Gorenje RF60309OBK Külmik/sügavkülmik Kasutusjuhend

Gorenje RF60309OBK Külmik/sügavkülmik Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Külmutuskapp - sügavkülmik

Täname Teid usalduse eest, et ostsite meie seadme ja õnnitleme Teid suurepärase valiku puhul. Loodame, et see teenib Teid edukalt palju aastaid.

Sügavkülmikuga külmutuskapp

on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises.

Seadme madalam osa on külmutuskapp

ning seda kasutatakse värskete toiduainete säilitamiseks 0°C juures ja üle selle.

Ülemine osa on sügavkülmik

ning seda kasutatakse külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks (kuni üks aasta, olenevalt säilitatava toidu tüübist). Sahtel on märgistatud nelja tärniga.

2

Enne esmakordset kasutamist ................................... 3 Mõned soovitused energia säästmiseks oma külmiku/sügavkülmikuga ............................................ 4 Seadme kirjeldus ......................................................... 5 Paigaldamine ja ühendamine ..................................... 8 Ukse ümber pööramine............................................. 10 Juhtpaneel - elektroonilise reguleerimisega seade .............................................. 11 Juhtpaneel - mehaanilise reguleerimisega seade ............................................. 13 Toiduainete soovituslik paigutus ............................ 15 Värskete toiduainete säilitamine külmikus ............ 16 ja külmutatud toiduainete säilitamine .................... 18 Puhastamine .............................................................. 20 Veaotsingu juhised ................................................... 21 Veaotsingu juhised .................................................... 22 Müratase ..................................................................... 23

Enne esmakordset kasutamist

• Seade on toodetud vastavuses kõikide ohutusreeglitega, sellele vaatamata on soovitatav, et isikud, kellel on psüühiline, liikumis- või vaimupuue, või isikud, kellel puudub piisav kogemus või teadmised, ei kasutaks seadet ilma järelvalveta. Samad soovitused kehtivad ka alaealiste kohta seadme kasutamisel.

• Enne seadme ühendamist lugege käesolevad juhised tähelepanelikult läbi. Siin kirjeldatakse seadet ja antakse juhiseid selle ohutuks ja õigeks kasutamiseks. Juhised on mõeldud erinevatele tüüpidele ja mudelitele, seetõttu võivad need sisaldada osade ja funktsioonide kirjeldusi, mida teie seadmel ei ole. • Eemaldage transpordiks ettenähtud pakkematerjalid. Ukse nurkadele on paigaldatud kaitsevahepuksid. Eemaldage vahepuksid ja asetage need tagasi koos tarnitud tihvtidega. • Enne seadme vooluvõrku ühendamist laske sellel seista püstises asendis umber 2 tundi. See vähendab võimalikke transportimisest ja käsitsemisest põhjustatud häireid jahutussüsteemis. • Seade tuleb ühendada vooluvõrku vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja kohalikele nõuetele. • Seadet ei tohi kasutada vabas õhus ega jätta välja sademete kätte. • Enne puhastamist ja enne lambipirni vahetamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti (tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja). • Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid teenindustöökojas. • Kui te ei kasuta seadet pikema perioodi vältel, siis lülitage kõigepealt seade SISSE/VÄLJA lülitamise nupust välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Tühjendage seade, puhastage sisemus ja jätke uks praokile. • Keskkonna kaitsmiseks viige kasutuselt kõrvaldatud seade kasutatud seadmete kogumispunkti. • Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab korduvalt kasutada, ümber töödelda või keskkonnasõbralikul viisil hävitada. • Et vältida mistahes reostust, ärge vigastage paigaldamise, puhastamise või seadme kasutuselt kõrvaldamise ajal seadme tagaküljel olevate jahutustorude isolatsiooni. • Ärge kunagi lubage lastel seadmega mängida. • Isesulguvad uksehinged tõmbavad ukse kinni vahetult enne sulgumist, et vältida ukse praokile jäämist. Samuti piiravad need ukse avamisnurka ja väldivad kõrvalasetsevate esemete vigastamist. • Praktiline pikisuunaline alumiiniumkäepide (ainult teatud mudelid) on terves pikkuses mugavalt haaratav (sobib ka laste jaoks). Seda saab ka dekoreerida mitmesuguse kujundusega detailidega (puit, inox,…). • Lõhna fi lter eemaldab külmikust (ainult teatud mudelid) ebameeldivad lõhnad ja väldib nende imbumist teistesse külmikus olevatesse toiduainetesse. Esmalt eemaldage fi ltrilt kaitsekile, seejärel eemaldage alumiinium geelkaitse tagant ja lõpuks pange fi lter ülal olevasse toesse, nagu on joonisel kujutatud. Kõigepealt eemaldage fi ltri kaitseümbris, seejärel eemaldage tagaküljelt alumiiniumgeelkaitse ja lõpuks libistage fi lter ülevalt konsoolile, nagu joonisel näidatud. Umbes 3 kuu möödudes on fi ltris olev geel ära kasutatud ja vajab väljavahetamist. Seda saab osta Gorenje volitatud teeninduskeskustest. • Tüübitähiseplaat põhiinformatsiooniga paikneb seadme sees. Kui kleebisel ei ole Teile sobiv keel, asendage see lisatud kleebisega. • See seade on komplitseeritud seade mis on ettenähtud kasutamiseks ainult selliste isikute poolt, kes on tutvunud kasutusjuhendiga ja kes on võimelised saama aru ja jälgima kasutusjuhendit täielikult vältimaks kahjustusi.

Pange tähele et lapsed ei tohi kunagi mängida selle seadmega ega kasutada seda järelevalveta.

3

• • • •

Hoiatus:

Seadme või sisseehitatud elementide ventilatsiooniavad hoidke alati puhtad ja vabad.

Hoiatus:

Külmkapi sulatamisel ärge kasutage mingeid mehaanilisi abivahendeid, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.

Hoiatus:

Seadme paigaldamisel, puhastamisel ja utiliseerimisel saasteohu vältimiseks olge ettevaatlikud, et ei vigastaks külmkapi tagumisel seinal paiknevat torustikku.

Hoiatus:

Külmkapi sulatamisel ärge kasutage mingeid mehaanilisi abivahendeid, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.

Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et antud toodet ei või käsitleda olmejäätmena. Selle asemel tuleb see toimetada elektriliste ja elektrooniliste seadmete ringlussevõtuks vastavasse kogumispunkti. Hoolitsedes toote nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise eest, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad vastasel korral tuleneda antud toote ebasobivast käitlemisest jäätmena. Üksikasjalikuma teabe saamiseks antud toote ringlussevõtu kohta pöörduge palun kohalikku linnaametisse, olmejäätmete äravedaja poole või toote müünud kauplusesse.

Mõned soovitused energia säästmiseks oma külmiku/sügavkülmikuga

• Järgige paigaldusjuhiseid • Ärge avage seadme ust sagedamini kui vajalik. • Kontrollige aeg-ajalt, kas õhk pääseb vabalt seadme taga liikuma. • Kondenssveeanum paikneb seadme tagaseinal ning seda tuleb alati hoida puhtana (vt lõiku “Seadme puhastamine”).

• Kui uksetihend on vigastatud või lahti, vahetage see esimesel võimalusel. • Säilitage toiduaineid suletud nõudes või muus sobivas pakendis. • Enne toidu külmikusse asetamist laske sellel jahtuda toatemperatuurini. • Sulatage külmutatud toiduained külmiku osas. • Eemaldage külmiku riiulid ja uksed nagu on kirjeldatud juhendis, kui soovite võtta kasutusele kogu sügavkülmiku ruumi. • Sulatage oma sügavkülmik, kui sügavkülmiku pindadele on tekkinud umbes 3-5 millimeetri pa ksune härmatise kiht.

• Jälgige, et riiulid on seadmesse ühtlaselt asetatud ja toiduained paigutatud riiulitele nii, et õhk pääseb nende ümber liikuma (järgige soovitusi toiduainete paigutamisel nagu on juhendis kirjeldatud).

• Seadmete puhul, mis on varustatud ventilaatoriga, ärge blokeerige ventilaatori õhutusavasid.

4

Seadme kirjeldus

• Seadme interjööri tarvikud võivad vastavalt mudelile varieeruda. * Ainult teatud mudelid.

A Külmik B Sügavkülmik 1

Ventilaator*

2

Interjööri

3

Külmiku riiul (reguleeritava kõrgusega)

4

Kokkupandav munarest (suletult - 6 muna, avatult - 12 muna)

5

Crisp

6

Pudeliriiul*

7

Ukseriiul (valikud: sügav, madal, kaanega või ilma)

8

Pudeliriiul koos turvahoidikuga*

9

Toruhoidik*

10

Sügavkülmiku riiul (reguleeritava kõrgusega)

11

Sügavkülmiku ukseriiul

12

Jääalus

13

Jalg

14

Ratas* 5

A Külmik B Sügavkülmik 1

Ventilaator*

2

Interjööri

3

Külmiku riiul (reguleeritava kõrgusega)

4

Väljatõmmatav riiul siinidel (maks 12 kg)

5

Kokkupandav munarest (suletult - 6 muna, avatult - 12 muna)

6

Crisp

7

Pudeliriiul*

8

Külmiku ukseriiul (maks 6 kg)

9

READY’N’SERVE eemaldatav riiul koos sügava riiuli kaanega

10

Juustualus

11

Kaherealine pudeliriiul koos turvahoidikuga*

12

Toruhoidik*

13

Sügavkülmiku riiul (reguleeritava kõrgusega)

14

Sügavkülmiku ukseriiul

15

Jääalus

16

Jalg

17

Ratas* • Seadme interjööri tarvikud võivad vastavalt mudelile varieeruda. • Crisp pann (või riiulite) väljatõmbamiseks tuleb tõsta riiuli tagaserva ja tõmmata välja kaldes 45° nurga all. Tagasipanek toimub vastupidises järjekorras. * Ainult teatud mudelid.

6

A Külmik 1

Juhtpaneel

2

Ventilaator*

3

Interjööri valgustus

4

Riiul (reguleeritava kõrgusega)

5

Avatav (suletult 6, avatult 12 muna)

6

Juurvilja

7

Ukseriiul (valikud: sügav, madal, kaetud või mitte)

8

Pudeliriiul koos hoidikuga

15

Jalg

16

Ratas

B Sügavkülmik 9

Sügavkülmutusriiul

10

Säilitusriiul

11

Säilitusriiul

12

Ukseriiul

13

Jäärest

14

Sulatusveerenn* • Seadme interjööri tarvikud võivad varieeruda vastavalt mudelile.

• Teatud mudelitel on väljatõmbejuhikud, mis hõlbustavad avamist. Juhikutega sahtlite väljatõmbamiseks tuleb tõsta sahtli tagaserva ja tõmmata välja 45° nurga all. Tagasipanek toimub vastupidises järjekorras. Paigaldage riiulid vastupidises järjekorras.

* Ainult osadel mudelitel.

7

Paigaldamine ja ühendamine

Asukoha valimine

• Paigaldage seade kuiva ja hästiõhutatavasse ruumi. Seade töötab paremini tabelis toodud temperatuuridel. Seadme vastav klass on toodud tüübitähise plaadil.

Klass

SN (alanormaalne) N (tavaline) ST (subtroopiline) T (troopiline)

Ümbritsev temperatuur

+10°C kuni +32°C +16°C kuni +32°C +16°C kuni +38°C +16°C kuni +43°C

Seadme paigaldamine

Seadme paigaldamiseks vajatakse kahte inimest, et vältida õnnetusi või seadme vigastamist. • Asetage seade tasasele ja stabiilsele alusele. Seadme esiküljel on reguleeritavad jalad, mida kasutatakse seadme tasakaalustamiseks. Seadme tagaküljel on rattad, mis hõlbustavad seadme asetamist valitud kohale (ainult teatud mudelid). • Seadme kohale tuleb jätta vähemalt 5 cm vaba ruumi, et oleks võimalik kondensaatori piisav jahutamine. • Vältige seadme paigaldamist otsesesse päikesekiirgusesse või küttekehade lähedusse. Kui see ei ole võimalik, paigaldage seadme ja kõrvalasuva küttekeha vahele isolatsioonplaat. • Seadme esikülje alumisse osasse on paigaldatud käepidemed, mis hõlbustavad seadme ümberpaigutamist. Seade võib seista lagedas kohas, aga ka mööbli kõrval või vastu seina. Ärge unustage jätmast piisavalt ruumi ukse avamiseks, et vältida seadme või inimeste vigastamist. Samuti jätke piisavalt ruumi riiulite väljavõtmiseks (vt paigaldusskeemi).

8

Vooluvõrgutoite ühendamine

Märkus: * Kehtib OLD TIMER seadmetele (mudelite markeeringus …O…).

• Seadme võrgutoitega ühendamiseks kasutage toitejuhet. Seinakontakt peab olema maandatud (turvapistik). Nominaalpinge ja -sagedus on toodud vastaval sildil või seadme tüübitähise plaadil. • Võrgutoide ja maandus peavad olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja kohalikele nõuetele. Seade talub ajutisi pingekõikumisi, mis ei tohi ületada -6% kuni +6%.

9

Ukse ümber pööramine

Vajaminevad tööriistad; mutrivõti nr. 8, kruvikeeraja, võti 25.

Hoiatus! Peale uksehingede lahti keeramist, hoidke ust kinni, et vältida selle maha kukkumist ja vigastamist.

1.

Eemaldage ülemise hinge kate (säilitage see võimalikuks hilisemaks kasutamiseks), eemaldage samuti vastaspoole ülemise hinge kate (vastasküljele paigaldate hiljem kokkupanemisel eemaldatud katte) ja eemaldage vastaskülje

2.

ukse ülemise osa kate.

Keerake lahti ülemise hinge kruvid ja eemaldage uks keskmiselt hingelt.

3

. Keerake lahti ülemise ukse alumise osa stopperi hoova kruvid ja eemaldage stopper (A). Hoidke stopper alles hilisemaks kasutamiseks. Kinnitage lisatud stopper koos tugiplaadiga ukse vastasküljele.

4.

Keerake lahti forsseeritud ukse sulgemissüsteem (B) ja fi kseerige see ukse vastasküljele (ainult teatud mudelid).

5.

Keerake lahti keskmise hinge kruvid, eemaldage uks

6.

alumiselt hingelt.

Keerake lahti jalahoidikuid hoidvad kruvid.

7.

Kallutage seadet tahapoole (maksimaalselt. 35°), et seade nõjatuks korpuse tagumisele küljele. Keerake lahti jalgu toetavad kruvid (C) - vasakult ja paremalt ja eemaldage jalgu toetav kate (D) ning paigaldage see vastasküljele. Keerake lahti ja eemaldage lülitustihvt (E) ja dekoratiivne polt (F) (forsseeritud uksesulgursüsteemiga mudelid) ning vahetage nende kohad. Keerake lahti kolm alumist hinge hoidvad kruvid (säilitage hing hilisemaks kasutamiseks) ning fi kseerige

8.

vastav alumine hing vastasküljele.

Korrake protseduuri 3 ja 4 alumise uksega. Juhul, kui alumist uksepiirikut ei ole, paigutage kandur (G) ja seib ümber ukse teisele küljele.

9.

Jätkake kokkupanemise protseduuri vastupidises järjekorras.

Märkus: • OLD TIMER seadmetel (mudelite markeeringus …O…) ukse avamissuuna muutmine ei ole võimalik.

10

Juhtpaneel - elektroonilise reguleerimisega seade

KONTROLLSEADE I Lülititega mudelid Mudelid ilma lülititeta KONTROLLSEADE II A Temperatuuri valiku nupp ja SISSE / VÄLJA lülitamise nupp B Roheline MÄRGUTULI

: süttib seadme töötamisel*

C Sügavkülmiku alarmi väljalülitamise nupp* D Punane MÄRGUTULI

: vilgub sügavkülmiku häire korral*

E Kiirkülmutusnupp* F Oranž MÄRGUTULI

: põleb kiirkülmutuse töötamisel*

G Digitaalne temperatuuri näidik tähistab tegelikku temperatuuri seadme sees +1°C kuni +9°C*

* Ainult teatud mudelid.

11

SISSE/VÄLJA lülitamise nupp

Seade lülitatakse sisse nupu

A

pööramisega asendisse

Max

. Roheline MÄRGUTULI süttib. Seade lülitatakse välja, kui nupul olev nool osutab SISSE/VÄLJA lülitamise markeeringut (seade on siiski voolu all).

Sügavkülmiku temperatuuri seadmine Kiirkülmutamise funktsioon

• Seadme temperatuuri reguleeritakse nupu

A

keeramisega soovitud asendisse markeeringute

Min.

ja

Max.

vahel.

• Soovituslik termostaadi nupu säte on ÖKO (

Eco

) positsioonis.

• Kui ruumi temperatuur, kus seade paikneb, langeb alla 16°C, on termostaadi nupu soovituslik säte asendis

Max.

.

• Kasuta seda seadistust kui külitad kapi esimest korda sisse ja või kui te panete kappi suurema koguse külmutamata toitu (vaata “Külmutamise protseduurid”) - : Vajuta

E

lülitit (Oranž

LED F

hakkab vilkuma). See seadisus deaktiveeritakse automaatselt umbes kahe päeva möödudes.

- Keera nupp

A

positsiooni

SF

. Umbes kahe päeva möödudes lülitub kiirkülmutusfunktsioon automaatselt välja ja seade opereerib edaspidi

Max

. tasemel. Kiirkülmutusfunktsiooni kordamiseks keerake lüliti

A

positsiooni

Eco

ja siis uuesti positsioonile

SF

.

Kui kiirkülmutusfunktsioon on automaatselt deaktiveerunud, siis keerake

A

- lüliti tagasi soovitud positsioonile.

12

Sügavkülmiku alarm

(ainult teatud mudelid)

Helialarm aktiveeritakse, kui sügavkülmiku temperatuur tõuseb üle lubatud taseme (katkendlik toon) ja punane märgutuli hakkab vilkuma (

D

).

• Alarmi saab välja lülitada vajutades Alarm väljalülitamise nupule

C

, punane märgutuli kustub automaatselt, kui temperatuur sügavkülmikus saavutab piisavataseme ja pole enam toiduainete riknemise ohtu.

• Kui temperatuur sügavkülmikus ei saavuta ettenähtud taset 24 tunni jooksul peale alarmi välja lülitumist, lülitub helialarm uuest tööle ja lülitub automaatselt välja kui ettenähtud temperatuur on saavutatud ja pole enam toiduainete riknemise ohtu.

• Peale esmakordset sisse lülitamist, on seadmel 24 tunnine vaikimisi määratud temperatuuri alarmi viivitus, kuna sügavkülmik ei suuda saavutada koheselt soovitud temperatuuri. See hoiab ära asjatu helialarmi.

Juhtpaneel - mehaanilise reguleerimisega seade

ON/OFF sisse/välja lülitamise nupp

Seadme sisse/välja lülitamiseks keerake temperatuuri valimise nuppu mingile temperatuurivalikule vahemikus 0 kuni 7 (vaadake joonist) Seadme tööd kontrollitakse seadme sisemuses oleva temperatuuri termostaadi keeramisega positsioonilt

STOP (0

) kuni positsioonini 7 ja tagasi.

Temperatuuri seadistamine

• Mida suurema numbri termostaadil valite (suunaga positsioon 7 poole), seda madalamaks (jahedamaks) läheb temperatuur seadme sisemuses. Külmikus võib temperatuur langeda isegi alla 0°C. Suurem number termostaadil valige siis, kui soovite seadme sisemuses madalamat temperatuuri või kui ümbritsev temperatuur on alla 16°C. Normaalse ümbritseva temperatuuri korral on soovitav kasutada keskmisi numbreid.

• Ümbritseva temperatuuri muutus avaldab mõju ka seadme temperatuurile, seega tuleb ka termostaati vastavalt • reguleerida.

STOP (0)

positsioonis lülitub seade välja (jahutussüsteem on välja lülitatud). Sellele vaatamata on seade toitega varustatud (kui avate külmkapi ukse, hakkab seadme lamp põlema).

13

Ventilaator

(ainult mõnedel mudelitel) • Ventilaator aitab kaasa ühtlasemale temperatuurijaotusele ja kiiremale külmutamisele, samuti aitab vältida kondensi tekkimist klaasriiulitele. Ventilaator tööab ainult siis kui compressor on sisse lülitatud.

• Ventilaatori kui lisafunktsiooni sisselülitamine on soovitatav alljärgnevatel juhtudel; - Kõrgendatud temperatuur ruumis kus asub külmik (üle 30°C) - Kõrgendatud niiskus (suveajal) - Kui panete külmikusse suurema koguse toiduaineid (kiirkülmutus)

• Venitlaatori ssse/välja lülitamine Ventilaator Kiirkülmutus

0

OFF ON ON Märkus:

Kui ventilator on aktiveeritud siis suureneb energiatarbivus ja temperatuur külmikus langeb.

Siit tulenevalt soovitame me seadmes teha temperatuuri algseadistamine; - Kui ventilaator on aktiveeritud : positsioonidel 1-4.

- Kui ventilaator on deaktiveeritud : positsioonidel 4-7.

Temperatuuri seadistamine külmiku osas mõjuba ka temperatuurile sügavkülmiku sektsioonis.

14

Toiduainete soovituslik paigutus

Toiduainete soovituslik paigutus

Külmiku sektsioonid:

-

ülemine sektsioon:

konservid, leib, vein, koogid, … -

keskmine sektsioon:

piimatooted, juust, söögid, magustoidud, mahlad, õlu, valmisroad, … -

alumine sektsioon:

liha, lihatooted, delikatessid, … -

värske kraami sahtel:

värsked puuviljad, köögiviljad, salatid, juurviljad, kartulid, sibulad, küüslauk, tomatid, troopilised puuviljad, hapukapsas, kaalikad, …

Külmiku ukse küljes olevad hoidikud:

-

ülemine/keskmine sektsioon:

munad, või, juust, … -

alumine sektsioon:

joogid, purgid, pudelid, …

Külmuti sektsioonid:

- riiuli ülemine asend külmutus -

alumine riiuli asend:

säilitus -

ukse riiulid:

pakitud aedviljad, jäätis, jää,... (ainult teatud mudelid) 15

Värskete toiduainete säilitamine külmikus

Olulised ettevaatusabinõud värskete toiduainete säilitamisel

Seadme korralik kasutamine, piisavalt pakendatud toit, sobiv temperatuur ning hügieeninõuete tagamine mõjutavad oluliselt toidu säilitamise kvaliteeti. Järgige alati pakendil olevat kõlblikkusaega. Külmikus säilitatavad toidud peaksid olema korralikult pakendatud, et vältida erinevate niiskusastmete ja lõhnade segunemist. Ärge kunagi hoidke külmikus tuleohtlikke, lenduvaid või plahvatusohtlikke aineid. Kõrge alkoholisisaldusega jooke tuleks hoida tihkelt suletud pudelites vertikaalses asendis. Mõned orgaanilised lahused, nt lenduvad õlid sidruni- või apelsinikoortes, happed võis jne võivad pikemaajalisel kokkupuutel plastikust pindade või tihenditega põhjustada plastiku kiiremat vananemist. Ebameeldiv lõhn külmikus annab märku sellest, et toiduainetega on midagi korrast ära või et külmik vajab puhastamist (vt peatükki „Puhastamine“). Kui plaanite pikemat äraolekut, eemaldage kindlasti enne lahkumist külmikust kiirelt riknevad toiduained.

Interjööri tarvikud ja ruumi jaotamine

Varustus sõltub mudelist.

• Riiulid saab valikuliselt paigutada seadme sees asuvatele juhikutele. Need on kaitstud väljalibisemise eest. Riiuli eemaldamiseks, tõstke kergelt riiuli tagumist osa ja tõmmake riiul välja. Kiirelt riknevad toiduained on soovitatav paigutada riiuli tasaossa, st riiulite kõige külmemasse osasse. • Juhikule paigaldatakse külmikus (ainult teatud mudelid) kõige mugavamasse kohta spetsiaalne väljatõmmatav sahtel, mida on võimalik riiulil seadmest välja võtta ja lauale tõsta (kasutatakse serveerimisalusena). • Värske kraami alus paikneb (ainult teatud mudelid) klaasriiuli all külmiku põhjas ning seda kasutatakse puu- ja köögivilja säilitamiseks. Te võite seda kasutada erinevate pudelite või purkide säilitamiseks ja samuti serveerimiskandikuna. Teatud mudelitel on traadist pudeliriiul, mis võimaldab asetada pudeleid pea alaspidi. Sellel on väljatõmbamisvastane kaitse. Välja tõmmata saab seda vaid tühjana, kui tõstate esiotsa ja tõmbate seda enda poole. Asetage pudeliriiul seadmesse nii, et sellele asetatud pudelid ei takistaks ukse sulgemist.

Riiulile mahub kuni 9 pudelit mahuga 0,75 l või kogukaaluga 13 kg - vt seadme parempoolsel siseküljel asuvat silti.

16

Värskete toiduainete ligikaudne säilitamise aeg

• Pudelihoidik (ainult teatud mudelid) võimaldab valida asukohta. Sellesse võib panna mitmesuguseid pudeleid ja/või purke, samuti võib seda kasutada pudelialusena laual. Osadel mudelitel paikneb kamber teleskoopsiinidel, koos ühe või kahe eraldi kambriga (sõltuvalt mudelist); see võimaldab säilitada eraldi erinevat tüüpi toiduaineid ja reguleerida kambrid vastavalt oma vajadustele ja harjumustele.

• Ukse sisemuses on alused ja riiulid juustu, või, munade, jogurti ning muude väikepakendite, purkide jms hoidmiseks. Ukse alaosas on pudeliriiul ja sellest veel allpool tuubihoidik tuubide mugavaks hoidmiseks, ilma et need tuleks pikali asetada. • Sügavate sahtlite peal paiknevad (ainult teatud mudelid) kaantega kandikud. Neid kasutatakse hommikusöögiks ja/või muudeks suupisteteks mõeldud väikesemõõduliste toiduainete säilitamiseks. Samuti võite hoida eraldi magusaid, soolaseid, hapusid jms toiduaineid.

Ühel kaantest paikneb puidust juustulaud. • Kaherealine sahtel külmiku (ainult teatud mudelid) ukse siseküljel sageli kasutatavatele toiduainetele võimaldab teil ukse siseküljel olevat ruumi palju paremini ära kasutada. Toiduaineid tuleks hoida kahes reas - kõrgemad tagapool ja madalamad eespool. • Ventilaator (paikneb lea all) võimaldab ühtlustada paremini temperatuuri jaotumist ja vähendab härmatise teket.

Toiduaine

Aeg munad, marinaadid, suitsuliha päeva juust kuni porgandid jms… päeva või päeva koogid, puuviljad, valmisroad, toored lihakäntsakad päeva kala, toores hakkliha, mereannid

päev

kuni 10 10 päeva kuni 8 kuni 7 kuni 2 kuni 1 17

ja külmutatud toiduainete säilitamine

Sügavkülmiku interjööri tarvikud Külmutamise protseduur

• Ka sügavkülmiku ukse siseküljel on mitmesugused riiulid ja hoidikud (ainult teatud mudelid), mis on mõeldud sageli kasutatavate külmutatud toiduainete hoidmiseks - neid saab kiiresti kätte (jäätis, avatud köögiviljapakid jms).

• Intensiivkülmutus tuleb käivitada 24 tundi enne värskete toiduainete külmutamist.

Külmutamise protseduur:

-

kontrollüksus I ja II:

vajuta

E

lülitit või keerake

A

nupp positsioonile

SF

.

- : keerake

A

nupp positsioonidele vahemikus

4

-

6

ja vajutage lüliti asendisse .

Peale seda perioodi säilitage värskeid toiduaineid riiulil, mis peab olema ülemises asendis. Värskeid toiduaineid pole vaja puutuda juba külmunud pakendites.

• Pea 24 tundi võite toiduained umber paigutada sügavkülmiku alumisse osasse ja vajadusel korrata külmutamise protseduuri.

• Värskete toiduainete väiksemate koguste (1-2 kg) külmutamiseks ei ole kiirkülmutusfunktsiooni kasutamine vajalik.

Olulised ettevaatusabinõud värskete toiduainete säilitamisel

Külmutage ainult neid toiduaineid, mis sobivad külmutamiseks ja taluvad madalat temperatuuri. Toiduained peaksid olema normaalse kvaliteediga ja värsked. Valige igale toiduliigile sobiv pakend ja pakkige toit korralikult. Pakend peab olema õhukindel ja korralikult suletud ning lekkimatu, kuna see võib põhjustada olulist vitamiini- ja veekadu. Märkige pakkidele järgmised andmed: toiduainete liik ja kogus ning sügavkülmikusse panemise kuupäev. Toit tuleb kindlasti külmutada võimalikult kiiresti. Seepärast soovitame, et pakend ei oleks liiga suur ning see tuleks enne sügavkülmikusse panemist maha jahutada. Värskete toiduainete kogus, mida tohib korraga sügavkülmikusse panna, on kirjas tüübitähise plaadil. Kui see kogus on liiga suur, väheneb külmutamise kvaliteet, mis omakorda mõjutab külmutatud toiduainete kvaliteeti.

18

Tööstuslikult külmutatud toiduainete säilitamine Külmutatud toiduainete ligikaudne säilitamise aeg

Tööstuslikult külmutatud toiduainete säilitamise aeg ja soovituslik temperatuur on kirjas pakendil. Külmutatud toiduainete säilitamise ja kasutamise osas järgige alati tootja juhiseid. Poes valige kindlasti ainult toiduained, mis on korralikult pakendatud ja varustatud täielike andmetega ning mida hoitakse sügavkülmikutes, mille temperatuur ei ole kunagi kõrgem kui -18°C.

Ärge ostke toidupakendeid, mis on kaetud härmatisega. See näitab, et pakend on vähemalt üks kord üles sulanud. Hoolitsege selle eest, et pakendid ei hakkaks koduteel sulama. Temperatuuritõus lühendab tööstuslikult külmutatud toiduainete säilitamise aega ja halvendab nende kvaliteeti.

Toit

Puuvili, veiseliha Juurvili, vasikaliha, linnuliha Ulukiliha Sealiha Tükeldatud (hakk-) liha Leib, taigen, valmisroad, väherasvane kala Subproduktid Suitsuvorstid, rasvane kala

Periood

10 kuni 12 kuud 8 kuni 10 kuud 6 kuni 8 kuud 4 kuni 6 kuud 4 kuud 3 kuud 2 kuud 1 kuu

Külmutatud toiduainete sulatamine Jää valmistamine

Osaliselt sulanud või sulanud toite tuleks kasutada nii kiiresti kui võimalik. Külm õhk säilitab küll toitu, kuid ei hävita mikroorganisme, mis pärast sulamist kiiresti aktiveeruvad ning toidu rikuvad. Osaline sulamine vähendab toiteväärtust, eriti puuviljadel, juurviljadel ning valmistoitudel. Eemaldage jääaluselt kate (ainult teatud mudelid) ja täitke kaks kolmandikku jäänõust külma vee või mõne muu külmutamiseks sobiva vedelikuga. Sulgege jäänõu ja asetage see ukseriiulile. Jääalusel saab valmistada 8 jääkuubikut. Seetõttu on soovitatav jääd valmistada varuga. Kõige lihtsamalt saab jäänõud tühjendada seda tagurpidi keerates ja külma vett peale kallates. Raputage jäänõud, avage kate ja kallake jää välja. 19

Puhastamine

Külmiku automaatsulatus Traditsionaalse sügavkülmiku sulatamine

Külmikut ei ole vaja spetsiaalselt sulatada, kuna tagaseina siseküljele ladestuv jää sulatatakse automaatselt. Jää ladestub tagaseina siseküljele kompressori töötamise ajal. Hiljem, kui kompressor enam ei tööta, hakkab jää sulama ning kondenseerunud vesi tilgub läbi tagaseina siseküljel oleva väljalaskeava kompressori all asuvasse äravooluanumasse, kust see aurustub. • Sügavkülmikut tuleks sulatada, kui jääkiht ulatub 3-5 mm paksuseni.

• 24 tundi enne seadme sulatamist käivitage intensiivkülmutuse nupp (vt konkreetsete mudelite juhtimist käsitlevat lõiku - intensiivkülmutus), et intensiivistada juba külmunud toidu jahutamist. Nii püsib külmutatud toit seadme sulatamiseks kuluva aja jooksul külmununa. Peale seda tühjendage sügavkülmik ja hoolitsege, et pakendid üles ei sulaks. • Lülitage seade välja (vt lõiku Juhtimine – Seadme sisse/välja lülitamine) ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

• Jätke uks avatuks, kuni saate pindadelt kergelt eemaldada kogunenud härmatuse ja jää. Võite kasutada plastikust kaabitsat, kuid olge ettevaatlik, et Te ei vigastaks sügavkülmiku sisepindasid.

Peale täielikku sulamist pühkige kogu jää ja härmatis sügavkülmiku sisepindadelt.

• Ärge kunagi kasutage sügavkülmiku sulatamiseks elektrilisi seadmeid (föön jms). • Vältige sulatavate aerosoolide kasutamist, kuna need võivad kahjustada plastikdetaile ja olla tervisele kahjulikud. • Puhastage seadme sisepind ja kuivatage see (vt peatükk „Puhastamine“). • Enne toiduainete tagasiasetamist lülitage seade sisse. 20

Veaotsingu juhised

Enne seadme puhastamist ühendage see vooluvõrgust lahti

(tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja). Spetsiaalne antibakteriaalne kaitsekiht sisemistel pindadel väldib bakterite paljunemist ning hoiab sisepinnad puhtana ja mikroobivabana. Pärast puhastamist eemaldage seadmelt kindlasti kõik puhastusvahendi jäägid. • Kõikide pindade puhastamiseks kasutage pehmet lappi. • Puhastage seadme vee ning vedela pesuvahendiga. • Vältige abrasiivsete või eriotstarbeliste puhastusvahendite (nt roostevaba terase poleerimisvahendi) kasutamist plastikust, emaileeritud või alumiiniumpindade puhastamiseks, vastasel korral võite pinda kahjustada.

• Puhastage emaileeritud ja alumiiniumpinnad pehme lapi ja alkoholi baasil valmistatud puhastusvahendiga (näiteks klaasipuhastusvahendiga).

• Peske seadme vedela pesuvahendi ja leige veega, millele on lisatud veidi äädikat. Tagaseina jahutuspaneeli taga asuv renn ja vee väljalaskeava on vajalikud sulamisvee ärajuhtimiseks ning seetõttu ei tohi neil lasta ummistuda (näiteks toiduosakestega). Kontrollige neid perioodiliselt ning vajadusel puhastage (väljalaskeava augu puhastamiseks kasutage plastikust tikku).

• Tagaseinal asuv peab alati olema puhas ja vaba tolmust ning köögirasvajääkidest, seetõttu puhastage kondensaatorit perioodiliselt mitte-metall harja või tolmuimejaga. • Samuti puhastage kompressori kohal olev

kogumisanum

. Kui jää ja/või härmatise paksus on üle 3-5 mm, suurendab see energiakulu, seetõttu eemaldage need regulaarselt. Ärge kasutage teravaid esemeid, lahusteid ega aerosoole. • Pärast seadme puhastamist lülitage see sisse ja pange toiduained tagasi. 21

Veaotsingu juhised

Vea kirjeldus:

Seade ei hakka peale vooluvõrguga ühendamist tööle: Jahutussüsteem töötab pidevalt ilma vaheaegadeta: Külmiku sisemisele tagaseinale koguneb liiga palju jääd: Seadmest tilgub vett: Katkendlik või pidev helialarm (külmik/sügavkülmik): Ust on raske avada:

Põhjus/kõrvaldamine

• Kontrollige, kas pistikupesas on voolu ning kas seade on sisse lülitatud.

• Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge..

• Ust avatakse tihti, uks on liiga kaua avatud.

• Uks ei sulgu korralikult (tihendite vahel on prahti, uks vales asendis, kontrollige uksetihendit jne…).

• Seadmesse on korraga pandud liiga palju värsket toitu.

• Kontrollige kompressori jahutuseks vajalikku ventilatsiooni, ning puhastage kondensaatorit.

• Sisse on lülitatud funktsioon ‘Intensiivne külmutamine’ või ‘Intensiivne jahutamine’.

• Ust avatakse tihti, uks on liiga kaua avatud.

• Külmikusse on pandud kuuma toitu.

• Toiduained või anumad on külmiku tagaseina vastas.

• Vigane uksetihend; puhastage see mustusest või vahetage katkine tihend uue vastu.

• Vee eemaldusava on ummistunud, vesi tilgub kogujast mööda.

• Puhastage ummistunud eemaldusava plastiktikuga. • Sulatage paks jääkiht käsitsi (vaadake peatükki Sulatamine).

• Ust avatakse tihti, uks on liiga kaua avatud.

• Uks ei sulgu korralikult (tihendite vahel on prahti, uks vales asendis, kontrollige uksetihendit jne…).

• Liiga pikk voolukatkestusaeg.

• Seadmesse on korraga pandud liiga palju värsket toitu.

• Külmiku andur (A) on toiduainete all kinni. Vabastage andur ja jätke selle ümber õhu liikumiseks vaba ruumi.

• Sügavkülmiku ust võib olla raske avada kohe peale selle sulgemist. Põhjuseks on ukse avamisel sügavkülmikust väljapääsenud külma õhu asemele tunginud soe ümbritsev õhk. See tekitab alarõhu (vaakumi), mis takistab kerget ukse avamist. Olukord normaliseerub mõne minuti möödudes ning uks avaneb kergelt.

22

Vea kirjeldus:

Elektripirni vahetamine: Roheline MÄRGUTULI vilgub: Veaotsingu kasulikud nõuanded:

Põhjus/kõrvaldamine

• Enne elektripirni vahetamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Eemaldage plastikust kate, asendage elektripirn uuega (E14, sama pingega nagu tehase oma) ning pange kate tagasi. • Pidage meeles: vana elektripirn ei kuulu orgaanilise prügi hulka.

• Elektripirn kuulub kulumaterjalide hulka ning neile ei laiene garantii.

• Selles seadmes olevad lambipirnid on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks kodumasinates. Need ei sobi ruumi valgustamiseks.

• Kui roheline MÄRGUTULI vilgub, pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse.

• Kui eelpooltoodud juhised ei aita, siis lülitage seade välja (vt lõiku Juhtimine - Seadme sisse/välja lülitamine), eemaldage toitejuhe seinakontaktist, oodake 10 minutit, taasühendage toitejuhe ja lülitage seade tööle.

Kui probleem jääb alles, võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega, teatage neile seadme tüüp, mudal ja seerianumber, mis on kirjutatud seadme sees olevale tüübitähise plaadile.

Müratase

Külmikutes ja sügavkülmikutes toimub külmutamine kompressoriga (konkreetsetel mudelitel ka ventilaator) jahutussüsteemi abil, mis tekitab mõningast müra. Seadme müratase sõltub selle asukohast, korrektsest kasutamisest ning vanusest. •

Pärast seadme sisselülitamist

võib kompressor töötada mõnevõrra valjemalt (külmutusaine vool). See ei tähenda, et seadmel oleks midagi viga ega mõjuta seadme eluiga. Vähehaaval müra väheneb ja lõpuks vaibub. • Mõnikord kostub , mis on selle seadme puhul üsna ebaharilik. See müra on tihti seadme sobimatu paigaldamise tagajärg: - Seade tuleb asetada kindlale pinnale ja tasakaalustada. - See ei tohiks puutuda vastu seina ega köögikappe. - Kontrollige seadme sees asuvaid tarvikuid, need peavad asuma korrektselt omal kohal; samuti kontrollige pudeleid, purke ja teisi anumaid, mis võivad puutuda üksteise vastu ning koliseda.

TOOTJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA SPETSIFIKATSIOONE, ILMA ET SEE MÕJUTAKS SEADME KASUTUSVIISI.

23

HZZS 3067 CLA EXC PRE + OT www.gorenje.com

et (01-13)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement