Gorenje HBX884QE Stabmixer Manuale utente

Gorenje HBX884QE Stabmixer Manuale utente
PALIÈNI MEŠALNIK
ŠTAPNI MIKSER
ŠTAPNI MIKSER
ÐÀÊÀ ÌÈÊÑÅÐ
HAND BLENDER
MANUAL MIXER
PONORNÉ MIXÉRY
TYÈOVÉ MIXÉRY
KÉZI MIXER
ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
RÆCZNY MIKSER
ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
MINIPIMER
ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ
HBX884QE
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instructions for use
Instrucþiuni de utilizare
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Istruzioni d'uso
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
CZ
SK
H
BG
PL
UA
I
RUS
SL
Navodila za uporabo ............................. 3
HR
Upute za uporabu ................................. 6
SRB - MNE Uputstvo za upotrebu ........................... 9
МК
Упатства за употреба ........................ 12
EN
Instruction manual .............................. 15
RO
Instrucţiuni de utilizare ....................... 18
CS
Návod k obsluze................................... 21
SK
Návod na obsluhu .............................. 24
HU
Használati útmutató ............................ 27
BG
Инструкция за употреба ................... 30
PL
Instrukcja obsługi ................................ 33
UA
Інструкції з експлуатації ................... 37
IT
Istruzioni d'uso .................................... 40
РУС
Руководство пользования ............... 43
2
NAVODILA ZA UPORABO
SL
Ta oprema je označena v skladu z
evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
zbiranje in ravnanje z odpadno električno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 Aparat očistite tako, da zunanji del ohišja obrišete z
vlažno krpo.
 Ko aparata ne uporabljate, ko ga sestavljate in
razstavljate ter pred čiščenjem vedno izključite
aparat iz električnega omrežja. Pri tem nikoli ne
vlecite za kabel.
 Če sta električni priključni kabel ali vtikač
poškodovana, če je prišlo do napake pri delovanju
aparata ali če je ta padel na tla oz. je drugače
poškodovan, ne uporabljajte aparata. Celoten
aparat vrnite najbližjemu pooblaščenemu
serviserju, kjer ga bodo pregledali in po potrebi
popravili električni ali mehanski del ter opravili
potrebne nastavitve.
 Če za aparatom uporabljate nastavke ali
pripomočke, ki jih ne prodaja ali priporoča
proizvajalec aparata, lahko pride do požara,
električnega udara ali telesne poškodbe.
 Ne prenapolnite aparata.
 Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel čez
rob mize ali druge delovne površine ter da ne bo v
stiku z vročimi površinami.
 Ne dotikajte se vročih površin, uporabljajte ročice
ter gumbe.
 Ne uporabljajte aparata v bližini vročih površin (npr.
plinski ali električni kuhalnik ali vroča pečica); prav
tako ne postavljajte posameznih delov aparata v
bližino teh virov vročine.
 Pazite, da ne poškodujete kabla. Nikoli ne nosite
aparata tako, da držite le za kabel in nikoli ne
vlecite za kabel, ko želite izklopiti aparat iz
električnega omrežja; to pravilno storite tako, da
držite za vtikač.
 Če uporabljate podaljšek ali razdelilnik za električni
kabel, se prepričajte, da ta ustreza zahtevam
aparata.
 Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu.
 Ne poskušajte sami popraviti aparata. Odnesite ga
v najbližji servisni center ali pooblaščenemu
distributerju.
 Otroci stari osem let in več ter osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi
zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter
izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna
Pogonska enota
Soft/Touch gumb za vklop in izklop
Soft/Touch gumb za TURBO delovanje
Gumb za nastavitev hitrosti
Mešalna noga iz nerjavnega jekla
Nastavek za sekljanje
Nož za sekljanje
Posoda za sekljanje
Nastavek za metlico
Metlica
Vrč
Pokrov za vrč
Kako uporabljati aparat
Vaš palični mešalnik je namenjen uporabi v
gospodinjstvu in ni predviden za uporabo v lokalih.
Uporabljajte ga za obdelavo količin hrane, ki so
običajne za gospodinjstva. Skrbno jih shranite in
jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku.
Pred prvo uporabo obrišite mešalnik in nastavke z
vlažno krpo. Pred vklopom v omrežno vtičnico
aparat najprej pravilno sestavite. Večje sestavine
pred obdelavo narežite na 2 cm velike koščke.
Vroče sestavine naj se, preden jih boste sekljali ali
nalili v vrč, ohladijo (najvišja temperatura
80 °C).
Pomembna varnostna opozorila
Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega
udara in/ali telesnih poškodb, je pri uporabi
električnih aparatov potrebno upoštevati nekatera
osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi
naslednja:
 Pozorno preberite navodila, tudi če aparat že
poznate.
 Da preprečite morebiten električni udar, ne
namakajte aparata, kabla ali vtikača v vodo ali
drugo tekočino.
3








navodila glede varne uporabe aparata in če
razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo
aparata.
Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da
se z njim ne bodo igrali.
Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen
če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
Previdno ravnajte z ostrimi rezili, še posebej
med odstranjevanjem ali praznjenjem posode
ter med čiščenjem.
Ne dotikajte se rezil paličnega mešalnika, še
posebej takrat, ko je aparat priključen na električno
omrežje. Rezila so zelo ostra.
Če se rezila zataknejo, aparat izključite iz
električnega omrežja in šele nato odstranite hrano,
ki jih ovira.
Pri uporabi ali čiščenju rezilne enote ali
kombinirane plošče bodite nadvse previdni, saj so
rezilni robovi izredno ostri. Bodite posebej previdni
pri njunem čiščenju in praznjenju posode.
Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni
pečici.
Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)
V tem primeru hitrosti ne morete uravnavati z
izbirnikom hitrosti.
 POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno več
kot 30 sekund, nato počakajte 2 minuti, da se
pogonska enota ohladi! Nikoli ne vklopite
aparata, ko je prazen.
Opomba: mešalnik najprej izklopite, potem ga
dvignite iz hrane.
Univerzalni sekljalnik
Za rezanje zelišč, čebule, sadja, zelenjave, ledu,
trdega sira in mesa.
Opozorilo! Mesu pred rezanjem odstranite kite,
kosti in hrustanec. Univerzalni sekljalnik ni
primeren za rezanje kavnih zrn ali hrena.
Uporaba
Za mešanje majoneze, omak, napitkov, otroške
hrane in za rezanje čebule, ledu, kuhanega sadja
in zelenjave.
Opozorilo! Palični mešalnik ni primeren za
pripravo krompirjevega pireja.
 Posodo za sekljanje (8) postavite na gladko, čisto
delovno površino in ga potisnite navzdol.
 Vstavite nož za sekljanje (7).
 V posodo dodajte sestavine.
 Posodo za sekljalnik pokrijte z nastavkom za
sekljanje (6), katerega obrnite v nasprotni smeri
urinega kazalca (zaslišite »klik«).
 Na nastavek za sekljanje (6) pritrdite pogonsko
enoto (1) (zaslišite »klik«).
 Primite aparat in sekljalnik in pritisnite tipko za
vklop (2) z uporabo gumba za nastavitev hitrosti
(4) ali gumb za TURBO delovanje (3).
 Popolnoma odvijte priključno vrvico.
 Mešalno nogo (5) priključite na pogonsko enoto
(1), tako da jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler
ne zaskoči.
 V priloženo ali drugo posodo dodajte sestavine.
 Primite aparat in posodo in pritisnite tipko za vklop.
 Za vklop aparata pritisnite in držite gumb za
običajno hitrost (2) ali gumb za turbo hitrost (3).
Pri uporabi gumba za običajno hitrost lahko le-to
nastavite z izbirnikom hitrosti (4). Višja kot je
hitrost, krajši je čas obdelave. Za izbiro druge
nastavitve hitrosti obrnite izbirnik hitrosti (3) na
želeno nastavitev, preden ali medtem ko pritisnete
gumb za običajno hitrost (2). Pri uporabi gumba za
TURBO hitrost (3) deluje aparat pri najvišji hitrosti.
Opomba: Če se sestavine primejo na notranjo
stran posode, sprostite gumb, da izklopite aparat
in odstranite sestavine z lopatico ali dodajte nekaj
tekočine.
 POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno več
kot 30 sekund, nato počakajte 2 minuti, da se
pogonska enota ohladi! Nikoli ne vklopite
aparata, ko je prazen.
4
Uporaba metlice
OKOLJE
Preden priključite metlico na glavno enoto,
preverite ali je aparat priključen na električno
omrežje.
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
male gospodinjske aparate.



Vstavite metlico (10) v nastavek za mešanje
(9) in ga obrnite v smeri urinih
kazalcev(zaslišite »klik«).
V posodo dodajte sestavine.
Primite aparat in sekljalnik in pritisnite tipko za
vklop (2) z uporabo gumba za nastavitev hitrosti
(4) ali gumb za TURBO delovanje (3).
Samo za osebno uporabo!
POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno več
kot 30 sekund, nato počakajte 2 minuti, da se
pogonska enota ohladi! Nikoli ne vklopite
aparata, ko je prazen.
ČIŠČENJE IN NEGA
Opozorilo! Aparata ne potapljajte v vodo in ne
čistite v pomivalnem stroju.

Aparat obrišite z vlažno in nato suho krpo.

Vrč (11), metlico (10), posodo za sekljanje (8),
nož za sekljanje (7) lahko operete v pomivalnem
stroju.

Nastavek za sekljanje (6), mešalno nogo (5),
nastavek za mešanje (9) obrišite z vlažno ali s
ščetko pod tekočo vodo.
Opomba: Pri obdelavi na primer rdečega zelja se
plastični deli rdeče obarvajo. To rdečo prevleko
lahko odstranite z nekaj kapljicami jedilnega olja.
GORENJE VAM ŽELI OBILO
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŠEGA PALIČNEGA MEŠALNIKA!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
5
UPUTE ZA UPORABU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
HR
 Za čišćenje oplošja, koristite meku tkaninu.
 Isključite uređaj, te isključite utikač iz utićnice
ukoliko uređaj ne upotrebljavate, naročito prije
sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada
ne isključujte utikač iz utićnice tako da navlačite
kabel. pull cord.
 Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili
utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na
bilo koji način.Odnesite kompletan uređaj u najbliži
ovlašteni servis na ispitivanje, mehanički ili
električni popravak.
 Ukolko radite na drvenom namještaju, koristite
zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje uređaja.
 Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni
uz uređaj i bez preporuke proizvođača, može
rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim
spojem) ili čak i ozljeđivanjem korisnika.
 Nemojte nikada prepuniti uređaj.
 Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola,
pulta ili da dodiruje vruče predmete.
 Izbjegavajte dodirivati vruće oplošje, koristite ručku
i gumbe.
 Nikada ne koristite i ne stavljajte bilo koji dio
uređaja na ili pored vrućih predmeta (kao
plamenik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu
pećnicu)
 Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite uređaj tako
da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na
način da povlačite za kabel, već na način da držite
utikač i izvučete ga iz utičnice.
 Ukoliko koristite produžni kabel u koji je proključen
Vaš uređaj, budite sigurni da je produžni kabel
predviđen za takovu uporabu, te da je ispravan.
 Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu
u domaćinstvu.
 Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga
odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlašteni
servis.
 Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te nedostatnim
iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom
pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti
razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite
djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa
aparatom.
 Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi
djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod
strogim nadzorom.
 Pozorno rukujte s oštrim noževima, naročito
prilikom pražnjenja posude i za vrijeme
čišćenja.
 Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje,
naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo
oštri.
Pogonska jedinica
Soft/Touch gumb za uključenje/isključenje
Soft/Touch gumb za brzo djelovanje
Gumb za podešavanje brzine
Noga za miješanje iz nehrđajućeg čelika
Jedinica za sjeckanje
Nož za sjeckanje
Posuda za sjeckanje
Jedinica za miješanje
Metlica
Čaša
Poklopac vrča
Kako ga koristiti
Aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu i nije
predviđen za upotrebu u lokalima. Koristite ga za
obradu količina hrane koje su uobičajene za
domaćinstvo.
Uputstva spremite i priložite aparatu prilikom
promjene vlasništva. Prije prve uporabe obrišite
mikser i nastavke vlažnom krpom.
Ispravno sastavite aparat prije no što stavite utikač
u zidnu utičnicu. Prije obrade velike sastojke
narežite na dijelove veličine otprilike 2 cm. Vruće
sastojke ostavite da se ohlade prije sjeckanja ili
izlijevanja u vrč (maks. Temperature (80°C).
Važne napomene
Prilikom korištenja električnih uređaja, u cilju
smanjenja rizika od požara, strujnog udara
(kratkog spoja), i/ili ozljeđivanja osoba, trebate se
pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstva,
uključujući slijedeće:
 Pozorno pročitajte kompleta uputstva , čak i
ako Vam je uređaj poznat.
 Da bi se zaštitili od strujnog udara NE
URANJAJTE uređaj, kabel ili utičncu u vodu ili
drugu tekućinu.
6
 Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije
uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
 Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s
rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog
čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštri.
Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i
pražnjenja zdjele.
 Zdjela nije pogodna za korištenje u mikrovalnim
pećnicama.
 Razina buke: Lc < 72 dB (A)
Univerzalna sjeckalica
Upotrebljavamo je za rezanje začinskih biljaka,
luka, voća i povrća, leda, tvrdih sireva i mesa.
Upozorenje! Mesu prije rezanja odstranite žile,
kosti i hrskavicu. Univerzalna sjeckalica nije
prikladna za usitnjavanje zrnaca kave ili hrena.
Upotreba
Za miješanje majoneza, umaka, napitaka, dječje
hrane, i za rezanje luka, leda, kuhanog voća i
povrća.
Upozorenje! Štapni mikser nije podesan za
pripremu pire krompira.
 Sjeckalicu (8) postavite na glatku, čistu radnu
površinu i pritisnite nadolje.
 Umetnite nož (7).
 U posudu stavite hranu.
 Na univerzalnu sjeckalicu (6) stavite nastavak i
okrenite ga u smjeru kazaljki na satu do kraja.
 Priključite aparat na nastavak (6) i tijekom rezanja
ga čvrsto pritiskajte nadolje.
 Uhvatite aparat i sjeckalicu i pritisnite tipku za
uključenje (2,3). Možete koristiti gumb za
podešavanje brzine (2) ili gumb za brzo djelovanje
(3).
 Potpuno odmotajte priključni kabel.
 Priključite nastavak za miješanje (5) na aparat (1).
 U priloženu posudu, ili u neku drugu prikladnu
posudu stavite hranu.
 Uhvatite mikser i posudu. Da hrana ne prska
naokolo, najprije potopite mikser u hranu, a zatim
pritisnite tipku za uključenje (2 ili 3).
 Kada koristite gumb za normalnu brzinu, možete je
podesiti gumbom za odabir brzine. Što je brzina
viša, to je potrebno manje vremena za obradu.
Kako biste odabrali drugu postavku brzine,
okrenite gumb za odabir brzine (4) na željenu
postavku prije nego što pritisnete gumb za
normalnu brzinu ili dok ga pritišćete (2).
Kada koristite gumb za turbo brzinu (3), aparat radi
pri najvišoj brzini. U tom slučaju, brzina se ne
može podesiti pomoću gumba za odabir brzine.
Napomena: Ako se sastojci zalijepe za stjenke
zdjele, otpustite gumb kako biste isključili aparat i
odvojite sastojke pomoću kuhinjske lopatice ili
dodajte malo tekućine.
PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno
više od 30 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
Uporaba metlice
Prije no što priključite metlicu na glavnu jedinicu
provjerite, dali je aparat priključen na električnu
mrežu.
Napomena: Kad završite, najprije isključite
mikser, a tek zatim ga izvucite iz hrane.
PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno
više od 30 sekundi.
Nikad ne upućujte prazan aparat.
7
 Umetnite metlicu (10) u jedinicu za miješanje i
okrenite je u smjeru kazaljki na satu do kraja.
 Stavite namirnice u posudu.
 Uhvatite aparat i posudu, te pritisnite tipku za
uključenje (2). Možete koristiti gumb za
podešavanje brzine (4), ili gumb za brzo djelovanje
(3).
PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno
više od 30 sekundi.
Nikad ne upućujte prazan aparat.
Čišćenje
Upozorenje ! Aparat ne uranjajte u vodu, niti ga
ne smijete prati u stroju za pranje suđa.
 Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suhom krpom.
 Čašo (11), Metlico (10), Posuda za sjeckanje (8),
Nož za sjeckanje (7) operite u stroju za posuđe ili
pomoću četke pod tekućom vodom.
 Jedinica za sjeckanje (6), Noga za miješanje (5),
Jedinica za miješanje (9) obrišite vlažnom, a zatim
i suhom krpom.
Napomena: prilikom obrade npr. crvenog zelja,
plastični će djelovi vjerojatno poprimiti crvenkastu
boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica
jestivog ulja.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Garancija i servis
GORENJE VAM ŽELI OBILJE
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŠOG ŠTAPNOG MIKSERA!
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
aparate.
Pridržavamo pravo promjena!
Nije za profesionalnu uporabu!
8
UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


Pogonska jedinica
Soft/Tač dugme za uključenje /isključenje
Soft/Tač dugme za brzo delovanje
Dugme za regulisanje brzine
Noga za mešanje iz nerđajućeg čelika
Jedinica za seckanje
Nož za seckanje
Posuda za seckanje
Jedinica za mešanje
Metlica
Čaša
Poklopac posude




Kako ga koristiti
Aparat je namenjen korištenju u kućanstvu i nije
predviđen za korištenje u komercijalne svrhe.
Koristite ga za obradu količina hrane koje su
uobičajene za domaćinstvo. Uputstva spremite i
priložite aparatu u slučaju. Pre prve upotrebe
obrišite mikser i nastavke vlažnom krpom.
Propisno sastavite aparat pre nego što utikač
uključite u zidnu utičnicu. Isecite velike sastojke na
male delove veličine oko 2 cm pre obrade. Pustite
da se sastojci ohlade pre nego što ih iseckate ili
sipate u posudu (maks. Temperature (80°C).




Važna upozorenja
Prilikom upotrebe električnih aparata, a radi
smanjivanja rizika od požara, strujnog udara i/ili
povreda, treba uvek poštovati posebne osnovne
mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
 Pažljivo pročitajte sva uputstva, čak i ako
poznajete aparat.
 Radi zaštite od strujnog udara, NEMOJTE
POTAPATI aparat, električni gajtan ili utikač u vodu
ili drugu tečnost.
 Spoljašnost aparata čisti se vlažnom krpom.
 Isključite i izvadite električni gajtan iz utičnice kada
se aparat ne koristi, pre stavljanja ili skidanja




9
SRB - MNE
delova i pre čišćenja. Prilikom isključivanja aparata,
uhvatite i izvucite utikač. Nemojte nikada vući
aparat za električni gajtan.
Nemojte koristiti aparat sa oštećenim električnim
gajtanom ili utikačem ili kada je aparat pokvaren,
ispušten, ili oštećen na bilo koji način. Odnesite
kompletan aparat u najbliži ovlašćeni servis na
ispitivanje, električnu ili mehaničku popravku ili
podešavanje.
Ako aparat radi položen na nameštaj od drveta,
koristite zaštitnu podlogu radi sprečavanja
oštećivanja osetljivih ivica.
Korišćenje dodataka ili delova koje ne preporučuje
ili prodaje proizvođač, može prouzrokovati požar,
električni udar ili povredu.
Nemojte prepunjavati aparat.
Nemojte dopustiti da električni gajtan visi preko
ivice stola i radne povšine ili da dodiruje vrele
površine.
Izbegavajte dodirivanje vrelih površina, koristite
ručke i dugmad.
Nemojte koristiti ili stavljati ovaj aparat na vrele
površine ili u njihovu blizinu (kao što su plinske ili
električne ringle ili zagrejana rerna).
Nemojte savijati električni gajtan. Nemojte nikada
nositi aparat držeći ga za električni gajtan ili ga vući
da biste ga iz struje; umesto toga, uhvatite utikač i
izvucite ga iz utičnice.
Kada koristite produžni električni gajtan za Vaš
aparat, proverite da li je ispravno uzemljen i da li
ima odgovarajući napon.
Ovaj proizvod je namenjen isključivo upotrebi
u domaćinstvu.
Nemojte pokušavati da sami popravite aparat;
umesto toga, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis
ili prodavcu na popravku.
Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila
najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim,
culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe
koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su
pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose
na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i
razumeju povezane opasnosti.
Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da
se ne igraju uređajem.
Čiščenje I korisničko održavanje ne smeju obavljati
deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja
nisu pod nadzorom.
Pažljivo rukujte oštrim noževima, posebno
prilikom skidanja i pražnjenja posude i za
vreme čišćenja.
Nemojte dodirivati sečiva cilindričnog blendera,
naročito kada je aparat priključen na napajanje.
Sečiva su veoma oštra.
 Ako se sečiva zaglave, isključite aparat iz
električne mreže pre uklanjanja sastojaka koji
blokiraju sečiva.
 Budite izuzetno pažljivi prilikom korišćenja ili
čišćenja jedinice sa sečivima i kombinovanog
diska. Sečiva su veoma oštra. Posebno budite
pažljivi prilikom njihovog čišćenja i prilikom
pražnjenja posude.
 Posuda nije pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj
pećnici.
 Jačina buke: Lc < 72 dB (A)
Univerzalna seckalica
Koristi se za rezanje začinskih biljaka, luka, voća i
povrća, leda, tvrdih sireva i mesa.
Upozorenje! Mesu pre rezanja odstranite žile,
kosti i hrskavicu. Univerzalna seckalica nije
prikladna za usitnjavanje zrnaca kafe ili hrena.
Upotreba
Za mešanje majoneza, soseva, napitaka, dečje
hrane, i za rezanje luka, leda, kuvanog voća i
povrća.
Upozorenje! Štapni mikser nije prikladan za
pripremu pire krompira.
 Seckalicu (8) postavite na glatku, čistu radnu
površinu i pritisnite nadole.
 Umetnite nož (7).
 U posudu stavite hranu.
 Na univerzalnu seckalicu stavite nastavak (6) i
okrenite ga u smeru kazaljki na časovniku do kraja.
 Priključite aparat (1) na nastavak (6) i tokom
rezanja ga čvrsto pritiskajte nadole.
 Uhvatite aparat i seckalicu i pritisnite tipku za
paljenje (2,3). Možete da koristite dugme za
regulisanje brzine (4) ili dugme za brzo delovanje
(3).
Napomena: Ako se sastojci zalepe na zid posude,
otpustite dugme da biste isključili aparat i
lopaticom ihodlepite ili dodajte malo tečnosti.
 Potpuno odmotajte priključni gajtan.
 Priključite nastavak za mešanje (5) na aparat (1).
 U priložen sud, ili u neku drugu prikladnu posudu
stavite hranu.
 Pridržite mikser i posudu. Da hrana ne prska
naokolo, najpre potopite mikser u hranu, a zatim
pritisnite tipku za paljenje (2,3).
 Pritisnite i zadržite dugme za normalnu brzinu (2) ili
dugme za turbo brzinu (3) da biste uključili
aparat. Kada koristite dugme za normalnu brzinu,
možete da podešavate brzinu selektorom brzine
(4). Što je brzina veća, potrebno je kraće vreme za
obradu. Da biste izabrali drugu postavku brzine,
okrenite selektor na željenu postavku pre nego što
pritisnete dugme za normalnu brzinu ili
istovremeno sa njim. Kada koristite dugme za
turbo brzinu, aparat radi na maksimalnoj brzini. U
ovom slučaju ne možete da podešavate brzinu
selektorom brzine.
PAŽNJA: Aparat neka ne deluje neprekidno
više od 30 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
Korišćenje metlice
Pre no što priključite metlicu na glavnu jedinicu
proverite, dali je aparat priključen na električnu
mrežu.
Napomena: Kad završite, najpre isključite mikser,
a tek zatim ga izvucite iz hrane.
PAŽNJA: Aparat neka ne deluje neprekidno
više od 30 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
 Umetnite metlicu (10) u jedinicu za mešanje i
okrenite je u smeru kazaljki na časovniku do kraja.
 Stavite namirnice u posudu.
10
 Uvatite aparat i posudu, te pritisnite tipku za
uključenje (2,3). Možete da koristite dugme za
regulisanje brzine (4), ili dugme za brzo delovanje
(3).
 Za mešanje koristite čašu ili neku drugu prikladnu
posudu.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
PAŽNJA: Aparat neka ne deluje neprekidno
više od 30 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
Nije za komercialnu upotrebu!
Čišćenje
Upozorenje ! Aparat ne uranjajte u vodu, niti ne
smete da ga perete u mašini za pranje sudova.
 Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suvom krpom.
 Čaša (11), Metlica (10), Posuda za seckanje(8),
Nož za seckanje(7) smete da perete u mašini za
sudove.
 Jedinica za seckanje (6), Noga za mešanje (5),
Jedinica za mešanje (9) obrišite vlažnom, a zatim i
suvom krpom.
Napomena: prilikom obrade npr. crvenog kupusa,
plastični će delovi verojatno poprimiti crvenkastu
boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica
jestivog zejtina.
Zaščita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice na životnu
sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija
o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju
ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili
ovaj proizvod.
GORENJE VAM ŽELI MNOGO
ZADOVOLJSTVA U KORIŠĆENJU
VAŠEG ŠTAPNOG MIKSERA!
Pridržavamo pravo do promena!
11
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
МК
 Внимателно прочитајте ги упатствата, и
покрај тоа што апаратот веќе го познавате.
 За да спречете евентуален електричен удар, не
потопувајте го апаратот, кабелот или
втакнувачот во вода или друга течност.
.
Оваа опрема е означена согласно
европската директива 2012/19/EU за
отпадна електрична и електронска
опрема (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Директивата
определува барања за собирање и
постапување со отпадна електрична и
електронска опрема, кои важат во
целата Европска Унија.
Погонска единица
Soft/Touch копче за вклучување и
исклучување
3. Soft/Touch копче за ТУРБО работење
4. Коче за дотерување брзина
5. Нога за мешање од челик што не ٰрѓосува
6. Наставка за сечкање
7. Нож за сечкање
8. Сад за сечкање
9. Наставка за метле
10. Метле
11. Бокал
12. Капак за бокалот
1.
2.
 Апаратот ќе го исчистите така да
надворешниот дел на куќиштето го избришите
со влажна крпа.
 Кога апаратот не го употребувате, кога го
составувате или раставувате и пред чистење,
секогаш да го исклучите апаратот од
електричната мрежа. Притоа никогаш не
влечете за кабелот.
 Ако се електрчниот приклучен кабел или
втакнувачот оштетени, ако дошло до грешка
при работењето на апаратот или ако тој
паднал на подот, односно е на друг начин
оштетен, да не го употребувате апаратот.
Целиот апарат вратите му го на најблизок
овластен сервисер, каде ќе го прегледат и
спрема потреба поправат електричниот или
механичкиот дел и ќе извршат потребни
дотерувања.
 Ако за апаратот употребувате приклучоци или
помагала кои не ги продава или препорачува
производителот на апаратот, може да дојде до
пожар, електричен удар или телесни повреди.
 Да не го пренаполните апаратот.
 Внимавајте електричниот приклучен кабел да
не виси преку работ на масата или друга
работна површина и да не е во контакт со
жешки површини.
 Не допирајте ги жешките површини,
употребувајте ги рачкате и копчињата.
 Не употребувајте го апаратот во близина на
жешки површини (на пр. гасно или електрично
решо или жешка рерна); исто така не ставајте
поединечни делови на апаратот во близина на
овие извори на високи температури.
 Внимавајте да не го оштетите кабелот. Никогаш да не го носите апаратот така да го држите
само за кабелот и никогаш да не го влечете
кабелот кога сакате апаратот да го отклопите
од електричната мрежа; тоа правилно ќе го
направите така да држете за втакнувачот.
Како да се употребува апаратот
Вашата стапчеста мешалка е наменета за
употреба во домаќинството и не е предвидена
за употреба во локали. Употребувајте ја за
обработка на количества храна кои се
вообичаени за домаќинство. Грижливо чувајте
ги упатствата за употреба и, спрема потреба,
предадете им ги на наредниот корисник. Пред
првата употреба избришите ја мешалката и
приклучоците со влажна крпа. Пред
приклучување во мрежна приклучница
апаратот најпрвин правилно составите го.
Поголеми состојки пред обработка нарежете
на 2 cm големи парчиња. Жешки состојки, пред
да ги сечкате или турите во бокалот, да се
оладат (највисока температура 80 °C).
Важни безбедносни
предупредувања
Да би смалиле ризик од пожар, електричен
удар и/или телесни повреди, при употреба на
електрични апарати е потребно да се земат во
обѕир некои основни безбедносни упатства,
меѓу кои се и следниве:
12
 Ако употребувате продолжен кабел или разводник за електричен кабел, уверите се дека
тој им одговара на барањата на апаратот.
 Апаратот е наменет исклучиво за употреба
во домаќинството.
 Не обидувајте се сами да го поправите
апаратот. Однесете го во најблизок сервисен
центар или кај овластен дистрибутер.
 Овој апарат можат да го користат деца кои веќе
наполниле 8 години, лица со намалени
физички, сетилни или ментални способности
како и лица кои немаат доволно искуство и
знаење ако се под надзор или биле обучени
како да го користат апаратот на безбеден начин
и ги разбрале опасностите кои можат да се
појават. Децата мора постојано да се под
надзор за да се осигурате дека тие не си играат
со апаратот.
 Чистењето и корисничкото одржувањето не
треба да го изведуваат деца кои не наполниле
8 години и кои не се под надзор.
 Претпазливо постапувајте со острите
сечила, уште посебно за време
отстранување или празнење на садот, како
и за време чистење.
 Не допирајте ги допирајте ги сечилата на
стапчестата мешалка, уште посебно тогаш,
кога е апаратот приклучен на електричната
мрежа. Сечилата се многу остри.
 Ако сечилата се забликират, исклучите го
апаратот од електричната мрежа и дури потоа
отстраните ја храната која ги пречи.
 При употреба или чистење на единицата за
сечење или комбираната плоча бидете над
сето претпазливи, бидејќи рабовите за сечење
се вонредно остри. Бидете посебно
претпазливи при нивно чистење и празнење на
садот.
 Садот не е примерен за употреба во
микробранова рерна.
 Ниво на бука: Lc < 72 dB (A)
 Потполно одвијте го приклучниот кабел.
 Приклучокот за мешање (5) приклучите го на
погонската единица (1), така што ќе го вртите
во насока на стрелката на часовникот, додека
не се закачи.
 Во приложениот или дру сад ставите ги
состојките.
 Фатите го апаратот и садот и притисните го
тастерот з а вклучување.
 За вклучување на апаратот притисните и
држете го копчето за обична брзина (2) илчи
кочето за турбо брзина (3).
При употреба на копчето за обична брзина
можете тоа да го дотерате со избирачот за
брзина (4). При повисока брзина, времето за
обработка е пократко. За избирање друго
дотерување на брзината завртите го избирачот
за брзина (3) на сакано дотерување, пред или
додека го притиснетете копчето за обична
брзина (2). При употреба на копчето за ТУРБО
брзина (3) апаратот работи при највисока
брзина. Во овој случај брзина не можете да
дотерувате со избирачот за брзина.
ВНИМАНИЕ: Апаратот нека не работи
непрекинато повеќе од 30 секунди. Никогаш не
вклучувајте го апаратот кога е празен.
Забелешка: мешалката најпрвин исклучите ја,
а потоа дигните ја од храната.
Употреба
Универзална сецкалка
За мешање мајонез, сосови, пијалаци, детска
храна и за режење кромид, мраз, варено
овошје и зеленчук. .
Предупредување! Стапчестата мешалка не е
примерна за подготвување компирово пире.
За режење билки, мирудии, кромид, овошје,
зеленчук, мраз, тврдо сирењеa и месо.
Предупредување! На месото пред режење да
му ги отстраните жилите, коските и ٰрскавицата. Универзалната сецкалка не е примерна за
режење зрна од кафе или рен.
.
13


стрелките на часовникот (ќе се слушне
»клик«)..
Во садот додајте состојки..
Фатите го апаратот и сецкалката и
притисните го тастерот за вклучување (2) со
употреба на копчето за дотерување брзина
(4) или копчето за ТУРБО работење (3).
ВНИМАНИЕ: Апаратот да не работи
непрекинато повеќе од 30 секунди. Никогаш да
не го вклучувате апаратот кога е празен.
 Садот за сецкање (8) ставите го на глатка ,
чиста работна површина и притисните го
надолу.
 Ставите го ножот за сечкање (7).
 Во садот ставите состојки.
 Садот за сецкалката покријте го со наставка за
сецкање (6), која ќе ја завртите во спротивна
насока од стрелката на часовникот (ќе се
слушне »клик«).
 На наставката за сечкање (6) прицврстите ја
погонската единица (1) (ќе се слушне »клик«).
 Фатите го апаратот и сецкалката и притисните
го тастерот за вклучување (2) со употреба на
копчето за дотерување брзина (4) или копчето
за ТУРБО работење (3).
ЧИСТЕЊЕ И НЕГА
Предупредување! Апаратот да не го
потопувате во вода и да не го миете во машина
за миење садови.

Апаратот избришите го со влажна и потоа со
сува крпа.

Бокалот (11), метлето (10), садот за сечкање
(8), ножот за сечкање (7) можете да ги
измиете во машина за миење садови.

Наставката за сечкање (6), ногата за
мешање (5), наставката за метле (9)
избришите со влажна или четка под вода
што тече.
Забелешка: При обработка на пример црвена
зелка, пластичните делови црвено ќе се обојат.
Оваа црвена облога можете да ја отстраните
со неколку капки масло за јадење.
Забелешка: Ако состојки се лепат на
внатрешната страна од садот, ослободите
го копчето да го исклучите апаратот и ги
отстраните состојкате од лопатката или
додадете нешто течност.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Апаратот по истекување на векот на траење не
фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од
домаќинство, туку оставите го во официјално
собирно место за рециклирање. Со тоа ќе
придонесете да се зачува животната средина.
 ВНИМАНИЕ: Апаратот да не работи
непрекинато повеќе од 30 секунди. Никогаш
да не го вклучувате апаратот кога е празен.
Употреба на метлето
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Пред да го приклучите метлето на главната
единица, проверите дали е апаратот приклучен
на електричната мрежа.
За информации или во случај на тешкотии
обратите се до Центарот на Gorenje за помош
на корисници во вашата држава (телефонски
број ќе најдете во меѓународниот гарантен
лист). Ако во вашата држава нема таков
центар, обратите се до локалниот продавач на
Gorenje или до Одделение за мали апарати за
домаќинство на Gorenje.
Само за лична употреба!
GORENJE ВИ ПОСКУВА ГОЛЕМО
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА
ВАШАТА СТАПЧЕСТА МЕШАЛКА!
Си придржуваме право до измени!

Ставите го метлето (10) во наставката за
мешање (9) и завртите го во насока на
14
INSTRUCTION MANUAL
EN
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). This guideline is the frame of a
European-wide validity of return and
recycling on Waste Electrical and
Electronic Equipment.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 To protect against the risk of electric shock DO
NOT IMMERSE the appliance, Cordset or Plug in
water or other liquid.
 To clean, wipe exterior with a damp cloth.
 Never leave an appliance unattended when in use.
 Switch off and remove the plug from the power
outlet when not in use, before assembling or
disassembling parts and before cleaning.To
unplug, grasp plug and pull from power
outlet.Never pull cord.
 Do not operate any appliance with a damaged cord
or plug, or after the appliance malfunctions or is
dropped or damaged in any manner.Return the
complete appliance to your nearest authorised
service facility for examination, electrical repair,
mechanical repair or adjustment.
 The use of attachments or accessories not
recommended or sold by this appliance
manufacturer may result in fire, electric shock or
personal injury.
 Do not overfull.
 Do not let cord hang over edge of a table, counter,
or touch hot surface.
 Avoid touching hot surfaces, use handles and
knobs.
 Do not operate or place any part of this appliance
on or near any hot surface ( such as a gas or
electric burner, or in a heated oven ).
 Do not abuse the cord.Never carry the appliance
by the cord or yank it to disconnect it from the
outlet; instead, grasp the plug and pull to
disconnect.
 When using the extension cord with your appliance
make sure the extension cord is correctly wired
and rated for its use.
 This product is intended for household use
only.
 Do not attempt to repair the appliance yourself;
instead, take it your nearest Service Centre or
Authorised Service Agent for repair.
 This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
Motor Body Unit
Soft Touch On / Off Button
Soft Touch Turbo button
Speed Control Knob
StainlessSteel Blending Attachment
Chopping Body Unit
Chopping Blade
Chopping Bowl
Beater Body
Whisk
Beaker
Beaker lid
How to use
This hand blender is a household appliance and is
not intended for commercial use. Use it for
processing of food in the usual quantities for
domestic use.
Store these instructions in a safe place and pass
them on in case the appliance changes hands.
Before first use, wipe of the handle of the blender
with a damp cloth. Assemble the appliance
properly before you put the plug in the wall socket.
Cut large ingredients into pieces of approximately
2cm before you process them.Let hot ingredients
cool down before you chop them or pour them into
the beaker (max. temperature 80°C).
Important safeguards
When using electrical appliances, in order to
reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury
to persons, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
 Read all instructions carefully, even if you are
familiar with the appliance.
15








appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
Handle carefully the sharp blades especially
during removing and emptying the container
and during cleaning.
Do not touch the blades of the blender bar,
especially when the appliance is plugged in. The
blades are very sharp.
If the blades get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients that block the blades.
Be very careful when you handle or clean the
blade unit or the combination disc. Their cutting
edges are very sharp. Be especially careful when
you clean them and when you empty the bowl.
The bowl is not suitable for use in microwave
ovens.
Noise level: Lc < 72 dB(A)
Caution! When finished first switch the blender off
and then lift it from the bowl.
Warning: Do not process more than 30
seconds without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature
before you continue processing.
Universal chopper
It is used for chopping herbs, onions, fruit,
vegetables, ice, hard cheese and meat.
Caution! Before chopping meat remove tendon,
gristle and bone tissue. Universal chopper is not
suitable for chopping coffee beans or horse radish.
Handling the appliance
The appliance is used for mixing mayonnaise,
gravy, shakes, baby food, and for chopping
onions, ice, cooked fruit and vegetables.
Caution! Hand blender is not suitable for the
preparation of mashed potatoes.
 Place the chopper bowl (8) on flat, solid worktop
and press the body unit (1) downwards.
 Insert the chopping blade (7).
 Put food in the chopping bowl (8).
 Place the chopping bowl unit (6) on the chopper
bowl (8).
 Turn the motor unit (1 on the chopper bowl unit (6)
until it looks.
 Hold the appliance and the chopper bowl and push
the start button (2,3). Use speed control knob (4) to
select a speed or press the turbo button (3).
Note: If the ingredients stick to the wall of the
bowl, release the button to switch off the appliance
and loosen the ingredients with a spatula or add
some liquid.
 Attach the blending device (5) to the appliance (1).
 Insert food into the beaker or any other suitable
bowl.
 Grip both the blender and the bowl. To prevent
splashing first dip the blender blade into the food
and then press the ON button (2, 3).
 Press and hold the normal (2) or turbo speed (3)
button to switch on the appliance. When you use
the normal speed button, you can adjust the speed
with the speed selector (4). The higher the speed,
the shorter the processing time required. To select
a different speed setting, turn the speed selector to
the preferred setting before or while you press the
normal speed button. When you use the turbo
speed button, e appliance operates at maximum
speed. In this case, you cannot adjust the speed
with the speed selector.
Warning: Do not process more than 30
seconds without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature
before you continue processing.
16
Using the beater
Guarantee & service
Before connecting the beater onto the motor unit
make sure the blender is disconnected from the
electrical outlet.
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to your
local Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
 Insert the whisk (10) by grasping into the beater
body (9). Screw the beating attachment to the main
unit by turning counter clockwise.
 Place the ingredients to be mixed in the
bowl/beaker.
 Hold the appliance and the bowl and push
the start button (2,3). Use speed control knob (4) to
select a speed or press the turbo button (3).
Warning: Do not process more than 30
seconds without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature
before you continue processing.
Cleaning and Maintenance
Caution! Do not immerse the appliance in water
and do not wash it in the dishwasher.
 Wipe the appliance first with damp and then with
dry cloth.
 The beaker (11), Whisk (10), Chopping bowl (8),
Chopping blade (7) you can used in the
dishwasher.
 Chopping Body Unit (6), Blending Attachment (5),
Beater Body (9) wipe first with damp and then with
dry cloth.
Remark: During the processing of vegetables with
aggressive coloring, e.g. red cabbage, plastic
parts may be subject to discoloration. This may be
removed by rubbing such surfaces with a few
drops of cooking oil.
Environment
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHILE USING YOUR APPLIANCE
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
We reserve the right to any
modifications!
17
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2012/19/EU în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Directiva prescrie
cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în
întreaga UE, şi valorificarea aparatelor
vechi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 Pentru a îl proteja împotriva riscului de
electrocutare NU CUFUNDAŢI dispozitivul, cablul
de alimentare sau ştecărul în apă sau orice alt
lichid.
 Pentru a îl curăţa, ştergeţi exteriorul cu un material
umed.
 Opriţi şi scoateţi ştecărul din priza de alimentare
atunci când nu este în funcţionare, înaintea de a
asambla sau demonta piesele şi înainte de a le
curăţa. Pentru a scoate ştecărul, ţineţi de ştecăr şi
trageţi-l din priza de alimentare. Niciodată nu
trageţi de cablul de alimentare.
 Nu utilizaţi niciun dispozitiv cu un cablu de
alimentare sau ştecăr deteriorat sau după ce
dispozitivul prezintă defecţiuni sau este scăpat sau
deteriorat în orice mod. Returnaţi dispozitivul
complet către serviciul autorizat cel mai apropiat cu
scopul de a fi examinat, reparare electrică,
reparare mecanică sau ajustări.
 Utilizarea dispozitivelor sau accesoriilor care nu
sunt recomandate sau vândute de către acest
producător al dispozitivului pot produce incendiu,
electrocutare sau prejudiciu personal.
 Nu îl umpleţi excesiv.
 Nu permiteţi să atârne cablul pe marginea mesei,
tejghea sau să atingă suprafeţe calde.
 Evitaţi să atingeţi suprafeţele calde, utilizaţi mânere
şi capace.
 Nu utilizaţi sau plasaţi nicio piesă a acestui
dispozitiv pe sau în apropierea suprafeţelor calde
(cum ar fi arzătoarele de gaz sau cele electrice sau
într-un cuptor încălzit).
 Nu faceţi abuz de cablul de alimentare. Niciodată
nu transportaţi dispozitivul de prin cablul de
alimentare sau încercaţi să deconectaţi prin
smulgerea cablului de alimentare din priză, în loc
să ţineţi de ştecăr şi să trageţi pentru a deconecta
dispozitivul.
 Atunci când utilizaţi cablul de prelungire pentru
dispozitivul dumneavoastră asiguraţi-vă că acest
cablu de extensie este în mod corect conectat şi
fixat pentru utilizarea acestuia.
 Acest produs este destinat doar pentru
utilizarea casnică
Corp Unitate Motor
Buton Pornit/Oprit Atingere Delicată
Buton Turbo Pornit/Oprit
Buton Control Viteză
Dispozitiv de Amestecare din Oţel Inoxidabil
Corp Unitate Mărinţire
Lamă Mărunţire
Recipient Mărunţire
Corp Paletă
Tel
Cupă
Capac cană
MOD DE UTILIZARE
Acest blender manual este un dispozitiv casnic şi
nu este destinat pentru utilizarea comercială.
Utilizaţi-l pentru prelucrarea alimentelor în cantităţi
normale pentru consum casnic.
Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur şi
oferiţi-le mai departe în cazul în care dispozitivul
este folosit de o altă persoană. Înainte de prima
utilizare, ştergeţi mânerul blender-ului cu un
material umed.
Asamblaţi aparatul corect înainte de a introduce
ştecherul în priză. Tăiaţi ingredientele mari în
bucăţi de aprox. 2 cm înainte de a le procesa.
Lăsaţi ingredientele fierbinţi să se răcească înainte
de a le tăia, de a le amesteca sau de a le
turna în cană (temperatură max. 80°C).
PRECAUŢII IMPORTANTE
Atunci când utilizaţi dispozitivele electrice, pentru
a reduce riscul de incendiu, electrocutare şi/sau
prejudiciu altor persoane, precauţii de siguranţă ar
trebui să fie luate în considerare, inclusiv
următoarele:
 Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile, chiar dacă
sunteţi familiarizat cu dispozitivul.
18
 Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră
dispozitivul, duceţi-l la cel mai apropiat Centru sau
Agent Autorizat al Serviciului pentru reparaţii.
 Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de
cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de
experiența și cunostințe numai cu condiția
supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg
riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați,
pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii
dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt
supravegheați.
 Manevraţi cu grijă lamele ascuţite în special în
timpul înlăturării sau golirii recipientului sau în
timpul curăţării.
 Nu atingeţi cuţitele accesoriului blender, în special
atunci când aparatul este conectat. Cuţitele sunt
foarte ascuţite.
 Dacă lamele cuţitului se blochează, scoateţi
ştecherul din priză înainte de a îndepărta
ingredientele care blochează cuţitul.
 Aveţi mare grijă când mânuiţi sau curăţaţi blocul
tăietor sau discul mixt. Muchiile pentru tăiere sunt
foarte ascuţite. Aveţi grijă în special atunci când le
curăţaţi şi când goliţi bolul.
 Bolul nu este adecvat pentru utilizare în cuptoare
cu microunde.
 Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]
 Introduceţi mâncarea în cupă sau orice alt bol
corespunzător.
 Apucaţi atât blender-ul cât şi bolul. Pentru a
preveni stropirea întâi băgaţi lama blender-ului în
aliment şi apoi apăsaţi butonul PORNIT (2 sau 3).
 Ţineţi apăsat butonul pentru viteză normală sau
butonul pentru viteză turbo pentru a porni aparatul.
Atunci când utilizaţi butonul pentru viteză normală,
puteţi ajusta viteza cu ajutorul selectorului pentru
viteză. Cu cât este mai mare viteza, cu atât este
mai mic tipul de preparare necesar. Pentru a
selecta o setare diferită a vitezei, rotiţi selectorul de
viteză la setarea preferată înainte sau în timp ce
apăsaţi butonul pentru viteză normală.Atunci când
utilizaţi butonul pentru viteză turbo, aparatul
funcţionează la viteză maximă. În acest caz, nu
puteţi ajusta viteza cu ajutorul selectorului pentru
viteză.
Precauţie! Atunci când aţi terminat, întâi opriţi
blender-ul şi apoi ridicaţi-l din bol.
Atenţie: Nu folosiţi aparatul mai mult de 30 de
secunde fără întrerupere. Lăsaţi aparatul să se
răcească la temperatura camerei înainte de a
continua procesarea.
Tocător universal
Este utilizat pentru tocarea plantelor, cepei,
fructelor, legumelor, gheţii, brânzei tari şi cărnii.
Precauţie! Înainte de a mărunţi carnea, înlăturaţi
tendoanele, zgârciurile şi oasele. Tocătorul
universal nu este destinat tocării boabelor de
cafea sau a hreanului.
MANEVRAREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul este utilizat pentru mixarea maionezei,
sosului de friptură, amestecurilor, alimentelor
pentru copii sau pentru mărunţirea cepei, gheţii,
fructelor şi legumelor gătite.
Precauţii! Blender-ul manual nu este potrivit
pentru prelucrarea cartofilor piure.
 Poziţionaţi dispozitivul (8) pe o masă de lucru plată
şi solidă, apăsaţi-l în jos.
 Introduceţi lama (7).
 Puneţi alimentele în cupă (8).
 Plasaţi extensia pe tocător şi rotiţi-o în direcţia
acelor de ceasornic până când se potriveşte.
 Conectaţi dispozitivul la extensie şi menţineţi-l ferm
apăsat spre partea de jos în timpul funcţionării.
 Introduceţi alimentarea la energia electrică în priză.
 Menţineţi dispozitivul şi tocătorul şi apăsaţi butonul
pentru pornit (2,3). Utilizaţi butonul de control al
 Desfaceţi alimentarea cu energie electrică până la
capăt.
 Ataşaţi unitatea de amestecat la dispozitiv (5).
 Introduceţi alimentarea cu energie electrică la priza
de alimentare.
19
Notă: În timpul prelucrării legumelor cu o agresivă
colorare, ca de exemplu varza roşie, piesele din
plastic pot fi decolorate. Acest lucru poate fi
înlăturat prin frecarea unor asemenea suprafeţe
cu câteva picături de ulei de gătit.
vitezei pentru a selecta sau să apăsaţi butonul
turbo.
Atenţie: Nu folosiţi aparatul mai mult de 30 de
secunde fără întrerupere. Lăsaţi aparatul să se
răcească la temperatura camerei înainte de a
continua procesarea.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
Notă: Dacă ingredientele se lipesc de peretele
bolului, eliberaţi butonul pentru a opri aparatul şi
desprindeţi ingredientele cu o spatulă sau
adăugaţi lichid.
Garanţie & service
Utilizarea paletei
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Înainte de a conecta paleta la unitatea motorului
asiguraţi-vă că blender-ul este deconectat de la
priza electrică.
Numai pentru uz personal!
Introduceţi telul (10) prin introducerea în corpul
paletei (9). Înşurubaţi dispozitivul de amestecare
la unitatea principală prin rotirea în sensul opus
acelor ceasornicului. Introduceţi ştecărul într-o
priză de alimentare standard. Puneţi ingredientele
pentru a fi mixate în bol. Apăsaţi butonul
pornit/oprit. Folosiţi butonul de control al vitezei
pentru a selecta o viteză sau apăsaţi butonul
turbo..
Atenţie: Nu folosiţi aparatul mai mult de 30 de
secunde fără întrerupere. Lăsaţi aparatul să se
răcească la temperatura camerei înainte de a
continua procesarea.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
 Precauţie! Nu cufundaţi dispozitivul în apă şi nu îl
 Ştergeţi aparatul mai intai cu o cârpă umedă şi
apoi cu o cârpă uscată.
 Cupa (11), telul (10), recipientul de mărunţire (8),
lama de mărunţire (7) pot fi folosite în maşina de
spălat vase.
dispozitivul de amestecare din oţel inoxidabil (5),
corpul unitate mărinţire(6) si corpul paleta vor fi
mai intai şterse cu o cârpă umedă şi apoi cu o
cârpă uscată.
GORENJE
VĂ DOREŞTE O UTILIZARE
PLĂCUTĂ A DISPOZITIVULUI
Ne rezervăm dreptul la orice
modificare ulterioară
20
NÁVOD K OBSLUZE
CS
 NEVKLÁDEJTE přístroj, kabeláž ani zástrčku do
vody nebo do jiné kapaliny, vystavujete se riziku
zasažení elektrickým proudem.
 Povrch přístroje očistěte pouze navlhčenou
utěrkou.
 Přístroj vždy vypněte a kabel vypojte ze síťové
zásuvky, jestliže jej nepoužíváte a rovněž před
sestavením nebo demontáží jeho součástí a před
čištěním. Chcete-li přístroj odpojit ze sítě, uchopte
zástrčku a vytáhněte ji ze síťové zásuvky. Nikdy
netahejte za kabel.
 Nezapínejte žádný přístroj, který má poškozený
kabel nebo zástrčku, nezapínejte ho po
poruchovém provozu, pokud upadl na zem, nebo
jestliže je jinak poškozený. Vraťte kompletní přístroj
do nejbližšího autorizovaného servisu k
přezkoušení, opravě elektrického zařízení, k
mechanické opravě nebo k seřízení.
 Použití nástavců nebo příslušenství¨, které výrobce
tohoto přístroje nedoporučuje nebo nedodává,
může vést ke vzniku požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo k úrazu osob.
 Přístroj nepřeplňujte.
 Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu, desky
nebo v místě, kde by se dotýkal horkého povrchu.
 Buďte opatrní, abyste se nedotkli horkých povrchů,
používejte rukojeti a spínače.
 Nepoužívejte ani nepokládejte jakoukoliv součást
přístroje na jakýkoliv horký povrch ani poblíž
takového povrchu (např. plynový nebo elektrický
sporák, rozpálená trouba).
 Nepoužívejte kabel nesprávným způsobem. Nikdy
nepřenášejte přístroj uchopením za kabel,
neškubejte za kabel při vytahování ze sítě, ale
uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
 Používáte-li k přístroji prodlužovací kabel, ověřte,
zda je prodlužovací kabel správně propojený a zda
má správné parametry pro toto použití.
 Tento výrobek je určen pouze pro domácí
použití.
 Přístroj neopravujte sami, je nutné jej předat k
opravě nejbližšímu servisu nebo autorizovanému
servisnímu pracovníkovi.
 Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo
dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.
 Toto zařízení mohou používat deti od 8 let a osoby
s omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální
schopností ci osoby bez dostatecnych zkušeností
a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim
byly poskytnuty pokyny ohledne bezpecného
používání zarízení a pokud znají související rizika.
Deti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly
s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a uživatelskou
údržbu nesmí provádet deti do 8 let a bez dozoru.
Motorový blok
Tlačítko vypnout/zapnout s povrchem softtouch
3. Tlačítko turbo s povrchem soft-touch
4. Spínač pro volbu rychlosti
5. Míchací nástavec z nerez oceli
6. Krájecí motorový blok
7. Krájecí břit
8. Krájecí miska
9. Šlehací těleso
10. Šlehací metlička
11. Pohárek
12. Víko nádoby mixéru
1.
2.
Použití
Tento ruční mixér je domácí spotřebič a není
určen pro komerční použití. Používejte jej ke
zpracování potravin v množství, které je běžné v
domácím prostředí.
Uschovejte tento návod na bezpečné místo a
přiložte jej k mixéru v případě změny jeho majitele.
Před prvním použitím otřete rukojeť mixéru
navlhčenou utěrkou.
Před zapojením přístroje do síťové zásuvky jej
nejprve řádně sestavte. Větší suroviny před
zpracováním nakrájejte na přibližně 2cm kousky.
3 Horké suroviny nechte před sekáním,
mixováním nebo nalitím do nádoby vychladnout
(maximální teplota 80 °C).
Důležitá bezpečnostní upozornění
Při používání elektrických přístrojů je nutno vždy
dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
níže uvedených pokynů, aby nedošlo ke vzniku
požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo úrazu
osob.
 I když jste s přístrojem dobře obeznámeni,
přečtěte si pozorně všechny pokyny.
21
 S ostrými břity zacházejte opatrně, zejména při
vyjímání a vyprazdňování nádoby a během
čištění.
 Nedotýkejte se nožů nástavce mixéru, obzvláště
pokud je přístroj připojen do sítě. Nože jsou velmi
ostré.
 Pokud by se nože zablokovaly, nejprve odpojte
přístroj ze sítě a pak vyjměte obsah, který
zablokování nožů způsobil.
 Při manipulaci s nožovou jednotkou či
kombinovaným diskem a jejich čištění buďte
opatrní. Jejich čepele jsou velmi ostré. Zvláštní
opatrnosti dbejte zejména při jejich čištění a při
vyprazdňování nádoby.
 Nádoba není vhodná k vaření v mikrovlnné troubě.
 Hladina akustického výkonu vyzařovaná
spotřebičem:.......................... 72 dB (A)
se zkracuje doba zpracování. Chcete-li vybrat
jinou rychlost, otočte voličem rychlosti do
požadované polohy předtím, než stisknete tlačítko
normální rychlosti (nebo během jeho stisknutí).
Používáte-li tlačítko rychlosti turbo, přístroj pracuje
při maximální rychlosti. V tomto případě nelze
nastavit rychlost pomocí voliče.
Pozor! Po ukončení mixování nejprve vypněte
mixér a poté jej vytáhněte z misky.
Upozornění: Nepoužívejte zpracovat více než
30 sekund bez přerušení. Nechte přístroj
vychladnout na pokojovou teplotu, než budete
pokračovat.
Univerzální kráječ
Přístroj se používá k sekání bylinek, cibule, ovoce,
zeleniny, ledu, tvrdého sýra a masa.
Pozor! Před sekáním masa odstraňte šlachy,
chrupavky a kosti. Univerzální kráječ není vhodný
k mletí kávových zrn nebo křenu.
Tento přístroj vyhovuje evropské směrnici
2012/19/EU o odpadech z elektrických a
elektronických zařízení (WEEE). Tato
směrnice je rámcem s celoevropskou
platností pro sběr a recyklaci odpadů z
elektrických a elektronických zařízení.
Obsluha přístroje
Přístroj se používá k mixování majonéz, omáček,
koktejlů, dětských pokrmů a k sekání cibule, ledu,
vařeného ovoce a zeleniny.
Pozor! Ruční mixér není vhodný pro přípravu
bramborové kaše.
 Položte přístroj (8) na rovnou, pevnou pracovní
desku a stiskněte jej směrem dolů.
 Nasaďte břit (7).
 Vložte potraviny do pohárku (8).
 Nasaďte nástavec na kráječ a otočte jej po směru
hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
 Zapojte přístroj k nástavci a držte jej během
provozu pevně stisknutý směrem dolů.
 Zapojte síťový kabel do zásuvky.
 Držte přístroj a kráječ a stiskněte spínač (2,3).
Použijte buď tlačítko pro výběr rychlosti, nebo
stiskněte tlačítko turbo.
 Odviňte síťový kabel až k jeho konci.
 Připojte mixovací nástavec (5) k přístroji (1).
 Do pohárku nebo do jiné vhodné nádoby vložte
potraviny.
 Uchopte mixér i misku. Aby nedošlo k vystříknutí,
ponořte nejprve břit mixéru do potraviny a poté
stiskněte tlačítko ON (zapnout) (2 nebo 3).
 Přístroj zapněte stisknutím a podržením tlačítka
normální rychlosti nebo rychlosti turbo.
Používáte-li tlačítko normální rychlosti, můžete
rychlost nastavit pomocí voliče. Při vyšší rychlosti
Poznámka: Pokud se suroviny zachytí na stěně
nádoby mixéru, vypněte uvolněním tlačítka přístroj
a přísady uvolněte stěrkou nebo přidejte trochu
tekutiny.
Upozornění: Nepoužívejte zpracovat více než
30 sekund bez přerušení. Nechte přístroj
vychladnout na pokojovou teplotu, než budete
pokračovat.
22
Použití šlehače
Životní prostředí
Před připojením šlehače k motorovému bloku
ověřte, zda je mixér vypojen ze sítě.
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje
ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v
letáčku s celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního
dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení
Service Department of Gorenje Domestic
Appliances.
 Nasaďte šlehací metličku (10) tak, že ji uchopíte za
násadu šlehače (9). Šlehací nástavec našroubujte
k tělesu mixéru otáčením po směru hodinových
ručiček.
 Zapojte zástrčku do standardní elektrické zásuvky.
 Do misky vložte potraviny, které potřebujete
rozmixovat.
 Stiskněte spínač zapnout/vypnout. Použijte buď
tlačítko pro výběr rychlosti, nebo stiskněte tlačítko
turbo.
Jen pro osobní užití!
Upozornění: Nepoužívejte zpracovat více než
30 sekund bez přerušení. Nechte přístroj
vychladnout na pokojovou teplotu, než budete
pokračovat.
Čištění a údržba
Pozor! Nevkládejte přístroj do vody a nemyjte jej v
myčce.
 Spotrebič poutierajte vlhkou handričkou a potom
utrite do sucha.
 Pohárik (11), šľahač (10), nádobu na sekanie (8),
čepeľ nástaveca na sekanie (7) môžete umývať v
umývačke riadu.
 Nástavec na sekanie (6), mixovací nástavec z
nerezu (5), telo šľahača (9) poutierajte vlhkou
handričkou a potom utrite do sucha.
Poznámka: Při zpracování zeleniny s agresivními
barvivy, jako je např. červené zelí, může dojít k
zabarvení plastových částí přístroje. To lze
odstranit otřením těchto povrchů několika kapkami
stolního oleje.
GORENJE
VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO
PŘÍSTROJE MNOHO RADOSTI
Vyhrazujeme si právo na jakékoliv
úpravy!
23
NÁVOD NA OBSLUHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SK
 Zovňajšok vyčistite a utrite vlhkou tkaninou.
 Vypnite a vyberte zástrčku zo zásvuky, keď
spotrebič nepoužívate, pred montážou a
rozoberaním častí a pred čistením. Na odpojenie,
uchopte zástrčku a vytiahnite zo zásuvky v stene.
Nikdy neťahajte za kábel.
 Žiadny spotrebič neprevádzkujte s poškodeným
káblom, alebo zástrčkou, alebo keď spotrebič
zaznamená poruchu, spadne, alebo je poškodený.
Vráťte celý spotrebič do najbližšieho autorizované
servisu na preskúšanie, opravu elektroniky,
mechanickú opravu, alebo nastavenie.
 Použitie nástavcov a príslušenstva nepriloženého,
k spotrebiču výrobcom môže spôsobiť požiar,
elektrický úder, alebo zranenie osoby.
 Neprepĺňajte spotrebič.
 Nenechávajte visieť kábel cez roh stola, pult, alebo
dotýkať sa horúceho povrchu.
 Vyhnite sa styku s horúcimi povrchmi, použite
rukoväť a ovládače.
 Neprevádzkujte, alebo neumiestňujte súčasti
spotrebiča na horúci povrch, alebo v jeho blízkosti
(ako sú plynový, alebo elektrický sporák, alebo do
vyhriata rúra).
 Nezneužívajte kábel. Nikdy nenoste tento
spotrebič káblom, alebo netrhajte za kábel, aby ste
odpojili zo zásuvky, ale uchopte zástrčku a
spotrebič odpojte.
 Ak používate predlžovací kábel so spotrebičom,
uistite sa, či je predlžovací kábel správne
pospájaný a určený pre toto použitie.
 Tento výrobok je určený len pre domáce
použitie.
 Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, ale
zoberte ho do najbližšieho servisného strediska,
alebo k autorizovanému servistnému technikovi na
opravu.
 Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a
osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či
mentálnou schopnosťou či osoby bez
dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o
bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú
súvisiace riziká.
 Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do
8 rokov a deti bez dozoru.
 Opatrne narábajte s ostrými čepeľami, najmä
pri odoberaní a vyprázdňovaní nádoby a počas
čistenia.
 Pokiaľ zariadenie pracuje, nikdy nepoužívajte prsty
ani žiadne predmety (napr. varešku) na zatlačenie
surovín cez dávkovaciu trubicu do nádoby. Na
tento účel smiete použiť jedine piest.
Telo motora
Jemné tlačidlo zapnutia / vypnutia
Jemné tlačidlo Turbo
Ovládač rýchlosti
Mixovací nástavec z nerezu
Nástavec na sekanie
Čepeľ nástavca na sekanie
Miska
Telo šľahača
Šľahač
Pohárik
Veko nádoby
AKO POUŽÍVAŤ
Tento ručný mixér je domáci spotrebič a nie je
určený pre komerčné využitie. Používajte ho na
prípravu jedla v bežných množstvách pre domáce
použitie.
Uschovajte si tento návod na obsluhu na
bezpečnom mieste a priložte ho, v prípade že
spotrebič predávate. Pred prvým použitím utrite
rukoväť mixéra vlhkou tkaninou.
Zariadenie pred pripojením do siete riadne
poskladajte.Veľké kusy surovín pokrájajte na
menšie kúsky veľkosti približne 2 cm.
Skôr, ako horúce suroviny spracujete alebo ich
nalejete do nádoby, nechajte ich vychladnúť
(maximálna teplota 80° C).
Dôležité bezpečnostné predpisy
Aby ste s pri použití elektrických spotrebičov vyhli
riziku požiaru, elektrického úderu, a / alebo
zraneniu osôb, vždy dodržujte základné
bezpečnostné predpisy, vrátane nasledujúcich:
 Pozorne si prečítajte všetky pokyny, aj keď
spotrebič poznáte.
 Na ochranu proti riziku elektrického úderu
NEPONÁRAJTE spotrebič, kábel, alebo zástrčku
do vody, alebo iných tekutín.
24
 Nedotýkajte sa čepelí ramena mixéra, najmä
vtedy, keď je zariadenie pripojené do siete. Čepele
sú veľmi ostré.
 Ak sa čepele zaseknú, najskôr odpojte mixér zo
siete, a potom uvoľnite suroviny, ktoré blokujú
čepele.
 Misa nie je vhodná na používanie v mikrovlnnej
rúre.
 Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 72 dB(A)
Upozornenie! Keď skončíte, najskôr vypnite mixér
a potom ho vyberte z nádoby.
Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič viac ako
30 sekúnd bez prerušenia. Spotrebič nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu, než budete
pokračovať.
Univerzálny sekač
Používa sa na sekanie bylín, cibule, ovocia,
zeleniny, ľadu, tvrdého syra a mäsa.
Upozornenie! Pred sekaním mäsa odstráňte
šľachu, chrupavku a kostné tkanivo. Univerzálny
sekač nie je vhodné na mletie kávových zŕn, alebo
reďkovky.
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2012/19/EU o
elektrických a elektronických zariadeniach
(WEEE). Táto smernica stanoví európsky
rámec pre spätný odber a recyklovanie
použitých spotrebičov.
OBSLUHA SPOTREBIČA
Spotrebič sa používa na mixovanie majonézy,
omáčky, koktejly, detského jedla a na sekanie
cibule, ľadu, vareného ovocia a zeleniny.
Upozornenie! Ručný mixér nie je vhodný na
prípravu mletých zemiakov.
 Položte spotrebič (8) na plochú, pevnú pracovnú
plochu a tlačte ho smerom dole.
 Založte čepeľ (7).
 Vložte jedlo do pohárika (8).
 Založte nástevec cez sekač a otočte ho v smere
hodinových ručičiek, kým nezapadne.
 Pripojte spotrebič k nástavcu a držte ho pevne dole
počas prevádzky.
 Zasuňte sieťový kábel do zásuvky.
 Držte spotrebič a sekač a stlačte tlačidlo štart (2,3).
Pomocou ovládača rýchlosti zvoľte rýchlosť, alebo
stlačte tlačidlo turbo.
 Rozviňte sieťový kábel do konca.
 Pripojte mixovacie zariadenie k spotrebiču (5).
 Vložte jedlo do pohárika, alebo do inej vhodnej
nádoby.
 Uchopte mixér a nádobu. Aby ste sa vyhli
stirekaniu, najskôr ponorte čepeľ mixéra do jedla a
potom stlačte tlačidlo ON (2 or 3).
 Zariadenie zapnete tak, že stlačíte a podržíte
stlačené tlačidlo normálnej alebo turbo
rýchlosti. Ak použijete tlačidlo normálnej rýchlosti,
pomocou prepínača môžete nastaviť rôzne
rýchlosti. Čím vyššiu rýchlosť použijete, tým menej
času je potrebného na spracovanie surovín. Ak
chcete nastaviť inú rýchlosť, pred alebo počas
stlačenia tlačidla normálnej rýchlosti prepnite
prepínač rýchlostí na požadované nastavenie. Ak
použijete tlačidlo turbo rýchlosti, zariadenie začne
pracovať maximálnou rýchlosťou. V tom prípade
nie je možné rýchlosť meniť pomocou prepínača
rýchlostí.
Poznámka: Ak sa suroviny nalepia na stenu misy,
vypnite zariadenie uvoľnením tlačidla a zoškrabte
suroviny zo steny pomocou varešky, prípadne
pridajte trochu tekutiny.
Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič viac ako
30 sekúnd bez prerušenia. Spotrebič nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu, než budete
pokračovať.
25
Použitie mlyna
Životné prostredie
Pred pripojením mlyna na motor sa uistite, že je
mixér je odpojený z elektrickej zásuvky.
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo
vašej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
Založte tyčku (10) uchopením do tela mixéra (9).
Zaskrutkujte nástavec na základnú jednotku
otočením v smere hodinových ručičiek. Zasuňte
zástrčku do štandardnej elektrickej zásuvky.
Vložte prísady, aby sa v miske zmixovali. Stlačte
tlačidlo on/off. Pomocou ovládača rýchlosti zvoľte
rýchlosť, alebo stlačte tlačidlo turbo.
Môžete použiť pohárik (11), alebo inú nádobu na
mletie.
Len pre použitie v domácnosti!
Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič viac ako
30 sekúnd bez prerušenia. Spotrebič nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu, než budete
pokračovať.
Čistenie a údržba
Upozornenie! Spotrebič neponárajte do vody a
neumývajte v umývačke riadu.
 Spotrebič poutierajte vlhkou handričkou a potom
utrite do sucha.
 Pohárik (11), šľahač (10), nádobu na sekanie (8),
čepeľ nástaveca na sekanie (7) môžete umývať v
umývačke riadu.
 Nástavec na sekanie (6), mixovací nástavec z
nerezu (5), telo šľahača (9) poutierajte vlhkou
handričkou a potom utrite do sucha.
Poznámka: Počas spracovania zeleniny s
agresívnym zafarbením, napr. červená kapusta,
môžu byť umelohmotné časti vystavené
odfarbeniu. Toto môžete odstrániť drhnutím takých
povrchov s niekoľkými kvapkami kuchynského
oleja.
GORENJE
VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA
Vyhradzujeme si právo akýchkoľvek
zmien!
26
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
HU
 Enyhén nedves ruhával tisztítsa a készüléket.
 Fokozott körültekintéssel dolgozzon, ha gyerekek
is tartózkodnak a készülék közelében, soha ne
hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
 Tisztítás, szétszerelés, vagy összeszerelés előtt
minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a
készüléket. A tápkábelt mindig a villásdugónál
fogva húzza ki a fali aljzatból.
 A készüléket ne működtesse sérült tápkábellel,
vagy villásdugóval, illetve ha a készüléket leejtette,
vagy az hibásan működik. Azonnal juttassa el a
készüléket a legközelebbi hivatalos
márkaszervizbe (mechanikus, elektromos javítás,
beállítás).
 A gyártó csak az általa ajánlott és forgalmazott
kiegészítők használatát javasolja, ellenkező
esetben fennáll a tűzveszély, illetve áramütés
kockázata.
 Ne töltse túl.
 Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal, pult,
vagy egyéb forró felület fölé.
 A forró felületek elkerülése érdekében használja a
fogantyúkat és gombokat.
 A készüléket, vagy annak részeit ne helyezze forró
felületre vagy annak közelébe (pl. Gáztűzhely,
elektromos tűzhely, forró sütő).
 Ne rongálja a tápkábelt! A készüléket soha ne a
tápkábelnél fogva szállítsa, a tápkábelnél fogva ne
rántsa ki a falból a készüléket.
 Amikor hosszabbítót használ a készülékkel,
minden esetben győződjön meg arról, hogy a
hosszabbító vezetékezése megfelelő, illetve
használható a hálózaton.
 Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a
készüléket, keresse fel a legközelebbi
márkaszervizt.
 Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A
készülék működtetésében járatlan személyek,
gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet
nélkül soha ne használják a készüléket.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a
készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a
készüléket felügyelet nélkül.
 A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a
készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos
felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent
fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha
annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást
kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat
megértették.
Motor egység
Soft Touch Be / Ki gomb
Soft Touch Turbó gomb
Sebességszabályozó gomb
Rozsdamentes vágókés egység
Aprító egység
Aprító kés
Aprító tál
Habverő egység
Habverő
Habverő tál
Kehelyfedél
Használat
Ez a kézi mixer kizárólag háztartási felhasználásra
készült. Csak a háztartásban használt
mennyiségű étel feldolgozására használja!
Őrizze meg a használati utasítást, tárolja elérhető
helyen, és adja át a készülék következő
tulajdonosának. Első használat előtt nedves
ruhával törölje át a készüléket.
A készüléket a hálózati csatlakoztatás előtt
szerelje össze.A nagyobb élelmiszer vágja kb. 2
cm nagyságúra feldolgozás előtt.
A forró alapanyagokat aprítás, illetve edénybe
töltés előtt hagyja lehűlni (max. hőmérséklet:
80°C).
Fontos biztonsági előírások
Figyelem! Amikor elektromos árammal
működtetett készüléket használ, minden esetben
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat
a tűz- és elektromos áramütésveszély, valamint a
személyi sérülések elkerülése érdekében:
 Minden előírást alaposan olvasson el, még
akkor is, ha ismeri a készüléket.
 Az áramütés elkerülése érdekében SOHA NE
MERÍTSE vízbe vagy más folyadékba a
készüléket, a tápkábelt, vagy a villásdugót.
27
 Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a
készülékkel.
 A készülék tisztítását és felhasználói
karbantartását 8 évnél idosebb gyerekek
végezhetik, de csak felügyelet mellett.
 Óvatosan dolgozzon a készülék éles
egységeivel, különösen, amikor kiüríti vagy
tisztítja a kancsó egységet.
 Ne nyúljon az rúdmixer késeihez, kiváltképpen ha
a készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mert a
kések rendkívül élesek!
 Ha a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a fali aljzatból, és vegye ki a
hozzávalókat, amelyek akadályozzák a vágókések
működését.
 Használat vagy tisztítás során nagyon ügyeljen a
késekre és a kombinált tárcsára. Vágóéleik
rendkívül élesek. Fokozott óvatossággal járjon el
azok tisztítása és a tál kiürítése során.
 A tál nem használható mikrohullámú sütőben.
 Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)
kispriccelését a tálból, majd nyomja meg a BE
gombot (2 vagy 3).
 A készüléket a normál vagy a turbó sebesség
gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be. A
normál sebesség gomb használatakor a
sebességválasztó segítségével beállíthatja a
sebességet.
Minél nagyobb a sebesség, annál rövidebb ideig
tart a feldolgozás. A sebesség beállítás
változtatásához fordítsa el a sebességválasztót a
kívánt fokozat irányába a normál sebesség
gombjának megnyomása előtt vagy közben. A
turbó sebesség gomb használatakor a készülék
maximális sebességen üzemel. Ilyenkor nem
módosíthatja a sebességet a sebességválasztóval.
Figyelem! Amikor készen van, először kapcsolja
ki a készüléket, majd emelje ki a keverőfejet a
tálból.
Figyelem! Ne használja folyamatosan 30
másodpercnél hosszabb ideig. Hagyja lehülni
szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból
használni kezdi.
A berendezés az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékairól (WEEE) szóló
2012/19/EU Európai Irányelvnek megfelelő
jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv
európaszerte az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékainak visszaváltására és
újrahasznosítására vonatkozik
Univerzális aprító
Fűszernövények, hagyma, gyümölcs, zöldség, jég,
keménysajt és hús aprítására szolgál.
Figyelem! Hús aprítása előtt távolítsa el az ínakat,
porcokat és csontszövetet. Az univerzális
aprítófejjel nem lehet kávébabot, vagy retket
őrölni.
Használat
A készülék majonéz, páclevek, turmixok, bébiétel,
keverésére, illetve hagyma, jég, vagy főtt
gyümölcsök aprítására szolgál.
Figyelem! A kézi mixer nem alkalmas
burgonyapüré készítésére.
 Helyezze a készüléket egyenletes munkafelületre
és nyomja lefelé. (8).
 Helyezze be a vágókéseket (7).
 Helyezzen ételt a tálba (8).
 Illessze a helyére az aprító toldalékot, forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányba, amíg
ki nem old.
 Csatlakoztassa a készüléket a toldalékhoz,
működtetés alatt folyamatosan nyomja lefelé az
aprítót.
 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
 Fogja meg a készüléket és az aprítót, majd nyomja
meg a START gombot. (2). A sebességszabályozó
gombbal válassza ki a megfelelő sebességet.




Teljesen tekerje le a tápkábelt.
Szerelje fel a keverőfejet a készülékre (5).
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Helyezze a feldolgozni kívánt hozzávalókat a
tartályba vagy tálba.
 Fogja meg a keverő egységet és a tartályt. Nyomja
a keverőfejet az ételbe, elkerülendő annak
28
Figyelem! Ne használja folyamatosan 30
másodpercnél hosszabb ideig. Hagyja lehülni
szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból
használni kezdi.
Megjegyzés: Ha az alapanyagok a tál falára
tapadnak, a gombot felengedve kapcsolja ki a
készüléket, és távolítsa el az odaragadt
alapanyagokat egy spatula segítségével vagy
folyadék hozzáadásával.
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul
a környezet védelméhez.
Habverő
Mielőtt csatlakoztatja a habverőt, ellenőrizze, hogy
a készülék tápkábele ki van-e húzva a fali
aljzatból.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
Illessze a habverő fejet (10) a készülék testéhez
(9). Csavarja be a habverő fejet az óramutató
járásával ellentétes irányban. Csatlakoztassa a
tápkábelt. Helyezze a hozzávalókat a tálba.
Nyomja meg a bekapcsolás gombot, A
sebességszabályozó gombbal válassza ki a
megfelelő sebességet. Használja a tartozék tálat
(11) vagy más tálat.
Figyelem! Ne használja folyamatosan 30
másodpercnél hosszabb ideig. Hagyja lehülni
szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból
használni kezdi.
Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Ne merítse a készüléket folyadékba,
illetve ne mosogassa mosogatógépben.
 Először törölje le nedves, majd száraz ruhával a
készüléket.
 A habverő tál, a habverő, az aprító kés és az aprító
tál moshatóak mosogatógépben.
 A rozsdamentes vágókés egységet, az aprító
egységet és a habverő egységet törölje le először
nedves, majd száraz ruhával.
A GORENJE
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
Megjegyzés: Ha olyan zöldségekkel használja a
készüléket, amelyek agresszív színezőanyagot
tartalmaznak (pl. lilakáposzta) a műanyag
alkatrészek elszíneződhetnek. Csepegtessen
olajat a felületre majd dörzsölje be.
A módosítás jogát fenntartjuk!
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
29
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BG
 Пряко наблюдение е необходимо когато уреда
се използва близо до деца.
 Изключете уреда от електрическата мрежа
преди да сглобявате или разглобявате
приставките.
 Не използвайте уреда ако е повреден кабела
или щепсъла или ако уреда е счупен или
изпускан. Обърнете се към сервиз ако
забележите че уреда е неизправен.
 Не използвайте други приставки, освен тези в
окомплектовката на уреда, Употребата на други
накрайници може д апредизвика токов удър,
може да се нараните.
 Не препълвайте.
 Никога не дърпайте кабела за да извадите от
контакта. Дръжте кабела на разстояние от
източници на топлина, масла и остри предмети.
 Използвайте кухненски ръкавици при допир на
топлите повърхности.
 Не поставяйте уреда близо до горещи
повърхности, които могат да повредят кабела.
 Не повреждайте кабела. Не го дърпайте за да
изключите уреда.
 Когато използвате удължител, уверете се, че е
подходящ за употреба с уреда.
 Уреда е предназначен само за домашна
употреба.
 Поправки могат да извършват само
оторизирани сервизи. Неправомерни поправки
могат да доведат до нежелани наранявания.
 Този уред може да се използва от лица над 8
години и хора с намалени физически,
психически или сетивни способности, или
такива без опит и познания, ако те са под
наблюдение или са били инструктирани по
повод рисковете, които носи употребата на
уреда.
 Деца не бива да си играят с уреда.
 Почистването и поддръжката на уреда не бива
да се извършват от деца под 8 години и не са
под надзор.
 Внимание: може да се нараните с
остриетата на ножовете. Работете с
повишено внимание с тях по време на
употреба или почистване – много са остри.
 Не се допирайте до ножовете на оста на
пасатора, особено когато уредът е включен в
контакта. Ножовете са много остри.
 Ако ножовете заседнат, изключете уреда от
контакта, преди да отстранявате продуктите,
блокирали ножовете.
 Бъдете много внимателни, когато боравите с
режещия блок или комбинирания диск, както
Тяло за управление с мотор
Бутон Включено / Изключено
Турбо бутон
Бутон за контрол на скоростта
Метален пасатор
Тяло за рязане
Нож за рязане
Купа за рязане
Тяло на миксера
Перка за разбъркване
Купа
Капак на разграфената кана
Употреба
Уреда е предназначен за домашна употреба.
Използвайте за обработка на храна в
количества за домашни нужди.
Съхранявайте инструкциите на сигурно място,
при необходимост за в бъдеще. Преди първа
употреба почистете уреда с влажна кърпа.
Преди да включите щепсела в контакта,
сглобете правилно уреда. Нарязвайте едрите
продукти на парчета с големина приблизително
2 см, преди да ги обработвате.
Изчакайте горещите продукти да изстинат,
преди да ги кълцате или изсипвате в
разграфената кана (макс. температура 80°C).
Важни съвети за безопасност
Когато използвате електически уреди, е
необходимо да спазвате основни съвети за
безопасност, включващи следното:
 Прочете внимателно инструкциите преди
употреба.
 Не потапяйте уреда, кабела или щепсъла в
течност за да не предизвикате електрически
удър.
 За да почистите изпозлвайте влажна кърпа.
30
 и когато ги почиствате. Техните режещи ръбове
са много остри. Особено внимавайте, когато ги
почиствате и когато изсипвате купата.
 Купата не е подходяща за употреба в
микровълнови фурни.
 Ниво на шума: Lc< 72 dB[A]
Когато използвате бутона за турбо скорост,
уредът работи на максимална скорост. В този
случай не можете да регулирате скоростта със
селектора за скорост.
Внимание! Когато приключите първо
изключете уреда и тогава извадете пасатора от
купата.
Уредът е обозначен съгласно
Европейска директива 2012/19/EU,
касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО). Директивата очертава
основните принципи, валидни в Европа,
за връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно
оборудване.
Забележка: Да не се обработват повече от
30 секунди без прекъсване. Оставете уреда
да изстине до стайна температура, преди да
продължи обработката.
Универсален нож
Подходящ е за нарязване на подправки,
зеленчици, плодове, лед, твърди сирена и
месо.
Употреба
Внимание! Преди да режете месо първо
отстранете сухожилията и костите.
Универсалния нож не е подходящ за смилане
на кафе и хрян.
Уреда е подходящ за разбъркаване на майонеза,
сокове, шейк, храна за бебета, рязане на
зеленчуци, разбиване на лед, обработка на
плодове и заленчуци.
Внимание! Пасатора не е подходящ за
приготвяне на картофено пюре.
 Поствете уреда (8) върху равна и стабилна
повърхност и натиснете надолу.
 Поставете ножа (7).
 Поставете ножа в купата за рязане (8).
 Поставете тялото за рязане върху купата и
завъртете по посока на часовниковата стрелка
докато пасне на място.
 Поставете тялото за управление и
придържайте плътно притиснато по време на
работа.
 Включете уреда в мрежата..
 Придържайте уреда и натиснете стартовия
бутон (2,3). Използвайте бутона за контрол на
скоростта или турбо бутона.





Развийте кабела докрай.
Поставете металния пасатор (5).
Включете уреда в електрическата мрежа.
Поставете храната в купата.
Хванете и двете блендера и купата. За да се
предпазите от пръскане първо потопете
пасатора в купата и след това натиснете
бутона Включена / Изключено. (2 или 3).
 4 Натиснете и задръжте бутона за нормална
или за турбо скорост, за да включите уреда.
Когато използвате бутона за нормална скорост,
можете да регулирате скоростта със селектора
за скорост. Колкото по-висока е скоростта,
толкова по-кратко време за обработка се
изисква. За да изберете различна настройка за
скорост, завъртете селектора за скорост на
предпочитаната настройка, преди да натиснете
бутона за нормална скорост или докато го
натискате.
Забележка: Ако по стената на каната
залепнат продукти, отпуснете бутона, за да
изключите уреда, и отлепете продуктите с
лопатка или добавете известно количество
течност.
Забележка: Да не се обработват повече от
30 секунди без прекъсване. Оставете уреда
да изстине до стайна температура, преди да
продължи обработката.
31
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
Използване на приставка за
разбиване
Гаранция и сервизно обслужване
Преди да свържете тялото на миксера с тялото
за управление се уверете, че уреда е изключен
от мрежата.
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна
карта). Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
Поставете бъркалката (10) като я притиснете
към тялото на миксера (9). Завъртете тялото на
миксера по посока на часовниковата стрелка.
Включете уреда в мрежата. Поставете
съставките в купата. Натиснете бутона
Включено / Изключено. Използвайте бутона за
контрол на скоростта ил итурбо бутона. Може
да използвате както купата, така и всеки друг
подходящ съд за разбъркване.
Забележка: Да не се обработват повече от
30 секунди без прекъсване. Оставете уреда
да изстине до стайна температура, преди да
продължи обработката.
Почистване и поддръжка
Внимание! Не потапяйте уреда във вода и не
го почиствайте в съдомиална машина.
 Избършете уреда с влажна първо и след това
със суха кърпа.
 В чаша (11), размахване (10), Кълцане купа (8),
нож за кълцане (7) може да се използва в
съдомиялна машина.
 Тяло за рязане (6), Метален пасатор (5), Тяло
на миксера (9) избършете първо с влажен и
след това със суха кърпа.
Gorenje Ви пожелава приятни
часове с използването на уредите.
Забележка: По време на обработка на
зеленчуци със силен цвят, например червено
зеле, пластмасовите части могат да се
оцветят. Това може да се премахне с помощта
н аняколко капки олио за готвене.
Запазваме си правата за
извършване на модификации!
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
32
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PL
 Uważnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi,
nawet jeśli użytkowanie urządzenia nie jest nam
obce.
 Aby zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu
porażenia prądem, urządzenia, kabla lub wtyczki
nie należy zanurzać w wodzie lub w innej cieczy.
 Urządzenie należy czyścić, wycierając zewnętrzną
część jego obudowy wilgotną ściereczką.
 Jeżeli jakiekolwiek urządzenie używane jest przez
dzieci lub też podczas jego użytkowania w pobliżu
znajdują się dzieci, należy mieć wszystko pod
kontrolą. Nigdy nie należy pozostawiać
działającego urządzenia bez nadzoru.
 Gdy urządzenie nie jest używane, podczas
składania i rozkładania oraz przed czyszczeniem,
urządzenie należy zawsze odłączyć z sieci
elektrycznej. Nie należy przy tym nigdy ciągnąć za
kabel.
 Jeżeli uszkodzony jest elektryczny kabel
przyłączeniowy lub wtyczka, jeżeli doszło do
usterki podczas działania urządzenia lub jeżeli
spadło ono na podłogę bądź jest w jakikolwiek inny
sposób uszkodzone, wówczas urządzenia nie
należy używać. Urządzenie wraz z wyposażeniem
należy oddać do najbliższego upoważnionego
serwisu naprawczego, gdzie będzie poddane
przeglądowi i gdzie, jeżeli okaże się to konieczne,
zostaną naprawione jego części elektryczne lub
mechaniczne oraz wykonane zostaną potrzebne
ustawienia.
 Jeżeli pomiędzy urządzeniem a instalacją znajdują
się adaptery lub inne akcesoria, które nie są
sprzedawane czy zalecane przez producenta
urządzenia, wówczas może to spowodować pożar,
porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 Nie należy przepełniać urządzenia.
 Należy uważać, aby elektryczny kabel
przyłączeniowy nie zwisał poza krawędź stołu lub
innej powierzchni roboczej oraz aby nie dotykał
gorących powierzchni.
 Nie należy dotykać gorących powierzchni, używać
należy uchwytów i pokręteł.
 Urządzenia nie należy użytkować w pobliżu
gorących powierzchni (np. kuchenki gazowej bądź
elektrycznej czy też gorącego piekarnika); również
poszczególnych elementów urządzenia nie należy
stawiać w pobliżu tych źródeł ciepła.
 Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla. Nigdy nie
należy nosić urządzenia, trzymając je tylko za
kabel i nigdy nie należy ciągnąć za kabel, jeżeli
zamierza się odłączyć urządzenie z sieci;
prawidłowo należy tego dokonać, trzymając za
wtyczkę.
Część silnikowa
Przycisk szybkości standardowej
Przycisk Turbo
Regulator szybkości
Końcówka blendera
Pokrywka pojemnika
Część tnąca
Miska
Element łączący do trzepaczki
Trzepaczka
Dzbanek
Pokrywka dzbanka
ZASTOSOWANIE urządzenia
Blender jest przeznaczony do użytku w
gospodarstwie domowym, nie jest natomiast
przewidziane jego użytkowanie w lokalach.
Urządzenie należy używać do obróbki takich ilości
produktów spożywczych, które są przyjęte dla
potrzeb gospodarstwa domowego. Instrukcję
obsługi należy chronić przed zniszczeniem i w
razie potrzeby przekazać kolejnemu
użytkownikowi. Przed pierwszym uruchomieniem
blender i przystawki należy wytrzeć wilgotną
ściereczką. Przed podłączeniem do gniazdka
elektrycznego, prawidłowo złóż elementy
urządzenia. Przed zmiksowaniem większe
składniki pokrój na ok. 2 cm kawałki.
Przed rozdrabnianiem lub wlaniem gorących
składników do dzbanka blendera odczekaj, aż
ostygną (maksymalna temperatura to 80°C).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Aby zapobiec niebezpieczeństwom pożaru,
porażenia prądem i/ lub obrażeniom ciała,
podczas używania urządzeń elektrycznych należy
przestrzegać podstawowych przepisów
bezpieczeństwa, między innymi:
33
 Używając przedłużacza lub rozgałęziacza kabla
elektrycznego, należy się upewnić, czy odpowiada
on parametrom urządzenia.
 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym.
 Nie należy próbować naprawić urządzenia
samemu. Należy je oddać do najbliższego serwisu
naprawczego lub upoważnionego dystrybutora.
 Ostrożnie należy obchodzić się z ostrymi nożami,
szczególnie uważając podczas ich wyjmowania lub
podczas opróżniania naczynia oraz czyszczenia.
 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez
osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia
pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają
niebezpieczeństwa związane
 z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować,
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci
powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i
przeprowadzać konserwacji urządzenia bez
nadzoru.
 Nie dotykaj ostrzy końcówki blendera, zwłaszcza
gdy wtyczka urządzenia jest włożona do gniazdka
elektrycznego. Ostrza są bardzo ostre.
 W przypadku zablokowania ostrzy przed
usunięciem składników, które je blokują, wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
 Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu
lub czyszczeniu części tnącej lub tarczy
uniwersalnej. Ostrza ich elementu tnącego są
bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas ich
mycia i podczas opróżniania pojemnika.
 Pojemnik nie jest odpowiedni do użytku w
mikrofalówce.
 Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)
 Całkowicie należy odwinąć elektryczny kabel
przyłączeniowy.
 Przystawkę blendera (5) należy zamocować do
urządzenia, obracając ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, dopóki nie zaskoczy.
 Wtyczkę należy umieścić w gniazdku.
 Do załączonego lub innego naczynia należy
włożyć produkty spożywcze.
 Blender i naczynie należy przytrzymywać ręką.
Aby jedzenie nie rozpryskiwało się wokół, blender
należy najpierw zanurzyć w naczyniu i dopiero
potem przycisnąć przycisk włącznika (2 lub 3).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkości
standardowej lub przycisk Turbo, aby włączyć
urządzenie.
W przypadku używania przycisku szybkości
standardowej można regulować szybkość za
pomocą regulatora szybkości. Im większa
szybkość, tym krótszy czas przygotowania. Aby
wybrać inną szybkość, przekręć regulator na
wybrane ustawienie przed lub w trakcie naciskania
przycisku szybkości standardowej.
 W przypadku używania przycisku Turbo
urządzenie działa z maksymalną szybkością. Nie
można wtedy regulować szybkości za pomocą
regulatora.
Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z
europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta
reguluje wymogi dotyczące zbierania i
zagospodarowywania zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego,
obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
Uwaga: Blender należy najpierw wyłączyć, a
następnie wyjąć z naczynia.
UWAGA: Urządzenie nie powinno działać bez
przerwy dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie
włączaj urządzenia gdy jest puste.
Uniwersalny malakser
Do rozdrabniania ziół, cebuli, owoców, warzyw,
lodu, twardego sera i mięsa.
Sposób użycia
Ostrzeżenie! Przygotowując mięso, należy
usunąć kości, chrząstki i ścięgna. Uniwersalny
malakser nie jest przystosowany do rozdrabniania
ziaren kawy lub chrzanu.
Do miksowania majonezów, sosów, napojów,
jedzenia dla niemowląt oraz do rozdrabniania
cebuli, lodu, gotowanych warzyw i owoców.
Ostrzeżenie! Blender nie jest przeznaczony do
przygotowywania ziemniaków puree.
34
 Przystawkę do miksowania (10) należy umieścić w
nadstawce do miksowania, którą należy
umocować, obracając ją do oporu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
 Wtyczkę należy umieścić w gniazdku.
 Do naczynia należy włożyć produkty spożywcze.
 Przytrzymując urządzenie i naczynie, należy
przycisnąć przycisk włącznika (2). Zastosować
można pokrętło do ustawiania prędkości (4) lub
przycisk szybkiego działania.
 Do miksowania należy używać załączonego bądź
innego naczynia.
 Nadstawkę malaksera (8) należy postawić na
gładkiej, czystej powierzchni roboczej i przycisnąć
ją w dół.
 Umocować należy nóż (7).
 Do naczynia malaksera należy włożyć produkty
spożywcze (8).
 Na nadstawce malaksera należy umieścić
przystawkę blendera, obracając ją do oporu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 Do przystawki należy zamocować jednostkę
napędu, podczas rozdrabniania urządzenie należy
mocno przyciskać w dół.
 Wtyczkę należy umieścić w gniazdku.
 Przytrzymując urządzenie i malakser, należy
przycisnąć przycisk włącznika (2). Zastosować
można pokrętło do ustawiania prędkości (4) lub
przycisk szybkiego działania.
UWAGA: Urządzenie nie powinno działać
nieprzerwanie więcej niż 10. Nigdy nie należy
włączać pustego urządzenia.
UWAGA: Urządzenie nie powinno działać bez
przerwy dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie
włączaj urządzenia gdy jest puste.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Ostrzeżenie! Urządzenia nie należy zanurzać w
wodzie lub myć w zmywarce.
 Przetrzyj urządzenie wilgotną a następnie suchą
szmatką.
 Dzbanek (11), trzepaczkę (10), miskę (8), część
tnącą (7) można myć w zmywarce do naczyń.
 Pokrywkę pojemnika (6), końcówkę blendera (5),
element łączący do trzepaczki (9) przetrzyj
wilgotną szmatką lub umyj pod bieżącą wodą za
pomocą szczoteczki.
Uwaga: Jeśli składniki pozostaną na ściance
pojemnika, puść przycisk, aby wyłączyć
urządzenie i zbierz je za pomocą łopatki lub
dodając płynu.
UWAGA: Urządzenie nie powinno działać bez
przerwy dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie
włączaj urządzenia gdy jest puste.
Uwaga: Podczas obróbki, na przykład czerwonej
kapusty, plastykowe części zabarwiają się na
czerwono. Tę czerwoną warstwę można usunąć
przy pomocy kilku kropel oleju jadalnego.
Sposób użycia przystawki do
miksowania
Zanim przystawka do miksowania zostanie
podłączona do jednostki napędu, należy
sprawdzić, czy urządzenie nie jest podłączone do
sieci elektrycznej.
35
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego
nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
czystego środowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie
problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum
pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie
(numer telefonu znajduje się na międzynarodowej
karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma
takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PRZY UŻYTKOWANIU
BLENDERA!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
36
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UK
правил безпеки, складовою частиною яких є
наступне:
 Уважно прочитайте інструкції від початку до
кінця, навіть якщо Вам добре знайомий
даний прилад.
 Щоб уникнути враження електричним струмом
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ прилад, штепсель або шнур
живлення у воду чи іншу рідину.
 Щоб почистити прилад, просто протріть його
вологою ганчіркою.
 Будьте особливо уважні, якщо Ви користуєтеся
приладом у присутності дітей, або самі діти
користуються приладом. Ніколи не залишайте
працюючий прилад без нагляду.
 Прилад треба обов’язково відключити та
витягнути штепсель з розетки, якщо Ви не
користуєтеся ним, перед тим, як надіти або
зняти його частини, і перед чищенням. Щоб
витягнути штепсель з розетки, тримайте його
рукою і тягніть на себе. Ніколи не тягніть за
шнур живлення.
 Не користуйтеся приладом, якщо шнур
живлення або штепсель пошкоджено, якщо в
його роботі виникли певні несправності, якщо
він падав і має будь-які пошкодження.
Зверніться до найближчого авторизованого
сервісного центру з проханням про огляд
Вашого приладу та аксесуарів для усунення
механічних пошкоджень, ремонту електрики
або регулювання роботи.
 Користування приладдям та аксесуарами, які
не рекомендовані або не продаються
виробником даного приладу, можуть стати
причиною виникнення пожежі, травмування або
враження електричним струмом.
 Не перевантажуйте прилад.
 Шнур живлення не повинен звисати з краю
столу або іншої поверхні, на якій Ви працюєте із
приладом, а також, він не повинен торкатися
гарячої поверхні.
 Уникайте контакту з гарячими поверхнями,
користуйтеся ручками.
 Не працюйте і не розташовуйте будь-які
частини приладу на, або поблизу гарячих
поверхонь (напр., газові та електричні
конфорки, розігріта духовка).
 Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до
прибору, лише за умови постійного нагляду
дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з
приладом. За умови чітких інструкцій,
роз’яснень з приводу безпечного використання
або під наглядом дорослої здорової людини ,
даним приладом можуть користуватись діти
старші за 8 років, люди з послабленими
фізичними, чутливими та психічними
Основний блок
Кнопка включення/виключення
Кнопка ТУРБО
Регулятор швидкості обертання
Ніжка блендера з нержавіючої сталі
Насадка подрібнювача
Універсальний подрібнювач
Чаша
Змінна насадка
Вінчик
Стакан для перемішування
Кришка чаші
Користування приладом
Цей ручний блендер призначений для
використання у домашньому господарстві, він
не розрахований на промислове використання.
За допомогою цього приладу можна
переробити тільки таку кількість продуктів, яку
ми зазвичай використовуємо вдома.
Зберігайте, будь ласка, цю інструкцію в
надійному місці. Якщо Ви передаватиме цей
прилад сторонній особі, передайте його разом
із цією інструкцією. Перед першим
користуванням протріть ручку блендера
вологою ганчіркою.
Перед тим, як вставити шнур у розетку, зберіть
пристрій належним чином. Перед тим, як
обробляти великі продукти, поріжте їх на
шматки прибл. 2 см. Перед тим, як подрібнити
чи влити продукти у чашу, дайте їм охолонути
(макс.температура 80°C).
Важливі застереження
Під час користування електричними
приладами, щоб уникнути ризику виникнення
пожежі, враження електричним струмом та/або
травмування, треба дотримуватися основних
37










 Повністю розмотайте шнур живлення.
 Приєднайте ніжку блендера до основного блоку
(5).
 Вставте штепсель у розетку.
 Покладіть продукти у стакан для змішування
або інший прийнятний посуд.
 Блендер і стакан треба міцно тримати в руках.
Щоб уникнути розбризкування, спочатку треба
занурити ніжку блендера у продукти, які треба
переробити, і тільки після цього натиснути
кнопку включення ON (2 або 3).
 Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте
кнопку звичайної швидкості або
турбошвидкості.
Натискаючи кнопку звичайної швидкості, можна
налаштовувати швидкість за допомогою
селектора швидкості. Що вища швидкість, то
менше часу потрібно для обробки продуктів.
Щоб вибрати інше налаштування швидкості,
поверніть селектор швидкості у потрібне
положення перед тим, як натиснути кнопку
звичайної швидкості, або під час її
натиснення.
Якщо вибрано турбошвидкість, пристрій працює
із максимальною швидкістю. У такому випадку
налаштовувати швидкість за допомогою
селектора швидкості неможливо.
здібностями, особи без досвіду використання
прилада.
Не перекручуйте шнур. Ніколи не тримайте
прилад за шнур і не тягніть за нього, щоб
вимкнути прилад з електромережі.
Якщо Ви користуєтеся подовжувачем,
переконайтеся, що він має сертифікат і
прийнятний для використання з даним
приладом.
Цей продукт призначений тільки для
використання у домашньому господарстві.
Не намагайтеся самостійно ремонтувати
прилад; зверніться до найближчого сервісного
центру або авторизованого сервісного центру
по допомогу.
Обережно поводьтеся із гострими лезами,
особливо коли знімаєте їх, забираєте
інгредієнти з чаші та під час чищення.
Не торкайтеся ножів корпуса блендера,
особливо якщо пристрій під’єднано до розетки.
Леза дуже гострі.
Якщо до ножів прилипають продукти, перед тим
як чистити ножі, витягніть штекер із розетки.
Будьте обережні під час роботи або чищення
ріжучого блока чи комбінованого диска. Леза
дуже гострі. Будьте особливо обережні, коли
чистите їх та спорожняєте чашу.
Чаша не придатна для використання у
мікрохвильових печах.
Рівень шуму: Lc < 72 дБ (A)
Увага! Перед тим, як витягти блендер з стакану
із переробленими продуктами, його треба
вимкнути.
Цей прилад має маркування відповідно
вимогам Європейської Директиви 2012/19/EU
про електричні та електронні прилади, що
відпрацювали свій термін (WEEE). У цій
директиві наведені правила, що діють по всій
території ЄС щодо прийому та утилізації
старих приладів.
Попередження: не користуйтеся приладом
більше, ніж 30 секунд без перерви. Прилад
повинен охолонути до кімнатної
температури, перед тим як Ви продовжите
використання.
Універсальний подрібнювач
Робота з приладом
Ним можна користуватися для подрібнення
зелені, ріпчастої цибулі, фруктів, овочів, льоду,
твердого сиру та м'яса.
Блендер використовується для приготування
майонезу, підливи, шейків, дитячого
харчування, а також для шаткування цибулі,
льоду, готування фруктів та овочів.
Увага! Блендер не призначений для
приготування картопляного пюре.
Увага! Перед подрібненням м'яса з нього треба
видалити хрящі, кістки та сухожилля.
Універсальний подрібнювач не призначений
для подрібнення кавових зерен або редьки.
38
 Помістіть прилад (8) на рівну стійку робочу
поверхню і притисніть його.
 Вставте ніж (7).
 Помістіть продукти у стакан (8).
 Установіть на універсальний подрібнювач
насадку і повертайте її за рухом стрілки
годинника, поки її не буде зафіксовано.
 Вставте основний блок блендера у насадку,
притисніть його і міцно утримуйте у такому
положенні протягом усього часу роботи.
 Вставте штепсель у розетку.
 Міцно тримайте в руках основний блок
блендера і універсальний подрібнювач,
натисніть кнопку вмикання (2). Користуйтеся
регулятором швидкості обертання. Щоб обрати
необхідну швидкість або натисніть кнопку
ТУРБО.
температури, перед тим як Ви продовжите
використання.
Чищення та догляд
Увага! Не занурюйте прилад у воду і не мийте
його у посудомийній машині.
 Витріть прилад спочатку вологою ганчіркою,
потім сухою.
 Стакан (11), вінчик (10), чаша для
подрібнювання (8), універсальний подрібнювач
- леза (7) можна мити у посудомийній машині.
 Насадку подрібнювача (6), ніжку блендера із
нержавіючої сталі (5), змінну насадку (9) для
очищення необхідно витерти спочатку вологою,
потім сухою ганчіркою.
Зауваження: під час подрібнення овочів, що
мають яскравий колір, напр. червонокачанна
капуста, пластмасові частини забруднюються.
Цей кольоровий наліт можна видалити з
поверхні пластмасовий деталей за допомогою
кількох крапель рослинної олії.
Попередження: не користуйтеся приладом
більше, ніж 30 секунд без перерви. Прилад
повинен охолонути до кімнатної
температури, перед тим як Ви продовжите
використання.
Навколишнє середовище
Користування вінчиком для
збивання
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
Перед тим як установити вінчик для збивання
на основний блок блендера переконайтеся, що
блендер відключений від електромережі.
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
Вашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера або у відділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Вставте вінчик (10) у змінну насадку (9).
Закріпіть вінчик для збивання на основному
блоці, повернувши його проти руху стрілки
годинника. Вставте штепсель у стандартну
розетку. Покладіть продукти, які треба змішати,
у чашу. Натисніть кнопку вкл./викл.. За
допомогою регулятора швидкості обертання
оберіть необхідну швидкість або натисніть
кнопку ТУРБО.
Для збивання Ви можете використовувати
стакан (11) або інший посуд.
GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ СПРАВЖНЄ
ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ
ВАШИМ ПРИЛАДОМ
Ми зберігаємо за собою право на будь-які
модифікації!
Попередження: не користуйтеся приладом
більше, ніж 30 секунд без перерви. Прилад
повинен охолонути до кімнатної
39
ISTRUZIONI D'USO
IT
 Per evitare la folgorazione non dovete immergere il
cavo o la spina nell'acqua o altri liquidi.
Questo apparecchio dispone di
cotrassegno ai sensi della direttiva
europea 2012/19/EU in materia di
apparecchi elettrici ed elettronici (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Questa direttiva definisce le norme
per la raccolta e il riciclaggio degli
apparecchi dimessi valide su tutto il
territorio dell'Unione Europea.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 L'apparecchio va pulito usando una spugna umida
con la quale passate l'esterno d'apparecchio.
 Quando non usate l'apparecchio, lo state
montando o smontando, dovete staccare la spina
dalla rete elettrica, altrettanto prima della pulizia.
Non tirate il cavo, ma la spina.
 Non usate l'apparecchio se il cavo di collegamento
o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio è
danneggiato o è caduto a terra. Restituite
l'apparecchio al Servizio d'Assistenza dove sarà
controllato e riparato – sia la parte meccanica che
elettrica.
 Se usate gli accessori che non vende o consiglia il
produttore, c'è il rischio d'incendio, folgorazione o
danni fisici.
 Non riempite troppo l'apparecchio.
 Fate attenzione al cavo di collegamento che
passando sopra il tavolo di lavoro non viene in
contatto con le superfici calde.
 Non toccate le superfici calde, usate manopole e
tasti.
 Non usate l'apparecchio nelle vicinanze delle
superfici calde (p.e. cucina a gas, forno), altrettanto
non posizionate l'apparecchio vicino ai fonti di
calore.
 Fate attenzione al cavo a non danneggiarlo. Non
portare l'apparecchio tenendolo per il cavo, non
tirate il cavo per togliere la spina dalla presa
elettrica.
 Se usate la prollunga o il divisore per il cavo
elettrico, fate attenzione che corrisponde alle
richieste d'apparecchio.
 L'apparecchio deve essere usato
esclusivamente nell'ambito domestico.
 Non cercate di riparare da soli l'apparecchio.
Portatelo nel servizio d'assistenza più vicino.
 Questa apparecchiatura può essere utilizzata da
bambini di età superiore a 8 anni e da persone con
ridotte capacità mentali, sensoriali o fisiche oppure
con poca esperienza o conoscenza solo se
sorvegliate o precedentemente istruite in merito
all’utilizzo sicuro dell’apparecchiatura e se hanno
compreso i rischi che comporta. I bambini devono
Corpo motore
Soft/Touch tasto per accensione/spegnimento
Soft/Touch tasto per funzionamento TURBO
Tasto per impostare velocità
Gambo frullatore
Attacco per lama
Lama per tritare
Contenitore tritatutto
Attacco per frusta
Frusta
Brocca
Coperchio per brocca
Come usare l'apparecchio
Il Vostro frullatore serve per un'uso domestico e
non può essere usato nei locali pubblici. Va usato
per frullare le quantità del cibo che si usano
nell'ambiente domestico. Le istruzioni d'uso vanno
lette e passate all'utente che usa
l'elettrodomestico. Prima del primo uso, pulire
l'apparecchio ed i suoi accessori con una spugna
umida. Montare bene l'apparecchio prima di
inserire la spina nella presa.I pezzi più grandi
vanno tagliati ai dadi di diametro di 2 cm. Gli
ingredienti caldi, prima di essere messi o frullati
nella brocca,vanno raffreddati. (la temperatura più
alta di 80 °C).
Importanti avvertenze di sicurezza
Per evitare il rischio di incendio, folgorazione o
danni alle persone, bisogna seguire le basi delle
istruzioni di sicurezza, fra le quali:
 Leggere attentamente le istruzioni d'uso, anche
se conoscete l'apparecchio.
40






usare il forno soltanto in presenza di un adulto. La
pulizia e la manutenzione non devono essere
eseguite dai bambini a meno che questi non
abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
Maneggiate con cura le lame, soprattutto
durante lo svuotamento del recipiente e la
pulizia.
Non toccate le lame del tritatutto, soprattutto
quando l'apparecchio è sotto tensione elettrica. Le
lame sono molto taglienti.
Se le lame si incastrano, staccate la spina
dell'apparecchio e solo allora togliete il cibo dalle
lame, per liberarle.
Fate particolare attenzione durante l'uso o la
pulizia dell'unità per tritare, poichè le lame sono
molto taglienti. Maneggiate con cura le lame,
soprattutto durante lo svuotamento del recipiente e
la pulizia .
Il contenitore non va usato nel forno a microonde.
Livello di rumore: Lc < 72 dB (A)
ATTENZIONE: L'apparecchio non deve
funzionare ininterrottamente per più di 30
secondi. Non accendete l'apparecchio a
vuoto.
Nota: Il frullatore prima va spento e poì tirato fuori
dal cibo.
Tritatutto universale
Per tritare spezie, cipolla, frutta, ghiaccio, verdura,
formaggio stagionato e carne.
Avvertenza! Prima di iniziare a tritare la carne,
togliere il muscolo, le ossa.. Il tritatutto universale
non è adatto per macinare i chicchi di caffè o il
rafano.
Uso
Per preparare maionese, salse, bevande, cibo per
bambini e per tritare cipolla, ghiaccio, frutta e
verdura cotta.
Attenzione! Il frullatore non è adatto per fare il
purè di patate.
 Posizionare il contenitore per tritare (8) sulla
superficie liscia, pulita e spingetelo in giù.
 Montare la lama per tritare (7).
 Inserire gli ingredienti nel contenitore.
 Coprire il contenitore con l'attacco per tritare (6), e
giratelo nel senso antiorario (sentite il »clic«).
 Montare sull'attacco del tritatutto (6)il corpo motore
(1) (sentite il »clic«
 Tenete l'apparecchio e il tritatutto e premete il tasto
per l'accensione (2) con l'uso del tasto per
l'impostazione di velocità (4) o il tasto per il
funzionamento TURBO (3).
 Sciogliere completamente il cavo di collegamento.
 Collegare il gambo frullatore (5) al corpo motore (1)
girandolo nel senso orario finchè non entri in sede.
 Inserire nel contenitore gli ingredienti.
 Tenete l'apparecchio e il contenitore e premete il
tasto d'accensione.
 Per accendere l'apparecchio premete e tenete
premuto il tasto per la velocità normale (2) o il tasto
per la velocità turbo (3).
Se usate il tasto per la velocità normale, lo potete
impostare con la scelta della velocità (4). Più alta è
la velocità, più breve è il tempo di lavorazione. Per
scegliere le altre impostazioni di velocità girate
sulla scelta di velocità (3) prima o mentre premete
il tasto per la velocità normale (2). Durante l'uso del
tasto TURBO (3) l'apparecchio funziona con la
massima velocità. Qui non potete regolare la
velocità.
Nota: Se gli ingredienti si attaccano all’interno del
contenitore, lasciate il tasto per spegnere
l’apparecchio e togliete gli ingredienti con la
spatola o aggiungete un po’ di liquidi.
ATTENZIONE: L'apparecchio non deve
funzionare ininterrottamente per più di 30
secondi. Non accendete l'apparecchio a
vuoto.
41
GARANZIA E ASSISTENZA
Uso della frusta
Per avere le informazioni in caso di problemi, vi
potete rivolgere al centro d'assistenza Gorenje nel
Vostro paese (il numero di telefono trovate nel
documento di garanzia internazionale). Se nel
Vostro paese questo centro non esiste, rivolgetevi
al venditore Gorenje o al reparto Gorenje per
piccoli elettrodomestici.
Verificare, prima di inserire la frusta al corpo
motore, se l'apparecchio è collegato alla rete
elettrica.
Solo per l'uso personale!



Inserire la frusta (10) nell’attacco per frullare
(9) e girarlo in senso orario (si sente« clic«).
Versare gli ingerdienti nel contenitore.
Tenere l'apparecchio e tritatutto e premere il
tasto per l'accensione (2) con l'uso del tasto per
l'impostazione di velocità (4) o il tasto per il
funzionamento TURBO (3).
ATTENZIONE: L'apparecchio non deve
funzionare ininterrottamente per più di 30
secondi. Non accendete l'apparecchio a
vuoto.
.
PULIZIA E CURA
Avvertenza! Non immergere l'apparecchio
nell'acqua e non lavarlo in lavastoviglie.

L'apparecchio va pulito con una spugna umida
e una asciutta.

Brocca (11), frusta (10), contenitore per tritare
(8), lama per tritare (7) – possono essere lavati in
lavastoviglie.

Attacco per tritare (6), gambo frullatore (5),
attacco per frullare (9)- vanno passati con un
panno umido o lavato con una spazzola sotto
l'acqua corrente.
GORENJE VI AUGURA TANTE
SODDISFAZIONI NELL'USO DEL
VOSTRO FRULLATORE!
Nota: Se tritate la verza rossa – quest'ultima può
lasciare i residui rossi sulle parti in plastica. Il
colore rosso va eliminato con qualche goccia d'olio
da cucina.
Ci prendiamo il diritto delle variazioni!
AMBIENTE
L'apparecchio non va gettato insieme con gli altri
elettrodomestici, ma va deposto nei posti di
riciclaggio. Cosi aiuterete a rispettare l'ambiente.
42
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
РУС
том числе следующие, во избежание риска
пожара, удара электрическим током и
получения травмы:

Внимательно прочитайте все
инструкции, даже если прибор вам уже
знаком.

Во избежание риска удара электрического
тока НЕ ПОГРУЖАЙТЕ прибор, сетевой
шнур или штепсель в воду или другую
жидкость.

Для чистки прибора протрите внешнюю
поверхность влажной тканью.

Необходим строгий надзор, когда прибор
используется или находится рядом с
детьми. Никогда не оставляйте прибор
без присмотра.

Отключайте прибор и отсоединяйте
штепсель от розетки, когда он не
используется, перед сборкой или
разбором, а также перед чисткой. Для
отсоединения возьмитесь за штепсель и
вытяните его из розетки. Никогда не
тяните за шнур.

Не эксплуатируйте прибор с
поврежденным шнуром или штепселем,
если в работе прибора есть неполадки, а
также если вы его уронили или повредили
каким-либо иным способом. В таких
случаях, передайте прибор в полном
комплекте вашей ближайшей
авторизированной службе сервиса на
осмотр, электрический ремонт,
механический ремонт или наладку.

Использование приспособлений или
дополнений, не рекомендованных или не
предоставленных производителем
данного прибора, может привести к
пожару, удару электрическим током или
травме.

Не переполняйте прибор.

Не оставляйте шнур болтающимся на
краю стола, или соприкасающимся с
нагретой поверхностью.

Не эксплуатируйте и не помещайте
любую часть данного прибора на
нагретую поверхность или возле нее
(например, газовая или электрическая
горелка или нагретая печь).

Никогда не тяните прибор за шнур и не
дергайте за него, чтобы отсоединить от
розетки, вместо этого, возьмитесь за
штепсель и вытяните из розетки.

При использовании удлинителя
убедитесь, что удлинитель правильно
подсоединен и соответствует стандартам.
Моторный блок
Кнопка включения / выключения
Кнопка «Турбо»
Регулятор скорости
Блендерная насадка из нержавеющей
стали
6. Крышка-держатель измельчителя
7. Нож измельчителя
8. Чаша измельчителя
9. Держатель венчика
10. Венчик
11. Мерный стакан
12. Крышка мерного стакана
1.
2.
3.
4.
5.
Инструкция по эксплуатации
Данный погружной блендер – бытовой
прибор и не предназначен для
коммерческого использования. Пользуйтесь
им для приготовления пищи в обычных
количествах в домашних условиях.
Сохраните эти инструкции в надежном
месте и передавайте их вместе с прибором
в случае смены пользователя. Перед
первой эксплуатацией прибора, протрите
ручку блендера влажной тканью.
Прежде чем подключать прибор к сети
электропитания, проверяйте правильность
сборки. Перед тем, как готовить пищу в
блендере, всегда нарезайте ее на
небольшие кусочки (около 2 см). Если
собираетесь измельчать или помещать
горячие продукты в мерный стакан, давайте
им остыть (максимальная температура
продуктов 80°C).
Важно! Меры безопасности
Внимание! При использовании приборов,
работающих от сети, следует всегда
соблюдать основные меры безопасности, в
43







Данный прибор предназначен только
для бытового использования.
Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать прибор; при
возникновении неполадок отнесите
прибор в ближайший сервис-центр или
уполномоченному сервисному агенту на
ремонт.
Обращайтесь осторожно с острыми
лезвиями, особенно во время снятия
или опорожнения контейнера и во
время мытья.
Этим прибором могут пользоваться дети,
старше 8 лет; лица с ограниченными
физическими, чувствительными и
умственными способностями; лица, не
имеющие опыта работы с устройством и
не знающие как им пользоваться только
под контролем и руководством лиц,
обеспечивающих безопасное
использование и связанных с ним рисков.
Следите, чтобы дети не играли с
прибором.
Чистка и обслуживание не должны
проводиться детьми младше 8 лет, либо
под контролем взрослых.
Уровень шума 72 дБ (A).






Распрямите сетевой шнур.
Прикрепите блендерную насадку (5) к
моторному блоку (1).
Включите сетевой шнур в розетку.
Наполните продуктами мерный стакан
или другую подходящую ёмкость.
Возьмитесь одной рукой за блендер, а
другой за чашу. Чтобы не допустить
разбрызгивания, сначала погрузите
блендер в продукт, а затем нажмите
кнопку «ВКЛ» (2 или 3).
Чтобы включить прибор, нажмите и
удерживайте кнопку включения обычного
скоростного режима или кнопку
включения турборежима.
При использовании обычного скоростного
режима можно устанавливать скорость с
помощью переключателя скорости. Чем
выше скорость, тем меньше времени
требуется для обработки продуктов.
Для выбора режима скорости поверните
переключатель скорости в нужное
положение перед нажатием или во время
нажатия кнопки обычного скоростного
режима.
При использовании турборежима прибор
работает на максимальной скорости. В этом
случае нельзя менять режимы скорости с
помощью переключателя.
Это оборудование промаркировано в
соответствии с европейской
директивой 2012/19/EU об отходах
электрического и электронного
оборудования (WEEE).
Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС
требования по сбору и устранению
отходов электрического и
электронного оборудования.
Сборка
Прибор предназначен для приготовления
майонеза, коктейлей, соусов, детского
питания, а также для для измельчения лука,
льда, предварительно подготовленных
фруктов и овощей.
Внимание! По окончанию работы сначала
отключите блендер, а затем вынимайте его из
чаши.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
прибор непрерывно более 30 секунд.
Дайте прибору остыть до комнатной
температуры и продолжайте работу.
Внимание! Погружной блендер не
предназначен для приготовления
картофельного пюре.
Использование универсального
измельчителя
Используется для мелкой нарезки зелени,
лука, фруктов, овощей, твердого сыра и
мяса.
Внимание! Перед рубкой мяса удалите
жилы, хрящи и костные ткани.
44
Универсальный измельчитель не
предназначен для молки кофейных зерен и
приготовления хрена.









Поместите чашу измельчителя (8) на
ровную, твердую рабочую поверхность .
Вставьте внутрь нож измельчителя (7).
Положите продукты в чашу измельчителя
(8).
Поместите крышку-держатель
измельчителя (6) сверху.
Установите моторный блок (1) на крышкудержателя измельчителя (6) до
защелкивания.
Включите штепсель в сетевую розетку.
Придерживая прибор и чашу
измельчителя (8), нажмите кнопку
включения (2). Используйте ручку
регулятора скорости (4) для выбора
скорости или нажмите на кнопку «Турбо»
(3).



Вставьте венчик (10) в держатель (9).
Присоедините держатель венчика к
моторному блоку, зафиксировав по
часовой стрелке.
Включите штепсель в сетевую розетку.
Поместите ингредиенты, которые нужно
взбить, в чашу.
Нажмите кнопку включения/выключения
(2,3). Воспользуйтесь ручкой
регулятора скорости для выбора
скорости (4) или нажмите на кнопку
«Турбо» (3).
Вы можете использовать мерный стакан (11)
или другую емкость для взбивания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
прибор непрерывно более чем 30 секунд.
Дайте прибору остыть до комнатной
температуры и продолжайте работу.
Примечание. Если частицы продуктов
остаются на стенках чаши, отпустите
кнопку, чтобы выключить прибор, уберите
частицы лопаточкой или добавьте
немного жидкости.
ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание! Не погружайте прибор в воду и
не мойте его в посудомоечной машине.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
прибор непрерывно более чем 30 секунд.
Дайте прибору остыть до комнатной
температуры и продолжайте работу.
 Для чистки протрите прибор сначала
влажной, затем сухой тканью.
 Мерный стакан (11), венчик (10), чашу
измельчителя (8), нож измельчителя (7) вы
можете мыть отдельно в посудомоечной
машине.
 Крышку-держатель измельчителя (6),
блендерную насадку (5), держатель венчика
(10) протирайте сначала влажной, затем
сухой тканью.
Использование венчика
Перед присоединением венчика к
моторному блоку (1), убедитесь, что прибор
отсоединен от сети.
Примечание: Во время приготовления
овощей с ярким окрасом, например,
краснокочанной капусты, пластмассовые
части могут подвергнуться окрашиванию.
Для очистки протрите окрашенную
поверхность растительным маслом.
45
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду.
Гарантия и обслуживание
При возникновении неисправностей
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр. Список авторизованных сервисных
центров вы можете найти в брошюре
«Гарантийные обязательства» и на сайте
www.gorenje.ru.
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений.
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!
1508001
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement