Gorenje GDNRK5182A2 Fuld integrerbar køle-/fryseskab Brugermanual

Gorenje GDNRK5182A2 Fuld integrerbar køle-/fryseskab Brugermanual
DA
BRUGSANVISNING TIL
KØLE-/FRYSESKAB
www.gorenje.com
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat, som er
designet til at gøre din dagligdag nemmere. Der medfølger en brugsanvisning
og et separat ark med en installationsvejledning, så du nemmere kan komme i
gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen gør det hurtigt for dig at lære
apparatet at kende.
Held og lykke med dit nye apparat.
Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer
på over 0 °C. Fryseskabet anvendes til indfrysning af ferske fødevarer og
langtidsopbevaring af frosne fødevarer (i op til et år, afhængigt af typen af
fødevarer).
Registrer apparatet på vores hjemmeside med det modelnummer, der findes
på typeskiltet eller garantibeviset, og få adgang til blandt andet en detaljeret
beskrivelse af apparatet, tips til brug og fejlfinding, serviceoplysninger og
brugsvejledningen.
http://www.gorenje.com
!
i
Vigtig sikkerhedsanvisning
Generelle oplysninger og tips
Beskyttelse af miljøet
Tåler ikke maskinopvask
796042
2
INDHOLD
4 VIGTIGE NOTER OG FORHOLDSREGLER
4
5
8
9
INTRODUKTION
FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF APPARATET
MILJØBESKYTTELSE
10 ENERGISPARERÅD FOR KØLESKABE
11 INSTALLATION OG TILSLUTNING
13 BESKRIVELSE AF APPARATET
BESKRIVELSE
AF
APPARATET
14 BRUG
21 APPARATETS INDVENDIGE TILBEHØR
25 ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET
26 OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET
30 OPBEVARING AF FØDEVARER I FreshZone-SKUFFE
OPBEVARING OG
INDFRYSNING
AF FØDEVARER
31 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER
31
32
32
33
33
Indfrysningsprocedure
Vigtige advarsler om indfrysning
Opbevaring af færdigfrosne fødevarer
Opbevaringstider for frosne fødevarer
Optøning af frosne fødevarer
34 AFRIMNING AF APPARATET
35 RENGØRING AF APPARATET
AFRIMNING OG
RENGØRING AF
APPARATET
DIVERSE
37 FEJLFINDING
796042
39 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET
3
VIGTIGE NOTER OG
FORHOLDSREGLER
i
FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE
GANG
Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse
brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen
indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt
og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder
for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr,
der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis
ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer
denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at
brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt
salg af apparatet.
Brugsanvisningen dækker også modeller med NO FROSTfunktion med indbygget blæser og automatisk afrimning
(kun udvalgte modeller).
Undersøg apparatet for eventuelle skader og
uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte
den forhandler, hvor du har købt apparatet.
Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du
tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i
kølesystemet som følge af transporten.
796042
4
!
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.
Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til
gældende love og regler.
ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved
apparatet.
Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den
udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.
ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig,
at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.
Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør.
Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for
elektrisk stød!
!
!
ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde
i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af
Gorenje.
ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske
redskaber, når apparatet skal afrimes.
ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet
i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf
følgende farer.
796042
!
5
Risiko for frostskader
Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne
fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller
frostskader.
Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring med og viden om apparatet,
med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med
apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre det foregår under opsyn.
Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den
utilgængeligt for børn.
Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække
ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade
hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld
kan lukke sig inde i apparatet.
Kun til det europæiske marked
Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de
holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
796042
6
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre det foregår under opsyn.
Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud
af køle-/fryseskabe.
Advarsel vedrørende kølemiddel
796042
Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men
brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod
skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men
medfører risiko for personskade eller brand.
I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud,
trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde
en servicetekniker.
7
VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF
APPARATET
ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug
og tilsvarende som f.eks.:
– personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre
arbejdsmiljøer
– af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
– bed & breakfast
– i forbindelse med catering og på spisesteder.
i ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på
apparatets kabinet og i køkkenelementerne.
Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke
udsættes for regn eller fugt.
Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med
brændbar drivgas i apparatet.
Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal
du slukke for det på den relevante knap og trække stikket
ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer,
afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.
I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren
til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere
end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer
bruges eller flyttes til en anden fryser.
796042
8
Tekniske oplysninger på apparatet
Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret
på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om
spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og
-mængde samt oplysninger om klimaklasse.
Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du
udskifte det med det medfølgende.
MILJØBESKYTTELSE
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes
eller destrueres uden at skade miljøet.
!
Bortskaffelse af et udtjent apparat
Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt
ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.
Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:
• Afbryd apparatet fra lysnettet.
• Lad ikke børn lege med apparatet.
i ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige
kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod
forurening.
796042
Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation,
som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på
miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse
og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation
eller forretningen, hvor du har købt produktet.
9
i ENERGISPARERÅD FOR
KØLESKABE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
796042
10
Installer apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning.
Åbn ikke apparatets dør unødigt.
Kontrollér med jævne mellemrum, at der er fri luftcirkulation under
apparatet.
Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal holdes ren (se afsnittet
Rengøring af apparatet).
Udskift dørpakningen hurtigst muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
Opbevar fødevarerne i tætlukkede beholdere eller egnet emballage.
Nedkøl mad til stuetemperatur, før du anbringer den i køleskabet.
Optø frosne madvarer i køleskabet.
Hvis du vil udnytte fryseskabets kapacitet fuldt ud, kan du fjerne nogle af
skufferne som beskrevet i brugsvejledningen.
Afrim en almindelig fryser, når det indvendige islag er mellem 3 og 5 mm
tykt.
Sørg for at anbringe maden på hylderne, så luften kan cirkulere frit
indvendigt i apparatet (læs afsnittet Anbefalet placering af fødevarer i
apparatet).
Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere
ventilationshullerne eller -åbningerne.
Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du
slukke den for at spare energi.
INSTALLATION OG TILSLUTNING
VALG AF PLACERING
•
Anbring apparatet i et tørt og ventilleret rum. Apparatet fungerer korrekt,
hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af
tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet.
Klasse
SN (sub-normalt)
N (normal)
ST (subtropisk)
T (tropisk)
i
•
•
•
Temperatur
Relativ
luftfugtighed
Fra +10 °C til +32 °C
Fra +16 °C til +32 °C
Fra +16 °C til +38 °C
Fra +16 °C til +43 °C
75%
Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under
5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!
Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.
Placer aldrig apparatet tæt på apparater eller enheder, som udstråler varme,
f.eks. et komfur, et fyr, en radiator eller en vandvarmer, og udsæt det aldrig
for direkte sollys. Apparatet skal have en afstand på mindst 3 cm til et
el- eller gaskomfur og mindst 30 cm til et olie- eller fastbrændselsfyr. Hvis
afstanden mellem varmekilden og apparatet er mindre, skal der anvendes et
isoleringspanel.
Bemærk: Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m3 rum
pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i
apparatet.
•
Nederst i køkkenelementet, som apparatet skal bygges ind i, skal der være
mindst 200 cm2 fri plads for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Luften kommer ud øverst på apparatet, så åbningen må ikke tildækkes.
Manglende overholdelse af denne advarsel medfører risiko for beskadigelse
af apparatet.
796042
Bemærk:
Ved indbygning af apparater side-by-side i køkkenelementer, skal hvert apparat
indbygges i et separat køkkenelement.
Der skal tilkøbes et antidugsæt inklusive ledning til tilslutning til en stikkontakt. Der
kræves et ekstra stik, så antidugsættet kan tilsluttes.
Af sikkerhedshensyn må antidugsættet kun monteres af en autoriseret installatør!
11
TILSLUTNING AF APPARATET
•
•
Slut apparatet til lysnettet ved
hjælp af ledningen. Stikkontakten
skal være forsynet med et jordben.
Apparatets spænding og frekvens
fremgår af typeskiltet.
Apparatet skal tilsluttes lysnettet
og jordes i henhold til gældende
love og regler. Apparatet tåler
korte udsving i netspændingen,
men den må aldrig variere med
mere end +/- 6 %.
ÆNDRING AF DØRENS HÆNGSLING OG INDBYGNING AF
APPARATET I ET KØKKENSKAB
Fremgangsmåden for ændring af dørens hængsling og indbygning af apparatet
i et køkkenskab er beskrevet i de separate monteringsanvisninger, som
medfølger i posen sammen med brugsanvisningen.
796042
12
BESKRIVELSE AF APPARATET
Apparatets indretning og tilbehør afhænger af modelvarianten.
1
2
3
8
4
A
9
5
6
7
10
B 11
13
A
1
2
3
4
5
6
7
Køleskab
Kontrolpanel
LED-lys
Blæser
Glashylder
FreshZone-skuffe
VitaLight-belysning
CrispZone-skuffe med
fugtighedsstyring til
frugt og grønt
8 Lave dørhylder
9 Flaskehylde
B Fryseskab
10 Øverste indfrysningsog opbevaringsskuffe
11 Dyb SpaceBox-skuffe
til indfrysning og
opbevaring
12 Nederste
opbevaringsskuffe
13 Glashylder
796042
12
13
BRUG
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
796042
14
B C D
E
J
I
H G F
Knap til at tænde apparatet og slukke køleskabet
Afbryderknap til alarmsignal
Knap til lynkølingsfunktion
Temperaturstyring for køleskabet
Temperaturdisplay for køleskabet
Knap til at tænde fryserummet og slukke apparatet
Knap til ECO-funktion
Knap til lynfrysefunktion
Temperaturdisplay for fryseskabet
Temperaturstyring for fryseskabet
TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET
Sådan tændes apparatet: Tryk på
knappen A.
På denne model er det muligt at slukke
køleskabet, så kun fryseskabet forbliver
tændt.
- Tryk kortvarigt på knappen F for
kun at tænde for fryseskabet, eller
- tryk først kortvarigt på knappen
A for at tænde for hele apparatet.
Hold derefter knappen A inde
i 3 sekunder for at slukke for
køleskabet.
Hold knappen A inde igen for at tænde
for køleskabet igen.
Sluk apparatet: Hold knappen F inde i
3 sekunder.
Apparatet slukkes, men er stadig
spændingsførende, fordi det er sluttet
til lysnettet.
INDSTILLING AF TEMPERATUREN I APPARATET
• Apparatet er fra fabrikken indstillet til en køleskabstemperatur på 4°C og
en fryseskabstemperatur på -18°C.
• Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når
den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før
temperaturen er faldet til den indstillede værdi.
796042
i
15
Indstil temperaturen i køleskabet ved
hjælp af knapperne D:
sænke temperaturen;
øge temperaturen
• Temperaturen i køleskabet kan
indstilles fra +1°C til +9°C.
• Når en af knapperne D trykkes
ind, blinker den senest indstillede
temperatur på displayet E. Ved hvert
efterfølgende tryk på knappen øges
eller sænkes reduceres temperaturen
med én grad. Hvis en af knapperne
D holdes inde, ændres indstillingen
med to grader ad gangen.
• Tre sekunder efter sidste tryk på en
knap gemmes den seneste indstilling
af temperaturen.
• Den anbefalede temperaturindstilling
er +4 °C.
Brug knapperne J til at indstille
temperaturen i fryseskabet.
sænke temperaturen;
øge temperaturen
• Temperaturen i fryseskabet kan
indstilles fra -22°C til -14°C.
• Når en af knapperne J trykkes
ind, blinker den senest indstillede
temperatur på displayet I.
Ved hvert efterfølgende tryk på
knappen øges eller sænkes reduceres
temperaturen med én grad. Hvis en
af knapperne J holdes inde, ændres
indstillingen med to grader ad
gangen.
• Tre sekunder efter sidste tryk på en
knap gemmes den seneste indstilling
af temperaturen.
• Den anbefalede temperaturindstilling
er -18 °C.
796042
16
INTENSIV FRYSEFUNKTION (LYNFRYSEFUNKTION)
Tryk på knappen H for at slå
lynfrysefunktionen til. FF vises på
displayet I.
i
• Når lynfrysefunktionen er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt. I
denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.
796042
• Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og
24 timer inden der lægges store mængder fødevarer i apparatet.
• Hvis der vælges en anden funktion, mens lynfrysefunktionen er aktiveret,
deaktiveres lynfrysefunktionen automatisk.
• Tryk på knappen H eller en anden knap for at slå lynfrysefunktionen fra. Hvis
lynfrysefunktionen ikke slås fra manuelt, slukkes den automatisk (efter cirka to
dage), og temperaturen vender tilbage til den senest indstillede værdi.
• I tilfælde af strømafbrydelse, mens lynfrysefunktionen er slået til, genstartes
funktionen, når strømforsyningen genoprettes.
17
LYNKØLING (KØLEAFDELING)
Tryk på knappen C for at slå
lynkølefunktionen til. SC vises på
displayet E.
i
• Når lynkølefunktionen er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt.
I denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.
• Brug denne funktion før rengøring af apparatet, og inden der skal lægges store
mængder fødevarer i apparatet.
• Hvis der vælges en anden funktion, mens lynkølefunktionen er aktiveret,
deaktiveres lynkølefunktionen automatisk.
• Tryk på knappen C for at slå lynkølefunktionen fra. Hvis lynkølefunktionen ikke
slås fra manuelt, slukkes den automatisk (efter cirka 6 timer), og temperaturen
vender tilbage til den senest indstillede værdi.
• I tilfælde af strømafbrydelse mens lynkølefunktionen er slået til, genstartes
funktionen, når strømforsyningen genoprettes.
VitaLight-FUNKTION
• Aktivering af VitaLight.
Hold knapperne B og C inde i 3
sekunder. Når funktionen er slået
til, lyser LED-lyset i frugt- og
grøntskuffen.
• Slukning af VitaLight: Hold knapperne B og C inde i 3 sekunder igen.
• Mens VitaLight er slået til, er det muligt at indstille temperaturen i apparatet
og aktivere den intensive frysefunktion, uden at det påvirker VitaLightfunktionen.
• I tilfælde af strømafbrydelse genoptages VitaLight-funktionen, når
strømforsyningen genoprettes.
VitaLight bevarer fødevarernes friskhed og indhold af antioxidanter og
vitaminer. Brug kun funktionen, når det er nødvendigt, for at spare strøm.
796042
18
ALARM VED FOR HØJ TEMPERATUR
Hvis temperaturen i apparatet
er for høj, lyder der et periodisk
alarmsignal, og lyset i knappen B og
temperaturangivelserne på displayene
E og/eller I blinker.
Hvis temperaturen i køleskabet er
for høj, blinker temperaturangivelsen
på display E. Hvis temperaturen
i fryseskabet er for høj, blinker
temperaturangivelsen på display I.
• Slå alarmen fra ved at trykke på
knappen B eller en anden knap. Hvis
du trykker kortvarigt på knappen for
at slå alarmen fra, ændres apparatets
indstillinger ikke.
• Hvis alarmen ikke slås fra, lyder den i
5 minutter hver time.
• Første gang apparatet tændes, er
der en forsinkelse i aktiveringen af
alarmen på 24 timer for at forhindre
utilsigtet aktivering.
Dermed går alarmen ikke
unødvendigt i gang.
ALARM FOR ÅBEN DØR
Hvis køleskabets eller fryseskabets dør er åben i mere end 2 minutter, lyder der
en konstant alarm, og indikatoren i knappen B blinker.
• Luk døren, eller tryk på knappen B eller en anden knap for at slå alarmen fra.
• Hvis køleskabets eller fryseskabets dør holdes åben i mere end 60 sekunder,
slukkes LED-lyset automatisk.
ALARM VED STRØMSVIGT
Hvis temperaturen i apparatet er blevet for høj under et strømsvigt, lyder
alarmen for for høj temperatur, når strømmen kommer tilbage. Alarmen lyder,
og den højest mulige temperatur blinker på displayet for den afdeling, hvor
temperaturen er for høj (–14 °C på display I og 9 °C på display E.
796042
Tryk på knappen B eller en anden knap for at slå alarmen fra. Hvis du trykker
kortvarigt på knappen for at slå alarmen fra, ændres apparatets indstillinger
ikke.
19
ECO-FUNKTION
Tryk på knappen G for at slå ECOfunktionen til. Når denne funktion er
slået til, kører apparatet på de optimale
indstillinger, og disse indstillinger vises
på displayene E og I.
ECO-funktionen er ikke tidsbegrænset
og forbliver derfor slået til, indtil den
bliver slået fra.
Hvis du trykker på knapperne B, C, D,
F, H eller J, bliver funktionen slået fra.
I tilfælde af strømafbrydelse, mens
ECO-funktionen er slået til, genstartes
funktionen, når strømforsyningen
genoprettes.
BØRNESIKRING
Brug denne funktion til at undgå
utilsigtede ændringer af apparatets
indstillinger.
Slå børnesikringen til ved at holde
knappen (G) inde i 3 sekunder. LL vises
på displayet I.
Alle knapper låses, undtagen G.
Slå børnesikringen fra ved at holde
knappen (G) inde i 3 sekunder.
796042
20
APPARATETS INDVENDIGE
TILBEHØR
(* TILBEHØRET AFHÆNGER AF MODELLEN)
HYLDE
• Du kan fordele tomme hylder på
rillerne indvendigt i køleskabet efter
behov uden at skulle tage hylden ud
af køleskabet.
Du kan flytte en hylde til en anden
højde/rille blot ved at løfte den
forreste del af hylden, tage fat i den
bageste del og flytte hylden til en
højere eller lavere position. Hvis du vil
fjerne en hylde fra køleskabet, skal du
først løfte den forreste del af hylden
og derefter tage fat i den bageste del
og trække hylden ud af apparatet.
Opbevar letfordærvelige fødevarer
på den bageste del af hylden, hvor
temperaturen er lavest.
FLASKEHYLDE*
• Nogle modeller har også en
flaskehylde. Hylden er sikret, så den
ikke kan trækkes ud ved et uheld.
Den kan kun trækkes ud, når den er
tom. Løft den forreste del af hylden
let op, og træk den ud imod dig selv
for at tage den ud. Anbring
flaskeholderen, så flaskernes længde
ikke forhindrer, at døren kan lukkes
korrekt.
796042
Holderen kan maksimalt bære 9 flasker med 0,75 liter eller 13 kg i alt – se
mærkaten til højre indvendigt i køleskabet.
• Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på
tværs).
21
CrispZone – SKUFFE MED
FUGTIGHEDSSTYRING TIL FRUGT OG GRØNT
• Skuffen nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den
afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud.
• Fugtigheden i skuffen reguleres automatisk, afhængigt af typen og mængden
af fødevarer.
• Udtrækning af skuffen:
- Træk skuffen så langt ud, som
den kan komme. Løft derefter den
forreste del af skuffen, og træk den
helt ud.
KØLESKABSDØRENS INDERSIDE
Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til
opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber
og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.
796042
22
HØJDEJUSTERBAR DØRHYLDE
Indersiden af køleskabsdøren er
udstyret med forskellige hylder til
opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt
samt andre mindre genstande, tuber,
dåser osv.
Den enkelte dørhylde har en maksimal
belastning på 5 kg.
MultiBox-OPBEVARINGSBOKS*
796042
• MultiBox-opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en
stærk eller gennemtrængende lugt, f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser,
løg, smør osv.
• Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer, at maden tørrer ud, og
lugten spreder sig i apparatet.
• Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
• Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden
af dørhylden. Brug den nederste del af MultiBox opbevaringsboksen til
opbevaring af fødevarer i små pakker - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv.
23
BLÆSER*
• Blæseren, som er monteret under køleskabets loft, sørger for, at temperaturen
fordeles mere jævnt i apparatet og reducerer kondensdannelse på apparatets
indvendige flader.
Den aktiveres automatisk efter behov.
LUFTIONISATOR (IonAir)*
• Avanceret blæsersystem med dynamisk køling, som fordeler den ioniserede
luft jævnt og udligner temperaturen i hele køleskabet. Luft beriget med ekstra
negative ioner efterligner det naturlige mikroklima, som holder fødevarer friske
i længere tid. Den manglende temperaturforskel betyder endvidere, at det er
muligt at anbringe fødevarer på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
• Brug kontakten på siden af blæserkabinettet til at slå luftionisatoren til og fra.
Aktivering/deaktivering af ionisatoren
Til = I
Fra = O
Når ionisatoren er slået til, er den røde prik på knappen synlig.
796042
24
ANBEFALET PLACERING AF
FØDEVARER I APPARATET
Sektioner i køleskabsrummet:
- Øverste del: konserves, brød, vin, kager osv.
- Midterste del: mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte
retter osv.
- FreshZone-skuffe: - kød, kødprodukter, delikatesser osv.
- Frugt- og grøntskuffe: frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg,
hvidløg, tomater, kål, roer osv.
Sektioner i køleskabsdøren:
- øverste/midterste hylder i døren:
æg, smør, ost osv.
- nederste hylder i døren: drikkevarer,
dåser, flasker
i
Opbevar ikke frugt (bananer,
ananas, papaya, citrusfrugt) og
grøntsager (zucchini, aubergine,
agurk, peberfrugt, tomater og
kartofler), som er følsomme over
for lave temperaturer, i køleskabet.
PIZZA
Frysesektion:
- indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se afsnittet Indfrysning og
opbevaring af frosne fødevarer).
Følgende må ikke opbevares i fryseren: salat, æg, æbler, pærer, druer,
ferskner, yoghurt, syrnede mælkeprodukter, cremefraiche og mayonnaise.
796042
i
25
OPBEVARING AF FØDEVARER I
KØLESKABET
VIGTIGE ADVARSLER OM FØDEVAREOPBEVARING
i
Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af
apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse
af korrekt temperatur og fødevarehygiejnen generelt.
Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.
Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i
anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver
eller optager lugt og fugtighed.
Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker
eller materialer i køleskabet.
Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares
vandret i tætlukkede flasker.
Visse organiske stoffer, f.eks. flygtige olier i citron- eller
appelsinskræl, syrer i smør osv., kan forårsage skader på
køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i
længere tid.
Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller
fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af
apparatet).
Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra
apparatet i flere dage.
UNDGÅ FORURENING AF FØDEVARER
Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:
• Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af
temperaturen i apparatet.
• Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer.
Rengør tilgængelige afløbssystemer.
• Opbevar råt kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke
kommer i kontakt med andre fødevarer eller kan dryppe på andre fødevarer.
• Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme
det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben
dør for at forebygge mug i apparatet.
796042
26
OPBEVARING AF FØDEVARER
Optimal
opbevaringstemperatur (°C)
Optimalt
fugtighedsniveau
for
opbevaringen%)
Omtrentlig
opbevaringstid
Svinekød
-1 til 4
95
3 dage
Oksekød
0 til 4
95
Op til 3 uger
Lam
0 til 4
95
14 dage
Kylling
0 til 4
95
3 dage
Fisk
0 til 4
95
3-10 dage
Bløddyr
0 til 4
95
2 dage
1,5
95
16 uger
2 til 4
95
7-10 dage
Fersk modnet
oksekød
Mejeriprodukter
(yoghurt,
cremefraiche,
smør, blød ost,
smøreost osv.)
Rødbede
0
95
3 til 5 måneder
Broccoli
0
95-100
10-14 dage
Kål, frisk
0
98-100
3-6 uger
Gulerødder,
modne
0
98-100
4 til 5 måneder
Salat, vinter
0
95-100
2-3 uger
Hvidløg
0
65-70
6 til 7 måneder
Kålrabi
0
98-100
2 til 3 måneder
Rosenkål
0
90-95
3-5 uger
Kinakål
0
95-100
2 til 3 måneder
Kål, sene sorter
0
98-100
3 til 4 måneder
Gulerødder
0
95-100
2 uger
Blomkål
0
95-98
2-4 uger
Knoldselleri
0
98-100
2 til 3 måneder
Sølvbede
0
95-100
10-14 dage
Radiser
0
95-100
2-4 uger
Søde majs
0
95-98
5-8 dage
796042
FØDEVARE
27
FØDEVARE
Optimal
opbevaringstemperatur (°C)
Porrer
0
Svampe
Persille
Optimalt
fugtighedsniveau
for
opbevaringen%)
Omtrentlig
opbevaringstid
95-100
2 til 3 måneder
0
95
3-4 dage
0
95-100
2-3 dage
Pastinak
0
98-100
4 til 6 måneder
Ræddike
0
95-100
2 til 4 måneder
Peberrod
0
98-100
10 til 12 måneder
Blomkål
0 til 2
90-95
2-4 uger
Løg
0 til 2
65-70
6 til 7 måneder
Asparges
0 til 2
95-100
2-3 uger
Grønne ærter
0 til 2
95-98
1-2 uger
Grøntsager,
snittede
0 til 2
90-95
Op til 5 dage
Rosenkål
0 til 2
90-95
1-2 uger
Stikkelsbær
0 til 2
90-95
3-4 uger
Agurker
4 til 10
95
10-14 dage
Kartofler
7 til 10
90-95
Op til 9 måneder
Avocado,
umoden
7 til 10
85-95
Op til 6 uger
Peberfrugter
7 til 10
90-95
2-3 uger
Tomater
10 til 12
85-90
4-7 dage
Bønner, bælgede
< 15
40-50
6 til 10 måneder
Pærer
-3
90-95
2 til 7 måneder
Abrikoser
-1
90-95
1-3 uger
Jordbær
0
90-95
3-7 dage
Hindbær
0 til 2
90-95
2-3 dage
Solbær
0 til 2
90-95
1-4 uger
Blåbær
0 til 2
90-95
14 dage
Kirsebær
0 til 2
90-95
2-3 uger
Druer
0 til 2
85
2-8 uger
Kiwi, moden
0 til 2
90-95
1 til 3 måneder
Ferskner
0 til 2
90-95
2-4 uger
796042
28
Optimal
opbevaringstemperatur (°C)
Optimalt
fugtighedsniveau
for
opbevaringen%)
Omtrentlig
opbevaringstid
Kirsebær
0 til 2
90-95
2-3 uger
Kiwi, umoden
0 til 2
90-95
2 til 6 måneder
Nektariner
0 til 2
90-95
1-3 uger
Appelsiner
0 til 2
90-95
2-4 uger
Daddelblommer
0 til 2
90-95
2 til 3 måneder
Blommer
0 til 2
90-95
2-5 uger
Frugt, skåret
0 til 2
90-95
Op til 10 dage
Æbler
0 til 4
90-95
1 til 12 måneder
4
90-95
15 dage
4 til 7
90-95
2-4 uger
Meloner
Appelsiner
Mandariner
5 til 8
90-95
2-4 uger
Mango
10 til 13
85-95
2-3 uger
Meloner
10 til 13
85-95
1-2 uger
Ananas
10 til 13
85-95
2-4 uger
Citroner
11 til 13
90-95
2-3 uger
Vandmelon
12 til 15
85-95
1-3 uger
Bananer, modne
13 til 16
85-95
3 dage
Grapefrugt
13 til 16
90-95
1-3 uger
796042
FØDEVARE
29
OPBEVARING AF FØDEVARER I
FreshZone-SKUFFE
(Kun nogle modeller)
I FreshZone-skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et
konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre.
Skuffen forsinker udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde
sig friske i længere tid. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.
• Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af
fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
• Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende
emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.
• Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen
og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.
• Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed
ikke velegnede til at blive opbevaret i FreshZone-skuffen: ananas, avocado,
bananer, oliven, kartofler, aubergine, agurk, bønner, peberfrugt, meloner,
vandmelon, græskar, squash, zucchini osv.
• Sådan tages skuffen ud:
- Træk skuffen ud, til den ikke kan
komme længere.
- Løft dens forreste del lidt op, og
træk den helt ud.
796042
30
INDFRYSNING OG OPBEVARING
AF FROSNE FØDEVARER
INDFRYSNINGSPROCEDURE
i
Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i
apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du
lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på
én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker
kvaliteten af de frosne fødevarer.
• Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet
maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren. På
NoFrost-apparater i energiklasse A+++ må den nederste skuffe ikke fjernes fra
apparatet.
• Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
- Tryk på knappen H.
Herefter skal fødevarerne fordeles jævnt i de to fryseskuffer.
Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne
fødevarer.
796042
• Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke
nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
• Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets
opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere
fødevarer.
31
VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING
i
Brug kun fryseskabet til indfrysning af fødevarer, som tåler
frost.
Brug altid friske fødevarer af god kvalitet.
Vælg den rigtige emballage til fødevarerne, og brug
emballagen korrekt.
Sørg for, at emballagen er luft- og vandtæt, så fødevarerne
ikke tørrer ud eller mister vitaminer.
Angiv fødevaretype, mængde og indfrysningsdato på
emballagen.
Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses hurtigt. Det
anbefales derfor at indfryse små mængder i hver pakke. Køl
fødevarerne ned inden indfrysning.
OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE
FØDEVARER
• Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer.
Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne
på fødevarernes emballage.
• Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som opbevares i frysediske,
hvor temperaturen ikke overstiger -18 °C.
• Køb ikke færdigfrosne fødevarer, som er dækket af is, da det kan være tegn på,
at de har været helt eller delvist optøet, så kvaliteten ikke er acceptabel.
• Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for
temperaturstigninger, er opbevaringstiden for fødevarerne kortere, og
kvaliteten forringes.
796042
32
OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE
FØDEVARER
ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN
Fødevare
Frugt, oksekød
Grøntsager, kalvekød, fjerkræ
Vildt
Svinekød
Kødfars, småkød og kød i tern
Brød, bagværk, tilberedte retter, mager
fisk
Indmad
Røget pølse, fed fisk
Tid
Fra 10 til 12 måneder
Fra 8 til 10 måneder
Fra 6 til 8 måneder
Fra 4 til 6 måneder
4 måneder
3 måneder
2 måneder
1 måned
OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER
796042
Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs,
genaktiveres bakterierne, og maden fordærves hurtigt. Optøede eller delvist
optøede fødevarer skal bruges hurtigst muligt.
Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi. Det gælder især for frugt,
grøntsager og færdigretter.
33
AFRIMNING AF APPARATET
AUTOMATISK AFRIMNING AF KØLESKABET
Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på
den indvendige bageste væg, afrimes automatisk.
Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem
afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.
Sørg for, at køleskabets bagvæg aldrig er blokeret af madvarer eller andre
genstande.
Hvis der dannes et indvendigt islag på 3-5 mm, skal du slukke for apparatet og
afrime det manuelt.
AFRIMNING AF EN FRYSER MED NO FROST
• Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på
væggene, fjernes automatisk.
• Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert
(døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt
osv.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og
opbevar dem, så de beskyttes mod optøning. Rengør fryseren indvendigt, og
tør den. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de
frosne fødevarer tilbage.
796042
34
RENGØRING AF APPARATET
!
Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og
sluk af apparatet), og træk stikket ud.
• Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som
indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan
beskadige apparatets overflade.
Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning.
Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat
lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt
alkoholindhold (f.eks. vinduesrens). Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til
rengøring af plastdele.
Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt
eddike.
• Apparatets indvendige tilbehør tåler ikke maskinopvask.
• Under kølepanelet i køleskabet er der en
rende og et udløbshul til bortledning af
vand fra smeltet is. Renden og
udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér
dem regelmæssigt, og rengør efter
behov. Brug et sugerør til at rense
udløbshullet.
• En isdannelse på 3-5 mm øger
strømforbruget. Fjern derfor is fra
fryseren med jævne mellemrum (gælder
ikke for NoFrost-modeller). Brug ikke
skarpe genstande, opløsningsmidler eller
aerosoler.
• Kondensatorenheden på bagsiden
af apparatet skal altid holdes ren
og støvfri. Fjern jævnligt støv fra
kondensatorenheden med en blød
børste (ikke metal) eller en støvsuger.
796042
• Tænd apparatet igen efter endt
rengøring, og læg fødevarerne på
plads.
35
RENGØRING AF FUGTIGHEDSFILTERET
Fugtighedsfilteret er placeret under bunden på hylden over frugt- og
grøntskuffen.
Filterudskiftningsprocedure:
1. Fjern først FreshZone-skuffen som
allerede beskrevet (hvis apparatet er
forsynet med en FreshZone-skuffe).
2. Træk derefter hylden ud. Løft
den først så meget som muligt i
forenden. Træk den derefter ud
fra rillerne bagest i apparatet, hvor
hylden er monteret.
2
1
3. Vend derefter forsigtigt hylden, så
undersiden vender opad, og læg
den på en plan flade.
4. Afmonter filteret: Løft op i tappen
ved pilen 1. Skub den derefter i
retning af pilen 2.
1
2
5. Vask filteret med vand, og tør
det grundigt. Indgroede pletter
på filteret kan fjernes med mildt
opvaskemiddel og en blød klud. Skyl
derefter opvaskemidlet grundigt
bort med vand.
2
klick
1
1
2
796042
36
6. Monter filteret igen: Skub det ind i
retning af pilen 1, til du hører et klik.
Det angiver, at filteret er sat korrekt
på plads.
7. Vend hylden rundt, og monter den
igen. Sørg for, at den sidder korrekt i
rillerne ved apparatets bagvæg (pil 1).
Anbring den derefter forsigtigt over
frugt- og grøntsagsskuffen, som vist
med pilen 2.
FEJLFINDING
Problem:
Årsag eller løsning
Apparatet er sluttet til,
men fungerer ikke.
• Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt,
og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i
lang tid:
• Den omgivende temperatur er for høj.
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er
blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller
dørpakningen er beskadiget).
• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én
gang.
• Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren
(A). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring
temperaturføleren (kun visse modeller).
• Utilstrækkelig køling af kompressor og
kondensator. Kontrollér, at der er tilstrækkelig
luftcirkulation bag apparatet, og rengør
kondensatorenheden.
Hvis der dannes meget
is på køleskabets
bagvæg, kan det
skyldes følgende:
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Der er sat varme fødevarer i køleskabet.
• Fødevarer eller beholdere er i kontakt med
køleskabets bagvæg.
• Fejl på dørpakningen.
• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt
eller beskadiget.
Is- og frostdannelse i
fryseren kan skyldes
følgende:
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt.
• Fejl på dørpakningen.
• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt
eller beskadiget.
Kondens (dug) på
hylden over skufferne:
• Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder
med høj temperatur og luftfugtighed. Det
forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden
bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres
oftere, og at du tørrer dem af regelmæssigt.
• Åbn knappen til fugtighedsstyring.
• Læg fødevarer i poser elle anden tætforseglet
emballage.
796042
A
37
Problem:
Årsag eller løsning
Der drypper/lækker
vand fra apparatet:
• Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet,
eller kondensvandet løber ud over kanten på
afrimningsrenden.
• Rens det tilstoppede udløbshul med et
plastsugerør.
• Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet
manuelt (se Afrimning af apparatet).
Indikatoren B blinker:
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er
blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller
dørpakningen er beskadiget).
• Vedvarende strømfejl.
• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én
gang.
Det er svært at åbne
døren:
• Det kan være svært at åbne døren, lige efter du
har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde
kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes,
og erstattes af den varmere omgivende luft. Når
denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som
gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter
er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og
ubesværet.
LED-lyset virker ikke:
• Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en
reparatør.
• Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko
for elektrisk stød!
Fejlkode E0 vises i
displayet.
• De berøringsfølsomme taster reagerer ikke. Ring til
servicecenteret, og aftal tid til reparation.
• Apparatet arbejder i sikkerhedstilstand, indtil
det er blevet repareret. Apparatet opretholder
automatisk den mest hensigtsmæssige temperatur
i hvert rum.
Fejlkode E1 eller E2
vises i displayet.
• En temperatursensor er defekt. Ring til
servicecenteret, og aftal tid til reparation.
Apparatet arbejder i sikkerhedstilstand, indtil
det er blevet repareret. Apparatet opretholder
automatisk den mest hensigtsmæssige temperatur
i hvert rum.
Hvis du ikke kan løse problemet med ovennævnte tips, skal du kontakte et
autoriseret servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som
fremgår af apparatets typeskilt eller af mærkaten indvendigt i apparatet.
796042
38
HVIS DER FOREKOMMER STØJ
FRA APPARATET
Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle
modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når
apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret
samt apparatets alder.
• Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være
højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid.
Lyden aftager med tiden.
• Usædvanlig eller ekstra høj støj kan betyde, at apparatet ikke er installeret
korrekt.
- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
- Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller møbler.
- Undersøg, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen –
f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
• Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af
kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er
lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis
den intensive frysefunktion eller kølefunktionen er slået til.
796042
VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT
DETTE FÅR BETYDNING FOR APPARATETS FUNKTION.
39
COMBI BI540 SUP
da (08-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement