Gorenje GV66160 Myčka nádobí - plně integrovaná Používateľská príručka

Gorenje GV66160 Myčka nádobí - plně integrovaná Používateľská príručka

CS

NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA

www.gorenje.com

Obsah

Přední panel ..............................................................................................

2

Bezpečnostní pokyny ................................................................................

3

Před prvním mytím ....................................................................................

4

Naplnění myčky na nádobí .......................................................................

Návod k použití myčky ..............................................................................

5

6

Nastavení ..................................................................................................

10

Údržba a čištění ........................................................................................

12

Řešení problémů .......................................................................................

14

Montáž ......................................................................................................

18

Servis ........................................................................................................

19

Informace pro zkušební ústav ...................................................................

20

Technické informace .................................................................................

24

Přední panel

2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Hlavní vypínač Volič programů Automatický program Intenzivní program Úsporné mytí Rychlý program Predmytí 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 SpeedWash Automatické otevření 10 Poloviční náplň 11 Odložený start 12 Displej 13 Indikátor oplachovacího prostředku 14 Indikátor soli

Bezpečnostní pokyny

• • • • • • • • • • Obecné informace Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě!

Nikdy myčku na nádobí nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno v tomto návodu k použití.

Nezatěžujte dvířka ani koše myčky ničím jiným, než nádobím.

Nikdy nenechávejte dvířka myčky otevřená, aby o ně někdo nezakopl.

Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!

Spotřebič mohou používat děti od 8 let i osoby s fyzickým či mentálním postižením, se ztrátou paměti či nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič užívat buď pod dozorem, nebo musí dostat příslušné pokyny a být srozuměny s případnými riziky. Děti nesmí čištění spotřebiče provádět bez dozoru.

Na děti se musí dohlédnout, aby si s myčkou nehrály.

Poškozené síťové kabely může měnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Myčku používejte pouze v domácím prostředí k mytí nádobí používaného v domácnosti. Jiné použití je zakázáno.

Nikdy do myčky nevkládejte nádobí se zbytky rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu. V myčce se nesmí mýt ani nádobí obsahující popel, vosk nebo maziva.

VAROVÁNÍ!

Nože a jiné špičaté předměty je nutné uložit vodorovně do speciálních košů myčky na příbory.

• Myčku přepravujte postavenou, nebo položenou na zadní desku.

Funkce na ochranu proti přetečení Pokud přesáhne hladina vody v myčce běžnou úroveň, ochrana proti přetečení spustí odčerpávání vody z myčky a vypne přívod vody. Pokud se aktivuje ochrana proti přetečení, zavřete přívod vody a zavolejte servisní oddělení.

Obalový materiál Obal chrání produkt během přepravy. Obalový materiál je recyklovatelný. Oddělujte různé obalové materiály v zájmu snížení objemu použitých surovin a odpadu. Váš prodejce může zavézt obalový materiál k recyklaci nebo vás přímo do nejbližšího recyklačního střediska. Obalový materiál se skládá z: • • • • Vlnité lepenky vyrobené ze 100% recyklovaného materiálu.

Lehčeného polystyrenu (EPS) bez přidaného chlóru a fluóru.

Opor z nezpracovaného dřeva.

Ochranný plast vyrobený z polyethylenu (PE).

• • • Likvidace Až myčka doslouží a bude třeba ji vyhodit, musí se ihned znemožnit její další používání. Vytáhněte napájecí kabel a uřízněte ho co nejblíže u spotřebiče.

Myčka je vyrobena a označena s ohledem na recyklaci.

Informace o místě a správném způsobu recyklace vaší myčky získáte na místním úřadě.

Instalace

Viz oddíl Montáž.

• • • Bezpečnost dětí Myčku vždy zapněte ihned po přidání saponátu.

Když jsou dvířka myčky na nádobí otevřená, nepouštějte do její blízkosti děti. Uvnitř mohou být zbytky mycího prostředku!

Nedovolte dětem, aby používaly nebo si hrály s myčkou na nádobí. Buďte zvláště ostražití, pokud jsou otevřená dvířka.

VAROVÁNÍ!

Děti musí být pod dohledem - mycí prostředek je žíravina!

• • Skladování v zimě / přeprava Myčku skladujte na místech s teplotou nad bodem mrazu.

Vyhněte se přepravě na velkou vzdálenost při mrazivém počasí.

3

4

Před prvním mytím

Změkčovač vody Kvalitního umytí lze dosáhnout pouze s oplachem měkkou vodou (s nízkým obsahem minerálů). Tvrdá voda zanechává na nádobí a myčce bílé šmouhy.

Tvrdost vody se určuje podle následujících stupnic: Německá stupnice tvrdosti vody (°dH) a francouzská stupnice tvrdosti vody (°fH). Pokud tvrdost vody ve vaší oblasti přesahuje hodnotu 6°dH (9°fH), vodu je nutné změkčovat. To automaticky provede integrovaný změkčovač vody. Jeho optimální účinnost vyžaduje správné nastavení tvrdosti přívodní vody.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte na místní vodárně.

Nastavení změkčovače vody

Kapitola Nastavení na straně 10 obsahuje popis nastavení

změkčovače vody.

Doplňte sůl Ještě než začnete myčku se změkčovačem vody používat, musíte naplnit zásobník na sůl, aby mohlo ke změkčování docházet automaticky. Používejte hrubozrnnou sůl nebo speciální sůl do myček na nádobí.

VAROVÁNÍ!

Aby uvnitř myčky nevznikaly rezavé skvrny, mycí program se musí spustit ihned po přidání soli.

Nikdy do přihrádky na sůl nelijte prostředek na mytí nádobí. Tím by se zničil změkčovač vody!

Indikátor doplnění soli

Pokud je třeba doplnit sůl, rozsvítí se na displeji výše uvedený symbol.

Po vypláchnutí soli, vyšroubujte kryt a doplňte sůl do zásobníku. Poprvé je třeba použít pouze vodu! Vytřete do sucha a utáhněte. Spusťte program a přesvědčte se, že všechna sůl byla z myčky vypláchnuta.

Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.

Doplnění oplachovacího prostředku Použijete-li oplachovací prostředek, bude sušení rychlejší a účinnější. Účinnější bude i mytí nádobí, na kterém nezůstane ani skvrnka.

1 2 3 4 Otevřete víko přihrádky na oplachovací prostředek.

Opatrně doplňte oplachovací prostředek. Prostředek doplňte pouze do úrovně označené

max

.

Otřete všechna potřísněná místa kolem přihrádky.

Pevně zavřete víko.

Otevřete stisknutím

Poprvé postupujte takto:

1 Odšroubujte víčko podle obrázku.

2 Do plnicího otvoru přihrádky na sůl zasuňte násypku, dodávanou s myčkou. Poprvé nalijte přibližně 1 l vody.

3 4 5 Potom doplňujte sůl, dokud nebude přihrádka plná, maximálně však 1,5 kg.

Otřete veškeré zbytky soli, aby bylo možné víčko pevně přišroubovat.

Spusťte program a přesvědčte se, že všechna sůl byla z myčky vypláchnuta.

Indikátor doplnění oplachovacího prostředku

Pokud je třeba doplnit oplachovací prostředek, rozsvítí se na displeji výše uvedený symbol.

Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.

Nastavení dávkování oplachovacího prostředku

Oddíl Nastavení obsahuje návod k nastavení dávkování

oplachovacího prostředku. Škála nastavení dávkování oplachovacího prostředku zahrnuje hodnoty 0 (Vypnuto) až 5 (Vysoké dávkování). (Tovární nastavení: 5)

Snižte dávku oplachovacího prostředku:

• Pokud se na nádobí tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.

• • Pokud se na nádobí tvoří proužky.

Hromadění pěny. Pokud máte měkkou vodu, měl by se oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.

Víčko přihrádky na sůl

Naplnění myčky na nádobí

• • • • • Energeticky šetrné mytí nádobí Kvůli úspoře energie nezapínejte myčku, dokud není zcela naplněna.

Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou. Z nádobí před vložením do myčky pouze oškrábejte větší zbytky jídla.

Používejte ekologicky šetrný saponát. Přečtěte si na obalu prohlášení o dopadu na životní prostředí!

Pokud je nádobí pouze mírně zašpiněné, můžete u některých programů zvolit nízkou teplotu.

Lepších výsledků sušení dosáhnete, když použijete možnost Automatické otevření, která automaticky otevře dvířka myčky po ukončení programu. (Pokud je myčka vestavěná, okolní nábytek či zařízení musejí být odolné vůči kondenzaci.) Choulostivé nádobí Pro některé černé nádobí není mytí v myčce bezpečné. To může být z několika důvodů. Některé materiály nejsou odolné proti vysokým teplotám, jiné může poškodit mycí prostředek používaný v myčce.

U ručně vyrobených předmětů, křehkých ozdob, křišťálových/skleněných věcí, stříbra, mědi, cínu, hliníku a plastu dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy zkontrolujte, zda nesou označení „Vhodné pro mytí v myčce“.

Koše myčky na nádobí Myčka je vybavena horním zásobníkem na příbory, horním košem a spodním košem.

Horní zásobník na příbory Do horní přihrádky na příbory se vejdou příbory, naběračky, metly, servírovací příbory a podobné nádobí.

na víno se vkládají do police na sklenice na víno a nože do držáku na nože na pravé straně (je-li součástí).

Zvedání a spouštění horního koše

1 Vytáhněte horní koš.

2 Uchopte horní koš po stranách oběma rukama a zvedněte ho.

3 Chcete-li změnit polohu koše, opakovaně jej oběma rukama zvedejte. (Horní koš lze nastavit do tří poloh.) Když je horní koš v nejvyšší poloze, zvednutím jej vrátíte do nejnižší polohy. Pamatujte, že obě strany koše musejí být vždy usazeny ve stejné výšce.

Horní koš Do horního koše vkládejte sklenice, hrnky, misky, talířky na pečivo a podšálky. Všechny znečištěné plochy nádobí by měly směřovat směrem do myčky a směrem dolů! Sklenice

Sklápěcí držáky

Tyto držáky lze podle potřeby vyklopit či sklopit, a usnadnit tak vkládání hrnců, sklenic a misek. Než začnete upravovat 5

Návod k použití myčky

polohu sklápěcích držáků, uvolněte je zamáčknutím západky směrem do myčky.

Přidávání mycího prostředku Otevřete stisknutím 6 Dolní koš Do dolního koše vkládejte talíře, servírovací mísy a hrnce.

1 2 Přihrádka na mycí prostředek pro předmývání Přihrádka na mycí prostředek pro hlavní mytí Mycí prostředek se přidává podle tvrdosti vody.

Dodržujte pokyny na obalu mycího prostředku. Tato myčka na nádobí je vybavena změkčovačem vody, požívejte tedy dávkování mycího a oplachovacího prostředku pro měkkou vodu.

Použití většího množství mycího prostředku může vést k menší účinnosti mytí a zároveň představuje větší zátěž pro životní prostředí.

Prostor pro mycí prostředek musí být během přídavku detergentu scuhý. Spotřebič má jednu přihrádku na předmývání a jednu na hlavní mytí. V případě použití práškového či tekutého mycího prostředku pro myčky na nádobí přidejte do přihrádky na předmývání menší množství mycího prostředku. S případnými dotazy ohledně mycího prostředku se obraťte na výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!

Tekutý saponát na nádobí se nesmí používat, protože tvoří pěnu, která brání myčce v efektivním provozu.

Sklápěcí držáky

Při mytí hrnců sklopte dolů skládací nosníky (držáky na talíře). Skládací nosníky uvolníte tak, že stisknete západky směrem dovnitř, abyste mohli upravit jejich polohu.

• • • • Body ke zvážení Všechny znečištěné plochy nádobí by měly směřovat směrem do myčky a směrem dolů.

Nádoby by nemělo být vkládáno do sebe ani na sebe.

Nádoby s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u plastových předmětů.

Předměty, které by mohly propadnout košem myčky na nádobí, umístěte do horního koše na příbory.

UPOZORNĚNÍ!

Zkontrolujte, zda se ostříkací ramena mohou volně otáčet.

Tablety pro myčky na nádobí

Pokud je problém zavřít víčko dávkovače, tabletu rozlomte.

Pokud je víčko těsně uzavřené a nelze jej správně otevřít, je zde nebezpečí, že se mycí prostředek nebude správně uvolňovat.

UPOZORNĚNÍ!

Použití tablet pro myčky se nedoporučuje pro krátké programy (kratší než 75 minut). Použijte raději práškový nebo tekutý mycí prostředek pro myčky na nádobí.

3 v 1 / vícesložkový mycí prostředek

V kapitole Nastavení najdete postup k aktivaci tablety (3 v

1/vícesložkový mycí prostředek). Nezapomeňte, že je nutné vložit sůl do přihrádky na sůl. Nejste-li spokojeni s výsledky mytí nádobí či sušení, deaktivujte nastavení tablety (3 v 1/vícesložkový mycí prostředek) a doplňte sůl, mycí

prostředek a oplachovací prostředek. Viz kapitol Před prvním mytím.

U těchto výrobků si pečlivě pročtěte pokyny. Pokud vám cokoli není jasné, obraťte se na výrobce mycího prostředku.

Hlavní vypínač Podržte hlavní vypínač; mělo by dojít k zapnutí displej.

Následně ověřte, zda je puštěn kohout přívodu vody.

PROGRAMS - Výběr programu Vyberte si program vyhovující danému typu a míře zašpinění nádobí.

Jednou nebo vícekrát stiskněte volič programů, dokud se symbol požadovaného programu neaktivuje.

Automatický program

Myčka umí odhadnout, jak špinavé je nádobí, a podle toho upraví spotřebu a teplotu vody. Po první instalaci se musí program spustit pětkrát, dokud se plně nepřizpůsobí a nepodává nejlepší výsledky.

Predmytí

Používá se pro oplachování nádobí, zatímco čekáte, než se myčka zcela naplní.

EXTRA - Výběr voleb Příslušná volba se vybírá stisknutím daného tlačítka volby tak, aby došlo k aktivaci. Dostupné volby se mezi programy liší a některé volby nelze kombinovat (dostupné volby tlumeně svítí).

SpeedWash

Tato možnost zkrátí délku programu, ale spotřebuje více energie a vody.

Automatické otevření

Dvířka myčky se na konci programu automaticky otevřou, což zlepšuje výsledky sušení. (Pokud je myčka vestavěná, okolní nábytek či zařízení musejí být odolné vůči kondenzaci.) UPOZORNĚNÍ!

Je-li nastaveno automatické otevírání dvířek myčky, nesmějí být blokována. V takovém případě by totiž mohlo dojít k narušení funkce zámku dvířek.

Automatický program

1)

+ SpeedWash + Automatické otevření

Účinný program pro každodenní mytí, který si poradí s mírně zaschlými zbytky. (Tento program není vhodný na připálené jídlo, například na nádobí na pečení.)

Intenzivní program

Program pro velmi špinavé nádobí, jako jsou pánve, kastroly a nádobí na pečení. Je také vhodný k mytí nádobí s velmi vysokými nároky na hygienu, jako jsou kojenecké lahve a kuchyňská prkýnka. Pokud toto nádobí myčku zcela nezaplní, můžete přidat talíře apod.

Úsporné mytí

Tento program je určen k mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody.

Rychlý program

Tento program se používá na mírně zašpiněné sklenice a porcelán, např. na šálky od kávy.

V kombinaci s programem SpeedWash se dosáhne zkrácení (15 minut).

Poloviční náplň

Tato možnost přizpůsobí mycí program na poloviční náplň myčky, tzn. že spotřebuje méně energie a vody.

Odložený start

Pokud zvolíte Odložený start, myčka se spustí za 1 až 24 hodin po zavření dvířek.

1 2 Jedním stisknutím tlačítka aktivujte Odložený start.

Několikerým stisknutím tlačítka - nebo jeho podržením - nastavíte požadovaný počet hodin.

Zavřete dvířka a myčka bude odpočítávat po hodinách a spustí se podle zvoleného odkladu.

Pokud chcete zrušit možnost Odložený start, otevřete dvířka a podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud displej nezhasne.

Zapněte myčku Zavřete dvířka a spusťte myčku. Je-li hlavní vypínač myčky zapnutý, po zavření dvířek se program spustí automaticky.

TIME - Zbývající čas Jakmile vyberete program a příslušné možnosti, zobrazí se čas, jak dlouho program naposledy trval.

1)

Tato kombinace (Automatický program + SpeedWash + Automatické otevření) se také nazývá QuickIntensive (90 minut).

7

8 Zastavení nebo změna programu Pokud chcete změnit program po spuštění myčky, otevřete dvířka a podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud displej nezhasne. Pokud se otevře víko zásobníku na saponát, přidejte saponát. Potom stiskněte hlavní vypínač, zvolte nový program a zavřete dvířka.

Potřebujete přidat další nádobí?

Otevřete dvířka. Myčka se automaticky zastaví. Přidejte nádobí a zavřete dvířka. Myčka bude po chvíli pokračovat v chodu programu.

Pokud došlo k vypnutí myčky kvůli výpadku proudu Pokud nebyl mycí program dokončen, bude pokračovat v chodu po obnovení napájení.

UPOZORNĚNÍ!

Během sušení se program přeruší, pokud dojde výpadku proudu, nebo pokud budou otevřeny dvířka na déle než 2 minuty.

• • • • Nádoby s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u plastových předmětů.

Doplňte oplachovací prostředek nebo zvyšte jeho dávkování.

Aktivujte volbu Automatické otevření.

Nádobí nechte před vyjmutím z myčky zchladnout.

Po ukončení programu Myčka se automaticky vypne po dokončení programu.

Vypněte vodovodní kohoutek po každém použití.

Vyndání nádobí z myčky Horký porcelán je křehčí. Než nádobí vyndáte, nechte jej vychladnout v myčce na nádobí.

Nejprve vyložte spodní koš, aby se zamezilo stékání vody z horního koše na nádobí ve spodním koši.

• Jak dosáhnout nejlepších výsledků při sušení Myčku zcela naplňte.

9

Nastavení

Otevření menu nastavení: 1.

Nejprve otevřete dvířka. Vypněte myčku. Podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud se displej nerozsvítí.

+

2.

3.

Do 10 sekund: - Stiskněte volič programu a tlačítko možnosti SpeedWash.

Na displeji se zobrazí menu nastavení (aktuální nastavení a aktuálně nastavená hodnota).

(Menu ukončíte jeho procházením nebo stiskem hlavního vypínače.)

Procházení menu nastavení:

Stisknutím procházejte nastavené hodnoty.

Stisknutím uložte nastavenou hodnotu a pokračujte k dalšímu nastavení.

10 Aktuální nastavení.

Aktuální hodnota nastavení.

Nyní můžete upravit následující nastavení:

Nastavení Volby 1.

Oplachovací prostředek

1:00 - 1:05

2.

Tvrdost vody

2:00 - 2:09 Nastavení dávkování oplachovacího prostředku.

Zvyšte dávku oplachovacího prostředku: • Pokud jsou na nádobí stopy po vodě.

Snižte dávku oplachovacího prostředku: • Pokud se na nádobí tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.

• Pokud se na nádobí tvoří proužky.

• Hromadění pěny. Pokud máte měkkou vodu, měl by se oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.

Nastavení změkčovače vody. Správné nastavení v závislosti na tvrdosti vody naleznete v následující tabulce.

°dH 0-5 6-8 9-11 12-14 15-19 °fH 0-9 10-14 15-20 21-25 26-34 °dH 20-24 25-29 30-39 40-49 50+ °fH 35-43 44-52 53-70 71-88 89+ Nezapomeňte zásobník na sůl naplnit solí poté, co nastavíte změkčovač vody na 2:01 - 2:09.

Nepřevyšuje-li tvrdost přívodní vody 6°dH (9°fH), zvolte možnost 2:00. Změkčovač vody se deaktivujte a sůl nebude zapotřebí.

Nastavení 3.

TAB

(mycí prostředek 3-v-1 / vše-v-jednom)

Volby

3:00 (Vyp) 3:01 (Zap) Toto nastavení lze aktivovat při použití mycího prostředku 3-v-1 / vše-v-jednom. Mycí program se automaticky přizpůsobuje, aby vždy poskytoval ty nejlepší výsledky při mytí i sušení. Při aktivaci tohoto nastavení není nutné přidávat leštidlo, protože tato volba vypíná jeho dávkování. Snižuje také množství přidávané soli do změkčovače vody. Nezapomeňte, že je nutné vložit sůl do zásobníku na sůl.

UPOZORNĚNÍ!

Základem pro dosažení dobrých výsledků mytí je vyzkoušet, který typ mycího prostředku, nebo vícesložkového mycího prostředku nejlépe odpovídá vašim požadavkům! Pozorně si pročtěte pokyny ke správnému použití na obalu mycího prostředku.

Návody k použití i ostatní informace na obalu mycího prostředku vždy dodržujte!

11

Údržba a čištění

Hrubý filtr Hrubý filtr zachycuje větší zbytky jídla, které neprojdou přes vypouštěcí čerpadlo. Hrubý filtr vyprazdňujte podle potřeby.

Ostřikovací ramena Otvory a ložisko se někdy mohou zablokovat. Veškeré zbytky odstraňte pomocí jehly nebo ostrého předmětu.

Ostřikovací ramena mají otvory i na spodní straně.

Hrubý filtr 1 2 Zvedněte hrubý filtr pomocí držadla.

Vyprázdněte filtr. Nezapomeňte filtr vrátit zpět!

Jemný filtr Zbytky, které se nahromadí na jemném filtru, se během každého mytí automaticky opláchnou. Jemný filtr v případě potřeby vyčistěte.

Čištění si můžete usnadnit odmontováním ostřikovacích ramen. Nezapomeňte je poté řádně namontovat zpět na místo.

Dolní ostříkací rameno

• Dolní ostříkací rameno uvolníte tak, že jej vytáhnete přímo vzhůru.

12 Jemný filtr 1 2 3 4 Otočte držadlo proti směru hodinových ručiček.

Pomocí držadla vytáhněte filtr přímo nahoru. Abyste mohli vyčistit jemný filtr, uvolněte hrubý filtr.

Vraťte součásti zpět v opačném pořadí. Při vracení jemného filtru zkontrolujte, zda jeho okraje správně těsní.

Filtr zajistěte na místě otočením držadla po směru hodinových ručiček do koncové polohy. Držadlo by mělo být natočeno směrem ven z myčky.

UPOZORNĚNÍ!

Myčka na nádobí se nesmí používat, pokud nejsou filtry na místě!

Na výsledek mytí může mít vliv nesprávné usazení hrubého filtru.

Horní ostříkací rameno

1 Vytáhněte horní koš.

2 Odmontujte z horního koše ostřikovací rameno, a to tak, že proti směru hodinových ručiček odšroubujete jeho ložiska.

Dvířka a těsnění dvířek Boky dvířek a těsnění dvířek pravidelně čistěte. Používejte lehce navlhčený hadřík (v případě potřeby s trochou čisticího prostředku).

Mycí prostor myčky Mycí prostor myčky je vyroben z nerezové oceli a během normálního používání se pravidelně čistí.

Vodní kámen

Pokud používáte tvrdou vodu, může se v myčce usazovat vodní kámen. Pokud k tomu dojde, spusťte program Intenzivní program se dvěma lžícemi kyseliny citrónové v prostoru pro mycí prostředek (myčka je bez nádobí).

Přední panel Tlačítka udržujte v čistotě a chraňte je před mastnotou.

Otírejte je suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky – mohou poškodit povrch.

Před čištěním tlačítek myčku vypněte hlavním vypínačem, aby nedošlo k nechtěné aktivaci tlačítek.

Odblokování vypouštěcího čerpadla Pokud myčka i po skončení programu stále obsahuje vodu, zřejmě je vypouštěcí čerpadlo ucpané, ale tyto předměty se dají velmi snadno odstranit.

1 2 3 4 5 6 7 Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače a odpojte ji ze zásuvky.

Vyjměte hrubý filtr a jemný filtr.

Vyberte vodu z mycího prostoru myčky.

Chcete-li provést kontrolu vypouštěcího čerpadla, odstraňte barevnou zarážku v pravé části dolní výpusti.

Rukou otočte kolečkem čerpadla za zarážkou vypouštěcího čerpadla. Opatrně odstraňte všechny předměty.

Zarážku vypouštěcího čerpadla vraťte na místo spolu s jemnými a hrubými filtry.

Zapojte spotřebič do zásuvky.

• • • Pokud se myčka stále nespouští a ozývá se vrčení motoru, aktivovala se ochrana proti přetečení.

Zavřete přívod vody.

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Zavolejte servisní oddělení.

Zarážka vypouštěcího čerpadla UPOZORNĚNÍ!

Nezapomeňte vrátit na místo zarážku vypouštěcího čerpadla.

Odblokování filtru přívodní hadice Pokud přívodní voda obsahuje drobné částečky, může dojít k ucpání filtru přívodní hadice, což má za následek Závada na přívodu vody.

1 2 3 4 5 6 7 Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače a odpojte ji ze zásuvky.

Zastavte přívod vody.

Odšroubujte přívodní hadici.

Opatrně odstraňte vnější filtr z přívodní hadice a vyčistěte jej.

Filtr vyměňte a zkontrolujte správné umístění těsnění.

Přívodní hadici důsledně zašroubujte zpátky na místo.

Zapojte myčku do zásuvky a zapněte přívod vody.

Nechte chvíli ustálit tlak a zkontrolujte, zda jsou spoje vodotěsné.

Vnější filtr v přívodní hadici Těsnění 13

14

Řešení problémů

Typ závady na displeji Řešení F10 F11

Přeplnění Závada na výstupu vody

Vyčistěte výpustné čerpadlo. Viz oddíl Údržba a čištění. Pokud problém přetrvává,

zavolejte servisní oddělení.

Viz „V myčce zůstává voda“ v tabulce „Problém“ níže. Pokud problém přetrvává, zavolejte servisní oddělení.

F12 F40 F52

Závada na přívodu vody Netěsnost vstupního ventilu Závada hladiny vody Zkontrolujte, zda máte zapnutý přívod vody. Pokud problém přetrvá, zavolejte servisní oddělení.

Zavřete kohout přívodu vody a zavolejte servisní oddělení.

Zavolejte servisní oddělení.

F54

Přeplnění Zavřete kohout přívodu vody a zavolejte servisní oddělení.

F56

Závada cirkulace Zavolejte servisní oddělení.

Chybové hlášení vymažete stiskem libovolného tlačítka.

Problém

Tlačítka nereagují na stisknutí.

Nelze zavřít dvířka.

Možné příčiny

Tlačítka jsou znečištěná.

Řešení

Stiskli jste tlačítka příliš brzy po otevření dvířek.

Chvíli počkejte a zkuste to znovu.

Dvířka jsou zavřená.

Otřete tlačítka suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Otevřete dvířka. Tlačítka reagují, pouze pokud jsou otevřená dvířka.

Koše nejsou správně umístěné.

Zkontrolujte, zda jsou koše správně vodorovně umístěné.

Zkontrolujte, zda nádobí nebrání správnému zasunutí koše na místo.

Zámek dvířek nezacvakl na místo a není zajištěn.

Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud nezacvakne na místo a nedojde k jeho zajištění, dvířka otevřete. Podržte tlačítko volby Automatické otevření po dobu 15 sekund. Následně 30 sekund vyčkejte. Zavřete dvířka. Ověřte, zda nyní zámek dvířek zacvakne a dojde k jeho zajištění.

Problém

Myčka se nespustí.

Nádobí není čisté.

Skvrny na nerezu a stříbře.

Možné příčiny

Dvířka nejsou řádně zavřená.

Řešení

Zkontrolujte.

Otevřeli jste myčku za účelem přidání nádobí, zatímco program stále běží.

Zavřete dvířka a vyčkejte. Myčka po chvíli naváže na spuštěný program.

Zámek dvířek nezacvakl na místo a není zajištěn.

Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud nezacvakl na místo a nedošlo k jeho zajištění, otevřete dvířka. Podržte tlačítko této Automatické otevření volby po dobu 15 vteřin. Následně 30 vteřin vyčkejte. Zavřete dvířka. Ověřte, zda nyní zámek dvířek zacvakne a dojde k jeho zajištění.

Spálila se pojistka / vyskočil jistič.

Zástrčka není zasunuta do zásuvky.

Vodovodní kohoutek je zavřený.

Přetečení/úniky vody.

Zkontrolujte.

Zkontrolujte.

Zkontrolujte.

Zkontrolujte.

Z myčky je slyšet vrčivý zvuk (vypouštěcí čerpadlo) a nepřestává ani po vypnutí síťového spínače.

Zavřete vodovodní kohoutek. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavolejte servisní oddělení.

Zkontrolujte, zda nebyla vybrána volba Odložený start.

Podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud displej nezhasne, pokud chcete zrušit možnost Odložený start. Znovu zapněte myčku.

Ostříkací rameno se neotáčí.

Vyjměte rameno a vyčistěte ho.

Zkontrolujte, zda nádobí neblokuje ostříkací ramena.

Mycí prostředek je starý. Mycí prostředek není trvanlivý výrobek.

Nesprávné dávkování mycího prostředku.

Vyhněte se velkým balením.

Dávkujte podle tvrdosti vody. Příliš mnoho nebo příliš málo mycího prostředku vede ke zhoršení kvality mytí.

Vyberte delší program.

Nevhodný mycí program Nádobí je nesprávně uložené.

Nepřikrývejte porcelán velkými mísami apod. Nedávejte vysoké sklenice do rohů koše.

Ukládejte nádobí tak, aby bylo stabilní.

Sklenice a hrnky se během programu převrátily.

Filtr není správně připevněn.

Zašroubujte filtr pevně na místo. Viz

oddíl Údržba a čištění.

Některé potraviny, jako hořčice, majonéza, citrón, ocet, sůl a omáčky mohou na nerezovém nádobí při delším působení zanechat skvrny.

Pokud myčku nespustíte ihned, tento typ potravin opláchněte. Případně použijte program Predmytí.

Každá nerezová ocel může na stříbře zanechat skvrny, pokud tyto kovy během mytí přijdou do styku. Skvrny na nádobí může zanechávat i hliník.

V zájmu zamezení tvorbě rýh a ztrátě lesku oddělte nádobí vyrobené z různých kovů, například stříbrné, nerezové a kovové.

15

16

Problém

Na nádobí jsou skvrny nebo povlak.

Možné příčiny

Ze změkčovače vody uniká sůl.

Řešení

Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na sůl pevně dotažené. V opačném případě zavolejte servisní oddělení.

Nesprávné nastavení změkčovače vody.

Viz oddíl Nastavení.

Nesprávné nastavení dávkování oplachovacího prostředku.

Prázdné přihrádka na sůl.

Viz oddíl Nastavení.

Doplňte sůl. Viz oddíl Před prvním mytím.

Na nádobí se tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.

Po mytí zůstávají skvrny.

Zbytky mycího prostředku v prostoru pro mycí prostředek pro mytí.

Prostor pro mycí prostředek byl během přídavku mycího prostředku vlhký.

Prostor pro mycí prostředek musí být během přídavku mycího prostředku suchý.

Řinčení během mytí v myčce.

Nádobí není správně uložené, nebo se netočí ostříkací ramena.

Zkontrolujte, zda je nádobí pevně uložené. Otočením ostříkacích ramen se ujistěte, že je nic neblokuje.

V myčce zůstává voda.

Je používán 3 v 1/vícesložkový mycí prostředek a je aktivní nastavení tablety (3 v 1/vícesložkový mycí prostředek).

Deaktivujte nastavení tablety (3 v 1/vícesložkový mycí prostředek) a doplňte sůl a oplachovací prostředek.

Příliš vysoká teplota a/nebo příliš vysoké množství mycího prostředku může naleptat křišťálové sklo. Toto naneštěstí nelze spravit, lze tomu pouze předcházet.

Křišťálové sklo myjte při nízkých teplotách a s malým množstvím mycího prostředku. Kontaktujte výrobce mycího prostředku.

Je nastaveno příliš vysoké dávkování oplachovacího prostředku.

Rtěnku a čaj může být těžké umýt.

Snižte množství. Viz oddíly Před prvním

mytím a Nastavení. Pokud máte velmi

měkkou vodu, můžete oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.

Použijte mycí prostředek s bělicí přísadou.

Nepříjemný pach v myčce.

Filtry jsou ucpané.

Zbytky ve vypouštěcí hadici.

Zauzlení vypouštěcí hadice.

Ucpaná vypouštěcí hadice.

Nečistoty kolem těsnění a v rozích.

Vyčistěte hrubý i jemný filtr.

Vyčistěte vypouštěcí hadici. Viz oddíl

Údržba a čištění.

Zkontrolujte, zda není hadice zauzlovaná, nebo zda nemá ostré ohyby.

Odpojte vypouštěcí hadici připojenou k sifonu kuchyňského dřezu. Zkontrolujte, zda se v hadici nezaklesly zbytky jídla a zda má přípojka vnitřní průměr nejméně 14 mm.

Vyčistěte pomocí kartáče na nádobí a nepěnivého čisticího prostředku.

Delší dobu byly používány programy s nízkou teplotou.

Jednou měsíčně spusťte program s vyšší teplotou.

Problém

Nádobí není dostatečně suché.

Možné příčiny

Možnost Automatické otevření není aktivní.

Řešení

Aktivujte volbu Automatické otevření.

Myčka není zcela naplněná.

Myčku zcela naplňte.

Musí se doplnit oplachovací prostředek, nebo je dávkování příliš nízké.

Doplňte oplachovací prostředek, nebo

zvyšte jeho dávkování. Viz oddíly Před

prvním mytím a Nastavení.

Je používán 3 v 1/vícesložkový mycí prostředek a je aktivní nastavení tablety (3 v 1/vícesložkový mycí prostředek).

Deaktivujte nastavení tablety (3 v 1/vícesložkový mycí prostředek) a doplňte sůl a oplachovací prostředek.

17

Montáž

596 573 556 520 1194

[mm] * Délka dvířek

55 107 31 18 Je důležité, abyste si pročetli a dodržovali níže uvedené návody a pokyny. Provádějte instalaci a připojení podle samostatného návodu k instalaci.

• • • • • Bezpečnostní pokyny Elektrické, vodní a vypouštěcí přípojky smí zapojovat pouze kvalifikovaný personál.

Vždy dodržujte platné předpisy, týkající se vody, odpadu a elektřiny.

Při instalaci postupujte pečlivě! Noste ochranné rukavice!

Vždy musejí být přítomny dvě osoby!

Na podlahu pod myčku umístěte odkapávací podnos, aby se předešlo škodám při jakémkoli úniku vody.

Ještě než myčku přišroubujete na místo, vyzkoušejte její chod spuštěním programu Predmytí. Zkontrolujte, zda se myčka plní vodou a zda funguje vypouštění.

Zkontrolujte také, zda všechny přípojky těsní.

VAROVÁNÍ!

Při instalaci myčky na nádobí zavřete přívod vody!

VAROVÁNÍ!

Během prací musí být zástrčka vytažena z elektrické zásuvky, nebo musí být vypnuty pojistky zásuvek!

Nominální rozměry. Skutečné rozměry se mohou lišit.

• • • • Umístění Rozměry výklenku a přípojek jsou uvedeny v samostatném návodu k instalaci. Před zahájením instalace zkontrolujte, zda jsou všechny rozměry správné. Výška krycích dvířek se dá upravit tak, aby byla v souladu s ostatními součástmi.

Ujistěte se, že je místo instalace myčky dostatečně pevné. Upravte nastavitelné nohy tak, aby byla myčka v rovině.

Přilepte ochranný film (přibalen v sáčku s dokumentací) na spodní stranu pracovní desky. Ochranný film chrání pracovní desku před působením vlhka.

Ověřte, zda je montáž myčky provedena tak, aby bylo zajištěno snadné otevírání dvířek, jinak by mohlo dojít k narušení funkce jejich zámku.

Připojení odtoku Potřebné informace naleznete v samostatném návodu k instalaci.

Tato myčka na nádobí je vhodná k instalaci do vyvýšených výklenků (aby bylo dosaženo ergonomické pracovní výšky).

To znamená, že myčku lze umístit tak, aby vypouštěcí hadice vedla níže než dno myčky, např. přímo do podlahové výpusti. Myčka je vybavena integrovaným vodním uzávěrem, který brání vypuštění vody z myčky během mycího cyklu.

Vypouštěcí hadici lze také připojit k připojovacímu kolenu sifonu kuchyňského dřezu. Připojovací koleno musí mít vnitřní průměr nejméně 14 mm.

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 3 m (celková délka vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout 4,5 m). Všechny

Servis

spojky a spojovací hadice musí mít vnitřní průměr nejméně 14 mm. V ideálním případě by však měly být vypouštěcí hadice nahrazena novou hadicí bez spojek.

Žádná část vypouštěcí hadice nesmí být výše než 950 mm nad úrovní dna myčky na nádobí.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlovaná.

Připojení k přívodu vody Používejte pouze přívodní hadici dodávanou s myčkou.

Nepoužívejte staré nebo jiné náhradní hadice.

Přívodní potrubí musí být opatřeno uzavíracím kohoutkem.

Kohoutek musí být snadno přístupný, aby bylo možné zavřít vodu, pokud se bude s myčkou hýbat.

Po dokončení instalace zapněte přívod vody a nechte chvíli ustálit tlak. Zkontrolujte vodotěsnost všech spojů.

Připojení k přívodu studené vody

Připojte myčku k přívodu studené vody, pokud je budova vytápěná olejem, elektřinou nebo plynem.

Připojení k přívodu teplé vody

Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 70 °C), pokud je budova vytápěna energeticky úsporným řešením, například dálkovým vytápěním nebo solární či geotermální energií.

Přechod na teplou vodu snižuje dobu mytí a snižuje energetickou spotřebu myčky.

UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračuje povolenou teplotu přívodní vody. Určité materiály použité v nádobí nejsou na příliš vysoké teploty

stavěné. Viz Choulostivé nádobí v kapitole Naplnění myčky na nádobí.

Přečtěte si tuto kapitolu, Řešení problémů a teprve poté

kontaktujte servisní oddělení. Narazíte-li na problém, který nedokážete vyřešit, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, viz www.gorenje.com.

Při kontaktování servisního oddělení mějte připraveny informace z výrobního štítku. Uveďte číslo výrobku (1) a sériové číslo (2).

ART. NO.

SERIAL NO.

1 2 Elektrické zapojení Informace o elektrickém zapojení můžete nalézt na štítku se sériovým číslem. Tyto specifikace musí odpovídat elektrickému napájení.

Myčka musí být zapojena do uzemněné zásuvky.

Nástěnná elektrická zásuvka musí být umístěna mimo místa instalace, aby byla po instalaci myčky snadno přístupná.

Nepoužívejte prodlužovaní kabel!

UPOZORNĚNÍ!

Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

19

20

Informace pro zkušební ústav

Informace ze zkušebního ústavu si můžete vyžádat na e-mailu: dishwashers@appliance-development.com.

Žádost by měla obsahovat informace z výrobního štítku.

Uveďte číslo výrobku (1) a sériové číslo (2).

ART. NO.

SERIAL NO.

1 2

Vaše poznámky

21

22

Vaše poznámky

Vaše poznámky

23

Technické informace

Informace na energetickém štítku Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Gorenje

Označení modelu: Počet běžných jídelních sad: GV66160, GFS633 16 1) Třída energetické účinnosti: Roční spotřeba elektřiny(AE C ): Příkon A+++ 245 kWh za rok Spotřeba elektřiny na standardní cyklus čištění(E t ): 0,86 kWh 2) Režim Vyp (P o ): Režim Nechat-zap (P l ): Roční spotřeba vody (AW C ): Třída účinnosti sušení: Standardní program: 0,49 W 0,49 W 2660 litrů za rok 3) A 4) Úsporné mytí 5) , možnost Automatické otevření Doba programu pro standardní cyklus mytí: Trvání režimu Nechat-zap (T l ): Hlukové emise: Konstrukce: 180 minut Neomezeně 45 dB(A) re 1 pW Integrovaný výrobek 1)

Vyhovuje normě EN 50242.

2)

Na základě 280 standardních cyklů mytí s přípojkou studené vody a spotřebou odpovídající úspornému režimu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání myčky.

3)

Na základě 280 standardních cyklů mytí. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání myčky.

4)

Na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

5)

Tento program mytí nádobí je standardní cyklus mytí, který byl použit k získání údajů o spotřebě na štítku. Je určen k mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody.

Technické údaje Výška: Šířka: Hloubka: Hmotnost: 817-867 mm 596 mm 556 mm 35 kg 1) Tlak vody: Jmenovitý příkon: 0,03–1,0 MPa Elektrické zapojení: Viz typový štítek.

Viz typový štítek.

1)

Hmotnost se může lišit podle odlišných specifikací.

24

www.gorenje.com

cs (08-17)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement