Gorenje OTG80SLSIMC6 Nën presion Vartotojo vadovas

Gorenje OTG80SLSIMC6 Nën presion Vartotojo vadovas
OTG 30-120 SLIM
SIMPLICITY
2
CS
Návod k obsluze
3
SK
Návod na obsluhu
7
PL
Instrukcja obsługi
11
RO
Instrucţiuni de utilizare
15
BG
Инсрукции за употреба
19
SQ
Udhëzime për përdorim
23
HU
Használati útmutató
27
LT
Naudojimo instrukcija
31
RU
Руководство по эксплуатации
35
LV
Instrukcija
39
EN
Instructions for Use
43
TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČEN PRO POUŽITÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) S
SNÍŽENÝM TĚLESNÉHO, SMYSLOVÉHO NEBO DUŠEVNÍCH SCHOPNOSTÍ,
NEBO NEDOSTATEČNÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI, ANIŽ BY JIM BYLO
UMOŽNĚNO DOZOR NEBO POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
ZAŘÍZENÍ OSOB ODPOVĚDNÁ ZA JEJICH BEZPEČNOST.
DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE NEBUDOU HRÁT
SE SPOTŘEBIČEM.
Ohřívač je vyroben podle platných norem a je úředně testovaný. Opatřen je také
bezpečnostním certifikátem a certifikátem o elektromagnetické slučitelnosti. Jeho
základní technické vlastnosti jsou uvedené a sepsané na štítku, který je nalepenmezi
přípojnými trubkami. Ohřívač může připojit na vodovodní a elektrickou síťpouze
vyškolený odborník. Zasahovat do vnitřních části ohřívače při opravách.odstranění
vodního kamene a kontrole a výměně antikorozní ochranné anodymůže jedině
autorizovaný servis.
VESTAVBA
Ohřívač vestavujte co možná nejblíže odběrnému místu. Jestliže ohřívač zabudujete
do prostoru, kde se nachází koupací vana nebo sprcha, musíte se řídit požadavky
normy IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Bojler připevníte ke stěně šrouby
určenými pro zeď, nominálního průměru minimálně 8mm. Pokud jej montujete na
slabší stěnu, je třeba ji nejprve patřičně zpevnit. Ohřívač můžete na stěnu instalovat
pouze ve vertikální poloze.
TECHNICKE VLASTNOSTI APARÁTU
Typ
Objem
Jmenovitý tlak
Hmotnost / naplněn vodou
Protikorozni ochrana kotle
Příkon elektrického ohřívače
Napětí
Třída ochranny
Stupeň ochranny
Doba ohřevu na teplotu 65 °C 1)
Spotřeba energie do 65 °C 1)
Množství smíšené vody při 40 °C
Tepelné ztráty 2)
Energetická třída
[l]
[МPa (bar)]
[kg]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
30
50
65
80
100
120
19/49
[W]
[V~]
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
Emailováno & Mg anoda
2000
230
I
IP24
1 35
2 05
2 35
3 15
41/161
[h]
0 55
[kWh]
[l]
1,81
50
3,19
89
4,17
120
5,14
145
6,53
200
7,64
236
3 50
[kWh/24h]
0,69
0,94
1,12
1,30
1,54
1,79
G
G
G
G
G
G
1) Hodnoty platí pro smešování studené vody z vodovodu 10 °C a vody z ohřívače, která je v nem všechna
ohřátá na 65 °C.
2) Měřeno při teplotě vody 65 °C (norma EN 60379).
3
CS
Vážený zákazníku, chtěli bychom Vám poděkovat za nákup našeho výrobku.
PROSÍME, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ A PŘED PRVNÍM
POUŽITÍM NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE VODY.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
CS
A
Montážní rozmery aparátu [mm]
100
G1/2
100
PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Přívod a odvod vody jsou na potrubí topného tělesa barevně vyznačeny. Přívod
studené vody je označený modrou barvou, odvod teplé vody červenou barvou. Topné
těleso můžete připojit na vodovodní síť dvěma způsoby. Uzavřený tlakový systém
připojení umožňuje odběr vody na více odběrných místech, otevřený netlakový
systém umožňuje jen jedno odběrné místo. Vzhledem k vybranému systému
připojení, musíte zabudovat také patřičné míchací baterie.
U otevřeného netlakového systému je třeba před topné těleso vestavět nevratný
ventil zabraňující vrácení vody a následné vytékání vody z kotle, pokud v síti dojde
voda. U tohoto systému připojení musíte použít průtokovou míchací baterii. V topném
tělese se kvůli ohřívání objem vody zvětšuje, a to zapříčiňuje kapání z potrubí
míchací baterie. Silným utahováním rukojeti na míchací baterii nelze zabránit kapání
vody, můžete však baterii poškodit. U uzavřeného tlakového systému připojení
musíte na odběrných místech použít tlakové míchací baterie.
Na dotekovou trubku musíte připojit bezpečnostní ventil nebo bezpečnostní zařízení,
které zabraňuje zvýšení tlaku v kotli o více než 0,1 MPa (1 bar) nad nominálním
tlakem. Výtokový otvor na bezpečnostním ventilu musí mít povinně východ do
atmosférického tlaku.
Při ohřívaní vody v topném tělese se tlak vody zvyšuje až k hranici, která je
nastavená na bezpečnostním ventilu. Protože se voda nemůže již vracet do
vodovodního potrubí, může začít tato voda kapat z otvoru bezpečnostního ventilu.
Kapající vodu můžete svést do odpadu přes odchytávající nástavec, který můžete
umístit pod bezpečnostní ventil. Odtoková trubka umístěná pod výpustí
bezpečnostního ventilu musí být umístěna v místnosti kde nemrzne a musí být
obrácena směrem dolů.
V případě, že provedena instalace neumožňuje možnost kapající vodu ze zpětného
bezpečnostního ventilu odvést do odtoku, potom se kapání vody vyhnete
zabudováním expanzní nádoby o obsahu 3 I na dotekové trubce bojleru.
Aby bezpečnostní ventil správně fungoval, musíte sami periodicky provádět kontroly takovým způsobem odstranite vodní kamen a zkontrolujete, jestli ochranný ventil není
blokovan.
Při kontrole musíte pohybem ručky nebo odšroubováním matky ventilu (závisí na
typu ventilu) otevřít výtek ze zpětného bezpečnostního ventilu. Přitom musí vytéci
přes výtokovou trysku ventilu voda, to znamená, že je ventil bezporuchový.
4
CS
8
1
7
2
3
6
4
5
3
Uzavřený (tlakový) systém
Legenda:
1 - Bezpečnostní ventil
2 - Zkušební ventil
3 - Nevratný ventil
4 - Redukční ventil
5 - Uzavírací ventil
5
Otevřený (průtokový) systém
6 - Zkušební nastavec
7 - Trychtýř s přípojkou na odtok
8 - Expanzní nádoba
H - Studená voda
T - Teplá voda
Mezi aparát a zpětný bezpečnostní ventil nemontujte uzavírací ventil, protože
tím vyloučíte funkci bezpečnostního ventilu.
Ohřívač můžete přípojit na domovou vodovodní síť bez redukčního ventilu, jestli je
tlak ve síťi nižší než nominální tlak. Jestli tlak ve síťi přesahuje nominální tlak, musíte
nutně vestavit redukční ventil.
Před připojením k elektrické síti musíte aparát nejdříve naplnit vodou. První plnění
provedete tak, že na směšovací baterii otevřete ventil teplé vody. Aparát je naplněn,
když se na odtočné trubce směšovací baterie objeví voda.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Před připojením k elektrické síti je zapotřebí do ohřívače zabudovat přípojný vodič,
který má minimální průřez aspoň 1,5 mm 2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2). Abyste tento úkon
mohli provést, musíte nejdříve z ohřívacího tělesa odšroubovat ochranné víko.
Přípojení ohřívače do elektrické síťi musí probíhat v souladu s
standardy pro elektrické síťí. Mezi ohřívač vody a trvalou
instalaci musí být vestavená připrava pro separaci obou polů z
elektrické síťi v souladu s nacionálními instalačními předpisy.
Legenda:
1 - Termostat
2 - Bimetalová pojistka
3 - Ohřívací teleso
4 - Kontrolka
5 - Přípojovací svorka
2
N L
1
5
3
L - Fázový vodič
N - Neutrální vodič
- Ochranný vodič
4
Schéma elektrické přípojky
5
CS
UPOZORNĚNÍ: Před každým zásahem do vnitřního prostoru aparátu musíte
aparát odpojit z elektrické sítě !
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Po připojení na vodu a elektřinu je ohřívač připraven k použití. Otáčením spínače
termostatu nastavte požadovanou teplotu vody mezi 25 °C a 75 °C. Doporučujeme
Vám nastavení tlačítka na pozici “eco”. Takovéto připojení je nejekonomičtější;
teplota vody je okolo 55 °C, vylučování vodního kamene a tepelné ztráty budou
menší než u nastavení na vyšší teplotu.
Funkci elektrického ohřívače indikuje světelný indikátor. Pokud ohřívač nehodláte
používat déle, musíte jeho obsah chránit před mrazem tím způsobem, že elektrický
proud zcela nevypnete a tlačítko termostatu nastavíte na pozici “*”. Při takovémto
nastavení bude ohřívač ohřívat vodu přibližně na 10 °C. Pokud ohřívač vypnete a
odpojíte od elektrické sítě, musíte z něj vylit také vodu, pokud hrozí přímé nebezpečí
zmrznutí vody. Voda z ohřívače se vyprázdní přítokovou trubkou ohřívače. Pro tento
účel se doporučuje při zabudování mezi bezpečnostní ventil a přítokovou trubku
ohřívače umístit speciální (Tdíl) nebo výpustný ventil. Ohřívač můžete vyprázdnit také
přímo bezpečnostním ventilem s posunem páky resp. otočným kohoutem ventilu do
polohy, která se používá při kontrole fungování. Před vyprazdňováním se musí
ohřívač vypnout z elektrické sítě a potom se otevře páka teplé vody na připojené
míchací baterii. Po vyprázdnění vody přítokovou trubkou zůstane v ohřívači menší
množství vody, která vyteče otvorem po odstranění ohřívací příruby.
Vnější části přístroje udržujte jemným roztokem pracího prášku. Nepoužívejte ředidla
a jiné čistící prostředky.
Pravidelnými servisními prohlídkami si zajistíte bezporuchový chod a dlouhou
životnost ohřívače. První kontrola ohřívače se doporučuje provést odborníkem, a sice
přibližně po dvou letech po zapojení. Při prohlídce se musí zkontrolovat
opotřebovanost antikorozní ochranné anody a dle potřeby odstranit vodní kámen,
který se vzhledem ke kvalitě, množství a teplotě spotřebované vody nabírá uvnitř
topného tělesa. Servisní služba Vám při příležitosti prohlídky topného tělesa a
vzhledem ke zjištěnému stavu, doporučí datum následující kontroly.
Žádáme Vás, abyste opravy topného tělesa neprováděli sami, ale abyste
navštívili nebo zavolali do nejbližšího autorizovaného servisu.
6
PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED ZABUDOVANÍM A PRVÝM POUŽITÍM
OHRIEVAČA VODY POZORNE PREČÍTALI TENTO NÁVOD.
TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE OSOBAMI (VRÁTANE DETÍ)
S ZNÍŽENÝM TELESNÉHO, ZMYSLOVÉHO ALEBO DUŠEVNÝCH SCHOPNOSTÍ,
ALEBO NEDOSTATOČNÉ SKÚSENOSTI A VEDOMOSTI, BEZ TOHO, ABY IM
BOLO UMOŽNENÉ DOHĽAD ALEBO POKYNY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA
TOHTO ZARIADENIA OSÔB ZODPOVEDNÁ ZA ICH BEZPEČNOSŤ.
DETI BY MALI BYŤ POD DOHĽADOM, ABY SA ZABEZPEČILO, ŽE NEBUDÚ
HRAŤ SO SPOTREBIČOM.
Ohrievač je vyrobený v súlade s platnými normami a oficiálne testovaný, preň bol
vydaný bezpečnostný certifikát a certifikát o elektromagnetickej kompatibilite. Jeho
základné technické vlastnosti sú uvedené na typovom štítku nalepenom medzi
prípojnými rúrami. Ohrievač smie do vodovodnej a elektrickej siete zapojiť len pre to
vyškolený odborník. Zásahy do jeho vnútrajšku za účelom opravy, odstránenia
vodného kameňa a revízie alebo výmeny antikoróznej ochrannej anódy smie vykonať
len autorizovaná servisná služba.
ZABUDOVANIE
Ohrievač zabudujte čím bližšie odberným miestom. V prípade zabudovania ohrievača
v priestore s vaňou alebo sprchou, je povinne treba dodržiavať požiadavky normy
IEC 60364- 7-701 (VDE 0100, časť 701). Na stenu ho pripevníte nástennými
skrutkami s minimálnym nominálnym priemerom 8 mm. Stenu so slabou nosnosťou
musíte na mieste, kam ho pripevníte, vhodne spevniť. Ohrievač smiete na stenu
pripevniť len v zvislej polohe.
TECHNICKÉ PARAMETRE SPOTREBIČA
Typ
Objem
[l]
Menovitý tlak
[МPa (bar)]
Hmotnost’ / naplnený vodou
[kg]
Protikorózna ochrana kotla
Prípojný výkon
[W]
Napätie
[V~]
Trieda ochrany
Stupeň ochrany
Čas zohrievania do 75 °C 1)
[h]
Množstvo miešanej vody pri 40 °C
[l]
Energetická spotreba 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
30
50
65
80
100
120
19/49
1 05
50
0,69
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
Smaltovaný / Mg anóda
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
41/161
4 35
236
1,79
1) Čas zohrievania celkového objemu ohrievača elektrickým výhrevným telesom pri vstupnej teplote studenej
vody z vodovodu 10 °C.
2) Energetická spotreba pri udržiavaní stálej teploty vody v ohrievači 65 °C a pri teplote prostredia 20 °C,
merané podľa EN 60379.
7
SK
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru preukázanú nákupom nášho
výrobku.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
Prípojné a montážne rozmery
ohrievača [mm]
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
SK
A
100
G1/2
100
ZAPOJENIE NA VODOVODNÚ SIEŤ
Prívod a odvod vody sú na rúrkach ohrievača farebne vyznačené. Prívod studenej
vody je vyznačený modrou farbou, odvod teplej vody červenou farbou. Ohrievač
môžete na vodovodnú sieť pripojiť dvoma spôsobmi. Zatvorený tlakový systém
umožňuje odber vody na viacerých odberných miestach. Otvorený, netlakový systém
umožňuje odber vody len na jednom odbernom mieste. Vhodné miešacie batérie si
musíte zabudovať vzhľadom na zvolený systém pripojenia.
Pri otvorenom, netlakovom systéme musíte pred ohrievač zabudovať spätný ventil,
ktorý zabraňuje vytekaniu vody z kotla, ak je nedostatok vody v sieti. Pri tomto
systéme pripojenia musíte použiť prietokovú miešaciu batériu. V ohrievači sa objem
vody z dôvodu zohrievania zvyšuje, čo zapríčiňuje kvapkanie vody z rúrky miešacej
batérie. Silným zaťahovaním páky na miešacej batérii kvapkaniu nemôžete zabrániť,
ba dokonca môžete batériu poškodiť.
Pri zatvorenom, tlakovom systéme zapojenia musíte na odberných miestach použiť
tlakové miešacie batérie. Na prívodnú rúru musíte z dôvodu bezpečnosti činnosti
zabudovať bezpečnostný ventil zabraňujúci zvýšeniu tlaku v kotle o viac ako 0,1 MPa
(1 bar) nad nominálnym tlakom. Výpustný otvor na bezpečnostnom ventile musí
povinne mať výstup na atmosférický tlak.
Pri zohrievaní vody v ohrievači sa tlak vody v kotle zvyšuje po hranicu nastavenú v
bezpečnostnom ventile. Keďže je vracanie vody naspäť do vodovodnej siete
znemožnené, môže voda kvapkať z vypúšťacieho otvoru bezpečnostného ventilu.
Kvapkajúcu vodu môžete odviesť do odtoku cez lovný nástavec, ktorý umiestnite pod
bezpečnostný ventil.
V prípade, že z vyvedena inštalácia nezajistuje možnosť kvapkajúcu vodu odviesť zo
spätného bezpečnostného ventilu do odtoku, môžete kvapkaniu zabrániť
zabudovaním dilatačnej nádoby s objemom 3 I na prítokovej rúrke ohrievača.
Za účelom správneho fungovania bezpečnostného ventilu a proverenia, či ochranný
ventil nie ni blokovan, musíte samy periodicky vykonávať kontroly. Pri preverovaní
musíte posunom páky alebo uvoľnením matice ventilu (závisí od typu ventilu) otvoriť
výtok zo spätného bezpečnostného ventilu. Pri tom musí výtokovou dýzou ventilu
vytiecť voda, čo je znakom, že ventil je bezchybný.
8
SK
8
1
7
2
3
6
4
5
3
Zatvorený (tlakový) systém
Legenda:
1 - Bezpečnostný ventil
2 - Kontrolný ventil
3 - Nevratný ventil
4 - Redukčný ventil
5 - Uzatvárací ventil
5
Otvorený (netlakový) systém
6 - Kontrolný nástavec
7 - Lievik s prípojkou na odtok
8 - Expanzná nádoba
H - Studená voda
T - Teplá voda
Medzi ohrievač a spätný bezpečnostný ventil nesmiete zabudovať uzatvárací
ventil, lebo tým by ste znemožnili funkciu spätného bezpečnostného ventilu.
Ohrievač môže byť pripojený na domácu vodovodnú sieť bez redukčného ventilu, ak
je tlak v sieti nižší ako menovitý tlak. Ak tlak v sieti vyšší ako menovitý tlak, musíte
nutné nainštalovať redukčný ventil.
Pred zapojením do elektrickej siete musíte do ohrievača bezpodmienečne najskôr
napustiť vodu. Pri prvom napúšťaní otvorte páku na teplú vodu na miešacej batérii.
Ohrievač je napustený, keď voda pritečie výtokovou rúrkou miešacej batérie.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Pred zapojením do elektrickej siete je potrebné do ohrievača zabudovať prípojnú
šnúru minimálneho prierezu aspoň 1,5 mm 2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2). Za týmto
účelom musíte z ohrievača odstrániť ochranný kryt.
Pripojenie ohrievača do elektrickej siete musí byť vykonávané v
súlade s platnými elektrotechnickými normami pre elektrické
vedenie. Medzi ohrievačom a pevnou inštaláciou by mali byť
inštalované prípravy pre separáciu pólov elektrickej siete v
súlade s vnútroštátnymi predpismi inštalácie.
Legenda:
1 - Termostat
2 - Bimetalová poistka
3 - Vyhrievacie teleso
4 - Kontrolné svetlo
5 - Pripojovacia svorka
2
N L
1
5
3
L - Fázový vodič
N - Neutrálni vodič
- Ochranný vodič
4
Schéma elektrického zapojenia
9
SK
UPOZORNENIE: Pred každým zásahom do vnútrajšku musíte ohrievač
bezpodmienečne vypnúť z elektrickej siete!
POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA
Po pripojení na vodovodnú a elektrickú sieť je ohrievač vody pripravený na
používanie. Otáčaním gombíka na termostate zvolíte želanú teplotu vody medzi
25 °C a 75 °C. Odporúčame nastavenie gombíka do polohy “eco”. Také nastavenie je
najúspornejšie; tým sa dosiahne teplota vody približne 55 °C, usadenina vodného
kameňa a strata teploty budú menšie ako pri nastaveniach na vyššiu teplotu.
Funkciu elektrického vyhrievacieho telesa signalizuje kontrolné svetlo. Ak ohrievač
nebudete používať dlhšiu dobu, poistite jeho obsah pred zamrznutím takým
spôsobom, že elektrický prúd nevypnete, gombík termostatu nastavíte do polohy “*”.
Pri takom nastavení bude ohrievač udržiavať teplotu vody na približne 10 °C. Ak však
ohrievač vypnete z elektrickej siete, musíte z neho vypustiť aj vodu, ak hrozí
nebezpečenstvo mrazov. Voda z ohrievača sa vypúšťa cez prítokovú hadicu
ohrievača. Za týmto účelom odporúčame pri zabudovaní medzi bezpečnostný ventil a
prítokovú hadicu ohrievača umiestniť osobitný fiting (T-kus) alebo vypúšťací ventil.
Ohrievač môžete vyprázdniť aj priamo cez bezpečnostný ventil, a to posunom páčky
respektíve otočnej hlavice ventila do rovnakej polohy ako pri preverovaní fungovania.
Pred vyprázdnením je potrebné ohrievač odpojiť z elektrickej siete a potom otvoriť
páčku na teplú vodu na pripojenej miešacej batérii. Po vypustení vody cez výpustnú
hadicu v ohrievači zostane menšie množstvo vody, ktorá vytečie, keď odstránite
výhrevnú prírubu cez otvor výhrevnej príruby.
Vonkajšok ohrievača čistite jemným roztokom pracieho prášku. Nepoužívajte riedidlá
a agresívne čistiace prostriedky.
Pravidelnými servisnými prehliadkami si zabezpečíte bezchybnú činnosť a dlhú
životnú dobu ohrievača. Prvá prehliadka by mala byť autorizovanou servisnou
službou vykonaná približne dva roky po zapojení. Pri prehliadke sa zistí stupeň
opotrebovania protikoróznej ochrannej anódy a podľa potreby sa očisti vodný kameň,
ktorý sa vzhľadom na kvalitu, množstvo a teplotu použitej vody naberie vo vnútrajšku
ohrievača. Servisná služba Vám po prehliadke ohrievača vzhľadom na zistený stav
odporučí aj dátum ďalšej kontroly.
Prosíme Vás, aby ste prípadné nedostatky na ohrievači neopravovali sami, ale
o nich informovali najbližšiu autorizovanú servisnú službu.
10
URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DLA OSÓB (DZIECI WŁĄCZNIE) O
OGRANICZONEJ
FIZYCZNEJ,
ZMYSŁOWEJ
LUB
PSYCHICZNEGO
ZDOLNOŚCIAMI, LUB BRAK DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, CHYBA ŻE NADANO
NADZORU
LUB
Z
INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI
UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA PRZEZ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.
DZIECI POWINNY BYĆ MONITOROWANE W CELU ZAPEWNIENIA ICH NIE
GRAĆ Z ZESPOŁEM.
Podgrzewacz wody posiada odpowiednie atesty, ponieważ jest on wyprodukowany
według ważnych standardów i atestowany w upoważnionych do tego instytutach.
Podstawowe właściwości techniczne wyrobu oznaczone są na tabliczce
znamionowej, znajdujcej się pomiędzy przyłączami wody zimnej i wody ciepłej.
Podłączenia podgrzewacza wody do instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej
może dokonać tylko fachowiec. Naprawy wnętrza podgrzewacza, wymiany
antykorozyjnej anody lub usuwanie kamienia wodnego może dokonać tylko
upoważniona placówka serwisowa.
MONTAŻ
Podgrzewacz wody należy zawiesić za pomocą odpowiednich śrub w pobliżu miejsca
poboru wody. Jeśli grzejnik wody zostanie zamontowany w pomieszczeniu w którym
znajduje sie wanna lub tusz, należy uwzględnić wymogi określone w normie IEC
60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Należy go zamontować do ściany za pomocą
śrub o średnicy najmniej 8 mm. Ścianę o słabszej nośności, na której ma być on
zawieszony musimy odpowiednio wzmocnić. Podgrzewacze wody można zawiesić
na ścianie wyłącznie w pozycji pionowej.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Typ
Pojemność
[l]
Ciśnienie znamionowe
[МPa (bar)]
Waga / wraz z wodą
[kg]
Ochrona przeciwkorozyjna zbiornika
Moc podłączeniowa
[W]
Napięcie
[V~]
Klasa zabezpieczenia
Stopień ochrony
Czas zagrzewania do 75 °C 1)
[h]
Ilość mieszanej wody przy 40 °C
[l]
Zużycie energii 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
1 05
50
0,69
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
80
100
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
emaliowany / Mg anoda
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
OTG 120
SLIM
120
41/161
4 35
236
1,79
1) Czas zagrzewania całej pojemności podgrzewacza wody za pomocą grzałki elektrycznej - temperatura
wody zimnej z instalacji wodociągowej wynosi 10 °C.
2) Zużycie energii elektrycznej przy utrzymywaniu stałej temperatury w podgrzewaczu wody na 65 °C i przy
temperaturze okolicy 20 °C, mierzonej według EN 60379.
11
PL
Szanowny Kliencie, dziękujemy za kupno naszego wyrobu.
PRZED MONTAŻEM I PIERWSZYM UŻYCIEM PODGRZEWACZA WODY
ZALECAMY I PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
350
B
OTG 30 SLIM
420
445
C
C
B
A
PL
A
Wymiary montażu i podłączenia
podgrzewacza [mm]
100
G1/2
100
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Przyłącza wody zimnej i wody ciepłej na podgrzewaczu oznaczone są kolorami.
Przyłącze wody zimnej oznaczone jest kolorem niebieskim, przyłącze wody ciepłej
oznaczone jest kolorem czerwonym.
Podgrzewacz można podłączyć do instalacji wodociągowej w dwojaki sposób.
System podłączenia zamkniętego, ciśnieniowego umożliwia wielopunktowy pobór
wody, zaś system nieciśnieniowy pozwala wyłącznie na jednopunktowy pobór wody.
Ze względu na wybrany system podłączenia należy zamontować odpowiednie
baterie.
Przy otwartym, nieciśnieniowym systemie podłączenia należy przed podgrzewacz
zamontować zawór zwrotny, który zapobiega wyciekaniu wody z zbiornika na skutek
braku wody w instalacji. Przy tym systemie należy zastosować baterię przepływową.
Podczas zagrzewania wody w podgrzewaczu jej objętość powiększa się, co
powoduje kapanie wody z baterii. Przez silniejsze przykręcanie uchwytu baterii,
kapania wody nie zażegnamy, spowodujemy tylko uszkodzenie baterii.
Przy zamkniętym, ciśnieniowym sposobie podłączenia należy na miejscach poboru
wody zamontować baterie ciśnieniowe. Do rury doprowadzającej obowiązkowo
należy zamontować zawór zabezpieczający lub zespół zabezpieczający, który
uniemożliwia wzrost ciśnienia w podgrzewaczu wody powyżej 0,1 MPa ponad
ciśnieniem znamionowym. Otwór odpływowy zaworu bezpieczeństwa musi posiadać
wypust na ciśnienie atmosferyczne. Podczas zagrzewania wody w podgrzewaczu,
ciśnienie wody wzrasta do wartości, nastawionej w zaworze bezpieczeństwa.
Ponieważ odpływ wody z powrotem do instalacji wodociągowej jest niemożliwy, może
to spowodować kapanie wody z otworu odprowadzającego na zaworze
bezpieczeństwa. Kapiącą wodę można zbierać do specjalnej nadstawki, po czym
odprowadzić ją do zlewu. Rura odprowadzająca, znajdująca się pod wylotem zaworu
zabezpieczającego, powinna być zamontowana w kierunku bezpośrednio w dół i w
otoczeniu gdzie nie zamarza.
Jeśli instalacja nie była odpowiednio przeprowadzona w wyniku czego nie mamy
możliwości odprowadzenia wyciekającej wody do rury odpływowej za pomocą
zaworu bezpieczeństwa, musimy na rurze doprowadzającej podgrzewacza wody
zamontować, zbiornik wyrównawczy o pojemności 3 l, co pozwoli nam na
przechwytywanie wyciekającej wody. Aby zawór bezpieczeństwa działał niezawodnie
należy okresowo przeprowadzać kontrolę. Podczas kontroli polegającej na
przesunięciu uchwytu lub muterki zaworu (zależnie od typu zaworu) należy otworzyć
odpływ na zaworze bezpieczeństwa. Podczas kontroli z dyszy powinna wycieknąć
woda, co oznacza, że zawór jest bez zarzutu.
12
PL
8
1
7
2
3
6
System zamknięty (ciśnieniowy)
Legenda:
1 - Zawór bezpieczeństwa
2 - Zawór próbny
3 - Zawór zwrotny
4 - Zawór redukcyjny ciśnienia
5 - Zawór odcinający
6 - Nadstawek próbny
4
5
3
5
System otwarty (nieciśnieniowy)
7 - Nadstawek do zbierania wody,
podłączenie do odpływu wody
8 - Zbiornik wyrównawczy
H - Woda zimna
T - Woda ciepła
Pomiędzy podgrzewacz i zawór bezpieczeństwa ne wolno zamontować zaworu
odcinającego, gdyż w ten sposób uniemożliwia się działanie zaworu bezpieczeństwa.
Podgrzewacz wody można bez zaworu redukcyjnego podłączyć do domowej
instalacji wodociągowej, gdy ciśnienie w instalacji jest niższe od 0,6 MPa (6 barów).
Jeśli ciśnienie przekracza 0,6 MPa (6 barów) musimy obowiązkowo wmontować
zawór redukcyjny.
Przed podłączeniem elektrycznym podgrzewacz wody należy napełnić wodą.
Podczas pierwszego napełniania przekręcić uchwyt ciepłej wody na baterii.
Podgrzewacz jest napełniony, gdy z baterii zacznie cieknąć woda.
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przed podłączeniem do sieci elektrycznej, należy do grzejnika podłączyć kabel o
średnicy przynajmniej 1,5 mm2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2). Można to zrobić w ten
sposób, że z podgrzewacza usuwa się pokrywę ochronną.
Podłączenie podgrzewacza do instalacji elektrycznej musi
odpowiadać wymogom określonym przez standardy dotyczące
instalacji elektrycznej. Pomiędzy grzejniekiem wody a instalacją
stałą, musi być wbudowane urządzenie służące do rozdzielenia
wszystkich biegunów od instalacji sieci elektrycznej, zgodnie z
przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Legenda:
1 - Termostat
2 - Bezpiecznik temperaturowy
3 - Grzałka
4 - Lampka sygnalizacyjna
5 - Klamra podłączeniowa
L - Przewód fazowy
N - Przewód zerowy
- Przewód uziomowy
2
N L
1
5
3
4
Shemat połączeń elektrycznych
13
PL
UWAGA! Przed każdym zabiegiem dokonanym we wnętrzu podgrzewacza,
podgrzewacz musimy wyłączyć z sieci elektrycznej!
UŻYTKOWANIE I UTRZYMYWANIE
Po podłączeniu do instalacji wodociągowej i elektrycznej podgrzewacz wody jest
gotowy do użytkowania. Pożądaną temperaturę wody od 25 °C do 75 °C, ustawia się
przez przekręcenie pokrętła znajdującego się na termostacie. Radzimy nastawić
pokrętło na pozycję “eco”. W tej pozycji osiągamy najbardziej oszczędne działanie
podgrzewacza; temperatura wody osiągnie 55 °C, wydzielanie kamienia wodnego i
straty cieplne będą mniejsze niż przy nastawieniu na temperatury wyższe.
Działanie grzałki elektrycznej sygnalizuje lampka sygnalizacyjna. Gdy podgrzewacza
wody nie będziemy używać przez dłuższy czas, jego zawartość możemy
zabezpieczyć przed zamarznięciem w ten sposób, że nie wyłączamy go z sieci
elektrycznej, natomiast pokrętło termoregulatora ustawiamy w pozycji “*”. W tej
pozycji podgrzewacz wody będzie utrzymywał temperaturę wody na poziomie 10 °C.
W przypadku wyłączenia podgrzewacza wody z sieci elektrycznej, musimy z niego
wypuścić wodę. Wodę z grzejnika wylewa się przez rurę dopływową grzejnika. W tym
celu zaleca się przed zamontowaniem grzejnika, umieszczenie specjalnego łącznika
T lub zaworu wypustowego, pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a rurą dopływową.
Grzejnik można również opróżnić bezpośrednio przez zawór bezpieczeństwa,
przesuwając rączkę lub ruchomą nakrętkę zaworu do pozycji takiej samej jak przy
sprawdzaniu jego działania. Przed opróżnieniem należy grzejnik odłączyć od sieci
elektrycznej, po czym otworzyć kurek z ciepłą wodą na baterii wodociągowej. Po
opróżnieniu wody przez rurę odpływową w grzejniku pozostaje jeszcze mniejsza ilość
wody, która wycieknie przez otwór kryzy, po jej usunięciu.
Podgrzewacz należy z zewnątrz czyścić delikatnym roztworem środka myjącego. Nie
wolno używać rozpuszczalników lub agresywnych środków do czyszczenia.
Bezbłędne działanie i długowieczność podgrzewacza zapewnią mu regularne
przeglądy serwisowe. Pierwszy przegląd powinien być wykonany przez serwis po
upływie dwóch lat od podłączenia. Wtedy kontroluje się stopień zużycia ochronnej
anody przeciwkorozyjnej i usuwa kamień wodny, który zależnie od jakości, ilości i
temperatury wody osiadł wewnątrz podgrzewacza. Po przeglądzie serwis zaleci też
datę następnego przeglądu.
Prosimy, abyście Państwo ewentualnych usterek nie usuwali sami, należy
zgłosić je do najbliższego, upoważnionego punktu serwisowego.
14
PREZENTUL APARATUL NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DE CĂTRE
PERSOANE (INCLUSIV COPIII) CU REDUCEREA FIZICE, SENZORIALE SAU
MENTALE APTITUDINILOR, SAU A LIPSEI DE EXPERIANCE ŞI CUNOŞTINŢE,
CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE LI S-AU OFERIT SUPRAVEGHERII SAU
REFERITOARE LA UTILIZAREA DE PREGĂTIRE A APARATULUI CU
PERSOANĂ RĂSPUNZĂTOARE DE SIGURANŢA ACESTORA.
COPIII TREBUIE SĂ FIE SUPRAVEGHEAT PENTRU A SE ASIGURA CA
ACESTEA SĂ NU SE JOACE CU APARATUL.
Acest boiler de apă a fost fabricat în conformitate cu standardele relevante şi testat
de autorităţile competente după cum se indică în Certificatul de Siguranţă şi
Certificatul de Compatibilitate Electromagnetică. Proprietăţile sale tehnice de bază
sunt indicate pe plăcuţa de identificare, lipită între ţevile de conectare. Boilerul poate
fi conectat la sursa de alimentare cu apă şi curent electric doar de către un specialist
calificat. Accesul în interiorul acestuia datorat reparării sau îndepărtării calcarului şi
verificare şi înlocuirea anodului de protecţie anticorosivă pot fi efectuate doar de un
atelier de service autorizat.
INTEGRARE
Boilerul va fi instalat cât mai aproape posibil de scurgere. Dacă veţi instala boilerul în
spaţiul în care se află cada de baie sau cabina de duş. este obligatoriu să respectaţi
cerinţele prevăzute în standardul IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Teil 701). Acesta
trebuie montat pe perete folosind buloane de scelement cu un diametru de minim
8 mm. Pereţii trebuie să aibă o foarte bună portabilitate acolo unde boilerul
suspendat va fi fixat. Boilerul poate fi fixat în perete doar în poziţie verticală.
PROPRIETĂŢILE TEHNICE ALE DISPOZITIVULUI
Tip
Volum
[l]
Presiunea
[МPa (bar)]
Masa / Plin cu apă
[kg]
Protecţia anticorosivă a containerului
Puterea conectată
[W]
Voltaj
[V~]
Categoria de protecţie
Gradul de protecţie
Durata de încălzire la 75 °C 1)
[h]
Cantitatea de apă mixată la 40 °C
[l]
Consumul de energie 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
24/74
1 05
50
0,69
1 55
89
0,94
OTG 80
SLIM
80
0,6 (6)
28/93
31/111
Emailat/ Anod Mg
2000
230
I
IP24
2 30
3 05
120
145
1,12
1,30
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
100
120
36/136
41/161
3 55
200
1,54
4 35
236
1,79
1) Durata de încălzire a întregului volum al boilerului cu elemente de încălzire cu imersie electrică prin
introducerea temperaturii apei reci de la sursa de alimentare cu apă la 10 °C.
2) Consumul de energie pentru menţinerea unei temperaturi stabile a apei din boiler la 65 °C la o temperatură
înconjurătore de 20 °C, măsurată în conformitate cu EN 60379.
15
RO
Dragă Cumpărător, vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului nostru.
ÎNAINTE DE INSTALARE ŞI PRIMA UTILIZARE, CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
Măsurători de racordare şi
montare a boilerului [mm]
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
RO
A
100
G1/2
100
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU APĂ
Ţevile de alimentare cu apă şi de evacuare a apei din boiler sunt marcate cu culori diferite.
Ţeava de aducţiune a apei reci este marcată cu albastru, iar cea de evacuare a apei calde
cu roşu.
Boilerul poate fi racordat la reţeaua de alimentare cu apă în două moduri. Sistemul închis
de branşare sub presiune, permite distribuirea apei calde în mai multe locuri de utilizare a
aces-teia deodată. În funcţie de sistemul de conectare ales se vor cumpăra bateriile
corespunzătoare.
În cazul recurgerii la sistemul deschis, fără compresie, va trebui montat un ventil de
reţinere, care împiedică scurgerea apei din boiler în situaţiile de lipsă de apă sau de
întrerupere temporară a alimentării cu apă de la reţea. În cazul aplicării acestui sistem de
branşare, se impune utilizarea unei baterii de transvazare. Datorită încălzirii, volumul apei
din boiler se măreşte, ceea ce provoacă picurarea apei din ţeava bateriei. Strângerea până
la refuz a robinetului nu opreşte picurarea, ci dimpotrivă, duce la deteriorarea bateriei.
În cazul sistemului închis de branşare sub presiune (racord de presiune), va trebui să
folosiţi baterii sub presiune. Pentru a se asigura o funcţionare lipsită de orice fel de riscuri,
pe ţeava de intrare a apei în boiler va trebui obligatoriu să fie montat un ventil sau un grup
de siguranţă, prin care se va evita creşterea presiunii din cazan cu mai mult de 0,1 MPa
(1 bar) peste valoarea nominală. Orificiul de scurgere a ventilului de siguranţă trebuie să
aibă în mod obligatoriu ieşire la presiunea atmosferică. Încălzirea apei din boiler duce la
creşterea presiunii până la limita fixată prin ventilul de siguranţă. Întrucât întoarcerea apei
în reţea este împiedicată, se poate întâmpla să înceapă să picure apă din orificiul de
scurgere al ventilului de siguranţă. Apa rezultată din picurare poate fi deviată în canalul de
scurgere, prin intermediul unui manşon de captare, care va fi plasat sub ventilul de
siguranţă. Ţeava de evacuare a apei conectată la ventilul de siguranţă va trebui montată
sub acesta, în poziţie descendentă, avându-se grijă ca ea să se afle într-un loc ferit de
îngheţ.
În cazul în care, din cauza instalării necorespunzătoare, nu aveţi posibilitatea să orientaţi
apa care picură din ventilul de siguranţă reversibil spre canalul de scurgere a apei,
acumularea apei picurate poate fi evitată prin montarea unui sertar de expansiune având
capacitatea de 3 I, pe ţeava de alimentare cu apă a boilerului.
Pentru ca ventilul de siguranţă să funcţioneze corespunzător, trebuie ca, periodic, să îl
verificaţi singuri. La fiecare verificare, va trebui deschis orificiul de scurgere al ventilului de
siguranţă reversibil; în funcţie de tipul de ventil, acest lucru poate fi realizat fie cu ajutorul
robinetului acestuia, fie prin deşurubarea piuliţei ventilului. Dacă în momentul respectiv prin
orificiul de scurgere al ventilului va începe să curgă apă, înseamnă că ventilul funcţionează
impecabil.
16
RO
8
1
7
2
3
6
Sistemul închis (sub presiune)
Legenda:
1 - Supapa de siguranţă
2 - Ventil de testare
3 - Ventil de reţinere
4 - Supapa de reducere a presiunii
5 - Supapa de închidere
6 - Accesoriu de încercare
4
5
3
5
Sistemul deschis (fără presiune)
7 - Coş cu conectare la scurgere
(la canalul colector)
8 - Rezervor de expansiune
H - Apă rece
T - Apă fierbinte
Între boiler şi supapa de ne-returnare nu poate fi integrată nici o supapă de
închidere deoarece aceasta ar dezactiva funcţionarea supapei de siguranţă de
ne-returnare.
Boilerul poate fi conectat la sursa de alimentare cu apă din casă fără o supapă de
reducere dacă presiunea reţelei este mai mică decât 0,6 MPa. Înaintea conectării la
energia electrică, boilerul trebuie umplut neapărat cu apă. La prima umplere,
robinetul pentru apă caldă deasupra robinetului de mixare trebuie deschis. Atunci
când boilerul este umplut cu apă, aceasta va începe să circule prin ţeava de scurgere
a robinetului de mixare.
CONECTAREA BOILERULUI LA REŢEAUA ELECTRICĂ
Înainte de conectarea la instalaţia electrică, este necesar să montaţi un cablu de
legătură cu secţiunea minimă de 1,5 mm 2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2). De aceea va
trebui scos capacul de protecţie din plastic.
Branşarea boilerului la reţeaua electrică trebuie efectuată în
conformitate cu normele valabile pentru instalaţiile electrice. Între
boilerul pentru apă şi locul în care acesta se instalează definitiv,
trebuie să se monteze un dispozitiv de separare a tuturor polilor
de reţeaua de alimentare, conform reglementărilor naţionale în
vigoare.
Legendă:
1 - Termostat
2 - Sigurantă bimetalică
3 - Element de încălzire
4 - Lampă de pilotare
5 - Terminal de conectare
2
N L
1
5
3
L - Conductor activ
N - Conductor neutru
- Conductor de împământare
4
Instalaţia electrică
17
RO
ATENŢIE: Înaintea oricărei intervenţii în interiorul boilerului acesta trebuie
neapărat deconectat de la reţeaua electrică!
UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
După conectarea la reţeaua de apă şi curent electric boilerul este gata de utilizare.
Prin rotirea comutatorului termostatului pe partea frontală a capacului de protecţie, se
selectează temperatura dorită a apei între 25 °C şi 75 °C. Vă recomandăm ajustarea
comutatorului în poziţia "eco". Această ajustare este cea mai economică; în acest caz
temperatura apei ar trebui să fie de cca. 55 °C, secreţia de calcar şi pierderile termice
se vor reduce prin ajustarea la o temperatură mai mare. Funcţionarea elementelor de
încălzire cu imersie electrică este indicată de lumina pilot. Atunci când boilerul nu
este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp, conţinutul acestuia trebuie protejat
împotriva îngheţului astfel încât curentul electric (electricitatea) să nu fie oprită, dar
comutatorul termostatului să fie ajustat la poziţia "*". În această poziţie, boilerul va
menţine temperatura apei peste 10 °C. Dar atunci când boilerul este oprit de la
reţeaua electrică, pentru a evita riscul de îngheţ, apa trebuie golită din acesta.
Înaintea scurgerii apei, boilerul trebuie deconectat de la sursa principală. Apoi
se vor deschide supapele de apă caldă. Boilerul va fi golit prin conexiunea de
admisie. În acest scop se recomandă plasarea unui fiting special sau o supapă de
scurgere între conexiunea de admisie a boilerului şi supapa de siguranţă. În caz
contrar, apa poate fi scursă direct prin supapa de siguranţă prin poziţionarea
mânerului sau capacului şurubului al supapei de siguranţă în poziţia "Test". După
scurgerea prin ţeava de admisie există o mică cantitate de apă reziduală ce se va
scurge la îndepărtarea flanşei de încălzire.
Exteriorul boilerului este curăţat cu o soluţie slabă de detergent. Nu se vor folosi
solvenţi sau mijloace puternice de curăţare.
Printr-un service regulat se va asigura o funcţionare impecabilă şi o durată de viaţă
îndelungată a boilerului. Prima verificare trebuie realizată de un atelier de service
autorizat după cca. doi ani de la prima conectare. La verificare, se examinează
anodul de protecţie anticorosivă şi dacă este necesară curăţarea de calcar care se
depune în interiorul boilerului în funcţie de calitatea, cantitatea şi temperatura apei
utilizate. Atelierul de service va recomanda, după verificare, data următoarei verificări
a boilerului cu privire la rezultatele stabilite.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri posibilele defecţiuni ale boilerului, ci
informaţi cu privire la acestea cel mai apropiat atelier de service autorizat.
18
Нагревателят е изработен в съотвествие с приетите стандарти, официално
изпробван, получил е удостоверение на безопасност и удостоверение за
електро-магнетна съвпадимост. Техническите му характеристики са посочени в
табличката, залепена между тръбичките за включване. Само служители от
упълномощения сервиз ноже да бъркат във вътрешността му с цел поправка,
премахване на воден камък, проверка или смяна на противокорозионния
защитен анод.
МОНТИРАНЕ
Монтирайте бойлера възможно най-близо до водопроводните тръби. Ако
вграждате бойлер в помещение, където се намира вана или душ, е необходимо
задължително да спазвате изискванията на стандарта IEC 60364-7-701 (VDE
0100, Teil 701). Бойлер се прикрепва на стена с два болта, дебели най-малко 8
мм. Ако стената е слаба, трябва да я укрепите на мястото, където искате да
поставите бойлера. Бойлерът трябва да се поставя само вертикално.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТА
Вид
Обем
[l]
Налягане
[МPa (bar)]
Маса / напълнен с вода
[kg]
Антикорозионен зашитен котел
Мощност при включване
[W]
Напрежение
[V~]
Защитен клас
Степен на защита
Време на загряване до 75 °C 1)
[h]
Количество смесена вода при 40 °C
[l]
Потребление на електричество 2) [kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
1 05
50
0,69
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
80
100
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
Емайлиран / Мg катод
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
OTG 120
SLIM
120
41/161
4 35
236
1,79
1) Времето за нагряване на целия обем на бойлера с електрически нагревател при начална
температура на студената вода от водопровода 10 °C.
2) Потреблението на електричество при поддръжката на постоянна температура на водата в бойлера
от 65 °C и при атмосферна температура 20 °C, измерена по EN 60379.
19
BG
Уважаеми купувачи, благодарим ви за покупката на наш продукт.
МОЛИМ ВИ, ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ И ПОЛЗВАТЕ БОЙЛЕРА ВНИМАТЕЛНО
ДА ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО.
ТОЗИ УРЕД НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЛИЦА
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЦА) С ОГРАНИЧЕНИ ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ
УМСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ИЛИ ЛИПСАТА НА ОПИТ И ЗНАНИЯ, ОСВЕН
АКО ТЕ НЕ СА БИЛИ ДАДЕНИ НАДЗОР ИЛИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА УРЕДА ОТ ЛИЦЕТО, ОТГОВАРЯЩО ЗА ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ.
ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОД НАДЗОР ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТЕ НЕ
ИГРАЯТ С УРЕДА.
420
445
OTG 30 SLIM
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
Включване и монтажни
размери на бойлера [мм]
C
C
350
B
B
A
BG
A
100
G1/2
100
СВЪРЗВАНЕ С ВОДОПРОВОДА
Входният и изходният канал за водата са отбелязани на тръбите на бойлера
със съответния цвят. Входният канал за студената вода е в синьо, а изходният
на топлата вода - в червено.
Можете да свържете бойлера с водопровода по два начина. Закритият начин,
под налягане, позволява вкл ючване на няколко извода. Откритият начин, без
налягане позволява само един извод. В зависимост от избраната система на
свързване, трябва да се снабдите и със съответния брой смесителни батерии.
При открития начин, без налягане, преди бойлера трябва да се вгради
вентилклапа, който да спира изтичането на вода от котела, ако във
водопровода няма вода. При този начин на свързване трябва да използвате
батерия с преточване. При загряването на водата обемът й се увеличава и
започва да капе от тръбата на смесителната батерия. Няма да можете да
спрете капенето само със здраво затягане на кранчето на батерията, така само
ще я развалите. При закрития начин, под налягане, на всеки извод трябва да
монтирате смесителна батерия. На входната тръба, поради безопасност,
задължително трябва да се сложи вентила или група, която џе предпазва
налягане в нагревателя да не се качи за повече от 0.1 МПа (1 bar) от позволено.
Отточният отвор на предпазния вентил задължително трябва да има изход към
атмосферно налягане. При нагряването на водата в бойлера налягането й в
котела се повишава до степента, нагласена на защитния вентил. Тъй като
връщането на вода обратно във водопровода е възпрепятствано, може да
започне да капе от отточния отвор на защитния вентил. Капещата вода можете
да прелеете чрез отточнен наконечник, ако го наместите под защитния вентил.
Изходната тряба трябва да се сложи изпод вентила на безопасност, тябва да е
насочена право на-долу, в среда която не замързва.
Когато поради неудобна инсталация няма възможност, водата която капи от
обратен вентил за безопасност, да се прекара в канал, може вместо това да се
вгради експанзионен съд съдържащ 3 л вода върху тръбата на нагревателя.
За правилното действие на предпазния вентил трябва сами периодично да
извършвате контрол. При проверка с движение на ръчка или одвиване на гайка
(зависи от модела) вентил за безопасност трябва да се отвори. От него трябва
да изтече вода, което означава че вентилът работи без грешка.
20
BG
8
1
7
2
3
6
4
5
3
5
закрит начин (под налягане)
открит начин (без налягане)
Легенда:
1 - Защитна клапа
6 - Част за тестване
2 - Клапа за тестване
7 - Фуния за изхода
3 - Клапа без връщане
8 - Разширителен съд
4 - Клапа за намаляване на налягането H - Студена вода
5 - Спираща клапа
T - Топла вода
Не бива да поставяте вентил за спиране между бойлера и обезопасяващия
вентил, защото ще направите невъзможно действието на обезопасяващия
вентил.
Бойлерът може да бъде свързан с водоснабдяването без клапа за регулиране
на налягането, ако във водоснабдителната мрежа то е по-ниско от
номиналното. Ако пък е по-високо, то клапата трябва да бъде монтирана.
Преди да включите бойлера, трябва задължително да го напълните с
вода. При първото пълнене отворете кранчето за топлата вода на
смесителната батерия. Бойлерът е пълен, ако водата започне да тече силно от
тръбата на смесителната батерия.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Преди включване в електрическата мрежа бойлерът трябва да се заземи с
проводник със сечение най-малко 1,5 mm2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2).
Свързването към електрическата мрежа трябва да бъде
извършено във съответствие с диаграмата и действащите
стандарти. Между нагревателя за водата и постоянната
инсталация трябва да бъде вграден двуполюсен
превключвател за едновременно прекъсване на двата
проводника от захранващата мрежа съгласно националните
инсталационни предписания.
Легенда:
1 - Термостат
2 - Биметална фаза
3 - Нагревател
4 - Контролна лампичка
5 - Терминална връзка
L - Фазен проводник
N - Неутрален проводник
- Защитен проводник
2
N L
1
5
3
4
Схема на електрическата мрежа
21
BG
ВНИМАНИЕ: Преди всяка интервенция бойлерът трябва да бъде напълно
отделен от електрическата мрежа!
ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
След включването в тока и водопровода бойлерът е готов за ползване.
С въртене на копчето на термостата на предната страна на защитная капан,
избирате желаната температура на водата от 25 °C до 75 °C. Препоръчваме да
поставяте копчето на позиция “есо”. Това е най-икономичната позиция. При вея
температурата на водата ще е около 55 °C, образуването на воден камък и
загубата на топлива ще са по-малки, отколкото при положенията за по-высока
температура. Контролната лампичка показва, че бойлера работы. Ако не
смятате да използвате бойлера по-дълго време, обезопасете го от измръзване
като не изключвате тока и да нагласите термостата на “*”. Така бойлерът ще
поддържа температура на водата около 10 °C. Ако изключите бойлера от
електрическата мрежа, при опасност от замръзване ще трябва да измочите
водата. Водата от бойлера се източва през отточната тръба на бойлера. За
тази цел се препоръчва по време на инсталирането между предпазния вентил и
отточната тръба да се сложи специален фитинг (тройник) или изпускателен
вентил. Водата от бойлера може да се източи също непосредствено през
предпазния вентил със завъртане на ръчката или на въртящата се капачка на
вентила в положение както при проверка на действието. Преди източването
нагревателят трябва да се изключи от електрическата мрежа и да се отвори
ръкохватката за топла вода на включената смесителна батерия. След
източването на водата през отточната тръба в бойлера остава малко
количество вода, която изтича при развиването на холендъра на бойлера през
отвора на бойлеровия холендър.
Повърхността на бойлера чистете със слаб разтвор от стерилен препарат. Не
ползвайте разредители и силки почистващи препарати.
Чрез редовни сервизни прегледа ще си осигугурите безпроблемно ползване и
дълъг живот на бойлера. Първият преглед трябва да бъде направен от
упълномощен сервиз две годины след включването. При прегледа следва да се
установи дали е износен защитният анод и при необходимост да се почисти
водният камък, като се отчима качеството, количеството и температурата на
водата в бойлера. При прегледа на бойлера, в зависимост от състоянието му,
сервизът ще ви препоръча следваща дата за проверка на състоянието.
Молим, при евентуални повреди на бойлера, не го поправяйте сами, а се
обърнете към най-близкая упълномощен сервиз.
22
APARATI NUK ËSHTË I DESTINUAR PËR TA PËRDORUR PERSONAT
(PËRFSHIRË KËTU EDHE FËMIJËT) ME AFTËSI TË KUFIZUARA FIZIKE,
NDJENJËSORE APO MENDORE, APO PERSONAT QË U MUNGON PËRVOJA
APO DIJA, PËRPOS NËSE JANË NËN MBIKËQYRJEN APO MËSIMIN E
PERSONIT PËRGJEGJËS PËR SIGURINË E TYRE.
FËMIJËT DUHET TË JENË NËN MBIKËQYRJE, NË MËNYRË QË T’U
PARANDALOHET LOJA ME KËTË PAJISJE.
Bojleri ashtë i prodhuar në pajtim me standardet në fuqi dhe është i sprovuar
zyrtarisht, ndërsa për të, janë të lëshuar certifikata e sigurisë dhe certifikata mbi
kompatibilitetin elektromagnetik. Karakteristikat e tij themelore teknike janë të
shënuara në tabelën e shënimeve, të ngjitur ndërmjet gypave hyrës. Bojlerin mund ta
lidhë në rrjetin elektrik dhe të ujësjellësit vetëm profesionisti i aftësuar. Ndërhyrjet në
brendësinë e tij për shkak të përmirësimit, evitimit të gurit të ujit dhe kontrollit, ose
ndërrimit të anodës mbrojtëse kundër korrozionit mund të bëjë vetëm shërbimi i
autorizuar servisor.
MONTIMI
Bojlerin montojeni sa më afër vendeve shpenzuese. Nëse e instaloni bojlerin në
hapësirë ku gjendet vaska apo dushi, medoemos duhet t’i respektoni kërkesat e
standardit IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). E përforconi në mur me vidha muri
me diametër nominal minimalisht 8mm. Murin me bartje të dobët në të cilin keni
ndërmend të varni bojlerin, duhet ta forconi. Bojlerin mund të përforconi në mur
vetëm vertikalisht.
CILËSITË TEKNIKE TË APARATIT
Tipi
Vëllimi
[l]
Tensioni nominal
[МPa (bar)]
Masa / i mbushur me ujë
[kg]
Mbrojtja kundër korrozionit të kazanit
Fuqia kyçëse
[W]
Tensioni
[V~]
Klasa e mbrojtjes
Shkalla e mbrojtjes nga lagështia
Koha e ngrohjes deri në 75 °C 1)
[h]
Sasia e ujit të përzier te 40 °C
[l]
Shpenzimi i energjisë 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
24/74
1 05
50
0,69
1 55
89
0,94
OTG 80
SLIM
80
0,6 (6)
28/93
31/111
emaluar / anoda Mg
2000
230
I
IP24
2 30
3 05
120
145
1,12
1,30
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
100
120
36/136
41/161
3 55
200
1,54
4 35
236
1,79
1) Koha e ngrohjes së tërë vëllimit të bojlerit me ngrohës elektrik për temperaturën hyrëse të ujit nga
ujësjellësi 10 °C.
2) Shpenzimi i energjisë gjatë ruajtjes së temperaturës konstante e të ujit në bojler 65 °C dhe te temperatura
e mjedisit 20 °C, e matur sipas EN 60379.
23
SQ
I nderuar blerës, ju falënderojmë për blerjen e prodhimit tonë.
JU LUTEMI, QË PARA INSTALIMIT DHE PËRDORIMIT TË PARË TË BOJLERIT,
T’I LEXONI ME VËMENDJE UDHËZIMET.
OTG 30 SLIM
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM 1125 900 255
350
B
OTG 120 SLIM 1300 900 430
Dimensionet e kyçjes dhe
montimit të bojlerit [mm]
420
445
C
C
B
A
SQ
A
100
G1/2
100
LIDHJA NË RRJETIN E UJËSJELLËSIT
Hyrja dhe dalja e ujit janë të shënuar me ngjyra në gypa.. Hyrja e ujit të ftohtë ashtë e
shënuar me ngjyrë të kaltër, kurse dalja e ujit të ngrohtë me ngjyrë të kuqe.
Bojlerin mund të lidhni në rrjetin e ujësjellësit në dy mënyra. Sistemi i mbyllur nën
presion i lidhjes mundëson furnizim me ujë nga më shumë vende, ndërsa sistemi і
hapur, jo nën presion, mundëson furnizim vetëm nga një vend. Sipas sistemit të
zgjedhur të lidhjes, duhet t’i instaloni edhe bateritë përkatëse të rubinetave të ujit.
Te sistemi i hapur, nën presion, , para bojlerit duhet të montohet ventili jo-kthyes
(ireverzibil), і cili parandalon derdhjen e ujit nga kazani, nëse, në rrjetin ujësjellës
ndalohet ose mungon uji. Te ky sistem i lidhjes, duhet ta përdorni baterinë
përzierëse rrjedhëse të rubinetës. Për shkak të ngrohjes së ujit, vjen deri te rritja e
vëllimit të ujit në bojler, gjë që shkakton pikjen e ujit nga bateria përzierëse. Me
shtrëngimin e tepërt të dorëzës në bateri, nuk do ta ndërpritni pikjen e ujit, por vetëm
mund ta prishni baterinë.
Te sistemi і mbyllur i lidhjes, në vendet furnizuese duhet të përdorni bateri përzierëse
të presionit. Në gypin ardhës, për shkak të sigurisë së funksionimit, duhet montuar
ventili sigurues ose grupin sigurues, i cili ndërpret rritjen e shtypjes në kazan për më
tepër se 0,1 MPa (1 bar), mbi atë nominale. Vrima e daljes në ventilin sigurues
medoemos duhet të ketë dalje në presionin atmosferik. Te nxehja e ujit në bojler,
shtypja e ujit rritet deri te kufiri që është i rregulluar në ventilin sigurues. Pasi që
kthimi i ujit në rrjetin e ujësjellësit është i penguar, mund të vijë deri te pikja e ujit nga
vrima dalëse e ventilit sigurues. Ujin që pikon, mund të drejtoni në derdhje nëpërmjet
të mbaresës hinkë, të cilën e vendosni nën ventilin sigurues. Gypi i daljes së ujit, që
ashtë і vendosur nën ventilin sigurues, duhet të jetë і montuar në vertikalisht teposhtë
dhe në ambient që nuk ngrinë.
Në rast se, instalimi i realizuar nuk mundëson ta drejtojmë ujët që pikon drejt
kanalizimit, pikjen mund ta evitoni duke montuar një enë ekspansive me vëllim 3 ë në
gypin hyrës të bojlerit .
Për funksionimin e rregullt të ventilit sigurues ju vetë duhet të bëni kontrolle periodike
që të largohet guri i ujit dhe të vërtetohet se ventili i sigurisë nuk është i bllokuar.
Gjatë kontrollit duhet, (varësisht nga tipi і ventilit) me lëvizjen e dorëzës ose të sjelljen
së ventilit të çelni daljen nga ventili sigurues. Në atë[ rast, nëpër vrimën dalëse të
ventilit të rrjedh uji, kjomë është shenjë, se ventili është në rregull.
24
SQ
8
1
7
2
3
6
4
5
3
Sistemi i mbyllur (me presion)
Legjendа:
1 - Ventili sigurues
2 - Ventili provues
3 - Ventili jo-kthyes (ireverzibil)
4 - Ventili reduktues i shtypjes
5 - Ventili mbyllës
5
Sistemi i hapur (pa presion)
6 - Shtojca provuese
7 - Hinka me kyçësin në derdhje
8 - Ena e ekspansionit
H - Uji i ftohtë
T - Uji i ngrohtë
Ndërmjet bojlerit dhe ventilit sigurues nuk guxoni të montoni ventil mbyllës,
sepse, kështu e pamundësoni funksionimin e ventilit sigurues.
Ngrohësin mund ta kyçni në rrjetin shtëpiak të ujësjellësit pa valvulë reduktuese nëse
është shtypja në rrjet më e ulët se shtypja nominale. Nëse shtypja në rrjet e tejkalon
shtypjen nominale, medoemos duhet instaluar ventilin reduktues.
Para lidhjes në rrjetin elektrik, bojleri domosdo duhet të mbushet fillimisht me
ujë. Te mbushja e parë, çeleni dorëzën për ujë të ngrohtë në baterinë përzierëse.
Bojleri është і mbushur, kur uji arrin nëpër gypin dalës të baterisë përzierëse.
LIDHJA NË RRJETIN ELEKTRIK
Para kyçjes në rrjetin elektrik, në ngrohës duhet të instaloni kabllon kyçëse me prerje
minimale së paku 1,5 mm2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2). Që të mund ta bëni këtë, nga
bojleri duhet të largohet kapaku mbrojtës.
Lidhja e bojlerit në rrjetin elektrik duhet të bëhet në përputhje me
standardet për instalimet elektrike. Ndërmjet ngrohësit të ujit dhe
instalimit shtëpiak, nevojitet të instalohet pajisja për ndarjen e të
gjitha poleve nga rrjeti elektrik në pajtim me dispozitat nacionale
të instalimeve.
Legjenda:
1 - Termostati
2 - Siguresa me nxehje
3 - Rezistuesi (ngrohësi)
4 - Llamba kontrolluese
5 - Pjesa lidhëse
2
N L
1
5
3
L - Përçuesi fazor
N - Përçuesi neutral
- Përçuesi mbrojtës
4
Skema e lidhjes elektrike
25
SQ
VËRREJTJE: Para çdo ndërhyrjeje në brendësi të bojlerit, ç’kyçeni atë
medoemos nga rrjeti elektrik!
PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA
Pas kyçjes në rrjetin e ujit dhe të rrymës elektrike, ngrohësi i ujit (bojleri) është i
përgatitur për përdorim.
Me rrotullimin e pullës në termostat, e cila gjendet në anën e poshtme të kapakut
mbrojtës, zgjidheni temperaturën e dëshiruar të ujit ndërmjet të 25 °C dhe 75 °C.
Preferojmë rregullimin e pullës në pozicionin "eco". Rregullimi i tillë është më
kursyesi; temperatura e ujit do të jetë përafërsisht 55 °C, tajitja e gurit të ujit dhe
humbjet e ngrohtësisë do të jenë më të ulëta se te rregullimi i temperaturës më të
lartë. Funksionimin e ngrohësit elektrik e tregon llamba kontrolluese. Nëse nuk e keni
ndërmend ta përdorni bojlerin për një kohë të gjatë, sigurojeni përmbajtjen e tij nga
ngrirja ashtu që të mos ç’kyçni elektrikun, por pullën e termostatit rregullojeni në
pozícionin "*". Te ky rregullim, ngrohësi do të mbaj temperaturën e ujit te përafërsisht
në 10 °C. Nëse megjithatë do ta shkyçni bojlerin nga rrjeti elektrik, për shkak të
rrezikut të ngrirjes duhet ta zbrazni ujin nga ai. Uji nga ngrohësi zbrazet nëpërmjet të
gypit furnizues të ngrohësit. Për këtë qëllim, tek instalimi rekomandohet, që ndërmjet
të ventilit sigurues dhe gypit furnizues të ngrohësit të vendoset një fiting i posaçëm (T
-pjesë) ose ventil shkarkues. Ngrohësin mund të zbrazni edhe drejtpërdrejt nëpërmjet
ventilit sigurues me lëvizjen e dorëzës, respektivisht. kapakut rrotullues të ventilit, në
pozicion si gjatë kontrollimit të funksionimit. Para zbrazjes, ngrohësin duhet ta
ç’kyçim nga rrjeti elektrik dhe pastaj të çelet dorëza për ujin e ngrohtë në rubinetë
(baterinë përzierëse) të ujit. Pas zbrazjes së ujit nëpër gypin furnizues, në ngrohës
mbetet një sasi e vogël e ujit, që derdhet nëpër vrimën gjatë largimit të fllanxhës
ngrohësë nëpërmjet të hapësirës së fllanxhës ngrohëse.
Pjesën e jashtme të bojlerit pastrojeni me tretjen e butë të detergjentit për larje. Mos
përdorni lëndë pastruese të vrazhda.
Me kontrollet e rregullta servisore, do të mundësoni punimin e papengueshëm dhe
jetën e gjatë të punimit të bojlerit. Garancia për ndryshkjen e kazanit vlen vetëm nëse
і keni bërë rregullisht kontrollet të harxhimit të anodës mbrojtëse. Koha ndërmjet
kontrolleve të posaçme dhe të rregullta, nuk guxon të jetë më e gjatë se 36 muaj.
Është e nevojshme, që kontrollet t’i bëjnë serviseri i autorizuar, і cili evidenton
kontrollin në fletëgarancinë e prodhimit. Gjatë kontrollit, ai kontrollon harxhimin e
anodës mbrojtëse kundër korrozionit, sipas nevojës, pastron gurin, і cili grumbullohet,
varësisht nga kualiteti, sasia dhe temperatura e ujit të harxhuar, në brendësi të
bojlerit. Pas kontrollit të bojlerit, shërbimi servisor, në bazë të gjendjes së përcaktuar
do të ju preferojë edhe datën e kontrollit vijuese.
Ju lutemi, që prishjet eventuale në bojler të mos i ndreqni vetë, por për ato
lajmërojeni shërbimin më të afërt të autorizuar servisor.
26
A vízmelegítő összhangban van az érvényes szabványokkal és hivatalosan tesztelt,
a vízmelegítőhöz biztonsági tanúsítvány és elektromágneses kompatibilitásról szóló
tanúsítvány lett kiadva. Az alapvető műszaki jellemzőket a csatlakozó csövek között
található adattábla tartalmazza. A bojlert a vízvezeték és elektromos hálózatra csak
az erre szakosodott szakember csatlakoztathatja. A bojler belsejébe javítás, vízkőeltávolítás, ellenőrzés vagy az antikorróziós védelmet biztosító anód eltávolítása
céljából csak a márkaszerviz szakembere nyúlhat.
FELSZERELÉS
A vízmelegítőt olyan közel kell felszerelni a konnektorhoz, amennyire csak
lehetséges. Ha a vízmelegítő felszerelése olyan helyiségben történik, ahol fürdőkád
vagy zuhanyozó található, akkor kötelező figyelembe venni az IEC 60364-7-701
(VDE 0100, Teil 701) szabvány előírásait. A bojlert két, legalább 8 mm névleges
átmérőjű csavarral erősítsék a falra. A vízmelegítő csak olyan falra szerelhető fel,
amely alkalmas a vízzel feltöltött készülék tömegének biztonságos megtartására. A
vízmelegítő csak függőlegesen rögzíthető fel a falra.
A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI
Tipus
Űrtartalom
Névleges nyomás
Tömeg / vízzel feltöltve
A tartály korrózióvédelme
Csatlakozási teljesítmény
Feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP-védettség
Felfűtési idő 75 °C 1)
Kevert víz mennyisége 40 °C
Energiafelhasználás 2)
[l]
[МPa (bar)]
[kg]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
[W]
[V~]
[h]
[l]
[kWh/24h]
1 05
50
0,69
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
80
100
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
Zománcozott, Magnézium anóddal
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
OTG 120
SLIM
120
41/161
4 35
236
1,79
1) A bojler teljes űrtartalmának felmelegitési ideje elektromos fűtőszállal 10 °C fokos bemenő viz esetén.
2) Az energiafogyasztás értéke 20 °C-os környezeti hőmérsékleten, 65 °C-ra felmelegített
vízhőmérséklet értékre vonatkozik a EN 60379 szabvány szerint.
27
HU
Kedves Vásárló; köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg.
EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAZHATÓ OLYAN SZEMÉLY (BELEÉRTVE A
GYERMEKEKET IS), CSÖKKENTETT TESTI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS
KÉPESSÉGEK,
VAGY
ANNAK
HIÁNYA
TAPASZTALATAIKAT
ÉS
ISMERETEIKET, HACSAK NEM KAPTAK FELÜGYELETE VAGY UTASÍTÁS
ÉRINTŐ, A BERENDEZÉS SZEMÉLY FELELŐS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL.
GYERMEKEK KELL FELÜGYELNI, HOGY AZOK NE JÁTSSZ A KÉSZÜLÉKEN.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
A vízmelegítő csatlakozási
és felszerelési méretei [mm]
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
HU
A
100
G1/2
100
CSATLAKOZTATÁS A VÍZHÁLÓZATRA
A bojler vízbevezetési és -elvezetési vezetékei különböző színnel vannak jelölve. A
hideg vízbevezetés kékkel, a meleg vízelvezetés pedig pirossal.
A bojlert kétféleképpen lehet a vízvezeték hálózatra csatlakoztatni. A zárt,
nyomórendszerű csatlakozás több fogyasztóhelyen történő vízvételezést tesz
lehetővé, a nyitott, nem nyomórendszerű pedig csak egy fogyasztóhelyen. A
kiválasztott csatlakozási rendszertől függően megfelelő keverőcsaptelepeket is be
kell szereznie.
Nyitott, nem nyomórendszernél a bojlerba visszacsapó szelepet kell építeni, amely
megakadályozza, hogy a víz a katlanból kifolyjon, ha a hálózatból kifogy a víz. Ennél
a csatlakozási rendszernél átfolyó keverőcsaptelepet kell alkalmazni. A bojlerben a
melegítés hatására nő a térfogat, ami a keverőcsaptelepen csöpögést okoz. A
keverőcsaptelep karjának erős meghúzásával a víz csöpögését nem lehet
megállítani, de eltörheti a csaptelepet.
Zárt, nyomórendszernél a fogyasztóhelyeken nyomó keverőcsaptelepeket kell
alkalmazni. Abiztonságos működésérdekében a bevezetőcsőre feltétlenül biztonsági
szelepet vagy olyan biztonsági együttest kell építeni, amely megakadályozza, hogy a
kazánban a nyomás a nominális értéknél 0,1 MPa-nál magasabbra emelkedjen. A
biztonsági szelepen lévő kifolyócsőnek rendelkeznie kell lefúvó csonkkal.
Vízmelegítés közben a bojlerban a biztonsági szelepben beállított határig növekszik a
nyomás. Tekintettel arra, hogy a víz a vízvezeték hálózatba történő visszajutása
akadályba ütközik, a biztonsági szelep kifolyó nyílásán víz csöpöghet. A csöpögő
vizet a biztonsági szelep alá helyezett vízfelfogóval a lefolyóba vezetheti. A
biztonsági szelep kifolyója alatt elhelyezett elvezető csövet egyenesen lefelé kell
elhelyezni, fagymentes helyen.
Amennyiben a helytelenül végzett szerelés miatt a visszacsapó szelepből csöpögő
vizet nem lehet a kifolyó csőbe vezetni, úgy a csöpögést egy 3 literes tágulási
tartálynak a bojler befolyó csövébe való beépítésével lehet megszüntetni.
A felhasználó időnként köteles ellenőrizni a biztonsági szelep helyes működését.
Ellenőrzéskor a kar elmozdításával vagy az anyacsavar szelepről való
lecsavarásával (a visszacsapó szelep típusától függően) ki kell nyitni a visszacsapó
szelep kifolyó csövét. Ha a szelep kifolyó csövén kifolyik a víz, az azt jelenti, hogy a
visszacsapó szelep tökéletesen működik.
28
HU
8
1
7
2
3
6
4
5
Zárt (nyomás alatti) rendszer
Fő részek:
1 - Biztonsági szelep
2 - Ellenőrző szelep
3 - Visszacsapó szelep
4 - Nyomáscsökkentő szelep
5 - Elzáró szelep
3
5
Nyitott (nem nyomás alatti) rendszer
6 - Ellenőrző szerelvény
7 - Tölcsér kifolyó csatlakozással
8 - Tágulási tartály
H - Hidegvíz
T - Melegvíz
A vízmelegítő és a biztonsági szelep között zárásmentes elzáró szelep is
felszerelhető, mivel ezzel a biztonsági szelep funkciója meggátolható.
Ha a vízhálózatban a víz nyomása 0,6 MPa-nál (6 bar) alacsonyabb, akkor
nyomáscsökkentő szelep beépítésére nincs szükség. Ha a víznyomás meghaladja a
0,6 MPa-t (6 bar), akkor nyomáscsökkentő szeleppel kell fölszerelni. Az elektromos
csatlakoztatást megelőzően kötelező a vízmelegítő vízzel történő feltöltése. Az első
feltöltésnél a keverő csaptelep melegvíz csapját ki kell nyitni. Ha a vízmelegítő fel van
töltve vízzel, akkor a keverő csaptelep kifolyó csövén megkezdődik a víz kifolyása.
A VÍZMELEGÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt a vízmelegítőbe egy legalább
1,5 mm2 keresztmetszetű villanyszerelési vezetéket (H05VV-F 3G 1,5 mm2) kell
beszerelni. Ehhez a vízmelegítőről a védőlemezt el kell távolítani.
A vízmelegítő elektromos hálózatra történő csatlakoztatását az
elektromos szerelésre vonatkozó szabványok szerint kell
elvégezni. A vízmelegítő és a tartós szerelvények közé olyan
berendezést kell beépíteni, amely lehetővé teszi a
tápvezetékeknek a táphálózat minden pólusáról való
leválasztását a nemzeti szabályozás előírásai szerint.
Fő részek:
1 - Termosztát
2 - Olvadó biztosító
3 - Elektromos fűtés
4 - Jelzőlámpa
5 - Csatlakozó terminál
L - Élő vezeték
N - Semleges vezeték
- Földelő vezeték
2
N L
1
5
3
4
Az elektromos kapcsolás vázlata
29
HU
FIGYELMEZTETÉS: A bojler belsejébe történő beavatkozás előtt a bojlert
feltétlenül áramtalanítani kell!
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
A bojler vízvezeték és elektromos hálózatra történő csatlakoztatás után használatra
készen áll. A védőfedél elülső oldalán található termosztát gombjának forgatásával
válassza ki a kívánt vízhőmérsékletet 25 °C és 75 °C között. Javasoljuk, állítsa a
gombot “eco” helyzetbe; Ez a beállítás a legtakarékosabb; ennél a beállításnál a
vízhőmérséklet kb. 55 °C, a vízkőképződés és a hőveszteség pedig kisebb lesz, mint
a magasabb hőmérsékletre történő beállításoknál.
A elektromos fűtőszál működését az ellenőrzőlámpa mutatja. Amennyiben a bojlert
hosszabb ideig nem használja, annak tartalmát úgy védi meg a befagyástól, hogy
nem kapcsolja ki az elektromos áramot, a termosztát gombját “*” helyzetbe helyezi.
Ennél a beállításnál a bojler kb 10 °C - on tartja a vízhőmérsékletet. Ha a bojlert
áramtalanítja, akkor a fagyveszély elkerülése érdekében engedje le a vizet. A
vízmelegítőben lévő víz kiürítése a befolyó csövön keresztül történik. E célból
beépítéskor ajánlatos a biztonsági szelep és a vízmelegítő befolyó csöve közé egy
külön szerelvényt (T-idom) vagy leeresztő szelepet szerelni. A vízmelegítő
közvetlenül a biztonsági szelepen keresztül is kiüríthető a szelepen lévő forgató
gomb illetve sapka olyan állásba való fordításával, mint a működés ellenőrzésekor. A
víz kiürítése előtt a készüléket le kell választani a villamos hálózatról, majd kinyitni a
melegvíz csapot a csaptelepen. A víz befolyó csövön keresztül való kiürítése után
marad még némi víz a vízmelegítőben, ami a fűtőelemet tartó illesztő perem
eltávolítása után kifolyik a keletkezett nyíláson.
A bojler külső falát gyenge mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon hígítókat és
durva tisztítószereket.
Rendszeres szervízeléssel biztosítani fogja a bojler hibátlan működését és hosszú
élettartamát. A márkaszerviz az első ellenőrzést két évvel a csatlakoztatás után
végezze el. Az ellenőrzés folyamán megvizsgálja az antikorróziós anód
elhasználódását és szükség szerint eltávolítja a vízkövet, amely a felhasznált víz
minőségétől, mennyiségétől és hőmérsékletétől függően rakódik le a bojler
belsejében. A szervizszolgálat a bojler átvizsgálása után a megállapított állapot
alapján javaslatot tesz a következő szükséges ellenőrzés időpontjára.
Kérjük, hogy a bojler esetleges hibáit ne javítsa saját maga, hanem azokról
tájékoztassa az Önhöz legközelebb eső márkaszervizt.
30
Vandens šildytuvas pagamintas sutinkamai su galiojančiais standartais ir yra praėjęs
atestaciją, bei įvertintas ISO bei saugumo sertifikatais. Pagrindinės įrenginio
charakteristikos nurodytos ant gamintojo lentelės, esančios tarp vandens prijungimo
atvamzdžių. Šildytuvą prie elektros tinklo ir vandentiekio gali pajungti tik autorizuota
tarnyba ar įgaliotas specialistas. Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą ir remontą,
nuovirų pašalinimą, antikorozinio anodo patikrinimą ar pakeitimą gali atlikti tik
gamintojo įgaliota serviso tarnyba.
MONTAVIMAS
Vandens šildytuvas turi būti montuojamas kaip galima arčiau vandens paėmimo
taškų. Jei vandens šildytuvą montuosite patalpoje, kurioje yra vonia arba dušo
kabina, būtina laikytis standarto IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701) reikalavimų.
Turi būti pritaisomas prie sienos, naudojant tinkamus kietosios sluoksniuotosios
klinties varžtus su nemažesniu nei 8 mm diametru. Silpnos sienos vietose kur bus
tvirtinamas prietaisas, turi būti atatinkamai sutvirtintos serijos šildytuvai montuojami
ant sienos tik vertikalioje padėtyje.
TECHNINĖS VANDENS ŠILDYTUVŲ CHARAKTERISTIKOS
Tipas
Tūris
[l]
Nominalus slėgis
[МPa (bar)]
Svoris tuščio / pripildyto
[kg]
Antikorozinė bako apsauga
Kaitinimo elemento galingumas
[W]
Įtampa
[V~]
Apsaugos klasë
Apsaugos laipsnis
Sušildymo iki 75 °C laikas 1)
[h]
Sumaišyto iki 40 °C vandens kiekis
[l]
Šilumos nuostoliai 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
1 05
50
0,69
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
80
100
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
emaliuotas/ Mg anodas
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
OTG 120
SLIM
120
41/161
4 35
236
1,79
1) Vandens sušildymo laikas skaičiuojamas, kai įtekančio šalto vandens temperatūra 10 °C.
2) Šilumos nuostoliai skaičiuojami kai šildytuve palaikoma pastovi 65 °C temperatūra, kai aplinkos
temperatūra siekia 20 °C. Matavimai atlikti pagal EN 60379.
31
LT
Gerbiamas pirkėjau, dėkojame, kad pirkote mūsų gaminį.
Prieš montavimą ir pirmą vandens šildytuvo paleidimą atidžiai perskaitykite šią
instrukciją.
ŠIO PRIETAISO NĖRA SKIRTI NAUDOTI ASMENIMS (ĮSKAITANT VAIKUS) SU
SUMAŽINTAS FIZINĖ, SENSORINĖS AR PSICHINIO SUGEBĖJIMUS, AR
TRŪKSTA PATIRTĮ IR ŽINIAS, NEBENT JIE BUVO PAREIŠKĖ PRIEŽIŪRA IR
INSTRUKCIJOS DĖL NAUDOJIMOSI ĮRENGINIAI ASMUO, ATSAKINGAS UŽ JŲ
SAUGOS.
VAIKAI TURI BŪTI PRIŽIŪRIMI, SIEKIANT UŽTIKRINTI, KAD JIE NE ŽAISTI SU
PRIETAISU.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
Prijungimo ir montažiniai
šildytuvo matmenys [mm]
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
LT
A
100
G1/2
100
PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO TINKLO
Vandens privedimo ir karšto vandens nuvedimo antgaliai pažymėti skirtingomis
spalvomis : mėlynas-šaltas vanduo, raudonas-karštas.
Vandens šildytuvas prie vandentiekio tinklo gali jungtis dvejopai. Uždara (kaupiamoji)
vandens pajungimo sistema aprūpina vandeniu kelis vartojimo taškus, o atvira
(pratekanti) - tik viename taške. Priklausomai nuo pasirinktos sistemos turi būti
montuojami atatinkami vandens maišytuvai. Atviroje vandens pajungimo sistemoje
prieš šildytuvą būtina pastatyti atbulinį vožtuvą, kuris neleis karštam vandeniui patekti
į šalto vandens vamzdį. Tokioje sistemoje reikia naudoti pratekančio srauto
maišytuvą. Vandens šildytuve dėl temperatūros padidėjimo, keičiasi vandens tūris.
Dėl šios priežasties gali iš aukščiau minėto maišytuvo gali lašėti vanduo. Nesistenkite
sustabdyti vandens stipriai užsukdami kraną, nes galite pažeisti maišytuvą.
Uždaroje vandens pajungimo sistemoje būtina naudoti maišytuvus vandens paėmimo
taškuose. Ant šalto vandens padavimo vamzdžio būtina pastatyti apsauginį/atbulinį
vožtuvą, kuris nustatytas 0,1 MPa slėgiui arba apsauginę grupę, kuri apsaugotų
apsaugotų nuo viršslėgio susidarymo bake. Vandeniui šylant, slėgis šildytuve kyla iki
nustatyto 0,1 MPa.
Apsauginio vožtuvo išvadas privalo turėti išėjimą į atmosferos slėgį. Vandens
perteklius gali lašėti iš apsauginio vožtuvo angos, todėl rekomenduojama nuo
apsauginio vožtuvo iki nuotėkynes nuvesti lankstų vamzdelį ar šlangą. Ji turėtų būti
nukreipta tiesiai žemyn ir būtų apsaugota nuo užšalimo.
Jei esama vandentiekio sistema neleidžia leisti varvančio vandens iš grįžtamojo
apsauginio vožtuvo į kanalizacijos vamzdį, Jūs galite išvengti varvėjimo,
suinstaliuodami 3 litrų talpos rezervuarą ant boilerio vandens įleidimo vamzdžio.
Kad apsauginis vožtuvas dirbtų teisingai, turite jį patys periodiškai tikrinti. Kad
patikrintumėte vožtuvą, Jūs turite atidaryti grįžtamojo apsauginio vožtuvo išėjimo
angą, sukdami rankenėlž arba atsukdami vožtuvo veržlę (priklausomai nuo vožtuvo
tipo). Vožtuvas veikia tinkamai, jeigu vanduo išbėga iš purkštuko, kai išėjimo anga
yra atidaryta.
32
LT
8
1
7
2
3
6
Uždara (kaupiamoji) sistema
Sutartiniai žymėjimai:
1 - Apsauginis vožtuvas
2 - Vandens nuleidimo antgalis
3 - Atbulinis vožtuvas
4 - Redukcinis vožtuvas
5 - Ventilis
4
5
3
5
Atvira (pratekanti) sistema
6 - Antgalis manometro pajungimui
7 - Trapas ar kanalizacijos vamzdis
8 - Išsiplėtimo indas
H - Šaltas vanduo
T - Karštas vanduo
Griežtai draudžiama statyti uždaromąjį ventilį tarp šildytuvo ir atbulinio/
apsauginio vožtuvo.
Jeigu vandentiekio tinkle slėgis neviršija 0,6 MPa (6 barus), vandens šildytuvą galima
jungti tiesiogiai. Jeigu slėgis viršija 0,6 MPa (6 barus), turi būti suinstaliuojamas
redukcinis vožtuvas.
Esant padidintam vandens kietumui, būtina statyti vandens kietumą reguliuojančius
filtrus. Prieš pajungiant vandens šildytuvą į elektros tinklą, būtina užpildyti šildytuvą
vandeniu. Tam reikia atsukti karšto vandens padavimo čiaupą. Šildytuvas bus pilnai
užpildytas, kai iš karšto vandens čiaupo pradės bėgti vanduo.
PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO
Prieš prijungiant prie elektros tinklo, būtina į šildytuvą įmontuoti bent 1,5 mm 2 (H05VV
-F 3G 1,5 mm2) minimalaus skerspjūvio prijungiamąjį kabelį. Tam reikia nuimti
termostato rankenėlę ir įstačius atsuktuvą į plyšį tarp plokštelės ir apsauginio
dangtelio prie termostato rankenėlės iš vienos pusės ir iš kitos pusės nuimti priekinę
apsauginio dangtelio plokštelę. Tam, kad nuimti apsauginį dangtelį, atsukite du
varžtus, laikančius dangtelį.
Vandens šildytuvo pajungimas prie elektros tinklo atliekamas
pagal galiojančius šalyje reikalavimus. Tarp vandens šildytuvo ir
elektros instaliacijos turi būti įmontuotas įrengimas visų polių
atskyrimui nuo įtampos, atitikantis šalyje galiojančius elektros
instaliacijų reikalavimus.
Sutartiniai žymėjimai:
1 - Termostatas
2 - Bimetalinis saugiklis
3 - Kaitinimo elementas
4 - Kontrolinė lemputė
5 - Laidų sujungimo blokas
2
N L
1
5
3
L - Fazinis laidas
N - Nulinis laidas
- Įžeminimo laidas
4
Elektroschema
33
LT
Dėmesio! Šis įrenginys skirtas prijungimui prie kintamos srovės tinklo su
apsauginiu įžeminimo laidu. Jūsų saugumui prijunkite prietaisą tik į rozetę su
apsauginiu įžeminimu. Nekeiskite kištuko ir nenaudokite perėjimų.
ŠILDYTUVO EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA
Vandens šildytuvu galima naudotis po jo prijungimo prie vandentiekio ir elektros
linijos. Vandens temperatūra šildytuve automatiškai palaikoma termostato. Jūs galite
nustatyti norimą vandens temperatūrą sukdami termostato rankenėlę. Ja galima
nustatyti norimą temperatūrą nuo 25 °C iki 75 °C. Rekomenduojama rankenėlę
nustatyti į padėtį “eco” prie kurios vanduo šyla iki 55 °C, kadangi ji leidžia optimaliai
naudoti elektros energiją ir neleidžia susidaryti kalkių apnašoms. Jeigu ruošiatės kurį
laiką nesinaudoti vandens šildytuvu, pasukite termostato rankenėlę į padėtį “*”.
Šiuo atveju bus palaikoma vandens temperatūra apie 10 °C, ir jūs išvengsite vandens
šildytuvo užšalimo. Šildytuvo darbą rodo indikatoriaus lemputė.
Vanduo iš šildytuvo išteka per šildytuvo nutekamajį vamzdį. Todėl patartina
montuojant šildytuvą tarp apsauginio vožtuvo ir nutekamojo vamzdžio įmontuoti
specialų fitingą (trišakį) arba išleidimo ventilį. Šildytuvą galite ištuštinti ir tiesiai per
apsauginį vožtuvą, pasukę rankenėlę arba vožtuvo sukamąją kepurėlę į veikimo
patikrinimo padėtį. Prieš tuštinant šildytuvą reikia išjungti iš elektros tinklo ir tada
įjungti šilto vandens rankenėlę ant prijungto maišytuvo. Ištuštinus šildytuvą per
nutekamąjį vamzdį šildytuve lieka nedidelis kiekis vandens, kuris išteka nuėmus
šildytuvo prijungiklį per šildytuvo jungiamąją angą.
Šildytuvo išorę valykite skudurėliu su muilu ar kita skalbimo priemone. Nenaudokite
tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių.
Tam, kad užtikrinti gerą šildytuvo darbą ir jo ilgaamžiškumą, rekomenduojama
periodiškai jį tikrinti. Pirmas patikrinimas turėtų būti maždaug po dviejų darbo metų.
Jo metu patikrinama magnio anodo būklė, išplaunamas nuo susidariusių kalkių
nuosėdų šildytuvo vidus. Pagal esamą šildytuvo būklę serviso tarnyba duos
rekomendaciją apie sekantį apžiūros laiką. Magnio anodas keičiamas jeigu jo
skersmuo žymiai sumažėjo arba jis visai sudilęs. Neremontuokite vandens šildytuvo
patys, o kreipkitės į serviso tarnybą.
Dėmesio! Prieš remontuodami šildytuvą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo
elektros srovės.
34
ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ
(ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЕНСОРНОЙ
СИСТЕМЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМИ УМСТВЕННЫМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ
СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОПЫТОМ И
ЗНАНИЯМИ, КРОМЕ КАК ПОД КОНТРОЛЕМ И РУКОВОДСТВОМ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ.
Водонагреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами и
испытан и имеет также предохранительный сертификат и сертификат о
электромагнитной совместимости. Основные характеристики аппарата указаны
в таблице данных, которая находится между присоединительными шлангами.
Подключать его к электросети и водопроводу может только уполномоченный
специалист. Также сервисное обслуживание внутреннего оборудования,
удаление накипи, проверку или замену противокоррозионного защитного анода
может только уполномоченная сервисная служба.
МОНТАЖ
Нагреватель должен быть установлен как можно ближе к местам забора воды.
При монтаже водонагревателя в помещении, где находятся ванна или душ
необходимо обязательно соблюдать требования стандарта IEC 60364-7-701
(VDE 0100, часть 701). К стене его прикрепите с помощью настенных винтов
минимального номинального диаметра 8 мм. Стены и пол со слабой
грузоподъемностью в местах, где будет висеть нагреватель, необходимо
соответствующе укрепить. Нагреватели могут быть установлены на стену
только в вертикальном положении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
Тип
Объем
[л]
Номинальное давление
[МПа (бар)]
Вес/наполненного водой
[кг]
Противокоррозионная защита котла
Присоединительная мощность
[Вт]
Напряжение
[В~]
Класс защиты
Степень защиты
Время нагрева до 75 °C 1)
[ч]
Количество смешанной воды при 40 °C [л]
Потребление элект роэнепргии 2) [кВтч/24ч]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
1 05
50
0,69
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
80
100
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
эмалированный / Мg анод
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
OTG 120
SLIM
120
41/161
4 35
236
1,79
1) Время нагрева всего объема водонагревателя с электрическим нагревательным элементом при
входящей температуре холодной воды из водопровода 10 °C.
2) Потребление электроэнергии при поддержании постоянной температуры в нагревателе 65 °C и при
температуре окружающей среды 20 °C, измерения производились по EN 60379.
35
RU
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия.
ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
Присоединительные и монтажные
размеры нагревателя [мм]
C
OTG 30 SLIM
420
445
C
350
B
B
A
RU
A
100
G1/2
100
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ
Подвод или отвод воды обозначены разными цветами. Синий - холодная вода,
красный - горячая. Нагреватель можно подключать к водопроводу двумя способами.
Закрытая накопительная система подключения обеспечивает забор воды в
нескольких местах, а открытая проточная система - только в одном месте.
В зависимости от выбранной системы подключения необходимо устанавливать
соответствующие смесительные батареи.
В открытой проточной системе необходимо перед нагревателем установить
обратный клапан, который предотвратит утечку воды из котла в случае, если в
водопроводе не будет воды. При такой системе подключения необходимо
использовать проточный смеситель. В нагревателе увеличивается объем воды изза
нагревания, что вызывает утечку воды из трубы смесителя. Вы не должны пытаться
перекрыть воду из смесителя, сильно закручивая кран, поскольку это только
вызовет повреждение смесителя.
В закрытой накопительной системе подключения в местах забора воды необходимо
использовать накопительные смесители. На подводную трубу из-за безопасности
работы необходимо обязательно встроить предохранительный вентиль или
предохранительную группу, предупреждающую повышение давления на больше
чем 0,1 МПа (1 бар) номинального. Выпускное отверстие на предохранительном
клапане должно обязательно иметь выход к атмосферному давлению.
При нагревании давление воды в котле повышается до уровня, который установлен
в предохранительном клапане. Так как возврат воды в водопровод невозможен,
вода может капать из сточного отверстия предохранительного клапана. Эту воду вы
можете направить в сток с помощью специальной насадки, которую нужно
установить под предохранительным клапаном. Выпускная труба, находящаяся под
выпуском предохранительного вентиля, должна быть помещена в направлении
прямо вниз и в незамороживающей среде.
В случае если существующая система инсталляции не позволяет перенаправить
капающую воду из возвратного предохранительного клапана в отток, избежать
капания воды можно за счет монтажа расширительного бачка объёмом 3 л на
впускной трубе водонагревателя.
Для обеспечения правильной работы предохранительного клапана пользователи
должны самостоятельно осуществлять периодический контроль – удалять
известковый налет и проверять, не заблокирован ли предохранительный клапан.
При проверке необходимо перемещением ручки или отвинчиванием гайки клапана
(зависимо от типа клапана) открыть вы пуск воды из возвратного
предохранительного клапана. Сквозь выпускное сопло должна притечь вода, это
значит, что клапан работает безупречно.
36
RU
8
1
7
2
3
6
4
5
3
5
Закрытая (накопительная) система
Открытая (проточная) система
Легенда:
1 - Предохранительный клапан
6 - Испытательная насадка
2 - Испытательный клапан
7 - Воронка с подключением к стоку
3 - Невозвратный клапан
8 - Расширительный бак
4 - Редукционный клапан давления
H - Холодная вода
5 - Запорный клапан
T - Горячая вода
Нельзя встраивать запорный клапан между нагревателем и возвратным
защитным клапаном, так как таким образом Вы сделаете невозможной
работу возвратного предохранительного клапана.
Водонагреватель можно подключать к водопроводной сети дома без
редукционного клапана, если давление в сети ниже номинального. Если
давление в сети выше номинального, использование редукционного клапана
обязательно.
Перед подключением к электросети необходимо водонагреватель следует
обязательно наполнить водой. При первом наполнении откройте кран
горячей воды на смесителе. Нагреватель наполнен, когда вода начнет
поступать через сток смесителя.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед подключением к электросети необходимо в водонагреватель поместить
соединительный шнур минимальным сечением 1,5 mm2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2) и
нужно отвинтить защитную крышку.
Подключение
нагревателя
к
электросети
должно
осуществляться в соответствии со стандартами для
электросетей. Между водонагревателем и проводкой должна
быть встроена установка, обеспечивающая отключение всех
полюсов от сети питания в соответствии с национальными
правилами.
Легенда:
1 - Термостат
2 - Биметаллический предохранитель
3 - Нагреватель
4 - Контрольная лампочка
5 - Присоединительная скоба
L - Фазовый проводник
N - Нейтральный проводник
- Защитный проводник
2
N L
1
5
3
4
Электросхема
37
RU
ВНИМАНИЕ: Перед тем как разобрать нагреватель, убедитесь, что он
отключен от электросети!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД
Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и
электросети. На защитной крышке спереди находится ручка термостата, с помощью
которой Вы можете установить желаемую температуру от 25 °C до 75 °C.
Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "eco". Такая установка
наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C,
известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более
высокой температуры. Индикатором работы электрического нагревателя является
контрольная лампочка. Если Вы долгое время не собираетесь пользоваться
водонагревателем, Вы можете защитить его от замерзания следующим образом:
оставьте его включенным в сеть, ручку термостата установите в положение "*". В
этом положении нагреватель будет поддерживать температуру воды около 10 °C.
Если Вы отключаете водонагреватель от электросети, необходимо слить из него
воду во избежание замерзания, отсоединив синий патрубок от водопроводной сети.
Вода вытекает из водонагревателя через впускную трубу водонагревателя. Поэтому
рекомендуется поместить при монтаже между предохранительным клапаном и
впускной трубой водонагревателя особый тройник или выпускной клапан.
Водонагреватель
можно
опорожнить
также
непосредственно
через
предохранительный клапан поворотом ручки или вращающейся головки клапана в
такое положение, какое необходимо при контроле работы. Перед опорожнением
необходимо водонагреватель отключить от электросети и затем открыть
ручку горячей воды на смесительном кране. После выпуска воды через впускную
трубу останется в водонагревателе небольшое количество воды, которая вытечет
после устранения нагревательного фланца через отверстие нагревательного
фланца.
Внешние части водонагревателя чистите слабым раствором стиралапьного
средства. Не используйте растворителей и агрессивных чистящих средств.
Рекомендуем Вам проводить регулярный осмотр водонагревателя, так Вы
обеспечите его безупречную работу и долгий срок службы. Первый осмотр
необходимо произвести приблизительно через два года после начала работы.
Выполнять его должен уполномоченный специалист, который проверяет состояние
противокоррозионного защитного анода, и по необходимости очищает известковый
налет, накапливающийся на внутренних поверхностях водонагревателя в
зависимости от качества, количества и температуры использованной воды. В
соответствии с состоянием Вашего водонагревателя сервисная служба после
осмотра даст Вам рекомендацию о времени следующего осмотра. Состояние
противокоррозионного защитного анода проверяется визуально. Замена анода
необходима, если при осмотре будет обнаружено, что диаметр анода сильно
уменьшился или он весь использован до стального ядра. Вы сможете получить
гарантийное обслуживание только в случае, если Вы будете регулярно проверять
защитный анод.
Просим
Вас
не
пытаться
отремонтировать
самостоятельно, а обращаться в сервисную службу.
38
водонагреватель
LŪDZAM JŪS PIRMS ŪDENS SILDĪTĀJA UZSTĀDĪŠANAS UN PIRMĀS
LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASĪT ŠO INSTRUKCIJU
IERĪCE NAV PAREDZĒTI LIETOŠANAI PERSONAS (TAJĀ SKAITĀ BĒRNIEM)
SAMAZINĀTAS FIZISKĀS, SENSORĀS VAI PSIHISKO SPĒJU APZINĀŠANU,
VAI PIEREDZES TRŪKUMU UN ZINĀŠANAS, JA VIEN TIEM IR BIJUSI
UZRAUDZĪBA UN NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU IEKĀRTAS PĒC PERSONAS
PAR VIŅU DROŠĪBU ATBILD.
BĒRNIEM JĀUZRAUGA, LAI NODROŠINĀTU, KA TIE NAV SPĒLĒTIES AR
IERĪCI.
Ūdens sildītājs ir izgatavots saskaņā ar spēkā esošiem standartiem, pārbaudīts, tam
ir arī drošības sertifikāts un elektromagnētiskās savietojamības sertifikāts. Aparāta
galvenie tehniskie dati ir norādīti Informācijas tabulā, kura atrodas starp pieslēgšanas
šļūtenēm. Aparātu pieslēgt elektrotīklam un ūdensvadam drīkst tikai pilnvarots
speciālists. Iekšējo ierīču apkalpošanu, katlakmens noņemšanu, pārbaudi vai
pretkorozijas aizsardzības anoda nomaiņu arī drīkst veikt tikai pilnvarots servisa
dienests.
MONTĀŽA
Sildītājs jāuzstāda cik vien iespējams tuvāk ūdens pievada vietām. Uzstādot ūdens
sildītāju, kas istabu ar vannu vai dušu kubls, ņem vērā prasības, kas noteiktas IEC
Standard 60364- 7-701 (VDE 0100, Part 701). Pie sienas tas jāpiestiprina, izmantojot
sienas skrūves ar 8 mm minimālu nominālu diametru. Sienas ar vāju slodzes izturību
vietā, kur tiks uzstādīts sildītājs, attiecīgi jāpastiprina. OTG markas sildītāji var būt
uzstādīti uz sienas tikai vertikālā stāvoklī.
APARĀTA TEHNISKIE DATI
Tips
Tilpums
[l]
Nomināls spiediens
[МPa (bar)]
Aparāta svars/ar ūdeni
[kg]
Katla pretkorozijas aizsardzība
Elektriskā sildītāja jauda
[W]
Elektrotīkla spriegums
[V~]
Aizsardzības klase
Aizsardzības pakāpe
Uzsildīšanas laiks līdz 75 °C 1)
[st.]
Jauktā ūdens daudzums pie 40 °C
[l]
Elektroenerģijas patēriņš 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
30
50
65
19/49
24/74
1 05
50
0,69
1 55
89
0,94
OTG 80
SLIM
80
0,6 (6)
28/93
31/111
Emaljēts / Mg anods
2000
230
I
IP24
2 30
3 05
120
145
1,12
1,30
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
100
120
36/136
41/161
3 55
200
1,54
4 35
236
1,79
1) Ūdens sildītāja visa apjoma uzsildīšanas laiks ar elektrisku sildīšanas elementu pie no ūdensvada ienākošā
aukstā ūdens temperatūras 10 °C.
2) Elektroenerģijas patēriņš uzturot sildītājā pastāvīgu temperatūru 65 °C pie apkārtējās temperatūras 20 °C
(mērījumi tika veikti saskaņā ar standartu EN 60379).
39
LV
Cienītais pircēj, mēs esam Jums pateicīgi par mūsu ražojuma pirkumu.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
350
B
OTG 30 SLIM
420
445
C
C
B
A
LV
A
Sildītāja pievienošanas un
montāžas izmēri [mm]
100
G1/2
100
PIESLĒGŠANA ŪDENSVADAM
Ūdens pievada un izejas caurules ir apzīmētas ar dažādu krāsu. Zilā – auksts ūdens,
sarkanā – karsts ūdens. Sildītāju var pieslēgt ūdensvadam divējādi. Slēgtā
uzkrāšanas pieslēgšanas sistēma nodrošina ūdens ievadu vairākās vietās, bet
atklātā caurteces sistēma – tikai vienā vietā. Jums būs jāiegādājas attiecīgs maisītājs
atkarībā no izvēlētās pieslēgšanas sistēmas. Atklātajā caurteces sistēmā pirms
ūdens sildītāja jāuzstāda pretvārsts, kas novērsīs ūdens noplūdi no katla gadījumā, ja
ūdensvadā nebūs ūdens. Izmantojot tādu pieslēgšanas sistēmu, jāuzstāda caurteces
maisītājs. Ūdens apjoms sildītājā palielinās uzsildīšanas rezultātā, kas izraisa ūdens
noplūdi no maisītāja caurules. Nemēģiniet pārtraukt ūdens plūsmu no maisītāja, ar
spēku pagriežot krānu, jo tā rezultātā var sabojāt maisītāju. Slēgtajā uzkrāšanas
pieslēgšanas sistēmā ūdens ievada vietās jāizmanto uzkrāšanas maisītāji. Drošības
apsvērumu dēļ uz ūdens pievadcaurules obligāti jāuzstāda drošības ventilis vai
drošības vārstu grupa, lai novērstu spiediena paaugstināšanos vairāk nekā par
0,1 MPa virs nomināla. Veikalu atvēršanas par vārsts ir aprīkots ar noieta atmosfēras
spiedienu.
Ūdenim sasilstot katlā tā spiediens paaugstinās līdz lielumam, kāds ir iestatīts ar
drošības vārstu. Tā kā ūdens atgriešanās ūdensvadā nav iespējama, ūdens var pilēt
no drošības vārsta noplūdes cauruma. Šo ūdeni var novirzīt uz notekcauruli ar
speciālā uzgaļa palīdzību, kas jāuzstāda zem drošības vārsta. Izplūdes caurule, kas
atrodas zem drošības ventiļa izplūdes atveres, jāuzstāda vertikāli uz leju vietā, kur
ūdens nevar aizsalt.
Gadījumā, kad nepareizas montāžas dēļ pilošo ūdeni nav iespējams novirzīt no
drošības pretvārsta uz notekcauruli, ūdens pilēšanu var novērst, uzstādot izplešanās
trauku ar 3 l tilpumu uz ūdens sildītāja ievadcaurules.
Lai nodrošinātu pareizu spiedvārstu, periodiskumu pārbaudes, spiedvārstu veic
lietotājs. Tā rezultātā no izplūdes atveres jāsākas ūdens tecēšanai, un tas nozīmē, ka
vārsts darbojas nevainojami.
40
LV
8
1
7
2
3
6
4
5
3
Slēgtā (uzkrāšanas) sistēma
Elementi:
1 - drošības vārsts
2 - pārbaudes vārst
3 - pretvārsts
4 - spiediena reducēšanas vārsts
5 - slēgvārsts
5
Atklātā (caurteces sistēma)
6 - pārbaudes uzgalis
7 - piltuve ar pieslēgumu notekcaurulei
8 - izplešanās trauka
H - auksts ūdens
T - karsts ūdens
Nedrīkst iemontēt slēgvārstu starp sildītāju un drošības pretvārstu, jo tādā veidā
Jūs padarīsiet par neiespējamu drošības pretvārsta darbību.
Sildītāju var pieslēgt mājas ūdensvada tīklam arī bez spiediena reducēšanas vārsta, ja
spiediens šai tīklā ir zemāks par 0,5MPa. Ja spiediens ūdensvada tīklā pārsniedz 1,0
MPa, ir nepieciešams secīgi iemontēt divus spiediena reducēšanas vārstus.
Pirms pieslēgt sildītāju elektrotīklam, tas obligāti jāpiepilda ar ūdeni. Pie pirmās
uzpildīšanas pagrieziet karstā ūdens rokturi uz maisītāja. Sildītājs ir piepildīts, kad
ūdens sāk tecēt no maisītāja izplūdes caurules.
PIESLĒGŠANA ELEKTROTĪKLAM
Pirms savieno ar elektroenerģijas padeves tīkla, instalējiet barošanas vadu, ūdens
sildītājs, ar min. diametrs ir 1,5 mm2 (H05VV-F 3G 1,5 mm2).
Lai to izdarītu, jānoņem aizsargvāks. Sildītāja pieslēgšana
elektrotīklam jāveic saskaņā ar elektrotīklu noteiktajiem
standartiem.
Elementi:
1 - termostats
2 - bimetāliskais drošinātājs
3 - sildīšanas elementi
4 - kontroles spuldzīte
5 - pievienošanas skava
2
N L
1
5
3
L - fāzes vads
N - neitrālais vads
- zemējuma vads
4
Elektriskā shēma
41
LV
UZMANĪBU: Pirms izjaukt sildītāju, pārliecinieties, kas tas ir atvienots no
elektrotīkla!
LIETOŠANA UN APKOPE
Ūdens sildītāju var lietot pēc tā pieslēgšanas ūdensvadam un elektrotīklam.
Aizsargvāka priekšējā pusē atrodas termostata rokturis, ar kura palīdzību Jūs varat
iestatīt vēlamo temperatūru no 25 °C līdz 75 °C. Ieteicams šo rokturi pagriezt “E”
stāvoklī. Tāda iestatīšana ir visekonomiskākā; ūdens tiks sasildīts līdz apmēram
55 °C, kaļķu nogulsnējumi un siltuma zudumi būs mazāki, nekā pie augstākas
temperatūras iestatīšanas.
Elektriskā ūdens sildītāja darbības indikators ir kontroles spuldzīte. Ja Jūs neplānojiet
lietot ūdens sildītāju ilgāku laiku, to var aizsargāt pret aizsalšanu šādā veidā: atstājiet
to pieslēgtu elektrotīklam, bet termostata rokturi pagrieziet “*” stāvoklī. Šajā
termostata roktura stāvoklī sildītājs uzturēs ūdens temperatūru ap 10 °C. Ja Jūs
atvienojiet ūdens sildītāju no elektrotīkla, no tā jānolaiž ūdens, lai novērstu tā
aizsalšanu, šim nolūkam atvienojot zilo īscauruli no ūdensvada tīkla.
Pirms ūdens nolaišanas sildītājs obligāti jāatslēdz no elektrotīkla. Pēc tam pagrieziet
siltā ūdens rokturi uz viena no maisītājkrāniem, kas ir pievienots sildītājam. Nolaidiet
ūdeni no sildītāja caur tā ieplūdes cauruli. Šim nolūkam ieteicams iemontēt starp
drošības vārstu un ieplūdes cauruli attiecīgu izplūdes vārstu vai T-veida savienojumu.
Pretējā gadījumā Jūs varat iztukšot sildītāju arī caur drošības vārsta izplūdes atveri,
šim nolūkam pagriežot sviru vai vārsta rotējošo galviņu tādā pašā stāvoklī kā pie
vārsta pārbaudes. Pēc ūdens nolaišanas caur ieplūdes cauruli sildītājā vēl paliks
neliels ūdens daudzums, kuru var nolaist noņemot sildītāja apakšējo atloku. Ūdens
sildītāja ārējas daļas jātīra ar vāju mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nekādā gadījumā
neizmantojiet nekādus šķīdinātājus un agresīvas tīrīšanas vielas.
Ieteicam regulāri veikt ūdens sildītāja apskates. Tādā veidā Jūs nodrošināsiet tā
nevainojamu darbību un ilgu darba mūžu. Pirmā apskate jāveic apmēram divus
gadus pēc sildītāja lietošanas uzsākšanas. Šī apskate jāveic pilnvarotam
speciālistam, kas pārbaudīs pretkorozijas aizsardzības anoda stāvokli,
nepieciešamības gadījumā notīrīs kaļķu nogulsnējumu, kas var uzkrāties uz sildītāja
iekšējās virsmas atkarībā no ūdens kvalitātes, daudzuma un temperatūras. Vadoties
no Jūsu ūdens sildītāja stāvokļa, servisa dienests pēc apskates paveikšanas sniegs
Jums ieteikumu par nākamās apskates laiku.
Lūdzu, nemēģiniet remontēt ūdens sildītāju patstāvīgi, bet obligāti izsauciet
servisa dienesta darbinieku.
42
THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING
CHILDREN)
WITH
REDUCED
PHYSICAL,
SENSORY
OR
MENTAL
CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY
HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTIONS CONCERNING THE USE
OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY
WITH THE APPLIANCE.
This water heater has been manufactured in compliance with the relevant standards
and tested by the relevant authorities as indicated by the Safety Certificate and the
Electromagnetic Compatibility Certificate. The technical characteristics of the product
are listed on the label affixed between the inlet and outlet pipes. The installation must
be carried out by qualified staff. All repairs and maintenance work within the water
heater, e.g. lime removal or inspection/replacement of the protective anticorrosion
anode, must be carried out by an authorised maintenance service provider.
INSTALLATION
The water heater shall be installed as close as possible to the outlets. When installing
the water heater in a room with a bathtub or shower, take into account the
requirements defined in IEC Standard 60364-7-701 (VDE 0100, Part 701). It has to
be fitted to the wall using appropriate wall screws with a minimum diameter of 8 mm.
A wall with a poor load-bearing capacity must be properly reinforced where the heater
will be installed. The water heater may only be fixed upon the wall vertically.
TECHNICAL PROPERTIES OF THE APPLIANCE
Type
Volume
[l]
Rated pressure
[МPa (bar)]
Weight / Filled with water
[kg]
Anti-corrosion of tank
Connected power
[W]
Voltage
[V~]
Protection class
Degree of protection
Heating time to 75 °C 1)
[h]
Quantity of mixed water at 40 °C
[l]
Energy consumption 2)
[kWh/24h]
OTG 30
SLIM
OTG 50
SLIM
OTG 65
SLIM
OTG 80
SLIM
OTG 100
SLIM
OTG 120
SLIM
30
50
65
80
100
120
19/49
1 05
50
0,69
0,6 (6)
24/74
28/93
31/111
36/136
enamelled & Mg Anode
2000
230
I
IP24
1 55
2 30
3 05
3 55
89
120
145
200
0,94
1,12
1,30
1,54
41/161
4 35
236
1,79
1) Time for heating the whole content of heater if the initial temperature of cold water from water
supply is 10 °С.
2) Energy consumption to maintain the temperature of water in the water heater at 65 °С if the
surrounding temperature is 20 °С, measured according to EN 60379.
43
EN
Dear buyer, thank you for purchasing our product.
Prior to the installation and first use of the electric water heater, please read
these instructions carefully.
510
310 235
OTG 50 SLIM
690
470 250
OTG 65 SLIM
820
605 245
OTG 80 SLIM
950
735 245
OTG 100 SLIM
1125 900 255
OTG 120 SLIM
1300 900 430
350
B
OTG 30 SLIM
420
445
C
C
B
A
EN
A
Connection and installation
dimensions of the water heater [mm]
100
G1/2
100
CONNECTION TO THE WATER SUPPLY
The water heater connections for the inlet and outlet of water are colour-coded. The
inlet of cold water is marked with blue colour, while the hot water outlet is marked
with red colour.
The water heater can be connected to the water supply in two ways. The closedcircuit pressure system enables several points of use, while the open-circuit gravity
system enables a single point of use only. The mixer taps must also be installed in
accordance with the selected installation mode.
The open-circuit gravity system requires the installation of a non-return valve in order
to prevent the water from draining out of the tank in the event of the water supply
running dry or being shut down. This installation mode requires the use of a crossflow mixer tap. As the heating of water expands its volume, this causes the tap to
drip. The dripping cannot be stopped by tightening it further; on the contrary, the
tightening can only damage the tap.
The closed-circuit pressure system requires the use of pressure mixer taps. For
safety reasons the supply pipe must be fitted with a safety valve or alternatively, a
valve of the safety class that prevents the pressure in the tank from exceeding the
nominal pressure by more than 0.1 MPa (1 bar). The outlet opening on the relief
valve must be equipped with an outlet for atmospheric pressure.
The heating of water in the heater causes the pressure in the tank to increase to the
level set by the safety valve. As the water cannot return to the water supply system,
this can result in dripping from the outlet of the safety valve. The drip can be piped to
the drain by installing a catching unit just below the safety valve. The drain installed
below the safety valve outlet must be piped down vertically and placed in an
environment that is free from the onset of freezing conditions.
In case the existing plumbing does not enable you to pipe the dripping water from the
safety valve into the drain, you can avoid the dripping by installing a 3-litre expansion
tank on the inlet water pipe of the boiler.
In order to provide correct operation of the safety valve, periodical inspections of the
relief valve must be carried out by the user to eliminate any limescale and check if the
safety valve is blocked. To check the valve, open the outlet of the safety valve by
turning the handle or unscrewing the nut of the valve (depending on the type of the
valve). The valve is operating properly if the water comes out of the nozzle when the
outlet is open.
44
EN
8
1
7
2
3
6
4
5
Closed (pressure) system
Legend:
1 - Safety valve
2 - Test valve
3 - Non-return valve
4 - Pressure reduction valve
5 - Closing valve
3
5
Open (non-pressure) system
6 - Checking fitting
7 - Funnel with outlet connection
8 - Expansion tank
H - Cold water
T - Hot water
Between the water heater and safety valve, no closing valve may be built in
because it could impede the function of the safety valve.
The heater can be connected to the domestic water supply network without a
pressure-reducing valve if the pressure in the network is lower than the nominal
pressure. If the pressure in the network exceeds the nominal pressure, a pressurereducing valve must be installed.
Before connecting it to the power supply, the water heater must be filled with water.
When filling the heater for the first time, the tap for the hot water on the mixing tap
must be opened. When the heater is filled with water, the water starts to run through
the outlet pipe of the mixing tap.
CONNECTING THE WATER HEATER TO THE POWER SUPPLY NETWORK
Before connecting to the power supply network, install a power supply cord in the
water heater, with a min. diameter of 1.5 mm 2 (H05VV-F 3G 1.5 mm2). To do this, the
protective plate must be removed from the water heater.
Connecting the heater to the power supply network must take
place in accordance with the standards for electric appliances.
To comply with the national installation regulations, an all poles
disconnect switch must be installed between the water heater
and the power supply network.
Legend:
1 - Thermostat
2 - Thermal cut-out
3 - Electric heating element
4 - Pilot lamp
5 - Connection terminal
2
N L
1
5
3
L - Live conductor
N - Neutral conductor
- Earthing conductor
4
Electric installation
45
EN
CAUTION: Before any intervention into the interior of the water heater,
disconnect it from the power supply network!
OPERATION AND MAINTENANCE
After connecting to the water and power supply, the heater is ready for use.
By turning the knob of thermostat at the front side of the protecting cover, the wished
temperature of water between 25 °C and 75 °C is chosen. We recommend the
adjustment of the knob to the position "e". Such an adjustment is the most economic;
with it the temperature of water shall be about 55 °C, the excretion of lime-stone and
thermal loss shall be smaller as by adjustment to higher temperature. The operation
of electric immersion heaters is shown by pilot light.
When the heater shall not be used during a longer time, its contents must be
protected against freezing so that the power supply (electricity) shall not be switched
off, but the thermostat knob shall be adjusted to the position "*". With this adjustment
the heater shall maintain the water temperature by about 10 °C.
Should you choose to disconnect the power, the water heater should be thoroughly
drained before the onset of freezing conditions. Water is discharged from heater via
the inlet pipe. For this purpose, a special fitting (T-fitting) must be mounted between
the relief valve and the heater inlet pipe, or a discharge tap. The heater can be
discharged directly through the relief valve, by rotating the handle or the rotating
valve cap to the same position as for checking the operation. Before discharge, make
sure the heater is disconnected from the power supply, and open the hot water on the
connected mixer tap. After discharging through the inlet pipe, there is still some water
left in the water heater. The remaining water will be discharged after removing the
heating flange, through the heating flange opening.
The external parts of the water heater can be cleaned with a mild detergent solution.
Do not use solvents and abrasives.
Regular preventive maintenance inspections ensure faultless performance and long
life of your heater. The first of these inspections should be carried out by the
authorised maintenance service provider about two years from installation in order to
inspect the wear of the protective anticorrosion anode and remove the lime coating
and sediment as required. The lime coating and sediment on the walls of the tank
and on the heating element is a result of quality, quantity and temperature of water
flowing through the water heater. The maintenance service provider shall also issue a
condition report and recommend the approximate date of the next inspection.
Never try to repair any possible faults of the water heater by yourself, but
inform about it the nearest authorised service workshop.
46
47
03/2014
467591
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement