Gorenje BOP637E20XG Vestavná pyrolytická trouba Používateľská príručka

Gorenje BOP637E20XG Vestavná pyrolytická trouba Používateľská príručka
CS
PODROBNÝ NÁVOD
PRO ELEKTRICKOU
PYROLYTICKOU
TROUBU
www.gorenje.com
Děkujeme vám za
důvěru, kterou jste nám prokázali
zakoupením našeho spotřebiče.
Tento podrobný návod k obsluze
vám pomůže správně používat
výrobek. Pokyny vás co možná
nejrychleji seznámí s novým
spotřebičem.
Přesvědčte se, že spotřebič není
poškozený. Pokud zjistíte poškození
způsobené přepravou, obraťte se na
prodejce, od kterého jste spotřebič
zakoupili, nebo na regionální sklad,
odkud byl spotřebič dodán. Telefonní
číslo naleznete na faktuře nebo
dodacím listu.
Pokyny pro instalaci a zapojení jsou
přiloženy zvlášť.
Pokyny pro používání jsou k dispozici
také na naší webové stránce:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Důležitá informace
Tip, poznámka
OBSAH
4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
7
Před zapojením trouby
8
ELEKTRICKÁ PYROLYTICKÁ TROUBA
ÚVOD
12 Řídicí jednotka
14 Technické údaje
15 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
16 KROKY PRO SPUŠTĚNÍ PEČENÍ (1–6)
16
17
19
22
24
24
Krok
Krok
Krok
Krok
Krok
Krok
PŘÍPRAVA
SPOTŘEBIČE
NA PRVNÍ
POUŽITÍ
POSTUP
VAŘENÍ
1: ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ
2: VOLBA SYSTÉMU VAŘENÍ
3: VOLBA NASTAVENÍ
4: VOLBA PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ / DOPLŇKŮ
5: SPUŠTĚNÍ PROCESU PEČENÍ
6: VYPNUTÍ TROUBY
25 POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ
40 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ÚDRŽBA A
ČIŠTĚNÍ
41 Konvenční čištění trouby
42 Automatické čištění trouby – pyrolýza
44 Demontáž a čištění drátěných roštů a teleskopických vysouvacích
vodítek
45 Instalace samočistících vložek
46 Demontáž a osazení dveří trouby
49 Odstranění a vložení skleněné tabule dveří
50 Výměna žárovky
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
51 TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
490799
52 LIKVIDACE
3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
ČTĚTE PEČLIVĚ POKYNY A UCHOVEJTE SI JE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Tento spotřebič můžou používat pouze děti ve věku 8 a
více let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí rizikům
při používání. Děti si nemůžou se zařízením hrát. Čištění a
uživatelskou údržbu nemůžou vykonávat děti bez dozoru.
VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části se během
používání zahřívá na vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste
se nedotýkali horkých částí. Děti mladší 8 let musí být
drženi mimo dosah trouby, pokud nejsou pod neustálým
dohledem.
VAROVÁNÍ: Přístupné části zařízení se mohou během
používání zahřát na vysoké teploty. Děti by měly být
udržovány mimo dosah trouby.
VAROVÁNÍ: Přístupné části se během provozu spotřebiče
zahřívájí. Pro vyhnutí se popálení a opaření udržujte děti
mimo dosah spotřebiče.
Zařízení se během používání zahřívá na vysoké teploty.
Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ohřívacích prvků
trouby.
Používejte pouze tepelnou sondu doporučenou pro tuto
troubu.
490799
4
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je
spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte tvrdé a drsné čističe nebo ostrá kovová
škrabadla pro čištění skleněných dveří trouby/skla
závěsných vík varné desky (podle případu), protože můžou
poškrábat povrch, což může mít za následek zničení skla.
Nepoužívejte parní čističe nebo vysokotlakové čističe
k čistění varné desky, protože mohou způsobit úder
elektrickým proudem.
Toto řízení není určeno pro řízení pomocí externích
časovačů nebo speciálních ovládacích systémů.
Prostředky pro odpojení musí být zavedeny pevným
připojením v souladu s pravidly pro zapojení.
V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu
předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním
technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami.
490799
Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z
důvodu předcházení přehřátí.
5
Spotřebič je určen pro použití v
domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro
žádné jiné účely jako je vytápění místností,
vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných
zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož
to může mít za následek zranění nebo
nebezpečí vzniku požáru.
Spotřebič může být připojen ke
zdroji el. napětí pouze autorizovaným
servisním technikem nebo obdobným
odborníkem. Manipulace se zařízením nebo
neprofesionální oprava může způsobit
vážné poranění nebo škody na výrobku.
Jsou-li napájecí kabely jiných zařízení
umístěných v blízkosti jiných zařízení
zachyceny do dveří mikrovlnné trouby,
můžou se poškodit, což může mít za
následek zkrat. Z toho důvodu udržujte
napájecí kabely jiných zařízení v bezpečné
vzdálenosti.
Nikdy neobkládejte stěny trouby
hliníkovou folií a nepokládejte plechy na
pečení nebo jiné kuchyňské náčiní na dno
trouby. Hliníková folie by bránila cirkulaci
vzduchu v troubě, procesu pečení a zničila
smaltovanou vrstvu.
Dvířka trouby se během provozu značně
zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je
namontováno třetí sklo, které snižuje
povrchovou teplotu na vnější straně (pouze
u některých modelů).
Panty dvířek trouby se můžou poškodit
pod nadměrným zatížením. Nepokládejte
těžké plechy na pečení na otevřená dvířka
trouby a také se o ně neopírejte během
čištění trouby. Nikdy nestoupejte na
otevřená dvířka trouby a nenechávejte děti
si na ně sedat.
Zařízení nezvedejte za rukojeť dvířek.
Bezpečný provoz zařízení není ovlivněn
přítomností lišt.
Ujistěte se, aby ventily nikdy nebyly zakryty
nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.
Bezpečné použití trouby v průběhu pyrolytického čištění
Před spuštěním automatického čištění, vyjměte všechno
příslušenství z trouby: gril, grilovací příslušenství, všechny
pečící plechy, sondu na maso, drátěné a teleskopické vodicí
lišty a nádobí, které není součástí příslušenství trouby.
Před čistěním odstraňte veškerá rozlití a vyjmutelné části
zevnitř.
Během automatického čistění se trouba zahřeje na velmi
vysokou teplotu, a to i na vnějším povrchu. Nebezpečí
popálení! Udržujte děti mimo dosah trouby.
490799
6
Před spuštěním automatického čistění si
pečlivě přečtěte následující informace v
kapitole Čistění a údržba, kde je posáno
správné a bezpečné používání této funkce.
Nepokládejte žádné předněty přímo na dno
trouby.
Zbytky pokrmů, tuk, šťáva z masa
se mohou během automatického
pyrolytického čištění vznítit.
Nebezpečí požáru! Odstraňte větší zbytky
pokrmů a jiné nečistoty z trouby pokaždé
před atutomatický čistěním trouby.
Neotvírejte dvířka trouby během
automatického čistění trouby.
Ujistěte, že se žádné nečistoty nenachází
v drážce dveří, které by mohly zabránit
automatickému uzamčení dvířek trouby
během automatického čištění.
Během procesu čistění se nedotýkejte
žádných kovových částí spotřebiče!
Pyrolytické čištění probíhá při velmi
vysokých teplotách, které mohou způsobit
uvolnění kouře a výparů ze zbytků
potravin. Doporučujeme, abyste během
pyrolytického čištění zajistily důkladné
větrání kuchyně. Malá zvířata nebo domácí
zvířata jsou velmi citlivé na jakékoli výpary,
které se uvolňují během pyrolytického
čištění trub. Doporučujeme, abyste je
vyvedli z kuchyně během pyrolytického
čištění, stejně je nutné zajistit důkladné
vyvětrání kuchyně po dokončení čistícího
procesu.
V důsledku pyrolytického čištění může
povrch vnitřního prostoru trouby a jejího
vybavení zčásti změnit barvu a ztratit lesk.
Pozor - v průběhu pyrolytického
čištění je povrch horký.
Pokud v průběhu pyrolytického
samočisticího cyklu k přerušení dodávky
proudu, pyrolytický program se přeruší
po dvou minutách a dvířka zůstanou
uzamčena. Zámek dvířek se odblokuje
třicet minut po obnovení dodávky proudu,
a to i v případě, že spotřebič již vychladl.
PŘED ZAPOJENÍM TROUBY
490799
Před zapojením zařízení si přečtěte podrobně pokyny k použití.
Záruční opravy nebo jakékoliv jiné nároky ze záruky se nevztahují na
případy nesprávného zapojení nebo použití.
7
ELEKTRICKÁ PYROLYTICKÁ
TROUBA
(POPIS TROUBY A VYBAVENÍ – V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Obrázek znázorňuje jeden z vestavných modelů spotřebiče. Protože spotřebiče, pro které
byly tyto pokyny sestaveny, mohou mít různé vybavení, může se stát, že některé funkce
nebo vybavení popsané v tomto návodu nebudou na vašem spotřebiči k dispozici.
Řídicí jednotka
Spínač dveří
4
3
2
Vodicí lišty –
úrovně
vaření
1
Dvířka trouby
Rukojeť trouby
PUSH-PULL OVLADAČ
Jemně zatlačte ovladač, dokud nevyskočí; potom jím otočte.
Po každém použití otočte ovladač zpět do polohy "off" a zasuňte jej zpět. Push-pull
ovladač můžete zasunout zpět, pouze když je v poloze "off" (vypnuto).
490799
8
DRÁTĚNÉ ROŠTY
Drátěné rošty umožňují přípravu jídla na čtyřech úrovních (vezměte prosím na vědomí, že
úrovně vodítek se počítají zdola nahoru).
Úrovně 3 a 4 jsou určeny na grilování.
TELESKOPICKÉ VYSOUVACÍ VODÍTKA
Teleskopické vysouvací vodítka můžete zasunout do druhé, třetí a čtvrté úrovně.
Vysouvací vodítka můžete částečně nebo úplně vysunout.
SPÍNAČ DVEŘÍ TROUBY
Spínač vypne ohřev trouby a ventilátor, když v průběhu vaření otevřete dvířka. Po
opětovném zavřeno spínač opět Když dveře zavřete ohřev a ventilátor se znovu spustí.
CHLADÍCI VENTILÁTOR
Spotřebič je vybaven chladícím ventilátorem, který chladí skelet trouby a ovládací panel
spotřebiče.
PRODLOUŽENÝ PROVOZ CHLADICÍHO VENTILÁTORU
Po vypnutí trouby ventilátor pokračuje v provozu během krátké doby, aby ochladil
troubu.
VYBAVENÍ TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před pyrolytickým čištěním vyjměte veškerá zařízení z trouby
(včetně teleskopických naváděcích mechanismů).
SKLENĚNÁ PEČICÍ MISKA je určena pro
pečení ve všech systémech trouby. Lze ji
použít rovněž jako servírovací podnos.
ROŠT je určený pro grilování nebo jako
podnos pro pekáč, pečicí plech či pečicí
misku.
490799
Rošt je vybaven bezpečnostní
západkou. Proto je nutné před vysunutím
roštu z trouby lehce nadzvednout přední
část roštu.
9
MĚLKÝ PEČICÍ PLECH je určen pro pečení
pečiva a koláčů.
HLUBOKÝ PEKÁČ je určen pro pečení masa
a pečiva z tekutého těsta. Lze jej použít
rovněž jako podnos pro odkapávání.
Při pečení v hlubokém pekáči nikdy
nepoužívejte první úroveň kromě případu,
kdy grilujete nebo používáte rožeň a hluboký
pekáč slouží pouze pro odkapávání.
Když se příslušenství na pečení
zahřeje, může se změnit jejich tvar. To
neovlivňuje jejich funkčnost a jejich
původní forma se obnoví po ochlazení.
Okraje podnosu musejí být vždy zasunuty
do mezery mezi dva drátové profily.
4
3
U teleskopických výsuvných lišt vytáhněte
nejdříve lišty první úrovně a položte na ně
mřížku nebo pečicí plech. Poté je rukou
zatlačte zpět do trouby tak daleko, jak to
půjde.
2
Dvířka trouby zavřete až po úplném
zasunutí teleskopických vodicích lišt do
trouby.
490799
10
KATALYTICKÉ VLOŽKY brání ulpívání tuků
po stranách vnitřku trouby.
OTOČNÝ ROŠT používejte na pečení masa,
kuřete, špízu a pod., skládá se z roštu,
šroubu a odnímatelné rukojeti
490799
Spotřebič a některá přístupná místa mají při pečení tendenci
zahřívat se. Používejte ochranné rukavice.
11
ŘÍDICÍ JEDNOTKA
(PODLE MODELU)
1
OVLADAČ
VOLBY PEČENÍ
2
DĚTSKÁ
ZÁMKA
3
ZNIŽENÍ
HODNOTY
4
HODINY
POZNÁMKA:
Symboly systémů vaření mohou být umístěny na kolečku nebo na předním panelu
(v závislosti na modelu spotřebiče).
490799
12
5
ZVYŠENÍ
HODNOTY
6
START/STOP
TKAČIDLO
pro spuštění, nebo
pauzu
7
TLAČIDLO PRO
NASTAVENÍ
TEPLOTY
8
DISPLAY ČASU
490799
POZNÁMKA:
Tlačítka reagují lépe, když se jich dotýkáte větší plochou špičky prstu. Při každém stisknutí
tlačítka zazní krátký zvukový signál.
13
TECHNICKÉ ÚDAJE
xxxxxx
TIP: XXXXXX
ART. Nr:
SER. Nr: XXXXXX
220-240V ~
220V-240V, 50/60Hz
Typový štítek uvádějící základní informace
o spotřebiči je umístěn na okraji trouby a
je vidět, když se otevřou dvířka trouby.
490799
14
Pnmax : 3.5 kW
TN XXXXX
(PODLE MODELU)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
SPOTŘEBIČE
Po obdržení spotřebiče odstraňte všechny díly, včetně všech přepravních zabezpečení z
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství i vnitřek s teplou vodou a saponátem, čistěte pravidelně.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
490799
Když se trouba poprvé zahřeje, vydává charakteristický zápach nového spotřebiče.
Během prvního použití důkladně větrejte místnost.
15
KROKY PRO SPUŠTĚNÍ PEČENÍ
(1–6)
KROK 1: ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ
Po připojení vašeho spotřebiče, nebo po delším výpadku napájení, bude na displeji blikat
12:00 a svítit symbol .
Nastavte denní čas.
NASTAVENÍ HODIN
1
Nastavte hodiny stiskem čidel a
potvrďte nastavení čidlem CLOCK
a
.
Pokud stisknete a podržíte tlačítko pro
nastavení času, nastavení hodnoty času se
bude zvyšovat.
ZMĚNA NASTAVENÍ HODIN
Nastavení hodin můžete změnit pokud nemáte aktivovaný časovač.
Chcete-li nastavit aktuální čas (hodiny), stiskněte několikrát tlačítko CLOCK (Hodiny) a
vyberte symbol .
490799
16
KROK 2: VOLBA SYSTÉMU VAŘENÍ
Otáčením ovladače (doprava a doleva) zvolte způsob vaření (viz
tabulka programů).
Otáčením ovladače (doprava a doleva) zvolte způsob vaření
(viz tabulka programů).
POPIS
DOPORUČENÁ
TEPLOTA °C
SYSTÉMY VAŘENÍ
RYCHLÝ PŘEDOHŘEV
Tuto funkci použijte, pokud chcete předehřát troubu na
požadovanou teplotu v co nejkratším možném case. Funkce
není vhodná pro vaření jídla. Když se trouba zahřeje na
požadovanou teplotu, topný proces je ukončen.
160
HORNÍ A DOLNÍ OHŘEV
Topná tělesa ve spodní a horní části trouby budou
rovnoměrně šířit teplo uvnitř trouby. Pečivo nebo maso
můžete péct jen na jedné výškové úrovni..
200
GRIL
Pracovat bude pouze část velkého grilu. Tento systém se
používá pro grilování menšího množství jídla, zapekačky
nebo klobásy či na opékání chleba.
230
VELKÝ GRIL
Pracuje horní topné těleso a gril. Teplo se šíří přímo z grilu
nainstalovaného ve stropě trouby. Pro zvýšení topného
účinku se aktivuje také horní topné těleso.
Tato kombinace se používá pro grilování menšího množství
masa, zapekaček, klobás a na opékání chleba.
230
GRIL S VENTILÁTOREM
Spuštěno bude grilovací topné těleso. Tato kombinace se
používá pro grilování masa a pečení větších kusů masa
a drůbeže na jedné výškové úrovni. Je také vhodná pro
gratinovaná jídla a vytvoření křupavé kůrky / zapečení sýra.
170
HORKÝ VZDUCH A DOLNÍ OHŘEV
Spuštěno bude dolní topné těleso, kruhové těleso a ventilátor.
Používá se na pečení pizzy, koláčů, kynutého těsta a
křehkého pečiva na několika úrovních současně.
200
HORKÝ VZDUCH
Spuštěno bude kruhové topné těleso a ventilátor. Ventilátor
nainstalován na zadní vnitřní stěně trouby zajistí neustálou
cirkulaci vzduchu okolo pečeně nebo těsta. Tento systém se
používá na opékání masa a pečení těsta na několika úrovních
současně..
180
DOLNÍ OHŘEV A VENTILÁTOR
Používá se na pečení kynutého, ale málo rostoucího těsta a
na zavařování ovoce a zeleniny..
180
490799
SYSTÉM
17
SYSTÉM
POPIS
DOPORUČENÁ
TEPLOTA °C
OHŘÍVÁNÍ TALÍŘŮ
Tuto funkci použijte k ohřátí vašeho nádobí (talíře, šálky) před
podáváním jídla, abyste jídlo udrželi déle teplé.
60
ECO PEČENÍ 1)
V tomto režimu je v průběhu pečení optimalizována spotřeba
energie.
Tento režim se používá pro pečení masa a pečení koláčů /
pečiva.
160
ROZMRAZOVÁNÍ
Vzduch proudí bez aktivovaných topných těles. Aktivní bude
pouze ventilátor. Funkce je určena pro pomalé rozmrazování
potravin.
-
PYROLÝZA
Tato funkce umožňuje automatické čištění vnitřního prostoru
trouby s využitím vysoké teploty; přitom se spalují zbytky
tuků a další nečistoty, které se pak mění na popel.
-
1)
Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.
V tomto režimu se nezobrazuje skutečná teplota trouby vzhledem k použití speciálního
provozního algoritmu a využití zbytkového tepla.
490799
18
KROK 3: VOLBA NASTAVENÍ
REGULACE TEPLOTY VAŘENÍ
Když používáte způsob pečení s velkým grilem nebo jen s
grilem, nastavte volič , teploty do polohy.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou
TEPLOTU.
Po zapnutí spotřebiče stiskem tlačítka START se na displeji zobrazí ikona teploty.
490799
Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko START a chvilku ho podržte - asi 1 sekundu.
19
FUNKCE ČASOVAČE
Nejdříve otočte OTOČNÝ VOLIČ VARNÉHO SYSTÉMU; pak nastavte teplotu.
Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) několikrát, abyste zvolili požadovanou funkci
časovače
Ikona pro zvolenou funkci časovače se rozsvítí a nastavitelná doba spuštění / ukončení
pečení bude blikat na displeji.
Stisknutím tlačítka START spustíte průběh pečení. Zobrazí se doba, která už UPLYNULA.
Zobrazení funkce
časovače
Nastavení doby vaření
V tomto režimu můžete stanovit dobu trvání provozu trouby
(dobu vaření). Nastavte požadovanou dobu vaření. Nejdříve
nastavte minuty, pak hodiny. Symbol a doba vaření jsou zobrazeny
na displeji.
Nastavení odloženého startu
V tomto režimu můžete určit dobu trvání průběhu vaření (dobu
vaření) a čas, kdy chcete průběh vaření ukončit (koncový čas). Ujistěte
se, že hodiny jsou nastaveny přesně na aktuální čas.
Příklad:
Aktuální čas: poledne
Doba vaření: 2 hodiny
Ukončení vaření: 18:00
Nejprve nastavte DOBU PROVOZU (2 hodiny). Stiskněte dvakrát
tlačítko CLOCK (HODINY) pro výběr KONCE PROVOZU. Na displeji
se automaticky zobrazí blikající doba a doba trvání provozu trouby
(14:00).
Nastavte čas ukončení pečení (18:00)
Stiskněte START ke spuštění průběhu vaření. Časovač bude čekat
na čas spuštění průběhu vaření a symbol bude rozsvícený. Trouba
se automaticky zapne v 16:00 a zastaví provoz ve stanoveném čase
18:00.
490799
20
Nastavení připomenutí (odpočítavadla)
Připomínač můžete použít nezávisle na provozu trouby. Nejdelší
možné nastavení je 24 hodin. Během poslední minuty, bude
připomínač odečítat sekundy.
Po uplynutí nastaveného času, trouba automaticky zastaví provoz (ukončí vaření).
Zazní zvukové znamení, které můžete vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Po jedné
minute se zvukové znamení vypne automaticky.
490799
Funkce časovače můžete zrušit nastavením času na "0". Jakoukoli funkci časovače můžete
rychle zrušit současným stisknutím tlačítek a jejich podržením na chvíli.
21
KROK 4: VOLBA PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ /
DOPLŇKŮ
Aktivujte / deaktivujte funkce
stiskem požadovaného tlačítka,
nebo kombinací tlačítek.
DĚTSKÁ POJISTKA!
Aktivujte ji stiskem tlačítka DĚTSKÉ POJISTKY. Na displeji se
zobrazí na 5 sekund "Loc". Opětovným stisknutím tlačítka dětskou
pojistku deaktivujete
Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače
(jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat.
Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časovače,
pak bude trouba pracovat normálně; ale nebude možné změnit
nastavení.
Když Když je dětská pojistka aktivována, režimy (systémy) můžete
měnit, ale nelze změnit doplňkové funkce. Průběh vaření můžete
ukončit otočného voliče na "0".
Dětská pojistka zůstane aktivní po vypnutí trouby. Na volbu
nového režimu (systému) musíte nejprve deaktivovat dětskou
pojistku.
OSVĚTLENÍ TROUBY
Osvětlení trouby se zapne automaticky vždy, když zvolíte systém
(režim) vaření.
490799
22
5sek
ZVUKOVÉ ZNAMENÍ
Hlasitost zvukového znamení můžete nastavit, když není
aktivována žádná funkce časovače (je zobrazen pouze denní čas).
Stiskněte tlač a držte jej po dobu pěti sekund. Nejdříve se
na displeji zobrazí "Vol", po něm budou následovat dvě plně
osvětlené paličky. Stiskněte a na výběr jedné ze tří úrovní
hlasitosti (jedna, dvě nebo tři paličky). Po třech sekundách se
nastavení automaticky uloží a zobrazí se denní čas.
SNÍŽENÍ KONTRASTU DISPLEJE
Volič režimu vaření by měl být na pozici "0".
Držte tlač 5 sekund. Nejdříve se na displeji objeví "bri", po kterém
budou
následovat dvě plně osvětlené paličky. Stiskněte a na úpravu
kontrastu displeje (jedna, dvě nebo tři paličky). Po třech sekundách
se nastavení automaticky uloží.
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ DISPLEJE HODIN
Displej hodin vypnete současným stisknutím čidel "key" a "clock"
a přidržením na 5 sekund. Na několik sekund se zobrazí "OFF";
potom se rozsvítí ikona "CLOCK" .
Displej hodin znovu aktivujete současným stisknutím čidel "key" a
"clock" v době, kdy nebude aktivní žádná funkce časovače.
Po výpadku elektrického napájení nebo po vypnutí spotřebiče
zůstávají nastavení doplňkových funkcí uložena nejvýše několik
minut. Potom se všechna nastavení s výjimkou zvukového signálu
a dětské pojistky vrátí na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.
490799
5sek
23
KROK 5: SPUŠTĚNÍ PROCESU PEČENÍ
Spusťte průběh pečení stisknutím tlačítka START / STOP a podržte ho chvíli. Teplota a
symboly provozu se rozsvítí.
Pokud nezvolíte žádnou funkci časovače, délka trvání játrech a čas pečení se zobrazí na
displeji.
Symbol provozu
Symbol tělesa/teploty
Dokud se trouba zahřívá, bude blikat symbol teploty. Po dosažení nastavené teploty se
symbol rozsvítí a zazní krátké pípnutí.
KROK 6: VYPNUTÍ TROUBY
Pro zastavení průběhu pečení stiskněte a podržte tlačítko START / STOP.
Otočte VOLIČ REŽIMU a VOLIČ TEPLOTY do pozice „0“.
Po ukončení procesu pečení se také zastaví a zruší všechna nastavení časovače,
kromě připomenutí. Denní čas (hodiny) budou zobrazeny. Chladicí ventilátor bude chvíli
pokračovat v provozu.
Po použití trouby může v kanálku na kondenzát (pod dvířky) zůstat trochu vody.
Kanálek otřete houbou nebo hadříkem
490799
24
POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ
VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ
Pokud v tabulce vaření nemůžete najít vámi požadované jídlo, vyhledejte si informace pro
podobný pokrm. Uvedené informace platí pro vaření na jedné úrovni.
Je zde uveden interval doporučených teplot. Začněte s nižším nastavením teploty a
zvyšte hodnotu, pokud zjistíte, že pokrm není dostatečně tepelně upravený.
Doby vaření jsou hrubé odhady a za určitých podmínek se mohou lišit.
Troubu předehřívejte jen v případě, že to vyžaduje recept v tabulkách tohoto návodu.
Zahřívání prázdné trouby spotřebovává velké množství energie. Pečení několika druhů
pečiva nebo několika kusů pizzy za sebou tedy šetří energii, protože trouba je již
předehřátá.
Používejte pečicí plechy a pekáče tmavé barvy, s černou silikonovou vrstvou nebo
potažené smaltem, protože velmi dobře vedou teplo.
Při použití pergamenového papíru dbejte na to, aby byl odolný proti vysokým teplotám.
Při přípravě větších kusů masa nebo pečiva se uvnitř trouby může vytvářet velké množství
páry, která pak kondenzuje na dvířkách trouby. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na
provoz spotřebiče. Po skončení procesu vaření otřete dvířka a sklo dvířek do sucha.
Troubu vypněte přibližně 10 minut před ukončením pečení, abyste využitím
nahromaděného tepla ušetřili energii.
490799
Nenechte pokrmy ochlazovat v zavřené troubě, aby nedošlo ke kondenzaci (rosení).
25
Standardní úrovně propečení a doporučená konečná vnitřní
teplota pro různé druhy mas
Vnitřní teplota
(°C)
Barva masa uprostřed a
barva šťávy
Rare
40-45
masitá, rudá, jako syrové
maso, málo šťávy
Medium rare
55-60
světle červená, hodně světle
červené šťávy
Medium
65-70
růžová, malé množství světle
růžové šťávy
Propečené
75-80
Rovnoměrně šedo-hnědá,
trochu bezbarvé šťávy
75-85
červeno-hnědá
Medium
65-70
světle růžová
Propečené
75-85
žluto-hnědá
Druh pokrmu
HOVĚZÍ
TELECÍ
Propečené
VEPŘOVÉ
JEHNĚČÍ
Propečené
79
šedá, narůžovělá šťáva
45
masitě červená
Medium rare
55-60
světle červená
Medium
65-70
uprostřed růžová
SKOPOVÉ
Rare
Propečené
80
šedá
Medium
70
světle růžová, růžová šťáva
Propečené
82
šedá, světle růžová šťáva
82
světle šedá
KOZÍ MASO
DRŮBEŽ
Propečené
RYBY
Propečené
490799
26
65-70
bílá až šedo-hnědá
HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV
Topné články ve spodní části a ve stropě
uvnitř trouby budou rovnoměrně vyzařovat
teplo do vnitřku trouby.
2
Pečení masa:
Použijte pánev nebo pekáč z tvrzeného skla, keramiky nebo litiny se smaltovaným
povlakem. Pekáče z nerezové oceli nejsou vhodné, protože silně odrážejí teplo.
Během procesu vaření zajistěte dostatek tekutiny, aby se maso nespálilo. Během vaření
maso otáčejte. Pečeně zůstane šťavnatější, když ji přikryjete.
Potraviny
Hmotnost
(g)
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Vepřová pečeně
1500
2
180-200
90-110
Vepřová plec
1500
2
180-200
100-120
Vepřová roláda
1500
2
180-200
120-140
Sekaná
1500
2
200-210
60-70
Hovězí pečeně
1500
2
170-190
120-140
Telecí roláda
1500
2
180-200
90-120
MASO
Jehněčí svíčková
1500
2
180-200
80-100
Králičí hřbet
1500
2
180-200
50-70
Srnčí koleno
1500
2
180-200
100-120
/
2
200-220
20-30
1500
2
190-210
70-90
1000
2
210
50-60
Pizza*
Kuře
RYBY
Dušené ryby
Použijte tento způsob pečení kuřete, pokud spotřebič nemá
Použijte tento způsob pečení pizzy, pokud spotřebič nemá
přednastavení.
přednastavení.
490799
Symbol * znamená, že je nutné předehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.
27
Pečení těsta
Používejte jen jednu úroveň a tmavé pečicí plechy nebo pekáče. Na světle zbarvených
pečicích plechách nebo pekáčích bude pečení těsta horší, protože takové vybavení odráží
teplo.
Vždy položte pekáč na rošt. Pokud použijete přiložený pečicí plech, vyjměte rošt. Doba
pečení bude kratší, jestliže předehřejete troubu.
Potraviny
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
2
190-200
30-35
Sladký nákyp
2
190-200
30-35
Rolky*
2
190-210
20-30
Bílý chléb*
2
180-190
50-60
Pohankový chléb*
2
180-190
50-60
Celozrnný chléb*
2
180-190
50-60
Žitný chléb*
2
180-190
50-60
Špaldový chléb*
2
180-190
50-60
Ořechový závin
2
170-180
50-60
Piškotový dort*
2
160-170
25-30
Cheesecake
2
170-180
65-75
Koláče
2
170-180
25-30
Drobné pečivo z kynutého těsta
2
200-210
20-30
Zelné pirožky
2
185-195
25-35
Ovocný koláč
2
150-160
40-50
Sněhové pečivo
2
80-90
120-130
Buchty s náplní
2
170-180
30-40
TĚSTO
Zeleninový nákyp
Symbol * znamená, že je nutné předehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.
490799
28
Tip
Návod
Je koláč hotový?
• Propíchněte koláč shora dřevěným párátkem nebo špejlí.
Pokud se na párátko nebo špejli nic nepřichytí, je koláč
hotový.
• Vypněte troubu a využijte zbytkové teplo.
Srazil se koláč?
• Zkontrolujte recept.
• Příště použijte méně tekutiny.
• Při použití malých mixérů a hnětačů apod. sledujte dobu
míchání.
Je koláč zespodu příliš
světlý?
• Použijte pečicí plech nebo pekáč tmavé barvy.
• Umístěte pečicí plech o jednu úroveň níže a ke konci
průběhu pečení zapněte spodní topný článek.
Koláč s vlhkou náplní je
nedopečený?
• Zvyšte teplotu a prodlužte dobu pečení.
490799
Neumísťujte hluboký pekáč na první vodicí lištu.
29
VELKÝ GRIL, GRILOVÁNÍ
Při grilování jídla s velkým grilem bude v
provozu horní topný článek a topný článek
grilu upevněný na stropu uvnitř trouby.
Při grilování s normálním (ne velkým) grilem
bude v provozu pouze topný článek grilu a
část souboru velkého grilu.
Maximálna teplota: 240 °C.
Předehřejte infračervený topný článek (gril) po dobu pěti minut.
Neustále sledujte proces vaření. Maso se při vysoké teplotě může rychle spálit.
Pečení s využitím grilu je vhodné pro přípravu křupavých a nízkotučných klobás, plátků
masa a ryb (steaků, řízků, lososových steaků nebo filetů apod.), popř. toastů.
Pokud grilujete maso přímo na roštu, potřete rošt olejem, aby nedocházelo k připečení
masa, a vložte ho na 4. úroveň. Na 1. nebo 2. úroveň umístěte odkapávací mísu.
Při grilování v pekáči dbejte na to, aby byl v pekáči dostatek tekutiny a jídlo se nemohlo
spálit. Během vaření maso otáčejte.
Po grilování vyčistěte troubu, příslušenství a veškeré náčiní.
Tabulka pro grilování – malý gril
Druhy potravin
Hmotnost
(g)
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Hovězí steak, jemně
propečený
180 g/kus
3
230
15-20
Plátek vepřové krkovice
150 g/kus
3
230
18-22
Kotlety/žebírka
280 g/kus
3
230
20-25
70 g/kus
3
230
10-15
MASO
Grilovací klobásy
TOUSTOVÝ CHLÉB
Toust
/
4
230
3-6
Obložené chlebíčky
/
4
230
3-6
490799
30
Tabulka pro grilování – velký gril
Druhy potravin
Hmotnost
(g)
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Hovězí steak, jemně
propečený
180 g/kus
3
230
15-20
Hovězí steak, zcela
propečený
180 g/kus
3
230
18-25
MASO
Plátek vepřové krkovice
150 g/kus
3
230
20-25
Kotlety/žebírka
280 g/kus
3
230
20-25
Telecí řízek
140 g/kus
3
230
20-25
Grilovací klobásy
70 g/kus
3
230
10-15
Sekaná
150 g/kus
3
230
10-15
200 g/kus
3
230
15-25
Toust
/
4
230
1-3
Obložené chlebíčky
/
4
230
2-5
RYBY
Steaky/filety z lososa
TOUSTOVÝ CHLÉB
Při grilování v pekáči dbejte na to, aby byl v pekáči dostatek tekutiny a jídlo se nemohlo
spálit. Během vaření maso otáčejte.
Když pečete pstruha, vysušte rybu poklepáváním papírovým ubrouskem. Okořeňte uvnitř,
potřete olejem zvenčí a položte na rošt. Během grilování rybu neotáčejte.
Při používání (infračerveného) topného článku grilu vždy
nechávejte dvířka trouby zavřená.
490799
Topný článek grilu, rošt a další příslušenství trouby se během
grilování velice silně zahřívají. Používejte proto chňapky a kleště
na maso.
31
Pečení s otočným roštem (v závislosti na modelu)
Maximální teplota při použití grilu je 240 ° C.
1
Vložte držák roštu do třetí úrovně zdola
a položte hluboký plech na dno (první)
úroveň jako odkapávací misku .
2
Napíchněte maso na rošt a dotáhněte
šrouby.
3
Položte rukojeť roštu na přední držák
roštu a vložte špičku do otvoru na
pravé straně zadní stěny trouby (otvor je
chráněn otočným krytem).
4
Uvolněte držák roštu a zavřete dveře
trouby.
Zapněte troubu a zvolte režim VELKÝ GRIL
Gril bude pracovat pouze tehdy, když jsou dveře trouby zavřené.
490799
32
GRIL S VENTILÁTOREM
V tomto provozním režimu pracují současně
topný článek grilu a ventilátor. Vhodné pro
grilování masa, ryb a zeleniny.
(Viz popisy a tipy pro GRIL.)
Potraviny
Hmotnost
(g)
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Kachna
2000
2
150-170
80-100
Vepřová pečeně
1500
2
160-170
60-85
Vepřová plec
1500
2
150-160
120-160
Vepřové koleno
1000
2
150-160
120-140
Půlka kuřete
700
2
190-210
50-60
Kuře
1500
2
190-210
60-90
200 g/kus
2
200-220
20-30
MASO
Pstruh
490799
RYBY
33
HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ OHŘEV
Pracují spodní topný článek, kruhový topný
článek a horkovzdušný ventilátor. Hodí
se pro pečení pizzy, jablečných a jiných
ovocných koláčů.
(Viz popisy a tipy pro HORNÍ a SPODNÍ
OHŘEV.)
2
Potraviny
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Cheesecake, linecké těsto
2
150-160
65-80
Pizza*
2
200-210
15-20
Quiche Lorraine, linecké
těsto
2
180-200
35-40
Jablkový koláč, kynuté
těsto
2
150-160
35-40
Jablkový štrúdl, listové
těsto
2
170-180
45-65
Symbol * znamená, že je nutné předehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.
490799
34
HORKÝ VZDUCH
Pracují kruhový topný článek a ventilátor.
Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně
uvnitř trouby zajistí konstantní cirkulaci
horkého vzduchu kolem pečeně nebo
pečiva.
2
Pečení masa:
Použijte pánev nebo pekáč z tvrzeného skla, keramiky nebo litiny se smaltovaným
povlakem. Pekáče z nerezové oceli nejsou vhodné, protože silně odrážejí teplo.
Během procesu vaření zajistěte dostatek tekutiny, aby se maso nespálilo. Během pečení
maso otáčejte. Pečeně zůstane šťavnatější, když ji přikryjete.
Potraviny
Hmotnost
(g)
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(v minutách)
Vepřová pečeně, včetně
kůže
1500
2
170-180
140-160
Kachna
2000
2
160-170
120-150
Husa
4000
2
150-160
180-200
Krůta
5000
2
150-170
180-220
Kuřecí prsa
1000
3
180-200
60-70
Plněné kuře
1500
2
170-180
90-110
490799
MASO
35
Pečení těsta
Doporučuje se předehřátí.
Pečivo a koláčky lze péct na plechách na několika úrovních současně (2. a 3.).
Pamatujte si, že se doba pečení může lišit, i když jsou použité pečicí plechy stejné. Pečivo
na horním plechu může být hotové dříve než pečivo na plechu dolním.
Vždy položte pekáč na rošt. Pokud použijete přiložený pečicí plech, vyjměte rošt.
Kvůli rovnoměrnému propečení dbejte na to, aby pečivo mělo stejnou tloušťku.
Potraviny
Úroveň (od
spodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení (v
minutách)
Piškotový dort
2
150-160
25-35
Drobenkový koláč
2
160-170
25-35
Ovocný koláč, piškot
2
150-160
45-65
Piškotová rolka*
2
160-170
15-25
Ovocný koláč, linecké těsto
2
160-170
50-70
TĚSTO
Jablkový štrúdl
2
170-180
40-60
Sušenky, linecké těsto*
2
150-160
15-25
Sušenky lisované*
2
140-150
15-25
Sušenky kynuté
2
170-180
20-35
Sušenky, filo těsto
2
170-180
20-30
Štrúdl jablkový nebo tvarohový
2
170-180
50-70
Pizza
2
170-180
20-30
Smažené brambory, pro přípravu
v troubě
2
170-180
20-35
Krokety, pro pečení v troubě
2
170-180
20-35
PECIVO - ZMRZJENO
Symbol * znamená, že je nutné předehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.
Neumísťujte hluboký pekáč na první vodicí lištu.
490799
36
SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO A VENTILÁTOR
Tento režim se používá pro pečení
kynutého těsta, které zvětší pouze mírně
svůj objem, a pro zavařování ovoce a
zeleniny. Použijte druhou úroveň od spodu
a raději mělký pečicí podnos, aby mohl
horký vzduch cirkulovat přes horní stranu
pokrmu.
2
ZAVAŘOVÁNÍ
Připravte si sklenice a potraviny k zavařování. Použijte sklenice s pryžovým těsněním
a se skleněnými víky. Nepoužívejte sklenice s víčky se závitem nebo s kovovými víčky.
Zkontrolujte, zda mají všechny sklenice stejnou velikost, jsou naplněny stejným obsahem a
jsou řádně utěsněny.
Nalijte 1 litr horké vody do hlubokého pekáče (teplota vody by měla být cca 70 °C) a
vložte 6 litrových sklenic do pekáče. Vložte pekáč do trouby na druhou úroveň.
V průběhu zavařování sledujte sklenice a vařte je, dokud se kapalina ve sklenicích nezačne
vařit – tj. dokud se v první sklenici nezačnou vytvářet bublinky.
Druh pokrmu
Návod
(odspodu)
Teplota
(°C)
Doba mírného varu
(min)
Teplota a
doba od
začátku
mírného
varu
Doba
ponechání
v troubě
(min)
Jahody
2
160-180
30-45
/
20-30
Peckové ovoce
2
160-180
30-45
/
20-30
Ovocné pyré
2
160-180
30-45
/
20-30
2
160-180
30-45
/
20-30
30-45
120 °C,
45-60 min
20-30
OVOCE
Slanečky
Fazole/mrkev
2
160-180
490799
ZELENINA
37
ECO PEČENÍ
Pracují kruhový topný článek a ventilátor.
Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně
uvnitř trouby zajistí konstantní cirkulaci
horkého vzduchu kolem pečeně nebo
pečiva.
2
Druh pokrmu
Návod
(odspodu)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(min)
Vepřová pečeně, 1 kg
2
180
140-160
Vepřová pečeně, 2 kg
2
180
150-180
Hovězí pečeně, 1 kg
2
190
120-140
MASO
RYBY
Celá ryba, 200 g/kus
2
180
40-50
Plátek ryby, 100 g/kus
2
190
25-35
Strojkové cukroví
2
160
20-25
Malé košíčky
2
170
25-35
TĚSTO
Piškotová roláda
2
170
25-30
Ovocný koláč, křehké těsto
2
170
55-65
Zapékané brambory
2
170
40-50
Lasagne
2
180
40-50
Hranolky, 1 kg
2
200
25-40
Kuřecí nugety, 0,7 kg
2
200
25-35
Rybí prsty, 0,6 kg
2
200
20-30
ZAPÉKANÉ POKRMY
MRAŽENÉ POKRMY
Neumísťujte hluboký pekáč na první vodicí lištu.
490799
38
ROZMRAZOVÁNÍ
V tomto režimu bude vzduch proudit bez provozu topných těles.
Potraviny vhodné k rozmrazování - koláče se smetanou nebo máslem na bázi krému,
ostatní koláče a pečivo, chléb a housky a hluboce zmrazené ovoce.
Otočte OTOČNÝ VOLIČ REŽIMU PEČENÍ
na rozmrazování.
Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte
proces rozmrazování.
490799
Vo väčšine prípadov sa odporúča vybrať jedlo z obalu (nezabudnite odstrániť všetky
kovové svorky a sponky).
V polovici doby rozmrazovania by ste mali kúsky obrátiť, poiešať a oddeliť, ak boli
predtým zmrazené dohromady.
39
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Nezapomeňte odpojit spotřebič od elektrického napájení a
počkejte, až se spotřebič ochladí.
Děti nesmí čistit spotřebič ani provádět jakékoliv údržbové práce
bez řádného dozoru.
Hliníková povrchová úprava
Hliníkovou povrchovou úpravu čistěte nebrusnými tekutými čisticími prostředky určenými
pro takové povrchy. Naneste čisticí prostředek na vlhký hadr a vyčistěte povrch. Potom
povrch opláchněte vodou. Nenanášejte čisticí prostředek přímo na hliníkový povrch.
Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní houby.
Poznámka: Povrch nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby, protože by to
mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození.
Přední strana skříně z nerezové oceli
(podle modelu)
Tento povrch čistěte pouze jemným čisticím prostředkem (mýdlovou vodou) a měkkou
houbou, která nepoškrábe povrch. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo čistidla
obsahující rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy skříně.
Lakované povrchy a plastové součásti
(v závislosti na modelu)
Nečistěte ovladače a tlačítka, rukojeť dveří, samolepky a držáky typových štítků pomocí
abrazivních čisticích prostředků, nebo abrazivních materiálů na bázi alkoholu nebo s
alkoholem. Případné nečistoty odstraňte jemným hadříkem nebo neabrazivní tkaninou s
trochou vody, abyste zabránili poškození povrchu.
Rovněž můžete použít čisticí přípravky, které jsou určeny pro tento typ čištění postupujte podle pokynů výrobců těchto čisticích prostředků
Ovládací jednotka
Nečistěte povrch abrazivními nebo agresivními čisticími prostředky či pomůckami.
Povrchy potažené hliníkem nesmí přijít do kontaktu s čisticími spreji na trouby,
protože by to mohlo vést k viditelnému a trvalému poškození.
490799
40
KONVENČNÍ ČIŠTĚNÍ TROUBY
K odstraňování nečistot usazených v troubě můžete používat standardní postup čištění
(použití čisticích prostředků nebo spreje na trouby). Po takovém vyčištění důkladně
opláchněte zbytky čisticích prostředků.
Troubu a příslušenství čistěte po každém použití, abyste zabránili zapečení nečistot do
povrchu. Nejsnazším způsobem, jak odstranit tuk, je použít teplou mýdlovou vodu, dokud
je trouba ještě teplá.
Na usazené nečistoty a špínu používejte konvenční čisticí prostředky na trouby. Důkladně
opláchněte troubu čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků.
Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, brusná čistidla, abrazivní houby,
odstraňovače skvrn a rzi apod.
Příslušenství (pečící plechy a pekáče, rošty atd.) čistěte horkou vodou a saponátem.
490799
Trouba, vnitřní prostor trouby a pekáče jsou potaženy speciálním smaltovaným povlakem,
díky němuž jsou hladké a odolné. Tento speciální povlak usnadňuje čištění při pokojové
teplotě.
41
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY – PYROLÝZA
Tato funkce umožňuje automatické čištění vnitřního prostoru trouby a hlubokých a
mělkých pečicích táců, s využitím vysoké teploty; přitom se spalují zbytky tuků a další
nečistoty, které se pak mění na popel.
Během pyrolytického procesu se mohou potraviny a zbytky tuků vznítit. Proto před
zahájením tohoto programu odstraňte veškeré viditelné nečistoty a zbytky jídla.
Před pyrolytickým čištěním vyjměte veškerá zařízení z
trouby (včetně teleskopických naváděcích mechanismů).
1
Otočte VOLIČEM REŽIMU PEČENÍ do
polohy "P".
2
Otočte KNOFLÍKEM PRO NASTAVENÍ
TEPLOTY zcela vpravo na symbol "P".
Na displeji bude blikat "Pyro" a doba trvání
pyrolytického čištění.
Stlačte tlačidlo ŠTART / STOP.
3
Po určité době se dvířka trouby
automaticky zablokují kvůli vaší
bezpečnosti. Na displeji se objeví "Loc" (po
dobu 3 sekund).
Během čištění je spotřebič na vnějším povrchu velmi horký. Na přední panel spotřebiče
nikdy nezavěšujte kuchyňské čisticí hadříky nebo podobné prostředky.
Pokud probíhá proces automatického čištění, nepokoušejte
se otevírat dveře trouby. Program může být ukončen.
Nebezpečí popálení!
490799
42
Během pyrolytického čištění se mohou ze spotřebiče uvolňovat nepříjemné zápachy.
Proto se doporučuje ventilace příslušné místnosti.
Po dokončení programu pyrolytického čištění a po vychlazení trouby setřete pomocí
vlhkého hadříku a měkké houby popel z dutiny trouby. Nikdy neleštěte těsnění.
U průměrného používání trouby doporučujeme nechávat proběhnout funkci pyrolytického
čištění jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ HLUBOKÉHO A MĚLKÉHO PLECHU NA PEČENÍ V TROUBĚ:
Před začátkem pyrolytického čištění použijte dodané
vodicí drážky plechu (v závislosti na modelu).
Po použití plechů a pekáčů na pečení je nejprve opláchněte horkou vodou s čisticím
prostředkem, potom plech otřete hadříkem a umístěte je do 2. nebo 3. vodicí lišty. Do 1.
vodicí lišty (nejspodnější) neumísťujte plechy pekáče.
Během pyrolytického čištění se mohou pečicí listy a tácy částečně odbarvit a ztratit
svůj lesk. Tento proces nemá vliv na používání zařízení.
490799
Při použití procesu pyrolytického čištění na čištění plechů na pečení nemusí být
vnitřek trouby na konci čistícího cyklu zcela čistý.
43
DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝCH
ROŠTŮ A TELESKOPICKÝCH
VYSOUVACÍCH VODÍTEK
Používejte pouze běžné čistící prostředky na čištění vodítek.
A Držte vodítka na spodní straně a
vytáhněte je směrem do středu vnitřku
trouby
B Vyjměte je z otvorů v horní části.
Nemyjte teleskopické vodítka v myčce nádobí.
490799
44
INSTALACE SAMOČISTÍCÍCH VLOŽEK
Používejte pouze běžné čistící prostředky na čištění vodítek.
Odmontujte drátěné rošty nebo
teleskopické vodítka.
1
Namontujte vodítka na samočistící
vložky.
2
Zavěste vložky s vodítky připojenými
pomocí připravených otvorů a zatlačte
směrem nahoru.
Při instalaci plně vysouvacích vodítek s
katalytickými vložkami, vložte jeden konec
dodané upínadel zámky do otvoru v dolní
části vnitřku trouby a vložte druhý konec
úchytné zámky do vodítek. Účelem upínadel
zámků je držet vodítka pevně na místě.
490799
Nemyjte katalytické vložky v myčce nádobí.
45
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ DVEŘÍ TROUBY
1
Nejdříve úplně otevřete dveře (tak jak to
nejvíc půjde).
2
A Otevřete zarážky úplně na spodek
(dvířka bez systému jemného
zavírání).
B U dvířek s jemným systémem zavírání
otočte zarážka zpět o 90 °.
C Pokud je spotřebič vybaven
systémem GentleClose, mírně
zvedněte západky pantů dveří a
vytáhněte je směrem k sobě.
3
Pomalu zavírejte dvířka, dokud západky
pantů nebudou zarovnané s drážkami.
Mírně zvedněte dvířka a vytáhněte je z obou
závěsných otvorů na spotřebiči.
K nasazení dveří, opakujte postup v
opačném pořadí. Pokud se dveře neotvírají
nebo nezavírají, ujistěte se, že zářezy na
závěsech jsou zarovnané s lůžky závěsů.
490799
Při výměně dveří se vždy ujistěte, zda jsou závěsné držáky
správně umístěny v závěsných lůžkách, aby se zabránilo náhlému
zavření hlavního závěsu, který je připojen k hlavní pružině. Pokud
je hlavní pružina zapojena, hrozí riziko nebezpečí.
46
ZÁMEK DVEŘÍ (v závislosti na modelu)
Pro otevření jemně zatlačte palcem doprava
a současně vytáhněte dveře směrem ven.
Když jsou dveře trouby zavřené,
zámek dveří se automaticky vrátí do
původní polohy.
DEAKTIVACE A AKTIVACE ZÁMKU DVEŘÍ
Trouba musí být zcela vychlazená.
Nejprve otevřete dvířka trouby.
klik
Zatlačte zámek dveří palcem doprava o
90°, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zámek dveří
není deaktivován.
90°
490799
Chcete-li znovu aktivovat zámek dveří,
otevřete dveře trouby a pomocí pravého
ukazováčku vytáhněte páčku směrem k
vám.
47
JEMNÉ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ (v závislosti na modelu)
Dveře trouby jsou vybaveny systémem, který tlumí zavírání dveří, začíná při 75-stupňovém
úhlu. Umožňuje jednoduché, tiché a plynulé zavření dveří. Jemný tlak (do 15 stupňů do
uzavření dveří) je dostatečný pro automatické a tiché zavření dveří
V případě, že síla použitá na zavření dveří je příliš velká, účinek
systému se sníží, nebo se systém vynechá z důvodu bezpečnosti.
490799
48
ODSTRANĚNÍ A VLOŽENÍ SKLENĚNÉ
TABULE DVEŘÍ
Skleněnou tabuli dveří můžete čistit zevnitř, ale musíte ji nejdříve vybrat. Odstraňte dveře
(viz kapitola "DEMONTÁŽ A OSAZENÍ DVEŘÍ!).
1
Mírně nadzvedněte držáky na levé straně
dveří (označení 1 na držáku) a vytáhněte
je směrem od skleněné tabule (označení 2
na držáku).
2
Držte skleněnou tabuli dveří za dolní
hranu; lehce ji nadzvedněte tak, aby
nebyla připojena k držáku; a vyjměte ji.
3
Chcete-li odstranit třetí skleněnou
tabuli (pouze u některých modelů),
nadzvedněte ji a odstraňte. Také odstraňte
gumové těsnění na skleněné tabuli.
490799
Pro vložení skleněné tabule postupujte
v opačném pořadí. Označení (půlkruh) na
dveřích a skleněné tabuli se musí překrývat.
49
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Žárovka je spotřební materiál, a proto se na ni nevztahuje záruka. Před výměnou žárovky,
odstraňte plechy, rošt a vodítka.
(Halogenová žárovka: G9, 230V, 25W; běžná žárovka E14 25W 230V)
Pomocí plochého šroubováku uvolněte kryt
žárovky a odstraňte ho. Vyjměte žárovku.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili smalt
.
Uvolněte kryt žárovky a vyjměte žárovku.
Používejte ochranu, abyste se nepopálili.
490799
50
TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ
ZÁVAD
Problém/chyba
Příčina
Čidla nereagují; displej je
„zamrzlý“.
Odpojte spotřebič na několik minut od elektrického
napájení (vymontujte pojistku nebo vypněte hlavní
vypínač); potom spotřebič opět připojte a zapněte.
Hlavní jistič u vás doma
často vypadává.
Volejte servisního technika.
Osvětlení trouby nefunguje.
Postup výměny žárovky osvětlení je popsán v kapitole
„Čištění a údržba“.
Pečivo je nedopečené.
Zvolili jste správnou teplotu a systém ohřevu?
Jsou dvířka trouby zavřená?
Zobrazí se chybový kód
(E1, E2, E3, atd.).
Vyskytla se chyba v elektronickém modulu. Na několik
minut odpojte spotřebič od síťového napájení. Poté jej
znovu připojte a nastavte čas.
Pokud se chyba znovu objeví, obraťte se na servisního
technika.
Jestliže problém navzdory dodržení výše uvedených pokynů
přetrvává, zavolejte autorizovaného servisního technika. Na opravy
nebo na jakékoliv záruční reklamace, které budou způsobeny
nesprávným připojením nebo používáním spotřebiče, se nevztahuje
záruka. V takovém případě hradí uživatel náklady na opravu.
490799
Před opravou odpojte spotřebič od síťového napájení
(vyjmutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky ve zdi).
51
LIKVIDACE
Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze recyklovat,
odstraňovat nebo likvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní
prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným
způsobem označeny.
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem se nesmí nakládat jako s normálním domácím odpadem.
Výrobek je nutné odvézt do sběrného centra pro zpracování
odpadu z elektrického a elektronického zařízení.
Správná likvidace výrobku pomůže zabránit případným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo
dojít v případě nesprávného nakládání s výrobkem. Budete-li chtít
zjistit přesné informace o likvidaci a zpracování výrobku, obraťte
se na příslušný orgán veřejné správy pro nakládání s odpadem, na
svou službu likvidace odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek
zakoupili.
Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a chyby v návodu k používání.
490799
52
53
490799
490799
54
EVP_MULTI_IL_PIROLIZA
cs (10-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement