Gorenje RI5182A1 Vestavná chladnička Používateľská príručka

Gorenje RI5182A1 Vestavná chladnička Používateľská príručka

CZ

PODROBNÉ POKYNY K POUŽITÍ

LEDNICE

Děkujeme Vám za Vaši

důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena k uchování čerstvých potravin za teplot nad 0°C.

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.

http://www.gorenje.com

2 i !

Důležitá bezpečnostní varování Všeobecné informace a tipy Ochrana životního prostředí Neumývat v myčce nádobí

OBSAH

4 5 8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MRAZÁKU ÚVOD POPIS SPOTŘEBIČE 22 DOPORUČENÉ ROZLOŽENÍ JÍDLA VE SPOTŘEBIČI 23 UCHOVÁNÍ POTRAVIN V LEDNICI 27 UCHOVÁNÍ POTRAVIN V PŘIHRÁDCE FreshZone 28 UCHOVÁNÍ POTRAVIN V PŘIHRÁDCE ZeroZone ULOŽENÍ A ZAMRAŽENÍ POTRAVIN 30 ODMRAZENÍ SPOTŘEBIČE 33 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 35 INFORMACE O HLUČNOSTI SPOTŘEBIČE ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE OSTATNÍ 3

4

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

i

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

Varování! Pro připojení zařízení k elektrické síti nepoužívejte elektrické rozdělovače nebo přenosné zdroje.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

Varování! Je-li elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem či podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo vzniku nebezpečí.

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

!

!

!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

5

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Toto zařízení nesmí být používáno dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Použití je dovoleno pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o použití zařízení osobou, která je za ně zodpovědná. Děti musí být neustále pod dohledem a musí být zajištěno, že si se zařízením nehrají.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru. Odstraňte obaly, které chrání spotřebič nebo určité části během převozu, a udržujte jej mimo dosahu dětí. Hrozí nebezpečí poranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Toto zařízení může být používáno dětmi od osmi let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi v případě, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném použití zařízení, a že chápou všechna s používáním spojená nebezpečí.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

6

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru. Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

7

DŮLEŽITÉ INFORMACE K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Varování! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.: – v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a - na farmách, pro hosty v hotelích, motelech a jiných - v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní; - v kateringových a podobných nekomerčních provozech.

i VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

V tomto spotřebiči nikdy neskladujte výbušné směsi, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

8

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující: • odpojte zařízení od elektrické sítě; • zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

i VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Zabráníte tím znečištění životního prostředí.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

9

10 i

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE PŘI POUŽÍVÁNÍ LEDNICE A MRAZÁKU

• • • • • • • • • • • • • Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.

Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.

Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.

Kondenzační jednotku na zadní straně udržujte stále v čistotě (viz kapitola Čištění spotřebiče).

Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.

Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.

Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Mražená jídla odmrazujte v lednici.

Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.

Konvenční mrazáky odmrazujte, když se na jejich povrchu vytvoří přibližně 3–5 milimetrová vrstva námrazy nebo ledu.

Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).

U spotřebiče s větrákem neblokujte větrací otvory.

V případě, že nepotřebujte, aby běžel ventilátor nebo ionizátor, vypněte jej nebo snižte spotřebu energie.

INSTALACE A NAPOJENÍ

VOLBA MÍSTNOSTI

• Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

Třída SN (pod normálem) N (normální) ST (subtropická) T (tropická) Teplota od +10 °C do +32 °C od +16 °C do +32 °C od +16 °C do +38 °C od +16 °C do +43 °C Relativní vlhkost  75% i • Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!

• • Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!

Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Poznámka: Spotřebič instalujte v dostatečně veliké místnosti. Musí tam být minimálně prostor o 1 m 3 na 8 gramů chladicí směsi. Objem směsi je vyznačen na výkonnostním štítku uvnitř zařízení.

• Spodek kuchyňské jednotky pro vestavění spotřebiče musí disponovat minimálně volným prostorem o 200 cm 2 z důvodu správné cirkulace vzduchu.

Vzduch vychází z horní části spotřebiče, proto se nepokoušejte zakrýt otvor pro vývod vzduchu.

Neuposlechnutí těchto pokynů může mít za následek poškození spotřebiče.

Upozornění: Při montáži vestavných spotřebičů umístěných vedle sebe (side by side), by měl být každý spotřebič zabudován do samostatné skříňky. Třeba je zakoupit antikondenzační sadu spolu s napájecím kabelem pro připojení k síti. Pro připojení antikondenzační sady bude zapotřebí další elektrická zásuvka.

Z bezpečnostních důvodů může antikondenzační sadu nainstalovat pouze autorizovaný servisní technik!

11

NAPOJENÍ SPOTŘEBIČE

• • Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.

Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ A VLOŽENÍ SPOTŘEBIČE DO PROSTORU NA VESTAVĚNÍ

Postup pro změnu otevírání dveří spotřebiče a instalaci spotřebiče do skříňky je popsán v samostatných pokynech pro instalaci, které jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití.

12

POPIS SPOTŘEBIČE

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

1 2 3 4 9 1 2 3 Řídicí jednotka LED světlo Ventilátor 4 Skleněné přihrádky 5 FreshZone*/ ZeroZone* box 6 VitaLight světlo* 7 CrispZone box pro ovoce/zeleninu s kontrolou vlhkosti 8 Box na ovoce a 9 zeleninu Spodní přihrádky 10 Přihrádka na láhve 10 5 6 7 8 * Pouze u některých modelů 13

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

C B D E A A Vyp/Zap zařízení, nastavení teploty, spínač pro extra funkce B Displej teploty v lednici Indikátor zvolené teploty se rozsvítí.

C Indikátor funkce intenzivní chlazení (cooler boost – podpora chlazení) Symbol se rozsvítí, když se aktivuje funkce intenzivního chlazení.

D Indikátor funkce VitaLight Symbol se rozsvítí, když se funkce VitaLight aktivuje.

E Indikátor vysoké teploty nebo otevřených dveří Pro nastavení teploty nebo aktivaci extra funkcí stiskněte tlačítko A po krocích. Při prvním stisknutí se rozsvítí aktuálně nastavená hodnota nebo funkce. S každým následným stisknutím tlačítka přejde indikátor k dalšímu nastavení. Indikátor prochází cykly nastavení stejným způsobem, zleva doprava. Při nastavování bude indikátor svítit. Po uvolnění tlačítka se za tři sekundy nastavení automaticky uloží a příslušný symbol se rozsvítí.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Zapnutí zařízení: Stiskněte tlačítko A a podržte jej po dobu 3 sekund.

Vypnutí zařízení: Opětovně stiskněte tlačítko A a podržte jej po dobu 3 skund. Zařízení se vypne, ale pořád je pod napětím a napojeno do elektrické sítě.

14

NASTAVENÍ TEPLOTY SPOTŘEBIČE

i • Námi doporučovaná teplota 4 °C je i přednastavenou teplotou lednice.

• Po zapnutí zařízení může trvat několik hodin, než se dosáhne nastavené teploty. Neukládejte žádné jídlo do lednice, pokud teplota neklesne na nastavenou hodnotu.

• Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka A .

• Stiskněte tlačítko A (několikrát), dokud se nerozsvítí indikátor požadované teploty.

• Když stisknete tlačítko A poprvé, rozsvítí se aktuálně nastavená hodnota nebo funkce. Každým dalším stisknutím tlačítka A se indikátor nastavení posune na další (zprava doleva dle cyklu).

• Po třech sekundách přestane nastavení svítit. Vaše nastavení se uloží a odpovídající indikátor bude svítit.

Číslice 2, 4, 6 a 8 uvádí stupně Celsia (°C) v lednici.

• Doporučované nastavení teploty je +4 °C.Za této teploty se udrží kvalita a čerstvost jídla po delší dobu.

• V případě, že je teplota místnosti, kde je zařízení instalováno, nižší než 16 °C, doporučujeme nastavit teplotu nižší než 4 °C.

FUNKCE INTENZIVNÍHO CHLAZENÍ (PODPORA CHLAZENÍ)

Pro aktivaci funkce intenzivního chlazení (cooler boost – podpora chlazení) stiskněte několikrát tlačítko A , dokud se nerozsvítí symbol C .

i • Při aktivované intenzivní mrazící funkce, spotřebič začne pracovat s maximálním výkonem. Během toho může zařízení pracovat hlasitěji.

15

• Použijte toto nastavení po prvním zapnutí zařízení, před čištěním nebo 24 hodin před přidáním velkého množství potravin.

• V případě zvolení si jakékoliv funkce za aktivní funkce intenzivního chlazení se tato funkce (intenzivní chlazení) okamžitě vypne.

• Pro vypnutí funkce intenzivního chlazení stiskněte tlačítko A pro výběr požadované teploty ( B ). Když se funkce intenzivního chlazení manuálně nevypne, dojde k automatickému vypnutí (po přibližně 6 hodinách) a teplota se vrátí k poslední nastavené hodnotě. • V případě výpadku elektřiny při aktivní funkci intenzivního chlazení se tato funkce opětovně rozběhne při obnovení dodávky energie.

VitaLight FUNKCE

• Aktivace VitaLight. Stiskněte tlačítko A (několikrát) dokud nezačne symbol D svítit. Po třech sekundách se funkce aktivuje a symbol D se rozsvítí. Zároveň se také rozsvítí poslední teplotní nastavení. V případě aktivace funkce se rozsvítí LED světlo v boxu pro ovoce a zeleninu.

• Vypnutí VitaLight: Stiskněte tlačítko A (několikrát) dokud se nerozsvítí symbol D . Po třech sekundách se funkce vypne. Symbol D a LED světlo se vypnou.

• Při aktivní funkci VitaLight je možné nastavovat teplotu v spotřebiči nebo zapnout funkci intenzivního mražení bez ovlivnění běhu funkce VitaLight.

• V případě výpadku energie se funkce VitaLight opětovně aktivuje po obnovení dodávky energie.

VitaLight

udržuje potraviny čerstvé a obsah antioxidantů a vitamínů. Používejte ji pouze v případě potřeby, protože zvyšuje spotřebu energie.

ALARM VYSOKÉ TEPLOTY

V případě vysoké teploty v spotřebiči se aktivuje zvukový alarm (přerušovaný tón) a symbol E se rozsvítí.

• Při každém zapnutí spotřebiče (tlačítkem A ), dojde ke 24 hodinovému opoždění alarmu vysoké teploty. Pokud zařízení během této doby nedosáhne dostatečně nízké teploty, alarm se aktivuje.

16

Vypnutí alarmu: • Chcete-li vypnout zvukové upozornění, stiskněte tlačítko A . Pokud alarm není vypnutý, zapne se každou půl hodinu a bude zvonit přibližně 3 minuty.

• Při prvním stisknutí tlačítka A se alarm potvrdí a vypne. Při dalším stisknutí bude fungovat jako tlačítko pro nastavování.

• Symbol E svítí, dokud zařízení nedosáhne vhodné teplotu.

ALARM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pokud jsou dvířka chladničky otevřena déle než 2 minuty, aktivuje se zvukový alarm (opakované pípnutí). Pokud zvukový alarm nevypnete, automaticky se vypne po 10 minutách. Spotřebič bude dále pracovat normálně, jako kdyby byly dveře zavřené.

Vypnutí alarmu: K vypnutí zvukového alarmu zavřete dveře.

i Pokud alarm vypnete stisknutím tlačítka A a nezavřete dveře, tak se po 4 minutách alarm znovu zapne.

17

VNITŘNÍ VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE

(* VYBAVENÍ ZÁVISÍ NA MODELU) PŘIHRÁDKY

• Prázdné přihrádky je možné rozložit dle Vašich požadavků po vodících lištách v lednici bez potřeby vybírat přihrádky ven.

Pokud chcete přihrádku pouze posunout na jinou lištu, zvedněte ji vepředu, chytněte ji vzadu a posuňte výše nebo níže. Pro vyjmutí přihrádky z lednice, ji nejprve zvedněte vepředu, chytněte vzadu a vytáhněte ze zařízení.

Potraviny s nízkým datem spotřeby skladujte vzadu v přihrádce, kde je teplota nejnižší.

DRÁTĚNÁ PŘIHRÁDKA NA LÁHVE*

• Některé modely jsou vybaveny taktéž drátěným držákem lahví. Je chráněn proti náhodnému vyjmutí. Je možné jej vyjmout, pouze pokud je prázdný. Pro vytažení jej mírně nadzvedněte vepředu a táhněte směrem k Vám. Umístěte držák na lahve tak, aby láhve po délce nebránili správnému zavírání dveří.

Držák udrží maximální zatížení devíti 0,75litrových lahví nebo 13 kilogramů celkové váhy – viz štítek na pravé straně uvnitř zařízení.

• Na držák na lahve je taktéž možné pokládat plechovky (po délce nebo šířce).

18

CrispZone – BOX NA OVOCE NEBO ZELENINU S REGULACÍ VLHKOSTI

• Box na dně lednice je určen pro uskladnění ovoce nebo zeleniny. Zabezpečuje vlhkost a předchází tak jejich vysoušení.

• Vlhkost v boxu se reguluje automaticky v závislosti na typu a množství vloženého jídla.

• Vytahování boxu: - Vytáhněte box, co nejvíce je to možné. Pak zvedněte přední část a vytáhněte jej úplně.

VNITŘNÍ STRANA DVEŘÍ LEDNICE

Přihrádky uložené ve dveřích lednice jsou určeny pro uložení sýrů, másla, vajíček, jogurtů a dalších menších balení, tub, plechovek, atd. Ve spodní části dveří je přihrádka pro láhve.

19

NASTAVITELNÉ PŘIHRÁDKY DVEŘÍ

Vnitřní strana dveří lednice je vybavena přihrádkami pro uložení sýrů, másla, vajíček, jogurtů a dalších menších balení, tub, plechovek, atd.

Maximální zatížení každé přihrádky ve dveřích je 5 kg.

MultiBox KOŠ*

• MultiBox koš nabízí vhodný způsob jak uskladnit potraviny, které vylučují silný nebo iritující zápach, např. určité typy sýrů (plísňové, tvarůžky), klobásy, cibule, máslo, atd.

• Silikonové víko poskytuje vzduchové těsnění, které zabraňuje vysoušení potravin a šíření zápachu vnitřním prostorem lednice.

• Silikonové víko můžete použít i jako odkládací plochu pro vajíčka nebo led.

• Když použijete tuto plochu jako úložiště pro vajíčka, umístěte ji přímo na spodní box dveří a nižší část koše MultiBox použijte na uskladnění menších balení – pâté, džemy, menší tuby, atd.

20

Ventilátor*

• Ventilátor umístěný pod stropem lednice zajistí rovnoměrné rozložení teploty a zredukuje kondenzaci (rosení) míst pro uskladnění.

Aktivuje se automaticky při potřebě intenzivnějšího chlazení.

IONIZÁTOR VZDUCHU (IonAir)*

• Rozvinutý systém větrání s dynamickým chlazením rovnoměrně rozloží ionizovaný vzduch a vyrovná teplotu po celé lednici. Vzduch obohacený extra negative ionty napodobňuje přirozené mikroklimatické podmínky, které udržují potraviny čerstvé po delší dobu. Navíc jakýkoliv typ potravin lze uložit na kteroukoliv přihrádku, poněvadž na nich nedochází k rozdílům v teplotě.

• Pro zapnutí a vypnutí ionizátoru vzduchu použijte spínač na tělese větráku.

Vypnutí/zapnutí ionizátoru Zap = i Vyp = O Když je ionizátor zapnutý, objeví se na spínači červená tečka.

AdaptTech

Inovativní senzorická technologie umožňuje upravit provoz spotřebiče v souladu se zvyky a chováním spotřebitele. Přizpůsobivý inteligentní systém monitoruje, analyzuje a nahrává používání spotřebiče na denní a týdenní bázi a přizpůsobuje provoz spotřebiče těmto vzorům. Když je spotřebič schopný očekávat zvýšenou frekvenci otevírání dveří, sníží automaticky teplotu před takovou dobou pro předcházení zvyšování teploty potravin při častějším otevírání dveří. Spotřebič je taktéž schopen odhadovat přidání většího množství potravin do lednice nebo mrazáku a přizpůsobit tomu intenzivnější chlazení nebo mražení.

21

DOPORUČENÉ ROZLOŽENÍ JÍDLA VE SPOTŘEBIČI

Sekce lednice: - Horní část: potraviny v lahvích, chléb, víno, pečivo, atd.

- Střední část: mléčné produkty, polotovary, dezerty, nealko nápoje, pivo, - - vařené pokrmy, atd.

FreshZone koš: - maso, masové produkty, lahůdky; Přihrádka na ovoce a zeleninu: čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek rajčata, kyselé zelí, řepa atd.

Sekce ve dveřích lednice: - Horní/střední přihrádky: vejce, máslo, sýry, atd.

- Dolní přihrádky: nápoje, plechovky, lahve i Neukládejte ovoce (banány, ananasy, papáju, citrusy) a zeleninu (cukety, lilky, okurky, kapie, rajčata a brambory), které jsou citlivé na nízké teploty do lednice.

22

UCHOVÁNÍ POTRAVIN V LEDNICI

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ K UCHOVÁNÍ POTRAVIN

i Správné používání spotřebiče, vhodné balení, udržování správné teploty a dodržování hygienických norem májí rozhodující dopad na kvalitu uchování potravin.

Dodržujte datum spotřeby potravin uvedený na balení.

Potraviny uskladněné v lednici je nutné uchovávat v nádobách nebo vhodném balení pro předcházení zápachu a vlhkosti z nich.

Do lednice nikdy nevkládejte hořlavé, nestálé a výbušné látky.

Láhve s vysokým obsahem alkoholu je nutné utáhnout natěsno a uložit ve stojaté poloze.

Určité organické roztoky, esenciální oleje v citrónu a pomerančové slupky, kyseliny máslové, atd. můžou mít za následek poškození plastových povrchů V případě delšího styku s povrchem můžou způsobit jeho poškození a předčasné stárnutí těchto materiálů.

Nepříjemný pach upozorňuje na nedostatečnou čistotu zařízení nebo zkažené jídlo (viz kapitola Čištění zařízení).

Když plánujete být mimo domov delší dobu, odstraňte potraviny, které se můžou pokazit, z lednice.

PREVENCE KONTAMINACE POTRAVIN

Dodržujte níže uvedené pokyny, aby se zabránilo kontaminaci potravin: • Dlouho otevřená dvířka zařízení mohou způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách zařízení.

• Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.

• Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby nepřišly do styku s jinými potravinami.

• Pokud je zařízení delší dobu prázdné, tak ho vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se netvořily v něm plísně.

23

ULOŽENÍ POTRAVIN

POTRAVINA (TYP) Vepřové Hovězí Jehněčí Kuřecí Ryby Měkkýši Hovězí s vlhkým zráním Mléčné výrobky (jogurty, kysaná smetana, máslo, sýry, atd.) Řepa Brokolice Mladé zelí Ostrouhané mrkve Zimní salát Česnek Kedluben Růžičková kapusta Čínský zelí Pozdní zelí Mrkev Květák Celer Burák cizrna Radicchio Cukrová kukuřice Optimální teplota pro skladování (°C) -1 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 Optimální úroveň vlhkosti (%) 95 95 95 95 95 95 1,5 95 2 až 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95-100 98-100 98-100 95-100 65-70 98-100 90-95 95-100 98-100 95-100 95-98 98-100 95-100 95-100 95-98 Přibližná doba uložení 3 dny do 3 týdnů 14 dny 3 dny 3 až 10 dnů 2 dny 16 týdnů 7 až 10 dnů 3 až 5 měsíců 10 až 14 dnů 3 až 6 týdnů 4 až 5 měsíců 2 až 3 týdny 6 až 7 měsíců 2 až 3 měsíce 3 až 5 týdnů 2 až 3 měsíce 3 až 4 měsíce 2 týdny 2 až 4 týdny 2 až 3 měsíce 10 až 14 dnů 2 až 4 týdny 5 až 8 dnů 24

POTRAVINA (TYP) Pórek Houby Petržel Pastinák Ředkev Křen Květák Cibule chřest Zelený hrášek Nakrájená zelenina Růžičková kapusta Angrešť Okurky Brambory Avokádo Kapie Rajčata Semena fazolí Hrušky Meruňky Jahody Maliny Ostružiny Borůvky Třešně Hrozny Kiwi, oloupané Broskve Optimální teplota pro skladování (°C) 0 0 0 0 0 0 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 Optimální úroveň vlhkosti (%) 95-100 95 95-100 98-100 95-100 98-100 90-95 65-70 95-100 95-98 0 až 2 90-95 Přibližná doba uložení 2 až 3 měsíce 3 až 4 dny 2 až 3 dny 4 až 6 měsíců 2 až 4 měsíce 10 až 12 měsíců 2 až 4 týdny 6 až 7 měsíců 2 až 3 týdny 1 až 2 týdny do 5 dnů 0 až 2 0 až 2 4 až 10 7 až 10 7 až 10 7 až 10 10 až 12 < 15 -3 -1 0 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 90-95 90-95 95 90-95 85-95 90-95 85-90 40-50 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 85 90-95 90-95 1 až 2 týdny 3 to 4 týdny 10 až 14 dnů do 9 měsíců do 6 týdnů 2 až 3 týdny 4 až 7 dnů 6 až 10 měsíců 2 až 7 měsíců 1 až 3 týdny 3 až 7 dnů 2 až 3 dny 1 až 4 týdny 14 dnů 2 až 3 týdny 2 až 8 týdnů 1 až 3 měsíce 2 až 4 týdny 25

POTRAVINA (TYP) Třešně Oloupané kiwi Nektarinky Pomeranče Tomel Švestky Nakrájené ovoce Jablka Melouny Pomeranče Mandarinky Mango Melouny Ananasy Citróny Dýně Oloupaný banán Grapefruit Optimální teplota pro skladování (°C) 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 2 0 až 4 4 4 až 7 5 až 8 10 až 13 10 až 13 10 až 13 11 až 13 12 až 15 13 až 16 13 až 16 Optimální úroveň vlhkosti (%) 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 85-95 85-95 85-95 90-95 85-95 85-95 90-95 Přibližná doba uložení 2 až 3 týdny 2 až 6 měsíců 1 až 3 týdny 2 až 4 týdny 2 až 3 měsíce 2 až 5 týdnů do10 dnů 1 až 12 měsíců 15 dnů 2 až 4 týdny 2 až 4 týdny 2 až 3 týdny 1 až 2 týdny 2 až 4 týdny 2 až 3 týdny 1 až 3 týdny 3 dny 1 až 3 týdny 26

UCHOVÁNÍ POTRAVIN V PŘIHRÁDCE FreshZone

(pouze u některých modelů) V přihrádce FreshZone se udržují potraviny čerstvé po delší dobu, než v případě konvenčních lednic, zachovávající lepší chuť a více živin.

Rozklad a ztráta hmoty se zpomalují; proto zůstávají ovoce a zelenina čerstvé a v přirozeném stavu po delší dobu. Pro optimální výkon musí být přihrádka úplně uzavřena.

• Při koupi potravin zkontrolujte jejich čerstvost, což je rozhodující pro kvalitu potravin a pro dobu, po kterou je možné je držet v lednici.

• Uložte potraviny v uzavřených nádobách nebo vhodném balení pro předcházení vypouštění nebo absorpci pachů.

• Vyndejte potraviny z přihrádek 30 až 60 minut před použitím pro umožnění vůni a chuti přizpůsobit se pokojové teplotě.

• Potraviny citlivé na nízké teploty a nevhodné pro uložení v přihrádce FreshZone jsou: ananasy, avokádo, banány, olivy, brambory, lilky, okurky, fazole, kapie, melouny, dýně, tykve, cukety, atd.

• Pro vyjmutí přihrádky: - Táhněte přihrádkou, dokud se nezastaví.

- Následně ji zvedněte vepředu a úplně vytáhněte ven.

27

UCHOVÁNÍ POTRAVIN V PŘIHRÁDCE ZeroZone

(pouze u některých modelů) Prostor ZeroZone umožňuje uložení široké škály čerstvého jídla po třikrát delší dobu než konvenční lednice. Potraviny zůstávají čerstvé po delší dobu a zachovávají si chuť a živiny. Teplota v této přihrádce závisí na nastavení teploty v lednici, teplotě prostředí, frekvenci otevírání dveří a množství potravin v ní uložené.

Při teplotě okolo 0 °C v přihrádce ZeroZone doporučujeme nastavit teplotu lednice na hodnotu nižší než 4 °C. Teplota v přihrádce ZeroZone může klesnout pod 0 °C; proto přesuňte potraviny citlivé na mráz do horních částí lednice.

~ 0 °C Pro optimální výkon musí být přihrádka úplně zavřena.

• Při koupi potravin zkontrolujte jejich čerstvost, což je rozhodující pro kvalitu potravin a pro dobu, po kterou je možné je držet v lednici.

• Uložte potraviny v uzavřených nádobách nebo vhodném balení pro předcházení vypouštění nebo absorpci pachů.

• Vyberte potraviny z přihrádek 30 až 60 minut před použitím pro umožnění vůni a chuti přizpůsobit se pokojové teplotě.

• Potraviny citlivé na nízké teploty a nevhodné pro uložení v přihrádce ZeroZone jsou: ananasy, avokádo, banány, olivy, brambory, lilky, okurky, fazole, kapie, melouny, dýně, tykve, cukety, atd.

• Vyjměte přihrádku: - Táhněte přihrádkou, dokud se nezastaví.

- Následně ji zvedněte vepředu a úplně vytáhněte ven.

28

PŘIBLIŽNÁ DOBA ULOŽENÍ V PŘIHRÁDCE ZeroZone*

Typ potravin klobásy, nářezy, hovězí, vepřové, zvěřina, syrové maso Drůbež Ryby Mořské produkty Zelenina: Zelí, česnek, mrkve Celer, bylinky Salát, květák, radicchio, rebarbora Brokolice, chřest, kale, čínské zelí, kedluben, ředkev Cibule, houby, špenát, hrášek Ovoce: Jablka Hrušky, kiwi Hrozny, kdoule Broskve Rybíz, angrešť, švestky Meruňky, borůvky, třešně Maliny, jahody Jiné: Mléko Máslo Sýr Doba do 7 dnů do 5 dnů 3 až 10 dnů do 3 dnů do 180 dnů do 30 dnů do 21 dnů do 14 dnů do 7 dnů do 180 dnů do 120 dnů do 90 dnů do 30 dnů do 21 dnů do 14 dnů do 3-5 dnů do 7 dnů do 30 dnů do 30 dnů * V závislosti na kvalitě a čerstvosti potraviny 29

ODMRAZENÍ SPOTŘEBIČE

AUTOMATICKÉ ODMRAZENÍ LEDNICE

Lednice nevyžaduje rozmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně se rozpouští automaticky.

Nahromaděný led taje, když kompresor není vchodu. Kapky odtékají otvorem v zadní straně lednice do nádobky nad kompresorem, odkud se odpařují.

Ujistěte se, že otvor v zadní stěně vnitřní části lednice není nikdy blokován potravinami nebo jakýmkoliv jiným objektem.

V případě nadměrné vrstvy ledu na zadní stěně uvnitř lednice (3–5 mm) vypněte spotřebič a odmrazte jej manuálně.

30

ČIŠTĚNÍ SPOTŘBIČE

!

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě – vypněte ohřívací zařízení (viz kapitola Vypnutí/Zapnutí zařízení) a odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

• Pro vyčištění všech povrchů použijte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní složky, kyseliny nebo roztoky nejsou vhodné pro čištění, protože můžou poškodit povrch.

Umyjte vnější stranu spotřebiče vodou nebo mírnou kyselinou.

Lakované a hliníkové povrchy se můžou čistit vlažnou vodou s mírným množstvím čisticího prostředku. Je možné použít i čističe s mírným obsahem alkoholu (např. čističe oken). Nepoužívejte čističe obsahující alkohol na čištění plastových materiálů.

Vnitřní prostory spotřebiče čistěte vlažnou vodou, do které můžete přidat trochu vinného octu.

• Neumývejte části spotřebiče v myčce na nádobí, protože to může poškodit vybavení.

• Žlab a otvor pro vypouštění vody z roztátých zamražených částí jsou umístěny pod chladicím panelem, který ochlazuje prostor lednice, Žlab a otvory se nesmí být zablokovány. Pravidelně je kontrolujte a v případě nutnosti čistěte (např. plastovým brčkem).

• Námraza nebo led o tloušťce 3–5 mm zvýší spotřebu energie. Proto se musí pravidelně odstraňovat (netýče se to NO FROST mrazáku). Nepoužívejte žádné ostré objekty, roztoky nebo spreje.

• Kondenzátor namontovaný (vnější) na zadní stěně musí být udržován vždy čistý, bez prachu nebo nánosů z kuchyňských výparů. Pravidelně jej očistěte od prachu nekovovým kartáčem nebo vysavačem.

• Po vyčištění zapněte znovu zařízení a vložte do něj potraviny.

31

ČIŠTĚNÍ FILTRU VLHKOSTI

Filtr vlhkosti je umístěn na dně poličky nad košem na ovoce a zeleninu.

Postup pro vyjmutí filtru: 1 2 2 klick 2 1 1 1. Nejprve vyjměte FreshZone, dodržujíc již popsaný proces (pokud je váš model spotřebiče vybaven zásuvkou FreshZone).

2. Poté vytáhněte poličku. Nejprve ji pozvedněte ve předu co nejvíce to jde: poté ji vytáhněte ze žlábků v zadních bocích spotřebiče, do nichž je polička upevněna. 3. Poté opatrně otočte poličku spodní stranou nahoru a položte ji na rovnou plochu.

4. Vyjměte filtr: zvedněte nahoru za rukojeť, jak ukazuje šipka 1; poté posuňte filtr ve směru dle šipky 2.

5. Umyjte filtr vodou a důkladně jej osušte. Pokud jsou na filtru odolné skvrny, vyčistěte je jemným mycím prostředkem a měkkou utěrkou. Následně smyjte mycí prostředek důkladně vodou.

6. Dejte zpět filtr: Posuňte ho ve směru podle šipky 1, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Zaklapnutí znamená, že filtr je pevně na svém místě.

1 2 7. Otočte poličku a vložte ji zpět na místo. Ujistěte se, že dobře drží v drážkách v zadní zdi spotřebiče (šipka 1). Poté opatrně vložte zpátky na místo koš na ovoce a zeleninu, jak ukazuje šipka 2.

32

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém: Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.

Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu: způsobeno: A Nadměrné hromadění ledu na zadní stěně vnitřního prostoru lednice může být Kondenzát (rosení) na přihrádce nad boxy: Příčina nebo řešení: • Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.

• Příliš vysoká okolní teplota • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

• Dvířka nejsou správně zavřené (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

• Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

• Senzor (A) v lednici je blokován potravinami. Ujistěte se, že vzduch může cirkulovat kolem senzoru (pouze u některých modelů).

• Nedostatečné chlazení kompresoru a kondenzátoru. Zkontrolujte, jestli je za zařízením zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu a očistěte kondenzační jednotku.

• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

• Do lednice byly uloženy teplé potraviny.

• Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřního prostoru lednice.

• Slabé těsnění dveří.

• Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte jej nebo jej vyměňte.

• Toto je dočasný jev, kterému se nedá úplně vyhnout za vyšších teplot okolí a vyšší vlhkosti. Když se teplota a vlhkost vrátí do normálu, rosení také zmizí. Doporučujeme častěji čistit boxy a vytírat kapky.

• Otevřený slider na regulaci vlhkosti.

• Uložte potraviny do krabic nebo jiných obalů s dobrým těsněním.

33

Problém: Voda kape/ teče z lednice: Ukazatel otvírají: E svítí: Dveře se obtížně LED světlo nepracuje: Příčina nebo řešení: • Ucpaný otvor odtoku vody nebo kapání vody kolem žlabu.

• Vyčistěte zablokovaný otvor, např. použitím plastového brčka.

• Když se vytvoří tlustá vrstva ledu, rozmrazte zařízení manuálně (viz Rozmrazování zařízení).

• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

• Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

• Delší doba bez energie.

• Větší množství čerstvých potravin vložených najednou.

• Když se snažíte otevřít dveře lednice po jejich zavření, je to obtížné. Jak otvíráte dveře, určité množství chladného vzduchu unikne ze zařízení a nahradí jej teplý vzduch z okolí. Když je tento vzduch vychlazen, vygeneruje se negativní tlak s následkem problematického otvírání dveří. Po několika minutách se podmínky normalizují a dveře se znovu lehce otevřou.

• Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika.

• Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

34

INFORMACE O HLUČNOSTI SPOTŘEBIČE

Chlazení v mrazácích je zabezpečeno chladicím systémem, kterého součástí je také kompresor (a větrák u některých spotřebičů), který za chodu způsobuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na instalaci, správném používání a životnosti spotřebiče.

• Po napojení zařízení do elektrické sítě může být provoz kompresoru nebo zvuk proudící kapaliny mírně hlučnější. To neznamená nesprávné fungování a nemá to žádný vliv na životnost zařízení. Po čase se daný hluk a běh ztiší.

• Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení: - Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.

- Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.

- Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.

• Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVŇUJÍ FUNKCI SPOTŘEBIČE.

35

COOLER BI540 ADV cs (08-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement