Gorenje T800ORAB Prăjitor de pâine Brugermanual

Gorenje T800ORAB Prăjitor de pâine Brugermanual

T800ORAB / T800ORAW Navodila za uporabo Upute za uporabu Uputstva za upotrebu Упатства за употреба Instruction manual Инструкции за употреба Instrukcja obsługi Manual de instrucţiuni Návod na obsluhu Használati útmutató Návod k obsluze Інструкції з експлуатації Руководство по эксплуатации Gebrauchsanleitung Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Kasutusjuhend Naudojimo instrukcija Lietošanas pamācība Manuel d'instructions H CZ UA RU DE DK SE NO SI HR BIH SRB MNE MK GB BG PL RO SK FI EE LT LV F

NAVODILA ZA UPORABO SI

Splošni opis

1. Gumb prekinitev 2. Gumb za segrevanje 3. Gumb za odmrzovanje 4. 6. 8. Gumbi za stopnjo zapečenosti 5. Vzvod nosilcev za segrevanje Ročica za peko 7. Nosilci za segrevanje Reži za pečenje 9. Pladenj za drobtine

NEVARNOST

Aparata ne potapljajte v vodo. V aparat ne vstavljajte prevelikih količin hrane in v alu folijo zavitih paketov, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

OPOZORILA

• • • • • Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite ali napetost, navedena na dnu aparata, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostm i ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat le pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroke pri uporabi aparata nadzorujte in pazite, da se z njim ne bodo igrali. Bodite pozorni, da vanj ne bodo vstavljali nobenih predmetov. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati , razen če je njihova starost osem let ali več.

3 • • • • • • • • • • • • • Aparata nikoli ne pustite delovati brez nadzora. Ne uporabljajte aparata blizu ali pod zavesami niti poleg drugih gorljivih materialov. Prav tako ga ne uporabljajte pod stenskim pohištvom, saj lahko to povzroči požar.

Ne pokrivajte in ne polagajte drugih predmetov na aparat, ko je ta vklopljen ali vroč, saj ga lahko poškodujete ali povzročite požar.

Da preprečite nevarnost požara, morate drobtine sproti odstranjevati s pladnja za drobtine. Poskrbite, da bo pladenj za drobtine ustrezno nameščen.

Če opazite ogenj ali dim, omrežja.

aparat nemudoma izključite iz električnega Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Ta aparat je namenjen izključno pripravi popečenega kruha. V anj ne vstavljajte drugih sestavin , da ne bi povzročili nevarnosti. Aparat nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik. Če je aparat padel v vodo, ga nikoli ne prijemajte. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičn ice. Aparata nikoli ne uporabljajte z vlažnimi rokami , niti se z vlažnimi rokami ne dotikajte električnega vtiča.

Ne uporabljajte aparata skupaj z zunanjim časovnim stikalom, nočnim stikalom ali ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.

• • • • • • • • • Omrežni kabel aparat. naj ne visi prek roba mize ali pulta, na katerega je postavljen Kovinski deli upravljanje. opekača se med uporabo aparata zelo segrejejo, zato se jih ne dotikajte. Dotikajte se samo gumbov za Ne postavljajte aparata na vročo podlago. Aparat priklj učite le na ozemljeno vtičnico.

Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in ga je dovoljeno uporabljati le v zaprtih prostorih. Ni pa namenjen storitveni ali industrijski uporabi, kot so na primer: poslovna uporaba ali uporaba, podobno gospodinjski, v kuhinjah, za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih, uporaba na kmetijskih posestvih, s strani gostov hotelov, motelov ali drugih namestitev ali v penzionih z zajtrkom. Aparat uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Kakršnakoli drugačna uporaba ni namenska in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Aparat ni otroška igrača.

Če se v aparatu zatakne rezina kruha, ga izključite iz električnega omrežja in pred odstranitvijo kruha počakajte, da se popolnoma ohladi. Ne uporabljajte nožev ali ostrih predmetov, saj lahko z njimi poškodujete grelne elemente.

Nosilec za segrevanje je namenjen le segrevanju žemljic ali rogljičkov. Nanj ne dajajte drugih sestavin, da ne povzročite nevarnosti.

Izvlecite električni vtič : ko aparata ne uporabljate, po vsaki uporabi, preden ga boste čistili ali postavili na stran, če med uporabo pride do očitne motnje in med nevihto. Priklopite ga le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro odklopili iz električnega omrežja.

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

PRED PRVO UPORABO

Vzemite aparat iz embalaže in ga očistite z vlažno krpo. Pred prvo uporabo aparata svetujemo peko brez rezin kruha na najvišji nastavitvi zapečenosti ter v primerno zračenem prostoru. Ta postopek ponovite trikrat, vsakič pa vmes počakajte, da se aparat izklopi in malo ohladi. To bo iz grelnih elementov odstranilo ves prah in preprečilo neprijetne vonjave med uporabo aparata. 4

UPORABA APARATA

1. Aparat postavite na stabilno in ravno podlago, stran od zaves in drugih gorljivih snovi. Vstavite vtikač v omrežno vtičnico. 2. Pred vsako uporabo popolnoma odvijte električni kabel.

Priprava opečenega kruha

Aparat naj nikoli ne deluje brez nadzora. 1. V reži za peko vstavite eno ali dve rezini kruha. 2. Aparat vklopite s potiskom ročice za peko navzdol. Vzvod ostane spodaj le, če je aparat priključen na električno omrežje. Za trenutek zasvetijo vse kontrolne lučke, nato sveti le kontrolna lučka na stopnji zapečenosti 3. 3. Stopnjo zapečenosti lahko spremenite s pritiskom na gumbe od 1 - 6. 1 pomeni rahlo zapečen in 6 pomeni močno zapečen kruh. Kovinski deli opekača se bodo med delovanjem zelo segreli, zato se jih ne dotikajte. 4. Ko je popečeni kruh pripravljen, izskoči iz reže, aparat pa se samodejno izklopi. Peko lahko kadarkoli sami zaustavite, in sicert to storite s pritiskom na tipko CANCEL.(X). Ob tem kruh izskoči iz aparata. Če se kruh v aparatu zatakne, izvlecite kabel iz omrežne vtičnice, počakajte, da se aparat povsem ohladi in nato kruh previdno odstranite. Pri tem ne uporabljajte noža ali

drugih kovinskih predmetov in se ne dotikajte notranjih kovinskih delov aparata.

Peka zamrznjenega kruha Opomba:

2. Poti Peka zamrznjenega kruha traja dlje kot peka odmrznjenega kruha. 1. V aparat vstavite eno ali dve zamrznjeni rezini kruha. snite ročico za peko navzdol. Za trenutek zasvetijo vse kontrolne lučke, nato sveti le še kontrolna lučka na stopnji zapečenosti 3. pritisnite gumb za odmrzovanje. 3. 4. Stopno zapečenosti lahko spremenite s pritiskom na gumbe od 1 do 6. Ko je popečen kruh pripravljen, izskoči, aparat pa se izklopi.

Pogrevanje popečenega kruha

1. V aparat vstavite eno ali dve rezini popečenega kruha. 2. Potisnite ročico za peko navzdol. Za trenutek zasvetijo vse kontrolne lučke, nato sveti le še kontrolna lučka na stopnji pogrevanja 3. Zatem pritisnite na gumb za pogrevanje. 3. Stopno pogrevanja lahko spremenite s pritiskom na gumbe od 1 do 6. 4. Ko je popečen kruh pripravljen, izskoči, aparat pa se izklopi.

Pogrevanje žemljic in rogljičkov

1.

Vzvod nosilca za segrevanje potisnite navzdol, da se nosilca dvigneta. za pogrevanje Žemljice ali rogljičke, ki jih boste pogrevali nikoli ne postavite na vrh odpritn aparata, ne da bi prej dvignili nosilec . S tem namreč lahko aparat poškodujete. 2. Položite žemljice ali rogljičke na vrh nosilca za 3. pogrevanje. Ne pogrevajte več kot dveh kosov hkrati. Vklopite aparat s potiskom ročice za peko navzdol. Za trenutek zasvetijo vse kontrolne lučke, nato sveti le še kontrolna lučka na stopnji pogrevanja 3. 4. Stopno pogrevanja lahko spremenite s pritiskom na gumbe od 1 do 6. 5. Če želite pogreti žemljice ali rogljičke na obeh straneh, jih po izklopu aparata obrnite. Da znova vklopite aparat, ponovno pritisnite navzdol ročico za peko.

ČIŠČENJE

1. Apara t izklopite iz električnega omrežja. 2. Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi. 3. 4. Očistite ga z vlažno krpo. Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton. Ne potapljajte aparata v vodo. Če želite iz aparata odstraniti drobtine, izvlecite iz njega pladenj za drobtine in ga izpraznite. Za odstranitev drobtin aparata nikoli ne obračajte na glavo in ga ne stresajte.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje.Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Pridržujemo si pravico do sprememb! GORENJE VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

5

UPUTE ZA UPORABU HR

Opći opis

1. Tipka prekid 2. Tipka za zagrijavanje 3. Tipka za odleđivanje 4. Tipke za odabir stupnja zapečenosti 5. 6. Poluga nosača za zagrijavanje 8. Poluga za prženje kruha 7. Stalak za zagrijavanje Otvori za pečenje 9. Pladanj za mrvice

OPASNOST

Uređaj nemojte uranjati u vodu. U uređaj nemojte stavljati prevelike količine hrane i paketa umotanih u aluminijsku foliju, jer bi to moglo prouzročiti požar ili električni udar.

UPOZORENJA

• • • • • • Prije prve uporabe uređaja pažljivo proučite upute za uporabu i sačuvajte ih ako ih možda budete kasnije trebali.

Prije priključenja uređaja na električnu mrežu provjerite da li napon naveden na dnu uređaja, odgovara naponu vaše lokalne električne mreže.

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnos no ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djecu uvijek kontrolirajte pri uporabi uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku. Pazite na djecu da ne stavljaju bilo kakve p redmete u uređaj.

Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj osim ako su starija od osam godina. Uređaj nemojte nikad ostaviti da radi bez nadzora. 6 • • • • • • • • • • • • Uređaj nemojte upućivati u rad zapaljivih materijala. Tak požar.

u blizini ili ispod zavjesa niti u blizini drugih ođer ga nemojte koristiti ispod zidnog namještaja (elemenata), jer bi to moglo prouzročiti Uređaj nemojte pokrivati i nemojte na uređaj stavljati bilo kakve druge predmete kada je uključen ili vruć, jer ga možete oštetiti, a možete i prouzročiti pož ar. Kako biste spriječili opasnost od požara, mrvice morate svaki puta odstraniti sa pladnja za mrvice. Pazite da pladanj za mrvice uvijek bude pravilno namješten.

Ako opazite vatru ili dim, uređaj smjesta isključite iz električne instalacije.

Priključni kabel nemojte držati u blizini vrućih površina.

Oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo poduzeće Gorenje, ovlašteni servis Gorenja, ili odgovarajuće osposobljeno osoblje. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pripremu ispečenog kruha. U uređ aj nemojte stavljati bilo kakve druge sastojke, kako ne biste prouzročili opasnost. Uređaj nemojte nikad spremati na mjesta sa kojih bi mogao pasti u kadu ili u sudoper odnosno umivaonik. Ako je uređaj pao u vodu, nikako ga ne smijete hvatati rukama. U tom slučaju smjesta izvucite električni utikač iz električne utičnice. Uređajem nemojte nikada rukovati vlažnim rukama, niti nemojte vlažnim rukama dodirivati električni utikač.

Uređaj nemoj te koristiti s bilo kakvim vanjskim vremenskim prekidačima, noćnim prekidačima ili posebnim daljinskim sustavom za upravljanje.

• • • • • • • • Priključni kabel neka ne visi preko ruba stola ili pulta na kojem je postavljen uređaj.

Metalni dijelovi pržila za kruh jače se zagriju tijekom rada, stoga ih nemojte dodirivati. Dodirivati možete samo tipke za upravljanje. Uređaj nemojte stavljati na vruću podlogu. Uređaj priključite samo na uzemljenu utičnicu.

Uređaj je namijenjen isključiv uporabu u o za uporabu u kućanstvu, i dozvoljeno ga je koristiti isključivo u zatvorenim prostorijama. Uređaj nije predviđen za uslužnim niti industrijskim djelatnostima, kao što su primjerice: poslovna uporaba ili uporaba slična kućanskoj, u kuhinjama za obiteljskim poljoprivrednim pansionima s doručkom.

zaposlene u trgovinama, kancelarijama i drugim poslovnim prostorima, uporaba na gospodarstvima, za goste hotela, motela ili nekih drugih boravišnih objekata, ili u Uređaj koristite isključivo onako kako je Bilo kakva drugačija uporaba nije namjenska i može dovesti do materijalne štete ili čak do tjelesnih povreda. Uređaj nije dječja igračka.

to opisano u ovim uputama za uporabu. Ako se u uređaju zatakne kriška kruha, isključite ga iz električne mreže, i pri je nego što pokušate izvaditi zaglavljenu krišku kruha pričekajte da se potpuno ohladi. Nemojte koristiti noževe ili kakve druge oštre predmete, budući da s njima možete oštetiti grijaće elemente.

Nosač za zagrijavanje namijenjen je samo zagrijavanju žemič ki ili kifli. Na njega nemojte stavljati druge sastojke kako ne bi prouzročili opasnost.

• Električni uti ka č izvucite: kad uređaj ne koristite, nakon svake uporabe, prije nego što ga namjeravate čistiti, ili prije nego što ga spremate, ako opazite da tijekom uporabe dolazi do bilo kakvih smetnji, i u slučaju nevremena. Uređaj priključite na struju samo u jednostavno dostupnu električnu utičnicu, tako da ga možete u slučaju kvara brzo isključiti iz električne instalacije.

Ovaj uređaj označen je sukladno Europskoj direktivi 2012/19/EU o zbrinjavanju otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Smjernice iz direktive opredjeljuju zahtjeve za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme, važeće u čitavoj Europskoj Uniji.

PRIJE PRVE UPORABE

Izvadite uređaj iz ambalaže i obrišite ga, odnosno očistite koristeći vlažnu krpu. Prije prve uporabe uređaja savjetujemo da uputite prženje bez kriški kruha na najvišoj postavci zapečenosti, te u adekvatno provjetravanoj prostoriji. Ovaj postupak ponovite tri puta, i svaki puta između ponavljanja pričekajte da se uređaj isključi i malo ohladi. To će iz grijača odstraniti svu prašinu i spriječiti neprijatne mirise tijekom uporabe uređaja.

Rukovanje uređajem

1. U ređaj stavite na stabilnu i ravnu podlogu, i gledajte da je odmaknut od zavjesa i drugih zapaljivih tvari. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu. 2. Prije svake uporabe dokraja odmotajte električni priključni kabel.

Priprema prženog kruha (toasta)

Uređaj neka nikada ne radi bez nadzora. 1. U proreze za tostiranje ubacite jednu ili dvije kriške kruha. 2. Uređaj upućujete u rad pritiskom poluge za prženje nadolje. Poluga će ostati u donjem položaju samo ako je uređaj priključen na električnu mrežu. 3. Za trenutak zasvijetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svijetli samo kontrolna lampica na stupnju zapečenosti 3. Stupanj zapečenosti možete promijeniti pritiskom na tipke od 1 - 6. Pozicija 1 znači 7

4. slabo zapečen kruh, a pozicija 6 znači jako zapečen kruh. Metalni dijelovi pržila za kruh jače se zagriju tijekom rada, stoga ih nemojte dodirivati. Kada je ispečeni kruh pripremljen, kriške iskoče iz proreza, a uređaj se automatski isključi. Prženje (tostiranje) možete i sami zaustaviti u bilo kojem trenutku; to učinite pritiskom na tipku CANCEL (X). Pri tome će kruh iskočiti iz uređaja. Ako se kruh u uređaju zatakne, izvucite kabel iz mrežne utičnice, pričekajte da se uređaj posve ohladi, a zatim zaglavljene kriške pažljivo izvadite. Pri tome nemojte koristiti nož ili bilo kakve druge metalne predmete, i nemojte dodirivati unutarnje metalne dijelove uređaja. 2. Žemičke ili kifle stavite na vrh stalka za podgr ijavanje Nemojte podgrijavati više od dva komada istovremeno. 3. Uputite uređaj u rad pritiskom poluge za prženje nadolje. Za trenutak zasvijetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svijetli samo kontrolna lampica na stupnju zagrijavanja 3. 4. Stupanj za pečenosti možete promijeniti pritiskom na tipke od 1 - 6. 5. Ako želite žemičke ili kifle podgrijati na obje strane, nakon isključenja rada uređaja ih okrenite. Ponovno uputite uređaj u rad pritiskom poluge za prženje nadolje.

Pečenje zamrznutog kruha Napomena:

Pečenje zamrznutog kruha traje duže nego pečenje odmrznutog kruha. 1. U proreze za tostiranje ubacite jednu ili dvije kriške zamrznutog kruha. 2. Gurnite polugu za prženje kruha prema dolje. Za trenutak zasvijetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svijetli samo kontrolna lampica na stupnju zapečenosti 3. Pritisnite tipku za odmrzavanje. 3. 4. Stupanj zapečenosti možete promijeniti pritiskom na tipke od 1 - 6. Kada je ispečeni kruh pripremljen, kriške iskoče iz proreza, a uređaj se isključi.

Podgrijavanje ispečenog kruha

1. 2. 3. 4. U proreze uređaja ubacite jednu ili dvije kriške isprženog kruha. Gurnite polugu za prženje prema dolje. Za trenutak zasvijetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svijetli samo kontrolna lampica na stupnju zagrijavanja 3. Zatim pritisnite na tipku za podgrijavanje. Stupanj zapečenosti možete promijeniti pritiskom na tipke od 1 - 6. Kada je ispečeni kruh pripremljen, kriške iskoče iz proreza, a uređaj se isključi.

Podgrijavanje žemički i kifli

1. Polugu stalka za zagrijavanje pritisnite nadolje, da se nosači stalka podignu.Žemičke ili kifle koje namjeravate zagrijavati nemojte nikada stavljati na vrh proreza uređaja, a da pritom niste prethodno podigli stalak za podgrijavanje. Time bi, naime, mogli uređaj oštetiti. 8

ČIŠĆENJE

1. 2. 3. 4. Uređaj iskopčajte iz električne mreže. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi! Obrišite ga koristeći vlažnu krpu. Uređaj nemojte čistiti spužvicama za čišćenje, korozivnim sredstvima ili agresivnim tekućinama kao što su primjerice benzin ili aceton. Uređaj nemojte nikad uranjati u vodu. Kada želite iz uređaja odstraniti mrvice, izvucite iz njega pladanj za mrvice i ispraznite ga. Za odstranjivanje mrvica nemojte uređaj nikad preokretati naopačke i nemojte ga istresati.

BRIGA ZA OKOLINU

Nakon isteka njegova životnog vijeka uređaj nemojte baciti zajedno s uobičajenim kućanskim otpacima, nego ga predajte ovlaštenim zbirnim mjestima za reciklažu. Time ćete doprinijeti k očuvanju okoline.

GARANCIJA I SERVIS

Za sve informacije u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu). Ukoliko u vašoj državi nema takvog Centra za korisnike, obratite se vašem lokalnom trgovcu Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za male kućanske uređaje.

Pridržavamo pravo na izmjene! GORENJE GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG APARATA!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU SRB

Opšti opis

1. Taster prekid 2. Taster za zagrevanje 3. Taster za odmrzavanje 4. 6. 8. Tasteri za izbor stepena zapečenosti 5. Poluga stalka za zagrevanje Poluga za prženje hleba 7. Stalak za zagrevanje Otvori za prženje hleba (tostiranje) 9. Pladanj za mrvice

OPASNOST

Aparat nemojte potapati u vodu. U aparat nemojte stavljati prevelike količine hrane i paketa upakovanih u aluminijumsku foliju, jer bi to moglo da uzrokuje požar ili električni udar.

UPOZORENJA

• • • • Pre prve upotrebe aparata pažljivo proučite uputstva za upotrebu i sačuvajte ih ako ih možda budete kasnije trebali. Pre priključenja aparata na električnu mrežu proverite da li napo lokalne električne mreže.

n naveden na dnu aparata, odgovara naponu vaše Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod od govarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata.. Decu uvek kontrolišite prilikom upotrebe aparata, i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku. Pazite na decu da ne bi stavljali bilo kakve predmete u aparat. • • • • • • • • • • • • Deca ne smeju čistiti i održavati aparat izuzev dece koja su starija od osam godina. Aparat nemojte nikad ostaviti da radi bez nadzora. Aparat nemojte pokretati u rad u blizini ili ispod zavesa niti u blizini drugih zapaljivih materijala. Takođe nemojte ga koristiti ispod zidnih elemenata, jer bi to moglo uzrokovati požar.

Aparat nemojte pokrivati i nemojte na aparat stavljati bilo kakve druge predmete kada je uključen ili vruć, jer tako može da se ošteti, a može i uzrokovati požar.

Kako biste sprečili opasnost od požara, mrvice treba svaki puta odstraniti sa pladnja za mrvice. Pazite da pladanj za mrvice uvek bude ispravno namešten.

Ako opazite vatru ili dim, aparat smesta isključite iz električne instalacij e. Priključni kabl nemojte držati u blizini vrućih površina.

Oštećen priključni kabl sme zameniti isključivo poduzeće Gorenje, ovlašteni servis Gorenja, ili odgovarajuće osposobljeno osoblje. Ovaj aparat namenjen je isključivo za pripremu ispečenog hleba.

U aparat nemojte stavljati bilo kakve druge sastojke, kako ne biste uzrokovali opasnost. Aparat nemojte nikada spremati na mesta sa kojih bi mogao da padne u kadu ili u sudoper odnosno umivaonik. Ako je aparat pao u vodu, nikako ga ne smete hvatati rukama. U tom slučaju smesta izvucite električni utikač iz električne utičnice. 9

• • • • • • • • • Aparatom nemojte nikada rukovati vlažnim rukama, niti nemojte vlažnim rukama dodirivati električni utikač.

Aparat nemojte koristiti sa bilo kakvim spoljnim vremenskim prekidačima, noćnim prekidačima ili posebnim daljinskim sistemom za upravljanje. Priključni kabl neka ne visi preko ivice stola ili pulta na kom je postavljen aparat. Metalni delovi tostera za hleb jače se zagreju tokom rada, zato ih nemojte dodirivati. Dodirivati smete samo tastere za upravljanje. Aparat nemojte stavljati na vruću podlogu. Aparat priključite samo na uzemljenu utičnicu.

Aparat je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, i dozvoljeno g a je koristiti isključivo u zatvorenim prostorijama. Aparat nije predviđen da se koristi u uslužnim niti industrijskim delatnostima, kao što su na primer: poslovna upotreba ili upotreba slična domaćoj, u kuhinjama za zaposlene u trgovinama, kancelarijama i drugim poslovnim prostorima, upotreba na seoskim gazdinstvima, za goste hotela, motela ili nekih drugih rezidencijalnih objekata, ili u pansionima s doručkom.

Aparat koristite isključivo onako kako je to opisano u ovim uputstvima za upotrebu. Bilo kakva d rugačija upotreba nije predviđena, i može dovesti do materijalne štete ili čak do telesnih povreda. Aparat nije dečija igračka.

Ako se u aparatu zaglavi parče hleba, isključite ga iz električne mreže, i pre nego što pokušate izvaditi zaglavljeno parče hleba pričekajte da se potpuno ohladi. Nemojte koristiti noževe ili kakve druge oštre predmete, budući da s njima možete oštetiti grejne elemente.

• • Stalak (nosač) za zagrevanje namenjen je samo zagrevanju zemički ili kifli. Na njega nemojte stavljati druge sastojke kako ne bi uzrokovali opasnost. Električni utikač izvucite: kad aparat ne koristite, nakon svake upotrebe, pre nameravanog čišćenja, ili pre nego što ga spremite, ako opazite da tokom upotrebe dolazi do bilo kakvih smetnji, i u slučaju nevremena. Aparat priključite na struju samo u jednostavno dostupnu električnu utičnicu, tako da možete u slučaju kvara brzo da ga isključite iz električne instalacije.

Ovaj aparat označen je u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/EU koja se odnosi na otpadnu električnu i elektronsku opremu (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Smernice iz direktive opredeljuju zahteve za prikupljanje i odlaganje otpadne električne i elektronske opreme koje su važeće u celoj Evropskoj Uniji.

PRE PRVE UPOTREBE

Izvadite aparat iz ambalaže i obrišite ga, odnosno očistite koristeći vlažnu krpu. Pre prve upotrebe aparata savetujemo da uputite prženje bez kriški hleba na najvišoj regulaciji zapečenosti, te u adekvatno provetrenoj prostoriji. Ovaj postupak ponovite tri puta, i svaki puta između ponavljanja pričekajte da se aparat isključi i malo ohladi. To će iz grejača odstraniti svu prašinu i sprečiti neprijatne mirise tokom upotrebe aparata.

Rukovanje aparatom

1. Aparat stavite na stabilnu i ravnu podlogu, i gledajte da je odmaknut od zavesa i drugih zapaljivih tvari. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu. 2. Pre svake upotrebe dokraja odmotajte električni priključni kabl.

Priprema prženog hleba (tosta)

Aparat nemojte nikad ostaviti da radi bez nadzora. 1. U otvore za tostiranje ubacite jednu ili dve kriške hleba. 2. Aparat upućujete u rad pritiskom poluge za tostiranje nadole. Poluga će ostati u donjem položaju samo ako je aparat priključen na električnu mrežu. 10

3. 4. Za trenutak zasvetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svetli samo kontrolna lampica na stepenu zapečenosti 3. Stepen zapečenosti možete promeniti pritiskom na tastere od 1 - zapečen hleb. 6. Pozicija 1 znači najmanje zapečen hleb, a pozicija 6 znači jako Metalni delovi tostera za hleb jače se zagreju tokom rada, zato ih nemojte dodirivati. Kada je hleb ispečen, kriške iskoče iz otvora, a aparat se automatski isključi. Prženje (tostiranje) možete i sami zaustaviti u bilo kom momentu; to uradite pritiskom na taster CANCEL (X). Pri tome će hleb iskočiti iz aparata. Ako se hleb u aparatu zaglavi, izvucite kabl iz mrežne utičnice, pričekajte da se aparat sasvim ohladi, a zatim zaglavljene kriške pažljivo izvadite. Pri tome nemojte koristiti nož ili bilo kakve druge metalne predmete, i nemojte dodirivati unutrašnje metalne delove aparata.

Pečenje zamrznutog hleba Napomena:

Pečenje zamrznutog hleba traje duže od pečenja odmrznutog hleba. 1. U otvore za tostiranje ubacite jednu ili dve kriške zamrznutog hleba. 2. Gurnite polugu za prženje hleba prema dole. Za trenutak zasvetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svetli samo kontrolna lampica na stepenu zapečenosti 3. Pritisnite taster za odmrzavanje. 3. 4. Stepen zapečenosti možete promeniti pritiskom na tastere od 1 - 6. Kada je hleb ispečen, kriške iskoče iz otvora, a aparat se isključi.

Podgrevanje ispečenog hleba

1. 2. 3. 4. U otvore aparata ubacite jednu ili dve kriške tostiranog hleba. Gurnite polugu za prženje prema dole. Za trenutak zasvetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svetli samo kontrolna lampica na stepenu zagrevanja 3. Zatim pritisnite na taster za podgrevanje. Stepen zapečenosti možete promeniti pritiskom na tastere od 1 - 6. Kada je hleb ispečen, kriške iskoče iz otvora, a aparat se isključi.

Podgrevanje zemički i kifli

1.

Polugu nosača (stalka) za zagrevanje pritisnite nadole, da se nosači stalka podignu. Zemičke ili kifle koje nameravate zagrevati nemojte nikada stavljati na vrh otvora aparata pre nego što ste prethodno podigli stalak za podgrevanje. Time bi mogli oštetiti aparat. 2. Zemičke ili kifle stavite na vrh stalka za podgrevanje. Nemojte podgrevati više od dva parčeta istovremeno. 3. Uputite aparat u rad pritiskom poluge za prženje nadole. Za trenutak zasvetle sve kontrolne lampice, a nakon toga svetli samo kontrolna lampica na stepenu zagrevanja 3. 4. Stepen zapečenosti možete promeniti pritiskom na tastere od 1 - 6. 5. Ako želite zemičke ili kifle podgrejati sa obe strane, okrenite ih nakon isključenja rada aparata. Ponovno uputite aparat u rad pritiskom poluge za prženje nadole.

ČIŠĆENJE

1. A parat iskopčajte iz električne mreže. 2. Pričekajte da se aparat potpuno ohladi! 3. Obrišite ga koristeći vlažnu krpu. Aparat nemojte čistiti sunđerima za čišćenje, korozivnim sredstvima ili agresivnim tečnostima kao što su na primer benzin ili aceton. Aparat nemojte nikad potapati u vodu. 4. Kada želite iz aparata odstraniti mrvice, izvucite iz njega pladanj za mrvice i ispraznite ga. Za odstranjivanje mrvica nemojte aparat nikad preokretati naopačke i nemojte ga istresati.

BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Nakon isteka životnog veka upotrebljivosti, aparat nemojte baciti zajedno sa običnim kućnim otpacima, nego ga predajte u ovlašćeni sabirni centar za reciklažu takvih proizvoda. Time ćete doprineti ka očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Za sve informacije u vezi aparata ili ako u radu naprave naiđete na problem, konsultujte pozivni centar Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra za pomoć korisnicima, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odeljenju malih kućanskih aparata Gorenja.

Pridržavamo pravo na izmene! GORENJE GORENJE VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU SA VAŠIM APARATOM!

11

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК

Општ опис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Копче за откажување на функција Копче за подргревање Копче за одмрзнување Контролни копчиња за потпекување Рачка за активирање на полицата за загревање леб Рачка за тостирање Полица за загревање леб Лежишта за парчиња леб Послужавник за трошки

ОПАСНОСТ

Не го потопувајте апаратот во вода. Не ставајте во апаратот прекумерни количини храна или пакувања завиткани во алуминиумска фолија, ова може да предизвика пожар или електричен удар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

• • • Пред првата употреба на понатамошна употреба.

апаратот, внимателно прочитајте го ова упатство за употреба и зачувајте го за Пред да го приклучите апаратот во струја проверете дали волтажата наведена на долниот дел од апаратот соодветсвува со волтажата на локалната електрична мрежа.

Овој апарат можат да го употребуваат деца со најмалку 8 години и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или лица со недостиг на искуство и знаење, доколку бидат надгледувани во текот на употребата на апаратот или долколку им се дадат соодветни насоки во однос на безбедната употреба на апаратот и доколку ги разберат опасностите кои се вклучени.

12 • • • • • • • • • • • • Децата треба да бидат надгледувани додека го употребуваат апаратот и да не им се овозможи да си играат со него. Не дозволувајте да ставаат било какви предмети во апаратот.

Децата не смеат да го чистат или одржуваат апаратот ако се на возраст под 8 год.

Никогаш не го оставајте апаратот да работи без ваше присуство . Не употребувајте го апаратот во близина на завеси или во близина на други запаливи материјали.

НЕ го прекривајте апаратот и не оставајте предмети на предизвика пожар.

него може да се оштети или да кога е вклучен или загреан, од причина што За да спречите ризик од пожар, редовно отстранувајте ги лебните трошки од послужавникот за трошки.

Проверете дали послужавникот за трошки е правилно поставен . Доколку забележите пожар или чад, веднаш исклучете го апаратот од струја.

Кабелот за напојување чувајте го настрана од загреани површини.

Доколку кабелот за напојување е оштетен, може да биде заменет само од страна на Горење, официјалниот сервис на Горење и центар за поправки или соодветно обучено стручно лице.

Апаратот е наменет само за потпекување на леб. За да избегнете опасности не ставајте било какви други состојки во него.

Никогаш не го складирајте апаратот на начин кој би овозможил да падне во када или лавабо со вода .

• • • • • • • • • Не го допирајте апаратот доколку бил потопен во вода. Во ваков случај веднаш исклучете го приклучокот од штекер.

Не го раце.

користете апаратот доколку вашите раце се влажни или мокри и не го допирајте приклучокот од струјниот кабел со мокри или влажни Не го користете апаратот со надворешно броило или посебен систем за далечинско управување.

Проверете дали струјниот кабел виси на работ од масата или работната плоча кадешто е поставен апаратот.

Металните делови од тостерот може многу да се вжештат во текот на употребата; затоа не ги допирајте. Допирајте ги само контролните копчиња.

Не поставувајте го апаратот на жешка површина.

Приклучувајте го апаратот само на штекер со заземјување . Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинствата, и може да се употребува само во внатрешни простории. Не е наменет за било каква индустриска употреба или примена како на пример комерцијална/бизнис употреба, било каква примена слична на примената во домаќинството, како на пример во мензи или продавници за вработени, канцеларии и други комерцијални простории, земјоделство или за употреба од страна на гости на хотели, мотели, капацитети од типот „ноќевање и појадок“ сместување.

или било какви други капацитети кои нудат Употребувајте го апаратот само на начин опишан во ова упатство за употреба. Било каква друга употреба не е во согласност со намената на 13 • • • апаратот и може да доведе до штета па дури и физичка повреда. Апаратот не е играчка за деца.

Доколку се заглави парче леб во внатрешноста на апаратот, исклучете го апаратот од струја и почекајте целосно да се олади , а потоа обидете се да го отстраните парчето леб.

Не се служете со ножеви или остри предмети, ова може да ги оштети греачите.

Полицата за подгревање е наменета само за подгревање на бели печива или кроасани. За да избегнете опасности не ставајте било каква друга храна на истата.

Исклучете го апаратот (Исклучете го струјниот кабел од штекер) кога тој не се употребува, после секоја употреба, пред да го чистите апаратот или пред да го тргнете настрана во случај на видлива пречка во текот на работењето и за време на грмотевици.

Приклучувајте го апаратот само на лесно достапни штекери за да може лесно да се исклучи во случај на дефект.

Оваа опрема е со ознака која е во согласност со Европската директива 2012/19 ЕК за електричен отпад и електрична опрема – ЕОЕО (WEEE). Директивата ги наведува барањата за собирање и справување со електричен отпад и електрична опрема што е на сила во цела Европска Унија.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

Извадете го апаратот од амбалажата и исчистете го со сува крпа. Пред првата употреба на апаратот наша препорака е да го вклучите на најсилното ниво на печење без да има парчиња леб во него во просторија со соодветно проветрување/вентилација. Повторете ја оваа постапка 3 пати. Во сите 3 пати почекајте го апаратот да се исклучи и олади. Оваа постапка ќе ја отстрани прашината

од греачите и ќе спречи било какви непријатни миризби додека се употребува апаратот.

УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

1. 2. Поставете го апаратот на рамна и стабилна површина, настрана од завеси или други запаливи материјали. Вклучете го приклучокот во штекер. Пред секоја употреба целосно одмотувајте го кабелот.

Печење леб

Никогаш не оставајте го апаратот да работи без да биде надгледуван. 1. Ставете едно или две парчиња леб во празнините. Започнете со постапката за печење со повлекување на рачката за печење леб надолу. Рачката ќе остане во таа позиција (долу) само доколку апаратот е вклучен во струја. Сите контролни светла ќе се вклучат на кратко; а потоа само контролното светло за печење на ниво 3. Користете ги копчињата за печење од ниво 1 -6 за да ја зададете јачината на печење. Ниво 1 значи малку печен, а ниво 6 означува темелно испечен леб. Металните делови од тостерот многу ќе се вжештат во текот на употребата; затоа не ги допирајте. 2. Кога печењето на лебот завршило, лебот ќе биде исфрлен од отворите, а апаратот автоматски ќе се исклучи. Процесот на печење може да се прекине или откаже во секое време со притискање на копчето за откажување (X). Кога ќе го притиснете копчето за откажување лебот ќе се исфрли од апаратот. Доколку лебот се заглави внатре во апаратот, исклучете го кабелот од струја, почекајте апаратот целосно да се излади, а потоа внимателно отстранете го лебот. Не користете нож или други метални предмети за да го остраните лебот и не допирајте ги металните делови од внатрешноста на апаратот.

Печење замрзнат леб Белешка:

леб. 1. Печењето замрзнат леб е подолготрајно за разлика од печење одмрзнат Ставете едно или две парчиња леб во апаратот. 2. Повлечете ја рачката за печење надолу. Сите контролни светла ќе се вклучат на кратко; а потоа, само контролното светло 3. 4. за 3-то ниво на печење. Притиснете го копчето за одмрзнување. Јачината на печење може да се зададе со притискање на копчињата за јачина на печење од ниво 1 – 6. Кога печењето на лебот завршило, лебот ќе биде исфрлен од отворите за леб, а апаратот автоматски ќе се исклучи.

Подгревање на печен леб

5. 6. 7. 8. 1. Ставете едно или две парчиња леб во апаратот. Повлечете ја рачката за печење надолу. Сите контролни светла ќе се вклучат на кратко; а потоа, само контролното светло за 3-то ниво на печење. Притиснете го копчето за одмрзнување. Потоа притиснете го копчето за подгревање. Јачината на печење може да се зададе со притискање на копчињата за јачина на печење од ниво 1 – 6. Кога печењето на лебот завршило, лебот ќе биде исфрлен од празнините за леб, а апаратот автоматски ќе се исклучи.

Подгревање на бели печива и кроасани

2. 3. 4. 5. Повлечете ја рачката за подгревање надолу за да се подигне полицата за подгревање.Не поставувајте ги белите печива или кроасаните да се подгреваат директно на отворите за парчиња леб од апаратот, без претходно да ја подигнете полицата за подгревање, ова може да го оштети апаратот. Поставете ги белите печива или кроасаните на полицата за подгревање. Не подгревајте повеќе од две парчиња истовремено. Вклучете го апаратот со надолно потискање на рачката за печење. Сите контролни светла накратко ќе се вклучат, а потоа само контролното светло за 3-то ниво на подгревање. Јачината на печење може да се зададе со притискање на копчињата за јачина на печење од ниво 1 – 6. За да подгреете бели бечива или кроасани од двете страни, свртете ги кога апаратот ќе се исклучи. За повторно вклучување на апаратот повлечете ја рачката за загревање надолу. 14

ЧИСТЕЊЕ

1. Исклучете го апаратот од струја.

2. 3. 4. Почекајте апаратот целосно да се олади. Користете само сува крпа за да го исчистите. Не го чистете апаратот со груби ткаенини, абразивни или корозивни средства за чистење или нагризувачки течности како бензин или ацетон. Не го потопувајте апаратот во вода. За да ги отстраните лебните трошки од апаратот, извадетете го послужавникот за трошки и испразнете го. Не обидувајте се никогаш да ги отсртаните лебните трошки од апаратот со превртување на апаратот надолу и тресење.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

По истекот на животниот век, не го фрлајте апаратот заедно со вообичаениот отпад од домаќинство. Наместо тоа однесете го до овластен центар за рециклирање. Ова ќе помогне во зачувувањето на животната средина.

ГАРАНЦИЈА И ПОПРАВКА

За повеќе информации или во случај на проблем, ве молиме контактирајте го Центарот за грижа на корисници на Горење во вашата земја (телефонскиот број е наведен во гарантниот лист). Доколку не постои ваков центар во вашата земја, ве молиме контактирајте го локалниот добавувач на Горење или одделот на Горење за мали домаќински апарати.

Го задржуваме правото за измени. ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ОГРОМНО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА АПАРАТОТ

15

INSTRUCTION MANUAL EN

General description

1. Cancel button 2. Reheat button 3. Defrost button 4. Browning control buttons 5. Warming rack lever 6. Toasting lever 7. Warming rack 8. Bread slice slots 9. Crumb tray

DANGER

Do not submerge the appliance in water. Do not put excessive amounts of food or packages wrapped in aluminium foil into the appliance, as this may cause a fire or an electric shock.

WARNINGS

• • • • Before using the appliance for the first time, carefully read this instruction manual and save it for future reference. Before connecting the appliance to the power mains make sure the voltage indicated on the bottom of the appliance matches the voltage of your local power mains. This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised during the use of the appliance or if they have been provided relevant instructions regarding the use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved. Keep children under supervision while they are using the appliance and make sure they do not play with it. Make sure they do not insert any objects into the appliance. • • • • • • • • • • • • • Children should not perform any cleaning or maintenance tasks on the appliance, unless they are at least 8 years old. Never leave the appliance to operate unattended. Do not use the appliance near or under curtains or near other flammable materials. Also, do not use it under wall mounted furniture, as this could result in fire. DO not cover the appliance or place any other objects onto it when it is switched on or hot, since it can be damaged or this could result in a fire. To prevent the risk of fire, regularly remove the breadcrumbs from the crumb tray. Make sure the crumb tray is properly installed. If you notice fire or smoke, immediately disconnect the appliance from the power mains. Keep the power cord away from hot surfaces. If the power cord is damaged, it may only be replaced by Gorenje, Gorenje's authorized service and repair centre, or an adequately trained professional. The appliance is intended exclusively for toasting bread. To avoid danger, do not place any other ingredients into it. Never store the appliance in a way that would make it possible for it to drop into a bathtub or a sink. Never touch the appliance if it was dropped into water. In such case, immediately remove the plug from the electrical outlet. Never use the appliance if your hands are wet or damp, and never touch the 16

• • • • • • • • • power cord plug with wet or damp hands. Do not use the appliance with an external timer, a night-time timer, or a separate remote-control system. Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or worktop onto which the appliance is placed. Metal parts of the toaster may become very hot during use; therefore, do not touch them. Only touch the control buttons. Do not place the appliance on a hot surface. Only connect the appliance to a grounded power outlet. The appliance is intended exclusively for use in households, and it may only be used indoors. It is not intended for any industrial use or application, such as commercial/business use, any application similar to household use, such as in employee kitchens at shops, offices and other commercial premises, agricultural business, or for use by guests at hotels, motels, bed and breakfast type environments, or any other similar establishments offering accommodation. Only use the appliance as described in these instructions for use. Any other use is not in compliance with the appliance's purpose and may lead to damage or even physical injury. The appliance is not a children's toy. If a slice of bread is stuck inside the appliance, disconnect the appliance from the power mains and wait for it to cool down completely before attempting to remove the slice. Do not use knives or sharp objects as these could damage the heaters. The reheating rack is only intended for reheating bread rolls or croissants. To • avoid danger, do not place any other food into it. Unplug the appliance (remove the power cord plug from the electrical outlet) when the appliance is not in use, after each use, before cleaning the appliance or setting it aside, in case of an evident failure during operation, and during a thunderstorm. Only connect the appliance to an easily accessible power outlet so that it can be quickly disconnected from the power mains in case of failure.

This equipment is labelled in compliance with the European Directive 2012/19/EC on waste electric and electronic equipment European Union.

– WEEE. The Directive specifies the requirements for collection and management of waste electric and electronic equipment effective in the entire BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Take the appliance from its packaging and clean it with a damp cloth. Before using the appliance for the first time, we recommend running it at the highest browning level without any bread slices in it, in an adequately ventilated room. Repeat the process three times. Each time, wait for the appliance to switch off and cool down somewhat. This will remove any dust from the heaters and prevent any unpleasant odours during use of the appliance.

USING THE APPLIANCE

1. Place the appliance on a level and stable surface, away from curtains and other flammable objects or substances. Insert the plug into an electrical outlet. 2. Before each use, unwind the power cord completely.

Toasting bread

17 Never leave the appliance to operate unattended. 1. Insert one or two slices of bread into the slots. 2. Start the toasting process by pushing the toasting lever downwards. The lever will only stay in a lowered position if the appliance is connected to power mains. All control lights will light up for a brief moment; then, only the control light on browning level 3 will be lit.

3. Use the browning control buttons 1 toasted bread. –6 to adjust the level of browning. Setting 1 means lightly toasted, and setting 6 means thoroughly Metal parts of the toaster will become very hot during use; therefore, do not touch them. 4. When the toasted bread is ready, it will be ejected from the slot and the appliance will switch off automatically. Toasting process can be stopped and cancelled at any time by pressing the cancel button (X). When the cancel button is pressed, the bread will be ejected from the appliance. If the bread is stuck inside the appliance, unplug the power cord, wait for the appliance to cool down completely, and then carefully remove the bread. Do not use a knife or other metal objects to do so and do not touch the metal parts in the appliance interior.

Baking frozen bread Note:

Baking frozen bread takes longer than baking defrosted bread. 1. Insert one or two slices of frozen bread into the appliance. 2. Press the toasting lever down. All control lights will light up for a brief moment; then, only the control light on browning level 3 will be lit. Press the defrost button. 3. Browning level can be adjusted by pressing the browning control buttons 1 switch off automatically. –6. 4. When the toasted bread is ready, it will be ejected from the slot and the appliance will 2. Place the bread rolls or croissants on the reheating rack. Do not reheat more than two pieces at a time. 3. Switch on the appliance by pushing the toasting lever downwards. All control lights will light up for a brief moment; then, only the control light on reheating level 3 will be lit. 4. Reheating level can be adjusted by pressing the control buttons 1 –6. 5. To reheat bread rolls or croissants on both sides, turn them around when the appliance switches off. To switch the appliance back on, press the toasting lever down.

CLEANING

1. Unplug the appliance from the power mains. 2. Wait for the appliance to cool down completely. 3. Only use a damp cloth to clean it. Do not clean the appliance with scouring pads, caustic or corrosive cleaners or aggressive liquids like gasoline, or acetone. Do not immerse the appliance in water. 4. To remove any breadcrumbs from the appliance, pull out the crumb tray and empty it. Never attempt to remove the crumbs from the appliance by turning it upside down and shaking it.

ENVIRONMENT

After the expiry of its useful life, do not discard the appliance with common household waste. Rather, take it to an authorized recycling centre. This will help preserve the environment.

Reheating toasted bread

1. Insert one or two slices of toasted bread into the appliance. 2. Press the toasting lever down. All control lights will light up for a brief moment; then, only the control light on reheating level 3 will be lit. Then, press the reheating button. 3. Reheating level can be adjusted by pressing the control buttons 1 –6. 4. When the toasted bread is ready, it will be ejected from the slot and the appliance will switch off automatically.

Reheating bread rolls and croissants

1. Press the reheating rack lever down to lift up the reheating rack. Never place the bread rolls or croissants to be reheated directly onto the bread slots on the appliance, without raising the reheating racks first, as this may damage the appliance. 18

WARRANTY AND REPAIR

For more information or in case of problems, please contact the Gorenje Call Centre in your country (phone number listed in the International Warranty Sheet). If there is no such centre in your country, please contact the local Gorenje dealer or Gorenje's small domestic appliance department.

We reserve the right to modifications. GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE IN USING YOUR APPLIANCE.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА BG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Общо описание

Бутон за отмяна Бутон за претопляне Бутон за размразяване Бутони за контрол на препичането Лостче за поставката за затопляне Лостче за препичане Поставка за затопляне Отвори за филиите хляб Подложка за трохи

ОПАСНОСТ

Не потапяйте уреда във вода. Не поставяйте в уреда големи количества храна или храна, опакована в алуминий, , тъй като това може да предизвика пожар или токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• • • • • Преди за използвате уреда за първи път, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки.

Преди да включите уреда към електрическата мрежа , се уверете, че напрежението, указано в долната му част, отговаря на напрежението на електрическата мрежа в дома ви.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8 години, или по големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасна употреба и са наясно с евентуалните опасности при неговото ползване.

Наблюдавайте децата, докато ползват уреда, и не им позволявайте да си играят с него. Не им позволявайте да пъхат предмети в уреда.

Деца не трябва да почистват или поддържат уреда, освен ако не са на възраст над 8 години.

19 • • • • • • • • • • • • • Не оставяйте уреда да работи без надзор.

Не използвайте уреда близо до или под завеси или близо до други запалими материали. Също така не го използвайте под мебели, монтирани на стената, тъй като това може да доведе до пожар.

НЕ покривайте уреда и не поставяйте други предмети върху него, когато е включен или горещ, тъй като може да се повреди или това може да доведе до пожар.

За да предотвратите риска от пожар, редовно отстранявайте трохите от подложката за трохи.

Уверете се, че подложката за трохи е правилно поставена.

Ако забележите пожар или дим, незабавно изключете уреда от захранването.

Пазете захранващия кабел далеч от горещи повърхности.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен единствено от Gorenje, оторизиран сервиз на Gorenje или друго подходящо обучено лице.

Уредът е предназначен единствено за препичане на хляб. За да избегнете опасност, не поставяйте други съставки в него.

Не съхранявайте уреда по начин, който би позволил той да падне във вана или мивка.

Не докосвайте уреда, ако е паднал във вода. В такъв случай незабавно изключете щепсела от контакта.

Не използвайте уреда, ако ръцете ви са мокри или влажни и никога не докосвайте захранващия кабел с мокри или влажни ръце.

Не използвайте уреда с външен таймер, нощен таймер или отделна система за дистанционно управление.

• • • • • • • • • Уверете се, че захранващият кабел не виси от ръба на масата или от работния плот, на който е поставен уредът.

Металните части на тостера могат много да се нагреят по време на употреба, затова не ги докосвайте. Докосвайте само бутоните за управление.

Не поставяйте уреда върху гореща повърхност.

Свързвайте уреда само към заземен контакт на електрическата мрежа.

Уредът е предназначен единствено за употреба в домакинства и може да се използва само на закрито. Той не е предназначен за индустриална употреба или приложение като търговска/бизнес употреба, всякакво приложение, подобно на домакинска употреба, като кухня за служители в магазини, офиси и други търговски обекти, земеделски бизнес или за употреба от гости на хотели, мотели и други подобни заведения, предлагащи настаняване.

Използвайте уреда, само както е описано в настоящите инструкции за употреба. Всякаква друга употреба не е в съответствие с предназначението на уреда и може да доведе до щети или дори физически наранявания. Този уред не е играчка.

Ако филия хляб заседне в уреда, го изключете от електрическата мрежа и изчакайте да се охлади напълно, преди да се опитате да извадите филията. Не използвайте ножове или остри предмети, тъй като могат да повредят нагревателите.

Поставката за претопляне е предназначена само за претопляне на питки или кроасани. За да избегнете опасност, не поставяйте друга храна върху нея.

Изключете уреда (извадете захранващия кабел от електрическия контакт), когато не го използвате, след всяка употреба, преди 20 почистване или прибиране на уреда, в случай на очевидна повреда по време на работа и при гръмотевична буря. Включвайте уреда само в леснодостъпен контакт, така че да може бързо да се изключи от захранването в случай на неизправност.

Този уред има маркировка съгласно Европейска директива 2012/19/EО относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Директивата посочва изискванията за събиране и управление на отпадъка от електрическо и електронно оборудване в сила в целия Европейски съюз.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Извадете уреда от опаковката и го почистете с влажна кърпа. Преди да използвате уреда за първи път, ви препоръчваме да го включите на най-високото ниво на препичане без хляб в него в добре проветрена стая. Повторете процеса три пъти. Всеки път изчаквайте уреда да се изключи и да се охлади до известна степен. Това ще отстрани всякакъв прах от нагревателите и ще предотврати всякакви неприятни миризми по време на употреба на уреда.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

1. 2. Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност, далеч от завеси и други запалими предмети или субстанции. Включете щепсела в електрически контакт. Преди всяка употреба развивайте захранващия кабел изцяло.

Препичане на хляб

Не оставяйте уреда да работи без надзор. 1. Сложете една или две филии хляб в отворите. 2. Започнете да препичате, като натиснете лостчето за препичане надолу. Лостчето ще остане в натисната позиция, само ако уредът е включен към електрическата мрежа. Всички светлинни индикатори ще светнат за момент, след това само индикаторът за трета степен на препичане ще свети. 3. 4. Използвайте бутоните за контрол на препичането от 1 до 6, за да регулирате степента на препичане. Задаването на първа степен означава леко препичане, а задаването на шеста степен означава добре препечен хляб. Металните части на тостера могат много да се нагреят по време на употреба, затова не ги докосвайте. Когато препеченият хляб е готов, той ще бъде изхвърлен от отворите и уредът ще се изключи автоматично. Процесът на препичане може да

бъде спрян и отменен по всяко време чрез натискане на бутона за отмяна (Х). Когато бутонът за отмяна бъде натиснат, хлябът ще бъде изхвърлен от уреда. Ако хлябът е заседнал в уреда, изключете захранващия кабел, изчакайте уредът да се охлади напълно и след това внимателно извадете хляба. Не използвайте нож или други метални предмети, за да го направите и не докосвайте металните части във вътрешността на уреда.

Изпичане на замразен хляб Забележка:

хляб. 1. уреда. Изпичането на замразен хляб отнема повече време от изпичането на размразен Сложете една или две филии замразен хляб в 2. 3. 4. Натиснете лостчето за препичане надолу. Всички светлинни индикатори ще светнат за момент, след това само индикаторът за трета степен на препичане ще свети. Натиснете бутона за размразяване. Степента на препичане може да бъде зададена чрез бутоните за контрол на препичането от 1 до 6. Когато препеченият хляб е готов, той ще бъде изхвърлен от отворите и уредът ще се изключи автоматично.

Претопляне на препечен хляб

1. 2. 3. 4. Сложете една или две филии препечен хляб в уреда. Натиснете лостчето за препичане надолу. Всички светлинни индикатори ще светнат за момент, след това само индикаторът за трета степен на претопляне ще свети. След това натиснете бутона за претопляне. Степента на претопляне може да бъде зададена чрез бутоните за контрол от 1 до 6. Когато препеченият хляб е готов, той ще бъде изхвърлен от отворите и уредът ще се изключи автоматично.

Претопляне на питки и кроасани

1. Натиснете лостчето за поставката за претопляне надолу, за да вдигнете поставката. Не поставяйте питките или кроасаните, които искате да претоплите, директно върху отворите за хляб на уреда, без първо да сте вдигнали поставката за претопляне, тъй като това може да повреди уреда. 2. Поставете питките или кроасаните върху поставката за претопляне. Не претопляйте повече от две неща едновременно. 3. 4. 5. Включете уреда, като натиснете лостчето за препичане надолу. Всички светлинни индикатори ще светнат за момент, след това само индикаторът за трета степен на претопляне ще свети. Степента на претопляне може да бъде зададена чрез бутоните за контрол от 1 до 6. За да претоплите питките или кроасаните от двете страни, ги завъртете, когато уредът се изключи. За да включите уреда отново, натиснете лостчето за препичане надолу.

ПОЧИСТВАНЕ

1. 2. 3. 4. Изключете уреда от електрическата мрежа. Изчакайте уредът да се охлади напълно. За почистване на уреда използвайте само влажна кърпа. Не почиствайте уреда с абразивни гъби, разяждащи или корозивни почистващи препарати или агресивни течности като бензин или ацетон. Не потапяйте уреда във вода. За да отстраните всякакви трохи от уреда, издърпайте подложката за трохи и я изпразнете. Не се опитвайте да отстраните трохите от уреда, като го обърнете надолу и го разтърсите.

ОКОЛНА СРЕДА

След изтичане на експлоатационния цикъл на уреда, не го изхвърляйте заедно с общия домакински отпадък. Предайте уреда в оторизиран център за рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

За повече информация или в случай на проблеми, моля, свържете се с Кол-центъра на Gorenje във вашата държава (телефонните номера са изброени в листа с международната гаранция). Ако във вашата държава няма такъв център, моля, свържете се с местното представителство на Gorenje или с отдела на Gorenje за малки домакински уреди.

Запазваме си правото на промени. GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.

21

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Opis ogólny urządzenia

1. Przycisk STOP 2. Przycisk podgrzewanie 3. 5. Przycisk rozmrażanie 4. Przyciski ustawienia stopnia opieczenia Dźwignia rusztu do podgrzewania 6. Dźwignia do opiekania 7. Ruszt do podgrzewania 8. Szczeliny do opiekania 9. Tacka na okruchy

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie. Do urządzenia nie należy wstawiać zbyt dużych ilości żywności czy też żywności zapakowanej w folię aluminiową, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. •

O STRZEŻENIA

• • • • • Zanim zacznie się użytkować dane urządzenie, należy uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, zachowując ją do ewentualnego późniejszego użytku . Przed przyłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie, podane na dnie urządzenia, odpowiada napięciu lokalnej instalacji elektrycznej. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku ośmiu lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej lub nieposiadające doświadczen ia i wiedzy, jedynie pod odpowiednim nadzorem lub jeżeli otrzymały one dokładne wskazówki w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz jeśli rozumieją zagrożenia, wynikające z użytkowania urządzenia.

Dzieci należy kontrolować podczas użytkowania urządzeniania i nie należy pozwolić, aby bawiły się urządzeniem.

Należy uważać, aby nie wstawiały do urządzenia żadnych przedmiotów.

Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani dokonywać prac konserwacyjnych, 22 • • • • • • • • • • chyba że są w wieku ośmiu lat lub starsze. U rządzen ia nigdy nie należy p ozostawiać bez nadzoru . Z urządzenia ni e należy korzystać w pobliżu lub pod zasłonami czy też w pobliżu innych łatwopalnych materiałów . Nie należy go również stosować pod wiszącymi szafkami, ponieważ moż e to spowodować poża r. Urządzenia nie należy pokrywać czy też kłaść na nim innych przedmiotów można je uszkodzić , gdy jest ono włączone lub gorące, ponieważ lub spowodować pożar . Chcąc zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, okruchy należy na bieżąco usuwać z tacki na okruchy. Zadbać należy , aby tacka na okruchy została odpowiednio umieszczona. W przypadku pojawienia się ognia lub dymu, urządzenie należy natychmiast odłączyć z sieci elektrycznej. Przewodu zasilając ego nie należy pozostawiać w pobliżu gorących powierzchni. Uszkodzony przewód Gorenje, z asilając upoważniony serwis wyszkolony specjalista. y może wymienić jedynie przedsiębiorstwo naprawczy Gorenje lub odpowiednio Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do opiekania pieczywa. Nie należy do niego wstawiać zagrożenia . innych produktów, aby nie spowodować Urządzenia nigdy nie należy przechowywać w taki sposób, aby mogło ono wpaść do wanny lub umywalki. Jeśli urządzenie przewodu wpadło do wody, nie należy go dotykać ani chwytać. Należy zasilając sieciowego. ego z gniazdka wówczas natychmiast wysunąć wtyczkę

• • • • • • • • • Urządzenia nie należy nigdy używać, gdy ręce są mokre zasilającego.

, mokrymi rękami nie należy także dotykać wtyczki przewodu Urządzenia nie należy nigdy podłączać do zewnętrznego zegara elektronicznego, przełącznika czasowego lub systemu do zdalnego sterowania. Nie należy pozwolić, aby przewód zasilający zwisał poza krawędź stołu lub innej powierzchni roboczej , na której postawione zostało urządzenie . Metalowe części tostera mocno się nagrzewają podczas użytkowania urządzenia, dlatego nie należy ich dotykać . Do tykać należy jedynie przycisków i elementów sterujących . Urządzenia nie należy stawiać na gorącym podłożu . Urządzenie można przyłączyć tylko do uziemionego gniazda sieciowego. U rządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w go spodarstwie domowym i przykład : można go użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach. Nie jest natomiast przeznaczone do użytkowania w celach usługowych, przemysłowych, jak na użytkowanie w celach biznesowych lub użytkowanie kuchniach dla pracowników firmowych, użytkowanie w przez gości w hotelach, , podobne jak w gospodarstwie domowym, w w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach gospodarstwach agroturystycznych, motelach lub innych obiektach noclegowych lub w pensjonatach ze śniadaniem.

Urządzenie należy użytkować jedynie zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w niniejszej i nstrukcji obsługi przeznaczeniem uszkodzenia ciała . . Jakiekolwiek inne zastosowanie niezgodne z może spowodować szkody materialne lub nawet Urządzenie nie jest dziecięcą zabawką . Jeżeli w urządzeniu utknie kromka pieczywa, należy je wyłączyć z sieci 23 • • elektrycznej i przed usunięciem chleba poczekać, aż się całkowicie ochłodzi . Nie stosować noży lub ostrych przedmiotów , poniew aż można nimi uszkodzić elementy grzewcze. Ruszt do podgrzewania przeznaczony jest tylko do podgrzewania bułeczek lub rogalików . N ie należy na nim kłaść innych produktów, aby nie spowodować zagrożenia pożarem . Wyciągnąć należy wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka zawsze, gdy : urządzenie nie jest używane , po zakończeniu użytkowania, zanim urządzenie zacznie się czyścić lub po jego odstawieniu na miejsce, jeśli podczas użytkowania dojdzie do oczywistych zakłóceń oraz w czasie burzy. Urządzenie można podłączyć tylko do łatwo dostępnego gn iazda sieciowego, aby w razie elektrycznej. zakłóceń można je było szybko odłączyć z sieci

Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta określa obowiązujące w całej Unii Europejskiej wymagania dotyczące zbiórki i zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

PRZED P IERWSZYM UŻYCIEM

Urządzenie należy wyciągnąć z opakowania i wyczyścić wilgotną ściereczką. Przed p ierwszym użyciem urządzenia zaleca się włączenie funkcji opiekania bez kromek pieczywa, na najwyższym stopniu opieczenia. Zadbać przy tym należy o odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy Cały proces należy powtórzyć trzy razy, za każdym razem czekając, aż urządzenie się wyłączy i nieco ochłodzi. Dzięki temu z elementów grzejnych usunięte zostaną ewentualne , mogące wydobywać się podczas użytkowania urządzenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. 2. 3. Urządzenie należy postawić na stabilnym i równym podłożu, z dala od zasłon i innych materiałów łatwopalnych. Wtyczkę umieścić w gniazdku sieciowym. Przed k ażdym użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający .

Przygotowanie grzanek z pieczywa

Działającego urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru. 1. W szczeliny do op iekania należy wstawić jedną lub dwie kromki chleba. 2. Urządzenie należy włączyć, przesuwając w dół d źwignię do opiekania. Dźwignia do opiekania pozostanie w pozycji dolnej, jeżeli urządzenie zostało uprzednio podłączone do sieci elektrycznej. Przez chwilę świecić będą wszystkie lampki kontrolne, a n kontrolna stopnia opieczenia 3. 3. Stop ień opieczenia można zmienić, przyciskając przycisk od 1 do 6, gdzie 1 oznacza lekko opieczone a 6 oznacza mocno opieczone pieczywo. Metlo astępnie świecić będzie tylko lampka we części tostera mogą się podczas działania mocno nagrzać, dlatego nie należy ich dotykać. 4. Gdy opiekany chleb będzie już gotowy, wyskoczy ze szczeliny, a urządzenie się automatycznie wyłączy. Opiekanie można w dowolnym momencie przerwać, a mianowicie przy ciskając przycisk CANCEL (X). Pieczywo wyskoczy wówczas ze szczeliny. Jeżeli chleb ulegnie zablokowaniu w szczelinie urządzenia, wtyczkę należy wysunąć z gniazda sieciowego, odczekać, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi, a następnie chleb ostrożnie wyjąć. Do tego nie należy stosować noży czy innych metalowych przemiotów i nie dotykać wewnętrznych metalowych części urządzenia.

Pieczenie zamrożonego pieczywa Uwaga:

Pieczenie zamrożonego pieczywa trwa dłużej niż pieczenie rozmrożonego pieczywa. 1. W szczeliny d o opiekania należy wstawić jedną lub dwie kromki zamrożonego chleba. 2. Przesunąć należy w dół dźwignię do opiekania. Przez chwilę świecić będą wszystkie lampki kontrolne, a następnie świecić będzie tylko lampka kontrolna stopnia opieczenia 3. Przycisnąć należy przycisk rozmrażania. 3. Stopień opieczenia można zmienić, przyciskając przycisk od 1 do 6. 4. Gdy opiekany chleb będzie gotowy, wyskoczy ze szczeliny, a urządzenie się wyłączy .

Podgrzewanie na ruszcie rogalików

1.

Dźwignię rusztu do podgrzewania należy pocisnąć w dół, aby wysunąć ruszt. Bułeczek lub rogalików, które zamierza się podgrzewać, nie należy nigdy kłaść bezpośrednio na wierzchu szczelin do opiekania, a jedynie na uprzednio podniesionym ruszcie do podgrzewania. Postępując inaczej, urządzenie można uszkodzić. 2. Bułeczki lub rogaliki należy położyć na ruszcie do podgrzewania. Nie należy podgrzewać więcej niż dwóch sztuk jednocześnie. 3. Urządzenie należy włączyć, przesuwając w dół dźwignię do opiekania. Przez chwilę świecić będą wszystkie lampki kontrolne, a następnie świecić b ędzie tylko lampka kontrolna opieczenia 3. 4. 5.

CZYSZCZENIE

1. 2. 3. 4. Stopień opieczenia można zmienić, przyciskając przycisk od 1 do 6. Chcąc bułeczki lub rogaliki podgrzać po obu stronach, po ponownie wyłączeniu urządzenia należy je obrócić. Aby znowu włączyć urządzenie, należy przesunąć w dół dźwignię do opiekania. Urządzenie należy odłączyć z sieci elektrycznej. Poczekać należy, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi. Urządzenie należy wyczyścić wilgotną ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać drapiących gąbek, żrących lub agresywnych środków czyszczących, jak benzyna czy aceton. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie. Chcąc z urządzenia usunąć okruchy, należy z niego wysunąć tackę na okruchy i ją opróżnić. Aby usunąć okruchy, urządzenia nie należy nigdy odwracać do g óry dnem i nim potrząsać.

ŚRODOWISKO bułeczek i

Po upływie okresu ekspolatacynego urządzenia nie należy wyrzucić wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki odpadów. W ten sposób chroni się środowisko naturalne.

Podgrzewanie opieczonego chleba

1. 2. W szczeliny do opiekania należy wstawić jedną lub dwie kromki chleba. Przesunąć należy w dół dźwignię do opiekania. Przez chwilę świecić będą wszystkie lampki kontrolne, a następnie świecić będzie tylko lampka kontrolna stopnia opieczenia 3. Przycisnąć należy przycisk podgrzewanie. 3. Stopień opieczenia można zmienić, przyciskając przycisk od 1 do 6. 4. Gdy podgrzewany chleb będzie gotowy, wyskoczy ze szczeliny, a urządzenie się wyłączy. 24

GWARANCJA I SERWIS

Aby uzyskać więcej informacji lub w razie problemów należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Gorenje w Państwa kraju (numery telefonów podane zostały w międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeśli w Państwa kraju nie ma takiego działu obsługi, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą firmy Gorenje lub Działem Małych Urządzeń AGD firmy Gorenje.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian! GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA POSIADANEGO URZĄDZENIA!

MANUAL DE INS TRUCȚIUNI RO

Descriere generală

1. Buton Anulare 2. Buton Reîncălzire 3. Buton Decongelare 4. Butoane de control Rumenire 5. Mâner grătar pentru încălzire 6. Mâner prăjire 7. Grătar pentru încălzire 8. 9. Fante pentru feliile de pâine Tavă pentru firimituri

DANGER

Nu introduceți dispozitivul în apă. Nu introduceți cantități excesive de alimente sau pachete învelite în folie de aluminium în dispozitiv, deoarece acest lucru poate declanșa un incendiu sau un șoc electric.

AVERTISMENTE

• • • • • Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și salvați -l pentru a-l reciti. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați vă că voltajul indicat pe dispozitiv corespunde cu voltajul prizei dumneavoastră locale.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca ele să fie supravegheate în timpul folosirii dispozitivului sau să le fie furnizate instrucțiuni relevante privind utilizarea în siguranță a dispo zitivului și ele să înțeleagă riscurile implicite.

Țineți copiii sub supraveghere în timp ce folosesc dispozitivul și asigurați vă că nu se joacă cu acesta. Asigurați vă că nu introduce obiecte în dispozitiv.

Copii nu trebuie să realizeze sarcini privind curățarea sau întreținerea 25 • • • • • • • • • • • dispozitivului, decât dacă au cel puțin 8 ani. Niciodată nu lăsați dispozitivul nesupravegheat. Nu utilizați dispozitivul lângă sau dedesubtul draperiilor ori lângă alte material inflamabile. De asemenea, nu îl folosiți dedesubtu l mobile montate în perete, deoarece acest lucru poate produce incendiu. NU acoperiți dispozitivul și nu așezați niciun alt obiect deasupra acestuia cât timp este aprins sau fierbinte, deoarece poate fi deteriorate sau se poate produce un incendiu. Pentru a preveni riscul de incendiu, îndepărtați în mod regulat firimiturile din tava pentru firimituri. Asigurați vă că tava pentru firimituri este instalată corect.

Dacă observați foc sau fum, deconectați imediat aparatul de la priză.

Țineți cablul electric departe de suprafețele fierbinți.

În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta nu poate fi înlocuit decât de către Gorenje, de centrul autorizat pentru service și reparații al Gorenje sau de un profesionist instruit în mod adecvat. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru a prăji pâine ingredient. . Pentru a evita riscurile, nu introduceți în el alte Niciodată nu depozitați dispozitivul așa fel încât să riște să cadă într o cadă sau chiuvetă.

Niciodată nu atingeți dispozitivul dacă acesta a fost scăpat în apă. Într -un astfel de caz, îndepărtați imediat ștecărul de priză.

• • • • • • • • • Niciodată nu folosiți dispozitivul dacă mâinile dumneavoastră sunt ude sau umede și niciodată nu atingeți ștecărul cablului electric cu mâinile ude sau umede. Nu folosiți dispozitivul în același timp cu un temporizator extern, un temporizator de noapte sau un sistem separat de control la distanță.

Cablul electric nu trebuie să stea suspendat de capătul mesei sau suprafeței de lucru pe care se află dispozitivul. Părțile metalice ale prăjitorului de pâine se pot încălzi foarte mult în timpul utilizării; de aceea, nu le atingeți. Atingeți doar butoanele de control. Nu așezați dispozitivul pe o suprafață caldă.

Conectați dispozitivul doar la o priză cu împământare . Dispozitivul este conceput exclusiv pentru a fi folosit în gospodării și poate fi folosit doar în interior. Nu este destinat utilizării și implementării în industrie, e.g. utilizării comerciale/în cadrul unei afaceri, implementării de niciun fel similare folosirii în gospodării, e.g. în bucătăriile angajaților și în magazine, birouri și alte sedii comerciale, sau utilizării de către oaspeți în hoteluri, moteluri, pensiuni sau alte locații similare care oferă cazare.

Orice altă utilizare nu este conformă cu scopul dispo zitivului și poate cauza deteriorări și chiar la rănire fizică. Dispozitivul nu este o jucărie pentru copii. Dacă o felie de pâine rămâne blocată înăuntrul dispozitivului, deconectați aparatul de la priză și așteptați ca acesta să se răcească complet înain te de a încerca să îndepărtați felia. Nu folosiți cuțite sau obiecte ascuțite, deoarece acestea pot strica încălzitoarele.

• • Raftul pentru reîncălzire este destinat exclusiv reîncălzirii rulourilor de pâine sau cornurilor. Pentru a evita riscul, nu așezați niciun alt tip de alimente în el.

Deconectați dispozitivul (îndepărtați ștecărul cablului electric de priză) atunci când dispozitivul nu se află în funcțiune, după fiecare utilizare, înainte de curățarea dispozitivului sau de punerea lui deoparte, în caz de defectare clară în timpul utilizării și în timpul unei furtuni. Conectați dispozitivul în caz de defectare.

doar la prize ușor accesibile, astfel încât să poată fi deconectat rapid de la sursa de curent

Acest echipament este etichetat conform Directivei Europene 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – DEEE. Directiva specifică cerințele pentru colectarea și administrarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare în toată Uniunea Europeană.

ÎNAINTE DE A FOLOSI DISPOZITIVUL PENTRU PRIMA OARĂ

Înainte de a utiliza pentru prima oară dispozitivul, r ecomandăm pornirea lui la nivelul pentru rumenire cel mai ridicat fără felii de pâine înăuntrul acestuia, într-o cameră ventilată în mod adecvat. Repetați acest proces de trei ori. De fiecare dată, așteptați ca dispozitivul să se închidă și cumva să se răcească. În acest mod va fi îndepărtat tot praful de pe rezistențe și va fi împiedicată apariția oricărui miros neplăcut în timpul folosirii dispozitivului.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. 2. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, departe de draperii și alte obiecte sau substanțe inflamabile. Introduceți ștecărul în priză. Înaintea oricărei utilizări, desfășurați complet cablul electric. 26

Prăjirea pâinii

Niciodată nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat. 1. Introduceți una sau două felii de pâine în fante. 2. Începeți procesul de prăjire apăsând în jos pe mânerul pentru prăjire.

3. 4. Mânerul va rămâne poziționat în jos dacă dispozitivul este conectat la sursa electrică. Toate luminile de control se vor aprinde o clipă; apoi, va rămâne aprinsă doar lumina de control corespunzătoare nivelului 3 pentru rumenire. Folosiți butoanele de control rumenire 1-6 pentru a regla nivelul de rumenire. Setarea 1 înseamnă pâine ușor prăjită, iar setarea 6 înseamnă pâine prăjită complet. Părțile din metal ale prăjitorului de pâine se vor încălzi foarte mult în timpul folosirii; așadar, nu le atingeți. Când este gata pâinea prăjită, aceasta va fi împinsă afară din fantă, iar dispozitivul se va opri automat. Procesul de prăjire poate fi oprit sau anulat oricând apăsând pe butonul anulare (X). Atunci când se apasă pe butonul anulare, pâinea este împinsă afară din dispozitiv. În cazul în care pâinea rămâne blocată înăuntrul dispozitivului, deconectați cablul electric și apoi îndepărtați cu grijă pâinea. Nu folosiți un cuțit sau alte obiecte din metal în acest scop și nu atingeți părțile metalice din interiorul dispozitivului. 1. 2. 3. 4. 5. Niciodată nu așezați rulourile de pâine sau cornurile pentru a fi reîncălzite direct pe fantele pentru pâine de deasupra dispozitivului poate strica dispozitivul. fără a ridica mai întâi grătarele pentru reîncălzire, deoarece acest lucru Așezați rulourile de pâine sau cornurilor pe grătarul de reîncălzire. Nu neîncălziți mai mult de două piese o dată. Porniți dispozitivul împingând în jos mânerul pentru prăjit. Toate luminile de control se vor aprinde o clipă; apoi, va rămâne aprinsă doar lumina de control corespunzătoare nivelului 3 pentru rumenire. Nivelul reîncălzire poate fi reglat apăsând pe butoanele de control 1-6. Pentru a reîncălzi rulouri de pâine sau cornurilor pe ambele părți, învârtiți-le atunci când dispozitivul se închide. Pentru a porni din nou dispozitivul, împingeți în jos mânerul pentru prăjire.

CURĂȚAREA

1. Deconectați dispozitivul de la sursa electrică. 2. A șteptați ca dispozitivul să se răcească complet. 3. Pentru a îl curăța, utilizați o cârpă umedă. Nu curățați dispozitivul folosind tampoane aspre, detergent 4. caustici sau corozivi sau lichide agresive precum benzina sau acetona. Nu cufundați dispozitivul în apă. Pentru a îndepărta toate firimiturile din dispozitiv, trageți de tava pentru firimituri și goliți-o. Niciodată nu încercați să îndepărtați firimiturile din dispozitiv întorcându-l cu susul în jos și scuturându-l.

Coacerea pâinii congelate

Notă: Coacerea pâinii congelate durează mai mult decât coacerea celei decongelate. 1. Introduceți una din cele două felii de pâine congelată în dispozitiv. 2. Împingeți în jos mânerul pentru prăjire. Toate luminile de control se vor aprinde o clipă; apoi,, va rămâne aprinsă doar lumina de control corespunzătoare nivelului 3 pentru rumenire. Apăsați pe butonul decongelare. 3. Nivelul rumenire poate fi reglat apăsând butoanele de control 1-6. 4. Atunci când pâinea prăjită este gata, este împinsă afară din fantă, iar dispozitivul se va închide automat.

Reîncălzirea pâinii prăjite

1. 2. Introduceți una sau două felii de pâine prăjită în dispozitiv. Împingeți în jos mânerul pentru prăjire. Toate luminile de control se vor aprinde o clipă; apoi,, va rămâne aprinsă doar lumina de control corespunzătoare nivelului 3 pentru rumenire; apoi apăsați pe butonul de reîncălzire. 3. Nivelul reîncălzire poate fi reglat apăsând pe butoanele de control 1-6. 4. Atunci când pâinea prăjită este gata, este împinsă afară din fantă, iar dispozitivul se va închide automat.

Reîncălzirea rulourilor de pâine și a cornurilor

27

PROTECȚIA MEDIULUI

După expirarea ciclului de viață al dispozitivului, nu îl aruncați împreună cu deșeurile comune ale gospodăriei. Mai degrabă, duceți-l la un centru autorizat de reciclare. Acest lucru va contribui la protejarea mediului înconjurător.

GARANȚIE ȘI REPARAȚII

Pentru mai multe in formații sau în cazul apariției de probleme, vă rugăm contactați Call Center-ul Gorenje din țara dumneavoastră (număr de telefon existent în Fișa Internațională de Garanție).Dacă nu există în țara dumneavoastră un astfel de centru, vă rugăm contactați reprezentantul local Gorenje sau departamentul Gorenje pentru dispozitive electrocasnice de mici dimensiuni.

Ne rezervăm dreptul la modificări. GORENJE VĂ UREAZĂ SĂ FOLOSIȚI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ CU MULTĂ PLĂCERE.

NÁVOD NA OBSLUHU SK

Všeobecný popis

1. 2. Tlačidlo Zrušiť Tlačidlo Opätovný ohrev 3. 4. Tlačidlo Rozmraziť Tlačidlá regulácie opekania 5. Páčka držiaka na ohrev 6. Hriankovacia páčka 7. Držiak na ohrev 8. Priestory na krajce chleba 9. Doska na strúhanku

NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie nevkladajte do vody. Do zariadenia nevkladajte nadme rné množstvo potravín alebo balenie v alobale, pretože to môže mať za následok požiar alebo úraz elektrinou.

VAROVANIE

• • • • Pred prvým použitím za riadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uložte si ho na budúc e použit ie. Pr ed zapojením za riadenia do zdroja napájan ia sa uistite , že napät ie uvedené na spodku zariadenia zodpoved á napät iu vo v aš ej lokáln ej sieti. Toto zariadenie so zmyslov schop ými nosťami môžu alebo skúseností a znalostí, používať zníženými psychickými, mentáln ak ymi sú iba deti vo veku 8 a viac rokov a osoby alebo s nedostatkom pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní za riadenia a rozumej ú rizikám pri používaní . Počas používa nia zariadenia deťmi udržujte nad nimi dohľad a uistite sa , že sa s ním nehrajú . Uistite sa , že nevkladaj ú žiadne predmety do zariadenia. • • • • • • • • • • • • Deti mladš ie ako 8 rokov nesm ú vykonávať čisten ie alebo údržbu zariadenia. Nenechá vajte zariadenie v behu bez dozoru. Zariadenie nepouží vajte v blízkosti alebo pod záclonami, p r íp. v blízkosti horľavých materiál ov. Takisto ho nepouží vajte pri vstavanom nábytku, pretože to môž e mať za následok požiar . Ak je zariadenie zapnuté alebo roz pálené, nezakrý vajte alebo neumies tň ujte na ň predmety, pretože sa môžu poškodiť alebo mať za následok požiar . Aby ste zabránili riziku požiar u, pravidelne odstraňujte omrvinky z priehradky na omrvinky. Uistite sa , že je priehradka na omrvinky správn e vložená . Ak z aznamenáte požiar alebo dym, okamžit e odpojte zariadenie od napájan ia. Napájací kábel udržujte mimo horúci ch častí . Ak je napájací kábel poškodený , jeho vým enu môž e vykonať výhradn e spoločnosť Gorenje, autorizovaný servis alebo centrum opr á v Gorenje, pr íp. vhodne zaškolený personál . Zariadenie je určené výhradn e na opekanie chleba. Z dôv odu pr edchá dzania nebezpečenstv u nepr idá vajte žiadne ingrediencie. Zariadenie nikdy neukladajte spôsobom , ktorý by umožňoval jeho pád do vane alebo drezu. Zariadenia sa nikdy nedotý kajte, ak spadne do vody. V takom pr ípad e odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky . 28

• • • • • • • • • Nikdy nepouží vajte zariadenie ani sa nedotý kajte napájacieho k á bla vl hkými alebo mokrými rukami. Nepouží vajte zariadenie s exte rným časovač om , časovač om pre nočné hodiny alebo samostatným systém om diaľkového ovláda nia. Uistite sa, že napájací kábel je zariadenie položené . nevisí cez hranu stola alebo kuchynskej dosky, kde Kovové časti hriankovača sa môžu počas používa nia zahriať na vysoké teploty; preto sa ich nedotý kajte. Dotý kajte sa výhradn e ovládacích tlačidiel . Zariadenie neukladajte na horúci povrch. Zariadenie zapáj a jte výhradn e do uzemnenej zásuvky . Zariadenie je určené výhradn e na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určené na priemyseln é použit ie v podobe akéhokoľvek komer čného využit ia obdobného využit v obchodoch, ia v domác kanceláriách a nostiach, ako kuchynky pre zamestnancov, iných komer čných obchodoch, poľnohospodárskych podnikoch, pr íp.

na použitie návšt e vník mi hotelov, motelov, ubytovacích zariaden í alebo iných obdobných zariaden í , ponúkajúcich ubytovanie. Zariadenie použí vajte výhradne v súlade s pokynmi na použit ie. Akékoľvek iné použit ie nie je v súlade s účel om zariadenia a môž e mať za následok škodu alebo fyzick ú ujmu. Zariadenie ne slúž i ako hračka pre deti. V pr ípad e zaseknutia krajca v zariaden í, najprv odpojte zariadenie od siete, poč kajte , až celkom vychladne a potom ho vyberte. Nepouží vajte nože alebo ostré p redmety, pretože môžu poškodiť ohriev ače . • • Držiak na ohrev slúž i výhradn e na ohrev ro ž kov a croissantov. Aby ste predi šli nebezpečenstv u, neklaďte na ň žiadn e in é jedl á . Počas ne používa nia, po každom použití, pred čistení m alebo odložením, pri evidentnom zlyha ní počas chodu a počas búrk y zariadenie odpojte (vytiahnite kábel z elektrickej zásuvky ). Zariadenie prip á ja jte výhradn e do zásuviek , z ktorých sa d á ľahko odpojiť v pr ípad e poruchy.

Toto zariadenie odpadov je označené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o ých elektrických a elektronických zariadeniach – WEEE. Smernica vymedzuje požiadavky pre zber a zaobchádzanie s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami s účinnosťou pre celú Európsku úniu .

PRED PRVÝM POUŽITÍM ZARIADENIA

Vyberte zariadenie z balenia a očistite ho vlhkou handrou. Pred prvým použitím zariadenia odporúčame nastaviť zariadenie na najvyššiu úroveň opekania bez vloženia krajcov dovnútra a vo vhodne vzdušnom prostredí. Proces opakujte trikrát. Za každým vyčkajte, až sa zariadenie vypne a trochu vychladne. T nechce ým sa odstráni akákoľvek nečistota z ohrievačov a zabráni sa tým nému pachu počas používania zariadenia.

POUŽITIE ZARIADENIA

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch, mimo dosahu záclon a iných horľavých predmetov, príp. látok. Zástrčku zasuňte do elektrickej zásuvky. 2. Elektrický kábel pred použitím vždy celkom rozviňte.

Hriankovanie chleba

29 Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru. 1. Vložte dva krajce chleba do určeného priestoru. 2. Spustite proces hriankovania stlačením páčky na hriankovanie dole. Páčka zostáva v spodnej polohe, iba ak je zariadenie zapojen é do siete. Všetky kontrolky sa na krátky čas rozsvietia; následne zostanú rozsvietené iba kontrolky úrovne ohrievania 3.

3. Pou žite tlačidlá regulácie hriankovania 1 – 6 na nastavenie miery opekania. Nastavenie 1 znamená mierne opečený a nastavenie 6 znamená úplne prepečený chlieb. Počas používania sa kovové časti hriankovača značne zahrejú, preto sa ich nedotýkajte. 4. Chlieb po dopečení vyskočí z priestoru na chlieb a zariadenie sa automaticky vypne. Proces hriankovania je možné zastaviť a zrušiť kedykoľvek stlačením tlačidla (X). Ak stlačíte tlačidlo „zrušiť“, chlieb vyskočí zo zariadenia. Ak je chlieb zariadenia sa zaseknutý v zariadení, vytiahnite kábel, počkajte na úplné vychladnutie a následne opatrne vyberte chlieb. Nepoužívajte na tento účel nôž alebo akékoľvek iné kovové predmety a nedotýkajte kovových častí vnútri zariadenia.

Pečenie zmrazeného chleba Poznámka:

1. Opečenie zmrazeného chleba trvá dlhšie než opečenie rozmrazeného. Vložte jeden alebo dva krajce zmrazeného chleba do zariadenia. 2. Stlačte páčku na hriankovanie dole. Všetky kontrolky sa krátko rozsvietia; následne bude svietiť iba kontrolka úrovne pečenia 3. Stlačte tlačidlo Rozmraziť. 3. Úroveň opekania je možné zmeniť stlačením tlačidiel na reguláciu opekania 1 – 6. 4. Ak je va ša hrianka hotová, vyskočí z priestoru na chlieb a zariadenie sa automaticky vypne.

Opätovný ohrev hrianok

1. 2. Vložte do zariadenia jeden alebo dva krajce hrianky. Stlačte páčku na hriankovanie dolu. Všetky kontrolky sa krátko rozsvietia; následne bude svietiť iba kontrolka úrovne pečenia 3. Potom stlačte tlačidlo Opätovný ohrev. 3. Úroveň opätovného ohrevu je možné zmeniť stlačením tlačidiel na reguláciu opekania 1 – 6. 4. Ak je vaša hrianka hotová, vyskočí z priestoru na chlieb a zariadenie sa automaticky vypne.

Opätovný ohrev rožkov a croissantov

1. Stlačte páčku držiaka na opätovný ohrev dole, aby došlo k zdvihnutiu držiaka. Nikdy nevkladajte rožky alebo croissanty priamo do priestoru na chlieb bez zdvihnutia následok poškodenie zariadenia. držiaka na opätovný ohrev, pretože to môže mať za 2. Rožky alebo croissanty umiestnite na držiak na opätovný ohrev. Neohrievajte viac než dva kusy naraz. 3. Zariadenie zapnite stlačením páčky na opekanie dole. Všetky kontrolky sa krátko rozsvietia ; následne bude svietiť iba kontrolka úrovne pečenia 3. 4. Úroveň opätovného opekania je možné zmeniť stlačením tlačidiel na reguláciu opekania 1 – 6. 5. Ohrejte Na rožky alebo croissanty po oboch stranách, otočte ich, až sa zariadenie vypne. opätovné zapnutie zariadenia stlačte páčku na hriankovanie dole.

ČISTENIE

1. Odpojte zariadenie od siete. 2. Počkajte až zariadenie úplne vychladne. 3. Na jeho čistenie použite vlhkú handru. Nečistite zariadenie drôtenkou, žieravinovými alebo 4. Na leptavými čističmi, príp. agresívnymi kvapalinami, akými sú benzín alebo acetón. Zariadenie nevkladajte do vody. odstránenie omrviniek zo zariadenia vytiahnite priehradku na omrvinky a vyčistite ju. Nikdy sa ne pokúšajte odstraňovať omrvinky zo zariadenia jeho otočením a zatrepa ním.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na konci životnosti zariadenia ho nevyhadzujte spolu s be žným odpadom z domácností. Odovzdajte zariadenie autoriza životného prostredia. čnému recyklačného centru. To pomôže zachovaniu

ZÁRUKY A OPRAVY

V pr ípade problémov pre viac informácií kontaktuje call centrum Gorenje vo svojej krajine ( v telefónne čísla sú uvedené v Medzinárodnom záručnom zozname). Ak sa takéto centrum vo ašej krajine nenachádza, kontaktuje miestneho predajcu značky Gorenje alebo oddelenie malej domácej techniky Gorenje.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny. GORENJE VÁM PRAJE VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA.

30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Általános leírás

Megszakítás gomb Melegítés gomb Kiolvasztás gomb Pirítás szabályozása gombok Zsemlemelegítő rács felemelő kar Pirítás leeresztő kar Melegítő rács Kenyértartó nyílások Morzsa tálca

VESZÉLYEK

A készüléket ne merítse vízbe. Ne tegyen túl nagy mennyiségű, vagy alufóliába csomagolt ételt a készülékbe, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék első használata előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

• • • •

Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megfelel -e az otthonában jelen lévő feszültségnek. A készüléket akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, ha felügyeletük a készülék h asználata során biztosított, vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették az ezzel járó veszélyeket. Felügyelje a gyerekeket a készülék használata közben és ügyeljen rá, hogy ne játsszanak vele. Ügyeljen r á, hogy ne helyezzenek semmilyen tárgyat a készülékbe. 8 évesnél kisebb gyerekek nem végezhetik a készülék tisztítási és karbantartási feladatait.

• • • • • • • • • • • • • •

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben . Ne használja a készüléket függönyök alatt vag y közelében, illetve más gyúlékony anyagok közelében. Szintén ne használja falra szerelt bútorok alatt, mert ez tűzveszélyes lehet. NE takarja le a készüléket és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat, amikor be van kapcsolva vagy forró, mivel kár keletkezhet benne vagy tüzet is okozhat. A tűzveszély elkerülése érdekében távolítsa el rendszeresen a morzsákat a morzsa tálcából. Ügyeljen rá, hogy a morzsa tálca megfelelően legyen elhelyezve . Ha tüzet vagy füstöt észlel, azonnal áramtalanítsa a készüléket. A csatlakozó kábelt tartsa távol a forró felületektől. Ha a csatlakozó kábel sérült, azt kizárólag a Gorenje , annak márkaszervize vagy más, megfelelően képzett s zakember cserélheti ki. A készülék kizárólag kenyér elkerülése érdekében ne helyezzen semmil mást a készülékbe.

Soha ne helyezze el úgy a készüléket, hogy az esetleg egy fürdőkádba vagy mosogatóbe eshessen. Soha ne érintse meg a készüléket, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a villásdugót az elektromos aljzatból. Soha ne használja a készüléket vizes vagy nedves kézzel és soha ne érintse meg a csatlakozó kábelt vizes vagy nedves kézzel. A készüléket ne használja külső külön távirányító rendszerrel. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon túl a készülék

31

• • • • • • • •

munkalap szélén . A kenyérpirító fém részei használat közben igen felforrósodhatnak, ezért ne érintse meg őket. Csak a vezérlő gombokat érintse meg. Ne helyezze a készüléket forró felületre . A készüléket kizárólag földelt aljzatba csatlakoztassa. A készülék kizárólag háztartásban történő használatra készült és csak beltéren használható. Nem használható ipari célokra, úgymint kereskedelmi használatra, a háztartásokhoz hasonló környezetben történő használatra ( üzletek személyzeti konyhái, irodák és más kereskedelmi helyiségek, mezőgazdasági vállalkozások), valamint ho telek, motelek vendégei részéről, bed and breakfast típusú környezetekben vagy bármilyen más, szállást kínáló létesítményekben. A készüléket kizárólag az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Bármilyen egyéb használat nem felel meg a készülék céljának és kárt, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A készülék nem gyerekjáték. Ha egy szelet kenyér beszorul a készülékbe, áramtalanítsa a kenyérpirítót és várja meg, amíg teljesen lehűl, csak utána próbálja meg kivenni a kenyeret. Ne használjon késeket vagy éles tárgyakat, mert ezek kárt tehetnek a fűtőszálakban.

A zsemlemelegítő rács kizárólag melegítésére szolgál. semmilyen más ételt. A veszélyek Áramtalanítsa a készüléket ( húzza ki a csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból), amikor a készülék nincs használatban, minden használat után, a tisztítás megkezdése előtt, ha hosszabb időre félre szeretné tenni a készüléket, működési zavar esetén, könnyen hozzáférhető elektromos aljzatba csatlakoztassa, hogy meghibásodás esetén könnyen leválasztható legyen a hálózatról.

A készülék a hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE, 2012/19/EC számú európai uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez a direktíva határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésére és kezelésére az Európai Unióban vonatkozó követelményeket.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Vegye ki a készüléket a csomagolásból és tisztítsa meg egy nedves ruha segítségével. A készülék első alkalommal történő használata előtt javasolt a készüléket a legmagasabb pirítási fokozaton bekapcsolni, kenyérszeletek nélkül, egy jól szellőző helyiségben. Ismételje meg ezt a folyamatot háromszor. Minden egyes alkalommal várja meg, amíg a készülék kikapcsol és valamelyest lehűl. Ezzel eltávolítható a por a fűtőszálakról és megelőzhető a kellemetlen szagok képződése a készülék használata során.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. 2. A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, függőnyöktől és más gyúlékony tárgyaktól vagy anyagokból távol. Csatlakoztassa a villásdugót egy elektromos aljzatba. Minden egyes használat előtt egyenesítse ki teljesen a csatlakozó kábelt. 32

Kenyér pirítása

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben. 1. Helyezzen be egy vagy két szelet kenyeret a nyílásokba. 2. 3. Kezdje meg a pirítás folyamatát a pirítás leeresztő kar lenyomásával. A leeresztő kar csak akkor marad lent, ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra. Egy pillanatra valamennyi jelfény kigyullad, majd pedig csak a 3 as szintnél lévő jelfény fog világítani. A pirítási fokozat a pirítás vezérlő gombok (1 6) segítségével állítható be. Az 1-es beállítás az enyhén pirított, míg a 6-os az erősen pirított fokozat.

4. A kenyérpirító fém részei használat közben erősen felforrósodhatnak, ezért ne érintse meg őket. Ha a pirított kenyér elkészült, felugrik a nyílásból és a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a A pirítás folyamata bármikor megszakítható és leállítható a megszakítás (X) gomb megnyomásával. Amikor a megszakítás gomb megnyomásra kerül, a kenyér felugrik a készülékből. kenyér beszorul a készülékbe, húzza ki a csatlakozó kábelt, várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl, majd óvatosan vegye ki a kenyeret. Ne használjon kést vagy más fémtárgyat és ne érintse meg a fém részeket a készülék belsejében.

Fagyasztott kenyér sütése Megjegyzés:

A fagyasztott kenyér sütése tovább tart, mint a nem fagyasztotté. 1. Helyezzen egy vagy két szelet fagyasztott kenyeret a készülékbe. 2. Nyomja le a pirítás leeresztő kart. Egy pillanatra valamennyi jelfény kigyullad, majd pedig csak a 3-as szintnél lévő jelfény fog világítani. Nyomja meg a kiolvasztás gombot. 3. 4. A pirítási fokozat a pirítás vezérlő gombok (1 6) segítségével állítható be. Ha a pirított kenyér elkészült, felugrik a nyílásból és a készülék automatikusan kikapcsol.

Pirított kenyér újramelegítése

1. Helyezzen egy vagy két szelet pirított kenyeret a készülékbe. 2. Nyomja le a valamennyi jelfény kigyullad, majd pedig csak a 3 pirítás kart. Egy pillanatra as szintnél lévő jelfény fog világítani. Nyomja meg a melegítés gombot. 3. 4. A pirítási fokozat a pirítás vezérlő gombok (1 6) segítségével állítható be. Ha a pirított kenyér elkészült, felugrik a nyílásból és a készülék automatikusan kikapcsol.

Zsemlék és croissant-ok melegítése

1. A zsemlemelegítő rács felemeléséhez nyomja le a zsemlemelegítő rács felemelő kart. A melegíteni kívánt zsemléket vagy a croissant okat soha ne helyezze közvetlenül a kenyérszeletek elhelyezésére szolgáló nyílásokba a zsemlemelegítő rács felemelése nélkül, mert ez kárt tehet a készülékben. 2. Place the bread rolls or croissants on the reheating rack. Egyszerre ne melegítse két darabnál többet. 3. Kapcsolja be a készüléket a pirító kar lenyomásával. Egy pillanatra valamennyi jelfény kigyullad, majd pedig csak a 3-as szintnél lévő jelfény fog világítani. 4. 5. A melegítési fokozat az 1-6 vezérlő gombok segítségével állítható be. Hogy a zsemlék vagy croissant-ok mindkét oldala felmelegedjen, fordítsa meg őket, amikor a készülék kikapcsol. A készülék újbóli bekapcsolásához nyomja le a pirító kart.

TISZTÍTÁS

1. 2. 3. 4. Húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A tisztításhoz használjon egy nedves ruhát. Ne tisztítsa a készüléket súroló szivacsokkal, maró vagy korróziót okozó tisztítószerekkel vagy olyan agresszív folyadékokkal, mint a gázolaj vagy az aceton. Ne merítse a készüléket vízbe. A morzsák készülékből történő eltávolításához húzza ki a morzsa tálcát a készülékből és ürítse ki. Soha ne próbálja a morzsákat úgy eltávolítani, hogy a készüléket fejjel lefelé fordítja és úgy rázza.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hasznos élettartama elteltével ne kezelje a készüléket hagyományos háztartási hulladékként. Ehelyett vigye el egy arra felhatalmazott újrahasznosító központba. Ezzel hozzájárulhat környezetünk védelméhez.

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS

További információkért vagy probléma esetén vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgálattal (ezek telefonszámát a nemzetközi garancialevélen találhatja meg). Amennyiben az Ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz vagy a Gorenje kis háztartási készülékek osztályához.

A módosítások jogát fenntartjuk. A GORENJE SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN.

33

NÁVOD K OBSLUZE CZ

Všeobecný popis

1. 2. 3. Tlačítko Zrušit Tlačítko Opětovný ohřev Tlačítko Rozmrazit Tlačítka Regulace opékání 4. 5. 6. 7. Páčka držáku na ohřev Toastovací páčka Držák na ohřev 8. Prostory pro krajíce chleba 9. Deska na strouhanku

NEBEZPEČÍ

Zařízení nevkládejte do vody. Do zařízení nevkládejte nadměrné množství potravin nebo balení v alobalu, protože to může mít za následek požár nebo úraz elektřinou.

VAROVÁNÍ

• • • • • • Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uložte si jej pro budoucí použití . Před zapojením zařízení do zdroje napájení se ujistěte, že napětí uvedeno na spodku zařízení odpovídá napětí ve Vaši lokální síti . Toto zařízení s mohou používat pouze děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí rizikům při používání . Během používání zařízení dětmi udržujte nad nimi dohled a ujistěte se, že si s ním nehrají.

Ujistěte se, že nevkládají žádné předměty do zařízení . Děti mladší 8 let nesmí vykonávat čištění nebo údržbu zařízení . Nenechávejte zařízení v běhu bez dozoru. 34 • • • • • • • • • • • • • Zařízení nepoužívejte v blízkosti nebo pod záclonami, příp. v blízkosti hořlavých materiálů. Také jej nepoužívejte u vestavěného nábytku, protože to může mít za následek požár . Je li zařízení zapnuté nebo rozžhavené, nezakrývejte nebo neumísťujte na něj předměty, protože se mohou poškodit nebo mít za následek požár . Abyste zabránili riziku požáru, pravidelně odstraňujte drobky z přihrádky na drobky. Ujistěte se, že je přihrádka na drobky správně vložená . Zaznamenáte li požár nebo dým, okamžitě odpojte zařízení od napájení . Napájecí kabel udržujte mimo horkých částí . Je li napájecí kabel poškozen společnost Gorenje, nebo centrum oprav Gorenje , jeho výměnu může provéstvýhradně autorizovaný servis , příp. vhodně zaškolený personál . Zařízení je určeno výhradně pro opékání chleba. Z důvodu předcházení nebezpečí nepřidávejte žádné ingredience. Zařízení nikdy neukládejte způsobem, jenž by umožňoval jeho pád do vany nebo dřezu . Zařízení se nikdy nedotýkejte, spadne-li do vody. V takovém případě odpojte zástrčku z elektrické zásuvky . Nikdy nepoužívejte zařízení ani se nedotýkejte napájecího kabele vhkými nebo mokrými rukami. Nepoužívejte zařízení s dálkového ovládání . externím časovačem, časovačem pro noční hodiny nebo samostatným systémem Ujistěte se, že napájecí kabel nevisí přes hranu stolu nebo kuchyňské desky, kde je zařízení položeno .

• • • • • • • • Kovové části toasteru se mohou během používání zahřát na vysoké teploty; proto se jich nedotýkejte. Dotýkejte se výhradně ovládacích tlačítek . Zařízení neukládejte na horký povrch. Zařízení zapájejte výhradně do uzemněné zásuvky . Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určeno pro průmyslové použití v podobě jakéhokoliv komerčního využití obdobného využití v domácnostech, jako kuchyňky pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a jiných komerčních obchodech, zemědělských podnicích, příp. pro použití návštěvníky hotelů , motel ů , ubytovacích zařízeních nebo jiných obdobných zařízeních, nabízejících ubytování . Zařízení používejte výhradně v souladu s pokyny k použití. Jakékoliv jiné použití není v souladu s účelem zařízení fyzickou újmu. Zařízení neslouží a může mít za následek škodu nebo jako hračka pro děti . V případě zaseknutí krajíce v zařízení, nejprve odpojte vyjměte ohřívače . . zařízení ze sítě , počkejte, až zcela vychladne a poté jej Nepoužívejte nože nebo ostré předměty, protože mohou poškodit Držák na ohřev slouží výhradně k ohřevu rohlíků a croissan žádná jiná jídla . t ů. Abyste předešli nebezpečí, nepokládejte na něj Během nepoužívání, po každém použití, před čištění m nebo odložením, při evidentním selhání během chodu a během bouřky zařízení odpojte ( vytáhněte kabel z elektrické zásuvky ze kterých jdou lehce odpojit v ). Zařízení připojujte výhradně do zásuvek, případě závady . 35

Toto zařízení je označeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE. Směrnice vymezuje požadavky pro sběr a zacházení s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními s účinností pro celou Evropskou unii .

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

Vyjměte zařízení z balení a očistěte jej vlhkým hadrem. Před prvním použitím zařízení doporučujeme nastavit zařízení na nejvyšší úroveň opékání bez vložení krajíců dovnitř a ve vhodně ovzdušněném prostředí. Proces opakujte třikrát. Pokaždé vyčkejte až se zařízení vypne a trochu vychladne. Tím se odstraní jakákoliv nečistota z ohřívačů a zabrání se tím nechtěnému pachu během používání zařízení.

PO UŽITÍ ZAŘÍZENÍ

1. 2. Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch, mimo dosah záclon a jiných hořlavých předmětů, příp. látek. Zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky. Elektrický kabel před použitím vždy zcela rozviňte.

Toast ování chleba

Nenechávejte zařízení běžet bez dozoru. 1. Vložte dva krajíce chleba do určeného prostoru. 2. Spusťte proces toastování stisknutím páčky na toastování dolů. Páčka zůstává ve spodní poloze, pouze je-li zařízení zapojeno do sítě. V šechny kontrolky se na krátkou dobu rozsvítí; následně zůstanou rozsvícené pouze kontrolky úrovně ohřívání 3. 3. 4. Použijte tlačítka regulace toastování 1–6 pro nastavení míry opékání. Nastavení 1 znamená mírně opečený a nastavení 6 znamená úplně propečený chléb. Během používání se kovové části toasteru značně zahřejí, proto se jich nedotýkejte. Chléb po dopečení vyskočí z prostoru pro chleba a zařízení se automaticky vypne. Proces toastování je možné zastavit a zrušit kdykoliv stisknutím tlačítka (X). Stisknete-li tlačítko zrušit, chléb vyskočí ze zařízení. Je li chléb zaseknutý v zařízení, vytáhněte kabel, počkejte na úplné vychlazení zařízení a následně opatrně vyjměte chléb. Nepoužívejte pro tento účel nůž nebo jakékoliv jiné kovové předměty a nedotýkejte se kovových částí ve vnitřku zařízení.

Pečení zmrazeného chleba Poznámka:

1. 2. St Opečení zmrazeného chleba trvá déle než opečení rozmraženého. Vložte jeden nebo dva krajíce zmrazeného chleba do zařízení. iskněte páčku na toastování dolů. Veškeré kontrolky se krátce rozsvítí; následně bude svítit pouze kontrolka úrovně pečení 3. Stiskněte tlačítko Rozmrazit. 3. Úroveň opékání je možné přenastavit stisknutím tlačítek pro regulaci opékání 1–6. 4. Je li Váš toast hotový, vyskočí z prostoru pro chleba a zařízení se automaticky vypne.

Opětovný ohřev toastů

1. 2. Vložte do zařízení jeden nebo dva krajíce toastu. Stiskněte páčku na toastování dolu. Veškeré kontrolky se krátce rozsvítí; následně bude svítit pouze kontrolka úrovně pečení 3. Poté stiskněte tlačítko Opětovný ohřev. 3. Úroveň opětovného ohřevu je možné přenastavit stisknutím tlačítek pro regulaci opékání 1–6. 4. Je li Váš toast hotový, vyskočí z prostoru pro chleba a zařízení se automaticky vypne.

Opětovný ohřev rohlíků a croissantů

1. 2. 3. 4. Stiskněte páčku držáku pro opětovný ohřev dolů, aby došlo ke zvednutí držáku. Nikdy nev kládejte rohlíky nebo croissanty přímo do prostoru pro chléb bez zvednutí držáku na opětovný ohřev, protože to může mít za následek poškození zařízení. Rohlíky nebo croissanty umístěte na držák na opětovný ohřev. Neohřívejte více než dva kusy najednou. Zařízení zapněte stisknutím páčky na opékání dolů. Veškeré kontrolky se krátce rozsvítí; následně bude svítit pouze kontrolka úrovně pečení 3. Úroveň opětovného opékání je možné přenastavit stisknutím tlačítek pro regulaci opékání 1–6. 5. Ohřejte rohlíky nebo croissanty po obou stranách, otočte je, až se zařízení vypne. Pro opětovné zapnutí zařízení stiskněte páčku na toastování dolů.

ČÍŠTĚNÍ

1. 2. Počkejte až zařízení úplně vychladne. 3. Pro jeho čištění použijte vlhký hadr. Nečistěte zařízení drátěnkou, žeravinovými nebo leptavými čističi, příp. agresivními kapalinami, jakými jsou benzín nebo aceton. Zařízení nevkládejte do vody. 4. Odpojte zařízení od sítě. Pro odstranění drobků ze zařízení vytáhněte přihrádku na drobky a vyčistěte ji. Nikdy se nepokoušejte odstraňovat drobky ze zařízení jejím otočením a zatřepáním.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na konci životnosti zařízení jej nevyhazujte spolu s běžným odpadem z domácností. Předejte zařízení autorizačnímu recyklačního centru. To p omůže k zachování životního prostředí.

ZÁRUKY A OPRAVY

V případě problémů pro více informací kontaktuje call centrum Gorenje ve Vaší zemi (telefonní čísla jsou uvedena v Mezinárodním záručním seznamu). Pokud se takové centrum ve Vaší zemi nenachází kontaktuje místního prodejce značky Gorenje nebo oddělení malé domácí techniky Gorenje.

Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny. GORENJE VÁM PŘEJE HODNĚ RADOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.

36

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ UA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Загальний опис

Кнопка скасування Кнопка підігріву Кнопка розморожування Кнопки контролю підсмажування Важіль нагрівальної підставки Важіль тостера Нагрівальна підставка Відділення для скибочок хліба Піддон для крихт

НЕБЕЗПЕЧНО!

Не занурюйте прилад у воду. Заборонено класти в прилад забагато їжі або пакети з алюмінієвої фольги, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• • • • • Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому.

Перед підключенням приладу до мережі живлення переконайтеся, що напруга, зазначена на дні приладу, відповідає напрузі у вашій електричній мережі.

Цей прилад можна використовувати дітям від 8 небезпеку.

років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов’язану з цим Діти можуть користуватися приладом лише під наглядом дорослих. Не дозволяйте їм гратися з ним. Переконайтеся, що вони не вставляють у прилад жодних сторонніх предметів.

Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу, якщо їм не виповнилося принаймні 8 років.

37 • • • • • • • • • • • • • Ніколи не залишайте ввімкнутий прилад без нагляду.

Не використовуйте прилад поблизу штор чи під ними або біля інших легкозаймистих матеріалів. Також не використовуйте його під настінними меблями, оскільки це може призвести до пожежі.

НЕ накривайте прилад та не кладіть на нього будь які інші предмети, коли він увімкнений або гарячий, оскільки це може викликати пошкодження або призвести до пожежі.

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, регулярно видаляйте крихти хліба з піддону для крихт.

Переконайтеся, що піддон для крихт встановлений правильно.

Якщо ви помітили вогонь або дим, негайно відключіть прилад від електромережі.

Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його можна замінити лише в компанії Gorenje, авторизованому сервісному центрі Gorenje або звернувшись до фахівця.

Прилад призначений виключно для підсмажування хліба. Щоб уникнути небезпеки, не кладіть у нього будь які інші інгредієнти.

Завжди зберігайте прилад таким чином, щоб він не міг впасти у ванну або раковину.

Ніколи не торкайтеся приладу, якщо він впав у воду. У такому випадку негайно витягніть штепсель із розетки.

Ніколи не використовуйте прилад і не торкайтеся штепселя шнура живлення, якщо ваші руки мокрі або вологі.

Не використовуйте прилад разом із зовнішнім таймером, нічним

• • • • • • • • таймером або окремою системою дистанційного керування.

Стежте, щоб шнур не звисав із країв стола або стільниці, на які встановлено прилад.

Металеві частини тостера можуть сильно нагріватися під час використання, тому не торкайтеся їх. Торкайтеся лише кнопок керування.

Не ставте прилад на гарячу поверхню.

Підключайте прилад тільки до розетки із захисним заземленням.

Прилад призначений виключно для побутового використання і може використовуватися тільки в приміщенні. Він не призначений для будь якого промислового використання або застосування, наприклад, комерційного/професійного використання, будь сніданок» або будь проживання.

якого використання, подібного до побутового, наприклад, на кухні для працівників у магазинах, офісах та інших комерційних приміщеннях, на сільськогосподарських підприємствах або для використання гостями у готелях, мотелях, житлі типу «ліжко та яких інших подібних установах, що пропонують Використовуйте прилад лише так, як описано у цій інструкції з експлуатації. Будь яке інше використання не відповідає призначенню приладу та може призвести до пошкодження або навіть фізичних травм. Прилад не є дитячою іграшкою.

Якщо скибка хліба застрягла всередині приладу, від'єднайте його від електромережі та зачекайте, поки він повністю не охолоне, перш ніж спробувати видалити скибку. Не використовуйте ножі або гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити нагрівачі.

Підставка для підігріву призначена лише для підігріву булочок або 38 • 1. 2. круасанів. Щоб уникнути небезпеки, не кладіть у нього будь несправності.

Підсмажування хліба

яку іншу їжу.

Від’єднуйте прилад (виймайте штепсель шнура живлення з електричної розетки), коли він не використовується, після кожного використання, перед чищенням приладу, якщо його потрібно перенести в інше місце, у разі виявлення несправності під час роботи або під час грози. Доступ до розетки, до якої підключено прилад, має бути вільним, щоб його можна було швидко вимкнути у разі

Цей прилад позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EC щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються в усьому Європейському Союзі.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

Дістаньте прилад з упаковки та протріть його вологою тканиною. Перед першим використанням приладу рекомендується запустити на ньому найбільший ступінь підсмажування без скибок хліба всередині у добре вентильованому приміщенні. Повторіть процедуру тричі. Кожного разу чекайте, доки прилад не вимкнеться і трохи не охолоне. Це допоможе видалити пил із нагрівачів та запобігти неприємним запахам під час використання приладу.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Поставте прилад на рівну і стійку поверхню, подалі від штор та інших легкозаймистих предметів або речовин. Вставте штепсель в електричну розетку. Перед кожним використанням повністю розкручуйте шнур живлення. Ніколи не залишайте ввімкнутий прилад без нагляду. 1. Вставте одну або дві скибки хліба у відділення.

2. 3. 4. Почніть процес підсмажування, натиснувши вниз важіль тостера. Важіль залишатиметься у нижньому положенні, якщо прилад підключено до електромережі. Усі кнопки керування загоряться на короткий час, потім горітиме лише кнопка керування на рівні підсмажування 3. Використовуйте кнопки керування 1–6 для регулювання рівня підсмажування. Налаштування 1 означає легке підсмажування, а налаштування 6 — це ретельно підсмажений хліб. Металеві частини тостера сильно нагріваються під час використання, тому не торкайтеся їх. Коли підсмажений хліб буде готовий, він виштовхнеться з відділення, і прилад автоматично вимкнеться. Процес підсмажування можна зупинити у будь-який момент, натиснувши кнопку скасування (X). При натисканні кнопки скасування хліб виштовхується з приладу. Якщо хліб застряг всередині приладу, відключіть шнур живлення, зачекайте, поки прилад повністю охолоне, а потім обережно витягніть хліб. Не використовуйте для цього ніж або інші металеві предмети та не торкайтесь металевих деталей всередині приладу. 2. 3. 4. 5. підставку, тому що це може пошкодити прилад. Покладіть булочки або круасани на нагрівальну підставку. Не підігрівайте більше двох штук одночасно. Ввімкніть прилад, натиснувши вниз важіль тостера. Усі кнопки керування загоряться на короткий час, потім горітиме лише кнопка керування на рівні підігріву 3. Використовуйте кнопки керування 1–6 для регулювання рівня підігріву. Щоб підігріти булочки або круасани з обох боків, переверніть їх, коли прилад вимкнеться. Щоб знову ввімкнути прилад, натисніть важіль тостера.

ЧИЩЕННЯ

1. 2. 3. 4. Вимкніть прилад з електромережі. Дайте приладу повністю охолонути. Для чищення використовуйте тільки вологу тканину. Не використовуйте для чищення приладу металеві губки, їдкі й корозійні миючі засоби або агресивну рідину, зокрема бензин чи ацетон. Не занурюйте прилад у воду. Для видалення крихт із приладу витягніть піддон для крихт та спорожніть його. Ніколи не намагайтеся видалити крихти з приладу, повернувши його донизу та струшуючи.

Випікання замороженого хліба Примітка.

1. Випікання замороженого хліба потребує більше часу, ніж випікання розмороженого хліба. Вставте одну або дві скибки замороженого хліба у прилад. 2. 3. 4. Натисніть на важіль тостера. Усі кнопки керування загоряться на короткий час, потім горітиме лише кнопка керування на рівні підсмажування 3. Натисніть кнопку розморожування. Використовуйте кнопки керування 1–6 для регулювання рівня підсмажування. Коли підсмажений хліб буде готовий, він виштовхнеться з відділення, і прилад автоматично вимкнеться.

Підігрівання підсмаженого хліба

1. 2. 3. 4. 1. Вставте одну або дві скибки підсмаженого хліба у прилад. Натисніть на важіль тостера. Усі кнопки керування загоряться на короткий час, потім горітиме лише кнопка керування на рівні підігріву 3. Далі натисніть кнопку підігріву. Використовуйте кнопки керування 1–6 для регулювання рівня підігріву. Коли підсмажений хліб буде готовий, він виштовхнеться з відділення, і прилад автоматично вимкнеться.

Підігрівання булочок та круасанів

Натисніть на важіль нагрівальної підставки, щоб підняти її. Ніколи не кладіть булочки або круасани, які необхідно підігріти, безпосередньо у відділення приладу для хліба, не піднявши спочатку нагрівальну 39

ДОВКІЛЛЯ

Після закінчення строку експлуатації не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Краще віддайте його в авторизований центр утилізації. Це сприятиме збереженню довкілля.

ГАРАНТІЯ ТА РЕМОНТ

Додаткову інформацію або допомогу у разі виникнення проблеми можна отримати в регіональному центрі обслуговування Gorenje (див. номер телефону у міжнародному гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає такого центру, зверніться до регіонального дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни. КОМПАНІЯ GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПРИЛАДОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Описание прибора

Кнопка Отмена Кнопка Подогрев Кнопка Размораживание Кнопки степени поджаривания Рычаг решетки для подогрева булочек Рычаг для тостов Решетка для подогрева булочек Загрузочные отверстия для тостов Поддон для крошек

Опасность

Не погружайте прибор в воду. Не загружайте в прибор большое количество продуктов и продукты в алюминиевой фольге, так как это может привести к пожару или удару электрическим током.

важные Предупреждения

• Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли напряжение, указанное с нижней стороны прибора, с фактическими параметрами сети.

• Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

• Использование прибора детьми возможно только под присмотром. Следите, чтобы дети не играли с прибором и не вставляли в него никакие предметы.

• Детям младше восьми лет запрещается производить очистку и обслуживание прибора.

40 • Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

• Не используйте прибор рядом с занавесками и другими легковоспламеняющимися материалами, а также под настенными шкафами, так как это может привести к пожару.

• Не накрывайте и не кладите предметы на включенный или горячий прибор, так как это может привести к его поломке прибора и пожару.

• Во избежание пожара регулярно очищайте поддон от крошек.

• Следите, чтобы поддон для крошек был правильно установлен . • При появлении дыма или возгорании немедленно отключите прибор от электросети . • Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.

• Замену поврежденного сетевого шнура может производить только авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист!

• Прибор предназначен только для поджаривания хлеба. Во избежание опасности не вставляйте в прибор другие продукты.

• Устанавливайте прибор так, чтобы он не упал в раковину.

• Не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Не прикасайтесь к прибору и вилке электрошнура мокрыми или влажными руками.

• Прибор не предназначен для подключения к таймеру, ночному таймеру и дистанционному управлению.

• Не перегибайте сетевой шнур, следите, чтобы он не свисал с края стола.

• Не прикасайтесь к металлическим частям прибора, так как во время работы они сильно нагреваются.

Прикасайтесь только к элементам управления.

• Не устанавливайте прибор на горячую поверхность.

• Подключайте прибор только к заземленной розетке.

• Прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве в закрытых помещениях. Прибор не предназначен для использования в сфере услуг или профессионального использования , такого как коммерческое или подобное бытовому использование в обеденных зонах магазинов, офисов, сельскохозяйственных помещений и других производственных помещений, а также постояльцами отелей, мотелей, мест ночлега и завтрака, а также других мест проживания.

• Используйте прибор, как описано в данной инструкции. Иное использование является использованием не по назначению, которое может привести к материальному ущербу или тяжким телесными повреждениям. Прибор не является детской игрушкой.

• Прежде чем извлечь застрявший в загрузочном отверстии хлеб, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Запрещается использовать нож и другие острые предметы для извлечения хлеба, чтобы не повредить нагреватели.

• Решетка для булочек предназначена для подогрева только булочек и круассанов. Во избежание опасности не ставьте на решетку другие продукты.

• Извлеките вилку сетевого шнура из розетки: если не пользуетесь прибором, после использования перед очисткой и перед тем как убрать прибор на хранение, перед очисткой и техническим обслуживанием, при возникновении неисправности во время 41 использования, во время грозы.

Подключайте прибор к розетке со свободным доступом, чтобы в случае неисправности вы могли быстро отключить прибор от электросети.

Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устранению отходов электрического и электронного оборудования. Перед началом эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки и протрите влажной тканью. Перед первым использованием в хорошо проветриваемом помещении трижды прогрейте пустой тостер на максимальной степени поджаривания. При этом каждый раз подождите, чтобы тостер выключился и немного остыл. Это позволит избавиться от пыли, которая могла скопиться при хранении прибора, и исключит появление неприятного запаха при поджаривании хлеба.

Использование

1. 2. Установите тостер на твердую ровную поверхность вдали от занавесок и других легковоспламеняющихся предметов. Вставьте вилку в розетку. Перед каждым использованием полностью извлеките и распрямите сетевой шнур.

Поджаривание хлеба

Не оставляйте работающий тостер без присмотра. 1. Вставьте ломтики хлеба в загрузочные отверстия. 2. 3. Для включения тостера опустите рычаг для тостов вниз. Рычаг для тостов останется в нижнем положении, только если тостер подключен к электросети. На короткое время загорятся все индикаторы, затем останется гореть индикатор степени поджаривания 3. Установите степень поджаривания кнопками 1 6. Степень 1 означает легкое подрумянивание, степень 6 — сильное поджаривание.

4. Не прикасайтесь к металлическим частям прибора, так как во время работы они сильно нагреваются. Когда хлеб поджарится до выбранной степени, он автоматически поднимется вверх. Вы можете выключить тостер в любой момент, нажав кнопку CANCEL (X). Хлеб автоматически поднимется. Если хлеб застрял в загрузочном отверстии, отключите тостер от электросети, дайте тостеру остыть и осторожно извлеките застрявший ломтик. Не используйте для извлечения нож и другие металлические предметы и не прикасайтесь к внутренним металлическим деталям прибора.

Поджаривание замороженного хлеба Примечание.

1. отверстия. Тосты из замороженного хлеба готовятся дольше, чем из размороженного. Вставьте один или два ломтика замороженного хлеба в загрузочные 2. Опустите рычаг для тостов вниз. На короткое время загорятся все индикаторы, затем останется гореть индикатор степени поджаривания 3. Нажмите кнопку Размораживание. 3. 4. Установите степень поджаривания кнопками 1-6. Когда хлеб поджарится до выбранной степени, он автоматически поднимется вверх, и тостер выключится.

Подогрев поджаренного хлеба

1. 2. 3. 4. Вставьте один или два ломтика поджаренного хлеба в загрузочные отверстия. Опустите рычаг для тостов вниз. На короткое время загорятся все индикаторы, затем останется гореть индикатор степени поджаривания 3. Нажмите кнопку Подогрев. Установите степень поджаривания кнопками 1-6.

Когда хлеб поджарится до выбранной степени, он автоматически поднимется вверх, и тостер выключится.

Подогрев булочек и круассанов

1. Потяните рычаг решетки для подогрева вниз, чтобы решетка поднялась. Не ставьте булочки и круассаны сверху на загрузочные отверстия, если решетка не поднята, это может привести к поломке прибора. 2. 3. 4. 5. Положите булочки или круассаны на решетку. Не подогревайте больше двух булочек или круассанов одновременно. Для включения тостера опустите рычаг для тостов вниз. На короткое время загорятся все индикаторы, затем останется гореть индикатор степени поджаривания 3. Установите степень поджаривания кнопками 1-6. Чтобы подогреть булочки или круассаны с двух сторон, переверните их после того, как тостер выключится, и снова опустите рычаг для тостов, чтобы включить прибор.

Очистка

1. 2. 3. 4. Отключите прибор от электросети. Подождите, пока он полностью остынет. Протрите прибор влажной тканью. Не используйте для очистки губки, агрессивные чистящие средства, такие как бензин и ацетон. Не погружайте прибор в воду. Чтобы очистить поддон для крошек, выдвиньте поддон и стряхните крошки. Нельзя переворачивать и трясти прибор для удаления крошек.

Окружающая среда

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей.

Гарантия и сервис

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте www.gorenje.com.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений! GORENJE ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

42

Beschreibung

1. Taste Abbruch 2. Taste Aufheizen 3. Taste Auftauen 4. Einstelltasten Bräunungsstufe 5. 6. Brotheber (Lift-Taste) 7. Bedienhebel Brötchenaufsatz Brötchenaufsatz 8. 9. Röstschächte Krümelschublade

GEFAHR

Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser! In das Gerät keine zu großen Brotstücke oder in Alu-Folie gewickelte Lebensmittel geben, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

HINWEISE

• • • • Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum sp äteren Nachlesen auf . Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz , ob die Angaben auf dem Typenschild des Geräts mit den Angaben Ihres Stromnetzes übereinstimmen . Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren, wie auch von Personen mit verminde rten körperlichen , sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts er halten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen Gegenständ . Achten Sie darauf, dass Kinder keine e in die Schlitze stecken.

GEBRAUCHSANLEITUNG DE

• • • • • • • • • • • Kinder unter acht Jahren dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das Gerät nicht reinigen oder Benutzerwartung am Gerät durchführen . Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen Küchenschrank Brand führen kann . , brennbaren Gegenständen oder unter einem , da dies zu einem Auf den Toaster keine Deckel oder andere Gegenstände legen , wenn dieser eingeschaltet oder heiß ist , weil das Gerät beschädigt bzw kann. . dadurch ein Brand hervorgerufen werden Um Brandgefahr zu vermeiden müssen Sie die Krümel laufend aus der Krümelschublade entfernen . Sorgen Sie dafür Krümelschub , dass die Krümelschublade immer korrekt eingesetzt ist und betreiben Sie das Gerät niemals ohne lade. Falls Rauch oder Feuer zu sehen ist, trennen Sie den Toaster umgehend vom Stromnetz. Halten Sie das Anschlusskabel des Geräts von heißen Oberflächen fern . Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur von Gorenje, von einem von Gorenje autorisierten Kundendienst oder von einem anderen qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden. Das Gerät ist ausschließlich zum Rösten von Brot bestimmt . Um Gefahren zu vermeiden, eingesteckt werden. dürfen in das Gerät keine anderen Lebensmittel Das Gerät niemals so lagern , dass es in die mit Wasser gefüllte Badewanne oder ins Waschbecken fallen kann. 43

• • • • • • • • • Falls das Gerät ins Wasser fällt , dürfen Sie es auf keinen Fall berühren . Ziehen Sie das Anschlusskabel des Geräts sofort aus der Steckdose heraus. Benutzen Sie das Gerät niem Händen . als mit nassen Händen und berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Timer, Nachtschalter oder einer separaten Fernbedienung. Das Anschlusskabel darf nicht über den Rand des Tisches oder der Arbei tsplatte hängen , auf der das Gerät aufgestellt ist . Die Metallteile des Toasters werden während des Betriebs sehr heiß . Bitte nicht berühren werden. ! Es besteht Verbrennungsgefahr. Nur die Bedienungstasten dürfen berührt Das Gerät darf nicht auf einer heiß en Oberfläche aufgestellt werden . Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht geerdete Steckdose an. Das Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt und darf nicht im Freien verwendet werden. Nutzung, Küchen , Das Gerät ist nicht für Dienstleistungsbetriebe oder zur industriellen Nutzung bestimmt, wie zum Beispiel: gewerbliche haushaltsähnliche für Beschäftigte in Geschäften , Büros und anderen Geschäftsräumen Gäste von Hotels , Nutzung in landwirtschaftlichen Betrieben, durch , Motels oder anderen Unte Frühstück . rkünften oder in Pensionen mit Übernachtung und Verwenden Sie das Gerät nur zu dem Zweck, der in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Eine anderweitige Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Verletzungen führen . Das Gerät ist keine Spielzeug . 44 • • • Falls eine Brotschnitte im Toaster stecken bleibt, trennen Sie den Toaster vom Stromnetz und warten Sie ab, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat , bevor Sie das Brotstück aus dem Toaster entfernen . Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Messer oder scharfen Gegenstände , da diese das Gerät beschädigen können . Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufwärmen von Brötchen oder Croissants bestimmt. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen in die Schlitze des Geräts keine anderen Lebensmittel eingesteckt werden. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird , sowie nach jedem Gebrauch, bevor Sie es reinigen oder auf die Seite legen, falls es während des Betriebs zu offensichtlichen Störungen kommt , sowie bei Unwetter. D anschließen trennen können .

as Gerät nur an eine leicht zugängliche Steckdose , sodass Sie es im Fall einer Störung schnell vom Stromnetz

Dieses Gerät wurde gemäß der EU Richtlinie 2012/19/ EU über elektrische und elektronische Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für das Sammeln und den Umgang mit ausgedienten Elektro- und Elektronikaltgeräten fest, die für die gesamte Europäische Union gültig sind.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und eventuelle Etiketten vom Gerät und reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch. Betreiben Sie das Gerät beim ersten Gebrauch einige Male auf höchster Stufe ohne Röstgut. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, warten Sie immer, bis sich das Gerät ausschaltet und etwas abkühlt. Dadurch werden eventuelle Staubreste von den Heizelementen entfernt und unangenehme Gerüche vermieden.

GEBRAUCH DES GERÄTS

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Unterlage, fern von Gardinen und brennbaren Gegenständen. Stecken Sie

2. den Stecker des Anschlusskabels in die Wandsteckdose. Vor dem Betrieb des Geräts muss das Kabel vollständig abgewickelt werden.

Zubereitung von Toast

Das Gerät niemals ohne Aufsicht betreiben. 1. Stecken Sie eine oder zwei Brotscheiben in die Schlitze des Toasters. 2. 3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Lift Taste nach unten drücken bis sie einrastet. (Die Lift-Taste bleibt in der unteren Position, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.) Alle Kontrollleuchten leuchten kurz auf, dann leuchtet nur das Indikatorlämpchen der Bräunungsstufe 3. Sie können die Bräunungsstufe ändern, indem Sie die Tasten 1-6 drücken. 1 bedeutet leicht gebräunter Toast, 6 bedeutet stark gebräunter Toast. Die Metallteile des Toasters werden während des Betriebs sehr heiß. Nicht berühren! Es besteht Verbrennungsgefahr. 4. Sobald der Toast fertig ist, springt er aus dem Schacht heraus und das Gerät schaltet sich automatisch ab. des Toastes kann jederzeit durch Drücken der Taste CANCEL (X) gestoppt werden. Der Toast springt aus dem Gerät. Falls eine Brotschnitte im Toaster stecken bleibt, trennen Sie den Toaster vom Stromnetz und warten Sie ab, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor Sie das Brotstück aus dem Toaster entfernen. Verwenden Sie zum Herausnehmen des Brotstückes keine Messer oder scharfen Gegenstände, da diese das Gerät beschädigen können. Das Rösten

Rösten von gefrorenen Brotscheiben Bemerkung:

Das Rösten von gefrorenen Brotstücken dauert etwas länger als das Rösten von frischen Brotstücken. 1. Stecken Sie eine oder zwei gefrorene Brotscheiben in den Toaster. 2. 3. 4. Drücken Sie die Lift-Taste nach unten. Alle Kontrollanzeigen leuchten kurz auf, dann leuchtet nur das Indikatorlämpchen der Bräunungsstufe 3. Drücken Sie die Taste „Auftauen“. Sie können die Bräunungsstufe ändern, indem Sie die Tasten 1 bis 6 drücken. Sobald die Brotschnitte geröstet ist, springt die Lift-Taste mit dem fertigen Toast nach oben.

Toast aufwärmen

1. Stecken Sie eine oder zwei geröstete Brotscheiben in den Toaster. 2. 3. 4. Drücken Sie die Lift-Taste nach unten. Alle Kontrollleuchten blinken kurz, dann leuchtet nur das Indikatorlämpchen der Heizstufe 3. Drücken Sie danach die Aufwärmtaste. Sie können die Aufwärmstufe ändern, indem Sie die Tasten 1 bis 6 drücken. Sobald die Brotschnitte geröstet ist, springt die Lift-Taste mit dem fertigen Toast nach oben. 45

Aufwärmen von Brötchen und Croissants

1. Drücken Sie den Hebel des Brötchenaufsatzes nach unten, um ihn zu öffnen. Legen Sie die Brötchen oder Croissants niemals auf die Oberseite der Schächte, ohne vorher den Aufwärmrost anzuheben. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden 2. Legen Sie die Brötchen oder Croissants auf den Brötchenaufsatz. Gleichzeitig sollten Sie nicht mehr als zwei Brötchen aufwärmen. 3. Schalt en Sie das Gerät ein, stecken Sie das Brotstück in den Schlitz und drücken Sie die Lift-Taste nach unten bis sie einrastet. Alle Kontrollleuchten blinken kurz, dann leuchtet nur das Indikatorlämpchen der Heizstufe 3. 4. 5. Sie können die Aufwärmstufe ändern, indem Sie die Tasten 1 bis 6 drücken. Falls Sie die Brötchen oder Croissants auf beiden Seiten aufwärmen möchten, wenden Sie diese nach dem Abschalten des Toasters. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Lift Taste nach unten.

REINIGUNG

1. T rennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 2. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. 3. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsschwämmen, ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton. Das Gerät auf keinen Fall ins Wasser tauchen! 4. Ziehen Sie zum Entfernen der Krümel die Krümelschublade aus dem Gerät und entleeren Sie die Krümel. Zum Entfernen der Krümel sollten Sie das Gerät niemals auf den Kopf drehen und schütteln.

UMWELTSCHUTZ

Das ausgediente Gerät nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll entsorgen, sondern bei einem Recyclingunternehmen abliefern. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

GARANTIE UND SERVICE

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt, wenden Sie sich bitte an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abtei lung für kleine Haushaltsgeräte von Gorenje.

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor. GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS!

BRUGANVISNING DA

Oversigt over apparatet

1. Afbryderknap 2. Genopvarmningsknap 3. 5. Optøningsknap 4. Knapper til indstilling af ristning Løftegreb til varmerist 6. 7. Varmerist 8. Brødløfter Brødåbninger 9. Krummebakke

FARE:

Nedsænk aldrig apparatet i vand. Isæt ikke for meget brød i apparatet på én gang, og isæt ikke brød, som er pakket ind i alufolie, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSLER!

• • • • • Læs hele brugsanvisningen, før apparatet tages i brug første gang, og gem den til senere brug. Før du slutter apparatet til lysnettet, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet under bunden af apparatet, svarer til spændingen i dit hjem. Dette apparat må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn under brugen af apparatet, eller hvis de har modtaget relevante instruktioner i sikker betjening af apparatet og forstår de involverede risici. Hold børn under opsyn, når de b fremmedlegemer ind i apparatet. ruger apparatet. Lad ikke børn lege med apparatet. Sørg for, at de ikke stikker Børn bør ikke rengøre eller udføre vedligeholdelsesopgaver på apparatet, 46 • • • • • • • • • • • • medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn. Hold altid apparatet u nder opsyn, når det er tændt.

Brug ikke apparatet nær ved eller under gardiner eller andre brændbare emner. Apparatet må heller ikke bruges under vægmonterede møbler eller elementer, da det kan medføre risiko for brand.

Apparatet må IKKE tildækkes, og der må ikke anbringes andre genstande oven på det, når det er tændt eller varmt, da det i så fald kan blive beskadiget eller medføre risiko for brand. Fjern regelmæssigt krummer fra krummebakken for at undgå risiko for brand. Sørg for, at krummebakken er anbra gt korrekt i apparatet. Hvis der opstår ild eller røg i apparatet, skal det omgående afbrydes fra lysnettet. Hold ledningen på sikker afstand af varme flader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Gorenje, Gorenjes autoriserede servicecenter eller en faguddannet tekniker. Apparatet er udelukkende beregnet til ristning af brød. For at undgå farer, må det ikke bruges til andet. Opbevar aldrig apparatet på en måde, så det risikerer at falde ned i en vask eller et badekar. Rør ikke ved apparatet, hvis det har været tabt i vand. Hvis der sker, skal du omgående trække stikket ud af stikkontakten. Brug ikke apparatet, hvis du har våde eller fugtige hænder, og rør aldrig ved

• • • • • • • • • • ledningen eller stikket med våde eller fugtige hænder.

Apparatet må ikke styres via en ekstern timerenhed, et tænd/sluk -ur eller en fjernstyret kontakt. Ledningen må ikke hænge ud over kanten på det bord, som apparatet står på.

Apparatets metaldele kan blive meget varme under brug. Undgå at røre ved dem. Rør kun ved knapperne. Apparatet må ikke anbringes på en varm flade. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger og må kun bruges indendørs. Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug, herunder brug i personalekøkkener og personalerum i forretninger, på kontorer og i andre erhvervslokaler, i landbrug, af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer eller på andre steder, som tilbyder logi. Brug kun apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug er ikke forskriftsmæssig og kan medføre ting - eller personskade. Apparatet er ikke legetøj.

Hvis et stykke brød sætter sig fast i apparatet, skal du afbryde apparatet fra lysnettet og lade det køle helt af, før du forsøger at fjerne brødet. Brug ikke en kniv eller et skarpt redskab, da det kan forårsage skade på varmeelementerne.

Varmeristen er kun beregnet til opvarmning af boller og croissanter. For at undgå farer, må den ikke bruges til andet. Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, efter hver brug, før rengøring og opbevaring af apparatet, i tilfælde af fejlfunktion ved apparatet og i tilfælde af tordenvejr. 1. 2. Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt, som du har nem adgang til, så du hurtigt kan træk

Riste brød

ke stikket ud, hvis det bliver nødvendigt.

Dette produkt er mærket i henhold til EU direktiv 2012/19/EF om affald fra elektriske og elektroniske produkter – WEEE. Direktivet angiver kravene til indsamling og håndtering af affald fra elektriske og elektroniske produkter, som er gældende i hele EU.

FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG

Pak apparatet ud, og tør det af med en fugtig klud. Før du bruger apparatet første gang, bør du tænde for det på den højeste ristningsindstilling uden brød i apparatet. Sørg for god udluftning imens. Gentag fremgangsmåden 3 gange. Sluk for apparatet, og lad det køle lidt af mellem hver gang. På denne måde fjernes eventuelt støv fra varmeelementerne, så der ikke opstår ubehagelige lugte, når du rister brød i apparatet.

BRUG AF APPARATET

Anbring apparatet på en plan og stabil flade på sikker afstand af gardiner og andre brændbare genstande. Sæt stikket i stikkontakten. Rul ledningen helt ud før brug. 47 Hold altid apparatet under opsyn, når det er tændt. 1. Sæt en eller to skiver brød i apparatets brødåbninger. 2. Skub brødløfteren nedad for at starte ristningen. Brødløfteren kan kun blive nede, hvis apparatet er sluttet til strøm. 3. Alle kontrollamper lyser kortvarigt, og derefter lyser kun kontrollampen for ristningsindstilling 3. Vælg ristningsindstilling på knapperne 1-6. Indstilling 1 giver et let ristet brød, mens 4. indstilling 6 giver en kraftig ristning. Apparatets metaldele kan blive meget varme under brug. Undgå at røre ved dem. Når ristningen er færdig, skubbes brødet op, og apparatet slukker automatisk. Ristningen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på afbryderknappen (X). Hvis du trykker på afbryderknappen, skubbes brødet op. Hvis et stykke brød sætter sig fast i apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle helt af, før du forsigtigt fjerner brødet. Brug ikke en kniv eller andre

metalredskaber til dele. at fjerne brødet med, og pas på ikke at berøre apparatets indvendige

Ristning af frossent brød Bemærk!

1. Ristning af frossent brød tager længere tid end ristning af optøet brød. Sæt en eller to skiver frossent brød i apparatets brødåbninger. 2. Skub brødløfteren ned. Alle kontrollamper lyser kortvarigt, og derefter lyser kun kontrollampen for ristningsindstilling 3. Tryk på optøningsknappen. 3. 4. Ristningsindstillingen kan ændres på knapperne 1-6. Når ristningen er færdig, skubbes brødet op, og apparatet slukker automatisk.

Genopvarmning af ristet brød

1. 2. 3. 4. Sæt en eller to skiver ristet brød i apparatets brødåbninger. Skub brødløfteren ned. Alle kontrollamper lyser kortvarigt, og derefter lyser kun kontrollampen for ristningsindstilling 3. Tryk derefter på genopvarmningsknappen. Ristningsindstillingen kan ændres på knapperne 1-6. Når ristningen er færdig, skubbes brødet op, og apparatet slukker automatisk.

Genopvarmning af boller og croissanter

1. Skub løftegrebet til varmeristen nedad, så varmeristen løftes op. Læg aldrig boller eller croissanter direkte på apparatets brødåbninger uden af skubbe varmeristen op, da det kan beskadige apparatet. 2. Læg bollerne eller croissanterne på varmeristen. Opvarm ikke mere end to styk ad gangen. 3. Skub b rødløfteren nedad for at starte ristningen. Alle kontrollamper lyser kortvarigt, og derefter lyser kun kontrollampen for ristningsindstilling 3. 4. Ristningsindstillingen kan ændres på knapperne 1-6. 5. Hvis du vil varme bollerne eller croissanterne på begge sider, skal du vende dem, når apparatet slukkes. Tryk brødløfteren ned for at tænde for apparatet igen.

RENGØRING

1. Afbryd apparatet fra lysnettet. 2. Vent, til apparatet er kølet af. 3. 4. Tør apparatet af med en hårdt opvredet klud. Apparatet må ikke rengøres med skuresvampe, ætsende eller korroderende rengøringsmidler eller aggressive væsker som sprit, benzin eller acetone. Nedsænk aldrig apparatet i vand. Træk krummebakken ud og tøm den. Forsøg aldrig at tømme apparatet for krummer ved at vende det på hovedet og ryste det.

BESKYTTELSE AF MILJØET

Når apparatet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Indlever det i stedet på din lokale genbrugsstation. Det er med til at beskytte miljøet.

GARANTI OG REPARATION

Oplever du problemer med apparatet, eller har du brug for yderligere information, kan du kontakte Gorenjes kundeservicecenter i dit land (telefonnumrene fremgår af det internationale garantibevis). Hvis Gorenje ikke har et kundeservicecenter i dit land, skal du kontakte den nærmeste Gorenje-forhandler eller Gorenjes afdeling for små husholdningsapparater.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. GORENJE ØNSKER DIG RIGTIG GOD FORNØJELSE MED PRODUKTET.

48

BRUKSANVISNING SE

Allmän beskrivning

1. Avbrytknapp 2. Uppvärmningsknapp 3. Avfrostningsknapp 4. Rostningskontrollknappar 5. 7. Värmeställsspak 6. Rostspak Värmeställ 8. Rostfack 9. Smulbricka

FARA

Sänk inte ned apparaten i vatten. Lägg inte allt för mycket mat eller förpackningar insvepta i aluminiumfolie i apparaten, eftersom det kan leda till brand eller elektrisk stöt.

VARNINGAR

• • • • • • Innan du använder apparaten för första gången ska du läsa alla instruktioner och spara dem för framtida bruk.

Innan du ansluter apparaten till eluttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens undersida motsvarar spänningen i ditt elnät.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står under uppsikt vid användningen av apparaten eller om de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed.

Ha barn under uppseende när de använder apparaten och se till att de inte leker med den. Se till att de inte sätter in några föremål i apparaten.

Barn ska inte utföra några rengörings såvida de inte är äldre än 8 år.

- eller underhållsuppgifter på apparaten, 49 • • • • • • • • • • • • • Låt inte apparaten vara igång utan tillsyn. Använd inte apparaten under gardiner eller nära andra lättantändliga material. Använd den heller i kan orsaka brand. nte under väggmonterad inredning, eftersom det Täck inte över apparaten eller placera andra föremål på den medan den är varm, eftersom detta kan orsaka skador eller brand. Ta regelbundet bort smulor från smulbrickan för att undvika risk för brand. Se till att smulbrickan är korrekt placerad. Om du upptäcker brand eller rök, koppla genast bort apparaten från vägguttaget.

Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med varma ytor. Om sladden är trasig måste den bytas av Gorenje, Gorenjes auktoriserade service- och reparationscenter eller av annan behörig person.

Apparaten är avsedd uteslutande för att rosta bröd. För att undvika risker, placera aldrig andra ingredienser i den. Förvara aldrig apparaten på ett sådant sätt att den riskerar att falla ner i ett badkar eller en diskho. Rör aldrig vid apparaten om den tappats ner i vatten. I detta fall, dra omedelbart ut kontakten från vägguttaget.

Använd aldrig apparaten om dina händer är våta eller fuktiga, och rör aldrig vid kontakten med våta eller fuktig händer.

Använd inte apparaten med en extern timer, en natt-timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Se till att nätsladden inte hänger över vilken apparaten är placerad.

kanten på bordet eller arbetsbänken på

• • • • • • • • Brödrostens metalldelar kan bli mycket heta under användning; rör dem inte. Vidrör endast reglagen.

Placera inte apparaten på en varm yta.

Anslut bara apparaten till ett jordat vägguttag . Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får endast användas inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk, användning som påminner om hushållsbruk, som i personalkök i butiker, på kontor och andra kommersiella utrymmen, eller för gäster på ho tell, motell, pensionat eller liknande, eller någon annan plats som erbjuder logi. Använd endast apparaten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning räknas som icke avsedd användning och kan leda till materiella skador eller personskador. Denna apparat är inte en leksak.

Om en brödskiva har fastnat i apparaten, koppla från apparaten från elnätet och vänta tills den svalnat helt innan du försöker ta bort brödskivan. Använd inte en kniv eller ett vasst verktyg, eftersom sådana kan orsa ka skada på värmeelementen.

Värmestället är endast avsett för att värma upp småfranskor eller croissanter. För att undvika risker, placera aldrig andra livsmedel i den. Koppla från apparaten (dra ut kontakten från eluttaget) när apparaten inte används, efter varje användning, innan apparaten rengörs eller ställs åt sidan, vid uppenbart funktionsfel samt vid åskväder. Anslut endast apparaten till ett lättillgängligt vägguttag så att du snabbt kan koppla från den vid fel.

Denna apparat är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Direktivet anger kraven för

50

återlämning och återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning i hela EU.

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ta ut apparaten från förpackningen och rengör den med en fuktig trasa. Innan du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att du kör den på högsta rostningsgrad utan något bröd i. Se till att rummet är välventilerat. Upprepa denna procedur tre gånger. Vänta varje gång på att apparaten ska stängas av och svalna något. Detta tar bort eventuellt damm från värmeelementen och förhindrar dålig lukt under användning.

ANVÄNDA APPARATEN

1. 2. Placera apparaten på en plan och stabil yta, på avstånd från gardiner och andra lättantändliga föremål eller ämnen. Sätt in kontakten i ett vägguttag. Veckla ut sladden helt innan varje användning.

Rosta bröd

Låt inte apparaten vara igång utan tillsyn. 1. Pla cera en eller två brödskivor i facken. 2. Påbörja rostningen genom att trycka ner spaken. Spaken stannar bara i nertryckt position om apparaten är ansluten till elnätet. Alla kontrollampor tänds i ett ögonblick, därefter är det endast kontrollampan för rostni ngsnivå 3 som förblir tänd. 3. 4. Använd rostningskontrollknapparna 1–6 för att justera rostningsnivån. Inställning 1 innebär lätt rostad, och inställning 6 innebär genomrostat bröd. Brödrostens metalldelar kan bli mycket heta under användning; rör dem inte. När det rostade brödet är färdigt kommer det ut ur facket och apparaten stängs av automatiskt. Rostningen kan stoppas och avbrytas när som helst med avbrytknappen (X). När avbrytknappen trycks in kommer brödskivan ut ur apparaten. Om brödskivan har fastnat i apparaten, dra ut kontakten, vänta tills apparaten har svalnat och ta sedan försiktigt bort brödet. Använd inte en kniv eller andra metallföremål för att göra detta och vidrör inte brödrostens inre metalldelar.

Rosta fryst bröd Observera:

1. Det tar längre tid att rosta fryst bröd än att rosta upptinat bröd. Placera en eller två frysta brödskivor i apparaten. 2. Tryck ner rostspaken. Alla kontrollampor tänds i ett ögonblick, därefter är det endast kontrollampan för rostningsnivå 3 som förblir tänd. Tryck på upptiningsknappen. 3. 4. Rostningsnivån kan justeras genom ett tryck på rostningskontrollknapparna 1–6. När det rostade brödet är färdigt kommer det ut ur facket och apparaten stängs av automatiskt.

Värma upp rostat bröd

1. 2. 3. 4. Placera en eller två frysta brödskivor i apparaten. Tryck ner rostspaken. Alla kontrollampor tänds i ett ögonblick, därefter är det endast kontrollampan för rostningsnivå 3 som förblir tänd. Tryck därefter på uppvärmningsknappen. Uppvärmningsnivån kan justeras genom ett tryck på rostningskontrollknapparna 1–6. När det rostade brödet är färdigt kommer det ut ur facket och apparaten stängs av automatiskt.

Uppvärmning av småfranska och croissanter

1. 2. 3. Tryck ner värmeställsspaken för att lyfta upp värmestället. Placera aldrig småfranskan eller croissanterna som ska värmas upp direkt på apparatens fack utan att först lyfta värmestället, eftersom det kan orsaka skador på apparaten. Placera småfranskorna eller croissanterna på värmestället. Värm inte upp mer än två stycken i taget. Slå på apparaten genom att trycka ner rostspaken. Alla kontrollampor tänds i ett ögonblick, därefter är det endast kontrollampan för rostningsnivå 3 som förblir tänd. 4. 5. Uppvärmningsnivån kan justeras genom ett tryck på rostningskontrollknapparna 1–6. För att värma upp småfranskor eller croissanter på båda sidor, vänd dem när apparaten stängs av. För att slå på apparaten igen, tryck ner rostspaken.

RENGÖRING

1. 2. 3. 4. Koppla från apparaten från vägguttaget. Vänta tills apparaten har svalnat helt. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Rengör inte apparaten med slipande rengöringssvamp, frätande eller korrosiva rengöringsmedel eller aggressiva vätskor som bensin eller aceton. Sänk inte ned apparaten i vatten. Ta bort smulor från apparaten genom att dra ut smulbrickan och tömma den. Försök aldrig att ta bort smulor från apparaten genom att vända den upp och ned och skaka den.

MILJÖ

Kassera inte apparaten med vanligt hushållsavfall efter utgången av dess livslängd. Ta med den till en återvinningscentral. Genom att göra detta hjälper du till att bevara miljön.

GARANTI OCH REPARATION

För mer information eller vid problem, kontakta Gorenjes kundservice i ditt land (telefonnummer anges i det internationella garantibladet) garantibladet). Om inget sådant center finns i ditt land, kontakta närmaste Gorenje-återförsäljare eller Gorenjes avdelning för hushållsapparater.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. GORENJE ÖNSKAR DIG MYCKET NÖJE NÄR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT.

51

BRUKSANVISNING NO

Generell beskrivelse

1. Avbryt-knapp 2. Oppvarmingsknapp 3. Tineknapp 4. Innstillingsknapper for bruningsgrad 5. Spak for oppvarmingsrist 6. Ristespak 7. Varmerist 8. Brødslisser 9. Smulebrett

FARE

Ikke legg apparatet i vann. Ikke legg store mengder mat eller pakker med mat i aluminiumsfolie inn i apparatet, for dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

ADVARSLER

• • • • • • Før du bruker apparatet for første gang, må du lese denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for senere bruk.

Før produktet kobles til strømnettet, må du kontrollere at spenningen som står på undersiden av apparatet, stemmer med spenningen i ditt loka le strømnett.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn under bruken av apparatet eller er instruert i trygg bruk av apparatet og forstår faren ved bruken.

Hold øye med barn når de bruker apparatet, og pass på at de ikke leker med det. Pass på at de ikke stikker noen gjenstander inn i apparatet. Barn skal ikke utføre rengjørings - eller vedlikeholdsarbeid på app aratet hvis de er under 8 år.

Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.

• • • • • • • • • • • • • Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under gardiner eller andre brennbare materialer. Ikke bruk apparatet under veggmontert innredning, for det kan føre til brann. IKKE dekk til apparatet eller plasser andre gjenstander oppå det når det er slått på eller er varmt, for det kan forårsake skader på apparatet eller brann. For å unngå fare for brann må du fjerne smuler fra smulebrettet med jevne mellomrom. Kontroller at smulebrettet er satt riktig i. Hvis du oppdager brann eller røyk, må du straks trekke støpslet ut av stikkontakten. Hold strømledningen unna varme overflater. Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes ut av Gorenje, Gorenjes autoriserte service- og reparasjonssenter eller av fagfolk med relevant kompetanse. Apparatet er bare beregnet til risting av brød. For å unngå fare må du ikke plassere andre ingredienser oppi det. Apparatet må ikke lagres slik at det kan falle ned i et badekar eller en vask. Ikke ta på apparatet hvis det har havnet i vann. I slike tilfeller må du straks fjerne støpslet fra stikkontakten.

Ikke bruk apparatet med våte eller fuktige hender, og ikke ta på støpslet med våte eller fuktige hender.

Ikke bruk apparatet med et eksternt tidsur, tidsur om natten eller et separat fjernkontrollsystem. Pass på at strømledningen ikke henger over kanten på bordet eller arbeidsbenken der apparatet er plassert. 52

• • • • • • • • Metalldelene på brødristeren kan bli svært varme under bruk, så ikke berør dem. Berør bare betjeningsknappene.

Ikke sett apparatet på et varmt underlag.

Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt. Apparatet er beregnet for husholdningsbruk og skal bare brukes innendørs. Det er ikke beregnet for industribruk eller industrielle bruksområder, slik som kommersiell/forretningsmessig bruk, bruk i omgivelser som ligner husholdninger, for eksempel kjøkken for ansatte i butikker, kontorer eller andre kommersielle lokaler, heller ikke i gårdsbutikker eller for gjester på hoteller, moteller, B&B-hoteller eller lignede virksomheter som tilbyr overnatting. Bruk bare apparatet som beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk er ikke i samsvar med apparatets formål og kan forårsake materielle skader og til og med personskader. Apparatet er ikke noe leketøy.

Hvis en brødskive sitter fast inni apparatet, må du koble apparatet fra strømnettet og vente til det er avkjølt før du prøver å fjerne brødskiven. Ikke bruk kniver eller en skarpe gjenstander, for disse kan skade varmeelementene. Oppvarmingsristen er bare beregnet på å varme opp rundstykker eller horn. For å unngå fare må du ikke plassere andre ingredienser på den.

Koble apparatet fra strømmen (ta støpslet ut av stikkontakten) når du ikke bruker apparatet, ett er hver bruk, før rengjøring av apparatet eller før du setter det bort, ved opplagte funksjonsfeil og i tordenvær. Koble apparatet til en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du raskt kan trekke ut støpslet ved feilfunksjon.

Dette utstyret er merket i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall - WEEE. Direktivet gjelder i hele EU og spesifiserer kravene for innlevering og håndtering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Pakk apparatet ut av emballasjen, og tørk av det med en fuktig klut. Før du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du kjører det på maksimal bruningsgrad uten brødskiver i en godt ventilert rom. Gjenta prosedyren tre ganger. Hver gang venter du til apparatet slår seg av og avkjøles litt. Denne prosedyren vil fjerne eventuelt støv fra varmeelementene og hindre ubehagelig lukt ved bruk av apparatet.

BRUKE APPARATET

1. 2. Sett apparatet på et stabilt og flatt underlag, på trygg avstand fra gardiner og andre brennbare gjenstander eller stoffer. Sett støpslet inn i en veggkontakt. Rull alltid strømledningen helt ut før du bruker apparatet.

Riste brød

Ikke la apparatet stå på uten tilsyn. 1. Sett én eller to brødskiver ned i brødslissene. 2. Start ristingen ved å skyve ned ristespaken. Ristespaken blir bare stående i nedre posisjon når apparatet er koblet til strømnettet. Alle kontrollampene lyser en kort stund; deretter lyser bare kontrollampen for bruningsgrad 3. 3. Velg bruningsgrad med innstillingsknappene 1 –6. Innstilling 1 betyr lett ristet, og innstilling 6 betyr kraftig ristet brød. Metalldelene på brødristeren blir svært varme under bruk, så ikke berør dem. 4. Når brødskivene er ferdig ristet, spretter de opp og apparatet slår seg av automatisk. Du kan når som helst stoppe og avbryte ristingen ved å trykke på avbryt-knappen (X). Når avbryt knappen trykkes inn, spretter brødet opp fra apparatet. Hvis brødskivene blir sittende fast inni apparatet, trekker du ut strømledningen, venter til apparatet er helt avkjølt og fjerner deretter brødet forsiktig. Ikke bruk en kniv eller andre metallgjenstander for å gjøre dette, og ikke berør metalldelene på innsiden av brødristeren. 53

Riste frossent brød Merk!

1. Risting av frossent brød tar lengre tid enn å riste opptint brød. Sett én eller to frosne brødskiver ned i apparatet. 2. Skyv ned ristespaken. Alle kontrollampene lyser en kort stund; deretter lyser bare kontrollampen for bruningsgrad 3. Trykk på tineknappen. 3. Bruningsgraden kan stilles inn ved å trykke på innstillingsknappene 1 –6. 4. Når brødskivene er ferdig ristet, spretter de opp og apparatet slår seg av automatisk.

Varme opp igjen ristet brød

1. Sett én eller to ristede brødskiver ned i apparatet. 2. Skyv ned ristespaken. Alle kontrollampene lyser en kort stund; deretter lyser bare kontrollampen for oppvarmingsgrad 3. Trykk deretter på oppvarmingsknappen. 3. 4. Oppvarmingsgraden kan stilles inn ved å trykke på innstillingsknappene 1–6. Når brødskivene er ferdig ristet, spretter de opp og apparatet slår seg av automatisk.

Varme opp igjen rundstykker og horn

1. 2. 3. 4. 5. Trykk ned oppvarmingsspaken for å heve oppvarmingsristen. Ikke legg rundstykker eller horn rett over brødslissene på apparatet uten å heve oppvarmingsristen først, for dette kan ødelegge apparatet. Legg rundstykkene eller hornene på oppvarmingsristen. Ikke varm opp mer enn to om gangen. Slå på apparatet ved å skyve ned ristespaken. Alle kontrollampene lyser en kort stund; deretter lyser bare kontrollampen for oppvarmingsgrad 3. Oppvarmingsgraden kan stilles inn ved å trykke på innstillingsknappene 1–6. For å varme opp rundstykker eller horn på begge sider snur du dem når apparatet slår seg av. For å slå apparatet på igjen trykker du ned ristespaken.

R ENGJØRING

1. 2. 3. 4. Koble apparatet fra strømnettet. Vent til apparatet er helt avkjølt. Rengjør bare med en fuktig klut. Ikke rengjør apparatet med skuresvamper, etsende eller korrosive rengjøringsmiddel eller aggressive væsker som bensin eller aceton. Ikke legg apparatet i vann. For å fjerne brødsmuler fra apparatet trekker du ut smulebrettet og tømmer det. Ikke prøv å fjerne smulene fra apparatet ved å snu det opp ned og riste det.

BESKYTTE MILJØET

Etter endt levetid skal apparatet ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Lever det inn på en godkjent miljøstasjon. På den måten bidrar du til å ta vare på miljøet.

GARANTI OG REPARASJON

For mer informasjon eller ved problemer kan du kontakte Gorenjes kundetelefon i ditt land (telefonnummer står på det internasjonale garantikortet). Hvis Gorenje ikke har noe kundesenter i ditt land, henvender du deg til forhandleren eller Gorenjes avdeling for små husholdningsapparater.

Vi forbeholder oss retten t il å foreta endringer. GORENJE ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DET NYE APPARATET.

54

KÄYTTÖOPAS FI

Yleinen kuvaus

1. Peruutus-painike 2. 4. Lämmityspainike 3. Sulatuspainike Paahtotason säätöpainikkeet 5. 6. Paahtovipu 7. Lämmitystelineen vipu Lämmitysteline 8. Leipäviipaleiden aukot 9. Murualusta

VAARA

Älä upota laitetta veteen. Älä laita laitteeseen liian suuria määriä elintarvikkeita tai pakkauksia, jotka on kääritty alumiinifolioon, koska se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUKSET

• • • • Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, varmista että laitteen pohjaan merkitty jännite vastaa kotisi verkkovirran jännitettä.

Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.

tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa Valvo lapsia, kun he käyttävät laitetta ja varmista, että he eivät leiki sillä. Varmista, että he eivät työnnä laitteeseen esineitä.

55 • • • • • • • • • • • • • Lapset eivät s uorittaa laitteelle puhdistus- ja huoltotöitä, elleivät he ole täyttäneet 8 vuotta.

Älä milloinkaan anna laitteen olla päällä ilman valvontaa. Älä käytä laitetta verhojen lähellä tai alla tai syttyvien materiaalien lähellä. Älä myöskään käytä laitetta seinään asennetuissa kalusteissa, seurauksena voi olla tulipalo, ÄLÄ peitä laitetta tai laita sen päälle mitään esineitä sen ollessa päällä tai kuuma, koska laite saattaa vaurioitua tai seurauksena voi olla tulipalo. Poista säännöllisesti leivänmurut murualustasta tulipalon vaaran välttämiseksi.

Varmista, että murualusta on asetettu oikein paikalleen. Jos havaitset tulta tai savua, irrota laite välittömästi virtalähteestä.

Pidä virtajohto loitolla kuumista pinnoista. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava Gorenjen, Gorenjen valtuutetun huoltokorjaamon tai vastaavien pätevien henkilöiden toimesta. Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahtamiseen. Älä laita siihen muita aineksia vaarojen välttämiseksi.

Älä milloinkaan säilytä laitetta tavalla, jonka johdosta se voisi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Älä milloinkaan kosketa laitetta, jos se on pudonnut veteen. Irrota tällaisessa tapauksessa pistoke välittömästi pistorasiasta. Älä milloinkaan käytä laitetta, kun kätesi ovat märät tai kosteat, äläkä milloinkaan kosketa virtapistoketta märillä tai kosteilla käsillä.

• • • • • • • • • Älä käytä laitetta ulkoisella ajastimella, yöajastimella tai erillisellä kaukosäätimellä.

Varmista, että virtajohto ei roiku pöydän tai työtason reunan yli, jolle laite on asetettu. Paahtimen metalliosat saattavat kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana; älä tästä syystä kosketa niitä. Koske ainoastaan laitteen käyttöpainikkeita.

Älä aseta laitetta kuumalle pinnal le. Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa käytettäväksi ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön tai kaupalliseen/liiketoiminnalliseen käyttöön, minkäänl aiseen kotitalouskäyttöä muistuttavaan käyttöön, kuten henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, maatalousyrityksiin, asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja majoitus ja aamiainen tyyppisissä ympäristöissä tai mihinkään muuhunkaan majoitusta tarjoavaan ympäristöön.

Käytä laitetta ainoastaan näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Kaikenlainen muu käyttö ei vastaa laitteen käyttötarkoitusta ja saattaa aiheuttaa vahinkoa tai henkilöiden loukkaantumisia. Laite ei ole lasten leikkikalu. Jos leivänviipale juuttuu laitteen sisään, irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin yrität poistaa viipaleen. Älä käytä veitsiä tai teräväkärkisiä esineitä, jotka voisivat vahingoittaa laitetta. Lämmi tysteline on tarkoitettu ainoastaan sämpylöiden tai voisarvien lämmittämiseen. Älä laita siihen muuta ruokaa vaarojen välttämiseksi.

56 • Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, jokaisen käytön jälkeen, ennen laitteen puhdistamista tai l aittamista säilytykseen, mikäli käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä sekä ukkosen yhteydessä. Kytke laite ainoastaan sellaiseen pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi, niin että se on helppo irrottaa häiriötapauksessa.

Tämä laite on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antaman direktiivin 2012/19/EY mukaisesti. Tämä direktiivi määrittää koko Euroopan unionin sähkö- ja laiteromun palautusta ja kierrätystä koskevat vaatimukset.

ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Poista laite pakkauksesta ja puhdista se kostealla liinalla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, suosittelemme käyttämään sitä korkeimmalla paahtotasolla ilman leipää hyvin tuuletetussa huoneessa. Toista tämä kolme kertaa. Odota joka kerta, että laite kytkeytyy pois päältä ja jäähtyy hieman. Näin lämpövastuksiin mahdollisesti kertynyt pöly poistuu ja vältytään epämiellyttäviltä hajuilta laitteen käytön yhteydessä.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Aseta laite tasaiselle ja tukevalle pinnalle, loitolle verhoista ja muista palavista esineistä tai aineista. Työnä pistoke pistorasiaan. 2. Avaa virtajohto kokonaan rullalta ennen jokaista käyttöä.

Leivän paahtaminen

Älä milloinkaan anna laitteen olla päällä ilman valvontaa. 1. Laita aukkoihin yksi tai kaksi viipaletta leipää. 2. Aloita paahtaminen painamalla paahtovipu alas. Vipu pysyy alhaalla ainoastaan, jos laite on liitetty verkkovirtaan. Kaikki merkkivalot syttyvät palamaan hetkeksi; sen jälkeen ainoastaan paahtotason 3 merkkivalo jää palamaan. 3. Aseta paahtotaso paahtotason säätöpainikkeilla 1–6. Asetus 1 merkitsee kevyesti paahdettua, ja asetus 6 läpeensä paahdettua leipää.

4. Paahtimen metalliosat kuumentuvat erittäin voimakkaasti käytön aikana; älä tästä syystä kosketa niitä. Kun leipä on paahtunut valmiiksi, se poistetaan aukosta ja laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Paahtaminen voidaan keskeyttää ja peruuttaa koska tahansa painamalla peruutuspainiketta (X). Kun peruutuspainiketta painetaan, leivät poistetaan paahtimesta. Jos leipä juuttuu laitteen sisään, irrota virtajohto, odota kunnes laite on jäähtynyt täysin ja poista leipä tämän jälkeen varovaisesti. Älä käytä veistä tai muita metalliesineitä leivän poistamiseen, äläkä koske paahtimen sisäisiin metalliosiin.

Pakastetun leivän paistaminen Huomaa:

pakastetun leivän paistaminen kestää kauemmin kuin sulatetun. 1. Laita laitteen aukkoihin yksi tai kaksi viipaletta pakastettua leipää. 2. Paina paahtovipu alas. Kaikki merkkivalot syttyvät palamaan hetkeksi; sen jälkeen ainoastaan paahtotason 3 merkkivalo jää palamaan. Paina sulatuspainiketta. 3. Paahtamistaso voidaan asettaa painamalla paahtotason säätöpainikkeita 1–6. 4. Kun leipä on paahtunut valmiiksi, se poistetaan aukosta ja laite kytkeytyy automaattisesti pois p äältä.

Paahdetun leivän lämmitys

1. Laita laitteen aukkoihin yksi tai kaksi viipaletta paahdettua leipää. 2. Paina paahtovipu alas. Kaikki merkkivalot syttyvät palamaan hetkeksi; sen jälkeen ainoastaan lämmitystason 3 merkkivalo jää palamaan. Paina tämän jälkeen lämmityspainiketta 3. 4. Lämmitystaso voidaan asettaa painamalla säätöpainikkeita 1–6. Kun leipä on paahtunut valmiiksi, se poistetaan aukosta ja laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Sämpylöiden ja voisarvien lämmittäminen

1. Paina lämmitystelineen vipua nostaaksesi lämmitystelineen ylös. Älä milloinkaan laita lämmitettäviä sämpylöitä tai voisarvia suoraan laitteen paahtoaukkojen päälle nostamatta ensin lämmitystelinettä ylös. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen. 2. 3. 4. 5. Laita sämpylät tai voisarvet telineeseen. Älä lämmitä enempää kuin kahta kappaletta kerrallaan. Kytke laite päälle painamalla paahtovipu alas. Kaikki merkkivalot syttyvät palamaan hetkeksi; sen jälkeen ainoastaan lämmitystason 3 merkkivalo jää palamaan. Lämmitystaso voidaan asettaa painamalla säätöpainikkeita 1–6. Jos haluat lämmittää sämpylät tai voisarvet molemmilta puolilta, käännä ne kun laite kytkeytyy pois päältä. Kytke laite jälleen päälle painamalla paahtovipu alas.

PUHDISTAMINEN

1. Irrota laite verkkovirrasta. 2. Anna laitteen jäähtyä täydellisesti. 3. Puhdista se vain kostealla liinalla. Älä puhdista laitetta karkeilla sienillä, emäksisillä tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai voimakkailla nesteillä, kuten bensiini tai asetoni. Älä upota laitetta veteen. 4. Tyhjennä leivänmuruset laitteesta vetämällä murualusta ulos ja tyhjentämällä se. Älä milloinkaan yritä poistaa muruja laitteesta kääntämällä laite ylösalaisin ja ravistelemalla sitä.

YMPÄRISTÖ

Kun laitteen käyttöikä on saavutettu, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita laite sen sijaan valtuutettuun kierrätyskeskukseen. Näin autat säästämään ympäristöä. 57

TAKUU JA KORJAUKSET

Jos kaipaat lisätietoa tai sinulla on ongelma, ota yhteyt tä Gorenjen palvelukeskukseen maassasi (puhelinnumero löytyy kansainvälisestä takuukortista). Jos maassasi ei ole palvelukeskusta, ota yhteyttä paikalliseen Gorenje jälleenmyyjääsi tai Gorenjen pienten kotitalouskoneiden osastoon.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. GORENJE TOIVOTTAA MIELLYTTÄVIÄ HETKIÄ LAITTEEN PARISSA

KASUTUSJUHEND ET

Üldine kirjeldus

1. 6. Tühistamise nupp 2. Soojendamise nupp 3. Sulatamise nupp 4. Pruunistamise juhtnupud 5. Soojendusresti hoob Röstimise hoob 7. Soojendusrest 8. Saiaviilude pilud 9. Purualus

OHT!

Ärge kastke seadet vette. Ärge pange seadmesse liiga palju toitu või kilesse pakendatud toitu, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

HOIATUSED

• • • • • • Enne seadme esmakasutamist tutvuge põhjalikult selle kasutusjuhendiga ja hoidke see edaspidiseks alles. Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seadme põhjal näidatud pinge vastab teie kohaliku vooluvõrgu pingele. Seadet võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ja piiratud füüsilis te, sensoorsete ja vaimsete võimetega või väheste oskuste ja teadmistega isikud, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või neid on õpetatud seadet kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte. Hoidke lastel silm peal, kui nad seadet kasutavad, ning jälgige, et lapsed sellega ei mängiks. Veenduge, et nad seadmesse mingeid esemeid ei sisestaks. Alla 8aastased lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada. Töötavat seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta.

58 • • • • • • • • • • • • • Ärge kasutage seadet kardina tekkida tulekahju. te läheduses või nende all ning muude tuleohtlike materjalide läheduses. Ärge kasutage seadet ka seinale kinnitatud mööbli all, kuna selle tulemusel võib ÄRGE seadet millegagi katke ega asetage selle peale muid esemeid, kui seade on siss e lülitatud või kuum, kuna see võib seadet kahjustada või põhjustada tulekahju.

Tulekahjuohu ennetamiseks puhastage regulaarselt purualus saiapurust. Veenduge, et purualus oleks korrektselt paigaldatud. Leekide või suitsu märkamisel tõmmake pistik kohe sei nakontaktist välja.

Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Toitekaabli kahjustamisel võib selle asendada ainult Gorenje, Gorenje volitatud teenindus- ja remondikeskus või piisava väljaõppe saanud spetsialist.

Seade on mõeldud üksnes leiva ja saia röstimiseks. Ohu vältimiseks ärge sellesse muid toiduaineid pange. Ärge hoidke seadet kunagi selliselt, et see võib vanni või kraanikaussi kukkuda. Vette kukkunud seadet ei tohi puudutada. Sellisel juhul eemaldage pistik kohe pesast. Ärge kunagi kasutage seadet märgade või niiskete kätega ning ärge kunagi puudutage toitejuhet märgade või niiskete kätega.

Ärge kasutage seadet välise taimeriga, öötaimer I või eraldiseisva kaugjuhitava süsteemiga.

Veenduge, et juhe ei ripuks üle laua või tööpinna, millele seade on asetatud, serva.

• • • • • • • • Röstri metallosad võivad kasutamise ajal väga kuumaks muutuda, seetõttu ärge neid puudutage. Puudutage ainult juhtnuppe. Ärge asetage seadet kuumale pinnale.

Ühendage seade ainult maandatud pistikupesaga. Seade on mõeldud üksnes kodumajapidamistes kasutamiseks ning seda tohib kasutada ainult siseruumides. See ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks või rakendamiseks, näiteks kasutamiseks kaubanduses/äritegevuses või kodumajapidamisele sarnastes tingimustes, näiteks kauplustes, büroodes või muudel äripindadel olevates tööandja kööginurkades (köökides) ega külaliste poolt kasutamiseks hotellides, motellides, ööbimist ja hommikusööki pakkuvates kohtades või muudes majutusasutustes.

Kasutage seadet alati nii, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. Igasugune muu kasutusviis on vastuolus seadme otstarbega ja võib põhjustada kahjustusi või isegi füüsilisi vigastusi. See seade ei ole laste mänguasi.

Kui saiaviil peaks seadmesse kinni jääma, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni see küttekeha kahjustada.

on täielikult jahtunud enne, kui üritate saiaviilu kätte saada. Ärge kasutage selleks nuga või teravaid esemeid, sest need võivad Soojendusrest on mõeldud üksnes väike - ja sarvesaiade soojendamiseks. Ohu vältimiseks ärge sellele muid toiduaineid pange. Ühendage seade vooluvõrgust välja (võtke pistik seinakontaktist välja), kui te seadet ei kasuta, pärast iga kasutust, enne seadme puhastamist või selle hoiule panemist, ilmse rikke korral töötamise ajal ning äikesetormi ajal. 1. 2. Ühendage se ade ainult kergesti ligipääsetava seinakontaktiga, et selle saaks rikke korral kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.

Saia röstimine Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ. Direktiivis nähakse ette elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise ja haldamise nõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.

ENNE SEADME ESMAKASUTAMIST

Võtke seade pakendist välja ja puhastage see niiske lapiga. Enne seadme kasutuselevõtmist soovitame sellel pruunistamise kõrgeimal astmel töötada lasta ilma saiaviilusid sisestamata. Tehke seda piisavalt õhutatud ruumis. Korrake protsessi kolm korda. Iga kord oodake, kuni seade on enam vähem maha jahtunud. See eemaldab tolmu küttekehast ja ei lase seadme kasutamisel ebameeldiv al lõhnal tekkida.

SEADME KASUTAMINE

Asetage seade ühetasasele ja stabiilsele pinnale eemal kardinatest ja muudest tuleohtlikest esemetest või ainetest. Ühendage pistik pesasse. Enne iga kasutust kerige toitejuhe täies ulatuses lahti. 59 Töötavat seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta. 1. Sisestage üks või kaks saiaviilu piludesse. 2. Käivitage röstimine, lükates röstimise hoova alla. Hoob jääb allalükatud asendisse ainult siis, kui seade on vooluvõrguga ühendatud. Kõigis juhtnuppudes süttib korraks tuli, mille järel jääb põlema ainult kolmanda astme pruunistamise märgutuli. 3. Pruunistamise tugevuse reguleerimiseks kasutage pruunistamise juhtnuppe 1 täielikult röstitud saia. –6. 1. aste tähendab kerget rösti ja 6. aste tähendab Röstri metallosad muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks, seetõttu ärge neid puudutage. 4. Kui röstsai on valmis, siis lükatakse see pilust välja ja seade lülitub automaatselt välja. Röstimise saab igal ajal peatada ja tühistada, vajutades tühistamise nupule (X). Tühistamise nu pule vajutamisel lükatakse sai seadmest välja. Kui sai on seadmesse kinni jäänud, võtke pistik seinakontaktist välja ja oodake, kuni

seade on täielikult jahtunud ja seejärel eemaldage ettevaatlikult saiaviil. Ärge kasutage selleks nuga ega muid metallist e semeid ning ärge puudutage seadme sees olevaid metallosi.

Külmutatud saia küpsetamine Märkus:

1. külmutatud saia küpsemine võtab kauem aega kui sulatatud saia küpsemine. Sisestage üks või kaks külmutatud saiaviilu seadmesse. 2. Lükake röstimise hoob alla. Kõigis juhtnuppudes süttib korraks tuli, mille järel jääb põlema ainult kolmanda astme pruunistamise märgutuli. Vajutage sulatamise nupule. 3. Pruunistamise taset saab reguleerida, vajutades pruunistamise juhtnuppudele 1 –6. 4. Kui röstsai on valmis, siis lükatakse see pilust välja ja seade lülitub automaatselt välja.

Röstitud saia soojendamine

1. Sisestage üks või kaks röstitud saiaviilu 2. seadmesse. Lükake röstimise hoob alla. Kõigis juhtnuppudes süttib korraks tuli, mille järel jääb põlema ainult kolmanda astme soojendamise märgutuli. Seejärel vajutage soojendamise nupule. 3. Soojendamise taset saab reguleerida, vajutades juhtnuppudele 1 –6. 4. Kui röstsai on valmis, siis lükatakse see pilust välja ja seade lülitub automaatselt välja.

Väike- ja sarvesaiade soojendamine

1. 2. 3. Lükake soojendusresti hoob alla, et see üles tõsta. Ärge asetage soojendamist vajavaid väike- ja sarvesaiu kunagi otse seadme piludele ilma kõigepealt soojendusresti üles tõstmata, kuna see võib seadet kahjustada. Asetage väike- või sarvesaiad sooj endusrestile. Ärge soojendage korraga üle kahe saia. Lülitage seade sisse, lükates röstimise hoova alla. Kõigis juhtnuppudes süttib korraks tuli, mille järel jääb põlema ainult kolmanda astme soojendamise märgutuli. 4. Soojendamise taset saab reguleerida, vajutades juhtnuppudele 1 –6. 5. Väike- või sarvesaiade mõlemalt poolt röstimiseks pöörake need ümber, kui seade välja lülitub. Seadme tagasi sisse lülitamiseks lükake röstimise hoob alla.

PUHASTAMINE

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti. 2. Oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud. 3. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi. Ärge puhastage seaded küürimiskäsna, söövitavate või korrosiivsete puhastusainete või selliste tugevatoimeliste vedelikega nagu gaas või atsetoon. Ärge kastke seadet vette. 4. Seadmest sai apuru eemaldamiseks tõmmake välja purualus ja tühjendage see. Ärge saiapuru eemaldamiseks kunagi seadet tagurpidi pöörake ja raputage.

KESKKOND

Seadme kasutusea lõppemisel ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige see volitatud ringlussevõtukeskusesse. Sellega aitate loodust kaitsta.

GARANTII JA REMONT

Probleemide korral põhjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust oma riigi Gorenje kõnekeskusega (telefoninumbrid leiate rahvusvaheliselt garantiilehelt). Kui teie riigis sellist keskust ei ole, võtke ühendust kohaliku Gorenje edasimüüjaga või Gorenje väikekodumasinate osakonnaga.

Jätame endale õiguse teha muudatusi. GORENJE SOOVIME TEILE MEELDIVAT SEADME KASUTAMIST!

60

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LT

Bendras aprašymas

• 1. 2. 3. Atšaukimo mygtukas Pašildymo mygtukas Atšildymo mygtukas 4. Skrudinimo valdymo mygtukai 5. 7. Šildymo padėklo svirtis 6. Skrudinimo svirtis Šildymo padėklas 8. Lizdai duonos riekelėms 9. Trupinių padėklas •

PAVOJUS

• Prieta iso nenardinkite į vandenį. Nedėkite į prietaisą per daug maisto arba pakuočių, apvyniotų aliuminio folija, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros šoką. •

PERSPĖJIMAI

• • • • • • Prie š naudodami prietaisą pirm ą kart ą atid ž iai perskaitykite instrukcij ą ir saugokite, nes ateityje jos gali prireikti. Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo, patikrinkite, ar prietaiso apačioje nurodyta įtampa sutampa su vietos maitinimo tinklo įtampa.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. , Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudoja prietaisą, ir neleiskite jiems su juo žaisti. Žiūrėkite, kad vaikai nedėtų į prietaisą pašalinių daiktų.

Jaunesniems kaip 8 metų amžiaus vaikams negalima valyti prietaiso ir atlikti kitų priežiūros užduočių.

Niekada nepalikite prietaiso veikti be priežiūros.

61 • • • • • • • • • • Nenaudokite prietaiso šalia arba po užuolaidomis arba šalia kitų degių medžiagų. Be to, nenaudokite jo po sieniniais baldais, nes tai gali sukelti gaisrą.

Neuždenkite p rietaiso arba nestatykite šalia kitų daiktų, kai jis yra įjungtas arba karštas, nes jis gali būti sugadintas arba dėl to gali kilti gaisras.

Siekiant išvengti gaisro pavojaus, reguliariai valykite trupinius nuo trupinių padėklo.

Trupinių padėklas visada turi būti tinkamai pastatytas. Jei pastebėjote gaisrą arba dūmus, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karštų paviršių.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį gali pakeisti tik „Gorenje“, „Gorenje“ įgalio tinkamai apmokytas specialistas. tas aptarnavimas ir remonto centras arba Prietaisas skirtas tik duonos skrudinimui. Kad išvengtumėte pavojaus, į jį nedėkite jokių kitų ingredientų.

Niekada nelaikykite prietaiso taip, kad jis galėtų įkristi į plautuvę arba kriauklę.

Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Tokiu atveju nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nenaudokite prietaiso, jei rankos yra šlapios arba drėgnos, ir nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

Ne naudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu, naktį arba su atskira nuotolinio valdymo sistema. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra pakabintas ant stalo arba stalviršio krašto, ant kurio pastatytas prietaisas.

Skrudintuvo metalinės dalys naudojimo metu gali labai įkaisti; taigi, nebandykite

• • • • • • • jų liesti .

Galima liesti tik valdymo mygtukus. Nestatykite prietaisas ant karšto paviršiaus.

Junkite prietaisą tik į įžemintą elektros lizdą.

Prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkiuose ir gali būti naudojamas tik patalpose. Prietaiso negalima naudoti jokiai pramoniniai paskirčiai, pavyzdžiui, komerciniam naudojimui kavinių, restoranų versle, parduotuvėse, biuruose ir kitose komercinėse patalpose, žemės ūkio įmonėse arba viešbučiuose, moteliuose, nakvynės namuose ir pusryčių tipo įstaigose bei panašiose įstaigose, siūlančiose apgyvendinimą.

Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiose naudojimo instrukcijose. Bet koks kitas naudojimas neatitinka prietaiso paskirties ir ga vaikų žaislas.

li sukelti žalą arba net sužalojimus. Prietaisas nėra Jei prietaiso viduje įstrigo duonos gabaliukas, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis visiškai atvės, prieš bandant pašalinti gabaliuką. Nenaudokite peilių arba aštrų daiktų, nes jie gali pažeisti šildytuvus.

Pakaitinimo stovas skirtas tik bandelių arba raguolių pašildymui. Kad išvengtumėte pavojaus, į jį nedėkite jokio kito maisto. Prietaisą išjunkite iš elektros tinklo (atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizd o), kai prietaisas nėra naudojamas, po kiekvieno naudojimo, prieš valant prietaisą arba padėdami jį laikymui, esant akivaizdžiam gedimui veikimo metu ir griaustinio bei perkūnijos metu. Prijunkite prietaisą tik prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo, kad b tinklo gedimo atveju. ūtų galima greitai atjungti nuo maitinimo

Šis prietaisas atitinka Europos EC/2012/19 Elektros ir elektronin ės įrangos atliekų direktyv ą. Direktyva nurodo taikomus Europos Sąjungos elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo ir tvarkymo reikalavimus.

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

Išimkite prietaisą iš pakuotės ir nuvalykite drėgna šluoste. Prieš pradedant naudoti prietaisą pirmą kartą, rekomenduojame jį paleisti aukščiausiu skrudinimo lygiu be duonos, tinkamai vėdinamoje patalpoje. Pakartokite procesą tris kartus. Kiekvieną kartą palaukite, kol prietaisas išsijungs ir šiek tiek atvės. Taip pašalinsite dulkes nuo šildytuvų ir išvengsite nemalonių kvapų prietaiso naudojimo metu.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. 2. Pastatykite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, atokiau nuo užuolaidų ir kitų degių daiktų arba medžiagų. Kištuką įkiškite į elektros lizdą. Prieš kiekvieną naudojimą visiškai išvyniokite maitinimo laidą. 62

Duonos skrudinimas

Niekada nepalikite prietaiso veikti be priežiūros. 1. Įdėkite vieną arba du duonos griežinėlius į lizdus. 2. Pradėkite skrudinimo procesą, pastumdami skrudinimo svirtį žemyn. Jei prietaisas yra prijungtas prie maitinimo tinklo, svirtis liks tik apatinėje padėtyje. Visos valdymo lemputės trumpam užsidega; tada užsidega tik kontrolinė lemputė ant skrudinimo žiedo 3. 3. Naudokite skrudinimo valdymo mygtukus 1 –6, 4. kad sureguliuotumėte skrudinimo lygį. Nustatymas 1 reiškia lengvą apskrudinimą, o nustatymas 6 reiškia stipriai apskrudintą kepintą duoną. Naudojimo met u metalinės skrudintuvo dalys labai įkaista; taigi, nebandykite jų liesti .

Apskrudinus duoną, ji iššoks iš lizdo ir prietaisas automatiškai išsijungs. Skrudinimo procesas gali būti sustabdytas ir atšauktas bet kuriuo metu paspaudus atšaukimo mygtuką (X). P aspaudus mygtuką „Atšaukti“, duona bus išstumta iš prietaiso. Jei duona įstrigo prietaiso viduje, atjunkite maitinimo laidą, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, ir tada atsargiai išimkite duoną. Nenaudokite peilio arba kitų metalinių daiktų ir nelieskite vidinių metalinių prietaiso dalių.

Sušaldytos duonos kepimas Pastaba:

1. Šaldytos duonos kepimas trunka ilgiau nei atitirpintos duonos kepimas. Į prietaisą įdėkite vieną arba dvi šaldytos duonos riekeles. 2. Paspauskite skrudinimo svirtelę žemyn. Visos valdymo lemputės trumpam užsidega; tada užsidega tik kontrolinė lemputė ant skrudinimo žiedo 3. Paspauskite atšildymo mygtuką. 3. 4. Skrudinimo lygį galima reguliuoti, paspaudus mygtukus 1 –6. Apskrudinus duoną, ji iššoks iš lizdo ir prietaisas automatiškai išsijungs.

Kepintos duonos pašildymas

1. 2. 3. 4.

Bandelių ir raguolių pašildymas

1. 2. 3. 4. 5.

Įdėkite į prietaisą vieną arba dvi riekeles duonos. Paspauskite skrudinimo svirtelę žemyn. Visos valdymo lemputės trumpam užsidega; tada užsidegs tik kontrolinė lemputė ant pašildymo lygi 3. Tada paspauskite pakartotinio pašildymo mygtuką. Pakartotino pašildymo lygį galima reguliuoti valdymo mygtukais 1 –6. Apskrudinus duoną, ji iššoks iš lizdo ir prietaisas automatiškai išsijungs. Nuspauskite pašildymo lentynos svirtį žemyn, kad pakeltumėte pašildymo lentyną. Niekada nedėkite bandelių ir raguolių šildymui tiesiai į prietaiso duonos lizdus, nepakėlę pašildymo lentynų, nes galite sugadinti prietaisą.

Padėkite bandeles ir raguolius ant pašildymo lentynos. Vienu metu nešildykite daugiau nei dviejų gabalėlių.

Įjunkite prietaisą, pastumdami skrudinimo svirtį žemyn. Visos valdymo lemputės trumpam užsidega; tada užsidegs tik kontrolinė lemputė ant pašildymo lygi 3. Pakartotino pašildymo lygį galima reguliuoti valdymo mygtukais 1 –6. Norėdami pašildyti bandeles ir raguolius iš abiejų pusių, apverskite juos, kai prietaisas išsijungia. Norėdami vėl įjungti prietaisą, nuspauskite skrudinimo svirtį žemyn.

VALYMAS

6. Prietaisą atjunkite nuo maitinimo lizdo. 7. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 8. Valykite tik dr ėgnu skudurėliu. Nevalykite prietaiso su pašluostėmis, turinčiomis natrio arba korozinių valiklių ar agresyvių skysčių, pavyzdžiui, benzino ar acetono. Prietaiso nekiškite į vandenį. 9. Norėdami išimti duonos trupinius iš prietaiso, ištraukite trupinių padėklą ir ištuštinkite. Nepabandykite pašalinti trupinių iš prietaiso, apversdami jį aukštyn kojomis ir kratydami.

APLINKA

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, neišmeskite prietaiso su paprastomis buitin Tai padės apsaugoti aplinką. ėmis atliekomis. Verčiau nuneškite jį į įgaliotą perdirbimo centrą.

GARANTIJA IR REMONTAS

Norėdami gauti daugiau informacijos arba kilus problemoms, kreipkitės į „Gorenje“ skambučių centrą savo šalyje (telefono numerį, nurodytą tarptautinės garantijos lape). Jei jūsų šalyje nėra tokio centro, kreipkitės į vietinį „Gorenje“ platintoją arba „Gorenje“ mažų buitinių prietaisų remonto skyrių.

Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus. „GORENJE“ LINKI SĖKMINGAI NAUDOTIS ŠIUO PRIETAISU

63

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA LV

Vispārējs apraksts

1. A tcelšanas (Cancel) poga 2. Uzsildīšanas poga 3. 4. 5. 6. Atlaidināšanas poga Apbrūnināšanas kontroles poga Sildīšanas režģa svira Grauzdēšanas svira 7. 8. Sildīšanas režģis Maizes šķēles ievietošanas atveres 9. Drupaču paplāte

BRIESMAS

Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neievietojiet tosterī pārāk lielu pārtikas daudzumu vai produktus metāla folijas iepakojum ā, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektr iskās strāvas triecienu.

BRĪDINĀJUMI

• • • • • Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai uzziņai . Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces pamatnes norādītais spriegums atbilst vietējā strāvas tīkla spriegumam . Ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja tos uzrauga pieaugušais vai ja tās apzinās iespējamo bīstamību . ir apmācītas par drošu ierīces lietošanu un Uzraugiet bērnus, kad viņi izmanto šo ierīci, un pārliecinieties, ka viņi nespēlējas ar to. Pārliecinieties, ka ierīces iekšpusē nav ievietoti nekādi priekšmeti. Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi 64 • • • • • • • • • • • • bez pieaugušā uzraudzības . Nepieļaujiet, ka ierīce darbojas bez uzraudzības . Nelietojiet ierīci zem aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, kā arī zem piekaramajiem skapīšiem, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

Neapsedziet ierīci un neli ecie t uz tā s citus priekšmetus, kad ierīcē ir ieslēgta vai karsta, jo tas var to sabojāt vai izraisīt ugunsgrēku.

Lai novērstu ugunsgrēka risku, regulāri iztīriet maizes drupatas no drupaču paplātes. Pārliecinieties, ka drupaču paplāte ir ievietota pareizi. Ja pamanāt avota. liesmu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas Neglabājiet strāvas vadu karstu virsmu tuvumā . Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņa jāuztic G orenje pārstāvim, Gorenje pilnvarotam servisa pārstāvim vai citai līdzīgi kvalificētai personai . Šī ierīce ir paredzēta tikai maizes grauzdēšanai. Neievietojiet ierīcē citus produktus, jo šāda rīcība var radīt bīstamu situāciju . Nekad neuzglabājiet ierīci tādā veidā, ka t ā varētu iekris t vannā vai izlietnē . Nekad pieskarieties ierīcei, ja tā ir ie kritusi ūdenī. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas avota. Nekad neizmantojiet ierīci, ja jūsu rokas ir slapjas vai mitras, un nekad nepieskarieties strāvas vad a kontaktdakš ai ar slapj ām vai mitrām rokām .

• • • • • • • • • • Nelietojiet ierīci ar ārēju taimeri, nakts laika taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu . Nepieļaujiet, ka strāvas vads pārkaras pāri tā galda vai darbvirsmas malai, uz kura novietota ierīce . M etāla daļas tostera darbības laikā stipri sakarst , tāpēc nepieskarieties tām . Pieskarieties tikai vadības pogām.

Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas . Pievienojiet ierīci tikai pie zemētas sienas kontaktligzdas. Tosteris ir paredzēts vienīgi lietošanai mājsaimniecībās, un to var lietot tikai iekštelpās. Tas nav paredzēts lietošanai komerciāliem vai rūpnieciskiem mērķiem piemēram, komerciālai lietošanai / lietošanai uzņēmējdarbībā, jebkura birojos un citās komerciālās telpās, lauksaimniecības uzņēmumos vai viesiem viesnīcās, moteļ un brokastu veida mītnēs nakstmītnes . vai tām i lietošanai, kas ir līdzīga mājsaimniecībai, piemēram, darbinieku virtuvē veikalos, os, gultasvietas pielīdzinātās tūristu mītnēs, kas piedāvā Izmantojiet šo ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Jebkāda cita ierīces lietošana neatbilst tās lietošanas mērķiem un var izraisīt bojājumus vai pat fiziskus bojājumus. Ierīce nav bērnu rotaļlieta . Ja maizes šķēle iestrēgst tosterī, atvienojiet i erīci no strāvas var sabojāt sildelementus . avota un ļaujiet tai atdzist, un tikai tad izņemiet maizi. Nelietojiet nazi vai asu rīku, jo tie Uzsildīšanas režģis ir paredzēts tikai smalkmaizīšu vai kruasānu uzsildīšanai. Nenovietojiet uz sildīšanas režģa citus produktus, jo šāda rīcība var radīt bīstamu situāciju.

Atvienojiet ierīci (izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas), kad ierīc e netiek 65 izmantota, pēc katras lietošanas reizes, pirms ierīces tīrīšanas negadījums, kā arī ātri atvienot no vai noliekot to malā, ja ekspluatācijas laikā notiek kāds negaisa laikā. Pievienojiet ierīci tikai viegli pieejamai strāvas kontaktligzdai, lai ierīci varētu strāvas avota, ja t as nepieciešams.

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī direktīva precizē prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu visā Eiropas Savienībā.

PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Izņemiet ierīci no tās iepakojuma un noslaukiet to ar mitru drānu. Pirms lietot iekārtu pirmo reizi, mēs iesakām pienācīgi ventilējamā telpā ieslēgt ierīci grauzdēšanas cikla augstākajā apbrūnināšanas režīmā, neievietojot maizes šķēles. Atkārtojiet procesu trīs reizes. Katru reizi no gaidiet, lai ierīce izslēdzas un atdziest. Šādi tiks sadedzināti putekļi, kas var būt uzkrājušies uz sildelementiem, un tiks novērstas nepatīkamas smakas rašanās grauzdēšanas laikā.

IERĪCES LIETOŠANA

1. 2. Novietojiet ierīci uz stabilas un plakanas virsmas tā, lai ierīce neatrastos aizkaru un citu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Pirms katras lietošanas pilnībā atritiniet strāvas vadu.

Maizes grauzdēšana

Nekad neatstājiet iekārtu darboties bez uzraudzības. 1. Ievietojiet tosterī vienu vai divas šķēles maizes. 2. Sāciet grauzdēšanas procesu, nospiežot grauzdēšanas sviru uz leju. Svira paliks lejup kontroles poga nospiestā stāvoklī, ja ierīce ir pievienota elektrotīklam. Visas vadības spuldzes iedegsies uz īsu brīdi; pēc tam iedegsies tikai apbrūnināšanas līmenī 3. 3. Izmantojiet apbrūnināšanas vadības pogas 1 −6, lai izvēlētos vajadzīgo apbrūnināšanas

4. līmeni. Līmenis 1 nozīmē viegli grauzdētu, līmenis 6 nozīmē pilnībā grauzdētu maizi. Lietošanas laikā tostera metāla daļas sakarst. Nepieskarieties tām Kad grauzdētā maize ir gatava, tā tiek pacelta uz augšu, un tosteris automātiski izslēdzas. Tostēšanas procesu var jebkurā laikā pārtraukt un atcelt, nospiežot atcelšanas pogu (Cancel) (X). Nospiežot atcelšanas pogu (Cancel), maize tiks iz bīdīta no ierīces. Ja maize iz s šķēle ir iestrēgusi ierīces iekšpusē, atvienojiet strāvas vadu, pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdziest, un pēc tam uzmanīgi ņemiet maizi. Neizmantojiet nazi vai citus metāla priekšmetus maizes izņemšanai un nepieskarieties metāla daļām ierīces iekšpusē.

Sasaldētas maizes grauzdēšana Ievērojiet:

1. Sasaldētas maizes grauzdēšana aizņem ilgāku laiku nekā atlaidinātas maizes grauzdēšana. Ievietojiet tosterī vienu vai divas šķēles sasaldētas maizes. 2. Nospiediet uz leju grauzdēšanas sviru. Visas vadības spuldzes iedegsies uz īsu brīdi; pēc tam iedegsies tikai apbrūnināšanas kontroles poga līmenī 3. Pēc tam nospiediet atlaidināšanas pogu. 3. 4. Apbrūnināšanas līmeni var noregulēt, nospiežot apbrūnināšanas vadības pogas 1–6. Kad grauzdēta maize būs gatava, tā tiks iz bīdīta no atveres, un ierīce automātiski izslēgsies.

Grauzdētas maizes uzsildīšana

1. 2. 3. 4. Ievietojiet tosterī vienu vai divas šķēles grauzdētas maizes. Nospiediet uz leju grauzdēšanas sviru. Visas vadības spuldzes iedegsies uz īsu brīdi; pēc tam iedegsies tikai apbrūnināšanas kontroles poga līmenī 3. Pēc tam nospiediet uzsildīšanas pogu. Uzsildīšanas līmeni var noregulēt, nospiežot vadības pogas 1–6. Kad grauzdēta maize būs gatava, tā tiks izbīdīta no atveres, un ierīce automātiski izslēgsies.

Smalkmaizīšu un kruasānu sildīšana

1. Nospiediet uz leju sildīšanas režģa sviru, lai paceltu sildīšanas režģi. Lai nebojātu tosteri, nekādā gadījumā nelieciet sildīšanai paredzētās smalkmaizītes un kruasānus tieši uz tostera augšpuses, nepaceļot sildīšanas režģi. 2. Uzlieciet smalkmaizītes vai kruasānus uz sildīšanas režģa. Nesildiet vienlaikus vairāk par diviem gabaliem. 3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot grauzdēšanas sviru uz leju. Visas 4. Uzsi vadības spuldzes iedegsies uz īsu brīdi; pēc tam iedegsies tikai apbrūnināšanas kontroles poga līmenī 3. ldīšanas līmeni var noregulēt, nospiežot vadības pogas 1–6. 5. Ja vēlaties uzsildīt smalkmaizītes vai kruasānus no abām pusēm, apgrieziet tās, kad tosteris izslēdzas. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet grauzdēšanas sviru uz leju.

TĪRĪŠANA

1. Atvienoj iet ierīci no strāvas. 2. 3. Pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdziest. Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu. Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvu sūkli, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai izņemtu no ierīces drupačas, izvelciet drupaču paplāti un iztukšojiet to. Lai izņemtu drupačas, neapgrieziet ierīci otrādi un nepuriniet to.

APKĀRTĒJĀ VIDE

Beidzoties ierīces darbmūžam, neizmetiet to kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šāda rīcība palīdz saglabāt apkārtējo vidi.

GARANTIJA UN APKOPE

Ja nepieciešama plašāka informācija vai radusies problēma, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo Gorenje k A lientu apkalpošanas centru (centra tālrunis ir norādīts starptautiskās garantijas informatīvajā lapā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Gorenje sadzīves tehnikas pārdevēja vai sazinieties ar Gorenje sadzīves tehnikas pkalpošanas nodaļu.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. GORENJE JUMS NOVĒL PATĪKAMU IERĪCES LIETOŠANU.

66

NOTICE D'UTILISATION FR

Description générale

1. Touche Annulation 2. Touche R échauffage 3. Touche D écongélation 4. Touches de réglage du brunissage 5. Levier du support Réchauffage 6. Levier Pain grillé 7. Support Réchauffage 8. Fentes pour les tranches de pain 9. Tiroir ramasse-miettes

DANGER

N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Ne mettez pas dans l'appareil une quantité excessive d'aliments et ne les laissez pas emballés dans une feuille d'aluminium, car cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

MISES EN GARDE

• • • • • • Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, lisez attentivement ce notice et conservez-la pour vous y référez ultérieure ment. tte Avant de brancher l’appareil au secteur, assurez-vous que la tension indiquée en bas de l’appareil correspond à la tension de votre habitation. Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent. Surveillez les enfants quand ils utilisent l'appareil et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec. Veillez à ce qu'ils n'y introduisent aucun objet. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent effectuer aucune tâche de nettoyage ou d’entretien sur l’appareil.

Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance. 67 • • • • • • • • • • • • • N'utilisez pas l'appareil près ou sous des rideaux, ou à proximité de matériaux inflammables. Ne l'utilisez pas non plus sous un meuble suspendu au mur, car cela pourrait provoquer un incendie. NE couvrez PAS l'appareil et ne placez aucun autre objet dessus lorsqu'il est chaud ou en fonctionnement, car cela pourrait l'endommager ou provoquer un incendie. Pour éviter tout risque d’incendie, retirez régulièrement les miettes de pain du tiroir ramasse-miettes. Assurez-vous que le tiroir ramasse miettes est installé correctement.

Si vous voyez des flammes ou de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil du secteur. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il après doit vente agréé être remplacé exclusivement par Gorenje, son service , ou par un professionnel expérimenté . Cet appareil est destiné uniquement à faire griller du pain ingrédient.

. Pour éviter tout danger, n'y placez aucun autre Ne rangez jamais l'appareil de manière à ce qu'il puisse tomber dans un évier ou une baignoire. Ne touchez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Dans ce cas, débranchez -le immédiatement de la prise secteur. N'utilisez jamais l'appareil si vos mains sont mouillées ou humides et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie externe, une minuterie de nuit ou une télécommande séparé.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas au bord de

• • • • • • • • la table ou du plan de travail sur lequel se trouve l'appareil. Les pièces métalliques du grille l'utilisation ; par cons é boutons de commande. -pain peuvent devenir très chaudes pendant quent, ne les touchez pas. Touchez uniquement les Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude. Ne branchez l'appareil qu 'à une prise de courant mise à la terre.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage cuisines domestique et ne peut être à un usage à une application similaire à une réservées aux agricole, ou salari mis à disposition proposant un hébergement.

és des magasins, bureaux et autres locaux commerciaux, ou dans le secteur tout autre établissement similaire utilisé qu’à l’intérieur. Il n'est pas destiné industriel ou commercial, ou utilisation domestique, telle que dans les des clients des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans c ette notice. Tout autre usage ne serait pas confor me à la destination de l'appareil et pourrait entraîner des dommages, voire des blessures corporelles. L'appareil n'est pas un jouet pour les enfants. Si une tranche de pain reste coincée à l'intérieur de l'appareil, débranchez -le du secteur et attendez qu''il refroidisse complètement avant d'essayer de la retirer. N'utilisez pas de couteaux ou d'objets tranchants car ils pourraient abîm er les résistances . Le support de réchauffage est uniquement destiné au réchauffage de petits pains ou de viennoiseries. Pour éviter tout danger, n'y placez aucun autre aliment. Débranchez l'appareil ( retirez le cordon secteur défaut de la prise électrique) lorsque vous ne vous en servez pas, après chaque utilisation, avant de le nettoyer ou de le changer de place, en cas de de fonctionnement et pendant un 68 orage. Ne raccordez l'appareil que sur une prise de courant facilement accessible pour pouvoir le débrancher rapidement en cas de défaut .

Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de directive européenne 2012/19/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareil s ménagers usagés dans toute l’Union européenne. AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Déballez l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon humide. Avant de l'utiliser pour la première fois, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à vide dans une pièce bien aérée, en réglant le degré de brunissage le plus élevé. Recommencez trois fois cette opération. Attendez chaque fois que l’appareil s’éteigne et refroidisse un peu. Ceci enlèvera la poussière présente sur les résistances et empêchera toute odeur désagréable lors de l'utilisation u ltérieure de l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'écart des rideaux et des objets ou substances inflammables. Insérez la fiche dans une prise de courant. 2. Avant chaque utilisation, déroulez complètement le cordon secteur.

Pain grillé

Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance. 1. Insérez une ou deux tranches de pain dans les fentes. 2 3 Mettez l'appareil en marche en abaissant le levier Pain gril lé. Le levier ne reste abaissé que si l'appareil est branché au réseau électrique. Tous le s voyants de contrôle s’allument un bref instant, puis seul le voyant du degré de brunissage 3 reste allumé. Choisissez le degré de brunissage souhaité entre 1 et 6 en appuyant sur les touches correspondantes. Réglage 1 : légèrement grillé R églage 6 : bien grillé. Les parties métalliques du grille-pain deviennent très chaudes pendant l'utilisation ; ne les touchez pas.

4 Lorsque le pain est grillé au degré réglé, il est éjecté de la fente et l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez arrêter et annuler le fonctionnement pain est à tout moment en appuyant sur la touche Annulation (X). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le éjecté de l'appareil. Si le pain est coincé à l'intérieur de la fente, débranchez le cordon d'alimentation, attendez que l'appareil refroidisse complètement, puis retirez le pain avec précaution. N'utilisez pas de couteau ni d'objet métallique pour cela et ne touchez pas les pièces en métal à l'intérieur de l'appareil.

Cuisson du pain surgelé Note:

1. La cuisson du pain surgelé est plus longue que celle du pain décongelé. Insérez une ou deux tranches de pain dans les fentes. 2 3 4 Mettez l'appareil en marche en abaissant le levier Pain grill é. Tous les voyants de contrôle s’allument un bref instant, puis seul le voyant du degré de brunissage 3 reste allumé.

Appuyez sur la touche Décongélation. Vous pouvez régler le degré de brunissage en appuyant sur les touches 1 à 6. Lorsque le pain est grillé, il est éjecté de la fen te et l'appareil s'éteint automatiquement.

R échauffage du pain grillé

1 2 3 4 Insérez une ou deux tranches de pain grillé dans les fentes. Mettez l'appareil en marche en abaissant le levier Pain grill é. Tous les voyants de contrôle s’allument un bref instant, puis seul le voyant du degré de brunissage 3 reste allumé.

Appuyez sur la touche R échauffage. Vous pouvez régler le degré de réchauffage en appuyant sur les touches 1 à 6. Lorsque le pain grillé est réchauffé, il est éjecté de la fente et l'appareil s'éteint automatiquement.

Réchauffage des petits pains et viennoiseries

1. Abaissez le levier Réchauffage pour faire sortir le support. N'insérez jamais les viennoiseries directement dans l'appareil sans avoir au préalable soulevé les supports, car cela risquerait d'endommager l'appareil. 2. Placez les petits pains ou les croissants sur le support de réchauffage. Ne réchauffez pas plus de deux viennoiseries à la fois. 3. Mettez l'appareil en marche en abaissant le levier Pain grillé. Tous les voyants de contrôle s’allument un bref instant, puis seul le voyant du degré de brunissage 3 reste allumé. 4. 5. Vous pouvez régler le degré de réchauffage en appuyant sur les touches 1 à 6. Pour réchauffer des viennoiseries des deux côtés, retournez-les lorsque l'appareil est éteint. Pour le remettre en marche, abaissez le levier Pain grillé.

NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur. 2. Attendez qu'il refroidisse complètement. 3. Pour le nettoyer, utilisez uniquement un chiffon humide. Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à récurer, des nettoyants corrosifs ou caustiques, ni avec des liquides agressifs tels que l'essence ou l'acétone. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. 4. Pour enlever les miettes dans l'appareil, tirez le ramasse-miettes et videz-le. N'essayez jamais de retirer les miettes en retournant l'appareil et en le secouant. qui sont tombées

ENVIRONNEMENT

Lorsque cet appareil sera parvenu à la fin de sa vie utile, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.

GARANTIE ET R ÉPARATIONS

Pour plus d'informa tions ou en cas de problème, veuillez contacter le centre d'appels Gorenje de votre pays (numéro de téléphone indiqué sur la carte de garantie internationale). S'il n'y a pas de centre d'appels dans votre pays, contactez votre revendeur Gorenje ou le service petit électroménager de Gorenje.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. GORENJE VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE PLAISIR LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.

69

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement