Gorenje SMK150B Mlynček na kávu Ръководство за употреба

Gorenje SMK150B Mlynček na kávu Ръководство за употреба
Kavni mlinèek
Mlin za kavu
Kavni mlin
Ìåëíèöàçà êàôå
Coffegrinder
Mikserræczny
Mlýnekna kafe
Ìåëíèöàçà êàôå
Êîôåìîëêà
Râºniþã de cafea
Kávédaráló
Mlýnky na kávu
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instructions for use
Instrukcja obsùugi
Návod na obsluhu
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Instrucþiuni de utilizare
Használati útmutató
Návod k obsluze
SMK 150 W
SMK 150 B
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
PL
SK
BG
UA
RO
H
CZ
SI
Navodila za uporabo ................... 3
HR, BIH
Upute za uporabu ....................... 4
SRB, MNE
Uputstvo za upotrebu ................ 5
MK
Упатства за употреба................. 6
EN
Instruction manual ...................... 7
PL
Instrukcja obsługi........................ 9
SK
Návod na obsluhu .................... 10
BG
Инструкции за употребa ........ 12
UA
Iнструкція з експлуатації ........ 13
RO
Instrucţiuni de utilizare ............. 15
HU
Használati útmutató .................. 16
CZ
Návod k obsluze ........................ 18
2

SI











Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico
2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.
Opis
1 Pozoren pokrov z varnostnim stikalom
2 Ohišje
3 Posoda
4 Nož
5 Časovnik
6 Kontrolna lučka
7 Priključni kabelj
Varnostna navodila za uporabo
aparata
 Kavni mlin je namenjen le za mletje kave.
 Kavni mlin prične delovati, ko pravilno namestite
pokrov, na katerem je varnostno stikalo.
 Kadar aparata ne uporabljajte ali kadar ga čistite,
prekinite dovod električne energije aparatu (izvlecite
vtič priključne vrvice iz vtičnice).
 Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. V primeru
poškodb aparata ali priključne vrvice popravilo
prepustite strokovnjaku.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA









Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno ali če
je poškodovan. Če pride do tega, prosimo, pokličite
pooblaščen servisni center.
Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne
zaustavi.
Kakršenkoli poseg, ki ne sodi v redno čiščenje in
vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen serviser.
Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali
vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz
delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih
delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne
sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na
oster rob.
Če sta električni priključni kabel ali vtikač
poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se
izognete tveganju, naj te dele zamenja le pooblaščen
serviser.
Za Vašo lastno varnost priporočamo, da uporabljate
le pripomočke ter nadomestne dele, namenjene
uporabi z Vašim aparatom.
Kakovost vseh aparatov je skrbno pregledana, prav
tako je bila posebej preskušena njihova praktična
uporabnost oz. priročnost.
Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.
Nikoli ne uporabljajte rezila, razen v stekleni skledi.
Raven hrupa: Lc < 80 dB(A).
Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite
navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v
prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni v
skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti.
Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s
pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko
uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če
so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe
aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z
uporabo aparata.
Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se
z njim ne bodo igrali.
Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če
so stari 8 let in več in so nadzorovani.
Nikoli ne pustite aparata v bližini otrok brez skrbnega
nadzora. Otroci in invalidi smejo aparat uporabljati le
pod nadzorom.
Preverite, če navedena napetost in tok na napisni
tablici ustrezata značilnostim električne napeljave v
vašem domu.
Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih
prostorih.
Takoj po končani uporabi izključite aparat iz
električne energije. Aparat mora biti izključen tudi
med vsakim čiščenjem.
Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov izključite
aparat iz električnega omrežja.
Zmogljivost
V posodo lahko nasujete do 36 g kavnih zrn.
Mletje kave
Skledo napolnite z želeno količino kave (največ 36g).
Nanjo postavite pokrovko s stikalom.
Z nastavitvijo časa mletja nadzirate tudi kakovost oz.
lastnosti mlete kave.
Čas mletja nastavite z gumbom za nastavitev časa
mešanja. Ko se čas izteče, naprava samodejno preneha
delovati.
Stikalo pritisnite navzdol.
Kako fino ali grobo je kava zmleta, je odvisno od količine
kavnih zrn in časa mletja.
Sprostite stikalo in počakajte, da se nož ustavi, nato
odstranite pokrov.
Čiščenje
Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič priključne vrvice iz
vtičnice! Posodo in pokrov kavnega mlina očistite s
ščetko ali suho krpo.
Ohišje lahko obrišete s suho krpo.
3
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.



GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega
centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega
prodajalca ali Gorenjev oddelek za male
gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!





GORENJE vam želi obilo zadovoljstva pri uporabi
vašega aparata!
Pridržujemo si pravico do sprememb!


HR, BIH








slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih
opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se
ne igraju sa aparatom.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi
djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod
strogim nadzorom.
Svako korištenje koje nije u skladu s ovim uputama
ne povlači za sobom bilo kakovu odgovornost.
Nikada ne ostavljajte uređaj na dohvat djece, sve dok
nisu posebno nadgledana. Ukoliko je uređaj korišten
od strane male dijece ili invalidnih osoba, takove
osobe moraju biti posebno nadzirana.
Uvjerite se da Vaš uređaj je usklađen s električnom
mrežom u Vašem domu.
Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u
domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
Isključite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe, ta
kada ga čistite.
Isključite uređaj prije postavljanja ili vađenja pomičnih
dijelova.
Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno, odnosno
ukoliko je oštećen. U tim sličajevima, molimo Vas
kontaktirajte ovlašteni servis.
Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.
Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim
čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to
obaviri ovlašteni servis.
Nikada ne stavljajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili
drugu tekućinu.
Nikda nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvat
dijece.
Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s
zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u
blizini izvora toplote i najzad, ne smije dodirivati
oštre predmete.
Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite uređaj.
Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač moraju biti
pregledani i popravljeni u ovlaštenom servisu.
Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i dijelove
koji su priloženi uz uređaj.
Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su
oštri
Nikada ne koristite nožiće izvan staklene zdjelice.
Razina buke: Lc < 80 dB (A).
Upute za bezbjedno rukovanje
aparatom
 Mlinac za kavu namijenjen je samo za mljevenje kave.
 Mlinac započinje djelovati kada pravilno namjestite
poklopac, na kojem se nalazi sigurnosni prekidač.
 Kada aparat ne koristite ili kada ga čistite, prekinite
dovod električne energije aparatu (izvucite utikač
priključnog kabela iz utičnice).
 Za aparat nije potrebno posebno održavanje. U slučaju
kvara aparata ili priključnog kabela popravak prepustite
stručnjaku.
Opis
1 Proziran poklopac sa sigurnosnim prekidačem.
2 Kućište
3 Posuda
4 Nož
5 Timer
6 Pilot lampa
7 Prikljucni kabel s utikačem
Zapremnina
U posudu možete nasuti do 36 g zrnaca kave.
Mljevenje kave
Napunite uređaj određenom količinom kave (najviše 36g).
Pokrijte poklopcem s prekidačem.
Kakvoću mljevenja možete nadzirati odabirom različitog
vremena trajanja mljevenja.
Gumbom vremenskog prekidača podesite vrijeme
mljevenja. Kad vremenski prekidač završi s
odbrojavanjem, rad uređaja automatski se zaustavlja.
Pritisnite prekidač nadolje.
Finoća samljevene kave ovisi o količini nasutih zrnaca
kave i o vremenu mljevenja.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE


Pažljivo pročitajte upute za uporabuprije prve
uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za uporabu u
budućnosti.
Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i
osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem
u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im
4
Ispustite prekidač i pričekajte da se nož zaustavi, te
odstranite poklopac.
Opis
Prije čišćenja prekinite dovod električne energije aparatu.
Posudu i poklopac mlinca očistite četkicom ili suhom
krpom.
Kućište možete obrisati vlažnom krpom.
1 Proziran poklopac s bezbednosnim prekidačem.
2 Kućište
3 Posuda
4 Nož
5 Dugme za uključenje vremenskog prekidača (tajmer)
6 Pilot lampa
7 Prikljucni kabal sa utičnicom
Okolina
VAŽNA UPOZORENJA
Čišćenje
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.



Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili
odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!



GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM
APARATOM!
Pridržavamo pravo do promjena!



SRB, MNE, BIH











5
Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve
upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće korišćenje:
svako korišćenje koje nije u skladu sa uputstvima
oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti.
Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako
su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu koristiti
deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa
smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili
uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja
na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se
ne igraju uređajem.
Čiščenje I korisničko održavanje ne smeju obavljati
deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu
pod nadzorom.
Uvek ostavljajte aparat van domašaja dece, osim
ako je pod nadzorom. Ako aparat koriste mala deca
ili invalidna lica, aparat mora biti pod stalnim
nadzorom.
Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara
naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i prilikom
čišćenja.
Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.
Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju ili
ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da
kontaktirate ovlašćeni servis.
Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne zaustavi.
Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i održavanja,
treba da se vrše u ovlašćenom servisu.
Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili
utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na dohvat
ruke deci.
Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili
kontaktu sa vrelim delovima aparata, niti u blizini
izvora toplote ili na oštroj ivici.
U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača,
nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo kakvog
rizika, oni se moraju zameniti u ovlašćenom servisu.
Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one
dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem
aparatu.
Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta. Uputstva
za praktičnu upotrebu data su uz određene nasumice
odabrane aparate.
Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je
oštar.
Nemojte nikada koristiti nož van staklene posude.
Nivo buke: Lc < 80 dB (A).
AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ APARAT
MK
Upute za bezbedno rukovanje
aparatom
 Mlinac za kafu namenjen je samo za mlevenje kafe.
 Mlinac započinje da deluje kad pravilno namestite
poklopac, na kojem se nalazi bezbednosni prekidač.
 Kada aparat ne koristite ili kada ga čistite, prekinite
dovod električne energije aparatu (izvucite utikač
priključnog gajtana iz utičnice).
 Aparat nije potrebno posebno održavati. U slučaju
kvara aparata ili priključnog gajtana popravak
prepustite stručnjaku.
Kapacitet
U posudu možete da nasujete do 36 g zrnaca kafe.
Mlevenje kafe
Napunite uređaj određenom količinom kafe (najviše 36g).
Pokrijte poklopcem s prekidačem.
Kvalitet mlevenja možete da kontrolišete izborom
različitog vremena trajanja mlevenja.
Dugmetom tajmera izaberite vreme mlevenja. Kad tajmer
završi s odbrojavanjem, rad uređaja automatski se
zaustavlja.
Pritisnite prekidač nadole.
Finoća samlevene kafe ovisi o količini sipanih zrnaca kafe
i o vremenu mlevenja.
Ispustite prekidač i pričekajte da se nož zaustavi, te
odstranite poklopac.
Опис
Pre čišćenja prekinite dovod električne energije aparatu.
Posudu i poklopac mlinca očistite četkicom ili suvom
krpom.
Kućište možete da obrišete vlažnom krpom.
1 Проѕирен капак со безбедносен прекинувач.
2 Куќиште
3 Сад
4 Нож
5 Сати едно притискање на копчето
6 Пилот ламба
7 Моќта кабел со приклучоци
Zaščita okoline
Општи упатства за безбедност
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
označava, da se sa tim proizvodom ne sme
postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga,
proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima
za reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji
bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem
otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom
korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog
otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Ве молиме внимателно да ги прочитате сите
информации бидејќи содржат важни упатства за
безбедност, употреба и одржување на апаратот.
Упатствата за употреба грижливо чувајте ги и по
потреба посредувајте му ги на друг корисник.
Апаратот одговара на признатите технички правила и
важечки прописи за безбедност на електричните
апарати. Поправки на електричните апарати смее да
врши само стручњак. Нестручното поправање може
да биде мошне опасно за корисникот.
Производителот не одговара за евентуална штета
предизвикана поради неадекватна употреба или
погрешно ракување. Корисникот на апаратот
задолжително мора да ги почитува следниве
предупредувања:
 Не вклучувајте го апаратот ако е расипан;
 За да осигурате безбедно работење на апаратот
при приклучувањето и вклучувањето земете ги во
предвид податоците на натписната табличка;
 Во случај на дефект исклучете го апаратот од
електричната мрежа (извадете го приклучокот на
приклучниот кабел од штекерот);
 Овој апарат можат да го користат деца кои веќе
наполниле 8 години, лица со намалени физички,
сетилни или ментални способности како и лица кои
немаат доволно искуство и знаење ако се под
надзор или биле обучени како да го користат
апаратот на безбеден начин и ги разбрале
опасностите кои можат да се појават. Децата мора
Čišćenje
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAŠIM APARATOM!
Pridržavamo pravo do promena!
6









постојано да се под надзор за да се осигурате дека
тие не си играат со апаратот.
Чистењето и корисничкото одржувањето не треба
да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и
кои не се под надзор.
При тоа не влечете го приклучниот кабел, туку
повлечете го приклучокот;
Не влечете го приклучниот кабел преку остри
рабови и не го употребувајте за пренесување на
апаратот;
Не влечете го приклучниот кабел преку жешки
места за готвење или преку отворен оган;
Поправките и другите посегнувања во апаратот
препуштете му ги на стручњак или на сервисната
служба.
Не дозволувајте им на децата да ракуваат со
апаратот;
Апаратот чистете го само со сува или влажна крпа.
При тоа задолжително извадете го приклучокот на
приклучниот кабел од штекерот. Апаратот
никогашне го потопувајте во вода;
Отслужените апарати онеспособете ги за
евентуална понатамошна употреба. Извадете го
приклучокот на приклучниот кабел и отсечете го
кабелот. Потоа отстранете го апаратот на
пропишан начин.
Ниво на бучава Lc < 80 dB (A)
Сервисна служба
Доколку апаратот се расипе на располагање ви е
стручно оспособен продавач односно нашата
сервисна служба. Апаратот можеме да веднашда го
провериме со современите дијагностички апарати и
по потреба веднашда го поправиме.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален
домашен отпад,туку во официјална колекција
наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате
да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата земја
(види телефонски број во меѓународната
гаранција). Ако вашата земја нема таков центар,
контактирајте го вашиот локален дилер или
Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
домаќинство.
Не е за комерцијална употреба!
Овој апарат е означен според европскиот пропис
2012/19/EU за електро и електронски апарати (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и искористување
на старите апарати, важечко ширум Европа.
GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ
УПОТРEБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ!
Го задржуваме правото до промени.
Упатства за безбедност при
употреба на апаратот
EN
 Мелницата за кафе е наменета за мелење кафе.
 Мелницата ќе почне да работи веднашпо
правилното наместување на капакот , во кои е
вграден безбедносен прекинувач.
 Кога мелницата не ја употребувате или кога ја
чистите, прекинете го доведуванјето на електрична
енергија до апаратот (извадете го приклучокот на
приклучниот кабел од штекерот).
 Апаратот не бара посебно одржување. Во случај
мелницата или приклучниот кабел да се оштетат,
поправката нека ја изврши стручно лице.
Капацитет
Наеднашможете да сомелете до 36 г. зрна кафе.
Мелење кафе
Во садот ставите сакано количество кафе (најмногу
36g). На садот ставите го капакот со прекинувач.
Со дотерување време за мелење го надзирате и
квалитетот, односно особините на меленото кафе.
Време за мелење ќе дотерате со копчето за
дотерување време за мешање. Штом ќе истече
времето, направата самодејно ќе престане да
работи.
Прекинувачот притисните го надолу.
Колку фино или грубо е кафето сомелено, зависно е
од количеството кафени зрна и времето за мелење.
Чистење
Description
Пред чистењето извадете го приклучокот на
приклучниот кабел од штекерот!
Садот и капакот на мелницата чистете ги со четка
или со сува крпа.
Куќиштето можете да го избришете со сува крпа.
1 Transparent lid with safety switch
2 Housing
3 Container
4 Fly cutter
5 Timer push button
7
 Leave the appliance to cool for about an hour after
three consecutive uses without interruption.
 Disconnect the power lead from the mains when the
appliance is idle and during cleaning.
 The appliance requires no special maintenance. In the
event of damage to the appliance or to the mains
power lead, leave the repair to the authorized
personnel.
6 Pilot lamp
7 Power cord with plug
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS






















Read the instructions for use carefully before using +
your appliance for the first time and retain them for
future use: any use which does not conform to the
instructions will absolve from any liability.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
Never leave the appliance within reach of children
unless they are supervised.The use of this appliance
by young children or by disabled persons must be
supervised at all times.
Make sure the power rating of your appliance does in
fact match that of your electrical system.
Your appliance is intended only for domestic use,
indoors.
Unplug your appliance as soon as you have finished
using it and when you are cleaning it.
Unplug before inserting or removing parts.
Do not use the appliance if it is not working correctly if
it has been damaged.If this happens, please contact
an approved service centre.
Do not open until blade stop.
Any intervention apart from normal cleaning and
maintenance by customer must be performed by an
approved service centre.
Never put the appliance, the power cord or the plug
into water or any other liquid.
Never allow the power cord to hang down within
reach of children.
The power cord must never be close to or in contact
with the hot parts of your appliance, close to a source
of heat or rest on a sharp edge.
If the power cord or the plug are damaged, do not
use the appliance.To avoid any risk, these must be
replaced by an approved service centre.
For your own safety, use only the its accessories and
spare parts which are suited to your appliance.
All appliances are subjected to strict quality
control.Practical user tests are performed with
appliances selected at random, which explains any
signs of use.
Handle the blade with great care : It is extremely
sharp.
Never use the blade, out of the glass bowl.
Noise level: Lc < 80 dB(A)
Capacity
Up to 36 g of coffee beans can be put in the container.
Coffee grinding
Fill with the required amount of coffee (max.36g). Put on
lid with switch.
You can control the quality through setting different
grinding time.
Remove the Timer push button to set the time, when the
timer goes to your setting time the appliance will stop
automatically.
Press switch down.
The fineness of the ground coffee depends on the
quantity of beans and the grinding time.
Cleaning
Always pull out the mains power lead before cleaning the
appliance!
Clean the container and lid with a brush or dry cloth.
Wipe the casing with a damp cloth.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to your
local Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
Subject to changes.
This appliance is marked according to the European directive
2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity
of return and recycling on Waste Electrical and Electronic
Equipment.
USING YOUR APPLIANCE FOR THE
FIRST TIME
Safety Instructions for Use of the
Appliance
GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE
We reserve the right to any modifications!
 Coffee grinder is used only for grinding coffee.
 The coffee grinder starts operating only when the lid
with safety switch is correctly placed on top.
8
PL










Opis
Urządzenie musi być wyłączone również podczas
każdego czyszczenia.
Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa
ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim
wypadku należy bezzwłocznie zawiadomić
upoważniony serwis naprawczy.
Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie uległo
całkowitemu zatrzymaniu.
Jakiejkolwiek ingerencji, która nie należy do
procedury czyszczenia czy konserwacji, może
dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla
elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający
nie zwisał z blatu roboczego i aby był niedostępny dla
dzieci.
Elektryczny kabel przyłączający nie powinien
znajdować się w pobliżu, bądź dotykać rozgrzanych
części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub
wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby zapobiec
wypadkowi, części te powinien wymienić jedynie
upoważniony pracownik serwisu.
Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby
używać jedynie tych akcesoriów lub części
zamiennych, które przeznaczone są dla danego
urządzenia.
Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie
sprawdzana, testuje się je również ze względu na
praktyczność użytkowania i poręczność samych
urządzeń.
Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie,
ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
Noża nigdy nie należy używać poza szklaną misą.
Poziom hałasu: Lc < 80 dB (A)
1 Przezroczysta przykrywka z przełącznikiem
bezpieczeństwa
2 Obudowa
3 Pojemniczek
4 Noże
5 Przycisk ustawienia czasu
6 Lamka sygnalizacyjna
7 Kabel przyłączeniowy


WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie jest zabezpieczone podczas transportu przez
odpowiednie opakowanie. Opakowanie jest wykonane z
przyjaznych dla środowiska materiałów, które należy jako
cenne surowce wtórne oddać do najbliższego punktu
skupu. W związku ze składowaniem wysłużonych
urządzeń należy zasięgnąć informacji we właściwej
kompetentnej instytucji.








PIERWSZE UŻYTKOWANIE
URZĄDZENIA
Ważne
Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją
obsługi, producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez
osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia
pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia i znają
niebezpieczeństwa związane
z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8
roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać
konserwacji urządzenia bez nadzoru.
Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez
nadzoru w pobliżu dzieci.
Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i
mocy, znajdujące się na tabliczce znamionowej,
odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej
w Państwa domu.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia
należy odłączyć dopływ energii elektrycznej.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/EU o zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii
Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych
urządzeń.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
podczas użytkowania urządzenia
 Młynek do kawy przeznaczony jest do mielenia kawy.
 Młynek do kawy zacznie działać po prawidłowym
umieszczeniu pokrywy, na której znajduje się
przełącznik bezpieczeństwa.
 Po zakończeniu użytkowania lub podczas czyszczenia
należy przerwać dopływ energii elektrycznej do
urządzenia (wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu
zasilającego).
 Urządzenie nie wymaga żadnej szczególnej
konserwacji. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub
przewodu zasilającego naprawy może dokonać
jedynie fachowiec.
9
Wydajność
SK
Do pojemnika można wsypać do 36 g ziarn kawy.
Mielenie kawy
Pojemniczek należy napełnić żądaną ilością kawy
(najwyżej 36 g). Należy zamknąć go przykrywką z
przełącznikiem.
Ustawiając czas mielenia, określa się zarazem jakość czy
też właściwości zmielonej kawy.
Czas mielenia należy ustawić za pomocą przycisku
ustawienia czasu mielenia. Po upływie nastawionego
czasu urządzenie samoczynnie przestanie działać.
Przełącznik należy przycisnąć w dół.
To, czy kawa zostanie zmielona na drobno czy na grubo,
zależy od ilości mielonych ziaren i czasu mielenia.
Przełącznik należy zwolnić i odczekać, aż noże przestaną
się obracać, a następnie zdjąć przykrywkę.
Czyszczenie
Przed czyszczeniem wtyczkę przewodu zasilającego
zawsze należy wyciągnąć z gniazdka!
Pojemnik i pokrywę młynka do kawy należy czyścić
szczoteczką lub suchą ściereczką.
Obudowę można wytrzeć suchą ściereczką.
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
czystego środowiska.
Opis
1 Priehľadný vrchnák s bezpečnostným prepínačom.
2 Stojan
3 Nádobu
4 Otočný nôž
5 Tlačidlo časovača
6 Kontrolka
7 Sieťový kábel so zástrčkou
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów
z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Dôležité bezpečnostné upozornenia
 Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad
budúceho použitia: každé.
 Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a
osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či
mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo
pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom
používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace
riziká.
 Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8
rokov a deti bez dozoru.
 použitie v rozpore s pokynmi v návode spôsobí stratu
záruky.
 V blízkosti zariadenia nikdy nenechávajte deti bez
dozoru. Pri používaní tohto zariadenia deťmi musí
byť vždy kontrolované.
 Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je
zhodné s napájacím napätím zariadenia.
 Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, v
interiéri.
 Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.
GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI
PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
10
 Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva vždy
odpojte zariadenie od siete.
 Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo
ak bolo poškodené. Ak nastane táto situácia, obráťte
sa na predajcu alebo servis.
 Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepeľ.
 Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a údržby
musí vykonať autorizovaný servis.
 Nikdy neumiestňujte zariadenie, sieťový kábel alebo
zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
 Nikdy nenechávajte visieť sieťový kábel na dosah
ruky malých detí.
 Sieťový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti
 alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia,
blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
 Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená,
zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných
rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená
autorizovaným servisom.
 Pre vašu bezpečnosť používajte len príslušenstvo a
náhradné diely, ktoré sú určené pre vaše zariadenie.
 Všetky zariadenia sú podriadené prísnej kvalitatívnej
kontrole. Vykonané užívateľské testy sú vykonané na
náhodne vybratých zariadeniach, ktoré testujú
možnosti používania.
 S čepeľou zaobchádzajte veľmi opatrne: Je
extrémne ostrá.
 Nikdy nepoužívajte čepeľ mimo misky.
 Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 80 dB(A)
Mletie kávy
Naplňte požadovaným množstvom kávy (max. 36 g).
Prikryte vrchnákom s prepínačom. Môžete nastaviť
kvalitu pomocou nastavenia rôznej doby mletia.
Stlačením tlačidlo Timer zadáte dobu, keď časovač dovŕši
nastavenú dobu, spotrebič sa automaticky vypne.
Stlačte prepínač nadol.
Jemnosť mletej kávy závisí od množstva zrniek a doby
mletia.
Na dosiahnutie požadovanej kvality mletej kávy použite
nasledujúcu tabuľku:
Mletie kávy do espreso kávovaru
Na prípravu espreso kávy je potrebná jemne mletá káva,
bez ohľadu na druh kávy a stupeň praženia.
Do nádoby mlynčeka na kávu nasypte espreso kávu
a zmeľte ju podľa nasledujúceho pokynu:
12 g pre dve šálky - max. čas mletia pribl. 10 sekúnd
24 g pre štyri šálky - max. čas mletia pribl. 15 sekúnd
36 g pre osem šálok - max. čas mletia pribl. 25 sekúnd
Na nasýpanie zrnkovej kávy používajte odmerku, ktorá je
v príslušenstve kávovaru. Jedna odmerka je približne 8 g.
Čistenie
Vždy pred čistením vytiahnite prípojnú šnúru zo zásuvky!
Nádobu a veko čistite kefkou alebo suchou handričkou.
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
Záruka & servis
Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice
2012/19/EU o Likvidácii starých elektrických a elektronických
zariadení (WEEE). Táto smernica je rámcom Európskej
platnosti pre návratnosť a recykláciu starých elektrických a
elektronických zariadení.
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej
krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť
o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu
Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie
spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
Len pre použitie v domácnosti!
PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE A
ROZOBRATIE ZARIADENIA
Bezpečnostné pokyny na používanie
spotrebiča
 Mlynček na kávu je určený len na mletie kávy.
 Mlynček na kávu začne fungovať, keď je správne
umiestnené veko, na ktorom je bezpečnostný spínač.
 Po treťom mletí kávy bez prerušenia nechajte mlynček
približne 60 sekúnd oddychovať.
 Keď mlynček nepoužívate alebo keď ho čistíte, musíte
prerušiť prívod elektrického prúdu k spotrebiču
(vytiahnite zástrčku zo zásuvky).
 Mlynček nevyžaduje osobitnú údržbu. V prípade
poruchy mlynčeka alebo prípojnej šnúry zverte opravu
do rúk odborníkovi.
Napätie a typ
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
Viď výrobný štítok na spotrebiči.
Spotrebič zodpovedá smernici Európskeho spoločenstva
č. 89/336 ohľadom odstránenia rušenia rozhlasového
príjmu s doplňujúcou smernicou č. 73/23.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Výkon
Do nádoby môžete nasypať do 36 g zrnkovej kávy.
11
 Изключвайте уреда от захранването, когато
сваляте приставките и частите му.
 Не използвайте уреда, когато е повреден и не
работи правилно. В такъв случай се обърнете
към оторизирания сервиз.
 Не отваряйте капака, докато не спре въртенето
на ножа.
 Всички ремонти и поправки трябва да се
извършват само от оторизран сервизен техник.
Не правете това сами.
 Не поставяйте основата на уреда, кабела или
щепсъла във вода или друга течност.
 Не позволявайте кабела и щепсъла да бъде
достъпен за деца.
 При работа внимавайте кабела да не се оплете и
да не се докосва до горещи повърхности.
 Не използвайте уреда, когато е повреден кабела
или щепсъла или ако уреда е в неизправност,
или ако е изпускан или повреден. Обърнете се
към оторизиран и квалифициран сервиз за
установяване на дефект, подмяна на частта или
ремонт на уреда.
 Използване на приставки различни от тези в
комплекта не е препоръчително, тъй като може
да предивзвика електрически удар или огън,
което да нарани човека, който работи с комбайна.
 Внимателно работете с ножва за рязане: много е
остър.
 Никога не използвайте ножа извън стъклената
купа.
 Ниво на шума: Lc < 80 dB(A)
BG
Описание на уреда
1. Прозрачен капак с предпазен ключ
2. Корпус
3. Резервоар за сипване на кафето
4. Нож за мелене
5. Време бутон
6. Пилотен лампа
7. Захранващ кабел с куплунг
Уредът е обозначен съгласно Европейска директива
2012/19/EU, касаеща излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава
основните принципи, валидни в Европа, за връщане и
рециклиране на излязло от употреба елекрическо и
електронно оборудване.
ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 Прочетете цялата инструкция преди да
използвате уреда. Препоръчително е да
съхранявате тези инструкции на сигурно място и
при необходимост да ги използвате за в бъдеще.
 Когато деца използват уреда, е необходимо да се
наблюдават с повишено внимание.
 Този уред може да се използва от лица над 8
години и хора с намалени физически, психически
или сетивни способности, или такива без опит и
познания, ако те са под наблюдение или са били
инструктирани по повод рисковете, които носи
употребата на уреда.
 Деца не бива да си играят с уреда.
 Почистването и поддръжката на уреда не бива
да се извършват от деца под 8 години и не са под
надзор.
 Волтажа на елетрическата мрежа трябва да
отговаря на волтажа посочен на долната страна
на уреда.
 Уредът е предназначен за домашна употреба, не
използвайте навън.
 Винаги изключвайте уреда, след като приключите
работа с него и преди да го почистите.
КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА
ПЪРВИ ПЪТ
Унищожаване
По време на транспорта, уредите са защитени
максимално чрез подходящата опаковка, за която се
използват екологично чисти материали, които могат
да бъдат предадени за преработка. Когато уредът
излезе извън употреба той трябва да бъде занесен
на подходящото за унищожаване място.
Инструкция за употреба
 Използвайте уреда само за мелене на кафе.
 Кафемелачката започва да работи само, ако
капака с предпазния ключ е поставен правилно.
 След като сте използвали уреда три пъти без
прекъсване, направете пауза поне 60 мин.
 Винаги изключвайте уреда след приключване на
работа и преди да го почиствате.
 Уредът няма специални изисквания относно
поддръжката. Всякакви поправки на уред или
кабела се извършват само от квалифициран
сервизен техник
12
Волтаж и тип
UA
Вижте стикера с информация на уреда. Уредът е в
съответствие с международните директиви
89/336/EWG относно електромагнитната
съвместимост и 73/23/ EWG относно границите на
напрежението.
Капацитет
Резервоарът за кафе събира около 36 г. кафе на
зърна..
Мелене на кафе
Напълнете с необходимото количество кафе
(max.36g). Сложете капака с ключ.
Можете да контролирате качеството чрез
определянето на различни смилане време.
Премахване на бутон таймер за задаване на време,
когато таймера върви към създаване време уреда ще
спре автоматично.
Прес Switch надолу.
За чистота на земята кафе зависи от количеството на
боб и смилане време.
Почистване
Почиствайте само когато уреда е спрян и изключен от
захранването.
Почиствайте резервоара и капака с четка или суха
кърпа.
Капака може да се мие и с топла вода.
Корпусът избърсвайте с влажна кърпа.
Опис приладу
1. Прозрачная крышка с кнопкой вкл./выкл.
2. Корпус
3. Чаша для помола
4. Нож
5. Таймер
6. Лампочка-индикатор
7. Присоединительный кабель
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
Турбота про довкілля - ми використовуємо
перероблений папір.
Перед тим, як прочитати інструкцію, відкрийте
сторінку з малюнками.
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
Вказiвки по технiцi безпеки
Уважно прочитайте інструкція для експлуатації
приладу. Зберігайте інструкцію для подальшого
користування.
Цей прилад працює відповідно до загально прийнятих
технічних правил та вимог по безпечній експлуатації
електричних приладів. Ремонт електричного
обладнання повинен проводити лише фахівець.
Виробник не несе відповідальності за будь-які
пошкодження, які виникли в наслідок не виконання
вимог інструкції та не правильного користування
приладом. Споживач повинен враховувати наступне:
 Приєднання та використання приладу зазначено в
таблиці основних значень на корпусі приладу.
 Не приєднуйте прилад, якщо провід або сам
прилад пошкоджено.
 Завжди від’єднуйте прилад з електромережі після
використання або при пошкодженні.
 При вимкненні приладу з електромережі, не тягніть
за провід.
 Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до
прибору, лише за умови постійного нагляду
дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з
приладом. За умови чітких інструкцій, роз’яснень з
приводу безпечного використання або під наглядом
GORENJE
желанията Ви много удоволствие, когато
използвате вашето устройство
Ние си запазваме правото да внася промени!
13










дорослої здорової людини , даним приладом
можуть користуватись діти старші за 8 років, люди
з послабленими фізичними, чутливими та
психічними здібностями, особи без досвіду
використання прилада.
Не можна:
щоб провід торкався гарячих частин;
тягти провід вздовж гострих країв;
використовувати провід для перенесення приладу.
Ремонтні роботи та сервісне обслуговування
повинен проводити фахівець сервісної служби.
Не допускайте дітей до приладу без нагляду
дорослих.
Протирайте прилад сухою або вологою ганчіркою,
попередньо вимкнувши його з електромережі.
Ніколи не занурюйте прилад у воду.
Якщо прилад зношений, вимкніть з електромережі,
переріжте провід та зателефонуйте фахівцю
сервісного центру.
Цей пристрій не призначено для користування
особами (включаючи дітей) з послабленими
фізичними відчуттями чи розумовими здібностями,
або без належного досвіду та знань, крім випадків
користування. під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні
стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи
не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
Рівень шуму: Lc < 80 дБ (A)
времени кофемолка автоматически
выключается.
Нажмите кнопку вкл./выкл.
Степень помола зависит также от количества
зерен кофе.
Отпустите кнопку вкл./выкл., подождите, пока
нож остановится и откройте крышку.
Очищення
Перед очищенням завжди вимикайте прилад з
електромережі!
Стакан та кришку чистіть щіточкою або сухою
ганчіркою.
Кришку також можна помити холодною або ледь
теплою водою.
Корпус протріть вогкою ганчіркою.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
Гарантія та обслуговування
Цей прилад маркіровано згідно положень європейської
Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та
електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними у межах
Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів.
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Утилiзацiя
Для упакування наших приладів використовуються
екологічно чисті матеріали, які можна зберегти,
знищити або вдруге використати, не завдаючи шкоди
довкіллю.
Для утилізації приладу зверніться в органи місцевого
управління або до Вашого постачальника.
Поради щодо безпеки при
використаннІ приладу
 Перемелюйте лише зерна кави в цьому приладі.
 Прилад буде працювати лише при правильно
зачиненій кришці з безпечним перемикачем.
 Вимкніть прилад з електромережі, коли не
користуєтеся ним або при очищенні.
 Прилад не потребує технічного обслуговування.
При виникненні пошкодження необхідно поміняти
лише комплектуючі приладу.
Мiсткiсть
В стакан одночасно можна помістити до 36 г кавових
зерен.
Мелення кави
Засыпьте зерна в чашу для помола (не более 36
г). Закройте крышку.
Степень помола кофе зависит от
продолжительности помола.
Продолжительность помола устанавливается
ручкой таймера. По истечении установленного
GORENJE
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI PRODUSELE
NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
14

RO










Descriere


1 Capac transparent cu întrerupător de siguranţă
2 Carcasa
3 Recipient
4 Freză monodentară
5 Buton de comandă regulator
6 Bec de semnalizare
7 Cablu de legare la reţea cu ştecher
Acest aparat este marcat în conformitate cu prevederile
directivei europene 2012/19/EU privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Aceste linii directoare constituie normele-cadru pentru o
perioadă de valabilitate la nivel european de returnare şi
reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE
SIGURANŢĂ






Deconectaţi aparatul din priză înainte de a introduce
sau a scoate componentele.
Nu folosiţi aparatul dacă acesta nu funcţionează
corespunzător sau dacă are defecţiuni. Dacă se
întâmplă acest lucru, vă rugăm să contactaţi un
centru de service autorizat.
Nu deschideţi capacul aparatului până ce nu se
opreşte cuţitaşul.
Orice intervenţie, în afară de curăţarea şi întreţinerea
normală a aparatului de către client trebuie să fie
efectuată doar de un centru de service autorizat.
Nu introduceţi aparatul sau cablul de alimentare cu
energie electrică în apă sau în orice alt lichid.
Nu lăsaţi cablul de alimentare cu energie electrică la
îndemâna copiilor.
Cablul de alimentare cu energie electrică nu trebuie
să fie aşezat aproape de sau să intre în contact cu
componentele fierbinţi ale aparatului dumneavoastră,
aproape de o sursă de căldură sau să fie aşezat pe o
margine ascuţită.
În cazul în care sunt avariate cablul de alimentare cu
energie electrică sau ştecherul, nu mai utilizaţi
aparatul. Pentru a evita orice risc, acestea trebuie
înlocuite de către un centru de service autorizat.
Pentru siguranţa dumneavoastră, folosiţi doar
accesoriile şi piesele de schimb ale aparatului care
se potrivesc aparatulului dumneavoastră.
Toate aparatele sunt supuse unui control strict al
calităţii. Testele practice de utilizare sunt efectuate cu
aparatele selectate la întâmplare, ceea ce explică
anumite semne de utilizare.
Aveţi mare grijă când curăţaţi cuţitaşul : Este extrem
de ascuţit.
Nu utilizaţi cuţitaşul în afara vasului de sticlă.
Nivelul de zgomot: Lc < 80 dB(A)
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a
folosi aparatul dumneavoastră pentru prima dată şi
păstraţi-le pentru o eventuală consultare : orice
utilizare care nu sunt conforme instrucţiunilor vă va
anula garanţia.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel
puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de
experiența și cunostințe numai cu condiția
supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg
riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați,
pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă
aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt
supravegheați.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor dacă nu sunt
supravegheaţi. Trebuie să supravegheaţi mereu
utilizarea acestui aparat de către copii sau persoane
cu dizabilităţi.
Asiguraţi-vă că puterea nominală a aparatului
dumneavoastră se potriveşte cu puterea sistemului
dumneavoastră de electricitate.
Aparatul dumneavoastră este conceput doar pentru
uz casnic, în spaţiile interioare.
Deconectaţi aparatul din priză când nu este în
funcţiune şi atunci când îl curăţaţi.
UTILIZAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ
PENTRU PRIMA DATĂ
Instrucţiuni de siguranţă cu privire la
utilizarea aparatului
 Râşniţa de cafea este folosită doar pentru a măcina
cafea.
 Râşniţa de cafea începe să funcţioneze atunci când
capacul cu întrerupător de siguranţă este aşezat corect
deasupra recipientului.
 Lăsaţi aparatul să se răcească timp de aproximativ o
oră după trei utilizări consecutive fără întrerupere.
 Deconectaţi din priză cablul de alimentare cu energie
electrică când nu mai utilizaţi aparatul şi în timpul
curăţării acestuia.
 Aparatul nu necesită o întreţinere specială. În cazul
unor defecţiuni ale aparatului sau ale cablului de
alimentare cu energie electrică, duceţi aparatul la
personalul autorizat pentru reparaţie.
Capacitate
Puteţi pune în recipient până la 36 g de boabe de cafea.
15
Măcinarea boabelor de cafea
HU
Umpleţi recipientul cu cantitatea necesară de cafea
(max.36g). Puneţi capacul cu întrerupător.
Puteţi controla calitatea setând timpul diferit de măcinare.
Scoateţi butonul de comandă regulator pentru a seta
timpul, atunci când regulatorul de timp ajunge la timpul
setat, aparatul se va opri automat.
Apăsaţi pe întrerupător în jos.
Fineţea cafelei măcinate depinde de cantitatea de boabe
de cafea şi de timpul de măcinare.
Curăţare
Scoateţi întotdeauna cablul de alimentare cu energie
electrică înainte de curăţarea aparatului!
Curăţaţi recipientul şi capacul cu o perie sau o cârpă
uscată.
Ştergeţi carcasa cu o cârpă umedă.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
ajutaţi la conservarea mediului.
Leírás
Garanţie & service
1 Átlátszó tető biztonsági kapcsolóval
2 Burkolat
3 Darálótér
4 Őrlőkés
5 Időzítő nyomógomb
6 Kijelző lámpa
7 Tápkábel csatlakozóval
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Numai pentru uz personal!
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK









Poate suferi modificări.

GORENJE VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI CU PLĂCERE
APARATUL DUMNEAVOASTRĂ
Ne rezervăm dreptul de a face modificări!

16
Készüléke első használata előtt olvassa el alaposan
az útmutatót és tartsa meg későbbi felhasználásra:
bármilyen nem az utasítások szerinti használat
feloldozás a felelősség alól.
A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a
készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos
felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent
fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha
annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást
kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a
készülékkel.
A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8
évnél idosebb gyerekek végezhetik, de csak
felügyelet mellett.
Soha ne hagyja a készüléket gyermekek által
elérhető helyen, hacsak nem felügyelet alatt állnak. E
készülék kisgyermek vagy fogyatékos személy általi
használata mindig felügyelet alatt kell, hogy történjen.
Győződjön meg róla, hogy készüléke teljesítménye
valóban megegyezik az elektromos rendszerével.
Készülékét kizárólag otthoni, beltéri használatra
szánták.
Húzza ki a készüléket azonnal, amint befejezte a
használatát, és amikor tisztítja.
Húzza ki, mielőtt belehelyez vagy eltávolít
alkatrészeket.
Ne használja a készüléket, ha nem működik
helyesen, ha megsérült. Ha ez megtörténne, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot egy megbízott
szervizközponttal.
Ne nyissa ki, míg a penge meg nem áll.










Bármilyen beavatkozást - eltekintve a vevő általi
szokásos tisztítástól és karbantartástól - egy
megbízott szervizközpontnak kell végrehajtani.
Sose merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe
vagy bármilyen más folyadékba.
Sose hagyja, hogy a tápkábel lelógjon úgy, hogy
gyermekek elérjék azt.
A tápkábel sose legyen közel ill. ne érje el a készülék
forró részeit, ne legyen közel hőforráshoz, és ne érjen
hozzá éles szélekhez.
Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja
a készüléket. A kockázatok elkerülése végett kijelölt
szervizközpontban kell kicserélni ezeket.
Saját biztonsága érdekében csak olyan kiegészítőt
és alkatrészt használjon, melyek megfelelőek
készülékéhez.
Az összes készülék szigorú minőségi ellenőrzésen
megy át. Gyakorlati használat során véletlenszerűen
kiválasztott készülékeken végeznek vizsgálatokat,
ezzel magyarázhatóak a használat esetleges jelei.
Kezelje a pengét nagy óvatossággal: rendkívül éles.
Sose használja a pengét az üvegedényen kívül.
Zajszint: Lc < 80 dB(A)
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
A készülék jelölései megfelelnek a WEEE (elektronikus
készülékek hulladékairól szóló) 2002/96/EC európai
direktíva előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag egy
Európa szerte elfogadott elektronikus készülékek
hulladékairól és azok újrafeldolgozásáról szóló irányelv.
A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA
Biztonsági előírások a készülék
használatára vonatkozóan
 A kávédaráló kizárólag kávé darálására használatos.
 A kávédaráló csak akkor lép működésbe, ha a tető a
biztonsági kapcsolóval helyesen van felhelyezve a
tetejére.
 Hagyja lehűlni a készüléket kb. egy órán keresztül, ha
egymás után háromszor szünet nélkül használta a
készüléket.
 Húzza ki a tápkábelt a hálózatról, ha a készülék nincs
használatban és a tisztításkor.
 A készülék nem igényel különösebb karbantartást.
Amennyiben a készülék vagy a tápkábel megsérül,
bízza a javítást ezzel megbízott személyre.
Űrtartalom
36 g kávészem kerülhet a darálótérbe.
Kávédarálás
Töltse bele a kívánt mennyiségű kávét (max. 36g).
Helyezze rá a tetőt a kapcsolóval.
Beállíthatja a minőséget különböző őrlési idők
megadásával.
Húzza ki az Időzítő nyomógombot az idő beállításához,
amikor az időzítő odaér a beállított időhöz, a készülék
automatikusan leáll.
Nyomja meg a kapcsolót lefelé.
Az őrölt kávé finomsága a szemek minőségétől és az
őrlési időtől függ.
A változás jogát fenntartjuk.
Tisztítás
GORENJE SOK ÖRÖMET KÍVÁN KÉSZÜLÉKE
HASZNÁLATÁHOZ!
A változás jogát fenntartjuk!
Mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a készülék tisztítása
előtt!
Tisztítsa meg a darálóteret és a tetőt egy kefével vagy
száraz ruhával.
Törölje le a borítást nedves ruhával.
17

CZ









Každý zásah do spotřebiče, kromě úkonů běžného
čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí
provést autorizovaný servis.
Nikdy nevkládejte spotřebič, síťový kabel nebo
zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
Nikdy nenechávejte síťový kabel viset v dosahu dětí.
Síťový kabel se nikdy nesmí ocitnout v blízkosti
horkých součástí spotřebiče nebo s nimi přijít do
styku, v blízkosti zdroje tepla, ani se nesmí odkládat
na ostré předměty.
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka poškodí,
spotřebič nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu,
musí autorizovaný servis provést výměnu těchto
součástí.
V zájmu své bezpečnosti používejte pouze
příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš
přístroj určeny.
Všechny spotřebiče podléhají přísné kontrole kvality.
Spotřebiče jsou náhodně vybírány k provedení
praktických uživatelských testů, které zohledňují
různé možnosti použití.
Při manipulaci s břitem dávejte mimořádný pozor: je
velmi ostrý.
Břit nikdy nepoužívejte mimo skleněnou misku.
Hladina hluku: Lc = 72 dB(A)
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ). Tato směrnice je základem pro celoevropské
zhodnocování a recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení.
Popis
1 Průhledné víko s bezpečnostním vypínačem
2 Tělo spotřebiče
3 Zásobník
4 Mlecí nůž
5 Tlačítko časového spínače
6 Kontrolka
7 Síťový kabel se zástrčkou
PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE
Bezpečnostní pokyny pro použití
spotřebiče
 Mlýnek na kávu se používá pouze k mletí kávy.
 Mlýnek na kávu se spustí pouze tehdy, když je víko s
bezpečnostním vypínačem správně nasazeno.
 Nechte spotřebič vychladnout asi na hodinu po třech
po sobě jdoucích použitích bez přerušení.
 Odpojujte napájecí kabel ze sítě, když je spotřebič v
klidu nebo během čištění.
 Spotřebič nevyžaduje zvláštní údržbu. V případě
poškození spotřebiče nebo síťového kabelu svěřte
opravu autorizovaným osobám.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY










Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití:
jakékoli použití, které nesplňuje pokyny, zprošťuje
jakékoli odpovědnosti.
Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah,
nejsou-li pod trvalym dohledem. Toto zařízení mohou
používat deti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou,
smyslovou ci mentální schopností ci osoby bez
dostatecnych zkušeností a znalostí, jsou-li pod
dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny
ohledne bezpecného používání zarízení a pokud
znají související rizika. Deti by mely byt pod
dohledem, aby si nemohly s'tímto spotrebicem hrát.
Cištení a uživatelskou údržbu nesmí provádet deti do
8 let a bez dozoru.
Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru v dosahu
dětí. Spotřebič mohou používat děti nebo postižené
osoby pouze pod stálým dohledem.
Ověřte, zda je napětí vašeho spotřebiče shodné se
síťovým napětím elektrické zásuvky.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v
interiérech.
Spotřebič vždy vypojte ze sítě po použití a při jeho
čištění.
Spotřebič vypojujte ze sítě před vkládáním nebo
vyjímáním jeho součástí.
Spotřebič nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje
nebo jestliže byl poškozen. V takovém případě se
obraťte na autorizovaný servis.
Neotevírejte víko, dokud se břit nezastaví.
Kapacita
Do zásobníku lze vložit až 36 g kávových zrnek.
Mletí kávy
Nasypte požadované množství kávy (maximálně 36 g).
Nasaďte víko s vypínačem.
Kvalitu můžete regulovat nastavením různé doby mletí.
Pro nastavení doby mletí vytáhněte tlačítko časového
spínače; když časový spínač dosáhne doby nastavení,
spotřebič se automaticky zastaví.
Stiskněte vypínač.
Jemnost namleté kávy závisí na množství zrnek a na
době mletí.
Čištění
Před čištěním spotřebiče vždy odpojte napájecí kabel ze
sítě!
Zásobník a víko čistěte kartáčkem nebo suchým
hadříkem.
Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
18
Zákaznický servis
Jestliže dojde k poškození spotřebiče, váš obchodní
zástupce nebo naše servisní oddělení vám ochotně
pomohou. S použitím moderních diagnostických přístrojů
ihned zkontrolujeme váš spotřebič a v případě potřeby ho
opravíme.
Podléhá změnám.
SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO
PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
SPOTŘEBIČE.
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
1503004
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement