Gorenje FN6192PW Skříňová mraznička Používateľská príručka

Gorenje FN6192PW Skříňová mraznička Používateľská príručka
CS
PODROBNÝ NÁVOD
K POUŽITÍ SKŘÍŇOVÉ
MRAZNIČKY
www.gorenje.com
Děkujeme vám za důvěru,
kterou jste nám projevili zakoupením
tohoto spotřebiče. Přejeme vám
hodně spokojenosti při jeho
používání.
Tento spotřebič je určen výhradně
pro použití v domácnosti.
Mrazák se používá v domácnostech
pro mrazení čerstvých potravin a pro
dlouhodobé skladování zmrazených
potravin (po dobu až jednoho roku, v
závislosti na druhu potravin).
512324
2
OBSAH
ÚVOD
4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ
8
NĚKOLIK TIPŮ, JAK UŠETŘIT ENERGII PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ
KOMBINOVANÉ LEDNIČKY-MRAZNIČKY
9
POPIS SPOTŘEBIČE
POPIS
SPOTŘEBIČE
10 INSTALACE A PŘIPOJENÍ
12 ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
16 OBSLUHA SPOTŘEBIČE
22 VNITŘNÍ VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE
23 MRAZENÍ A SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
23
24
24
25
25
Mrazení
Důležitá upozornění pro mrazení čerstvých potravin
Skladování průmyslově zmrazených potravin
Doba skladování zmrazených potravin
Rozmrazování zmrazených potravin
26 ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
UKLÁDÁNÍ A
ZMRAZOVÁNÍ
POTRAVIN
ODMRAZOVÁNÍ
A ČIŠTĚNÍ
SPOTŘEBIČE
27 ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
28 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
JINÉ
512324
29 ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLADINY HLUKU SPOTŘEBIČE
3
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ
Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny, jak se
spotřebičem bezpečně zacházet, a chápou související rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez
dozoru.
Před připojením spotřebiče do elektrické sítě si přečtěte
pečlivě návod k použití, který popisuje spotřebič a jeho
správné a bezpečné použití. Návod platí pro několik
typů/modelů spotřebiče, takže může obsahovat
popis nastavení nebo zařízení, která nejsou u vašeho
spotřebiče k dispozici. Návod k použití zahrnuje verzi/
model mrazničky s funkcí NO FROST, která je vybavená
ventilátorem a u které odmrazování probíhá automaticky.
Odstraňte veškerý obalový materiál určený k ochraně
spotřebiče nebo konkrétních částí při přepravě.
Rohy dveří jsou opatřeny
distančními vložkami.
Odstraňte je a zasuňte do
jejich drážek čepy, které
jsou součástí dodávky
(pouze u některých
modelů).
512324
4
Před připojením do elektrické sítě nechte spotřebič
stát ve svislé poloze přibližně po dobu 2 hodin. Tím se
sníží možnost výskytu provozních poruch v chladicím
systému, které mohou vzniknout v důsledku přepravy.
Spotřebič musí být připojený do elektrické sítě a
uzemněný v souladu s platnými normami a předpisy.
Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být
vystaven dešti.
Ve spotřebiči neuchovávejte výbušné látky, jako jsou
například aerosolové plechovky obsahující hořlavé
hnací plyny.
Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě
(vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky).
Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jeho výměnu
provést servisní technik nebo jiná k tomu vyškolená
osoba.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat,
vypněte ho pomocí příslušného tlačítka a odpojte ho
od elektrické sítě. Spotřebič vyprázdněte, odmrazte,
vyčistěte a dveře nechte pootevřené.
512324
Pokud LED osvětlení nefunguje, zavolejte servisního
technika. Nepokoušejte se LED osvětlení opravovat
sami, protože hrozí nebezpečí zasažení vysokým
napětím!
5
Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte
vysloužilý spotřebič do autorizovaného střediska pro
sběr domácích spotřebičů.
Obal je vyroben z ekologických materiálů, které
lze recyklovat, zneškodňovat nebo likvidovat bez
jakéhokoliv rizika pro životní prostředí.
Typový štítek se nachází uvnitř spotřebiče. Pokud je
typový štítek v cizím jazyce, nahraďte ho štítkem ve
vašem jazyce; štítek je součástí dodávky.
VAROVÁNÍ! Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče
nebo v zabudované konstrukci bez překážek.
VAROVÁNÍ! K urychlení odmrazovacího procesu
nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky, s
výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř
oddílů na ukládání potravin ve spotřebiči, pokud nejsou
takového typu, který doporučuje výrobce.
512324
6
512324
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
7
NĚKOLIK TIPŮ, JAK UŠETŘIT
ENERGII PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ
KOMBINOVANÉ LEDNIČKYMRAZNIČKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512324
8
Prostudujte si pokyny pro instalaci.
Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě
(viz část
„Čištění spotřebiče“).
Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
Než vložíte potraviny do ledničky, nechejte je vychladnout na pokojovou teplotu.
Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
Pro využití celého vnitřního prostoru vyndejte některé zásuvky z mrazicího oddílu, jak
je popsáno v návodu k použití.
Svoji běžnou mrazničku odmrazte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří
vrstva ledu o tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby
byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění
potravin, které je popsáno v instrukcích.)
U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.
Pokud nepotřebujete větrák nebo ionizátor, vypněte je, abyste snížili spotřebu
energie.
POPIS SPOTŘEBIČE
1
1
2
3
Ovládací panel
2
Vnitřní osvětlení chladničky
3
Mrazicí jednotka BEZ
NAMRZÁNÍ (mrazotvorné
1
zařízení, ventilátor, ...)
4 Mrazicí a úložný prostor
5 Nožičky
4
5
5
512324
• Police jsou chráněné proti vysunutí. Pro vyjmutí zásuvky ze spotřebiče ji vytáhněte až na
doraz, poté ji vpředu zdvihněte a celou ji vytáhněte.
• Některé modely mají i ovládací panel na dveřích.
9
INSTALACE A PŘIPOJENÍ
VÝBĚR MÍSTNOSTI
• Spotřebič umístěte v suché a dobře větrané místnosti. Spotřebič bude fungovat správně,
pokud se bude teplota prostředí pohybovat v intervalech uvedených v tabulce. Třída
spotřebiče je uvedena na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči.
Třída
SN (subnormální)
Teplota
od +10 °C do +32 °C
N (normální)
od +16 °C do +32 °C
ST (subtropická)
od +16 °C do +38 °C
T (tropická)
od +16 °C do +43 °C
Upozornění: Dbejte na to, aby místnost, v níž je spotřebič umístěn, byla dost velká. V
místnosti by měl být minimálně 1m3 prostoru na 8 gramů chladicího média. Množství
chladicího média je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
INSTALACE SPOTŘEBIČE
Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození
spotřebiče, vyžaduje jeho instalace
přítomnost alespoň dvou osob.
• Spotřebič musí stát rovně a stabilně
na pevné podlaze. Spotřebič je vpředu
vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami,
které je možné použít pro vyrovnání
polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na
zadní straně umožňují snadnější instalaci
spotřebiče (pouze u některých modelů).
• Mezi spotřebičem a skříňkou umístěnou
nad ním by měla být mezera alespoň 5
cm, aby umožňovala dostatečné chlazení
kondenzační jednotky.
• Spotřebič je dodáván se dvěma
distančními vložkami, které by měly být
umístěny ve spodní části skříně, aby
zamezily přitlačení spotřebiče příliš blízko
ke stěně. Spotřebič je možné nainstalovat
i bez distančních vložek, ale může tím
dojít ke zvýšení spotřeby energie.
• Nevystavujte spotřebič přímému
slunečnímu světlu a neumisťujte jej v
blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není
možné, nainstalujte izolační desku.
512324
10
• Spotřebič může stát volně nebo může být umístěn vedle kuchyňské skříňky nebo stěny.
Zvažte prostor požadovaný pro úplné otevření dveří, aby bylo možné vytáhnout zásuvky
a police (viz instalační schéma).
m
1249 mm
1201 mm
640 mm
688 mm
600 mm
ax
90
°
644 mm
Poznámka: Při umístění spotřebičů vedle sebe je třeba zakoupit a nainstalovat antikondenzační sadu.
Kód pro objednání sady:
- Spotřebiče s výškou 1850 mm: 461944.
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE
512324
• Pro připojení spotřebiče k elektrické síti použijte síťový kabel. Zásuvka by měla být
vybavena zemnicí svorkou (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou
uvedeny na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči.
• Připojení spotřebiče k elektrické síti a uzemnění spotřebiče musí být v souladu s
platnými normami a předpisy. Spotřebič je schopen vydržet krátkodobé odchylky od
jmenovitého napětí, maximálně však +/- 6 %.
11
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
VERZE I – OVLÁDACÍ PRVKY UVNITŘ SPOTŘEBIČE
Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák Phillips, torx 25, plochý šroubovák.
Změnu směru otevírání dveří by měly provádět alespoň dvě osoby.
1. Odstraňte kryt horního závěsu (A) a zakrytí (G).
2. Odmontujte horní závěs (B) a vysaďte dveře (C) ze spodního závěsu (D).
3. Nakloňte spotřebič dozadu (dávejte pozor, abyste netlačili na jednotku kondenzátoru
na zadní stěně spotřebiče a nepoškodili chladicí systém), odšroubujte spodní závěs
(D) a nohu (E) a přemístěte je na protější stranu. Dbejte na to, aby podložka byla
namontována stejně jako před demontáží.
4. Přemístěte dveřní závěsy (F) na protější stranu a nasaďte dveře (C) zpět na spodní
závěs (D).
5. S použitím šroubů upevněte horní závěs (B) na protější straně.
6. Vraťte na místo kryt horního závěsu (A) a zakrytí (G) na protější straně.
7. Přemístění rukojeti (H): odstraňte krytky rukojeti, odmontujte šrouby a odstraňte
rukojeť. Vyjměte zátky otvorů na protější straně dveří a připevněte rukojeť. Vraťte na
místo krytky rukojeti. Vložte nové zátky otvorů, dodané v sáčku společně s návodem k
použití, do otvorů, v nichž byla původně upevněna rukojeť.
512324
12
1
2
A
G
E
B
D
3
D
F
E
E
5
4
F
G
B
E
C
D
A
7
G
H
512324
6
13
VERZE II – OVLÁDACÍ PRVKY NA DVEŘÍCH
Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák Phillips, torx 25, plochý šroubovák.
Změnu směru otevírání dveří by měly provádět alespoň dvě osoby.
1. Odstraňte kryt horního závěsu (A), kryt konektoru (B1) a zakrytí (M).
2. Odpojte konektor (C), odmontujte horní závěs (D) a vysaďte dveře (E) ze spodního
závěsu (I).
3. Odstraňte boční panely (F) a (G) a poté odšroubujte a sejměte prostřední panel (H).
4. Přemístěte horní závěs (D) spolu s konektorem a kabelem na protější stranu – dbejte na
to, abyste nainstalovali kabel do drážek v panelech stejně jako před demontáží. Potom
vraťte na místo všechny tři panely (F), (G) a (H).
5. Nakloňte spotřebič dozadu (dávejte pozor, abyste netlačili na jednotku kondenzátoru
na zadní stěně spotřebiče a nepoškodili chladicí systém), odšroubujte spodní závěs
(I) a nohu (J) a přemístěte je na protější stranu. Dbejte na to, aby podložka byla
namontována stejně jako před demontáží.
6. Přemístěte krytku (B2), dveřní závěs (K) a úchyt (L) na protější stranu a nasaďte dveře
(E) zpět na spodní závěs (I).
7. S použitím šroubů upevněte horní závěs (D) na protější straně a připojte opět konektor
(C).
8. Vraťte na místo kryt horního závěsu (A), kryt konektoru (B1) a zakrytí (M).
9. Přemístění rukojeti (N): odstraňte krytky rukojeti, odmontujte šrouby a odstraňte
rukojeť. Vyjměte zátky otvorů na protější straně dveří a připevněte rukojeť. Vraťte na
místo krytky rukojeti. Vložte nové zátky otvorů, dodané v sáčku společně s návodem k
použití, do otvorů, v nichž byla původně upevněna rukojeť.
Výměna sklopné rukojeti:
2
1
3
512324
14
4
- Zatlačte malý šroubovák do otvoru
rukojeti, jak je uvedeno na obrázku 1 a
odstraňte kryt.
- Odstraňte krytky na opačné straně dveří.
- Povolte tři šrouby, dbejte, abyste
nerozebrali kliku.
- Otočte rukojetí o 180°, jak je uvedeno na
obrázku 3 a připojte ji na opačnou stranu
dveří.
- Nasaďte kryt a krytky.
A
1
M
B1
2
E
D
C
3
I
D
4
F
H
D
G
5
I
6
B1
J
J
7
B2
L
K
D
E
C
I
B2
B1
A
M
9
N
512324
8
15
OBSLUHA SPOTŘEBIČE
OVLÁDACÍ JEDNOTKA 1
C
B
D
A
A Tlačítko pro nastavení teploty a zvýšení výkonu (boost) mrazničky
B Displej teploty v mrazničce
C Ukazatel funkce zvýšení výkonu (boost) mrazničky
D Výstražná kontrolka
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Pro zapnutí spotřebiče zapojte přívodní
kabel do síťové zásuvky.
Pro vypnutí spotřebiče vypojte přívodní
kabel ze síťové zásuvky.
512324
16
NASTAVENÍ TEPLOTY VE SPOTŘEBIČI
• Nastavte požadovanou teplotu pomocí
tlačítka A.
• Opakovaně tiskněte tlačítko A, dokud
nebude nastavená požadovaná teplota.
• Doporučené nastavení je -18 °C.
FUNKCE ZVÝŠENÍ VÝKONU (BOOST) MRAZNIČKY
512324
Pro aktivaci funkce zvýšení výkonu (boost)
mrazničky tiskněte opakovaně tlačítko A,
dokud se nerozsvítí symbol C.
• Toto nastavení použijte po prvním zapnutí
spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin
před přidáním velkého množství potravin.
• Pro vypnutí funkce zvýšení výkonu
(boost) mrazničky stiskněte tlačítko A pro
výběr požadované teploty (B). Jestliže
funkce není deaktivována ručně, bude
deaktivována automaticky přibližně po
dvou dnech.
17
VÝSTRAHA ZVÝŠENÁ TEPLOTA
V případě nadměrného zvýšení teploty v
zařízení zazní výstražný zvukový signál
(přerušovaný tón) a symbol D začne blikat.
• Stisknutím tlačítka A potvrďte a vypněte
výstražný zvukový signál. Pokud ho
nevypnete ručně, výstražný signal zazní
po dobu pěti minut, na začátku každé
hodiny.
• Symbol D bude blikat, dokud teplota
v chladničce nedosáhne požadovanou
úroveň.
VÝSTRAHA OTEVŘENÉ DVEŘE
Pokud necháte dveře otevřené více než
dvě minuty, zazní výstražný zvukový signál
(táhlé pípání). Pomocí tlačítka potvrďte a
vypněte výstražný zvukový signál nebo
zavřete dveře.
512324
18
OVLÁDACÍ JEDNOTKA 2
(OVLÁDACÍ PRVKY NA DVEŘÍCH)
A Tlačítko pro nastavení teploty a zvýšení
výkonu (boost) mrazničky
B Displej teploty v mrazničce
C Ukazatel funkce zvýšení výkonu (boost)
mrazničky
D Výstražná kontrolka
B
C
D
512324
A
19
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Pro zapnutí spotřebiče zapojte přívodní
kabel do síťové zásuvky.
Pro vypnutí spotřebiče vypojte přívodní
kabel ze síťové zásuvky.
NASTAVENÍ TEPLOTY VE SPOTŘEBIČI
• Nastavte požadovanou teplotu pomocí
tlačítka A.
• Opakovaně tiskněte tlačítko A, dokud
nebude nastavená požadovaná teplota.
• Doporučené nastavení je -18 °C.
512324
20
FUNKCE ZVÝŠENÍ VÝKONU (BOOST) MRAZNIČKY
Pro aktivaci funkce zvýšení výkonu (boost)
mrazničky tiskněte opakovaně tlačítko A,
dokud se nerozsvítí symbol C.
• Toto nastavení použijte po prvním zapnutí
spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin
před přidáním velkého množství potravin.
• Pro vypnutí funkce zvýšení výkonu
(boost) mrazničky stiskněte tlačítko A pro
výběr požadované teploty (B). Jestliže
funkce není deaktivována ručně, bude
deaktivována automaticky přibližně po
dvou dnech.
VÝSTRAHA ZVÝŠENÁ TEPLOTA
A případě nadměrného zvýšení teploty
v zařízení zazní výstražný zvukový signál
(přerušovaný tón) a symbol D začne blikat.
• Stisknutím tlačítka A potvrďte a vypněte
výstražný zvukový signál. Pokud ho
nevypnete ručně, výstražný signal zazní
po dobu pěti minut, na začátku každé
hodiny.
• Symbol D bude blikat, dokud teplota
v chladničce nedosáhne požadovanou
úroveň.
VÝSTRAHA OTEVŘENÉ DVEŘE
512324
Pokud necháte dveře otevřené více než
dvě minuty, zazní výstražný zvukový signál
(táhlé pípání). Pomocí tlačítka potvrďte a
vypněte výstražný zvukový signál nebo
zavřete dveře.
21
VNITŘNÍ VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE
(* VYBAVENÍ JE ZÁVISLÉ NA MODELU SPOTŘEBIČE)
SKLADOVACÍ PŘIHRÁDKA (MULTIBOX)*
• Přihrádka MultiBox nabízí vhodný způsob
pro skladování potravin se silným nebo
ostrým pachem, např. zakysaný nebo
plísňový sýr, párky, cibule, máslo atd.
• Silikonový uzávěr zajišťuje neprodyšné
utěsnění, které zabraňuje vysoušení
potravin a šíření zápachu v celém
chladicím prostoru.
• Silikonový uzávěr lze použít i jako
zásobník na vajíčka nebo na led.
512324
22
MRAZENÍ A SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
MRAZENÍ
Maximální množství čerstvých potravin, které lze současně
uložit, je uvedeno na typovém štítku spotřebiče. Při překročení
uvedeného množství potravin určených k mrazení bude kvalita
mrazení nízká, a navíc se zhorší kvalita již zmrazených potravin.
• Pokud chcete využívat celý objem mrazničky, odstraňte všechny zásuvky. Umístěte
potraviny přímo na police a na spodek mrazničky.
• Aktivujte funkci super mrazení 24 hodin před mrazením čerstvých potravin:
- stiskněte tlačítko A dokud se nerozsvítí symbol C;
Po uplynutí uvedené doby vložte čerstvé potraviny do mrazicího prostoru.
Zajistěte, aby se čerstvé potraviny nedotýkaly již zmrazených potravin. Nejvhodnější místo
pro zmrazení velkého množství čerstvých potravin je v horní části mrazničky.
512324
• Při mrazení menšího množství potravin (1–2 kg) není aktivace funkce super mrazení
nutná.
• Po 24 hodinách můžete přemístit potraviny do jiných oddílů v mrazáku a v případě
potřeby zopakovat mrazicí postup.
23
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO MRAZENÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
Zmrazujte pouze potraviny, které jsou vhodné pro mrazení v
mrazáku. Ujistěte se, že mrazené potraviny jsou vysoce kvalitní a
čerstvé.
Vyberte vhodné obaly a používejte je správně.
Obal by neměl propouštět vlhkost a měl by být vzduchotěsný, aby
nedocházelo k vysoušení potravin a ke ztrátě vitamínů.
Označte potraviny, uveďte typ potraviny, množství a datum mrazení.
Je nezbytné, aby byly potraviny zmrazeny tak rychle, jak to bude
možné. Proto doporučujeme, aby velikost balení potravin nebyla
příliš velká. Před mrazením potraviny ochlaďte v chladničce.
SKLADOVÁNÍ PRŮMYSLOVĚ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
• Při skladování a používání zmrazených potravin dodržujte pokyny výrobce. Teplota a
doba trvanlivosti jsou uvedeny na obalu.
• Vybírejte pouze potraviny s nepoškozeným obalem, skladované v mrazácích při
teplotách –18°C nebo nižších.
• Nenakupujte potraviny pokryté námrazou, protože to znamená, že potraviny byly
několikrát částečně rozmrazeny a že jejich kvalita je horší.
• Chraňte potraviny před rozmrazením během přepravy. V případě zvýšení teploty se
zkracuje doba skladování a zhoršuje se kvalita.
512324
24
DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
DOPORUČENÁ DOBA SKLADOVÁNÍ V MRAZÁKU
Typ potraviny
Time
Ovoce, hovězí maso
od 10 do 12 měsíců
Zelenina, telecí maso, drůbeží maso
od 8 do 10 měsíců
Zvěřina
od 6 do 8 měsíců
Vepřové maso
od 4 do 6 měsíců
Mleté maso
4 měsíce
Chléb, pečivo, hotová jídla, libové maso
3 měsíce
Vnitřnosti
2 měsíce
Uzeniny, tučné ryby
1 měsíc
ROZMRAZOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
512324
Mrazení potravin neničí mikroorganismy. Po rozmrazení potravin dochází k oživení bakterií
a potraviny se rychle kazí.
Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny spotřebujte co nejdříve. Částečné rozmrazení
snižuje výživnou hodnotu potravin, obzvláště ovoce, zeleniny a čerstvě připravených jídel.
25
ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
ROZMRAZOVÁNÍ MRAZÁKU S FUNKCÍ „NO FROST“
• Mrazák NO FROST se rozmrazuje automaticky. Občasná námraza, která se může objevit
na stěnách, zmizí automaticky.
• Hromadění ledu nebo námrazy v mrazničce může být výsledkem abnormálního použití
spotřebiče (Dveře se otevřely příliš často a / nebo na příliš dlouho, dveře nejsou
správně zavřené, atd.). V takovém případě přístroj odpojte ze sítě, vyjměte potraviny z
mrazáku. Suroviny doporučujeme chránit před rozmrazením. Vyčistěte a vysušte vnitřek
mrazničky. Před navrácením mražených potravin do mrazničky zapněte přístroj a zvolte
požadované nastavení.
512324
26
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě – vypněte spotřebič (viz kapitola Zapnutí/vypnutí
spotřebiče) a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
• Pro čištění všech ploch používejte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní látky,
kyseliny nebo rozpouštědla, nejsou vhodné pro čištění, protože mohou poškodit povrch.
Očistěte vnější povrch spotřebiče vodou nebo slabým roztokem mýdlové vody.
Nalakované nebo hliníkové povrchy můžete čistit vlažnou vodou smíchanou s jemným
čisticím prostředkem. Můžete používat čisticí prostředky s nízkým obsahem alkoholu
(např. prostředky na čištění oken).
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol pro čištění plastových materiálů.
Vnitřek spotřebiče můžete čistit vlažnou vodou smíchanou s malým množstvím octa.
• Kondenzační jednotka na (vnější) zadní
stěně by měla být vždy čistá, bez prachu
nebo nánosů kuchyňských výparů.
Očistěte ji občas od prachu s použitím
jemného nekovového kartáče nebo
vysavače.
512324
• Po vyčištění zapněte spotřebič a naplňte
jej opět potravinami.
27
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém:
Příčina nebo oprava:
Spotřebič je připojený do
sítě, ale nefunguje:
• Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí a zda je spotřebič
zapnutý.
Chladicí systém pracuje
dlouho bez přerušení:
• Okolní teplota je příliš vysoká.
• Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš
dlouho.
• Dveře nejsou pořádně zavřeny (možné nečistoty na
těsnění, ohnuté dveře, poškozené těsnění atd.).
• Příliš mnoho čerstvých potravin vložených současně.
• Nedostatečné chlazení kompresoru a kondenzátoru;
zkontrolujte cirkulaci vzduchu za spotřebičem a vyčistěte
kondenzační jednotku.
Námraza uvnitr mrazícího
prostoru může být
způsobena:
• Vadné těsnění dveří; pokud je těsnění špinavé nebo
poškozené, vyčistěte je nebo vyměňte.
• Příliš časté otevírání dveří (případně dlouho otevřené
dveře).
• Zhoršený stav těsnění (doporučujeme vyčistění, případně
výměnu).
Špatné otevírání dveří:
• V případě, že se pokusíte otevřít dveře mrazáku ihned po
jejich zavření, mohli byste ucítit odpor. To je důsledkem
toho, že při otevření dveří se ze spotřebiče uvolní chladný
vzduch a místo něj vstoupí do spotřebiče teplý vzduch.
Ochlazením tohoto teplého vzduchu dojde k vytvoření
podtlaku, což vede k problémům při otevírání dveří. Po
několika minutách se stav uvede do normálu a dveře lze
opět snadno otevřít.
LED osvětlení nefunguje:
• Zavolejte servisního technika.
• Nepokoušejte se LED osvětlení opravit sami; hrozí
nebezpečí zasažení vysokým napětím!
Pokud žádná z výše uvedených rad neodstraní váš problém, kontaktujte nejbližší
autorizované servisní středisko a uveďte typ, model a výrobní číslo uvedené na typovém
štítku, který je umístěn uvnitř spotřebiče.
512324
28
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLADINY
HLUKU SPOTŘEBIČE
Chladnička a mrazák jsou chlazeny chladicím systémem, který zahrnuje i kompresor (a
u některých spotřebičů i ventilátor), jejichž provoz produkuje určitý hluk. Hladina hluku
závisí na umístění spotřebiče, jeho správném používání a stáří.
• Po připojení spotřebiče k elektrické síti může být provoz kompresoru nebo zvuk
protékajícího média poněkud hlasitější. To není známkou poruchy a nemá to vliv na
životnost spotřebiče. Časem během provozu spotřebiče se tento hluk sníží.
• Někdy se může během provozu spotřebiče objevit neobvyklý nebo vysoký hluk, který je
většinou důsledkem nesprávného umístění:
- Spotřebič musí stát na rovném a pevném povrchu.
- Spotřebič se nesmí dotýkat stěn ani přilehlého nábytku.
- Zkontrolujte, zda je vnitřní vybavení pevně umístěno na svém místě a zda hluk
nezpůsobují plechovky, lahve a jiné nádoby umístěné vedle sebe.
• Při vyšším zatížení chladicího systému, kdy se dveře otevírají častěji nebo jsou otevřené
po delší dobu, při vkládání většího množství čerstvých potravin nebo pokud se aktivují
funkce intenzivní mrazení nebo chlazení, může spotřebič dočasně produkovat více hluku.
VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA JAKÉKOLI ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA
FUNKCI SPOTŘEBIČE.
512324
Pokyny k používání spotřebiče najdete take na www.gorenje.cz
29
FREEZER_FS600_ADVANCED
cs (11-15)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement