Gorenje GV68260 Myčka nádobí - plně integrovaná Používateľská príručka

Gorenje GV68260 Myčka nádobí - plně integrovaná Používateľská príručka
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
MYČKA
www.gorenje.com
Obsah
Přední panel .............................................................................................. 2
Bezpečnostní pokyny ................................................................................ 3
Před prvním mytím .................................................................................... 4
Naplnění myčky na nádobí ....................................................................... 5
Návod k použití myčky .............................................................................. 6
Nastavení .................................................................................................. 10
Údržba a čištění ........................................................................................ 12
Řešení problémů .......................................................................................14
Montáž ...................................................................................................... 18
Servis ........................................................................................................ 19
Informace pro zkušební ústav ................................................................... 20
Technické informace ................................................................................. 24
Přední panel
1
2
2
3
4
5
6
7
8 9
14 15
10
11
12 13
1
Hlavní vypínač
9
2
Automatický program
10 Odložený start
3
Intenzivní program
11 Displej
4
Úsporné mytí
12 Indikátor oplachovacího prostředku
5
Rychlý program
13 Indikátor soli
6
Predmytí
14 ION
7
SpeedWash
15 Samočisticí program
8
Automatické otevření
Extra hygiena
Bezpečnostní pokyny
Obecné informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném
místě!
Nikdy myčku na nádobí nepoužívejte k jiným účelům,
než je určeno v tomto návodu k použití.
Nezatěžujte dvířka ani koše myčky ničím jiným, než
nádobím.
Nikdy nenechávejte dvířka myčky otevřená, aby o ně
někdo nezakopl.
Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!
Spotřebič mohou používat děti od 8 let i osoby s
fyzickým či mentálním postižením, se ztrátou paměti či
nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby
mohou spotřebič užívat buď pod dozorem, nebo musí
dostat příslušné pokyny a být srozuměny s případnými
riziky. Děti nesmí čištění spotřebiče provádět bez
dozoru.
Na děti se musí dohlédnout, aby si s myčkou nehrály.
Poškozené síťové kabely může měnit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Myčku používejte pouze v domácím prostředí k mytí
nádobí používaného v domácnosti. Jiné použití je
zakázáno.
Nikdy do myčky nevkládejte nádobí se zbytky
rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu. V myčce se
nesmí mýt ani nádobí obsahující popel, vosk nebo
maziva.
VAROVÁNÍ!
Nože a jiné špičaté předměty je nutné uložit vodorovně
do speciálních košů myčky na příbory.
•
•
Než budete přemisťovat již používanou myčku, musí se
z ní vyčerpat všechna voda. Spusťte program Predmytí.
Myčku přepravujte postavenou, nebo položenou na
zadní desku.
Funkce na ochranu proti přetečení
Pokud přesáhne hladina vody v myčce běžnou úroveň,
ochrana proti přetečení spustí odčerpávání vody z myčky
a vypne přívod vody. Pokud se aktivuje ochrana proti
přetečení, zavřete přívod vody a zavolejte servisní oddělení.
Obalový materiál
Obal chrání produkt během přepravy. Obalový materiál je
recyklovatelný. Oddělujte různé obalové materiály v zájmu
snížení objemu použitých surovin a odpadu. Váš prodejce
může zavézt obalový materiál k recyklaci nebo vás přímo
do nejbližšího recyklačního střediska. Obalový materiál se
skládá z:
•
•
•
•
Vlnité lepenky vyrobené ze 100% recyklovaného
materiálu.
Lehčeného polystyrenu (EPS) bez přidaného chlóru a
fluóru.
Opor z nezpracovaného dřeva.
Ochranný plast vyrobený z polyethylenu (PE).
Likvidace
•
•
•
Až myčka doslouží a bude třeba ji vyhodit, musí se ihned
znemožnit její další používání. Vytáhněte napájecí kabel
a uřízněte ho co nejblíže u spotřebiče.
Myčka je vyrobena a označena s ohledem na recyklaci.
Informace o místě a správném způsobu recyklace vaší
myčky získáte na místním úřadě.
Instalace
Viz oddíl Montáž.
Bezpečnost dětí
•
•
•
Myčku vždy zapněte ihned po přidání saponátu.
Když jsou dvířka myčky na nádobí otevřená, nepouštějte
do její blízkosti děti. Uvnitř mohou být zbytky mycího
prostředku!
Nedovolte dětem, aby používaly nebo si hrály s myčkou
na nádobí. Buďte zvláště ostražití, pokud jsou otevřená
dvířka.
VAROVÁNÍ!
Děti musí být pod dohledem - mycí prostředek je žíravina!
Skladování v zimě / přeprava
•
•
Myčku skladujte na místech s teplotou nad bodem
mrazu.
Vyhněte se přepravě na velkou vzdálenost při mrazivém
počasí.
3
Před prvním mytím
Změkčovač vody
Kvalitního umytí lze dosáhnout pouze s oplachem měkkou
vodou (s nízkým obsahem minerálů). Tvrdá voda zanechává
na nádobí a myčce bílé šmouhy.
Indikátor doplnění soli
Pokud je třeba doplnit sůl, rozsvítí se na displeji výše
uvedený symbol.
Tvrdost vody se určuje podle následujících stupnic:
Německá stupnice tvrdosti vody (°dH) a francouzská
stupnice tvrdosti vody (°fH). Pokud tvrdost vody ve vaší
oblasti přesahuje hodnotu 6°dH (9°fH), vodu je nutné
změkčovat. To automaticky provede integrovaný změkčovač
vody. Jeho optimální účinnost vyžaduje správné nastavení
tvrdosti přívodní vody.
Po vypláchnutí soli, vyšroubujte kryt a doplňte sůl do
zásobníku. Poprvé je třeba použít pouze vodu! Vytřete do
sucha a utáhněte. Spusťte program a přesvědčte se, že
všechna sůl byla z myčky vypláchnuta.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte na místní vodárně.
Použijete-li oplachovací prostředek, bude sušení rychlejší
a účinnější. Účinnější bude i mytí nádobí, na kterém
nezůstane ani skvrnka.
Nastavení změkčovače vody
Kapitola Nastavení na straně 10 obsahuje popis nastavení
změkčovače vody.
Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.
Doplnění oplachovacího prostředku
1
Otevřete víko přihrádky na oplachovací prostředek.
2
Opatrně doplňte oplachovací prostředek. Prostředek
doplňte pouze do úrovně označené max.
3
Otřete všechna potřísněná místa kolem přihrádky.
4
Pevně zavřete víko.
Doplňte sůl
Ještě než začnete myčku se změkčovačem vody používat,
musíte naplnit zásobník na sůl, aby mohlo ke změkčování
docházet automaticky. Používejte hrubozrnnou sůl nebo
speciální sůl do myček na nádobí.
Otevřete
stisknutím
VAROVÁNÍ!
Aby uvnitř myčky nevznikaly rezavé skvrny, mycí program
se musí spustit ihned po přidání soli.
Nikdy do přihrádky na sůl nelijte prostředek na mytí
nádobí. Tím by se zničil změkčovač vody!
Poprvé postupujte takto:
1 Odšroubujte víčko podle obrázku.
2
Do plnicího otvoru přihrádky na sůl zasuňte násypku,
dodávanou s myčkou. Poprvé nalijte přibližně 1 l vody.
3
Potom doplňujte sůl, dokud nebude přihrádka plná,
maximálně však 1,5 kg.
4
Otřete veškeré zbytky soli, aby bylo možné víčko pevně
přišroubovat.
5
Spusťte program a přesvědčte se, že všechna sůl byla
z myčky vypláchnuta.
Indikátor doplnění oplachovacího prostředku
Pokud je třeba doplnit oplachovací prostředek, rozsvítí se
na displeji výše uvedený symbol.
Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.
Nastavení dávkování oplachovacího
prostředku
Oddíl Nastavení obsahuje návod k nastavení dávkování
oplachovacího prostředku. Škála nastavení dávkování
oplachovacího prostředku zahrnuje hodnoty 0 (Vypnuto) až
5 (Vysoké dávkování). (Tovární nastavení: 5)
Snižte dávku oplachovacího prostředku:
• Pokud se na nádobí tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.
• Pokud se na nádobí tvoří proužky.
• Hromadění pěny. Pokud máte měkkou vodu, měl by se
oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.
Víčko přihrádky na sůl
4
Naplnění myčky na nádobí
Energeticky šetrné mytí nádobí
•
•
•
•
•
Kvůli úspoře energie nezapínejte myčku, dokud není
zcela naplněna.
Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou. Z nádobí před
vložením do myčky pouze oškrábejte větší zbytky jídla.
Používejte ekologicky šetrný saponát. Přečtěte si na
obalu prohlášení o dopadu na životní prostředí!
Pokud je nádobí pouze mírně zašpiněné, můžete u
některých programů zvolit nízkou teplotu.
Lepších výsledků sušení dosáhnete, když použijete
možnost Automatické otevření, která automaticky otevře
dvířka myčky po ukončení programu. (Pokud je myčka
vestavěná, okolní nábytek či zařízení musejí být odolné
vůči kondenzaci.)
na víno se vkládají do police na sklenice na víno a nože do
držáku na nože na pravé straně (je-li součástí).
Choulostivé nádobí
Pro některé černé nádobí není mytí v myčce bezpečné. To
může být z několika důvodů. Některé materiály nejsou
odolné proti vysokým teplotám, jiné může poškodit mycí
prostředek používaný v myčce.
U ručně vyrobených předmětů, křehkých ozdob,
křišťálových/skleněných věcí, stříbra, mědi, cínu, hliníku a
plastu dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy zkontrolujte, zda
nesou označení „Vhodné pro mytí v myčce“.
Koše myčky na nádobí
Myčka je vybavena horním zásobníkem na příbory, horním
košem a spodním košem.
Horní zásobník na příbory
Do horní přihrádky na příbory se vejdou příbory, naběračky,
metly, servírovací příbory a podobné nádobí.
Horní koš
Do horního koše vkládejte sklenice, hrnky, misky, talířky na
pečivo a podšálky. Všechny znečištěné plochy nádobí by
měly směřovat směrem do myčky a směrem dolů! Sklenice
Zvedání a spouštění horního koše
1 Vytáhněte horní koš.
2
Uchopte horní koš po stranách oběma rukama a
zvedněte ho.
3
Chcete-li změnit polohu koše, opakovaně jej oběma
rukama zvedejte. (Horní koš lze nastavit do tří poloh.)
Když je horní koš v nejvyšší poloze, zvednutím jej vrátíte
do nejnižší polohy. Pamatujte, že obě strany koše musejí
být vždy usazeny ve stejné výšce.
Sklápěcí držáky
Tyto držáky lze podle potřeby vyklopit či sklopit, a usnadnit
tak vkládání hrnců, sklenic a misek. Než začnete upravovat
5
Návod k použití myčky
polohu sklápěcích držáků, uvolněte je zamáčknutím západky
směrem do myčky.
Přidávání mycího prostředku
Otevřete stisknutím
Dolní koš
Do dolního koše vkládejte talíře, servírovací mísy a hrnce.
1
Přihrádka na mycí prostředek pro předmývání
2
Přihrádka na mycí prostředek pro hlavní mytí
Mycí prostředek se přidává podle tvrdosti vody.
Dodržujte pokyny na obalu mycího prostředku. Tato myčka
na nádobí je vybavena změkčovačem vody, požívejte tedy
dávkování mycího a oplachovacího prostředku pro měkkou
vodu.
Použití většího množství mycího prostředku může vést k
menší účinnosti mytí a zároveň představuje větší zátěž pro
životní prostředí.
Prostor pro mycí prostředek musí být během přídavku
detergentu scuhý. Spotřebič má jednu přihrádku na
předmývání a jednu na hlavní mytí. V případě použití
práškového či tekutého mycího prostředku pro myčky na
nádobí přidejte do přihrádky na předmývání menší množství
mycího prostředku. S případnými dotazy ohledně mycího
prostředku se obraťte na výrobce.
UPOZORNĚNÍ!
Sklápěcí držáky
Při mytí hrnců sklopte dolů skládací nosníky (držáky na
talíře). Skládací nosníky uvolníte tak, že stisknete západky
směrem dovnitř, abyste mohli upravit jejich polohu.
Body ke zvážení
•
•
•
•
Všechny znečištěné plochy nádobí by měly směřovat
směrem do myčky a směrem dolů.
Nádoby by nemělo být vkládáno do sebe ani na sebe.
Nádoby s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby
bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u
plastových předmětů.
Předměty, které by mohly propadnout košem myčky na
nádobí, umístěte do horního koše na příbory.
UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte, zda se ostříkací ramena mohou volně otáčet.
6
Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!
Tekutý saponát na nádobí se nesmí používat, protože
tvoří pěnu, která brání myčce v efektivním provozu.
Tablety pro myčky na nádobí
Pokud je problém zavřít víčko dávkovače, tabletu rozlomte.
Pokud je víčko těsně uzavřené a nelze jej správně otevřít,
je zde nebezpečí, že se mycí prostředek nebude správně
uvolňovat.
UPOZORNĚNÍ!
Použití tablet pro myčky se nedoporučuje pro krátké
programy (kratší než 75 minut). Použijte raději práškový
nebo tekutý mycí prostředek pro myčky na nádobí.
3 v 1 / vícesložkový mycí prostředek
V kapitole Nastavení najdete postup k aktivaci tablety (3 v
1/vícesložkový mycí prostředek). Nezapomeňte, že je nutné
vložit sůl do přihrádky na sůl. Nejste-li spokojeni s výsledky
mytí nádobí či sušení, deaktivujte nastavení tablety (3 v
1/vícesložkový mycí prostředek) a doplňte sůl, mycí
prostředek a oplachovací prostředek. Viz kapitol Před prvním
mytím.
U těchto výrobků si pečlivě pročtěte pokyny. Pokud vám
cokoli není jasné, obraťte se na výrobce mycího prostředku.
EXTRA - Výběr voleb
Hlavní vypínač
Podržte hlavní vypínač; mělo by dojít k zapnutí displej.
Následně ověřte, zda je puštěn kohout přívodu vody.
PROGRAMS - Vyberte program
Vyberte si program vyhovující danému typu a míře zašpinění
nádobí.
Stiskněte požadovaný program, dokud se symbol programu
neaktivuje.
Automatický program
Myčka umí odhadnout, jak špinavé je nádobí, a podle toho
upraví spotřebu a teplotu vody. Po první instalaci se musí
program spustit pětkrát, dokud se plně nepřizpůsobí a
nepodává nejlepší výsledky.
Automatický program 1) +
Predmytí
Používá se pro oplachování nádobí, zatímco čekáte, než
se myčka zcela naplní.
SpeedWash +
Automatické otevření
Účinný program pro každodenní mytí, který si poradí s mírně
zaschlými zbytky. (Tento program není vhodný na připálené
jídlo, například na nádobí na pečení.)
Intenzivní program
Program pro velmi špinavé nádobí, jako pánve, kastroly a
nádobí na pečení. Pokud toto nádobí myčku zcela nezaplní,
můžete přidat talíře apod.
Úsporné mytí
Tento program je určen k mytí běžně znečištěného nádobí
a jedná se o nejúčinnější program ve smyslu kombinované
spotřeby energie a vody.
Rychlý program
Tento program se používá na mírně zašpiněné sklenice a
porcelán, např. na šálky od kávy.
V kombinaci s programem SpeedWash se dosáhne zkrácení
(15 minut).
Příslušná volba se vybírá stisknutím daného tlačítka volby
tak, aby došlo k aktivaci. Dostupné volby se mezi programy
liší a některé volby nelze kombinovat (dostupné volby
tlumeně svítí).
SpeedWash
Tato možnost zkrátí délku programu, ale spotřebuje více
energie a vody.
Automatické otevření
Dvířka myčky se na konci programu automaticky otevřou,
což zlepšuje výsledky sušení. (Pokud je myčka vestavěná,
okolní nábytek či zařízení musejí být odolné vůči
kondenzaci.)
UPOZORNĚNÍ!
Je-li nastaveno automatické otevírání dvířek myčky,
nesmějí být blokována. V takovém případě by totiž mohlo
dojít k narušení funkce zámku dvířek.
Extra hygiena
Tuto možnost je vhodné použít na nádobí, u kterého jsou
velmi vysoké nároky na hygienu, např. na kojenecké lahve
a kuchyňská prkénka. Teplota se zvýší jak při hlavním mytí,
tak při finálním oplachování.
Odložený start
Pokud zvolíte Odložený start, myčka se spustí za 1 až 24
hodin po zavření dvířek.
1
Jedním stisknutím tlačítka aktivujte Odložený start.
Několikerým stisknutím tlačítka - nebo jeho podržením
- nastavíte požadovaný počet hodin.
2
Zavřete dvířka a myčka bude odpočítávat po hodinách
a spustí se podle zvoleného odkladu.
Pokud chcete zrušit možnost Odložený start, otevřete dvířka
a podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud displej nezhasne.
Zapněte myčku
Zavřete dvířka a spusťte myčku. Je-li hlavní vypínač myčky
zapnutý, po zavření dvířek se program spustí automaticky.
TIME - Zbývající čas
Jakmile vyberete program a příslušné možnosti, zobrazí se
čas, jak dlouho program naposledy trval.
1)
Tato kombinace (Automatický program + SpeedWash + Automatické otevření) se také nazývá QuickIntensive (90 minut).
7
Světelná signalizace stavu
Po ukončení programu
Stavová kontrolka v dolní části myčky označuje, že program
byl spuštěn.
Konec programu signalizuje jedno krátké pípnutí bzučáku.
Kapitola Nastavení popisuje, jak tuto funkci změnit.
Blikající kontrolka
Spotřebič oznamuje poruchu. Další informace naleznete v
oddíle Řešení problémů.
Konec programu rovněž signalizuje zhasnutí stavové
kontrolky. Viz Světelná signalizace stavu v kapitole Návod
k použití myčky.
Myčka se automaticky vypne po dokončení programu.
Vypněte vodovodní kohoutek po každém použití.
Vyndání nádobí z myčky
Horký porcelán je křehčí. Než nádobí vyndáte, nechte jej
vychladnout v myčce na nádobí.
Světelná
signalizace stavu
Zastavení nebo změna programu
Nejprve vyložte spodní koš, aby se zamezilo stékání vody
z horního koše na nádobí ve spodním koši.
Speciální programy
Pokud chcete změnit program po spuštění myčky, otevřete
dvířka a podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud displej
nezhasne. Pokud se otevře víko zásobníku na saponát,
přidejte saponát. Potom stiskněte hlavní vypínač, zvolte
nový program a zavřete dvířka.
Potřebujete přidat další nádobí?
Otevřete dvířka. Myčka se automaticky zastaví. Přidejte
nádobí a zavřete dvířka. Myčka bude po chvíli pokračovat
v chodu programu.
Pokud došlo k vypnutí myčky kvůli
výpadku proudu
Pokud nebyl mycí program dokončen, bude pokračovat v
chodu po obnovení napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Během sušení se program přeruší, pokud dojde výpadku
proudu, nebo pokud budou otevřeny dvířka na déle než
2 minuty.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků při
sušení
•
•
•
•
•
8
Myčku zcela naplňte.
Nádoby s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby
bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u
plastových předmětů.
Doplňte oplachovací prostředek nebo zvyšte jeho
dávkování.
Aktivujte volbu Automatické otevření.
Nádobí nechte před vyjmutím z myčky zchladnout.
ION
Samočisticí program (CLn)
Aktivujte speciální program podržením tlačítka příslušné
volby. Program začne po zavření dvířek.
ION
Toto nastavení potlačuje nepříjemný zápach ze špinavého
nádobí zanechaného v myčce. Nastavení aktivujte ještě
před spuštěním mycího programu. Ventilátor a ionizér se
aktivují v intervalech 72 hodin. (Tento program nepoužívejte
v uzavřených prostorách s nedostatečným větráním.).
DOPORUČENÍ!
Pokud chcete deaktivovat program ION a spustit mycí
program, otevřete dvířka a podržte stisknutý hlavní
vypínač, dokud displej nezhasne. Znovu spusťte myčku.
Samočisticí program (CLn)
Samočisticí program pro hygienické čištění mycího prostoru
myčky, ostřikovacích ramen a ostřikovacích trubic.
Tento program lze spustit (bez nádobí uvnitř myčky) s
normálním mycím prostředkem nebo kyselinou citrónovou.
Na trhu jsou k dispozici také speciální čističe na myčky.
Informace o odstranění vodního kamene najdete i v oddíle
Mycí prostor myčky v kapitole Údržba a čištění.
Na displeji se zobrazí „CLn“.
9
Prostor pro
mycí
prostředek 1 /
2
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Automatický program
Intenzivní program
Úsporné mytí 2)
Rychlý program
Predmytí
1
1
2
2
2-3
Počet
oplachování
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
Finální
oplachování
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
Doba mytí
nádobí
(cca h:min)
0,01
0,2
0,74
1,7
0,9-1,5
Spotřeba
energie
(přibl. kWh)
3
10
6,9
17
11-20
Spotřeba vody
(l)
Hodnoty spotřeby 1)
Tento program mytí nádobí je standardní cyklus mytí, který byl použit k získání údajů o spotřebě na štítku. Je určen k mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější
program ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody.
35 °C
55 °C
70 °C
50-65 °C
Hlavní mytí
2)
1
2
1-3
Předmývání
Hodnoty spotřeby jsou velmi závislé na teplotě přívodní vody, okolní teplotě, velikosti náplně, zvolených funkcích a dalších faktorech.
Automatické
otevření
Automatické
otevření
- Volby
EXTRA
1)
- Program
PROGRAMS
Přehled programů
Nastavení
Otevření menu nastavení:
1. Nejprve otevřete dvířka. Vypněte myčku. Podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud se displej nerozsvítí.
+
2. Do 10 sekund:
- Stiskněte tlačítko programu Automatický program a tlačítko možnosti SpeedWash.
3. Na displeji se zobrazí menu nastavení (aktuální nastavení a aktuálně nastavená hodnota).
(Menu ukončíte jeho procházením nebo stiskem hlavního vypínače.)
Procházení menu nastavení:
Stisknutím procházejte nastavené
hodnoty.
Stisknutím uložte nastavenou hodnotu a pokračujte k
dalšímu nastavení.
Aktuální nastavení.
Aktuální hodnota nastavení.
Nyní můžete upravit následující nastavení:
Nastavení
Volby
1. Oplachovací prostředek
1:00 - 1:05
Nastavení dávkování oplachovacího prostředku.
Zvyšte dávku oplachovacího prostředku:
• Pokud jsou na nádobí stopy po vodě.
Snižte dávku oplachovacího prostředku:
• Pokud se na nádobí tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.
• Pokud se na nádobí tvoří proužky.
• Hromadění pěny. Pokud máte měkkou vodu, měl
by se oplachovací prostředek ředit vodou v poměru
1:1.
2. Tvrdost vody
2:00 - 2:09
Nastavení změkčovače vody. Správné nastavení v
závislosti na tvrdosti vody naleznete v následující
tabulce.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Nezapomeňte zásobník na sůl naplnit solí poté, co
nastavíte změkčovač vody na 2:01 - 2:09.
Nepřevyšuje-li tvrdost přívodní vody 6°dH (9°fH), zvolte
možnost 2:00. Změkčovač vody se deaktivujte a sůl
nebude zapotřebí.
10
Nastavení
Volby
3. TAB
(mycí prostředek 3-v-1 /
vše-v-jednom)
3:00 (Vyp)
3:01 (Zap)
Toto nastavení lze aktivovat při použití mycího
prostředku 3-v-1 / vše-v-jednom. Mycí program se
automaticky přizpůsobuje, aby vždy poskytoval ty
nejlepší výsledky při mytí i sušení. Při aktivaci tohoto
nastavení není nutné přidávat leštidlo, protože tato
volba vypíná jeho dávkování. Snižuje také množství
přidávané soli do změkčovače vody. Nezapomeňte, že
je nutné vložit sůl do zásobníku na sůl.
UPOZORNĚNÍ!
Základem pro dosažení dobrých výsledků mytí je
vyzkoušet, který typ mycího prostředku, nebo
vícesložkového mycího prostředku nejlépe odpovídá
vašim požadavkům! Pozorně si pročtěte pokyny ke
správnému použití na obalu mycího prostředku.
Návody k použití i ostatní informace na obalu mycího
prostředku vždy dodržujte!
4. Hlasitost bzučáku
4:00 - 4:03
Myčka na nádobí používá bzučák k indikaci dokončení
programu nebo nastalé závady.
5. Zásobník na vodu
5:00 (Vyp)
5:01 (Zap)
Vestavěná nádrž na vodu.
Před deaktivací zásobníku na vodu spusťte samočisticí
program. Viz Samočisticí program v kapitole. Návod k
použití myčky.
11
Údržba a čištění
Hrubý filtr
Ostřikovací ramena
Hrubý filtr zachycuje větší zbytky jídla, které neprojdou přes
vypouštěcí čerpadlo. Hrubý filtr vyprazdňujte podle potřeby.
Otvory a ložisko se někdy mohou zablokovat. Veškeré
zbytky odstraňte pomocí jehly nebo ostrého předmětu.
Ostřikovací ramena mají otvory i na spodní straně.
Hrubý filtr
1
Zvedněte hrubý filtr pomocí držadla.
2
Vyprázdněte filtr. Nezapomeňte filtr vrátit zpět!
Jemný filtr
Zbytky, které se nahromadí na jemném filtru, se během
každého mytí automaticky opláchnou. Jemný filtr v případě
potřeby vyčistěte.
Čištění si můžete usnadnit odmontováním ostřikovacích
ramen. Nezapomeňte je poté řádně namontovat zpět na
místo.
Dolní ostříkací rameno
• Dolní ostříkací rameno uvolníte tak, že jej vytáhnete
přímo vzhůru.
Jemný filtr
1
Otočte držadlo proti směru hodinových ručiček.
2
Pomocí držadla vytáhněte filtr přímo nahoru. Abyste
mohli vyčistit jemný filtr, uvolněte hrubý filtr.
3
Vraťte součásti zpět v opačném pořadí. Při vracení
jemného filtru zkontrolujte, zda jeho okraje správně těsní.
4
Filtr zajistěte na místě otočením držadla po směru
hodinových ručiček do koncové polohy. Držadlo by mělo
být natočeno směrem ven z myčky.
Horní ostříkací rameno
1 Vytáhněte horní koš.
2
Odmontujte z horního koše ostřikovací rameno, a to tak,
že proti směru hodinových ručiček odšroubujete jeho
ložiska.
UPOZORNĚNÍ!
Myčka na nádobí se nesmí používat, pokud nejsou filtry
na místě!
Na výsledek mytí může mít vliv nesprávné usazení
hrubého filtru.
Dvířka a těsnění dvířek
Boky dvířek a těsnění dvířek pravidelně čistěte. Používejte
lehce navlhčený hadřík (v případě potřeby s trochou čisticího
prostředku).
12
Mycí prostor myčky
Mycí prostor myčky je vyroben z nerezové oceli a během
normálního používání se pravidelně čistí.
Vodní kámen
Pokud používáte tvrdou vodu, může se v myčce usazovat
vodní kámen. Pokud k tomu dojde, spusťte samočisticí
program se dvěma lžícemi kyseliny citrónové v prostoru pro
mycí prostředek (myčka je bez nádobí). Viz Samočisticí
program v kapitole Návod k použití myčky.
Zarážka vypouštěcího
čerpadla
Přední panel
UPOZORNĚNÍ!
Tlačítka udržujte v čistotě a chraňte je před mastnotou.
Otírejte je suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy
nepoužívejte čisticí prostředky – mohou poškodit povrch.
Před čištěním tlačítek myčku vypněte hlavním vypínačem,
aby nedošlo k nechtěné aktivaci tlačítek.
Nezapomeňte vrátit na místo zarážku vypouštěcího
čerpadla.
Odblokování vypouštěcího čerpadla
Pokud myčka i po skončení programu stále obsahuje vodu,
zřejmě je vypouštěcí čerpadlo ucpané, ale tyto předměty
se dají velmi snadno odstranit.
Odblokování filtru přívodní hadice
Pokud přívodní voda obsahuje drobné částečky, může dojít
k ucpání filtru přívodní hadice, což má za následek Závada
na přívodu vody.
1
1
Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače a odpojte ji
ze zásuvky.
Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače a odpojte ji
ze zásuvky.
2
Zastavte přívod vody.
2
Vyjměte hrubý filtr a jemný filtr.
3
Odšroubujte přívodní hadici.
3
Vyberte vodu z mycího prostoru myčky.
4
4
Chcete-li provést kontrolu vypouštěcího čerpadla,
odstraňte barevnou zarážku v pravé části dolní výpusti.
Opatrně odstraňte vnější filtr z přívodní hadice a
vyčistěte jej.
5
Filtr vyměňte a zkontrolujte správné umístění těsnění.
6
Přívodní hadici důsledně zašroubujte zpátky na místo.
7
Zapojte myčku do zásuvky a zapněte přívod vody.
Nechte chvíli ustálit tlak a zkontrolujte, zda jsou spoje
vodotěsné.
5
Rukou otočte kolečkem čerpadla za zarážkou
vypouštěcího čerpadla. Opatrně odstraňte všechny
předměty.
6
Zarážku vypouštěcího čerpadla vraťte na místo spolu s
jemnými a hrubými filtry.
7
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Pokud se myčka stále nespouští a ozývá se vrčení
motoru, aktivovala se ochrana proti přetečení.
•
•
•
Zavřete přívod vody.
Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
Zavolejte servisní oddělení.
Vnější filtr v
přívodní hadici
Těsnění
13
Řešení problémů
Typ závady na displeji
Řešení
F10
Přeplnění
Vyčistěte výpustné čerpadlo. Viz oddíl Údržba a čištění. Pokud problém přetrvává,
zavolejte servisní oddělení.
F11
Závada na výstupu vody
Viz „V myčce zůstává voda“ v tabulce „Problém“ níže. Pokud problém přetrvává,
zavolejte servisní oddělení.
F12
Závada na přívodu vody
Zkontrolujte, zda máte zapnutý přívod vody. Pokud problém přetrvá, zavolejte
servisní oddělení.
F40
Netěsnost vstupního ventilu
Zavřete kohout přívodu vody a zavolejte servisní oddělení.
F52
Závada hladiny vody
Zavolejte servisní oddělení.
F54
Přeplnění
Zavřete kohout přívodu vody a zavolejte servisní oddělení.
F56
Závada cirkulace
Zavolejte servisní oddělení.
Chybové hlášení vymažete stiskem libovolného tlačítka.
Problém
Možné příčiny
Tlačítka nereagují na stisknutí.
Stiskli jste tlačítka příliš brzy po otevření Chvíli počkejte a zkuste to znovu.
dvířek.
Nelze zavřít dvířka.
Řešení
Tlačítka jsou znečištěná.
Otřete tlačítka suchým nebo lehce
navlhčeným hadříkem.
Dvířka jsou zavřená.
Otevřete dvířka. Tlačítka reagují, pouze
pokud jsou otevřená dvířka.
Koše nejsou správně umístěné.
Zkontrolujte, zda jsou koše správně
vodorovně umístěné.
Zkontrolujte, zda nádobí nebrání
správnému zasunutí koše na místo.
Zámek dvířek nezacvakl na místo a není Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud
zajištěn.
nezacvakne na místo a nedojde k jeho
zajištění, dvířka otevřete. Podržte
tlačítko volby Automatické otevření po
dobu 15 sekund. Následně 30 sekund
vyčkejte. Zavřete dvířka. Ověřte, zda
nyní zámek dvířek zacvakne a dojde k
jeho zajištění.
14
Problém
Možné příčiny
Řešení
Myčka se nespustí.
Dvířka nejsou řádně zavřená.
Zkontrolujte.
Otevřeli jste myčku za účelem přidání
nádobí, zatímco program stále běží.
Zavřete dvířka a vyčkejte. Myčka po
chvíli naváže na spuštěný program.
Zámek dvířek nezacvakl na místo a není Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud
zajištěn.
nezacvakl na místo a nedošlo k jeho
zajištění, otevřete dvířka. Podržte
tlačítko této Automatické otevření volby
po dobu 15 vteřin. Následně 30 vteřin
vyčkejte. Zavřete dvířka. Ověřte, zda
nyní zámek dvířek zacvakne a dojde k
jeho zajištění.
Spálila se pojistka / vyskočil jistič.
Zkontrolujte.
Zástrčka není zasunuta do zásuvky.
Zkontrolujte.
Vodovodní kohoutek je zavřený.
Zkontrolujte.
Přetečení/úniky vody.
Zkontrolujte.
Z myčky je slyšet vrčivý zvuk (vypouštěcí Zavřete vodovodní kohoutek. Vytáhněte
čerpadlo) a nepřestává ani po vypnutí zástrčku ze zásuvky a zavolejte servisní
síťového spínače.
oddělení.
Zkontrolujte, zda nebyla vybrána volba Podržte stisknutý hlavní vypínač, dokud
Odložený start.
displej nezhasne, pokud chcete zrušit
možnost Odložený start. Znovu zapněte
myčku.
Nádobí není čisté.
Ostříkací rameno se neotáčí.
Vyjměte rameno a vyčistěte ho.
Zkontrolujte, zda nádobí neblokuje
ostříkací ramena.
Skvrny na nerezu a stříbře.
Mycí prostředek je starý. Mycí
prostředek není trvanlivý výrobek.
Vyhněte se velkým balením.
Nesprávné dávkování mycího
prostředku.
Dávkujte podle tvrdosti vody. Příliš
mnoho nebo příliš málo mycího
prostředku vede ke zhoršení kvality mytí.
Nevhodný mycí program
Vyberte delší program.
Nádobí je nesprávně uložené.
Nepřikrývejte porcelán velkými mísami
apod. Nedávejte vysoké sklenice do
rohů koše.
Sklenice a hrnky se během programu
převrátily.
Ukládejte nádobí tak, aby bylo stabilní.
Filtr není správně připevněn.
Zašroubujte filtr pevně na místo. Viz
oddíl Údržba a čištění.
Některé potraviny, jako hořčice,
Pokud myčku nespustíte ihned, tento
majonéza, citrón, ocet, sůl a omáčky
typ potravin opláchněte. Případně
mohou na nerezovém nádobí při delším použijte program Predmytí.
působení zanechat skvrny.
Každá nerezová ocel může na stříbře
zanechat skvrny, pokud tyto kovy během
mytí přijdou do styku. Skvrny na nádobí
může zanechávat i hliník.
V zájmu zamezení tvorbě rýh a ztrátě
lesku oddělte nádobí vyrobené z různých
kovů, například stříbrné, nerezové a
kovové.
15
Problém
Možné příčiny
Řešení
Na nádobí jsou skvrny nebo povlak.
Ze změkčovače vody uniká sůl.
Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na
sůl pevně dotažené. V opačném případě
zavolejte servisní oddělení.
Nesprávné nastavení změkčovače vody. Viz oddíl Nastavení.
Nesprávné nastavení dávkování
oplachovacího prostředku.
Viz oddíl Nastavení.
Prázdné přihrádka na sůl.
Doplňte sůl. Viz oddíl Před prvním
mytím.
Je používán 3 v 1/vícesložkový mycí
Deaktivujte nastavení tablety (3 v
prostředek a je aktivní nastavení tablety 1/vícesložkový mycí prostředek) a
(3 v 1/vícesložkový mycí prostředek).
doplňte sůl a oplachovací prostředek.
Příliš vysoká teplota a/nebo příliš vysoké
množství mycího prostředku může
naleptat křišťálové sklo. Toto naneštěstí
nelze spravit, lze tomu pouze
předcházet.
Křišťálové sklo myjte při nízkých
teplotách a s malým množstvím mycího
prostředku. Kontaktujte výrobce mycího
prostředku.
Na nádobí se tvoří lepkavý bílý/modrý
povlak.
Je nastaveno příliš vysoké dávkování
oplachovacího prostředku.
Snižte množství. Viz oddíly Před prvním
mytím a Nastavení. Pokud máte velmi
měkkou vodu, můžete oplachovací
prostředek ředit vodou v poměru 1:1.
Po mytí zůstávají skvrny.
Rtěnku a čaj může být těžké umýt.
Použijte mycí prostředek s bělicí
přísadou.
Zbytky mycího prostředku v prostoru pro Prostor pro mycí prostředek byl během Prostor pro mycí prostředek musí být
mycí prostředek pro mytí.
přídavku mycího prostředku vlhký.
během přídavku mycího prostředku
suchý.
16
Řinčení během mytí v myčce.
Nádobí není správně uložené, nebo se Zkontrolujte, zda je nádobí pevně
netočí ostříkací ramena.
uložené. Otočením ostříkacích ramen
se ujistěte, že je nic neblokuje.
Zvuk ventilátoru je slyšet, i když není
spuštěný mycí program.
Aktivuje se speciální program ION.
Na displeji se zobrazí „CLn“.
Čištění vyžaduje mycí prostor myčky,
Spusťte samočisticí program. Viz
ostřikovací ramena a ostřikovací trubice. Samočisticí program v kapitole Návod k
použití myčky.
V myčce zůstává voda.
Filtry jsou ucpané.
Vyčistěte hrubý i jemný filtr.
Zbytky ve vypouštěcí hadici.
Vyčistěte vypouštěcí hadici. Viz oddíl
Údržba a čištění.
Zauzlení vypouštěcí hadice.
Zkontrolujte, zda není hadice
zauzlovaná, nebo zda nemá ostré
ohyby.
Ucpaná vypouštěcí hadice.
Odpojte vypouštěcí hadici připojenou k
sifonu kuchyňského dřezu. Zkontrolujte,
zda se v hadici nezaklesly zbytky jídla
a zda má přípojka vnitřní průměr
nejméně 14 mm.
Viz oddíl Návod k použití myčky.
Problém
Možné příčiny
Řešení
Nepříjemný pach v myčce.
Nečistoty kolem těsnění a v rozích.
Vyčistěte pomocí kartáče na nádobí a
nepěnivého čisticího prostředku.
Delší dobu byly používány programy s
nízkou teplotou.
Jednou měsíčně spusťte program s
vyšší teplotou.
Znečištěné nádobí bylo ponecháno
nějakou dobu v myčce.
Aktivujte speciální program ION. Viz
kapitola Návod k použití myčky.
Myčka nebyla nějakou dobu používána. Deaktivujte nastavení Zásobník na vodu.
Viz kapitola Nastavení.
Nepříjemný zápach z myčky.
Speciální program ION se aktivuje v
uzavřeném prostoru s nedostatečným
větráním.
Deaktivujte speciální program ION. Viz
kapitola Návod k použití myčky.
Nádobí není dostatečně suché.
Možnost Automatické otevření není
aktivní.
Aktivujte volbu Automatické otevření.
Myčka není zcela naplněná.
Myčku zcela naplňte.
Musí se doplnit oplachovací prostředek, Doplňte oplachovací prostředek, nebo
nebo je dávkování příliš nízké.
zvyšte jeho dávkování. Viz oddíly Před
prvním mytím a Nastavení.
Je používán 3 v 1/vícesložkový mycí
Deaktivujte nastavení tablety (3 v
prostředek a je aktivní nastavení tablety 1/vícesložkový mycí prostředek) a
(3 v 1/vícesložkový mycí prostředek).
doplňte sůl a oplachovací prostředek.
17
Montáž
[mm]
1194
1252*
556
573
520
700
125-175
670
817- 867
660-760*
720-800*
444
196
54
596
31
55
* Délka dvířek
Krycí dvířka vybavená posuvnou funkcí, což znamená, že krycí dvířka
se při otevření myčky vysunou nahoru.
107
Nominální rozměry. Skutečné rozměry se mohou lišit.
Je důležité, abyste si pročetli a dodržovali níže uvedené
návody a pokyny. Provádějte instalaci a připojení podle
samostatného návodu k instalaci.
Umístění
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
Elektrické, vodní a vypouštěcí přípojky smí zapojovat
pouze kvalifikovaný personál.
Vždy dodržujte platné předpisy, týkající se vody, odpadu
a elektřiny.
Při instalaci postupujte pečlivě! Noste ochranné rukavice!
Vždy musejí být přítomny dvě osoby!
Na podlahu pod myčku umístěte odkapávací podnos,
aby se předešlo škodám při jakémkoli úniku vody.
Ještě než myčku přišroubujete na místo, vyzkoušejte
její chod spuštěním programu Predmytí. Zkontrolujte,
zda se myčka plní vodou a zda funguje vypouštění.
Zkontrolujte také, zda všechny přípojky těsní.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci myčky na nádobí zavřete přívod vody!
VAROVÁNÍ!
Během prací musí být zástrčka vytažena z elektrické
zásuvky, nebo musí být vypnuty pojistky zásuvek!
18
•
•
•
Rozměry výklenku a přípojek jsou uvedeny v
samostatném návodu k instalaci. Před zahájením
instalace zkontrolujte, zda jsou všechny rozměry
správné. Výška krycích dvířek se dá upravit tak, aby
byla v souladu s ostatními součástmi.
Ujistěte se, že je místo instalace myčky dostatečně
pevné. Upravte nastavitelné nohy tak, aby byla myčka
v rovině.
Přilepte ochranný film (přibalen v sáčku s dokumentací)
na spodní stranu pracovní desky. Ochranný film chrání
pracovní desku před působením vlhka.
Ověřte, zda je montáž myčky provedena tak, aby bylo
zajištěno snadné otevírání dvířek, jinak by mohlo dojít
k narušení funkce jejich zámku.
Připojení odtoku
Potřebné informace naleznete v samostatném návodu k
instalaci.
Tato myčka na nádobí je vhodná k instalaci do vyvýšených
výklenků (aby bylo dosaženo ergonomické pracovní výšky).
To znamená, že myčku lze umístit tak, aby vypouštěcí
hadice vedla níže než dno myčky, např. přímo do podlahové
výpusti. Myčka je vybavena integrovaným vodním uzávěrem,
který brání vypuštění vody z myčky během mycího cyklu.
Vypouštěcí hadici lze také připojit k připojovacímu kolenu
sifonu kuchyňského dřezu. Připojovací koleno musí mít
vnitřní průměr nejméně 14 mm.
Servis
Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 3 m (celková
délka vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout 4,5 m). Všechny
spojky a spojovací hadice musí mít vnitřní průměr nejméně
14 mm. V ideálním případě by však měly být vypouštěcí
hadice nahrazena novou hadicí bez spojek.
Žádná část vypouštěcí hadice nesmí být výše než 950 mm
nad úrovní dna myčky na nádobí.
Přečtěte si tuto kapitolu, Řešení problémů a teprve poté
kontaktujte servisní oddělení. Narazíte-li na problém, který
nedokážete vyřešit, kontaktujte svého nejbližšího prodejce,
viz www.gorenje.com.
Při kontaktování servisního oddělení mějte připraveny
informace z výrobního štítku. Uveďte číslo výrobku (1) a
sériové číslo (2).
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlovaná.
Připojení k přívodu vody
Používejte pouze přívodní hadici dodávanou s myčkou.
Nepoužívejte staré nebo jiné náhradní hadice.
Přívodní potrubí musí být opatřeno uzavíracím kohoutkem.
Kohoutek musí být snadno přístupný, aby bylo možné zavřít
vodu, pokud se bude s myčkou hýbat.
ART. NO.
SERIAL NO.
1
2
Po dokončení instalace zapněte přívod vody a nechte chvíli
ustálit tlak. Zkontrolujte vodotěsnost všech spojů.
Připojení k přívodu studené vody
Připojte myčku k přívodu studené vody, pokud je budova
vytápěná olejem, elektřinou nebo plynem.
Připojení k přívodu teplé vody
Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 70 °C), pokud je
budova vytápěna energeticky úsporným řešením, například
dálkovým vytápěním nebo solární či geotermální energií.
Přechod na teplou vodu snižuje dobu mytí a snižuje
energetickou spotřebu myčky.
UPOZORNĚNÍ!
Nepřekračuje povolenou teplotu přívodní vody. Určité
materiály použité v nádobí nejsou na příliš vysoké teploty
stavěné. Viz Choulostivé nádobí v kapitole Naplnění
myčky na nádobí.
Elektrické zapojení
Informace o elektrickém zapojení můžete nalézt na štítku
se sériovým číslem. Tyto specifikace musí odpovídat
elektrickému napájení.
Myčka musí být zapojena do uzemněné zásuvky.
Nástěnná elektrická zásuvka musí být umístěna mimo místa
instalace, aby byla po instalaci myčky snadno přístupná.
Nepoužívejte prodlužovaní kabel!
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost
nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.
19
Informace pro zkušební ústav
Informace ze zkušebního ústavu si můžete vyžádat na
e-mailu: dishwashers@appliance-development.com.
Žádost by měla obsahovat informace z výrobního štítku.
Uveďte číslo výrobku (1) a sériové číslo (2).
20
ART. NO.
SERIAL NO.
1
2
Vaše poznámky
21
Vaše poznámky
22
Vaše poznámky
23
Technické informace
Informace na energetickém štítku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010
Gorenje
Označení modelu:
GV68260
Počet běžných jídelních sad:
13 1)
Třída energetické účinnosti:
A+++
Roční spotřeba elektřiny(AEC):
211 kWh za rok 2)
Spotřeba elektřiny na standardní cyklus čištění(Et):0,74 kWh
Příkon
0,45 W
Režim Vyp (Po):
0,45 W
Režim Nechat-zap (Pl):
Roční spotřeba vody (AWC):
1932 litrů za rok 3)
Třída účinnosti sušení:
A 4)
Standardní program:
Úsporné mytí 5) , možnost Automatické otevření
Doba programu pro standardní cyklus mytí:
180 minut
Trvání režimu Nechat-zap (Tl):
Neomezeně
Hlukové emise:
41 dB(A) re 1 pW
Konstrukce:
Integrovaný výrobek
1)
Vyhovuje normě EN 50242.
2)
Na základě 280 standardních cyklů mytí s přípojkou studené vody a spotřebou odpovídající úspornému režimu. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu používání myčky.
3)
Na základě 280 standardních cyklů mytí. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání myčky.
4)
Na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
5)
Tento program mytí nádobí je standardní cyklus mytí, který byl použit k získání údajů o spotřebě na štítku. Je určen k mytí běžně znečištěného
nádobí a jedná se o nejúčinnější program ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody.
Technické údaje
Výška:
817-867 mm
Šířka:
596 mm
Hloubka:
556 mm
Hmotnost:
35 kg 1)
Tlak vody:
0,03–1,0 MPa
Elektrické zapojení:Viz typový štítek.
Jmenovitý příkon: Viz typový štítek.
24
Hmotnost se může lišit podle odlišných specifikací.
www.gorenje.com
cs (11-17)
Č. výr.: 575776. Vyd. 02. Vyhrazujeme si právo na změny.
1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement