Gorenje KR1800EPRO Owner's manual

Gorenje KR1800EPRO Owner's manual
KR 1800E PRO
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Upatstvo za upotreba
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Manual de instrucþiuni
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Iíöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Használati utasítás
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Gebrauchsanleitung
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
BIH HR
SRB - MNE
MK
GB
PL
RO
CZ
SK
UA
HU
BG
DE
DK
NO
SV
FI
RUS
1
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Otroci stari manj kot 8 let naj se ne
zadržujejo v bližini naprave, razen če
jih vseskozi nadzorujete.
• Otroci stari manj kot 8 let naj se ne
zadržujejo v bližini naprave, razen če
jih vseskozi nadzorujete.
• Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
naprave razen če so stari 8 let in več,
in so nadzorovani.
• Poskrbite, da aparati in priključna
vrvica ne bosta dosegljiva otrokom
mlajšim od 8 let.
• Aparat je namenjen pripravi hrane.
Ne uporabljajte ga v druge namene,
niti ga na noben način ne predelujte.
• Pazite, da se priključna vrvica ne
dotika nobenega dela žara, ki se med
delovanjem segreje.
• Pred uporabo kuhalni plošči dobro
očistite.
• Na aparat lahko montirate le
popolnoma suhi kuhalni plošči.
• Preverite, da zapora za zapiranje
ročaja drži plošči na svojem mestu.
• Aparata ne nameščajte na takšno
mesto, kjer ga lahko dosežejo otroci.
Niti ga ne puščajte brez nadzora, ko
je vklopljen.
• Aparat vedno izključte iz električnega
omrežja:
• preden ga shranite ali preden
snamete kuhalne plošče,
• pred čiščenjem ali vzdrževanjem,
• po uporabi.
• Vedno uporabljajte atestirane
podaljške.
• Aparata ne uporabljajte zunaj.
• Da aparat izključite, ne potegnile
priključne vrvice, ampak za vtič.
• Aparat vklopite le, ko sta nameščeni
kuhalni plošči.
• Aparata ne potapljajte v vodo.
VKLOP/IZKLOP NASTAVITEV
TEMPERATURE
ZGORNJA GRELNA PLOŠČA
SPODNJA GRELNA PLOŠČA
UTOR ZA UTEKANJE TEKOČINE
ROČAJ
ZAPIRALNA/ODPIRALNA VARNOSTNA
ZAPORA
ZAPORA GRELNIH PLOŠČ
INDIKATOR DELOVANJA
INDIKATOR GRELNIKA
VARNOSTNA OPOZORILA
Važno opozorilo!
Aparat se med delovanjem segreva Nevarnost opeklin! Pred shranjevanjem
počakajte, da se aparat popolnoma
ohladi!
Ko aparat deluje, se njene zunanje
površine močno segrejejo. Če bi bilo
potrebno, uporabite ročaje, ali si
nadenite rokavice.
• Pred prvo uporabo žara pozorno
preberite navodila, da boste
dosegli najboljše rezultate in se
izognili napakam.
• Aparata ne priklapljajte na zunanje
časovno stikalo ali sistem za daljinsko
upravljanje, da ne
povzročite nevarnosti.
• Ta gospodinjski aparat lahko
uporabljajo otroci stari od 8 let naprej
in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi,
čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali
pa tiste osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami oziroma znanji, če imajo
nadzor ali napotila glede uporabe
aparata na varen način in se
zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke
nadzorujte pri uporabi aparata in
pazite, da se z njo ne bodo igrali.
2
• Preden aparat shranite, se mora
popolnoma ohladiti
• Vročih plošč se ne dotikajte s
kovinskimi predmeti, da ne
poškodujete prevleke.
• Poškodovani omrežni kabel sme
zamenjati le servis Gorenje, Gorenjev
pooblaščeni servis, ali strokovno
usposobljena oseba, da se s tem
izognete nevarnosti.
II. POZICIJA PEČENJA
Prav tako lahko pečete in pražite na površini plošče,
če je pozicija zgornje grelne plošče v vertikalni
poziciji tik nad spodnjo grelno ploščo.
Postavite hrano na pladenj ali direktno na spodnjo
ploščo. Zaprite zgornjo grelno ploščo tako,da bo
njena pozicija tik nad spodnjo ploščo. Ko boste
odstranjevali posode iz plošče, priporočamo, da
uporabljate tekstilno servieto.
III. ODPRTA ŽAR POZICIJA
Odprite zgornjo grelno ploščo tako, da bosta obe
grelni plošči v ravni poziciji (180°) ali pa v vertikalni
poziciji 90°. Postavite hrano na plošči in pustite, da
se peče. Ko je hrana dovolj pečena, jo obrnite. Pri
tem uporabljajte leseno kuhljo, plastične vilice zaradi
tega, da ne boste poškodovali premaza na površinah
plošč.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko
smernico 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
ODSTRANJEVANJE GRELNIH PLOŠČ
• Aparat izklopite iz električnega omrežja.
• Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
• Aparat popolnoma odprite v položaj, kot da bi
želeli uporabljati celotno površino obeh grelnih
plošč.
• Premaknite zaskočko in izvlecite grelno ploščo
eno za drugo.
POSTAVITEV ŽARA
• Pred prvo uporabo preverite, da se aparat ni
poškodoval med transportom.
• Aparat postavite na ravno površino, na takšno
mesto, da ga otroci ne dosežejo, ker med
delovanjem razvije visoke temperature.
• Preden aparat priključite na električno omrežje
preverite:
• da priključna napetost odgovarja napetosti, ki je
navedena na napisni ploščici,
• da je moč omrežne vtičnice najmanj 10A,
• daje omrežna vtičnica primerna za vtič, ki je na
aparatu, če ne jo zamenjajte,
• da je omrežna vtičnica ozemljena. Proizvajalec ne
odgovarja za škodo, ki izhaja iz neupoštevanja te
zahteve.
• Pred prvo uporabo žar vklopite in pustite, da
se brez hrane segreva v položaju za pečenje na
ražnju (položaj 4) najmanj 10 minut. Pri tem se
razvija neprijeten vonj po novem zato odprite
okno, da prostor prezračite.
POSTAVLJANE GRELNIH PLOŠČ V
DELOVNI POLOŽAJ
• Zadnji del grelne plošče postavite v režo, tako, da
je grelna plošča pod kotom.
• Položite grelno ploščo vodoravno na aparat,
pritisnite, dokler se zaskočka ne premakne v
položaj, da fiksira ploščo na svoje mesto.
ČIŠČENJE
• Pred čiščenjem prekinite dovod električne energije
in pustite, da se aparat ohladi.
• Aparat popolnoma odprite v položaj, kot da bi
želeli uporabljati celotno površino obeh grelnih
plošč. Plošči odstranite iz aparata.
• Za nekaj minut namočite plošči v toplo vodo s
čistilnim sredstvom, da se maščobe raztopijo.
• Očistite grelni plošči.
• Zunanjost aparata očistite z vlažno krpo. Ne
uporabljajte agresivnih sredstev ali trših
materialov, ker boste poškodovali zunanjost
aparata.
UPORABA KONTAKTNEGA ŽARA
Vaš kontaktni žar Gorenje KR1800E-PRO lahko
uporabljate v treh različnih pozicijah.
I.
TOAST POZICIJA
Postavite zgornjo grelno ploščo v vertikalno pozicijo.
Položite toast na površino spodnje plošče in zaprite
zgornjo grelno ploščo na vrh toasta. Hrano vedno
postavite na sredino plošče. Ko se toast peče, nikoli
ne pritiskajte močno na zgornjo grelno ploščo.
SHRANJEVANJE
Navijte priključni kabel okoli ročajev aparata, ter ga
postavite v vodoravno ali navpično lego, ter shranite
na suhem mestu, izven dosega otrok.
Za shanjevanje uporabite zaporo na aparatu !
3
garancijski izjavi). Če v vaši državi takšnega centra
ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca
ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
Samo za osebno uporabo!
Želimo Vam obilo zadovoljstva pri
uporabi kontaktnega žara Gorenje!
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
Pridržujemo si pravico do sprememb!
HR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
opasnosti. Nadzirite djecu kako biste
osigurali da se ne igraju sa aparatom.
• Djecu mlađu od 8 godina treba držati
podalje od aparata, osim kada su pod
neprestanim nadzorom.
• Čišćenje i korisničko održavanje ne
smiju provoditi djeca, osim ako imaju
najmanje 8 godina te su pod strogim
nadzorom.
• Aparat je namijenjen za pripremu
hrane. Nemojte ga rabiti u druge
svrhe i prerađivati za drugu namjenu.
• Pazite da priključni kabel ne dodirne
nijedan dio grilla koji se tijekom rada
zagrijava.
• Prije uporabe dobro očistite ploče za
pečenje.
• Na aparat možete montirati samo
potpuno suhe ploče za pečenje.
• Provjerite drži li zapor za zatvaranje
ručki ploče na svojem mjestu.
• Aparat ne postavljajte na takvo
mjesto gdje ga mogu dohvatiti djeca.
Ne ostavljajte ga bez nadzora kada je
uključen.
• Aparat uvijek isključite iz električne
mreže:
• prije nego li ga spremite ili uklonite
ploče za pečenje,
• prije čišćenja ili održavanja,
• nakon uporabe.
• Uvijek rabite odobrene nastavke.
• Aparata nemojte rabiti na otvorenom.
• Za isključivanje aparata nemojte
potezati kabel već utikač.
UKLJUČENO/ISKLJUČENO, PODEŠAVANJE
TEMPERATURE
GORNJA GRIJAĆA PLOČA
DONJA GRIJAĆA PLOČA
UTOR ZA OTJECANJE TEKUĆINE
RUČKI
ZATVARANJE/OTVARANJE SIGURNOSNE
BLOKADE
BLOKADA PLOČE
KONTROLNA LAMPICA DJELOVANJA
INDIKATORSKO SVJETLO GRIJAČA
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Važno upozorenje !
Aparat se zagrijava za vrijeme
djelovanja - Opasnost od opeklina!
Pričekajte s odlaganjem aparata nakon
uporabe - sve dok se aparat u
potpunosti ne ohladi!
• Prije prve uporabe kontakt grilla
pažljivo pročitajte upute kako biste
ostvarili najbolje rezultate i izbjegli
kvarovima.
• Kako biste izbjegli opasne situacije,
aparat nikada nemojte spajati na
vanjski prekidač kojim upravlja mjerač
vremena ili sustav daljinskog
upravljanja.
• Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca
starija od 8 godina i osobe s
ograničenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
nedostatnim iskustvom i znanjem u
vezi sa sigurnom uporabom
aparata.U tom im slučaju treba
omogućiti razumijevanje potencijalnih
4
• Aparat uključite samo ako ste
namjestili ploče za pečenje.
• Aparata ne potapajte u vodu.
• Prije nego li ga spremite, aparat se
mora potpuno ohladiti.
• Vruće ploče ne dodirujte metalnim
predmetima kako ne biste oštetili
zaštitni sloj.
• Ako se kabel za napajanje ošteti,
mora ga zamijeniti tvrtka Gorenje,
ovlašteni Gorenje servisni centar.
preporučujemo korištenje kuhinjskih rukavica ili
prikladne krpe iz tkanine.
III. OTVORENI GRIL POLOŽAJ
Otvorite gornju grijaću ploču tako da su obje grijaće
ploče u vodoravnom položaju pod kutom od 180°, ili
u okomitom položaju pod 90°. Postavite hranu na
ploču i ostavite neka se peče. Kad je hrana dovoljno
pečena, okrenite je. Pritom koristite drvenu kuhaču ili
plastičnu vilicu, da ne bi oštetili premaz na
površinama ploča.
SKIDANJE GRIJAĆIH PLOČA
• Aparat isključite iz struje.
• Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
• Aparat otvorite do kraja u položaj kao da želite
upotrijebiti cijelu površinu obje grijaće ploče.
• Pomaknite uskočnicu i izvucite grijaću ploču jednu
za drugom.
POSTAVLJANJE KONTAKT GRILLA
• Prije prve uporabe provjerite nije li aparat oštećen
prilikom transporta.
• Aparat postavite na ravnu površinu, na mjesto
izvan dohvata djece jer se tijekom rada razvijaju
visoke temperature.
• Prije priključivanja aparata u električnu mrežu:
• provjerite odgovara li mrežni napon naponu
navedenom na natpisnoj pločici,
• provjerite je li nazivna struja električne utičnice
najmanje 10A,
• provjerite odgovara li električna utičnica utikaču
koji je na aparatu a ako nije zamijenite ju,
• provjerite je li električna utičnica uzemljena.
Proizvođač ne odgovara za štetu koja nastane
zbog nepoštivanja ovog zahtjeva.
• Prije prve uporabe grill uključite i pustite da se
najmanje 10 minuta zagrijava bez hrane u
položaju za pečenje na ražnju (položaj 4). Pritom
se razvija neprijatan miris po novom pa stoga
otvorite prozor kako biste provjetrili prostoriju.
POSTAVLJANE GRIJAĆIH PLOČA U
RADNI POLOŽAJ
• Zadnji dio grijaće ploče postavite u prorez tako da
ona bude pod kutom.
• Položite grijaću ploču vodoravno na aparat i
pritisnite toliko da se uskočnica premjesti u položaj
u kojem fiksira ploču na svojem mestu.
ČIŠĆENJE
• Prije čišćenja isključite struju i pustite da se aparat
ohladi.
• Aparat potpuno otvorite u položaj kao da želite
rabiti cijelu opvršinu obje grijače ploče. Ploče
uklonite iz aparata.
• Nakon nekoliko minuta namočite ploče u toploj
vodi sa sredstvom za čišćenje kako bi se otopile
masnoće.
• Očistite grijaće ploče.
• Aparat izvana očistite vlažnom krpom. Nemojte
rabiti agresivna sredstva ili grube materijale kako
ne biste oštetili aparat izvana.
UPORABA KONTAKT GRILA
Vaš kontakt gril Gorenje KR 1800E-PRO možete
koristiti na tri različita načina:
I.
POLOŽAJ ZA PEČENJE KRUHA (TOAST)
Postavite gornju grijaću ploču u okomit položaj. Kruh
stavite na površinu donje ploče, i gornju ploču
zatvorite, odnosno položite na vrh kriške toasta.
Hranu uvijek postavljajte na sredinu ploče. Tijekom
pečenja nikad jače ne pritišćite na gornju grijaću
ploču.
ODLAGANJE
Namotajte priključni kabel oko ručki aparata i
postavite ga u vodoravni ili okomiti položaj. Aparat
zatim spremite na suhom mjestu, izvan dohvata
djece.
OKOLINA
II. POLOŽAJ ZA PEČENJE
Peći i pržiti možete također na površini ploče, ako je
gornja ploča u okomitom položaju, tik nad donjom
grijaćom pločom.
Hranu postavite na pladanj, ili neposredno na donju
ploču. Zatvorite gornju grijaću ploču u položaj tik
iznad donje ploče. Prilikom skidanja posude s ploče,
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
5
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas
da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili
odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Želimo Vam puno zadovoljstva pri
uporabi kontakt grilla Gorenje!
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
Pridržavamo pravo do promjena!
SRB - MNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Deca mlađa od 8 godina moraju se
udaljiti, osim ako su pod stalnim
nadzorom.
• Deca se moraju nadgledati da biste
bili sigurni da se ne igraju uređajem.
Ciščenje I korisničko održavanje ne
smeju obavljati deca koja nisu
napunila najmanje 8 godina i koja
nisu pod nadzorom.
• Držite aparat i njegov kabl van
domašaja dece mlađe od 8 godina.
• Aparat je namenjen za pripremu
namirnica. Nemojte ga koristiti u
druge svrhe i nemojte ga prerađivati
na bilo koji način.
• Pazite da električni gajtan ne dodiruje
nijedan, u toku rada zagrejan deo
roštilja.
• Pre upotrebe, dobro očistite ploče za
pripremu namirnica.
• Na aparat možete montirati sam
potpuno suve ploče za pripremu
namirnica.
• Proverite da li prihvatač za blokiranje
ručke drži ploče na svom mestu.
• Aparat nemojte stavljati na dohvat
ruke deci. Takođe ga nemojte
ostavljati bez nadzora kada je
uključen.
• Aparat uvek isključite iz električne
mreže:
• pre nego što ga sklonite ili pre nego
što skinete ploče za pripremu
namirnica,
DUGME ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE
REGULISANJE TEMPERATURE
GORNJA GREJNA PLOČA
DONJA GREJNA PLOČA
ŽLEB ZA OTICANJE TEČNOSTI
RUČKA
ZATVARANJE/OTVARANJE BEZBEDNOSNE
BLOKADE
BLOKADA PLOČE
KONTROLNA LAMPICA DELOVANJA
LAMPICA – POKAZIVAČ GREJAČA
VAŽNA UPOZORENJA
Važno upozorenje!
Aparat se radom zagreva - OPASNOST
OD OPEKOTINA! Pre nego što se aparat
odloži sačekajte da se ohladi!
• Pre prve upotrebe roštilja, pažljivo
pročitajte uputstva da biste postigli
najbolje rezultate i izbegli kvarove.
• Da se ne biste izlagali opasnosti,
aparat nikada ne priključujte na
spoljni prekidač kontrolisan
tajmerom niti na sistem sa daljinskom
kontrolom.
• Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja
su napunila najmanje 8 godina i
osobe sa smanjenim fizickim, culnim
ili mentalnim sposobnostima, kao i
osobe koje nemaju dovoljno iskustva i
znanja ukoliko su pod nadzorom ili su
dobili uputstva koja se odnose na
upotrebu ovog uređaja na bezbedan
nacin i razumeju povezane opasnosti.
6
• pre čišćenja ili održavanja,
• posle upotrebe.
• Uvek koristite odobrene dodatke.
• Aparat nemojte koristiti na otvorenom
prostoru.
• Da biste isključili aparat, nikada ga
nemojte vući za gajtan, već za
utičnicu.
• Aparat uključite samo ako su
montirane obe ploče za pripremu
namirnica.
• Aparat ne potapajte u vodu.
• Pre nego što sklonite aparat, mora se
potpuno ohladiti.
• Vrele ploče ne dodirujte metalnim
predmetima da ne biste oštetili
zaštitni film.
• Ako je glavni kabl oštećen, on uvek
mora biti zamenjen od strane
kompanije Gorenje, ovlašćenog
Gorenje servisa.
zatvorite, odnosno položite na vrh šnite tosta. Hranu
uvek postavljajte na sredinu ploče. U toku pečenja
nikad jače ne pritiskajte na gornju grejnu ploču.
II. POLOŽAJ ZA PEČENJE
Peći i pržiti možete takođe na površini ploče, ako je
gornja ploča u vertikalnoj poziciji, tik nad donjom
grejnom pločom.
Hranu postavite na pladanj, ili neposredno na donju
ploču. Zatvorite gornju grejnu ploču u položaj tik
iznad donje ploče. Prilikom skidanja posude s ploče,
preporučujemo korišćenje kuhinjskih rukavica ili
prikladne krpe iz tkanine.
III. OTVORENA ROŠTILJ POZICIJA
Otvorite gornju grejnu ploču tako da su obe grejne
ploče u horizontalnom položaju pod uglom od 180°,
ili u vertikalnom položaju pod 90°. Postavite hranu na
ploču i ostavite neka se peče. Kad je hrana dovoljno
pečena, okrenite je. Pri tom koristite drvenu kuhaču
ili plastičnu vilicu, da ne bi oštetili premaz na
površinama ploča.
SKIDANJE GREJNIH PLOČA
• Aparat isključite iz električne mreže.
• Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
• Aparat potpuno otvorite, kao da želite da koristite
celokupnu površinu obe grejne ploče.
• Pomerite prihvatač i izvucite grejne ploče, jednu
za drugom.
POSTAVLJANJE ROŠTILJA
• Pre prve upotrebe proverite da li se aparat oštetio
u toku transporta.
• Aparat postavite na ravnu površinu, na mesto van
domašaja dece, jer u toku rada razvija visoke
temperature.
• Pre nego što uključite aparat u električnu mrežu,
proverite:
• da li dovodni napon odgovara naponu navedenom
na pločici,
• da li je snaga mrežne utičnice najmanje 10A,
• da li mrežna utičnica odgovara utikaču na aparatu,
a ako ne odgovara, zamenite je,
• da li je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač ne
odgovara za štetu koja nastane zbog
nepoštovanja ovog zahteva.
• Pre prve upotrebe, roštilj uključite i ostavite da se
zagreva bez namirnica u položaju za pečenje na
ražnju (položaj 4) najmanje 10 minuta. Pri tom se
razvija neprijatan miris novog, pa zato otvorite
prozor radi provetravanja prostorije.
POSTAVLJANE GREJNIH PLOČA U
RADNI POLOŽAJ
• Zadnji deo grejne ploče stavite u prorez tako da se
grejna ploča nalazi pod uglom.
• Položite grejnu ploču vodoravno na aparat i
pritisnite dok se prihvatač ne pomeri u
odgovarajući položaj i fiksira ploču na svom
mestu.
ČIŠĆENJE
• Pre čišćenja, prekinite dovod električne energije i
pustite da se aparat ohladi.
• Aparat potpuno otvorite, kao da želite da koristite
celokupnu površinu obe grejne ploče. Ploče
uklonite iz aparata.
• Na nekoliko minut potopite ploče u toploj sa malo
deterdženta da be se rastvorila mast.
• Očistite grejne ploče.
• Spoljašnjost aparata očistite vlažnom krpom.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili grube
materijale, jer ćete oštetiti spoljašnjost aparata.
UPORABA KONTAKT ROŠTILJA
Vaš kontakt roštilj Gorenje KR 1800E-PRO možete
da koristite na tri različita načina:
ČUVANJE
I.
POLOŽAJ ZA PEČENJE HLEBA (TOST)
Postavite gornju grejnu ploču u vertikalnu poziciju.
Hleb stavite na površinu donje ploče, i gornju ploču
Namotajte priključni kabl oko ručki aparata i stavite
ga u vodoravan ili vertikalan položaj i čuvajte ga na
suvom mestu, van domašaja dece.
7
ZAŠČITA OKOLINE
GARANCIJA I SERVIS
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
negativne posledice na životnu sredine I zdravlje
ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi
neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog
proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog
proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim
ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada
ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
Želimo Vam mnogo zadovoljstva u
korišćenju kontaktnog roštilja Gorenje!
Pridržavamo pravo do promena!
MK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gorenje или подобни
квалифицирани лица.
• Децата помали од 8 години се
препорачува да се држат
подалеку од апаратот,освен
ако тие не се под постојан
надзор.
• Овој апарат можат да го
користат деца кои веќе
наполниле 8 години, лица со
намалени физички, сетилни
или ментални способности како
и лица кои немаат доволно
искуство и знаење ако се под
надзор или биле обучени како
да го користат апаратот на
безбеден начин и ги разбрале
опасностите кои можат да се
појават. Децата мора постојано
да се под надзор за да се
осигурате дека тие не си играат
со апаратот.
• Чистењето и корисничкото
одржувањето не треба да го
изведуваат деца кои не
наполниле 8 години и кои не се
под надзор.
• Чувајте го апаратот и неговиот
кабел подалеку од дофат на
деца помали од 8 години.
КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ,
ЗА ДОТЕРУВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРА
ГОРНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
ДОЛНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
КАНАЛ ЗА ИСТЕКУВАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ
РАЧКА
БЕЗБЕДНОСНА БЛОКАДА ЗА
ЗАТВОРАЊЕ/ОТВОРАЊЕ
БЛОКАДА ПЛОЧE
КОНТРОЛНА ЛАМБА НА РАБОТЕЊЕТО
СВЕТИЛКА– ИНДИКАТОР НА ГРЕЈАЧ
БЕЗБЕДНОСНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Важно предупредување!
Апаратот се загрева за време
на работа - Опасност од
изгореници! Пред да го
добиете, почекајте камерата да
се олади!
• Пред првата употреба на
скарата внимателно прочитајте
ги упатствата, за да постигнете
најдобри резултати и да
избегнете грешки;
• Ако захранващият кабел се
повреди, той трябва винаги да
се подменя от Gorenje,
упълномощен сервиз на
8
• Апаратот е наменет за
подготовка на храна. Не
употребувајте го за други
намени;
• Внимавајте приклучниот гајтан
да не допира ниеден дел од
скарата што се загрева при
работењето;
• Пред употреба, исчистете ги
добро плочите за готвење;
• На апаратот можете да
монтирате само сосема суви
плочи за готвење;
• Проверете дали механизмот за
затворање на рачката ги држи
плочите на свое место;
• Не местете го апаратот на
место достапно за деца. Исто
така, не оставајте го без надзор
додека е вклучен;
• Апаратот секогаш треба да се
исклучи од електричната
мрежа;
• пред да го тргнете или пред да
ги извадите плочите за
готвење;
• пред чистење или одржување;
• по употреба.
• Секогаш употребувајте само
одобрени помагала;
• Не користете го апаратот
надвор;
• За да го исклучите апаратот, не
повлекувајте го од приклучокот,
туку од штекерот;
• Вклучете го апаратот само
откако се наместени плочите за
готвење;
• Не потопувајте го апаратот во
вода;
• Пред да го тргнете апаратот,
треба сосема да се олади;
• Не допирајте ги жешките плочи
со метални предмети, за да не
ја оштетите обвивката.
• Ако захранващият кабел се
повреди, той трябва винаги да
се подменя от Gorenje,
упълномощен сервиз на
Gorenje или подобни
квалифицирани лица.
Овој апарат е означен според
европскиот пропис 2012/19/ЕЗ за
електро и електронски апарати (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Прописот ја дава рамката за
враќање и искористување на старите
апарати, важечко ширум Европа.
ПОСТАВУВАЊЕ НА СКАРАТА
• Пред првата употреба, проверете да не се
оштетил апаратот при транспорт;
• Поставете го апаратот на рамна површина, на
место недостапно за деца, бидејќи при работа
развива високи температури;
• Пред да го вклучите апаратот во елекетрична
мрежа проверете:
• дека напонот на доводот одговара на напонот
наведен на натписната плочка;
• дека моќноста на штекерот во мрежата е
најмалку 10A;
• дека штекерот одговара на приклучокот на
апаратот, во спротивно, заменете го;
• дека штекерот е заземјен. Производителот не
одговара за штета настаната од непочитување
на ова барање;
• Пред првата употреба вклучете ја скарата и
оставете ја да се загрева без храна, во
положба за печење на ражен (положба 4)
најмалку 10инути. Притоа се создава
непријатен мирис на ново, затоа отворете го
прозорецот за да го проветрите просторот.
УПОТРЕБА НА КОНТАКТНА СКАРА
Вашата контактна скара Gorenje KR1800E-PRO
можете да ја употребувате во три различни
позиции.
I.
ТОСТ ПОЗИЦИЈА
Ставите ја горната грејна плоча во вертикална
позиција. Ставите тост на површината од долната
плоча и затворите ја горната грејна плоча над
тостот. Храната секогаш да ја ставате на
средината од плочата. Кога се пече тостот,
никогаш да не притискате јако на горната грејна
плоча.
II.
9
III. ПОЗИЦИЈА ПЕЧЕЊЕ
Исто така можете да печете и пржете на
површината од плочата, ако е позицијата на
горната грејна плоча во вертикална положба
малку над долната грејна плоча.
Ставите храна во тава или директно на долната
плоча. Кога ќе ја отстранувате тавата од плочата,
препорачуваме да употребувате текстилна
сервета.
ЧУВАЊЕ
Намотајте го приклучниот кабел околу рачките на
апаратот и поставете го хоризонтално или
исправено, на суво место, недостапно за деца.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен
отпад,туку во официјална колекција наменета за
рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува
животната средина.
III. ОТВОРЕНА СКАРА ПОЗИЦИЈА
Отворите ја горната грејна плоча така, да двете
грејни плочи бидат во водорамна положба (180°)
или во вертикална положба 90°. Ставите храна
на плочите и оставите да се пече. Кога е храната
доволно печена, превртите ја. Притоа користите
дрвена лажица или пластична виљушка, за да не
го оштетите премачкувањето на површините од
плочите.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата земја
(види телефонски број во меѓународната
гаранција). Ако вашата земја нема таков центар,
контактирајте го вашиот локален дилер или
Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
домаќинство.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ
ПЛОЧИ
Исклучете го апаратот од електрична мрежа.
Почекајте апаратот сосема да се олади.
Отворете го апаратот целосно, во положба како
да сакате да ја употребите целокупната
површина на двете грејни плочи.
Помрднете го механизмот за прицврстување и
извлечете ги грејните плочи една по друга.
Не е за комерцијална употреба!
Ви посакуваме многу задоволство
при употребата на контактната скара
Горење!
ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ
ПЛОЧИ ВО РАБОТНА ПОЛОЖБА
Го задржуваме правото на промени!
• Поставете го задниот дел од грејната плоча во
отворот така што грејната плоча да биде под
агол.
• Поставете ја грејната плоча хоризонтално на
апаратот, притиснете додека мехнизмот не се
придвижи во положба да ја фиксира плочата на
свое место.
ЧИСТЕЊЕ
• Пред чистење прекинете го доводот на
електрична енергија и оставете го апаратот да
се олади.
• Отворете го апаратот целосно во положба како
да сакате да ја употребите целокупната
површина на двете грејни плочи. Отстранете ги
плочите од апаратот.
• Натопете ги неколку минути плочите со топла
вода со средство за чистење, за да се растопат
маснотиите.
• Исчистете ги грејните плочи.
• Надворешноста на апаратот исчистете ја со
влажна крпа. Не употребувајте агресивни
средства или тврди материјали, бидејќи ќе ја
оштетите надворешноста на апаратот.
EN
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Use the appliance only for the usage
it is made for. Do not remake any of
its components.
• Make sure the power cord does not
touch any hot parts of the grill.
• Clean well before first use.
• Before the grill plates are mounted
check if the are totally dry.
• Check if the grill plates are fixed firmly
on its surface and if the fixing clip is in
locking position.
• Keep out of reach of children. Do not
leave unattended while turned on.
• Always unplug:
• Before storing or taking off the grill
plates,
• Before cleaning,
• After use.
• Always use certified lengthening
cords.
• For indoor use only.
• To disconnect the plug pull the plug
not the cord.
• Turn on after the grill plates have
been fixed.
• Cool to room temperature before
storing.
• Do not touch the grill plates with
metal or other sharp objects.
• If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Gorenje, a
service centre authorised by Gorenje
or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
ON/OFF BUTTON AND TEMPERATURE
REGULATION
UPPER COOKING PLATE
LOWER COOKING PLATE
DRAINING GROOVE
HANDLE
LOCK/UNLOCK SYSTEM
LOCKING HOOK FOR PLATE
FUNCTION LIGHT
TEMPERATURE PILOT LIGHT
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning!
Appliance is hot when turned on –
beware of skin burn! Allow the
appliance to cool down completely
before storing it away.
• Read carefully the instructions before
first use.
• Never connect this appliance to an
external timer switch or remote
control system in order to
avoid a hazardous situation.
• Children less than 8 years of age
shall be kept away unless
continuously supervised.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and maintenance shall not
be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
11
FIRST USE
PUTING THE GRILL PLATES IN WORK
POSITION
• Make sure the appliance was not damaged in
transport.
• Put the grill on a firm, dry hard base out of reach
of children. High temperatures when plugged on!!!
• Make sure:
• The electrical voltage and frequency is suitable.
Check the rating plate for reference.
• The current is at least 10A.
• The plug is suitable to the socket.
• The plug is grounded. The manufacturer does not
take any responsibility for misuse.
• Before first use leave the grill in the position for
grilling for 10 minutes. Air the room if any unwanted
smell.
• Place the rear edge of the cooking plates on the
appliance.
• Lower the grill plate into its position and fix the clip
in locking position.
CLEANING
Before cleaning cool the grill to room temperature.
Remove the plates from the grill.
Soak the plates in warm water and drain off the
grease.
Clean the plates with hot water or in the dishwasher.
The outside of the appliance clean with a damp
cloth. Do not use any aggressive cleaning materials.
HOW TO USE YOUR CONTACT GRILL
STORAGE
You can use your Gorenje KR 1800E-PRO contact
grill in three different ways.
Store the appliance in a dry place out of reach of
children.
ENVIRONMENT
I.
TOASTING POSITION
Position the upper cooking plate into vertical
position. Place toasts on the surface of the down
plate and close the upper cooking plate on top of
them. If used under the capacity of the surface, place
them in the middle. While the toasting operation
never presses on the upper handle downwards with
force.
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
GUARANTEE & SERVICE
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local Gorenje
dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
For personal use only!
II. BAKING POSITION
You may also bake and grill on the surface of the
contact grill position the upper cooking plate in
vertical position on the upper level on lower plate.
Place the food stuff in the tray and / or on the down
plate. Close the upper cooking plate on top of the
down plate. When you remove the tray use a piece
of cloth.
We wish you many joy with using the
Gorenje contact grill!
III. OPEN GRILLING POSITION
Open the upper grill to up or 180° position. Place the
food on the surface of the grill and leave it for grilling.
When the food is grilled, turn them over to the other
side. For this operation use wooden, plastic fork in
order not to damage the coated grill surface.
We reserve the right to any modifications!
REMOVING THE GRILL PLATES
• Unplug the appliance.
• Wait for it to cool down to room temperature.
• Completely open the grill as if you would want to
perform the open grill cooking operation.
• Push the fixing clip and remove the plate.
12
PL
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny
zbliżać się do urządzenia oraz przewodu
2.
zasilającego.
3.
4.
• Upewnij się czy urządzenie nie zostało
5.
uszkodzone w czasie transportu.
6.
• Ustaw gill na twardym, stabilnym
7.
podłożu.
8.
•
Upewnij się:
9.
• czy moc i napięcie w sieci jest zgodne z
informacjami podanymi na tabliczce
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
znamionowej urządzenia, czy wtyczka
OSTRZEŻENIE!
pasuje do gniazdka,
czy gniazdko posiada uziemienie.
Urządzenie i jego dostępne części
• Upewnij się czy kabel zasilający nie
nagrzewają się podczas użytkowania.
dotyka grilla.
Należy użytkować urządzenie ostrożnie, • Umyj a następnie rozgrzej urządzenie i
aby ich nie dotykać.
pozostaw włączone przez 10 minut.
W tym czasie z grilla może wydobywać
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
się dym i nieprzyjemny zapach.
• W celu uniknięcia niebezpiecznych
• Nigdy nie stawiaj grilla bezpośrednio na
sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do
podłożu, które może zostać uszkodzone
zewnętrznego
(np.: cerata, szklany stół, plastikowe
włącznika czasowego lub układu
meble, itd.).
zdalnego sterowania.
• Nigdy nie dotykaj metalowych elementów
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny
uruchomionego grilla ponieważ są
zbliżać się do urządzenia bez ciągłego
bardzo gorące.
nadzoru.
• Ze względów bezpieczeństwa wymianę
• Urządzenie może być użytkowane przez
uszkodzonego przewodu sieciowego
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
należy zlecić autoryzowanemu centrum
ograniczonych możliwościach fizycznych
serwisowemu firmy Gorenje lub
lub umysłowych, przez osoby
odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską
wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach
urządzenia pod nadzorem lub zostały
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
poinstruowane w zakresie bezpiecznej
and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w
obsługi urządzenia i znają
całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego
niebezpieczeństwa związane
wykorzystania starych urządzeń.
z użytkowaniem urządzenia. Należy
UWAGI EKSPLOATACYJNE
dopilnować, aby dzieci nie bawiły się
• Grill przeznaczony jest do użytkowania w
urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku
gospodarstwie domowym.
życia nie mogą czyścić i przeprowadzać
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego
konserwacji urządzenia bez nadzoru.
przeznaczeniem.
1.
POKRĘTŁO DO WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA,
PRZYCISK DO REGULACJI TEMPERATURY
GÓRNA PŁYTA GRZEJNA
DOLNA PŁYTA GRZEJNA
RYNIENKA ODPŁYWOWA
UCHWYT
ZAMEK BEZPIECZEŃSTWA
ZAMYKAJĄCY/OTWIERAJĄCY
ZAMEK- PŁYTA
LAMPKA SYGNALIZUJĄCA DZIAŁANIE
LAMPKA KONTROLNA TEMPERATURY
• Zawsze sprawdzaj czy płyty są prawidłowo
zamontowane i zablokowane przez zatrzask.
13
• Użytkuj produkt z daleka od dzieci. Nigdy nie
odchodź od uruchomionego urządzenia.
• Odłącz od źródła zasilania:
• przed zdejmowaniem płyt grzejnych,
• przed czyszczeniem,
• po użyciu.
• Zawsze używaj przedłużacza z uziemieniem.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc
za przewód sieciowy.
• Włączaj urządzenie dopiero po prawidłowym
zamontowaniu płyt grzejnych.
• Nigdy nie chowaj urządzenia z rozgrzanymi
płytami grzejnymi.
• Aby uniknąć porysowania powierzchni płyt
grzejnych, nie używaj metalowych oraz ostro
zakończonych narzędzi.
• Wciśnij metalowy zatrzask umieszczony na górnej
krawędzi urządzenia.
• Wyjmij płytę
MONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH
• Przed zamontowaniem płyt na grillu upewnij się,
czy są one suche.
• Umieść krawędź płyty w 2 metalowych zawiasach
mocujących.
• Dociśnij płytę aż do momentu zablokowania
krawędzi przez metalowy zatrzask.
CZYSZCZENIE
• Wyłącz urządzenie ze źródła zasilania i odczekaj,
żeby ostygło.
• Zdejmij płyty grzejne.
• Umyj płyty gąbką w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
• Nie stosuj ostrych narzędzi (druciak) ani proszku
do czyszczenia.
• Zewnętrzne powierzchnie przecieraj miękką
szmatką.
• Bardzo zabrudzone grzałki (zimne) sporadycznie
czyść suchą szmatką.
UŻYTKOWANIE GRILLA
KONTAKTOWEGO
Grill Gorenje KR 1800E-PRO może być używany w
trzech rόżnych pozycjach.
I.
POZYCJA NA GRZANKI
Gόrną płytę grzejną należy ustawić pionowo. Po
ułożeniu grzanek na dolnej płycie grzejnej, należy
zamknąć gόrną płytę grzejną i przykrywając nią
grzanki.
Żywność należy ułożyć po środku dolnej płyty.
Podczas pieczenia, nie wolno naciskać gόrnej płyty.
II. POZYCJA PIECZENIA
Grill nadaje się rόwnież do pieczenia i smażenia
potraw. Jeśli gόrna płyta grzejna znajduje się w
pozycji pionowej bezpośrednio nad dolną płytą
grzejną. Żywność należy ułożyć na tacy lub
bezpośrednio na dolnej płycie grzejnej. Gόrną płytę
grzejną ustawiamy w pozycji poziomej – trochę
powyżej dolnej płyty grzejnej.
W celu usunięcia naczynia, należy użyć płóciennej
ścierki.
PRZECHOWYWANIE
• Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z
daleka od dzieci.
ŚRODOWISKO
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób,
przyczyniają się Państwo do zachowania czystego
środowiska.
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z
urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
III. POZYCJA GRILLA OTWARTEGO
Gόrną płytę grzejną należy podnieść i ustawić
pionowo pod kątem 90° lub ułożyć tak aby obie płyty
były w pozycji poziomej (180°). Żywność należy
ułożyć na powierzchni obu płyt i pozostawić by się
upiekła. Gdy dolna strona jest wystarczająco
zapieczona, należy artykuł żywnościowy odwrόcić.
Aby nie uszkodzić nawierzchni płyt do odwracania
żywności należy użyć łyżki drewnianej lub
plastykowego widelca.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
DEMONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH
• Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
• Poczekaj aż płyty grzejne osiągną temperaturę
pokojową.
• Otwórz i rozłóż grill do pozycji poziomej.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
14
RO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare
al acestuia la îndemâna copiilor mai mici
de 8 ani.
• Folosiţi aparatul doar pentru ce a fost
destinat. Nu încercaţi să refaceţi oricare
din componente.
• Atenţie la cablul de conectare să nu
atingă oricare din părţile fierbinţi ale grillului.
• Curăţaţi bine înainte de prima folosire.
• Înainte de a instala plitele verfificaţi să fie
complet uscate.
• Verificaţi ca plitele să fie fixate bine şi
dacă clapele sunt în poziţie fixă.
• Atenţie la copii. Nu lăsaţi aparatul
nesupravegheat când este în funcţiune.
• Întotdeauna deconectaţi:
• Înainte de a depozita aparatul sau de a
scoate plitele.
• Înainte de curăţare.
• După folosire.
• Întodeauna folosiţi prelungitoare
originale.
• Aparatul este numai pentru uz intern.
• Pentru a deconecta aparatul, trageţi de
priză şi nu de fir.
• Aprindeţi aparatul după ce plitele au fost
fixate.
• Înainte de depozitare lăsaţi aparatul să
ajungă la temperatura camerei.
• Nu atingeţi plitele cu metal sau alte
obiecte ascuţite.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Gorenje, de un centru de
service autorizat de Gorenje sau de
personal calificat în domeniu pentru a
evita orice accident.
PORNIT / OPRIT SI BUTON, BUTON PENTRU
REGLAREA TEMPERATURII
PLITĂ SUPERIOARĂ
PLITĂ INFERIOARĂ
ORIFICIU DE SCURGERE
MÂNER
URECHI DE PRINDERE BLOCARE
PLITĂ BLOCARE
LED PENTRU FUNCŢIONARE
INDICATOR LUMINOS TEMPERATURĂ
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Atenţie!
Aparatul este fierbinte atunci când este
aprins – atenţie la arsuri! Lăsaţi
aparatul să se răcească complet înainte
de a-l depozita.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de
prima utilizare.
• Nu conectaţi niciodată acest aparat la un
ceas electronic extern sau un sistem de
comandă de la
distanţă pentru a evita situaţiile
periculoase.
• Copiii cu vârste sub 8 ani trebuie sa fie
ținuți la distanță dacă nu sunt
supravegheați permanent.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
vârste de cel puțin 8 ani și de persoane
cu capacitați fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experiența
și cunostințe numai cu condiția
supravegherii sau instruirii lor cu privire
la utilizarea aparatului într-un mod sigur
și numai dacă înțeleg riscurile implicate.
Copiii trebuie supravegheați, pentru a se
asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea ce cade în
sarcina utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă aceștia nu au cel
puțin 8 ani și dacă nu sunt
supravegheați.
15
SCOATEREA PLITELOR
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2012/19/EU în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea
aparatelor vechi.
• Scoateţi aparatul din priză.
• Aşteptaţi să se răcească până la temperatura
camerei.
• Deschideţi gill-ul complet ca şi cum aţi dori să
folosiţi aparatul la poziţia grill deschis.
• Împingeţi de clapă şi scoateţi plita.
PRIMA UTILIZARE
AŞEZAREA PLITELOR ÎN POZIŢIE DE
FUNCŢIONARE
• Asiguraţi-vă că aparatul nu a fost afectat în timpul
transportului.
• Poziţionaţi grill-ul pe o bază solidă şi perfect
uscată care să nu fie la îndemâna copiilor! Există
pericolul ca temperatura să fie mare când este
conectat la energie!!!
• Aveţi grijă ca:
• Voltajul electric şi frecvenţa să fie potrivite.
Verificaţi plăcuţa cu detalii tehnice pentru mia
multe referinţe.
• Curentul trebuie să fie cel puţin 10A.
• Priza să fie potrivită.
• Priza să aibe împământare. Producătorul nu este
responsabil pentru folosirea incorectă.
• Înainte de prima utilizare, lăsaţi grill la poziţia de
grill pentru 10 minute. Aerisiţi camera dacă este
un miros neplăcut.
• Aşezaţi marginea plitelor pe aparat.
• Trageţi în jos de plită şi fixaţi clapele pentru a le
bloca.
CURĂŢARE
Înainte de curăţare răciţi aparatul până la
temperatura camerei.
Scoateţi plitele din grill.
Înmuiaţia plitele în apă călduţă pentru a se înlătura
grăsimea.
Curăţaţi plitele cu apă fierbinte sau în maşina de
spălat.
Exteriorul grill-ului se curăţă cu o cârpă umedă.
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi.
DEPOZITARE
CUM SĂ FOLOSIŢI CONTACT GRILL
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi nu la
îndemâna copiilor.
Puteţi folosi aparatul Gorenje KR 1800E-PRO
contact grill în trei moduri diferite:
ŚRODOWISKO
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób,
przyczyniają się Państwo do zachowania czystego
środowiska.
I.
POZIŢIA TOAST
Poziţioanţi plita superioară vertical. Aşezaţi pâinea
toast pe plita inferioaă şi închideţi cu plita superioară.
Dacă folosiţi plita sub capacitatea ei de acoperire,
aşezaţi pâinea pe mijloc. În timpul prăjirii nu apăsaţi
niciodată pe mânere cu forţă.
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
II. POZIŢIA COACERE
Puteţi de asemenea să coaceţi sau sa folosiţi grill-ul
prin poziţionarea plitei superioare vertical pe nivelul
superior al plitei inferioare. Puneţi mâncarea în tavă
şi/ sau pe plita de jos. Închideţi plita superioară peste
cea inferioară. Când scoateţi tava folosiţi o bucată de
cârpă.
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z
urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
III. POZIŢIA GRILL DESHIS
Deschideţi plita superioară în sus sau la 180°.
Plasaţi mâncarea pe plită şi lăsaţi-o să se
pregătească. Când mâncarea este gata, întoarceţi
pe partea cealaltă. Pentru aceasta folosiţi o furculiţă
de plastic sau din lemn pentru a nu deteriora
suprafaţa grill-ului.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Vă dorim să folosiţi cu plăcere aparatul
Gorenje!
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
16
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Nenechávejte spotřebič a jeho
přívodní kabel v dosahu dětí mladších
8 let.
• Spotřebič používejte jen k účelu, pro
který je určen. Neupravujte žádné
jeho součásti.
• Dávejte pozor, aby se napájecí šňůra
nedotýkala horkých částí grilu.
• Před prvním použitím důkladně
vyčistěte.
• Než namontujete desky grilu,
přesvědčte se, že jsou úplně suché.
• Zkontrolujte, jestli jsou desky správně
upevněné na povrchu grilu a upínací
svorka je v blokovací poloze.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Vždy odpojte:
• než uložíte nebo sejmete desky grilu;
• před čištěním;
• po použití.
• Vždy používejte jen atestované
prodlužovací šňůry.
• Určeno jen pro používání uvnitř
budov.
• Při odpojování tahejte za zástrčku, ne
za šňůru.
• Zapínejte až po upevnění desek grilu.
• Před uložením nechte vychladnout na
pokojovou teplotu.
• Nedotýkejte se desek grilu kovovými
nebo jinými ostrými předměty.
• Pokud by byla poškozena síťová
šňůra, musí její výměnu provést
společnost Gorenje, autorizovaný
servis společnosti Gorenje nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby
se předešlo možnému nebezpečí.
VYPÍNAČ, TLAČÍTKO PRO REGULACI
TEPLOTY
HORNÍ VARNÁ DESKA
SPODNÍ VARNÁ DESKA
ODTOKOVÝ ŽLÁBEK
RUKOJEŤ
SYSTÉM BLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ
SYSTÉM BLOKOVÁNÍ-DESKA
FUNKCE LIGHT
TEPLOTNÍ KONTROLKA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Varování!
Zapnutý spotřebič je horký – dávejte
pozor, abyste se nepopálili! Než
spotřebič uložíte, nechte ho úplně
vychladnout.
• Před prvním použitím si pozorně
přečtěte návod.
• Nevystavujte se nebezpečným
situacím a nikdy nepřipojujte tento
přístroj k externímu
časovému spínači ani systému
dálkového ovládání.
• Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat
mimo dosah, nejsou-li pod trvalym
dohledem.
• Toto zařízení mohou používat deti od
8 let a osoby s omezenou fyzickou,
smyslovou ci mentální schopností ci
osoby bez dostatecnych zkušeností a
znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo
pokud jim byly poskytnuty pokyny
ohledne bezpecného používání
zarízení a pokud znají související
rizika. Deti by mely byt pod
dohledem, aby si nemohly s'tímto
spotrebicem hrát. Cištení a
uživatelskou údržbu nesmí provádet
deti do 8 let a bez dozoru.
17
ODSTRANĚNÍ DESEK GRILU
Tento spotřebič je označený v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadu z
elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Tato směrnice stanovuje rámec pro
celoevropský systém zpětného odběru
a recyklace odpadu z elektrických
a elektronických zařízení.
• Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
• Počkejte, až vychladne na pokojovou teplotu.
• Úplně otevřete gril, jako byste chtěli grilovat
v otevřené poloze.
• Stiskněte upínací svorku a odstraňte desku.
PRVNÍ POUŽITÍ
NASTAVENÍ DESEK GRILU DO
PRACOVNÍ POLOHY
• Přesvědčte se, že se spotřebič nepoškodil během
přepravy.
• Postavte gril na pevnou, suchou a tvrdou podložku
mimo dosah dětí. Pozor na vysoké teploty při
zapnutém spotřebiči!!!
• Zkontrolujte, že:
• elektrické napětí a frekvence jsou vhodné.
Zkontrolujte na typovém štítku;
• proud je nejméně 10 A;
• zástrčka je vhodná pro zásuvku;
• zástrčka je uzemněná. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost v případě nesprávného použití.
• Před prvním použitím nechte gril 10 minut
v poloze pro grilování. Jestliže se vyskytne
nežádoucí zápach, vyvětrejte místnost.
• Položte varné desky zadním okrajem na spotřebič.
• Spusťte desku grilu dolů na místo a zajistěte
svorkou v upnuté poloze.
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním nechte gril vychladnout na pokojovou
teplotu.
Odstraňte desky z grilu.
Namočte desky do teplé vody a opláchněte
mastnotu.
Umyjte desky horkou vodou nebo v myčce nádobí.
Vnější stranu spotřebiče čistěte vlhkým hadrem.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
SKLADOVÁNÍ
Spotřebič skladujte na suchém místě mimo dosah
dětí.
JAK POUŽÍVAT KONTAKTNÍ GRIL
Kontaktní gril Gorenje KR 1800E-PRO můžete
používat třemi různými způsoby.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
POLOHA TOASTOVÁNÍ
Odklopte horní varnou desku do svislé polohy.
Položte toasty na povrch spodní desky a přiklopte je
horní varnou deskou. Pokud jsou toasty menší než
povrch desek, umístěte je doprostřed. Během
toastování nikdy nepřitlačujte horní rukojeť silou
směrem dolů.
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí.
ZÁRUKA A SERVIS
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko
péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo střediska najdete v letáčku s
celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele
výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department
of Gorenje Domestic Appliances.
II. POLOHA PEČENÍ
Na povrchu kontaktního grilu můžete také péct
a grilovat na spodní desce s horní varnou deskou ve
svislé poloze.
Položte pokrm do misky nebo na spodní desku.
Přiklopte horní varnou desku na spodní. Při vyjímání
misky použijte utěrku.
III. POLOHA OTEVŘENÉHO GRILOVÁNÍ
Otevřete horní gril do svislé polohy nebo do polohy
180°. Položte pokrm na povrch grilu a nechte
grilovat. Až bude pokrm grilovaný, obraťte ho na
druhou stranu. Používejte k tomu dřevěnou nebo
plastovou vidličku, abyste nepoškodili potažený
povrch grilu.
Jen pro osobní užití!
Přejeme vám mnoho úspěchů při používání
kontaktního grilu Gorenje!
Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny!
18
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
• Dbajte na to, aby sa deti nehrali so
zariadením. Čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti
bez dozoru.
• Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý
bol vyrobený. Nevykonávajte zásahy do
spotrebiča.
• Uistite sa, že sa sieťový kábel nedotýka
žiadnych častí grilu.
• Pred prvým použitím spotrebič dôkladne
očistite.
• Pred použitím grilovacích platní sa
uistite, či sú úplne suché.
• Uistite sa, či sú grilovacie platne pevne
uchytené na svojom mieste a svorka je
na mieste.
• Udržujte mimo dosah detí. Nenechávajte
zapnutý spotrebič bez dozoru.
• Vždy odpojte:
• Pred uskladnením, alebo odobratím
grilovacích platní,
• Pred čistením,
• Po použití
• Vždy používajte overené predlžovacie
šnúry.
• Iba pre domáce použitie.
• Na odpojenie spotrebiča vytiahnite kábel.
• Spotrebič zapnite až po uchytení
grilovacích platní.
• Pred uskladnením spotrebič nechajte
úplne vychládnuť.
• Nedotýkajte sa grilovacích platní
kovovými, alebo inými ostrými
predmetmi.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným
situáciám, poškodený sieťový kábel smie
vymeniť jedine personál spoločnosti
Gorenje, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Gorenje alebo iná
kvalifikovaná osoba.
OVLÁDACÍ GOMBÍK ZAPNUTIA, TLAČIDLO
NASTAVENIA TEPLOTY
HORNÁ VARNÁ PLATŇA
DOLNÁ VARNÁ PLATŇA
ODTOKOVÝ ŽLIABOK
RUKOVÄŤ
UZÁTVÁRACIE/ODOMYKACIE PÚTKA
PREDNÉ A ZADNÉ
FIXAČNÉ SPONY A VYBERTE PLATŇU
FUNKČNÁ KONTROLKA
INDIKÁTOR ZAPNUTIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Upozornenie!
Spotrebič je horúci, keď je zapnutý –
nebezpečenstvo popálenia! Pred
uskladnením nechajte spotrebič úplne
vychladnúť.
• Pred prvým použitím si pozorne
prečítajte pokyny.
• Aby nedošlo k nebezpečným situáciám,
nikdy nepripájajte zariadenie k
externému časovému spínaču ani
diaľkovému ovládaciemu systému.
• tohto zariadenia osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným
situáciám, poškodený sieťový kábel smie
vymeniť jedine personál spoločnosti
Gorenje, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Gorenje alebo iná
kvalifikovaná osoba.
• Deti vo veku do 8 rokov je treba
udržiavať mimo dosah, pokiaľ nie sú
trvalým dozorom
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8
rokov a osoby s obmedzenou fyzickou,
zmyslovou či mentálnou schopnosťou či
osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo
pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o
19
• Položte zadný roh varných platní na spotrebič.
• Posuňte grilovaciu platňu nižšie a uzamknite
fixačnú sponu.
Tento spotrebič je označený v súlade s
európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Táto smernica stanoví
jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber
a recyklovanie použitých zariadení.
ČISTENIE
Pred čistením ochlaďte spotrebič na izbovú teplotu.
Odložte platne z grilu.
Namočte platne do horúcej vody a očistite od
mastnoty.
Očistite platne horúcou vodou, alebo v umývačke
riadu.
Vonkajšok spotrebiča čistite navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
PRVÉ POUŽITIE
• Uistite sa, že spotrebič nebol počas prepravy
poškodený.
• Umiestnite gril na pevný, suchý podklad mimo
dosah detí. Spotrebič vyžaruje vysoké teploty!!!
• Uistite sa že:
• Elektrické napätie a kmitočet sú v poriadku.
• Napätie musí byť min. 10 A.
• Zástrčka je vhodná do zásuvky.
• Zástrčka je uzemnená. Výrobca nezodpovedá za
nesprávne použitie.
• Pred prvým použitím nechajte gril zapnutý 10
minút. Pri použití vyvetrajte miestnosť.
USKLADNENIE
Odkladajte spotrebič na suché miesto mimo dosah
detí.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
AKO POUŽIŤ VÁŠ GRIL
Váš gril Gorenje KR 1800E-PRO možno použiť tromi
rozličnými spôsobmi.
ZÁRUKA & SERVIS
I.
TOASTOVACIA POLOHA
Umiestnite hornú varnú platňu do vertikálnej polohy.
Položte toast na dolnú platňu a zatvorte hornú varnú
platňu. Ak nie je spotrebič zaplnený, položte jedlo do
stredu. Počas toastovania nikdy netlačte hornú
rukoväť dole silou.
II. PEČENIE
Môžete tiež piecť a grilovať na hornej grilovacej
platni vo vertikálnej polohe na hornej úrovni ako na
dolnej platni.
Umiestnite jedlo na podnos a / alebo na dolnú
platňu. Zatvorte hornú varnú platňu na dolnú platňu.
Podnos odkladajte pomocou kúska tkaniny.
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu
nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine
nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov,
navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa
spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje
domáce spotrebiče.
Len pre použitie v domácnosti!
Prajeme Vám veľa radosti pri používaní grilu
Gorenje!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
III. OTVORENÝ GRIL
Otvorte horný gril do 180° polohy. Položte jedlo na
gril nechajte grilovať. Keď je jedlo ugrilované, otočte
ho na druhú stranu. Na tento účel použite drevenú,
plastickú vidličku, aby ste nepoškodili povrch grilu.
VYBRATIE GRILOVACÍCH PLATNÍ
• Odpojte spotrebič.
• Počkajte, kým sa spotrebič ochladí na izbovú
teplotu.
• Úplne otvorte gril, ako keby ste grilovali
s otvoreným grilom.
• Zatlačte fixačné spony a vyberte platňu.
UMIESTNENIE GRILOVACÍCH PLATNÍ
DO PREVÁDZKOVEJ POLOHY
20
UA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Перед тим, як установлювати тарілки грилю,
переконайтеся, чи вони повністю сухі.
• Перевірте, чи міцно закріплені тарілки грилю на
його поверхні, і чи замкнена фіксуюча клямка.
• Не дозволяйте дітям бавитися з приладом. Не
залишайте прилад без нагляду під час його
роботи.
• Завжди вимикайте прилад з електромережі:
• Перед установленням або вийманням
тарілок гриля,
• Перед чищенням,
• Після використання.
• Завжди використовуйте якісні сертифіковані
подовжувачі.
• Тільки для використання в приміщенні.
• Щоб вимкнути прилад з електромережі,
потягніть вилку, не тягніть шнур – це може
спричинити вихід приладу з ладу.
• Вмикайте гриль тільки після того, як тарілки
встановлено.
• Перед тим, як прибрати прилад для зберігання,
дайте йому повністю охолонути.
• Не торкайтеся тарілок гриля металевими або
іншими гострими предметами.
• Якщо шнур живлення пошкоджений, для
уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Gorenje,
уповноваженого сервісного центру або фахівців
із належною кваліфікацією.
КНОПКА ВКЛ./ВИКЛ, КНОПКА
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ВЕРХНЯ ТАРІЛКА ДЛЯ ГОТУВАННЯ
НИЖНЯ ТАРІЛКА ДЛЯ ГОТУВАННЯ
ЗЛИВ
РУЧКА
LOCK/UNLOCK SYSTEM
LOCK
СВІТОВИЙ ІНДИКАТОР
ІНДИКАТОРНА ЛАМПОЧКА РОБОТИ
ПРИЛАДУ
ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Увага!
Прилад гарячий, коли він увімкнений–
запобігайте опіків шкіри! Дайте приладу
повністю охолонути перед тим, як прибрати
його для зберігання.
• Перед першим використанням уважно
прочитайте інструкцію.
• Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте
цей пристрій до зовнішнього таймера або
системи дистанційного керування.
• Увага ! Прилад та всі відкриті для доступа
деталі у процесі роботи нагріваються. Будьте
обережні, не торкайтесь нагріваючих
елементів. Дітей, молодших 8 років, не варто
допускати до прибору, лише за умови
постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб
діти не гралися з приладом. За умови чітких
інструкцій, роз’яснень з приводу безпечного
використання або під наглядом дорослої
здорової людини , даним приладом можуть
користуватись діти старші за 8 років, люди з
послабленими фізичними, чутливими та
психічними здібностями, особи без досвіду
використання прилада. Дітям забороняється
грати з приладом.
• Очищення і обслуговування приладу не
дозволяється проводити дітям молодшим за
вісім років і лише під наглядом дорослих.
• Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте
цей пристрій до зовнішнього таймера або
системи дистанційного керування.
• Використовуйте прилад тільки за
призначенням. Не переробляйте жодну з його
складових частин.
• Переконайтесь що електричний шнур не
торкається жодної гарячої частини гриля.
• Ретельно почистить гриль перед першим
використанням.
Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2012/19/EG стосовно електронних та
електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості,
які є дійсними у межах Європейського
союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні
приладів.
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
• Переконайтесь, що прилад не був ушкоджений
під час перевезення.
• Поставте гриль на суху тверду, міцно
закріплену поверхню подалі від дітей. Під час
роботи гриль розігрівається до високої
температури!!!
• Переконайтеся чи є відповідною електрична
напруга. Перевірте, чи виконані наступні
рекомендації:
21
• Сила електричного струму що найменше
10А.
• Вилка пасує до розетки.
• Вилка має заземлення. Виробник не несе
відповідальності за неправильне
користування приладом.
• Перед першим використанням ввімкніть
гриль і залиште його в робочому режимі 10
хвилин.провітріть кімнату, якщо відчуєте
сторонній запах.
УСТАНОВЛЕННЯ ТАРІЛОК ГРИЛЯ В
РОБОЧУ ПОЗИЦІЮ
• Помістіть задню опору тарілок для готування на
прилад.
• Опустіть тарілку гриля на місце і замкніть
фіксуючу клямку.
ОЧИЩЕННЯ
Перед очищенням дайте грилю охолонути до
кімнатної температури.
Зніміть тарілки з грилю.
Замочіть тарілки в теплій воді і видаліть жир.
Помийте тарілки гарячою водою або
скористайтеся посудомийною машиною.
Зовнішні частини приладу протріть вологою
ганчіркою. Не користуйтеся очисниками, що
можуть пошкодити або зіпсувати поверхню.
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВАШИМ
КОНТАКТНИМ ГРИЛЕМ
Ви можете користуватися вашим контактним
грилем Gorenje KR 1800E-PRO трьома різними
способами.
ЗБЕРІГАННЯ
I.
ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПІДСМАЖЕННЯ
Установіть верхню тарілку вертикально.
Покладіть тости на нижню тарілку і закрийте
верхньою. Якщо поверхня не заповнена
повністю, покладіть тости в середину. Під час
смаження ніколи не намагайтеся силоміць
натискати на верхню ручку.
Зберігайте прилад в сухому місці подалі від дітей.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
II. ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
Ви можете також пекти на поверхні контактного
грилю. Для цього установіть верхню тарілку для
готування вертикально на верхній рівень нижньої
тарілки.
Покладіть їжу на тацю або на нижню тарілку.
Закрийте верхньою тарілкою нижню. Коли
виймаєте тацю, користуйтеся захисними
рукавичками.
ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
III. ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТОГО СМАЖЕННЯ
Підніміть верхній гриль або навіть відкрийте його
на 180°. Покладіть їжу на поверхню гриля і
залиште її смажитися. Коли їжа підсмажиться,
переверніть її на інший бік. Для цього
користуйтеся дерев”яною або пластиковою
виделкою, щоб уникнути пошкодження поверхні
гриля.
Ми бажаемо вам багато насолоди і
приємних хвилин від користання
контактним грилем Gorenje!
ЗНІМАННЯ ТАРІЛОК ГРИЛЯ
• Вимкніть прилад з електромережі.
• Зачекайте доки він охолоне до кімнатної
температури.
• Повністю відкрийте гриль, як ви робили це
перед початком приготування страви.
• Натисніть на фіксуючу клямку і вийміть тарілку.
Ми залишаємо за собою право на будь-які
зміни!
22
HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
készüléket, ha annak biztonságos
üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és
a kapcsolódó kockázatokat
megértették.
• Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
játszanak a készülékkel.
• A készülék tisztítását és felhasználói
karbantartását 8 évnél idosebb
gyerekek végezhetik, de csak
felügyelet mellett.
• Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél
fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá
a készülékhez és annak
csatlakozókábeléhez.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem ér
hozzá a rács forró részeihez.
• Első használat előtt alaposan tisztítsa
át a készüléket.
• Felhelyezés előtt ellenőrizze, hogy a
grill-tálcák teljesen szárazak-e.
• Ellenőrizze, hogy a grill-tálcák
rögzítése megfelelő-e, a rögzítő fül
tökéletesen zár-e.
• Gyerekek elől gondosan elzárva
tartandó. Ne hagyja a bekapcsolt
készüléket felügyelet nélkül.
• Mindig húzza ki a villásdugót:
• a grillrácsok kiszerelése vagy tárolása
előtt,
• tisztítás előtt,
• használat után.
• Mindig engedélyezett hosszúságú
tápkábelt használjon.
• Csak beltéri használatra.
• Mindig a villásdugónál fogva húzza ki
a tápkábelt a fali aljzatból.
• Csak a grill-tálcák rögzítése után
kapcsolja be a készüléket.
• Tárolás előtt hagyja
szobahőmérsékletűre lehűlni a
készüléket.
TÁPKAPCSOLÓ, HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÓ
FELSŐ SÜTŐLAP
ALSÓ SÜTŐLAP
ELVEZETŐ VÁJAT
FOGANTYÚ
ZÁR RENDSZER
ZAR SÜTŐLAP
FUNKCIÓ LÁMPA
HŐMÉRSÉKLET JELZŐLÁMPA
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Figyelem!
A készülék bekapcsolás után
felforrósodik – ügyeljen az égési
sérülés kockázatára! A készülék
tárolása előtt várja meg, amíg az
teljesen lehűl.
• Alaposan olvassa el a használati
utasítást az első használat előtt.
• A veszélyes helyzetek elkerülése
érdekében a készüléket ne
csatlakoztassa külső
időzítőkapcsolóra, vagy
távvezérlőrendszerre.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen
szabad használni. Ne módosítson az
alkatrészeken.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében
Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
• A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa
távol a készüléktől, vagy biztosítsa
folyamatos felügyeletüket. 8 évnél
idősebb gyerekek, csökkent fizikai-,
értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a
23
• A grill-tálcákat ne érintse meg fém,
vagy más éles tárggyal.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében
Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
süsse. Amikor az étel egyik fele megsült, fordítsa
át. A művelethez műanyag, vagy fa villát
használjon, ellenkező esetben a grill-tálca
megsérülhet.
A GRILLTÁLCÁK KIEMELÉSE
• Húzza ki a készüléket.
• Várja meg, amíg a készülék
szobahőmérsékletűre le nem hűl.
• Teljesen nyissa le a grill-tálcát, ugyanúgy, mint
a nyitott grillezés üzemmódban.
• Nyomja meg a rögzítő fület és emelje ki a
tálcát.
A berendezés az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EK
Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik.
Ez az irányelv európaszerte az elektromos és
elektronikus készülékek hulladékainak
visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.
A GRILL TÁLCÁK POZICIONÁLÁSA
ELSŐ HASZNÁLAT
• Helyezze a grill-tálcák hátsó élét a készülékbe.
• Engedje le a grill-tálcát, majd rögzítse a
fülekkel.
• Ellenőrizze, hogy a készülék nem hibásodott-e
meg szállítás közben.
• Helyezze a grillt olyan egyenletes, kemény
felületre, ahol a gyerekek nem férnek hozzá. A
készülék bekapcsolás után felforrósodik!!!
• Ellenőrizze:
• a készülékre nyomtatott címkén részletezett
hálózatba csatlakoztatta-e a készüléket.
• az áramerősség legalább 10A.
• villásdugó tökéletesen illeszkedik a fali aljzatba.
• a villásdugó földelt. A gyártó nem vállal
felelősséget a nem rendeltetésszerű
használatból eredő károkért.
• Az első használat előtt 10 percig hagyja
működni a készüléket grill működési
módban. Szellőztessen, ha kellemetlen
szagot érez.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
Emelje ki a tálcákat a készülékből.
Merítse a tálcákat melegvízbe, és mossa le a
zsíros szennyeződéseket.
A tálcákat forró vízben, vagy mosogatógépben
tisztítsa meg.
A készülék házát nedves ruhával törölje át. Ne
használjon agresszív tisztítószert.
TÁROLÁS
A készüléket száraz helyen, gyermekek elől
gondosan elzárva tárolja!
KÖRNYEZETVÉDELEM
A GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA
A feleslegessé vált készülék szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
hozzájárul a környezet védelméhez.
A Gorenje KR 1800E-PRO grillsütőt
háromféleképpen lehet használni.
I.
PIRÍTÓS ÜZEMMÓD
Helyezze a felső rácsot függőleges helyzetbe.
Helyezze a pirítósokat az alsó rácsra, majd zárja
rájuk a felső tálcát. Ha a szeletek a felületnél
kisebbek, helyezze azokat középre. Pirítós
üzemmódban soha ne nyomja le erővel a felső
fogantyút.
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
II. SÜTÉS ÜZEMMÓD
A lapokon süthet és grillezhet is. A felső lapot
állítsa függőleges síkba, az alsó lemez felső
szintjén.
Helyezzen ételt a tálcára és/ vagy az alsó
lemezre. Zárja le a felső lemezt. A tálca
kiemeléséhez használjon konyharuhát.
Csak személyes használatra!
Sok örömöt kívánunk a Gorenje
grillsütő használatához!
III. NYITOTT GRILLEZÉS ÜZEMMÓD
Nyissa le a felső grill lemezt 180° szögben.
Helyezze az ételt a grillre és a szükséges ideig
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy olyan
módosításokat!
24
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
инструктирани по повод
рисковете, които носи
употребата на уреда. Деца не
бива да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката
на уреда не бива да се
извършват от деца под 8
години и не са под надзор.
• Съхранявайте уреда и неговия
кабел извън досега на деца под
8 годишна възраст.
• Използвайте уреда само по
предназначение. Не
поправяйте частите му.
• Уверете се, че захранващият
кабел не се допира до грила.
• Почисете добре преди първа
употреба.
• Преди да монтирате плочите,
проверете дали са напълно
сухи.
• Проверете дали плочите са
монтирани правилно на
мястото си и дали
фиксиращите клапи са в
заключена позиция.
• Пазете от деца. Не оставяйте
децата без наблюдение, докато
грила работи.
• Винаги изключвайте от
захранващия кабел.
• Преди да съхраните грила,
свалете плочите.
• Винаги използвайте само
кабели с определената
дължина.
• Само за вътрешна употреба.
• За да изключите уреда,
издърпайте захранващия кабел
от контакта.
• Включвайте уреда след като са
монтирани плочите.
БУТОН ON/OFF ЗА ВКЛ./ИЗКЛ., БУТОН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
ГОРНА ПЛОЧА
ДОЛНА ПЛОЧА
УЛЕЙ ЗА ОТТИЧАНЕ
ДРЪЖКА
СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
ЗАКЛЮЧВАЩА КЛАПА ЗА ПЛОЧИТЕ
ФУНКЦИЯ LIGHT
ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПА
ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Внимание!
Уредът е горещ, когато работи
– внимавайте да не се
изгорите! Оставете уреда да се
охлади напълно преди да го
съхраните.
• Прочетете внимателно
инструкциите преди първа
употреба.
• За да се избегне евентуална
опасност, този уред не бива
никога да се свързва към
външен таймерен ключ или
система за дистанционно
управление.
• Деца под 8 годишна възраст не
бива да стоят близо до уреда,
освен ако не са под надзор.
• Децата трябва да бъдат под
постоянен надзор, за да е
сигурно, че няма да си играят с
уреда.
• Този уред може да се използва
от лица над 8 години и хора с
намалени физически,
психически или сетивни
способности, или такива без
опит и познания, ако те са под
наблюдение или са били
25
• Оставете да се охлади преди
съхранение.
• Не докосвайте плочите с
метални или остри предмети.
• Ако кабелът е повреден,
свържете се с оторизираният
сервиз на Gorenje, за да се
ремонтира уреда от
квалифициран техник.
III. ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПЕЧЕНЕ
Отвoрете горната плоча в положение 180°.
Поствете храната върху плочите и я оствете да
се запече колкото е необходимо. Когато храната
се запече, обърнете я с помощта на дървена или
пластмасова термоустойчива шпакла.
СВАЛЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ
• Изключете уреда.
• Изчакайте грила да се охлади напълно до
стайна температура.
• Отвoрете грила напълно в положение на
отворена позиция на печене.
• Натиснете заключващата клапа и свалете
плочите.
Уредът е обозначен съгласно Европейска директива
2012/19/EC, касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Директивата очертава основните принципи, валидни
в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно оборудване.
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ
• Поствете задния ъгъл на плочата върху уреда.
• Свалете плочата надолу и я закрепете със
заключващата клапа.
ПЪРВА УПОТРЕБА
• Уверете се, че уредът не е повреден при
транспорта.
• Поставете грила на гладка, суха стабилна
основа, без достъп от деца. Внимавайте,
температурата е висока след включване!
• Уверете се,че:
• Напрежението и честотата съответстват на
посочените на производствената табела
стойности.
• Честотота на тока е най-малко 10A.
• Кабелът е подходящ за контакта.
• Контакта е заземен.
• Преди първа употреба оставете уреда в
положение готово за печене за 10 минути.
Проветрете помещението, ако усетите особена
миризма.
ПОЧИСТВАНЕ
Преди да почистите грила, оставете го да се
охлади до стайна температура..
Свалете плочите от грила.
Изплакнете плочите с хладка вода и почистете от
мазнини.
Измийте плочите с гореща вода или в
съдомиална машина.
Външната повърхност на грила почистете с
влажна кърпа. Не използвайте агресивни и
абразивни препарати.
СЪХРАНЕНИЕ
УПОТРЕБА
Съхранявайте уреда на сухо място, без достъп от
деца.
Може да използвате грила Gorenje KR1800EPRO в три различни положения.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
I.
ПОЛОЖЕНИЕ ТОСТЕР
Позиционирайте горната плоча във вертикално
положение. Поставете сандвичите на долната
плоча и затворете горната плочa върху тях. Ако
печете по-малко количество от капацитета на
повърхността, поставете сандвичите по средата.
Докато печете никога не натискайте горната
плоча надолу със сила.
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
II. ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕЧЕНЕ
Можете да печете, когато горната плоча е във
вертикално положение, като я поставите на погорно ниво от долната плоча.
Поставете храната на долната плоча или в
тавата. Затворете горната плоча. Когато сваляте
тавата използвайте кухненски ръкавици.
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към местния
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ
26
търговец на уреди на Gorenje или се свържете с
Отдела за сервизно обслужване на битови уреди
на Gorenje [Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.
Gorenje Ви пожелава приятни
моменти, използвайки
електрическия грил!
Само за лична употреба!
Запазваме си правото да извършваме
корекции!
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie entsprechend beaufsichtigt werden
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Geräts unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben. Beaufsichtigen Sie
Kinder, wenn sie das Gerät gebrauchen
und achten Sie darauf, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
• Kinder unter acht Jahren dürfen sich
ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht in
der Nähe des Geräts aufhalten, es sei
denn, sie werden ständig von einem
Erwachsenen beaufsichtigt.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen,
außer sie sind über acht Jahre alt und
werden von einem Erwachsenen
beaufsichtigt.
• Kinder unter acht Jahren sind vom Gerät
und vom Anschlusskabel fernzuhalten.
• Das Gerät ist für die Zubereitung von
Speisen bestimmt. Es darf nicht für
andere Zwecke verwendet und auf
keinen Fall umgebaut werden.
• Achten Sie darauf, dass das
Anschlusskabel nicht mit dem Gerät in
Berührung kommt, da dieses während
des Betriebs sehr heiß wird.
• Reinigen Sie die Grillplatten vor dem
Gebrauch.
• Auf das Gerät dürfen nur trockene
Grillplatten montiert werden.
• Prüfen Sie, ob die Arretierung des
Handgriffs die Grillplatten an ihrem Platz
hält.
• Das Gerät nicht an einem solchen Ort
aufstellen, wo es Kindern zugänglich ist.
EIN-/AUSSCHALTEN,
TEMPERATUREINSTELLUNG
OBERE GRILLPLATTE
UNTERE GRILLPLATTE
ABLAUFRINNE FÜR FETT
GRIFF
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
VERRIEGELUNG DER GRILLPLATTEN
BETRIEBSANZEIGE
BETRIEBSANZEIGE HEIZPLATTE
SICHERHEITSHINWEISE
Wichtiger Hinweis!
Das Gerät wird während des Betriebs
heiß - Verbrennungsgefahr! Bevor Sie
das Gerät wegräumen, warten Sie ab,
bis es sich vollständig abgekühlt hat!
Während des Betriebs des Geräts
werden seine Außenflächen sehr heiß.
Benutzen Sie beim Hantieren mit dem
Gerät den Handgriff oder
wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
• Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch
des Geräts sorgfältig die
Gebrauchsanleitung durch, damit Sie
die besten Ergebnisse erzielen und
Fehler vermeiden.
• Das Gerät darf nicht über automatisch
schaltende Einrichtungen wie
Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen
bedient werden, um Gefahren
vorzubeugen.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab acht
Jahren sowie von Personen mit
verminderten körperlichen, sensorischen
und mentalen Fähigkeiten oder
Personen mit Mangel an Erfahrung
27
Das Gerät nicht ohne Aufsicht lassen,
wenn es in Betrieb ist.
• Trennen Sie das Gerät immer vom
Stromnetz:
• - bevor Sie es wegräumen oder die
Grillplatten abnehmen,
• - bevor Sie es reinigen oder pflegen,
• - nach jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie nur attestierte
Verlängerungskabel.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien.
• Ziehen Sie beim Trennen des Geräts
vom Stromnetz am Stecker und nicht am
Anschlusskabel.
• Schalten Sie das Gerät nur dann ein,
wenn beide Grillplatten montiert sind.
• Tauchen Sie das Gerät niemals ins
Wasser!
• Bevor Sie das Gerät wegräumen, muss
es vollständig abgekühlt sein.
• Berühren Sie die Grillplatten nicht mit
Metallgegenständen, damit die
Antihaftschicht nicht beschädigt wird.
• Ein beschädigtes Anschlusskabel darf
aus Sicherheitsgründen nur von Gorenje,
von einem von Gorenje autorisierten
Kundendienst oder von einer anderen
fachlich befähigten Person ausgetauscht
werden.
• - ob die Spannung Ihrer Hausinstallation der auf
dem Typenschild des Geräts angeführten
Spannung entspricht,
• ob die Sicherung der Steckdose mindestens 10 A
beträgt,
• ob die Steckdose dem Stecker des
Anschlusskabels entspricht (im Gegenfall
austauschen),
• ob die Steckdose geerdet ist. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden, die wegen Nichtbeachtung der
angeführten Voraussetzungen entstehen.
• Schalten Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch ein und lassen Sie in der
Grillposition (4) mindestens 10 Minuten lang
ohne Grillgut laufen. Dabei kann es zur
Rauchentwicklung kommen, deswegen sollten
Sie den Raum gut lüften.
GEBRAUCH DES KONTAKTGRILLS
Sie können Ihren Kontaktgrill Gorenje KR1800EPRO in drei verschiedenen Positionen verwenden.
I.
TOAST POSITION
Stellen Sie die obere Grillplatte in die vertikale
Position. Legen Sie den Toast auf die untere
Grillplatte und legen Sie die obere Grillplatte auf den
Toast. Legen Sie den Toast immer in die Mitte der
Grillplatte. Während der Zubereitung des Toasts
dürfen Sie die obere Grillplatte nicht mit Gewalt nach
unten drücken.
II. POSITION BRATEN
Sie können auf der unteren Grillplatte braten oder
schmoren, wenn sich die obere Grillplatte in
vertikaler Lage unmittelbar oberhalb der unteren
Grillplatte befindet.
Stellen Sie das Bratgut auf ein Tablett oder direkt auf
die untere Grillplatte. Schließen Sie die obere
Grillplatte so, dass sie gleichmäßig auf dem Grillgut
aufliegt, ohne dieses zu zerdrücken. Entfernen Sie
das Tablett mit einem wärmeisolierenden Lappen.
Dieses Gerät ist gemäß der Richtlinie
2012/19/EG über elektrische und elektronische
Altgeräte (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Diese
Richtlinie legt die Anforderungen für das
Sammeln und den Umgang mit elektrischen und
elektronischen Altgeräten fest, die für die
gesamte Europäische Union gültig sind.
III. BARBECUE POSITION
Stellen Sie beide Grillplatten in die offene Position
(180°), wenn Sie auf beiden Grillplatten grillen
möchten oder stellen Sie nur die obere Grillplatte
vertikal (90°), wenn Sie auf der unteren Grillplatte
grillen möchten. Legen Sie das Grillgut auf die
Grillplatte(n). Nach einer gewissen Zeit das Grillgut
wenden. Verwenden Sie dazu einen Kochlöffel aus
Holz, damit die Antihaftschicht der Grillplatte nicht
beschädigt wird.
AUFSTELLUNG DES KONTAKTGRILLS
• Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob das
Gerät eventuell beim Transport beschädigt wurde.
• Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste
Unterlage. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät für
Kinder nicht zugänglich ist, weil es während des
Betriebs hohe Temperaturen erreicht.
• Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das
Stromnetz:
GRILLPLATTEN ABNEHMEN
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
• Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt
ist.
28
• Öffnen Sie das Gerät, sodass beide Grillplatten
offen auf der Unterlage aufliegen (180°).
• Verschieben Sie die Sperrklinke bei jeder Platte,
um die Platten zu demontieren.
AUFBEWAHRUNG
Wickeln Sie das Anschlusskabel um die
Kabellagerung und stellen Sie das Gerät in einer
horizontalen oder vertikalen Lage ab. Bewahren Sie
das Gerät in einem trockenen Raum auf, außerhalb
der Reichweite von Kindern.
Stellen Sie sicher, dass die beiden Platten beim
Aufbewahren verriegelt sind!
EINSETZEN DER GRILLPLATTEN
• Setzen Sie die Zungen der Grillplatte in die
Aussparungen, wobei die Platte unter einem
Winkel positioniert ist.
• Drücken Sie nun die Platte waagrecht auf das
Gerät, bis sie in die Sperrklinke einschnappt und
fixiert ist.
UMWELTSCHUTZ
Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht
zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern
liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab.
So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom
Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
• Öffnen Sie das Gerät, sodass beide Grillplatten
auf der Unterlage aufliegen (180°). Nehmen Sie
die Platten aus dem Gerät.
• Legen Sie die Grillplatten ein paar Minuten lang in
warmes Wasser mit etwas Geschirrspülmittel,
damit sich das Fett auflöst.
• Reinigen Sie nun die Platten mit einem Schwamm.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem
feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des
Geräts keine groben Scheuermittel oder spitzen
Gegenstände.
GARANTIE UND KUNDENDIENST
Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei
Problemen bitte an das Kundendienstcenter von
Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden
Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in
Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt,
wenden Sie sich an den lokalen Händler von
Gorenje oder an die Abteilung für kleine
Haushaltsgeräte Gorenje.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt!
Gorenje wünscht Ihnen viel Vergnügen beim
Gebrauch Ihres neuen Geräts!
Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• For at undgå risici må du aldrig tilslutte
apparatet ved hjælp af et tænd/sluk-ur
eller et fjernbetjeningssystem.
Tænd/sluk-knap og temperaturvælger
Øverste varmeplade
Nederste varmeplade
Afløbsrille
Håndtag
Låsesystem
Låsekrog til plade
Kontrollampe
Termostatlampe
• Børn yngre end 8 år skal holdes på
sikker afstand eller hele tiden være
under opsyn.
• Hold børn under opsyn, og lad dem ikke
lege med apparatet.
• Apparatet må bruges af børn over 8 år
og af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller mental kapacitet eller
manglende erfaring med og viden om
produktet, hvis de holdes under opsyn
eller har fået vejledning i at bruge
apparatet på en sikker måde og forstår
de involverede risici.
• Børn må ikke lege med apparatet.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Advarsel!
Apparatet bliver varmt under brug. Pas
på, at du ikke brænder dig på det! Lad
apparatet køle helt af, inden du stiller
det til opbevaring.
• Læs brugsanvisningen grundigt, før
du tager apparatet i brug.
29
• Rengøring og vedligehold må ikke
foretages af børn, medmindre de er over
8 år og er under opsyn.
• Apparatet og ledningen skal være
utilgængeligt for børn under 8 år.
• Apparatet må kun bruges til det, som det
er beregnet til. Undlad at foretage
ændringer på apparatet.
• Sørg for, at ledningen ikke kommer i
kontakt med varme dele på apparatet.
• Rengør apparatet grundigt før
ibrugtagning.
• Kontroller, at varmepladerne er helt
tørre, inden de monteres.
• Kontroller, at varmepladerne er monteret
forsvarligt, og at låseclipsene er låst.
• Apparatet skal være utilgængeligt for
børn. Efterlad ikke apparatet uden
opsyn, når det er tændt.
• Træk altid stikket ud:
• Før opbevaring eller afmontering af
varmepladerne.
• Før rengøring.
• Efter brug.
• Brug kun godkendte forlængerledninger.
• Kun til indendørs brug!
• Træk ikke i ledningen, når du vil tage
stikket ud af stikkontakten.
• Tænd for apparatet, når du har monteret
varmepladerne.
• Lad apparatet køle af til stuetemperatur,
før du stiller det til opbevaring.
• Berør ikke varmepladerne med
metalredskaber eller andre skarpe
genstande.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Gorenje, af et autoriseret
servicecenter eller af en tilsvarende
kvalificeret tekniker for at undgå risici.
IBRUGTAGNING
• Kontroller, at der ikke er transportskader på
apparatet.
• Anbring apparatet på en stabil plan flade, som er
utilgængelig for børn. Apparatet bliver meget
varmt, når du tænder for det!
• Kontrollér:
• At spændingen og frekvensen i din bolig passer til
apparatet. Se apparatets typeskilt.
• Strømmen skal mindst være 10 A.
• Stikket passer i stikkontakten.
• Stikket er jordet. Producenten påtager sig intet
ansvar for forkert brug af apparatet.
• Lad grillen varme op i 10 minutter, inden du tager
den i brug for første gang. Udluft rummet, hvis der
forekommer ubehagelig lugt.
BRUG
Du kan bruge din Gorenje KR 1800E-PRO
kontaktgrill på tre forskellige måder.
I.
LAVE TOASTS
Sæt den øverste varmeplade i lodret position.
Anbring dine toasts på den nederste varmeplade, og
sænk den øverste varmeplade ned på dem. Anbring
dine toasts, så de støtter den øverste varmeplade
bedst muligt. Pres aldrig den øverste varmeplade
ned på dine toasts.
II. BAGNING
Du kan også bage og stege på kontaktgrillens
varmeplader.
Anbring maden i en bakke eller på den nederste
varmeplade. Sænk den øverste varmeplade ned
mod den nederste. Brug en grydelap, når du skal
tage bakken eller maden ud.
III. ÅBEN GRILL
Vip den øverste varmeplade 180 grader. Anbring
maden på varmepladerne, og lad den stege. Når
maden er stegt på den ene side, skal du vende
maden. Brug en paletkniv af træ eller plast, så du
ikke beskadiger varmepladernes belægning.
TAGE VARMEPLADERNE AF
•
•
•
•
Afbryd apparatet fra lysnettet.
Lad det køle af til stuetemperatur.
Vip den øverste varmeplade 180 grader.
Tryk på låseclipsen, og tag varmepladen af.
SÆTTE VARMEPLADERNE PÅ
Dette udstyr er mærket i henhold til EU direktiv
2012/19/EØF om Affald fra elektriske og
elektroniske produkter (WEEE). Disse
retningslinjer udgør rammerne for en fælles
europæisk garanti for returnering og genbrug af
affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.
• Sæt varmepladernes bagkant mod apparatet.
• Sænk varmepladen, og fastlås den med
låseclipsen.
RENGØRING
30
Lad apparatet køle af til stuetemperatur før
rengøring.
Tag varmepladerne af apparatet.
Læg varmepladerne i varmt vand, og vask fedtet af
dem.
Vask varmepladerne i varmt vand eller i
opvaskemaskine.
Rengør apparatet udvendigt med en fugtig klud.
Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
Vi ønsker dig god fornøjelse med
denne Gorenje kontaktgrill!
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer!
OPBEVARING
Opbevar apparatet på et tørt sted, hvor det er
utilgængeligt for børn.
BESKYTTELSE AF MILJØET
Når apparatet er udtjent, må det ikke bortskaffes
sammen med det almindelige husholdningsaffald.
Indlever det i stedet til genvinding på din lokale
genbrugsstation. På den måde er du med til at passe
på miljøet.
GARANTI OG SERVICE
Hvis du ønsker information om eller har et problem
med dit apparat, kan du kontakte Gorenjes
kundecenter i dit land (du finder telefonnummeret i
det globale garantihæfte). Hvis der ikke er et
kundecenter i dit land, skal du kontakte din lokale
Gorenje-forhandler eller Gorenjes servicenetværk.
Kun til brug i private husholdninger!
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• For å unngå farlige situasjoner må du
ikke koble dette apparatet til en ekstern
tidsbryter eller et
fjernkontrollsystem.
• Barn under åtte år må holdes på trygg
avstand eller under konstant oppsyn.
• Pass på at barn ikke leker med
apparatet.
• Dette apparatet kan brukes bruk av barn
fra åtte år og oppover og av personer
med redusert fysisk, sensorisk eller
psykisk kapasitet, eller mangel på
erfaring og kunnskap, dersom de er
instruert i bruken av apparatet på en
trygg måte og forstår farene ved bruken.
• Barn skal ikke leke med apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold kan utføres av
barn over åtte år hvis de er under tilsyn.
• Hold apparatetet og ledningen utenfor
rekkevidde til barn under 8 år.
AV/PÅ-BRYTER OG
TEMPERATURINNSTILLING
ØVRE GRILLPLATE
NEDRE GRILLPLATE
AVLØPSRENNE
HÅNDTAK
LÅSESYSTEM
LÅSEKROK FOR PLATE
DRIFTSLAMPE
TEMPERATURLAMPE
SIKKERHETSANVISNINGER
Advarsel!
Apparatet er varmt når det er
slått på – vær forsiktig så du ikke
brenner deg! La apparatet avkjøles helt
før du setter det bort.
• Les bruksanvisningen nøye før du tar
apparatet i bruk.
31
• Apparatet skal bare brukes til det
tiltenkte bruksområdet. Ikke endre noen
av komponentene.
• Kontroller at strømledningen ikke berører
varme deler på grillen.
• Rengjør apparatet grundig før første
gangs bruk.
• Før grillplatene monteres, må du
kontrollere at de er helt tørre.
• Kontroller at grillplatene er godt festet til
overflaten og at festeklemmen er i
låseposisjon.
• Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Ikke la apparatet være uten tilsyn når det
er slått på.
• Koble alltid apparatet fra strømmen:
• før lagring og før du tar av grillplatene
• før rengjøring
• etter bruk
• Bruk alltid ledninger med godkjent
lengde.
• Bare til innendørs bruk.
• Hold i støpslet og ikke ledningen når du
trekker støpslet ut av stikkontakten.
• Ikke slå på apparatet før grillplatene er
festet.
• Avkjøles til romtemperatur før lagring.
• Ikke berør grillplatene med metall eller
andre skarpe gjenstander.
• Hvis strømledningen er skadet, må den
skiftes ut av Gorenje, et servicesenter
som er godkjent av Gorenje, eller en
annen kvalifisert person for å unngå all
fare.
• Kontroller før bruk:
• at spenningen og frekvensen er riktig. Sjekk mot
merkeskiltet.
• at strømmen er minst 10 A
• at støpslet passer til stikkontakten
• at støpslet er jordet Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for feilbruk.
• Før du tar grillen i bruk, må du la den stå i
grillposisjon i 10 minutter. Luft rommet hvis det
oppstår ubehagelig lukt.
BRUKE KONTAKTGRILLEN
Du kan bruke Gorenje KR 1800E-PRO kontaktgrill
på tre forskjellige måter.
I.
RISTEPOSISJON
Sett den øvre grillplaten i loddrett stilling. Legg
brødskivene som skal ristes, på den nedre platen, og
lukk den øvre platen oppå dem. Hvis maten ikke
dekker hele overflaten, plasserer du den i midten.
Ikke trykk det øvre håndtaket hardt ned under
ristingen.
II. STEKEPOSISJON
Du kan steke på kontaktgrillens overflate hvis den
øvre grillplaten plasseres vannrett like over den
nedre grillplaten.
Legg maten på brettet eller rett på den nedre platen.
Lukk den øvre grillplaten slik at den er rett over den
nedre platen. Bruk en gryteklut når du tar ut brettet.
III. ÅPEN GRILLPOSISJON
Åpne den øvre grillplaten 180 grader. Legg maten i
grillen og start grillingen. Når maten er ferdig på en
side, snur du den. Bruk en tregaffel eller plastgaffel
til dette slik at du ikke skader grillflaten.
FJERNE GRILLPLATENE
• Trekk støpslet ut av stikkontakten.
• Vent til grillen er avkjølt til romtemperatur.
• Åpne grillen helt som om du skulle grille med åpen
grill.
• Trykk på festeklemmen og fjern platen.
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
SETTE GRILLPLATENE I
ARBEIDSPOSISJON
• Plasser bakre kant av grillplatene på apparatet.
• Senk grillplaten ned i stilling, og fest klemmen i
låseposisjon.
FØRSTE GANGS BRUK
RENGJØRING
• Kontroller at apparatet ikke har fått skader under
transporten.
• Plasser grillen på et fast og hardt underlag utenfor
barns rekkevidde. Høye temperaturer når det er
slått på!!!
Avkjøl grillen til romtemperatur før rengjøring.
Fjern platene fra grillen.
Legg platene i bløt i varmt vann og tørk av fettet.
32
Rengjør platene med varmt vann eller i
oppvaskmaskin.
Utvendig rengjøres apparatet med en fuktig klut. Ikke
bruk aggressive rengjøringsmidler.
GARANTI OG SERVICE
Hvis du har spørsmål eller får problemer med
produktet, tar du kontakt med Gorenje kundesenter i
ditt land (du finner telefonnummeret i den
internasjonale garantibrosjyren). Hvis Gorenje ikke
har noe kundesenter i ditt land, henvender du deg til
forhandleren eller kontakter Gorenje serviceavdeling
for hvitevarer.
Bare til privat bruk!
OPPBEVARING
Oppbevar apparatet på et trygt sted utenfor barns
rekkevidde.
BESKYTTE MILJØET
Ikke kast produktet i det vanlige
husholdningsavfallet.
Etter endt levetid skal det leveres inn til et godkjent
mottak for gjenvinning. Ved å gjøre dette bidrar du til
å ta vare på miljøet.
Lykke til med din nye kontaktgrill fra
Gorenje!
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer!
SV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• Barn bör övervakas för att garantera att
de inte leker med apparaten.
• Denna apparat kan användas av barn
från 8 år och samt personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller med bristfällig erfarenhet och
kunskap, under förutsättning att de har
instruerats om hur man använder
apparaten på ett säkert sätt och är
införstådda med de risker som är
förknippade därmed.
• Barn ska inte leka med apparaten.
• Barn får inte utföra rengöring och
underhåll såvida de inte är över 8 år och
någon vuxen har uppsikt över dem.
• Apparaten och dess sladd ska alltid vara
oåtkomliga för barn under 8 år.
• Apparaten får uteslutande användas för
dess avsedda användningsområde. Du
får inte efterskapa några av dess
komponenter.
• Se till att strömsladden inte vidrör grillens
heta delar.
• Rengör ordentligt före användning.
• Kontrollera att grillplattorna är helt torra
innan de monteras.
• Kontrollera om grillplattorna sitter fast på
ytan och om fixeringsklämman är låst.
PÅ/AV-KNAPP OCH
TEMPERATURREGLAGE
ÖVRE GRILLPLATTA
NEDRE GRILLPLATTA
AVRINNINGSSPÅR
HANDTAG
LÅS-SYSTEM
LÅSHAKE FÖR PLATTA
FUNKTIONSLAMPA
TEMPERATURLAMPA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning!
Apparaten är varm när den är på – risk
för brännskador på huden! Låt
apparaten kallna het innan du ställer
undan den.
• Läs instruktionerna noggrant före
först användningstillfället.
• För att undvika en farlig situation, anslut
aldrig apparaten till en extern
timerbrytare eller till ett
fjärrstyrningssystem
för att undvika en farlig situation.
• Barn som är yngre än 8 år ska hållas på
avstånd om de inte är kontinuerligt
övervakade.
33
• Håll apparaten borta från barn. Lämna
den inte obevakad när den är igång.
• Dra alltid ur sladden:
• Före demontering av grillplattorna,
• Före rengöring,
• Efter användning.
• Använd alltid godkända
förlängningssladdar.
• Endast för användning inomhus.
• Dra i stickproppen, inte i sladden, när du
kopplar från.
• Slå på när grillplattorna har fixerats.
• Låt grillen kallna till rumstemperatur
innan du ställer undan den.
• Vidrör inte grillplattorna med metall eller
vassa föremål.
• Om sladden är trasig måste den bytas av
Gorenje, en auktoriserad verkstad eller
personer med liknande kvalifikationer för
att undvika risker.
I.
BRÖDROSTLÄGE
Placera den övre grillplattan i vertikalt läge. Placera
rostbröden på den nedre plattan och stäng den övre
plattan ovanpå dem. Vid användning på ytan,
placera dem i mitten. Tryck aldrig ner det övre
handtaget med kraft under rostning.
II. GRÄDDNINGSLÄGE
Du kan också grädda på kontaktgrillens yta. Placera
det du vill grädda på plåten och/eller den nedre
plattan. Stäng den övre grillplattan över den nedre
plattan. Använd en trasa när du avlägsnar plåten.
III. ÖPPET GRILLNINGSLÄGE
Öppna den övre grillen till 180°-läge. Placera det du
vill grilla på grillens yta och grilla. När maten är
grillad, vänd till den andra sidan. Använd en trä- eller
plastgaffel, så att du inte skadar den täckta grillytan.
AVLÄGSNA GRILLPLÅTARNA
•
•
•
•
Koppla från apparaten från elnätet.
Vänta tills den har kylts ner till rumstemperatur.
Öppna grillen helt, som vid öppet grillningsläge.
Tryck på fixeringsklämman och avlägsna plåten.
SÄTTA GRILLPLATTORNA I
ARBETSLÄGE
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv
2012/19/EG om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE). Denna riktlinje utgör ramen i
ett europeiskt program för återlämning och
återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning.
• Placera den bakre kanten av grillplattorna på
apparaten.
• Sänk ner grillplattan till dess läge och lås
klämman.
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
RENGÖRING
• Se till att apparaten inte har skadats under
transporten.
• Ställ grillen på en fast, torr yta, utom räckhåll för
barn. Grillen är mycket varm när den är på!
• Se till att:
• Den elektriska spänningen och frekvensen
stämmer. Kontrollera märkplåten för information.
• Att strömstyrkan är minst 10 A.
• Att stickproppen passar i eluttaget.
• Att stickproppen är jordad. Tillverkaren ansvarar
inte för felanvändning.
• Lämna grillen i grillposition i 10 minuter innan du
använder den för första gången. Vädra bort
eventuellt oönskad lukt.
Låt grillen kylas ner till rumstemperatur före
rengöring.
Avlägsna grillplåtarna.
Blötlägg plattorna i varmt vatten och spola bort fettet.
Rengör plåtarna med hett vatten eller i
diskmaskinen.
Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa.
Använd inte aggressiva rengöringsmaterial.
FÖRVARING
Förvara apparaten på en torr plats utom räckhåll för
barn.
MILJÖ
Släng inte apparaten tillsammans med normalt
hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den
till kommunens återvinningscentral. Genom att göra
detta hjälper du till att bevara miljön.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU
KONTAKTGRILLEN
Du kan använda din Gorenje KR1800E-PRO
kontaktgrill på tre olika sätt.
34
Endast för privat bruk!
GARANTI OCH SERVICE
Om du behöver information eller har ett problem,
kontakta Gorenjes kundcenter i ditt land (du hittar
telefonnumret i det världsomfattande garantibladet).
Om det inte finns ett kundcenter i ditt land, vänd dig
till din lokala Gorenje-återförsäljare eller kontakta
serviceavdelningen för lokala Gorenje-apparater.
Vi önskar dig mycket glädje med din
Gorenje-kontaktgrill!
Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella
modifieringar!
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
• 8 vuotta täyttäneet lapset saavat
puhdistaa ja huoltaa laitetta heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Käytä laitetta vain sen suunniteltuun
käyttötarkoitukseen. Älä muokkaa mitään
sen osia.
• Varmista, ettei virtajohto kosketa grillin
kuumia osia.
• Puhdista laite hyvin ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
• Ennen kuin asennat grillilevyt, tarkista,
että ne ovat täysin kuivat.
• Tarkista, että grillilevyt ovat kiinnittyneet
kunnolla grillin pinnalle ja että kiinnitin on
lukittu.
• Pidä laite lasten ulottumattomissa. Älä
jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
• ennen grillilevyjen irrottamista ja
asentamista,
• ennen puhdistusta,
• käytön jälkeen.
• Käytä aina maadoitettuja jatkojohtoja.
• Ainoastaan sisäkäyttöön.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta äläkä johdosta.
• Kytke laite toimintaan vasta, kun
grillilevyt on kiinnitetty paikoilleen.
• Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöisiksi, ennen kuin laitat
sen säilytykseen.
• Älä kosketa grillilevyihin metallisilla tai
muilla terävillä esineillä.
VIRTAKYTKIN (ON/OFF) JA LÄMPÖTILAN
SÄÄTÖ
YLÄPAISTOLEVY
ALAPAISTOLEVY
VALUTUSURA
KÄDENSIJA
LUKITUS-/AVAUSJÄRJESTELMÄ
LEVYN LUKITUSHAKA
TOIMINTAVALO
LÄMPÖTILAN MERKKIVALO
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus!
Laite kuumenee toimiessaan –
varo ihon palovammoja! Anna laitteen
jäähtyä kokonaan ennen sen laittamista
säilytykseen.
• Lue ohjeet huolellisesti ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
• Älä milloinkaan liitä laitetta ulkoiseen
ajastinkytkimeen tai
kaukosäädinjärjestelmään.
Näin vältetään vaaratilanteet.
• Alla 8-vuotiaat lapset tulisi pitää loitolla,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
• Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai
sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla
on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin
liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta
puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä
valvotaan asianmukaisesti tai heille on
annettu opastusta laitteen turvalliseksi
käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen
liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
35
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se on
vaihdettava Gorenjen, Gorenjen
valtuutetun huoltokorjaamon tai
vastaavien pätevien henkilöiden toimesta
vaarojen välttämiseksi.
grillattu, käännä ne. Käytä tähän puista tai muovista
haarukkaa, jottei pinnoitettu paistolevy vahingoitu.
GRILLIN LEVYJEN IRROTTAMINEN
•
•
•
•
Tämä tuote on merkitty sähkö- ja
elektroniikkaromusta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EY
(WEEE) mukaisesti. Ohje perustuu koko
Euroopan käsittävään sähkö- ja
elektroniikkaromun palautusta ja kierrätystä
koskevaan sopimukseen.
Irrota laite verkosta.
Anna sen jäähtyä huoneen lämpötilaan.
Avaa grilli kokonaan eli avogrilliasentoon.
Paina kiinnitintä ja irrota levy.
GRILLIN LEVYJEN ASETTAMINEN
PAIKOILLEEN
• Aseta paistolevyn takaosat laitteeseen.
• Laske grillin levy paikalleen ja aseta kiinnitin
lukittuun asentoon.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
PUHDISTAMINEN
• Varmista, ettei laite ole vahingoittunut
kuljetuksessa.
• Aseta grilli vakaalle, kovalle ja kuivalle alustalle
lasten ulottumattomiin. Toimiva laite on erittäin
kuuma!!!
• Varmistu seuraavista:
• Sähköjännite ja taajuus ovat oikeat. Tarkista tiedot
arvokilvestä.
• Sulake on vähintään 10 A.
• Pistoke sopii pistorasiaan.
• Pistoke on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa
virheellisestä käytöstä.
• Jätä grilli grillausasentoon 10 minuutin ajaksi ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Tuuleta huone, mikäli
havaitset epämiellyttävää hajua.
Anna grillin jäähtyä ennen puhdistusta
huoneenlämpötilaan.
Irrota levyt grillistä.
Liota levyjä lämpimässä vedessä, valuta rasva.
Tiskaa levyt kuumassa vedessä tai
astianpesukoneessa.
Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita.
SÄILYTYS
Säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
YMPÄRISTÖ
Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen
mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan luovuta se
kierrätykseen viralliseen keräyspisteeseen.
Tekemällä näin autat säästämään ympäristöä.
KUINKA PARILLAGRILLIÄSI
KÄYTETÄÄN
TAKUU JA HUOLTO
Voit käyttää Gorenje KR 1800E-PRO -parilagrilliäsi
kolmella eri tavalla.
Jos tarvitset tietoa tai jos sinulla on ongelma, ota
yhteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan
asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen
puhelinnumeron maailmanlaajuisesta
takuulehtisestä). Jollei maassasi ole
asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenjekauppiaasi luona tai ota yhteyttä Gorenjen
kotitalouslaitteiden huolto-osastoon.
Vain yksityiseen käyttöön!
I.
LEIVÄNPAAHTOASENTO
Aseta yläpaistolevy pystyasentoon. Aseta
paahtoleivät alapaistolevylle ja sulje yläpaistolevy
niiden päälle. Jos ne eivät täytä koko pintaa, sijoita
ne keskelle. Älä koskaan paina yläpaistolevyn
kädensijaa voimakkaasti alaspäin leipien
paahtamisen aikana.
Toivomme, että sinulle on paljon iloa
Gorenje-parilagrillistäsi!
II. PAISTOASENTO
Voit myös paistaa parilagrillin pinnalla. Aseta
yläpaistolevy vaaka-asentoon alapaistolevyn päälle.
Aseta ruoka vuokaan ja/tai alapaistolevylle. Laske
yläpaistolevy alapaistolevyn päälle. Kun otat vuoan
paikaltaan, käytä patalappuja.
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
III. AVOGRILLIASENTO
Avaa yläpaistolevy auki 180°:n kulmaan. Aseta ruoka
grillin päälle grillautumaan. Kun ruoka-aineet on
36
RU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
эксплуатацией прибора. Следите за
детьми во время работы прибора. Не
позволяйте детям играть с прибором!
• Дети младше восьми лет не должны
задерживаться вблизи прибора или
должны находиться под постоянным
присмотром.
• Дети младше восьми лет могут
очищать и осуществлять
обслуживание прибора только под
присмотром!
• Прибор и сетевой шнур должны
находиться в местах, недоступных для
детей младше 8 лет.
• Прибор предназначен для
приготовления пищи. Запрещается
использовать прибор для других
целей и производить его
переустройство.
• Следите, чтобы сетевой шнур не
соприкасался с горячими частями
гриля.
• Перед эксплуатацией тщательно
очистите жарочные пластины.
• Перед установкой тщательно
просушите жарочные пластины.
• Убедитесь, что жарочные пластины
надежно зафиксированы и защелка
находится в закрытом положении.
• Храните прибор и сетевой кабель в
недоступном для детей месте. Не
оставляйте прибор работающим без
присмотра.
• Отключите прибор от электросети:
– перед тем как убрать его на
хранение или перед снятием
жарочных пластин,
– перед очисткой или техническим
обслуживанием,
– после использования.
• Используйте только
сертифицированные удлинители.
ВКЛ./ВЫКЛ. И РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЕРХНЯЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛАСТИНА
НИЖНЯЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛАСТИНА
ПАЗ ДЛЯ СБОРА ЖИРА
РУЧКА ГРИЛЯ
ЗАЩИТНЫЙ ФИКСАТОР
ЗАЩЕЛКА СКРЕПЛЕНИЯ ЖАРОЧНЫХ
ПЛАСТИН
ИНДИКАТОР РАБОТЫ
ИНДИКАТОР НАГРЕВА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Важное предупреждение!
Во время работы прибор
нагревается. Опасность ожога! После
использования дайте прибору
полностью остыть!
Во время работы корпус прибора
сильно нагревается. Пользуйтесь
ручкой гриля или прихваткой.
• Перед первым использованием
прибора внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации. Так
вы ознакомитесь с прибором, его
использованием и избежите
ошибок при эксплуатации.
• Во избежание опасности не
подключайте прибор к внешнему
таймеру и системе дистанционного
управления.
• Допускается использование прибора
детьми старше восьми лет и людьми с
ограниченными физическими,
двигательными и психическими
способностями, а также людьми, не
имеющими достаточного опыта или
знаний для его использования, только
под присмотром или если они были
обучены пользованию прибором и
осознают возможную опасность,
связанную с неправильной
37
• Не пользуйтесь прибором вне
помещений.
• Чтобы выключить прибор из
электросети, потяните за вилку, а не
за сетевой шнур.
• Прибор включайте только с
установленными жарочными
пластинами.
• Не погружайте прибор в воду.
• Прежде чем убрать прибор на
хранение, дайте ему полностью
остыть.
• Во избежание повреждения покрытия
жарочных пластин не дотрагивайтесь
до них металлическими предметами.
• Во избежание несчастного случая
замену поврежденного сетевого
шнура может производить только
авторизованный сервисный центр или
квалифицированный специалист!
ГРИЛЬ (регулятор в положении 4). Если
процессе нагревания появится неприятный
запах, проветрите помещение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТАКТНОГО
ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
Контактный электрогриль Gorenje KR1800EKR1800SM имеет три рабочих положения.
ПОЛОЖЕНИЕ «ТОСТ»
I.
Установите верхнюю пластину в вертикальное
положение. Положите тост на нижнюю пластину и
накройте верхней пластиной. Размещайте
продукты в центре жарочной пластины. Не
прижимайте сильно верхнюю пластину во время
приготовления тостов.
ПОЛОЖЕНИЕ «ГРИЛЬ»
II.
Также можно жарить на нижней пластине, при
этом верхняя пластина находится параллельно
над ней.
Положите продукт на поддон или
непосредственно на нижнюю пластину. Закройте
верхнюю пластину таким образом, чтобы она
осталась параллельно над нижней пластиной.
Для снятия поддона используйте прихватку.
Это оборудование маркировано в соответствии
с европейской директивой 2012/19/EU об отходах
электрического и электронного оборудования
(Waste Electrical and Electronic Equipment –
WEEE). Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС требования по
сбору и устранению отходов электрического и
электронного оборудования.
III.
ПОЛОЖЕНИЕ «ОТКРЫТЫЙ ГРИЛЬ»
Раскройте гриль таким образом, чтобы верхняя и
нижняя пластины образовали ровную
поверхность (были одна относительно другой под
углом 180°) или же одна была перпендикулярно
другой (под углом 90°). Положите продукты на
пластину и оставьте поджариваться. Когда
продукт достаточно прожарится с одной стороны,
переверните его. Чтобы не повредить покрытие
жарочных пластин во время приготовления,
используйте деревянные или пластмассовые
приспособления.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
• Перед первым использование проверьте, что
прибор не имеет транспортных повреждений.
• Установите прибор на ровную поверхность вне
досягаемости для детей. Во время работы
прибор сильно нагревается!
• Перед подключением прибора к электросети
проверьте:
– что напряжение сети соответствует
напряжению, указанному на шильде
прибора,
– что сила тока сетевой розетки не менее 10 A,
– что сетевая розетка соответствует вилке
прибора (штепселю), в противном случае
поменяйте розетку,
– что сетевая розетка заземлена.
• Производитель не несет ответственность за
ущерб, произошедший в результате
неправильной эксплуатации.
• Перед первым использованием включите
электрогриль и оставьте его нагреваться не
менее 10 минут без продуктов в положении
СНЯТИЕ ЖАРОЧНЫХ ПЛАСТИН
• Отключите прибор от электросети.
• Дайте прибору полностью остыть.
• Раскройте пластины, как в положении
открытого гриля.
• Сдвиньте защелку и снимите пластины одну за
другой.
38
УСТАНОВКА ЖАРОЧНЫХ ПЛАСТИН В
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• Под наклоном вставьте заднюю часть
пластины в паз.
• Опускайте пластину в горизонтальное
положение, пока защелка не защелкнется и не
зафиксирует пластину на месте.
ОЧИСТКА
• Перед очисткой отключите прибор от
электросети и дайте ему остыть.
• Раскройте пластины, как в положении
открытого гриля. Снимите пластины.
• На несколько минут погрузите пластины в
теплую воду с моющим средством, чтобы
удалить жир.
• Вымойте и высушите пластины.
• Корпус прибора протрите влажной тканью. Не
используйте агрессивные чистящие средства и
грубые материалы, так как они могут повредить
корпус прибора.
ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ
Скрутите сетевой шнур вокруг ручек прибора и
поставьте прибор в горизонтальное или
вертикальное положение. Храните прибор в
сухом месте, не доступном для детей.
Для хранения используйте защелку на приборе!
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Изделие не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Его следует сдать в
соответствующий пункт приема электронного и
электрооборудования для последующей
утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, вы поможете предотвратить причинение
ущерба окружающей среде и здоровью людей.
Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
При возникновении неисправностей обращайтесь
в авторизованный сервисный центр. Список
авторизованных сервисных центров вы можете
найти в брошюре «Гарантийные обязательства»
и на сайте www.gorenje.com.
Только для использования в быту!
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
201807002
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement