Gorenje WCM702PW Aparat de facut waffe si briose Ръководство за употреба

Gorenje WCM702PW Aparat de facut waffe si briose Ръководство за употреба
Aparat za peko vafljev in kolaèkov
Aparat za vafle i kolaèiæe
Aparat za vafle i galete
Àïàðàò çà âàôëè è ìàôèíè
Waffle and cupcake maker
Gofrownica do gofrów i babeczek
Aparat de copt vafe si briose
Spotøebiè na výrobu vaflí a malých koláèkù
Spotrebiè na výrobu vaflí a malých koláèikov
Âàôåëüíèöÿ 2 â 1
Gofri és cupcake sütõ
Ìàøèíà çà ãîôðåòè è êúïêåéê
Âàôåëüíèöà ñî ñìåííûìè ôîðìàìè
Waffeleisen mit Muffin-/Cupcake-Einsatz
WCM702PW
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Upatstvo za upotreba
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Manual de instrucþiuni
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Iíöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Használati utasítás
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Gebrauchsanleitung
SI
BIH HR
SRB - MNE
MK
GB
PL
RO
CZ
SK
UA
HU
BG
RU
DE
1
2
SI
Navodila za uporabo ................................. 4
HR, BIH
Upute za uporabu .................................... 6
SRB - MNE
Uputstva za upotrebu .............................. 8
MK
Упатства за употреба............................ 10
GB
Instruction manual .................................. 12
PL
Instrukcja obsługi ................................... 14
RO
Manual de instrucţiuni ............................ 16
CZ
Návod k obsluze ..................................... 18
SK
Návod na obsluhu ................................... 20
UA
Iнструкція з експлуатації ...................... 22
HU
Használati útmutató ................................ 24
BG
Инструкции за употреба....................... 26
RU
Инструкция по зксплуатации .............. 28
DE
Gebrauchsanleitung ............................... 30
3
SI
SPLOŠNI OPIS (Sl. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Aparat je namenjen pripravi hrane. Ne
uporabljajte ga v druge namene, niti ga
na noben način ne predelujte.
• Aparat je namenjen izklučno uporabi v
gospodinjstvu.
• Pazite, da se priključna vrvica ne dotika
nobenega dela aparata, ki se med
delovanjem segreje.
• Pred uporabo kuhalni plošči dobro
očistite.
• Na aparat lahko montirate le popolnoma
suhi kuhalni plošči.
• Aparata ne nameščajte na takšno mesto,
kjer ga lahko dosežejo otroci. Niti ga ne
puščajte brez nadzora, ko je vklopljen.
• Aparat vedno izključite iz električnega
omrežja:
-preden ga shranite ali preden snamete
kuhalne plošče,
-pred čiščenjem ali vzdrževanjem,
-po uporabi.
• Vedno uporabljajte odobrene podaljške.
• Aparata ne uporabljajte zunaj.
• Da aparat izključite, ne potegnile
priključne vrvice, ampak za vtič.
• Aparat vklopite le, ko sta nameščeni
kuhalni plošči.
• Aparata ne potapljajte v vodo.
• Preden aparat shranite, se mora
popolnoma ohladiti.
• Vročih plošč se ne dotikajte s kovinskimi
predmeti, da ne poškodujete prevleke.
• Poškodovani omrežni kabel sme
zamenjati le servis Gorenje, Gorenjev
pooblaščeni servis, ali strokovno
usposobljena oseba, da se s tem
izognete nevarnosti.
ROČAJ
INDIKATOR DELOVANJA
INDIKATOR SEGREVANJA
ZGORNJA GRELNA PLOŠČA
SPODNJA GRELNA PLOŠČA
OHIŠJE
ZAPIRALO
VARNOSTNA OPOZORILA
Važno opozorilo!
Aparat se med delovanjem segreva Nevarnost opeklin! Pred shranjevanjem
počakajte, da se aparat popolnoma
ohladi!
Ko aparat deluje, se njene zunanje
površine močno segrejejo. Če bi bilo
potrebno, uporabite ročaje, ali si
nadenite rokavice.
• Pred prvo uporabo aparata pozorno
preberite navodila, da boste dosegli
najboljše rezultate in se izognili
napakam.
• Aparata ne priklapljajte na zunanje
časovno stikalo ali sistem za daljinsko
upravljanje, da ne
povzročite nevarnosti.
• Otroci stari osem let in več ter osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in
umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim
znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo
ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če
so prejele ustrezna navodila glede varne
uporabe aparata in če razumejo
nevarnosti, ki so povezane z uporabo
aparata.
• Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in
pazite, da se z njim ne bodo igrali.
• Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
naprave razen če so stari 8 let in več in
so nadzorovani.
• Poskrbite, da aparati in priključna vrvica
ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od
8 let.
4
Ta oprema je označena v skladu z
evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
zbiranje in ravnanje z odpadno električno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
POSTAVITEV APARATA
• Pred prvo uporabo preverite, da se aparat ni
poškodoval med transportom.
• Aparat postavite na ravno površino, na takšno
mesto, da ga otroci ne dosežejo, ker med
delovanjem razvije visoke temperature.
• Preden aparat priključite na električno omrežje
preverite:
• da priključena napetost odgovarja napetosti, ki je
navedena na napisni ploščici,
• da je moč omrežne vtičnice najmanj 10A,
• daje omrežna vtičnica primerna za vtič, ki je na
aparatu, če ne jo zamenjajte,
• da je omrežna vtičnica ozemljena. Proizvajalec ne
odgovarja za škodo, ki izhaja iz neupoštevanja te
zahteve.
• Pred prvo uporabo aparat vklopite in pustite,
da se brez hrane segreva najmanj 10 minut. Pri
tem se razvija neprijeten vonj po novem zato
odprite okno, da prostor prezračite.
ČIŠČENJE
• Pred čiščenjem prekinite dovod električne energije
in pustite, da se aparat ohladi.
• Odprite aparat in plošče očistite z vlažno krpo.
• Zunanjost aparata očistite z vlažno krpo. Ne
uporabljajte agresivnih sredstev ali trših
materialov, ker boste poškodovali zunanjost
aparata.
SHRANJEVANJE
Navijte priključni kabel okoli dela za shranjevanje
kabla, ter ga postavite v vodoravno ali navpično
lego, ter shranite na suhem mestu, izven dosega
otrok.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
UPORABA APARATA
• Zaprite aparat in vstavite vtikač v stensko vtičnico.
Ko je aparat vklopljen se zasvetita oba indikatorja.
• Ko indikator segrevanja preneha svetiti, je aparat
pripravljen za uporabo.
• Odprite aparat in na spodnjo ploščo položite
hrano.
• Zaprite pokrov in ga zaklenite.
• Po 3-6 minutah odprite pokrov in preverite ali je
hrana zlatorjavo zapečena. Čas peke je odvisen
od osebnega okusa in sestavin.
• Hrano odstranite z leseno kuhljo ali plastično
vilico, da ne boste poškodovali premaza na
površinah plošč.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra
ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca
ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
ŽELIMO VAM OBILO ZADOVOLJSTVA PRI
UPORABI APARATA GORENJE!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
ODSTRANJEVANJE GRELNIH PLOŠČ
•
•
•
•
Aparat izklopite iz električnega omrežja.
Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
Aparat odprite.
Premaknite zaskočko in izvlecite grelno ploščo.
5
HR
Opći opis (Sl. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Pobrinite se također da uređaj i priključni
kabel ne budu na domašaju djece mlađe
od 8 godina.
• Uređaj je namijenjen za pripremu hrane.
Nemojte ga koristiti u nikakve druge
svrhe, i nemojte ga preinačivati na bilo
koji način.
• Uređaj je namijenjen isključivo za
uporabu u kućanstvu.
• Pazite da priključni kabel ne dodiruje
dijelove uređaja koji se tijekom njegova
djelovanja zagrijavaju.
• Prije uporabe temeljito očistite grijaće
ploče.
• Na uređaj smijete montirati grijaće ploče
samo ukoliko su potpuno suhe.
• Uređaj nemojte stavljati ili ga držati na
takvim mjestima koja su na dohvatu ruke
djeci. Također, uključeni uređaj nemojte
ostavljati da radi bez nadzora.
• Uređaj uvijek isključite iz električne
instalacije:
- prije no što ga odložite ili prije no što
počnete skidati grijaće ploče;
- prije čišćenja ili bilo kakvog
održavanja;
- nakon svake uporabe.
• Uvijek koristite isključivo odobrene
produžne kabele.
• Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
• Prilikom vađenja priključnog kabela iz
utičnice uvijek uhvatite rukom za
utikač i nikad nemojte vući priključni
kabel.
• Uređaj smijete uključiti u rad samo kad
su obje grijaće ploče na svom mjestu.
• Uređaj ne smijete uranjati u vodu.
• Prije no što spremite uređaj, dopustite da
se posve ohladi.
• Nemojte dodirivati vruće ploče metalnim
premetima, jer time možete oštetiti
osjetljivu zaštitnu prevlaku.
DRŠKA
SIGNALNA LAMPICA DJELOVANJA
SIGNALNA LAMPICA ZAGRIJAVANJA
GORNJA GRIJAĆA PLOČA
DONJA GRIJAĆA PLOČA
KUĆIŠTE
ZATVARAČ
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
Važno upozorenje!
Tijekom djelovanja uređaj se jače
zagrijava – postoji opasnost od
opeklina. Prije spremanja pričekajte da
se uređaj potpuno ohladi!
Kad je uređaj u radu jače se zagriju i
njegove vanjske površine. Ukoliko je
potrebno koristite drške, ili nataknite
kuhinjske rukavice.
• Prije prve uporabe uređaja detaljno
pročitajte i proučite korisnički
priručnik s uputama za uporabu. Time
ćete postići najbolje rezultate, i izbjeći
možebitne greške i opasnosti.
Uređaj nemojte priključivati na bilo kakve
vanjske vremenske prekidače (timer) ili
neke druge sustave za daljinsko
upravljanje, jer bi time mogli
prouzrokovati opasnost.
• Aparat smiju upotrebljavati djeca starija
od 8 godina i osobe s ograničenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te nedostatnim
iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom
uporabom pećnice. U tom im slučaju
treba omogućiti razumijevanje
potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu
kako biste osigurali da se ne igraju sa
aparatom.
• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju
provoditi djeca, osim ako imaju najmanje
8 godina te su pod strogim nadzorom.
6
• Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda,
oštećen ili neispravan priključni kabel
smije zamijeniti samo servis Gorenja,
njegov ovlašteni serviser, ili neka druga
odgovarajuće osposobljena osoba.
SKIDANJE GRIJAĆIH PLOČA
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne instalacije.
Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
Uređaj otvorite.
Pomaknite zatvarač i izvucite grijaću ploču.
Ovaj uređaj označen je sukladno
europskoj Direktivi 2012/19/EU glede
otpadne električne i elektronske opreme
(engl. skraćenica WEEE). Te smjernice
opredjeljuju zahtjeve za zbrinjavanje i
reciklažu otpadne električne i elektronske
opreme, koji se primjenjuju u čitavoj
Europskoj Uniji.
POSTAVLJANJE UREĐAJA
• Prije prve uporabe provjerite dali se uređaj možda
oštetio tijekom transporta.
• Uređaj stavite na ravnu površinu, na takvo mjesto
koje djeca ne mogu dosegnuti, jer tijekom
djelovanja razvija vrlo visoke temperature.
• Prije no što uređaj priključite na električnu
instalaciju provjerite:
- dali priključni napon vaše kućne instalacije
odgovara naponu navedenom na pločici s
podacima;
- dali je snaga mrežne utičnice najmanje 10A;
- dali je mrežna utičnica prikladna za utikač
montiran na priključnom kabelu uređaja; ukoliko
nije, morate je zamijeniti;
- dali je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač
ne može odgovarati za štetu koja bi nastala
zbog zanemarivanja ovo zahtjeva.
• Prije prve uporabe uređaj uključite i ostavite
ga da se bez hrane zagrijava najmanje 10
minuta. Pri tome ćete osjetiti da se razvija
neprijatan vonj 'po novom' stoga otvorite
prozor i prostoriju dobro provjetrite.
ČIŠĆENJE
• Prije čišćenja prekinite dovod električne energije u
uređaj i ostavite da se uređaj ohladi.
• Otvorite uređaj i ploče očistite vlažnom krpom.
• Vanjštinu uređaja očistite vlažnom krpom.
Nemojte koristiti agresivna sredstva niti tvrđe
materijale, jer ćete oštetiti vanjski dio kućišta
uređaja.
ČUVANJE
Navijte priključni kabel oko dijela za slaganje kabla,
te postavite uređaj u vodoravan ili okomit položaj, te
ga odložite na suho mjesto, gdje ćete ga držati izvan
domašaja djece.
OKOLINA
Nakon isteka životnog vijeka uređaj nemojte odbaciti
zajedno s običnim kućanskim otpacima, nego ga
zbrinite predavši ga službenom zbirnom mjestu za
recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju životne
sredine.
RUKOVANJE UREĐAJEM
GARANCIJA I SERVIS
• Zatvorite uređaj i utikač ukopčajte u zidnu utičnicu.
Kad je uređaj uključen, upaljene su obje signalne
lampice (oba pokazivača).
• Kad pokazivač zagrijavanja prestane svijetliti,
uređaj je pripremljen za uporabu.
• Otvorite uređaj, i na donju ploču stavite hranu.
• Zatvorite pokrov i zabravite ga.
• Nakon 3-6 minuta otvorite pokrov i provjerite dali
je hrana zlatnožuto zapečena. Vrijeme pečenja
ovisno je isključivo o osobnom ukusu i o
sastojcima.
• Hranu izvadite koristeći drvenu lopaticu (kuhaču)
ili plastičnu viljušku, izbjegavajući time oštećenje
premaza na površinama grijaćih ploča.
Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u
vezi uređaja, ili ako naiđete na neki problem u vezi
njegova rada, obratite se Centru za korisnike
Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra
naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi
u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema
Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem
lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite Servisni
odjel Gorenje za male kućanske aparate.
ŽELIMO VAM OBILJE UŽITAKA PRILIKOM
UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA ZA
KUHANJE.
Pridržavamo pravo na izmjene.
7
SRB - MNE
Opšti opis (Sl. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
najmanje 8 godina i koja nisu pod
nadzorom.
• Postarajte se takođe da aparat i
priključni kabl ne budu na domašaju
dece mlađe od 8 godina.
• Aparat je namenjen pripremi hrane.
Nemojte ga koristiti u nikakve druge
svrhe, i nemojte ga prepravljati na bilo
koji način.
• Aparat je namenjen isključivo za
upotrebu u domaćinstvu.
• Pazite da priključni kabl ne dodiruje
delove aparata koji se tokom njegova
delovanja zagrevaju.
• Pre upotrebe temeljito očistite grejne
ploče.
• Na aparat smete montirati grejne ploče
samo ukoliko su potpuno suve.
• Aparat nemojte stavljati ili ga držati na
takvim mestima koja su na dohvatu ruke
deci. Takođe, uključeni aparat nemojte
ostavljati da radi bez nadzora.
• Aparat uvek isključite iz električne
instalacije:
- pre no što ga odložite ili pre no što
počnete skidati grejne ploče;
- pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja;
- nakon svake upotrebe.
• Uvijek koristite isključivo odobrene
produžne kablove.
• Aparat nemojte koristiti na otvorenom.
• Prilikom vađenja priključnog kabla iz
utičnice uvek uhvatite rukom za
utikač i nikad nemojte vući priključni
kabel.
• Aparat smete uključiti u rad samo kad su
obe grejne ploče na svom mjestu.
• Aparat ne smete uranjati u vodu.
• Pre no što spremite aparat, dopustite da
se posve ohladi.
• Nemojte dodirivati vruće ploče metalnim
premetima, jer time možete oštetiti
osetljiv zaštitni premaz.
DRŠKA
SIGNALNA LAMPICA RADA
SIGNALNA LAMPICA ZAGREVANJA
GORNJA GREJNA PLOČA
DONJA GREJNA PLOČA
KUĆIŠTE
ZATVARAČ
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Važno upozorenje!
Tokom rada aparat se jače zagrejava –
postoji opasnost od opekotina. Pre
spremanja aparata pričekajte da se
aparat potpuno ohladi!
Kad je aparat u radu jače se ugreju i
njegove spoljne površine. Ukoliko je
potrebno koristite drške, ili stavite
kuhinjske rukavice.
• Pre prve upotrebe aparata detaljno
pročitajte i proučite korisnički
priručnik s uputstvima za upotrebu.
Time ćete postići najbolje rezultate, i
izbeći eventualne greške i opasnosti.
Aparat nemojte priključivati na bilo kakve
spoljne vremenske prekidače (tajmere) ili
neke druge sisteme za daljinsko
upravljanje, jer bi time mogli uzrokovati
opasnost.
• Deca mlađa od 8 godina moraju se
udaljiti, osim ako su pod stalnim
nadzorom.
• Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su
napunila najmanje 8 godina i osobe sa
smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod
nadzorom ili su dobili uputstva koja se
odnose na upotrebu ovog uređaja na
bezbedan nacin i razumeju povezane
opasnosti.
• Deca se moraju nadgledati da biste bili
sigurni da se ne igraju uređajem.
• Čiščenje I korisničko održavanje ne
smeju obavljati deca koja nisu napunila
8
• Da bi izbegli opasnosti od povreda,
oštećen ili neispravan priključni kabl sme
zameniti isključivo servis Gorenja, njegov
ovlašćeni serviser, ili neko drugo
odgovarajuće osposobljeno lice.
SKIDANJE GREJNIH PLOČA
•
•
•
•
Aparat isključite iz električne instalacije.
Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
Aparat otvorite.
Pomerite zatvarač i izvucite grejnu ploču.
Ovaj aparat označen je u skladu s
evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi
otpadne električne i elektronske opreme
(engl. skraćenica WEEE). Te smernice
opredeljuju zahteve za odlaganje i
reciklažu otpadne električne i elektronske
opreme, koji se primenjuju u celokupnoj
Evropskoj Uniji.
POSTAVLJANJE APARATA
• Pre prve upotrebe proverite dali se aparat možda
oštetio tokom transporta.
• Aparat stavite na ravnu površinu, na takvo mesto
koje deca ne mogu doseći, jer tokom delovanja
razvija veoma visoke temperature.
• Pre no što aparat priključite na električnu
instalaciju proverite:
- dali priključni napon vaše kućne instalacije
odgovara naponu navedenom na pločici s
podacima;
- dali je snaga mrežne utičnice najmanje 10A;
- dali je mrežna utičnica primerena za utikač
montiran na priključnom kablu aparata; ukoliko
nije, morate je zameniti;
- dali je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač
ne može odgovarati za štetu koja bi nastala
zbog zanemarivanja ovo zahteva.
• Pre prve upotrebe aparat uključite i ostavite ga
da se bez hrane zagreva najmanje 10 minuta.
Pri tome ćete osetiti da se razvija neprijatan
vonj 'po novom', zato otvorite prozor i
prostoriju dobro provetrite.
ČIŠĆENJE
• Pre čišćenja prekinite dovod električne energije u
aparat i ostavite aparat da se ohladi.
• Otvorite aparat i ploče očistite vlažnom krpom.
• Spoljašnjost aparata očistite vlažnom krpom.
Nemojte koristiti agresivna sredstva niti tvrđe
materijale, jer ćete oštetiti spoljni deo kućišta
aparata.
ČUVANJE
Omotajte priključni kabl oko dela za slaganje kabla,
te postavite aparat u horizontalan ili vertikalan
položaj, te ga odložite na suvo mesto, gde ćete ga
držati izvan domašaja dece.
OKOLINA
Nakon isteka životnog veka aparat nemojte odbaciti
zajedno s običnim kućanskim otpacima, nego ga
odvezite na zvanično zbirno mesto za recikliranje.
Time ćete pridoneti očuvanju životne sredine.
RUKOVANJE APARATOM
GARANCIJA I SERVIS
• Zatvorite aparat i utikač ukopčajte u zidnu
utičnicu. Kad je aparat uključen, upaljene su obe
signalne lampice (oba indikatora svetle).
• Kad indikator zagrevanja prestane da svetli,
aparat je pripremljen za upotrebu.
• Otvorite aparat, i na donju ploču stavite hranu.
• Zatvorite poklopac i zabravite ga.
• Nakon 3-6 minuta otvorite poklopac i proverite dali
je hrana zlatnožuto zapečena. Vreme pečenja
ovisno je isključivo o ličnom ukusu i o sastojcima.
• Hranu izvadite koristeći drvenu lopaticu (varjaču)
ili plastičnu viljušku, izbegavajući time oštećenje
premaza na površinama grejnih ploča.
Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u
vezi aparata, ili ako naiđete na neki problem u vezi
njegovog rada, obratite se Centru za korisnike
Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra
naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u
celom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra
za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom
prodavcu Gorenje, ili pozovite Servisno odeljenje
Gorenje za male kućanske aparate.
ŽELIMO VAM MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA ZA
KUVANJE.
Pridržavamo pravo na izmene.
9
MK
Општ опис (слика 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Чистењето и корисничкото
одржувањето не треба да го
изведуваат деца кои не наполниле 8
години и кои не се под надзор.
• Погрижете се апаратот и приклучниот
кабел да не бидат досегливи на деца
помлади од 8 години.
• Апаратот е наменет за приготвување
храна. Не употребувајте го за други
намени, ниту на никој начин не
преправајте го.
• Апаратот е наменет исклучиво за
употреба во домаќинство.
• Внимавајте да приклучниот кабел не
допира ниту еден дел од апаратот, кој
за време работење се загрева.
• Пред употреба двете плочи за
готвење добро да ги исчистите.
• На апаратот можете да монтирате
само потполно суви плочи за готвење.
• Апаратот не наместувајте го на такво
место, каде можат да го досегнат
деца. Ниту не го оставајте без надзор,
кога е вклучен.
• Апаратот секогаш да го исклучите од
електричната мрежа:
-пред да го ставите на чување или
пред да ги отстраните плочите за
готвење,
-пред чистење или одржување,
-по употреба.
• Секогаш употребувајте одобрени
продолжени кабли.
• Апаратот не употребувајте го на
отворен простор.
• За исклучување на апаратот, не
влечете за приклучниот кабел, туку
за втакнувачот.
• Апаратот ќе го вклучите само кога се
наместени двете плочи за готвење.
• Апаратот не потопувајте го во вода.
РАЧКА
ИНДИКАТОР НА РАБОТЕЊЕ
ИНДИКАТОР НА ЗАГРЕВАЊЕ
ГОРНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
ДОЛНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
КУЌИШТЕ
ЗАТВОРАЧ
БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Важно предупредување!
Апаратот за време работење се
загрева – Опасност од изгореница!
Пред да го ставите на чување
почекајте апаратот потполно да се
олади!
Кога апаратот работи, неговите
надворешни површини многу се
загреваат. Ако би било потребно,
употребите ја рачката или ставите си
ракавици.
• Пред првата употреба на апаратот
внимателно прочитајте ги
упатствата, за да постигнете
најдобри резултати и избегнете
грешки.
Апаратот не приклучувајте го на
надворешен временски прекинувач
или систем за далечинско
управување, за да не предизвикате
опасности.
• Овој апарат можат да го користат
деца кои веќе наполниле 8 години,
лица со намалени физички, сетилни
или ментални способности како и
лица кои немаат доволно искуство и
знаење ако се под надзор или биле
обучени како да го користат апаратот
на безбеден начин и ги разбрале
опасностите кои можат да се појават.
Децата мора постојано да се под
надзор за да се осигурате дека тие не
си играат со апаратот.
10
• Пред да го ставите апаратот на
чување, мора потполно да се олади.
• Жешките плочи не допирајте ги со
метални предмети, да не ја оштетите
навлаката.
• Оштетен приклучен кабел смее да
замени само сервис Gorenje, овластен
серви на Gorenje или стручно
оспособено лице, да со тоа избегнете
опасност.
• Отворите го апаратот и на долната плоча
ставите храна.
• Затворите го капакот и заклучите го.
• По 3-6 минути отворите го капакот и проверите
дали е храната златнокафеаво запечена.
Времето за печење е зависно од личниот вкус
и состојките.
• Храната ќе ја отстраните со дрвена лажица или
пластична виљушка, за да не го оштетите
премачкувањето на површините од плочите.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ
ПЛОЧИ
Оваа опрема е означена согласно
европската директива
2012/19/EU за отпадна електрична и
електронска опрема (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивата определува барања за
собирање и постапување со отпадна
електрична и електронска опрема, кои
важат во целата Европска Унија.
•
•
•
•
Апаратот исклучите го од електричната мрежа.
Почекајте апаратот потполно даа се олади.
Отворите го апаратот.
Поместите го резето и извлечете ја грејната
плоча.
НАМЕСТУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
• Пред првата употреба проверите да не се
оштетил апаратот за време транспортот.
• Апаратот ставите го на рамна површина, на
такво место, да е недосеглив за деца, бидејќи
за време работење развива високи
температури.
• Пред да го приклучите апаратот на електрична
мрежа проверите:
• дали приклучниот напон му одговара на
напонот наведен на натписната плочка,
• дали е моќноста на мрежната приклучница
најмалку 10A,
• дали е мрежната приклучница примерна за
втакнувачот што е на апаратот, ако не,
замените ја.
• дали е мрежната приклучница заземјена.
Производителот не одговара за штета што
произлегува од неземање во обѕир на ова
барање.
• Пред првата употреба вклучите го апаратот
и оставите го да се без храна загрева
најмалку 10 минути. Притоа се развива
непријатна миризба по ново, затоа отворите
прозорец да ја проветрите просторијата.
ЧИСТЕЊЕ
• Пред чистење прекините го доводот на
електрична енергија и пуштите апаратот да се
олади.
• Отворите го апаратот и исчистите ги плочите
со влажна крпа.
• Надворешноста на апаратот исчистите ја со
влажна крпа. Не употребувајте агресивни
средства или тврди материјали, бидејќи ќе ја
оштетите надворешноста на апаратот.
ЧУВАЊЕ
Намотајте го приклучниот кабел околу делот за
чување на кабелот, и ставите го во водорамна
или вертикална положба и чувајте го на суво
место, да не е досеглив за деца.
УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ
ЖИВОТНА СРЕДИНА
• Затворите го апаратот и наместите го
втакнувачот во ѕидна приклучница. Кога е
апаратот вклучен засветуваат двата
индикатора.
• Кога индикаторот на загревање престане да
свети, апаратот е подготвен за употреба.
Апаратот по истекување на векот на траење не
фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од
домаќинство, туку оставите го во официјално
собирно место за рециклирање. Со тоа ќе
придонесете да се зачува животната средина
11
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
ВИ ПОСАКУВАМЕ ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО
ПРИ УПОТРЕБА НА АПАРАТ
GORENJE!
Си придржуваме право до измени!
За информации или во случај на тешкотии
обратите се до Центарот на Gorenje за помош на
корисници во вашата држава (телефонски број ќе
најдете во меѓународниот гарантен лист). Ако во
вашата држава нема таков центар, обратите се
до локалниот продавач на Gorenje или до
Одделение за мали апарати за домаќинство на
Gorenje.
EN
General description (Fig. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• Use the appliance only for the usage it is
made for. Do not remake any of its
components.
• The appliance is intended for household
use only.
• Make sure the power cord does not
touch any hot parts of the appliance.
• Clean well before first use.
• Before the cooking plates are mounted
check if the are totally dry.
• Keep out of reach of children. Do not
leave unattended while turned on.
• Always unplug:
- Before storing or taking off the cooking
plates,
- Before cleaning,
- After use.
• Always use certified lengthening cords.
• For indoor use only.
• To disconnect the plug pull the plug not
the cord.
• Turn on after the cooking plates have
been fixed.
• Cool to room temperature before storing.
• Do not touch the cooking plates with
metal or other sharp objects.
• If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Gorenje, a service
centre authorised by Gorenje or similarly
qualified persons in order to avoid a
hazard.
HANDLE
POWER LIGHT
READY LIGHT
UPPER COOKING PLATE
LOWER COOKING PLATE
HOUSING
HANDLE LOCK
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning!
Appliance is hot when turned on –
beware of skin burn! Allow the
appliance to cool down completely
before storing it away.
• Read carefully the instructions before
first use.
• Never connect this appliance to an
external timer switch or remote control
system in order to
avoid a hazardous situation.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and maintenance shall not be
made by children unless they are older
than 8 and supervised.
12
This appliance is marked according to the
European directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). This guideline is the frame of a
European-wide validity of return and
recycling on Waste Electrical and
Electronic Equipment.
FIRST USE
• Make sure the appliance was not damaged in
transport.
• Put the appliance on a firm, dry hard base out of
reach of children. High temperatures when
plugged on!!!
• Make sure:
• The electrical voltage and frequency is suitable.
Check the rating plate for reference.
• The current is at least 10A.
• The plug is suitable to the socket.
• The plug is grounded. The manufacturer does not
take any responsibility for misuse.
• Before first use turt on the appliance and let it
heat up without food for at least 10 minutes.
Air the room if any unwanted smell.
CLEANING
Before cleaning cool the appliance to room
temperature.
Open the appliance and the plates clean with a
damp cloth.
The outside of the appliance clean with a damp
cloth. Do not use any aggressive cleaning materials.
STORAGE
Wind the mains cord round the storage facility and
store the appliance in vertical or horizontal position.
Store the appliance in a dry place out of reach of
children.
HOW TO USE YOUR APPLIANCE
ENVIRONMENT
• Close the appliance and put the plug in the wall
socket. The power light and the heating light go
on.
• The appliance is ready for use when the ready
light goes off.
• Open the appliance and put the food on lower
plate.
• Close the lid and lock it.
• Open the appliance after 3-6 minutes to check
whether the food is golden brown.
• Remove the food with wooden or plastic fork in
order not to damage the coated plates.
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
GUARANTEE & SERVICE
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local Gorenje
dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
REMOVING THE COOKING PLATES
•
•
•
•
Unplug the appliance.
Wait for it to cool down to room temperature.
Open the appliances.
Push the fixing clip and remove the plate.
WE WISH YOU MANY JOY WITH USING
THE GORENJE APPLIANCE!
We reserve the right to any modifications!
13
PL
Opis ogólny (rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku
życia nie mogą czyścić i przeprowadzać
konserwacji urządzenia bez nadzoru.
• Należy zadbać, aby urządzenie i kabel
przyłączeniowy nie były dostępne dla
dzieci w wieku poniżej 8 lat.
• Urządzenie przeznaczone jest do
przygotowywania żywności. Urządzenia
nie należy stosować w innych celach, nie
należy go również w jakikolwiek sposób
modyfikować.
• Urządzenie przeznaczone jest do
stosowania wyłącznie w gospodarstwie
domowym.
• Należy uważać, aby kabel
przyłączeniowy nie dotykał żadnej części
urządzenia, która nagrzewa się podczas
działania.
• Przed użytkowaniem obie płyty grzewcze
należy dokładnie wyczyścić.
• W urządzeniu można zamocować
jedynie całkowicie suche płyty grzewcze.
• Urządzenia nie należy stawiać w
miejscu, które jest łatwo dostępne dla
dzieci. Działającego urządzenia nie
należy nigdy pozostawiać bez nadzoru.
• Urządzenie należy zawsze odłączyć z
sieci elektrycznej:
- zanim odłoży się je do przechowywania
lub zanim zdejmie się płyty grzewcze,
- przed czyszczeniem bądź konserwacją,
- po użytkowaniu.
• Zawsze należy stosować zalecane
przedłużacze.
• Urządzenia nie należy użytkować na
zewnątrz.
• Wyłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za kabel, lecz za wtyczkę.
• Urządzenie można włączyć dopiero po
umieszczeniu obu płyt grzewczych.
• Urządzenia nie należy zanurzać w
wodzie.
UCHWYT
WSKAŹNIK WŁĄCZENIA
WSKAŹNIK NAGRZEWANIA
GÓRNA PŁYTA GRZEWCZA
DOLNA PŁYTA GRZEWCZA
OBUDOWA
ZAMKNIĘCIE
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenie!
Urządzenie nagrzewa się podczas
działania – Niebezpieczeństwo oparzeń!
Przed przechowywaniem należy
poczekać, aż urządzenie się całkowicie
ochłodzi!
Gdy urządzenie działa, jego zewnętrzne
powierzchnie mocno się nagrzewają.
Jeśliby zaszła taka konieczność, należy
zastosować uchwyty bądź rękawice
kuchenne.
• Przed pierwszym użytkowaniem
urządzenia, należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją,
aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i
uniknąć błędów.
• Urządzenia nie należy podłączać do
zewnętrznego wyłącznika czasowego
lub systemu zdalnego sterowania, aby
nie spowodować zagrożenia.
• Urządzenie może być użytkowane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonych możliwościach fizycznych
lub umysłowych, przez osoby
niedoświadczone lub o
niewystarczającej wiedzy pod
warunkiem, że korzystają z urządzenia
pod nadzorem lub zostały poinstruowane
w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i znają niebezpieczeństwa
związane
• z użytkowaniem urządzenia. Należy
dopilnować, aby dzieci nie bawiły się
14
• Przed przechowywaniem należy
poczekać, aż urządzenie się całkowicie
ochłodzi.
• Gorących płyt grzewczych nie należy
dotykać metalowymi przedmiotami, aby
nie uszkodzić powłoki ochronnej.
• Uszkodzony kabel przyłączeniowy może
wymienić jedynie serwis naprawczy firmy
Gorenje, upoważniony przez Gorenje
serwis naprawczy lub specjalnie do tego
wyszkolona osoba, gdyż tylko w ten
sposób będzie można uniknąć
wynikającego z tego niebezpieczeństwa.
SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA
• Urządzenie należy zamknąć i wtyczkę umieścić w
gnieździe sieciowym. Gdy urządzenie jest
włączone, zaświecą oba wskaźniki.
• Gdy wskaźnik nagrzewania przestanie świecić,
urządzenie będzie gotowe do użytkowania.
• Urządzenie należy otworzyć i na dolną płytę
grzewczą położyć jedzenie.
• Opuścić pokrywę i ją zamknąć.
• Po upływie 3-6 minutah minut pokrywę należy
otworzyć i podnieść, sprawdzając czy jedzenie
zostało zapieczona na złoto-brązowy kolor. Czas
pieczenia zależy od indywidualnego smaku jak i
doboru składników.
• Jedzenie należy zdjąć za pomocą drewnianej
łopatki lub plastykowego widelca, aby nie
uszkodzić powłoki ochronnej, znajdującej się na
powierzchniach płyt grzewczych..
Urządzenie oznakowane jest zgodnie z
europejską dyrektywą 2012/19/ w sprawie
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego (Waste Electrical and
Electronic Equipment - WEEE). Dyrektywa
ta określa wymagania dotyczące zbierania
i zagospodarowania zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego,
obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
USUWANIE PŁYT GRZEWCZYCH
• Urządzenie należy odłączyć z sieci elektrycznej.
• Należy poczekać, aż urządzenie się całkowicie
ochłodzi.
• Otworzyć urządzenie.
• Zwolnić należy zatrzask i wysunąć płytę grzewczą.
USTAWIENIE URZĄDZENIA
• Przed pierwszym użytkowaniem, należy
sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uzkodzone
w czasie transportu.
• Urządzenie należy postawić na równej
powierzchni, w takim miejscu, aby nie było
dostępne dla dzieci, ponieważ podczas działania
urządzenie osiąga wysokie temperatury.
• Zanim urządzenie podłączy się do sieci
elektrycznej, należy sprawdzić:
• czy napięcie sieciowe zgodne jest za napięciem,
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia,
• czy moc gniazda sieciowego wynosi co najmniej
10A,
• czy gniazdo sieciowe jest kompatybilne z wtyczką
kabla przyłączającego urządzenia, jeśli nie,
gniazdo należy wymienić,
• czy gniazdo sieciowe jest uziemione. Producent
nie odpowiada za szkody, nastałe z powodu nie
zastosowania się do tego wymogu.
• Przed pierwszym użytkowaniem urządzenie
należy włączyć i pozostawić, aby bez żywności
nagrzewało się przez co najmniej 10 minut.
Przy tym może być czuć nieprzyjemny zapach
nowości, dlatego należy otworzyć okno, aby
wywietrzyć pomieszczenie.
CZYSZCZENIE
• Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć
z sieci elektrycznej i pozostawić je, aby się
ochłodziło.
• Urządzenie należy otworzyć i płyty grzewcze
oczyścić wilgotną ściereczką.
• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić
wilgotną ściereczką. Nie stosować żrących
środków czyszczących lub twardszych materiałów,
ponieważ można uszkodzić zewnętrzną część
urządzenia.
PRZECHOWYWANIE
Kabel przyłączeniowy należy owinąć wokół elementu
na przechowywanie kabla, a następnie urządzenie
postawić w pionowej bądź poziomej pozycji, w
15
suchym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeśli w Państwa kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy firmy Gorenje lub do Działu drobnego
sprzętu AGD firmy Gorenje.
ŚRODOWISKO
Po wyeksploatowaniu urządzenia nie należy usunąć
wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz
oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu. W ten sposób zadba się o ochronę
środowiska.
ŻYCZYMY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI
PODCZAS UŻYTKOWANIA WYBRANEGO
URZĄDZENIA FIRMY GORENJE!
GWARANCJA I NAPRAWY
SERWISOWE
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
W celu uzyskania informacji lub w razie powstania
problemów, należy zwrócić się do Centrum Obsługi
Klienta firmy Gorenje w Państwa kraju (numer
RO
asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea ce cade în
sarcina utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă aceștia nu au cel
puțin 8 ani și dacă nu sunt
supravegheați.
• Copiii mici nu trebuie lăsaţi să se apropie
de aparat şi cablul acestuia.
• Folosiți aparatul doar pentru scopul
prevăzut de utilizare. Nu modificați în
niciun fel componentele acestuia.
• Acest aparat este menit pentru utilizare
doar în gospodării.
• Asigurați-vă că în timpul funcționării
cablul nu atinge suprafețele fierbinți ale
aparatului.
• Curățați-l bine înainte de prima folosire.
• Înainte de montarea plăcilor de prepare,
verificați dacă acestea sunt complet
uscate.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu
lăsați aparatul nesupravegheat atunci
când este pornit.
• Întotdeauna scoateți-l din priză:
- Înainte de depozitare sau de a înlătura
plăcile de preparare,
- Înainte de a-l curăța,
- După utilizare.
• Întotdeauna folosiți cabluri de prelungire
autorizate.
• Se va utiliza exclusiv la interior.
Descriere generală (fig. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MÂNER
INDICATOR DE ALIMENTARE
INDICATOR GATA DE FOLOSIRE
PLACA SUPERIOARĂ DE PREPARARE
PLACA INFERIOARĂ DE PREPARARE
CARCASA
ÎNCHIZĂTOR MÂNER
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
Atenție!
Aparatul este fierbinte atunci când este
în funcțiune - pericol de arsuri!
Permiteți răcirea completă a aparatului
înainte de a-l depozita.
• Citiți cu atenție instrucțiunile înainte
de prima utilizare.
• Nu conectați acest aparat la un
cronometru extern sau un sistem de
control la distanță pentru a
evita situațiile periculoase.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
vârste de cel puțin 8 ani și de persoane
cu capacitați fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experiența
și cunostințe numai cu condiția
supravegherii sau instruirii lor cu privire
la utilizarea aparatului într-un mod sigur
și numai dacă înțeleg riscurile implicate.
Copiii trebuie supravegheați, pentru a se
16
• Pentru a-l scoate din priză, trageți de
ștecăr și nu de cablu.
• Porniți aparatul după montarea plăcilor
de preparare.
• Permiteți răcirea aparatului la
temperatura camerei înainte de a-l
depozita.
• Nu atingeți plăcile de preparare cu
obiecte din metal sau cu obiecte
ascuțite.
• Dacă cablul de alimentare este
deteriorat, solicitați înlocuirea acestuia
de către Gorenje, un centru de service
autorizat de Gorenje sau persoane
similare calificate pentru a evita orice
situație periculoasă.
• Aparatul este pregătit pentru utilizare atunci când
indicatorul "gata de folosire" se aprinde.
• Deschideți aparatul și așezați alimentele pe placa
inferioară de preparare.
• Închideți capacul cu închizătorul.
• Deschideți aparatul după 3-6 minute pentru a
verifica dacă alimentele s-au rumenit.
• Scoateți alimentele cu ajutorul unei furculițe din
lemn sau plastic pentru a nu deteriora plăcile
speciale de prepare.
ÎNLĂTURAREA PLĂCILOR DE
PREPARARE
• Scoateți aparatul din priză.
• Așteptați ca acesta să se răcească la temperatura
camerei.
• Deschideți aparatul.
• Împingeți clema de fixare și înlăturați placa.
Acest aparat este marcat în conformitate
cu Directiva Europeană 2012/19/UE
privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice (DEEE). Aceste
linii directoare reprezintă cadrul valid la
nivel european privind returnarea și
reciclarea deșeurilor de echipamente
electrice și electronice.
PRIMA UTILIZARE
• Asigurați-vă că aparatul nu a suferit defecțiuni pe
parcursul transportului.
• Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, uscată și
rigidă, care nu se află la îndemâna copiilor.
Aparatul atinge temperaturi înalte atunci când este
în funcțiune!!!
• Asigurați-vă că:
• Tensiunea și frecvența electrică sunt adecvate.
Consultați plăcuța cu specificații de ordin tehnic
ca și referință.
• Curentul este de cel puțin 10A.
• Ștecărul este adecvat pentru priză.
• Ștecărul este împământat. Producătorul nu este
responsabil pentru pagube rezultate din utilizarea
incorectă a aparatului
• Înainte de prima utilizare, porniți aparatul și
lăsați-l să se încălzească fără niciun aliment
înăuntru timp de cel puțin 10 minute. Aerisiți
camera în caz de mirosuri neplăcute.
CURĂȚARE
Înainte de curățare, răciți aparatul la temperatura
camerei.
Deschideți aparatul și curățați plăcile cu ajutorul unei
cârpe umezite.
Suprafața exterioară a aparatului se va curăța cu
ajutorul unei cârpe umezite. Nu folosiți substanțe/
materiale agresive de curățare.
DEPOZITARE
Înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului
de depozitare și depozitați aparatul în poziție
verticală sau orizontală.
Depozitați aparatul într-un loc uscat, care nu se află
la îndemâna copiilor.
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile
menajere, ci predați-l la un centru specializat de
reciclare. Astfel, contribuiți la protejarea mediului
înconjurător.
CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL
• Închideți aparatul și introduceți ștecărul în priza de
perete. Indicatorul de alimentare și cel de încălzire
se vor aprinde.
17
GARANȚIE & SERVICE
Service Gorenje pentru aparate de uz casnic la nivel
local.
Dacă aveți nevoie de informații sau vă confruntați cu
o problemă, vă rugăm contactați Centrul de
Asistență Clienți Gorenje din țara dumneavoastră
(veți găsi numărul de telefon în broșura referitoare la
garanția globală). Dacă nu există un Centru de
Asistență Clienți în țara dumneavoastră, contactați
reprezentantul Gorenje sau departamentul de
VĂ DORIM SĂ VĂ BUCURAȚI DE
FOLOSIREA APARATULUI GORENJE!
Ne rezervăm dreptul de a face modificări!
CZ
• Spotřebič používejte pouze pro účel, pro
který je určen. Neupravujte žádné
součásti spotřebiče.
• Spotřebič je určený výhradně pro použití
v domácnosti.
• Ujistěte se, že se napájecí kabel
nedotýká žádných horkých částí
spotřebiče.
• Před prvním použitím spotřebič důkladně
očistěte.
• Před připevněním pečicích desek
zkontrolujte, že jsou zcela suché.
• Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič
nenechávejte v provozu bez dozoru.
• Spotřebič odpojte vždy:
- před uložením nebo před sejmutím
pečicích desek,
- před čištěním,
- po použití.
• Používejte vždy ověřené prodlužovací
kabely.
• Pouze pro použití uvnitř budov.
• Zástrčku odpojte zatažením za zástrčku,
nikoli za kabel.
• Spotřebič zapněte po upevnění pečicích
desek.
• Před uložením spotřebič nechte
vychladnout na pokojovou teplotu.
• Nedotýkejte se pečicích desek kovovými
nebo jinými ostrými předměty.
• Jestliže je napájecí kabel poškozený,
musí ho vyměnit společnost Gorenje
prostřednictvím autorizovaného
servisního střediska nebo podobně
kvalifikované osoby, aby bylo vyloučeno
jakékoli nebezpečí.
Všeobecný popis (obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DRŽADLO
KONTROLKA NAPÁJENÍ
KONTROLKA OHŘEVU
HORNÍ PEČICÍ DESKA
SPODNÍ PEČICÍ DESKA
TĚLO SPOTŘEBIČE
ZÁMEK
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění!
Zapnutý spotřebič je horký – nebezpečí
popálení! Než budete spotřebič ukládat,
nechte ho úplně vychladnout.
• Před prvním použitím si pečlivě
přečtěte návod.
• Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k
externímu časovému spínači nebo k
systému dálkového ovládání, aby
nedošlo k nebezpečným situacím.
• Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat
mimo dosah, nejsou-li pod trvalym
dohledem.
• Toto zařízení mohou používat deti od 8
let a osoby s omezenou fyzickou,
smyslovou ci mentální schopností ci
osoby bez dostatecnych zkušeností a
znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo
pokud jim byly poskytnuty pokyny
ohledne bezpecného používání zarízení
a pokud znají související rizika. Deti by
mely byt pod dohledem, aby si nemohly
s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a
uživatelskou údržbu nesmí provádet deti
do 8 let a bez dozoru
• .Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní
kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
18
Tento spotřebič je označen v souladu s
evropskou směrnicí 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (WEEE/OEEZ). Tato směrnice
je rámcem s celoevropskou platností pro
sběr a recyklaci odpadů z elektrických a
elektronických zařízení.
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte spotřebič, zda při přepravě nedošlo k
jeho poškození.
• Spotřebič postavte na pevný suchý tvrdý podklad,
mimo dosah dětí. Pozor na vysoké teploty při
používání!
• Dbejte na následující pokyny:
• Elektrické napětí a frekvence musejí odpovídat
předepsaným hodnotám; údaje naleznete na
výrobním štítku spotřebiče.
• Minimální proud je10 A.
• Zásuvka musí být vhodná pro danou zástrčku.
• Zástrčka musí být uzemněná. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným
používáním spotřebiče.
• Před prvním použitím zapněte spotřebič a
nechte ho ohřívat nejméně 10 minut bez
potravin. Pokud zaznamenáte nežádoucí
zápach, vyvětrejte místnost.
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním nechte spotřebič vychladnout na
pokojovou teplotu.
Otevřete spotřebič a očistěte obě topné plochy
vlhkým hadříkem.
Vnější části spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
USKLADNĚNÍ
Přívodní kabel stočte do kruhu a uložte spotřebič do
svislé nebo vodorovné polohy.
Spotřebič ukládejte na suché místo, mimo dosah
dětí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do
běžného domovního odpadu, ale předejte ho k
recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto
způsobem pomůžete chránit životní prostředí.
• Zavřete kryt a zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
Rozsvítí se kontrolky napájení a ohřevu.
• Sendvičovač je připraven, jakmile kontrolka
ohřevu zhasne.
• Otevřete kryt a vložte pokrm na dolní plochu.
• Zavřete kryt a zajistěte ho.
• Po 3–6 minutách otevřete spotřebič a zkontrolujte,
zda je pokrm zlatavě hnědý.
• Vyjměte pokrm dřevěnou nebo plastovou
vidličkou, aby se nepoškodila krycí vrstva na
topné ploše.
ZÁRUKA A SERVIS
S případnými žádostmi o informace nebo v případě
problémů prosím obracejte na centrum péče o
zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete
na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší
zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází,
obraťte se na svého místního obchodního zástupce
společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení
společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.
SEJMUTÍ PEČICÍCH DESEK
• Vypojte spotřebič ze sítě.
• Vyčkejte, dokud nevychladne na pokojovou
teplotu.
• Otevřete spotřebič.
• Přitlačte na svorku a vyjměte desku.
PŘEJEME VÁM MNOHO PŘÍJEMNÝCH
ZÁŽITKŮ SE SPOTŘEBIČEM GORENJE!
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
19
SK
Opis zariadenia (Obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Vždy ho odpojte od napájania:
- pred odložením,
- pred čistením,
- po použití.
• Používajte len certifikované predlžovacie
káble.
• Len pre použitie v interiéri.
• Pri odpájaní napájacieho kábla ťahajte
za zástrčku, nie za kábel.
• Spotrebič zapnite po umiestnení
platničiek.
• Pred odložením nechajte spotrebič
vychladnúť na izbovú teplotu.
• Grilovacích dosiek sa nedotýkajte
kovovými alebo ostrými predmetmi.
• Ak je napájací kábel poškodený,
nechajte ho vymeniť v autorizovanom
servise, aby sa zabránilo nebepečným
situáciám.
RÚČKA
INDIKÁTOR NAPÁJANIA
INDIKÁTOR ZAHRIEVANIA
HORNÁ PLATNIČKA
DOLNÁ PLATNIČKA
TELO SPOTREBIČA
ZÁMKA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Varovanie!
Spotrebič je počas prevádzky veľmi
hodúci – nebezpečenstvo popálenia.
Pred odložením nechajte spotrebič
úplne vychladnúť.
• Pred prvým použitím si pozorne
prečítajte návod na obsluhu.
Spotrebič nikdy nepripájajte k externým
časovým spínačom alebo diaľkovo
ovládaným systémom. Vyhnene sa
nebezpečným situáciám.
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8
rokov a osoby s obmedzenou fyzickou,
zmyslovou či mentálnou schopnosťou či
osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo
pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o
bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
• Dbajte na to, aby sa deti nehrali so
zariadením. Čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a
deti bez dozoru.
• Spotrebič a napájací kábel držte z
dosahu mladších detí ako 8 rokov.
• Spotrebič používajte len na určený účel.
• Spotrebič je určený len na domáce
použitie.
• Skontrolujte, či sa napájací kábel
nedotýka horúcich častí spotrebiča.
• Spotrebič pred prvým použitím vyčistite.
• Spotrebič počas prevádzky
nenechávajte bez dozoru.
Tento spotrebič je označený v súlade s
európskou smernicou 2012/19/EU o
odpade elektrických a elektronických
spotrebičov (WEEE). Táto smernica
určuje spôsob likvidácie a recyklácie
elektrických a elektronických spotrebičov.
PRVÉ POUŽITIE
• Skontrolujte, či spotrebič nebol poškodený pri
preprave.
• Spotrebič položte na pevný a suchý povrch mimo
dosahu detí. Po pripojení vzniká vysoká teplota!!!
• Uistite sa že:
• Je vhodné elektrické napätie. Skontrolujte podľa
typového štítku.
• Minimálny prúd je 10A.
• Zástrčka je vhodná na pripojenie k zásuvke.
• Zásuvka je uzemnená. Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednoť za zneužitie.
• Pred prvým použitím zapnite spotrebič a
nechajte ho zahriať bez pokrmu na 10 minút. V
prípade nepríjemného zápachu vyvetrajte
miestnosť.
20
POUŽITIE SPOTREBIČA
ZÁRUKA & SERVIS
• Zatvorte spotrebič a pripojte zástrčku k elektrickej
zásuvke. Svieti indikátor napájania a zahrievania.
• Spotrebič je pripravený na použitie, keď zhasne
indikátor zahrievania.
• Otvorte spotrebič a na spodnú dosku vložte
sendvič.
• Zatvorte spotrebič a zamknite.
• Po 3 – 6 minútach otvorte spotrebič a skontrolujte,
či je sendvič hnedastý.
• Sendvič vyberte plastovou alebo drevenou
vydličkou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
V prípade otázok alebo možných problémov sa
obráťte na zákaznícky servis Gorenje vo vašej
krajine (telefónne číslo nájdete v medzinárodnom
záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je
zákaznícky servis, obráťte sa na predajcu alebo
servisné oddelenie domácich spotrebičov Gorenje.
PRAJEME VÁM VEĽA SPOKOJNOSTI PRI
POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA GORENJE!
Právo na zmeny vyhradené!
VYBRATIE PLATNIČIEK
•
•
•
•
Odpojte spotrebič od napájania.
Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
Otvorte spotrebič.
Zatlačte na poistku a vyberte platničku.
ČISTENIE
Pred čistením nechajte spotrebič ochladiť na izbovú
teplotu.
Spotrebič otvorte a dosky vyčistite vlhkou
handričkou.
Povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
SKLADOVANIE
Napájací kábel omotajte okolo spotrebiča a
spotrebič skladujte vo vertikálnej alebo horizontálnej
polohe.
Spotrebič skladujte na suchom mieste mimo dosahu
detí.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Spotrebič nelikvidujte spolu s domovým odpadom.
Odovzdajte ho na zbernom dvore za účelom jeho
recyklácie. Tým pomáhate chrániť životné
prostredie.
21
UA
Загальний опис (Мал. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Цей прилад призначено тільки для
побутового використання.
• Переконайтеся, що шнур живлення не
торкається гарячих частин приладу.
• Перед першим використанням
очистьте прилад.
• Перш ніж установити нагрівальні
пластини, переконайтеся, що вони
повністю висохли.
• Зберігайте прилад у недоступному
для дітей місці. Не залишайте без
нагляду ввімкнений прилад.
• Завжди від’єднуйте прилад від
джерела живлення в таких випадках:
- перед тим, як прибрати його на
зберігання або виймати нагрівальні
пластини;
- перед чищенням;
- після використання.
• Завжди використовуйте сертифіковані
подовжувальні шнури.
• Лише для використання у приміщенні.
• Щоб від’єднати прилад від розетки,
тягніть за штепсельну вилку, а не за
шнур.
• Вмикайте прилад після того, як
нагрівальні пластини зафіксовано.
• Перш ніж прибрати прилад на
зберігання, дайте йому охолонути до
кімнатної температури.
• Не торкайтеся нагрівальних пластин
металевими або іншими гострими
предметами.
• Якщо шнур живлення пошкоджено,
для уникнення небезпеки його
необхідно замінити. Для цього
зверніться до компанії Gorenje,
авторизованого сервісного центру
Gorenje або фахівців із належною
кваліфікацією.
РУЧКА
ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ
ІНДИКАТОР ГОТОВНОСТІ
ВЕРХНЯ НАГРІВАЛЬНА ПЛАСТИНА
НИЖНЯ НАГРІВАЛЬНА ПЛАСТИНА
КОРПУС
ФІКСАТОР РУЧКИ
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Застереження!
Увімкнений прилад сильно
нагрівається. Стережіться опіків!
Перш ніж прибрати прилад на
зберігання, дайте йому повністю
охолонути.
• Перед першим використанням
ретельно вивчіть інструкції.
• У жодному разі не підключайте цей
прилад до зовнішнього таймера або
системи дистанційного керування,
щоб
уникнути небезпечної ситуації.
• Дітей, молодших 8 років, не варто
допускати до прибору, лише за умови
постійного нагляду дорослого.
Стежте, щоб діти не гралися з
приладом. За умови чітких інструкцій,
роз’яснень з приводу безпечного
використання або під наглядом
дорослої здорової людини , даним
приладом можуть користуватись діти
старші за 8 років, люди з
послабленими фізичними, чутливими
та психічними здібностями, особи без
досвіду використання прилада.
• Зберігайте прилад і шнур живлення в
місці недоступному для дітей до 8
років.
• Використовуйте прилад тільки за
призначенням. Не переробляйте
компоненти приладу.
22
Цей прилад позначено відповідно до
Директиви ЄС 2012/19/EU щодо
відходів електричного та електронного
обладнання (WEEE). Ця директива є
основою законодавства щодо
повернення та вторинної переробки
відходів електричного й електронного
обладнання у країнах Європи.
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
• Переконайтеся, що прилад не пошкоджено під
час транспортування.
• Розмістіть прилад на стійкій сухій твердій
поверхні в недоступному для дітей місці.
Увімкнений прилад сильно нагрівається!
• Переконайтеся, що:
• електрична напруга й частота відповідають
вимогам. Див. паспортну табличку для
отримання відомостей;
• сила струму становить не менше 10 А;
• штепсельна вилка підходить до розетки;
• штепсельна вилка заземлена. Виробник не
несе відповідальність за неправильне
використання.
• Перед першим використанням увімкніть
прилад і дайте йому нагрітися без їжі
протягом не менше 10 хвилин. Провітріть
приміщення, якщо з’явиться неприємний
запах.
ЧИЩЕННЯ
Перед чищенням дайте приладу охолонути до
кімнатної температури.
Відкрийте прилад і протріть пластини вологою
тканиною.
Протріть корпус приладу вологою тканиною. Не
використовуйте агресивні миючі засоби.
ЗБЕРІГАННЯ
Змотайте шнур живлення навколо пристосування
для його зберігання. Зберігайте прилад у
вертикальному або горизонтальному положенні.
Зберігайте прилад у сухому недоступному для
дітей місці.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
• Закрийте прилад і увімкніть в розетку.
Індикатори живлення та нагрівання почнуть
світитися.
• Прилад готовий до використання, якщо
індикатор готовності згасне.
• Відкрийте прилад і покладіть їжу на нижню
пластину.
• Закрийте кришку та зафіксуйте її.
• Через 3–6 хвилин відкрийте прилад, щоб
подивитися, чи з’явилася на їжі золотиста
скоринка.
• Вийміть їжу дерев’яною або пластиковою
виделкою, щоб не пошкодити покриття
пластин.
ДОВКІЛЛЯ
Після завершення терміну експлуатації не
викидайте прилад у контейнер із побутовим
сміттям. Натомість передайте його в офіційний
центр збору для утилізації. Цим ви посприяєте
збереженню довкілля.
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми,
зверніться в Центр обслуговування споживачів
Gorenje у своїй країні (його номер телефону
можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у
вашій країні немає Центру обслуговування
споживачів, зверніться до місцевого дилера
компанії Gorenje або сервісного центру, де
обслуговуються побутові прилади Gorenje.
ВИЙМАННЯ НАГРІВАЛЬНИХ
ПЛАСТИН
БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНОГО
КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ GORENJE!
• Від’єднайте прилад від електромережі.
• Зачекайте, доки він не охолоне до кімнатної
температури.
• Відкрийте прилад.
• Натисніть на затискач і вийміть пластину.
Ми залишаємо за собою право вносити будьякі зміни.
23
HU
Általános leírás (ábra 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
játszanak a készülékkel.
• A készülék tisztítását és felhasználói
karbantartását 8 évnél idosebb
gyerekek végezhetik, de csak
felügyelet mellett.
• Ügyeljen rá, hogy a készülékhez és a
csatlakozó kábelhez ne férhessenek
hozzá 8 évnél fiatalabb gyerekek.
• A készülék ételkészítésre való. Ne
használja más célokra és semmilyen
körülmények között ne alakítsa át.
• A készülék kizárólag háztartásban
való használatra készült.
• Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel
ne érintkezzék a készülékkel, ami
működés közben erősen felmelegszik.
• Használat előtt tisztítsa meg alaposan
a sütőlapokat.
• A készülékre csak teljesen száraz
sütőlapokat szereljen fel.
• A készüléket ne helyezze olyan
helyre, ahol gyerekek is
hozzáférhetnek. Ne hagyja a
készüléket felügyelet nélkül, amikor be
van kapcsolva.
• A készüléket mindig húzza ki a
konnektorból az alábbi esetekben:
- mielőtt eltenné, illetve mielőtt
levenné a sütőlapokat,
- tisztítás vagy karbantartás előtt,
- használat után.
• Csak bevizsgált hosszabbítót
használjon.
• A készüléket ne használja kültéren.
• A készüléket ne a csatlakozó
kábelnél, hanem a villásdugónál
fogva húzza ki a konnektorból.
• A készüléket csak akkor kapcsolja be,
ha a sütőlapok fel vannak helyezve.
• A készüléket ne merítse vízbe.
FOGANTYÚ
MŰKÖDÉS KIJELZÉSE
MELEGÍTÉS KIJELZÉSE
FELSŐ SÜTŐLAP
ALSÓ SÜTŐLAP
HÁZ
ZÁR
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos figyelmeztetés!
A készülék működés közben
felmelegszik – égésveszély! Mielőtt a
készüléket eltenné, várja meg, amíg
teljesen kihűl.
A készülék működése közben külső
felületei erősen felmelegednek. Ha
szükséges, használja a fogantyúkat
vagy vegyen fel védőkesztyűt.
• A készülék első alkalommal
történtő használata előtt a minél
jobb eredmények elérése és a hibák
elkerülése érdekében olvassa át
figyelmesen a használati utasítást.
A készüléket ne kapcsolja külső
időkapcsolóra vagy távirányítós
rendszerre, a veszélyek elkerülése
érdekében.
• A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa
távol a készüléktől, vagy biztosítsa
folyamatos felügyeletüket. 8 évnél
idősebb gyerekek, csökkent fizikai-,
értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a
készüléket, ha annak biztonságos
üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és
a kapcsolódó kockázatokat
megértették.
24
• Mielőtt a készüléket eltenné, várja
meg, amíg teljesen kihűl.
• A forró lapokhoz ne érjen fém
tárgyakkal, nehogy megsérüljön a
bevonatuk.
• A sérült csatlakozó kábelt csak a
Gorenje szervíz, a Gorenje
márkaszerviz vagy más szakember
cserélheti ki, a veszélyek elkerülése
érdekében.
már. A sütés időtartama a személyes ízléstől
és az összetevőktől függ.
• Az ételt fakanállal vagy műanyag villával vegye
ki, hogy ne sérüljön meg a lapok felülete.
A SÜTŐLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
•
•
•
•
Húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
Nyissa ki a készüléket.
Mozdítsa el a pöcköket és húzza ki a sütőlapot.
A termék a hulladék elektromos és
elektronikus berendezésektől szóló,
2012/19/EU számú (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
uniós irányelvnek megfelelően van
jelölve. Ez az irányelv határozza meg a
hulladék elektromos és elektronikus
berendezések gyűjtésének és kezelésének
Európai Unió-szerte étvényes szabályait.
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
• Első használat előtt ellenőrizze, hogy a
készülék nem sérült-e meg szállítás közben.
• A készüléket egyenes felületen helyezze el,
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érik el, mert
működés közben igen magas hőmérsékletre
melegedhet.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatná, ellenőrizze az alábbiakat:
• a hálózati feszültség és a frekvencia megfelel-e
a készülék adattábláján feltüntetettnek;
• az áram legalább 10A;
• a konnektor megfelelő-e a készülékhez tartozó
villásdugóhoz – ha nem, akkor cserélje ki;
• a konnektor földelt-e. A gyártó nem vállal
felelősséget a fentiek be nem tartása miatt
keletkező károkért.
• Első használat előtt kapcsolja be a
készüléket és melegítse étel nélkül legalább
10 percig. Ennek során kellemetlen szag
képződik, ezért nyissa ki az ablakot és
szellőztesse ki a helyiséget.
TISZTÍTÁS
• A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a
villásdugót a konnektorból és várjon, amíg a
készülék lehűl.
• Nyissa ki a készüléket és tisztítsa meg a
lapokat nedves ruhával.
• A készülék külső felületét tisztítsa meg nedves
ruhával. Ne használjon erős, vagy súroló
hatású tisztítószereket, mert azok megsérthetik
a készülék külső felületét.
TÁROLÁS
Tekerje fel a csatlakozó kábelt a kábeltartóra,
majd állítsa a készüléket függőleges vagy
vízszintes helyzetbe, és tárolja száraz helyen,
ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A készüléket élettartama végén ne tegye a
háztartási hulladék közé, hanem adja le egy
hivatalos gyűjtőhelyen. Így hozzájárul
környezetünk védelméhez.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
GARANCIA ÉS SZERVÍZ
• Zárja be a készüléket és dugja be a villásdugót
a fali konnektorba. Ha a készülék
bekapcsolásra került, mindkét jelfény kigyullad.
• Amikor a melegítést jelző jelfény kialszik, a
készülék használatra kész.
• Nyissa ki a készüléket és helyezze az ételt az
alsó sütőlapra.
• Csukja le a készülék fedelét és zárja be.
• 3-6 perc elteltével nyissa ki a fedelet és
ellenőrizze, hogy az étel aranybarnára sült-e
További információkért, vagy nehézségek esetén
forduljon az országában működő Gorenje
ügyfélszolgálathoz (ennek telefonszámát a
nemzetközi garancialevélen találja). Amennyiben
az Ön országában nincs ilyen ügyfélszolgálat,
forduljon a helyi Gorenje kereskedőhöz vagy a
Gorenje háztartási kisgépek osztályához.
25
SOK ÖRÖMET KÍVÁNUNK ÖNNEK GORENJE
KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN!
A változtatások jogát fenntartjuk!
BG
Общо описание (фиг. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Използвайте уреда само по
предназначение. Не преправяйте
частите на уреда.
• Уредът е предназначен само за
домашна употреба.
• Уверете се, че захранващият кабел не
докосва горещите части на уреда.
• Почистете добре преди първа
употреба.
• Уверете се, че плочите на тостера са
напълно сухи преди да ги монтирате.
• Пазете уреда далеч от деца. Не
оставяйте уреда без надзор, когато е
включен.
• Винаги изключвайте от захранването:
- Преди прибиране и сваляне на
плочите,
- Преди почистване,
- След употреба.
• Винаги използвайте сертифицирани
удължители за кабели.
• Само за употреба в закрити
помещения.
• За да изключите захранващия кабел
от контакта, издърпайте щепсела, а не
самия кабел.
• Включете уреда след като сте
монтирали плочите.
• Охладете до стайна температура
преди да приберете тостера.
• Не докосвайте плочите с метални или
други остри предмети.
• Ако захранващият кабел е повреден,
той трябва да бъде сменен от Gorenje,
техен упълномощен сервиз или
квалифициран техник, за да се
избегне всякаква опасност.
ДРЪЖКА
СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАХРАНВАНЕТО
СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ
ГОРНА ПЛОЧА
ДОЛНА ПЛОЧА
КОРПУС
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКАТА
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Предупреждение!
Тостерът за сандвичи и гофрети е
горещ, когато e включен - пазете се
от кожни изгаряния! Изчакайте
уредът да се охлади напълно преди
да го приберете.
• Прочетете внимателно
инструкциите преди да използвате
уреда за първи път.
Никога не свързвайте уреда към
външен таймер или система за
дистанционно управление, за да
избегнете опасни ситуации.
• Този уред може да се използва от
лица над 8 години и хора с намалени
физически, психически или сетивни
способности, или такива без опит и
познания, ако те са под наблюдение
или са били инструктирани по повод
рисковете, които носи употребата на
уреда.
• Деца не бива да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката на уреда
не бива да се извършват от деца под
8 години и не са под надзор.
• Дръжте уреда и неговия кабел далеч
от деца под 8-годишна възраст.
26
• Отворете уреда.
• Натиснете фиксиращата щипка и свалете
плочата.
Този уред има маркировка съгласно
европейска директива 2012/19/EC
относно изхвърлянето на използвано
електрическо и електронно оборудване
(WEEE). Тази маркировка представлява
обозначение за валидност в цяла
Европа на възможността за връщане и
рециклиране на използвано
електрическо и електронно
оборудване.
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
• Уверете се, че уредът не е повреден при
транспортирането.
• Поставете тостерът върху стабилна, суха,
твърда основа, далеч от деца. Уредът развива
високи температури, когато е включен в
мрежата!!!
• Уверете се, че:
• Електрическото напрежение и честота са
подходящи. За справка вижте заводската
табела, указваща основна информация за
уреда.
• Токът трябва да е поне 10A.
• Щепселът трябва да е подходящ за контакта.
• Контактът трябва да е заземен.
Производителят не носи отговорност за
неправилна употреба.
• Преди първа употреба включете уреда и го
оставете да се нагрее без храна за около 10
минути. Проветрете стаята, ако има
нежелана миризма.
ПОЧИСТВАНЕ
Преди почистване охладете тостера до стайна
температура.
Отворете уреда и почистете плочите с влажна
кърпа.
Почистете корпуса на уреда с влажна кърпа. Не
използвайте абразивни почистващи препарати.
СЪХРАНЕНИЕ
Навийте захранващия кабел около поставката за
съхранение и съхранявайте уреда върху нея във
хоризонтална или вертикална позиция.
Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от
деца.
ОКОЛНА СРЕДА
Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените
битови отпадъци, когато приключите с
употребата му, а го предайте в специализиран
пункт за рециклиране на използвани
електрически уреди. По този начин ще помогнете
за опазване на околната среда.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Затворете тостера за сандвичи и гофрети и
включете щепсела на захранващия кабел в
контакта на стената. Светлинният индикатор за
захранването и индикаторът за нагряване
светват.
• Уредът е готов за употреба, когато
светлинният индикатор за готовност изгасне.
• Отворете тостера и сложете храната на
долната плоча.
• Затворете капака и го заключете.
• Отворете тостера след 3-6 минути, за да
проверите дали храната е със златиста
коричка.
• Отстранете храната с помощта на дървена или
пластмасова вилица, за да не повредите
покритието на плочите.
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ
Ако имате нужда от допълнителна информация
или възникне някакъв проблем при употребата на
уреда, моля обърнете се към центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (ще намерите съответния телефонен
номер в гаранционната книжка за международна
гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма
център за обслужване на клиенти, отидете при
местния представител на Gorenje или се
свържете със специализирания сервиз на
домакински уреди Gorenje.
СВАЛЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ
ПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА НА GORENJE С
УДОВОЛСТВИЕ!
• Изключете тостера от контакта.
• Оставете го да се охлади до стайна
температура.
Запазваме си правото на всякакви промени.
27
RU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Прибор предназначен только для
использования в быту.
• Следите, чтобы сетевой кабель не
касался горячих частей прибора.
• Очистите прибор перед первым
использованием.
• Перед установкой тщательно
просушите пластины.
• Храните прибор в недосягаемом для
детей месте. Не оставляйте
включенный прибор без присмотра.
• Извлеките сетевой кабель из розетки:
- перед хранением,
- перед очисткой,
- после использования.
• Используйте только
сертифицированные электрические
удлинители.
• Прибор предназначен только для
использования в помещении.
• Извлекайте сетевой кабель,
удерживая его за вилку, а не за
провод.
• Прибор включайте только с надежно
закрепленными пластинами.
• Дайте прибору полностью остыть,
прежде чем убрать на хранение.
• Во избежание повреждения покрытия
пластин не прикасайтесь к ним
металлическими и острыми
предметами.
• Во избежание несчастных случаев
замену поврежденного сетевого
кабеля может производить только
авторизованный сервисный центр или
квалифицированный специалист!
РУЧКА
ИНДИКАТОР РАБОТЫ
ИНДИКАТОР НАГРЕВА
ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА
НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
КОРПУС
ЗАМОК КРЫШКИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение!
Во время работы части прибора
нагреваются. Опасность ожогов! Не
убирайте прибор на хранение, пока
он полностью не остынет.
• Внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации перед
первым использованием прибора.
• Во избежание опасности не
подключайте прибор к внешнему
таймеру и внешнему блоку
дистанционного управления.
• Этим прибором могут пользоваться
дети, старше 8 лет; лица с
ограниченными физическими,
чувствительными и умственными
способностями; лица, не имеющие
опыта работы с устройством и не
знающие как им пользоваться только
под контролем и руководством лиц,
обеспечивающих безопасное
использование и связанных с ним
рисков.
• Следите, чтобы дети не играли с
прибором.
• Чистка и обслуживание не должны
проводиться детьми младше 8 лет,
либо под контролем взрослых.
• Храните прибор и сетевой кабель в
месте, недоступном для детей
младше восьми лет.
• Используйте прибор только по
назначению. Запрещается вносить
изменения в детали прибора.
28
•
•
•
•
Данный прибор маркирован в
соответствии с Европейской
директивой 2012/19/EU по обращению с
отходами от электрического и
электронного оборудования (Waste
Electrical and Electronic Equipment —
WEEE). Данная директива определяет
требования по сбору и утилизации
отходов электрического и
электронного оборудования,
действующие во всех странах ЕС.
Отключите прибор от электросети.
Дайте прибору полностью остыть.
Раскройте прибор.
Сдвиньте фиксаторы и снимите пластину.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Перед первым использованием проверьте, что
прибор не имеет транспортных повреждений.
• Установите прибор на ровную, сухую,
устойчивую поверхность вне досягаемости для
детей. Во время работы прибор сильно
нагревается!
• Перед подключением прибора к электросети
проверьте:
– что напряжение сети соответствует
напряжению, указанному на шильде
прибора,
– что сила тока сетевой розетки не менее 10
A,
– что сетевая розетка соответствует вилке
прибора (штепселю),
– что сетевая розетка заземлена.
Производитель не несет ответственность за
ущерб, произошедший в результате
неправильной эксплуатации.
• Перед первым использованием включите
прибор и оставьте его нагреваться без
продуктов не менее 10 минут. Если в
процессе нагревания появится неприятный
запах, проветрите помещение.
ОЧИСТКА
Перед очисткой отключите прибор от электросети
и дайте ему остыть.
Раскройте прибор и протрите пластины влажной
тряпкой.
Корпус прибора протрите влажной тряпкой. Не
используйте агрессивные чистящие средства и
грубые материалы, так как они могут повредить
корпус прибора.
ХРАНЕНИЕ
Намотайте кабель на приспособление для
хранения кабеля и поставьте прибор в
горизонтальное или вертикальное положение.
Храните прибор в сухом месте, не доступном для
детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Изделие не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Его следует сдать в
соответствующий пункт приема электронного и
электрооборудования для последующей
утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, вы поможете предотвратить причинение
ущерба окружающей среде и здоровью людей.
• Закройте прибор и вставьте вилку сетевого
кабеля в розетку. Загорятся индикаторы
работы и нагрева.
• Когда прибор достигнет нужной температуры,
индикатор нагрева погаснет.
• Откройте прибор и положите бутерброд на
нижнюю пластину.
• Закройте верхнюю пластину и закройте замок.
• Откройте прибор через 3-6 минут и проверьте,
подрумянился ли бутерброд.
• Извлеките готовый бутерброд, используя
деревянную или силиконовую лопатку, чтобы
не повредить пластину.
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
При возникновении неисправностей обращайтесь
в авторизованный сервисный центр. Список
авторизованных сервисных центров вы можете
найти в брошюре «Гарантийные обязательства»
и на сайте www.gorenje.com.
СНЯТИЕ ПЛАСТИН
29
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ!
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
GORENJE
DE
BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Benutzung eingewiesen wurden und die
damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder sind zu beaufsichtigen und sollten
nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Reinigung und Benutzerwartung darf
nicht von Kindern ausgeführt werden, es
sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und
stehen dabei unter Aufsicht.
• Das Gerät ist für die Zubereitung von
Speisen bestimmt. Es darf nicht für
andere Zwecke verwendet und auf
keinen Fall umgebaut werden.
• Das Gerät ist ausschließlich zum
Gebrauch im Haushalt bestimmt.
• Achten Sie darauf, dass das
Anschlusskabel das Gerät nicht berührt,
da dieses während des Betriebs sehr
heiß wird.
• Vor dem Gebrauch die Heizplatten gut
reinigen.
• Auf das Gerät dürfen nur trockene
Heizplatten montiert werden.
• Das Gerät nicht an einem solchen Ort
aufstellen, wo es Kindern zugänglich ist.
Das Gerät nicht ohne Aufsicht lassen,
wenn es in Betrieb ist.
• Trennen Sie das Gerät immer vom
Stromnetz:
- bevor Sie es wegräumen oder die
Heizplatten abnehmen,
- bevor Sie es reinigen oder pflegen,
- nach jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie nur attestierte
Verlängerungskabel.
HANDGRIFF
INDIKATORKÄMPCHEN BETRIEB
INDIKATORLÄMPCHEN AUFHEIZEN
OBERE HEIZPLATTE
UNTERE HEIZPLATTE
GEHÄUSE
VERRIEGELUNG
SICHERHEITSHINWEISE
Wichtiger Hinweis!
Das Gerät wird während des Betriebs
heiß - Verbrennungsgefahr!
Bevor Sie das Gerät wegräumen warten
Sie ab, bis es sich vollständig
abgekühlt hat!
Während des Betriebs des Geräts
werden seine Außenflächen sehr heiß.
Benutzen Sie den Handgriff oder
wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
• Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch
des Geräts sorgfältig die
Gebrauchsanleitung durch, damit Sie
die besten Ergebnisse erzielen und
Fehler vermeiden.
• Verbinden Sie das Gerät nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder einer
Fernbedienungsvorrichtung, um
Gefahren vorzubeugen.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren sowie von Personen mit
eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
bzw. mit mangelnder Erfahrung
verwendet werden, wenn sie unter
Aufsicht stehen oder in die sichere
30
• Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien.
• Ziehen Sie beim Trennen des Geräts
vom Stromnetz am Stecker und nicht
am Anschlusskabel.
• Schalten Sie das Gerät nur dann ein,
wenn beide Heizplatten montiert sind.
• Tauchen Sie das Gerät niemals ins
Wasser!
• Bevor Sie das Gerät wegräumen, muss
es vollständig abgekühlt sein.
• Berühren Sie die Heizplatten nicht mit
Metallgegenständen, damit die
Antihaftschicht nicht beschädigt wird.
• Ein beschädigtes Anschlusskabel darf
aus Sicherheitsgründen nur von
Gorenje, von einem von Gorenje
autorisierten Kundendienst oder von
einer anderen fachlich befähigten
Person ausgetauscht werden.
• Schalten Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch ein und lassen Sie es leer
mindestens 10 Minuten in Betrieb. Dabei kann
es zur Rauchentwicklung kommen, deswegen
sollten Sie den Raum gut lüften.
GEBRAUCH DES GERÄTS
• Schließen Sie das Gerät und stecken Sie den
Stecker des Anschlusskabels in die
Wandsteckdose. Wenn das Gerät eingeschaltet
ist, leuchten beide Indikatorlämpchen.
• Wenn das Indikatorlämpchen (Aufheizen) erlischt,
ist das Gerät betriebsbereit.
• Öffnen sie das Gerät und legen Sie die Zutaten
auf die untere Heizplatte.
• Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn.
• Öffnen Sie den Deckel nach 3-6 Minuten und
prüfen Sie, ob die Speise goldbraun gebacken ist.
Die Zubereitungszeit ist von Ihrem Geschmack
und von den Zutaten abhängig.
• Entfernen Sie die Speise mit einem Holz- oder
Plastikkochlöffel, damit die Antihaftschicht nicht
beschädigt wird.
HEIZPLATTEN ENTFERNEN
Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie
2012/19/EU über elektrische und
elektronische Altgeräte (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE)
gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die
Anforderungen für das Sammeln und den
Umgang mit elektrischen und
elektronischen Altgeräten fest, die für die
gesamte Europäische Union gü
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
• Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt
ist.
• Öffnen Sie das Gerät.
• Entriegeln Sie den Schnapper und ziehen Sie die
Heizplatte heraus.
AUFSTELLUNG DES GERÄTS
• Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob das
Gerät eventuell beim Transport beschädigt wurde.
• Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
Sorgen Sie dafür, dass das Gerät für Kinder nicht
zugänglich ist, weil es während des Betriebs hohe
Temperaturen erreicht.
• Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das
Stromnetz:
• ob die Spannung Ihrer Hausinstallation der auf
dem Typenschild des Geräts angeführten
Spannung entspricht,
• ob die Sicherung der Steckdose mindestens 10 A
beträgt,
• ob die Steckdose dem Stecker des
Anschlusskabels entspricht (im Gegenfall
austauschen),
• ob die Steckdose geerdet ist. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden, die wegen Nichtbeachtung der
angeführten Voraussetzungen entstehen.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom
Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
• Öffnen Sie das Gerät und reinigen Sie die
Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem
feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des
Geräts keine groben Scheuermittel oder spitze
Gegenstände.
•
31
AUFBEWAHREN
Wickeln Sie das Anschlusskabel um die
Kabellagerung und stellen Sie das Gerät in einer
horizontalen oder vertikalen Lage ab. Bewahren Sie
das Gerät an einem trockenen Ort auf, außerhalb
der Reichweite von Kindern.
UMWELTSCHUTZ
Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht
zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern
liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab.
So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.
GARANTIE UND KUNDENDIENST
Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei
Problemen bitte an das Kundendienstcenter von
Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden
Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in
Ihrem Land kein solches Center gibt, wenden Sie
sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die
Abteilung für kleine Haushaltsgeräte Gorenje.
GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM
GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS!
Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.
0818002
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement