Gorenje KR1800SM, KR1800SDP Owner's manual

Gorenje KR1800SM, KR1800SDP Owner's manual
Kontaktni
raženj
Kontaktni
raženj
Kontaktni
Kontaktnigrill
grill
Kontaktni
roštilj
Kontaktni roštilj
Êîíòàòåí
ðàæåí
Êîíòàêòåí
ðàæåí
Contact
grill
Contact grill
Grill
Grillkontaktowy
kontaktowy
Contact
grill
Contact
grill
Kontaktní
Kontaktnígril
gril
Kontaktný
grilgril
Kontaktný
Êîíòàêòíèì
Êîíòàêòíèìãðèëåì
ãðèëåì
Kontakt
grill
Kontakt
grill
Gril
Gril
KR 1800SDP
KR 1800SM
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Upatstvo za upotreba
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Manual de instrucþiuni
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Iíöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Használati utasítás
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Gebrauchsanleitung
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
BIH HR
SRB - MNE
MK
GB
PL
RO
CZ
SK
UA
HU
BG
DE
RU
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Aparata ne priklapljajte na zunanje
časovno stikalo ali sistem za daljinsko
upravljanje, da ne povzročite
nevarnosti.
• Ta gospodinjski aparat lahko
uporabljajo otroci stari od 8 let naprej
in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi,
čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali
pa tiste osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami oziroma znanji, če imajo
nadzor ali napotila glede uporabe
aparata na varen način in se
zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke
nadzorujte pri uporabi aparata in
pazite, da se z njo ne bodo igrali.
• Otroci stari manj kot 8 let naj se ne
zadržujejo v bližini naprave, razen če
jih vseskozi nadzorujete.
• Otroci stari manj kot 8 let naj se ne
zadržujejo v bližini naprave, razen če
jih vseskozi nadzorujete.
ZGORNJA GRELNA PLOŠČA
SPODNJA GRELNA PLOŠČA
UTOR ZA UTEKANJE TEKOČINE
ROČAJ
GUMB ZA NASTAVITEV TEMPERATURE
INDIKATOR DELOVANJA
VARNOSTNA OPOZORILA
Važno opozorilo!
Aparat se med delovanjem segreva Nevarnost opeklin! Pred shranjevanjem
počakajte, da se aparat popolnoma
ohladi!
Ko aparat deluje, se njene zunanje
površine močno segrejejo. Če bi bilo
potrebno, uporabite ročaje, ali si
nadenite rokavice.
• Pred prvo uporabo žara pozorno
preberite navodila, da boste dosegli
najboljše rezultate in se izognili
napakam.
2
• Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
naprave razen če so stari 8 let in več,
in so nadzorovani.
• Poskrbite, da aparati in priključna
vrvica ne bosta dosegljiva otrokom
mlajšim od 8 let.
• Aparat je namenjen pripravi hrane.
Ne uporabljajte ga v druge namene,
niti ga na noben način ne predelujte.
• Pazite, da se priključna vrvica ne
dotika nobenega dela žara, ki se med
delovanjem segreje.
• Pred uporabo kuhalni plošči dobro
očistite.
• Na aparat lahko montirate le
popolnoma suhi kuhalni plošči.
• Preverite, da zapora za zapiranje
ročaja drži plošči na svojem mestu.
• Aparata ne nameščajte na takšno
mesto, kjer ga lahko dosežejo otroci.
Niti ga ne puščajte brez nadzora, ko
je vklopljen.
• Aparat vedno izključte iz električnega
omrežja:
• preden ga shranite ali preden
snamete kuhalne plošče,
• pred čiščenjem ali vzdrževanjem,
• po uporabi.
• Vedno uporabljajte atestirane
podaljške.
• Aparata ne uporabljajte zunaj.
• Da aparat izključite, ne potegnile
priključne vrvice, ampak za vtič.
• Aparat vklopite le, ko sta nameščeni
kuhalni plošči.
• Aparata ne potapljajte v vodo.
• Preden aparat shranite, se mora
popolnoma ohladiti
• Vročih plošč se ne dotikajte s
kovinskimi predmeti, da ne
poškodujete prevleke.
• Poškodovani omrežni kabel sme
zamenjati le servis Gorenje, Gorenjev
pooblaščeni servis, ali strokovno
usposobljena oseba, da se s tem
izognete nevarnosti.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko
smernico 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
POSTAVITEV ŽARA
• Pred prvo uporabo preverite, da se aparat ni
poškodoval med transportom.
• Aparat postavite na ravno površino, na
takšno mesto, da ga otroci ne dosežejo, ker
med delovanjem razvije visoke temperature.
• Preden aparat priključite na električno
omrežje preverite:
• da priključna napetost odgovarja napetosti,
ki je navedena na napisni ploščici,
• da je moč omrežne vtičnice najmanj 10A,
• daje omrežna vtičnica primerna za vtič, ki je
na aparatu, če ne jo zamenjajte,
• da je omrežna vtičnica ozemljena.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki izhaja
iz neupoštevanja te zahteve.
• Pred prvo uporabo žar vklopite in pustite,
da se brez hrane segreva v položaju za
pečenje na ražnju (položaj 4) najmanj 10
minut. Pri tem se razvija neprijeten vonj
po novem zato odprite okno, da prostor
prezračite.
UPORABA KONTAKTNEGA ŽARA
Vaš kontaktni žar Gorenje KR1800SDP / KR1800SM
lahko uporabljate v treh različnih pozicijah.
I.
TOAST POZICIJA
Postavite zgornjo grelno ploščo v vertikalno
pozicijo. Položite toast na površino spodnje
plošče in zaprite zgornjo grelno ploščo na vrh
toasta. Hrano vedno postavite na sredino
plošče. Ko se toast peče, nikoli ne pritiskajte
močno na zgornjo grelno ploščo.
3
II.
POZICIJA PEČENJA
SHRANJEVANJE
Prav tako lahko pečete in pražite na površini
plošče, če je pozicija zgornje grelne plošče v
vertikalni poziciji tik nad spodnjo grelno ploščo.
Postavite hrano na pladenj ali direktno na
spodnjo ploščo. Zaprite zgornjo grelno ploščo
tako,da bo njena pozicija tik nad spodnjo
ploščo. Ko boste odstranjevali posode iz
plošče, priporočamo, da uporabljate tekstilno
servieto.
III.
Navijte priključni kabel okoli ročajev aparata, ter ga
postavite v vodoravno ali navpično lego, ter shranite
na suhem mestu, izven dosega otrok.
Za shanjevanje uporabite zaporo na aparatu !
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
ODPRTA ŽAR POZICIJA
GARANCIJA IN SERVIS
Odprite zgornjo grelno ploščo tako, da bosta obe
grelni plošči v ravni poziciji (180°) ali pa v vertikalni
poziciji 90°. Postavite hrano na plošči in pustite, da
se peče. Ko je hrana dovolj pečena, jo obrnite. Pri
tem uporabljajte leseno kuhljo, plastične vilice zaradi
tega, da ne boste poškodovali premaza na površinah
plošč.
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
garancijski izjavi). Če v vaši državi takšnega centra
ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca
ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
ODSTRANJEVANJE GRELNIH PLOŠČ
Samo za osebno uporabo!
• Aparat izklopite iz električnega omrežja.
• Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
• Aparat popolnoma odprite v položaj, kot da bi
želeli uporabljati celotno površino obeh grelnih
plošč.
• Premaknite zaskočko in izvlecite grelno ploščo
eno za drugo.
Želimo Vam obilo zadovoljstva pri
uporabi kontaktnega žara Gorenje!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
POSTAVLJANE GRELNIH PLOŠČ V
DELOVNI POLOŽAJ
• Zadnji del grelne plošče postavite v režo, tako, da
je grelna plošča pod kotom.
• Položite grelno ploščo vodoravno na aparat,
pritisnite, dokler se zaskočka ne premakne v
položaj, da fiksira ploščo na svoje mesto.
ČIŠČENJE
• Pred čiščenjem prekinite dovod električne energije
in pustite, da se aparat ohladi.
• Aparat popolnoma odprite v položaj, kot da bi
želeli uporabljati celotno površino obeh grelnih
plošč. Plošči odstranite iz aparata.
• Za nekaj minut namočite plošči v toplo vodo s
čistilnim sredstvom, da se maščobe raztopijo.
• Očistite grelni plošči.
• Zunanjost aparata očistite z vlažno krpo. Ne
uporabljajte agresivnih sredstev ali trših
materialov, ker boste poškodovali zunanjost
aparata.
4
HR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom
aparata.U tom im slučaju treba omogućiti
razumijevanje potencijalnih opasnosti.
Nadzirite djecu kako biste osigurali da se
ne igraju sa aparatom.
• Djecu mlađu od 8 godina treba držati
podalje od aparata, osim kada su pod
neprestanim nadzorom.
• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju
provoditi djeca, osim ako imaju najmanje
8 godina te su pod strogim nadzorom.
• Aparat je namijenjen za pripremu hrane.
Nemojte ga rabiti u druge svrhe i
prerađivati za drugu namjenu.
• Pazite da priključni kabel ne dodirne
nijedan dio grilla koji se tijekom rada
zagrijava.
• Prije uporabe dobro očistite ploče za
pečenje.
• Na aparat možete montirati samo
potpuno suhe ploče za pečenje.
• Provjerite drži li zapor za zatvaranje ručki
ploče na svojem mjestu.
• Aparat ne postavljajte na takvo mjesto
gdje ga mogu dohvatiti djeca. Ne
ostavljajte ga bez nadzora kada je
uključen.
GORNJA GRIJAĆA PLOČA
DONJA GRIJAĆA PLOČA
UTOR ZA OTJECANJE TEKUĆINE
RUČKI
GUMB ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE
KONTROLNA LAMPICA DJELOVANJA
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Važno upozorenje !
Aparat se zagrijava za vrijeme
djelovanja - Opasnost od opeklina!
Pričekajte s odlaganjem aparata nakon
uporabe - sve dok se aparat u
potpunosti ne ohladi!
• Prije prve uporabe kontakt grilla
pažljivo pročitajte upute kako biste
ostvarili najbolje rezultate i izbjegli
kvarovima.
• Kako biste izbjegli opasne situacije,
aparat nikada nemojte spajati na vanjski
prekidač kojim upravlja mjerač vremena
ili sustav daljinskog upravljanja.
• Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca
starija od 8 godina i osobe s ograničenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te nedostatnim iskustvom
5
• Aparat uvijek isključite iz električne
mreže:
• prije nego li ga spremite ili uklonite ploče
za pečenje,
• prije čišćenja ili održavanja,
• nakon uporabe.
• Uvijek rabite odobrene nastavke.
• Aparata nemojte rabiti na otvorenom.
• Za isključivanje aparata nemojte potezati
kabel već utikač.
• Aparat uključite samo ako ste namjestili
ploče za pečenje.
• Aparata ne potapajte u vodu.
• Prije nego li ga spremite, aparat se mora
potpuno ohladiti.
• Vruće ploče ne dodirujte metalnim
predmetima kako ne biste oštetili zaštitni
sloj.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, mora
ga zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni
Gorenje servisni centar.
Postavite gornju grijaću ploču u okomit položaj. Kruh
stavite na površinu donje ploče, i gornju ploču
zatvorite, odnosno položite na vrh kriške toasta.
Hranu uvijek postavljajte na sredinu ploče. Tijekom
pečenja nikad jače ne pritišćite na gornju grijaću
ploču.
II. POLOŽAJ ZA PEČENJE
Peći i pržiti možete također na površini ploče, ako je
gornja ploča u okomitom položaju, tik nad donjom
grijaćom pločom.
Hranu postavite na pladanj, ili neposredno na donju
ploču. Zatvorite gornju grijaću ploču u položaj tik
iznad donje ploče. Prilikom skidanja posude s ploče,
preporučujemo korištenje kuhinjskih rukavica ili
prikladne krpe iz tkanine.
III. OTVORENI GRIL POLOŽAJ
Otvorite gornju grijaću ploču tako da su obje grijaće
ploče u vodoravnom položaju pod kutom od 180°, ili
u okomitom položaju pod 90°. Postavite hranu na
ploču i ostavite neka se peče. Kad je hrana dovoljno
pečena, okrenite je. Pritom koristite drvenu kuhaču ili
plastičnu vilicu, da ne bi oštetili premaz na
površinama ploča.
SKIDANJE GRIJAĆIH PLOČA
• Aparat isključite iz struje.
• Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
• Aparat otvorite do kraja u položaj kao da želite
upotrijebiti cijelu površinu obje grijaće ploče.
• Pomaknite uskočnicu i izvucite grijaću ploču jednu
za drugom.
POSTAVLJANJE KONTAKT GRILLA
• Prije prve uporabe provjerite nije li aparat oštećen
prilikom transporta.
• Aparat postavite na ravnu površinu, na mjesto
izvan dohvata djece jer se tijekom rada razvijaju
visoke temperature.
• Prije priključivanja aparata u električnu mrežu:
• provjerite odgovara li mrežni napon naponu
navedenom na natpisnoj pločici,
• provjerite je li nazivna struja električne utičnice
najmanje 10A,
• provjerite odgovara li električna utičnica utikaču
koji je na aparatu a ako nije zamijenite ju,
• provjerite je li električna utičnica uzemljena.
Proizvođač ne odgovara za štetu koja nastane
zbog nepoštivanja ovog zahtjeva.
• Prije prve uporabe grill uključite i pustite da se
najmanje 10 minuta zagrijava bez hrane u
položaju za pečenje na ražnju (položaj 4). Pritom
se razvija neprijatan miris po novom pa stoga
otvorite prozor kako biste provjetrili prostoriju.
POSTAVLJANE GRIJAĆIH PLOČA U
RADNI POLOŽAJ
• Zadnji dio grijaće ploče postavite u prorez tako da
ona bude pod kutom.
• Položite grijaću ploču vodoravno na aparat i
pritisnite toliko da se uskočnica premjesti u položaj
u kojem fiksira ploču na svojem mestu.
ČIŠĆENJE
• Prije čišćenja isključite struju i pustite da se aparat
ohladi.
• Aparat potpuno otvorite u položaj kao da želite
rabiti cijelu opvršinu obje grijače ploče. Ploče
uklonite iz aparata.
• Nakon nekoliko minuta namočite ploče u toploj
vodi sa sredstvom za čišćenje kako bi se otopile
masnoće.
• Očistite grijaće ploče.
• Aparat izvana očistite vlažnom krpom. Nemojte
rabiti agresivna sredstva ili grube materijale kako
ne biste oštetili aparat izvana.
UPORABA KONTAKT GRILA
Vaš kontakt gril Gorenje KR1800SDP / KR1800SM
možete koristiti na tri različita načina:
I.
POLOŽAJ ZA PEČENJE KRUHA (TOAST)
6
odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
ODLAGANJE
Namotajte priključni kabel oko ručki aparata i
postavite ga u vodoravni ili okomiti položaj. Aparat
zatim spremite na suhom mjestu, izvan dohvata
djece.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili
odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
OKOLINA
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas
da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
Želimo Vam puno zadovoljstva pri
uporabi kontakt grilla Gorenje!
Pridržavamo pravo do promjena!
SRB - MNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GORNJA GREJNA PLOČA
DONJA GREJNA PLOČA
ŽLEB ZA OTICANJE TEČNOSTI
RUČKA
DUGME ZA REGULISANJE TEMPERATURE
KONTROLNA LAMPICA DELOVANJA
7
• Na aparat možete montirati sam potpuno
suve ploče za pripremu namirnica.
• Proverite da li prihvatač za blokiranje
ručke drži ploče na svom mestu.
• Aparat nemojte stavljati na dohvat ruke
deci. Takođe ga nemojte ostavljati bez
nadzora kada je uključen.
• Aparat uvek isključite iz električne mreže:
• pre nego što ga sklonite ili pre nego što
skinete ploče za pripremu namirnica,
• pre čišćenja ili održavanja,
• posle upotrebe.
• Uvek koristite odobrene dodatke.
• Aparat nemojte koristiti na otvorenom
prostoru.
• Da biste isključili aparat, nikada ga
nemojte vući za gajtan, već za utičnicu.
• Aparat uključite samo ako su montirane
obe ploče za pripremu namirnica.
• Aparat ne potapajte u vodu.
• Pre nego što sklonite aparat, mora se
potpuno ohladiti.
• Vrele ploče ne dodirujte metalnim
predmetima da ne biste oštetili zaštitni
film.
• Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora
biti zamenjen od strane kompanije
Gorenje, ovlašćenog Gorenje servisa.
VAŽNA UPOZORENJA
Važno upozorenje!
Aparat se radom zagreva OPASNOST OD OPEKOTINA! Pre nego
što se aparat odloži sačekajte da se
ohladi!
• Pre prve upotrebe roštilja, pažljivo
pročitajte uputstva da biste postigli
najbolje rezultate i izbegli kvarove.
• Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat
nikada ne priključujte na spoljni prekidač
kontrolisan
tajmerom niti na sistem sa daljinskom
kontrolom.
• Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su
napunila najmanje 8 godina i osobe sa
smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod
nadzorom ili su dobili uputstva koja se
odnose na upotrebu ovog uređaja na
bezbedan nacin i razumeju povezane
opasnosti.
• Deca mlađa od 8 godina moraju se
udaljiti, osim ako su pod stalnim
nadzorom.
• Deca se moraju nadgledati da biste bili
sigurni da se ne igraju uređajem.
Ciščenje I korisničko održavanje ne
smeju obavljati deca koja nisu napunila
najmanje 8 godina i koja nisu pod
nadzorom.
• Držite aparat i njegov kabl van domašaja
dece mlađe od 8 godina.
• Aparat je namenjen za pripremu
namirnica. Nemojte ga koristiti u druge
svrhe i nemojte ga prerađivati na bilo koji
način.
• Pazite da električni gajtan ne dodiruje
nijedan, u toku rada zagrejan deo roštilja.
• Pre upotrebe, dobro očistite ploče za
pripremu namirnica.
POSTAVLJANJE ROŠTILJA
• Pre prve upotrebe proverite da li se aparat oštetio
u toku transporta.
• Aparat postavite na ravnu površinu, na mesto van
domašaja dece, jer u toku rada razvija visoke
temperature.
• Pre nego što uključite aparat u električnu mrežu,
proverite:
• da li dovodni napon odgovara naponu navedenom
na pločici,
• da li je snaga mrežne utičnice najmanje 10A,
• da li mrežna utičnica odgovara utikaču na aparatu,
a ako ne odgovara, zamenite je,
• da li je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač ne
odgovara za štetu koja nastane zbog
nepoštovanja ovog zahteva.
• Pre prve upotrebe, roštilj uključite i ostavite da se
zagreva bez namirnica u položaju za pečenje na
ražnju (položaj 4) najmanje 10 minuta. Pri tom se
8
ČIŠĆENJE
razvija neprijatan miris novog, pa zato otvorite
prozor radi provetravanja prostorije.
• Pre čišćenja, prekinite dovod električne energije i
pustite da se aparat ohladi.
• Aparat potpuno otvorite, kao da želite da koristite
celokupnu površinu obe grejne ploče. Ploče
uklonite iz aparata.
• Na nekoliko minut potopite ploče u toploj sa malo
deterdženta da be se rastvorila mast.
• Očistite grejne ploče.
• Spoljašnjost aparata očistite vlažnom krpom.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili grube
materijale, jer ćete oštetiti spoljašnjost aparata.
UPORABA KONTAKT ROŠTILJA
Vaš kontakt roštilj Gorenje KR1800SDP/KR1800SM
možete da koristite na tri različita načina:
I.
POLOŽAJ ZA PEČENJE HLEBA (TOST)
Postavite gornju grejnu ploču u vertikalnu poziciju.
Hleb stavite na površinu donje ploče, i gornju ploču
zatvorite, odnosno položite na vrh šnite tosta. Hranu
uvek postavljajte na sredinu ploče. U toku pečenja
nikad jače ne pritiskajte na gornju grejnu ploču.
ČUVANJE
II. POLOŽAJ ZA PEČENJE
Peći i pržiti možete takođe na površini ploče, ako je
gornja ploča u vertikalnoj poziciji, tik nad donjom
grejnom pločom.
Hranu postavite na pladanj, ili neposredno na donju
ploču. Zatvorite gornju grejnu ploču u položaj tik
iznad donje ploče. Prilikom skidanja posude s ploče,
preporučujemo korišćenje kuhinjskih rukavica ili
prikladne krpe iz tkanine.
Namotajte priključni kabl oko ručki aparata i stavite
ga u vodoravan ili vertikalan položaj i čuvajte ga na
suvom mestu, van domašaja dece.
ZAŠČITA OKOLINE
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
negativne posledice na životnu sredine I zdravlje
ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi
neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog
proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog
proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim
ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada
ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
III. OTVORENA ROŠTILJ POZICIJA
Otvorite gornju grejnu ploču tako da su obe grejne
ploče u horizontalnom položaju pod uglom od 180°,
ili u vertikalnom položaju pod 90°. Postavite hranu na
ploču i ostavite neka se peče. Kad je hrana dovoljno
pečena, okrenite je. Pri tom koristite drvenu kuhaču
ili plastičnu vilicu, da ne bi oštetili premaz na
površinama ploča.
SKIDANJE GREJNIH PLOČA
• Aparat isključite iz električne mreže.
• Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
• Aparat potpuno otvorite, kao da želite da koristite
celokupnu površinu obe grejne ploče.
• Pomerite prihvatač i izvucite grejne ploče, jednu
za drugom.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
POSTAVLJANE GREJNIH PLOČA U
RADNI POLOŽAJ
• Zadnji deo grejne ploče stavite u prorez tako da se
grejna ploča nalazi pod uglom.
• Položite grejnu ploču vodoravno na aparat i
pritisnite dok se prihvatač ne pomeri u
odgovarajući položaj i fiksira ploču na svom
mestu.
Želimo Vam mnogo zadovoljstva u
korišćenju kontaktnog roštilja Gorenje!
Pridržavamo pravo do promena!
9
MK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
упълномощен сервиз на
Gorenje или подобни
квалифицирани лица.
• Децата помали од 8 години се
препорачува да се држат
подалеку од апаратот,освен
ако тие не се под постојан
надзор.
• Овој апарат можат да го
користат деца кои веќе
наполниле 8 години, лица со
намалени физички, сетилни
или ментални способности како
и лица кои немаат доволно
искуство и знаење ако се под
надзор или биле обучени како
да го користат апаратот на
безбеден начин и ги разбрале
опасностите кои можат да се
појават. Децата мора постојано
да се под надзор за да се
осигурате дека тие не си играат
со апаратот.
ГОРНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
ДОЛНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
КАНАЛ ЗА ИСТЕКУВАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ
РАЧКА
КОПЧЕ ЗА ДОТЕРУВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРА
КОНТРОЛНА ЛАМБА НА РАБОТЕЊЕТО
БЕЗБЕДНОСНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Важно предупредување!
Апаратот се загрева за време
на работа - Опасност од
изгореници! Пред да го
добиете, почекајте камерата да
се олади!
• Пред првата употреба на
скарата внимателно прочитајте
ги упатствата, за да постигнете
најдобри резултати и да
избегнете грешки;
• Ако захранващият кабел се
повреди, той трябва винаги да
се подменя от Gorenje,
10
• Чистењето и корисничкото
одржувањето не треба да го
изведуваат деца кои не
наполниле 8 години и кои не се
под надзор.
• Чувајте го апаратот и неговиот
кабел подалеку од дофат на
деца помали од 8 години.
• Апаратот е наменет за
подготовка на храна. Не
употребувајте го за други
намени;
• Внимавајте приклучниот гајтан
да не допира ниеден дел од
скарата што се загрева при
работењето;
• Пред употреба, исчистете ги
добро плочите за готвење;
• На апаратот можете да
монтирате само сосема суви
плочи за готвење;
• Проверете дали механизмот за
затворање на рачката ги држи
плочите на свое место;
• Не местете го апаратот на
место достапно за деца. Исто
така, не оставајте го без надзор
додека е вклучен;
• Апаратот секогаш треба да се
исклучи од електричната
мрежа;
• пред да го тргнете или пред да
ги извадите плочите за
готвење;
• пред чистење или одржување;
• по употреба.
• Секогаш употребувајте само
одобрени помагала;
• Не користете го апаратот
надвор;
• За да го исклучите апаратот, не
повлекувајте го од приклучокот,
туку од штекерот;
• Вклучете го апаратот само
откако се наместени плочите за
готвење;
• Не потопувајте го апаратот во
вода;
• Пред да го тргнете апаратот,
треба сосема да се олади;
• Не допирајте ги жешките плочи
со метални предмети, за да не
ја оштетите обвивката.
• Ако захранващият кабел се
повреди, той трябва винаги да
се подменя от Gorenje,
упълномощен сервиз на
Gorenje или подобни
квалифицирани лица.
Овој апарат е означен според
европскиот пропис 2012/19/ЕЗ за
електро и електронски апарати (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Прописот ја дава рамката за
враќање и искористување на старите
апарати, важечко ширум Европа.
ПОСТАВУВАЊЕ НА СКАРАТА
• Пред првата употреба, проверете да не се
оштетил апаратот при транспорт;
• Поставете го апаратот на рамна површина, на
место недостапно за деца, бидејќи при работа
развива високи температури;
• Пред да го вклучите апаратот во елекетрична
мрежа проверете:
• дека напонот на доводот одговара на напонот
наведен на натписната плочка;
• дека моќноста на штекерот во мрежата е
најмалку 10A;
• дека штекерот одговара на приклучокот на
апаратот, во спротивно, заменете го;
• дека штекерот е заземјен. Производителот не
одговара за штета настаната од непочитување
на ова барање;
• Пред првата употреба вклучете ја скарата и
оставете ја да се загрева без храна, во
положба за печење на ражен (положба 4)
најмалку 10инути. Притоа се создава
непријатен мирис на ново, затоа отворете го
прозорецот за да го проветрите просторот.
11
придвижи во положба да ја фиксира плочата на
свое место.
УПОТРЕБА НА КОНТАКТНА СКАРА
Вашата контактна скара Gorenje KR1800SDP /
KR1800SM можете да ја употребувате во три
различни позиции.
I.
ЧИСТЕЊЕ
• Пред чистење прекинете го доводот на
електрична енергија и оставете го апаратот да
се олади.
• Отворете го апаратот целосно во положба како
да сакате да ја употребите целокупната
површина на двете грејни плочи. Отстранете ги
плочите од апаратот.
• Натопете ги неколку минути плочите со топла
вода со средство за чистење, за да се растопат
маснотиите.
• Исчистете ги грејните плочи.
• Надворешноста на апаратот исчистете ја со
влажна крпа. Не употребувајте агресивни
средства или тврди материјали, бидејќи ќе ја
оштетите надворешноста на апаратот.
ТОСТ ПОЗИЦИЈА
Ставите ја горната грејна плоча во вертикална
позиција. Ставите тост на површината од долната
плоча и затворите ја горната грејна плоча над
тостот. Храната секогаш да ја ставате на
средината од плочата. Кога се пече тостот,
никогаш да не притискате јако на горната грејна
плоча.
II.
ПОЗИЦИЈА ПЕЧЕЊЕ
Исто така можете да печете и пржете на
површината од плочата, ако е позицијата на
горната грејна плоча во вертикална положба
малку над долната грејна плоча.
Ставите храна во тава или директно на долната
плоча. Кога ќе ја отстранувате тавата од плочата,
препорачуваме да употребувате текстилна
сервета.
ЧУВАЊЕ
Намотајте го приклучниот кабел околу рачките на
апаратот и поставете го хоризонтално или
исправено, на суво место, недостапно за деца.
III. ОТВОРЕНА СКАРА ПОЗИЦИЈА
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Отворите ја горната грејна плоча така, да двете
грејни плочи бидат во водорамна положба (180°)
или во вертикална положба 90°. Ставите храна
на плочите и оставите да се пече. Кога е храната
доволно печена, превртите ја. Притоа користите
дрвена лажица или пластична виљушка, за да не
го оштетите премачкувањето на површините од
плочите.
Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен
отпад,туку во официјална колекција наменета за
рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува
животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата земја
(види телефонски број во меѓународната
гаранција). Ако вашата земја нема таков центар,
контактирајте го вашиот локален дилер или
Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
домаќинство.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ
ПЛОЧИ
Исклучете го апаратот од електрична мрежа.
Почекајте апаратот сосема да се олади.
Отворете го апаратот целосно, во положба како
да сакате да ја употребите целокупната
површина на двете грејни плочи.
Помрднете го механизмот за прицврстување и
извлечете ги грејните плочи една по друга.
Не е за комерцијална употреба!
Ви посакуваме многу задоволство
при употребата на контактната скара
Горење!
ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ
ПЛОЧИ ВО РАБОТНА ПОЛОЖБА
• Поставете го задниот дел од грејната плоча во
отворот така што грејната плоча да биде под
агол.
• Поставете ја грејната плоча хоризонтално на
апаратот, притиснете додека мехнизмот не се
Го задржуваме правото на промени!
12
EN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and maintenance shall not be
made by children unless they are older
than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• Use the appliance only for the usage it is
made for. Do not remake any of its
components.
• Make sure the power cord does not
touch any hot parts of the grill.
• Clean well before first use.
• Before the grill plates are mounted check
if the are totally dry.
UPPER COOKING PLATE
LOWER COOKING PLATE
DRAINING GROOVE
HANDLE
BUTTON FOR TEMPERATURE REGULATION
FUNCTION LIGHT
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning!
Appliance is hot when turned on –
beware of skin burn! Allow the
appliance to cool down completely
before storing it away.
• Read carefully the instructions before
first use.
• Never connect this appliance to an
external timer switch or remote control
system in order to
avoid a hazardous situation.
• Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
13
• Check if the grill plates are fixed firmly on
its surface and if the fixing clip is in
locking position.
• Keep out of reach of children. Do not
leave unattended while turned on.
• Always unplug:
• Before storing or taking off the grill
plates,
• Before cleaning,
• After use.
• Always use certified lengthening cords.
• For indoor use only.
• To disconnect the plug pull the plug not
the cord.
• Turn on after the grill plates have been
fixed.
• Cool to room temperature before storing.
• Do not touch the grill plates with metal or
other sharp objects.
• If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Gorenje, a service
centre authorised by Gorenje or similarly
qualified persons in order to avoid a
hazard.
HOW TO USE YOUR CONTACT GRILL
You can use your Gorenje KR 1800SDP /
KR1800SM contact grill in three different ways.
I.
TOASTING POSITION
Position the upper cooking plate into vertical
position. Place toasts on the surface of the down
plate and close the upper cooking plate on top of
them. If used under the capacity of the surface, place
them in the middle. While the toasting operation
never presses on the upper handle downwards with
force.
II.
BAKING POSITION
You may also bake and grill on the surface of the
contact grill position the upper cooking plate in
vertical position on the upper level on lower plate.
Place the food stuff in the tray and / or on the down
plate. Close the upper cooking plate on top of the
down plate. When you remove the tray use a piece
of cloth.
III.
OPEN GRILLING POSITION
Open the upper grill to up or 180° position. Place the
food on the surface of the grill and leave it for grilling.
When the food is grilled, turn them over to the other
side. For this operation use wooden, plastic fork in
order not to damage the coated grill surface.
REMOVING THE GRILL PLATES
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
• Unplug the appliance.
• Wait for it to cool down to room temperature.
• Completely open the grill as if you would want to
perform the open grill cooking operation.
• Push the fixing clip and remove the plate.
FIRST USE
• Make sure the appliance was not damaged in
transport.
• Put the grill on a firm, dry hard base out of reach
of children. High temperatures when plugged on!!!
• Make sure:
• The electrical voltage and frequency is suitable.
Check the rating plate for reference.
• The current is at least 10A.
• The plug is suitable to the socket.
• The plug is grounded. The manufacturer does not
take any responsibility for misuse.
• Before first use leave the grill in the position for
grilling for 10 minutes. Air the room if any unwanted
smell.
PUTING THE GRILL PLATES IN WORK
POSITION
• Place the rear edge of the cooking plates on the
appliance.
• Lower the grill plate into its position and fix the clip
in locking position.
CLEANING
Before cleaning cool the grill to room temperature.
Remove the plates from the grill.
Soak the plates in warm water and drain off the
grease.
Clean the plates with hot water or in the dishwasher.
The outside of the appliance clean with a damp
cloth. Do not use any aggressive cleaning materials.
14
your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local Gorenje
dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
For personal use only!
STORAGE
Store the appliance in a dry place out of reach of
children.
ENVIRONMENT
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
We wish you many joy with using the
Gorenje contact grill!
GUARANTEE & SERVICE
We reserve the right to any modifications!
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre in
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
• W celu uniknięcia niebezpiecznych
sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do
zewnętrznego
włącznika czasowego lub układu
zdalnego sterowania.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny
zbliżać się do urządzenia bez ciągłego
nadzoru.
• Urządzenie może być użytkowane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonych możliwościach fizycznych
lub umysłowych, przez osoby
niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z
GÓRNA PŁYTA GRZEJNA
DOLNA PŁYTA GRZEJNA
RYNIENKA ODPŁYWOWA
UCHWYT
PRZYCISK DO REGULACJI TEMPERATURY
LAMPKA SYGNALIZUJĄCA DZIAŁANIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie i jego dostępne części
nagrzewają się podczas użytkowania.
Należy użytkować urządzenie ostrożnie,
aby ich nie dotykać.
15
urządzenia pod nadzorem lub zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznej
obsługi urządzenia i znają
niebezpieczeństwa związane
z użytkowaniem urządzenia. Należy
dopilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku
życia nie mogą czyścić i przeprowadzać
konserwacji urządzenia bez nadzoru.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny
zbliżać się do urządzenia oraz przewodu
zasilającego.
• Upewnij się czy urządzenie nie zostało
uszkodzone w czasie transportu.
• Ustaw gill na twardym, stabilnym
podłożu.
• Upewnij się:
• czy moc i napięcie w sieci jest zgodne z
informacjami podanymi na tabliczce
znamionowej urządzenia, czy wtyczka
pasuje do gniazdka,
czy gniazdko posiada uziemienie.
• Upewnij się czy kabel zasilający nie
dotyka grilla.
• Umyj a następnie rozgrzej urządzenie i
pozostaw włączone przez 10 minut.
W tym czasie z grilla może wydobywać
się dym i nieprzyjemny zapach.
• Nigdy nie stawiaj grilla bezpośrednio na
podłożu, które może zostać uszkodzone
(np.: cerata, szklany stół, plastikowe
meble, itd.).
• Nigdy nie dotykaj metalowych elementów
uruchomionego grilla ponieważ są
bardzo gorące.
• Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego
należy zlecić autoryzowanemu centrum
serwisowemu firmy Gorenje lub
odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską
wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w
całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urządzeń.
UWAGI EKSPLOATACYJNE
• Grill przeznaczony jest do użytkowania w
gospodarstwie domowym.
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem.
• Zawsze sprawdzaj czy płyty są prawidłowo
zamontowane i zablokowane przez zatrzask.
• Użytkuj produkt z daleka od dzieci. Nigdy nie
odchodź od uruchomionego urządzenia.
• Odłącz od źródła zasilania:
• przed zdejmowaniem płyt grzejnych,
• przed czyszczeniem,
• po użyciu.
• Zawsze używaj przedłużacza z uziemieniem.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc
za przewód sieciowy.
• Włączaj urządzenie dopiero po prawidłowym
zamontowaniu płyt grzejnych.
• Nigdy nie chowaj urządzenia z rozgrzanymi
płytami grzejnymi.
• Aby uniknąć porysowania powierzchni płyt
grzejnych, nie używaj metalowych oraz ostro
zakończonych narzędzi.
UŻYTKOWANIE GRILLA
KONTAKTOWEGO
Grill Gorenje KR1800SDP / KR1800SM może być
używany w trzech rόżnych pozycjach.
I.
POZYCJA NA GRZANKI
Gόrną płytę grzejną należy ustawić pionowo. Po
ułożeniu grzanek na dolnej płycie grzejnej, należy
zamknąć gόrną płytę grzejną i przykrywając nią
grzanki.
Żywność należy ułożyć po środku dolnej płyty.
Podczas pieczenia, nie wolno naciskać gόrnej płyty.
II. POZYCJA PIECZENIA
Grill nadaje się rόwnież do pieczenia i smażenia
potraw. Jeśli gόrna płyta grzejna znajduje się w
pozycji pionowej bezpośrednio nad dolną płytą
grzejną. Żywność należy ułożyć na tacy lub
bezpośrednio na dolnej płycie grzejnej. Gόrną płytę
grzejną ustawiamy w pozycji poziomej – trochę
powyżej dolnej płyty grzejnej.
W celu usunięcia naczynia, należy użyć płóciennej
ścierki.
III.
16
POZYCJA GRILLA OTWARTEGO
Gόrną płytę grzejną należy podnieść i ustawić
pionowo pod kątem 90° lub ułożyć tak aby obie płyty
były w pozycji poziomej (180°). Żywność należy
ułożyć na powierzchni obu płyt i pozostawić by się
upiekła. Gdy dolna strona jest wystarczająco
zapieczona, należy artykuł żywnościowy odwrόcić.
Aby nie uszkodzić nawierzchni płyt do odwracania
żywności należy użyć łyżki drewnianej lub
plastykowego widelca.
• Zewnętrzne powierzchnie przecieraj miękką
szmatką.
• Bardzo zabrudzone grzałki (zimne) sporadycznie
czyść suchą szmatką.
DEMONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób,
przyczyniają się Państwo do zachowania czystego
środowiska.
PRZECHOWYWANIE
• Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z
daleka od dzieci.
ŚRODOWISKO
• Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
• Poczekaj aż płyty grzejne osiągną temperaturę
pokojową.
• Otwórz i rozłóż grill do pozycji poziomej.
• Wciśnij metalowy zatrzask umieszczony na górnej
krawędzi urządzenia.
• Wyjmij płytę
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z
urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
MONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH
• Przed zamontowaniem płyt na grillu upewnij się,
czy są one suche.
• Umieść krawędź płyty w 2 metalowych zawiasach
mocujących.
• Dociśnij płytę aż do momentu zablokowania
krawędzi przez metalowy zatrzask.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
CZYSZCZENIE
• Wyłącz urządzenie ze źródła zasilania i odczekaj,
żeby ostygło.
• Zdejmij płyty grzejne.
• Umyj płyty gąbką w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
• Nie stosuj ostrych narzędzi (druciak) ani proszku
do czyszczenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
RO
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Folosiţi aparatul doar pentru ce a fost
destinat. Nu încercaţi să refaceţi oricare
din componente.
• Atenţie la cablul de conectare să nu
atingă oricare din părţile fierbinţi ale grillului.
• Curăţaţi bine înainte de prima folosire.
• Înainte de a instala plitele verfificaţi să fie
complet uscate.
• Verificaţi ca plitele să fie fixate bine şi
dacă clapele sunt în poziţie fixă.
• Atenţie la copii. Nu lăsaţi aparatul
nesupravegheat când este în funcţiune.
• Întotdeauna deconectaţi:
• Înainte de a depozita aparatul sau de a
scoate plitele.
• Înainte de curăţare.
• După folosire.
• Întodeauna folosiţi prelungitoare
originale.
• Aparatul este numai pentru uz intern.
• Pentru a deconecta aparatul, trageţi de
priză şi nu de fir.
• Aprindeţi aparatul după ce plitele au fost
fixate.
• Înainte de depozitare lăsaţi aparatul să
ajungă la temperatura camerei.
• Nu atingeţi plitele cu metal sau alte
obiecte ascuţite.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Gorenje, de un centru de
service autorizat de Gorenje sau de
personal calificat în domeniu pentru a
evita orice accident.
PLITĂ SUPERIOARĂ
PLITĂ INFERIOARĂ
ORIFICIU DE SCURGERE
MÂNER
BUTON PENTRU REGLAREA
TEMPERATURII
LED PENTRU FUNCŢIONARE
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Atenţie!
Aparatul este fierbinte atunci când este
aprins – atenţie la arsuri! Lăsaţi
aparatul să se răcească complet înainte
de a-l depozita.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de
prima utilizare.
• Nu conectaţi niciodată acest aparat la un
ceas electronic extern sau un sistem de
comandă de la
distanţă pentru a evita situaţiile
periculoase.
• Copiii cu vârste sub 8 ani trebuie sa fie
ținuți la distanță dacă nu sunt
supravegheați permanent.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
vârste de cel puțin 8 ani și de persoane
cu capacitați fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experiența
și cunostințe numai cu condiția
supravegherii sau instruirii lor cu privire
la utilizarea aparatului într-un mod sigur
și numai dacă înțeleg riscurile implicate.
Copiii trebuie supravegheați, pentru a se
asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea ce cade în
sarcina utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă aceștia nu au cel
puțin 8 ani și dacă nu sunt
supravegheați.
• Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare
al acestuia la îndemâna copiilor mai mici
de 8 ani.
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2012/19/EU în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea
aparatelor vechi.
PRIMA UTILIZARE
• Asiguraţi-vă că aparatul nu a fost afectat în timpul
transportului.
18
• Poziţionaţi grill-ul pe o bază solidă şi perfect
uscată care să nu fie la îndemâna copiilor! Există
pericolul ca temperatura să fie mare când este
conectat la energie!!!
• Aveţi grijă ca:
• Voltajul electric şi frecvenţa să fie potrivite.
Verificaţi plăcuţa cu detalii tehnice pentru mia
multe referinţe.
• Curentul trebuie să fie cel puţin 10A.
• Priza să fie potrivită.
• Priza să aibe împământare. Producătorul nu este
responsabil pentru folosirea incorectă.
• Înainte de prima utilizare, lăsaţi grill la poziţia de
grill pentru 10 minute. Aerisiţi camera dacă este
un miros neplăcut.
• Trageţi în jos de plită şi fixaţi clapele pentru a le
bloca.
CURĂŢARE
Înainte de curăţare răciţi aparatul până la
temperatura camerei.
Scoateţi plitele din grill.
Înmuiaţia plitele în apă călduţă pentru a se înlătura
grăsimea.
Curăţaţi plitele cu apă fierbinte sau în maşina de
spălat.
Exteriorul grill-ului se curăţă cu o cârpă umedă.
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi.
DEPOZITARE
CUM SĂ FOLOSIŢI CONTACT GRILL
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi nu la
îndemâna copiilor.
Puteţi folosi aparatul Gorenje KR1800SDP /
KR1800SM contact grill în trei moduri diferite:
ŚRODOWISKO
I.
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób,
przyczyniają się Państwo do zachowania czystego
środowiska.
POZIŢIA TOAST
Poziţioanţi plita superioară vertical. Aşezaţi pâinea
toast pe plita inferioaă şi închideţi cu plita superioară.
Dacă folosiţi plita sub capacitatea ei de acoperire,
aşezaţi pâinea pe mijloc. În timpul prăjirii nu apăsaţi
niciodată pe mânere cu forţă.
II. POZIŢIA COACERE
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z
urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
Puteţi de asemenea să coaceţi sau sa folosiţi grill-ul
prin poziţionarea plitei superioare vertical pe nivelul
superior al plitei inferioare. Puneţi mâncarea în tavă
şi/ sau pe plita de jos. Închideţi plita superioară peste
cea inferioară. Când scoateţi tava folosiţi o bucată de
cârpă.
III.
POZIŢIA GRILL DESHIS
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Deschideţi plita superioară în sus sau la 180°.
Plasaţi mâncarea pe plită şi lăsaţi-o să se
pregătească. Când mâncarea este gata, întoarceţi
pe partea cealaltă. Pentru aceasta folosiţi o furculiţă
de plastic sau din lemn pentru a nu deteriora
suprafaţa grill-ului.
Vă dorim să folosiţi cu plăcere aparatul
Gorenje!
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
SCOATEREA PLITELOR
• Scoateţi aparatul din priză.
• Aşteptaţi să se răcească până la temperatura
camerei.
• Deschideţi gill-ul complet ca şi cum aţi dori să
folosiţi aparatul la poziţia grill deschis.
• Împingeţi de clapă şi scoateţi plita.
AŞEZAREA PLITELOR ÎN POZIŢIE DE
FUNCŢIONARE
• Aşezaţi marginea plitelor pe aparat.
19
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat
mimo dosah, nejsou-li pod trvalym
dohledem.
• Toto zařízení mohou používat deti od 8
let a osoby s omezenou fyzickou,
smyslovou ci mentální schopností ci
osoby bez dostatecnych zkušeností a
znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo
pokud jim byly poskytnuty pokyny
ohledne bezpecného používání zarízení
a pokud znají související rizika. Deti by
mely byt pod dohledem, aby si nemohly
s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a
uživatelskou údržbu nesmí provádet deti
do 8 let a bez dozoru.
• Nenechávejte spotřebič a jeho přívodní
kabel v dosahu dětí mladších 8 let.
• Spotřebič používejte jen k účelu, pro
který je určen. Neupravujte žádné jeho
součásti.
• Dávejte pozor, aby se napájecí šňůra
nedotýkala horkých částí grilu.
• Před prvním použitím důkladně vyčistěte.
HORNÍ VARNÁ DESKA
SPODNÍ VARNÁ DESKA
ODTOKOVÝ ŽLÁBEK
RUKOJEŤ
TLAČÍTKO PRO REGULACI TEPLOTY
FUNKCE LIGHT
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Varování!
Zapnutý spotřebič je horký – dávejte
pozor, abyste se nepopálili! Než
spotřebič uložíte, nechte ho úplně
vychladnout.
• Před prvním použitím si pozorně
přečtěte návod.
• Nevystavujte se nebezpečným situacím
a nikdy nepřipojujte tento přístroj k
externímu
časovému spínači ani systému
dálkového ovládání.
20
• Než namontujete desky grilu, přesvědčte
se, že jsou úplně suché.
• Zkontrolujte, jestli jsou desky správně
upevněné na povrchu grilu a upínací
svorka je v blokovací poloze.
• Uchovávejte mimo dosah dětí. Zapnutý
spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Vždy odpojte:
• než uložíte nebo sejmete desky grilu;
• před čištěním;
• po použití.
• Vždy používejte jen atestované
prodlužovací šňůry.
• Určeno jen pro používání uvnitř budov.
• Při odpojování tahejte za zástrčku, ne za
šňůru.
• Zapínejte až po upevnění desek grilu.
• Před uložením nechte vychladnout na
pokojovou teplotu.
• Nedotýkejte se desek grilu kovovými
nebo jinými ostrými předměty.
• Pokud by byla poškozena síťová šňůra,
musí její výměnu provést společnost
Gorenje, autorizovaný servis společnosti
Gorenje nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
• zástrčka je uzemněná. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost v případě nesprávného použití.
• Před prvním použitím nechte gril 10 minut
v poloze pro grilování. Jestliže se vyskytne
nežádoucí zápach, vyvětrejte místnost.
JAK POUŽÍVAT KONTAKTNÍ GRIL
Kontaktní gril Gorenje KR1800SDP-KR1800SM
můžete používat třemi různými způsoby.
I.
POLOHA TOASTOVÁNÍ
Odklopte horní varnou desku do svislé polohy.
Položte toasty na povrch spodní desky a přiklopte je
horní varnou deskou. Pokud jsou toasty menší než
povrch desek, umístěte je doprostřed. Během
toastování nikdy nepřitlačujte horní rukojeť silou
směrem dolů.
II.
POLOHA PEČENÍ
Na povrchu kontaktního grilu můžete také péct
a grilovat na spodní desce s horní varnou deskou ve
svislé poloze.
Položte pokrm do misky nebo na spodní desku.
Přiklopte horní varnou desku na spodní. Při vyjímání
misky použijte utěrku.
III.
POLOHA OTEVŘENÉHO GRILOVÁNÍ
Otevřete horní gril do svislé polohy nebo do polohy
180°. Položte pokrm na povrch grilu a nechte
grilovat. Až bude pokrm grilovaný, obraťte ho na
druhou stranu. Používejte k tomu dřevěnou nebo
plastovou vidličku, abyste nepoškodili potažený
povrch grilu.
Tento spotřebič je označený v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadu z
elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Tato směrnice stanovuje rámec pro
celoevropský systém zpětného odběru
a recyklace odpadu z elektrických
a elektronických zařízení.
ODSTRANĚNÍ DESEK GRILU
• Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
• Počkejte, až vychladne na pokojovou teplotu.
• Úplně otevřete gril, jako byste chtěli grilovat
v otevřené poloze.
• Stiskněte upínací svorku a odstraňte desku.
PRVNÍ POUŽITÍ
• Přesvědčte se, že se spotřebič nepoškodil během
přepravy.
• Postavte gril na pevnou, suchou a tvrdou podložku
mimo dosah dětí. Pozor na vysoké teploty při
zapnutém spotřebiči!!!
• Zkontrolujte, že:
• elektrické napětí a frekvence jsou vhodné.
Zkontrolujte na typovém štítku;
• proud je nejméně 10 A;
• zástrčka je vhodná pro zásuvku;
NASTAVENÍ DESEK GRILU DO
PRACOVNÍ POLOHY
• Položte varné desky zadním okrajem na spotřebič.
• Spusťte desku grilu dolů na místo a zajistěte
svorkou v upnuté poloze.
21
ČIŠTĚNÍ
ZÁRUKA A SERVIS
Před čištěním nechte gril vychladnout na pokojovou
teplotu.Odstraňte desky z grilu.
Namočte desky do teplé vody a opláchněte
mastnotu.
Umyjte desky horkou vodou nebo v myčce nádobí.
Vnější stranu spotřebiče čistěte vlhkým hadrem.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko
péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo střediska najdete v letáčku s
celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele
výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department
of Gorenje Domestic Appliances.
SKLADOVÁNÍ
Spotřebič skladujte na suchém místě mimo dosah
dětí.
Jen pro osobní užití!
Přejeme vám mnoho úspěchů při používání
kontaktního grilu Gorenje!
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí.
Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny!
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HORNÁ VARNÁ PLATŇA
DOLNÁ VARNÁ PLATŇA
ODTOKOVÝ ŽLIABOK
RUKOVÄŤ
TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLOTY
FUNKČNÁ KONTROLKA
22
• Pred prvým použitím spotrebič dôkladne
očistite.
• Pred použitím grilovacích platní sa
uistite, či sú úplne suché.
• Uistite sa, či sú grilovacie platne pevne
uchytené na svojom mieste a svorka je
na mieste.
• Udržujte mimo dosah detí. Nenechávajte
zapnutý spotrebič bez dozoru.
• Vždy odpojte:
• Pred uskladnením, alebo odobratím
grilovacích platní,
• Pred čistením,
• Po použití
• Vždy používajte overené predlžovacie
šnúry.
• Iba pre domáce použitie.
• Na odpojenie spotrebiča vytiahnite kábel.
• Spotrebič zapnite až po uchytení
grilovacích platní.
• Pred uskladnením spotrebič nechajte
úplne vychládnuť.
• Nedotýkajte sa grilovacích platní
kovovými, alebo inými ostrými
predmetmi.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným
situáciám, poškodený sieťový kábel smie
vymeniť jedine personál spoločnosti
Gorenje, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Gorenje alebo iná
kvalifikovaná osoba.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Upozornenie!
Spotrebič je horúci, keď je zapnutý –
nebezpečenstvo popálenia! Pred
uskladnením nechajte spotrebič úplne
vychladnúť.
• Pred prvým použitím si pozorne
prečítajte pokyny.
• Aby nedošlo k nebezpečným situáciám,
nikdy nepripájajte zariadenie k
externému časovému spínaču ani
diaľkovému ovládaciemu systému.
• tohto zariadenia osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným
situáciám, poškodený sieťový kábel smie
vymeniť jedine personál spoločnosti
Gorenje, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Gorenje alebo iná
kvalifikovaná osoba.
• Deti vo veku do 8 rokov je treba
udržiavať mimo dosah, pokiaľ nie sú
trvalým dozorom
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8
rokov a osoby s obmedzenou fyzickou,
zmyslovou či mentálnou schopnosťou či
osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo
pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o
bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
• Dbajte na to, aby sa deti nehrali so
zariadením. Čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti
bez dozoru.
• Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý
bol vyrobený. Nevykonávajte zásahy do
spotrebiča.
• Uistite sa, že sa sieťový kábel nedotýka
žiadnych častí grilu.
Tento spotrebič je označený v súlade s
európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Táto smernica stanoví
jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber
a recyklovanie použitých zariadení.
PRVÉ POUŽITIE
• Uistite sa, že spotrebič nebol počas prepravy
poškodený.
• Umiestnite gril na pevný, suchý podklad mimo
dosah detí. Spotrebič vyžaruje vysoké teploty!!!
• Uistite sa že:
• Elektrické napätie a kmitočet sú v poriadku.
• Napätie musí byť min. 10 A.
• Zástrčka je vhodná do zásuvky.
23
• Zástrčka je uzemnená. Výrobca nezodpovedá za
nesprávne použitie.
• Pred prvým použitím nechajte gril zapnutý 10
minút. Pri použití vyvetrajte miestnosť.
USKLADNENIE
Odkladajte spotrebič na suché miesto mimo dosah
detí.
AKO POUŽIŤ VÁŠ GRIL
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Váš gril Gorenje KR1800SDP / KR1800SM možno
použiť tromi rozličnými spôsobmi.
I.
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
TOASTOVACIA POLOHA
Umiestnite hornú varnú platňu do vertikálnej polohy.
Položte toast na dolnú platňu a zatvorte hornú varnú
platňu. Ak nie je spotrebič zaplnený, položte jedlo do
stredu. Počas toastovania nikdy netlačte hornú
rukoväť dole silou.
II.
ZÁRUKA & SERVIS
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu
nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine
nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov,
navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa
spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje
domáce spotrebiče.
PEČENIE
Môžete tiež piecť a grilovať na hornej grilovacej
platni vo vertikálnej polohe na hornej úrovni ako na
dolnej platni.
Umiestnite jedlo na podnos a / alebo na dolnú
platňu. Zatvorte hornú varnú platňu na dolnú platňu.
Podnos odkladajte pomocou kúska tkaniny.
III.
Len pre použitie v domácnosti!
Prajeme Vám veľa radosti pri používaní grilu
Gorenje!
OTVORENÝ GRIL
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Otvorte horný gril do 180° polohy. Položte jedlo na
gril nechajte grilovať. Keď je jedlo ugrilované, otočte
ho na druhú stranu. Na tento účel použite drevenú,
plastickú vidličku, aby ste nepoškodili povrch grilu.
VYBRATIE GRILOVACÍCH PLATNÍ
• Odpojte spotrebič.
• Počkajte, kým sa spotrebič ochladí na izbovú
teplotu.
• Úplne otvorte gril, ako keby ste grilovali
s otvoreným grilom.
• Zatlačte fixačné spony a vyberte platňu.
UMIESTNENIE GRILOVACÍCH PLATNÍ
DO PREVÁDZKOVEJ POLOHY
• Položte zadný roh varných platní na spotrebič.
• Posuňte grilovaciu platňu nižšie a uzamknite
fixačnú sponu.
ČISTENIE
Pred čistením ochlaďte spotrebič na izbovú teplotu.
Odložte platne z grilu.
Namočte platne do horúcej vody a očistite od
mastnoty.
Očistite platne horúcou vodou, alebo v umývačke
riadu.
Vonkajšok spotrebiča čistite navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
24
UA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ВЕРХНЯ ТАРІЛКА ДЛЯ ГОТУВАННЯ
НИЖНЯ ТАРІЛКА ДЛЯ ГОТУВАННЯ
ЗЛИВ
РУЧКА
КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
СВІТОВИЙ ІНДИКАТОР
•
ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ
•
Увага!
Прилад гарячий, коли він увімкнений–
запобігайте опіків шкіри! Дайте приладу
повністю охолонути перед тим, як прибрати
його для зберігання.
•
• Перед першим використанням уважно
прочитайте інструкцію.
• Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте
цей пристрій до зовнішнього таймера або
системи дистанційного керування.
• Увага ! Прилад та всі відкриті для доступа
деталі у процесі роботи нагріваються. Будьте
обережні, не торкайтесь нагріваючих
елементів. Дітей, молодших 8 років, не варто
допускати до прибору, лише за умови
постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб
діти не гралися з приладом. За умови чітких
інструкцій, роз’яснень з приводу безпечного
використання або під наглядом дорослої
•
•
•
•
•
•
25
здорової людини , даним приладом можуть
користуватись діти старші за 8 років, люди з
послабленими фізичними, чутливими та
психічними здібностями, особи без досвіду
використання прилада. Дітям забороняється
грати з приладом.
Очищення і обслуговування приладу не
дозволяється проводити дітям молодшим за
вісім років і лише під наглядом дорослих.
Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте
цей пристрій до зовнішнього таймера або
системи дистанційного керування.
Використовуйте прилад тільки за
призначенням. Не переробляйте жодну з його
складових частин.
Переконайтесь що електричний шнур не
торкається жодної гарячої частини гриля.
Ретельно почистить гриль перед першим
використанням.
Перед тим, як установлювати тарілки грилю,
переконайтеся, чи вони повністю сухі.
Перевірте, чи міцно закріплені тарілки грилю на
його поверхні, і чи замкнена фіксуюча клямка.
Не дозволяйте дітям бавитися з приладом. Не
залишайте прилад без нагляду під час його
роботи.
Завжди вимикайте прилад з електромережі:
• Перед установленням або вийманням
тарілок гриля,
• Перед чищенням,
• Після використання.
• Завжди використовуйте якісні сертифіковані
подовжувачі.
• Тільки для використання в приміщенні.
• Щоб вимкнути прилад з електромережі,
потягніть вилку, не тягніть шнур – це може
спричинити вихід приладу з ладу.
• Вмикайте гриль тільки після того, як тарілки
встановлено.
• Перед тим, як прибрати прилад для зберігання,
дайте йому повністю охолонути.
• Не торкайтеся тарілок гриля металевими або
іншими гострими предметами.
• Якщо шнур живлення пошкоджений, для
уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Gorenje,
уповноваженого сервісного центру або фахівців
із належною кваліфікацією.
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВАШИМ
КОНТАКТНИМ ГРИЛЕМ
Ви можете користуватися вашим контактним
грилем Gorenje KR1800SDP / KR1800SM трьома
різними способами.
I.
ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПІДСМАЖЕННЯ
Установіть верхню тарілку вертикально.
Покладіть тости на нижню тарілку і закрийте
верхньою. Якщо поверхня не заповнена
повністю, покладіть тости в середину. Під час
смаження ніколи не намагайтеся силоміць
натискати на верхню ручку.
II. ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
Ви можете також пекти на поверхні контактного
грилю. Для цього установіть верхню тарілку для
готування вертикально на верхній рівень нижньої
тарілки.
Покладіть їжу на тацю або на нижню тарілку.
Закрийте верхньою тарілкою нижню. Коли
виймаєте тацю, користуйтеся захисними
рукавичками.
Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2012/19/EU стосовно електронних та
електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості,
які є дійсними у межах Європейського
союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні
приладів.
III. ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТОГО СМАЖЕННЯ
Підніміть верхній гриль або навіть відкрийте його
на 180°. Покладіть їжу на поверхню гриля і
залиште її смажитися. Коли їжа підсмажиться,
переверніть її на інший бік. Для цього
користуйтеся дерев”яною або пластиковою
виделкою, щоб уникнути пошкодження поверхні
гриля.
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ЗНІМАННЯ ТАРІЛОК ГРИЛЯ
• Переконайтесь, що прилад не був ушкоджений
під час перевезення.
• Поставте гриль на суху тверду, міцно
закріплену поверхню подалі від дітей. Під час
роботи гриль розігрівається до високої
температури!!!
• Вимкніть прилад з електромережі.
• Зачекайте доки він охолоне до кімнатної
температури.
• Повністю відкрийте гриль, як ви робили це
перед початком приготування страви.
• Натисніть на фіксуючу клямку і вийміть тарілку.
• Переконайтеся чи є відповідною електрична
напруга. Перевірте, чи виконані наступні
рекомендації:
• Сила електричного струму що найменше
10А.
• Вилка пасує до розетки.
• Вилка має заземлення. Виробник не несе
відповідальності за неправильне
користування приладом.
• Перед першим використанням ввімкніть
гриль і залиште його в робочому режимі 10
хвилин.провітріть кімнату, якщо відчуєте
сторонній запах.
УСТАНОВЛЕННЯ ТАРІЛОК ГРИЛЯ В
РОБОЧУ ПОЗИЦІЮ
• Помістіть задню опору тарілок для готування на
прилад.
• Опустіть тарілку гриля на місце і замкніть
фіксуючу клямку.
26
ОЧИЩЕННЯ
Перед очищенням дайте грилю охолонути до
кімнатної температури.
Зніміть тарілки з грилю.
Замочіть тарілки в теплій воді і видаліть жир.
Помийте тарілки гарячою водою або
скористайтеся посудомийною машиною.
Зовнішні частини приладу протріть вологою
ганчіркою. Не користуйтеся очисниками, що
можуть пошкодити або зіпсувати поверхню.
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте прилад в сухому місці подалі від дітей.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Ми бажаемо вам багато насолоди і
приємних хвилин від користання
контактним грилем Gorenje!
Ми залишаємо за собою право на будь-які
зміни!
27
HU
1.
2.
3
4.
5.
6.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen
szabad használni. Ne módosítson az
alkatrészeken.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében
Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
• A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa
távol a készüléktől, vagy biztosítsa
folyamatos felügyeletüket. 8 évnél
idősebb gyerekek, csökkent fizikai-,
értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a
készüléket, ha annak biztonságos
üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és
a kapcsolódó kockázatokat
megértették.
• Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
játszanak a készülékkel.
FELSŐ SÜTŐLAP
ALSÓ SÜTŐLAP
ELVEZETŐ VÁJAT
FOGANTYÚ
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ
FUNKCIÓ LÁMPA
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Figyelem!
A készülék bekapcsolás után
felforrósodik – ügyeljen az égési
sérülés kockázatára! A készülék
tárolása előtt várja meg, amíg az
teljesen lehűl.
• Alaposan olvassa el a használati
utasítást az első használat előtt.
• A veszélyes helyzetek elkerülése
érdekében a készüléket ne
csatlakoztassa külső
időzítőkapcsolóra, vagy
távvezérlőrendszerre.
28
• A készülék tisztítását és felhasználói
karbantartását 8 évnél idosebb
gyerekek végezhetik, de csak
felügyelet mellett.
• Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél
fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá
a készülékhez és annak
csatlakozókábeléhez.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem ér
hozzá a rács forró részeihez.
• Első használat előtt alaposan tisztítsa
át a készüléket.
• Felhelyezés előtt ellenőrizze, hogy a
grill-tálcák teljesen szárazak-e.
• Ellenőrizze, hogy a grill-tálcák
rögzítése megfelelő-e, a rögzítő fül
tökéletesen zár-e.
• Gyerekek elől gondosan elzárva
tartandó. Ne hagyja a bekapcsolt
készüléket felügyelet nélkül.
• Mindig húzza ki a villásdugót:
• a grillrácsok kiszerelése vagy tárolása
előtt,
• tisztítás előtt,
• használat után.
• Mindig engedélyezett hosszúságú
tápkábelt használjon.
• Csak beltéri használatra.
• Mindig a villásdugónál fogva húzza ki
a tápkábelt a fali aljzatból.
• Csak a grill-tálcák rögzítése után
kapcsolja be a készüléket.
• Tárolás előtt hagyja
szobahőmérsékletűre lehűlni a
készüléket.
• A grill-tálcákat ne érintse meg fém,
vagy más éles tárggyal.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében
Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
A berendezés az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EK
Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik.
Ez az irányelv európaszerte az elektromos és
elektronikus készülékek hulladékainak
visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Ellenőrizze, hogy a készülék nem hibásodott-e
meg szállítás közben.
• Helyezze a grillt olyan egyenletes, kemény
felületre, ahol a gyerekek nem férnek hozzá. A
készülék bekapcsolás után felforrósodik!!!
• Ellenőrizze:
• a készülékre nyomtatott címkén részletezett
hálózatba csatlakoztatta-e a készüléket.
• az áramerősség legalább 10A.
• villásdugó tökéletesen illeszkedik a fali aljzatba.
• a villásdugó földelt. A gyártó nem vállal
felelősséget a nem rendeltetésszerű
használatból eredő károkért.
• Az első használat előtt 10 percig hagyja
működni a készüléket grill működési
módban. Szellőztessen, ha kellemetlen
szagot érez.
A GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA
A Gorenje KR1800SDP / KR1800SM grillsütőt
háromféleképpen lehet használni.
I.
PIRÍTÓS ÜZEMMÓD
Helyezze a felső rácsot függőleges helyzetbe.
Helyezze a pirítósokat az alsó rácsra, majd zárja
rájuk a felső tálcát. Ha a szeletek a felületnél
kisebbek, helyezze azokat középre. Pirítós
üzemmódban soha ne nyomja le erővel a felső
fogantyút.
II.
SÜTÉS ÜZEMMÓD
A lapokon süthet és grillezhet is. A felső lapot
állítsa függőleges síkba, az alsó lemez felső
szintjén.
Helyezzen ételt a tálcára és/ vagy az alsó
lemezre. Zárja le a felső lemezt. A tálca
kiemeléséhez használjon konyharuhát.
III.
NYITOTT GRILLEZÉS ÜZEMMÓD
Nyissa le a felső grill lemezt 180° szögben.
Helyezze az ételt a grillre és a szükséges ideig
süsse. Amikor az étel egyik fele megsült, fordítsa
át. A művelethez műanyag, vagy fa villát
használjon, ellenkező esetben a grill-tálca
megsérülhet.
29
Csak személyes használatra!
A GRILLTÁLCÁK KIEMELÉSE
• Húzza ki a készüléket.
• Várja meg, amíg a készülék
szobahőmérsékletűre le nem hűl.
• Teljesen nyissa le a grill-tálcát, ugyanúgy, mint
a nyitott grillezés üzemmódban.
• Nyomja meg a rögzítő fület és emelje ki a
tálcát.
Sok örömöt kívánunk a Gorenje
grillsütő használatához!
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy olyan
módosításokat!
A GRILL TÁLCÁK POZICIONÁLÁSA
• Helyezze a grill-tálcák hátsó élét a készülékbe.
• Engedje le a grill-tálcát, majd rögzítse a
fülekkel.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
Emelje ki a tálcákat a készülékből.
Merítse a tálcákat melegvízbe, és mossa le a
zsíros szennyeződéseket.
A tálcákat forró vízben, vagy mosogatógépben
tisztítsa meg.
A készülék házát nedves ruhával törölje át. Ne
használjon agresszív tisztítószert.
TÁROLÁS
A készüléket száraz helyen, gyermekek elől
gondosan elzárva tárolja!
KÖRNYEZETVÉDELEM
A feleslegessé vált készülék szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
hozzájárul a környezet védelméhez.
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
30
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Деца под 8 годишна възраст не
бива да стоят близо до уреда,
освен ако не са под надзор.
• Децата трябва да бъдат под
постоянен надзор, за да е
сигурно, че няма да си играят с
уреда.
• Този уред може да се използва
от лица над 8 години и хора с
намалени физически,
психически или сетивни
способности, или такива без
опит и познания, ако те са под
наблюдение или са били
инструктирани по повод
рисковете, които носи
употребата на уреда. Деца не
бива да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката
на уреда не бива да се
извършват от деца под 8
години и не са под надзор.
• Съхранявайте уреда и неговия
кабел извън досега на деца под
8 годишна възраст.
ГОРНА ПЛОЧА
ДОЛНА ПЛОЧА
УЛЕЙ ЗА ОТТИЧАНЕ
ДРЪЖКА
БУТОН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
ФУНКЦИЯ LIGHT
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимание!
Уредът е горещ, когато работи
– внимавайте да не се
изгорите! Оставете уреда да се
охлади напълно преди да го
съхраните.
• Прочетете внимателно
инструкциите преди първа
употреба.
• За да се избегне евентуална
опасност, този уред не бива
никога да се свързва към
външен таймерен ключ или
система за дистанционно
управление.
31
• Използвайте уреда само по
предназначение. Не
поправяйте частите му.
• Уверете се, че захранващият
кабел не се допира до грила.
• Почисете добре преди първа
употреба.
• Преди да монтирате плочите,
проверете дали са напълно
сухи.
• Проверете дали плочите са
монтирани правилно на
мястото си и дали
фиксиращите клапи са в
заключена позиция.
• Пазете от деца. Не оставяйте
децата без наблюдение, докато
грила работи.
• Винаги изключвайте от
захранващия кабел.
• Преди да съхраните грила,
свалете плочите.
• Винаги използвайте само
кабели с определената
дължина.
• Само за вътрешна употреба.
• За да изключите уреда,
издърпайте захранващия кабел
от контакта.
• Включвайте уреда след като са
монтирани плочите.
• Оставете да се охлади преди
съхранение.
• Не докосвайте плочите с
метални или остри предмети.
• Ако кабелът е повреден,
свържете се с оторизираният
сервиз на Gorenje, за да се
ремонтира уреда от
квалифициран техник.
ПЪРВА УПОТРЕБА
• Уверете се, че уредът не е повреден при
транспорта.
• Поставете грила на гладка, суха стабилна
основа, без достъп от деца. Внимавайте,
температурата е висока след включване!
• Уверете се,че:
• Напрежението и честотата съответстват на
посочените на производствената табела
стойности.
• Честотота на тока е най-малко 10A.
• Кабелът е подходящ за контакта.
• Контакта е заземен.
• Преди първа употреба оставете уреда в
положение готово за печене за 10 минути.
Проветрете помещението, ако усетите особена
миризма.
УПОТРЕБА
Може да използвате грила Gorenje KR1800SDP /
KR1800SM в три различни положения.
I.
ПОЛОЖЕНИЕ ТОСТЕР
Позиционирайте горната плоча във вертикално
положение. Поставете сандвичите на долната
плоча и затворете горната плочa върху тях. Ако
печете по-малко количество от капацитета на
повърхността, поставете сандвичите по средата.
Докато печете никога не натискайте горната
плоча надолу със сила.
II.
ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕЧЕНЕ
Можете да печете, когато горната плоча е във
вертикално положение, като я поставите на погорно ниво от долната плоча.
Поставете храната на долната плоча или в
тавата. Затворете горната плоча. Когато сваляте
тавата използвайте кухненски ръкавици.
III.
ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПЕЧЕНЕ
Отвoрете горната плоча в положение 180°.
Поствете храната върху плочите и я оствете да
се запече колкото е необходимо. Когато храната
се запече, обърнете я с помощта на дървена или
пластмасова термоустойчива шпакла.
СВАЛЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ
• Изключете уреда.
• Изчакайте грила да се охлади напълно до
стайна температура.
• Отвoрете грила напълно в положение на
отворена позиция на печене.
• Натиснете заключващата клапа и свалете
плочите.
Уредът е обозначен съгласно Европейска директива
2012/19/EU, касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Директивата очертава основните принципи, валидни
в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно оборудване.
32
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ
• Поствете задния ъгъл на плочата върху уреда.
• Свалете плочата надолу и я закрепете със
заключващата клапа.
ПОЧИСТВАНЕ
Преди да почистите грила, оставете го да се
охлади до стайна температура..
Свалете плочите от грила.
Изплакнете плочите с хладка вода и почистете от
мазнини.
Измийте плочите с гореща вода или в
съдомиална машина.
Външната повърхност на грила почистете с
влажна кърпа. Не използвайте агресивни и
абразивни препарати.
СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте уреда на сухо място, без достъп от
деца.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда.
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към местния
търговец на уреди на Gorenje или се свържете с
Отдела за сервизно обслужване на битови уреди
на Gorenje [Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
Gorenje Ви пожелава приятни
моменти, използвайки
електрическия грил!
Запазваме си правото да извършваме
корекции!
33
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
die besten Ergebnisse erzielen und
Fehler vermeiden.
• Um Gefahren zu vermeiden, darf das
Gerät nicht über automatisch schaltende
Einrichtungen wie Zeitschaltuhren oder
Fernbedienungen gesteuert werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren sowie von Personen mit
verminderten körperlichen, sensorischen
und mentalen Fähigkeiten oder
Personen mit Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie entsprechend beaufsichtigt werden
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Geräts unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben. Beaufsichtigen Sie
Kinder, wenn diese das Gerät
gebrauchen und achten Sie darauf, dass
sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nicht in
der Nähe des Geräts aufhalten, es sei
OBERE HEIZPLATTE
UNTERE HEIZPLATTE
ABLAUFRINNE FÜR FETT
GRIFF
TEMPERATUREINSTELLKNEBEL
INDIKATORLÄMPCHEN BETRIEB
SICHERHEITSHINWEISE
Wichtiger Hinweis!
Das Gerät wird während des Betriebs
sehr heiß - Verbrennungsgefahr! Bevor
Sie das Gerät wegräumen, warten Sie
ab, bis es sich vollständig abgekühlt
hat!
Während des Betriebs werden die
Außenflächen des Geräts sehr heiß.
Benutzen Sie beim Umgang mit dem
Gerät den Handgriff oder
wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
• Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch
des Geräts sorgfältig die
Gebrauchsanleitung durch, damit Sie
34
• Schalten Sie das Gerät nur dann ein,
wenn beide Grillplatten montiert sind.
• Tauchen Sie das Gerät niemals ins
Wasser!
• Bevor Sie das Gerät wegräumen, muss
es vollständig abgekühlt sein.
• Berühren Sie die Heizplatten nicht mit
Metallgegenständen, damit die
Antihaftschicht nicht beschädigt wird.
• Um Gefahren zu vermeiden, darf ein
beschädigtes Anschlusskabel nur von
Gorenje, von einem von Gorenje
autorisierten Kundendienst oder von
einem anderen qualifizierten Fachmann
ausgetauscht werden.
denn, sie werden ständig von einem
Erwachsenen beaufsichtigt.
• Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nicht in
der Nähe des Geräts aufhalten, es sei
denn, sie werden ständig von einem
Erwachsenen beaufsichtigt.
• Reinigung oder Benutzerwartung darf
nicht von Kindern durchgeführt werden,
es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und
werden dabei von einem Erwachsenen
beaufsichtigt.
• Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät
und vom Anschlusskabel fernzuhalten.
• Das Gerät ist für die Zubereitung von
Speisen bestimmt. Es darf nicht für
andere Zwecke verwendet und auf
keinen Fall umgebaut werden.
• Achten Sie darauf, dass das
Anschlusskabel nicht mit dem Gerät in
Berührung kommt, da dieses während
des Betriebs sehr heiß wird.
• Reinigen Sie die Heizplatten vor dem
Gebrauch.
• Auf das Gerät dürfen nur trockene
Grillplatten montiert werden.
• Prüfen Sie, ob die Arretierung des
Handgriffs die Grillplatten an ihrem Platz
hält.
• Das Gerät nicht an einem solchen Ort
aufstellen, wo es Kindern zugänglich ist.
Das Gerät nicht ohne Aufsicht lassen,
wenn es in Betrieb ist.
• Trennen Sie das Gerät immer vom
Stromnetz:
• - bevor Sie es wegräumen oder die
Grillplatten abnehmen,
• - bevor Sie es reinigen oder pflegen,
• - nach jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie nur attestierte
Verlängerungskabel.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien.
• Ziehen Sie beim Trennen des Geräts
vom Stromnetz am Stecker und nicht am
Anschlusskabel.
Dieses Gerät wurde gemäß der EU-Richtlinie
2012/19/EU über elektrische und elektronische
Altgeräte (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Diese
Richtlinie legt die Anforderungen für das
Sammeln und den Umgang mit Elektro- und
Elektronikaltgeräten fest, die für die gesamte
Europäische Union gültig sind.
AUFSTELLUNG DES KONTAKTGRILLS
• Prüfen Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch auf Transportschäden.
• Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und
stabile Unterlage. Sorgen Sie dafür, dass
das Gerät für Kinder unzugänglich ist, weil
es während des Betriebs hohe
Temperaturen erreicht.
• Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an
das Stromnetz:
• ob die Spannung Ihrer Hausinstallation der
auf dem Typenschild des Geräts
angeführten Spannung entspricht,
• ob die Sicherung der Steckdose mindestens
10 A beträgt,
• ob die Steckdose dem Stecker des
Anschlusskabels entspricht (im Gegenfall
austauschen),
• ob die Wandsteckdose geerdet ist. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die
wegen Nichtbeachtung der angeführten
Voraussetzungen entstehen.
• Schalten Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch ein und lassen Sie in der
35
• Warten Sie, bis das Gerät vollständig
abgekühlt ist.
• Öffnen Sie das Gerät, sodass beide
Grillplatten offen auf der Unterlage aufliegen
(180°).
• Verschieben Sie die Sperrklinke bei jeder
Platte, um die Platten zu demontieren.
Grillposition (4) mindestens 10 Minuten
lang ohne Grillgut laufen. Dabei kann es
zu Rauchentwicklung kommen,
deswegen sollten Sie den Raum gut
lüften.
GEBRAUCH DES KONTAKTGRILLS
Sie können Ihren Kontaktgrill Gorenje
KR1800 SDP in drei verschiedenen Positionen
verwenden.
I.
EINSETZEN DER GRILLPLATTEN
• Setzen Sie die Zungen der Grillplatte in die
Aussparungen, wobei die Platte unter einem
Winkel positioniert ist.
• Drücken Sie nun die Platte waagrecht auf
das Gerät, bis sie in die Sperrklinke
einschnappt und fixiert ist.
POSITION TOAST
Stellen Sie die obere Grillplatte in die vertikale
Position. Legen Sie den Toast auf die untere
Grillplatte und legen Sie die obere Grillplatte
auf den Toast. Legen Sie den Toast immer in
die Mitte der Grillplatte. Während
der Zubereitung des Toasts dürfen Sie die
obere Grillplatte nicht mit Gewalt nach unten
drücken.
II.
REINIGUNG
• Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen
vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
• Öffnen Sie das Gerät, sodass beide
Grillplatten offen auf der Unterlage aufliegen
(180°). Nehmen Sie die Platten aus dem
Gerät.
• Legen Sie die Grillplatten ein paar Minuten
lang in warmes Wasser mit etwas
Geschirrspülmittel, damit sich das Fett
auflöst.
• Reinigen Sie nun die Platten mit einem
Schwamm.
• Reinigen Sie die Außenflächen des Geräts
mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
zum Reinigen des Geräts keine groben
Scheuermittel oder spitzen Gegenstände,
weil dadurch die Oberfläche des Geräts
beschädigt werden kann.
POSITION BRATEN
Sie können auf der unteren Grillplatte braten
oder schmoren, wenn sich die obere Grillplatte
in vertikaler Lage unmittelbar oberhalb der
unteren Grillplatte befindet.
Stellen Sie das Bratgut auf ein Tablett oder
direkt auf die untere Grillplatte. Schließen Sie
die obere Grillplatte so, dass sie gleichmäßig
auf dem Grillgut aufliegt, ohne dieses zu
zerdrücken. Entfernen Sie das Tablett mit
einem Küchentuch oder Küchenhandschuh.
III. POSITION BARBECUE
Stellen Sie beide Grillplatten in die offene
Position (180°), wenn Sie auf beiden
Grillplatten grillen möchten oder stellen Sie nur
die obere Grillplatte vertikal (90°), wenn Sie auf
der unteren Grillplatte grillen möchten. Legen
Sie das Grillgut auf die Grillplatte(n). Nach
einer gewissen Zeit das Grillgut wenden.
Verwenden Sie dazu einen Kochlöffel aus
Holz, damit die Antihaftschicht der Grillplatte
nicht beschädigt wird.
AUFBEWAHRUNG
GRILLPLATTEN ABNEHMEN
UMWELTSCHUTZ
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
Das ausgediente Gerät nicht zusammen mit
gewöhnlichem Hausmüll entsorgen, sondern
Wickeln Sie das Anschlusskabel um die
Kabellagerung und stellen Sie das Gerät in
einer horizontalen oder vertikalen Lage ab.
Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen
Raum auf, außerhalb der Reichweite von
Kindern.
Stellen Sie sicher, dass die beiden Grillplatten
beim Aufbewahren verriegelt sind!
36
bei einem Recyclingunternehmen abliefern. So
tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.
GARANTIE UND SERVICE
Wenden Sie sich für weitere Informationen
oder bei Problemen bitte an das
Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem
Land (die Telefonnummer finden Sie in der
internationalen Garantiekarte).
Falls es in Ihrem Land kein solches
Kundendienstcenter gibt, wenden Sie sich bitte
an den lokalen Händler von Gorenje oder an
die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte von
Gorenje.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt!
Gorenje wünscht Ihnen viel Vergnügen
beim Gebrauch Ihres neuen Geräts!
Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.
37
RU
1
2
3
4
5
6
• Во избежание опасности не
подключайте прибор к внешнему
таймеру и системе дистанционного
управления.
• Допускается использование прибора
детьми старше восьми лет и людьми с
ограниченными физическими,
двигательными и психическими
способностями, а также людьми, не
имеющими достаточного опыта или
знаний для его использования, только
под присмотром или если они были
обучены пользованию прибором и
осознают возможную опасность,
связанную с неправильной
эксплуатацией прибора. Следите за
детьми во время работы прибора. Не
позволяйте детям играть с прибором!
• Дети младше восьми лет не должны
задерживаться вблизи прибора или
должны находиться под постоянным
присмотром.
• Дети младше восьми лет могут
очищать и осуществлять
ВЕРХНЯЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛАСТИНА
НИЖНЯЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛАСТИНА
ПАЗ ДЛЯ СБОРА ЖИРА
РУЧКА ГРИЛЯ
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Важное предупреждение!
Во время работы прибор
нагревается. Опасность ожога! После
использования дайте прибору
полностью остыть!
Во время работы корпус прибора
сильно нагревается. Пользуйтесь
ручкой гриля или прихваткой.
• Перед первым использованием
прибора внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации. Так
вы ознакомитесь с прибором, его
использованием и избежите
ошибок при эксплуатации.
38
• Во избежание повреждения покрытия
жарочных пластин не дотрагивайтесь
до них металлическими предметами.
• Во избежание несчастного случая
замену поврежденного сетевого
шнура может производить только
авторизованный сервисный центр или
квалифицированный специалист!
обслуживание прибора только под
присмотром!
• Прибор и сетевой шнур должны
находиться в местах, недоступных для
детей младше 8 лет.
• Прибор предназначен для
приготовления пищи. Запрещается
использовать прибор для других
целей и производить его
переустройство.
• Следите, чтобы сетевой шнур не
соприкасался с горячими частями
гриля.
• Перед эксплуатацией тщательно
очистите жарочные пластины.
• Перед установкой тщательно
просушите жарочные пластины.
• Убедитесь, что жарочные пластины
надежно зафиксированы и защелка
находится в закрытом положении.
• Храните прибор и сетевой кабель в
недоступном для детей месте. Не
оставляйте прибор работающим без
присмотра.
• Отключите прибор от электросети:
– перед тем как убрать его на
хранение или перед снятием
жарочных пластин,
– перед очисткой или техническим
обслуживанием,
– после использования.
• Используйте только
сертифицированные удлинители.
• Не пользуйтесь прибором вне
помещений.
• Чтобы выключить прибор из
электросети, потяните за вилку, а не
за сетевой шнур.
• Прибор включайте только с
установленными жарочными
пластинами.
• Не погружайте прибор в воду.
• Прежде чем убрать прибор на
хранение, дайте ему полностью
остыть.
Это оборудование маркировано в соответствии
с европейской директивой 2012/19/EU об отходах
электрического и электронного оборудования
(Waste Electrical and Electronic Equipment –
WEEE). Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС требования по
сбору и устранению отходов электрического и
электронного оборудования.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
• Перед первым использование проверьте, что
прибор не имеет транспортных повреждений.
• Установите прибор на ровную поверхность вне
досягаемости для детей. Во время работы
прибор сильно нагревается!
• Перед подключением прибора к электросети
проверьте:
– что напряжение сети соответствует
напряжению, указанному на шильде
прибора,
– что сила тока сетевой розетки не менее 10 A,
– что сетевая розетка соответствует вилке
прибора (штепселю), в противном случае
поменяйте розетку,
– что сетевая розетка заземлена.
• Производитель не несет ответственность за
ущерб, произошедший в результате
неправильной эксплуатации.
• Перед первым использованием включите
электрогриль и оставьте его нагреваться не
менее 10 минут без продуктов в положении
ГРИЛЬ (регулятор в положении 4). Если
процессе нагревания появится неприятный
запах, проветрите помещение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТАКТНОГО
ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
Контактный электрогриль Gorenje KR1800SDP /
KR1800SM имеет три рабочих положения.
I.
ПОЛОЖЕНИЕ «ТОСТ»
Установите верхнюю пластину в вертикальное
положение. Положите тост на нижнюю пластину и
накройте верхней пластиной. Размещайте
продукты в центре жарочной пластины. Не
39
прижимайте сильно верхнюю пластину во время
приготовления тостов.
• Вымойте и высушите пластины.
• Корпус прибора протрите влажной тканью. Не
используйте агрессивные чистящие средства и
грубые материалы, так как они могут повредить
корпус прибора.
ПОЛОЖЕНИЕ «ГРИЛЬ»
II.
Также можно жарить на нижней пластине, при
этом верхняя пластина находится параллельно
над ней.
Положите продукт на поддон или
непосредственно на нижнюю пластину. Закройте
верхнюю пластину таким образом, чтобы она
осталась параллельно над нижней пластиной.
Для снятия поддона используйте прихватку.
III.
ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
Скрутите сетевой шнур вокруг ручек прибора и
поставьте прибор в горизонтальное или
вертикальное положение. Храните прибор в
сухом месте, не доступном для детей.
Для хранения используйте защелку на приборе!
ПОЛОЖЕНИЕ «ОТКРЫТЫЙ ГРИЛЬ»
Раскройте гриль таким образом, чтобы верхняя и
нижняя пластины образовали ровную
поверхность (были одна относительно другой под
углом 180°) или же одна была перпендикулярно
другой (под углом 90°). Положите продукты на
пластину и оставьте поджариваться. Когда
продукт достаточно прожарится с одной стороны,
переверните его. Чтобы не повредить покрытие
жарочных пластин во время приготовления,
используйте деревянные или пластмассовые
приспособления.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СНЯТИЕ ЖАРОЧНЫХ ПЛАСТИН
При возникновении неисправностей обращайтесь
в авторизованный сервисный центр. Список
авторизованных сервисных центров вы можете
найти в брошюре «Гарантийные обязательства»
и на сайте www.gorenje.com.
Изделие не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Его следует сдать в
соответствующий пункт приема электронного и
электрооборудования для последующей
утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, вы поможете предотвратить причинение
ущерба окружающей среде и здоровью людей.
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
• Отключите прибор от электросети.
• Дайте прибору полностью остыть.
• Раскройте пластины, как в положении
открытого гриля.
• Сдвиньте защелку и снимите пластины одну за
Только для использования в быту!
другой.
УСТАНОВКА ЖАРОЧНЫХ ПЛАСТИН В
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• Под наклоном вставьте заднюю часть
Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
пластины в паз.
• Опускайте пластину в горизонтальное
положение, пока защелка не защелкнется и не
зафиксирует пластину на месте.
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!
ОЧИСТКА
• Перед очисткой отключите прибор от
электросети и дайте ему остыть.
• Раскройте пластины, как в положении
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
открытого гриля. Снимите пластины.
• На несколько минут погрузите пластины в
теплую воду с моющим средством, чтобы
удалить жир.
201807002
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement