Gorenje R401W Kráječ potravin Ръководство за употреба

advertisement

Gorenje R401W Kráječ potravin Ръководство за употреба
R401W
REZALNI STROJ
REZALICA
ÐÅÆÀ×
FOOD SLICER
KRÁJAÈ
KRÁJEÈ POTRAVIN
FELIATOR
SZELETELÕ
ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀ ÐÅÇÀ×ÊÀ
KRAJALNICA
ÑËÀÉÑÅÐ
Ëîìòåðåçêà
ALLESSCHNIDER
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Instrucþiuni de utilizare
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obs³ugi
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Használati útmutató
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Gebrauchsanleitung
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
CZ
SK
PL
BG
H
UA
RU
DE
2
Da se izognete tveganjem, prepustite
vsa popravila aparata pooblaščenemu
serviserju, ki lahko npr. zamenja
poškodovano priključno vrvico.
Da bi preprečili nevarnost, nikoli ne
priklopite tega aparata na zunanjo
elektronsko uro, časovno stikalo ali
sistem za daljinsko upravljanje.
Po uporabi aparata, če aparat ni pod
nadzorom ali če je aparat poškodovan oz.
ne deluje pravilno, vedno izvlecite
priključno vrvico iz vtičnice.
Nikoli ne pustite aparata brez nadzora,
kadar je vklopljen!
Ne vlecite priključne vrvice preko ostrih
robov. Da preprečite poškodbe,
prepustite vsa popravila, npr. menjavo
poškodovane priključne vrvice,
pooblaščenemu serviserju.
Ko je aparat odslužen, poskrbite, da ga
ne bo več mogoče uporabljati.
Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi,
gibalnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali
oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če aparat uporabljajo pod
ustreznim nadzorom ali po navodilih
oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.
Otroci aparata ne smejo uporabljati .
Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata,
in jim preprečite, da bi se igrali z njim.
Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne
opravljajo vzdrževalnih opravil na
njem.
Aparat in napajalni kabel naj ne bo
dosegljiv otrokom.
Vtičnica, na katero je priključen aparat,
mora biti dostopna ter ozemljena v skladu
s tehničnimi specifikacijami.
Aparat je primeren le za rezanje trde
hrane, npr. kruha, klobas in poltrdih
sirov. Rezanje drugih snovi (npr. lesa)
ali zelo trde hrane (kosti, trdi siri,
globoko zamrznjena hrana) ni
dovoljeno.
SL
KOVINSKI REZALNI STROJ R401W
Ta aparat je namenjen samo uporabi v
gospodinjstvu ali podobnih neindustrijskih
okoljih.
Neindustrijska okolja pomenijo npr.
uporabo v kuhinjah za zaposlene v
trgovinah, pisarnah, kmetijskih ali drugih
poslovnih podjetjih ter uporabo s strani
gostov v prenočiščih, manjših hotelih in
podobnih obratih.
Aparat uporabljajte le za rezanje hrane v
količinah, ki so običajne za gospodinjstva.
Prosimo, hranite navodila za uporabo na
varnem mestu. Če aparat prodate ali
podarite, mu priložite tudi navodila.
VARNOSTNA NAVODILA
Nevarnost poškodb z ostrim
rezilom!
Rezilo je zelo ostro.
Ne dotikajte se rezila z rokami.
Po izklopu aparata pogon rezila kratek
čas še deluje. Počakajte, da se rezilo
povsem ustavi!
Ko zaključite z uporabo aparata,
nastavite širino reza na 0.
Aparat vedno uporabljajte z drsno mizo
in držalom, razen če to ni možno
zaradi velikosti ali oblike hrane, ki jo
režete.
Aparat priklopite in uporabljajte samo v
skladu s specifikacijami na napisni tablici.
Ne uporabljajte aparata, če je
poškodovan ali če je poškodovana
njegova priključna vrvica.
Pazite,da napajalni kabel ne pride v stik z
vročimi in ostrimi predmeti .
Če je poškodovan napajalni kabel,ga
sme,da bi se izognili nevarnosti,zamenjati
samo proizvajalec,pooblaščen serviser ali
podobno usposobljena oseba.
3
Iz higienskih razlogov je treba aparat in rezilo
očistite takoj po tem, ko z njim režete mastno
hrano (npr. meso, klobase, sir).
Tveganje električnega udara!
Nikoli ne potopite aparata v vodo ali ga
postavite pod tekočo vodo in ne
pomivajte aparata v pomivalnem stroju.
Ne uporabljajte aparata v bližini korita,
napolnjenega z vodo!
REZANJE
• Nežno pritisnite hrano, ki jo želite rezati, ob
navpično omejevalno ploščo rezalnika, nato
pa jo počasi potisnite proti vrtečemu se rezilu.
Ne uporabljajte aparata brez drsne mize in
držala, razen njuna uporaba nikakor ni možna
zaradi oblike in velikosti kosa hrane.
Pozor !
Motor se lahko pregreje! Po največ 5
minutah neprekinjene uporabe izklopite
aparat in počakajte, da se ohladi.
Čiščenje
Aparat ne potrebuje vzdrževanja!
Temeljito čiščenje zagotavlja dolgo življenjsko
dobo.
Površina aparata se lahko poškoduje, zato NE
uporabljajte grobih čistil.
Obrišite aparat in njegove dele z vlažno krpo,
nato pa ga obrišite do suhega s suho krpo.
Raven hrupa: Lc < 75 dB(A)
UPRAVLJANJE APARATA
Pred prvo uporabo aparat temeljito očistite.
Slika 1 in Slika 2
• Aparat postavite na gladko čisto podlago in
trdno pritisnite nanj navzdol, da se
gumijaste nožice prisesajo na podlago in
tako preprečujejo drsenje aparata.
• Sestavite drsno mizo. Navpično jo vstavite v
stranski utor in jo položite na vodoravni del
aparata.
Nevarnost poškodb z ostrim rezilom!
Pred čiščenjem aparata izvlecite vtikač iz
vtičnice in odstranite krožno rezilo. NE
prijemajte za ostri del rezila, temveč
primite rezilo za njegovo držalo.
Slika 3
Čiščenje krožnega rezila
Z gumbom nastavite širino reza.
Po vsaki uporabi ročno temeljito očistite
krožno rezilo.
Slika 4 in Slika 5
Slika 10
Vklop
Dvignite vodoravni del aparata in ga
privzdignite iz tečaja na desni strani.
• Pritisnite varnostni gumb za vklop aparata.
Medtem ko držite varnostni gumb, pritisnite
tipko za vklop aparata, da ta začne delovati.
• Zdaj lahko spustite varnostni gumb za vklop
aparata.
• Delovanje aparata zaustavite tako, da
spustite gumb za vklop.
Slika 6
Slika 6
Obrnite držalo rezila v nasprotni smeri urinega
kazalca, da bo obrnjeno navpično. Nato
odstranite krožno rezilo.
Nevarnost poškodb zaradi padca ostrega
rezila!
Krožno rezilo in nerjavečega jekla
Ko ponovno nameščate krožno rezilo,
poskrbite, da bo pravilno nameščeno in da bo
držalo rezila v vodoravnem položaju.
Slika 8
Pritrdite držalo in režite hrano. Vedno
uporabljajte drsno mizo in držalo!
Celovito čiščenje
Opombe
Najprej režite klobase in sir, nazadnje pa kruh.
Tako bo čiščenje aparata lažje.
Slika 7
4
Odstranite omejevalno ploščo. To storite tako,
da obrnete gumb naprej od položaja 0 do
položaja ► ter odstranite omejevalno ploščo.
Ko ponovno vstavljate omejevalno ploščo,
mora biti gumb v položaju ►!
Omejevalno ploščo vstavite tako, da jo na
sredini potisnete proti aparatu ter obrnete
gumb nazaj v položaj 0.
Preverite delovanje tako, da nastavite širino
reza. Če aparat ne deluje, ponovno odstranite
omejevalno ploščo ter ponovite postopek.
HR
REZALICA ZA HRANU R401W
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
korištenju u kućanstvu ili u sličnim
neindustrijskim okruženjima.
Neindustrijska okruženja znače npr.
uporabu u kuhinjama za zaposlene u
trgovinama, uredima, seoskim
gospodarstvima ili drugim poslovnim
poduzećima, te za goste u
prenoćištima, manjim hotelima, i
sličnim objektima.
Uređaj koristite isključivo za rezanje
hrane u količinama koje su uobičajene za
kućanstva.
Molimo vas da upute za uporabu čuvate
na sigurnom mjestu. Ako uređaj prodate
ili ga darujete, priložite i ove upute.
Shranjevanje
Nevarnost poškodb z ostrim rezilom!
Aparat naj ne bo dosegljiv otrokom.
Slika 3
Obrnite gumb v položaj 0.
Slika 9
Po uporabi in takojšnjem čiščenju zaprite
aparat.
Slika 11
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
Navijte kabel in pritrdite vtikač.
Opasnost ozljeda oštrim nožem!
Ta oprema je označena v skladu z evropsko
smernico 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve
za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski
Uniji.
Nož je vrlo oštar.
Ne dodirujte oštricu rukama.
Oštrica radi još kraće vrijeme nakon
isključenja rada uređaja. Pričekajte da
se oštrica posve zaustavi!
Kada završite s korištenjem uređaja,
postavite širinu reza na 0.
Uređaj uvijek koristite zajedno s
kliznom pločom i držačem, osim kada
to nije moguće zbog dimenzija ili oblika
hrane koju režete.
Uređaj priključite i koristite isključivo u
skladu sa specifikacijama na tipskoj
pločici.
Uređaj nemojte koristiti ako je oštećen, ili
ako je oštećen njegov priključni kabel.
Da bi izbjegli moguće opasnosti, sve
popravke uređaja prepustite
ovlaštenom serviseru, koji može npr.
Zamijeniti oštećen priključni kabel.
Da bi spriječili možebitne opasnosti
nemojte nikad priključiti uređaj na vanjski
elektronski programski sat, vremenski
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega
centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega
prodajalca ali Gorenjev oddelek za male
gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŠEGA APARATA!
5
prekidač, ili sustav za daljinsko
upravljanje.
Nakon uporabe uređaja, odnosno ako
uređaj nije pod nadzorom, ili ako je uređaj
oštećen odnosno ne radi pravilno, uvijek
izvucite priključni kabel iz utičnice.
Uređaj nikada nemojte ostavljati bez
nadzora kada je u pogonu!
Priključni kabel nemojte vući preko oštrih
rubova; Da bi spriječili možebitne ozljede,
sve popravke kao što je primjerice
zamjena oštećenog priključnog kabela,
prepustite ovlaštenom serviseru.
Kada je uređaj dotrajao, pobrinite se da
ga više ne bude moguće koristiti.
Uređaj neka ne koriste osobe (uključivši i
djecu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili
umnih sposobnosti, odnosno osobe bez
potrebnih iskustava ili znanja, osim ako
uređaj koriste pod odgovarajućim
nadzorom ili prema uputama osoba
zaduženih za njihovu sigurnost. Nadzirite
djecu kada su u blizini uređaja, i spriječite
im da koriste uređaj kao igračku.
Također nemojte dozvoliti djeci da
sudjeluju u čišćenju uređaja ili
obavljanju radova na održavanju
uređaja bez odgovarajućeg nadzora
odraslih.Uređaj ne smije biti na dohvat
ruke djeci.
Utičnica na koju je priključen uređaj, mora
biti dostupna i mora biti uzemljena u
skladu s tehničkim specifikacijama.
Uređaj je pogodan samo za rezanje
tvrde hrane, npr. kruha, kobasica ili
polutvrdih sireva. Rezanje drugih
materijala (primjerice drveta), ili vrlo
tvrde hrane (kosti, tvrdi sirevi, duboko
zamrznuta hrana) nije dozvoljeno.
Pažnja!
Motor se može pregrijati! Uređaj
morate isključiti nakon najviše 5 minuta
neprekidnog rada, i pričekati da se
ohladi.
Razina buke: Lc < 75 dB(A)
Upravljanje uređajem
Prije prve uporabe uređaj temeljito očistite.
Slika 1 i Slika 2
• Uređaj stavite na glatku i čistu podlogu, i
čvrsto ga pritisnite nadolje, tako da se
gumene vakumske nožice zalijepe na
podlogu i tako sprječavaju klizanje uređaja.
• Sastavite kliznu ploču. Uspravno je umetnite
u bočni utor, i položite je na vodoravni dio
uređaja.
Slika 3
Gumbom podesite širinu reza.
Slika 4 i Slika 5
Upućivanje u rad
• Pritisnite sigurnosni gumb za upućivanje
uređaja u rad.
Dok držite sigurnosni gumb pritisnut,
pritisnite tipku za uključenje uređaja, da se
ovaj uputi u rad.
• Sada možete ispustiti sigurnosni gumb za
uključenje uređaja.
• Rad uređaja zaustavite tako da ispustite
gumb za upućivanje u rad.
Slika 6
Kružna oštrica iz nehrđajućeg čelika.
Slika 8
Pričvrstite držač i režite hranu. Uvijek koristite
kliznu ploču i držač!
Napomene:
Najprije režite kobasice i sir, a na kraju kruh.
Tako će čišćenje uređaja biti lakše.
Opasnost električnog udara!
Nikada nemojte uređaj uranjati u vodu,
ili ga postavljati pod tekuću vodu, i
nemojte prati uređaj u perilici posuđa.
Uređaj nemojte koristiti u blizini
sudopera, napunjenog vodom!
Iz higijenskih razloga uređaj i oštricu morate
očistiti odmah nakon što ste napravom rezali
masnu hranu (npr. meso, kobasice, sir).
6
REZANJE
• Nježno pritisnite hranu koju želite rezati, uz
uspravnu graničnu ploču rezalice, a zatim je
polagano gurajte prema okretnoj oštrici noža.
Kada ponovno stavljate graničnu ploču, gumb
mora biti u položaju ►! Graničnu ploču stavite
tako da je na sredini pogurnete prema
uređaju, i okrenete gumb natrag u položaj 0.
Uređaj nemojte koristiti bez klizne ploče i
držača, osim kada njihova uporaba nikako nije
moguća uslijed dimenzija ili oblika komada
hrane.
Provjerite rad uređaja tako da podesite širinu
reza. Ako uređaj ne radi pravilno, ponovno
skinite graničnu ploču i ponovite postupak.
Čišćenje
Spremanje
Uređaj ne iziskuje posebno održavanje!
Temeljito čišćenje osigurava mu dug životni
vijek.
Površina uređaja može se oštetiti, stoga
NEMOJTE koristiti gruba sredstva za čišćenje.
Obrišite uređaj i njegove dijelove vlažnom
krpom, a zatim ga obrišite da bude suh,
koristeći suhu krpu.
Opasnost ozljeda oštrim nožem!
Uređaj ne smije biti na dohvat ruke djeci.
Slika 3
Okrenite gumb u položaj 0.
Slika 9
Nakon uporabe i čišćenja odmah nakon toga,
zatvorite uređaj.
Opasnost ozljeda oštrim nožem!
Slika 11
Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz
utičnice i skinite kružnu oštricu noža.
NEMOJTE hvatati oštri dio noža, nego oštricu
uhvatite za njen držač.
Navijte kabel i pričvrstite utikač.
OKOLINA
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Čišćenje kružne oštrice
Kružnu oštricu noža ručno temeljito očistite
nakon svake uporabe.
Slika 10
Podignite vodoravni dio uređaja i skinite ga sa
šarke na desnoj strani.
Slika 7
Dršku oštrice okrenite u suprotnom smjeru od
kazaljki na satu, da bude okrenuta okomito.
Zatim izvadite kružnu oštricu.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili
odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Pridržavamo pravo do promjena!
Opasnost ozljeda zbog pada oštrog noža!
Kada ponovno namještate kružni nož pobrinite
se da bude pravilno namješten, i da drška
oštrice bude u vodoravnom položaju.
Cjelovito čišćenje
GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAŠIM APARATOM!
Slika 6
Skinite graničnu ploču. To ćete učiniti tako da
gumb okrenete naprijed od položaja 0 do
položaja ► te skinite graničnu ploču.
7
Nakon upotrebe aparata, odnosno ako
aparat nije pod nadzorom, ili ako je aparat
oštećen odnosno ne radi pravilno, uvek
izvucite priključni kabl iz utičnice.
Aparat nikada nemojte ostavljati bez
nadzora kada je u pogonu!
Priključni kabl nemojte vući preko oštrih
ivica; da bi sprečili eventualne povrede,
sve popravke, kao što je na primer
zamena oštećenog priključnog kabla,
prepustite ovlašćenom serviseru.
Kada je aparat dotrajao, postarajte se da
više niko ne može da ga koristi.
Aparat neka ne koriste lica (uključivši i
decu) smanjenih psiho-fizičkih ili
pokretnih sposobnosti, odnosno lica bez
potrebnih iskustava ili znanja, izuzev
ukoliko koriste aparat pod odgovarajućom
kontrolom ili prema uputstvima lica
zaduženih za njihovu bezbednost.
Kontrolišite decu kada su u blizini
aparata, i sprečite im da koriste aparat
kao igračku.
Takođe nemojte dozvoliti deci da
učestvuju u čišćenju aparata ili
obavljanju radova na održavanju
aparata bez odgovarajućeg nadzora
odraslih.
Aparat ne sme da bude na domašaju
dece.
Utičnica na koju je priključen aparat treba
da je uvek dostupna i mora da bude
uzemljena u skladu sa tehničkim
specifikacijama.
Aparat je pogodan samo za rezanje
čvrste hrane, npr. hleba, kobasica ili
polutvrdih sireva. Rezanje drugih
materijala (na primer drveta), ili veoma
tvrde hrane (kosti, tvrdi sirevi, duboko
zamrznuta hrana) nije dozvoljeno.
SRB - MNE
MESOREZNICA R401W
Ovaj aparat namenjen je isključivo
korišćenju u domaćinstvu ili u sličnim
neindustrijskim objektima.
Neindustrijski objekti znače npr. upotrebu u
kuhinjama za zaposlene u radnjama,
kancelarijama, seoskim gazdinstvima ili
drugim poslovnim preduzećima, kao i za goste
u prenoćištima, manjim hotelima, i sličnim
objektima.
Aparat koristite isključivo za sečenje hrane u
količinama koje su uobičajene za domaćinstva.
Molimo vas da uputstva za upotrebu čuvate na
nekom bezbednom mestu. Ako aparat prodate ili
podarite, priložite i ova uputstva.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Opasnost povreda oštrim nožem!
Nož je veoma oštar.
Ne dodirujte sečivo rukama.
Sečivo može da se okreće još kraće
vreme nakon isključenja rada aparata.
Pričekajte da se sečivo posve zaustavi!
Kada završite s korišćenjem aparata,
postavite širinu sečenja na 0.
Aparat uvek koristite zajedno sa
kliznom pločom (saonicama) i
držačem, osim kada to nije moguće
zbog dimenzija ili oblika hrane koju
režete.
Aparat priključite i koristite isključivo u
skladu sa specifikacijama na natpisnoj
tablici.
Aparat nemojte koristiti ako je oštećen, ili
ako je oštećen njegov priključni kabl.
Da bi izbegli moguće opasnosti, sve
popravke aparata prepustite
ovlašćenom serviseru, koji može npr.
zameniti oštećen priključni kabl.
Da bi sprečili eventualne opasnosti
nemojte nikad priključiti aparat na spoljne
elektronske programske satove, odnosno
na vremenski prekidač, ili na sistem za
daljinsko upravljanje.
Opasnost od električnog udara!
Nikada nemojte aparat potapati u vodu, ili
ga stavljati pod tekuću vodu, i nemojte
prati aparat u mašini za pranje sudova.
8
Aparat nemojte koristiti u blizini sudopera,
napunjenog vodom!
Iz higijenskih razloga aparat i sečivo treba
očistiti odmah nakon što ste napravom sekli
masnu hranu (npr. meso, kobasice, sir).
Pažnja!
SEČENJE
Motor može da se pregreje! Aparat morate
isključiti nakon najviše 5 minuta
neprekidnog rada, i pričekati da se ohladi.
• Nežno pritisnite hranu koju želite da isečete uz
uspravnu graničnu ploču mesoreznice, a zatim
je polagano gurajte prema okretnom sečivu
noža.
Nivo buke: Lc < 75 dB(A)
Aparat nemojte koristiti bez kliznih saonica i
držača, izuzev kada njihova upotreba nikako
nije moguća zbog dimenzija ili oblika komada
hrane.
Rukovanje aparatom
Pre prve upotrebe aparat temeljito očistite.
Čišćenje
Slika 1 i Slika 2
Aparat ne iziskuje posebno održavanje.
Temeljito čišćenje obezbediće mu dug životni
vek.
Površina aparata može da se ošteti, zato
NEMOJTE koristiti gruba sredstva za čišćenje.
Obrišite aparat i njegove delove vlažnom
krpom, a zatim ga obrišite da bude posve suv,
koristeći suvu krpu.
• Aparat stavite na glatku i čistu podlogu, i
čvrsto ga pritisnite nadole, tako da se
gumene vakumske nožice zalepe na
podlogu i tako spreče klizanje aparata.
• Sastavite klizne saonice. Vertikalno ih
umetnite u bočni utor, i položite ih na
horizontalni deo aparata.
Slika 3
Dugmetom podesite širinu sečenja.
Opasnost povreda oštrim nožem!
Slika 4 i Slika 5
Pre čišćenja aparata izvucite utikač iz utičnice
i skinite kružno sečivo noža. NEMOJTE
hvatati oštar deo noža, nego sečivo uhvatite
za njegov nosač.
Pokretanje rada aparata
• Pritisnite bezbednosno dugme za
pokretanje aparata u rad.
Dok držite bezbednosno dugme pritisnuto,
pritisnite taster za uključenje aparata, da se
ovaj uputi u rad.
• Sada možete ispustiti bezbednosno dugme
za uključenje aparata.
• Rad aparata zaustavite tako da ispustite
dugme za pokretanje u rad.
Čišćenje kružnog sečiva
Kružno sečivo noža ručno temeljito očistite
nakon svake upotrebe.
Slika 10
Podignite horizontalni deo aparata i skinite ga
sa šarnira desnoj strani.
Slika 6
Kružno sečivo iz nerđajućeg čelika.
Slika 6
Slika 8
Dršku (nosač) sečiva obrnite u suprotnom
smeru od kazaljki na satu, da bude okrenut
vertikalno. Zatim izvadite kružno sečivo.
Pričvrstite držač i secite hranu. Uvek koristite
klizne saonice i držač!
Opasnost od povreda zbog pada oštrog
noža!
Napomene:
Po redu najpre secite kobasice i sir, a na kraju
hleb. Tako će čišćenje aparata biti lakše.
Kada ponovno nameštate kružno sečivo
postarajte se da bude pravilno namešteno, i
9
da drška sečiva bude u horizontalnom
položaju.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
Pridržavamo pravo do promena!
Celovito čišćenje
Slika 7
Skinite graničnu ploču. To ćete uraditi tako da
dugme obrnete napred od položaja 0 do
položaja ► te skinete graničnu ploču.
Kada ponovno stavljate graničnu ploču,
dugme mora da bude u položaju ►! Graničnu
ploču stavite tako da je na sredini pogurnete
prema aparatu, i dugme obrnete nazad u
položaj 0.
GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU
S VAŠIM APARATOM!
Proverite rad aparata tako da podesite širinu
sečenja. Ako aparat ne radi pravilno, ponovno
skinite graničnu ploču i ponovite postupak.
МЕТАЛЕН РЕЖАЧ R401W
MK
Овој апарат е наменет исклучиво за
употреба во домаќинството или за
слични, неиндустриски намени.
Неиндустриските намени вклучуваат, на
пример, употреба во кујни за вработените
во продавници, деловни простории,
земјоделски и други трговски дејности, како
и за употреба од страна на гости во
пансиони, мали хотели и слични
живеалишта.
Користете го апаратот за режење на
вообичаените количини на храна во
домаќинството.
Ве молиме чувајте го упатството за употреба
на безбедно место и, доколку апаратот го
смени сопственикот, предајте му го на новиот
сопственик.
Spremanje
Opasnost od povreda oštrim nožem!
Aparat ne sme da bude na domašaju dece.
Slika 3
Obrnite dugme u položaj 0.
Slika 9
Nakon upotrebe i čišćenja odmah zatvorite
uređaj.
Slika 11
Namotajte kabl i pričvrstite utikač.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
ZAŠČITA OKOLINE
Ризик од повреда со острото сечило!
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne
sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva.
Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim
sabirnim centrima za reciklažu elektronskih I
električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda sprečićete potencijalne negativne
posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi
inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim
rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje
detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I
ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u
kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama,
službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa
prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Сечилото е многу остро.
Држете ги рацете настрана од сечилото.
По исклучување на апаратот, моторот
продолжува да работи кусо време.
Почекајте додека сечилото сосема да
престане да се врти.
По употребата, наместете ја широчината
на сечење на 0.
Овој апарат мора да се користи со
лизгачот и држачот прицврстени на
своите места, освен доколку тоа не е
можно поради големината или формата
на храната.
10
(коски, тврдо сирење, замрзната
храна).
Апаратот може да се приклучи на струја и
со него да се работи исклучиво согласно
со спецификациите на плочката со
спецификации.
Не употребувајте го апаратот доколку тој
или струјниот кабел се оштетени.
Апаратот може да го поправа само
нашиот сервис за корисници при, на
пример, замена на оштетен струен кабел,
за да се избегнат опасности.
Никогаш не поврзувајте го апаратот на
надворешен прекинувач, за да избегнете
опасни ситуации.
По употреба на апаратот, доколку се
остави без надзор или доколку е
дефектен, исклучете го кабелот од
штекерот.
Никогаш не оставајте го апаратот без
надзор додека е вклучен!
Не влечете го струјниот кабел преку
остри рабови. За да спречите повреда,
сите поправки, како што е замена на
оштетен струен кабел, треба да ги
врши нашиот сервис за корисници.
Истрошените апарати мора да се
онеспособат за понатамошна употреба.
Овој апарат не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучително и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен доколку не им
биде обезбеден надзор или не им
бидат дадени упатства за употреба на
апаратот од страна на лице кое е
одговорно за нивната безбедност.
Чистењето и одржувањето не смеат да
го вршат деца.
Чувајте го апаратот вон дофат на деца.
Ѕидниот штекер мора да биде
пристапен и заземјен според
техничките спецификации.
Апаратот е наменет исклучиво за
сечење цврста храна, како што е леб,
салама или полутврдо сирење. Не е
дозволено сечење други материјали (на
пр., дрво) или многу цврсти храни
Ризик од струен удар!
Не потопувајте го апаратот во вода и не
мијте го под млаз вода или во машина за
миење садови.
Не употребувајте го апаратот во близина
на мијалник полн со вода!
Предупредување
Моторот може да се прегрее! По најмногу 5
минути континуирана употреба, исклучете
го апаратот и оставете го да се олади.
Ниво на бучава: Lc < 75 dB(A)
УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ
Пред употреба на апаратот по првпат,
исчистете го темелно.
Слика 1 и 2
• Ставете го апаратот на мазна, чиста
површина и силно притиснете го надолу,
за гумените ногарки да се залепат,
спречувајќи на тој начин лизгање на
апаратот.
• Прикачете ја подлогата така што ќе ја
прицврстите притискајќи ја вертикално во
страничните отвори и ставете ја на
масата.
Слика 3
Изберете ја широчината на сечењето со
тркалцето.
Слика 4 и 5
Инстантно вклучување
• Притиснете го копчето за безбедно
вклучување на апаратот.
• Истовремено притиснете го копчето „ON“
додека да почне да се врти ножот.
• Отпуштете го копчето за безбедно
вклучување.
• За да ја запрете работата на апаратот,
отпуштете го копчето „ON“.
11
Слика 6
Исправете ја подлогата и извадете ја од
шарката надесно.
Циркуларно сечило од челик што не
рѓосува.
Слика 6
Слика 8
Завртете го држачот на сечилото во насока
на стрелките на часовникот и поставете го
вертикално. Потоа извадете го
циркуларното сечило.
Прикачете го држачот за храна и сечете.
Секогаш користете ги подлогата и држачот
на храна!
Ризик од повреда доколку сечилото
отпадне!
Белешки
Прво сечете ја саламата и сирењето, а
лебот на крај. Така е полесно да се исчисти
апаратот.
При враќање на сечилото, проверете дали
е правилно прицврстено на своето место –
држачот на сечилото треба да биде во
хоризонтална позиција.
Од хигиенски причини, апаратот и сечилото
треба да се чистат веднаш по сечење
масна храна (на пр., место, салама,
сирење).
Комплетно чистење
Слика 7
Извадете го граничникот. Тоа се прави така
што тркалцето се врти понатаму од нулата
до позиција ► и се вади граничникот.
РЕЖЕЊЕ
• Притиснете ја храната што сакате да ја
исечете на граничникот и полека лизгајте ја
наспроти сечилото додека се врти.
Не користете го апаратот без подлогата и
држачот, освен доколку тоа не е апсолутно
потребно поради формата и големината на
храната.
За да го вратите граничникот, тркалцето
мора да биде во позиција ►! За да го
наместите на место, притиснете го
граничникот директно на средина и вратете
го тркалцето повторно на 0.
Чистење
Проверете дали е добро наместен со
прилагодување на широчината на сечење.
Доколку апаратот не работи, повторно
извадете го граничникот и повторете го
процесот.
Апаратот не бара одржување!
Темелното чистење гарантира долг
корисен век. Површината на апаратот
може да се оштети, така што НЕ треба да
користите абразивни средства за чистење.
Пребришете го апаратот и приклучоците со
влажна, па потоа со сува крпа.
Чување
Ризик од повреда со острото сечило!
Ризик од повреда со острото сечило!
Чувајте го апаратот на место недостапно за
деца.
Пред чистење на апаратот, извлечете го
кабелот од струја и извадете го сечилото.
НЕ фаќајте го сечилото за делот што сече,
туку за делот со кој се прикачува на
апаратот.
Слика 3
Завртете го тркалцето на 0.
Слика 9
Чистење на циркуларното сечило
Темелно исчистете го циркуларното сечило
рачно по секое користење.
По употребата и чистењето веднаш по тоа,
затворете го апаратот.
Слика 11
Слика 10
Намотајте го кабелот и прицврстете го на
неговото место.
12
SAFETY INSTRUCTIONS
Овој апарат е означен според европскиот
пропис 2012/19/ЕU за електро и електронски
апарати (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и
искористување на старите апарати, важечко
ширум Европа.
Risk of injury from sharp blade!
The blade is very sharp.
Keep hands clear of the blade.
After switching off, the drive continues
for a short time. Wait for the blade to
come to a standstill!
After work, set cutting width to 0.
This appliance must be used with the
sliding feed table and the piece holder
in position unless this is not possible
due to the size or shape of the food.
The appliance may be connected and
operated only in accordance with the
specifications on the rating plate.
Do not use the damaged appliance or the
damaged power lead.
Only our customer service may repair
the appliance, e.g. by replacing a
damaged power cord, in order to avoid
hazards.
Never connect this appliance to an
external timer switch or remote control
system in order to avoid a hazardous
situation.
After using the appliance, if it is left
unattended or if the appliance is faulty,
always disconnect the power lead from
the mains socket.
Never leave the appliance unattended
while it is switched on!
Do not pull the power lead over sharp
edges. To prevent injury, any repairs
such as replacing a damaged power lead,
should only be carried out by customer
service.
Worn-out appliances must be made
unsuitable for further use.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален
домашен отпад,туку во официјална колекција
наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате
да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата земја
(види телефонски број во меѓународната
гаранција). Ако вашата земја нема таков центар,
контактирајте го вашиот локален дилер или
Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
домаќинство.
Не е за комерцијална употреба!
GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО
ПРИ УПОТРEБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ!
Го задржуваме правото на промени!
GB
FOOD SLICER R401W
This appliance is designed only for
domestic use or similar nonindustrial applications.
Non-industrial applications include e.g.
use in employee kitchens in shops,
offices, agricultural and other
commercial businesses, as well as use
by guests in boarding houses, small
hotels and similar dwellings.
Use the appliance for processing the
usual household quantities of food.
Please keep the instruction manual in a
safe place and if the appliance changes
hands, pass them on to a new owner.
13
• Assemble the carriage, attach vertically
in the side guide groove and place on the
table.
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
must not be performed by children.
Keep the appliance out of the reach of
children.
The wall socket must be accessible and
must be earthed according to technical
specification.
The appliance is only suitable for
cutting firm foods, such as
bread,sausage or semi-hard cheese.
The cutting of other substances
(e.g.wood) or very hard foods (bone,
hard cheese, deep-frozen food) is not
permitted.
Pic 3
Adjust the cutting width with the knob.
Pic 4 and 5
Instantaneous switching
• Press switch-on safety device.
Simultaneously press ON button until the
power tool starts running.
• Release the switch-on safety device
again.
• To stop the appliance, release the ON
button.
Pic 6
Stainless steel circular blade.
Pic 8
Attach the remnants holder, cut. Always use
the carriage and remnants holder!
Risk of electric shock!
Notes
Cut sausage and cheese first and bread
last. The appliance is then easier to
clean.
Never immerse the appliance in water
orplace under running water and do
not clean in the dishwasher.
Do not use the appliance near a sink
filled with water !
For reasons of hygiene, the appliance
and the blade should be cleaned
immediately after slicing greasy
food (e.g. meat, sausage, cheese).
Caution
SLICING
Motor may overheat! After a maximum
5 minutes of continuous use,switch
OFF the appliance and allow to cool
down.
• Gently press the food to be sliced against the
stop plate and slowly slide it against the
moving blade.
Do not operate the appliance without the
carriage and rest holder unless absolutely
necessary due to the shape and size of the
food.
Noise level: Lc < 75 dB(A)
OPERATING THE APPLIANCE
Cleaning
Before using the appliance for the first time,
clean thoroughly.
The appliance requires no maintenance!
Thorough cleaning guarantees a long
service life.
Appliance surface may be damaged, so do
NOT use any abrasive cleaning agents.
Pic 1 and 2
• Place the appliance on a smooth, clean
surface and press down firmly so the
rubber feet are sucked on, preventing slipping.
14
Wipe the appliance and attached parts
with a damp cloth and then a dry cloth.
Pic 3
Move the rotary knob to 0.
Risk of injury from sharp blade!
Pic 9
Before cleaning the appliance, pull out the
mains plug and remove the blade. Do NOT
grip the blade by the cutting surface, but
bythe blade attachment.
After using and immediately cleaning,close the
appliance.
Cleaning the circular blade
Wind up the cable and lock the plug into
position.
Pic 11
Thoroughly clean the circular blade after each
use by hand.
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste Electrical
and Electronic Equipment.
Pic 10
Fold up the table and take out of the
hinge to the right.
Environment
Pic 6
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
Rotate the blade holder in a clockwise
direction and place vertically. Then take out
the circular blade.
Guarantee & service
Risk of injury from falling blade!
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local
Gorenje dealer or contact the Service department of
Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
When re-attaching the blade, ensure that it
is locked correctly in position = blade holder in
horizontal position.
Complete cleaning
Pic 7
Remove the stop plate. To do this, turn
the knob beyond the 0 position to ► and
remove the stop plate.
We reserve the right to any modifications!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN
USING YOUR APPLIANCE
To insert the stop plate, the knob must
be on ►! To insert, press the stop plate
directly in the middle and turn the knob back
to 0.
CZ
KRÁJEČ NA POTRAVINY R401W
Check by adjusting the cutting width. If
the appliance does not function, remove
the stop plate again and repeat the process.
Tento spotřebič je určen pouze pro
použití v domácnostech nebo pro
jiná podobné neprůmyslová použití.
Neprůmyslová použití zahrnují např.
použití v kuchyních zaměstnanců v
obchodech, kancelářích,
zemědělských a jiných komerčních
firmách, jakož i použití ze strany hostů
Storage
Risk of injury from sharp blade!
Keep the appliance out of the reach of
children.
15
v penzionech, malých hotelech a
podobných provozech.
Spotřebič používejte ke zpracování
potravin v množstvích obvyklých v
domácnostech
Tento návod k použití uchovávejte na
bezpečném místě a pokud spotřebič
mění majitele, přede novému majiteli i
návod.
opravy, např. výměnu poškozeného
napájecího kabelu, provádět pouze
zákaznický servis.
Opotřebované spotřebiče je třeba
zneschopnit pro další použití.
Tento spotřebič není určen pro použití ze
strany osob (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi, pokud osoba
odpovědná za jejich bezpečnost nad nimi
nezajistila dohled nebo jim neposkytla
pokyny týkající se používání spotřebiče.
Děti by měly být pod dohledem, aby se
zajistilo, že si se spotřebičem nebudou
hrát.Čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah
dětí.Síťová zásuvka musí být přístupná
a musí být uzemněná podle technické
specifikace.
Spotřebič je vhodný pouze ke krájení
pevných potravin, např. chleba, salámu
nebo polotvrdého sýra. Krájení jiných
látek (např.dřeva) nebo velmi tvrdých
potravin (kostí, tvrdého sýra, hluboce
zmrazených potravin) není dovoleno.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nebezpečí poranění o ostrou čepel!
Čepel je velmi ostrá.
Nedotýkejte se čepele rukama.
Po vypnutí se pohon ještě krátkou
dobu otáčí. Vyčkejte, dokud se čepel
nezastaví! Po ukončení práce nastavte
šířku řezu na 0.
Tento spotřebič se musí používat s
posuvným podávacím stolem a
držákem kusů, pokud to však není
nemožné z důvodu velikosti nebo tvaru
potraviny.
Přístroj se smí připojovat a obsluhovat
pouze podle údajů na typovém štítku.
Nepoužívejte poškozený spotřebič nebo
poškozený napájecí kabel.
Spotřebič smí opravovat pouze náš
zákaznický servis, např. výměnoz
poškozeného napájecího kabelu, aby
se předešlo nebezpečí.
Aby nedošlo ke vzniku nebezpečné
situace, nikdy tento spotřebič nepřipojujte
k externímu časovému spínači nebo
dálkovému ovladači.
Napájecí kabel vždy odpojte ze síťové
zásuvky vždy po použití spotřebiče,
pokud je ponechán bez dozoru nebo
pokud má spotřebič závadu.
Pokud je spotřebič zapnutý, nikdy jej
nenechávejte bez dozoru!
Neveďte napájecí kabel přes ostré hrany.
Aby nedošlo k poranění, měl by všechny
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nikdy spotřebič neponořujte do vody
nebo pod tekoucí vodu ani jej nemyjte
v myčce nádobí.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti
dřezu naplněného vodou!
Pozor !
Motor se může přehřát! Po maximálně
5 minutách nepřetržitého provozu
spotřebič vypněte a nechte
vychladnout.
Úroveň hluku: Lc < 75 dB(A)
16
OBSLUHA SPOTŘEBIČE
Čištění
Před prvním použitím spotřebič
důkladně vyčistěte.
Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu!
Důkladné čištění zaručuje dlouhou
životnost.
Může dojít k poškození povrchu spotřebiče,
proto NEPOUŽÍVEJTE žádné abrazivní čisticí
prostředky.
Otřete spotřebič a připojené součásti
vlhkým hadříkem a pak suchým hadříkem.
Obr. 1 a 2
• Umístěte spotřebič na hladkou, čistou
plochu a důkladně jej přitlačte, aby se
přisály gumové nožičky zabraňující klouzání.
• Sestavte vozík, upevněte jej svisle
do boční vodicí drážky a umístěte jej na stůl.
Obr. 3
Nebezpečí poranění o ostrou čepel!
Pomocí knoflíku nastavte šířku řezu.
Před čištěním spotřebiče vytáhněte
síťovou zástrčku a sejměte čepel. NEDRŽTE
čepel za řeznou plochu, ale pomocí
upevnění čepele.
Obr. 4 a 5
Okamžité zapínání
• Stiskněte pojistku zapínání.
Současně stiskněte tlačítko ON, dokud
přístroj nezačne běžet.
• Pojistku zapínání opět
uvolněte.
• Chcete-li spotřebič vypnout, uvolněte
tlačítko ON.
Čištění kruhové čepele
Kruhovou čepel důkladně vyčistěte rukou po
každém použití.
Obr. 10
Sklopte stůl a vyjměte závěs vpravo.
Obr. 6
Obr. 6
Kruhová čepel z nerezové oceli.
Otáčejte držák čepele ve směru
hodinových ručiček a umístěte jej svisle.
Potom kruhovou čepel vyjměte.
Obr. 8
Připojte držák zbytků, krájejte. Vždy
používejte vozík a držák zbytků!
Nebezpečí poranění padající čepelí!
Poznámky
Nejprve krájejte salám a sýr, chléb až
naposled. Spotřebič se pak snadněji
čistí.
Při opětovném připojení čepele zkontrolujte,
je ve své poloze řádně zajištěna = držák
čepele ve vodorovné poloze.
Úplné čištění
Z hygienických důvodů je třeba
čistit spotřebič a čepel
ihned po krájení mastných
potravin (např. masa, salámu, sýra).
Obr. 7
KRÁJENÍ
Demontujte dorazovou desku. Chcete-li tak
učinit, otočte
knoflík za polohu 0 do ► a dorazovou desku
sejměte.
• Jemně přitlačte potravinu určenou k nakrájení
na dorazovou desku, a pomalu jí posouvejte
proti otáčející se čepeli.
Nepoužívejte spotřebič bez vozíku a držáku
zbytků, pokud to není naprosto nezbytné
vzhledem k tvaru a velikosti potravin.
Chcete-li dorazovou desku vložit, knoflík musí
být na ►! Zasunutí provedete zatlačením
dorazové desky
přímo uprostřed a otočením knoflíku zpět na
0.
17
Zkontrolujte nastavením šířky řezu. Pokud
spotřebič nefunguje, opět demontujte
dorazovou desku znovu a postup zopakujte.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
podnikoch, ako aj použitie hosťami v
penziónoch, malých hoteloch a podobných
ubytovacích zariadeniach.
Tento spotrebič používajte na spracovanie
potravín v bežných množstvách.
Tento návod na použitie si uchovajte na
bezpečnom mieste a pri zmene majiteľa ho
odovzdajte novému majiteľovi.
Obr. 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Přesuňte otočný knoflík na 0.
Riziko zranenia v dôsledku ostrej čepele!
Skladování
Nebezpečí poranění o ostrou čepel!
KRÁJAČ POTRAVÍN R401W
Čepeľ je veľmi ostrá.
Nedotýkajte sa čepele.
Po vypnutí spotrebiča sa čepeľ ešte chvíľu
točí. Počkajte, kým sa čepeľ úplne
zastaví!
Po skončení nastavte hrúbku rezu na 0.
Tento spotrebič sa musí používať so
správne umiestneným posuvným stolom a
držiakom, v opačnom prípade nebude
spracovanie možné v dôsledku veľkosti
alebo tvaru potraviny.
Spotrebič je možné pripojiť a používať len v
súlade so špecifikáciami uvedenými na
typovom štítku.
Keď je spotrebič alebo napájací kábel
poškodený, nepoužívajte ho.
Opravu spotrebiča, napr. výmenu
poškodeného napájacieho kábla, môže
vykonať len pracovník nášho
zákazníckeho servisu, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Spotrebič nikdy nepripájajte k externému
vypínaču časovača alebo diaľkovému
ovládaniu, aby ste zabránili akémukoľvek
nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič po použití ponechaný bez
dozoru, alebo ak je spotrebič poškodený,
vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru,
kým je zapnutý!
Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na
domáce použitie alebo podobné
nepriemyselné použitia.
Nepriemyselné použitia zahŕňajú napríklad
použitie v kuchynkách určených pre personál
v obchodoch, kanceláriách,
poľnohospodárskych a iných komerčných
Napájací kábel neťahajte cez ostré hrany.
Aby ste predišli zraneniam, akékoľvek opravy
ako výmenu poškodeného napájacieho kábla
môže vykonávať len pracovník zákazníckeho
servisu.
Obr. 9
Po použití a okamžitém vyčištění spotřebič
uzavřete.
Obr. 11
Stočte kabel a zajistěte zástrčku v poloze pro
uložení.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí
ZÁRUKA A SERVIS
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko
péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo střediska najdete v letáčku s
celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele
výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department
of Gorenje Domestic Appliances.
Jen pro osobní užití! Právo na změny bez upozornění
vyhrazeno.
GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO PÔŽITKU
PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA
SK
18
• Namontujte sane, pripevnite ich zvisle
do bočnej drážky a položte na stôl.
Ak sú spotrebiče opotrebované, musíte
znemožniť ich ďalšie použitie.
Spotrebič nie je určený na použitie pre osoby
(vrátane detí) so slabšími fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí,
s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom
alebo boli oboznámené s použitím spotrebiča
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru, aby sa so
spotrebičom nehrali.
Čistenie a používateľskú údržbu
nemôžu vykonávať deti.
Spotrebič udržiavajte mimo dosahu detí.
K zásuvke musí byť dobrý prístup a musí byť
uzemnená podľa technickej špecifikácie.
Spotrebič je vhodný len na krájanie
pevných potravín, ako napríklad chleba,
klobásy alebo polotvrdého syra. Krájanie
iných hmôt (napr.
dreva) alebo veľmi tvrdých potravín (kostí,
tvrdého syra, hlboko zmrazených
potravín) nie je povolené.
Obr. 3
Hrúbku rezu nastavte pomocou otočného
tlačidla.
Obr. 4 a 5
Okamžité zapnutie
• Stlačte bezpečnostné zariadenie pre
zapnutie.
Zároveň stlačte tlačidlo ON, až kým sa
zariadenie nespustí.
• Bezpečnostné zariadenie pre zapnutie
znovu pustite.
• Ak chcete spotrebič vypnúť, pustite tlačidlo
ON.
Obr. 6
Okrúhla čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
Obr. 8
Pripevnite držiak na zvyšky, narezané kúsky.
Vždy používajte držiak a držiak na zvyšky.
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič nikdy neponárajte do vody,
nedávajte pod tečúcu vodu ani ho
neumývajte v umývačke riadu.
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti
umývadla naplneného vodou!
Poznámky
Najprv krájajte klobásu a syr, až potom chlieb.
Čistenie spotrebiča je potom jednoduchšie.
Spotrebič a čepeľ by sa z hygienických
dôvodov mali čistiť okamžite po krájaní
mastných potravín (napr. mäsa, klobásy,
syra).
Pozor !
Motor sa môže prehriať! Po maximálne
piatich minútach nepretržitého používania
spotrebič VYPNITE a nechajte ho
vychladnúť.
KRÁJANIE
• Potravinu tlačte jemne smerom k
nastavovacej platni a pomaly posúvajte k
pohybujúcej sa čepeli.
Spotrebič nepoužívajte bez saní a držiaka,
okrem prípadov, v ktorých je to pre veľkosť a
tvar potraviny nevyhnutné.
Hlučnosť: Lc < 75 dB(A)
POUŽITIE SPOTREBIČA
Pred prvým použitím spotrebiča
ho poriadne vyčistite.
Čistenie
Obr. 1 a 2
• Položte spotrebič na hladký, čistý
povrch a pevne ho zatlačte smerom dolu, aby
sa gumené nožičky prisali, a tak sa zabránilo
jeho pošmyknutiu.
19
Spotrebič si nevyžaduje žiadnu údržbu!
Poriadne čistenie zaručuje dlhú
životnosť.
Povrch spotrebiča sa môže poškodiť, preto
NEPOUŽÍVAJTE žiadne drsné čistiace
prostriedky. Spotrebič a jeho nadstavce utrite
navlhčenou a potom suchou utierkou.
Riziko zranenia v dôsledku ostrej čepele!
Obr. 9
Po použití a následnom vyčistení spotrebič
zatvorte.
Pred čistením spotrebiča vytiahnite napájací
kábel zo zásuvky a čepeľ vyberte.
NECHYTAJTE čepeľ za ostrú časť, ale za
nadstavec.
Obr. 11
Kábel stočte a zástrčku zafixujte na jej mieste.
Čistenie okrúhlej čepele
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými
elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU)
rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých
zariadení.
Okrúhlu čepeľ poriadne ručne vyčistite po
každom použití.
Obr. 10
Posuvný stôl zložte a vyberte ho zo závesu na
pravej strane.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Obr. 6
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
Držiak čepele otočte v smere hodinových
ručičiek a položte ho do zvislej polohy. Potom
okrúhlu čepeľ vyberte.
ZÁRUKA & SERVIS
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej
krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť
o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu
Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie
spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
Riziko zranenia v dôsledku spadnutia
čepele!
Pri opätovnom nasadení čepele sa ubezpečte,
že je správne uložená na svojom mieste =
držiak čepele v horizontálnej polohe.
Kompletné čistenie
Len pre použitie v domácnosti!
Obr. 7
Vyberte nastavovaciu platňu. Urobte tak
otočením gombíka za polohu 0 do ►a
nastavovaciu platňu vyberte.
PL
KRAJALNICA R401W
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest do użytkowania tylko w
gospodarstwie domowym lub w
temu podobnym otoczeniu
nieprzemysłowym.
Otoczenie nieprzemysłowe oznacza
np. użytkowanie w kuchniach dla
pracowników sklepów, biur,
przedsiębiorstw rolniczych lub innego
rodzaju przedsiębiorstw oraz
użytkowanie przez gości w pokojach
do wynajęcia, mniejszych hotelach i
temu podobnych obiektach.
Aby ste nastavovaciu platňu vložili naspäť,
gombík musí byť v polohe ►! Nastavovaciu
platňu zatlačte priamo do stredu a otočte
gombík naspäť do polohy 0.
Skontrolujte ju nastavením hrúbky rezu. Ak
spotrebič nefunguje, nastavovaciu platňu opäť
vyberte a postup zopakujte.
Uskladňovanie
Riziko zranenia v dôsledku ostrej čepele!
Spotrebič udržiavajte mimo dosahu detí.
Obr. 3
Otočný gombík dajte do polohy 0.
20
jest uszkodzone czy też nie działa
prawidłowo, wtyczkę przewodu
przyłączeniowego zawsze należy
wyciągnąć z gniazdka.
Włączonego urządzenia nigdy nie
należy pozostawiać bez nadzoru!
Przewodu przyłączeniowego nie należy
prowadzić przez ostre krawędzie. Aby
uniknąć uszkodzeń, wszelkie naprawy
urządzenia, np. wymianę uszkodzonego
przewodu przyłączeniowego, należy
zlecać upoważnionemu serwisowi
naprawczemu.
Gdy urządzenie zostanie
wyeksploatowane, należy zadbać, aby
nie można go było użytkować.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (włączając w to
dzieci) o zmniejszonych możliwościach
fizycznych, umysłowych czy
emocjonalnych lub bez odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, chyba że
znajdują się one pod odpowiednią opieką
lub jeżeli otrzymały odpowiednie
wskazówki, dotyczące bezpiecznego
użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją
niebezpieczeństwo, związane z jego
użytkowaniem. Dzieci należy nadzorować
poczas użytkowania urządzenia i zadbać,
aby nie bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny czyścić urządzenia
ani wykonywać prac, związanych z
jego konserwacją.
Urządzenie nie powinno być dostępne
dla dzieci.
Gniazdo sieciowe, do którego
przyłączone zostało urządzenie, powinno
być dostępne oraz uziemione zgodnie z
wymogami technicznymi urządzenia.
Urządzenie można stosować tylko do
krojenia twardej żywności, np. chleba,
kiełbasy i półdojrzałych serów. Krojenie
innych materiałów (np. drewna) lub
bardzo twardej żywności (kości,
dojrzałe sery, głęboko zamrożona
żywność) jest zabronione.
Urządzenie należy stosować tylko do
krojenia żywności w ilościach, przyjętych
dla gospodarstwa domowego.
Instrukcję obsługi należy zachować.
Jeżeli urządzenie zostanie sprzedane lub
oddane, do urządzenia należy załączyć
niniejszą instrukcję obsługi.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niebezpieczeństwo uszkodzeń tarczą
tnącą!
Tarcza tnąca jest bardzo ostra.
Tarczy nie należy dotykać rękami.
Po wyłączeniu urządzenia, napęd
tarczy będzie działać jeszcze przez
moment. Poczekać należy, aż tarcza
się całkowicie zatrzyma!
Po zakończeniu użytkowania
urządzenia, grubość krojenia należy
ustawić na 0.
Urządzenie należy zawsze używać
wraz z przesuwanym wózkiem
krajalnicy i dociskaczem, chyba że
uniemożliwia to wielkość bądź kształt
krojonej żywności.
Urządzenie należy przyłączyć i stosować
tylko zgodnie z danymi technicznymi,
podanymi na tabliczce znamionowej.
Urządzenia nie należy używać, gdy jest
ono uszkodzone lub gdy uszkodzony jest
jego przewód przyłączeniowy.
Chcąc uniknąć ryzyka, wszystkie
naprawy urządzenia należy zlecać
upoważnionemu serwisowi
naprawczemu, który może np.
wymienić uszkodzony przewód
przyłączeniowy.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu,
niniejszego urządzenia nie należy
podłączać do zewnętrznego zegara
elektronicznego, przełącznika czasowego
lub systemu do zdalnego sterowania.
Po użytkowaniu urządzenia, gdy
urządzenie nie jest pod kontrolą lub jeśli
21
• Działanie urządzenia można zatrzymać,
zwalniając przycisk włącznika.
Ryzyko porażenia prądem!
Urządzenia nie należy zanurzać w
wodzie czy też stawiać go pod bieżącą
wodą, nie należy też myć go w
zmywarce do naczyń.
Urządzenia nie należy używać w
pobliżu zlewozmywaka napełnionego
wodą!
Rysunek 6
Tarcza tnąca ze stali nierdzewnej.
Rysunek 8
Zamocować należy dociskacz i zacząć kroić
żywność. Zawsze należy korzystać z
przesuwanego wózka i dociskacza!
Uwaga!
Uwagi
Najpierw należy kroić kiełbasę i ser, a na
końcu chleb. W ten sposób łatwiejsze będzie
czyszczenie urządzenia.
Silnik może się przegrzać! Po najwyżej
5 minutach nieprzerwanego
użytkowania, urządzenie należy
wyłączyć i poczekać, aż się ochłodzi.
Ze względów higienicznych zarówno
urządzenie jak i tarczę tnącą należy wyczyścić
od razu po zakończeniu krojenia tłustej
żywności (np. mięsa, wędlin, serów).
Poziom hałasu: Lc < 75 dB(A)
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
KROJENIE
• Delikatnie docisnąć żywność, którą zamierza
się kroić, do pionowej osłony tarczy tnącej, a
następnie żywność powoli przesunąć w
kierunku obracającego się ostrza.
Z urządzenia nie należy korzystać bez
przesuwanego wózka krajalnicy oraz
dociskacza, chyba że uniemożliwia to
wielkość bądź kształt krojonej żywności.
Przed pierwszym użytkowaniem urządzenie
należy dokładnie wyczyścić.
Rysunek 1 i Rysunek 2
• Urządzenie należy postawić na gładkim,
czystym podłożu i mocno docisnąć do
podłoża, aby gumowe nóżki przyssały się
do powierzchni, zapobiegając w ten sposób
niekontrolowanemu przesuwaniu się
urządzenia.
• Zestawić należy wózek krajalnicy. Należy go
pionowo wstawić w boczny rowek i położyć
na poziomej części urządzenia.
Czyszczenie
Urządzenie nie wymaga konserwacji!
Dokładne czyszczenie zapewnia długi okres
eksploatacyjny urządzenia.
Powierzchnia urządzenia może ulec
uszkodzeniu, dlatego NIE należy stosować
żrących środków czyszczących.
Urządzenie i jego elementy należy czyścić
wilgotną ściereczką, a następnie suchą
ściereczką wytrzeć do sucha.
Rysunek 3
Za pomocą pokrętła ustawić grubość krojenia.
Rysunek 4 i Rysunek 5
Niebezpieczeństwo uszkodzeń tarczą
tnącą!
Włączenie
• Przycisnąć należy przycisk zabezpieczający
włączenie urządzenia.
Trzymając przycisk zabezpieczający, należy
przycisnąć przycisk włączający urządzenie,
aby zaczęło ono działać.
• Można teraz zwolnić przycisk
zabezpieczający włączenie urządzenia.
Przed czyszczeniem urządzenia wtyczkę
przewodu przyłączeniowego należy
wyciągnąć z gniazdka i zdjąć tarczę tnącą.
NIE należy chwytać za ostrze tarczy, lecz
chwycić za jej uchwyt.
Czyszczenie tarczy tnącej
22
Po każdym zastosowaniu urządzenia, tarczę
tnącą należy ręcznie dokładnie wyczyścić.
Rysunek 9
Po użytkowaniu i natychmiastowym
wyczyszczeniu, urządzenie należy zamknąć.
Rysunek 10
Rysunek 11
Unieść należy poziomą płytę urządzenia i
wysunąć ją z zawiasów z prawej strony.
Nawinąć należy przewód przyłączeniowy i
zamocować wtyczkę.
Rysunek 6
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską
wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej
Unii Europejskiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urządzeń.
Obrócić należy uchwyt tarczy w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
znalazł się on w pozycji pionowej. Następnie
tarczą tnącą należy zdjąć.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
spowodowane upadkiem ostrej tarczy
tnącej!
ŚRODOWISKO
Ponownie mocując tarczę tnącą, należy
zadbać, aby została ona prawidłowo
umocowana i aby uchwyt tarczy znalazł się w
pozycji poziomej.
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
czystego środowiska.
Generalne czyszczenie
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z
urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy
Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.
Rysunek 7
Usunąć należy pionową osłonę tarczy tnącej.
Należy tego dokonać, obracając pokrętło od
pozycji 0 do pozycji ► , a następnie
zdejmując pionową osłonę tarczy tnącej.
Przy ponownym mocowaniu pionowej osłony
tarczy tnącej, pokrętło powinno być ustawione
w pozycji ►! Pionową osłonę tarczy tnącej
należy zamocować, dociskając ją na środku w
kierunku do urządzenia oraz obracając
pokrętło ponownie na pozycję 0.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
Sprawdzić należy działanie urządzenia,
ustawiając grubość krojenia. Jeśli urządzenie
nie będzie działało, ponownie należy usunąć
osłonę tarczy tnącej i powtórzyć całą
procedurę.
RO
MAȘINĂ DE FELIAT R401W
Acest dispozitiv este destinat pentru uz
casnic sau pentru aplicații similare nonindustriale.
Aplicațiile non-industriale includ, de exemplu,
utilizarea în bucătăriile angajatului în
magazine, birouri, afaceri de agricultură sau
comerciale, precum și utilizarea de către
oaspeții pensiunilor, micilor hoteluri și alte
locuințe similare.
Utilizați aparatul pentru procesarea cantităților
casnice obișnuite de alimente.
Przechowywanie
Niebezpieczeństwo uszkodzeń tarczą
tnącą!
Urządzenie nie powinno być dostępne dla
dzieci.
Rysunek 3
Pokrętło należy obrócić do pozycji 0.
23
Aparatul nu este intenționat a fi folosit de
persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de
experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt
supravegheați sau au fost instruiți cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranța lor. Copiii
trebuie supravegheați pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Curățarea și întreținerea de către utilizator
nu trebuie realizate de copii.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
Priza de perete trebuie să fie accesibilă și
trebuie să aibă împământare conform
specificațiilor tehnice.
Dispozitivul este potrivit numai pentru
tăierea alimentelor ferme, precum pâine,
cârnați sau brânză semi-tare. Tăierea altor
substanțe (de ex. lemn) sau alte alimente
foarte tari (oase, brânză tare, alimente
foarte înghețate) nu este permisă.
Vă rugăm să păstrați manualul cu instrucțiuni întrun loc sigur și dacă aparatul își schimbă
proprietarul, vă rugăm să îl înmânați acestuia.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Riscul de leziuni provocate de lama
ascuțită!
Lama este foarte ascuțită.
Țineți mâinile la distanță de lamă.
După oprire, unitatea continuă să
funcționeaze o scurtă perioadă. Așteptați
ca lama să se oprească!
După lucru, setați lățimea de tăiere la 0.
Acest aparat trebuie utilizat cu masa de
alimentare glisantă și cu suportul pentru
aliment poziționate, cu excepția cazului în
care nu este posibil din cauza mărimii
alimentului.
Aparatul trebuie conectat și utilizat numai în
conformitate cu specificațiile de pe plăcuța cu
informații tehnice.
Nu folosiți aparatul deteriorat sau cablul de
alimentare deteriorat.
Numai centrul nostru de servicii pentru
clienți poate repara aparatul, de exemplu
înlocuind un cablu de alimentare
deteriorat, pentru a evita pericolele.
Nu conectați acest aparat la un întrerupător
extern cu cronometru sau la un sistem pentru
control la distanță, pentru a evita o situație
periculoasă.
După utilizarea aparatului, dacă este lăsat
nesupravegheat sau dacă este defect,
întotdeauna deconectați cablul de alimentare
de la priza principală.
Nu lăsați niciodată aparatul
nesupravegheat dacă este pornit!
Nu trageți cablul de alimentare peste
marginile ascuțite. Pentru a preveni rănirea,
orice reparații precum înlocuirea unui cablu
de alimentare deteriorat, trebuie realizate de
service-ul pentru clienți.
Aparatele uzate trebuie scoase din funcțiune
pentru utilizarea ulterioară.
Risc de șoc electric!
Nu introduceți niciodată dispozitivul în apă
sau nu îl plasați sub jetul de apă și nu îl
curățați în mașina de spălat vase.
Nu folosiți aparatul lângă chiuveta
plină cu apă!
Atenție
Motorul se poate supraîncălzi! După
maxim 5 minute de utilizare continuă,
opriți aparatul și permiteți-i să se
răcească.
Nivel zgomot: Lc < 75 dB(A)
FOLOSIREA APARATULUI
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată,
curățați-l foarte bine.
Img. 1 și 2
24
• Plasați aparatul pe o suprafață netedă,
curată și apăsați ferm astfel încât picioarele
din cauciuc să fie fixate, prevenind
alunecarea.
• Asamblați transportorul, atașați vertical
canelura de ghidare laterală și plasați-l pe
masă.
Riscul de leziuni provocate de lama
ascuțită!
Img. 3
Înainte de curățarea aparatului, scoateți
ștecherul principal și îndepărtați lama. NU
strângeți lama de suprafața de tăiere, ci de
atașamentul lamei.
Ajustați lățimea de tăiere cu mânerul.
Img. 4 și 5
Curățarea lamei circulare
Oprire instantanee
• Apăsați pentru a porni dispozitivul de
siguranță.
Apăsați simultan butonul ON până ce
instrumentul electric începe să funcționeze.
• Eliberați dispozitivul pentru siguranță din
nou.
• Pentru a opri aparatul, eliberați butonul ON.
Curățați foarte bine lama circulară după
fiecare utilizare, manual.
Img. 6
Img. 6
Lamă circulară din oțel inoxidabil.
Rotiți suportul lamei în sensul acelor de
ceasornic și plasați-l vertical. Apoi scoateți
lama circulară.
Img. 10
Rabatați masa și scoateți balamaua înspre
partea dreaptă.
Img. 8
Atașați suportul pentru resturi, tăiați. Folosiți
întotdeauna transportorul și suportul pentru
resturi!
Riscul de leziuni provocate de lama
ascuțită!
Când reatașați lama, asigurați-vă că
este așezată în poziție corectă = suportul
lamei în poziție orizontală.
Note
Tăiați mai întâi cârnații și brânza, iar pâinea
ultima. Aparatul este apoi mai ușor de curățat.
Curățarea completă
Din motive de igienă, aparatul și lama trebuie
curățate imediat după tăierea alimentelor cu
grăsimi (de ex. carnea, cârnații, brânza).
Img. 7
Eliminați placa de oprire. Pentru a face acest
lucru, răsuciți mânerul dincolo de 0 poziția ►
și eliminați placa de oprire.
Pentru a insera placa de oprire, mânerul
trebuie să fie pe ►! Pentru inserare, apăsați
placa de oprire direct în mijloc și readuceți
mânerul în poziția 0.
Verificați ajustând lățimea de tăiere. Dacă
aparatul nu funcționează, eliminați din nou
placa de oprire și repetați procesul.
FELIEREA
• Apăsați ușor alimentul de feliat pe placa de
oprire și mișcați pentru a aluneca ușor pe lama
mobilă.
Nu folosiți aparatul fără transportor și suportul
pentru resturi, decât dacă este absolut
necesar din cauza formei și mărimii
alimentului.
Depozitarea
Curățarea
Riscul de leziuni provocate de lama
ascuțită!
Aparatul nu are nevoie de întreținere!
Prin curățare, garantați o durată de viață lungă
a aparatului.
Suprafața aparatului poate fi deteriorată, deci
NU folosiți agenți de curățare abrazivi.
Ștergeți aparatul și accesoriile cu o cârpă
umedă și apoi cu o cârpă uscată.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
Img. 3
Mutați mânerul rotativ în poziția 0.
25
Img. 9
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
După utilizarea și curățarea imediată, închideți
aparatul.
Az éles penge sérülésveszéllyel jár!
A penge nagyon éles.
Tartsa kezeit távol a pengétől.
A készülék kikapcsolását követően a
hajtómű egy ideig még működik. Várja
meg, amíg a penge teljesen leáll .
A munka végeztével állítsa a vágási
szélességet 0-ra.
A készüléket a mozgóasztallal és a
nyomólappal együtt kell használni, kivéve,
ha ez nem lehetséges az étel mérete vagy
formája miatt.
A készüléket csak az adattáblán feltüntetett
specifikációnak megfelelően szabad
csatlakoztatni és működtetni.
Ne használja a készüléket, ha maga a
készülék vagy a csatlakozó kábel megsérült.
A veszélyek elkerülése érdekében a
készülék javítását – pl. a csatlakozó kábel
cseréjét – kizárólag a márkaszerviz
végezheti el.
A veszélyek elkerülése érdekében soha ne
csatlakoztassa a készüléket külső időzítőre
vagy távirányítóra.
A készülék használatát követően, ha
felügyelet nélkül marad, vagy meghibásodás
esetén mindig húzza ki az villásdugót az
aljzatból.
Soha ne hagyja felülegyelet nélkül a
készüléket, ha be van kapcsolva!
A csatlakozó kábelt ne vezesse el éles szélek
fölött. A sérülések megelőzése érdekében a
javításokat, például a sérült csatlakozó kábel
cseréjét, a márkaszerviz kell hogy elvégezze.
Az elöregedett készülékeket további
használatra alkalmatlanná kell tenni.
A készüléket nem használhatják olyan
személyek (beleértve a gyerekeket is), akik
csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, vagy nem
rendelkeznek megfelelő tudással és
tapasztalattal – kivéve, ha felügyeletük
biztosított, vagy ha megfelelő útmutatást
kaptak a készülék használatáról a
Img. 11
Înfășurați cablul și blocați ștecherul în poziție.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/EU în privinţa aparatelor
electrice şi electronice vechi (waste electrical and
electronic
equipment - WEEE). Directiva
prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
ajutaţi la conservarea mediului.
GARANŢIE & SERVICE
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări
GORENJE
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI PRODUSELE
NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
HU
ÉTELSZELETELŐ R401W
A készülék kizárólag háztartásban, illetve
hasonló, nem ipari környezetben történő
használatra készült.
A nem ipari környezetbe beletartoznak pl. az
üzletek, irodák, mezőgazdasági és
kereskedelmi vállalkozások személyzeti
konyhái. A készülék ezen felül használható
kisebb panziók, hotelek és hasonló
létesítmények vendégei részéről is.
A készüléket a háztartásokban megszokott
mennyiségű étel szeletelésére használja.
Kérjük, tárolja a használati útmutatót biztonságos
helyen és ha a készüléket továbbadja, mellékelje
hozzá az útmutatót is.
26
biztonságukért felelős személy részéről. A
gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne
játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását
nem végezhetik gyerekek.
A készüléket tartsa a gyerekektől távol.
A fali aljzat hozzáférhető kell hogy legyen és
a műszaki specifikációnak megfelelően földelt
kell hogy legyen.
A készülék kizárólag szilárd ételek
(úgymint kenyér, kolbász, félkemény sajt)
szeletelésére alkalmas. Egyéb anyagok
(pl. fa) vagy nagyon kemény állagú ételek
(csont, kemény sajt, fagyasztott ételek)
szeletelése nem megengedett..
4. és 5. ábra
Bekapcsolás
• Nyomja meg a biztonsági kapcsoló-gombot.
Ezzel egyidőben nyomja meg az ON
gombot is, ekkor a penge elkezd forogni.
• Engedje el a biztonsági bekapcsoló gombot.
• A készülék leállításához engedje el az ON
gombot.
6. ábra
Rozsdamentes acél körpenge.
8. ábra
Helyezze fel a tolólapot. Mindig használja a
mozgóasztalt és a tolólapot!
Áramütés veszélye!
Megjegyzések
Először a kolbászt és a sajtot szeletelje, majd
csak azt követően a kenyeret. Így a készülék
könnyebben tisztítható.
Soha ne merítse a készüléket vízbe és ne
tegye folyó víz alá, illetve ne tisztítsa
mosogatógépben!
Ne használja a készüléket vízzel teli
mosogató mellett!
Higiéniai okokból a készüléket és a pengét a
zsíros ételek (pl. hús, kolbász, sajt)
szeletelését követően azonnal meg kell
tisztítani.
Figyelem
SZELETELÉS
A motor túlhevülhet! Maximum 5 perc
folyamatos működés után kapcsolja ki a
készüléket és hagyja lehűlni.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE
• Nyomja finoman a felszeletelni kívánt ételt a
panel felé és lassan csúsztassa a körpenge
irányába.
Ne működtesse a készüléket a mozgóasztal és
a tolólap nélkül, kivéve, ha az étel formája
vagy mérete miatt ez feltétlenül szükséges.
Az első használat előtt tisztítsa meg alaposan
a készüléket.
Tisztítás
Zajszint: Lc < 75 dB(A)
1. és 2. ábra
A készülék nem igényel karbantartást!
Az alapos tisztítás hosszú élettartamot tesz
lehetővé.
A készülék felülete sérülékeny lehet, ezért NE
használjon semmilyen súroló hatású tisztítószert.
Először törölje át a készüléket és a tartozékait
nedves ruhával, majd száraz ruhával..
• A készüléket sima, tiszta felületen helyezze
el és nyomja erősen lefelé, hogy a gumi
lábak rátapadjanak, és így a készülék ne
tudjon elcsúszni.
• Szerelje össze a a mozgóasztalt, illessze
bele függőlegesen az oldalsó vájatba és
helyezze az asztalra.
Az éles penge sérülésveszéllyel jár!
3. ábra
Állítsa be a vágásszélességet a gomb
segítségével.
27
A készülék tisztításának megkezdése előtt
húzza ki a villásdugót az aljzatból és távolítsa
el a szeletelő pengét. A pengét NE a vágó
felületénél fogja meg, hanem a
középső részénél fogva.
Tekerje fel a kábelt és tegye a villásdugót a
helyére.
A körpenge tisztítása
A körpengét minden egyes használat után
tisztítsa meg alaposan kézzel.
Ez a készülék az elhasznált villamossági és
elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU
irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek
visszavételének és hasznosításának EU-szerte
érvényes kereteit határozza meg.
10. ábra
Hajtsa fel az asztalt és vegye ki a jobb oldalról
a zsanért. .
KÖRNYEZETVÉDELEM
6. ábra
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez.
Forgassa el a pengetartót az óramutató
járásával megegyező irányba és állítsa
függőleges helyzetbe. Vegye le a körpengét. .
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ
A leeső körpenge balesetveszélyes!
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
A penge visszahelyezésekor ügyeljen rá, hogy
az megfelelően a helyén legyen = pengetartó
vízszintes helyzetben.
Teljes tisztítás
7. ábra
Távolítsa el a rögzítő lapot. Ehhez fordítsa el
a gombot 0 pozíción túl, a ► jelre, majd
távolítsa el a rögzítő lapot.
Csak személyes használatra!
A modositas jogat fenntartjuk!
A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ
A rögzítőlap behelyezéséhez a gombnak
►pozícióban kell lennie! Behelyezéshez
nyomja a lapot közvetlenül középre és fordítsa
vissza a gombot 0 pozícióba.
БГ
A vágásszélesség beállításával ellenőrizze,
hogy jól van-e összeállítva a készülék. Ha
nem működik, távolítsa el ismét a rögzítőlapot,
majd ismételje meg a folyamatot.
УРЕД ЗА РЯЗАНЕ НА ХРАНА R401W
Този уред е предназначен само за
домашна употреба или за подобно
непромишлено приложение.
Непромишленото приложение включва
например употреба в кухни за служителите
в магазини, офиси, селскостопански и
други търговски фирми, както и за употреба
от гостите в пансиони, малки хотели и
подобни места.
Използвайте уреда за обработка на
обичайното количество храна за едно
домакинство.
Дръжте ръководството за употреба на
безопасно място и ако уредът смени
собственика си, му го предайте.
Tárolás
Az éles penge sérülésveszéllyel jár!
Tartsa a készüléket gyerekektől elzárva.
3. ábra
Állítsa a forgógombot 0-ra.
9. ábra
A használatot és az azonnali tisztítást
követően csukja össze a készüléket.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
11. ábra
28
или инструктирани относно употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност. Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да се уверите, че не си
играят с уреда.
Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се
извършват от деца.
Пазете уреда далеч от деца.
Електрическият контакт трябва да бъде на
достъпно място и трябва да бъде заземен
съгласно техническите спецификации.
Уредът е подходящ само за рязане на
твърди храни като хляб, наденица или
полутвърдо сирене. Рязането на други
материали (например дърво) или на
много твърди храни (кости, твърдо
сирене, дълбоко замразени храни) не
се допуска.
Риск от нараняване с острия нож!
Ножът е много остър.
Дръжте ръцете си далеч от него.
След като изключите уреда, ножът
продължава да работи известно време.
Изчакайте да спре!
След като те използвали уреда,
задайте дебелината на рязане на 0.
Този уред трябва да бъде използван с
плъзгащата се приставка за подаване
на храна и държача, освен ако това е
невъзможно поради размера и
формата на храната.
Уредът може да бъде свързан и
използван само в съответствие със
спецификациите, посочени на табелката с
производствени данни.
Не използвайте повреден уред или уред с
повреден захранващ кабел.
Само нашите сервизи могат да
поправят
уреда, например като сменят повреден
захранващ кабел, за да се избегнат
опасности.
Никога не свързвайте уреда към външен
таймер или система за дистанционно
управление, за да избегнете опасни
ситуации.
След като сте използвали уред, ако го
оставите без надзор или ако е повреден,
винаги изключвайте захранващия кабел
от контакта.
Никога не оставяйте уреда без надзор,
докато е включен!
Не дърпайте захранващия кабел през
остри ръбове. За да предотвратите
нараняване, всякакви поправки като
смяна на повреден захранващ кабел,
трябва да се извършват в сервиз.
Износените уреди трябва да станат
негодни за по-нататъшна употреба.
Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни или умствени
способности или от лица без опит и
познания, освен ако не са наблюдавани
Опасност от токов удар!
Не потапяйте уреда във вода, не го
поставяйте под течаща вода и не го
мийте в съдомиялната машина.
Не използвайте уреда близо до мивка,
пълна с вода!
Внимание
Моторът може да прегрее! След
максимум 5 минути продължителна
употреба изключете уреда и го
оставете да се охлади.
Ниво на шума: Lc < 75 dB(A)
РАБОТА С УРЕДА
Преди да използвате уреда за първи път,
го почистете добре.
Фиг. 1 и 2
• Поставете уреда върху равна, чиста
повърхност и го натиснете добре надолу,
така че гумените крачета да залепнат,
което предотвратява плъзгането.
•
Сглобете подложката, сложете я
вертикално в страничния улей и я
поставете на приставката.
29
Фиг. 3
Риск от нараняване с острия нож!
Настройте дебелината на рязане с копчето.
Преди да почистите уреда, изключете
захранващия кабел и извадете ножа. НЕ
хващайте ножа за режещата повърхност, а
за приставката за прикрепване.
Фиг. 4 и 5
Мигновено превключване
• Натиснете копчето за безопасност.
Едновременно натиснете бутона за
включване, докато уредът започне да
работи.
• Освободете копчето за безопасност
отново.
• За да спрете уреда, освободете бутона
за включване.
Почистване на кръглия нож
Фиг. 6
Фиг. 6
Кръгъл нож от неръждаема стомана.
Завъртете държача на ножа по посока на
часовниковата стрелка и го поставете
вертикално. След това извадете кръглия
нож.
Внимателно почиствайте кръглия нож
ръчно след всяка употреба.
Фиг. 10
Сгънете подложката и я извадете от
пантата вдясно.
Фиг. 8
Прикрепете приставката за остатъци,
режете. Винаги използвайте подложката и
приставката за остатъци!
Риск от нараняване от паднал нож!
Когато поставяте ножа обратно, се уверете,
че той е закрепен правилно на мястото си,
т.е. държачът на ножа е в хоризонтална
позиция.
Бележки
Първо режете наденицата и сиренето, а
след това хляба. Така уредът се
почиства по-лесно.
Цялостно почистване
За добра хигиена уредът и ножът трябва да
се почистват веднага след рязане на мазни
храни (например месо, наденица, сирене).
Фиг. 7
Свалете предпазната плоча. За да го
направите, завъртете копчето след
позиция 0 към ► и извадете предпазната
плоча.
РЯЗАНЕ
• Внимателно притиснете храната към
предпазната плоча и бавно я плъзнете към
въртящия се нож.
Не използвайте уреда без подложката и
държача, освен ако не е абсолютно
необходимо поради формата и размера на
храната.
За да сложите предпазната плоча, копчето
трябва да бъде в позиция ►! За да я
сложите, натиснете предпазната плоча
точно в средата и завъртете копчето
отново на 0.
Почистване
Проверете, като промените ширината на
рязане. Ако уредът не работи, извадете
предпазната плоча отново и повторете
процедурата.
Уредът не изисква поддръжка!
Старателното почистване гарантира дълъг
експлоатационен срок.
НЕ използвайте абразивни почистващи
препарати, тъй като могат да повредят
повърхността на уреда.
Забършете уреда и приставките му
с влажна кърпа и след това със суха кърпа.
Съхранение
Риск от нараняване с острия нож!
Пазете уреда далеч от деца.
30
Фиг. 3
Завъртете копчето на 0.
RU
Фиг. 9
ЛОМТЕРЕЗКА R401W
След като сте използвали и веднага сте
почистили уреда, го затворете.
Прибор предназначен только для использования в
домашнем хозяйстве и подобных условиях.
Фиг. 11
Под подобными условиями понимается
использование прибора работниками в
обеденных зонах магазинов, офисов,
сельскохозяйственных помещений и других
производственных помещений, а также
постояльцами отелей, мотелей, мест ночлега и
завтрака, а также других мест проживания.
Используйте прибор для приготовления обычного
в домашнем хозяйстве количества пищи.
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего
использования и в случае смены владельца
передайте ее вместе с прибором.
Навийте кабела и поставете щепсела на
мястото му.
Този уред е обозначен в съответствие с
европейската директива 2012/19/EU
За стари електрически и електронни уреди
(waste electrical and electronic equipment WEEE). Тази директива регламентира валидните
в рамките на ес правила за приемане и
използване на стари уреди.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасность повреждения острым
лезвием ножа!
Лезвие ножа очень острое.
Не прикасайтесь к ножу руками.
После выключения прибора нож еще
может вращаться. Подождите, пока нож
полностью остановится!
После завершения пользования
прибором установите толщину нарезки 0.
Используйте прибор только с салазками
и держателем продуктов, за
исключением случаев, если размер и
форма нарезаемого продукта этого не
позволяет.
Перед подключением проверьте,
совпадает ли напряжение, указанное в
заводской табличке, с фактическими
параметрами сети.
Не пользуйтесь прибором, если сетевой
шнур или сам прибор поврежден.
Во избежание опасности ремонт и
замену поврежденного сетевого шнура
может производить только специалист
авторизованного сервисного центра.
Во избежание опасности не подключайте
прибор к внешнему таймеру и системе
дистанционного управления.
Отключайте прибор и отсоединяйте
штепсель от розетки после завершения
работы, оставляя прибор без присмотра,
перед установкой и снятием деталей,
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
Запазваме си правата за извършване на
модификации !
GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ
С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УРЕДИТЕ.
31
очисткой, а также в случае
неисправности.
Не оставляйте включенный прибор без
присмотра.
Не перегибайте сетевой шнур, не
допускайте, чтобы он свисал с края
столешницы и перегибался через острые
углы. Во избежание травм и
повреждений ремонт и замену
поврежденного сетевого шнура может
производить только специалист
авторизованного сервисного центра.
Отслужившее изделие сделайте
непригодным для использования.
Прибор не предназначен для
использования лицами, в том числе
детьми, с ограниченными физическими,
двигательными и психическими
способностями, а также лицами с
недостаточным опытом и знаниями,
кроме как под контролем и руководством
лиц, ответственных за их безопасность.
Следите, чтобы дети не играли с
прибором!
Детям запрещается очищать и
осуществлять обслуживание прибора!
При хранении и эксплуатации
размещайте прибор в недоступном для
детей месте.
Настенная розетка должна быть
легкодоступной и заземленной согласно
технической спецификации.
Прибор предназначен для нарезки
твердых пищевых продуктов, например,
хлеба, колбасы, полутвердых сыров.
Запрещается нарезать непищевые
продукты (древесину) и слишком
твердые пищевые продукты (кости,
твердые сыры, замороженные
продукты).
и дайте ему остыть перед повторным
включением.
Уровень шума: Lc < 75 дБ(A)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Перед первой эксплуатацией тщательно очистите
прибор.
Рис. 1 и 2
•
•
Установите прибор на чистую, ровную
поверхность и надавите на него сверху, чтобы
резиновые ножки надежно прилипли к
поверхности, не давая прибору перемещаться.
Соберите салазки. Вертикально вставьте
салазки в боковой паз и опустите их на
горизонтальную подставку прибора.
Рис. 3
Регулятором установите толщину ломтиков.
Рис. 4 и 5
Включение
• Нажмите защитную кнопку питания. Удерживая
защитную кнопку питания, нажмите кнопку
ПУСК для запуска работы.
• Отпустите защитную кнопку питания.
• Чтобы остановить работу, отпустите кнопку
ПУСК.
Рис. 6
Нож из нержавеющей стали.
Рис. 8
Установите держатель продуктов и начните
нарезку. Всегда используйте салазки и держатель
продуктов!
Примечание
Сначала нарезайте колбасу и сыр, затем хлеб. Так
будет легче очищать прибор.
По соображениям гигиены очищайте прибор и нож
сразу после нарезки жирных продуктов (мясо, колбаса,
сыр).
Нарезка
Опасность удара электрическим током!
Не погружайте прибор в воду, не ставьте
под струю воды и не мойте в
посудомоечной машине.
Не используйте прибор вблизи раковины,
наполненной водой.
Внимание!
Мотор может перегреться! После 5 минут
непрерывной работы выключите прибор
Слегка прижимая нарезаемый продукт держателем к
упорной пластине, подайте салазки к ножу.
Используйте прибор только с салазками и
держателем продуктов, за исключением случаев,
если размер и форма нарезаемого продукта этого
не позволяет.
32
Рис. 9
ОЧИСТКА
Прибор не требует обслуживания!
Тщательная очистка обеспечивает долгий срок
службы прибора.
Не используйте агрессивные чистящие средства,
так как поверхность прибора может
повредиться.
Очищайте прибор и его детали влажной тканью и
затем протирайте насухо сухой тканью.
После использования и очистки сложите прибор
Рис. 11
Уберите сетевой шнур в специальный отсек для
хранения и закрепите вилку.
Это оборудование промаркировано в
соответствии с европейской директивой
2012/19/EU об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE).
Данная директива определяет действующие во
всех странах ЕС требования по сбору и
устранению отходов электрического и
электронного оборудования.
Опасность повреждения острым лезвием ножа!
Перед очисткой извлеките вилку сетевого шнура
из розетки и снимите нож. НЕ прикасайтесь к
лезвию ножа, беритесь только за фиксатор ножа.
Защита окружающей среды
Очистка ножа
После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его
в специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим Вы поможете защитить
окружающую среду.
После каждого использования тщательно очищайте нож
вручную.
Рис. 10
Поднимите горизонтальную подставку и выньте из
шарнира с правой стороны.
Гарантия и обслуживание
При возникновении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр. Список
авторизованных сервисных центров вы можете
найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и
на сайте www.gorenje.ru.
Рис. 6
Поверните фиксатор ножа против часовой
стрелки в вертикальное положение и снимите
нож.Следите, чтобы нож не упал. Опасность
травмы!
Правильно установите нож на место и проверьте,
чтобы фиксатор был в горизонтальном
положении.
Только для домашнего использования!
Полная очистка
Рис. 7
Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
Снимите упорную пластину. Для этого поверните
регулятор из положения 0 в положение и
снимите пластину.
Для установки упорной пластины на место
регулятор должен быть установлен в положение
! Прислоните пластину к прибору, нажмите по
центру пластины и поверните регулятор в
положение 0.
Проверьте правильность сборки, установив
толщину нарезки. Если прибор не работает, снова
снимите опорную пластину и установите на место.
GORENJE
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБОРОМ!
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
ХРАНЕНИЕ
Опасность повреждения острым лезвием
ножа! При хранении и эксплуатации размещайте
прибор в недоступном для детей месте.
Рис. 3
Поверните регулятор толщины нарезки в
положение 0.
33
Якщо після використання прилад
залишається без нагляду або працює
неналежним чином, від’єднайте його від
мережі, вийнявши шнур із розетки.
У жодному разі не залишайте прилад
без нагляду, коли він увімкнутий!
Не тягніть шнур по поверхні, що має гострі
краї. Щоб уникнути травмування, будь-які
ремонтні роботи, наприклад заміну шнура,
слід здійснювати в центрі сервісного
обслуговування.
Зношені прилади непридатні для
подальшого використання.
Цей прилад не призначений для
використання особами (зокрема, дітьми) з
обмеженими фізичними, тактильними або
розумовими можливостями чи без
належних знань і досвіду, окрім випадків,
коли вони перебувають під наглядом або
отримали інструкції від осіб,
відповідальних за їхню безпеку. Стежте,
щоб діти не гралися з приладом.
Дітям заборонено здійснювати чищення
та обслуговування приладу.
Зберігайте прилад у недоступному для
дітей місці.
Електрична розетка повинна бути
доступною та заземленою відповідно до
технічних характеристик.
Прилад підходить тільки для різання
твердих продуктів, як-от хліб, ковбаса
або напівтвердий сир. Заборонено
різати інші матеріали (зокрема,
деревину) або дуже тверді продукти
(кістки, твердий сир, заморожені
продукти харчування).
UA
СЛАЙСЕР ДЛЯ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ R401W
Цей прилад створений лише для
домашнього використання або
рівноцінної непромислової експлуатації.
Під непромисловою експлуатацією,
зокрема, мається на увазі використання на
кухні робітниками в магазинах, офісах, на
сільськогосподарських та інших
комерційних підприємствах, а також
гостями в пансіонатах, невеликих готелях і
подібних помешканнях.
Використовуйте прилад для обробки звичної
для домашнього використання кількості
продуктів.
Зберігайте інструкцію з експлуатації в
надійному місці. У випадку зміни власника
передайте її разом із приладом.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Ризик травмування гострим лезом!
Лезо дуже гостре.
Тримайте руки подалі від нього.
Після вимкнення приладу привід ще
деякий час працює. Зачекайте, доки
лезо зупиниться!
Після використання приладу встановіть
ширину різання на позначку «0».
Цей прилад потрібно використовувати з
ковзаючою платформою для подавання
та утримувачем шматка у відповідному
положенні, якщо розмір або форма їжі
дають змогу це зробити.
Прилад можна підключати й
використовувати лише відповідно до
технічних характеристик, наведених у
паспортній табличці.
Не використовуйте прилад, якщо його або
шнур пошкоджено.
Щоб уникнути травмування, ремонт
приладу,
як-от заміну пошкодженого шнура
живлення, слід здійснювати тільки в
нашому центрі обслуговування клієнтів.
Щоб уникнути небезпечної ситуації, у
жодному разі не підключайте цей прилад
до зовнішнього таймера або системи
дистанційного керування.
Ризик ураження електричним струмом!
У жодному разі не занурюйте пристрій у
воду, не ставте під проточну воду й не
очищайте в посудомийній машині.
Не використовуйте прилад біля
раковини,наповненої водою!
Увага!
Двигун може перегрітися! Щонайбільше
через 5 хвилин безперервного
використання вимкніть слайсер і дайте
йому охолонути.
34
Рівень шуму: Lc < 75 дБ (A)
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Не використовуйте прилад без каретки й
тримача, за винятком випадків, коли це
необхідно через форму та розмір продукту.
Перед першим використанням приладу
ретельно очистьте його.
Чищення
Мал. 1 і 2
Прилад не потребує спеціального
обслуговування!
Ретельне чищення гарантує тривалу
експлуатацію.
Поверхню приладу можна пошкодити, тому
НЕ використовуйте абразивні засоби для
чищення.
Протріть прилад і додаткові деталі
вологою тканиною, а потім витріть насухо.
• Розмістіть прилад на гладкій чистій
поверхні та міцно притисніть його, щоб
гумові ніжки приклеїлися й запобігали
ковзанню.
• Зберіть каретку, закріпіть її вертикально
в бічному направляючому пазу та
розмістіть на платформі.
Мал. 3
За допомогою регулятора установіть
потрібну ширину нарізання.
Ризик травмування гострим лезом!
Мал. 4 і 5
Перед чищенням приладу відключіть
шнур живлення та вийміть лезо. НЕ
тримайте лезо за гостру поверхню, а
скористайтеся спеціальною насадкою.
Миттєве перемикання
• Натисніть на запобіжник увімкнення.
Одночасно натискайте кнопку ON
(УВІМК.), доки привід не почне
працювати.
• Ще раз натисніть на запобіжник
увімкнення.
• Щоб зупинити роботу приладу, знову
натисніть кнопку ON (УВІМК.).
Чищення дископодібного леза
Ретельно очищайте дископодібне лезо
вручну після кожного використання
приладу.
Мал. 10
Складіть платформу та вийміть її з
петлі, потягнувши праворуч.
Мал. 6
Дископодібний ніж із нержавіючої сталі.
Мал. 6
Мал. 8
Поверніть тримач для леза за
годинниковою
стрілкою та розташуйте вертикально. Після
цього вийміть дископодібне лезо.
Прикріпіть тримач для залишків, нарізайте.
Завжди використовуйте тримач каретки та
залишків!
Примітки
Спочатку нарізайте ковбасу й сир, а потім
хліб. Це полегшить чищення приладу
після використання.
Ризик травмування через падіння леза!
Під час повторного прикріплення леза
переконайтеся, що його правильно
зафіксовано в положенні, коли тримач леза
розміщений горизонтально.
Для підтримки гігієни прилад
і лезо потрібно чистити відразу ж після
нарізання жирної
їжі (зокрема, м’яса, ковбаси або сиру).
Повне чищення
Мал. 7
НАРІЗАННЯ
Вийміть фіксатор. Для цього поверніть
регулятор далі положення «0» до позначки
► й зніміть фіксатор.
• Обережно притискайте продукт, який
потрібно нарізати, до фіксатора й повільно
направляйте його до рухомого леза.
35
Щоб вставити фіксатор, потрібно
розташувати регулятор на
позначці ►! Щоб вставити фіксатор,
натисніть його
безпосередньо посередині та поверніть
регулятор назад у положення «0».
Перевірте, відрегулювавши ширину
нарізання. Якщо прилад не працює, ще раз
вийміть фіксатор і повторіть дії.
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Gebrauchsanleitung sorgfältig
durchlesen, danach handeln und
aufbewahren! Bei Weitergabe des
Geräts diese Anleitungbeilegen.
Das Nichtbeachten der Anweisungen für
die richtige Anwendung des Gerätes
schließt eine Haftung des Herstellers für
daraus resultierende Schäden aus.
Dieses Gerät ist für die Verarbeitung
haushaltsüblicher Mengen im Haushalt
oder in haushaltsähnlichen, nichtgewerblichen Anwendungen bestimmt.
Haushaltsähnliche Anwendungen
umfassenz. B. die Verwendung in
Mitarbeiterküchen von Läden, Büros,
landwirtschaftlichen und anderen
gewerblichen Betrieben, sowie die
Nutzung durch Gäste von Pensionen,
kleinen Hotels und ähnlichen
Wohneinrichtungen.
Das Gerät ist nur geeignet zum Schneiden
von schnittfesten Lebensmitteln, wie z. B.
Brot, Wurst oder Schnittkäse. Das
Schneiden von anderen Substanzen (z. B.
Holz) oder sehr harten Lebensmitteln
(Knochen, Hartkäse, Tiefgefrorenes) ist
nicht zulässig.
Dieses Gerät kann von Personen mit
reduzierten physischen,sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.
Kinder sind vom Gerät und der
Anschlussleitung fernzuhalten und
dürfen das Gerät nicht bedienen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Зберігання
Ризик травмування гострим лезом!
Зберігайте прилад у недоступному для
дітей місці.
Мал. 3
Поверніть регулятор у положення «0».
Мал. 9
Одразу після використання й негайного
чищення приладу, закрийте його.
Мал. 11
Змотайте кабель і зафіксуйте штепсель на
місці.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля.
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
КОМПАНІЯ GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ
ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
ПРИСТРОЄМ
Ми залишаємо за собою право вносити будьякі зміни.
36
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen
nicht durch Kinder vorgenommen werden.
Gerät für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
Das Gerät darf nur über eine
vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit
Erdung an ein Stromnetz mit
Wechselstrom angeschlossen werden.
Stellen Sie sicher, dass das
Schutzleitersystem der elektrischen
Hausinstallation vorschriftsmäßig
installiert ist. Gerät nur gemäß Angaben
auf dem Typenschild anschließen und
betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung
und Gerät keine Beschädigungen
aufweisen. Reparaturen am Gerät,
wie z. B. eine beschädigte
Netzanschlussleitung auswechseln,
dürfen nur durch unseren Kundendienst
ausgeführt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden. Das Gerät während des
Betriebs stets beaufsichtigen!
Das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in
Berührung bringen oder über scharfe
Kanten ziehen. Das Gerät niemals in
Wasser tauchen oder in den
Geschirrspüler geben. Das Gerät nicht
neben einem mit Wasser gefüllten
Spülbecken benutzen! Das Gerät nicht mit
feuchten Händen benutzen und nicht im
Leerlauf betreiben. DasGerät muss nach
jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener
Aufsicht,vor dem Zusammenbau,
Auseinandernehmen oder Reinigen und
im Fehlerfall stets vom Netz getrennt
werden. Vor dem Auswechseln von
Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb
bewegt werden, mussdas Gerät
ausgeschaltet und vom Netz getrennt
werden.
Warnung Verletzungsgefahr
Das Messer ist sehr scharf. Hände nie in
die Nähe des Messersbringen. Nach dem
Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit
nach.Stillstand des Messers abwarten!
Nach der Arbeit Schnittbreiteauf 0 stellen.
Dieses Gerät muss mit Schlitten und
Restehalter inGebrauchslage benutzt
werden, es sei denn, die Größe und Form
des Schneidgutes lassen deren Gebrauch
nicht zu.
Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und
Messer abnehmen.Messer nicht an der
Schnittfläche, sondern nur an der
Messerhalterung anfassen.
Bei Stromausfall bleibt das Gerät
eingeschaltet und läuft danach wieder an.
Achtung !
Motor kann überhitzen! Gerät nach max. 5
Minuten ununterbrochenem Betrieb
abkühlen lassen.
Schallpegel: Lc < 75 dB (A)
Warnung !
Erstickungsgefahr
Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial
spielen lassen.
Ihr Allesschneider
Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich
reinigen.
Bitte Bildseiten ausklappen.
Stromschlaggefahr!
Gerät nicht neben einem mit Wasser gefüllten
Spülbecken benutzen!
Bild 1 und 2
•
Gerät auf eine glatte, saubere Fläche
stellen und festdrücken, damit die
Gummifüsse sich festsaugen und ein
Verrutschen verhindert wird
•
Schlitten zusammenbauen, senkrecht
stehend in die seitliche Führungsrille
einhängen und auf dem Tisch abstellen.
37
Bild 3
Schnittbreite mit Drehgriff einstellen.
Achtung!
Oberflächen können beschädigt werden.
Keine scheuernden Reinigungsmittel
verwenden.Gerät und Anbauteile feucht
abwischen und abtrocknen.
Verletzungsgefahr durch
scharfes Messer!
Messer ist sehr scharf. Hände nie in die
Nähe des Messers bringen. Nach dem
Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit nach.
Nach der Arbeit Schnittbreite auf 0 stellen.
Rundmesser reinigen
Rundmesser nach jeder Verwendung
gründlich von Hand reinigen.
Momentschaltung
Einschaltsicherung drücken. Gleichzeitig
Einschalttaste so weit drücken, bis das
Gerät anläuft.
Die Einschaltsicherung wieder loslassen.
Zum Stoppen Einschalttaste Ioslassen.
Bild 10
Tisch hochklappen und nach rechts aus
dem Scharnier nehmen.
Bild 6
Rundmesser aus Edelstahl
Bild 6
Messerhalterung im Uhrzeigersinn
drehen und senkrecht stellen. Dann das
Rundmesser herausnehmen.
Bild 8
Restehalter aufstecken, schneiden.
Immer Schlitten und Restehalter
verwenden!
Verletzungsgefahr durch
herausfallendes Messer!
Beim Zusammenbau auf richtige Verriegelung
achten = Messerhalterung steht waagerecht.
Hinweise:
Zuerst Wurst und Käse, zuletzt Brot
schneiden. Das Gerät lässt sich so
leichter reinigen.
Aus hygienischen Gründen Gerät und
Messer direkt nach dem Schneiden
von fetthaltigem Schneidgut (z. B. Fleisch,
Wurst, Käse) gründlich reinigen.X „Reinigen“
Komplette Reinigung
Bild 7
Anschlagplatte abnehmen. Dazu Drehgriff
über die 0-Stellung hinaus auf ►
drehen und Anschlagplatte abnehmen.
Zum Einsetzen der Anschlagplatte
muss der Drehgriff auf ► stehen! Zum
Einsetzen Anschlagplatte in der Mitte
gerade andrücken und Drehgriff auf 0
zurückdrehen.
Zur Kontrolle die Schnittbreite verstellen.
Bei Nichtfunktionieren Anschlagplatte
noch einmal abnehmen und
Vorgang wiederholen.
Reinigen
Das Gerät ist wartungsfrei!
Gründliche Reinigung gewährleistet eine
lange Haltbarkeit.
Aufbewahren
Stromschlaggefahr!
Gerät niemals in Wasser tauchen und nie
unter fließendes Wasser halten und nicht in
der Spülmaschine reinigen.
Verletzungsgefahr durch
scharfes Messer!
Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bild 3
Drehgriff auf 0 stellen.
Bild 9
Nach Gebrauch und sofortigem Reinigen
Gerät zusammenklappen.
Verletzungsgefahr durch
scharfes Messer!
Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und
Messer abnehmen. Messer nicht an der
Schnittfläche, sondern nur an der
Messerhalterung anfassen.
Bild 11
Kabel aufwickeln und Stecker einrasten.
38
UMWELTSCHUTZ
Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht
zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern
liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab.
So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.
GARANTIE UND
KUNDENDIENST
Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei
Problemen bitte an das Kundendienstcenter von
Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden
Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in
Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt,
wenden Sie sich an den lokalen Händler von
Gorenje oder an die Abteilung für kleine
Haushaltsgeräte Gorenje.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt!
GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL
FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES
NEUEN GERÄTS!
Wir behalten uns das Recht zu Änderungen
Proizvajalec / Manufacturer / Proizvođač /
Завод-изготовитель/ Зауыт әзірлеуші
(za / for / для Gorenje d.d.,
Partizanska 12,3320 Velenje, Slovenija:
EUREL d.o.o.,Bistriška cesta 54,
2319 Poljčane ,Slovenija
ЕУРЕЛ д.о.о. , Бістрішка цеста 54,
2319 Полічане, Словенія.
ЭУРЕЛ д.о.о., Бистришка цеста 54,
2319 ПОЛЬЧАНЕ, Словения
1806001
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement