Gorenje GW6D41CLB Plynová varná deska Používateľská príručka

Gorenje GW6D41CLB Plynová varná deska Používateľská príručka

CZ

Uživatelská příručka Návod k instalaci Pokyny k přestavbě BG6xA BG6xC BG6xD BG6xF

Cooking w ith passion.

Použité piktogramy:

Důležité informace Tip Připojení k plynu Připojení k elektrickému proudu 3 Správně 7 Špatně

OBSAH

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné používání Bezpečnost a ochrana zdraví

Uživatelská příručka

Modely a jejich popis Informace podle nařízení (EU) 66/2014 Použití dle modelů Tabulka závad

Návod k instalaci

Bezpečnostní pokyny Servis Příprava k instalaci Instalace těsnící pásky Připojení k plynu Vestavba Připojení a testování

Pokyny k přestavbě

Pokyny k přestavbě Tabulka výkonů (kW) Přestavba trysek Přestavba obtokových šroubů Kontrola těsnosti plynové přípojky a funkčnosti První použití Ověření funkčnosti

Informace k ochraně životního prostředí

Likvidace spotřebiče a obalu 15 16 16 17 17 18 18 4 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 14 19 CS 3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CS 4

NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE HO PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

Bezpečné používání

• • • • • • • • • Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakákoliv poškození vzniklá následkem nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění.

Poškození vzniklá nesprávným připojením, nesprávným sestavením či nesprávným používáním nejsou kryta zárukou.

VAROVÁNÍ

: Spotřebič a jeho volně přístupné součásti jsou při používání horké. Nedotýkejte se horkých dílů. Děti ve věku do 8 let by se ke spotřebiči měly přibližovat pouze pod stálým dohledem dospělých.

VAROVÁNÍ

k nebezpečí požáru: nikdy nenechávejte nic na plotně bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

: Na přípravu pokrmů je nutno dohlížet. Na krátkodobou přípravu pokrmů je nutno dohlížet nepřetržitě.

VAROVÁNÍ

: Při přípravě pokrmů na tuku či oleji nikdy neodcházejte od plotny – hrozí nebezpečí požáru.

NIKDY

se nesnažte požár hasit vodou. Namísto toho vypněte spotřebič a plameny přikryjte například víkem nebo protipožární dekou.

NIKDY

neflambujte pod digestoří. Vysoké plameny mohou způsobit požár i v případě, že je digestoř vypnutá.

VAROVÁNÍ

: používejte pouze ochranné prostředky plotny, které jsou výrobcem varného spotřebiče označeny za vhodné nebo jsou výrobcem spotřebiče uvedeny v návodu k obsluze, nebo ochranné prostředky, které jsou do spotřebiče zabudovány. Používání nevhodných ochranných prostředků může mít za následek nehodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY • • • • • • • • Plotna slouží pouze k přípravě pokrmů. Zařízení není určeno k vyhřívání místností.

Na plotně neohřívejte zavřené konzervy. Může dojít k natlakování konzervy a následnému výbuchu. Při tomto byste se mohli poranit nebo opařit.

Spotřebič nikdy nezakrývejte látkou ani ničím podobným. V případě zapnutí spotřebiče nebo v případě, že by byl spotřebič ještě horký, by hrozilo riziko požáru.

Spotřebič nepoužívejte jako pracovní desku. Mohlo by dojít k náhodnému zapnutí spotřebiče, případně by mohl být spotřebič ještě horký, což by mohlo způsobit roztavení předmětů nebo jejich zahřátí či vzplanutí.

Spotřebič nepoužívejte při teplotách pod 5 °C.

Spotřebič by neměl být umístěn ani používán venku.

Při prvním použití spotřebiče ucítíte „zvláštní zápach“. Není třeba se ničeho obávat, jedná se o běžný jev. Je-li kuchyň dobře odvětrávaná, zápach brzy zmizí. Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládacím systémem.

• • • Nikdy neotvírejte skříň spotřebiče.

K čištění plotny nikdy nepoužívejte tlakový ani parní čistič.

Sklokeramická deska je velmi pevná, ale není nezničitelná. Pokud by na ni například spadla kořenka nebo ostré kuchyňské náčiní, mohla by se rozbít.

• Mřížky s chybějícími gumovými podložkami mohou způsobit škrábance na odkapávací nádobě nebo slabé hoření hořáku. V případě chybějících gumových podložek, prosím, kontaktujte naše servisní oddělení.

CS 5

CS 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY • • • • • • • • •

VAROVÁNÍ

„V případě narušení skla plotny“: - Okamžitě vypněte všechny hořáky a všechny elektrické topné články a odpojte spotřebič od elektrické sítě. - Nedotýkejte se povrchu spotřebiče. - Spotřebič nepoužívejte.

UPOZORNĚNÍ:

Při vaření na plynovém spotřebiči vzniká v místnosti, kde je umístěn, teplý vzduch, vlhkost a spaliny. Zajistěte dobré větrání kuchyně, a to zejména v době, kdy je spotřebič používán. Ponechejte otvory pro přirozené větrání otevřené nebo namontujte mechanické ventilační zařízení (mechanickou odsávací digestoř).

Součásti hořáku jsou během používání a nějakou dobu poté horké. Nedotýkejte se jich a zabraňte jejich kontaktu s hořlavými materiály.

Nikdy neponořujte horká víčka hořáků ani mřížky pod hrnce do studené vody. Prudké ochlazení by mohlo způsobit poškození smaltu.

Vzdálenost mezi hrncem a spínačem či stěnou, která není žáruvzdorná, by měla být vždy vyšší než dva centimetry. Nebude-li tato vzdálenost dodržena, mohly by vysoké teploty způsobit odbarvení či deformaci spínače/zdi.

Vždy používejte mřížky pod hrnce a vhodné nádobí.

Hrnce vždy pokládejte na mřížky. Pokud byste položili hrnec přímo na víčko hořáku, hrozilo by velké nebezpečí.

Hliníkové plechy a fólie není vhodné používat jako kuchyňské náčiní. Mohly by se zapéct do víček hořáků či mřížek pod hrnce.

Plotna bude pracovat účinně pouze za předpokladu, že byly hořáky správně sestaveny (výstupky se nacházejí v příslušných drážkách). Zajistěte, aby mřížky pod hrnce stály na odkapávacím tácu vodorovně a aby byly správně uspořádány. Jen tak budou hrnce stát stabilně.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY • • • Zajistěte, aby se kuchyňské chňapky apod. nedostaly do blízkosti ohně.

Pokud je povoleno použití zásuvky pod spotřebičem (viz pokyny k instalaci) bez vloženého dna, neměla by být tato zásuvka používána ke skladování snadno hořlavých předmětů / materiálů. Zajistěte, aby mezi spodní stranou plotny a obsahem zásuvky byla dostatečná mezera.

Chcete-li zajistit správnou a bezpečnou funkci hořáků, čistěte pravidelně jejich součásti.

Bezpečnost a ochrana zdraví

• • • • Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, budou-li mít dohled nebo budou-li poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopí-li související rizika.

Spotřebič není určen na hraní. Nedovolte dětem, aby spotřebič čistily či ošetřovaly bez dohledu.

Předměty, které by mohly být pro děti zajímavé, neskladujte ve skříňkách a policích nad a za spotřebičem.

Varná plocha / hořáky se při používání zahřívají a poté zůstanou nějakou dobu horké. Zajistěte, aby se malé děti během vaření a po něm nepohybovaly v blízkosti plotny.

CS 7

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Modely

BG6xD

A

BG6xF

A C

Aa – pomocný hořák Bb – polorychlý hořák Cc – rychlý hořák Dd – hořák wok

c B1 a B2 b2 b1 B2 B1 D d a B1 B2 b2 b1 B2 B1 A

Popis

C c

BG6xA

b1 b2 a

CS 8 Aa Bb Cc Dd

Hořák

Pomocný Polorychlý Rychlý Wok

G20 / 20 milibarů BG6xA

BG6xD

1,00 kW 1,80 kW 3,00 kW

Informace podle nařízení (EU) 66/2014

Měření podle EN 60350-2

Označení modelů

Typ plotny Počet plynových hořáků Technologie ohřevu Energetická účinnost každého plynového hořáku (EEplynový hořák) v % Polorychlý hořák: Rychlý hořák: Hořák wok: Energetická účinnost plynové plotny (EEplynová plotna) v %

BG6xC BG6xF

1,00 kW 1,80 kW 4,05 kW

D d

BG6xC

b1 b2 a BG6xA/BG6xD

Plynová plotna 4 Plynový hořák 59,4 58,5 59,1

BG6xC / BG6xF

Plynová plotna 4 Plynový hořák 59,4 58,5 59,1

A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Použití

A/B ø 12 - 24 cm C/D ø 15 - 24 cm

Ovládání:

(1) Zatlačit (2) Otočit vlevo + držet (3) Držet stisknuté po dobu 3 s.

  3 sec.

 vysoký výkon nízký výkon

Příslušenství:

Vhodné pro pomocný hořák Vhodné pro hořák wok

Poloha hořáku: Čištění:

CS 9

CS 10 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tabulka závad

Níže jsou uvedeny rady k vyřešení některých běžných problémů.

Co se stalo...?

Hořáky nehoří.

Plamen je nerovnoměrný/ nestálý?

Plamen z hořáků se najednou mění?

Zapálení hořáku trvá déle?

Krátce po zapálení plamen zhasne?

V oblasti hořáku se změnilo zbarvení mřížky?

Došlo k obecnému přerušení elektrického napájení?

Elektrické zapalování hořáků již nefunguje?

Kryt hořáku nevypadá esteticky?

Možná příčina

Plamen je nerovnoměrný kvůli nesprávnému nastavení výkonu plynu.

Nesprávně smontované součásti kuchyňské plotny.

Nesprávně smontované součásti kuchyňské plotny.

Kolečko bylo stlačeno příliš krátkou dobu nebo nedostatečně. Jedná se o běžný jev, který je způsoben vysokou teplotou.

Může být spálená pojistka.

Mezi zapalovací svíčkou a hořákem jsou zbytky potravin nebo čisticího prostředku.

Běžná nečistota.

Co dělat?

Plynové potrubí nechejte zkontrolovat odborníkem!

Hořáky správně sestavte. Hořáky správně sestavte. Kolečko přidržte stlačené delší dobu.

Mřížku očistěte čisticím prostředkem pro péči o kov. Zkontrolujte pojistku ve skříňce pojistek a je-li spálená, vyměňte ji.

Otevřete a pečlivě vyčistěte otvor mezi zapalovací svíčkou a hořákem.

Kryty hořáků očistěte čisticím prostředkem pro péči o kov.

Nefunguje-li spotřebič z důvodu nesprávného používání, bude návštěva servisního technika během záruční lhůty zpoplatněna. Tyto pokyny si uschovejte na místě, kde budou vždy snadno dostupné; předáte-li spotřebič jiné osobě, přiložte k němu i tyto pokyny.

Pokud problémy přetrvávají i přesto, že dodržujete výše uvedené pokyny, zavolejte autorizovaného servisního technika. Naše záruka se nevztahuje na odstraňování závad nebo na záruční reklamace, které byly způsobeny nesprávným připojením nebo používáním spotřebiče. V takových případech ponese náklady opravy uživatel.

NÁVOD K INSTALACI

Bezpečnostní pokyny

• • • • • • • • • • • • • • • • • Zařízení smí připojovat pouze vyškolený/vyučený technik.

Před instalací zajistěte, aby byly místní distribuční podmínky (napětí, kmitočet, povaha plynu a tlak plynu) a seřízení spotřebiče kompatibilní.

Tento spotřebič musí být uzemněn.

Napětí, kmitočet, napájení elektrickou energií, typ plynu a země, pro kterou je spotřebič určen, jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.

Elektrické připojení třída I – 220–240 V – 50/60 Hz – max. 1 W Zdroj elektrického proudu musí odpovídat národním a místním právním předpisům.

Elektrická zásuvka a zástrčka by měla být vždy snadno dostupná.

Není-li stacionární spotřebič vybaven elektrickou zásuvkou a zástrčkou, nebo jinými prostředky pro odpojení od elektrického napájení s mezerou mezi kontakty na všech pólech, které umožňují úplné odpojení za podmínek přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení začleněny do pevného připojení podle pravidel zapojování. Tento požadavek je splněn použitím připojení napevno, je nutné napájecí kabel vybavit vícepólovým spínačem, jehož vzdálenost mezi kontakty je alespoň 3 mm.

K připojení použijte schválený elektrický kabel správného průměru. Kabel musí mít gumovou izolaci (nejlépe typu H05V2V2 nebo H07V2V2).

Elektrický kabel nesmí být napnut a neměl by vést skrz zásuvku (šuplík).

Připojení k plynu třída 3 - 1/2 palce ISO 228 / EN 10226-1 Připojení plynu musí odpovídat národním a místním právním předpisům. Technická data o plynu naleznete na štítku spotřebiče.

Tento spotřebič není připojen k zařízení na odsávání zplodin hoření. Musí být nainstalován a zapojen podle současných předpisů pro instalaci. Pozornost je nutno věnovat příslušným požadavkům na odvětrávání.

Doporučujeme plynovou desku připojovat pevnou trubkou. Desku lze připojit také pomocí speciální bezpečnostní hadice.

Trubka za troubou musí být vyrobena výlučně z kovu.

Bezpečnostní hadice nesmí být prohnutá a nesmí se dostat do kontaktu s pohyblivými díly kuchyňského nábytku.

Ventil přívodu plynu musí být umístěn ve snadno přístupném místě.

Pracovní deska, do které je plotna vestavěna, musí být rovná.

Zdi a pracovní deska v blízkosti spotřebiče musí být žáruvzdorné alespoň do 85 °C. Ačkoliv samotný spotřebič se nezahřívá, teplo vydávané hrnci by mohlo způsobit odbarvení či deformaci zdi.

Servis

• • Vadné díly smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Výrobce může vyhovět bezpečnostním standardům pouze při použití originálních dílů.

Je-li poškozen elektrický kabel, smí jeho výměnu provést pouze výrobce, servisní zástupce výrobce nebo osoba s příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k nebezpečným situacím.

CS 11

trouba D2 A D1 B C A D1 D2 C BG3 BG6xA/B/C 600 520 52 - BG6xD/E/F 600 520 52 138 BG7 BG9 B A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) D2 (mm) 300 520 52 138 - 138 750 520 52 138 C BG3 BG6xA/B/C 600 520 52 - BG6xD/E/F 600 520 52 138 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) D2 (mm) 300 520 52 138 - 138 750 520 52 138 900 520 52 138 - NÁVOD K INSTALACI

Příprava k instalaci

Volný prostor okolo spotřebiče

C D A BG3 BG6 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120

Spotřebič:

BG3 BG6 BG7 BG9

Rozměry

A (mm) B (mm) C (mm) min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120 C D1 D A C B B B D D

Vestavba:

C A BG3 BG6xA/B/C 600 520 52 - BG7 BG9 E A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) D2 (mm) 300 520 52 138 - F G 138 900 520 52 138 - C D B A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F BG3 BG6 A G 600 560 490 60 50 90 100 BG7 BG9 E B C D A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F BG3 BG6 BG9 G 600 560 490 60 50 90 100 T >60º C trouba kov T >60º C trouba kov T <60º C bezpe nost hadice T <60º C bezpe nost hadice trouba BG3 BG6 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120 C D A B D A G F E B C D A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F BG3 BG6 BG7 G 600 860 490 60 50 90 100 T >60º C trouba kov T <60º C bezpe nost hadice

BG3 BG6 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120 C D A B D BG3 BG6 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 600 min. 450 min. 120 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120 C D A B D A D1 D2 D2 A D1 B C C BG3 BG6xA/B/C 600 520 52 - BG6xD/E/F 600 520 52 138 BG7 BG9 A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) D2 (mm) 300 520 52 138 - 138 750 520 52 138 900 520 52 138 - C B C BG3 E A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) D2 (mm) C F G 138 750 520 52 138 900 520 52 138 - D B A BG3 BG6 BG7 NÁVOD K INSTALACI A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F G 600 860 490 60 50 90 100

Přístupnost

trouba trouba T >60º C trouba kov T <60º C bezpe nost hadice

Těsnicí

Drážky z nerezové oceli

05

C C Worktop C C C C A G F E B C D A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F BG3 BG6 BG7 G 600 860 490 60 50 90 100 T >60º C trouba kov T <60º C bezpe nost hadice hob hob C C

05

C Worktop

Hrany skleněné desky

C C PTFE tape 1/2” ISO 228 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 PTFE tape C CS 13 PTFE tape 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 C C Min.

20 mm Min.

20 mm Max.

50 mm Max.

50 mm C Min.

20 mm Max.

50 mm

05

C Worktop

05

C C

05

C C Worktop C Worktop C NÁVOD K INSTALACI

Připojení k plynu

05

C Worktop C C hob PTFE tape 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 PTFE tape

Vestavba

PTFE tape C 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 1/2” ISO 228 1/2" ISO 7-1 / EN 10226-1 C C C Min.

20 mm Max.

50 mm Min.

20 mm C Max.

50 mm C hob C

Připojení a testování

C C hob Min.

20 mm Max.

50 mm Min.

20 mm Max.

50 mm C hob CS 14

Zkontrolujte těsnost přípojek.

POKYNY K PŘESTAVBĚ

Pokyny k přestavbě

Přizpůsobení pro odlišný typ plynu!

Pozor!

Provádění těchto pokynů nekvalifikovaným technikem může vést k nebezpečným situacím.

Dodavatel nenese zodpovědnost za následky (v důsledku nebezpečné situace nebo škody na zdraví či majetku) vzniklé nedodržením těchto pokynů techniky, kteří nejsou pracovníky dodavatele. Následné poškození v důsledku neodborného provedení těchto pokynů nebude akceptováno.

Pomocí sady na přestavbu lze vaši plynovou desku upravovat pro různé plyny. Viz tabulku přestavby

Tabulka přestavby

Typ plynu P mBar

G20 20 G20 G30/ G31 G30 13 28-30 37

Typ plynu P mBar

G20 20 G20 G30/ G31 G30 13 28-30 37

Modifikace

Přestavba z G20 / 20 milibarů na: Výměna trysky a žádná akce s obtokem

Pomocný tryska

72 84 Výměna trysky a šroubu v obtoku (viz 3A) 50 Výměna trysky a šroubu v obtoku (viz 3A)

Polorychlý tryska

97 115 65

Modifikace.

Přestavba z G20 / 20 milibarů na: Výměna trysky a žádná akce s obtokem Výměna trysky a šroubu v obtoku (viz 3A) Výměna trysky a šroubu v obtoku (viz 3A) 50 65

Wok (BG6xC) Wok (BG6xF) tryska tryska

150 150 170 96 94 170 100 94

Rychlý tryska

128 145 85 85 CS 15

POKYNY K PŘESTAVBĚ

Tabulka výkonů (kW-gr/h):

CS 16

Pomocný hořák Polorychlý hořák Rychlý hořák Hořák wok (BG6xC) Hořák wok (BG6xF)

1,05 1,95 3,10 4,00 1,00 1,70 3,00 3,55 3,90 1,10 1,90 3,30 3,90

Obsah sady pro přestavbu

• Tryska pro hořáky a (dle příslušnosti) obtokové šrouby pro plynové kohouty.

• Datový štítek s upravenými specifikacemi plynu a nastavením.

Potřebné nástroje:

T1 Nástrčný klíč (7 mm) T2 Plochý šroubovák (4 mm) T3 Ploché kleště T4 Otevřený klíč (7 mm) T5 Testovací sprej na spoje

Přestavba trysek

Pozor:

spotřebič odpojte od elektrické sítě. Zabraňte poškození pracovní plochy. Součásti spotřebiče pokládejte na stabilní plochu.

Pro přestavbu na jiný typ plynu je nutno vyměnit trysky. Hodnoty jsou vyznačeny také na trysce.

1. Odstraňte mřížky pod hrnce, hlavice hořáků, korunky a kryty (viz obr. A1 a A2). Vertikálně vytlačte ovládací kolečka.

2. Na vyjmutí starých trysek použijte nástrčný (T1) nebo otevřený klíč (T4) a do víček hořáků nasaďte nové trysky (viz obr. A1 a A2).

A1 A2

1

T4

2

T1

POKYNY K PŘESTAVBĚ

Přestavba obtokových šroubů

V závislosti na typu plynu, pro který se spotřebič přestavuje, existují dva způsoby seřízení obtokových šroubů.

V tabulce přestavby ve sloupci „Modifikace“ se dozvíte, zda je nutné zcela zašroubovat šrouby obtoku (viz akce 3A níže), vyměnit šrouby obtoku za jiné (viz akce 3B níže) nebo seřídit šrouby (viz akce 3C níže).

Hodnoty jsou vyznačeny také na horní straně obtokových šroubů. K obtokovým šroubům lze přistupovat shora z plotny po úplném odstranění ovládacích koleček (B1 a B2).

3A. Obtokové šrouby (3) všech plynových kohoutů zcela zašroubujte pomocí plochého šroubováku (T2).

3B. Obtokové šrouby odstraňte pomocí plochého šroubováku (T2) a plochých kleští (T3). Pomocí plochých kleští usaďte nové obtokové šrouby a obtokové šrouby všech plynových kohoutů plochým šroubovákem zcela zašroubujte.

3C. Seřizujte šrouby obtoku (3) všech plynových kohoutů pomocí plochého šroubováku (T2), dokud nedocílíte stabilního plamene s minimálním průtokem plynu. Zkontrolujte stabilitu planeme u hořáku ve studeném a zahřátém stavu.

B1

3

B2

T2+T3 T2+T3

Kontrola těsnosti plynové přípojky a funkčnosti

Jakmile spotřebič připojíte k přívodu plynu, ověřte těsnost pomocí spreje na kontrolu těsnosti: 1. Zapečeťte trysku.

2. Otevřete plynovod.

Pozor:

kohout stlačte a otevřete, abyste překonali termoelektrické bezpečnostní zařízení a držte ho stlačen.

3. Na všechna připojení plynu aplikujte testovací sprej na spoje a ověřte plynotěsnost spojů.

4. Opakujte postup pro každý hořák.

CS 17

POKYNY K PŘESTAVBĚ

První použití

1. Znovu nainstalujte kolečka, součásti hořáků a mřížky pod hrnce.

2. Ověřte, zda je spotřebič připojen ke správnému typu plynu a pod správným tlakem.

3. Otevřete ventil plynovodu.

4. Připojte kabel k elektrické zásuvce.

CS 18 NASTAVENO NA

Ověření funkčnosti

1. Zapalte hořáky. 2. Zkontrolujte rovnoměrnost, jednotnost a stabilitu profilu plamenů pro úplný výkon: • Ověřte, zda při nízkém výkonu nedochází ke zhasínání plamenu.

• Ověřte, zda při maximálním výkonu nedochází k intenzivním rázům plamenů.

• Při používání by neměly být zřetelné žádné dlouhé žluté plameny.

3. Přes současný štítek s údaji se starými specifikacemi nalepte datový štítek s upravenými specifikacemi plynu a nastavením (ze spodní strany spotřebiče poblíž plynové přípojky).

INFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace spotřebiče a obalu

Při výrobě tohoto spotřebiče byly použity odolné materiály. Obal spotřebiče je recyklovatelný. Použity byly tyto materiály: • • karton, papír, • • • polyethylenová fólie (PE), polystyren bez chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC) (tuhá polystyrenová pěna), polypropylenová páska (PP).

Tyto materiály zlikvidujte zodpovědně a v souladu s právními předpisy.

Výrobek byl opatřen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, který slouží k připomenutí povinnosti likvidovat domácí elektrické spotřebiče odděleně.

To znamená, že produkt po skončení životnosti nesmí být likvidován v rámci komunálního odpadu. Je nutné ho předat do úřadem určeného sběrného dvoru nebo distributorovi, který poskytuje tuto službu. Oddělenou likvidací domácích spotřebičů, jako je například tato varná deska, zamezíte možným škodám na zdraví a životním prostředí. Také pomůžete znovu zpracovat použité materiály a výrazně tak šetřit energii i zdroje.

Pozor! Rozbitou desku z keramického skla nevyhazujte do recyklační nádoby na sklo, ale odevzdejte je v obecním centru pro recyklaci odpadů.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše produkty splňují příslušné evropské směrnice, nařízení a regulace, včetně požadavků, které jsou v nich uvedeny.

CS 19

Cooking w ith passion.

GORENJE spol. s r. o.

Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 Bezplatná linka: 800 105 505 (volejte v pracovní době od 8:00-16:00h) servis@gorenje.cz

cs (08-18)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement