Gorenje S300W Seckalica Ръководство за употреба

Gorenje S300W Seckalica Ръководство за употреба
Sekljalnik hrane
Sjeckalica hrane
Sekaè hrane
Chopper
Maºinã de tocat
Mini rozdrabniacz
Sekáèek
Sekáè
Ïîäð³áíþâà÷
Èçìåëü÷èòåëü
ïðåðûâàòåëü
×îïúð
Favágó
Ñå÷à÷ çà õðàíà
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instructions for Use
Instrucþiuni de utilizare
IInstrukcja obs³ugi
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Használati útmutató
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
S 300 W
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
EN
RO
PL
CZ
SK
UA
RUS
BG
H
MK
SL
HR
SRB - MNE
EN
RO
PL
CS
SK
UK
RUS
BG
HU
MK
Navodila za uporabo.......................... 3
Upute za uporabu ............................. 5
Uputstvo za upotrebu ....................... 7
Instruction manual............................. 9
Instrucţiuni de utilizare ................... 11
Instrukcja obsługi ............................ 13
Návod k obsluze .............................. 15
Návod na obsluhu ........................... 17
Інструкції з експлуатації ................ 19
Руководство пользования ........... 21
Инструкции за употребa .................. 24
Használati útmutató......................... 26
Упатства за употреба .................... 28
2
NAVODILA ZA UPORABO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SL
• Kakršenkoli poseg, ki ne sodi v redno čiščenje in
vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen serviser.
• Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali
vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
• Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz
delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
• Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih
delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne
sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na
oster rob.
• Če sta električni priključni kabel ali vtikač
poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se
izognete tveganju, naj te dele zamenja le
pooblaščen serviser.
• Za Vašo lastno varnost priporočamo, da
uporabljate le pripomočke ter nadomestne dele,
namenjene uporabi z Vašim aparatom.
• Kakovost vseh aparatov je skrbno pregledana,
prav tako je bila posebej preskušena njihova
praktična uporabnost oz. priročnost.
• Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno
ostro.
• Nikoli ne uporabljajte rezila, razen v posodi.
• Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
• Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)
Tipka start
Motor
Krovni del sklede
Posoda
Rezilo
Podstavek proti zdrsu
Nastavek za stepanje
POMEMBNA VARNOSTNA
NAVODILA
• Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite
navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v
prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni
v skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti.
• Preverite, če navedena napetost in tok na napisni
tablici ustrezata značilnostim električne napeljave v
Vašem domu.
• Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih
prostorih.
• Takoj po končani uporabi izključite aparat iz
električne energije. Aparat mora biti izključen tudi
med vsakim čiščenjem.
• Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov
izključite aparat iz električnega omrežja.
• Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno,
ali če je poškodovan. Če pride do tega, prosimo,
pokličite pooblaščen servisni center.
• Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne
zaustavi.
3
VZDRŽEVANJE
Ta oprema je označena v skladu z evropsko
smernico 2002/96/EG o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
• Da ne bi poškodovali rezil, ne sekljajte trde hrane
(trda čokolada, sladkor v kockah ipd.).
• Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno
ostro.
• Izključite aparat iz električnega omrežja.
• V pomivalnem stroju ali ročno z vodo in
detergentom pomijte posodo in njen krovni del.
Previdno izperite in posušite.
• Ne uporabljajte kloriranih proizvodov (belil).
• Nikoli ne postavite motorja v vodo ali pod tekočo
vodo. Obrišite ga z rahlo vlažno krpo.
PRVA UPORABA APARATA
Sestavljanje in razstavljanje aparata
Ko je aparat izključen:
• Postavite posodo na podstavek
• Rezilo ali nastavek za stepanje postavite na gred
oz. os sklede, pri tem držite za plastičen del.
• Postavite krovni del sklede na posodo.
• Motor postavite na krovni del posode.
• Če želite razstaviti aparat, najprej izključite motor,
nato ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem
redu.
SHRANJEVANJE
• Po uporabi zvijte električni priključni kabel ter ga
pritrdite s krovnim delom steklene sklede.
• Pokrov lahko postavite na stekleno posodo, če
želite nasekljano hrano shraniti v hladilniku.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
Uporaba aparata
• Pred prvo uporabo v pomivalnem stroju ali ročno z
vodo ter detergentom očistite posodo ter njen
krovni del. Previdno izperite in posušite.
• Ponovno sestavite ta del aparata.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
male gospodinjske aparate.
• POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno več
kot 20 sekund. Nikoli ne vklopite aparata, ko je
prazen.
SEKLJANJE
Z rezilom :
• Sestavine postavite v posodo. Pazite, da ne
presežete oznake 750ml na posodi.
• Za fino in enakomerno sekljanje, večkrat v
enakomernih presledkih pritisnite tipko (1). Vmes s
kuhalnico večkrat ločite hrano ter jo enakomerno
porazdelite po posodi.
• Kako fino bo hrana sesekljana, je odvisno od
trajanja sekljanja.
Samo za osebno uporabo!
UTEKOČINJANJE
Z rezilom
• Sestavine postavite v posodo. Nikoli ne presezite
oznake 750ml na posodi.
• Pritisnite tipko za začetek delovanja, spustite jo za
konec delovanja.
GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!
STEPANJE
Z nastavkom za stepanje:
• Sestavine postavite v posodo. Ne presezite
oznake 750ml na posodi.
• Pritisnite tipko za začetek delovanja aparata,
spustite tipko za konec delovanja.
Pridržujemo si pravico do sprememb!
4
UPUTE ZA UPORABU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HR
• Nikada ne stavljajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili
drugu tekućinu.
• Nikda nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvat
dijece.
• Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s
zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u
blizini izvora toplote i najzad, ne smije dodirivati
oštre predmete.
• Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite
uređaj. Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač
moraju biti pregledani i popravljeni u ovlaštenom
servisu.
• Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i
dijelove koji su priloženi uz uređaj.
• Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su
oštri
• Nikada ne koristite nožiće izvan zdjelice.
• Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati
kako se ne bi igrala s aparatom.
• Razina buke: Lc < 72 dB (A)
Gumb za startanje
Motorna jedinica
Mala šalica
Zdjelica
Nožji
Podloga protiv klizan
Prikljuak – pijenja
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
• Pažljivo pročitajte upute za uporabuprije prve
uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za
uporabu u budućnosti
• Svako korištenje koje nije u skladu s ovim
uputama ne povlači za sobom bilo kakovu
odgovornost.
• Uvjerite se da Vaš uređaj je usklađen s
električnom mrežom u Vašem domu.
• Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u
domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
• Isključite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe,
ta kada ga čistite.
• Isključite uređaj prije postavljanja ili vađenja
pomičnih dijelova.
• Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno,
odnosno ukoliko je oštećen. U tim sličajevima,
molimo Vas kontaktirajte ovlašteni servis.
• Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.
• Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim
čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to
obaviri ovlašteni servis.
PRILIKOM PRVOG KORIŠTENJA
VAŠEG UREĐAJA
SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE
UREĐAJA
5
• Nikada ne stavljajte motornu jedinicu (1) u vodu ili
pod tekuću vodu iz slavine. Osušite s mekom
tkaninom.
S isključenim uređajem - utikač nije uključen u utićnicu.
• Postavite staklenu zdjelicu na podlogu protiv
klizanja.
• Postavite nožiće ili priključak - pjenjač na osovinu
u zdjelici, držeći ih za plastični dio.
• Postavite mali obruč na vrh zdjelice.
• Postavite jedinicu motora na vrh malog obruča.
• Kod rastavljanja prvo isključite iz utičnice motornu
jedinicu, zatim učinite sve u obrnutom slijedu
POSPREMANJE
• Poslije uporabe, namotajte priključni kabel i
smjestite ga u pripadajuće mjesto.
• Poklopac može biti postavljen na zdjelicu za
potrebe čuvanja hrane u hladnjaku.
KORIŠTENJE VAŠEG UREĐAJA
Okolina
• Prije prve uporabe, operite staklenu zdjelicu u
perilici posuđa ili je operite s vodom i malo
sredstva za čišćenje.
• Pozorno obrišite i osušite.
• Sastavljanje.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
• PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno
više od 20 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
SIJECKANJE
S nožićem
• Stavite sastojke u staklenu zdjelicu. Nikada ne
premašite 750ml oznaku na zdjelici
• Da bi postigli fino i konstantno sijeckanje, pritisnite
gumb u ritmu. Za vrijeme pripreme, odvajajte
hranu u jednakim intervalima te je rasporedite
uokolo u zdjelici uz pomoć špatule.
• Finoća završene obrade hrane će ovisiti o tome
koliko dugo je uređaj radio.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
aparate.
PASIRANJE
Pomoću nožića
• Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte
prekoračiti 750ml označenih na zdjelici.
• Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite
ga za zaustavljanje.
Nije za profesionalnu uporabu!
MIKSANJE
S priključkom za tučenje
• Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte
prekoračiti 750ml označenih na zdjelici.
• Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite
ga za zaustavljanje.
ČIŠČENJE
GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U
RADU S VAŠIM APARATOM!
• U cilju zaštite oštrica noževa, ne prerađujte tvrde
namirnice ( tvrda čokolada, kockice šećera, itd.)
• Budite veoma oprezni za vrijeme rukavanja
nožićima: veoma su oštri.
• Isključite uređaj.
• Operite zdjelicu u perilici posuđa, ili ručno s
sredstvom za pranje posuđa i isperite vodom.
Pažljivo obrišite i osušite.
• Nemojte koristiti sredstva s klorom.
Pridržavamo pravo do promjena!
6
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SRB - MNE
• Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na
dohvat ruke deci.
• Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili
kontaktu sa vrelim delovima aparata, niti u blizini
izvora toplote ili na oštroj ivici.
• U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača,
nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo
kakvog rizika, oni se moraju zameniti u
ovlašćenom servisu.
• Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one
dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem
aparatu.
• Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta.
Uputstva za praktičnu upotrebu data su uz
određene nasumice odabrane aparate.
• Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je
oštar.
• Nemojte nikada koristiti nož van posude.
• Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu
aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod
nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
• Jačina buke: Lc < 72 dB (A)
Dugme za start
Jedinica motora
Mala posuda
Posuda
Nož
Podloka protiv klizanja
Dodatak za mušenje
VAŽNA UPOZORENJA
• Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve
upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće
korišćenje: svako korišćenje koje nije u skladu sa
uputstvima oslobađa proizvođača bilo kakve
odgovornosti.
• Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara
naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
• Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
• Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i
prilikom čišćenja.
• Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.
• Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju
ili ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da
kontaktirate ovlašćeni servis.
• Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne
zaustavi.
• Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i
održavanja, treba da se vrše u ovlašćenom
servisu.
• Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili
utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
7
• Operite posudu u mašini za pranje sudova, ili u
vodi pomoću tečnosti za pranje. Pažljivo isperite i
osušite.
• Nemojte koristiti proizvode sa hlorom (za
izbeljivanje).
• Nemojte nikada stavljati jedinicu motora (2) u vodu
ili pod mlaz vode. Obrišite je blago navlaženom
krpom.
AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ
APARAT
SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE
APARATA
Dok je aparat isključen.
• Stavite staklenu posudu na podlošku .
• Montirajte nož ili dodatak za mućenje na osovinu
posude držeći ga za plastični deo.
• Stavite malu posudu na vrh staklene posude.
• Stavite jedinicu motora na malu posudu.
• Prilikom rastavljanja, prvo isključite jedinicu motora
i onda učinite sve obrnutim redom.
ČUVANJE
• Posle upotrebe, namotajte električni gajtan i
čuvajte zajedno sa malom posudom.
• Poklopac (3) se može staviti na posudu (4) za
čuvanje namirnica u frižideru.
KADA KORISTITE APARAT
• Pre prve upotrebe, operite staklenu posudu u
mašini za pranje sudova ili vodom i tečnošću za
pranje.
• Pažljivo isperite i osušite.
• Ponovo sastavite.
Zaščita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice na životnu
sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija
o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju
ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili
ovaj proizvod.
• PAŽNJA: Aparat neka ne deluje neprekidno
više od 20 sekundi. Nikad ne upućujte prazan
aparat.
SECKANJE
Pomoću noža :
• Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 750ml na posudi.
• Da biste postigli finu i kompaktnu mlevenu masu,
pritisnite dugme (1) na pulsiranje. Za vreme
priprema, odvajajte namirnice u redovnim
intervalima od zidova posude i širite ih u posudi
pomoću špatule.
• Finoća mlevenja finalnog proizvoda zavisiće od
dužine trajanja operacije.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
DOVOĐENJE U TEČNO STANJE
Pomoću noža
• Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 750ml na posudi.
• Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite
ga kad želite da se aparat zaustavi.
Nije za komercialnu upotrebu!
OBRADA U BLENDERU
Pomoću dodataka za mućenje (7)
• Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći
oznaku od 750ml na posudi.
• Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite
ga kad želite da se aparat zaustavi.
GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!
ODRŽAVANJE
Pridržavamo pravo do promena!
• Radi zaštite sečiva noža nemojte obrađivati tvrde
namirnice (čokoladu, šećer u kocki, itd.)
• Pazite kako rukujete nožem: Veoma je oštar.
• Isključite aparat.
8
INSTRUCTION MANUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EN
• The power cord must never be close to or in
contact with the hot parts of your appliance, close
to a source of heat or rest on a sharp edge.
• If the power cord or the plug are damaged, do not
use the appliance.To avoid any risk, these must be
replaced by an approved service centre.
• For your own safety, use only the its accessories
and spare parts which are suited to your appliance.
• All appliances are subjected to strict quality
control.Practical user tests are performed with
appliances selected at random, which explains any
signs of use.
• Handle the blade with great care : It is extremely
sharp.
• Never use the blade, out of the bowl.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• Noise level: Lc < 72 dB(A)
Operation Switch (Pulse)
Power Unit
Security lid
Bowl
Chopping blade
Rubber ring
Whisking tool
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
• Read the instructions for use carefully before using
your appliance for the first time and retain them for
future use: any use which does not conform to the
instructions will absolve from any liability.
• Make sure the power rating of your appliance does
in fact match that of your electrical system.
• Your appliance is intended only for domestic use,
indoors.
• Unplug your appliance as soon as you have
finished using it and when you are cleaning it.
• Unplug before inserting or removing parts.
• Do not use the appliance if it is not working
correctly if it has been damaged.If this happens,
please contact an approved service centre.
• Do not open until blade stop.
• Any intervention apart from normal cleaning and
maintenance by customer must be performed by
an approved service centre.
• Never put the appliance, the power cord or the
plug into water or any other liquid.
• Never allow the power cord to hang down within
reach of children.
This appliance is marked according to the
European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
9
• Unplug the appliance.
• Clean the bowl assembly in the dishwasher, or in
water and washing up liquid.Rinse and dry
carefully.
• Do not use chlorinated products ( bleachtype )
• Never place the motor unit (2) in water or under
running water.Wipe it with a slightly damp cloth.
USING YOUR APPLIANCE FOR THE
FIRST TIME
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF
THE APPLIANCE
With the appliance unplugged.
• Place the bowl on the mat.
• Position the blade or the whisking attachment on
the spindle of the bowl holding it by the plastic part.
• Place the small cup on top of the bowl.
• Put the motor unit on top of the small cup.
• To disassemble first unplug the motor unit then do
the same in reverse.
STORAGE
• After use, wind up the power cord and hold in
place with the suction cup.
• The lid (3) can be placed on the bowl (4) to
conserve food in fridge.
Environment
USING YOUR APPLIANCE
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
• Before the first use, clean the bowl assembly in the
dishwasher or with water and washing up liquid.
• Rinse and dry with care.
• Reassemble.
Guarantee & service
• Warning: Do not process more than 20
seconds without interruption. Let the appliance
cool down to room temperature before you
continue processing.
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to your
local Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
CHOPPING
With the blade:
• Put the ingredients in the bowl.Never exceed the
750ml mark in the bowl.
• To achieve fine and consistent mincing, press the
button in pulses. During preparation, seperate the
foods at regular intervals and spread them around
the bowl using a spatula.
• The fineness of the finished product will depend on
how long you run the appliance.
For personal use only!
LIQUIDISING
With the blade
• Place the ingredients in the bowl. Never exceed
the 750ml mark in the bowl.
• Press button (1) to start the appliance and release
it to stop.
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE
BLENDING
With the whisking attachment
• Place the ingredients in the bowl. Never exceed
the 750ml mark in the bowl.
• Press the button (1) to start the appliance and
release it to stop.
We reserve the right to any modifications!
MAINTENANCE
• To protect the edges of the blade, do not process
hards foods ( crunchy chocolate, cube sugar, etc.)
• Take great care when handling the blade: It is very
sharp.
10
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RO
• Nu puneţi aparatul, cablul de alimentare sau
ştecherul în apă, sau orice alt lichid.
• Cablul de alimentare nu trebuie lăsat să atârne la
îndemâna copiilor.
• Cablul de alimentare nu trebuie să stea în apropiere
de lucruri fierbinţi, lângă o sursă de căldură, sau pe o
margine ascuţită.
• Dacă ştecherul sau cablul de alimentare sunt
deteriorate, nu folosiţi aparatul. Pentru a evita orice
risc, apelaţi la o unitate de service autorizată, ca să
le schimbe.
• Pentru siguranţa dvs., folosiţi doar accesorii şi piese
de schimb care se potrivesc cu aparatul dvs.
• Toate produsele noastre sunt supuse unui control de
calitate. Acesta se face cu produse alese
întâmplător, de aceea unele produse pot arăta ca şi
cum ar fi fost folosite.
• Aveţi grijă cum manevraţi lama, deoarece este
extrem de ascuţită.
• Lama trebuie utilizată doar împreună cu de sticlă.
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
• Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]
Buton de pornire
Motor
Can mic
De sticl
Lam
Suport anti-alunecare
Ataament pentru amestecare
PRECAUŢII IMPORTANTE
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a
folosi pentru prima oară aparatul şi păstraţi-le pentru
o utilizare ulterioară; în cazul în care aparatul nu este
folosit conform instrucţiunilor, nu ne asumăm nici o
responsabilitate.
• Asiguraţi-vă că informaţiile de pe plăcuţa cu
informaţii tehnice din interior corespund sistemului
electric de la dvs. din casă.
• Acest aparat trebuie folosit doar în gospodărie.
• După ce folosiţi aparatul şi ori de câte ori îl curăţaţi,
nu uitaţi să îl scoateţi din priză.
• Înainte de a scoate sau de a adăuga anumite piese,
scoateţi aparatul din priză.
• Dacă aparatul nu funcţionează corect, sau dacă a
fost deteriorat, nu trebuie să îl folosiţi. În acest caz,
trebuie chemată cea mai apropiată unitate de
service.
• Nu deschideţi capacul, până când nu se opreşte
lama.
• În afară de curăţarea şi întreţinerea făcută de client,
pentru orice altă intervenţie trebuie chemată o
persoană autorizată.
11
• Apăsaţi butonul (1) pentru a porni aparatul şi daţi-i
drumul când vreţi să îl opriţi
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2002/9/CE în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Directiva prescrie
cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în
întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
ÎNTREŢINERE
• Pentru a proteja marginile lamei, nu o utilizaţi pentru
alimente tari (ciocolată, zahăr cubic etc.).
• Aveţi grijă cum manevraţi lama: este extrem de
ascuţită.
• Scoateţi aparatul din priză.
• Curăţaţi vasul în maşina de spălat vasele, sau cu
apă cu detergent de vase. Ştergeţi cu grijă.
• Nu folosiţi produse pe bază de clor.
• Motorul nu trebuie pus în apă. Puteţi să îl ştergeţi cu
o cârpă uşor umedă.
UTILIZAREA APARATULUI PENTRU
PRIMA OARĂ
ASAMBLAREA ŞI DEZASAMBLAREA
APARATULUI
Când aparatul este scos din priză:
• Puneţi vasul pe suport
• Lama sau ataşamentul pentru amestec se pun pe
axul vasului, ţinându-se de partea din plastic.
• Cana cea mică se pune peste vas.
• Motorul se pune peste cană.
• Pentru a dezasambla, decuplaţi motorul, apoi
repetaţi aceleaşi etape în sens invers.
PĂSTRARE
• După utilizare, strângeţi cablul de alimentare şi
păstraţi-l la un loc cu cana.
• Capacul poate fi pus pe vas pentru a păstra
alimente în frigider.
Mediul înconjurător
UTILIZAREA APARATULUI
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
ajutaţi la conservarea mediului.
• Înainte de prima utilizare, curăţaţi vasul în maşina de
spălat vasele, sau cu apă şi detergent de spălat
vasele. Ştergeţi şi uscaţi cu grijă.
• Puneţi la loc.
Garanţie & service
• Atenţie: Nu folosiţi aparatul mai mult de 20 de
secunde fără întrerupere. Lăsaţi aparatul să se
răcească la temperatura camerei înainte de a
continua procesarea.
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
TĂIERE
Cu lama
• Puneţi ingredientele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
750ml de pe vas.
• Pentru a toca ingredientele cât mai bine, apăsaţi
butonul (1) de mai multe ori (pulsuri). În timpul
preparării, luaţi mâncarea de pe marginile vasului cu
ajutorul unei spatule şi împrăştiaţi-o în vas.
Mâncarea va fi mai fină, dacă folosiţi aparatul mai
mult timp.
Numai pentru uz personal!
CUM SE ADUC ALIMENTELE ÎN
STARE LICHIDĂ
Cu lama
• Puneţi alimentele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
750ml de pe vas.
• Apăsaţi butonul (1) pentru a porni apartul şi daţi-i
drumul pentru a-l opri.
GORENJE
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE
BLENDER
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
Cu ataşamentul pentru amestecare (7)
• Puneţi ingredientele în vas. Nu depăşiţi marcajul de
750ml de pe vas.
12
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PL
• Jakiejkolwiek ingerencji, która nie należy do
procedury czyszczenia czy konserwacji, może
dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
• Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla
elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
• Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający
nie zwisał z blatu roboczego i aby był niedostępny
dla dzieci.
• Elektryczny kabel przyłączający nie powinien
znajdować się w pobliżu, bądź dotykać rozgrzanych
części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
• W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub
wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby
zapobiec wypadkowi, części te powinien wymienić
jedynie upoważniony pracownik serwisu.
• Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby
używać jedynie tych akcesoriów lub części
zamiennych, które przeznaczone są dla danego
urządzenia.
• Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie
sprawdzana, testuje się je również ze względu na
praktyczność użytkowania i poręczność samych
urządzeń.
• Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie,
ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
• Noża nigdy nie należy używać poza misą.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
Przycisk start
Silnik
Pokrywa misy
Misa
Nó
Podstawa antypolizgowa
Przystawka do ubijania
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
• W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją
obsługi, producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
• Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i
mocy, znajdujące się na tabliczce znamionowej,
odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej
w Państwa domu.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
• Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia
należy odłączyć dopływ energii elektrycznej.
Urządzenie musi być wyłączone również podczas
każdego czyszczenia.
• Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa
ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim
wypadku należy bezzwłocznie zawiadomić
upoważniony serwis naprawczy.
• Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie
uległo całkowitemu zatrzymaniu.
13
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie
pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
• Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)
Urządzenie to oznaczono zgodnie z
europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych
urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta
określa ramy obowiązującego w całej Unii
Europejskiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urządzeń.
UBIJANIE PIANY
Z pomocą tarczy do ubijania (7)
• Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć
oznaczonej na misie pojemności 750ml.
• Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i
zwolnić w celu zakończenia działania.
KONSERWACJA
• Aby nie uszkodzić noży, nie należy rozdrabniać
bardzo twardych produktów spożywczych (twarda
czekolada, cukier w kostkach, lód itp.).
• Z nożem należy obchodzić się bardzo ostrożnie,
ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
• Urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej.
• Misę oraz pokrywę misy umyć w zmywarce lub
ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka
myjącego, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć
• Nie stosować środków czyszczących z zawartością
chloru (wybielaczy).
• Nigdy nie stawiać silnika (1) w wodzie lub myć go
pod bieżącą wodą. Należy go wytrzeć lekko wilgotną
ściereczką.
PIERWSZE UŻYTKOWANIE
URZĄDZENIA
1. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA
Po wyłączeniu urządzenia:
• Misę należy postawić na podstawie.
• Nóż lub tarczę do ubijania należy umieścić na
wałku bądź osi misy, nóż trzymając przy tym za jego
plastikową część.
• Na misie należy umieścić pokrywę misy .
• Na pokrywie misy należy umieścić silnik .
• Aby zdemontować urządzenie do umycia należy w
pierwszej kolejności wyłączyć silnik, a następnie
powtorzyć powyżej opisane czynności w odwrotnej
kolejności.
2. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
• Przed pierwszym użytkowaniem misę oraz pokrywę
misy należy umyć w zmywarce lub ręcznie za
pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a
następnie dokładnie opłukać i osuszyć.
• Ponownie należy zestawić te części urządzenia.
PRZECHOWYWANIE
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem, elektryczny
kabel przyłączeniowy należy zwinąć i zamocować
przy pokrywie szklanej misy.
• Jeżeli zamierza się rozdrobnioną w misie żywność
przechowywać w lodówce, szklaną misę można
przykryć pokrywką.
Środowisko
• UWAGA: Urządzenie nie powinno działać bez
przerwy dłużej niż 20 sekund. Nigdy nie włączaj
urządzenia gdy jest puste.
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
czystego środowiska.
ROZDRABNIANIE
Z pomocą noża :
• Składniki należy włożyć do misy. Należy uważać,
aby nie przekroczyć oznaczonej na misie
pojemności 750ml.
• Aby urządzenie drobno i równomiernie rozdrabniało,
należy w jednakowych odstępach czasu przyciskać
przycisk (1). Od czasu do czasu za pomocą
drewnianej łyżki należy przemieszać rozdrabnianą
żywność i równomiernie rozprowadzić ją w misie.
To, jak drobno zmielona zostanie żywność, zależy od
czasu trwania rozdrabniania.
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów
z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
centrum, należy zwrócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
MIKSOWANIE
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Gwarancja i serwis naprawczy
Z pomocą noża
• Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć
oznaczonej na misie pojemności 750ml.
• Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i
zwolnić w celu zakończenia działania.
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
14
NÁVOD K OBSLUZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CS
• Nikdy nevkládejte přístroj, síťový kabel nebo
zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
• Nikdy nenechávejte síťový kabel viset v dosahu dětí.
• Síťový kabel se nikdy nesmí ocitnout v blízkosti nebo
ve styku s horkými součástmi přístroje, v blízkosti
zdroje tepla, ani se nesmí odkládat na ostré
předměty.
• Pokud se síťový kabel nebo zástrčka poškodí,
přístroj nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu,
musí autorizovaný servis provést výměnu těchto
součástí.
• V zájmu své bezpečnosti používejte pouze
příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš
přístroj určeny.
• Všechny přístroje podléhají přísné kontrole kvality.
Přístroje jsou náhodně vybírány k provedení
praktických uživatelských testů, které zohledňují
různé možnosti použití.
• S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
• Břit nikdy nepoužívejte mimo misku.
• Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a
duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem
manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte
na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
• Hladina hluku: Lc < 72 dB [A]
Spínač (pulzní)
Motorový blok
Ochranný kryt
Miska
Břit
Protiskluzová podložka
Nástavec ke šlehání
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte
tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné
pozdější použití; při každém použití v rozporu s
těmito pokyny zaniká jakákoliv odpovědnost
výrobce.
• Ověřte, zda je napětí vašeho přístroje shodné se
síťovým napětím elektrické zásuvky.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití v
interiérech.
• Přístroj vždy vypojte ze sítě po použití a při jeho
čištění.
• Přístroj vypojujte ze sítě před vkládáním nebo
vyjímáním jeho součástí.
• Přístroj nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje nebo
pokud byl poškozen. V takovém případě se obraťte
na autorizovaný servis.
• Neotevírejte víko, dokud se břit nezastaví.
• Každý zásah do přístroje, kromě úkonů běžného
čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí
provést autorizovaný servis.
15
ÚDRŽBA
Tento přístroj vyhovuje evropské směrnici
2002/96/ES o odpadech z elektrických a
elektronických zařízení (WEEE). Tato směrnice
je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a
recyklaci odpadů z elektrických a elektronických
zařízení.
PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE
SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE
Zařízení je vypojeno ze sítě.
• Položte misku na podložku.
• Nasaďte břit nebo nástavec ke šlehání na hřídel v
misce, přičemž je držte za plastovou část.
• Nasaďte na misku víčko misky.
• Na víčko misky uložte blok motoru.
• Při demontáži nejprve odpojte motorový blok a
proveďte stejný postup v opačném pořadí.
• Ostrost břitů je nutno udržovat tak, že nebudete
zpracovávat tvrdé potraviny (křupavá čokoláda,
kostkový cukr atd.)
• S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
• Vypojte přístroj ze sítě.
• Umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve
vodě s čisticím prostředkem. Opláchněte a důkladně
osušte.
• Nepoužívejte přípravky s chlorem (typu bělidel)
• Nikdy nevkládejte motorový blok (1) do vody ani pod
tekoucí vodu. Očistěte jej utřením lehce navlhčenou
utěrkou.
SKLADOVÁNÍ
• Po použití je nutno svinout síťový kabel a upevnit jej
přísavným úchytem.
• Potřebujete-li hotový pokrm uskladnit v lednici,
nechte jej v misce (3) a nasaďte na ni víko (4).
POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Životní prostředí
• Před prvním použitím umyjte misku s příslušenstvím
v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem.
• Opláchněte a důkladně osušte.
• Přístroj znovu sestavte.
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí
• Upozornění: Nepoužívejte zpracovat více než 20
sekund bez přerušení. Nechte přístroj
vychladnout na pokojovou teplotu, než budete
pokračovat.
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko
péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi
(telefonní číslo střediska najdete v letáčku s
celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele
výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department
of Gorenje Domestic Appliances.
SEKÁNÍ
S břitem:
• Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 750ml vyznačenou na misce.
• K dosažení jemně a dokonale namleté potraviny
používejte spínač přerušovaně. Během přípravy
oddělujte potravinu v pravidelných intervalech a
rozložte ji stěrkou po celé misce.
• Jemnost finální potraviny závisí na tom, jak dlouho je
přístroj v provozu.
Jen pro osobní užití!
MIXOVÁNÍ
S břitem
• Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 750ml vyznačenou na misce.
• Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po
uvolnění spínače se přístroj zastaví.
GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO
PÔŽITKU PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA
MÍCHÁNÍ
S nástavcem ke šlehání
• Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy
přesáhnout rysku 750ml vyznačenou na misce.
• Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po
uvolnění spínače se přístroj zastaví.
Právo na změny bez upozornění vyhrazeno.
16
NÁVOD NA OBSLUHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SK
• Nikdy nenechávajte visieť sieťový kábel na dosah
ruky malých detí.
• Sieťový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti
• alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia,
blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
• Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená,
zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných
rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená
autorizovaným servisom.
• Pre vašu bezpečnosť používajte len
príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú určené
pre vaše zariadenie.
• Všetky zariadenia sú podriadené prísnej
kvalitatívnej kontrole. Vykonané užívateľské testy
sú vykonané na náhodne vybratých zariadeniach,
ktoré testujú možnosti používania.
• S čepeľou zaobchádzajte veľmi opatrne: Je
extrémne ostrá.
• Nikdy nepoužívajte čepeľ mimo misky.
• Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
kábel alebo iné súčiastky poškodené. Toto
zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí),
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo
mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dozoromalebo im nebolo vysvetlené používanie
tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
nehrali so zariadením.
• Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 72 dB(A)
Tlačidlo zapnutia
Jednotka motora
Kryt misky
Miska
Čepeľ
Protišmyková podložka
Príslušenstvo na šľahanie
Dôležité bezpečnostné upozornenia
• Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho
pre prípad budúceho použitia: každé použitie v
rozpore s pokynmi v návode spôsobí stratu
záruky.
• Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je
zhodné s napájacím napätím zariadenia.
• Toto zariadenie je určené len na domáce použitie,
v interiéri.
• Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.
• Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva
vždy odpojte zariadenie od siete.
• Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne
alebo ak bolo poškodené. Ak nastane táto
situácia, obráťte sa na predajcu alebo servis.
• Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepeľ.
• Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a
údržby musí vykonať autorizovaný servis.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie, sieťový kábel
alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
17
• Po stlačení tlačidla spustenia spustíte zariadenie,
uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.
Toto zariadenie je označené podľa Európskej
smernice 2002/96/EC o Likvidácii starých
elektrických a elektronických zariadení
(WEEE). Táto smernica je rámcom Európskej
platnosti pre návratnosť a recykláciu starých
elektrických a elektronických
zariadení.
ÚDRŽBA
• Chráňte hrany čepelí, nespracúvajte tvrdé
pokrmy (chrumkavú čokoládu, kockový cukor,
atď.)
• Pri manipulácii s čepeľou buďte opatrní: Je veľmi
ostrá.
• Odpojte zariadenie.
• Misku s príslušenstvom umyte v umývačke riadu
alebo vo vode s čistiacim prostriedkom.
Opláchnite a poriadne osušte.
• Nepoužívajte chlórové prostriedky.
• Jednotku motora (1) nikdy neumiestňujte do vody
alebo pod tečúcu vodu. Utrite ju navlhčenou
tkaninou.
PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE
A ROZOBRATIE ZARIADENIA
Keď je zariadenie odpojené
•
•
•
•
•
Misku umiestnite na podložku.
Čepeľ alebo šľahacie príslušenstvo umiestnite na
hriadeľ v miske.
Na vrch misky umiestnite kryt misky .
Jednotku motora umiestnite na kryt misky.
Na rozobratie najskôr odpojte jednotku motora a
potom ďalšie časti v opačnom poradí.
SKLADOVANIE
• Po použití namotajte sieťový kábel a zatvorte
priestor s prísavným držiakom.
• Kryt môžete umiestniť na misku pre skladovanie
pokrmu v chladničke.
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
• Pred prvým použitím umyte misku s
príslušenstvom v umývačke riadu alebo vo vode
s čistiacim prostriedkom.
• Opláchnite a poriadne osušte.
• Znova poskladajte.
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
• Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič viac ako
20 sekúnd bez prerušenia. Spotrebič nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu, než budete
pokračovať.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
problém, sa spojte so strediskom pre
starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej
krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste).
Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
oddelenie spoločnosti Gorenje domáce
spotrebiče.
SEKANIE
S čepeľou:
• Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 750ml na miske.
• Na dosiahnutie dokonale posekaného mäsa,
stlačte tlačidlo zapnutia v intervaloch. Počas
prípravy, oddeľte pokrm v pravidelných častiach
a rozmiestnite po celej miske pomocou lopatky.
Výsledok bude závisieť na tom, ako dlho pracuje
zariadenie.
Len pre použitie v domácnosti!
MIEŠANIE
S príslušenstvom na šľahanie
• Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 750ml na miske.
• Po stlačení tlačidla spustenia spustíte zariadenie,
uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
TEKUTINY
S čepeľou
• Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite
označenie 750ml na miske.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
18
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UK
• Ніколи не занурюйте прилад, шнур живлення або
штепсель у воду або іншу рідину.
• Стежте за тим, щоб шнур живлення був
недоступним для дітей.
• Шнур живлення не повинен бути у безпосередній
близькості або торкатися деталей Вашого
приладу, що нагріваються, близько від джерела
тепла, або торкатися гострих країв.
• Якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені,
не користуйтеся приладом. Щоб уникнути
травмування, їх заміну або ремонт має
виконувати уповноважений сервісний центр.
• Для Вашої особистої безпеки користуйтеся тільки
тими аксесуарами та деталями, які відповідають
Вашому приладу.
• Усі прилади підлягають суворому контролю щодо
їх якості. Практичні тести проводяться на
приладах, що обираються навмання.
• Обережно поводьтеся із лезом: воно
надзвичайно гостре.
• Ніколи не користуйтеся лезом поза чашею.
• Рівень шуму: Lc < 72 дБ (A)
1. Вимикач
2. Основний блок
3. Маленька чаша
4. Чаша
5. Лезо
6. Підставка, що запобігає ковзанню
7. Вінчик для збивання
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Уважно прочитайте дані інструкції перед першим
користуванням приладом, і збережіть їх для
подальшого користування: будь-яке порушення
даних інструкцій скасовує дії гарантій.
• Переконайтеся, що рівень напруги, зазначений
на Вашому приладі відповідає рівню напруги у
електромережі Вашого помешкання.
• Ваш прилад призначений тільки для
використання у домашньому господарстві, і
тільки у приміщенні.
• Відключайте прилад від електромережі після
завершення роботи та під час чищення.
• Відключайте прилад від електромережі перед
тим, як установити або зняти аксесуари.
• Не користуйтеся приладом, якщо в його роботі
виникли певні проблеми, або, якщо він
пошкоджений. Якщо це сталося, зверніться до
відповідного сервісного центру.
• Не відкривайте його до повної зупинки лез.
• Будь-яке втручання у роботу приладу, крім
звичайного чищення та догляду, дозволяється
виконувати тільки фахівцям сервісного центру.
Цей прилад має маркування відповідно
вимогам Європейської Директиви 2002/96/EC
про електричні та електронні прилади, що
відпрацювали свій термін (WEEE). У цій
директиві наведені правила, що діють на усій
території ЄС щодо прийому та утилізації
старих приладів.
ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
19
•
СКЛАДАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ
ПРИЛАДУ
Прилад треба відключити від електромережі.
• Помістіть лезо (4) або приладдя для збивання (7)
на вісь у чаші, тримаючи його за пластикову
частину.
• Помістіть маленьку чашу (3) на верхню частину
скляної чаші.
• Установіть основний блок (2) на верхню частину
маленької чаші.
• Щоб розібрати прилад, спочатку відключіть
основний блок від електромережі, а потім
виконайте усі дії, що описані вище, у зворотному
порядку.
ДОГЛЯД
•
•
•
•
•
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ
•
•
•
•
Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку
(2), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити
прилад.
•
Перед першим користуванням помийте чашу у
посудомийній машині або під проточною водою із
засобом для миття посуду.
Ополосніть та ретельно висушіть.
Складіть прилад.
ЗБЕРІГАННЯ
•
•
Попередження: не користуйтеся приладом
більше, ніж 20 секунд без перерви. Прилад
повинен охолонути до кімнатної
температури, перед тим як Ви продовжите
використання.
Щоб захистити гострі краї лез не подрібнюйте
тверді продукти (шоколад-грильяж, цукоррафінад, тощо).
Будьте обережні, коли торкаетесь леза: воно
дуже гостре.
Відключайте прилад від електромережі.
Мийте деталі чаші у посудомийній машині, або у
проточній воді із засобом для миття посуду.
Ополосніть та ретельно висушіть.
Не користуйтеся засобами, що містять хлорин
(підбілювачі).
Ніколи не занурюйте основний блок (1) у воду, не
мийте його під проточною водою. Протирайте
його трохи вологою ганчіркою.
Після користування, складіть шнур живлення і
зберігайте його у сухому місці.
Кришкою (5A) можна закрити чашу (5), щоб
зберігати продукти у холодильнику.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
ШАТКУВАННЯ
За допомогою леза (5):
• Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
750 мл на чаші.
• Щоб досягти належного та однорідного
подрібнення, натискайте кнопку (1) з
пульсаціями. Поділяйте процес подрібнення на
рівні інтервали і перемішуйте інгредієнти у чаші
за допомогою лопатки. Якість кінцевого продукту
буде залежати від того, як довго Ви
працюватиме з приладом.
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування
компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ СУМІШЕЙ
Для використання тільки в домашньому
господарстві
За допомогою леза (5)
• Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
750 мл на чаші.
• Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку
(1), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити
прилад.
GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
ПЕРЕМІШУВАННЯ
За допомогою приладдя для збивання (7)
• Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість
інгредієнтів не повинна перевищувати позначку
750 мл на чаші.
Ми залишаємо за собою право на будь-які
зміни!
20
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Переключатель режимов работы
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(импульсный)
Блок питания
Безопасность крышкой
Шар
Лезвия для измельчения
Резиновое кольцо
Взбивая инструмент
•
•
•
•
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
Внимательно прочитайте инструкцию перед
первым использованием прибора.
Обязательно сохраните инструкцию и при
передаче прибора новому владельцу не
забудьте передать также инструкцию.
Производитель не несет ответственность в
случае несоблюдения инструкции по
эксплуатации.
Перед подключением необходимо
проверить, совпадает ли напряжение,
указанное в заводской табличке, с
фактическими параметрами сети.
Прибор предназначен для использования в
домашнем хозяйстве, в помещении.
После завершения работы и перед очисткой
выключите прибор и выньте вилку из
розетки.
Выключите прибор и выньте вилку из розетки
перед установкой и отсоединением любых
деталей.
Не используйте прибор, если он
неправильно работает или поврежден.
•
•
•
•
•
•
•
21
RUS
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Не открывайте крышку до полной остановки
ножа.
Любые работы, кроме очистки и ухода,
выполняются специалистом авторизованного
сервисного центра.
Запрещается погружать прибор,
присоединительный кабель и вилку кабеля в
воду и другие жидкости!
Следите, чтобы присоединительный кабель
не свисал с рабочей поверхности и не был
доступен для детей.
Следите, чтобы присоединительный кабель
не располагался поблизости и не касался
горячих поверхностей. Кабель должен
располагаться свободно, не должен быть
зажат и попадать на острые края.
Запрещается пользоваться прибором, если
поврежден присоединительный кабель,
вилка и другие части прибора. Для замены
обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Используйте только оригинальные
аксессуары и запчасти.
Все приборы проходят строгий контроль
качества, также осуществляются испытания
на удобство использования.
Будьте очень осторожны при обращении с
ножом: режущие кромки очень острые!
Используйте нож только в чаше.
Прибор соответствует всем предписанным в
области безопасности стандартам, но
•
Степень измельчения зависит от
продолжительности работы.
несмотря на это использование прибора
людьми с ограниченными физическими,
двигательными и психическими
способностями, а также людьми, не
имеющими достаточного опыта или знаний
для его использования, допускается только
под присмотром. Данные рекомендации
также распространяются на детей. Держите
детей под присмотром, чтобы они не играли
с прибором.
Уровень шума: Lc < 72 дБ (A)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ
С использованием ножа (5)
• Поместите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 750 мл на чаше.
• Для начала перемешивания нажмите кнопку
«Старт», для остановки отпустите кнопку.
ВЗБИВАНИЕ
С использованием диска для взбивания (7)
• Поместите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 750 мл на чаше.
• Для начала перемешивания нажмите кнопку
«Старт», для остановки отпустите кнопку.
Данный прибор маркирован в соответствии с
Европейской директивой 2002/96/ЕС по обращению
с отходами от электрического и электронного
оборудования (WEEE). Данная директива
определяет требования по сбору и утилизации
отходов электрического и электронного
оборудования, действующие во всех странах ЕС.
ОЧИСТКА И УХОД
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА
•
СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА
•
Присоединительный кабель прибора не
подключен к сети.
• Установите в чашу нож (5) или диск для
взбивания (7), придерживая за пластиковую
часть.
• Накройте чашу крышкой (4).
• На крышку (3) установите электромотор (2).
• Прежде чем разобрать прибор, выньте вилку
из розетки. Разборка производится в
обратном порядке.
•
•
•
•
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
•
•
•
Для защиты кромки ножа не измельчайте
твердые продукты (например, твердый
шоколад, кусковой сахар и т. д.).
Будьте очень осторожны при обращении с
ножом: режущие кромки очень острые!
Выньте вилку из розетки.
Вымойте чашу и ее принадлежности в
посудомоечной машине или вручную с
использованием мягкого моющего средства.
Хорошо сполосните и высушите.
Не используйте хлорсодержащие средства
(отбеливатели).
Запрещается погружать электромотор в
воду, а также мыть под струей воды!
Протирайте электромотор влажной тряпкой.
ХРАНЕНИЕ
Перед первым использованием вымойте
чашу и ее принадлежности в посудомоечной
машине или вручную с использованием
мягкого моющего средства.
Хорошо сполосните и высушите.
Соберите детали чаши.
•
•
После использования смотайте кабель и
прикройте крышкой (3).
Крышку для хранения (8) можно
использовать, чтобы накрыть измельченные
продукты и хранить их в холодильнике.
Защита окружающей среды
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте прибор
непрерывно более 20 секунд. Дайте прибору
остыть до комнатной температуры и
продолжайте работу.
После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте
его в специализированный пункт для
дальнейшей утилизации. Этим вы поможете
защитить окружающую среду.
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
С использованием ножа (5)
• Положите продукты в чашу. Не превышайте
отметку 750 мл на чаше.
• Для получения оптимального результата
нажимайте кнопку «Старт» в импульсном
режиме. Если продукты прилипли к стенкам,
снимите их лопаткой и равномерно
распределите в чаше.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации
или в случае возникновения проблем обратитесь
в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в вашу местную
торговую организацию Gorenje или в отдел
22
поддержки покупателей компании Gorenje
Domestic Appliances.д
Адреса и телефоны авторизованных сервисных
центров размещены в брошюре «Гарантийные
обязательства» или в гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!
CHO1
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ
ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!
23
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BG
• Не поставяйте основата на уреда, кабела или
щепсъла във вода или друга течност.
• Не позволявайте кабела и щепсъла да бъде
достъпен за деца.
• При работа внимавайте кабела да не се оплете и
да не се докосва до горещи повърхности.
• Не използвайте уреда, когато е повреден кабела
или щепсъла или ако уреда е в неизправност,
или ако е изпускан или повреден. Обърнете се
към оторизиран и квалифициран сервиз за
установяване на дефект, подмяна на частта или
ремонт на уреда.
• Използване на приставки различни от тези в
комплекта не е препоръчително, тъй като може
да предивзвика електрически удар или огън,
което да нарани човека, който работи с
комбайна.
• Внимателно работете с ножва за рязане: много е
остър.
• Никога не използвайте ножа извън купа.
• Този уред не е предназначен за ползване от
хора (включително деца) с намалени физически
усещания или умствени недъзи или без опит и
познания, ако са оставени без наблюдение и не
са инструктирани от страна на отговарящо за
тяхната безопасност лице относно начина на
използване на уреда. Наглеждайте децата, за да
не си играят с уреда.
• Ниво на шума: Lc< 72 dB[A]
Оперативен бутон (Пуслов бутон)
Ниво на мощност
Защитен капак
Купа
Нож за рязане
Гумено уплътнение
Приставка за разбиване
ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Прочетете цялата инструкция преди да
използвате уреда. Препоръчително е да
съхранявате тези инструкции на сигурно място и
при необходимост да ги използвате за в бъдеще.
• Волтажа на елетрическата мрежа трябва да
отговаря на волтажа посочен на долната страна
на уреда.
• Уредът е предназначен за домашна употреба, не
използвайте навън.
• Винаги изключвайте уреда, след като
приключите работа с него и преди да го
почистите.
• Изключвайте уреда от захранването, когато
сваляте приставките и частите му.
• Не използвайте уреда, когато е повреден и не
работи правилно. В такъв случай се обърнете
към оторизирания сервиз.
• Не отваряйте капака, докато не спре въртенето
на ножа.
• Всички ремонти и поправки трябва да се
извършват само от оторизран сервизен техник.
Не правете това сами.
24
• Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
750 мл.
• Натиснете бутон (2), за да започнете и го
отпуснете, за да спрете.
Уредът е обозначен съгласно Европейска
директива 2002/96/EC, касаеща излязло от
употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава
основните принципи, валидни в Европа, за
връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно
оборудване.
ПОДДРЪЖКА
• За да предпазите ъглите на ножа, не
обработвайте твърди храни (шоколад, кубчета
захар, др.)
• Работете с повишено внимание, ножовете са
остри.
• Изключете уреда от захранването.
• Почистете купата (разглобена) в съдомиална или
с вода и препарат за почистване. Изплакнете и
подсушете добре.
• Не изпозлвайте хлорирани препарати (белина).
• Никога не мокрете мотора (2) с вода и не го
почиствайте под течаща вода.Почистете
внимателно с влажна кърпа.
КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА
ПЪРВИ ПЪТ
СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА
Уреда трябв ад абъде изключен от мрежата.
• Поствете купата на поставката.
• Поставете ножа или приставката за разбиване на
държача в купата, като ги държите за пластмасовата
част.
• Поставете малката чаша върху купата.
• Поставете мотора върху малката чаша.
• За да разглобите уреда, първо извадете мотора
и махнете частите в обратен ред.
СЪХРАНЕНИЕ
• След употреба, навийте кабела и съхранявайте
на сугурно място.
• Капака (3) може да бъде съхраняван върху
купата (4).
УПОТРЕБА
• Преди първа употреба, почистете купата
(разглобена) в съдомиална или с вода и
препарат за почистване. Изплакнете и
подсушете добре.
• Сглобете.
Опазване на околната среда
• Забележка: Да не се обработват повече от 20
секунди без прекъсване. Оставете уреда да
изстине до стайна температура, преди да
продължи обработката.
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда
РЯЗАНЕ
Гаранция и сервизно обслужване
С ножа за рязане :
• Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
750 мл.
• За да постигнете по-фина консистенция и
смесване на продуктите, натиснете пулсовия
бутон. По време на работа, разбърквайте
съставките в купата с помощта на шпатула. За
по-фина консистенция, използвайте уреда за подълго време.
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
ПРИГОТВЯНЕ НА СОК
С ножа за рязане
• Поставете съставките в купата. Никога не
препълвайте купата повече от маркировката за
750 мл.
• Натиснете бутон (2), за да започнете и го
отпуснете, за да спрете.
GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ
ЧАСОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УРЕДИТЕ.
Запазваме си правата за извършване на
модификации !
ПАСИРАНЕ
С приставката за разбъркване
25
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Start gomb
Motor egység
Kis fedél
Üvegtál
Penge
Fedél
Keverő toldalék
HU
tápkábelt.
• A tápkábelt ne vezesse éles, vagy forró
felületeken, vagy azok közelében.
• Ha a tápkábel és a villásdugó károsodott, ne
használja a készüléket. A kockázatok elkerülése
érdekében cseréltesse ki a márkaszervizben a
hibás elemet.
• Saját biztonsága érdekében csak a készüléknek
megfelelő kiegészítőket és pótalkatrészeket
használjon.
• Minden készülék szigorú minőségellenőrzési
eljáráson esik át. A gyakorlati tesz során
alkalmazott készülékeket véletlenszerűen választja
ki a gyártó, ezzel magyarázhatók a bontatlan
csomagolás alatt lévő készüléken látható
használati nyomok.
• Soha ne használjuk a pengét a tálon kívül!
• A pengét csak az üvegtálban használja!
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A
készülék működtetésében járatlan személyek,
gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet
nélkül soha ne használják a készüléket.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a
készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a
készüléket felügyelet nélkül.
• Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A berendezés használatba vétele előtt olvassa el
az összes utasítást. Javasoljuk, hogy a jelen
utasításokat tartsa biztonságos helyen a későbbi
használathoz: a nem megfelelő használatból
adódó károkért a gyártó nem vállal garanciát.
• Ellenőrizze, hogy a készülékre nyomtatott címke
alapján a készülék használható-e az adott
hálózatban.
• A készüléket háztartási felhasználásra, beltéri
használatra tervezték.
• Ha befejezte a munkát a készülékkel, illetve a
tisztítás során mindig húzza ki a tápkábelt.
• Az alkatrészek felszerelése és leszerelése előtt
mindig húzza ki a tápkábelt.
• Ne használja a készüléket, ha annak működése
nem megfelelő. Lépjen kapcsolatba egy
márkaszervizzel.
• Csak a penge megállása után nyissa ki a fedelet.
• A felhasználó által végezhető karbantartási és
tisztítási munkákon kívül, minden egyéb esetben a
márkaszervizzel kell kapcsolatba lépni.
• Soha ne mártsa a tápkábelt, vagy villásdugót
vízbe, illetve egyéb folyadékba.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érhessék el a
26
• Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl
a tál 750 ml jelölését.
• Nyomja meg a gombot a művelet indításához,
majd engedje el a program végén.
A berendezés az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékairól (WEEE) szóló
2002/96/EK Európai Irányelvnek megfelelő
jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv
európaszerte az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékainak visszaváltására és
újrahasznosítására vonatkozik.
KARBANTARTÁS
A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS ÉS
SZÉTSZERELÉSE
Ne csatlakoztassa a tápkábelt.
• Helyezze a tálat a lapra.
• Illessze a pengét vagy a keverő toldalékot a tál orsójára
a műanyag résznél fogva.
• Helyezze a kis fedelet a tál tetejére.
• Helyezze a motor egységet a a fedélre.
• Szétszereléskor először a motor egységet húzza
le, majd kövesse a lépéseket fordított sorrendben.
• A pengék élének védelmében ne használjon
kemény ételt a készülékben (ropogós csokoládé,
kockacukor, stb.)
• Körültekintően dolgozzon a pengével: nagyon éles.
• Húzza ki a tápkábelt.
• Mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a
tálat. Hagyja megszáradni.
• Ne használjon klórtartalmú tisztítószert
• A motor egységet (1) soha ne merítse vízbe, vagy
tartsa folyóvíz alá. Nedves ruhával törölje át.
TÁROLÁS
• Használat után tekerje fel a tápkábelt.
• Helyezze a fedelet a tálra ha annak tartalmát a
hűtőszekrényben kívánja tárolni.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Környezetvédelem
• Az első használat előtt mosogatógépben vagy a
mosogatóban mossa el a tálat.
• Hagyja megszáradni.
• Szerelje össze.
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez.
Jótállás és szerviz
• Figyelem! Ne használja folyamatosan 20
másodpercnél hosszabb ideig. Hagyja lehülni
szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból
használni kezdi.
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
APRÍTÁS
Pengével:
• Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl
a tál 750 ml jelölését.
• A finom és konzisztens darálás érdekében
szakaszosan nyomja meg a gombot. A művelet
közben rendszeresen válogassa szét az
összetevőket és terítse el a tálban egy lapáttal.
• A végtermék finomsága függ attól, hogy mennyi
ideig működtette a készüléket.
Csak személyes használatra!
FOLYÓSÍTÁS
Pengével
• Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl
a tál 750 ml jelölését.
• Nyomja meg a gombot a művelet indításához,
majd engedje el a program végén.
A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ
KEVERÉS
A modositas jogat fenntartjuk!
A keverő toldalékkal
27
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
МК
• Било каква интервенција од страна на
купувачите, покрај чистењето и одржувањето, не
се препорачува, бидејќи тоа е надлежност на
овластениот сервис.
• Никогаш не го ставајте апаратот, кабелот или
приклучокот во вода или друга течност.
• Никогаш не дозволувајте кабелот да дојде во
контакт со деца.
• Kабелот никогаш не смее да биде во близина
или во контакт со загреаните делови на
апаратот, односно во близина на извор на
топлина и на крај,не смее да дојде во контакт со
остри предмети.
• Доколку кабелот или приклучокот е
оштетен,апаратот не смее да се користи. За да
се избегне било каков ризик, кабелот и
приклучокот мора да бидат прегледани и
поправени во овластениот сервис.
• За ваша сигурност, користете ги само деловите и
опремата кои доаѓаат заедно со апаратот.
• Внимателно ракувајте со ножевите : Eкстремно
се остри.
• Не ги користете ножевите за употреба надвор од
стаклениот сад..
• Oвој апарат не е наменет за лица (вклучувајќи ги
и децата) со намалени физички или ментални
способности ниту за лица кои немаат доволно
искуство и знаење, единствено ако лицето
одговорно за нивната сигурност даде дозвола
или ги обучила за користење на овој апарат.
Потребно е малите деца да бидат надгледувани
за да неможат да си играат со апаратот.
Копче за старт
Mоторна единица
Мал сад
Стаклен сад
Ножеви
Подлога против лизгање
Пластичен додаток за мешање
ВАЖНИ СИГУРНОСНИ УПАТСТВА
• Внимателно прочитајте ги упатствата за
употреба пред да го вклучите вашиот апарат, се
препорачува истите и да ги зачувате.
• Секое користење кое не е во согласност со овие
упатства не повлекува со себе никаква
одговорност.
• Проверете дали вашиот апарат e усогласен со
електричната мрежа во вашиот дом.
• Вашиот апарат е наменет исклучиво за
користење во домаќинствата,никако за
професионална употреба.
• Исклучувајте го вашиот апарат веднаш по
завршување на работата, и кога го чистите.
• Исклучете го апаратот пред поставување или
вадење на помошните делови.
• Не го користете апаратот доколку не работи
правилно, односно доколку е оштетен. Во такви
случаеви, ве замолуваме да го контактирате
овластениот сервис.
• Не го отварајте апаратот се додека ножевите не
престанат да се вртат.
28
• Поставете ги состојките во стаклениот сад. Не
пречекорувајте повеќе од 750ml, означено на
садот.
• Притиснете го копчето (1) за вклучување на
уредот и пуштете го за стопирање на истиот.
• Ниво на бучава: Lc < 72 dB (A)
АКО ПО ПРВ ПАТ ГО КОРИСТИТЕ
ВАШИОТ АПАРАТ
СКЛОПУВАЊЕ И РАСКЛОПУВАЊЕ
НА АПАРАТОТ
ЧИСТЕЊЕ
• Со цел да се заштитите од острите ножеви, не
обработувајте ги тврдите состојки ( тврда
чоколада, коцки шеќер, итн.)
• Бидете многу внимателни за време на ракување
со ножевите: екстремно се остри.
• Исклучете го апаратот.
• Измијте го садот во машина за садови, или рачно
со помош на вода и средство за миење на
садови . Внимателно избришете го и оставете го
да се исуши.
• Немојте да користите средства што содржат
хлор (средства за побелување).
• Никогаш не ја поставувајте моторната единица
(2) во вода или под млаз на вода. Избришете ја
нежно со мека крпа.
Додека апаратот е исклучен.
• Поставете го стаклениот сад на подлогата
против лизгање.
• Монтирајте го ножот или пластичниот додаток на
самата осовина во садот.
• Поставете го малиот обрач на врвот од
стаклениот сад.
• Поставете ја единицата со моторот над малиот
обрач.
• При расклопувањето најпрво исклучете го
апаратот од струја, а потоа напрaвете се во
обратен редослед.
УПОТРЕБА НА ВАШИОТ АПАРАТ
• Пред првата употреба, потребно е стаклениот
сад да го измиете во машина за садови или
рачно со помош на вода и средство за чистење.
• Внимателно избришете го и оставете го да се
исуши.
• Повторно составете го.
СКЛАДИРАЊЕ
• По употребата, намотајте го приклучниот кабел и
сместете го во просторот за кој е наменет во
самиот апарат.
• Капакот (3) може да биде поставен на садот (4)
за чување на храната во фрижидер.
• ВНИМАНИЕ: Апаратот не смее да работи без
прекин повеќе од 20 секунди. Никогаш не го
користете апаратот доколку е празен.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален
домашен отпад,туку во официјална колекција
наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате
да се зачува животната средина.
СЕЦКАЊЕ
Со помош на ножеви
• Поставете ги состојките во стаклениот сад. Не
пречекорувајте повеќе од 750ml, означено на
садот.
• За да се постигне фино и константно
сецкање,притискајте го дугмето со ритам. За
време на припремата, одвојувајте ја храната во
еднакви интервали и распоредете ја во садот со
помош на лажичка.
• Резултатот со кој храната ќе биде исецкана
директно ќе зависи од тоа колку долго
работел апаратот.
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата земја
(види телефонски број во меѓународната
гаранција). Ако вашата земја нема таков центар,
контактирајте го вашиот локален дилер или
Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
домаќинство.
ПАСИРАЊЕ
Го задржуваме правото на промени!
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Со помош на ножеви
• Поставете ги состојките во стаклениот сад. Не
пречекорувајте повеќе од 750ml, означено на
садот.
• Притиснете го копчето (1) за вклучување на
уредот и пуштете го за стопирање на истиот.
GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРEБАТА
НА ВАШИОТ АПАРАТ!
Го задржуваме правото на промена!
МЕШАЊЕ
Со помош на додатокот за мешање
1206001
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement