e nxjerrni.

3 Xhamin e tretë të brendshëm (e kanë vetëm disa modele), e nxjerrni ashtu që e çoni dhe nxjerrni. Nxjerrni edhe gominat në xham.

Xhamin e instaloni në rradhitje të kundërt. Shenjat (gjysëmrreth) në derë dhe xham nevojitet të mbulohen.

44

NDËRRIMI I LLAMBËS

Llamba është material shpenzues dhe garancioni për të nuk vlen. Para ndërrimit të llambës nxjerrni tepsitë, grillën dhe udhëzuesit.

(Llamba halogjene: G9, 230 V, 25 W, llamba e rëndomtë E14 25W 230V) Me kaçavidhën e rrafshë e lironi kapakun e llambës dhe e nxjerrni. Nxjerrni llambën.

Kujdeseni që të mos dëmtoni emalin.

Zhvidhoni kapakun e llambës dhe nxjerni llambën.

Përdorni mbrojtjen që të mos digjeni. 45

TABELA E PENG. DHE GABIMEVE

Pengesa/gabimi Shkaku Sensorët nuk përgjigjen, përmbajtja në ekran e ngrirë… Siguresa e shtëpisë shpesh shkyçet...

Ndriçimi i derës nuk funksionon...

Shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike për ca minuta (zhvidhoni siguresën ose shkyçni tastin kryesor), pastaj përsëri kyçni në rrjetë dhe kyçni furrën.

Thirrni shërbimin servisor.

Ndërrimi i llambës së furrës është i përshkruar në kapitullin “Pastrimi dhe mirëmbajtja”.

Ëmbëlsirat dobët të pjekura..

A e keni rregulluar me rregullsi temperaturën dhe sistemin e nxehësve? A është e mbyllur dera e furrës?

Nëqoftëse edhe pas marrjes në konsiderim të këshillave të mësipërme nuk keni patur sukses të evitoni pengesat, thirrni servisin e autorizuar. Ndreqja e prishjeve resp. reklamacionet që janë shkaktuar për shkak të aderimit ose përdorimit të gabimshëm të aparatit nuk janë lëndë e garancionit. Shpenzimet e ndreqjeve në këto raste i mbulon vetë përdoruesi. 46 Para fillimit të ndreqjes, aparatin nevojitet ta shkyçni nga rrjeta elektrike (me shkyçjen e siguresës ose nxjerrjen e kabllosë kyçëse nga priza).

HUDHJA

Ambalazhi i prodhimeve është i bërë nga materialet e pranueshme për ambientin, të cilët pa rrezik për mjedisin përsëri mund të ripunohen (reciklohen), deponohen ose asgjësohen. Për këtë qëllim materialet e ambalazhit janë edhe të shenjuar. Simboli në prodhim ose ambalazhin e tij shënon që me prodhimin nuk lejohet të veproni siç me mbetjet e rëndomta të amvisërisë. Prodhimin dërgoni në vendin përkatës për përpunim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Me mënyrën e rregullt të hudhjes, resp. asgjësismit të prodhimit do të ndihmoni parandalimin e pasojave eventuale negative dhe ndikimet në mjedis dhe shëndetin e njerëzve, të cilët do të mund të paraqiteshin në rast të hudhjes së parregullt të prodhimit. Për informata të hollësishme mbi hudhjen ose ripërpunimin e prodhimit, informohuni te organi komunal kompetent për menaxhimin e mbeturinave, shërbimin komunal ose në shitoren ku e keni ble prodhimin.

Marrim të drejtë për ndryshime eventuale dhe gabime në udhëzimet për përdorim.

47

www.gorenje.com

EVP_MULTI sq (09-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement