Gorenje FI4091E1 Ugradbeni uspravni zamrzivač Uputstvo za upotrebu

Gorenje FI4091E1 Ugradbeni uspravni zamrzivač Uputstvo za upotrebu
HR
DETALJNE UPUTE ZA
UPORABU USPRAVNOG
ZAMRZIVAČA
www.gorenje.com
Zahvaljujemo vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali kupnjom
našeg uređaja, koji je zasnovan da vam pojednostavi život. Za lakšu uporabu, k
proizvodu smo priložili i detaljne upute za uporabu i upute za ugradnju koje su
priložene na posebnom listu. Nadamo se da će vam upute pomoći u što bržem
upoznavanju sa značajkama vašeg novog uređaja. Želimo vam obilje užitaka i
zadovoljstva prilikom njegove uporabe.
Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
Zamrzivač je namijenjen zamrzavanju svježih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih
namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).
Posjetite i našu web stranicu na kojoj unosom oznake modela vašeg uređaja koja
je navedena na tipskoj pločici ili na garancijskom listu možete naći detaljan opis
svog uređaja, kao i savjete u vezi uporabe, otklanjanja smetnji u radu, servisne
informacije, upute za uporabu ...
http://www.gorenje.com
!
i
Važna sigurnosna predostrožnost
Opće informacije i savjeti
Očuvanje okoline
Nemojte prati u perilici posuđa
726662
2
SADRŽAJ
4 VAŽNA UPOZORENJA
4
5
8
9
UVOD
PRIJE PRVE UPORABE
VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
VAŽNI PODATCI U VEZI RUKOVANJA UREĐAJEM
BRIGA ZA OKOLINU
10 SAVJETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE KOD KORIŠTENJA
KOMBINIRANIH HLADNJAKA I ZAMRZIVAČA
11 POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
OPIS UREĐAJA
13 OPIS UREĐAJA
15 UPRAVLJANJE UREĐAJA
18 UNUTARNJA OPREMA UREĐAJA
19 ZAMRZAVANJE I ČUVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
ČUVANJE I
ZAMRZAVANJE
NAMIRNICA
19 Postupak zamrzavanja
20 Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica
21 Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica
21 Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica
21 Odleđivanje zamrznutih namirnica
22 ODLEĐIVANJE UREĐAJA
23 ČIŠĆENJE UREĐAJA
ODLEĐIVANJE
I ČIŠĆENJE
UREĐAJA
OSTALO
24 OTKLANJANJE KVAROVA
726662
25 INFORMACIJE O ŠUMOVIMA
3
VAŽNA UPOZORENJA
i
PRIJE PRVE UPORABE
Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute
za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za
njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene
različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu
sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj
možda nema.
Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju
možebitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.
Upute sadrže i inačicu zamrzivača NO FROST, kojeg
odlikuje ugrađeni ventilator i automatsko odleđivanje (imaju
određeni modeli).
Provjerite možebitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju.
Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome
obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.
Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u
uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti
mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta
na rashladni sustav.
726662
4
!
VAŽNE SIGURNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
UPOZORENJE Opasnost požara/zapaljive tvari.
Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju
biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.
UPOZORENJE Za priključenje naprave na električnu
instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti
prenosive uređaje za napajanje.
Prije čišćenja uređaj obvezno isključite iz električne
instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).
UPOZORENJE Ako je priključni kabel oštećen: da bi izbjegli
moguće opasnosti od električnog udara, oštećeni kabel
mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser, ili neka druga
slično osposobljena osoba.
UPOZORENJE Kod instalacije naprave vodite računa da
priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.
Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. LED rasvjetu
nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s
visokim naponom!
!
!
UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite
električne naprave, osim onih koje preporučuje
proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.
UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička
pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje
proizvođač.
UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed
nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u
skladu s uputama.
726662
!
5
Opasnost ozeblina
Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također
izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može
prouzročiti ozebline.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
Ovu napravu neka ne koriste osobe (uključivši i djecu)
smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao
ni osobe bez iskustava i poznavanja naprave, osim ako su
pod nadzorom i ako dobiju odgovarajuće upute za uporabu
naprave od strane osoba, odgovornih za njihovo zdravlje.
Djecu uvijek kontrolirajte pri uporabi uređaja i nemojte
dozvoliti da ga koriste kao igračku.
Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora
odgovorne osobe.
Ambalažu koja je namijenjena zaštiti uređaja odnosno
njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite
izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno
ugušenja.
Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni
kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti.
Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost
uređaja i tamo se zatvori.
Samo za europsko tržište
Djeca, starija od osam godina, kao i osobe smanjenih
fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s
nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj
isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako
su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno
razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.
726662
6
Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.
Također nemojte dozvoliti djeci da sudjeluju u čišćenju
uređaja ili obavljanju radova na održavanju uređaja bez
odgovarajućeg nadzora odraslih.
Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u
rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.
Upozorenje u vezi rashladnog sredstva
726662
Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak
zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do
oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina
nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!
Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju,
isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!
7
VAŽNI PODATCI U VEZI RUKOVANJA
UREĐAJEM
UPOZORENJE Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu
i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:
– kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u
drugim radnim okruženjima;
– seoska gospodarstva, za uporabu gostiju hotela, motela i
drugih smještajnih objekata,
– objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom,
– dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu
maloprodajne jedinice.
i UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju,
odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i
prohodni.
Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti
izložen padalinama.
U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su
limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.
Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite
ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne
energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata
pritvorena.
U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte
otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati.
Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti,
ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuvni
uređaj).
726662
8
Tehnički podatci o uređaju
Naljepnica s osnovnim podatcima nalazi se u unutrašnjosti
uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto
zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o
klimatskom razredu.
Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne
odgovara, zamijenite je s priloženom.
BRIGA ZA OKOLINU
Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale
koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno
preraditi, deponirati ili uništiti.
!
Zbrinjavanje odsluženog uređaja
U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim
sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.
Prije toga:
• isključite uređaj iz električne mreže;
• nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.
i UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i
uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite
izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time
ćete spriječiti zagađivanje okoline.
726662
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim
proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima.
Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske
opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite
sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje
ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih
uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi
obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj
službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.
9
i SAVJETI ZA ŠTEDNJU
ENERGIJE KOD KORIŠTENJA
KOMBINIRANIH HLADNJAKA
I ZAMRZIVAČA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
726662
10
Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
Povremeno provjerite dali zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
Kondenzator, montiran na stražnjoj strani uređaja, mora stalno biti čist (vidi
poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja").
Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim
oblicima pakiranja.
Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno
izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
Klasični zamrzivač odmrznite kad naslaga leda na površini zamrzivačkog
odjeljka dostigne debljinu od 3-5 milimetara.
Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana
složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv
način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).
Kod uređaja s ventilatorom pazite da ne zatrpate ili zatvorite ventilatorske
otvore.
Isključite ventilator ili ionizator ako ih ne trebate, jer troše dodatnu električnu
energiju.
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
IZBOR PROSTORIJE
•
Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno
djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj
tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim
osnovnim podacima o uređaju.
Razred
SN (subnormalan)
N (normalan)
ST (suptropski)
T (tropski)
i
•
•
•
Temperatura
od +10 °C do +32 °C
od +16 °C do +32 °C
od +16 °C do +38 °C
od +16 °C do +43 °C
Relativna vlažnost
75%
Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti
ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.
Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti
dostupan!
Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijevaju toplotu, primjerice
uz štednjak, radijator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga
nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje
3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje
30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka
potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.
Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog
sredstva mora biti na raspolaganju najmanje 1m3 prostora. Količina rashladnog
sredstva navedena je na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
•
U podnožju kuhinjskog elementa namijenjenog ugradnji vašeg integriranog
uređaja, mora biti napravljen otvor velik najmanje 200 cm2 za ulaz zraka za
hlađenje. Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne prekrijete gornje
otvore kanala za prozračivanje.
Nepridržavanje gornjeg upozorenja može prouzročiti kvar na uređaju.
726662
Upozorenje:
Kod načina ugradnje uređaja u elemente namještaja na način da su postavljeni
jedan uz drugoga (tzv. 'side by side'), ugradnja mora biti takva da je svaki
pojedini uređaj u svom kuhinjskom elementu.
Potrebno je dodatno kupiti servisni komplet protiv rošenja, i priključni kabel za
njegovo priključenje. Za priključenje servisnog kompleta potrebna je dodatna
utičnica.
Zbog sigurnosti, servisni komplet smije ugraditi isključivo ovlašteni serviser!
11
PRIKLJUČENJE UREĐAJA
•
•
Uređaj priključite na električnu
mrežu koristeći priključni kabel.
Zidna utičnica mora biti opremljena
kontaktom za uzemljenje
(sigurnosna utičnica). Propisan
nazivni napon i frekvencija
navedeni su na etiketi s osnovnim
podatcima o uređaju.
Priključenje na električnu mrežu
i uzemljenje uređaja moraju
biti napravljeni prema važećim
standardima i propisima. Uređaj
može podnijeti i kratkotrajna
odstupanja nazivnog napona, no
ne više od -6 % do +6 %.
PREINAKA SMJERA OTVARANJA VRATA I UGRADNJA
UREĐAJA U KUHINJSKI ELEMENT
Postupak preinake smjera otvaranja vrata i ugradnje uređaja u kuhinjski element
opisan je u odvojenim uputama za ugradnju koje se nalaze priložene u vrećici s
uputama za uporabu!
726662
12
OPIS UREĐAJA
NoFrost aparat
5
4
1 Upravljačka konzola
2 Zamrzivačka jedinica
NO FROST
3 LED rasvjeta
4 Pretinci za
zamrzavanje i čuvanje
5 Prostor za
zamrzavanje i čuvanje
s vratašcima
Najbolje mesto za
zamrzavanje svježe
hrane.
726662
1
2
3
13
Klasični aparat
1
2
726662
14
1 Upravljačka konzola
2 Pretinci za
zamrzavanje i čuvanje
Najbolje mesto za
zamrzavanje svježe
hrane.
UPRAVLJANJE UREĐAJA
NoFrost aparat
B
A
B
A
Klasični aparat
A Gumb za uključenje i isključenje uređaja, odnosno za ugađanje temperature
u uređaju; tim gumbom upravljate i funkciju ECO kao i intenzivno zamrzavanje.
B Indikator temperature
Prikazuje trenutno ugođenu temperaturu u rashladnom dijelu uređaja
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE UREĐAJA
Uključenje: gumb A okrećite u smjeru
kazaljki na satu.
726662
Isključenje: gumb A okrećite u
suprotnom smjeru od kazaljki na
satu, tako da položaj strjelice bude na
oznaci
(pažnja: uređaj je I dalje pod
električnima naponom).
15
ODABIR TEMPERATURE U UREĐAJU
i
• Nakon uključenja može proteći i više sati da uređaj postigne ugođenu
temperaturu, stoga vam savjetujemo da prije toga ne ubacujete namirnice
u uređaj.
• Željenu temperaturu ugađate vrteći
gumb A u smjeru kazaljki na satu.
• Preporučljiva pozicija gumba A je na
položaju eco. (kao što to prikazuje
slika).
• Tada je temperatura u zamrzivaču
oko –18 °C.
• Promjena temperature okoline utječe na temperaturu u uređaju. Sukladno
tome prilagodite i položaj gumba A. Položaji prema znače nižu temperaturu
u uređaju (hladnije), a položaji prema znače višu temperaturu (toplije).
726662
16
INTENZIVNO ZAMRZAVANJE
• Preporučujemo da postavku koristite kod prvog uključenja uređaja, zatim
prije čišćenja, kao i 24 sata prije zamrzavanja veće količine namirnica. Time
ćete osigurati da se namirnice brže ohlade, odnosno zamrznu, I tako sačuvaju
vitamine, minerale, hranjivu vrijednost i okus, I da ostanu svježa duže vrijeme.
• Uključenje intenzivnog
zamrzavanja: gumb A okrenite u
.
položaj
• Kada je intenzivno zamrzavanje
uključeno, na indikatoru B svijetli
prikaz FF.
• Kada uključite intenzivno
zamrzavanje, uređaj radi na najvišem
stupnju svog kapaciteta, stoga
njegov rad može određeno vrijeme
biti nešto glasniji.
• Nakon završenog intenzivnog zamrzavanja gumb A okrenite natrag na traženu
vrijednost.
726662
Ako postavku ne isključite ručno, ona će se sama isključiti automatski nakon
približno dva dana. Temperatura se vraća na posljednju ugođenu vrijednost (na
zaslonu B prikaže se posljednja ugođena vrijednost, dok položaj gumba ostane
na
).
17
UNUTARNJA OPREMA UREĐAJA
(* OPREMA OVISI O MODELU)
POSUDA ZA ČUVANJE (MultiBox)*
• Ukoliko ovo postolje želite koristiti kao nosač jaja, stavite ga izravno na dno
police vrata.
• Ako pak hoćete postolje koristiti kao posudu za pripremu leda, u izdubine ulijte
vodu i posudu vodoravno stavite u zamrzivač.
726662
18
ZAMRZAVANJE I ČUVANJE
ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
POSTUPAK ZAMRZAVANJA
i
Maksimalna količina svježih namirnica koje smijete
odjednom složiti u uređaj, navedena je na etiketi s
osnovnim podacima o uređaju. Ukoliko je količina veća, i
kakvoća zamrzavanja je lošija, a pogorša se i kakvoća već
zamrznutih namirnica.
• Ukoliko želite iskoristiti cjelokupnu zapreminu zamrzivača, možete izvaditi
sve pretince. Hranu složite izravno na police i na dno zamrzivača. Kod NO
FROST uređaja energetskog razreda A+++ ostavite donji pretinac u uređaju.
• Otprilike 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica aktivirajte postavku
intenzivnog zamrzavanja:
- gumb A okrenite u položaj
.
Nakon tog vremena ravnomjerno rasporedite svježe namirnice u pretince koji su
namijenjeni zamrzavanju.
Svježe namirnice ne smiju dodirivati već zamrznute paketiće!
• Za zamrzavanje manjih količina svježih namirnica (1-2 kg), pokretanje postavke
intenzivnog zamrzavanja nije potrebno.
• Nakon 24 sata namirnice možete premjestiti u ladicu za čuvanje, te po potrebi
ponoviti postupak zamrzavanja.
• Nakon završenog zamrzavanja gumb A okrenite natrag na željenu postavku.
726662
Uređaji s elektronskim upravljanjem: ukoliko gumb ne okrenete ručno,
intenzivno hlađenje će se isključiti automatski nakon približno dva dana.
Temperatura se vraća na posljednju podešenu postavku.
19
VAŽNA UPOZORENJA ZA ZAMRZAVANJE
SVJEŽIH NAMIRNICA
i
U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za to
podesne, i koje dobro podnose niske temperature. Namirnice
neka budu kvalitetne i svježe.
Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te
ih pravilno zapakirajte.
Pakovanje ne smije propuštati zrak i vlagu, što bi uzrokovalo
isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.
Pakirane namirnice označite podacima o vrsti i količini
namirnica, te datumom zamrzavanja.
Naročito je važno da se namirnice što prije zamrznu, stoga
preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice
prije zamrzavanja ohladite
SPRJEČAVANJE KONTAMINACIJE NAMIRNICA
Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:
• Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u
dijelovima uređaja.
• Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni
odvodni sustav.
• Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i
ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.
726662
20
ČUVANJE INDUSTRIJSKO ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
• Uvijek poštujte upute proizvođača glede roka čuvanja i upotrebe namirnica. Na
ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vrijeme i temperatura
čuvanja.
• Birajte samo odgovarajuće zapakirane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i
pohranjene u zamrzivačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
• Ne kupujte namirnice pune inja, jer je to znak da su bile već odmrzavane i da je
njihova kakvoća lošija.
• Tijekom prijenosa iz trgovine namirnice zaštitite pred odmrzavanjem, jer im
svako povećanje temperature skraćuje vrijeme čuvanja i pogoršava njihovu
kakvoću.
VRIJEME ČUVANJA ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
PREPORUČLJIVA RAZDOBLJA DRŽANJA NAMIRNICA U
ZAMRZIVAČU
Namirnica
voće, govedina
povrće, teletina, perad
divljač
svinjetina
mljeveno meso
kruh, kolači, gotova jela, nemasna riba
iznutrice
dimljene kobasice, masna riba
Razdoblje
od 10 do12 mjeseci
od 8 do 10 mjeseci
od 6 do 8 mjeseci
od 4 do 6 mjeseci
4 mjeseca
3 mjeseca
2 mjeseca
1 mjesec
ODLEĐIVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
726662
Napola odmrznute, odnosno odmrznute namirnice potrošite što prije.
Hladnoća naime namirnice konzervira, ali ne uništava mikroorganizme, koji se
nakon odmrzavanja ubrzano aktiviraju i brzo pokvare namirnice. Djelomično
odmrzavanje smanjuje hranjivu vrijednost namirnica, a naročito voća i povrća, te
već pripremljene hrane.
21
ODLEĐIVANJE UREĐAJA
ODLEĐIVANJE KLASIČNOG ZAMRZIVAČA
• Zamrzivač odmrznite kad se nakupi približno 3-5 mm debela naslaga inja,
odnosno leda.
• Oko 24 sata prije odmrzavanja aktivirajte postavku intenzivno zamrzavanje da
se namirnice dodatno ohlade.
Nakon tog vremena, izvadite namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih pred
odmrzavanjem.
• Uređaj isključite (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje uređaja) i izvucite
priključni kabel iz utičnice.
• Za odleđivanje nemojte koristiti raspršivače za odmrzavanje, jer bi mogli
istopiti plastične dijelove uređaja, a štetni su i za zdravlje.
• Za uklanjanje inja ili leda ne smijete koristiti noževe niti druge slične oštre
predmete, jer njima možete oštetiti cijevi rashladnog sustava.
• Odleđivanje možete pospješiti stavljanjem lonca vruće vode na staklenu policu.
• Očistite i osušite unutrašnjost aparata (pogledati poglavlje »Čišćenje uređaja“).
ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA NO FROST
• Odmrzavanje zamrzivača NO FROST je automatsko. Povremeno pojavljivanje
naslaga inja nestane automatski.
• Pojava leda, odnosno naslage inja u zamrzivaču mogu biti posljedica
nenormalne uporabe uređaja (prečesto otvaranje vrata, predugo otvorena
vrata, loše zatvorena vrata …). U tom slučaju uređaj isključite, izvadite
namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih od odleđivanja. Unutrašnjost zamrzivača
očistite i osušite. Prije nego što namirnice složite natrag u zamrzivač, uključite
uređaj i odaberite podesne postavke.
726662
22
ČIŠĆENJE UREĐAJA
!
Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje
Uključenje/isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.
• Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže
abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti
površinu!
Vanjštinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.
Aluminijske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali
blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim
sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla).
Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol.
Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijeđenim tekućim deterdžentom
i mlakom vodom, kojoj možete dodati malo octa.
• Dijelove unutarnje opreme uređaja nemojte nikad prati u perilici posuđa
jer bi ih na taj način mogli oštetiti!
726662
• Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.
23
OTKLANJANJE KVAROVA
Smetnja:
Uzrok odnosno otklanjanje
Nakon priključenja na
električni napon uređaj
ne radi:
• Provjerite je li zidna utičnica pod naponom, i da li
je uređaj uključen.
Rashladni sistem
duže vrijeme djeluje
neprekidno:
• Previsoka temperatura okolice.
• Prečesto otvaranje vrata odnosno predugo
otvorena vrata.
• Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo
među vratima, obješena vrata, oštećena brtva –
pregledajte brtvu – itd.).
• Stavljena prevelika količina svježih namirnica.
• Nedostatno hlađenje kompresora i kondenzatora.
Provjerite kruženje zraka iza uređaja, te očistite
kondenzator.
Pojava leda
odnosno naslaga
inja u unutrašnjosti
zamrzivača je
posljedica:
• prečestog otvaranja vrata, odnosno predugo
otvorenih vrata,
• loše zatvorenih vrata,
• lošeg brtvljenja vrata.
• Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je,
odnosno zamijenite.
Otežano otvaranje
vrata:
• Ako hoćete ponovno otvoriti upravo zatvorena
vrata uređaja, moglo bi se dogoditi da ćete pritom
imati poteškoće, odnosno osjetiti otpor. Naime,
tijekom otvaranja vrata određena količina hladnog
zraka iz unutrašnjosti izađe iz uređaja, a nadomjesti
je topliji zrak iz prostorije. Ohlađivanjem tog zraka
stvori se negativni tlak (vakuum), koji uzrokuje
otpor pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta
(5-10) stanje se normalizira, i vrata možete otvoriti
bez problema.
LED rasvjeta ne radi:
• Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera.
• LED rasvjetu nemojte popravljati sami, jer možete
doći u dodir s visokim naponom!
Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti
grešku u radu, obratite se najbližem ovlaštenom servisu, navodeći tip, model i
serijski broj s etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
726662
24
INFORMACIJE O ŠUMOVIMA
Hlađenje u kombiniranim uređajima za hlađenje i zamrzavanje odvija se pomoću
rashladnog sustava opremljenog kompresorom (kod određenih modela
potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova
jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.
• Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja
rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije
znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena,
glasnost tih šumova se smanji.
• Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi,
koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
- Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
- Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
- Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju
limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
• Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg
opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme
otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja
funkcije intenzivnog zamrzavanja.
726662
PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE KOJE NE UTJEČU NA
FUNKCIONALNOST UREĐAJA.
25
726662
26
FREEZER BI540-F2 ESS
hr (03-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement