Gorenje F3091ANW Skříňová mraznička Používateľská príručka

Gorenje F3091ANW Skříňová mraznička Používateľská príručka
Návod k použití
Használati utasítás
Instrucţiuni de utilizare
Návod na obsluhu
BG Инструкции за употреба
PL Instrukcja obsługi
AL Udhëzime për përdorim
CZ
H
RO
SK
Vertikální mraznička
Fagyasztószekrény
Frigider vertical
Domáca mraznička
Вертикален фризер
Zamrażarka
Ngrirësi vertikal
Vertikální mraznička
CS
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si zakoupili náš spotřebič.
Přejeme vám mnoho potěšení při používání tohoto výrobku.
Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Vertikální mraznička je určena pro použití v domácnostech ke zmrazení čerstvých potravin a k
dlouhodobému skladování zmrazených potravin (po dobu až jednoho roku, v závislosti na druhu
potravin).
Důležitá upozornění .................................................... 3
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší
kombinované ledničky-mrazničky ............................. 4
Popis zařízení............................................................... 5
Instalace a připojení .................................................... 6
Změna směru otevírání dveří...................................... 7
Obsluha zařízení .......................................................... 8
Zamrazení čerstvých potravin a jejich
následné skladování ................................................ 10
Odmrazení spotřebiče ............................................... 12
Čištění spotřebiče ..................................................... 13
Řešení potíží .............................................................. 14
Informace o hlučnosti spotřebiče ............................ 15
2
Důležitá upozornění
• Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými a mentálními
dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností pouze za předpokladu, že byli důkladně
instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem.
Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dohledu dospělé osoby.
• Než spotřebič zapnete, seznamte se důkladně s návodem, v němž je uveden popis spotřebiče a
způsoby, jak jej správně a bezpečně používat. Návod je určen k více typům, takže v něm může
být uveden popis nastavení a zařízení, kterými vaše chladnička není vybavena.
• Sejměte obal, který spotřebič (případně jeho díly) chrání během přepravy.
• Předtím než spotřebič připojíte k elektrické síti, nechte jej ve svislé poloze stát alespoň 2 hodiny
v klidovém stavu. Tím se výrazně sníží pravděpodobnost, že v důsledku přepravy dojde k
provozní závadě.
• Spotřebič je třeba připojit k elektrické síti a uzemnit podle platných norem a předpisů.
• Spotřebič se nesmí používat ve venkovních prostorách a nesmí se vystavovat dešti.
• Před čištěním a před výměnou žárovky je třeba odpojit spotřebič od sítě (tj. vytáhnout zástrčku
síťového kabelu ze síťové zásuvky).
• Pokud se síťový kabel poškodí, musí jej servisní technik nebo jiná oprávněná osoba vyměnit.
• Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od
sítě. Vyprázdněte jej, odmrazte, vyčistěte a dvířka nechte pootevřená.
• K ochraně životního prostředí odevzdejte spotřebič po skončení jeho životnosti do oprávněného
střediska pro sběr odpadu.
• Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí: lze je recyklovat nebo ekologicky
zlikvidovat.
• Se spotřebičem si nesmějí hrát děti.
• Štítek se základními údaji o spotřebiči je připevněn v jeho vnitřním prostoru. Pokud není psán ve
vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek, který je dodán se spotřebičem.
• POZOR! Ventilační otvory na spotřebiči nebo
vestavěné součásti musejí být vždy čisté a musejí
zůstat volné.
• POZOR! K odmražení mrazničky nepoužívejte žádná
mechanická zařízení nebo nástroje a nepostupujte
jinak, než jak doporučuje výrobce.
• POZOR! Před instalací, čištěním nebo přemístěním
spotřebiče se vždy přesvědčte, že je izolace součástí
mrazicího zařízení nepoškozena. Tím také předejdete
ohrožení životního prostředí.
• POZOR! Uvnitř chladicího a mrazicího prostoru
nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče s výjimkou těch,
které výrobce chladničky s mrazničkou výslovně povoluje.
3
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší
kombinované ledničky-mrazničky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostudujte si pokyny pro instalaci.
Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě (viz část
„Čištění spotřebiče“).
Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
Než vložíte potraviny do ledničky, nechejte je vychladnout na pokojovou teplotu.
Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
Vyjměte zásuvky a dvířka mrazničky, jak je popsáno v instrukcích, abyste plně využili celé její kapacity.
Umístěte akumulátory chladu (pouze u některých modelů) přímo na mražené potraviny, na přední straně, v horní části mrazničky.
Svoji běžnou mrazničku odmrazte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří vrstva ledu o
tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění potravin, které je popsáno v instrukcích.)
U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.
4
Popis zařízení
1 Ovládací jednotka
2 Chladící a skladovací prostor
3 Nastavitelná noha
1
2
3
5
Instalace a připojení
Volba místnosti
• Spotřebič je třeba nainstalovat v suché a dobře větrané
místnosti. K tomu, aby spotřebič dobře fungoval, musí
teplota místnosti ležet v mezích uvedených pro jednotlivé
třídy výrobku níže. Třída výrobku je vyznačena na štítku se
základními údaji o spotřebiči.
Třída
Instalace spotřebiče
Teplota
SN (subnormální)
od +10°C do +32°C
N (normální)
od +16°C do +32°C
ST (subtropická)
od +16°C do +38°C
T (tropická)
od +16°C do +43°C
Aby se předešlo úrazu osoby nebo poškození spotřebiče, je
třeba, aby se na jeho instalaci podílely přinejmenším dvě osoby.
• Spotřebič musí pevně stát ve vzpřímené poloze na dostatečně
pevném podkladě. Vepředu je spotřebič opatřen dvěma stavěcími
nožičkami, jejichž pomocí je možno spotřebič nastavit do
vodorovné polohy (platí pouze pro některé modely).
• Pokud se nad spotřebičem nachází některý díl kuchyňského
nábytku, musí mezi tímto dílem a chladničkou zůstat volný
prostor alespoň 5 centimetrů vysoký, aby se kondenzační
soustava mohla patřičně chladit.
• Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření ani nesmí
stát poblíž zdrojů tepla. Pokud této podmínce nelze vyhovět, je třeba
spotřebič oddělit od zdroje vhodným izolačním panelem.
Zapojení spotřebiče
6
• Spotřebič se zapojuje do sítě síťovým kabelem. Zásuvka ve
stěně musí být vybavena uzemňovacím kolíkem (bezpečnostní
zásuvka). Jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na štítku
se základními údaji o spotřebiči.
• Připojení a uzemnění spotřebiče musí vyhovovat platným
normám a předpisům. Spotřebič snese krátkodobé odchylky
od jmenovitého napětí, pokud nevybočují z mezí od -6 % do
+6 %.
Změna směru otevírání dveří
Potřebné nástroje: nástrčný klíč / klíč č. 8, plochý a křížový šroubovák
1. Vyšroubujte šrouby na zadní straně horná desky pomocí šroubováku a kryt sejměte.
2. Vyšroubujte šrouby držící horní pant (A) pomocí plochého šroubováku.
3. Přesuňte horní pant a dveřní zarážku a ložiskovou vložku dveří na druhou stranu
a) přesuňte horní pant.
b) přesuňte ložiskovou vložku dveří a dveřní zarážku.
4. Vyšroubujte šrouby držící dolní pant (B) pomocí křížového-plochého šroubováku a pant dejte na
opačnou stranu a upevněte jej pomocí šroubů
Pozn.: lednici nenaklánějte více než na 45°.
5. Umístěte nastavitelnou nohu na opačnou stranu a nastavte ji pro dosažení rovnosti.
6. Osaďte dveře a upněte horní pant a poté horní desku.
1.
3.a.
2.
A
3.b.
B
6.
4.
5.
Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a prázdné.
Nastavte nohy do nejvyšší pozice.
Doporučujeme, abyste Vám s tímto někdo pomohl.
POZNÁMKA: Pro sejmutí dveří je nutné zařízení naklonit dozadu.
Zařízení byste měli opřít o něco pevného např. o židli hned pod horní deskou. Zařízení nepokládejte
na zem, jelikož může dojít k poškození chladicího systému.
7
Obsluha zařízení
A
Zapnutí spotřebiče
Otočte ovladačem termostatu A ve směru hodinových ručiček k
silnější čísti značení.
A
Vypnutí spotřebiče
A
8
Otočte knoflíkem termostatu A zpět na pozici, ve které jeho hrot
(zařízení je stále pod napětím).
míří na symbol
Nastavení teploty
mrazničky
• Doporučené nastavení pro termostatu je na půl cesty mezi
tenčím a tlustším koncem značení.
• Případná změna teploty ve vnějším prostředí ovlivní teplotu
uvnitř spotřebiče. Nastavení knoflíku termostatu by tedy mělo
být příslušně upraveno.
Pozice směrem k silnější části označení znamenají nižší
teplotu v přístroji. Nastavení směrem k tenčí části označení
znamená vyšší teplotu.
A
9
Zamrazení čerstvých potravin a jejich následné
skladování
Postup mražení
Maximální množství čerstvých potravin, které můžete
najednou vložit do prostoru mrazničky, je uvedeno na
štítku se základními informacemi o tomto spotřebiči.
Pokud doporučené množství překročíte, bude kvalita
mrazicího procesu snížena, stejně tak jako kvalita již
uložených a zmrazených potravin.
• 24 hodin před mrazením čerstvých potravin aktivujte funkci
zvýšení výkonu mrazáku:
- otočte kolečkem A směrem k nejsilnější části značky.
A
Důležitá upozornění
k mražení čerstvých
potravin
Čerstvé potraviny by neměly být v kontaktu s již zmrazenými
potravinami v mrazáku!
• Když mrazíte menší množství potravin (1–2 kg), není nutný
režim super mrazení (Super Freeze).
• Po 24 hodinách mohou být potraviny přemístěny do jiné části
mrazáku a mrazicí proces může být podle potřeby zopakován.
• Po dokončení mrazicího procesu otočte knoflík A zpět do
požadované polohy.
V mrazničce se smějí zmrazovat pouze takové potraviny,
které jsou k mražení vhodné. Musejí být vždy patřičně
kvalitní.
Pro potravinu zvolte vždy vhodný obal a správně ji
zabalte.
Obal musí být vzduchotěsný a vodotěsný, aby se
zabránilo úbytku vlhkosti a vitaminů z potraviny.
Na každém obalu poznamenejte druh potraviny,
množství a datum zmražení.
Je důležité, aby se potravina zmrazila co nejrychleji;
proto jsou ke zmražení vhodnější menší balení. Před
zmražením je třeba potravinu zchladit.
10
Uchovávání
předmražených potravin
• Jestliže uchováváte nebo používáte mražené potraviny, řiďte
se pokyny výrobce. Teplota i datum doporučené spotřeby
bývají uvedeny na obalu.
• Vybírejte potraviny pouze v neporušeném obalu, uchovávané
v mrazicích pultech za teploty -18 °C nebo nižší.
• Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou; je
to známkou toho, že potravina již několikrát tála. Taková
potravina má nižší kvalitu.
• Při přepravě zmražené potraviny dbejte, aby se
nerozmrazovala, případně neroztávala. Vyšší teplota má za
následek kratší skladovací dobu a zhoršenou kvalitu potraviny.
Doby uchovávání
mražených potravin
Doporučené doby uchovávání potravin v mrazničce
Potravina
ovoce, hovězí maso
zelenina, telecí maso, drůbež
zvěřina
vepřové maso
nasekané, nakrájené nebo mleté maso
slané a sladké pečivo, hotové pokrmy,
netučné ryby
dršťky, vnitřnosti
uzené párky, tučné ryby
Rozmrazování
mražených potravin
Doba
10 až 12 měsíců
8 až 10 měsíců
6 až 8 měsíců
4 až 6 měsíců
4 měsíce
3 měsíce
2 měsíce
1 měsíc
Mražením se nezničí mikroorganismy. Po rozmražení se jejich
aktivita intenzivně obnovuje a potravina se může rychle zkazit.
Proto použijte rozmraženou potravinu co nejdříve. Pokud
potravina částečně roztaje, její výživná hodnota klesá; to se týká
zejména ovoce, zeleniny a hotových pokrmů.
11
Odmrazení spotřebiče
Odmrazování mrazničky
• Mraznička se má odmrazovat 2-3 ročně, nebo častějí v
případě častého otevírání dveří. Přesunutím akumulátorů
chladu (pouze u některých modelů) přímo na zmrazené
potraviny v horní mrazící příhradce můžete snížit počet
potřebných odmrazování spotřebiče.
• 24 hodin před odmražením aktivujte funkci zvýšení výkonu
mrazáku, abyste potraviny více ochladili (viz kapitolu „Mrazicí
proces“).
• K odmrazování chladničky s mrazničkou nepoužívejte žádné
elektrické spotřebiče, jako je sušič na vlasy apod.
• K odmrazení chladničky nepoužívejte žádné odmrazovací
spreje; mohly by poškodit plastový povrch a také mohou být
zdraví škodlivé.
• Vnitřní prostory spotřebiče vyčistěte a vytřete dosucha (viz
Čištění spotřebiče).
• Než uložíte potraviny zpátky do mrazničky, zapojte spotřebič
do sítě a otočte knoflík A zpět na požadované nastavení.
12
Čištění spotřebiče
Před čištěním odpojte spotřebič od sítě – nejprve nastavte
knoflík termostatu A do polohy , potom vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Všechny plochy očistěte měkkým hadříkem. Čisticí
prostředky obsahující brusné částice, kyseliny nebo
rozpouštědla jsou nevhodné, protože poškozují povrch.
Vnější plochy omývejte čistou vodou nebo jemnou mýdlovou
vodou.
Lakované a hliníkové plochy lze čistit vlažnou vodou s přídavkem
mírného detergentu. Přijatelné jsou i čisticí prostředky s nízkým
obsahem alkoholu, jako jsou roztoky na čištění oken.
Čisticí prostředky s alkoholem se nesmějí používat na plastové
součásti.
Vnitřní prostory spotřebiče se čistí vlažnou vodou, ke které je
možno přidat trochu octa.
• Pokud se námraza a led nahromadí ve vrstvě 3–5 mm silné,
zvýší se tím spotřeba elektřiny; proto je třeba je pravidelně
odstraňovat (neplatí pro mrazničky typu NO FROST). Přitom
však nepoužívejte žádné ostré předměty, rozpouštědla ani
spreje.
• Po čištění spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.
13
Řešení potíží
Problém:
Vaše lednice nefunguje:
Dveře nedovírají
Příčina nebo řešení:
• Je odpojen napájecí kabel.
• Police nejsou na svém místě.
• Těsnění je špinavé.
• Lednice nestojí rovně.
Dochází ke zmrazení potravin v
• Je termostat nastaven na správnou pozici?
lednici
• Není v zařízení příliš potravin?
Mrazák po zapnutí generuje hluk • Zkontrolujte, zda mrazák stojí rovně a není v kontaktu s
dalším zařízením nebo kuchyňským nábytkem.
Mrazák dostatečně nechladí
• Pokud byla dvířka otevírána často nebo chvíli ponechána
otevřená, bude chvíli trvat, než dojde k dosažení nastavené
teploty v mrazáku.
• Zkontrolujte, zda tok vzduchu na zadní straně mrazáku nebyl
omezen z důvodu příliš malého volného prostoru.
Následující jevy se nepovažují za • Jemné zurčení způsobené průtokem chladicího média v
problém.
trubkách. Vysoká teplota kompresoru v provozu.
Pokud Vám výše uvedené instrukce nepomohly, prosíme bezodkladně kontaktujte servisní
oddělení.
14
Informace o hlučnosti spotřebiče
Chlazení chladniček-mrazniček zajišťuje chladicí soustava s
kompresorem (u některých spotřebičů také s větrákem), která
za chodu způsobuje určitý hluk. Hlukovou hladinu ovlivňuje
instalace, správné používání a stáří výrobku.
• Po zapnutí spotřebiče může být kompresor poněkud
hlučnější (hluk z kapaliny, způsobený prouděním chladiva
soustavou). To není žádnou známkou závady, ani to nemá vliv
na životnost spotřebiče. Po čase se hladina tohoto hluku sníží.
• Občas se může za chodu spotřebiče projevit náhlý nebo
hlasitější hluk, který se může jevit jako neobvyklý; většinou je
důsledkem nesprávné instalace:
- Spotřebič musí být umístěn ve vodorovné poloze a pevně
na tuhém podkladě.
- Spotřebič se nesmí dotýkat stěny ani sousedních předmětů.
- Dbejte, aby bylo vnitřní vybavení spotřebiče správně
upevněno a aby hluk nemohl pocházet od vzájemně se
dotýkajících otřásajících se plechovek, lahví a jiných nádob.
VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVNÍ
FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement