Gorenje EC55CLB Elektrický sporák - sklokeramický Používateľská príručka

Gorenje EC55CLB Elektrický sporák - sklokeramický Používateľská príručka
Návod k obsluze
CS
ELEKTRICKÝ SPORÁK VOLNĚ STOJÍCÍ
Vážený zákazníku!
Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho
výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše
výrobky můžete spolehnout. Pro jednodušší
použití výrobku přikládáme obsáhlý návod, který vám
pomůže v tom, abyste se co nejrychleji seznámili s vaším
novým spotřebičem.
Návod k použití by vám měl pomoci se rychle seznámit s
vašim novým spotřebičem. Přečtěte si jej, prosím, velice
pečlivě ještě předtím, než začnete zařízení používat.
Pokyny pro připojení
Připojení zařízení k síti by mělo být provedeno podle
pokynů v kapitole „Připojení k síti“ a v souladu s
odpovídajícími platnými předpisy a normami. Připojení
může provést pouze kvalifikovaný technik.
Informační štítek
Datový štítek se základními informacemi o spotřebiči
je umístěn na spodním okraji trouby a je vidět, když se
otevřou dvířka trouby.
436923
V každém případě se nejprve ujistěte, že je dodaný
spotřebič v pořádku a není poškozen. Pokud byste našli
jakékoli vady, kontaktujte svého dodavatele. Telefonní
číslo je uvedeno v záručním listě nebo na paragonu.
Přejeme vám spoustu příjemných zážitků při konzumaci
připravených pokrmů.
3
OBSAH
436923
DŮLEŽITÉ - PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE................................................................... 6
Bezpečnostní opatření................................................................................................................6
Varování ............................................................................................................................................. 7
Účel spotřebiče ..............................................................................................................................8
POPIS ZAŘÍZENÍ .............................................................................................................. 9
Kryt sporáku .................................................................................................................................. 10
Kontrolní světla............................................................................................................................. 10
VARNÝ POVRCH .............................................................................................................. 11
Před prvním spuštěním spotřebiče (liší se u různých modelů) ..............................11
Důležitá upozornění .....................................................................................................................11
Varné nádobí ...................................................................................................................................11
Šetřete energií................................................................................................................................12
OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY - BĚŽNÉ ZÓNY .............................................................. 13
OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY ........................................................................................... 14
Ovládání dvojití varné zóny a varné zóny pro pekáč ............................................... 14
Varné zóny typu High-Light................................................................................................... 14
TROUBA ............................................................................................................................ 15
Před prvním použitím ................................................................................................................15
Důležitá upozornění ....................................................................................................................15
ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ ................................................................................................... 16
Nastavení času .............................................................................................................................. 16
Obsluha bez nastavení časovače......................................................................................... 16
Obsluha s časovačem ................................................................................................................17
Nastavení minutky ...................................................................................................................... 18
Zobrazení nastavení ................................................................................................................... 18
Vymazání nastavení ................................................................................................................... 18
Ovládání trouby ........................................................................................................................... 19
Trouba může pracovat v následujících režimech........................................................20
Nivoji pečenja (odvisno od modela) ................................................................................21
Příslušenství (závisí na modelu).......................................................................................... 22
PŘÍPRAVA POKRMŮ ...................................................................................................... 23
Pečení pečiva ............................................................................................................................... 23
Pečení masa ...................................................................................................................................27
Grilování a zapékání .................................................................................................................. 29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ...................................................................................................... 32
Čištění .............................................................................................................................................. 32
Zásuvka sporáku..........................................................................................................................37
Výměna jednotlivých dílů ........................................................................................................37
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ .................................................. 38
Důležité ........................................................................................................................................... 38
NÁVOD PRO UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ ...................................................................... 39
Důležitá upozornění .................................................................................................................. 39
4
436923
Instalace spotřebiče ..................................................................................................................40
Ochrana spotřebiče před převrácením ............................................................................. 41
Elektrické zapojení..................................................................................................................... 42
TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................44
Informační štítek .........................................................................................................................44
5
DŮLEŽITÉ - PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE
Bezpečnostní opatření
436923
• Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se
sníženými fyzickými a mentálními dispozicemi, případně
s nedostatkem zkušeností pouze za předpokladu, že byli
důkladně instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z
používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržba
by neměla být prováděna dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
• VAROVÁNÍ: Spotřebič, jeho části a příslušenství může
být během provozu velice horké. Vyvarujte se doteku
ohřátých ploch. Děti do 8 let věku by neměly být
přírtomné, pokud nejsou pod stálým dohledem.
• VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: nikdy nepoužívejte jako
odkládací prostor.
• VAROVÁNÍ: V případě vaření na tuku nebo v oleji na
proces dohlížejte. U tuku a oleje může dojít ke vznícení a v
případě nekontrolování hrozí riziko požáru. Nikdy nehaste
vodou, vypněte přístroj a překryjte zdroj ohně pokličkou,
nebo vlhou útěrkou.
• Po použití vypněte varnou desku a nespoléhejte se pouze
na detekci nádoby.
• VAROVÁNÍ: V případě narušení a prasknutí povrchu
vypněte přístroj. Hrozí zasažení elektřinou. Vypněte
všechny varné zóny použitím jejich ovladačů a vypněte
jistič, aby byl přístroj zcela izolovaný od elektrické sítě.
• Používejte pouze doporučenou sondu pro váš model
trouby.
• VAROVÁNÍ: Při výměně žárovky vnitřního osvětlení se
nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Předejdete tak
možnosti zasažení elektřinou.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky, ani
kovové škrabky. Tyto mohou narušit povrch, případně
poškodit sklo, které se stane náchylnější k poškození a k
prasknutí.
• Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čističe
6
a tlakové čističe. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým
proudem.
• Spotřebič není připraven na ovládání pomocí externích
časovačů a jiných speciálních ovládacích systémů.
Varování
436923
• Spotřebič může být připojen k elektrické sítí pouze autorizovaným servisním
technikem, nebo odborníkem
• Manipulace se spotřebičem, nebo neprofesionální servisní zásah může vést k riziku
závažného poranění, případně k poškození výrobku. Opravy může provádět pouze
autorizovaný servisní technik, nebo expert.
• Zachycení napájecího kabelu například ve dveřích trouby může způsobit zkrat a
poškodit spotřebič. Dbejte na správné umístění napájecích kabelů do bezpečné
vzdálenosti.
• Výrobek je určen výhradně pro vaření. Nepoužívejte k jiným účelům, například pro
vytápění místnosti. Neodkládejte prázdné nádobí na varné zóny.
• Nepoužívejte sklokeramickou desku jako odkládací plochu. Hrozí vznik škrábanců,
případně jiného poškození. Neohřívejte jídlo v alobalových fóliích, plastikových
nádobách a podobných. Nebezpečí roztavení, požáru, případně poškození varné desky.
• Věnujte zvláštní pozornost vaření v troubě. Vzhledem k velmi vysokým teplotám
mohou být pekáče, plechy, mřížky a stěny trouby velice horké. Vždy používejte
kuchyňské rukavice.
• Nikdy neobalujte vnitřní stěny trouby aluminiovou fólií, nepokládejte pečící nádoby na
dno trouby. Aluminiová fólie zamezí cirkulaci vzduchu, znatelně zhorší proces pečení a
poškodí svrchní vrstvu vnitřního pláště.
• Dveře trouby mohou být během procesu pečení velmi horké. Některé modely mají
proto instalované na dveřích třetí sklo, které výrazně pomáhá chránit vnější plochu
dveří před přílišným zahříváním.
• Ve skladovacím prostoru trouby nikdy neskladujte předměty hořlavé, výbušné,
agresivní k pokožce (papír, útěrky, plastové tašky, čističe, detergenty, spreje).
Předejdete tak riziku vzniku požáru během provozu spotřebiče. Skladujte pouze
příslušenství (pekáče, odkapávací misky, a podobné).
• Při přetížení může dojít k poškození pantů dveří. Nepokládejte těžké nádobí na
otevřené dveře , při čištění se o otevřené dveře neopírejte. Před čištěním trouby
sundejte dveře (kapitola »Odstranění a instalace dveří trouby«). Nesedejte a
nestoupejte na otevřené dveře trouby (upozornit děti!).
• Dlouhodobé používání litinových desek může vést k porušení stálé barevnosti. Nejedná
se o závadu, kterou kryje záruka.
• Přístroj je určený k umístění přímo na podlaze. Nepoužívejte žádný podklad, či
podstavce.
7
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Účel spotřebiče
436923
8
Spotřebič je určen pro běžnou přípravu pokrmů
v domácnostech a neměl by se používat k jiným účelům.
Jednotlivé možnosti jeho použití jsou vyčerpávajícím
způsobem popsány v tomto manuálu.
POPIS ZAŘÍZENÍ
Obrázky znázorňují jeden z modelů spotřebiče. Protože se skupina spotřebičů, pro kterou je
tento návod určen, skládá z několika různých modelů, nemusejí být všechny zde popisované
funkce nebo příslušenství u vašeho modelu spotřebiče dostupné.
Otvor pro únik páry
Sklokeramická varná deska
Ovládací panel
Madlo dvířek trouby
Dvířka trouby
Zásuvka trouby
7 Dodatečný nástavec (pouze u některých
modelů)
8 Nastavitelné nožky; přístupné pouze
při otevření zásuvky sporáku (pouze u
některých modelů)
436923
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
Knoflík zapnuto/vypnuto a nastavení
režimu
Kontrolní světlo trouby. Svítí, dokud
se trouba ohřívá a zhasne, jakmile
dosáhne nastavené teploty.
Knoflík pro nastavení teploty trouby
Programovací hodiny (pouze u
některých modelů)
Knoflík ovládání varné zóny, zadní levá
6
7
8
9
Provozní kontrolka. Indikuje, že je
trouba nebo některá z varných zón v
provozu.
Knoflík ovládání varné zóny, přední levá
Knoflík ovládání varné zóny, přední
pravá
Knoflík ovládání varné zóny, zadní
pravá
(pouze u některých modelů)
Kryt sporáku
Před otevřením krytu sporáku zkontrolujte, jestli na něm
nejsou žádné nečistoty a zbytky kapaliny. Kryt sporáku
je vyroben ze skla a jeho povrch je nalakovaný. Zavírejte
jej pouze v tom případě, že jsou všechny varné zóny
kompletně vystydlé.
Kontrolní světla
Žluté světlo
Toto světlo svítí, pokud je nastavena jakákoli funkce
spotřebiče.
Červené světlo
Červená kontrolka provozu svítí při zapojení topného
tělesa pečicí trouby. Kontrolka zhasne při dosažení
předvolené teploty.
Osvětlení číselníku
(jenom u některých modelů)
Číselník nad zapnutým knoflíkem je osvětlený, jestliže je
trouba zapnutá. Spotřebiče s touto funkcí nejsou vybaveny
žlutým světlem.
436923
10
VARNÝ POVRCH
Před prvním spuštěním
spotřebiče (liší se u
různých modelů)
• Vyčistěte sklokeramický povrch vlhkým hadříkem
a prostředkem na ruční mytí nádobí. Nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky s obsahem písku, které
by mohly poškrábat povrch, ani drátěnku nebo
odstraňovače skvrn.
Důležitá upozornění
• Nespouštějte varnou zónu, dokud na ni nepoložíte
hrnec, a nikdy nepoužívejte varnou desku pro vytápění
místnosti.
• Ujistěte se, že povrch varné desky a dno hrnce jsou čisté
a suché a že je mezi nimi umožněn dostatečný přenos
tepla. Tím předejdete poškození topného povrchu desky.
• Jakýkoli tuk nebo olej na topných zónách může
vzplanout. Proto buďte opatrní při používání těchto
surovin při přípravě jídla (např. hranolky) a vždy
dohlížejte na celý proces vaření.
• Nikdy nepokládejte na varné zóny hrnec s vlhkým dnem
nebo poklice se zkondenzovanou parou. Může dojít k
poškození varných zón.
• Nikdy nenechávejte na varné zóně vystydnout hrnec,
protože se pod ním může začít tvořit vlhkost a ta může
způsobit jeho korozi.
Varné nádobí
Tipy pro používání varného nádobí
Používejte vysoce kvalitní nádobí s plochým a stabilním
dnem.
11
436923
Důležitá upozornění týkající se sklokeramické varné
desky
• Varné zóny dosahují nastavené teploty velmi rychle.
Přesto zůstává jejich okolí relativně chladné.
• Deska je odolná vůči změnám teploty.
• Deska je také odolná vůči nárazu. Hrnce na ni můžete
tvrdě pokládat, aniž byste jí způsobili jakékoli poškození.
• Sklokeramickou desku byste neměli používat jako
pracovní desku. Ostré předměty ji mohou poškrábat.
• Není povolena příprava pokrmů v alobalu nebo v
plastových nádobách. Nepokládejte na varnou desku
alobal nebo plastové dózy.
• Nepoužívejte poškozenou sklokeramickou varnou desku.
Pokud na desku dopadne předmět ostrou hranou,
může deska prasknout. Poškození se projeví ihned nebo
po krátké chvíli. Pokud se objeví viditelné praskliny,
okamžitě odpojte sklokeramickou desku od sítě.
• Pokud se na horkou varnou desku vysype cukr nebo
jídlo s obsahem cukru, okamžitě desku otřete.
• Přenos tepla je nejlepší, když je průměr dna hrnce a
varné zóny stejný a hrnec je postaven do jejího středu.
• Pokud používáte nádobí z varného skla (Pyrex) nebo z
porcelánu, dodržujte návod jeho výrobce.
• Pokud používáte tlakový hrnec, nikdy jej nenechávejte
bez dozoru, dokud není dosaženo potřebného tlaku.
Varná zóna by měla být zpočátku nastavena na
maximální výkon. S rostoucím tlakem v hrnci upravte
výkon varné zóny pomocí příslušného tlačítka.
• Vždy se ujistěte, že je v tlakovém hrnci nebo v jakémkoli
jiném varném nádobí dostatek vody, protože při použití
prázdného hrnce dojde k přehřátí, což bude mít za
následek poškození hrnce a varné zóny.
• Varné sklo (Pyrex) se speciálně upraveným povrchem je
vhodné pro použití na varné desce, pokud jeho průměr
odpovídá průměru varné zóny. Varné nádobí s větším
průměrem může kvůli tepelnému namáhání prasknout.
• Pokud používáte zvláštní nebo nekonvenční nádobí,
dodržujte vždy instrukce výrobce.
• Pokud používáte hrnce se dnem z vysoce odrazných
materiálů (lesklý kovový povrch) nebo hrnce s tenkým
dnem, může se čas potřebný na vaření o několik minut
(až 10 minut) prodloužit. Jestliže potřebujete uvařit větší
množství jídla, doporučujeme použít hrnec s plochým
černým dnem.
• Nepoužívejte hliněné nádobí, mohlo by poškrábat
varnou desku.
Šetřete energií
436923
12
• Průměr dna hrnce by měl odpovídat průměru varné
zóny. Pokud je poloměr hrnce menší, dochází k
tepelným únikům. Navíc může dojít k poškození varné
zóny.
• Kdykoli je to možné, používejte při vaření pokličky.
• Velikost hrnce by měla odpovídat množství
připravovaných pokrmů. Připravováním malého množství
pokrmu ve velkém hrnci dochází k energetickým
ztrátám.
• Jídla, u nichž se předpokládá dlouhá doba přípravy, by
se měla připravovat v tlakovém hrnci.
• Různá zelenina, brambory atd. by se měly připravovat
v malém množství vody. Přitom by na hrnci měla být
těsně nasazena poklička. Po dosažení varu snižte výkon
varné zóny tak, aby její výkon udržoval mírný var.
OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY - BĚŽNÉ ZÓNY
• Zapněte varnou zónu pomocí příslušného knoflíku
umístěného na ovládacím panelu.
• Symbol umístěný vedle každého z knoflíku označuje
varnou zónu, která se tímto knoflíkem ovládá.
• Výkon varné zóny lze nastavit v rozsahu (1–9) buď
krokově, nebo spojitě.
• Krokovými knoflíky lze otáčet ve všech směrech. U
knoflíků, které se otáčejí spojitě, platí, že otáčením ve
směru hodinových ručiček zvyšujete výkon, zatímco
proti směru hodinových ručiček naopak.
• Varné zóny můžete vypnout tři až čtyři minuty před
koncem vaření a využít tak maxima zbytkového tepla.
Tím ušetříte energii (v následující tabulce jsou uvedeny
příklady použití jednotlivých stupňů výkonu).
E
0
Varná zóna vypnutá.
1-2
Udržování teploty a ohřívání malých množství
potravin.
3-4 Ohřívání.
5-6 Ohřívání nebo delší vaření velkých množství jídla.
7
Konsekutivní vaření/smažení (např. omelety atd.).
8
Delší smažení.
9
Rychlé ohřívání.
Ovládací knoflíky varných zón
levá přední
levá zadní
pravá zadní
436923
pravá přední
13
OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY
(pouze u některých modelů)
Ovládání dvojití varné
zóny a varné zóny pro
pekáč
• U dvojité varné zóny a varné zóny pro pekáč lze nastavit
topnou zónu tak, aby odpovídala velikosti a tvaru
varného nádobí.
• K zapnutí a vypnutí varné zóny použijte odpovídající
knoflík.
• Větší plochu varné zóny zapnete otočením ovládacího
knoflíku příslušné varné zóny do krajní polohy (na
maximum - viz symbol, knoflík cvakne). Poté nastavte
výkon.
• Všechny varné zóny vypnete otočením ovládacího
knoflíku do polohy „0” (vypnuto).
Knoflík pro varné zóny
s jednou přídavnou
topnou spirálou.
Varné zóny typu HighLight
Dvojitá varná zóna
Varné zóny typu High Light se liší od běžných varných zón
rychlostí svého ohřevu. Tím je také urychleno vaření.
Indikátor zbytkového tepla
Každá varná zóna je vybavena kontrolkou, která svítí,
kdykoli je varná zóna teplá (horká). Po ochlazení varné
zóny kontrolka zhasne. Kontrolka zbytkového tepla se
může rozsvítit také v případě, kdy nebyla používána, ale na
varnou zónu byl postaven horký hrnec.
436923
14
TROUBA
• Před prvním použitím trouby odstraňte nálepku ze skla
dveří.
• Vyndejte z trouby všechno příslušenství a vyčistěte
ji horkou vodou a běžným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte abrazivní přípravky.
• Po prvním zapnutí trouby bude cítit klasický zápach
„novoty“; v místnosti proto větrejte.
Důležitá upozornění
• Používejte tmavé pekáče s povrchem z tmavého silikonu
nebo smaltu, protože tyto nádoby mají mimořádně
dobré vlastnosti pro přenos tepla.
• Troubu předehřívejte jen v tom případě, že je to
uvedeno v receptu na pokrm, který připravujete, nebo v
tabulkách, které jsou součástí tohoto návodu (viz dále).
• Zahřívání prázdné trouby spotřebuje spoustu energie;
hodně energie můžete ušetřit, pokud budete např.
vánoční pečivo péct ihned za sebou.
• Asi deset minut před předpokládaným ukončením
pečení můžete troubu vypnout. Tímto způsobem
ušetříte energii a využijete teplo, které se v troubě
nahromadilo.
436923
Před prvním použitím
15
ELEKTRONICKÝ
ČASOVAČ
A Volič funkcí
1
2
3
4
5
Odložený start trouby
Odložený start trouby
Minutka
Zobrazení času
Hodiny
• Zvolte nastavení času postupně stisknutím tlačítka (A).
Vybraný symbol bude blikat na displeji. Otočte (A)
knoflíkem, nastavte funkci a potvrďte. Hodinové ručičky
se automaticky přesunou do zobrazení času. Nastavené
symboly zůstanou svítit.
• Každý stisk tlačítka (A) bude potvrzen krátkým
zvukovým signálem.
• Stiskněte a podržte tlačítko (A) na 2 sekundy pro
smazání nastavené funkce.
• Pokud symbol zobrazení času (4) bliká (po připojení
přístroje poprvé, nebo po výpadku proudu), stiskněte
tlačítko (A) a držte jej po dobu dvou sekund, dokud
nepřestane blikat.
• Poté vyberte zobrazení času (4), následně stiskněte (A)
knoflík. Zobrazení času bude blikat při výběru.
• Otáčejte ovladačem (A) a nastavte požadovaný čas.
• Potvrďte nastavení opětovným stiskem tlačítka (A).
Pokud nestisknete, nastavení se uloží automaticky po
několika sekundách.
Obsluha bez nastavení
časovače
• Po připojení spotřebiče k elektrické síti poprvé nebo po
výpadku napájení bude symbol zobrazení času (4) blikat.
• Pro uvedení do provozu stiskněte tlačítko (A) a držte jej
po dobu dvou sekund. Zobrazení času přestane blikat.
436923
Nastavení času
16
• Troubu lze použít bez omezení I v případě, že není
nastavený časovač.
Časovač může být použit k ovládání trouby dvěma
způsoby:
• Nastavení času zastavení - trouba se zastaví v předem
nastaveném čase.
• Nastavení odloženého startu - trouba se automaticky
spustí a zastaví provoz v nastaveném čase.
Nastavení času vypnutí
Tento režim umožňuje nastavit čas, kdy si přejete, aby
trouba zastavila činnost. Nejdelší možné nastavení je 15
hodin od aktuálního času.
• Zkontrolujte, zda jsou hodiny nastaveny přesně na
aktuální čas.
• Vyberte (2) symbol postupně stisknutím tlačítka (A),
dokud symbol nezačne blikat.
• Otáčejte ovladačem (A) a nastavte tak čas vypnutí.
• Potvrďte nastavení opětovným stiskem tlačítka (A).
Hodinové ručičky se přesunou na zobrazení času. Sybol
vypnutí se rozsvítí.
• Zapněte troubu (použijte knoflíky k nastavení
provozního režimu a teploty). Trouba začne pracovat v
nastaveném čase.
• Když časovač dosáhne nastavené doby zastavení,
trouba se vypne, což bude také indikováno
přerušovaným akustickým signálem. Akustický signál
lze vypnout stisknutím tlačítka (A), jinak se automaticky
vypne po 1 minutě. Symbol (2) začne blikat. Chcete-li
pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko (A) a držte jej
po dobu 2 sekund a nastavte nový čas vaření v případě
potřeby.
Nastavení odloženého startu
Tento režim umožňuje určit čas, kdy trouba zahájí činnost
(čas začátku vaření) a čas, kdy chcete proces vaření
zastavit (ukončení).
Čas zastavení může být odložen maximálně o 12 hodin
vzhledem k aktuální denní době, délka vaření může být
nastavena na maximálně 3 hodiny.
• Zkontrolujte, zda jsou hodiny nastaveny přesně na
aktuální čas.
• Nastavení času zapnutí: Vyberte symbol (1) stisknutím
tlačítka (A). Otočte (A) knoflíkem a nastavte čas
začátku a potvrďte stisknutím tlačítka (A).Symbol pro
ukončení provozu začne blikat (2).
17
436923
Obsluha s časovačem
• Nastavte čas ukončení: Otočením (A) knoflíku nastavte
čas zastavení a potvrďte stisknutím tlačítka (A).
• Nastavení se změní na zobrazení času. Symboly (1) a (2)
se rozsvítí.
• Časovač čeká na zahájení procesu vaření.
• Nastavte troubu – použijte ovladače k nastavení
provozního režimu a teploty.
• Trouba začne pracovat v době začátku a zastaví provoz
ve zvoleném čase.
• Když čas dosáhne nastavené doby zastavení, trouba
se vypne, což bude také indikováno přerušovaným
akustickým signálem. Akustický signál lze vypnout
stisknutím tlačítka (A), jinak se automaticky vypne po
1 minutě. Symbol (2) začne blikat. Chcete-li pokračovat
ve vaření, stiskněte tlačítko (A) a držte jej po dobu 2
sekund. V příípadě potřeby nastavte nový čas.
Nastavení minutky
Hodiny lze také použít jako minutku, která vydá akustický
signál po uplynutí nastavené doby.
Minutku lze zvolit pouze pokud není program časovač
aktivní.
• Vyberte (3) symbol postupně stisknutím tlačítka (A),
dokud symbol nezačne blikat.
• Otáčením ovladače (A) nastavte čas, kdy si přejete
aktivovat upozornění minutky. Nejdelší možné nastavení
je 3 hodiny.
• Potvrďte nastavení opětovným stiskem tlačítka (A).
Zamkne se displej a symbol (3) se rozsvítí.
• Pokud se vámi nastavený čas vyčerpá, zazní
přerušovaný akustický signál. Akustický signál lze
vypnout stisknutím tlačítka (A) a jeho podržením po
dobu 2 sekund, jinak se automaticky vypne po 1 minutě.
Zobrazení nastavení
Kdykoliv je nastavena funkce časovače, můžete
kontrolovat stisknutím tlačítka (A). Po kontrole se displej
navrátí do zobrazení aktuálního času. .
Vymazání nastavení
Odstranit nastavení můžete stisknutím tlačítka (A) a
podržením po dobu 2 sekund. Symbol funkce se vypne.
436923
18
Pro ovládání trouby jsou určeny knoflíky pro vypnutí/
zapnutí a výběr způsobu činnosti trouby a knoflík pro
nastavení teploty.
Knoflík pro nastavení teploty
Knoflík pro nastavení teploty
436923
Ovládání trouby
19
Trouba může pracovat
v následujících
režimech
Osvětlení trouby
Některé modely jsou vybaveny dvěma vnitřními žárovkami:
jedna se nachází v horní části zadní stěny a druhá uprostřed
pravé stěny. Osvětlení lze zapnout nezávisle na jakékoli
další funkci trouby. U ostatních modelů se osvětlení zapne
automaticky při spuštění jakéhokoli režimu trouby.
Horní/spodní topné těleso
Topné těleso na horní a spodní straně trouby ohřívá troubu
stejnoměrně. Pečení pečiva nebo masa je možné jenom v
jedné výšce.
Gril
V tomto režimu přípravy jídel je aktivováno infračervené
topné těleso. Teplo je vyzařováno přímo infračerveným
topným tělesem nainstalovaným na stropě vnitřního
prostoru trouby.
Tento režim je vhodný pro grilování menších kusů masa,
jako jsou steaky, uzeniny, filety, kotlety atd.
Gril s ventilátorem
Při tomto režimu jsou spuštěny zároveň infra topné těleso
a ventilátor. Je vhodný pro grilování masa a velkých kusů
masa nebo drůbeže na jedné výšce. Je také vhodný pro
pečení gratinovaných pokrmů.
436923
Horní a spodní topné těleso plus ventilátor
V provozu je současně spodní a horní topné těleso a
ventilátor. Ventilátor zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci
horkého vzduchu
v troubě. Tento režim je vhodný pro přípravu všech
druhů pečiva, pro rozmrazování potravin a sušení ovoce a
zeleniny. Předtím než vložíte potraviny do trouby, počkejte,
až poprvé zhasne kontrolka (kontrolka provozu topných
těles). Pro nejlepší výsledek přípravy pokrmu používejte
pouze jednu výšku pečení; při použití dvou výšek
současně bude výsledek poněkud horší. Trouba musí být
předehřátá. Používejte druhou a čtvrtou drážku zespoda.
Teplota by měla být nastavena na nižší úroveň než při
použití běžných provozních režimů.
20
Spodní topné těleso/Aqua clean
Teplotu vydává jenom topné těleso, umístěné na spodní
straně
trouby. Tento režim zvolte tehdy, jestliže chcete mít pečivo
více propečené zespodu (například pečení vlhkého pečiva
s ovocnou náplní). Knoflík pro nastavení teploty otočte na
požadovanou teplotu. Spodní topné těleso – Aqua clean
– můžete používat také pro čištění trouby. Podrobnosti o
čištění si přečtěte v kapitole „Čištění a údržba“.
»PIZZA SYSTÉM«
Tento režim je ideální pro pečení pizzy. Pizza se peče v
předehřáté peci při teplotě 190–210 °C po dobu 15–25
minut podle velikosti, na plochém pekáči vloženém do
vedení na druhé úrovni.
Uchovávání jídla v teplém stavu
(Jídlo vložte na nosný rošt zasunutý do vedení na druhé
úrovni.)
Pomocí této funkce můžete ohřívat hotová jídla. Přepínač
teploty nastavte na 70 °C. Doba ohřevu závisí na vaší
volbě, ale dbejte na to, aby nebyla příliš krátká, protože v
tomto případě se jídlo důkladně neprohřeje.
5
4
5
3
3
2
2
1
1
4
• Wyposażenie piekarnika (ruszt, głęboką i płytką
blachę do pieczenia) można ustawić w piekarniku w 5.
poziomach.
• Należy wziąć pod uwagę, że poziomy pieczenia zawsze
liczymy od dołu do góry! W tabelach poniżej opisane są
poszczególne poziomy.
• Jeśli piekarnik posiada prowadnice druciane należy ruszt
i blachy do pieczenia umieścić w szczelinach prowadnic.
436923
Poziomy pieczenia (w
zależności od modelu)
21
Příslušenství (závisí na
modelu)
Rošt, na který se pokládá nádoba s potravinami nebo
potraviny přímo.
Bezpečnostní pojistka je umístěna na vodítkách
a na mřížce. Pro vyjmutí mřížky je potřeba její
nadzvednutí v momentě, kdy narazí na pojistku.
Mělký pekáč je určen pouze pro pečení pečiva a koláčů.
Hluboký pekáč je určen pro pečení masa a většiny pečiva.
Může sloužit také jako odkapávací pekáč.
Hluboký pekáč by se neměl vkládat do první
drážky, jestliže nepoužíváte gril nebo jestliže
hluboký pekáč nepoužíváte jako odkapávací pekáč.
436923
22
PŘÍPRAVA POKRMŮ
• Pro pečení pečiva můžete použít horní/spodní topné
těleso nebo horký vzduch (vyberte z následujících
. Tukový filtr musíte při pečení pečiva vždy z
režimů
trouby odstranit!
Návod
• Při pečení pečiva vždy vyberte drážky, teplotu a dobu
pečení podle tabulky pečení pečiva a zapomeňte na
zkušenosti, které jste získali při používání jiné trouby.
Hodnoty uvedené v tabulce pro pečení pečiva jsou
získané a ověřené zvlášť pro tento model
• Jestliže v tabulce pečení nenajdete určitý druh pečiva,
potom vyberete údaje pro pečivo podobné.
Pečení pečiva horním/spodním topným tělesem
• Používejte jenom jednu výšku pečení.
• Horní/spodní topné těleso je vhodné zvláště pro pečení
suchého pečiva, chleba a biskvitu.
• Používejte tmavé pekáče. Světlé pekáče odrážejí teplo, a
proto se pečivo špatně upeče (zhnědne).
• Formy položte vždy na rošt. Jestliže používáte pekáč,
potom rošt odstraňte.
• Předehřívání urychlí dobu pečení. Pečivo dejte do trouby
teprve tehdy, když dosáhla vybrané teploty, to znamená,
když kontrolní světlo trouby poprvé zhasne.
Tipy pro pečení pečiva
Je již pečivo upečené?
Dřevěnou špejlí propíchněte pečivo na jeho nejvyšším
místě. Jestliže na špejli nezůstane přilepené těsto,
potom je pečivo hotové. Vypněte troubu a využijte ještě
zbytkového tepla.
Pečivo se sesedlo
Ověřte recept. Příště použijte méně tekutiny. Řiďte se
pokyny výrobce kuchyňských strojků na míchání.
Pečivo je příliš světlé
Příště použijte tmavou formu, postavte pečivo o jednu
drážku
níže a ke konci pečení zapněte spodní topné těleso.
Pečivo s vlhkou náplní, například tvarohový dort, není
zcela upečeno
Příště snižte teplotu a prodlužte dobu pečení.
23
436923
Pečení pečiva
Upozornění k tabulce pro pečení pečiva:
• Teplota je uvedena v intervalech. Nejprve nastavte nižší
teplotu a pokud pečivo správně nezhnědne, nastavte
příště teplotu vyšší.
• Doby pečení jsou uváděny jako přibližné hodnoty a
mohou se lišit v závislosti na okolnostech.
• Hodnota, která je v tabulce uvedena tučným písmem,
znázorňuje nejvhodnější režim pro dané pečivo.
• Označení * znamená, že trouba má být předehřátá na
požadovanou teplotu ještě před vložením potravin.
• Pokud používáte papír na pečení, ujistěte se, že je
odolný proti vysokým teplotám.
436923
24
Tabulka nastavení trouby pro pečení pečiva při kombinovaném použití horního a
spodního topného tělesa
Druh pečiva
Drážka
(zespodu)
Teplota (°C)
Doba pečení
(minuty)
Sladká pečiva
Mramorová buchta, bábovka
2
160-170
55-70
Buchta v hranatém pekáči
2
160-170
60-70
Buchta v dortové formě
2
160-170
45-60
Tvarohový koláč v dortové formě
2
170-180
60-80
Ovocná buchta, křehké těsto
2
180-190
50-70
Ovocný koláč s polevou
2
170-180
60-70
Biskvitový dort*
2
170-180
30-40
Buchta s posypkou
3
180-190
25-35
Ovocná buchta, míchané těsto
3
170-180
50-70
Třešňový koláč
3
180-200
30-50
Piškotová roláda*
3
180-190
15-25
Buchta z míchaného těsta
3
160-170
25-35
Kynutá pletýnka, věnec
2
180-200
35-50
Vánoční chlebíček
2
170-180
45-70
Jablkový závin
2
180-200
40-60
Koblihy
2
170-180
40-60
Pikantní pečivo
Slaný koláč
2
180-190
45-60
Chléb
2
190-210
50-60
Rohlíky*
2
200-220
30-40
Piškoty z křehkého těsta *
3
170-180
15-25
Stříkané piškoty *
3
170-180
20-30
Kynuté drobné pečivo
3
180-200
20-35
Pečivo z listového těsta
3
190-200
20-30
Větrníky (pečivo plněné krémem)
3
180-190
25-45
Jablkový, tvarohový závin
2
180-200
50-70
Tvarohový dort
2
180-190
65-85
Hranolky na pečení *
2
200-220
20-35
Krokety
2
200-220
20-35
Drobné pečivo
Zmražené pečivo
436923
Poznámka: Číslo drážky odpovídá drážkám pro umístění mělkých pekáčů nebo roštu.
Hluboký pekáč by se neměl používat v první drážce.
25
Tabulka nastavení pro pečení pečiva při použití spodního a horního topného tělesa s
ventilátorem
Druh pečiva
Drážka
(zespodu)
Teplota (°C)
Doba pečení
(minuty)
Mramorová buchta, bábovka
2
150-160
50-60
Buchta v hranatém pekáči
2
150-160
55-65
Buchta v dortové formě
2
150-160
45-55
Tvarohový koláč v dortové
formě
2
150-160
65-75
Ovocná buchta, křehké těsto
2
150-160
45-65
Ovocný koláč s polevou
2
160-170
55-65
Biskvitový dort*
2
150-160
25-35
Buchta s posypkou
3
160-170
25-35
Ovocná buchta, míchané těsto
3
150-160
40-60
30-40
Sladká pečiva
Třešňový koláč
3
150-160
Piškotová roláda*
3
160-170
15-23
Buchta z míchaného těsta
3
150-160
25-35
Kynutá pletýnka, věnec
2
160-170
35-45
Vánoční chlebíček
2
150-160
45-65
Jablkový závin
2
160-170
50-60
Koblihy
2
150-160
35-45
Slaný koláč
2
170-180
45-55
Chléb
2
170-180
50-60
Rohlíky*
3
180-190
15-20
Piškoty z křehkého těsta *
3
150-160
15-25
Stříkané piškoty *
3
150-160
15-25
Kynuté drobné pečivo
3
160-170
18-23
Pečivo z listového těsta
3
170-180
20-30
Větrníky (pečivo plněné
krémem)
3
170-180
25-45
50-70
Pikantní pečivo
Drobné pečivo
Zmražené pečivo
Jablkový, tvarohový závin
2
170-180
Tvarohový dort
2
160-170
65-85
Hranolky na pečení *
2
170-180
20-35
Krokety
2
170-180
20-35
Poznámka: Číslo drážky odpovídá drážkám pro umístění mělkých pekáčů nebo roštu.
Hluboký pekáč by se neměl používat v první drážce.
436923
26
• Pro pečení masa používejte tyto režimy
.
• Údaje vytištěné tučným písmem označují nejvhodnější
režim pro určitý typ masa.
• Při pečení masa doporučujeme používat tukový filtr (pouze
u některých modelů).
Tipy pro výběr nádobí
• Maso lze péct ve smaltovém nádobí, nádobí z varného skla
(Pyrex), z hlíny nebo z litiny.
• Nerezové pekáče nejsou pro pečení masa vhodné, protože
odrážejí teplo.
• Jestliže pečeni přikryjete, zůstane déle šťavnatá a trouba se
tolik neznečistí.
• V otevřeném pekáči bude pečeně rychleji hnědá.
Upozornění pro pečení masa
• V tabulce pro pečení masa najdete údaje o teplotě, drážce
a době pečení. Protože doba pečení závisí na druhu, váze a
jakosti masa, může být potřeba ji zvýšit nebo snížit.
• Pečení masa, drůbeže a ryb je ekonomické teprve při váze
nad 1 kg.
• Při pečení je zapotřebí přidat tolik vody, aby se tuk a šťáva
z pečeně nepřipálila. To znamená, že při pečení, které trvá
delší dobu, musíte častěji kontrolovat a dolívat vodu.
• Po vypršení poloviny času pečení maso obraťte, zejména
při pečení v pekáči. Proto je vhodné, aby se pečeně pekla
nejdříve horní stranou otočená dolů.
• Při pečení větších kusů masa dochází k vypařování tekutin, a
tím se dvířka trouby orosí.To je normální jev, který nemá vliv
na činnost přístroje. Po ukončeném pečení otřete dvířka a
sklo do sucha.
• Při pečení na roštu postavte pod rošt hluboký pekáč pro
zachycení šťávy vytékající z masa. Obojí můžete postavit na
teleskopické drážky, popř. zasunout do vytahovacích nebo
drátěných drážek trouby.
• Jídla neochlazujte v uzavřené troubě, tím se vyhnete
orosení.
436923
Pečení masa
27
Tabulka nastavení trouby pro pečení masa při kombinovaném použití horního a
spodního topného tělesa
Druh masa
Hmotnost
(g)
Drážka
(zespodu)
Teplota (°C)
Doba pečení
(min.)
Hovězí pečeně
1000
2
200-220
100-120
Hovězí pečeně
1500
2
200-220
120-150
Rostbíf, středně upečený
1000
2
220-230
30-40
Rostbíf, dobře upečený
1000
2
220-230
40-50
140-160
Hovězí
Vepřové
Vepřová pečeně s kůží
1500
2
180-190
Vepřový bok
1500
2
190-200
120-150
Vepřový bok
2000
2
180-200
150-180
Vepřové plecko
1500
2
200-220
120-140
Vepřová roláda
1500
2
200-220
120-140
Kotlety
1500
2
180-200
100-120
Sekaná pečeně
1500
2
210-220
60-70
Telecí roláda
1500
2
180-200
90-120
Telecí kýta
1700
2
180-200
120-130
Jehněčí hřbet
1500
2
190-200
100-120
Skopová kýta
1500
2
190-200
120-130
Zaječí hřbet
1500
2
190-210
100-120
Srnčí kýta
1500
2
190-210
100-120
Kýta z divočáka
1500
2
190-210
100-120
Kuře, celé
1200
2
200-210
60-70
Kuře
1500
2
200-210
70-90
Telecí
Jehněčí
Zvěřina
Drůbež
Kachna
1700
2
180-200
120-150
Husa
4000
2
160-170
180-200
Krůta
5000
2
150-160
180-240
Ryby
Celá ryba
1000
2
200-210
50-60
Rybí nákyp
1500
2
180-200
50-70
Varování: Vedení je určeno pro nosný rošt. Menší pekáče a plechy můžete vkládat na
rošt zasunutý ve vedení na první nebo druhé úrovni (do vedení na první úrovni nikdy
nevkládejte hluboký pekáč).
436923
28
• Při pečení na grilu dávejte mimořádný pozor. V důsledku
zvýšené teploty infra topného tělesa jsou rošt a ostatní
části vybavení trouby velmi horké, proto používejte
ochranné rukavice a zvláštní kleště na maso!
• Při píchání do masa může vystříknout horký tuk
(například u klobásy). Abyste se vyhnuli opaření kůže
nebo zásahu do očí, používejte kleště na maso.
• Průběh grilování po celou dobu kontrolujte. Maso se
může kvůli vysoké teplotě rychle spálit!
• Nedovolte dětem, aby se přiblížily ke grilu.
• Pečení s infra topným tělesem je vhodné pro nemastnou
přípravu klobás, krájených kousků masa a ryb (steak,
řízek, plátky lososa, …), pečení chleba a zapékání.
Tipy pro používání funkce grilování
• Na grilu pečete vždy při uzavřených dvířkách trouby.
• V tabulce pro grilování najdete doporučené nastavení
teploty, použité drážky a délky doby grilování. Doba
grilování závisí na druhu, váze a jakosti masa (teplotu i
dobu můžete přizpůsobit).
• Při pečení masa doporučujeme používat tukový filtr
(pouze u některých modelů).
• Infra topné těleso (režim grilu a velkého grilu) by se
mělo předehřívat po dobu asi pěti minut.
• Jestliže pečete na roštu, namažte ho olejem, aby se na
něj maso nepřipeklo.
• Tenké plátky masa položte na rošt.
• Pod rošt (do první nebo druhé drážky) zasuňte pekáč,
který zachytí kapající tuk a šťávu vytékající z masa.
• Asi v polovině doby grilování otočte maso. První stranu
grilujte o něco déle než druhou.
• Při grilování větších kousků masa na roštu (kuře, ryby)
vložte rošt do 3. drážky a odkapávací pekáč do první
drážky.
• Tenké plátky masa by měly být otočeny pouze jednou,
zatímco tlustší otočte několikrát po sobě. Pro otáčení
použijte kleště na maso, aby z masa nevyteklo příliš
šťávy.
• Tmavé druhy masa lépe a rychleji zhnědnou než světlé
vepřové nebo telecí maso.
• Po každém grilování očistěte troubu a příslušenství, aby
se nečistota příště nepřipekla.
436923
Grilování a zapékání
29
Pečení na rožni
(pouze u některých modelů)
• Sada pro rožnění masa se skládá z otáčecího rožně se
sundavací rukojetí a dvou vidlic se šrouby pro připevnění
masa.
• Před použitím rožně nejprve vsaďte speciální rám do 4.
drážky zespoda. Připravené maso napíchněte na otáčecí
rožeň a na obou stranách zapíchněte do masa přiložené
vidlice tak, aby bylo maso dobře připevněné. Potom
přišroubujte šrouby na vidlicích.
• Na přední část rožně nasaďte rukojeť. Špičatý konec
rožně vsaďte do otvoru na pravé straně zadní stěny
trouby, která je chráněna otáčecí clonou. Přední část
rožně umístěte na nejnižší část rámu, až zaklapne.
• Hluboký pekáč umístěte na první nebo druhou úroveň,
aby fungoval jako sběrná nádoba pro zachytávání tuku a
šťávy odkapávající z masa.
.
• Gril můžete spustit nastavením režimu „gril“
• Před uzavřením dvířek trouby odšroubujte rukojeť rožně.
• Infra topné těleso je ovládáno termostatem a funguje
pouze tehdy, když jsou dvířka trouby zavřená.
436923
30
Tabulka nastavení – velký gril
Hmotnost
(g)
Drážka
(zespodu)
Teplota
(°C)
Teplota
(°C)
Doba pečení
(min)
2 plátky z hovězího masa,
krvavé
400
5
230
-
14-16
2 plátky z hovězího masa, stř.
400
5
230
-
16-20
2 plátky z hovězího masa,
propeč.
400
5
230
-
20-23
2 řízky z vepřové krkovičky
350
5
230
-
19-23
2 žebírka
400
5
230
-
20-23
Druh jídla
Maso a klobásky
2 telecí řízky
700
5
230
-
19-22
4 jehněčí kotlety
700
5
230
-
15-18
4 grilovací klobásky
400
5
230
-
9-14
2 kusy masového sýra
400
5
230
-
9-13
210-220
28-33 (1.strana)
23-28 (2.strana)
1/2 kuřete
1400
3
-
Ryba
Plátky lososa
400
4
230
-
19-22
Ryba v alobalu
500
4
-
220
10-13
4 plátků bílého chleba
200
5
230
-
1,5-3
2 plátky chleba ze smíšené
mouky
200
5
230
-
2-3
Sendvič – obložený toast
600
5
230
-
4-7
80-100
Opečený chléb
Maso/drůbež*
Kachna*
2000
1
190-210
150-170
Kuře*
1000
3
190-210
160-170
60-70
Vepřová pečeně
1500
3
-
140-160
90-120
Vepřové plecko
1500
3
-
140-160
100-180
Vepřová kýta
1000
3
-
140-160
120-160
Rostbíf/hovězí filet
1500
3
-
170-180
40-80
436923
* Tento druh masa můžete připravit také na rožni (viz Pečení na rožni).
31
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe. Před čištěním přístroj vypněte (odpojte od
sítě - vypněte pojistky) a nechte vychladnout..
Přední panel trouby
Povrch vyčistěte pomocí neabrazivních čisticích prostředků určených pro hladké povrchy
a jemným hadříkem. Čisticí prostředek naneste přímo na hadřík a odstraňte z povrchu
trouby nečistoty. Poté povrch opláchněte čistou vodou. Čisticí prostředek nenanášejte
nikdy přímo na povrch trouby. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky,
ostré předměty nebo drátěnku. Mohou přístroj poškrábat.
Hliníkový povrch
Hliníkové povrchy by se měly čistit pomocí neabrazivních kapalných čisticích prostředků,
které jsou pro ně zvláště určeny. Čisticí prostředek naneste přímo na vlhký hadřík a
odstraňte z povrchu nečistoty. Poté povrch opláchněte čistou vodou. Čisticí prostředek
nenanášejte nikdy přímo na hliníkový povrch. Nepoužívejte drátěnku nebo drsnou stranu
houby na mytí nádobí. Mohou hliník poškrábat. Tento povrch by neměl přijít do kontaktu
s prostředky pro čištění povrchu trouby.
Přední panel trouby z nerezu
(jenom u některých modelů)
Povrch čistěte jen slabým čistidlem (mýdlová voda) a měkkou houbičkou, která
nezanechává škrábance. Nepoužívejte čistidla, která obsahují rozpouštědla. V případě, že
se nebudete řídit těmito návody, může dojít k poškození povrchu trouby.
Lakované povrchy a části z umělé hmoty
(jenom u některých modelů)
Knoflíky a rukojeť dvířek očistíte měkkým hadříkem a tekutým čistidlem, určeným pro
čištění hladkých lakovaných povrchů. Řiďte se pokyny výrobce.
Upozornění: Výše zmíněné typy povrchů nesmějí nikdy přijít do styku se sprejem na
čištění trouby. Došlo by k viditelnému a trvalému poškození.
Čištění
Sklokeramická deska
obrázek 1
436923
32
Po každém použití sklokeramické varné desky počkejte, až
vychladne a vyčistěte ji. Pokud ji nevyčistíte, mohou i malé zbytky
jídla při dalším použití varné desky vzplát.
Pro pravidelné čištění a údržbu povrchu sklokeramické varné
desky používejte speciální čisticí přípravky; ty na jejím povrchu
vytvoří zvláštní ochranný film, který ji chrání před nečistotami.
Před každým použitím otřete z povrchu jakýkoli prach nebo jiné
nečistoty a stejný postup aplikujte i na dno hrnce, který budete
používat (obrázek 1). Pozor: Drátěnky, houby na mytí nádobí
s drsným povrchem a abrazivní čisticí prostředky (s obsahem
písku) mohou desku poškrábat. Poškrábání sklokeramického
povrchu mohou také způsobit agresivními nebo špatně
promíchané kapalné čisticí prostředky. (obrázek 1 a obrázek 2).
obrázek 2
obrázek 3
obrázek 4
V případě používání agresivních nebo abrazivních
čisticích přípravků nebo nádobí s poškozeným dnem
může dojít k poškození potisku plochy (obrázek 2).
Malé šmouhy lze odstranit pomocí vlhkého hadříku
(obrázek 3). Po jeho použití otřete povrch suchým
hadrem.
Šmouhy od vody můžete odstranit pomocí zředěného
roztoku octa. Nepoužívejte však tento roztok na čištění
rámu (platí pouze pro některé modely), protože může
dojít k poškození povrchu (matný povrch). Nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky a odstraňovače vápníku
(vodního kamene) (obrázek 3).
Větší šmouhy můžete odstranit pomocí speciálních
čisticích prostředků a prostředků určených zvláště pro
čištění sklokeramických varných desek. Při používání
těchto prostředků se řiďte pokyny výrobce.
Ujistěte se, že všechny zbytky čisticích prostředků jsou
po použití zcela odstraněny, protože by mohlo dojít k
poškození sklokeramické desky při zahřátí varných zón
(obrázek 3).
Těžko odstranitelné a připálené zbytky odstraňte pomocí
škrabky (obrázek 4).
Při manipulaci se škrabkou buďte opatrní, aby nedošlo ke
zranění.
Škrabku používejte pouze tehdy, pokud nečistoty
nelze odstranit mokrým hadříkem nebo speciálními
čisticími přípravky na sklokeramické povrchy.
Škrabku přidržujte pod správným úhlem (45° až 60°).
Škrabku lehce přitlačte proti sklu a přejíždějte s ní přes
značky tak, abyste nečistoty odstranili. Dbejte na to,
aby se plastová rukojeť škrabky (u některých modelů)
nedostala do kontaktu s horkou varnou plochou.
obrázek 5
Cukr a jídlo s obsahem cukru mohou způsobit trvalé
poškození varné desky (obrázek 5). Proto je odstraňte z
povrchu desky co nejdříve a to i přesto, že varná zóna je
ještě horká (obrázek 4).
Jakákoli změna vzhledu sklokeramického povrchu
neovlivní správnou funkčnost nebo odolnost varné desky.
Změny barvy jsou výsledkem působení připálených zbytků
jídla nebo použitím nádobí z hliníku či mědi. Tyto šmouhy
je velmi obtížné odstranit.
33
436923
Netlačte škrabku kolmo proti sklu a nepoškrábejte
plochu varné desky její hranou nebo čepelí.
Upozornění: Všechna výše popsaná poškození jsou
estetického rázu, a proto nemají vliv na správnou
funkčnost varné desky. Na tyto závady není poskytována
žádná záruka.
Trouba
• Troubu můžete očistit klasickým způsobem (čistidly,
sprejem pro čištění trouby), ale pouze v případě, že je
velice špinavá nebo je špína zažraná.
• Pro běžné čištění trouby (po každém použití)
doporučujeme následující postup: Knoflík pro výběr
způsobu činnosti (u ochlazené trouby) otočte do polohy
. Knoflík pro nastavení teploty otočte na 70 °C. Do
pekáče nalijte 0,6 l vody a zasuňte ho do spodní drážky.
Po třiceti minutách se zbytky jídel na smaltu trouby
změkčí a můžete je otřít vlhkým hadříkem.
Při silném ušpinění se řiďte následujícími pokyny:
Trouba by měla být před čištěním vychladlá.
• Po každém použití troubu a její příslušenství vyčistěte,
aby se znečištění nepřipeklo.
• Mastnotu očistíte nejlépe teplou mýdlovou vodou,
dokud je trouba ještě teplá.
• U velmi silného ušpinění použijte obyčejná čistidla pro
čištění trouby. Troubu důkladně umyjte čistou vodou,
abyste odstranili zbytky čistidel.
• Nepoužívejte nikdy agresivní čistidla, například hrubé
prostředky pro čištění, hrubé houbičky na nádobí,
odstraňovače rzi a skvrn a podobně.
• Lakované, nerezové a pozinkované povrchy nebo části z
hliníku nesmějí přijít do styku se spreji na čištění trouby,
protože tak může dojít k jejich poškození a změně barvy.
Totéž platí pro senzor termostatu (jestliže má sporák
hodiny se sondou) a shora dostupná topná tělesa.
• Při nákupu a dávkování čistidla myslete na životní
prostředí a řiďte se pokyny jednotlivých výrobců.
Užitečné rady
• Když pečete mastné kusy masa, doporučujeme, abyste
je zabalili do alobalu nebo do přiměřeného sáčku na
pečení; mastnota se pak nebude rozstřikovat po troubě.
• Při pečení na grilu umístěte pod mřížku s masem pekáč
na zachycení tuku.
436923
34
Čištění vnitřní horní stěny trouby (pouze pro některé
modely)
• Pro jednodušší čištění horní části trouby je u některých
přístrojů zabudováno sklopné horní infra topné těleso.
• Před sklopením topného tělesa musíte sporák vždy
odpojit z elektrické sítě tak, že odšroubujete pojistku
nebo vypnete hlavní vypínač.
• Topné těleso musí být ochlazeno, jinak se můžete
popálit.
• Topné těleso nesmíte používat, jestliže je v uvolněné
poloze!
Před čištěním trouby odstraňte pekáče, rošt a drážky a teprve
potom vhodným nářadím (například nožem nebo
šroubovákem) uvolněte příčnou tyč, až vyskočí na levé a pravé
straně z lůžka (viz obrázek). Potom druhou rukou přidržte
topné těleso, které se na přední straně uvolní a odsune od
stropu trouby. Po očištění topné těleso jednoduše zatlačte
dozadu, až příčná tyč znovu zaklapne do lůžka.
Tukový filtr (jen u některých modelů)
Po každém použití vyčistěte tukový filtr pomocí hadříku
namočeného v horké vodě s čisticím prostředkem, nebo jej
umyjte v myčce na nádobí.
Speciální smalt
Trouba, vnitřní strana dvířek trouby a pekáče jsou potaženy
speciálním smaltem, který má hladký a odolný povrch. Tato
speciální vrstva umožňuje jednodušší čištění při pokojové
teplotě.
436923
Odstraňování drátěných drážek
Pokud si chcete usnadnit čištění vnitřku trouby, vyndejte
teleskopické drážky ven:
• Drážky zespodu otočte dovnitř a nahoře je vytáhněte z
otvoru.
• Boční rošty a drátěné drážky očistěte jenom obyčejnými
čistidly.
• Po vyčištění zavěste drátěné srážky zpět do dírek a
zatlačte dolů.
35
ODEJMUTÍ VNITŘNÍHO ZASKLENÍ – TÝKÁ SE
PRÉMIOVÝCH CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ
Dveřní sklo je možné čistit také z vnitřní strany. Přesto musí
být sklo nejdříve vyjmuto (podívejte se do sekce vyjmutí a
nasazení skla trouby).
• Mírně zvedněte podpěry na levé a pravé straně dveří
(označení 1) a vytáhněte je směrem od skla (označení 2)
(viz obr. 1).
2
1
obrázek 1
• Držte skla dveří v dolním okraji, mírně zvedněte - tak
aby již sklo nebylo připojeno k podpoře - a vyjměte (viz
obr. 2).
obrázek 2
2
• Chcete-li odstranit třetí vnitřní sklo (jenom u některých
modelů), uvolněte šrouby na gumě na levé a pravé
straně (obr. 3). Odmontujte sklo (ve směru šipky 2).
1
obrázek 3
• Pro nasazení dveří postupujte v opačném pořadí.
Poznámka: Chcete-li nasadit sklo, ujistěte se, že
označení (půlměsíce) na dveřích a skle jsou v rovině
(obr. 4).
obrázek 4
436923
Sundávání a nasazování dvířek trouby s jednoosým
pantem
Dvířka trouby zcela otevřete a uchycovací spony otočte
úplně zpátky (obrázek 1).
• Dvířka potom pomalu zavírejte, až spony zapadnou
do lůžka. Dvířka trochu přivřete asi pod úhlem 15°
(vzhledem k zavřené poloze dvířek) a vytáhněte je z
obou lůžek pantů na přístroji (obrázek 2).
obrázek 1
36
obrázek 2
• Nasazování probíhá v obráceném pořadí. Dvířka nasaďte
pod úhlem 15° do nosičů pantů na přední stěně přístroje
a tlačte je dopředu a dolů, až panty zaskočí do drážek.
Ověřte, jestli zářezy pantů správně zaskočily do svých
nosičů.
• Potom dvířka zcela otevřete a uchycovací spony otočte
do původní polohy. Dvířka pomalu zavírejte a kontrolujte,
jestli se správně zavírají. Jestliže se dvířka nedají správně
otevřít nebo zavřít, ověřte, jestli jsou zářezy pantů správně
umístěny v nosičích pantů.
Pozor:
Nikdy nedovolte, aby vyskočily objímky pantů dvířek,
protože kvůli silným pružinám může dojít k poškození
nebo ke zranění.
Zásuvka sporáku
• Zásuvka sporáku je chráněna proti náhodnému otevření.
Pokud chcete zásuvku otevřít, zlehka ji nadzvedněte. Při
vyjímání zásuvku nejprve vytáhněte až po zarážku, pak ji
znovu nadzvedněte a zcela ji vyjměte.
• Do zásuvky sporáku neukládejte předměty a látky, které
jsou hořlavé, výbušné nebo citlivé na teplotu.
• U některých spotřebičů se zásuvka zasouvá tak, že
nasunete spodní zadní kluznou část do vodicí lišty na
sporáku. Pokud je zásuvka sporáku vybavena bočními
vodicími lištami s kolečky, zasuňte kolečka do vodicích
lišt a zásuvku zavřete.
Výměna jednotlivých
dílů
Objímka žárovky je pod proudem. Riziko úrazu
elektrickým proudem!
Před výměnou žárovky odpojte zařízení od sítě
vyšroubováním pojistky nebo vypnutím hlavního jističe.
Žárovka
(pouze u některých modelů)
Žárovka je spotřební zboží a nevztahuje se na ni záruka!
• Pro výměnu potřebujete žárovku s následujícími
specifikacemi: kování E 14, 230 V, 25 W, 300 °C.
Odšroubujte skleněné víko proti směru hodinových
ručiček a vyměňte žárovku trouby. Potom opět skleněné
víko přišroubujte.
436923
Osvětlení použité v tomto výrobku je speciálně vyvinuto
pouze pro domácí spotřebiče. Žárovka, ani celá lampa,
není vhodná pro jakékoli jiné použití.
37
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Během záruční doby mohou jakékoli opravy provádět pouze servisní technici a servisní
střediska autorizovaná výrobcem.
Před začátkem oprav odpojte zařízení od sítě vyšroubováním pojistky nebo vypnutím
hlavního jističe.
Neodborné zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné, může při nich dojít k úrazu
elektrickým proudem, a proto se do nich nikdy sami nepouštějte. Takové práce přenechte
odborníkovi!
V případě menších poruch přístroje si nejdříve ověřte, jestli je nemůžete s pomocí našeho
návodu odstranit sami.
Důležité
Návštěva opraváře v záruční lhůtě není zdarma, jestliže
přístroj nefunguje v důsledku špatného zacházení nebo
nesprávného použití. Nechávejte tento návod na snadno
dostupném místě. Pokud budete prodávat tento spotřebič
třetí osobě, měli byste k němu tento návod přiložit.
Dále následuje několik rad k odstranění poruch.
Trouba vyhazuje
opakovaně pojistky
• Zavolejte servisního technika!
Vnitřní žárovka
nesvítí
• Vyměňte žárovku podle tohoto návodu (Výměna jednotlivých
dílů).
Trouba se nezahřívá... • Byl správně nastaven režim a teplota?
• Jsou uzavřena dvířka trouby?
• Odstranili jste tukový filtr?
• Řídili jste se pokyny a radami z části „Pečení pečiva”?
• Dodrželi jste doporučené hodnoty z tabulky pro pečení
pečiva?
Programový displej
bliká
• Došlo k výpadku elektrického proudu nebo jste právě připojili
troubu k síti. Všechna časová nastavení byla smazána.
• Nastavte správný čas, aby spotřebič mohl fungovat.
• Po automatické činnosti se trouba vypne, ukáže se čas a je
slyšet časově omezený zvukový signál. Vyjměte jídlo z trouby,
knoflík pro výběr způsobu činnosti a knoflík pro výběr teploty
přestavte do výchozí polohy. Vyberte funkci „ruční způsob“,
abyste mohli troubu používat klasickým způsobem (bez
programování).
Kontrolní světlo
činnosti nesvítí...
• Aktivovali jste všechny potřebné knoflíky?
• Není domovní pojistka vypnutá ?
• Nastavili jste správně knoflík pro nastavení teploty, popř. knoflík
pro výběr způsobu činnosti trouby?
436923
Pečivo není úplně
propečené...
38
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný
servis. Na jakékoli neodborné zásahy, nesprávné používání
nebo připojení se nevztahuje záruka. V takovýchto
případech bude náklady na opravu hradit uživatel.
NÁVOD PRO UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ
Důležitá upozornění
436923
• Spotřebič smí připojit pouze kvalifikovaný odborník.
• V elektrickém vedení je zařízení, které odděluje přístroj na všech pólech od sítě a u
kterého je v otevřené poloze vzdálenost mezi kontakty nejméně 3 mm. Vhodné jsou
AS-kontakty nebo pojistky.
• Pro připojení sporáku se mohou použít gumové přípojkové kabely (typ HO5RR-F se
zeleno/žlutým ochranným vodičem), PVC izolované kabely (typ HO5VV-F se zeleno/
žlutým ochranným vodičem) nebo jiné kabely stejné nebo vyšší kvality.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří nesmí být menší, než je popsáno v návodu
na instalaci kuchyňské linky.
• Dýha, lepidla a obklady nábytku z umělé hmoty, u kterých stojí přístroj, musejí být
tepelně izolované (>75 °C), jinak může dojít k deformaci.
• Přívodní kabel za volně stojícím sporákem musí být umístěn tak, aby se nedotýkal zadní
stěny sporáku. Během provozu se zadní stěna silně zahřívá a mohlo by dojít k roztavení
izolace s následným zkratem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Obalový materiál (fólie z umělé hmoty, polystyren, hřebíky atd.) je potřeba odstranit
z dosahu dětí, protože představují možný zdroj nebezpečí. Malé části mohou děti
spolknout, fólie představuje nebezpečí zadušení.
39
Instalace spotřebiče
Spotřebič je klasifikován ve třídě 1 a třídě 2/podtřída 1.
Musí být instalován takovým způsobem, aby byl zachován
odstup minimálně 20 mm od sousedních předmětů. Na
jedné straně může být umístěn vedle vyššího prvku. V
tomto případě musí být odstup od spotřebiče minimálně
100 mm. Výška prvku umístěného na protější straně nesmí
přesahovat výšku spotřebiče.
Vzdálenost mezi spotřebičem a kuchyňskou digestoří musí
být minimálně stejná jako ta, která je uvedena v návodu
pro instalaci digestoře. Svislá vzdálenost mezi spotřebičem
a zavěšenou kuchyňskou skříňkou musí být alespoň 650
mm.
Sousední stěny nebo desky kuchyňských skříněk (podlaha,
stěny) musejí být vyrobeny z materiálů odolných vůči
teplotě minimálně 100 °C.
436923
Nastavení výšky a vyrovnání sporáku, dodatečný
nástavec
Výška sporáku včetně nástavce je 90 cm; bez nástavce 85
cm. Nástavec je vybaven dvěma kolečky na levé a pravé
straně vzadu. Tato kolečka usnadňují pohyb sporáku po
podlaze. Vpravo a vlevo vepředu je nástavec vybaven
nastavovacími šrouby, které umožňují nastavení sporáku
v horizontálním směru a srovnání jeho horních rohů s
pracovní deskou (sousedící skříňkou).
Nastavitelné nožky jsou přístupné po otevření zásuvky
sporáku. Pokud bude potřeba, je možné s nimi otáčet, a
tak upravovat výšku horní desky sporáku, dokud nebude
spotřebič úplně vyrovnaný. Nastavovacími šrouby můžete
snadněji otáčet, když sporák lehce nadzdvihnete, takže
nožky uvolníte. Dodatečný nástavec můžete odstranit
vyšroubováním čtyř šroubů, které jsou umístěny zespoda.
Tyto šrouby přichycují nástavec
k bočním stěnám sporáku. V tomto případě odšroubujte
nastavovací šrouby z nástavce a vložte je vpravo a vlevo
dopředu na uvolněnou spodní desku sporáku.
Vyrovnejte sporák v horizontálním směru podle výše
uvedeného popisu. Některé modely jsou vybaveny čtyřmi
nastavovacími šrouby (dvěma vepředu a dvěma vzadu).
Ty jsou určeny pro vyrovnání nerovností podlahy nebo
pro nastavení potřebné výšky, která odpovídá výšce
sousedících kuchyňských skříněk.
40
Ochrana spotřebiče
před převrácením
Spotřebič může být chráněn proti převrácení použitím
dodávaného úhlového profilu.
Před instalací doporučujeme umístit spotřebič a vyrovnat
podle potřeby za použití nastavitelných nožek (kapitola
Vyrovnání spotřebiče a dodatečná podpora).
Schéma 2 zobrazuje vestavné rozměry spotřebiče
s úhlovým profilem a nastavitelnými nožkami zcela
zasunutými.
Ujistěte se, že úhlový profil je umístěn na specifikovaném
místě.
Schéma 2
POZNÁMKY:
- Rozměry v závorkách jsou vestavné rozměry úhlového
profilu bez další podpory.
- V případě že jsou dodávané hmoždinky a šrouby příliš
slabé na to aby zabránili pohybu spotřebiče, použijte
silnější.
436923
Schéma 1
• Vyberte vhodnou pozici pro instalaci a zatlačte spotřebič
ke zdi.
• Vyjměte zásuvku.
• Skrze otevírací část spotřebiče ve spodní části vyznačte
tužkou střed spotřebiče na zdi. Další značku vyznačte
vpravo, 45 – 95 mm od středu (Schéma 2).
• Úhlový profil umístěte kratším koncem proti značce na
zdi. Delší konec by se měl dotýkat vrchu profilu na zadní
části přístroje (Schéma 1).
• Skrze otvory na spodní části spotřebiče vyznačte středy
(průměr 5,5 mm) děr úhlového profilu. Otvory jsou
umístěny na kratší části úhlového profilu přitlačeného na
stěnu (Schéma 3).
• Vyjměte spotřebič z pozice, vyvrtejte tři díry a vložte
hmoždinky.
• Úhlový profil připevněte ke zdi pomocí šroubů.
• Zatlačte spotřebič do své pozice a umístěte zásuvku.
Schéma 3
41
Elektrické zapojení
Spotřebič může připojit pouze autorizovaný servis nebo
elektrikář. Nesprávné připojení může způsobit značné
škody na jednotlivých částech spotřebiče. Na takováto
poškození není poskytována záruka.
• Na zadní straně přístroje odšroubujte šroubovákem
víko přípojkové spony. Přitom šroubovákem uvolněte
záklopky, umístěné vlevo a vpravo na spodní straně
přípojkové spony.
• Připojovací napětí spotřebitele (230 V proti N) musí
ověřit odborník pomocí měřicího zařízení.
•
Větve (spojovací mosty) musejí být nastaveny
tak, aby odpovídaly síťovému připojení.
• Před zapojením zkontrolujte, jestli napětí, které je
uvedeno na informačním štítku, souhlasí s napětím vaší
rozvodové sítě.
• Délka připojovacího kabelu musí být 1,5 m tak, abyste
mohli přístroj zapojit dříve, než jej posunete ke zdi.
• Délka napěťového kabelu musí být taková, aby v
případě, kdy
na něj bude působit tažná síla, byl
zemnicí kabel vytažen z přístroje později než napěťový
kabel.
Postup
• Na zadní straně přístroje odšroubujte šroubovákem
víko přípojkové spony. Přitom šroubovákem uvolněte
záklopky, umístěné vlevo a vpravo na spodní straně
přípojkové spony.
• Síťový kabel musí být vložen do svorkovnice, která
jej chrání před vytažením. Pokud není svorkovnice
nainstalovaná, nainstalujte ji takovým způsobem, aby se
z jedné strany vklínila do krabičky přípojkové spony.
• Poté připojte zařízení podle obrázků. Pokud je napětí v
síti odlišné, měly by být propojovací můstky vyměněny.
• Poté pořádně upevněte svorky a uzavřete kryt.
UPOZORNĚNÍ: Spojovací mosty jsou již nainstalovány
na patřičných místech na svorkách. Šroubky na svorkách
jsou povolené, což znamená, že je nelze již dál povolovat.
Při utahování šroubků můžete ucítit jemné cvaknutí; to je
signál, že je šroubek úplně dotažen.
436923
42
436923
Barvy vodičů
L1, L2, L3 = venkovní vodiče, které jsou pod napětím.
Zpravidla mají barvu černou nebo hnědou.
N = neutrální vodič, zpravidla modrý.
Ujistěte se, že je vodič N správně připojen!
PE = ochranný vodič nebo uzemnění, zpravidla
zelenožlutý.
43
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informační štítek
A
B
C
D
E
F
G
Sériové číslo
Kód
Model
Typ
Obchodní značka
Technické údaje
Označení a symboly shody
VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.
436923
Pokyny k používání spotřebiče najdete take na
www.gorenje.cz
44
45
436923
436923
46
www.gorenje.com
Cooking with passion.
E5
cs (08-13)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement