Gorenje GDFN5182A1 Integrerbart fryseskab Brugermanual

Gorenje GDFN5182A1 Integrerbart fryseskab Brugermanual
DA
DETALJERET
VEJLEDNING I BRUG AF
FRYSESKABET
www.gorenje.com
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat, som er
designet til at gøre din dagligdag nemmere. Der medfølger en brugsanvisning
og et separat ark med en installationsvejledning, så du nemmere kan komme i
gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen gør det hurtigt for dig at lære
apparatet at kende.
Held og lykke med dit nye apparat.
Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Fryseskabet anvendes til indfrysning af ferske fødevarer og langtidsopbevaring
af frosne fødevarer (i op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).
Registrer apparatet på vores hjemmeside med det modelnummer, der findes
på typeskiltet eller garantibeviset, og få adgang til blandt andet en detaljeret
beskrivelse af apparatet, tips til brug og fejlfinding, serviceoplysninger og
brugsvejledningen.
http://www.gorenje.com
!
i
Vigtig sikkerhedsanvisning
Generelle oplysninger og tips
Beskyttelse af miljøet
Tåler ikke maskinopvask
671987
2
INDHOLD
4 VIGTIGE NOTER OG FORHOLDSREGLER
4
5
8
9
INTRODUKTION
FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF APPARATET
MILJØBESKYTTELSE
10 ENERGISPARERÅD FOR KØLESKABE
11 INSTALLATION OG TILSLUTNING
13 BESKRIVELSE AF APPARATET
BESKRIVELSE
AF
APPARATET
14 BRUG
18 APPARATETS INDVENDIGE TILBEHØR
19 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER
OPBEVARING OG
INDFRYSNING
AF FØDEVARER
19 Indfrysningsprocedure
20 Vigtige advarsler om indfrysning
20 Undgå forurening af fødevarer
21 Opbevaring af færdigfrosne fødevarer
21 Opbevaringstider for frosne fødevarer
21 Optøning af frosne fødevarer
22 AFRIMNING AF APPARATET
AFRIMNING OG
RENGØRING AF
APPARATET
23 RENGØRING AF APPARATET
DIVERSE
24 FEJLFINDING
671987
25 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET
3
VIGTIGE NOTER OG
FORHOLDSREGLER
i
FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE
GANG
Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse
brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen
indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt
og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder
for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr,
der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis
ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer
denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at
brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt
salg af apparatet.
Brugsanvisningen dækker også modeller med NO FROSTfunktion med indbygget blæser og automatisk afrimning
(kun udvalgte modeller).
Undersøg apparatet for eventuelle skader og
uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte
den forhandler, hvor du har købt apparatet.
Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du
tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i
kølesystemet som følge af transporten.
671987
4
!
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.
Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til
gældende love og regler.
ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved
apparatet.
Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den
udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.
ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig,
at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.
Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør.
Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for
elektrisk stød!
!
!
ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde
i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af
Gorenje.
ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske
redskaber, når apparatet skal afrimes.
ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet
i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf
følgende farer.
671987
!
5
Risiko for frostskader
Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne
fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller
frostskader.
Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring med og viden om apparatet,
med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med
apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre det foregår under opsyn.
Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den
utilgængeligt for børn.
Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække
ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade
hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld
kan lukke sig inde i apparatet.
Kun til det europæiske marked
Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de
holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
671987
6
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre det foregår under opsyn.
Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud
af køle-/fryseskabe.
Advarsel vedrørende kølemiddel
671987
Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men
brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod
skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men
medfører risiko for personskade eller brand.
I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud,
trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde
en servicetekniker.
7
VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF
APPARATET
ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug
og tilsvarende som f.eks.:
– personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre
arbejdsmiljøer
– af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
– bed & breakfast
– i forbindelse med catering og på spisesteder.
i ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på
apparatets kabinet og i køkkenelementerne.
Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke
udsættes for regn eller fugt.
Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med
brændbar drivgas i apparatet.
Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal
du slukke for det på den relevante knap og trække stikket
ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer,
afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.
I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren
til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere
end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer
bruges eller flyttes til en anden fryser.
671987
8
Tekniske oplysninger på apparatet
Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret
på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om
spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og
-mængde samt oplysninger om klimaklasse.
Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du
udskifte det med det medfølgende.
MILJØBESKYTTELSE
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes
eller destrueres uden at skade miljøet.
!
Bortskaffelse af et udtjent apparat
Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt
ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.
Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:
• Afbryd apparatet fra lysnettet.
• Lad ikke børn lege med apparatet.
i ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige
kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod
forurening.
671987
Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation,
som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på
miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse
og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation
eller forretningen, hvor du har købt produktet.
9
i ENERGISPARERÅD FOR
KØLESKABE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
671987
10
Installer apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning.
Åbn ikke apparatets dør unødigt.
Kontrollér med jævne mellemrum, at der er fri luftcirkulation under
apparatet.
Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal holdes ren (se afsnittet
Rengøring af apparatet).
Udskift dørpakningen hurtigst muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
Opbevar fødevarerne i tætlukkede beholdere eller egnet emballage.
Nedkøl mad til stuetemperatur, før du anbringer den i køleskabet.
Optø frosne madvarer i køleskabet.
Hvis du vil udnytte fryseskabets kapacitet fuldt ud, kan du fjerne nogle af
skufferne som beskrevet i brugsvejledningen.
Afrim en almindelig fryser, når det indvendige islag er mellem 3 og 5 mm
tykt.
Sørg for at anbringe maden på hylderne, så luften kan cirkulere frit
indvendigt i apparatet (læs afsnittet Anbefalet placering af fødevarer i
apparatet).
Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere
ventilationshullerne eller -åbningerne.
Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du
slukke den for at spare energi.
INSTALLATION OG TILSLUTNING
VALG AF PLACERING
•
Anbring apparatet i et tørt og ventilleret rum. Apparatet fungerer korrekt,
hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af
tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet.
Klasse
SN (sub-normalt)
N (normal)
ST (subtropisk)
T (tropisk)
i
•
•
•
Temperatur
Relativ
luftfugtighed
Fra +10 °C til +32 °C
Fra +16 °C til +32 °C
Fra +16 °C til +38 °C
Fra +16 °C til +43 °C
75%
Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under
5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!
Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.
Placer aldrig apparatet tæt på apparater eller enheder, som udstråler varme,
f.eks. et komfur, et fyr, en radiator eller en vandvarmer, og udsæt det aldrig
for direkte sollys. Apparatet skal have en afstand på mindst 3 cm til et
el- eller gaskomfur og mindst 30 cm til et olie- eller fastbrændselsfyr. Hvis
afstanden mellem varmekilden og apparatet er mindre, skal der anvendes et
isoleringspanel.
Bemærk: Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m3 rum
pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i
apparatet.
•
Nederst i køkkenelementet, som apparatet skal bygges ind i, skal der være
mindst 200 cm2 fri plads for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Luften kommer ud øverst på apparatet, så åbningen må ikke tildækkes.
Manglende overholdelse af denne advarsel medfører risiko for beskadigelse
af apparatet.
671987
Bemærk:
Ved indbygning af apparater side-by-side i køkkenelementer, skal hvert apparat
indbygges i et separat køkkenelement.
Der skal tilkøbes et antidugsæt inklusive ledning til tilslutning til en stikkontakt. Der
kræves et ekstra stik, så antidugsættet kan tilsluttes.
Af sikkerhedshensyn må antidugsættet kun monteres af en autoriseret installatør!
11
TILSLUTNING AF APPARATET
•
•
Slut apparatet til lysnettet ved
hjælp af ledningen. Stikkontakten
skal være forsynet med et jordben.
Apparatets spænding og frekvens
fremgår af typeskiltet.
Apparatet skal tilsluttes lysnettet
og jordes i henhold til gældende
love og regler. Apparatet tåler
korte udsving i netspændingen,
men den må aldrig variere med
mere end +/- 6 %.
ÆNDRING AF DØRENS HÆNGSLING OG INDBYGNING AF
APPARATET I ET KØKKENSKAB
Fremgangsmåden for ændring af dørens hængsling og indbygning af apparatet
i et køkkenskab er beskrevet i de separate monteringsanvisninger, som
medfølger i posen sammen med brugsanvisningen.
671987
12
BESKRIVELSE AF APPARATET
Apparatets indretning og tilbehør afhænger af modelvarianten.
1
2
3
4
5
6
1 Betjeningspanel
2 LED-lys
3 NO FROST fryseenhed (køler,
ventilator...)
4 Opbevaringsrum med
låge
5 Indfrysnings- og
opbevaringsskuffer
6 Lav (smal)
indfrysnings- og
opbevaringsskuffe
7 Dyb indfrysnings- og
opbevaringsskuffe
8 Indfrysnings- og
opbevaringsskuffe i
halv størrelse
7
5
8
671987
• Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. Hvis du vil fjerne en skuffe,
skal du trække den så langt ud som muligt, løfte dens forende, og trække den
ud af apparatet.
13
BRUG
A
A Knap til tænd og sluk af apparatet, temperaturindstillinger og ekstra
funktioner
B Temperaturdisplay
Indikatoren for den valgte temperatur lyser.
C Indikator for intensiv frysefunktion (lynfrysefunktion)
Symbolet C lyser, når den intensive frysefunktion er slået til.
D Alarmindikator for høj temperatur eller åben dør
Tryk på knappen A gentagne gange efter hinanden for at indstille apparatets
temperatur eller for at aktivere ekstrafunktioner. Første gang du trykker
på knappen, blinker den aktuelle værdi, der er indstillet. Indikatoren flytter
derefter til den næste indstilling, for hver gang du trykker på knappen.
Indikatoren flytter gennem indstillingerne i en cirkel fra højre mod venstre.
Displayet blinker, når indstillingerne tilpasses. Indstillingen gemmes
automatisk, tre sekunder efter du har sluppet knappen, og det relevante
symbol lyser.
671987
14
TÆND OG SLUK AF APPARATET
Tænd apparatet: Hold knappen A inde
i 3 sekunder.
Sluk apparatet: Hold knappen A inde i
3 sekunder. Apparatet slukkes, men er
stadig spændingsførende, fordi det er
sluttet til lysnettet.
INDSTILLING AF TEMPERATUREN I APPARATET
• Fabrinsindstillingen er den anbefalede temperatur på -18 °C.
• Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når
den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i apparatet, før
temperaturen er faldet til den indstillede værdi.
• Indstil temperaturen med knappen A.
• Tryk på knappen A (flere gange),
indtil indikatoren for den ønskede
temperatur lyser.
• Første gang du trykker på knappen
A, begynder den aktuelle værdi
eller funktion, der er indstillet, at
blinke. Hver gang du efterfølgende
trykker på knappen A, flytter
indstillingsindikatoren til den næste
indstilling (fra højre mod venstre i en
cirkel).
• Indstillingen holder op med at blinke
efter tre sekunder. Indstillingen
gemmes, og den tilhørende indikator
lyser konstant.
Tallene -24, -22, -20, -18 og -16 angiver
temperaturen i grader celsius (°C) i
apparatet.
• Den anbefalede indstilling er -18 °C.
671987
i
15
INTENSIV FRYSEFUNKTION (LYNFRYSEFUNKTION)
Slå den intensive frysefunktion
(lynfrysefunktionen) til ved at trykke
flere gange på knappen A, indtil
symbolet C lyser.
i
• Når den intensive frysefunktion er slået til, kører apparatet ved maksimal
effekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.
• Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og
24 timer inden der skal indfryses store mængder fødevarer.
• Hvis der vælges en anden funktion, mens den intensive frysefunktion er
aktiveret, deaktiveres den intensive frysefunktion automatisk.
• Slå lynfrysefunktionen fra ved at trykke på knappen A for at vælge den
ønskede temperatur (B). Hvis den intensive frysefunktion ikke slås fra manuelt,
slukkes den automatisk (efter cirka to dage), og temperaturen vender tilbage
til den senest indstillede værdi.
• II tilfælde af strømafbrydelse mens den intensive frysefunktion er slået til,
genstartes funktionen, når strømforsyningen genoprettes.
671987
16
ALARM VED FOR HØJ TEMPERATUR
Hvis temperaturen i apparatet er for
høj, lyder der et periodisk alarmsignal,
og symbolet D blinker.
• Hver gang apparatet tændes med
knappen A, er der en forsinkelse
på 24 timer, inden alarmen for
høj temperatur aktiveres. Hvis
apparatet ikke når en tilstrækkelig lav
temperatur i løbet af denne periode,
aktiveres alarmen.
• Slå alarmen fra ved at trykke på
knappen A. Hvis alarmen ikke slås fra,
lyder den i 5 minutter hver time.
• Alarmen slås fra, første gang du
trykker på knappen A. Når du trykker
på knappen A igen, fungerer den
som almindelig indstillingsknap.
• Symbolet D blinker, indtil apparatet
når en passende temperatur.
ALARM FOR ÅBEN DØR
Hvis døren står åben i mere end to
minutter, aktiveres en akustisk alarm
med en konstant lyd.
671987
Slå alarmen fra ved at trykke på
knappen A eller ved at lukke døren.
17
APPARATETS INDVENDIGE
TILBEHØR
(* TILBEHØRET AFHÆNGER AF MODELLEN)
MultiBox-OPBEVARINGSBOKS*
• MultiBox-opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en
stærk eller gennemtrængende lugt, f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser,
løg, smør osv.
• Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer, at maden tørrer ud, og
lugten spreder sig i apparatet.
• Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
671987
18
INDFRYSNING OG OPBEVARING
AF FROSNE FØDEVARER
INDFRYSNINGSPROCEDURE
i
Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i
apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du
lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på
én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker
kvaliteten af de frosne fødevarer.
• Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet
maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren.
• Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
- Tryk på knappen A, indtil symbolet C lyser.
Herefter skal fødevarerne fordeles jævnt i de to skuffer, der skal bruges til
indfrysningen. Der må maksimalt lægges 4 kg i hver skuffe.
Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne
fødevarer.
671987
• Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke
nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
• Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets
opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere
fødevarer.
19
VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING
i
Brug kun fryseskabet til indfrysning af fødevarer, som tåler
frost.
Brug altid friske fødevarer af god kvalitet.
Vælg den rigtige emballage til fødevarerne, og brug
emballagen korrekt.
Sørg for, at emballagen er luft- og vandtæt, så fødevarerne
ikke tørrer ud eller mister vitaminer.
Angiv fødevaretype, mængde og indfrysningsdato på
emballagen.
Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses hurtigt. Det
anbefales derfor at indfryse små mængder i hver pakke. Køl
fødevarerne ned inden indfrysning.
UNDGÅ FORURENING AF FØDEVARER
Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:
• Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af
temperaturen i apparatet.
• Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer.
Rengør tilgængelige afløbssystemer.
• Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme
det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben
dør for at forebygge mug i apparatet.
671987
20
OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE
FØDEVARER
• Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer.
Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne
på fødevarernes emballage.
• Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som opbevares i frysediske,
hvor temperaturen ikke overstiger -18 °C.
• Køb ikke færdigfrosne fødevarer, som er dækket af is, da det kan være tegn på,
at de har været helt eller delvist optøet, så kvaliteten ikke er acceptabel.
• Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for
temperaturstigninger, er opbevaringstiden for fødevarerne kortere, og
kvaliteten forringes.
OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE
FØDEVARER
ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN
Fødevare
Frugt, oksekød
Grøntsager, kalvekød, fjerkræ
Vildt
Svinekød
Kødfars, småkød og kød i tern
Brød, bagværk, tilberedte retter, mager
fisk
Indmad
Røget pølse, fed fisk
Tid
Fra 10 til 12 måneder
Fra 8 til 10 måneder
Fra 6 til 8 måneder
Fra 4 til 6 måneder
4 måneder
3 måneder
2 måneder
1 måned
OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER
671987
Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs,
genaktiveres bakterierne, og maden fordærves hurtigt. Optøede eller delvist
optøede fødevarer skal bruges hurtigst muligt.
Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi. Det gælder især for frugt,
grøntsager og færdigretter.
21
AFRIMNING AF APPARATET
AFRIMNING AF EN FRYSER MED NO FROST
• Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på
væggene, fjernes automatisk.
• Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert
(døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt
osv.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og
opbevar dem, så de beskyttes mod optøning. Rengør fryseren indvendigt, og
tør den. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de
frosne fødevarer tilbage.
671987
22
RENGØRING AF APPARATET
!
Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og
sluk af apparatet), og træk stikket ud.
• Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som
indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan
beskadige apparatets overflade.
Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning.
Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat
lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt
alkoholindhold (f.eks. vinduesrens). Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til
rengøring af plastdele.
Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt
eddike.
• Apparatets indvendige tilbehør tåler ikke maskinopvask.
• Kondensatorenheden på bagsiden
af apparatet skal altid holdes ren
og støvfri. Fjern jævnligt støv fra
kondensatorenheden med en blød
børste (ikke metal) eller en støvsuger.
671987
• Tænd apparatet igen efter endt
rengøring, og læg fødevarerne på
plads.
23
FEJLFINDING
Problem:
Årsag eller løsning
Apparatet er sluttet til,
men fungerer ikke.
• Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt,
og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i
lang tid:
• Den omgivende temperatur er for høj.
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er
blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller
dørpakningen er beskadiget).
• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én
gang.
• Utilstrækkelig køling af kompressor og
kondensator. Kontrollér, at der er tilstrækkelig
luftcirkulation bag apparatet, og rengør
kondensatorenheden.
Is- og frostdannelse i
fryseren kan skyldes
følgende:
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt.
• Fejl på dørpakningen.
• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt
eller beskadiget.
Indikatoren D blinker:
• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er
blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller
dørpakningen er beskadiget).
• Vedvarende strømfejl.
• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én
gang.
Det er svært at åbne
døren:
• Det kan være svært at åbne døren, lige efter du
har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde
kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes,
og erstattes af den varmere omgivende luft. Når
denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som
gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter
er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og
ubesværet.
LED-lyset virker ikke:
• Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en
reparatør.
• Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko
for elektrisk stød!
Hvis du ikke kan løse problemet med ovennævnte tips, skal du kontakte et
autoriseret servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som
fremgår af apparatets typeskilt eller af mærkaten indvendigt i apparatet.
671987
24
HVIS DER FOREKOMMER STØJ
FRA APPARATET
Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle
modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når
apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret
samt apparatets alder.
• Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være
højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid.
Lyden aftager med tiden.
• Usædvanlig eller ekstra høj støj kan betyde, at apparatet ikke er installeret
korrekt.
- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
- Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller møbler.
- Undersøg, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen –
f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
• Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af
kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er
lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis
den intensive frysefunktion eller kølefunktionen er slået til.
671987
VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT
DETTE FÅR BETYDNING FOR APPARATETS FUNKTION.
25
671987
26
FREEZER BI540 ADV
da (06-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement