Gorenje RIU6092AW Hladnjak za ugradnju ispod radne površine Uputstvo za upotrebu

Gorenje RIU6092AW Hladnjak za ugradnju ispod radne površine Uputstvo za upotrebu
HR
DETALJNE UPUTE ZA
UPORABU HLADNJAKA
www.gorenje.com
Zahvaljujemo Vam na
povjerenju, kojeg ste nam iskazali
kupnjom našeg uređaja. Nadamo se da
će vam njegova uporaba pružiti obilje
zadovoljstva.
Uređaj je namijenjen samo za uporabu u
kućanstvu.
Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih
namirnica na temperaturama iznad 0°C.
525387
2
SADRŽAJ
UVOD
4
SIGURNOSNA UPOZORENJA
8
SAVJETI ZA ŠTEDNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI UPORABI
RASHLADNO-ZAMRZIVAČKIH UREĐAJA
9
OPIS UREĐAJA
OPIS UREĐAJA
10 POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
11 UPRAVLJANJE UREĐAJEM
13 UNUTRAŠNJA OPREMA UREĐAJA
16 ČUVANJE NAMIRNICA U HLADNJAKU
17 ODLEĐIVANJE UREĐAJA
ČUVANJE I
ZAMRZAVANJE
NAMIRNICA
ODLEĐIVANJE
I ČIŠĆENJE
UREĐAJA
18 ČIŠĆENJE UREĐAJA
19 UKLANJANJE KVAROVA
OSTALO
525387
21 INFORMACIJE O ŠUMOVIMA U UREĐAJU
3
SIGURNOSNA
UPOZORENJA
Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom
znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod
odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate
sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju
opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci
ne dozvolite da se igraju uređajem. Također ne dozvolite
djeci da sudjeluju u čišćenju uređaja ili obavljanju radova na
održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih.
Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti
upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te
upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute
su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja,
stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme
koje Vaš uređaj možda nema.
Ugradbeni uređaji imaju priložene upute za ugradnju.
Te su upute namijenjene stručno osposobljenim
osobama, koje će uređaj instalirati u kuhinjski ili drugi
element namještaja.
Skinite ambalažu koja je namijenjena zaštiti uređaja,
odnosno pojedinih dijelova tijekom transporta.
525387
4
Prije priključenja na električni napon, neka uređaj
miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time
ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog
utjecaja transporta na rashladni sustav.
Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja
moraju biti napravljeni prema važećim standardima i
propisima.
U ovom uređaju ne smijete držati eksplozivne tvari,
kao što su limenke raspršivača sa zapaljivim potisnim
plinom.
Nakon završene ugradnje, odnosno montaže, utikač
uređaja mora biti dostupan!
Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne
smije biti izložen padalinama.
Prije svakog čišćenja ili prije promjene žarulje, uređaj
obvezno isključite iz električne mreže (izvucite
priključni kabel iz utičnice).
Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti
serviser ili stručno osposobljena osoba.
525387
Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, najprije
ga isključite odgovarajućim gumbom, a zatim prekinite
dovod električne energije u uređaj. Ispraznite ga, odledite
odnosno otopite, očistite i ostavite vrata pritvorena.
5
U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim
sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.
Naši uređaji isporučuju se u ambalaži iz ekoloških
materijala koji se bez opasnosti po okolinu mogu
ponovno preraditi, deponirati, ili uništiti.
Etiketa s osnovnim podatcima o uređaju nalazi se u
unutrašnjosti uređaja. Ukoliko utvrdite da nalijepljena
etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.
UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju,
odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i
prohodni.
UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička
pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje
proizvođač.
UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i
uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite
izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time
ćete spriječiti zagađivanje okoline.
UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite
električne naprave, osim onih koje preporučuje
proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.
UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnost koja prijeti zbog
moguće nestabilnosti uređaja, kod njegove ugradnje
morate se pridržavati odgovarajućih uputa.
525387
6
525387
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
7
SAVJETI ZA ŠTEDNJU
ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI
UPORABI RASHLADNOZAMRZIVAČKIH UREĐAJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
525387
8
Uređaj postavite na način, opisan u uputama.
Ne otvarajte vrata uređaja češće no što je to potrebno.
Povremeno provjerite dali je omogućeno kruženje zraka iza uređaja.
Kondenzator na stražnjoj stijeni mora stalno biti čist (vidi poglavlje “Čišćenje aparata”).
Oštećenu ili dotrajalu brtvu zamijenite što prije.
Namirnice držite u zatvorenim posudama, ili u prikladnoj ambalaži.
Hranu ohladite na sobnu temperaturu prije slaganja u unutrašnjost uređaja.
Smrznute namirnice odmrzavajte u rashladnom prostoru.
Ako želite iskoristiti cjelokupnu površinu zamrzivača, izvadite određene ladice na način,
kako je to opisano u uputama.
Klasični zamrzivač odmrznite kad opazite da se je na rashladnim površinama nakupilo
približno 3-5 mm inja ili leda.
Raspored polica po prostoru uređaja neka bude što ravnomjerniji, a namirnice složene
tako da omogućuju nesmetan protok zraka (pritom se pridržavajte preporučljivog
rasporeda namirnica, opisanog u uputama).
Pazite da kod uređaja opremljenih ventilatorom, ne zatrpate ventilatorske otvore.
Ukoliko ventilator ili ionizator ne trebate, isključite ih, jer dodatno troše električnu
energiju.
OPIS UREĐAJA
1
Konzola za upravljanje
2
Osvjetljenje unutrašnjosti
hladnjaka
1
2
3
Staklena polica
(podešavanje po visini)
7
4 Otvor za izljev otopljene
vode
3
5 Servirni pladanj
6 Posuda za voće i povrće
4
5
6
7
hladnjaka – podešavanje po
visini
8
9
Posudica na vratima
8 Posudica za boce
9 Posuda kondenzata
525387
• Unutrašnja oprema uređaja može se razlikovati obzirom na model aparata.
9
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
IZBOR PROSTORIJE
• Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje
osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja
naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.
Razred
SN (subnormalan)
Temperatura
od +10°C do +32°C
N (normalni)
od +16°C do +32°C
ST (subtropski)
od +16°C do +38°C
T (tropski)
od +16°C do +43°C
Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog sredstva
mora biti na raspolaganju najmanje 1m3 prostora. Količina rashladnog sredstva navedena je
na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
POSTAVLJANJE UREĐAJA
• Uređaj ima 4 nožice koje se mogu podešavati po visini, tako da visina uređaja može biti
od 82 cm do 90 cm.
Podešavanje morate napraviti prije početka ugradnje uređaja u ugradbeni otvor. Visinu
aparata je potrebno podesiti na takav način da gornji dio uređaja bude ispod radne
ploče (pogledati Upute za ugradnju).
• Uređaj nemojte izlagati izravnim zrakama sunca, i nemojte ga postavljati u blizinu izvora
toplote. Ukoliko to nije moguće izbjeći, ugradite izolacijsku ploču.
PRIKLJUČENJE UREĐAJA
• Uređaj priključite na električnu instalaciju pomoću priključnog kabela. Zidna utičnica
mora biti opremljena vodičem za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni
napon i frekvencija navedeni su na natpisnoj tablici s osnovnim podacima o uređaju.
• Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni po važećim
standardima i propisima. Uređaj može podnijeti kraća odstupanja napona, no najviše od
-6% do +6%.
525387
10
UPRAVLJANJE UREĐAJEM
A Gumb za podešavanje temperature i za uključenje/isključenje rada uređaja
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE UREĐAJA
Uključenje: gumb termostata okrenite u
smjeru kazaljki na satu prema položaju
oznake 7.
525387
Isključenje: gumb zavrtite natrag u položaj
STOP (0).
11
IZBOR TEMPERATURE U UREĐAJU
Viši položaji na gumbu (prema brojci
7) znače nižu temperaturu (hladnije) u
svim dijelovima uređaja. Temperatura u
unutrašnjosti hladnjaka može pasti i ispod
0 °C. Više položaje koristite samo kada je
tražena i preporučljiva niža temperatura
hlađenja, ili ako je temperatura okolice niža
od 16 °C. Na normalnoj temperaturi okolice
preporučujemo srednju postavku.
• Promjena temperature okolice utječe
na temperaturu u unutrašnjosti uređaja.
Sukladno tome prilagodite i položaj
gumba termostata.
• U položaju STOP (0) uređaj ne radi
(rashladni sustav je isključen), ali je još
uvijek pod naponom (kada otvorite
vrata hladnjaka, lampica za osvjetljenje
unutrašnjosti svijetli).
525387
12
UNUTRAŠNJA OPREMA UREĐAJA
(* Oprema ovisi o različitim modelima)
POLICA
Policu možete proizvoljno postavljati i raspoređivati po vodilicama u unutrašnjosti uređaja.
Polica je zaštićena od izvlačenja.
Ukoliko hoćete promijeniti položaj police:
- Rukom uhvatite policu i podignite je, te je povucite k sebi do prekinutog dijela vodilica.
- U prekinutom dijelu vodilica policu možete proizvoljno namjestiti po visini.
- Na odabranoj visini policu gurnite do kraja vodilica i učvrstite je.
Kada hoćete policu izvaditi iz uređaja:
- Rukom uhvatite policu i podignite je, te je povucite k sebi do prekinutog dijela vodilica.
- U prekinutom dijelu vodilica podignite lijevu stranu police nagore, te je pod kutem
izvucite iz uređaja.
- Namještanje se odvija obrnutim redoslijedom.
POSUDA ZA VOĆE I POVRĆE
525387
• Posuda se nalazi na dnu hladnjaka, ispod
servirnog pladnja. Time se osigurava
potrebna vlažnost koja povoljno utječe
na pohranjeno voće i povrće (manje
isušivanje).
13
SERVIRNI PLADANJ
• Nalazi se iznad posude za voće i povrće.
Može služiti kao polica, ali i kao servirni
pladanj.
UNUTRAŠNJA STRANA VRATA RASHLADNOG DIJELA
Na unutrašnjoj strani vrata raspoređene su posude koje su namijenjene držanju sira,
maslaca, jaja, jogurta, i drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i slično. U donjem dijelu
vrata nalazi se posuda za držanje boca.
PODESIVE POSUDE NA VRATIMA
Posude na vratima možete proizvoljno
pomicati po visini, a da ih pri tome nije
potrebno vaditi iz uređaja.
Stisnite jezičac na svakoj strani, i posudu
premjestite prema gore ili prema dolje.
Kada želite posudu izvaditi iz uređaja, to
ćete učiniti tako da posudu podignete do
kraja prema gore i izvučete je.
525387
14
POSUDA ZA ČUVANJE (MULTIBOX)*
• MultiBox posuda pogodna je za čuvanje
različitih namirnica jačeg vonja, te
namirnica koje je potrebno zaštititi od
isušivanja, npr. sirevi s plemenitom plijesni,
svježe salame, luk, maslac,...
• Svojim savitljivim poklopcem posuda
se može nepropusno zatvoriti, te tako
sprječava isušivanje namirnica, a vonj se
ne širi po čitavom rashladnom prostoru.
525387
• Savitljiv poklopac možemo koristiti i kao postolje za slaganje jaja ili kao posudicu za led.
• Ukoliko savitljivi poklopac koristimo kao postolje za slaganje jaja, stavimo ga neposredno
na dno posudice u vratima, dok otvoreni donji dio MultiBox posude iskoristimo za
čuvanje namirnica koje su već nabavljene u manjim pakovanjima – paštete, marmelade,
manje tube,…
15
ČUVANJE NAMIRNICA U
HLADNJAKU
VAŽNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE NAMIRNICA
Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica,
održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih
higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću
održavanja namirnica.
Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na
ambalaži proizvoda.
Namirnice koje stavljate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim
posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju
miris i vlagu.
U hladnjaku ne držite zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i
u uspravnom položaju.
Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača,
kiselina u maslacu, i slično, u dugotrajnom dodiru s površinama
iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili
prijevremeno staranje.
Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na
pokvarene namirnice (pogledati poglavlje »Čišćenje i održavanje
uređaja«).
Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu
brzo pokvarljivu hranu.
RAZDOBLJA ČUVANJA NAMIRNICA
Preporučljivo razdoblje držanja namirnica u hladnjaku
Namirnica
Vrijeme
jaja, marinade, dimljeno meso
do 10 dana
sir
do 10 dana
korijensko povrće
do 8 dana
maslac
do 7 dana
deserti, voće, gotova jela, sirovo meso u
komadima
do 2 dana
ribe, sirovo mljeveno meso, plodovi mora
do 1 dan
525387
16
ODLEĐIVANJE UREĐAJA
AUTOMATSKO ODLEĐIVANJE HLADNJAKA
Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj strani unutrašnjosti hladnjaka odleđuje
automatski.
Nastali led odleđuje se u razdoblju mirovanja kompresora. Kapljice se slijevaju u utor, i kroz
otvor dalje u posudu koja se nalazi na dnu podnožja aparata.
Ukoliko se na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjeran sloj leda (3–5 mm),
uređaj isključite i odledite naslage ručno.
U tom je slučaju preporučljivo i isprazniti posudu kondenzata koja se nalazi na dnu uređaja.
525387
- Skinite letvu sa podnožja kuhinjskog
elementa.
- Prstima uđite u otvor na veznoj letvi i
oslobodite je.
- Letvu povucite k sebi i skinite je.
- Izvucite posudu kondenzata i ispraznite
je.
17
ČIŠĆENJE UREĐAJA
Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje Uključenje/
isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.
• Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna
sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti površinu!
Vanjštinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice. Aluminijske
i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali blagi deterdžent.
Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za
čišćenje stakla).
Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijeđenim tekućim deterdžentom i mlakom
vodom, kojoj možete dodati malo octa.
• Ispod rashladne ploče koja hladi
unutrašnjost hladnjaka, nalaze se utor i
otvor za otjecanje otopljene vode. Utor i
rupa ne smiju biti začepljeni (npr.
ostacima hrane), stoga ih češće
pregledajte i po potrebi očistite (npr.
plastičnom slamicom).
• Naslage inja, odnosno leda debljine
3-5 mm povećaju potrošnju električne
energije, stoga ih redovito uklanjajte.
Pritom nemojte koristiti oštre predmete,
topila i raspršivače.
• Prašinu sa kondenzatora usišite tako da:
- Skinite letvu sa podnožja kuhinjskog
elementa.
- Prstima uđite u otvor na veznoj letvi i
oslobodite je.
- Letvu povucite k sebi i skinite je.
- Izvucite posudu kondenzata.
- Usisivačem usišite prašinu s
kondenzatora.
- Posudu kondenzata i ukrasnu letvu
vratite obrnutim redoslijedom natrag na
svoje mjesto.
• Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite
namirnice.
525387
18
UKLANJANJE KVAROVA
Uzrok i rješenje
Nakon priključenja na
električni napon uređaj ne
radi:
• Provjerite dali je zidna utičnica pod naponom, i dali je
uređaj uključen.
Rashladni sistem duže
vrijeme djeluje neprekidno:
• Previsoka temperatura okolice.
• Prečesto otvaranje vrata,odnosno predugo otvorena vrata.
• Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među
vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...).
• Stavljena prevelika količina svježih namirnica.
• Nedovoljno hlađenje kompresora i kondenzatora.
Prekomjerno skupljanje
leda na stražnjoj stjenci
unutrašnjosti hladnjaka je
posljedica:
• Prečesto otvaranje vrata,odnosno predugo otvorena vrata.
• Slaganje tople hrane u hladnjak.
• Dodirivanja hrane ili posude sa stražnjom stjenkom
unutrašnjosti hladnjaka.
• Loše brtvljenje vrata.
• Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je, odnosno
zamijenite.
Voda teče iz hladnjaka:
• Začepljen otvor za odvod vode, odnosno odleđena voda
kaplje mimo utora za sakupljanje vode.
• Začepljeni otvor očistite, npr. plastičnom slamčicom.
• Predebelu naslagu leda otopite ručno (pogledati
poglavlje Odleđivanje uređaja).
Otežano otvaranje vrata:
• Ako hoćete ponovno otvoriti upravo zatvorena vrata
uređaja, moglo bi se dogoditi da ćete pritom imati
poteškoće, odnosno osjetiti otpor. Naime, tijekom
otvaranja vrata određena količina hladnog zraka iz
unutrašnjosti izađe iz uređaja, a nadomjesti je topliji zrak
iz prostorije. Ohlađivanjem tog zraka stvori se negativni
tlak (vakuum), koji uzrokuje otpor pri otvaranju vrata.
Nakon nekoliko minuta stanje se normalizira, i vrata
možete otvoriti bez problema.
525387
Smetnja/kvar:
19
Smetnja/kvar:
Uzrok i rješenje
Zamjena žarulje:
• Prije početka zamjene žarulje obvezno prekinite dovod
električne energije u uređaj (izvucite priključni kabel iz
utičnice).
• U utor pokrova žarulje ugurajte izvijač i njime podignite i
skinite pokrov.
• Zamijenite žarulju novom žaruljom grla E 14, iste snage
kao i ona koja je bila tvornički ugrađena, te namjestite
pokrov natrag na svoje mjesto.
• Pregorjelu žarulju nemojte baciti u smeće zajedno s
organskim otpacima.
• Žarulja je potrošni materijal, i naša garancija za nju ne
vrijedi!
• Žarulje korištene u ovom uređaju su posebne žarulje,
namijenjene isključivo uporabi u kućanskim aparatima.
Te žarulje nisu podesne za osvjetljenje prostorija u
stanovanju, odnosno u kućanstvu.
0
1
2
STOP
7
6
Zvučni alarm:
• Na zaprašenost kondenzatora upozori vas zvučni alarm,
kojeg čujete prilikom svakog otvaranja vrata aparata, sve
dok ne otklonite kvar.
• Provjerite kruženje zraka kroz otvore na ukrasnoj
letvi u podnožju, te očistite, odnosno usišite prah s
kondenzatora. Pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE UREĐAJA.
Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti grešku u
djelovanju, obratite se najbližem ovlaštenom servisu i navedite tip, model i serijski broj s
etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
525387
20
INFORMACIJE O ŠUMOVIMA U
UREĐAJU
Hlađenje u rashladno-zamrzivačkim uređajima odvija se pomoću rashladnog sistema
s kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje
određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti
uređaja.
• Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne
tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema
utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
• Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za
uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
- Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
- Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
- Provjerite dali je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke,
boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
• Zbog većeg opterećenja rashladnog sustava zbog čestog otvaranja vrata, odnosno zbog
duže vrijeme otvorenih vrata, ili unosa veće količine namirnica, uključenja intenzivnog
zamrzavanja ili hlađenja, glasnoća šumova u uređaju mogu se privremeno povećati.
PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST
UREĐAJA.
525387
Upute za uporabu uređaja možete naći i na našoj internetskoj stranici: www.gorenje.com /
< http://www.gorenje.com />
21
HPI1566 BIU600
hr (12-15)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement