Gorenje NRK6203TX Комбиниран хладилник с фризер Ръководство за употреба

Gorenje NRK6203TX Комбиниран хладилник с фризер Ръководство за употреба

BG

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР

2

Благодарим ви

, че ни се доверихте, закупувайки наш уред. Желаем ви да го използвате с удоволствие.

Този уред е предназначен единствено за домашна употреба.

Комбиниран хладилник (наричан по-надолу „уредът”) се състои от две части: горната част е хладилник, а долната – фризер.

Хладилникът е предназначен за съхраняване на свежа храна при температури над 0°C. Фризерът е предназначен за замразяване на свежа храна и дългосрочно съхранение на хранителни продукти (до една година, в зависимост от храната).

СЪДЪРЖАНИЕ

4 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 7 СЪВЕТИ КАК ДА ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ С ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК 8 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 9 ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ 12 СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА 14 УПРАВЛЕНИЕ НА УРЕДА 25 ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА 30 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНАТА В УРЕДА 31 СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНИКА 32 СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ЧЕКМЕДЖЕТО FRESHACTIVE 33 СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ЧЕКМЕДЖЕТО ZEROZONE 34 СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНА В ОТДЕЛЕНИЕТО ZEROZONE 36 ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА 36 Процес на замразяване 37 Важни предупреждения относно замразяването на прясна храна 37 Съхранение на фабрично замразена храна 38 Трайност на замразената храна 38 Размразяване на замразена храна 39 РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УРЕДА 40 ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА 41 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 43 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ШУМА, КОЙТО УРЕДЪТ ИЗДАВА ВЪВЕДЕНИЕ ОПИСАНИЕ НА УРЕДА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ ХРАНА РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА ДРУГИ 3

4

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.

Преди да включите уреда към електрическата мрежа, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, които описват уреда и правилата за правилна и безопасна употреба. Инструкциите са приложими за няколко типа/модела уреди; по тази причина настройките или оборудването, описани тук, може да не са валидни за вашия уред. Ръководството за употреба включва модела NO FROST на фризера, който е снабден с вентилатор и при който процесът на размразяване е автоматизиран.

Премахнете опаковките или специалните части, предназначени за защита на уреда по време на транспортиране.

В ъглите на вратите са монтирани разделители.

Отстранете ги и сложете предоставените тапи в отворите (само при някои модели).

Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го в покой във вертикално положение за приблизително 2 часа. Това ще намали вероятността от неизправности, дължащи се на въздействието на транспортирането върху охладителната система.

Уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа и заземен в съответствие с действащите стандарти и разпоредби.

Уредът не трябва да се използва на открито и не бива да бъде излаган на дъжд.

Не съхранявайте експлозивни субстанции като аерозолни контейнери със запалими вещества в уреда.

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа (изключете захранващия кабел от контакта).

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от сервизен техник или друго подходящо обучено лице.

Ако уредът ще бъде изваден от употреба за по-продължителен период от време, изключете го чрез съответния бутон и му прекъснете захранването. Изпразнете уреда, размразете го, почистете го и оставете вратата открехната.

Ако LED индикаторът не работи, обадете се на сервизен техник. Не се опитвайте да поправяте сами LED осветлението, тъй като има опасност от високо напрежение!

За да опазите околната среда, занесете излезлия от употреба уред в оторизиран център за събиране на домакински уреди.

5

Опаковките са направени от екологично щадящи материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда.

Във вътрешността на уреда можете да намерите заводската табелка. Ако езикът на табелката не е избраният от вас език или не е езикът на вашата страна, заменете я с предоставената ви табелка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предпазвайте от препятствия вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената структура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не повреждайте веригата на хладилния агент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте електрически уреди в отделенията за храна на уреда, освен ако не са препоръчани от производителя.

Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.

6

СЪВЕТИ КАК ДА ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ С ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК

• • • • • • • • • • • • • Прочетете внимателно инструкциите за инсталация.

Не отваряйте често вратата на хладилника ако това не е наобходимо.

Проверявайте периодично дали в пространството зад хладилника свободно циркулира въздух.

Отделението за кондензирана вода в задната част на хладилника трябва да се почиства редовно. (виж „Почистване на уреда”) Ако уплътнението е повредено или отлепено, подменете го възможно най-бързо.

Съхранявайте храната в затворени съдове или подходяща опаковка.

Преди да поставите храната в хладилника, оставете я да се охлади до стайна температура.

Размразявайте храната в хладилното отделение.

Отстранете някои от чекмеджетата от отделението на фризера, както е описано в ръководството за употреба, за да използвате цялата вътрешност.

Размразявайте фризерното отделение, когато по повърхностите се натрупа лед с дебелина 3-5 милиметра.

Уверете се, че полиците са правилно разпределени и храната е подредена така, че да позволява въздуха да циркулира свободно (препоръчителното разпределение на храната ще намерите в инструкцията).

За уреди с вентилатор, внимавайте да не блокирате отворите на вентилатора.

Изключете вентилатора или йонизатора, ако не се нуждаете от тях, за да намалите консумацията на енергия.

7

8

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

2 3 5 A 4 6 7 8 B 11 12 9 10 1 A Хладилник 1 Контролно 2 LED осветление във вътрешността на хладилника 3 Йонизатор за въздуха IonAir (ключ + on/off (включване/ изключване)) 4 Рафт за бутилки 5 Издърпващ се стъклен рафт (с регулируема височина) 6 Чекмедже ZeroZone* 7 VitaLED 8 Отделение 9 за плодове и зеленчуци с контрол на влажността Контейнер на вратата SimpleSlide с регулируема височина 10 Контейнер за бутилки B Фризер/ZeroZone** 11 Отделения на фризера / Област ZeroZone 12 Стъклени полици 13 Краче* 13 13 • Вътрешното оборудване може да е различно в зависимост от модела на уреда.

• Чекмеджетата имат защита срещу издърпване. За да извадите чекмеджето от уреда, отворете хладилника, след това повдигнете предната част на чекмеджето и го издърпайте. **Фризер/ZeroZone е регулириума област, която може да се използва или като фризер, или като ZeroZone. Когато уредът се включи за първи път, това отделение работи като фризер.

* Някои модели имат също и контролно устройство на вратата.

ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

ИЗБОР НА ПОМЕЩЕНИЕ

• Инсталирайте уреда в сухо и добре вентилирано помещение. Уредът ще работи правилно, ако температурата на околната среда е в интервалите, посочени в таблицата. Класът на уреда е указан на заводската табелка/ етикета заедно с основната информация за уреда. Клас SN (субумерен) N (умерен) ST (субтропичен) T (тропичен) Температура от +10°C до +32°C от +16°C до +32°C от +16°C до +38°C от +16°C до +43°C Предупреждение: Уверете се, че помещението, в което ще инсталирате уреда, е достатъчно голямо. Необходимо е да има поне 1 m 3 пространство на 8 грама охлаждаща течност. Количеството на охлаждащата течност е указано на заводската табелка във вътрешността на уреда.

ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА

max 30 mm > 90° Инсталирането на уреда трябва да бъде извършено от поне двама човека, за да се избегне евентуално физическо нараняване или повреда на уреда.

• Уредът трябва да е поставен върху равна повърхност или да е леко наклонен назад, като стои стабилно върху здрава основа. Отпред на уреда има закрепени две регулируеми крачета, които могат да се използват за нивелиране на уреда. Отзад има закрепени колелца, които позволяват по-лесно инсталиране на уреда (само при някои модели).

• Необходимо е да има разстояние от поне 5 cm между уреда и шкафа, монтиран над уреда, за да се осигури подходящо охлаждане на кондензатора.

• Уредът е снабден с два разделителя, които трябва да бъдат монтирани в долната част на корпуса, така че да се предотврати избутването на хладилника прекалено близо до стената. Уредът може да бъде инсталиран и без разделителите, но в този случай е възможно да се увеличи консумацията на електроенергия.

• Не излагайте уреда на директна слънчева светлина и не го поставяйте близо до какъвто и да е източник на топлина. Ако това не може да бъде избегнато, монтирайте изолационен панел. 9

• Уредът може да стои самостоятелно или да бъде поставен до шкаф или стена. Спазвайте необходимото разстояние, за да можете да отваряте изцяло вратата и да изваждате чекмеджетата и рафтовете (виж диаграмата за инсталиране).

600 mm max 90° 644 mm 10

Забележка: Когато поставяте уредите един до друг, трябва да бъде закупен и инсталиран комплектът против кондензация. Код за поръчка на комплекта: Сухо помещение (относителна влажност под 60%) МЕТАЛНА ТАБЕЛА (INOX) Уреди с височина 1850 mm 576604 Уреди с височина 2000 mm 576606 ПЛАСТМАСОВА ТАБЕЛА БЯЛ СИВ ЧЕРЕН 672114 672115 672116 672118 672117 672120 Влажно помещение (относителна влажност над 60%)* МЕТАЛНА ТАБЕЛА (INOX) Уреди с височина 1850 mm 558776* Уреди с височина 2000 mm 558855* * С цел безопасност, уредът трябва да бъде инсталиран само от оторизиран сервизен техник !

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА

• Свържете уреда към електрическата мрежа, като използвате свързващ кабел. Контактът, в който ще включвате уреда, трябва да бъде заземен (обезопасен контакт). Номиналното напрежение и честота са указани на заводската табелка/ етикета заедно с основната информация за уреда.

• Уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа и да бъде заземен в съответствие с действащите стандарти и законови разпоредби. Уредът ще устои на краткотрайни отклонения от номиналното напрежение, но не повече от +/- 6%.

11

12

СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

Необходими инструменти: гаечен ключ No. 8, отвертка Phillips, отвертка – тип звезда 25, плоска отвертка.

Процедурата за смяна на посоката на отваряне на вратата трябва да бъде извършена от поне двама човека.

1.

Свалете капачето на горната панта (A) и капачето от конектора (B1).

2.

Разкачете конектора (C), развийте горната панта (D) и свалете горната врата (E).

3.

Свалете страничните панели (F) и (G), след това развийте и свалете средния панел (H).

4.

Преместете горната панта (A), конектора и кабела на противоположната страна. Сменете трите панела (F), (G), и (H). Прекарайте кабелите през улеите на панелите, както са били преди разглобяването.

5.

След това свалете декоративните тапи (I), развийте средната панта (J) и разкачете долната врата (K) от долната панта (L).

6.

Наклонете уреда назад, развийте долната панта (L) и крачето (M) и ги монтирайте на противоположната страна. Монтирайте шайбата така, както е била преди разглобяването.

7.

Преместете опорите (N) и застопорителите (S) на другата страна.

8.

Поставете средната панта (J) на долната врата (K) и закрепете долната врата на долната панта (L). Затегнете средната панта (вратата трябва да стои отворена, докато извършвате тази операция). Не забравяйте да поставите шайбите (O) и декоративните тапи (I) на местата, където са били преди разглобяването.

9.

Закрепете горната врата (E) на средната панта (J). Свалете декоративните тапи (P) и (B2). Свържете отново конектора (C) и затегнете горната панта.

10.

Монтирайте капачето на горната панта (A), капачето на конектора (B1), и декоративните капачета (P) и (B2).

11.

За да смените страната на дръжката (R): свалете тапите/ капачетата, развийте винтовете и закрепете дръжката на противоположната страна. Поставете тапите/ капачетата на противоположната страна.

Бележка: Стъпка 11 (смяна на дръжката) може да бъде пропусната при уреди с вградени дръжки.

1 3

F H G D

2 4

C D D

5

J K

6

M

7

N

10

B2 N S B1 A I I

8

K O J

9

E C B2 P D P

11

R E M L I 13

УПРАВЛЕНИЕ НА УРЕДА КОНТРОЛНО УСТРОЙСТВО 1

A B C E I H G F D J A Бутон за включване на уреда и бутон за изключване на хладилното отделение B Бутон за изключване на алармата C Бутон за включване/ изключване на силното охлаждане D Бутони за регулиране на температурата в хладилното отделение E Дисплей на температурата в хладилното отделение F Бутон за включване на отделението на фризера и бутон за изключване на уреда G Бутон за включване/ изключване на функцията ECO H Бутон за включване/ изключване на силното замразяване I Бутони за регулиране на температурата в отделението на фризера J Дисплей на температурата в отделението на фризера 14

ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Bключване на уреда: Уредът се включва като натиснете за кратко бутон A.

При този модел е възможно да включите само отделението на фризера, докато хладилното отделение остава изключено. Тази настройка може да бъде извършена по два начина: - натиснете за кратко бутон F , за да включите само отделението на фризера; или - първо натиснете за кратко бутона A , за да включите целия уред. След това натиснете и задръжте (за три секунди) бутона A , за да изключите хладилното отделение.

Когато натиснете повторно бутон A , хладилното отделение ще се включи отново.

Изключване на уреда: За да изключите уреда, натиснете и задръжте (за три секунди) бутон F (внимание: уредът ще остане включен към електрическата мрежа, т.е. в него ще продължи да тече електрически ток).

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

• За да настроите температурата в хладилното отделение, използвайте бутоните D : ниска температура ; висока температура.

• Температурата в хладилното отделение може да бъде настроена на стойности от +1°C до +9°C.

• След като натиснете някой от бутоните D , последната настройка на температурата ще започне да мига на дисплея E . Използвайте бутоните D , за да зададете желаната температура. Три секунди след финалното натискане на бутона, последната зададена настройка на температурата ще се запамети за хладилното отделение.

• Препоръчителната настройка на температурата е 4 °C.

15

• За да настроите температурата в отделението на фризера, използвайте бутоните I : ниска температура ; висока температура.

• Температурата в отделението на фризера може да бъде настроена на стойности от -24°C до -16°C.

• След като натиснете някой от бутоните I , последната настройка на температурата ще започне да мига на дисплея J . Използвайте бутоните I , за да зададете желаната температура. Три секунди след финалното натискане на бутона, последната зададена настройка на температурата ще се запамети за отделението на фризера.

• Препоръчителната настройка на температурата е -18 °C.

ФУНКЦИЯ FREEZER BOOST (СИЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

• Използвайте тази настройка, когато включите уреда за първи път, преди да го почистите или 24 часа преди да поставите голямо количество храна. Включване на функцията freezer boost (силно замразяване): Натиснете бутон H. На дисплея J ще се изведе индикация FF.

Ако функцията freezer boost (силно замразяване) не бъде деактивирана ръчно, тя ще се изключи автоматично след около 2 дни. След това температурата в отделението на фризера ще се върне към последната зададена стойност.

БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ (В ГОРНОТО ЧЕКМЕДЖЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА)

• За да замразите бързо прясна храна, използвайте функцията XtremeFreeze , която е активна само за горното чекмедже на отделението на фризера. Тя представлява интензивно нахлуване на студен въздух в тази част на уреда. Бързото замразяване ще съхрани повече витамини, минерали и хранителни вещества в храната за по-дълъг период от време.

За да включите функцията бързо замразяване (XtremeFreeze): Натиснете бутона H и го задръжте за поне 3 секунди. На дисплея J ще се изведе индикация ЕF.

16

• При тази настройка компресорът ще работи продължително, а температурата в отделението на фризера ще падне значително.

• Ако настройката не бъде деактивирана ръчно (като натиснете бутона H), тя ще се деактивира автоматично след приблизително един ден. Температурата в отделението на фризера ще се върне към последната зададена стойност.

• Използвайте тази настройка за замразяване на малки количества храна (до 2 килограма) в горното чекмедже. Когато замразявате големи количества храна, е необходимо да активирате настройката 12 часа преди да поставите храната във фризера.

СИЛНО ОХЛАЖДАНЕ (SUPER COOLING) (В ХЛАДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ)

• Използвайте тази настройка, когато включите уреда за първи път, преди да го почистите или преди да поставите голямо количество храна.

За да включите функцията за силно охлаждане (super cool): Натиснете бутон C.

Ако функцията не бъде деактивирана ръчно, тя ще се деактивира автоматично след около шест часа.

Температурата в отделението на хладилника ще се върне към последната зададена стойност.

АЛАРМА ЗА ПОВИШЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Aко температурата във вътрешността на уреда е твърде висока, ще се включи аларма ( с пулсиращ звуков сигнал ) и бутонът B ще започне да мига.

• Потвърдете и изключете алармата, като натиснете бутон B .

• Алармата ще се активира на всеки 24 часа, ако температурата в уреда не е достатъчно ниска и ако съществува опасност храната да се развали. Тя ще се изключи автоматично веднага след като температурата във фризера падне до ниво, при което вече не съществува опасност храната да се развали.

• Когато включите уреда за първи път, алармата ще се активира едва след 24 часа, тъй като уредът няма да е достигнал все още подходящата температура. По този начин се предотвратява ненужното активиране на алармата.

Аларма за отворена врата на хладилника: ако вратата на хладилника или фризера остане отворена повече от 2 минути, ще се активира аларма и бутонът B ще започне да мига. Когато вратата бъде затворена, алармата ще се деактивира. Тя може да бъде изключена и като натиснете бутон B.

17

ФУНКЦИЯ ECO

За да активирате функцията Eco , натиснете бутон G . С активирането на тази функция, уредът ще работи на оптимална настройка.

БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА)

Използвайте тази функция, ако не желаете да регулирате ръчно настройките на уреда.

За да активирате функцията, натиснете и задръжте бутон B (три секунди); на дисплея E ще се изведе индикация LL . Всички бутони ще бъдат заключени с изключение на бутон B . За да деактивирате защитата, натиснете бутон B и го задръжте три секунди.

18

КОНТРОЛНО УСТРОЙСТВО 2

A B C E D J A Бутон за включване на уреда и бутон за изключване на хладилното отделение B Бутон за включване/изключване на индикация VitaLED C Бутон за включване/ изключване на силното охлаждане D Бутони за регулиране на температурата в хладилното отделение E Дисплей на температурата в хладилното отделение F Бутон за включване на отделението на фризера и бутон за изключване на уреда G Бутон за фризера/ZeroZone H Бутон за включване/ изключване на силното I замразяване Бутони за регулиране на температурата в отделението на фризера** J Дисплей на температурата в отделението на фризера** I H G F 19

ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Включване на уреда: Уредът се включва като натиснете за кратко бутон A .

При този модел е възможно да включите само отделението на фризера, докато хладилното отделение остава изключено. Тази настройка може да бъде извършена по два начина: - натиснете за кратко бутон F , за да включите само отделението на фризера; или - първо натиснете за кратко бутона A , за да включите целия уред. След това натиснете и задръжте (за три секунди) бутона A , за да изключите хладилното отделение.

Когато натиснете повторно бутон A , хладилното отделение ще се включи отново.

Изключване на уреда: За да изключите уреда, натиснете и задръжте (за три секунди) бутон F (внимание: уредът ще остане включен към електрическата мрежа, т.е. в него ще продължи да тече електрически ток).

20

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

• Отделение на хладилника: натиснете бутоните D , за да зададете температурата в отделението на хладилника между +1°C и +9°C. Когато ZeroZone е активна, температурата може да бъде зададена между +4°C и +9°C.

• Отделение на фризера: натиснете бутоните I , за да зададете температурата в отделението на фризера между -24°C и -16°C. Индикаторът J ще мига, докато температурата в отделението на фризера достигне зададеното ниво.

• ZeroZone (Вижте в раздела ZeroZone): натиснете бутоните I , за да зададете температурата в отделението ZeroZone между -2°C и +3°C. Индикаторът J ще мига, докато температурата в отделението ZeroZone достигне зададеното ниво.

по-ниска температура ; по-висока температура.

Температурният индикатор E или J ще мига, докато настройките на температурата се регулират. Последната зададена настройка се запаметява автоматично след 3 секунди.

ФУНКЦИЯ VITALED

VitaLED: натиснете бутона B , за да включите или изключите функцията. Когато функцията VitaLED е включена, бутонът В ще свети. Когато функцията VitaLED е активна, оранжевият LED индикатор в отделението за плодове и зеленчуци е включен.

Ако прекъсне захранването, функцията VitaLED няма да остане активна.

VitaLED удължава свежото състояние на храната и й позволява да запази аромата и хранителните вещества.

Използвайте я само когато е необходимо, тъй като тя увеличава консумацията на енергия.

21

ИНТЕНЗИВНО ОХЛАЖДАНЕ (ХЛАДИЛНИК)

• Използвайте тази настройка, когато включите уреда за първи път, преди да го почистите или преди да поставите голямо количество храна.

За да включите функцията за силно охлаждане (super cool): Натиснете бутон C .

Знакът SC ще се появи на дисплея E .

Ако функцията не бъде деактивирана ръчно, тя ще се деактивира автоматично след около шест часа. Температурата в отделението на хладилника ще се върне към последната зададена стойност.

ИНТЕНЗИВНО ОХЛАЖДАНЕ (ФРИЗЕР)

• Използвайте тази настройка, когато включите уреда за първи път, преди да го почистите или 24 часа преди да поставите голямо количество храна.

Включване на функцията freezer boost (силно замразяване): Натиснете бутон H . На дисплея J ще се изведе индикация FF.

Ако функцията freezer boost (силно замразяване) не бъде деактивирана ръчно, тя ще се изключи автоматично след около 2 дни. След това температурата в отделението на фризера ще се върне към последната зададена стойност. ** Ако долното отделение работи като област ZeroZone, бутонът H няма никакви функции.

БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ (В ГОРНОТО ЧЕКМЕДЖЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА)

• За да замразите бързо прясна храна, използвайте функцията XtremeFreeze , която е активна само за горното чекмедже на отделението на фризера. Тя представлява интензивно нахлуване на студен въздух в тази част на уреда. Бързото замразяване ще съхрани повече витамини, минерали и хранителни вещества в храната за по-дълъг период от време.

За да включите функцията бързо замразяване (XtremeFreeze): Натиснете бутона H и го задръжте за поне 3 секунди. На дисплея J ще се изведе индикация ЕF.

22

• При тази настройка компресорът ще работи продължително, а температурата в отделението на фризера ще падне значително.

• Ако настройката не бъде деактивирана ръчно (като натиснете бутона H), тя ще се деактивира автоматично след приблизително един ден. Температурата в отделението на фризера ще се върне към последната зададена стойност.

• Използвайте тази настройка за замразяване на малки количества храна (до 2 килограма) в горното чекмедже. Когато замразявате големи количества храна, е необходимо да активирате настройката 12 часа преди да поставите храната във фризера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Ако температурата вътре в уреда стане твърде висока, ще се активира звукова аларма (прекъсващ звуков сигнал) и температурният дисплей ще започне да мига.

• Изключете звуковия сигнал чрез отваряне и затваряне на вратата.

• Звуковата аларма ще се активира на всеки 24 часа, ако температурата в уреда не е достатъчно ниска и има опасност от разваляне на храната. Алармата ще се изключи автоматично веднага щом температурата във фризера падне до ниво, при което вече няма опасност от разваляне на храната.

• Когато уредът се включи за първи път, има 24-часово закъснение в задействането на предупреждението за висока температура, тъй като уредът не е достигнал подходяща температура. По този начин се предотвратява ненужното активиране на алармата.

Аларма за отворена врата: ако вратата на хладилника или фризера е отворена за повече от две минути, се активира звукова аларма. При затваряне на вратата алармата се изключва.

23

БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА)

Използвайте тази функция, ако не желаете да регулирате ръчно настройките на уреда.

За да активирате функцията, натиснете и задръжте бутон B (три секунди); на дисплея E ще се изведе индикация LL .

Всички бутони ще бъдат заключени с изключение на бутон B .

За да деактивирате защитата, натиснете бутон B и го задръжте три секунди.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ZEROZONE

• Цялото отделение на фризера може да се превърне в ZeroZone . Температурата в това отделение е около 0°C или малко под това ниво. Затова не съхранявайте в това отделение храна, която е чувствителна към ниски температури, тъй като може да замръзне.

Преди да включите функцията ZeroZone , изпразнете отделението на фризера, за да не се размрази и развали замразената храна.

• Включване/изключване на ZeroZone: натиснете бутона G и го задръжте за 5 секунди. Когато е активен, бутонът G свети.

• Температурна настройка на ZeroZone: натиснете бутоните I , за да зададете температурата в диапазона -2°C и +3°C.

• ZeroZone работи дори когато хладилникът е изключен.

След превключване от фризер към функция ZeroZone , може да се окаже необходимо да изчакате няколко часа, докато температурата се покачи до зададената стойност. През това време ще мига индикаторът J .

• Температурите са приблизителни, тъй като зависят от настройката в отделението на хладилника, околната температура, честота на отваряне на хладилника и количеството поставена храна. По високите температури в отделението ZeroZone водят до по-високи температури в отделението на хладилника и обратното. Задайте настройка според условията на ползване.

• Ако долното отделение работи като ZeroZone , температурата в хладилното отделение може да бъде зададена само в диапазона от +4°C до +9°C. Такова ползване е препоръчително само когато околната температура е в диапазона от +16°C до +32°C. При по-високи температури не е възможно да се гарантират достатъчно ниски температури в уреда.

24

ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА

(* Оборудването зависи от модела)

РАФТ

1 2 • За по-лесен достъп до храната и видимост, рафтовете могат да бъдат частично издърпани.

• Рафтовете могат да бъдат подредени според вашите предпочитания, като използвате водачите във вътрешността на хладилника. За да извадите даден рафт от хладилника, издърпайте го до мястото, където се спира от водача. След това повдигнете леко предната му част и го издърпайте докрай. Съхранявайте нетрайните храни в задната част на рафтовете, където температурата е по-ниска.

МЕТАЛЕН РАФТ ЗА БУТИЛКИ*

• Някои модели са оборудвани също и с метална стойка за бутилки. Стойката за бутилки има защита срещу случайно издърпване на бутилката, тя може да бъде извадена само когато е празна. За да извадите бутилка, повдигнете леко задната й част, след което я издърпайте към вас. Поставете стойката така, че дължината на бутилките да не пречи на правилното затваряне на вратата. Стойката може да поеме тегло от 9 0.75-литрови бутилки, или 13 килограма общо тегло – виж етикета от дясната страна във вътрешността на уреда.

• На стойката за бутилки можете да слагате също и метални кутийки с напитки (по дължина или напряко).

25

ОТДЕЛЕНИЕ CRISPACTIVE ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА*

• Отделението CrispActive е предназначено за съхраняване на плодове и зеленчуци. Когато е включена функцията VitaLED, това отделение се осветява от специална оранжева светлина с дължина на вълната подобна на тази на слънцето. Ето защо фотосинтезата и синтезът на витамин С при плодовете и зеленчуците продължава. В резултат храната запазва своите свежест, цвят, аромат, хранителни вещества и т.н.

• Панерът притежава вграден регулатор за влажността, който позволява регулиране на влажността в зависимост от количеството на храната, която сте поставили.

Mалко количество храна – натиснете надясно плъзгача за контрол на влажността Голямо количество храна – натиснете наляво плъзгача за контрол на влажността • Изваждане на панера: - Издърпайте панера, докъдето е възможно. След това повдигнете предната му част и го издърпайте докрай. 26

CRISPZONE – ПАНЕР ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

• Панерът на дъното на хладилника е предназначен за съхранение на плодове и зеленчуци. В него е осигурена влажност, за да се предотврати изсъхване на храната.

• Съхранявайте храната в подходящи опаковки, за да предотвратите излъчване или поемане на миризми. Панерът притежава вграден регулатор за влажността, който позволява регулиране на влажността в зависимост от количеството на храната, която сте поставили.

Mалко количество храна – натиснете надясно плъзгача за контрол на влажността Голямо количество храна – натиснете наляво плъзгача за контрол на влажността • Изваждане на панера: - Издърпайте панера, докъдето е възможно. След това повдигнете предната му част и го издърпайте докрай.

ВЪТРЕШНА ЧАСТ НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА

На вратата на хладилника има монтирани отделения (рафтове или контейнери), предназначени за съхранение на сирене, масло, яйца, кисело мляко и други малки опаковки с храна, тубички, метални кутийки и др. В долната част на вратата има рафт за бутилки.

РЕГУЛИРУЕМИ КОНТЕЙНЕРИ НА ВРАТАТА

Височината на рафтовете на вратата може да бъде настроена, без те да се отделят от уреда. Просто дръпнете палчетата от двете страни към вас и плъзнете рафтовете нагоре или надолу. За да извадите даден контейнер от уреда, повдигнете го доколкото може, след което го издърпайте навън.

27

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КОНТЕЙНЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ (MULTIBOX)*

• Мултифункционалният контейнер за съхранение MultiBox предлага удобен начин за съхранение на храна със силен или остър аромат, например зряло или синьо сирене, наденички, лук, масло и др. • Силиконовият капак затваря плътно контейнера и по този начин предотвратява изсъхване на храната и разнасяне на миризми в хладилното отделение.

• Силиконовият капак може да се използва също и като поставка за яйца или за лед.

• Ако използвате гъвкавия капак като поставка за яйца, поставете го директно на дъното на контейнера на вратата и използвайте отворената част на контейнера Multibox за съхранение на храна в малки разфасовки – пастет, мармалад, малки тубички и др.

ВЕНТИЛАТОР*

• Вентилаторът във фризерната част гарантира, че температурата се разпределя по-равномерно и се намалява кондензацията по повърностите.

ЙОНИЗАТОР ЗА ВЪЗДУХА (IONAIR)

• Йонизаторът за въздуха, разположен в хладилното отделение, премахва повечето бактерии, вируси, газове и неприятни миризми, като осигурява винаги свеж въздух в хладилника. Храната ще се запази свежа и ще съхрани вкусовите си качества по-дълго време.

• Йонизатора на въздуха може да бъде включен и изключен посредством ключа, разположен на вентилатора от страната на охлаждащия панел (в зависимост от модела).

28

Включен йонизатор Изключен йонизатор

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Иновативна сензорна технология позволява регулиране на работата на уреда съобразно навиците и поведението на потребителя. Интелигентна адаптивна система наблюдава, анализира и записва ежедневно и ежеседмично употребата на уреда и регулира работата му съобразно получените данни. Ако уредът успее да предвиди зачестяване на отварянето на вратата, той автоматично ще намали температурата преди това, за да предотврати повишаването на температурата на храната поради по честото отваряне на вратата. Уредът също така ще предвиди добавянето на големи количества храна в хладилника или фризера и ще се адаптира като охлажда или замразява по-интензивно.

29

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНАТА В УРЕДА

Отделения в хладилника: храна и др.

лук, чесън, домати, тропически плодове, кисело зеле, ряпа и др.

Отделения на вратата на хладилника: - горни/ средни контейнери на вратата: за яйца, масло, сирене и др.

- долни контейнери на вратата: за напитки, метални кутийки, бутилки и др. Отделения във фризера/ZeroZone: на замразена храна“); 30

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНИКА

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНАТА

Правилната употреба на уреда, подходящата опаковка, поддържането на необходимата температура и спазването на хигиенните стандарти имат важно значение за качественото съхранение на храната. Обръщайте внимание на срока на годност на храната, указан на опаковката.

Храната, която поставяте в хладилника, трябва да се съхранява в затворени съдове или подходяща опаковка, за да предотвратите излъчване или поемане на миризми.

Не съхранявайте лесно запалими, летливи и избухливи вещества в хладилника.

Бутилки с високо алкохолно съдържание трябва да бъдат плътно затворени и да се съхраняват в изправено положение.

Някои органични разтвори, етеричните масла, съдържащи се в кората на лимона и портокала, мастните киселини и др., могат да повредят пластмасовите повърхности при продължителен контакт с тях и да причинят преждевременно износване на тези материали.

Ако усетите неприятна миризма в хладилника, причина за нея може да е това, че не сте почистили уреда или има развалена храна (виж раздел „Почистване на уреда“).

Ако отсъствате от дома дълго време, извадете от хладилника храните, които се развалят бързо.

ТРАЙНОСТ НА ХРАНАТА

Препоръчително време за съхранение на храна в хладилника Вид храна яйца, маринована храна, пушено месо сирене кореноплодни зеленчуци масло десерти, плодове, полуфабрикати, парчета сурово месо риба, сурово кълцано месо, морски дарове Време за съхранение до 10 дни до 10 дни до 8 дни до 7 дни до 2 дни до 1 ден 31

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ЧЕКМЕДЖЕТО FRESHACTIVE

В чекмеджето FreshActive , което е най-студеното място в хладилната част, храната ще остане свежа за по-дълго в сравнение със стандартен хладилник и ще задържи повече от своите хранителни вещества. За най-добри резултати, чекмеджето трябва да бъде плътно затворено.

• Когато купувате храна, се уверете, че тя е прясна, тъй като това определя качеството й, както и продължителността на съхранението й във фризера.

• Съхранявайте храната в затворени съдове или подходящи опаковки, за да предотвратите излъчването или поемането на миризми.

• Извадете храната от чекмеджето 30-60 минути преди употреба, за да позволите ароматът и вкусът й да се развият на стайна температура.

• Чувствителните към ниски температури храни, които не са подходящи за съхранение в чекмеджето FreshActive , включват следните хранителни продукти: ананас, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжан, краставици, боб, чушки (люти), пъпеш, диня, жълта тиква, зелени тиквички и др.

• За да извадите чекмеджето: - Издърпайте чекмеджето, доколкото е възможно.

- След това повдигнете предната му част и го издърпайте докрай навън. 32

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ЧЕКМЕДЖЕТО ZEROZONE

Отделението ZeroZone позволява съхранение на голямо разнообразие от свежа храна за до три пъти по-дълго време в сравнение с конвенционален хладилник. Храната остава свежа за по-дълго, запазвайки своите вкус и свойства.

Температурата в това чекмедже зависи от температурните настройки в хладилното помещение, стайната температура, честотата на отваряне на вратата, както и количеството храна, поставено вътре. За температура около 0 °C в ZeroZone чекмеджето, препоръчваме настройка на температурата в хладилната част 4°C или по-ниска. Температурата в ZeroZone чекмеджето може да падне под 0 °C, затова поставете храната, която е чувствителна към температура, на по-горните части в хладилника. За най- добра работа, чекмеджето трябва да е напълно затворено.

• Когато купувате храна, се уверете, че тя е прясна, тъй като това определя качеството, както и продължителността на съхранението й във фризера.

• Съхранявайте храната в затворени съдове или подходящи опаковки, за да предотвратите излъчването или поемането на миризми и влага.

• Извадете храната от чекмеджето 30-60 минути преди употреба, за да позволите ароматът и вкусът й да се развият на стайна температура.

• Чувствителните към ниски температури храни, които не са подходящи за съхранение в чекмеджето ZeroZone , включват следните хранителни продукти: ананас, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжан, краставици, боб, чушки (люти), пъпеш, диня, жълта тиква, зелени тиквички и др. • За да извадите чекмеджето : - Издърпайте чекмеджето, доколкото е възможно; - Повдигнете предната му част и го издърпайте докрай навън.

33

СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНА В ОТДЕЛЕНИЕТО ZEROZONE

Отделението ZeroZone позволява съхраняване на голямо разнообразие прясна храна, която се запазва до три пъти по-дълго в сравнение с обикновен хладилник. Храната остава свежа по-дълго като запазва аромата и хранителните си вещества.

• Когато купувате храна, уверете се, че е прясна, тъй като това ще определи нейното качество както и колко дълго може да се държи в хладилника.

• Съхранявайте храната в затворени контейнери или с подходяща опаковка, за да предотвратите изпускане или поемане на миризми.

• Извадете храната от отделението 30-60 минути преди употреба, за да позволите мирисът и ароматът да се развият на стайна температура.

• Храна, която е чувствителна към ниски температури и следователно е неподходяща за съхранение в отделението ZeroZone , включва: ананас, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжани, краставици, боб, чушки, пъпеши, дини, тиквички, тикви и др.

34

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В ZEROZONE ЧЕКМЕДЖЕТО*

Вид храна наденички, салам, говеждо месо, свинско месо, дивеч, сурово месо птиче месо риба морски дарове Зеленчуци: зеле, чесън, моркови целина, билки маруля, карфиол, червено зеле, ревен броколи, аспержи, къдраво зеле, китайско зеле, алабаш, ряпа лук, гъби, спанак, грах Плодове: ябълки круши, киви грозде, дюли праскови френско грозде, цариградско грозде, сливи кайсии, боровинки, череши малини, ягоди Други: мляко масло сирене * Зависи от качеството на храната и от това колко прясна е тя Време за съхранение до 7 дни до 5 дни до 4 дни до 3 дни до 180 дни до 30 дни до 21 дни до 14 дни до 7 дни до 180 дни до 120 дни до 90 дни до 30 дни до 21 дни до 14 дни до 3-5 дни до 7 дни до 30 дни до 30 дни 35

ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА ПРОЦЕС НА ЗАМРАЗЯВАНЕ

Максималното количество прясна храна, която може да бъде поставена наведнъж, е указано на заводската табелка на уреда. Ако количеството храна, което искате да замразите, надхвърля указаното количество, тя няма да се замрази качествено; освен това качеството на храната, която вече е била замразена, ще се влоши.

• За да използвате целия обем на фризерната част, извадете всички чекмеджета. Поставете храната директно върху полиците и по дъното. Не махайте долното чекмедже на NO FROST уреди с енергиен клас A+++.

• Активирайте функцията за силно замразяване 24 часа преди да замразите прясна храна: След като изтече указаното време, поставете прясната храна в отделението на фризера.

Уверете се, че прясната храна не се допира до храната, която вече е замразена.

Най-подходящото място за замразяване на големи количества пресни продукти е горното чекмедже или горното и средното при уреди HZF3769E с клас на енергийна ефективност А+++.

• Когато замразявате малки количества храна (1-2 килограма), не е необходимо да активирате функцията за силно замразяване.

• След 24 часа храната може да бъде преместена в друго отделение на фризера и процесът на замразяване може да бъде повторен, ако е необходимо.

36

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА ПРЯСНА ХРАНА

Замразявайте само храна, която е подходяща за замразяване във фризера. Уверете се, че храната, която ще замразявате, е с високо качество и е прясна. Изберете подходяща опаковка и използвайте опаковките правилно. Опаковките не трябва да поемат влага; те трябва да бъдат плътно затворени, за да предпазват храната от изсъхване и загуба на витамини. Надписвайте храната; указвайте вида й, количеството и датата на замразяване.

Важно е да замразите храната възможно най-бързо. Ето защо опаковайте храната на малки разфасовки.Оставете храната в хладилника, преди да я замразите.

СЪХРАНЕНИЕ НА ФАБРИЧНО ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

• Когато съхранявате и използвате замразена храна, спазвайте указанията на производителя. Температурата за съхранение и срокът на годност са указани на опаковката.

• Избирайте само храна, чиято опаковка не е разкъсана и която се съхранява във фризери при температура -18°C или по-ниска.

• Не купувайте храна, която е покрита със скреж, тъй като това означава, че вече е била частично размразявана няколко пъти и е с лошо качество.

• Предпазвайте храната от размразяване, докато я транспортирате. В случай на повишаване на температурата времето за съхранение ще бъде по-кратко и качеството на храната ще се влоши.

37

ТРАЙНОСТ НА ЗАМРАЗЕНАТА ХРАНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФРИЗЕРА

Вид храна плодове, говеждо месо зеленчуци, телешко месо, птици дивеч свинско месо кайма хляб, сладкиши, полуфабрикати, месо без тлъстини субпродукти пушени наденички, тлъста риба Време за съхранение от 10 до 12 месеца от 8 до 10 месеца от 6 до 8 месеца от 4 до 6 месеца 4 месеца 3 месеца 2 месеца 1 месец

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

Замразяването на храната не убива микроорганизмите в нея. След като храната бъде размразена или започне да се отпуска, бактериите се реактивират и храната започва бързо да се разваля. Използвайте частично или напълно размразената храна възможно най-скоро. Частичното отпускане на храната намалява хранителната й стойност, особено на плодовете, зеленчуците и полуфабрикатите.

38

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УРЕДА

АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Хладилникът не се нуждае от размразяване, защото ледът по задната стена във вътрешността на уреда се разтопява автоматично.

Наслоеният лед ще се разтопи, когато компресорът е в покой. Капките вода при разтопяването на леда изтичат през отвор в задната стена на хладилника в табличка, разположена над компресора, откъдето водата се изпарява. Ако на задната стена във вътрешността на хладилника се образува дебел слой лед (3-5 mm), изключете уреда и го размразете ръчно.

РАЗМРАЗЯВАНЕ НA ФРИЗЕР С ФУНКЦИЯ NO FROST

• Фризерът с функция NO FROST се размразява автоматично. Възможно е от време на време да се появи скреж по стените на уреда, но той ще изчезне автоматично.

• Натрупването на лед или скреж във фризерната част може да е в резултат от неправилна употреба на уреда (вратите се отварят прекалено често и/или за прекалено дълго , вратата не се затваря добре и др.). В такъв случай, изтеглете уреда от мрежата, извадете храната от фризера и се уверете, че няма да се размрази. Почистете и изсушете вътрешността на фризера. Преди да върнете храната вътре, включете уреда и изберете желаните настройки. 39

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа – Изключете уреда (виж раздел „Включване/ Изключване на уреда“) и извадете захранващия кабел от контакта.

• Използвайте мека кърпа за почистване на всички повърхности. Почистващи препарати, които съдържат абразивни вещества, киселини или разтворители, не са подходящи за почистване, тъй като е възможно да повредят повърхността.

Почиствайте външната част на уреда с вода или мек разтвор от сапунена вода. Лакираните и алуминиевите повърхности можете да почистите с хладка вода, към която да добавите мек почистващ препарат. Можете да използвате и почистващи препарати с ниско алкохолно съдържание (например такива за почистване на стъкло).

Не почиствайте пластмасовите части с препарати, които съдържат алкохол.

Вътрешната част на уреда можете да почистите с хладка вода, към която можете да добавите малко оцет.

• Кондензаторът, който е монтиран на (външната) задна стена, е необходимо да се поддържа винаги чист и по него да няма прах и наслоения в резултат от дима и парите, които се образуват при готвене. От време на време почиствайте праха с помощта на мека неметална четка или прахосмукачка. • След почистване включете отново уреда и поставете храната.

40

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем: Уредът е свързан към електрическата мрежа, но не работи.

Охладителната система работи продължително за дълъг период от време: Причина или решение: • Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа отговаря на указаното на заводската табелка, и проверете дали уредът е включен.

• Температурата на околната среда е много висока.

• Вратата се отваря много често или е стояла отворена дълго време.

• Вратата не е затворена правилно (възможно е уплътнителят да е замърсен или повреден, вратите да не пасват и т.н.).

• Сложили сте наведнъж твърде много прясна храна.

• Сензорът в хладилника (A) е блокиран от храната, която сте поставили. Уверете се, че въздухът може да циркулира свободно около сензора (само при някои модели).

• Недостатъчно охлаждане на компресора и кондензатора. Проверете циркулацията на въздух зад уреда и почистете кондензатора.

Прекаленото натрупване на лед на задната стена във вътрешността на хладилника може да бъде резултат от следното: Натрупването на лед или скреж във фризерната част може да е в резултат от следното: По рафта над чекмеджетата се образува конденз: От хладилника тече вода: Температурният дисплей мига: • Вратата се отваря много често или е стояла отворена дълго време.

• Поставили сте топла храна в хладилника.

• Храната се допира до задната стена във вътрешността на хладилника.

• Вратата не е уплътнена добре. Ако уплътнителят е замърсен или повреден, почистете го или го сменете.

• Вратата се отваря много често или за дълго време.

• Вратата не се затваря плътно.

• Недобро уплътнение на вратата.

• Ако уплътнението е мръсно или износено, го измийте или подменете.

• Това е временно явление, което не може да бъде избегнато в периоди на високи температури и влажност. С нормализирането на температурата и влажността, то стихва. Препоръчваме често почистване на чекмеджетата и регулярно забърсване на капките.

• Отворете плъзгача за контролиране на влажността.

• Поставете храната в пликове или друга плътно затворена опаковка. • Отпадната вода или водата, която капе при разтопяването на леда, се извежда през канала за водата.

• Почистете отворите за отпадната вода; можете да използвате пластмасова сламка.

• Ако се натрупа дебел слой лед, размразете уреда ръчно (виж раздел „Размразяване на уреда“).

• Вратата се отваря много често или е стояла отворена дълго време.

• Вратата не е затворена правилно (възможно е уплътнителят да е замърсен или повреден, вратите да не пасват и т.н.) • Токът е спрял за дълго време.

• Сложили сте наведнъж твърде много прясна храна.

41

Проблем: Вратата се отваря трудно: LED осветлението не работи: Индикаторът VitaLED не работи: На дисплея се извежда код за грешка (само при някои модели): Причина или решение: • Ако се опитате да отворите вратата на фризера веднага след като сте я затворили, ще бъде трудно да го направите.

• Когато отворите вратата, част от студения въздух излиза от уреда и на негово място нахлува топъл въздух отвън. Когато този въздух се отклони, се образува отрицателно налягане, което води до проблем, когато се опитате да отворите вратата. След няколко минути състоянието ще се нормализира и вратата отново ще може лесно да бъде отворена. • Ако LED осветлението не работи, се обадете на сервизен техник. • Не се опитвайте да поправяте сами LED осветлението, тъй като има опасност от високо напрежение!

• Ако индикаторът VitaLED не работи, обадете се на сервизен техник.

• Ако на дисплея се изведе индикация E , се обадете на сервизен техник.

Ако никое от описаните по-горе указания не разреши проблема, обадете се на най-близкия оторизиран сервизен център и им кажете вида, модела и серийния номер, посочени на заводската табелка/ етикета, разположен във вътрешността на уреда.

42

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ШУМА, КОЙТО УРЕДЪТ ИЗДАВА

Охлаждането в хладилника и фризера е възможно благодарение на охладителната система, която се състои от компресор (и вентилатор при някои уреди), който издава определен шум. Нивото на шума зависи от инсталирането, правилната употреба и годините на употреба на уреда.

• След като свържете уреда към електрическата мрежа, е възможно шумът от работата на компресора или от течащата охлаждаща течност да се чува по-силно. Това не е индикация за неизправност и няма да се отрази на времето за полезно използване на уреда. С течение на времето работата на уреда и този шум ще станат по-тихи. • Понякога е възможно по време на работа на уреда да се появи необичаен или силен шум; причина за това обикновено е неправилното инсталиране на уреда: - Уредът трябва да бъде нивелиран и да стои стабилно върху здрава основа. - Уредът не трябва да се допира до стената или до мебели.

- Уверете се, че вътрешното оборудване е здраво закрепено и шумът не е породен от метални кутийки с напитки, бутилки или други съдове, разположени един до друг.

• Поради високата натовареност на охладителната система, когато вратата се отваря по-често, когато има голямо количество храна, или когато са активирани функциите за интензивно замразяване и охлаждане, е възможно уредът временно да създава повече шум.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ, КОИТО НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УРЕДА.

Инструкции за употреба на уреда можете да намерите също на нашия сайт: www.gorenje.bg / 43

COMBI_FS600_SUPERIOR bg (01-18)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement