Gorenje S450E Aparat de mărunțit Ръководство за употреба

Gorenje S450E Aparat de mărunțit Ръководство за употреба
Sekljalnik hrane
Sjeckalica hrane
Sekaè hrane
Ñå÷à÷ çà õðàíà
Chooper
Maºinã de tocat
Mini rozdrabniacz
Chopper
Sekáè a krájaè
Ïîäð³áíþâà÷
Èçìåëü÷èòåëü
ïðåðûâàòåëü
×îïúð
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instructions for Use
Instrucþiuni de utilizare
IInstrukcja obs³ugi
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Használati útmutató
S450E
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
PL
CZ
SK
UA
RUS
BG
H
SL
HR
SRB - MNE
MK
EN
RO
PL
CS
SK
UK
RUS
BG
HU
Navodila za uporabo.......................... 3
Upute za uporabu ............................. 5
Uputstvo za upotrebu ....................... 7
Упатства за употреба ...................... 9
Instruction manual........................... 11
Instrucţiuni de utilizare ................... 13
Instrukcja obsługi ............................ 15
Návod k obsluze .............................. 17
Návod na obsluhu ........................... 19
Návod na obsluhu ........................... 21
Návod na obsluhu ........................... 23
Инструкции за употребa .................. 26
Használati útmutató ......................... 28
2
NAVODILA ZA UPORABO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SL
 Kakršenkoli poseg na aparatu, ki ne sodi v redno
čiščenje in vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen
serviser.
 Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali
vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
 Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz
delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
 Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih
delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne
sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na
oster rob.
 Če sta električni priključni kabel ali vtikač
poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se
izognete tveganju, naj te dele zamenja le
pooblaščen serviser.
 Za Vašo lastno varnost priporočamo, da
uporabljate le pripomočke ter nadomestne dele,
namenjene uporabi z Vašim aparatom.
 Kakovost vseh aparatov je skrbno pregledana,
prav tako je bila posebej preizkušena njihova
praktična uporabnost oz. priročnost.
 Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno
ostro.
 Rezilo uporabljajte samo v posodi.
 Otroci stari osem let in več ter osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi
zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter
izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna
navodila glede varne uporabe aparata in če
razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo
aparata.
 Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da
se z njim ne bodo igrali.
 Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen
če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
 Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)
Tipka start
Motor
Krovni del sklede - pokrov
Posoda
Rezilo
Nastavek za stepanje
POMEMBNA VARNOSTNA
NAVODILA
 Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite
navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v
prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni
v skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti.
 Preverite, če navedena napetost in tok na napisni
tablici ustrezata značilnostim električne napeljave v
Vašem domu.
 Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih
prostorih.
 Takoj po končani uporabi izključite aparat iz
električnega omrežja. Aparat mora biti izključen
tudi med vsakim čiščenjem.
 Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov
izključite aparat iz električnega omrežja.
 Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno ali
če je poškodovan. Če pride do tega, prosimo,
pokličite pooblaščen servisni center.
 Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne
zaustavi.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico
2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski
Uniji.
PRVA UPORABA APARATA
Sestavljanje in razstavljanje aparata
Ko je aparat izključen:
 Rezilo ali nastavek za stepanje postavite na gred
oz. os posoda, pri tem držite za plastičen del.
 Postavite pokrov posode na posodo.
 Motor postavite na pokrov posode.
 Če želite razstaviti aparat, najprej izključite motor,
nato ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem
redu.
3
Uporaba aparata
VZDRŽEVANJE
 Pred prvo uporabo v pomivalnem stroju ali ročno z
vodo ter detergentom očistite posodo ter njen
pokrov. Previdno izperite in posušite.
 Ponovno sestavite ta del aparata.
 Da ne bi poškodovali rezil, ne sekljajte trde hrane
(trda čokolada, sladkor v kockah ipd.).
 Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno
ostro.
 Izključite aparat iz električnega omrežja.
 V pomivalnem stroju ali ročno z vodo in
detergentom pomijte posodo in njen krovni del.
Previdno izperite in posušite.
 Ne uporabljajte kloriranih proizvodov (belil).
 Nikoli ne postavite motorja v vodo ali pod tekočo
vodo. Obrišite ga z rahlo vlažno krpo.
SEKLJANJE
Z rezilom :
 Sestavine postavite v posodo. Pazite, da ne
presežete oznake 350 ml na posodi.
 Za fino in enakomerno sekljanje, večkrat v
enakomernih presledkih pritisnite tipko (1). Vmes s
kuhalnico večkrat ločite hrano ter jo enakomerno
porazdelite po posodi.
 Kako fino bo hrana sesekljana je odvisno od
trajanja sekljanja.
SHRANJEVANJE
 Po uporabi zvijte električni priključni kabel ter ga
pritrdite s pokrovom steklene sklede.
 Pokrov lahko postavite na stekleno posodo, če
želite nasekljano hrano shraniti v hladilniku.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
male gospodinjske aparate.
UTEKOČINJANJE
Z rezilom
 Sestavine postavite v posodo. Nikoli ne presezite
oznake 350 ml na posodi.
 Pritisnite tipko za začetek delovanja, spustite jo za
konec delovanja.
STEPANJE
Z nastavkom za stepanje
 Sestavine postavite v posodo. Ne presezite
oznake 350 ml na posodi.
 Pritisnite tipko za začetek delovanja aparata,
spustite tipko za konec delovanja.
GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI
UPORABI VAŠEGA APARATA!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
4
UPUTE ZA UPORABU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HR
 Nikda nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvat
dijece.
 Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s
zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u
blizini izvora toplote i najzad, ne smije dodirivati
oštre predmete.
 Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite
uređaj. Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač
moraju biti pregledani i popravljeni u ovlaštenom
servisu.
 Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i
dijelove koji su priloženi uz uređaj.
 Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su
oštri
 Nikada ne koristite nožiće izvan zdjelice.
 Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te nedostatnim
iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom
pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti
razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite
djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa
aparatom.
 Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi
djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod
strogim nadzorom.
 Razina buke: Lc < 72 dB (A)
Gumb za startanje
Motorna jedinica
Mala šalica
Zdjelica
Nožji
Prikljuak – pijenja
PRILIKOM PRVOG KORIŠTENJA
VAŠEG UREĐAJA
SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE
UREĐAJA
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
 Pažljivo pročitajte upute za uporabuprije prve
uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za
uporabu u budućnosti
 Svako korištenje koje nije u skladu s ovim
uputama ne povlači za sobom bilo kakovu
odgovornost.
 Uvjerite se da Vaš uređaj je usklađen s
električnom mrežom u Vašem domu.
 Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u
domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
 Isključite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe,
ta kada ga čistite.
 Isključite uređaj prije postavljanja ili vađenja
pomičnih dijelova.
 Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno,
odnosno ukoliko je oštećen. U tim sličajevima,
molimo Vas kontaktirajte ovlašteni servis.
 Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.
 Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim
čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to
obaviri ovlašteni servis.
 Nikada ne stavljajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili
drugu tekućinu.
S isključenim uređajem - utikač nije uključen u utićnicu.
 Postavite nožiće ili priključak - pjenjač na osovinu
u zdjelici, držeći ih za plastični dio.
 Postavite mali obruč na vrh zdjelice.
 Postavite jedinicu motora na vrh malog obruča.
 Kod rastavljanja prvo isključite iz utičnice motornu
jedinicu, zatim učinite sve u obrnutom slijedu
KORIŠTENJE VAŠEG UREĐAJA
 Prije prve uporabe, operite staklenu zdjelicu u
perilici posuđa ili je operite s vodom i malo sredstva
za čišćenje.
 Pozorno obrišite i osušite.
 Sastavljanje
 SIJECKANJE
 S nožićem:
 Stavite sastojke u staklenu zdjelicu. Nikada ne
premašite 350 ml oznaku na zdjelici
 Da bi postigli fino i konstantno sijeckanje, pritisnite
gumb u ritmu. Za vrijeme pripreme, odvajajte
hranu u jednakim intervalima te je rasporedite
uokolo u zdjelici uz pomoć špatule.
5
 Finoća završene obrade hrane će ovisiti o tome
koliko dugo je uređaj radio.
POSPREMANJE
 Poslije uporabe, namotajte priključni kabel i
smjestite ga u pripadajuće mjesto..
 Poklopac može biti postavljen na zdjelicu za
potrebe čuvanja hrane u hladnjaku.
PASIRANJE
Pomoću nožića
 Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte
prekoračiti 350 ml označenih na zdjelici.
 Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite
ga za zaustavljanje.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
MIKSANJE
S priključkom za tučenje
 Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte
prekoračiti 350 ml označenih na zdjelici.
 Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite
ga za zaustavljanje.
ČIŠČENJE
 U cilju zaštite oštrica noževa, ne prerađujte tvrde
namirnice ( tvrda čokolada, kockice šećera, itd.)
 Budite veoma oprezni za vrijeme rukavanja
nožićima: veoma su oštri.
 Isključite uređaj.
 Operite zdjelicu u perilici posuđa, ili ručno s
sredstvom za pranje posuđa i isperite vodom.
Pažljivo obrišite i osušite.
 Nemojte koristiti sredstva s klorom.
 Nikada ne stavljajte motornu jedinicu (1) u vodu ili
pod tekuću vodu iz slavine. Osušite s mekom
tkaninom.
GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAŠIM APARATOM!
Pridržavamo pravo do promjena!
6
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SRB - MNE
 Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili
kontaktu sa vrelim delovima aparata, niti u blizini
izvora toplote ili na oštroj ivici.
 U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača,
nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo
kakvog rizika, oni se moraju zameniti u
ovlašćenom servisu.
 Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one
dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem
aparatu.
 Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta.
Uputstva za praktičnu upotrebu data su uz
određene nasumice odabrane aparate.
 Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je
oštar.
 Nemojte nikada koristiti nož van posude.
 Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim
ako su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu
koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i
osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su
dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog
uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane
opasnosti.
 Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da
se ne igraju uređajem.
 Čiščenje I korisničko održavanje ne smeju obavljati
deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja
nisu pod nadzorom.
 Jačina buke: Lc < 72 dB (A)
Dugme za start
Jedinica motora
Mala posuda
Posuda
Nož
Dodatak za mušenje
VAŽNA UPOZORENJA
AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ
APARAT
 Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve
upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće
korišćenje: svako korišćenje koje nije u skladu sa
uputstvima oslobađa proizvođača bilo kakve
odgovornosti.
 Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara
naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
 Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
 Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i
prilikom čišćenja.
 Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.
 Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju
ili ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da
kontaktirate ovlašćeni servis.
 Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne
zaustavi.
 Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i
održavanja, treba da se vrše u ovlašćenom
servisu.
 Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili
utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
 Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na
dohvat ruke deci.
SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE
APARATA
Dok je aparat isključen.
 Stavite staklenu posudu na podlošku .
 Montirajte nož ili dodatak za mućenje na osovinu
posude držeći ga za plastični deo.
 Stavite malu posudu na vrh staklene posude.
 Stavite jedinicu motora na malu posudu.
 Prilikom rastavljanja, prvo isključite jedinicu motora
i onda učinite sve obrnutim redom.
KADA KORISTITE APARAT
 Pre prve upotrebe, operite staklenu posudu u
mašini za pranje sudova ili vodom i tečnošću za
pranje.
 Pažljivo isperite i osušite.
 Ponovo sastavite.
7
 Nemojte nikada stavljati jedinicu motora (2) u vodu
ili pod mlaz vode. Obrišite je blago navlaženom
krpom.
SECKANJE
Pomoću noža :
 Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 350 ml na posudi.
 Da biste postigli finu i kompaktnu mlevenu masu,
pritisnite dugme (1) na pulsiranje. Za vreme
priprema, odvajajte namirnice u redovnim
intervalima od zidova posude i širite ih u posudi
pomoću špatule.
 Finoća mlevenja finalnog proizvoda zavisiće od
dužine trajanja operacije.
ČUVANJE
 Posle upotrebe, namotajte električni gajtan i
čuvajte zajedno sa malom posudom.
 Poklopac (3) se može staviti na posudu (4) za
čuvanje namirnica u frižideru.
Zaščita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice na životnu
sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija
o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju
ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili
ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
DOVOĐENJE U TEČNO STANJE
Pomoću noža
 Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 350 ml na posudi.
 Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite
ga kad želite da se aparat zaustavi.
OBRADA U BLENDERU
Pomoću dodataka za mućenje (7)
 Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 350 ml na posudi.
 Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite
ga kad želite da se aparat zaustavi.
ODRŽAVANJE
 Radi zaštite sečiva noža nemojte obrađivati tvrde
namirnice (čokoladu, šećer u kocki, itd.)
 Pazite kako rukujete nožem: Veoma je oštar.
 Isključite aparat.
 Operite posudu u mašini za pranje sudova, ili u
vodi pomoću tečnosti za pranje. Pažljivo isperite i
osušite.
 Nemojte koristiti proizvode sa hlorom (za
izbeljivanje).
GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAŠIM APARATOM!
Pridržavamo pravo do promena!
8
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
МК
 Притискајте ја храната во апаратот само со
помош на притискачот, а не со вашите прсти
или со други предмети.
 Апаратот е наменет за домашна употреба.
 Ако се оштети приклучниот кабел, повикајте
надлежен сервисер или друго овластено
лице.
 Апаратот да не биде вклучен повеќе од 10
секунди. Обработувајте ја храната во повеќе
едноподруго циклуси.
 Не ставајте го сад во микробранова рерна и
да не го загревате на оган.
 Да не го употребувате апаратот, ако е сад
оштетен, пукнат и скршен.
 Овој апарат можат да го користат деца кои
веќе наполниле 8 години, лица со намалени
физички, сетилни или ментални
способности како и лица кои немаат
доволно искуство и знаење ако се под
надзор или биле обучени како да го користат
апаратот на безбеден начин и ги разбрале
опасностите кои можат да се појават.
Децата мора постојано да се под надзор за
да се осигурате дека тие не си играат со
апаратот.
 Чистењето и корисничкото одржувањето не
треба да го изведуваат деца кои не
наполниле 8 години и кои не се под надзор.
 Ниво на бучава Lc<72 dB (A)
Копче за старт
Mотор
Мал сигурносен сад
Стаклен сад
Нож
Додаток за мешање
Овој апарат е означен според европскиот пропис
2012/19/ЕU за електро и електронски апарати (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). Прописот ја
дава рамката за враќање и искористување на старите
апарати, важечко ширум Европа
БЕЗБЕДНОСТ
 Проверете го штекерот во кој ќе го вклучите
апаратот и дали напонот е 230V.
 Пред првата употреба, ве молиме,
внимателно прочитајте ги приложените
упатства за употреба на апаратот. Ве
молиме да ги чувате овие упатства!
 Не поставувајте го апаратот близу до извор
на топлина, за да не се оштети куќиштето
или напојувањето.
 Употребувајте го апаратот на тврда и рамна
површина, далеку од вода.
 При употреба на апаратот секогаш ставете
под него гумирана подлога.
 Пред да го отстраните капакот, секогаш
почекајте сосема да запрат сите делови што
ротираат.
 Внимателно ракувајте со сите продолжетоци
и ножеви, бидејќи имаат многу остри рабови.
 Не употребувајте го апаратот ако е оштетен,
ако е оштетен кабелот за напојување или
ако е искривен некој од ножевите.
 По употреба, исклучете го апаратот од
електричната мрежа.
ПРИ ПРВА УПОТРЕБА НА
АПАРАТОТ
Составување и расклопување на
апаратот
Додека апаратот е исклучен:
 Монтирајте го ножот и додатокот за мешање
на осовината од садот, држејќи го за
пластичнот дел.
 Поставете го сигурносниот сад на горниот
дел од стаклениот сад.
 На крајот поставете го моторот .
 При расклопување на апаратот, прво
исклучете го моторот и понатаму постапката
е во обратен редослед.
9
 Притиснете го копчето (1) за стартување на
апаратот и пуштете го кога сакате истиот да
престане со работа.
Употреба на апаратот
 Пред употреба најпрво е потребно
стаклениот сад да измие со вода и средство
за чистење на садови.
 Потоа садот треба добро да се исуши и
апаратот да се состави.
ОДРЖУВАЊЕ
 За да не го оштетите сечивото на ножот не
сецкајте тврди намирници (тврдо
чоколадо,шеќер во коцки итн.).
 Внимателно ракувајте со ножот. Многу е
остар.
 Исклучете го апаратот од електрична
мрежа.
 Убаво измијте го садот во машина за миење
садови или со помош на вода и средство за
чистење на садови.Потоа оставете го садот
да се исуши.
 Не употребувајте производи со хлор.
 Никогаш не ја поставувајте единицата со
моторот (2) во допир со вода. Можете да ја
избришете нежно со влажна крпа.
СЕЦКАЊЕ
Со помош на нож :
 Поставете ги состојките во садот.
Внимавајте во садот да нема повеќе од
пропишаните 350 ml.
 За да постигнете фино и компактно сецкање
притиснете го копчето (1) со пулсирање.За
време на припремата, намирниците се
разделуваат по ѕидот од садот и се
распростануваат во внатрешноста со помош
на додатокот за мешање.
 Квалитетот на фино и компактно сецкани
состојки ќе зависи од должинита на траење
на операцијата.
СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ
 После употреба на апаратот, намотајте го
електричниот кабел и складирајте го заедно
со апаратот.
 Малиот сигурносен сад (3) може да се
постави на стаклениот сад (4) да се затвори
и да се постави во фрижидер за чување на
намирници.
Заштита на околината
Симболот на производот или на неговата
амбалажа означува, дека со тој производ не
смее да се постапува како со отпад од
домаќинствата. Наместо тоа, производот
треба да се предаде на одговорните собирни
системи за рециклажа на електронски и
електрични апарати. Со исправно
отстранување на овој призвод ќе спречите
потенцијални негативни последици на
животната околина и здравјето на луѓето кои
инаку можат да бидат загрозени доколку не се
ракува правилно при отстранувањето на
апаратот.
Сецкање до течна состоја
Со помош на нож
 Поставете ги состојките во садот.
Внимавајте во садот да нема повеќе од
пропишаните 350 ml.
 Притиснете го копчето (1) за стартување на
апаратот и пуштете го кога сакате истиот да
престане со работа.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
За информација или во случај на проблем
обратете се во овластениот сервис на Горење
бул.Партизански одреди 72 тел. 3299111 во
Скопје или во овлатениот сервис на Горење во
вашиот град.
Блендирање
НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
GORENJE
ВИ ПОСАКУВА МНОГУ ЗАДОВОЛСТВА
ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ АПАРАТ!
Со помош на додатокот за мешање (7)
 Поставете ги состојките во садот.
Внимавајте во садот да нема повеќе од
пропишаните 350 ml.
Го задржуваме правото на промени!
10
INSTRUCTION MANUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EN
 The power cord must never be close to or in
contact with the hot parts of your appliance, close
to a source of heat or rest on a sharp edge.
 If the power cord or the plug are damaged, do not
use the appliance.To avoid any risk, these must be
replaced by an approved service centre.
 For your own safety, use only the its accessories
and spare parts which are suited to your appliance.
 All appliances are subjected to strict quality
control.Practical user tests are performed with
appliances selected at random, which explains any
signs of use.
 Handle the blade with great care : It is extremely
sharp.
 Never use the blade, out of the bowl.
 This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
 Children shall not play with the appliance.
 Cleaning and maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
 Noise level: Lc < 72 dB(A)
Operation Switch (Pulse)
Power Unit
Security lid
Bowl
Chopping blade
Whisking tool
This appliance is marked according to the European directive
2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity
of return and recycling on Waste Electrical and Electronic
Equipment.
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
USING YOUR APPLIANCE FOR THE
FIRST TIME
 Read the instructions for use carefully before using
your appliance for the first time and retain them for
future use: any use which does not conform to the
instructions will absolve from any liability.
 Make sure the power rating of your appliance does
in fact match that of your electrical system.
 Your appliance is intended only for domestic use,
indoors.
 Unplug your appliance as soon as you have
finished using it and when you are cleaning it.
 Unplug before inserting or removing parts.
 Do not use the appliance if it is not working
correctly if it has been damaged.If this happens,
please contact an approved service centre.
 Do not open until blade stop.
 Any intervention apart from normal cleaning and
maintenance by customer must be performed by
an approved service centre.
 Never put the appliance, the power cord or the
plug into water or any other liquid.
 Never allow the power cord to hang down within
reach of children.
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF
THE APPLIANCE
With the appliance unplugged.
 Position the blade or the whisking attachment on
the spindle of the bowl holding it by the plastic part.
 Place the small cup on top of the bowl.
 Put the motor unit on top of the small cup.
 To disassemble first unplug the motor unit then do
the same in reverse.
USING YOUR APPLIANCE
 Before the first use, clean the bowl assembly in the
dishwasher or with water and washing up liquid.
 Rinse and dry with care.
 Reassemble.
11
CHOPPING
STORAGE
With the blade:
 Put the ingredients in the bowl.Never exceed the
350 ml mark in the bowl.
 To achieve fine and consistent mincing, press the
button in pulses. During preparation, seperate the
foods at regular intervals and spread them around
the bowl using a spatula.
 The fineness of the finished product will depend on
how long you run the appliance.
 After use, wind up the power cord and hold in
place with the suction cup.
 The lid (3) can be placed on the bowl (4) to
conserve food in fridge.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
LIQUIDISING
Guarantee & service
With the blade
 Place the ingredients in the bowl. Never exceed
the 350 ml mark in the bowl.
 Press button (1) to start the appliance and release
it to stop.
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to your
local Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
BLENDING
With the whisking attachment
 Place the ingredients in the bowl. Never exceed
the 350 ml mark in the bowl.
 Press the button (1) to start the appliance and
release it to stop.
MAINTENANCE
 To protect the edges of the blade, do not process
hards foods ( crunchy chocolate, cube sugar, etc.)
 Take great care when handling the blade: It is very
sharp.
 Unplug the appliance.
 Clean the bowl assembly in the dishwasher, or in
water and washing up liquid.Rinse and dry
carefully.
 Do not use chlorinated products ( bleachtype )
 Never place the motor unit (2) in water or under
running water.Wipe it with a slightly damp cloth.
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN
USING YOUR APPLIANCE
We reserve the right to any modifications!
12
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RO
 Cablul de alimentare nu trebuie lăsat să atârne la
îndemâna copiilor.
 Cablul de alimentare nu trebuie să stea în apropiere
de lucruri fierbinţi, lângă o sursă de căldură, sau pe o
margine ascuţită.
 Dacă ştecherul sau cablul de alimentare sunt
deteriorate, nu folosiţi aparatul. Pentru a evita orice
risc, apelaţi la o unitate de service autorizată, ca să
le schimbe.
 Pentru siguranţa dvs., folosiţi doar accesorii şi piese
de schimb care se potrivesc cu aparatul dvs.
 Toate produsele noastre sunt supuse unui control de
calitate. Acesta se face cu produse alese
întâmplător, de aceea unele produse pot arăta ca şi
cum ar fi fost folosite.
 Aveţi grijă cum manevraţi lama, deoarece este
extrem de ascuţită.
 Lama trebuie utilizată doar împreună cu de sticlă.
 Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
 Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]
Buton de pornire
Motor
Can mic
De sticl
Lam
Ataament pentru amestecare
Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene
2012/19/EU în privinţa aparatelor electrice şi electronice
vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă
în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
PRECAUŢII IMPORTANTE
 Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a
folosi pentru prima oară aparatul şi păstraţi-le pentru
o utilizare ulterioară; în cazul în care aparatul nu este
folosit conform instrucţiunilor, nu ne asumăm nici o
responsabilitate.
 Asiguraţi-vă că informaţiile de pe plăcuţa cu
informaţii tehnice din interior corespund sistemului
electric de la dvs. din casă.
 Acest aparat trebuie folosit doar în gospodărie.
 După ce folosiţi aparatul şi ori de câte ori îl curăţaţi,
nu uitaţi să îl scoateţi din priză.
 Înainte de a scoate sau de a adăuga anumite piese,
scoateţi aparatul din priză.
 Dacă aparatul nu funcţionează corect, sau dacă a
fost deteriorat, nu trebuie să îl folosiţi. În acest caz,
trebuie chemată cea mai apropiată unitate de
service.
 Nu deschideţi capacul, până când nu se opreşte
lama.
 În afară de curăţarea şi întreţinerea făcută de client,
pentru orice altă intervenţie trebuie chemată o
persoană autorizată.
 Nu puneţi aparatul, cablul de alimentare sau
ştecherul în apă, sau orice alt lichid.
UTILIZAREA APARATULUI PENTRU
PRIMA OARĂ
ASAMBLAREA ŞI DEZASAMBLAREA
APARATULUI
Când aparatul este scos din priză:
 Puneţi vasul pe suport
 Lama sau ataşamentul pentru amestec se pun pe
axul vasului, ţinându-se de partea din plastic.
 Cana cea mică se pune peste vas.
 Motorul se pune peste cană.
 Pentru a dezasambla, decuplaţi motorul, apoi
repetaţi aceleaşi etape în sens invers.
UTILIZAREA APARATULUI
 Înainte de prima utilizare, curăţaţi vasul în maşina de
spălat vasele, sau cu apă şi detergent de spălat
vasele. Ştergeţi şi uscaţi cu grijă.
 Puneţi la loc
13
 Motorul nu trebuie pus în apă. Puteţi să îl ştergeţi cu
o cârpă uşor umedă.
TĂIERE
Cu lama
 Puneţi ingredientele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
350 ml de pe vas.
 Pentru a toca ingredientele cât mai bine, apăsaţi
butonul (1) de mai multe ori (pulsuri). În timpul
preparării, luaţi mâncarea de pe marginile vasului cu
ajutorul unei spatule şi împrăştiaţi-o în vas.
Mâncarea va fi mai fină, dacă folosiţi aparatul mai
mult timp.
PĂSTRARE
 După utilizare, strângeţi cablul de alimentare şi
păstraţi-l la un loc cu cana.
 Capacul poate fi pus pe vas pentru a păstra
alimente în frigider.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
ajutaţi la conservarea mediului.
Garanţie & service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Numai pentru uz personal!
CUM SE ADUC ALIMENTELE ÎN
STARE LICHIDĂ
Cu lama
 Puneţi alimentele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
350 ml de pe vas.
 Apăsaţi butonul (1) pentru a porni apartul şi daţi-i
drumul pentru a-l opri.
BLENDER
Cu ataşamentul pentru amestecare (7)
 Puneţi ingredientele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
350 ml de pe vas.
 Apăsaţi butonul (1) pentru a porni aparatul şi daţi-i
drumul când vreţi să îl opriţi
ÎNTREŢINERE
GORENJE
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI PRODUSELE
NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
 Pentru a proteja marginile lamei, nu o utilizaţi pentru
alimente tari (ciocolată, zahăr cubic etc.).
 Aveţi grijă cum manevraţi lama: este extrem de
ascuţită.
 Scoateţi aparatul din priză.
 Curăţaţi vasul în maşina de spălat vasele, sau cu
apă cu detergent de vase. Ştergeţi cu grijă.
 Nu folosiţi produse pe bază de clor.
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
14
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PL
 Jakiejkolwiek ingerencji, która nie należy do
procedury czyszczenia czy konserwacji, może
dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
 Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla
elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
 Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający
nie zwisał z blatu roboczego i aby był niedostępny
dla dzieci.
 Elektryczny kabel przyłączający nie powinien
znajdować się w pobliżu, bądź dotykać rozgrzanych
części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
 W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub
wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby
zapobiec wypadkowi, części te powinien wymienić
jedynie upoważniony pracownik serwisu.
 Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby
używać jedynie tych akcesoriów lub części
zamiennych, które przeznaczone są dla danego
urządzenia.
 Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie
sprawdzana, testuje się je również ze względu na
praktyczność użytkowania i poręczność samych
urządzeń.
 Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie,
ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
 Noża nigdy nie należy używać poza misą.
 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez
osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia
pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia i znają
niebezpieczeństwa związane
 z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8
roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać
konserwacji urządzenia bez nadzoru.
 Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)
Przycisk start
Silnik
Pokrywa misy
Misa
Nó
Przystawka do ubijania
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
 Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
 W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją
obsługi, producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
 Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i
mocy, znajdujące się na tabliczce znamionowej,
odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej
w Państwa domu.
 Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
 Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia
należy odłączyć dopływ energii elektrycznej.
Urządzenie musi być wyłączone również podczas
każdego czyszczenia.
 Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa
ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim
wypadku należy bezzwłocznie zawiadomić
upoważniony serwis naprawczy.
 Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie
uległo całkowitemu zatrzymaniu.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/EU o zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej
Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych
urządzeń.
PIERWSZE UŻYTKOWANIE
URZĄDZENIA
1. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA
Po wyłączeniu urządzenia:
 Nóż lub tarczę do ubijania należy umieścić na
wałku bądź osi misy, nóż trzymając przy tym za jego
plastikową część.
 Na misie należy umieścić pokrywę misy .
 Na pokrywie misy należy umieścić silnik .
15
 Aby zdemontować urządzenie do umycia należy w
pierwszej kolejności wyłączyć silnik, a następnie
powtorzyć powyżej opisane czynności w odwrotnej
kolejności.
 Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i
zwolnić w celu zakończenia działania.
KONSERWACJA
 Aby nie uszkodzić noży, nie należy rozdrabniać
bardzo twardych produktów spożywczych (twarda
czekolada, cukier w kostkach, lód itp.).
 Z nożem należy obchodzić się bardzo ostrożnie,
ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
 Urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej.
 Misę oraz pokrywę misy umyć w zmywarce lub
ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka
myjącego, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć
 Nie stosować środków czyszczących z zawartością
chloru (wybielaczy).
 Nigdy nie stawiać silnika (1) w wodzie lub myć go
pod bieżącą wodą. Należy go wytrzeć lekko wilgotną
ściereczką.
2. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
 Przed pierwszym użytkowaniem misę oraz pokrywę
misy należy umyć w zmywarce lub ręcznie za
pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a
następnie dokładnie opłukać i osuszyć.
 Ponownie należy zestawić te części urządzenia.
ROZDRABNIANIE
Z pomocą noża :
 Składniki należy włożyć do misy. Należy uważać,
aby nie przekroczyć oznaczonej na misie
pojemności 350 ml.
 Aby urządzenie drobno i równomiernie rozdrabniało,
należy w jednakowych odstępach czasu przyciskać
przycisk (1). Od czasu do czasu za pomocą
drewnianej łyżki należy przemieszać rozdrabnianą
żywność i równomiernie rozprowadzić ją w misie.
To, jak drobno zmielona zostanie żywność, zależy od
czasu trwania rozdrabniania.
PRZECHOWYWANIE
 Po zakończeniu pracy z urządzeniem, elektryczny
kabel przyłączeniowy należy zwinąć i zamocować
przy pokrywie szklanej misy.
 Jeżeli zamierza się rozdrobnioną w misie żywność
przechowywać w lodówce, szklaną misę można
przykryć pokrywką.
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
czystego środowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów
z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
MIKSOWANIE
Z pomocą noża
 Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć
oznaczonej na misie pojemności 350ml.
 Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i
zwolnić w celu zakończenia działania.
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
UBIJANIE PIANY
Z pomocą tarczy do ubijania (7)
 Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć
oznaczonej na misie pojemności 350ml.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
16
NÁVOD K OBSLUZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CS
 Nikdy nenechávejte síťový kabel viset v dosahu dětí.
 Síťový kabel se nikdy nesmí ocitnout v blízkosti nebo
ve styku s horkými součástmi přístroje, v blízkosti
zdroje tepla, ani se nesmí odkládat na ostré
předměty.
 Pokud se síťový kabel nebo zástrčka poškodí,
přístroj nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu,
musí autorizovaný servis provést výměnu těchto
součástí.
 V zájmu své bezpečnosti používejte pouze
příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš
přístroj určeny.
 Všechny přístroje podléhají přísné kontrole kvality.
Přístroje jsou náhodně vybírány k provedení
praktických uživatelských testů, které zohledňují
různé možnosti použití.
 S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
 Břit nikdy nepoužívejte mimo misku.
 Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah,
nejsou-li pod trvalym dohledem.
 Toto zařízení mohou používat deti od 8 let a osoby s
omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální
schopností ci osoby bez dostatecnych zkušeností a
znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly
poskytnuty pokyny ohledne bezpecného používání
zarízení a pokud znají související rizika. Deti by mely
byt pod dohledem, aby si nemohly s'tímto
spotrebicem hrát. Cištení a uživatelskou údržbu
nesmí provádet deti do 8 let a bez dozoru.
 Hladina hluku: Lc < 72 dB [A]
Spínač (pulzní)
Motorový blok
Ochranný kryt
Miska
Břit
Nástavec ke šlehání
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
Tento přístroj vyhovuje evropské směrnici 2012/19/EU o
odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tato
směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a
recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.
 Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte
tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné
pozdější použití; při každém použití v rozporu s
těmito pokyny zaniká jakákoliv odpovědnost
výrobce.
 Ověřte, zda je napětí vašeho přístroje shodné se
síťovým napětím elektrické zásuvky.
 Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití v
interiérech.
 Přístroj vždy vypojte ze sítě po použití a při jeho
čištění.
 Přístroj vypojujte ze sítě před vkládáním nebo
vyjímáním jeho součástí.
 Přístroj nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje nebo
pokud byl poškozen. V takovém případě se obraťte
na autorizovaný servis.
 Neotevírejte víko, dokud se břit nezastaví.
 Každý zásah do přístroje, kromě úkonů běžného
čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí
provést autorizovaný servis.
 Nikdy nevkládejte přístroj, síťový kabel nebo
zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE
SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE
Zařízení je vypojeno ze sítě.
 Nasaďte břit nebo nástavec ke šlehání na hřídel v
misce, přičemž je držte za plastovou část.
 Nasaďte na misku víčko misky.
 Na víčko misky uložte blok motoru.
 Při demontáži nejprve odpojte motorový blok a
proveďte stejný postup v opačném pořadí.
POUŽITÍ PŘÍSTROJE
 Před prvním použitím umyjte misku s příslušenstvím
v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem.
 Opláchněte a důkladně osušte.
 Přístroj znovu sestavte.
17
 Nikdy nevkládejte motorový blok (1) do vody ani pod
tekoucí vodu. Očistěte jej utřením lehce navlhčenou
utěrkou.
SEKÁNÍ
S břitem:
 Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 350 ml vyznačenou na misce.
 K dosažení jemně a dokonale namleté potraviny
používejte spínač přerušovaně. Během přípravy
oddělujte potravinu v pravidelných intervalech a
rozložte ji stěrkou po celé misce.
 Jemnost finální potraviny závisí na tom, jak dlouho je
přístroj v provozu.
SKLADOVÁNÍ
 Po použití je nutno svinout síťový kabel a upevnit jej
přísavným úchytem.
 Potřebujete-li hotový pokrm uskladnit v lednici,
nechte jej v misce (3) a nasaďte na ni víko (4).
Životní prostředí
MIXOVÁNÍ
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí
S břitem
 Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 350 ml vyznačenou na misce.
 Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po
uvolnění spínače se přístroj zastaví.
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko
péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo střediska najdete v letáčku s
celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele
výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department
of Gorenje Domestic Appliances.
Jen pro osobní užití!
MÍCHÁNÍ
S nástavcem ke šlehání
 Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 350 ml vyznačenou na misce.
 Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po
uvolnění spínače se přístroj zastaví.
GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO PÔŽITKU PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA
ÚDRŽBA
 Ostrost břitů je nutno udržovat tak, že nebudete
zpracovávat tvrdé potraviny (křupavá čokoláda,
kostkový cukr atd.)
 S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
 Vypojte přístroj ze sítě.
 Umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve
vodě s čisticím prostředkem. Opláchněte a důkladně
osušte.
 Nepoužívejte přípravky s chlorem (typu bělidel)
Právo na změny bez upozornění vyhrazeno.
18
NÁVOD NA OBSLUHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SK
 alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia,
blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
 Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená,
zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných
rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená
autorizovaným servisom.
 Pre vašu bezpečnosť používajte len
príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú určené
pre vaše zariadenie.
 Všetky zariadenia sú podriadené prísnej
kvalitatívnej kontrole. Vykonané užívateľské testy
sú vykonané na náhodne vybratých zariadeniach,
ktoré testujú možnosti používania.
 S čepeľou zaobchádzajte veľmi opatrne: Je
extrémne ostrá.
 Nikdy nepoužívajte čepeľ mimo misky.
 Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a
osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či
mentálnou schopnosťou či osoby bez
dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny
o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ
poznajú súvisiace riziká.
 Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do
8 rokov a deti bez dozoru.
 Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 72 dB(A)
Tlačidlo zapnutia
Jednotka motora
Kryt misky
Miska
Čepeľ
Príslušenstvo na šľahanie
Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice
2012/19/EU o Likvidácii starých elektrických a elektronických
zariadení (WEEE). Táto smernica je rámcom Európskej
platnosti pre návratnosť a recykláciu starých elektrických a
elektronických zariadení.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
 Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho
pre prípad budúceho použitia: každé použitie v
rozpore s pokynmi v návode spôsobí stratu
záruky.
 Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je
zhodné s napájacím napätím zariadenia.
 Toto zariadenie je určené len na domáce použitie,
v interiéri.
 Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.
 Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva
vždy odpojte zariadenie od siete.
 Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne
alebo ak bolo poškodené. Ak nastane táto
situácia, obráťte sa na predajcu alebo servis.
 Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepeľ.
 Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a
údržby musí vykonať autorizovaný servis.
 Nikdy neumiestňujte zariadenie, sieťový kábel
alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
 Nikdy nenechávajte visieť sieťový kábel na dosah
ruky malých detí.
 Sieťový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti
PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE
A ROZOBRATIE ZARIADENIA
Keď je zariadenie odpojené





Misku umiestnite na podložku.
Čepeľ alebo šľahacie príslušenstvo umiestnite na
hriadeľ v miske.
Na vrch misky umiestnite kryt misky .
Jednotku motora umiestnite na kryt misky.
Na rozobratie najskôr odpojte jednotku motora a
potom ďalšie časti v opačnom poradí.
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
 Pred prvým použitím umyte misku s
príslušenstvom v umývačke riadu alebo vo vode
s čistiacim prostriedkom.
 Opláchnite a poriadne osušte.
 Znova poskladajte.
19
 Jednotku motora (1) nikdy neumiestňujte do vody
alebo pod tečúcu vodu. Utrite ju navlhčenou
tkaninou.
SEKANIE
S čepeľou:
 Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 350 ml na miske.
 Na dosiahnutie dokonale posekaného mäsa,
stlačte tlačidlo zapnutia v intervaloch. Počas
prípravy, oddeľte pokrm v pravidelných častiach
a rozmiestnite po celej miske pomocou lopatky.
Výsledok bude závisieť na tom, ako dlho pracuje
zariadenie.
SKLADOVANIE
 Po použití namotajte sieťový kábel a zatvorte
priestor s prísavným držiakom.
 Kryt môžete umiestniť na misku pre skladovanie
pokrmu v chladničke.
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
problém, sa spojte so strediskom pre
starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej
krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste).
Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
oddelenie spoločnosti Gorenje domáce
spotrebiče.
Len pre použitie v domácnosti!
MIEŠANIE
S príslušenstvom na šľahanie
 Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 350 ml na miske.
 Po stlačení tlačidla spustenia spustíte zariadenie,
uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.
TEKUTINY
S čepeľou
 Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 350 ml na miske.
 Po stlačení tlačidla spustenia spustíte zariadenie,
uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.
ÚDRŽBA
 Chráňte hrany čepelí, nespracúvajte tvrdé
pokrmy (chrumkavú čokoládu, kockový cukor,
atď.)
 Pri manipulácii s čepeľou buďte opatrní: Je veľmi
ostrá.
 Odpojte zariadenie.
 Misku s príslušenstvom umyte v umývačke riadu
alebo vo vode s čistiacim prostriedkom.
Opláchnite a poriadne osušte.
 Nepoužívajte chlórové prostriedky.
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
20
NÁVOD NA OBSLUHU
UK
 Стежте за тим, щоб шнур живлення був
недоступним для дітей.
 Шнур живлення не повинен бути у безпосередній
близькості або торкатися деталей Вашого
приладу, що нагріваються, близько від джерела
тепла, або торкатися гострих країв.
 Якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені,
не користуйтеся приладом. Щоб уникнути
травмування, їх заміну або ремонт має
виконувати уповноважений сервісний центр.
 Для Вашої особистої безпеки користуйтеся тільки
тими аксесуарами та деталями, які відповідають
Вашому приладу.
 Усі прилади підлягають суворому контролю щодо
їх якості. Практичні тести проводяться на
приладах, що обираються навмання.
 Обережно поводьтеся із лезом: воно
надзвичайно гостре.
 Ніколи не користуйтеся лезом поза чашею.
 Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до
прибору, лише за умови постійного нагляду
дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з
приладом. За умови чітких інструкцій, роз’яснень
з приводу безпечного використання або під
наглядом дорослої здорової людини , даним
приладом можуть користуватись діти старші за 8
років, люди з послабленими фізичними,
чутливими та психічними здібностями, особи без
досвіду використання прилада.
 Рівень шуму: Lc < 72 дБ (A)
1. Вимикач
2. Основний блок
3. Маленька чаша
4. Чаша
5. Лезо
6. Вінчик для збивання
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад має маркування відповідно вимогам
Європейської Директиви 2012/19/EU про електричні та
електронні прилади, що відпрацювали свій термін (WEEE). У
цій директиві наведені правила, що діють на усій території
ЄС щодо прийому та утилізації старих приладів.
 Уважно прочитайте дані інструкції перед першим
користуванням приладом, і збережіть їх для
подальшого користування: будь-яке порушення
даних інструкцій скасовує дії гарантій.
 Переконайтеся, що рівень напруги, зазначений
на Вашому приладі відповідає рівню напруги у
електромережі Вашого помешкання.
 Ваш прилад призначений тільки для
використання у домашньому господарстві, і
тільки у приміщенні.
 Відключайте прилад від електромережі після
завершення роботи та під час чищення.
 Відключайте прилад від електромережі перед
тим, як установити або зняти аксесуари.
 Не користуйтеся приладом, якщо в його роботі
виникли певні проблеми, або, якщо він
пошкоджений. Якщо це сталося, зверніться до
відповідного сервісного центру.
 Не відкривайте його до повної зупинки лез.
 Будь-яке втручання у роботу приладу, крім
звичайного чищення та догляду, дозволяється
виконувати тільки фахівцям сервісного центру.
 Ніколи не занурюйте прилад, шнур живлення або
штепсель у воду або іншу рідину.
ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
СКЛАДАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ
ПРИЛАДУ
Прилад треба відключити від електромережі.
 Помістіть лезо (4) або приладдя для збивання (7)
на вісь у чаші, тримаючи його за пластикову
частину.
 Помістіть маленьку чашу (3) на верхню частину
скляної чаші.
 Установіть основний блок (2) на верхню частину
маленької чаші.
 Щоб розібрати прилад, спочатку відключіть
основний блок від електромережі, а потім
виконайте усі дії, що описані вище, у зворотному
порядку.
21

КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ



Перед першим користуванням помийте чашу у
посудомийній машині або під проточною водою із
засобом для миття посуду.
Ополосніть та ретельно висушіть.
Складіть прилад.
Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку
(2), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити
прилад.
ДОГЛЯД

ШАТКУВАННЯ

За допомогою леза (5):
 Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
350 мл на чаші.
 Щоб досягти належного та однорідного
подрібнення, натискайте кнопку (1) з
пульсаціями. Поділяйте процес подрібнення на
рівні інтервали і перемішуйте інгредієнти у чаші
за допомогою лопатки. Якість кінцевого продукту
буде залежати від того, як довго Ви
працюватиме з приладом.




Щоб захистити гострі краї лез не подрібнюйте
тверді продукти (шоколад-грильяж, цукоррафінад, тощо).
Будьте обережні, коли торкаетесь леза: воно
дуже гостре.
Відключайте прилад від електромережі.
Мийте деталі чаші у посудомийній машині, або у
проточній воді із засобом для миття посуду.
Ополосніть та ретельно висушіть.
Не користуйтеся засобами, що містять хлорин
(підбілювачі).
Ніколи не занурюйте основний блок (1) у воду, не
мийте його під проточною водою. Протирайте
його трохи вологою ганчіркою.
ЗБЕРІГАННЯ


Після користування, складіть шнур живлення і
зберігайте його у сухому місці.
Кришкою (5A) можна закрити чашу (5), щоб
зберігати продукти у холодильнику.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ СУМІШЕЙ
Для використання тільки в домашньому
господарстві
За допомогою леза (5)
 Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
350 мл на чаші.
 Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку
(1), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити
прилад.
GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ
ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
ПЕРЕМІШУВАННЯ
За допомогою приладдя для збивання (7)
 Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
350 мл на чаші.
Ми залишаємо за собою право на будь-які
зміни!
22
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ







1. Переключатель режимов работы
2.
3.
4.
5.
6.

(импульсный)
Блок питания
Безопасность крышкой
Шар
Лезвия для измельчения
Взбивая инструмент



ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ






Внимательно прочитайте инструкцию перед
первым использованием прибора.
Обязательно сохраните инструкцию и при
передаче прибора новому владельцу не
забудьте передать также инструкцию.
Производитель не несет ответственность в
случае несоблюдения инструкции по
эксплуатации.
Перед подключением необходимо
проверить, совпадает ли напряжение,
указанное в заводской табличке, с
фактическими параметрами сети.
Прибор предназначен для использования в
домашнем хозяйстве, в помещении.
После завершения работы и перед очисткой
выключите прибор и выньте вилку из
розетки.
Выключите прибор и выньте вилку из розетки
перед установкой и отсоединением любых
деталей.
Не используйте прибор, если он
неправильно работает или поврежден.



RU
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Не открывайте крышку до полной остановки
ножа.
Любые работы, кроме очистки и ухода,
выполняются специалистом авторизованного
сервисного центра.
Запрещается погружать прибор,
присоединительный кабель и вилку кабеля в
воду и другие жидкости!
Следите, чтобы присоединительный кабель
не свисал с рабочей поверхности и не был
доступен для детей.
Следите, чтобы присоединительный кабель
не располагался поблизости и не касался
горячих поверхностей. Кабель должен
располагаться свободно, не должен быть
зажат и попадать на острые края.
Запрещается пользоваться прибором, если
поврежден присоединительный кабель,
вилка и другие части прибора. Для замены
обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Используйте только оригинальные
аксессуары и запчасти.
Все приборы проходят строгий контроль
качества, также осуществляются испытания
на удобство использования.
Будьте очень осторожны при обращении с
ножом: режущие кромки очень острые!
Используйте нож только в стеклянной чаше.
Этим прибором могут пользоваться дети,
старше 8 лет; лица с ограниченными
физическими, чувствительными и умственными
способностями; лица, не имеющие опыта
работы с устройством и не знающие как им
пользоваться только под контролем и
руководством лиц, обеспечивающих безопасное
использование и связанных с ним рисков.
Следите, чтобы дети не играли с прибором.
Чистка и обслуживание не должны проводиться
детьми младше 8 лет, либо под контролем
взрослых.
Уровень шума: Lc < 72 дБ (A)
Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской
директивой 2012/19/ЕU по обращению с отходами от
электрического и электронного оборудования (WEEE).
Данная директива определяет требования по сбору и
утилизации отходов электрического и электронного
оборудования, действующие во всех странах ЕС.
23
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ
С использованием ножа (5)
 Поместите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 350 мл на чаше.
 Для начала перемешивания нажмите кнопку
«Старт», для остановки отпустите кнопку.
СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА
Присоединительный кабель прибора не
подключен к сети.
 Установите в чашу нож (5) или диск для
взбивания (7), придерживая за пластиковую
часть.
 Накройте чашу крышкой (4).
 На крышку (3) установите электромотор (2).
 Прежде чем разобрать прибор, выньте вилку
из розетки. Разборка производится в
обратном порядке.
ВЗБИВАНИЕ
С использованием диска для взбивания (7)
 Поместите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 350 мл на чаше.
 Для начала перемешивания нажмите кнопку
«Старт», для остановки отпустите кнопку.
ОЧИСТКА И УХОД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



Перед первым использованием вымойте
чашу и ее принадлежности в посудомоечной
машине или вручную с использованием
мягкого моющего средства.
Хорошо сполосните и высушите.
Соберите детали чаши.



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
С использованием ножа (5)
 Положите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 350 мл на чаше.
 Для получения оптимального результата
нажимайте кнопку «Старт» в импульсном
режиме. Если продукты прилипли к стенкам,
снимите их лопаткой и равномерно
распределите в чаше.
Степень измельчения зависит от
продолжительности работы.


Для защиты кромки ножа не измельчайте
твердые продукты (например, твердый
шоколад, кусковой сахар и т. д.).
Будьте очень осторожны при обращении с
ножом: режущие кромки очень острые!
Выньте вилку из розетки.
Вымойте чашу и ее принадлежности в
посудомоечной машине или вручную с
использованием мягкого моющего средства.
Хорошо сполосните и высушите.
Не используйте хлорсодержащие средства
(отбеливатели).
Запрещается погружать электромотор в
воду, а также мыть под струей воды!
Протирайте электромотор влажной тряпкой.
ХРАНЕНИЕ


24
После использования смотайте кабель и
прикройте крышкой (3).
Крышку для хранения (8) можно
использовать, чтобы накрыть измельченные
продукты и хранить их в холодильнике.
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте
его в специализированный пункт для
дальнейшей утилизации. Этим вы поможете
защитить окружающую среду.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации
или в случае возникновения проблем обратитесь
в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в вашу местную
торговую организацию Gorenje или в отдел
поддержки покупателей компании Gorenje
Domestic Appliances.д
Адреса и телефоны авторизованных сервисных
центров размещены в брошюре «Гарантийные
обязательства» или в гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ
ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!
25
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BG
 Не позволявайте кабела и щепсъла да бъде
достъпен за деца.
 При работа внимавайте кабела да не се оплете и
да не се докосва до горещи повърхности.
 Не използвайте уреда, когато е повреден кабела
или щепсъла или ако уреда е в неизправност,
или ако е изпускан или повреден. Обърнете се
към оторизиран и квалифициран сервиз за
установяване на дефект, подмяна на частта или
ремонт на уреда.
 Използване на приставки различни от тези в
комплекта не е препоръчително, тъй като може
да предивзвика електрически удар или огън,
което да нарани човека, който работи с
комбайна.
 Внимателно работете с ножва за рязане: много е
остър.
 Никога не използвайте ножа извън стъклената
купа.
 Този уред може да се използва от лица над 8
години и хора с намалени физически, психически
или сетивни способности, или такива без опит и
познания, ако те са под наблюдение или са били
инструктирани по повод рисковете, които носи
употребата на уреда.
 Деца не бива да си играят с уреда.
 Почистването и поддръжката на уреда не бива
да се извършват от деца под 8 години и не са
под надзор.
 Ниво на шума: Lc< 72 dB[A]
Оперативен бутон (Пуслов бутон)
Ниво на мощност
Защитен капак
Купа
Нож за рязане
Приставка за разбиване
ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Уредът е обозначен съгласно Европейска директива
2012/19/EU, касаеща излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава
основните принципи, валидни в Европа, за връщане и
рециклиране на излязло от употреба елекрическо и
електронно оборудване.
 Прочетете цялата инструкция преди да
използвате уреда. Препоръчително е да
съхранявате тези инструкции на сигурно място и
при необходимост да ги използвате за в бъдеще.
 Волтажа на елетрическата мрежа трябва да
отговаря на волтажа посочен на долната страна
на уреда.
 Уредът е предназначен за домашна употреба, не
използвайте навън.
 Винаги изключвайте уреда, след като
приключите работа с него и преди да го
почистите.
 Изключвайте уреда от захранването, когато
сваляте приставките и частите му.
 Не използвайте уреда, когато е повреден и не
работи правилно. В такъв случай се обърнете
към оторизирания сервиз.
 Не отваряйте капака, докато не спре въртенето
на ножа.
 Всички ремонти и поправки трябва да се
извършват само от оторизран сервизен техник.
Не правете това сами.
 Не поставяйте основата на уреда, кабела или
щепсъла във вода или друга течност.
КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА
ПЪРВИ ПЪТ
СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА
Уреда трябв ад абъде изключен от мрежата.
 Поставете ножа или приставката за разбиване на
държача в купата, като ги държите за пластмасовата
част.
 Поставете малката чаша върху купата.
 Поставете мотора върху малката чаша.
 За да разглобите уреда, първо извадете мотора
и махнете частите в обратен ред.
26
УПОТРЕБА
ПОДДРЪЖКА
 Преди първа употреба, почистете купата
(разглобена) в съдомиална или с вода и
препарат за почистване. Изплакнете и
подсушете добре.
 Сглобете.
 За да предпазите ъглите на ножа, не
обработвайте твърди храни (шоколад, кубчета
захар, др.)
 Работете с повишено внимание, ножовете са
остри.
 Изключете уреда от захранването.
 Почистете купата (разглобена) в съдомиална или
с вода и препарат за почистване. Изплакнете и
подсушете добре.
 Не изпозлвайте хлорирани препарати (белина).
 Никога не мокрете мотора (2) с вода и не го
почиствайте под течаща вода.Почистете
внимателно с влажна кърпа.
РЯЗАНЕ
С ножа за рязане :
 Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
350 мл.
 За да постигнете по-фина консистенция и
смесване на продуктите, натиснете пулсовия
бутон. По време на работа, разбърквайте
съставките в купата с помощта на шпатула. За
по-фина консистенция, използвайте уреда за подълго време.
СЪХРАНЕНИЕ
 След употреба, навийте кабела и съхранявайте
на сугурно място.
 Капака (3) може да бъде съхраняван върху
купата (4).
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
ПРИГОТВЯНЕ НА СОК
С ножа за рязане
 Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
350 мл.
 Натиснете бутон (2), за да започнете и го
отпуснете, за да спрете.
ПАСИРАНЕ
С приставката за разбъркване
 Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
350 мл.
 Натиснете бутон (2), за да започнете и го
отпуснете, за да спрете.
GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ
С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УРЕДИТЕ.
Запазваме си правата за извършване на
модификации !
27
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HU
 Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érhessék el a
tápkábelt.
 A tápkábelt ne vezesse éles, vagy forró felületeken,
vagy azok közelében.
 Ha a tápkábel és a villásdugó károsodott, ne
használja a készüléket. A kockázatok elkerülése
érdekében cseréltesse ki a márkaszervizben a hibás
elemet.
 Saját biztonsága érdekében csak a készüléknek
megfelelő kiegészítőket és pótalkatrészeket
használjon.
 Minden készülék szigorú minőségellenőrzési
eljáráson esik át. A gyakorlati tesz során alkalmazott
készülékeket véletlenszerűen választja ki a gyártó,
ezzel magyarázhatók a bontatlan csomagolás alatt
lévő készüléken látható használati nyomok.
 A pengét elővigyázatosan kezelje: különösen éles.
 A pengét csak az üvegtálban használja!
 Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék
működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem
beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne
használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a
gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés
közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül.
 A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a
készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos
felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent
fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű
személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha
annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást
kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
 Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a
készülékkel.
 A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását
8 évnél idosebb gyerekek végezhetik, de csak
felügyelet mellett.
 Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)
Start gomb
Motor egység
Kis fedél
Üvegtál
Penge
Keverő toldalék
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
 A berendezés használatba vétele előtt olvassa el az
összes utasítást. Javasoljuk, hogy a jelen
utasításokat tartsa biztonságos helyen a későbbi
használathoz: a nem megfelelő használatból adódó
károkért a gyártó nem vállal garanciát.
 Ellenőrizze, hogy a készülékre nyomtatott címke
alapján a készülék használható-e az adott
hálózatban.
 A készüléket háztartási felhasználásra, beltéri
használatra tervezték.
 Ha befejezte a munkát a készülékkel, illetve a
tisztítás során mindig húzza ki a tápkábelt.
 Az alkatrészek felszerelése és leszerelése előtt
mindig húzza ki a tápkábelt.
 Ne használja a készüléket, ha annak működése
nem megfelelő. Lépjen kapcsolatba egy
márkaszervizzel.
 Csak a penge megállása után nyissa ki a fedelet.
 A felhasználó által végezhető karbantartási és
tisztítási munkákon kívül, minden egyéb esetben a
márkaszervizzel kell kapcsolatba lépni.
 Soha ne mártsa a tápkábelt, vagy villásdugót vízbe,
illetve egyéb folyadékba.
A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU Európai Irányelvnek
megfelelő jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv európaszerte az
elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak
visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.
28
A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA
KEVERÉS
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS ÉS
SZÉTSZERELÉSE
A keverő toldalékkal
 Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a
tál 350 ml jelölését.
 Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd
engedje el a program végén.
Ne csatlakoztassa a tápkábelt.
 Illessze a pengét vagy a keverő toldalékot a tál orsójára a
műanyag résznél fogva.
 Helyezze a kis fedelet a tál tetejére.
 Helyezze a motor egységet a a fedélre.
 Szétszereléskor először a motor egységet húzza le,
majd kövesse a lépéseket fordított sorrendben.
KARBANTARTÁS
 A pengék élének védelmében ne használjon
kemény ételt a készülékben (ropogós csokoládé,
kockacukor, stb.)
 Körültekintően dolgozzon a pengével: nagyon éles.
 Húzza ki a tápkábelt.
 Mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a
tálat. Hagyja megszáradni.
 Ne használjon klórtartalmú tisztítószert
 A motor egységet (1) soha ne merítse vízbe, vagy
tartsa folyóvíz alá. Nedves ruhával törölje át.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
 Az első használat előtt mosogatógépben vagy a
mosogatóban mossa el a tálat.
 Hagyja megszáradni.
 Szerelje össze.
APRÍTÁS
TÁROLÁS
Pengével:
 Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a
tál 350 ml jelölését.
 A finom és konzisztens darálás érdekében
szakaszosan nyomja meg a gombot. A művelet
közben rendszeresen válogassa szét az
összetevőket és terítse el a tálban egy lapáttal.
 A végtermék finomsága függ attól, hogy mennyi
ideig működtette a készüléket.
 Használat után tekerje fel a tápkábelt.
 Helyezze a fedelet a tálra ha annak tartalmát a
hűtőszekrényben kívánja tárolni.
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen
adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ
FOLYÓSÍTÁS
Pengével
 Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a
tál 350 ml jelölését.
 Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd
engedje el a program végén.
A modositas jogat fenntartjuk!
1503501
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement