Gorenje IS655ST Pianurë me induksion Manuali i perdoruesit

Gorenje IS655ST Pianurë me induksion Manuali i perdoruesit
SQ
UDHËZIM DETAJISHT
PËRDORIMI
PËR PANELIN E
INDUKSIONIT
www.gorenje.com
I nderuar klient,
Keni blerë një produkt nga linja jonë
e re e produkteve shtëpiake. Është
dëshira jonë, që produkti jonë t’ju
shërbejë sa më mirë.
Përpara instalimit dhe përdorimit të
mjetit shtëpiak lexoni këtë udhëzim
përdorimi. Përmban informacione
të rëndësishme, se si të përdorni në
mënyrë të sigurtë dhe ekonomike
aparaturën shtëpiake. Udhëzimin
ruajeni së bashku me aparaturën
shtëpiake për përdorim tjetër të
mundshëm.
Udhëzimin për përdorimin mund ta
gjeni po ashtu tek faqet e internetit:
www.gorenje.com / <http://www.
gorenje.com/>
Informacione të rëndësishme
Ide, shënime
PËRMBATJA
4
INFORMATA TE RENDESISHME INSTRUKSIONE DHE
REKOMANDIME
8
PERSHKRIMI DHE PERDORIMI I PAJISJES ELEKTROSHTEPIAKE
11
PERDORIMI I PAJISJES ELEKTROSHTEPIAKE
HYRJA DHE
PËRSHKRIMI
PËRDORIMI
18 LAJMERIMI I GABUAR
19 PARIMET E PERDORIMIT TE PLLAKES INDUKTIVE TË ZIERJES
20 PASTRIMI DHE MIREMBAJTJA
MIRËMBAJTJA
DHE REKLAMIMI
21 REKLAMIMI
22 MENYRA E PERDORIMIT DHE LIKUIDIMI I AMBALAZHEVE
23 LIKUIDIMI I PAJISJEVE PAS KONSUMIMIT TE TYRE
24 UDHEZIMET PER INSTALIM
INSTALIMI
28 LIDHJA E PAJISJES ELEKTROSHTEPIAKE ME RRJETIN ELEKTRIK
TË DHËNAT
TEKNIKE
513670
30 TE DHENAT TEKNIKE
3
INFORMATA TE RENDESISHME
INSTRUKSIONE DHE
REKOMANDIME
MASA SIGURIE
Fëmijët e moshës tetë vjeçare e më shumë dhe personat me
kapacitet të dobët fizik, sensorik dhe mental ose me njohuri
dhe eksperiencë të mangshme, mund të përdorin aparatin
në fjalë nën mbikqyrje adekuate ose në qoftë se kanë marrë
udhëzime të përshtatshme sa i takon përdorimit të aparatit dhe
në qoftë se i kuptojnë rreziqet lidhur me përdorimin e aparatit.
Nuk lejohet që fëmijët të pastrojnë aparatin dhe të ndërmarrin
veprime për mirëmbajtje në të, pa mbikqyrje adekuate.
KUJDES! Rrezik zjarri: mos vendosni asgjë mbi sipërfaqet
vluese.
KUJDES! Gatimi me dhjamë ose vaj në panelin e vlimit pa
mbikqyrje mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të çojë në
lindjen e zjarrit. ASNJËHERË mos e fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj flakët mbulojini për shëmbull me
kapak ose me copë të lagët.
VINI RE! Proçesi i gatimit duhet të jetë gjithmonë nën
mbikqyrje.
Proçesi kohëshkurtër i gatimit duhet të jetë pa ndërprerje në
mbikqyrje.
Pas përdorimit fikni elementin e gatimit me çelësin drejtues dhe
mos u mbështetni tek detektori i enës.
Mos vendosni mbi panelin induktiv të gatimit anjë objekt metalik si
thika, pirunj, lugë dhe kapakë, sepse mund të nxehen.
513670
4
KUJDES ! Në qoftë se sipërfaqja e pllakës vluese ose ndonjë
pjese të saj ka plasur, fikeni pajisjen dhe siguresën, që ti largoheni
mundësisë së aksidentit nga rryma elektrike.
Gjatë pastrimit të pajisjes asnjë herë mos përdorni pastrues me
avull apo presion. Ka rrezik të prekeni nga rryma elektrike.
KUJDES ! Përdorni pengues të panelit të gatimit të konstruktuara
nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të treguar nga prodhuesi
i pajisjes në mënyrën e përdorimit si të përshtatëshme ose
pengues të vendosur në pajisje. Përdorimi i pengesave jo të
rregullta mund të shkaktojë aksidente.
PARALAJMËRIM
Pajisja mund të lidhet me rrjetin elektrik vetëm nga tekniku i
servisit ose personi përgjegjës profesional.
Manipulimi me pajisjen ose ndërhyrja jo profesionale mund të
çojë në plagosje të rëndë, ose dëmtim të pajisjes. Instalimin, të
gjitha rregullimet, riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje duhet të
bëhen gjithmonë nga tekniku i servisit ose personi përgjegjës
nga ana profesionale.
Tek shpërndarësi i fortë i energjisë elektrike para pajisjes
duhet vendosur pajisja për çlidhjen e të gjitha poleve të
pajisjes nga rrjeti, që ka largësi kontakti në gjendjen e
lidhjes të paktën 3 mm. (më tej në tekst përmëndet si çelësi
kryesor).
513670
Pllaka zierese duhet te jete e lidhur me rrjetin elektrik me
nje rryme te caktuar i cili eshte i dhene ne kapakun tipor,
me prizen qe i pergjigjet fuqise se pllakes zierese (shiko
me poshte „Lidhja e pajisjeve elektroshtepiake me rrjetin
elektrik“Daten e realizimit te instalimit beheni me konfirmim
ne garancine.
5
Produkti është caktuar vetëm për gatim. Mos e përdorni
për qëllime të tjera, p.sh. për ngrohje të mjedisit. Mos i veni
enët bosh në zonën e gatimit.
Produkti është caktuar vetëm për gatim. Mos e përdorni
për qëllime të tjera, p.sh. për ngrohje të mjedisit. Mos i veni
enët bosh në zonën e gatimit.
Gjatë pastrimit apo riparimeve mbyllni çelësin kryesor të rrjetit
elektrik.
Mos e përdorni pllakën xhamqeramike si vënd për vendosjen
e enëve. Rrezikohet të krijohen gërvishtje, por edhe
dëmtime. Mos e ngrohni ushqimin në enë me letër varaku,
enë plastike dhe të ngjajshme. Rrezik i shkrirjes, zjarrit ose
edhe dëmtimit të pllakës së vlimit.
Nese pllaka zierese nuk eshte ne pune, duhet qe te gjithe
elementet komanduese te saj te jene te mbyllur.
Ne rast ndryshmi te mjedisit, ku eshte i instaluar pajisja
elektroshtepiake (puna me lende lyese, ngjitese etj) duhet
gjithmone te fiket burimi kryesor i rrymes energjitike.
Gjate manipulimit me pajisjen elektroshtepiake, perkatesisht
gjate lenies se saj pa pune per nje kohe te gjate, mbyllni
çelsesin kryesor te burimit te energjise elektrike para pajisjes
elektroshtepiake.
Ju rekomandujme qe te drejtoheni njehere ne dy vjet tek firma e
servisit me kerkesen per kontroll te funksionit te pllakes. Keshtu
do ti shmangeni defekteve te mundeshme dhe zgjasni jeten e
pllakes zierese.
513670
6
Simboli tek produkti ose në ambalazhin e tij tregon, që ky prodhim
nuk përket tek mbeturinat shtëpiake. Atë duhet ta çoni në vendin
e grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Duke siguruar likuidim të rregullt të këtij produkti ju ndihmoni
në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin
e popullit, të cilat ndryshe do të ndodhin me likuidimin jo të
rregullt të këtij prodhimi. Informim më të imët mbi riciklimin e këtij
prodhimi e siguroni tek zyrat përkatëse vendore, shërbimet për
likuidimin e mbetjeve shtëpijake ose në dyqanin, ku e keni blerë
prodhimin.
QËLLIMI I PAJISJES
Pajisja është caktuar për përgatitjen e zakonshme të ushqimeve në shtëpi dhe nuk duhet
të përdoret për qëllime të tjera.Mundësitë e ndryshme të përdorimit të tij janë paraqitur në
mënyrë të plotë në këtë manual.
513670
Gjatë përdorimit të pllakës qelqoqeramike induktive të zierjes,
MOS VENDOSNI asnjë pajisje shtesë (të tilla si të ashtuquajturat
unazat e reduktimit ose jastëk induktiv që ju lejon të përdorni
me enë me fund jo-magnetik) në mes të fundit të enës dhe tek
sipërfaqja e pllakave qeramike. Duke përdorur pajisje të tilla, ato
mund të dëmtojnë pajisjen dhe mund të ndodhë ndonjë rrezik i
lartë i djegjes.
7
PERSHKRIMI DHE PERDORIMI I
PAJISJES ELEKTROSHTEPIAKE
1. Zona zierese
2. Paneli komadues – KOMANDIM ME KONTAKT (TOUCH CONTROL)
Pajisja elektroshtepiake eshte e destinuar per vendosjen ne vendin e caktuar ne tavolines e
punes se rafteve te guzhines.
Goma izoluese e ngjitur ne cep te zones zierese ndalon rrjedhjen e lengjeve nen zonen
zierese.
Pjesa kryesore e pajisjes elektroshtepiake eshte pllaka zierese prej qelqi dhe qeramike, ne
te cilen jane te fiksuara te gjtha pjeset e tjera si mbajtese, mblulese dhe elektrike te pajisjes
elektroshtepiake.
Sipërfaqet e zonave vluese janë përshtatur përmasave të enëve të zakonshme vluese.
Nuk rekomadohet perdorimi i eneve madhesija e se cilave kalon madhesine e diagramit qe
tregon zonen zierese.
Tejnxehja e zones se zierjes ndodh vetem ne pllaken qelqoqeramike.
Sinjalizimi i nxehtesise se mbetur sinjalizon rritjen e temperatures se siperfaqes se zones
zierese pas fikjes. Drita sinjalizuese fiket pas kesaj ftohje te zones zierese ku tashme nuk ka
rrezik djegje.
513670
8
ZHURMA NORMALE GJATË PUNIMIT TË PAJISJES ME NGROHJE
INDUKSIONI
513670
Gjatë ndezjes së ngrohjes në nivelin maksimal ose në vartësi të tipit të zgjedhur të enës,
pajisja mund të bëjë zhurma të ndryshme si për shëmbull fishkëllim, zhurmë ose plasaritje.
Këto zhurma zhduken duke ulur shkallën e ngrohjes. Sasia e ushqimit të zier dhe mënyra e
gatimit mund të influencojë intensitetin e zhurmave.
Pajisja përmban ventilator ftohës, i cili ndizet gjatë indikimit të temperaturës më të lartë.
Nëse temperatura është akoma e lartë, ventilatori mund të vazhdojë të punojë edhe pas
fikjes së zonave të zierjes.
Zhurmat e përmëndura janë shprehje normale e ngrohjes së induksionit dhe nuk tregojnë
asnjë difekt.
9
ENET PER ZIERJE PER ZONAT INDUKTIVE
Zierja me ane te induksionit perdor manjetismin per gjenerimin e nxehtesise. Prandaj enet
duhet te permbajne hekur. Kontrolloni me ane te manjetit, nese eshte ena manjetike.
Fundi i enës së përdorur për zonën induktive të vlimit mund ta ketë diametrin më të vogël
ose të njëjtë si sipërfaqja e zonës së specifikuar të vlimit dhe pikërisht në këtë madhësi:
ø140 deri ø200 mm – për zonat e veçanta,
ø200 deri 200 x 400 mm – për zonën flexi.
Kerkesat e tjera per enet – "shiko me poshte„ Parimet e perdorimit te pllakes prej qelqi
dhe qeramike.
513670
10
PERDORIMI I PAJISJES
ELEKTROSHTEPIAKE
Pajisja duhet te perdoret vete sipas udhezuesit dhe vetem nga
personat e rritur.
Nuk lejohet lenia e femijeve pa kontroll tek pajisja qe eshte ne
pune.
Zona zierese elektrike eshte pajisje qe kerkon kontroll.
Personat me stimulatorin e zemres apo pompen e insulines
mund ta perdorin pajisjen elektroshtepiake vetem me kusht se
impiantet e tyre te jene sipas normave te 89/336/CEE.
513670
PANELI KOMANDUES
11
KUJDES
Komandimi me ane te sensoreve eshte aktivizuar me ane te vendosjes se gishtit ne
simbolet perkatese, ne pllaken prej qelqi dhe keramike. Panelin komandues mbaheni ne
gjendje te paster dhe te thate.
Mos vendosni asgje ne Pamelin komandues te zones zierese.
Mos lejoni qe siperfaqen zierese te pllakes ta perdorin apo pastrojne femijet.
Kudjes nga ndezja jo e kerkuar e pajisjes elektroshtepiake, psh nga kafshet shtepiake!
Gjate heqjes nga puna te zones gatuese nga rrjeti elektrik anullohen dhe parametrat e vendosur.
Ne zonen induktive gatuese asnjeher mosvendosni ushqime te ambalazhuara me folie
alumini, pirunj, luge te eneve, dhe mjete te tjera metalike. Me ndezjen e padeshuruar apo
te rasteishme te pajisjes elektroshtepiake, keto mjete mund te ndizeshin shpejte dhe te
shkakaktojne djegeje apo demtim.
Gjate heqjes se enes nga zona induktive brenda 5 sekonda ndodh fikja e pllakes zierese.
Pas perdormit fikeni zonen induktive me ane te komaduesit dhe mos u mbeshtetni tek
fikja automatike (njohja e enes).
Fuqia e zonave vluese rregullohet nëpërmjet të 9 shkallëve (niveleve), që zgjidhen me
ndihmën e senzorit „B“ në panelin e komandimit.
NDEZJA E PLLAKËS INDUKTIVE
Shtypni senzorin A (çelësi). Ndriçojnë
simbolet e dispjejeve komanduese
„C“, „D“ dhe „E“. Nëse nuk bejme nje
perzgjdhje tjeter brenda 60 sec, ndodh fikja
automatike e pllakës induktive zierëse.
NDEZJA E ZONËS SË GATIMIT
Me shtypjen e senzorit „C“ ose „D“ zgjedhim zonën vluese përkatëse ose zonën flexi.
Deri në 5 sekonda pas ndezjes së pllakës vluese me ndihmën e senzorit „B“ vendosim
shkallën e kërkuar të fuqisë (1-9).
NJOHJA E ENES TEK ZONA INDUKTIVE ZIERESE
513670
Nese eshte zona zierese e ndezur dhe ne
te nuk eshte vene asnje ene apo nje ene
shume e vogel, nuk ndodh kalimi i energjise.
Kete e tregon nje simbol ndricues " ".
Nese ne zonen zierese vihet nje ene e
pershtatshme, ndizet funksioni i caktuar
i fuqise dhe nr me vleren e tij ne tregues
ndicojne. Energjija nderpritet nese ena
hiqet. Ne treguesin e shkalles se fuqise
shfaqet prape simboli ndricues " ".
12
Nese ne zonen zierese vendosim nje ene te vogel, permasat e se ciles nuk jane me te vogla
se permasat minimale te nevojshme per venien e zones zierese ne pune, do te jepet vetem
ajo fuqi, qe i pergjigjet permasave te enes.
REGJIMI TEJKALUES (ZONA FLEX)
Zonat vluese në anën e djathtë dhe të majtë mund të përdoren si zona të veçanta vlimi (e
përparme dhe e pasme) ose të bashkuara në një zonë flexi 200x400 mm (IS756ST).
Për tipet IS655ST mund të përdoren veçanërisht zonat e zierjes në anën e majtë (përpara dhe
mbrapa) ose së bashku tek regjimi i tejkalimit, zonat e zierjes në anën a djathtë mund të përdoren
veçanërisht.
Për të aktivuar zonën flexi shtypim senzorin „D“.
Poçen (ø200) tani mund ta lëvizim nga zona e përparme e vlimit në të prasmen (ose e kundërta),
zona flexi automatikisht zbulon pozicionin dhe përcakton fuqinë në zonën përkatëse.
Për kalimin e drejtë të fuqisë gjatë përdorimit të zonës flexi poçja (ø200) duhet të vendoset në
pjesën e përparme ose të prasme të kësaj zone.
Mund të përdoret gjithashtu enë me formë të zgjatur deri në madhësinë 200x400 mm.
Ena e zgjatur mund të vendoset kudo në sipërfaqen e zonës flexi.
INDIKIMI I ENERGJISE SE MBETUR
Pas fikjes se zones zierese, nese kjo zone
e ka temperaturen me shume se 60°C,
ne displej shfaqet sinjali ndricues „H“,
qe sinjalizon rritjen e temperatures se
siperfaqes se zones zierese.
Ky sinjalizim kufizon mundesine e djegjes
tek zona e fikur. Vendi i nxehte i zierjes
mund te shfrytezohet nga ana energjitike.
SIGURESA PËR FËMIJË
Siguresa për fëmijët shërben për kufizimin e kryerjes së ndryshimeve gjatë gatimit ose për
kufizimin e përgjithshëm të përdorimit të mjetit.
PËRDORIMI
Ndizni panelin e gatimit duke shtypur senzorin „A“. Me shtypjen e senzorit „H“ aktivizojmë
sigurimin e fëmijëve. Shkronjat „Lo“ dalin në displej mbi senzorin „E“.
Aktivizimin mund ta bëjmë edhe kur njëra nga zonat e vlimit është aktive.
DEAKTIVIMI
513670
Shtypni dhe mbajeni afërsisht për 3 sekonda senzorin „H“.
Shkronjat „Lo“ zhduken, pllaka vluese është gati për përdorim.
13
FIKJA E ZONES ZIERESE
Funksioni i fikjes komplet mund te realizohet pa marre parasysh rregjimin e punes se
zones zierese me shtypjen e butonit „ndezur/fikur“(Simboli „A“).
Kur eshte zona zierese e fikur, degjohet nje sinjal akustik dhe te gjitha simbolet (fiken nese
ne ndonjerin prej displejeve nuk eshte shfaqur sinjalizimi i energjise se mbetur apo alarmi).
FUNKSIONI I FUQISE SE RRITUR „POWER BOOST“
Funksioni „POWER BOOST“ sherben per dhenien e shpejte te nje fuqije maksimale per
zonen perkatese zierese.
Koha e punes se zones zierese ne kete rregjim eshte maksimalisht 5 minuta. Pas kalimit te
kesaj kohe behet automatikisht ulja e fuqise ne shkallen 9.
Nëse gjatë përdorimit të funksionit „POWER BOOST“ është mbyllur edhe zona e dytë
induktive në të njejtën anë të pllakës vluese, pastaj automatikisht ulet fuqia e kësaj zone
vlimi në shkallën „2“.
Me funksionin „POWER BOOST“ janë të pajisura të gjitha zonat e vlimit.
AKTIVIMI I FUNKSIONIT „POWER BOOST“
Vendosni një shkallë të çfardoshme të fuqisë në zonën e vlimit.
Shtypni senzorin „G“ për aktivizimin e funksionit „POWER BOOST“.
Në displej të zonës përkatëse gjatë kohës së aktivizimit del shkronja „b“.
DEAKTIVIMI I FUNKSIONIT „POWER BOOST“
Duke zgjedhur çdo shkallë në senzorin „B“ arrihet deaktivimi i funksionit „POWER BOOST“.
FUNKSIONI I MBAJTJES SË USHQIMIT NË GJENDJE TË
NGROHTË
Me ndihën e fuqisë së ulët ushqimin e
mbajmë në gjëndje të ngrohtë.
Funksioni mund të përdoret në të gjitha
zonat e vlimit.
513670
14
AKTIVIMI I FUNKSIONIT TË MBAJTJES SË USHQIMIT NË GJËNDJE TË
NGROHTË
Ndizeni pllakën vluese duke shtypur
senzorin „A“.
Duke shtypur senzorin „C“ ose „D“ zgjedhim
zonën përkatëse vluese ose zonën flexi.
Me shtypjen e senzorit „F“ aktivizojmë
funksionin që të mbajmë në gjendje të
ngrohtë ushqimin.
Në displejin e zonës vluese shfaqet simboli " ".
DEAKTIVIMI I FUNKSIONIT MBAJTJA E USHQIMIT NË GJËNDJE TË
NGROHTË
513670
Shtypin senzorin „C“ ose „D“, zgjedhim zonë vluese përkatëse ose zonën flexi, tek e cila
është aktivizuar funksioni për mbajtjen e ushqimit në gjëndje të ngrohtë.
Deaktivimin e funksionit e bëjmë duke shtypur senzorin „F“ ose duke vendosur fuqinë e
senzorit „B“.
Deaktivimin e funksionit e realizojmë me vendosjen e rendimentit nëpërmjet senzorit „B“.
15
MATESI I KOHES (TIMER)
Zona zierese eshte e pajisur me nje celes kohor, qe mund te punoje ne dy rregjime:
a) me minute
b) caktimim i zones zierese (caktimi i kohes se punes se zones zierese)
MINUTA
Celesi i rrjetit – rregjimi minuta.
Sherben per caktimin e kohes. Pas mbarimit te kohes se percaktuar degjohet nje sinjal akustik.
Funksionin e llogaritësit të minutave mund ta aktivojmë vetëm nëse paneli i ndërtuar është
i ndezur dhe në të njëjtën kohë një zonë gatimi duhet të jetë aktive.
PËRDORIMI
Ndizni pllakën zierëse me senzorin „A“.
Zgjedhim zonën e gatimit duke shtypur senzorin „C“ ose „D“.
Me ndihmën e senzorit „B“ përcaktoni shkallën e kërkuar të rendimentit (1 – 9).
Prisni më shumë sesa 5 sekonda deri sa të pushojë të jetë aktiv senzori i zgjedhjes të zonës së gatimit.
Pastaj shtypni senzorin e matësit të kohës „E“.
Në displej mbi senzorin ndriçon numri 10.
Me ndihmën e senzorit „B“ vendosni sasinë e dëshiruar të minutave.
Me përsëritjen e shtypjes së senzorit kohëmatës „E“ dhe me përdorimin e senzorit „B“
mund të vendosim kohën në disa dhjetra minuta.
Pasi kalon koha e vendosur displeji tregon vlerën „00“ dhe sinjali me zë tregon 30 sekonda.
Aktiviteti i zonës aktive të gatimit nuk influencohet me regjimin e llogaritësit të minutave.
CAKTIMI I KOHES SE ZONES ZIERESE
Regjimi i caktimit kohor te zones zierese sherben per mbylljen e punes se zones zierese
pas kalimit te kohes se percaktuar. Pas mbylljes se punes degjohet nje sinjal akustik.
Funksionin e caktimit kohor te zones zierese mund ta aktivizojme vetem ne gjendjen e
ndezur te zones dhe zones se aktivizuar shkalla e fuqise 1-9.
MËNYRA E PËRDORIMIT
Ndizeni pllakën e kërkuar me shtypjen e senzorit „A“.
Me shtypjen e senzorit „C“ dhe „D“ zgjedhim zonën e kërkuar të vlimit.
Me ndihmën e senzorit „B“ arrijmë vendosjen e shkallës së kërkuar të fuqisë (1-9).
Mbajeni 5 sekonda të shtypur senzorin „E“ të kohëmatësit dhe me ndihmën e senzorit „B“
vendosni kohën e kërkuar, pas kalimit të kohës së përmënduar pllaka vluese duhet të fiket.
Pas kalimit të kohës së përmëndur tingëllon sinjali zanor dhe zona e vlimit mbyllet.
Funksionin e kohës së zonës vluese mund ta përdorim njëkohësisht në të gjitha zonat vluese.
Duke ndezur zonën tjetër të vlimit me shtypjen e senzorit C ose „D“ dhe më pas me shtypjen e
senzorit „E“ të kohëmatësit mund të vendosim kohën e mbarimit tek zonat e tjera vluese.
Në displej shfaqet koha e mbetur deri në fikjen e zonës vluese. Koha e paraqitur përket tek
ajo zonë vluese, tek e cila ndriçon pika dhjetore pranë shkallës së fuqisë së paraqitur.
Ndriçimi i pikës dhjetore tek numrat e tjerë të shkallëve të fuqisë, simbolizojnë kohën e
513670
16
vendosur të fikjes për zonën konkrete.
Për të bërë zero kohën e vendosur të zonës së vlimit, shtypni senzorin „E“ dhe më pas
vetëm e mbani të shtypur afërsisht për 2 sekonda.
Shembujt e veprimeve gjate vendosjes se shkalleve te fuqise
Shkalla 0
Mbyllur.
Shkalla 1 - 3
Per mbajtjen e lengut ne gjendjen e vaket.
Per nxehjen e ngadalte pa rrezik djegje.
Per shkrirjen e gjalpit, çokollates.
Shkrirje te akullit.
Per zierjen e nje sasije te vogel lengu.
Shkalla 4 - 6
Zierje intensive.
Mbajtjen ne zierje ten je sasije te madhe lengu.
Zierjen me avull.
Shkalla 7 - 9
Per pergatitjjen e ushqimeve qe kerkojne nxehje te shpejte
dhe nje temperature te larte (bifteket, patate te skuqura).
Per nxehjen e ushqimit para kalimit ne shkallen me te ulet.
KUFIZIMI I KOHES ZIERESE TE ZONES
Zondat zierese kane nje kufizim automatik te kohes se punes. Koha e panderprere e punes se
çdo zone zierese eshte varur nga shkalla e zgjedhur e nxehjes, (shiko me poshte tabelen).
Si parashikim eshte se gjate kohes se perdorimit nuk realizohet asnje ndryshim ne caktimin e
zones zierese.
Kur aktivohet kufizimi i kohes se punes, zona gatuese fiket., shfaqet nje sinjal akustik dhe ne
displej shfaqet „H“.
Mbyllja automatike ka ndaj kufizimit te kohese punes perparesi Kjo do te thote se fiket atehere
kur kalon koha automatikisht (psh eshte i mundur nje fikla automatike me 99 minuta dhe
shkallen e nxehjes ne 9).
SHKALLA E FUQISE
KOHA MAKSIMALE (ORË)
1
8
2
8
3
8
4
4
5
4
6
4
7
2
8
2
9
2
P
5 (minuta)
513670
P - funksioni i rritur i fuqise „BOOSTER“
17
LAJMERIMI I GABUAR
(ndizet E dhe nr i defektit)
E1/E2 – FURNIZIMI ME RRYMË JO TË PËRSHTATSHME
Duhet kontrolluar lidhja e pllakës induktive vluese dhe rrymës së qarkut të furnizimit.
E3/E4/E5 – TEJNXEHJA E ZONES ZIERESE
Mbinxehja e zones zierese ndodh psh gjate lenies se nje ene bosh ne zonen zierese te
ndezur, gjate gatimit etj. Ne kete rast lereni pajisjen te ftohet.
Ne rast shfaqje te nje kodi tjeter te defektit drejtohuni tek servisi
i autorizuar.
513670
18
PARIMET E PERDORIMIT TE
PLLAKES INDUKTIVE TË ZIERJES
Pllaka qeqloqeramike ploteson me nje
perdorim te kujdesshem sipas udhezimit te
gjitha kerkesat ndaj saj ne shtepi.
Para perdorimit te pare te pajisjes
elektroshtepiake eshte e nevojshme te fikim
çelesin kryesor dhe pajisjen ta pastrojme
mire (mjetet pastruese shiko kapitullin
„pastrimi dhe mirembajtja”). Nga pajisja
hiqni afishen e reklamës, e cila gjëndet e pozicionuar tek cepi i panelit xhamoqeramik.
Pajisjen mund ta perdorin sipas udhezmit vetem persona te rritur.
Nuk lejohet qe femijet pa kontroll te qendrojne tek pajisja qe eshte ne pune.
Pllaka gatuese elektrike eshte pajisje qe kerkon mbikqyrje.
Mos nxehni ene smalti boshe, fundi i te cilave mund te demtohet dhe gjate zhvendosjes se
enes te gervishti siperfaqen e zones zierese.
Nukj jane te pershtashme ene jo te rafsheta.
Per arritjen e rezultateve me te mira (gjate zierjes ne zonen induktive) duhet qe fundi i
eneve metalike 2-3 mm i trashe, tek enet inox (forma sendviç) 4-6 mm e trashe.
Gjate temperatures se dhomes duhet qe fundi te jete pak i thelle, sepse me nxehje
zgjerohet dhe do te qendroje ne siperfaqe drejt. Me ket eshte e siguruar humbaja minimale
e nxehtesise gjate kontaktit me siperfaqet.
Pllaka qeqlqoqeramike nuk gervishtet nese perdorni ene me nje fund tep aster dhe te lemuar.
Perpiquni qe fundi i enes se perdorur te jete sipas madhesise se zones zierese.
Nxehetesija ne fund te enes varet nga diametri i enes. Sa me e vogel te jete ena aq me
e vogel eshte fuqija. Nuk ndodh ne humbje te energjise, nese zona zierese nuk eshte
komplet e mbulur me enen. Eene vendoseni gjithmone ne qender.
Per venien e ushqimit ne piken zierese perdorni je fuqi te larte. Pas venies se ushqimit ne
piken zierese kaloni ne shkallen e ulet te zones zierese.
Mos perdorni ene me ambalazh alumini as ene tep rej materialit qe permban albumin.
Ne zonen e nxehte zierese mos vini mjete plastike (luge, pjata etj), keto materiále shpejt
shkrihen dhe digjen.
Dhjamrat dhe vajrat e nxehura mund te marrin flake, prandaj kujdes gjate pergatitjes se
ushqimeve me dhjamra dhe vajra (fritimi etej).
513670
Ndryshimi i ngjyrës dhe gabime të tilla të ngjajshme influencojnë
vetëm pamjen e panelit të gatimit dhe jo direkte funksionin e tij.
Heqja e këtyre gabimeve nuk është objekt garancie.
19
PASTRIMI DHE MIREMBAJTJA
Pllaka juaj induktive e zierjes eshte
estetikisht e bukur, dhe e thjeshte ne
perdorim. Rradhet e meposhtme ju
ndihmojne qe ta mbani ne ate gjendje qe te
rezistoje sa me gjate.
REKOMANDIM
Pastrimin e pajsijes beheni pa avull!
Pllaken qeqloqeramike pastroheni rregullisht, me mire pas çdo perdorimi.
Si fillim patroni nga pllaka qelqoqeramike te gjitha mbeturinat e ushqimit dhe lengjeve me
ane te leckes pastruese(bashke me pajisjet).
Sapo zona te jete e ftohte hidhni ne te disa pika te detergjentit te pershtashem dhe
pastroni siperfaqen e saj me me leter apo nje lecke tep aster te bute.
Siperfaqen me kijdes pastroheni dhe thaheni me nje leter apo lecke te bute.
Mos perdorni mjete gervishtese, apo çfaredo mjet tjeter pastrues me nje siperfaqe te
ashper.
Gjithashtu nuk rekomandojme perdormin e detergjenteve qe ndihmojne korrozionin si psh
spreje per furren pjekese apo per heqjen e njollave.
Nese ne siperfaqen e nxehte te pllakes suaj qelqoqeramike nga pakujdesija shkrihet
çfaredo lende prej plastike, celofan guzhine, shqer apo ushqime qe permbajne sheqer,
pastrojini ato me ane te mjetit pastrues perderisa siperfaqja e nxehte, dhe kjo jo vetem
nga zona zierese por ne rast ndotje dhe nga siperfaqja e enes. Me ket pengoni demtimin e
siperfaqes se zones zierese.
Para pergatitjes se ushqimit, qe permban nje sasi te madhe te sheqerit, lyeni pllaken nje
mjet mbrojtes qe ta Broni ate prej demtimit nga sheqeri ne rast renie te ushqimit apo gjate
derdhjes se tij ne siperfaqe te pllakes.
Njollat ndriçuese metalike krojohen nga gervishtja e fundit te enes prej aluminia po nga
perdorimi i nje detergjenti jo te pershtashem. Keto hiqen pastaj me shume pune.
Ndryshimet e ngjyres ne pllaken zierese jane te shkaktuara nga mbetjet te paheqshme,
qe nuk kane ndikim ne funksionimin e qelqoqeramikes, nuk behet fjale per ndryshim
materiali.
Ferkimin e dekorit mund ta krijoje pastrimi me mjete abrazive, apo ferkimin e fundit te
enes gjate siperfaqes se zones zierese per nje kohe te gjate. Ne zonen zierese krijohet
njolla e erret.
Ndryshimet e shkëlqimit të printimit grafik nuk tregojnë dëmtim të aparaturës, ato vijnë si
pasojë të përdorimit të rregullt të panelit të zierjes.
513670
20
REKLAMIMI
513670
Nese ne kohe e garancise ndodh nje defekt mos e rregulloni vete. Reklamimin zbatoheni
ne dyqanin qe e blete, apo tek servisi i njohur apo ne servise te tjera, te dhena ne
garancine. Gjate Hermes se reklamimit zbatoni tekstin e garancise dhe kushtet e saj. Pa
paraqitjen e nje garancie te plotesuar eshte reklamimi i pavkefshem.
21
MENYRA E PERDORIMIT DHE
LIKUIDIMI I AMBALAZHEVE
Shiriti i valezuar, ambalazh
- pikave mbledhese te lendeve
- ne kontejneret e mbledhjes se letrave
- perdorim tjeter
Ambalazhi celofan dhe dhe PE qese
- ne kontejneret mbledhes te plasteve
513670
22
LIKUIDIMI I PAJISJEVE PAS
KONSUMIMIT TE TYRE
Kjo pajisje eshte e identifikuar sipas normave Evropane 2012/19/EU
per perdorimin e pajisjeve elektrone dhe elektronike te perdorura
(waste ectrical and electronic equipment - WEEE).
Kjo rregullore percakton nje sitem te perbashket Evropan (EU) per
marjen dhe reciklimin e pajisjeve te perdorura.
513670
Pajisja permban materiále me vlere, qe mund te perdoren prape.
Pajisjen dorezoheni ne pikat e mbledhjes se materialeve apo ne
vendet e caktuara ne zonen per mbledhjen e plehrave.
23
UDHEZIMET PER INSTALIM
Instalimin mund ta beje vetem firma profesionalisht e autoirizuar dhe duhet bere ne
perputhjem me normat t peraktese kombetare dhe rregulloret.
Gjate instalimit te paajisjes elektroshjtepiake eshte e nevojshme te kruhem eto detyra
fillimisht:
Kontrolli i lidhjes me rrjetin.
Kontrolli i funksionit te pllakes zierese te butonave, dhe elementeve rregullues.
Realizimi para klientit i te gjitha funskioneve te pajisje, dhe njohja me perdorimin e saj dhe
mirembajtjen.
NJOFTIM I RENDESISHEM!
Gjate çdo manipulimi me pajisjen elektroshtepaike jashte perdorimit te rregullt duhet
bere heqja nga rrjeti elektrik me heqjen e prizes apo mbylljen e çelesit kryesor para pajisjes
elektroshtepaike.
Pajisja nuk është e përgatitur për tu komanduar me ndihmën e
kohëmatësve të jashtëm dhe sistemeve të tjerë të veçanta.
513670
24
PËRMASAT E MONTIMIT
Në qoftë se pllaka e gatimit është më e gjërë se rafti dhe pllaka e kuzhinës më e hollë se
49 mm, preni në të dy anët të raftit pjesë, që mjeti të ndahet nga rafti.
Përmasat e montimit brënda raftit.
X < 49 mm: y = 49 mm – x
X > = 49 mm: y = 0
Pas ndërtimit mjeti elektrik duhet të ketë
mundësi të hapet nga poshtë për qëllime
servisi.
Nëse nën pllakën e gatimit është ndërtuar
priza ose ndodhet furra, ato duhet të jenë të
lehta për tu hequr.
Mund të bëni reklamim tek të gjitha llojet
e dëmtimeve të shkaktuara nga transporti
para instalimitt së mjetit, pas instalimit
këto dëmtime do të vlerësohen si rezultat i
vendosjes jo të mirë.
Garancia nuk përmban dëmtimet e lindura
si pasojë e vendosjes jo të rregullt.
513670
Garancia nuk aplikohet tek dëmtimet nga uji ose dëmtime të tjera të mjetit gjatë
vendosjes.
Para riparimit nga servisi hapeni hapësirën rreth mjetit (hiqni sirtarët, pjesë të raftit etj.).
Punonjësi profesional i servisit përgjigjet për riparimin dhe servisin e mjetit, për rifutjen e
mjetit në pllakën e punës kantaktoni specialistin Tuaj të kuzhinës.
25
Nese eshte trashesija e tavolines se punes
me e madhe se 30 mm, eshte nevojshme ta
permirsojme ate ne vendin e dales se ajrit te
ftohte nga pajisja. (shiko figuren).
Instalimin mund ta beje vetem firma e
autorizuar dhe profesionale dhe behet
ne perputhje me normat kombetare dhe
rregullat.
Zona elektrike zierese eshte e percaktuar
per mbrotje nga ndikimet e jashtme sipas
per nje mjedis normal.
Per distancen e sigurise minimale te aneve
dhe rafteve nga pllaka zierese vlejne.
Zona zierese parashikon nje fiksim ne
vendin e caktuar ne tavolinen e punes
me nje trashesi minimale 30 mm, me nje
siperfaqe te mbrojtur nga nje materiál
zjarrdurues.
Tavolina e punes duhet te vihet
horizontalisht dhe duhet te jete ne anen e
murit e izoluar ndaj rrjedhjes se lengjeve.
Permasat e vendit per zonen zierese dhe
pozicioni i saj jane ne figuren e instalimit.
Largesija e sigurise se mureve dhe rafteve
nga zona zierese qe duhen rrespektuar jane
ne figure.
Siperfaqet e krijuara pas prejes
rekomandojme ti mbuloni me nje llak te
pershtashem (psh silikon) perkatesisht folie
alumini, qe ulin depertimin e lageshtise ne
pllaken.
Nen zonen zierese nuk instalohet pas leje te veçante furra pjekese tek te cilat ngrohtesija
nga furra te kaloje siper nen pllaken zierese.
Muri i aneshem i linjes se guzhines pas pllakes zierese duhet te jete gjithashtu prej materiali
zjarrdurues (120°C). Distanca me e vogel e cepit te pasem te zones zierese nga muri i
pasem eshte 50 mm.
Pllaka zierese nuk duhet instaluar afer rafteve te guzhines prej materiali te djegshem, qe
kalon mbi tavolinen e punes.
Nbi pllaken zierese rekomdohet te instalohet vetem thithesi i ajrit (digestoř) mbi te cilin
mund te vihet linja e guzhines. Raft te veçante pa digestoř mbi plake nuk rekomandojme.
Distanca minimale ndermjet pllakes zierese dhe digestorit eshte 760 mm apo sipas
rekomandimit te prodhuesve te digestoreve.
513670
26
A (mm)
B (mm)
C (mm)
50
20
5
513670
Pjesa e pasme e raftit te poshtem duhet qe ne vendin e caktuar te tavolines se punes e
hapur, qe te garantohet kembimi i ajrit.
Eshte e nevojshme te heqim forcuesen perpara te raftit qe te krijohet nje vrime per kalimin
e ajrit te pakten 5 mm nen tavolinen e punes gjate gjithe gjeresise se pajisjes.
Mbeshtetese te mundeshme nen zonen e punes duhen hequr te pakten ne zonen e punes.
Distanca mes pllakes zierese induktive dhe rafteve te guzhines, ne rast me pajisje te tjera
te vena, duhet zgjdhur ne menyren qe te sigurohet nje ventilim i mjaftueshem dhe ajrim i
zonave zátese induktive - pakten 50 mm.
Eshte nevojshme te shmangim nxehjen e jashtezakonshme nga poshte, psh nga nje furre e
vendosur pa ventilátor ftohes.
Nese tek furra pjekese e vene nen pllaken zierese ndodh procesi i pirolizes (pastrimi me
temperature te larte), pllaka zierese induktive nuk duhet perdorur.
27
LIDHJA E PAJISJES
ELEKTROSHTEPIAKE ME RRJETIN
ELEKTRIK
Lidhjen e pajisjes elektroshtepiake me rrjetin elektrik duhet ta beje vetem firma per kete
e autorizuar dhe profesionále. Ne burimin para pajisjes elektroshtepiake duhet te fiksohet
nje çeles per heqje te pajisjes elektroshtepiake nga rrjeti elektrik, tek i cili eshte distanca e
kontakteve te lidhura per te gjitha polet min. 3 mm.
Kjo detyre bie nese kablli i lidhes ka nje grep dhe me kete mund qe thejsht dhe pa
pengese ta heqim prej prizes.
Për lidhjen e pllakës vluese përdorni kabëll me 3 tela me diametër 4 mm, p.sh. i tipit
H05VV-F 3G4 ose me diametër 2,5 mm. P.sh. i tipit H05VV-F 4G2,5, fundet e të cilit
rregullojini sipas figurës.
Fundi i percjellesit duhet fiksuar ndaj shperberjes me fund te fiksuar.
Pas fiksimit te fundit te percjellesve nen koken me vida ne kapesen vendoseni kabllin ne
kapesen dhe sigurohunu ndaj heqjes me kapak.
Ne fund mbyllni kapakun e kapeses.
Pas lidhjes vendoseni pajisjen elektroshtepaike ne pozicion pune, futeni ne vendin e
caktuar dhe kontrolloni poziconin e kabllit sjelles te rrymes.
Zonen zieres e siguroni me ane te kapesve (shiko figuren) dhe me nje force te matur qe te
mos demtohet pajisja elektroshtepiake.
Nga shtrëngimi në anën e poshtme të pllakës hiqni plasmasin mbulues, vendosni pllakën
në vrimën e linjës së kuzhinës dhe anët shtypini me pak forcë, që të mos dëmtohet pajisja.
513670
28
513670
KYÇJA
29
TE DHENAT TEKNIKE
Pajisjet
Pajisja pastruese
1
Te dhenat teknike
Zona gatuese elektrike me induksion
IS655ST
IS756ST
595 / 520 / 60 mm
750 / 520 / 60 mm
Permasat
Permasat ne pergjithsi –- gjeresija x
thellesija x lartesija
(V = thellesija e caktuar)
Permasat e boshlleku ne tavoline e punes
–- gjeresija x thellesija x trashesia –
thellesija tavoline e punes
560 x 490 x (30 - 50) mm
Zona zierese
I majti para
200x200 mm, 1800/3000 kW
I majti prapa
200x200 mm, 1800/3000 kW
I djathti para
200x200 mm, 1800/3000 kW
I djathti prapa
200x200 mm, 1800/3000 kW
200x400 mm
3000/4000 kW
Zona e majtë dhe e djathtë flexi
200x400 mm
3000/4000 kW
Zona e majtë flexi
Fuqija elektrike í
220-240 V/400 V ~; 50/60 Hz
Fuqija elektrike ne pergjithsi
7.2 kW
MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika
SAP 513670
The producer reserves the right for small modifications of
manual, following from the technical or technological changes of
product, which have no influence to the function of product.
513670
30
31
513670
MORA
sq (10-15)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement