Gorenje MMO20DBII Manuel utilisateur

Gorenje MMO20DBII  Manuel utilisateur
www.gorenje.com
Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn
DK..................................................................................................................................................... 4
Kasutusjuhend / Mikrolaineahi
EE................................................................................................................................................... 20
Instrucciones para el uso / Horno microondas
ES....................................................................................................................................................36
Notice d’utilisation / Micro-ondes
F.......................................................................................................................................................52
Käyttöohje / Mikroaaltouuni
FI.................................................................................................................................................... 68
Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele
LT................................................................................................................................................... 84
Lietotaja rokasgramata / Mikrovilnu krasnij
LV................................................................................................................................................. 100
Gebruiksaanwijzing / Magnetron oven
NL.................................................................................................................................................. 116
Bruksanvisning / Mikrovågsugnen
NO................................................................................................................................................ 132
Bruksanvisning / Mikrobųlgeoven
SE..................................................................................................................................................148
MIKROBŲLGEOVN
KÆRE KUNDE!
DK
Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er
overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du
virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne
udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang
med at bruge apparatet.
Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at
kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger
apparatet første gang.
Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er
beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal du
kontakte salgsstedet eller transportøren med det samme.
Du kan se telefonnummeret på købskvitteringen eller
på fragtbrevet. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye
apparat!
Denne ovn er beregnet til husholdningsbrug.
Ovnen er designet med henblik på
opvarmning af mad- og drikkevarer gennem
elektromagnetisk energi og er udelukkende
beregnet til indendørs brug.
FØR DE TAGER DERES
NYE PLADE I BRUG
4
Læs denne brugsanvisning omhyg-geligt igennem, og følg
nøje anvisnin-gerne for opstilling og betjening.
Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i
privat hus-holdning.
Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er
gældende for flere forskellige modeller. Der vil der-for
kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til
De-res model.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Berør aldrig fladerne på
varmeapparater eller kogeplader.
De bliver varme under brug. Hold
børn på sikker afstand. Risiko for
forbrænding!
Mikrobølger og højspænding!
Fjern ikke dækslet.
Børn under 8 år skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de er under konstant overvågning. Dette
apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer uden relevant erfaring eller viden, hvis disse
er blevet overvåget eller har modtaget instruktioner i
sikker brug af apparatet og forstår de potentielle farer
forbundet hermed. Der bør føres tilsyn med børn for
at sikre, at de ikke leger med enheden. Rengøring og
vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er
mindst 8 år gamle og under overvågning.
• ADVARSEL: Når apparatet kører et
kombinationsprogram (mikrobølger + grill), må børn
ikke bruge ovnen uden forældreopsyn på grund af de
medfølgende temperaturer (gælder kun for modellen
med grillfunktion);
• ADVARSEL: Hvis ovnlågen eller tætningslisterne er
beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før reparation er
udført af en fagmand;
• ADVARSEL: Ovnen må ikke justeres eller repareres
af andre end kvalificerede fagfolk, hvis reparationen
5
indebærer, at der skal aftages dele, der yder
beskyttelse mod mikrobølger.
• ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke
opvarmes i lukkede beholdere, idet de muligvis kan
eksplodere;
• Ovnens fødder må ikke fjernes, og alle
ventilationsåbninger skal holdes fri.
• I ovnen skal der kun bruges kogegrej, der er egnet til
brug i mikrobølgeovne.
• Hold godt øje med ovnen, når der tilberedes fødevarer
i diverse beholdere af plast eller papir, grundet risikoen
for antændelse;
• Hvis der observeres røg, slukkes ovnen eller stikket
trækkes ud. Hold ovnlågen lukket for at kvæle
eventuelle flammer;
• Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan
resultere i, at væsken koger over, når den tages ud
af ovnen. Vær derfor forsigtig ved håndtering af
beholderen;
• Indholdet i sutteflasker eller glas med babymad skal
røres rundt eller rystes og temperaturen kontrolleres før
indtagelse, så forbrænding undgås;
• Undgå at tilberede hele æg i mikrobølgeovnen, heller
ikke hårdkogte, da de kan eksplodere, også efter
slutningen af mikrobølgeopvarmningen;
• Brug kun milde sæber eller opvaskemidler uden
slibeeffekt opløst i varmt vand og en blød klud eller
svamp, når du rengør dørfladen, tætningslisterne og
ovnrummet;
• Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og madrester skal
tørres op;
6
• Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan ovnens
overflader beskadiges, hvilket kan have en negativ
indvirkning på apparatets levetid og muligvis lede til en
risikosituation.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes
af producenten, producentens servicecenter eller
personer med en lignende kvalifikation for at undgå
fare for ulykke.
• Lad ikke ledningen hænge ned over bordkanten.
• Udskift aldrig selv pæren i ovnrummet. Det skal gøres
af en tekniker fra Gorenje.
• Du må ikke forsøge selv at udskifte ovnlyset eller lade
nogen anden end en autoriseret servicemedarbejder
gøre det. Hvis ovnlyset ikke fungerer, skal du kontakte
din forhandler eller en autoriseret servicemedarbejder
hos Gorenje Service A/S. ADVARSEL! Apparatet og de
tilgængelige dele bliver varme, når de er i brug. Pas på
ikke at røre ved varmeelementerne.
• PAS PÅ! Undlad at benytte professionelle
ovnrensemidler, damprensere, skuremidler,
skrappe rengøringsmidler, midler, der indeholder
natriumhydroxid eller skuresvampe på nogen som helst
del af din mikrobølgeovn. Rengør ovnen med jævne
mellemrum, og fjern eventuelle aflejrede madrester.
7
SIKKERHEDS‑
ANVISNINGER VED
ALMEN BRUG
Nedenfor er listet regler og sikkerhedsforanstaltninger til
sikring af optimal udnyttelse af mikrobølgeovnen:
1. Sørg for, at glastallerkenen, drejeringens arme,
drejetappen og drejeringen altid sidder korrekt i
ovnrummet, når du benytter ovnen.
2. Brug ikke ovnen til andet end tilberedning af fødevarer.
Ovnen må ikke bruges til tørring af tøj, papir eller
andre ikke-spiselige genstande. Ovnen må heller ikke
anvendes i forbindelse med sterilisering.
3. Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom. Det kan
beskadige ovnen.
4. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring af nogen
art (aviser, kogebøger, m.v.).
5. Undgå at tilberede fødevarer med hinde, som f.eks.
æggeblommer, fuglelever etc. uden først at prikke disse
flere gange med en gaffel.
6. Undgå at anbringe fremmedlegemer mellem ovnens
front og ovnlågen.
7. Dele som fødderne, tappen, skruer, m.v. må aldrig
fjernes fra ovnen.
8. Tilbered aldrig fødevarer direkte på drejetallerkenen.
Brug altid egnet kogegrej.
PVIGTIGT – KOGEGREJ, DER MÅ IKKE BRUGES I DIN
MIKROBØLGEOVN
Der må ikke bruges metalpander, skåle eller fade med
metalhåndtag.
Der må ikke bruges kogegrej med kant af metal.
Brug ikke papirdækkede metalstrips til lukning af
plastikposer.
Brug aldrig tallerkener af melamin, da disse indeholder
et materiale, der opsuger mikrobølgeovnens
energi. Dette kan medføre, at tallerkenen
krakelerer eller springer, ligesom det vil nedsætte
tilberedningshastigheden.
Anvend ikke husgeråd af mærket Centura. Glaceringen
er ikke egnet til brug i mikrobølgeovn. Kopper af
mærket Corelle Livingware bør heller ikke anvendes.
Tilbered ikke fødeemner i en beholder med lille åbning,
hvor overskudsvarme ikke kan slippe ud hurtigt nok.
Anvend ikke konventionelle stege- eller
bolchetermometre i ovnen.
Termometre direkte beregnet til brug i mikrobølgeovne
fås i handelen. Anvend i stedet et af disse.
9. Anvend udelukkende tilbehør af en type, der er i
overensstemmelse med producentens anvisninger.
10. Forsøg aldrig at friturestege fødeemner i denne ovn.
8
11. Husk, at en mikrobølgeovn kun opvarmer fødeemnet
i en beholder, ikke beholderen selv. Du skal derfor
være opmærksom på, at selvom beholderens låg
ikke føles varmt, når du tager den ud af ovnen, så er
madvaren / væsken i beholderen varmt og vil afgive
samme mængde damp eller stænk når låget fjernes,
som du ville opleve med samme type madvare ved
konventionel madlavning.
12. Test altid temperaturen på den tilberedte mad før
serveringen, især hvis du tilbereder eller opvarmer
mad / væske til et lille barn. Det anbefales, at du aldrig
indtager mad eller drikke direkte fra ovnen men lader
den stå nogle få minutter og rører i den, således at
varmen kan fordele sig jævnt.
13. Fødeemner, der indeholder en blanding af fedtstof og
vand, f.eks. en fond, bør blive stående i ovnen i 30-60
sekunder efter, at der er slukket for ovnen. Det giver
blandingen tid til at falde til ro, således at den ikke
bobler op, når der stikkes en ske i beholderen, eller når
der tilsættes en bouillonterning.
14. Når du tilbereder / opvarmer fødevarer / væsker,
skal du være opmærksom på, at visse fødevarer som
f.eks. Christmas pudding, marmelade og hakket kød
opvarmes meget hurtigt. Når du tilbereder fødevarer,
der har et højt indhold af sukker eller fedt bør du ikke
anvende plastikbeholdere.
15. De beholdere, du anvender ved tilberedningen,
kan blive varme fra den opvarmede mad. Dette
er især tilfældet, hvis du har dækket beholderen
med fødeemnet over med plastikfolie, således at
beholderens overside og håndtag har været dækket.
Det kan være nødvendigt at anvende grydelapper, når
du håndterer beholderen.
16. Nedsæt risikoen for brand ved at følge disse
retningslinjer:
a) Undlad at lade fødeemner stå for længe i ovnen.
Hold altid nøje øje med ovnen, hvis du anvender
papir, plastik eller andre brandbare materialer i
forbindelse med madlavningen i ovnen.
b) Fjern evt. metalstrips fra poser, før du placerer
posen i ovnen.
c) Hvis der går ild i ovnens indhold, skal du holde
ovnlågen lukket, slukke ovnen og tage stikket ud af
stikkontakten eller slukke for strømmen ved at slå
sikringen eller HFI-relæet fra.
9
BETJENINGSPANEL
DISPLAY
Viser de valgte funktioner samt tid.
KEYS
Mikrobølger
Optøning
Ur (klokkeslæt)
Pause/Stop
Start
DREJEKNAP
HÅNDTAG TIL ÅBNING AF LÅGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Sikkerhedsafbryder i døren
Vindue
Drejering
Drejetallerken
Kontrolpanel
Mikrobølgeguide (fjern ikke pladen, som
dækker guiden)
BRUGSANVISNING
1. UR
Ovnen er udstyret med et digitalt ur. Når ovnen står på
standby, kan uret indstilles i 24‑timersfunktion ved at
trykke på knappen UR.
Eksempel: Sådan indstilles klokkeslættet til 8:30.
1. Tryk på knappen UR, og hold den nede i tre sekunder,
når ovnen står på standby. Urvisningen begynder at
blinke. Indstil timerne til 08:00 ved at dreje knappen og
trykke på den, når det ønskede timetal er indstillet.
2. Drej derefter knappen for at indstille minutterne, så der
står 08:30 på displayet. Tryk på drejeknappen for at
bekræfte.
BEMÆRK: Uret kan vises når som helst under
madlavningen ved at trykke på knappen UR. Uret skal
indstilles, hver gang ovnen sluttes til strøm.
2. TILBEREDNING OG
GENOPVARMNING MED
MIKROBØLGER
Denne funktion har to indstillinger:
a) Hurtig opvarmning med mikrobølger (100% effekt)
Eksempel: Tilberedning med 100% effekt i 5 minutter.
1. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 05:00.
2. Tryk på knappen START for at starte programmet.
b) Manuel opvarmning med mikrobølger
Eksempel: Opvarmning af mad med en effekt på 50% i
10 minutter.
1. Tryk på knappen MIKROBØLGER.
2. Tryk på knappen MIKROBØLGER flere gange,
eller brug drejeknappen til at indstille effekten
til 50%. Bekræft indstillingen ved at trykke på
START.
3. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 10:00.
4. Tryk på knappen START for at starte programmet.
Ovnen har 5 effekttrin (100%, 80%, 50%, 30%, 10%) og den
maksimale tilberedningstid er 95 minutter.
3. AUTOMATISK
OPTØNING
Ovnen kan bruges til optøning af kød, fjerkræ samt
fisk og skaldyr. Optøningstiden og effekten justeres
automatisk efter den indstillede vægt. Der kan optøs 100
g til 2000 g mad ad gangen.
Eksempel: Optøning af 600 g frossen fisk.
1. Tryk på knappen OPTØNING.
2. Drej knappen for at indstille vægten til 600 g.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.
11
4. HURTIG OPTØNING
Ovnen kan også bruges til hurtig optøning.
Eksempel: Hurtig optøning af brød.
1. Tryk to gange på knappen OPTØNING, eller vælg
symbolet, der viser optøning efter tid, på displayet.
2. Drej knappen for at indstille den ønskede tid.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.
5. AUTO‑MENU
Ved tilberedning af de madvarer, der findes i auto‑
menuen, er det kun madvaren og vægten/mængden, der
skal indstilles. Ovnen guider dig gennem indstillingen af
effekt og tid.
Eksempel:
1. Drej knappen for at væ lge den ønskede madvare. Væ lg
mellem programmerne A-1 til A-8.
2. Bekræ ft indstillingen ved at trykke på START.
3. Drej knappen for at væ lge den ønskede væ gt/mæ ngde.
4. Tryk påknappen START for at starte programmet.
Menu
A-1
Vægt/mængde
Mikrobølgeeffekt
200g
Hurtig
400g
genopvarmning
600g
100%
200g
A–2
Grøntsager
300g
100%
400g
250g
A–3
Fisk
12
350g
450g
80%
Menu
Vægt/mængde
Mikrobølgeeffekt
250g
A–4
Kød
350g
A–5
50 g (450 ml vand)
Pasta
100 g (800 ml vand)
A–6
Kartofler
100%
450g
80%
200g
400g
100%
600g
6. TILBEREDNING I
FLERE TRIN
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Suppe
400g
100%
80%
I en mikrobølgeovn kan maden tilberedes i to trin.
Eksempel: Optøning af frosset kød i 10 minutter efterfulgt
af opvarmning i 5 minutter ved 50%.
1. Tryk to gange på knappen OPTØNING.
2. Drej på knappen for at indstille tiden til 10:00, og
bekræft.
3. Tryk på knappen MIKROBØLGER.
4. Drej på knappen for at indstille effekten til 50%.
5. Bekræ ft indstillingen ved at trykke på START.
6. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 05:00.
7. Tryk på knappen START for at starte programmet.
BEMÆRK: Optøningsfunktionen kan kun bruges under
det første trin. Auto-menuen kan ikke udgøre et trin i et
tilberedningsprogram med flere trin.
7. HURTIG START
Gode råd om brug af ovnen.
Denne funktion bruges til hurtig opvarmning (100%
mikrobølgeeffekt) eller tilberedning af mad. Tryk på
knappen START i standby. Ovnen kører i 30 sekunder. For
hver gang der trykkes på knappen START, forlænges tiden
med 30 sekunder.
13
BEMÆRK: Ved endnu et tryk på knappen START
forlænges tilberedningstiden med 30 sekunder i
alle programmer med undtagelse af automatisk
funktion, tilberedning i flere trin samt den automatiske
optøningsfunktion.
8. BØRNESIKRING
Denne funktion forhindrer, at børn kan komme til at
bruge ovnen utilsigtet eller uden opsyn. Når ovnen er
låst, vises det relevante ikon, og ovnen kan ikke bruges.
Ovnen låses ved at trykke på knapperne PAUSE/STOP
3sec. Når ovnen er låst er samtlige knapper deaktiveret.
Ovnen låses op ved at trykke på knapperne PAUSE/STOP
igen. Når der lyder et bip, er ovnen låst op.
9. FORSKUDT START
Med programmeringsfunktionen kan du indstille ovnen til
at starte senere. Hvis klokken f.eks. er 11:10, og du vil starte
tilberedningen klokken 11:30, skal du:
1. Vælge et tilberednings program.
2. Tryk på knappen UR. Urvisningen begynder at blinke.
Indstil timerne til 11:00 ved at dreje knappen og trykke
på den, når det ønskede timetal er indstillet.
3. Drej derefter knappen for at indstille minutterne, så der
står 11:30 på displayet. Tryk på START for at bekræfte.
14
SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN MIKROBØLGEOVN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sluk for ovnen og tag stikket ud af stikkontakten,
inden du begynder at rengøre ovnen.
Hold ovnrummet rent. Hvis der er stænk på
ovnrummets bund eller sider, eller hvis væske er
kogt over, skal du tørre det af med en fugtig klud.
Du bør ikke anvende skrappe rengøringsmidler eller
slibemidler til rengøring af ovnen.
Ovnens ydre rengøres med en fugtig klud.
Sørg for, at der aldrig trænger vand ind i ovnens
ventilationsåbninger, da dette kan beskadige ovnens
indre dele og medføre funktionssvigt.
Lad ikke ovnens betjenings blive vådt.
Rengør panelet med en blød, fugtig klud. Anvend ikke
opløsningsmidler, skuremidler eller rengøringsspray
på kontrolpanelet.
Hvis der danner sig kondens inde i ovnrummet eller
rundt om ovnlågens forseglinger, skal det tørres af
med en blød klud. Kondens kan forekomme, hvis
ovnen anvendes, hvor der er høj luftfugtighed.
Forekomsten af kondens indikerer på ingen måde, at
der er noget i vejen med ovnen
Fra tid til anden er det nødvendigt at tage
glastallerkenen ud for at rengøre den. Vask
tallerkenen af i varmt sæbevand eller put den i
opvaskemaskinen.
Drejeringen og bunden i ovnrummet bør rengøres
regelmæssigt for at undgå, at ovnen larmer
unødvendigt. Du skal blot vaske bunden af med en
mild sæbeopløsning, vand eller rengøringsmiddel til
vinduer og tørre af. Drejeringen kan vaskes med en
mild sæbeopløsning eller i opvaskemaskine. Damp
fra madlavningen samles ved gentagen brug, men
dette påvirker på ingen måde ovnens bund eller
drejeringens hjul.
Når du har haft drejeringen taget ud af ovnen for at
rengøre den, er det vigtigt at du er opmærksom på at
få den placeret korrekt, når du sætter den i igen.
Du kan fjerne dårlig lugt fra ovnen ved at placere en
dyb mikrobølgeskål indeholdende en kop vand tilføjet
saften og skrællen fra en citron i ovnen. Lad ovnen
køre i 5 minutter med mikrobølgeeffekt slået til, vask
ovnens indre grundigt af og tør efter med en blød
klud.
15
MILJØ
16
Når apparatet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen
med det almindelige husholdningsaffald. Indlever det i
stedet til genvinding på din lokale genbrugsstation. På den
måde er du med til at passe på miljøet.
MONTERING
INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kontrollér, at alt emballage fjernes fra ovnlågens indre
side.
Undersøg ovnen efter udpakning for synlige skader
som:
– Skæv ovnlåge
– Beskadiget ovnlåge
– Buler eller huller i lågens vindue og skærm
– Buler i ovnrummet
Ovnen MÅ IKKE bruges, hvis hvilken som helst af de
skader, der beskrives ovenfor, er synlig.
Denne mikrobølgeovn vejer 11,5 kg og skal placeres på
en plan, stabil overflade, som er stærk nok til at bære
ovnens vægt.
Anbring ikke ovnen, hvor den kan blive udsat for høj
temperatur og damp.
Der MÅ IKKE anbringes noget som helst oven på
ovnen.
Der skal mindst være 20 cm til ovnens højre og venstre
side og 30 cm til ovnens bagside for at sikre korrekt
ventilation.
FJERN IKKE drejetallerkenens drejefod.
Vær altid opmærksom, hvis mikrobølgeovnen bruges af
børn.
Stikkontakten skal være nem at komme til, således at
stikket let kan trækkes ud i nødstilfælde. Eller det skal
være muligt at afbryde ovnen fra strømforsyningen
ved at indsætte en afbryder i den faste ledning
i overensstemmelse med reglerne for elektriske
tilslutninger. Slut ovnen til en enfaset 230 V/50
Hz vekselstrøm via et korrekt installeret jordstik.
ADVARSEL! DENNE OVN SKAL JORDES. Producenten
fraskriver sig erstatningsansvar, hvis denne
sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes.
Mikrobølgeovnen kræver en krafttilførsel på 1,3 KVA.
Der anbefales, at du konsulterer en montør, når du
monterer ovnen.
ADVARSEL: Denne ovn beskyttes internt af en sikring på
250V,12 Amp.
17
TEKNISKE DATA
Strømforbrug ........................................................... 230V~50Hz, 1270W
Effekt ........................................................................................................ 800W
Driftsfrekvens .................................................................................2450MHz
Ydre dimensioner .............440mm(B) x 259mm(H) x 345mm(D)
Ovnvolumen ........................................................................................ 20 liter
Netto vægt ...................................................................................... Ca 11,5 kg
Lydniveau .....................................................................Lc IEC < 58 dB (A)
Dette apparat er markeret i overensstemmelse med
EU‑Direktivet 2012/19/EU vedrørende Affald af
Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE).
Denne vejledning udgør rammen for en standard for
tilbagelevering og genvinding af Affald af Elektrisk og
Elektronisk Udstyr, der er gyldig i hele Europa.
MONTERING
INTERFERENCE I
RADIOUDSTYR
En mikrobølgeovn kan forårsage interferens i dine
elektroniske apparater så som radio, TV eller lignende.
Skulle der opstå interferens, kan problemet løses eller
minimeres ved at følge nedenstående retningslinjer.
a) Rengør ovnens låge og lukkeflade.
b) Placér radioen, fjernsynet, m.m. så langt væk fra
mikrobølgeovnen som muligt.
c) Brug en ordentligt monteret antenne til din radio,
fjernsyn, m.m. for at få en god signalmodtagelse.
VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE
SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR
BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.
18
FØR DU TILKALDER HJÆLP
1.
Hvis mikrobølgeovnen slet ikke fungerer, displayet ikke
vises eller er forsvundet:
a) Kontrollér, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du trække stikket ud,
vente i 10 sekunder og anbringe den i stikkontakten
igen.
b) Kontrollér, at netsikringen er i orden, evt.
hovedsikringen. Hvis det ikke er fejlen, prøv at
tilslutte et andet apparat i samme stikkontakt.
2. Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:
a) Kontrollér, at tiden er indstillet.
b) Kontrollér, at ovnlågen er lukket ordentligt
og at sikkerhedslåsen er aktiveret. Ellers vil
mikrobølgeovnens energi ikke flyde ind i ovnen.
VIRKER MIKROBØLGEOVNEN STADIG IKKE, BØR DU
KONTAKTE NÆRMESTE AUTORISERET SERVICEAGENT.
GARANTI OG SERVICE
Hvis du ønsker information om eller har et problem
med dit apparat, kan du kontakte Gorenjes kundecenter
i dit land (du finder telefonnummeret i det globale
garantihæfte). Hvis der ikke er et kundecenter i dit land,
skal du kontakte din lokale Gorenje-forhandler eller
Gorenjes servicenetværk.
Kun til privat brug!
Yderligere anbefalinger om madlavning med
mikrobølgeovn og grill og andre nyttige tips kan du
finde på hjemmesiden:
http://www.gorenje.dk
ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE MED BRUGEN AF DIN
OVN
19
MIKROLAINEAHI
AUSTATUD KLIENT!
EE
Täname Teid südamest ostu puhul. Usume, etpeagi leiate
Te küllaldaselt tõendeid selle kohta, et meie tootele võib
loota. Seadme kasutamise lihtsustamiseks lisasime need
mitmekülgsed kasutusjuhendid.
Juhendid aitavad Teil uue seadmega tutvuda. Palun lugege
need enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.
Igal juhul veenduge, et seade tarniti Teile vigastamata. Kui
Te märkate transpordi käigus tekkinud kahjustusi, võtke
ühendust müügiesindajaga või kaubalaoga, kust Teile
toode kätte toimetati. Telefoninumbri leiate kviitungilt või
saatelehelt. Soovime, et Te tunneksite uue seadme üle
rõõmu.
Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult
siseruumides ja koduses majapidamises
toidu ja jookide soojandamiseks kasutades
elektromagneetilist energiat.
KASUTUSJUHEND
20
Need juhised on mõeldud kasutajale.
Siin on kirjeldatud seadet ja kuidas seda kasutada. Juhised
on koostatud seadme erinevatele mudelitele ja seetõttu
võivad need sisaldada funktsioone, mida Teie seadme pole.
OLULISED OHUTUSJUHISED
Ärge kunagi puudutage küttekehade
ja toiduvalmistamisseadmete
pindasid. Need muutuvat töötamise
ajal tuliseks. Hoidke lapsed ohutus
kauguses. Põletusoht!
Mikrolaineenergia & kõrgepinge!
Ärge eemaldage katet.
HOIATUS! Toode ja selle ligipääsetavad osad muutuvad
kasutamise ajal kuumaks. Vältige küttekehade
puudutamist. Alla 8- aastaseid lapsi tuleb toote
kasutamisel pidevalt jälgida. Seadet ei tohi kasutada
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud
(kaasaarvatud lapsed) või isikud, kellel puuduvad
vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks,
välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende
turvalisuse eest isiku järelvalve all või juhendamisel.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängi seadmega. Lapsed
võivad toodet puhastada ja hooldada ainult siis, kui
nad on vähemalt 8-aastased ja kui neid selle juures
juhendatakse.
• HOIATUS: Kui seade töötab kombineeritud režiimil,
tohivad lapsed kasutada seadet vaid järelvalve all, kuna
toiduvalmistamiseks kasutatakse kõrget temperatuuri;
(Ainult grillifunktsiooniga mudelitel)
• HOIATUS: Kui uks või uksetihendid on vigastatud,
ei tohi ahju kasutada kuni need on parandatud
kompetentse isiku poolt;
21
• HOIATUS: Väga ohtlik on, kui ebakompetentne isik
teostab mikrolaineahju hooldust või remonti, mis
hõlmab mikrolaineenergia eest kaitsvate katete
eemaldamist;
• HOIATUS: Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi
kuumutada kinnistes anumates, kuna need võivad
plahvatada.
• Kui eemaldate ahju jalad, ärge blokeerige ahju
ventilatsiooni avasid.
• Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid
tarvikuid.
• Kui kuumutate toite plastikust või paberist nõudes,
jälgige ahjus toimivat, et vältida võimalikku süttimist;
• Kui märkate suitsu, lülitage seade välja ja eemaldage
toitejuhe seinakontaktist ning hoidke ust suletuna, et
lämmatada võimalikud leegid;
• Jookide mikrolainetega kuumutamine võib esile
kutsuda viivitusega purskuva keemise, seetõttu olge
anumaga eriti hoolikas;
• Lutipudelite ja beebitoidupurkide sisu tuleb hoolikalt
segada ja raputada ning kontrollida eelnevalt
temperatuuri, et vältida põletusi;
• Tervet toorest ja keedetud muna ei tohi kuumutada
mikrolaineahjus, kuna need võivad plahvatada ka peale
seda, kui mikrolainetega kuumutamine on lõppenud;
• Ukse pinna, ukse tihendi, ahju sisemuse puhastamiseks
kasutage pehmet lappi, mis on niisutatud lahja,
mitteabrasiivse vahendiga.
• Ahju tuleb puhastada regulaarselt ja eemaldada
toidujäätmed;
22
• Vale ahju hooldamine vähendab ahju eluiga ja võib
tekitada ohtliku olukorra;
• Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada
vaid tootja esindaja, hooldustehnik või vastavat
kvalifikatsiooni omav isik, et vältida õnnetusi.
• Ärge jätke toitejuhet rippuma üle laua- või
töötasapinnaserva.
• Tootja ei võta endale mingit vastutust, kui seda
ohutusmeedet ei järgita.
• Ärge kunagi vahetage ise labmipirni ahju sees. See
tuleb vahetada alati Gorenje teeniduse poolt.
• Ärge püüdke ise ahjulampi vahetada ega lubage seda
teha kellelgi, keda teeninduskeskus ei ole volitanud seda
tegema. Kui ahjulamp enam ei põle, võtke ühendust
oma edasimüüja või kohaliku teeninduskeskusega.
• ETTEVAATUST: Ärge kasutage ühegi mikrolaineahju
osa puhastamisel müügilolevaid küürimislappe või
ahju puhastusvahendeid, aurupuhasteid, abrasiivseid
ja karedaid puhastusvahendeid, mistahes vahendeid,
mis sisaldavad naatriumhüdroksiidi. Puhastage ahju
regulaarselt ja eemaldage kõik toidujäätmed.
23
OHUTUSNÕUDED
TAVAKASUTUSEL
24
Järgige mikrolaineahju kasutamisel järgnevalt toodud
ohutusjuhiseid, nagu kõikide seadmetega:
1. Ahju kasutamisel peavad ahjus alati olema klaasalus,
rullikutega rõngas ja sidur.
2. Ärge kasutage ahju muudel eesmärkidel kui
toiduvalmistamiseks, nagu näiteks riiete, paberi jms
kuivatamine või steriliseerimiseks.
3. Ärge käivitage ahju tühjalt. See võib ahju kahjustada.
4. Ärge kasutage ahju sisemust mistahes esemete, nagu
näiteks paberite, kokaraamatute jms hoidmiseks.
5. Ärge valmistage ahjus toiduaineid, mis on koore või
membraaniga kaetud, nagu näiteks munakollane,
kartulid, kanamaks jms, need tuleb eelnevalt kahvliga
läbi torgata.
6. Ärge asetage mingeid esemeid ventilatsiooniavade
ette.
7. Ärge kunagi eemaldage ahju küljest osasid, nagu
näiteks jalad, sidur, kruvid jms.
8. Ärge valmistage toitu otse klaasalusel. Asetage
toiduained sobivasse toidunõusse enne ahju
paigutamist.
TÄHTIS ‑ TOIDUNÕUD, MIDA EI TOHI KASUTADA
MIKROLAINEAHJUS
– Ärge kasutage metallpanne või
metallkäepidemetega nõusid.
– Ärge kasutage metallkaunistustega nõusid.
– Ärge kasutage paberiga kaetud metallvõrguga
plastikkotte.
– Ärge kasutage melamiinnõusid, kuna need võivad
sisaldada mikrolaineid neelavaid materjale. See võib
põhjustada nõude pragunemist või purunemist ning
aeglustada toidu valmimist.
– Ärge kasutage Centura toidunõusid. Glasuuritud
nõud ei ole sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.
Corelle Livingware tasse ei tohi kasutada.
– Ärge kasutage toiduvalmistamiseks kitsa avaga
nõusid, nagu näiteks pudeleid, kuna need võivad
mikrolaineahjus kuumutamisel plahvatada.
– Ärge kasutage tavapäraseid liha termomeetreid.
– Mikrolaineahjus sobivad kasutamiseks vaid
spetsiaalset termomeetrid. Neid võib kasutada.
9. Mikrolaineahju tarvikuid tuleb kasutada vaid vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.
10. Ärge proovige fritüürida toiduaineid mikrolaineahjus.
11. Palun jätke meelde, et mikrolaineahi kuumutab
vedelikku anumas, mitte anumat ennast. Seetõttu,
võttes anumat ahjust välja, pole see tuline, kuid vedelik
selles võib eraldada auru ja keeda nagu tavapärasel
kuumutamisel.
12. Alati kontrollige valmistatud toidu temperatuuri enne
serveerimist, eriti kui soojendate beebitoitu. Soovitatav
on alati lasta toidul mõni minut seista peale ahjust välja
võtmist ja enne serveerimist segada, et temperatuur
ühtlustuks.
13. Toidud, mis sisaldavad vee ja rasva segu, nt puljong,
peavad seisma ahjus peale ahju välja lülitumist veel
umbes 30-60 sekundit. See võimaldab segu settida ja
väldib keema purskumist, kui sellest asetada lusikas või
puljongi kuubik.
14. Kui valmistate toite/vedelikku, mis sisaldavad teatud
toiduaineid, nt Jõulupudingit, moosi, hakkliha, jätke
meelde, et need kuumenevad väga kiiresti. Suure
suhkru ja rasvasisaldusega toiduainete valmistamiseks
ärge kasutage plastiknõusid.
15. Toidunõud võivad muutuda tuliseks, kuna need
kuumenevad toiduainest eralduva soojuse mõjul.
See mõjutab eriti toitu katvat plastikut ja toidunõude
käepidemeid. Soovitame kasutada toidunõude välja
võtmiseks pajakindaid.
16. Tuleohu vähendamiseks ahjus:
a) Ärge kuumutage toiduaineid üle. Olge ettevaatlik,
kui kasutate mikrolaineahjus paberit, plastikut või
muid kergestisüttivaid materjale.
b) Eemaldage plastikkottidelt enne ahju panemist
metallklambrid.
c) Kui materjalid peaksid ahjus süttima, jätke uks
suletuks, lülitage ahi välja ja eemaldage toitejuhe
seinakontaktist või lülitage kaitse elektrikilbist välja.
25
JUHTPANEEL
DISPLEI
Kuvab valitud funktsioonid ja aja.
KEYS
Mikrolained
Sulatamine
Kell (kellaaeg)
Paus/Stopp
Start
KEERATAVAD NUPUD
UKSE AVAMISE NUPP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
26
Ukselukustuse turvasüsteem
Ukse aken
Rullikutel rõngas
Klaasalus
Juhtpaneel
Lainejuht (palun ärge eemaldage lainejuhilt
katteplaati)
JUHISED KASUTAMISEKS
1. KELL
Ahi on varustatud digitaalse kellaga. Kui ahi on
ooterežiimis, saate määrata 24‑tunnise režiimi, vajutades
nupule KELL.
Näiteks: Soovite määrata kellaajaks 8:30.
1. Kui ahi on ooterežiimis, vajutage ja hoidke nuppu KRLL
all vähemalt kolm sekundit. Kellaajanäidik hakkab
vilkkuma. Tundide 08:00 määramiseks keerake nupu ja
kui õige väärtus on kuvatud, vajutage nupule.
2. Seejärel keerake nuppu, et määrata minutid, kuni
ekraanile on kuvatud 08:30; seejärel vajutage
kinnitamiseks nupule.
MÄRKUS: Toiduvalmistamise ajal on võimalik igal
hetkel kuvada kellaaeg, kui vajutate nupule KELL. Peale
voolukatkestust või vooluvõrgust lahti ühendamist tuleb
alati kellaaeg uuesti seadistada.
2. MIKROLAINETEGA
TOIDUVALMISTAMINE
JA KUUMUTAMINE
Sellel funktsioonil on kaks võimalust:
a) Kiire mikrolainetega kuumutmine (100% võimsust)
Näiteks: Toiduvalmistamine 100% võimsusel 5 minutit.
1. Kasutage keeratavat nuppu, et määrata ajaks 05:00.
2. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
b) Mikrolainetega kuumutamine käsitsi juhtimisel
Näiteks: Toiduvalmistamine 50% võimsusel 10 minutit.
1. Vajutage nupule MIKROLAINED.
2. Vajutage mitu korda nupule MIKROLAINED
või kasutage keeratavat nuppu, et määrata
toiduvalmistamise võimsuseks 50%.
Seadistuse kinnitamiseks vajutage nupule Start.
3. Kasutage keeratavat nuppu, et määrata ajaks 10:00.
4. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
Teil on võimalik valida 5 võimsuse taseme vahel (100%,
80%, 50%, 30%, 10%); maksimaalne järjest töötamise aeg
on 95 minutit.
3. AUTOMAATNE
SULATAMINE
Ahi võimaldab sulatada liha, linnuliha ja mereande.
Sulatusaeg ja töötamise võimsus määratakse
automaatsele, vastavalt sisestatud kaalule. Sulatatava
toidu kaal võib jääda vahemikku 100 g ja 2000 g.
Näiteks: Soovite sulatada 600 g külmunud kala.
1. Vajutage nupule SULATUS.
2. Keerake nuppu ja määrake kaaluks 600 g.
3. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
27
4. KIIRSULATUS
Ahi võimaldab samuti kiiret sulatamist.
Näiteks: Soovite kiirelt sulatada leiba.
1. Vajutage nupule SULATUS kaks korda või valige
ekraanilt sümbol, mis tähistab aja järgi sulatamist.
2. Keerake nuppu, et määrata soovitus aeg.
3. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
5. AUTO MENÜÜ
Auto menüüga toiduvalmistamisel tuleb sisestada vaid
toidu tüüp ja kaal/kogus. Ahi valib ise valmistamiseks
vajaliku võimsuse ja aja.
Näiteks:
1. Keerake nuppu, et valida soovitud toidu tüüp. Teil on võimalik
valida programmide A-1 kuni A-8 vahel. Seadistuse
kinnitamiseks vajutage nupule START.
3. Keerake nuppu, et valida ligikaudne kaal/kogus.
4. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
Menüü
A-1
Kiirkuumutamine
Kaal/kogus
Mikrolainete
võimsus
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Köögiviljad
300g
100%
400g
250g
A–3
Kala
28
350g
450g
80%
Menüü
Kaal/kogus
Mikrolainete
võimsus
250g
A–4
Liha
350g
450g
A–5
50 g (450 ml vett)
Pasta
100 g (800 ml vett)
A–6
Kartulid
100%
80%
200g
400g
100%
600g
A–7
Pizza
A–8
Supp
6. MITMEETAPILINE
TOIDUVALMISTAMINE
200g
400g
200g
400g
100%
80%
Mikrolaineahi võimaldab toitu valmistada kahes etapis.
Näiteks: Soovite sulatada liha 10 minutit, seejärel
kuumutada seda 5 minutit 50% võimsuse juures.
1. Vajutage nupule SULATUS kaks korda.
2. Kasutage keeratavat nuppu, et määrata ajaks 10:00 ja
kinnitage.
3. Vajutage nupule MIKROLAINED.
4. Kasutage keeratavat nuppu, et määrata võimsuseks
50%.
5. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nupule START.
6. Kasutage keeratavat nuppu, et määrata ajaks 05:00
7. Vajutage nupule START programmi käivitamiseks.
MÄRKUS: Sulatamist saab kasutada vaid esimese etapina.
Auto menüü ei saa olla üheks etapiks mitmeetapilises
toiduvalmistamise programmis.
7. KIIRSTART
Soovitused ahju kasutamiseks
Kasutage seda funktsiooni, et kiirelt kuumutada (100%
mikrolainete võimsusel) või valmistada toitu. Kui ahi on
ooterežiimis, vajutage nupule START ja ahi töötab 30
sekundit. Iga järgnev vajutus nupule START pikendab
töötamise aega 30 sekundit.
.
29
MÄRKUS: Korduv vajutus nupule START pikendab
töötamise aega 30 sekundit kõikides programmides
välja arvatud automaatne režiim, mitme etapiline
toiduvalmistamine ja automaatne sulatamise režiim.
8. LAPSELUKK
Seda funktsiooni kasutatakse laste poolt ahju tahtmatu
ja kontrollimatu kasutamise vältimiseks. Kui ahi on
lukustatud, on kuvatud vastav ikoon ja ahju pole võimalik
kasutada.
Ahju lukustamiseks vajutage korraga nuppudele PAUSE/
STOP 3sec. Kuni ahi on lukustatud, pole nuppe kasutada
võimalik.
Ahju lukustusest vabastamiseks vajutage uuesti korraga
nuppudele PAUSE/STOP. Peale piiksu on ahju taas
kasutamiseks valmis.
9. EELSEADISTUS
See funktsioon võimaldab Teil käivitada ahju viitega.
Oletame, et praegu on kellaaeg 11:10 ja Te soovite käivitada
ahju 11:30.
1. Määrake küpsetus programm.
2. Vajutage ja nuppu KELL. Tundide 11:00 määramiseks
keerake nupu ja kui õige väärtus on kuvatud, vajutage
nupule.
3. Seejärel keerake nuppu, et määrata minutid,
kuni ekraanile on kuvatud 11:30; seejärel vajutage
kinnitamiseks START.
30
KUIDAS HOOLDADA OMA MIKROLAINEAHJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KESKKOND
Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage
toitejuhe seinakontaktist.
Hoidke ahju sisemus puhtana. Kui toit on pritsinud
ahjuseintele, pühkige need ära niiske lapiga. Pole
soovitatav kasutada tegevatoimelisi või abrasiivseid
puhastusvahendeid.
Ahju korpust on hea puhastada niiske lapiga. Et
vältida ahju sees olevaid osasid, ei tohi lasta veel
voolata ventilatsiooniavadest sisse.
Ärge laske juhtpaneelil saada märjaks. Puhastage
seda niiske lapiga, ärge kasutage juhtpaneeli
puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid vahendeid või
aerosoole.
Kui aur akumuleerub sees- või väljaspool ahjuust,
pühkige see niiske lapiga. Niiskuse teke võib
olla tingitud mikrolaineahju töötamisest niiskes
keskkonnas ja ei viita kuidagi seadme tõrkele.
Aeg-ajalt on soovitatav eemaldada ja pesta klaasalus.
Aluse pesemiseks kasutage sooja nõudepesuvahendit
või peske see nõudepesumasinas.
Rullikute rõngast ja ahju põhja tuleb regulaarselt
puhastada, et vältida liigse müra teket. Lihtsalt
pühkige ahju põhi üle lahja nõudepesuvahendiga,
vee või klaasipesuvahendiga ja kuivatage. Rullikute
rõngast võib pesta lahja nõudepesuvahendi või
pehme harjaga. Korduval toiduvalmistamisel või
koguneda niiksust, mis ei mõjuta mingil viisil ahju
põhjal olevate rullikute liikumist.
Peale rullikute rõnga eemaldamist ahju põhja
puhastamiseks, ärge unustage seda pärast tagasi
panemast.
Ahjust lõhna eemaldamiseks asetage ahju klaastäis
vett sügavas mikrolaineanumas, millesse on lisatud
ühe sidruni mahl koos koorega. Laske mikrolaineahjul
töötada 5 minutit, pühkige ahi ja kuivatage pehme
lapiga.
Ahju eluea lõppedes, ärge visake seda tavaliste
olmejäätmete hulka, vaid viige kasutatud
elektroonikajäätmete kogumispunkti. Sellega aitate kaitsta
keskkonda.
31
MIKROLAINEAHJU PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kontrollige, et olete ahju sisemusest eemaldanud kõik
pakkematerjalid.
Vaadake peale lahtipakkimist üle oma ahi, kas sellel
pole nähtavaid vigastusi, nagu:
– Kõver uks
– Vigastatud uks
– Mõlgid või augud ukseaknas või ekraanil
– Mõlgi ahju sisemuses
Mistahes nähtavate vigastuste avastamisel ÄRGE
KASUTAGE ahju.
See mikrolaineahju kaalub 11,5 kg ja tuleb asetada
horisontaalsele pinnale, mis on piisavalt tugev sellise
raskuse kandmiseks.
Ahi peab paiknema eemal soojust ja niiskust
eraldavatest seadmetest.
ÄRGE asetage midagi ahju peale.
Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke vaba ruumi
vähemalt 20 cm ulatusest ahju külgseintest ja 30 cm
tagaseinast.
ÄRGE kasutage ahju ilma klaasaluse ja rullikuteta.
Nagu kõikide seadmete puhul, jälgige rangelt, kui lapsed
seadet kasutavad.
Hoolitsege, et toitejuhe oleks lihtsalt ligipääsetav ja
ohu korral eemaldatav seinakontaktist. Muul juhul peab
olema võimalik lülitada seade välja elektrikilbis olevast
lülitist. Järgige kehtivaid standardseid elektriohutuse
nõudeid.
Seade peab olema ühendatud korrektselt maandatud
ühefaasilisse vahelduvvooluvõrku (230 V/50 Hz).
HOIATUS! SEE SEADE PEAB OLEMA MAANDATUD!
Enne ahju paigaldamise konsulteerige vajadusel
spetsialistiga, see ahi vajab 1.3 KVA sisendiks.
ETTEVAATUST!
See ahi on kaitstud sisemise 250V, 10A kaitsmega.
32
TEHNILISED ANDMED
Energiatarve ..................................................... 230V~50Hz, 1270W
Võimsus........................................................................................... 800W
Välismõõdud.......................................................................... 2450MHz
Välismõõdud:.............440mm(L) X 259mm(K) X 345mm(D)
Ahju maht ................................................................................... 20 liitrit
Kaal ....................................................................................Umbes 11,5 kg
Müratase ....................................................................... Lc < 58 dB (A)
See seade on markeeritud elektril‑ ja
elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva (WEEE)
Euroopa direktiivi 2012/19/EU kohaselt.
See suunis on üleeuroopalise kehtivusega
raamiseadus elektri‑ja elektroonikaseadmete
tagastamise ja taaskäitlemise kohta.
MPAIGALDAMISE
MÕÕDUD
RAADIOHÄIRED
Mikrolained võivad tekitada häireid teie raadio, TV või
muu sarnase seadme töös. Häirete tekkimisel saate neid
vähendada või kõrvaldada järgmiste protseduuridega:
a) Puhastage uks ja ahju tihendite pinnad.
b) Paigutage raadio, TV, või muu seade võimalikult
kaugele oma mikrolaineahjust.
c) Kasutage korrektselt paigaldatud antenni, võtta
vastu tugev signaal oma raadiole, telerile või muule
seadmele.
ME SÄILITAME ÕIGUSED MISTAHES MUUDATUSTELE,
MIS EI MÕJUTA SEADME FUNKTSIONAALSEST.
33
ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST
1.
Kui ahi ei tööta, ekraanile ei ilmu midagi:
a) Kontrollige, kas ahi on korrektselt ühendatud. Kui
see pole, eemaldage pistik seinakontaktist, oodake
10 sekundit ja ühendage uuesti.
b) Kontrollige, kas kaitse on terve või pealüliti pole
väljas. Kui need on korras, siis prooviga seinakontakti
ühendada mõni muu seade.
2. Kui mikrolaineahi ei tööta:
a) Kontrollige, kas pole taimer seadistatud.
b) Kontrollige, kas ahjuuks on korrektsel ja
turvaliselt suletud. Vastasel korral ei käivitu
ahjus mikrolaineenergia. Kui ükski eelnimetatud
abinõu ei aita, pöörduge lähimasse volitatud
teenindustöökotta.
See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses
majapidamises toitude ja jookide valmistamiseks
sisetingimustes.
34
GARANTII & HOOLDUS
Kui Teil on probleeme või soovite täiendavat
informatsiooni, palun pöörduge oma maa Gorenje
klienditeenindusse (selle telefoninumbri leiate
garantiitalongilt).
Kui Teie asukohariigis puudub Klienditeeninduskeskus,
pöörduge oma kohaliku Gorenje edasimüüja või Gorenje
kodumasinate teeninduskeskuse poole.
Ainult isiklikuks kasutamiseks!
Täiendavaid soovitusi ja kasulike nõuandeid
mikrolainetega toiduvalmistamisel leiate meie veebist:
http://www.gorenje.com
SOOVIME TEILE PALJU RÕÕMU OMA SEADME
KASUTAMISEL
35
HORNO MICROONDAS
ESTIMADO CLIENTE
ES
Le agradecemos haber escogido nuestro producto. Pronto
descubrirá que puede confiar en él.
Para facilitarle el manejo adjuntamos amplias instrucciones
que le ayudarán a familiarizarse con su nuevo aparato
lo antes posible. Le rogamos que lea detenidamente las
instrucciones antes del primer uso.
Primero debe sobre todo cerciorarse de que su aparato
esté en buen estado. En caso de identificar algún daño de
transporte, comuníquese con su representante de ventas o
el almacén regional que le entregó el producto. El número
de teléfono está indicado en la factura o en el talón de
entrega.
Le deseamos que utilice su aparato con satisfacción.
El aparato está destinado exclusivamente al uso
doméstico para calentar alimentos y bebidas
por medio de energía electromagnética. Debe
ser utilizado sólo en lugares cerrados.
INSTRUCCIONES DE
USO
36
Las instrucciones de uso están destinadas al usuario.
Describen el aparato y su manejo. Están adaptadas
a varios tipos de aparatos, por eso pueden incluir
descripciones de funciones de las cuales su aparato no
dispone.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Nunca toque las superficies de
calefacción o aparatos de cocina.
Ellos se calientan durante el
funcionamiento. Mantenga a los
niños a una distancia segura. Existe
el riesgo de quemaduras!
La energía de microondas y de alto
voltaje! No quite la cubierta.
Este aparato puede ser utilizado por ninos de más de
8 anos y por personas con discapacidad física, motriz
o mental o por personas que carecen de experiencias
o conocimientos necesarios, pero sólo bajo supervision
adecuada y con tal de que hayan recibido instrucciones
sobre el uso seguro del aparato y sobre los riesgos
del uso inadecuado. Los ninos no deben jugar con el
aparato. Los ninos no deben limpiar el aparato o efectuar
en él operaciones de mantenimiento sin supervisión
adecuada.
• ADVERTENCIA: Cuando el aparato se utilice en el
modo de combinación, los niños sólo deben utilizar
el horno bajo supervisión de un adulto debido a las
temperaturas generadas; (sólo para el modelo con
función de grill)
• ADVERTENCIA: Algunas partes del aparato que
son de fácil acceso se calientan mucho durante
su funcionamiento. Tener cuidado de no tocar los
dispositivos de calentamiento. Los ninos que tengan
menos de 8 anos deben estar todo el tiempo bajo
supervisión.
37
• ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta
están dañados, no se debe utilizar el horno hasta que
haya sido reparado por una persona competente;
• ADVERTENCIA: Es peligroso para personas no
competentes realizar operaciones de reparación que
impliquen quitar las carcasas que protegen de la
exposición a la energía microondas.
• ADVERTENCIA: no se pueden calentar líquidos u otros
alimentos en recipientes cerrados ya que es posible
que exploten.
• ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser usado por
personas (adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una. persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
• No quite las patas del horno, no bloquee las ranuras de
ventilación del horno.
• Utilice sólo utensilios que sean aptos para su uso en
hornos microondas.
• Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico
o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de
ignición;
• Si se observa humo, apague o desconecte el aparato
y mantenga la puerta cerrada para ahogar cualquier
llama;
• El calentamiento de bebidas con microondas puede
producir un hervido posterior, por lo tanto, debe tener
cuidado cuando maneje el recipiente;
38
• Los contenidos de los biberones y potitos se deben
remover o sacudir y se debe comprobar la temperatura
antes de servirlos para evitar quemaduras;
• No se deben calentar huevos con cáscara o huevos
duros en los hornos microondas ya que pueden
explotar incluso tras terminar con el uso del
microondas;
• Cuando limpie superficies de la puerta, cierres, la
cavidad del horno, utilice sólo detergentes suaves y no
abrasivos aplicados con una esponja y un paño suave.
• El horno se debe limpiar de forma regular y se deben
eliminar los depósitos de alimentos;
• No mantener el horno limpio puede provocar el
deterioro de las superficies, lo que puede afectar
negativamente a la vida del aparato y dar como
resultado posibles situaciones peligrosas;
• Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o
su agente o una persona con una cualificación similar
debe cambiarlo para evitar peligros.
39
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD PARA USO
GENERAL
40
A continuación, como en todos los aparatos, le
presentamos determinadas normas de seguridad que debe
seguir para asegurar un rendimiento óptimo de este horno:
1. Mantenga siempre la bandeja de cristal, el brazo
giratorio, el acople y la rejilla giratoria en su lugar
cuando utilice el horno.
2. No utilice el horno para otro motivo distinto a la
preparación de alimentos, como secar ropa, papel u
otros elementos que no sean alimentos, ni para fines de
esterilización.
3. No utilice el horno cuando esté vacío. Esto puede
dañar el horno.
4. No utilice la cavidad del horno como zona de
almacenamiento para papeles, libros de cocina, etc.
5. No cocine alimentos recubiertos por membranas,
como yemas de huevo, patatas, hígados de pollo, etc.
si haber pinchado varias veces la membrana con un
tenedor.
6. No introduzca objetos en las ranuras de la carcasa
exterior.
7. No quite partes del horno como las patas, el acople,
tornillos, etc.
8. No cocine alimentos directamente sobre la bandeja de
cristal. Coloque los alimentos en recipientes de cocina
apropiados antes de colocarlos en el horno.
10. Los utensilios para microondas se deben utilizar sólo
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
11. No intente freír alimentos en este horno.
12. Recuerde que un horno microondas sólo calienta el
líquido de un recipiente más que el recipiente en sí.
Por lo tanto, aunque la tapa de un recipiente no esté
caliente al tacto cuando lo saque del horno, recuerde
que el alimento / líquido del interior puede soltar la
misma cantidad de vapor y/o salpicaduras cuando se
quita la tapa que en una cocción convencional.
13. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos
personalmente especialmente si está calentando
o cocinando alimentos /líquidos para bebés. Se
recomienda no consumir los alimentos /líquidos
directamente sacados del horno, sino dejarlos durante
unos minutos y moverlos para distribuir el calor
uniformemente.
IMPORTANTE – MATERIAL DE COCINA QUE NO SE
DEBE UTILIZAR EN UN HORNO MICROONDAS
– No utilice recipientes metálicos o con asas
metálicas.
– No utilice objetos con bordes metálicos.
14.
15.
16.
17.
– No utilice cables recubiertos de papel para sujetar
las bolsas de plástico.
– No utilice platos de melamina ya que contienen
un material que puede absorber la energía de
microondas. Esto puede provocar que el plato se
rompa y ralentizará la velocidad de cocinado.
– No utilice materiales de la marca Centura. El vidrio
no es apto para el uso en microondas. No se deben
utilizar tazas de asa cerrada de la marca Corelle.
– No cocine en un recipiente de apertura restringida,
como botellas con tapa o aceiteras, ya que pueden
explotar si se calientan en un horno microondas.
– No utilice termómetros convencionales para carne o
caramelo.
– Existen termómetros específicos para cocinar en
microondas. Son los que se pueden utilizar.
Los alimentos que contienen una mezcla de agua y
grasa deben permanecer 30-60 segundos en el horno
tras apagarlo. Esto permite que la mezcla se asiente y
evita burbujeos cuando se coloca una cuchara en los
alimentos /líquidos o cuando se añade una pastilla de
caldo.
Cuando prepare/cocine alimentos/líquidos, recuerde
que hay determinados alimentos, por ejemplo,
pasteles de Navidad, mermeladas y carne picada que
se calientan rápidamente. Cuando caliente o cocine
alimentos con un alto contenido en grasa o azúcar, no
utilice recipientes de plástico.
Los utensilios de cocina se pueden calentar debido al
calor transferido desde los alimentos calientes. Esto
es especialmente cierto si se ha cubierto la parte
superior y las asas del recipiente con film transparente.
Es posible que se necesiten guantes de cocina para
utilizar el utensilio.
Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del
horno:
a) No cocine los alimentos demasiado tiempo. Preste
atención al microondas si ha colocado papel,
plástico u otros materiales combustibles dentro del
horno para facilitar la cocción.
b) Quite los precintos metálicos de la bolsa de papel o
de plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
c) Si los materiales del interior del horno se
incendiaran, mantenga la puerta del horno cerrada,
apague el horno y desconéctelo de la toma de
corriente o corte la corriente en el fusible del panel
de interruptores de circuito.
41
PANEL DE MANDO
PANTALLA
Indica el tiempo y las funciones seleccionadas.
TECLAS
Microondas
Descongelación
Recordatorio/Reloj
Pausa/parada
Start
PERILLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
42
Cierre de la puerta
Ventanilla del horno
Anillo giratorio
Bandeja de vidrio
Panel de mando
Guía de ondas (por favor no retire la placa de
mica que cubre la guía de ondas)
INSTRUCCIONES DE USO
1. RELOJ
El horno está provisto de un reloj digital.
Cuando el horno está en estado de espera se puede
ajustar la hora dentro del ciclo de 24 horas pulsando la
tecla RELOJ.
Ejemplo: Ajuste de la hora en el horno a 8:30
a) Presione el botón Reloj La pantalla comenzará a
parpadear, ajuste la hora girando la perilla.
b) Vuelva a presionar Reloj, ajuste los minutos con girando
la perilla.
c) Vuelva a presionar Reloj y habrá configurado el reloj.
Nota: En cada momento durante la cocción puede
controlar la hora actual pulsando la tecla RELOJ. Al
conectar el horno a la red eléctrica debe siempre ajustar la
hora.
2. CALENTAMIENTO
POR MICROONDAS
Esta función ofrece dos posibilidades:
a) Calentamiento rápido por microondas (100 % de
potencia).
Ejemplo: Cocción a 100 % de potencia durante 5
minutos
1. Ajuste el tiempo a 05:00 girando la perilla.
2. Pulse la tecla START para poner en marcha el
aparato.
b) Calentamiento por microondas y con control manual.
Ejemplo: Calentamiento de alimentos con potencia
50% durante 10 minutos
1. Pulse la tecla MICROONDAS.
2. Seleccione la potencia de 50% pulsando varias
veces la tecla MICROONDAS o girando la perilla.
Para validar la selección pulse el botón START.
3. Ajuste el tiempo a 10:00 girando la perilla.
4. Pulse la tecla START para activar el programa.
Se puede ajustar la potencia a 5 niveles (100%, 80%, 50%,
30%, 10%). La duración máxima de funcionamiento es de
95 minutos.
43
3. DESCONGELACIÓN
AUTOMÁTICA DEF1
En el horno se puede descongelar diferentes tipos de
carnes y mariscos. El tiempo de descongelación se ajusta
automáticamente en función del peso prea justado. El
peso de alimentos congelados puede ser entre 100 g y
2000 g.
Ejemplo: Descongelar 600 g de pescado congelado
1. Pulse la tecla DESCONGELACIÓN.
2. Girando la perilla ajuste el peso a 600 g.
3. Pulse la tecla START para activar el programa.
4. DESCONGELACIÓN
RÁPIDA DEF2
El horno dispone también de la función de
descongelación rápida.
Ejemplo: Descongelación rápida del pan
1. Pulse dos veces la tecla DESCONGELACIÓN y
seleccione el símbolo en la pantalla que corresponde a
la descongelación en función del tiempo (dEF2).
2. Girando la perilla ajuste el tiempo deseado.
3. Pulse la tecla START para poner en marcha el aparato
5. MENÚ AUTOMÁTICO
Para alimentos en el menú automático debe ajustar
sólo el tipo y la masa/unidad del alimento. El horno le
ayudará a justar la potencia y el tiempo.
Ejemplo:
1. Seleccione el alimento girando la perilla. Puede escoger
entre los programas de A-1 a A-8. Para validar la
selección pulse la START.
2. Luego seleccione aproximada la peso/unidad girando
la perilla.
3. Pulse la tecla START para poner en marcha el
programa.
44
Menú
A-1
Masa/Unidad
Potencia de
microondas
200g
Calentamiento
400g
rápido
600g
100%
200g
A–2
Verdura
300g
100%
400g
250g
A–3
Pescado
350g
80%
450g
250g
A–4
Carne
A–5
50 g (450 ml de agua)
100 g (800 ml de agua)
Patatas
100%
450g
Pasta
A–6
6. COCCIÓN PASO A
PASO
350g
80%
200g
400g
100%
600g
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Sopa
400g
100%
80%
En el horno microondas se puede cocinar en dos pasos.
Ejemplo: Descongelar la carne durante 10 minutos,
después calentarla a 50% durante 5 minutos
1. Pulse dos veces la tecla DESCONGELACIÓN.
2. Con la perilla ajuste el tiempo a 10:00 y valide la
selección.
3. Seleccione la potencia de 50% pulsando varias veces la
tecla MICROONDAS o girando la perilla. Para validar la
selección pulse el botón START.
4. Ajuste el tiempo a 05:00 girando la perilla.
45
5. Pulse la tecla START para activar el programa.
Nota: La función de descongelación puede ser utilizada
sólo como primer paso. El menú automático no puede ser
uno de los pasos de la cocción paso a paso
7. QUICK START
Esta función (100 % de microondas) se utiliza para calentar
o cocer rápidamente los alimentos. En el estado de espera
pulse la tecla START y el horno empezará a funcionar por
30 segundos. Con cada nueva pulsación de la tecla START
el tiempo aumenta de 30 segundos.
Nota: Con cada nueva pulsación de la tecla START el
tiempo aumenta de 30 segundos en todos los programas,
excepto en él de cocción automática, de cocción paso a
paso y de descongelación rápida.
8. SEGURIDAD PARA
NIÑOS
La función es utilizable para impedir el uso incontrolado
del horno por parte de los niños. Para bloquear el horno
pulse las tecla PAUSA/PARADA. Al oírse el pitido, el horno
queda bloqueado. En este estado quedan bloqueadas
todas las teclas.
Para desactivar el bloqueo del horno pulse las tecla
PAUSA/PARADA. Al oírse el pitido, el horno ya no está
bloqueado.
9. TEMPORIZADOR DE
CUENTA REGRESIVA
Esto le permite configurar el horno microondas para
iniciar y terminar el cocinado y preseleccionar el tiempo.
El reloj debe estar configurado antes de que utilice esta
función.
Ejemplo: La hora actual es 16:30 y desea comenzar a
cocinar a las 18:15 al 70% de potencia durante 10 minutos:
1. Pulse la tecla MICROONDAS.
2. Seleccione la potencia de 50% pulsando varias veces la
tecla MICROONDAS o girando la perilla. Para validar la
selección pulse el botón START
3. Establezca el tiempo de cocinado en 10 minutos.
4. Presione el botón RELOJ. La pantalla comenzará a
parpadear, ajuste la hora girando la perilla.
5. Vuelva a presionar RELOJ, ajuste los minutos con
girando la perilla.
6. Pulse la tecla START para activar el programa.
46
CUIDADOS DE SU HORNO MICROONDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MEDIO AMBIENTE
Apague el horno y desconecte el enchufe de la toma
de pared antes de limpiar.
Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las
salpicaduras de los alimentos se adhieran a las
paredes del horno, límpielas con un paño húmedo. No
se recomienda el uso de detergentes abrasivos.
Las superficies exteriores se deben limpiar con
un paño húmedo. Para evitar daños a las partes
operativas del interior del horno, no se debe permitir
que entre agua en las ranuras de ventilación.
No permita que el panel de control se moje. Límpielo
con un paño suave húmedo, no utilice detergentes,
abrasivos o limpiadores en spray sobre el panel de
control.
Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta
del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede
ocurrir cuando se utiliza el horno microondas en
condiciones de gran humedad y de ningún modo
indica una disfunción de la unidad.
A veces es necesario quitar la bandeja de cristal
para limpiarla. Lave la bandeja con agua jabonosa
templada o en el lavavajillas.
El anillo giratorio y el suelo del horno se deben
limpiar de forma regular para evitar el ruido excesivo.
Simplemente limpie la superficie inferior del horno
con un detergente suave, agua o limpiador para
ventanas y séquela. El anillo giratorio se puede lavar
con agua jabonosa o en el lavavajillas. Los vapores de
cocinado se acumulan durante el uso repetido, pero
no afectan a la superficie inferior o a las ruedas del
anillo giratorio.
Cuando quite el anillo giratorio de su cavidad para
limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la
posición apropiada.
Elimine los olores de su horno combinando una taza
de agua con el zumo y la piel de un limón en un
cuenco hondo para microondas. Cocínelo durante 5
minutos, limpie bien y seque con un paño suave seco.
Cuando sea necesario cambiar la luz del horno,
consulte a su distribuidor para que la cambien.
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura
normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial
para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el
medio ambiente.
47
INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS
INSTALACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Asegúrese de que todos los materiales de
empaquetado se eliminan del interior de la puerta.
inspeccione el horno tras desempaquetarlo en busca
de daños visuales como:
– Puerta desalineada.
– Puerta dañada
– Golpes o agujeros en la ventana de la puerta y en la
pantalla
– Golpes en la cavidad
– Si ve alguno de los anteriores, NO utilice el horno.
este horno microondas pesa 11,5kg y se debe colocar
en una superficie horizontal con la fuerza suficiente
para soportar su peso.
El horno se debe colocar alejado de altas temperaturas
y del vapor.
NO coloque objetos encima del horno.
Mantenga el horno al menos a 20 cm. de distancia de
las paredes laterales y a 30 cm. de la pared trasera
para asegurar una correcta ventilación.
NO quite el eje del plato giratorio.
Como con cualquier aparato, es necesario vigilarlo de
cerca cuando es utilizado por niños. ADVERTENCIA
– ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A UNA
TOMA DE TIERRA.
El enchufe debe estar cerca del cable de alimentación.
Este horno requiere 1,3 KVA para su entrada, consulte a
su técnico de servicio cuando instale el horno.
¡CUIDADO! El horno dispone de su propia protección
(fusible 250 V, 10 A).
48
ESPECIFICACIONES
Consumo de energía: ................................... 230V~50Hz, 1270W
Salida: ............................................................................................... 800W
Frecuencia de operación: ................................................ 2450MHz
Dimensiones exteriores: ............................440 x 259 x 345 mm
Capacidad del horno: ........................................................... 20 litros
Peso desembalado: .....................................................aprox. 11,5 Kg
Nivel de ruido (Lc IEC): ................................................< 58 dB (A)
Este aparato está marcado de acuerdo a la directiva
europea 2012/19/EU sobre disposición de equipos
eléctricos y electrónicos (DEEE).
Esta guía es el marco de validez europea para la
devolución y reciclado de equipos eléctricos y
electrónicos.
MEDIDAS DE
ENCASTRAMIENTO
INTERFERENCIAS DE
RADIO
El horno microondas puede provocar interferencias a su
aparato de radio, TV o similares. Cuando se produzcan
interferencias, se pueden eliminar o reducir con los
siguientes procedimientos.
Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
Coloque la radio, el TV, etc. lo más alejado posible de su
horno microondas.
Utilice una antena instalada apropiadamente para su radio,
TV, etc. para obtener una recepción de señal más fuerte.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO A CAMBIOS QUE NO
INFLUYEN EN LA FUNCIONALIDAD DEL APARATO.
49
ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE REPARACIONES
1.
Si el horno no funciona en absoluto, no aparecerá nada
en la pantalla:
a) Compruebe que el horno está bien conectado. Si no,
quite el enchufe de la toma de corriente, espere 10
segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
b) Busque fusibles de circuito quemados o un
interruptor de corriente principal saltado. Si éstos
parecen funcionar correctamente, compruebe la
toma con otro aparato.
2. Si el horno microondas no funciona:
a) Compruebe si se ha establecido el temporizador.
b) Compruebe que la puerta está bien cerrada y que se
ha enganchado en los pestillos de seguridad. De lo
contrario, la energía de microondas no fluirá dentro
del horno.
Si nada de lo anterior rectifica la situación,
contacte con el agente de reparaciones autorizado
más cercano.
Este aparato de uso doméstico es para calentar
alimentos y bebidas utilizando energía
electromagnética, sólo para uso interior.
50
GARANTÍA Y SERVICIO
Si necesita información o tiene algún problema, en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Gorenje
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Gorenje en su país, diríjase a su distribuidor local
Gorenje o póngase en contacto con el Service Department
de Gorenje Domestic Appliances.
¡SÓLO PARA USO PERSONAL!
Puede encontrar recomendaciones adicionales para
cocinar con microondas, grill y consejos útiles en la
página:
http://www.gorenje.es
LE DESEAMOS QUE DISFRUTE MIENTRAS UTILIZA SU
APARATO
51
MICRO-ONDES
CHÈRE CLIENTE
F
Nous vous remercions vivement d’avoir acheté un appareil
de notre marque et vous félicitons de votre choix.
Pour vous faciliter l’utilisation de votre nouvel appareil,
nous avons rédigé une notice détaillée ; elle vous aidera
à vous familiariser avec lui. Nous vous recommandons de
la lire attentivement avant de mettre votre appareil en
service.
Vérifi ez d’abord que votre appareil est arrivé en bon état.
En cas de dommages dus au transport, veuillez contacter
immédiatement votre détaillant. Vous trouverez son
numéro de téléphone sur la facture ou le bon de livraison
qui vous a été remis lors de l’achat.
Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à
cuisiner avec votre nouvel appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique
pour le réchauffage, la cuisson et la
décongélation des aliments et des boissons au
moyen d’ondes électromagnétiques.
Il ne doit pas être utilisé en plein air.
NOTICE D’UTILISATION
52
Cette notice est destinée à l’utilisateur. Elle décrit l’appareil
et la manière de s’en servir. Ce manuel est rédigé pour
différents modèles et il est donc possible qu’il décrive des
fonctions dont votre appareil ne dispose pas.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Ne touchez jamais les éléments
chauffants des appareils de cuisson.
Ils deviennent chauds pendant le
fonctionnement. Tenez les enfants à
distance de sécurité. Il existe un risque
de brûlure!
Énergie micro-ondes et haute
tension ! Ne retirez pas le panneau
de protection contre l'exposition aux
micro-ondes.
ATTENTION: Les enfants à partir de 8 ans et les
personnes disposant de capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et
de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous
surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions
sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir
compris les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l'appareil ni procéder sans
surveillance à son nettoyage et à son entretien.
L'appareil et ses éléments accessibles deviennent chauds
durant l'utilisation. Faites bien attention à ne pas toucher
les résistances. Maintenez les enfants de moins de 8
ans à l'écart de l'appareil, sauf si vous les surveillez en
permanence.
• ATTENTION: lorsque l’appareil fonctionne en mode
combiné, les enfants ne devraient s’en servir que sous
la surveillance d’un adulte en raison de la température
élevée générée par le gril. (Cette consigne s’applique
seulement aux modèles disposant de la fonction gril).
53
• ATTENTION: si la porte ou le joint de la porte sont
endommagés, n’utilisez pas l’appareil tant qu’il n’a pas
été réparé par un technicien compétent.
• ATTENTION: il est dangereux pour toute autre
personne qu’un technicien de procéder à des
réparations impliquant la dépose d’un panneau de
protection contre l’exposition aux micro˝- ondes.
• ATTENTION: il ne faut pas chauffer les liquides
et autres aliments dans des récipients fermés
hermétiquement, car ces derniers risquent d’exploser.
• N’enlevez pas les pieds de l’appareil et n’obstruez pas
les fentes d’aération.
• Utilisez exclusivement une batterie de cuisine et des
ustensiles compatibles avec un four à micro-ondes.
• Lorsque vous réchauffez des aliments dans des
barquettes en plastique ou en papier, gardez un œil sur
le four pour pouvoir agir à temps au cas ou le récipient
s’enflammerait.
• Si vous voyez de la fumée, mettez le four à l’arrêt,
débranchez- le et laissez la porte fermée afin d’étouffer
les flammes éventuelles.
• Le réchauffage des boissons aux micro-ondes peut
entraîner une ébullition différée. Veillez à manipuler les
récipients avec précaution.
• Afin d’éviter tout risque de brûlure, agitez les biberons,
remuez le contenu des petits pots pour bébés et testez
la température avant consommation.
• Ne faites pas cuire d’œufs durs ou à la coque aux
micro-ondes, car ils peuvent éclater, même lorsque le
temps de cuisson s’est écoulé.
54
• Lorsque vous nettoyez la porte, le joint de la porte et
l’intérieur du four, utilisez exclusivement des détergents
légers non abrasifs que vous déposerez sur une éponge
ou un chiffon doux.
• Il faut nettoyer le four régulièrement et retirer sans
attendre tout résidu alimentaire.
• Le manque d’entretien pourrait conduire à une
détérioration des surfaces, ce qui pourrait affecter la
durée de vie de l’appareil et entraîner certains risques.
• Si le cordon secteur est endommagé, il faut le
faire remplacer – afin d’éviter tout danger – par
un technicien du Service Après- Vente ou par un
professionnel qualifié.
• Ne nettoyez jamais la table de cuisson avec un appareil
à vapeur ou à haute pression : vous vous exposeriez à
un risque de choc électrique.
• L’appareil n’est pas prévu pour être commandé par un
minuteur externe ou une télécommande séparée.
55
CONSIGNES
GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ
56
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de règles
à suivre, comme pour tous les appareils. Elles vous
permettront d’utiliser ce four en toute sécurité et d’obtenir
des performances maximales.
1. Lorsque vous vous servez du four, veillez à ce que le
plateau tournant, la couronne à roulettes et l’entraîneur
soient bien en place.
2. Utilisez le four exclusivement pour la préparation des
aliments. N’y séchez pas de linge, du papier, ou autre
chose que des produits alimentaires. N’y stérilisez pas
les conserves.
3. Ne faites pas fonctionner le four à vide, cela pourrait
l’endommager.
4. N’utilisez pas la cavité du four comme espace de
rangement pour des papiers, des livres de cuisine, ou
autres objets.
5. Ne faites pas cuire d’aliments recouverts d’une
membrane ou d’une peau sans l’avoir perforée au
préalable avec une fourchette : jaunes d’œufs, foies de
volaille, pommes de terre, etc.
6. N’insérez aucun objet dans les orifices de la carrosserie.
7. Ne démontez jamais le four, et ne retirez pas les pieds,
l’axe d’entraînement, les vis, etc.
8. Ne posez pas les aliments à cuire directement sur
le plateau en verre. Placez-les dans des récipients
adéquats avant de les enfourner.
IMPORTANT ‑ USTENSILES DE CUISINE À NE PAS
UTILISER DANS VOTRE FOUR À MICRO- ONDES :
– N’utilisez pas de plats en métal ou comportant des
poignées en métal.
– N’utilisez aucun récipient avec garniture en métal.
– N’utilisez pas d’assiette en mélamine, car cette
matière absorbe l’énergie des micro-ondes. Cela
ralentirait la cuisson et l’assiette pourrait se fêler ou
se carboniser.
– Ne faites rien chauffer dans des bouteilles à goulot
étroit, comme par exemple les bouteilles de
boissons gazeuses ou de sauces à salade, car elles
pourraient éclater dans le four à micro-ondes.
– Si vous avez besoin d’utiliser un thermomètre
à viande ou à sucre, choisissez-en un qui soit
spécialement destiné aux micro-ondes. Ces
thermomètres sont disponibles dans le commerce.
9. Utilisez les ustensiles spéciaux pour micro-ondes selon
les recommandations du fabricant.
10. Ne faites pas de fritures dans ce four.
11. Souvenez-vous que dans un four à micro-ondes, le
contenu du récipient chauffe plus vite que le récipient
lui-même. Par conséquent, même si le couvercle ne
vous semble pas très chaud au toucher, le liquide ou
les aliments qui sont à l’intérieur dégagent la même
quantité de vapeur qu’en cuisson conventionnelle ;
soyez prudent lorsque vous enlevez le couvercle.
12. Lorsque vous réchauffez un biberon ou des aliments
pour bébé, testez vous-même la température avant
de nourrir l’enfant. De plus, il est conseillé de ne
pas consommer immédiatement les aliments ou les
boissons que l’on vient de retirer du four à micro-ondes
; laissez-les reposer quelques minutes et mélangez-les
pour répartir la chaleur de façon homogène.
13. Les aliments contenant à la fois de l’eau et de la graisse
(par exemple bouillon cube) doivent rester 30 à 60
secondes au four après l’arrêt de l’appareil. Cela permet
au mélange de se stabiliser et évite les bouillonnements
lorsqu’on y trempe une cuillère ou qu’on y ajoute un
bouillon cube.
14. Pour vos préparations liquides et solides, souvenezvous que certains aliments (par exemple pudding de
Noël, confiture, viande hachée) chauffent très vite.
Lorsque vous faites cuire ou réchauffer des aliments
contenant beaucoup de sucre ou de matière grasse,
n’utilisez pas de contenant en plastique.
15. Les récipients peuvent être brûlants en raison de la
chaleur transmise par les aliments qui cuisent. Cela est
flagrant si vous recouvrez le plat et les poignées avec
un film en plastique. N’oubliez pas de mettre des gants
de cuisine quand vous manipulez vos récipients.
16. Pour éviter que vos préparations et récipients prennent
feu dans le four:
a) ne prolongez pas inutilement la cuisson. Surveillez
le four tant que des matières inflammables (papier,
plastique) sont à l’intérieur ;
b) avant d’enfourner des aliments sous sachets en
plastique, retirez les liens qui les ferment si ces
derniers comportent des fils métalliques.
c) Si le feu se déclare à l’intérieur du four, laissez la
porte fermée, débranchez l’appareil ou mettez-le
hors tension en désarmant le disjoncteur ou en
enlevant le fusible sur le tableau électrique.
57
BANDEAU DE COMMANDES ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN
Affiche les fonctions sélectionnées, l'heure du jour et la
durée de fonctionnement.
KEYS
Micro-ondes
Décongélation
Compte-minutes / Horloge
Pause / Stop
Départ
SÉLECTEUR ROTATIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
58
Verrouillage de sécurité de la porte
Hublot
Couronne à roulettes
Plateau tournant en verre
Bandeau de commandes
Répartiteur d'ondes (n'enlevez pas la plaque
en mica recouvrant le répartiteur).
FONCTIONNEMENT
1. HORLOGE
Le four est équipé d’une horloge à affichage numérique ;
quand le four est en veille, vous pouvez régler l'heure au
format 24 heures en effleurant la touche HORLOGE.
Exemple : vous voulez régler l’horloge à 8h30.
1. Le four étant en veille, effleurez la touche HORLOGE.
L'afficheur commence à clignoter. Réglez d'abord les
heures en tournant le sélecteur jusqu'à ce que 08:00
s'affiche, puis appuyez sur le sélecteur (HORLOGE)
pour valider.
2. Ensuite, réglez les minutes en tournant le sélecteur
jusqu'à ce que 08:30 s'affiche, puis appuyez sur le
sélecteur (HORLOGE) pour valider.
NOTE: durant la cuisson, vous pouvez afficher l'horloge
à tout moment en effleurant la touche HORLOGE. Vous
devez mettre l'horloge à l'heure chaque fois que vous
branchez ou rebranchez le four au réseau électrique.
2. CUISSON ET
RÉCHAUFFAGE AUX
MICRO-ONDES
Cette fonction comporte deux options :
a) Cuisson ou réchauffage rapide aux micro‑ondes (à
100% de la puissance)
Exemple : réchauffage à 100% de la puissance pendant
5 minutes.
1. Tournez le sélecteur pour régler le temps de
fonctionnement sur 05:00.
2. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le
programme.
b) Cuisson aux micro‑ondes en mode manuel
Exemple : cuisson des aliments à une puissance de 50%
pendant 10 minutes.
1. Effleurez la touche MICRO-ONDES.
2. Effleurez plusieurs fois la touche MICRO-ONDES ou
tournez le sélecteur pour régler la puissance à 50%.
Validez votre réglage en appuyant sur le DÉPART .
3 Tournez le sélecteur pour régler le temps de
cuisson sur 10:00.
4. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le
programme.
5 puissances différentes sont disponibles (100%, 80%, 50%,
30% et 10%); le temps de fonctionnement maximum est de
95 minutes.
59
3. DÉCONGÉLATION
AUTOMATIQUE
Le four vous permet de décongeler la viande, la volaille,
le poisson et les fruits de mer. La durée de décongélation
et la puissance se règlent automatiquement en fonction
du poids que vous indiquez. Les aliments à décongeler
peuvent peser entre 100 g et 2000 g.
Exemple : décongeler 600 g de poisson surgelé.
1. Effleurez la touche DÉCONGÉLATION.
2. Tournez le sélecteur pour régler le poids sur 600 g.
3. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le programme.
4. DÉCONGÉLATION
RAPIDE
Le four permet aussi la décongélation rapide.
Exemple : décongeler du pain rapidement.
1. Effleurez deux fois la touche DÉCONGÉLATION ou
tourner le sélecteur pour choisir à l'écran l'icône
représentant la Décongélation rapide avec réglage de
la durée.
2. Tournez le sélecteur pour régler la durée de
décongélation voulue.
3. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le programme.
5. CUISSON
AUTOMATIQUE
En mode Cuisson automatique, il vous suffit de
sélectionner le type d'aliment et son poids ou sa
quantité. Le four se charge de régler la puissance et la
durée de cuisson qui conviennent.
Exemple :
1. Tournez le sélecteur pour choisir le type d'aliment
voulu. Vous avez le choix entre les programmes A-1 à
A-8. Validez en appuyant la touche DÉPART.
2. Tournez le sélecteur pour choisir le poids approximatif
ou la quantité.
3. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le programme.
60
Programme
Poids/quantité
Puissance des
micro‑ondes
200g
A-1
Réchauffage
rapide
400g
A–2
Légumes
300g
100%
600g
200g
100%
400g
250g
A–3
Poisson
350g
80%
450g
250g
A–4
Viande
350g
100%
450g
A–5
Pâtes
A–6
Pommes de
terre
A–7
Pizza
A–8
Soupe
6. CUISSON EN
PLUSIEURS ÉTAPES
50g (450 ml d'eau)
100g (800 ml d'eau)
80%
200g
400g
100%
600g
200g
400g
200g
400g
100%
80%
Le four à micro‑ondes vous permet d'enchaîner deux
étapes successives.
Exemple : décongeler pendant 10 minutes de la viande
surgelée, puis la cuire 5 minutes à 50%.
1. Effleurez deux fois la touche DÉCONGÉLATION.
2. Tournez le sélecteur pour régler la durée de
décongélation sur 10:00, puis validez.
3. Effleurez la touche MICRO-ONDES.
4. Tournez le sélecteur pour régler la puissance sur 50%.
5. Validez votre réglage en appuyant sur le Départ.
6. Tournez le sélecteur pour régler la durée de
décongélation sur 5:00, puis validez.
7. Effleurez la touche DÉPART pour lancer le programme.
NOTE: vous ne pouvez sélectionner la décongélation
qu'en première étape. La cuisson automatique ne peut pas
constituer une étape du programme.
61
7. DÉMARRAGE RAPIDE
Conseils pour l'utilisation du four
Utilisez cette fonction pour réchauffer ou cuire rapidement
vos aliments aux micro-ondes à 100% de leur puissance. Le
four étant en veille, effleurez la touche DÉPART : l'appareil
fonctionne 30 secondes. Chaque pression successive sur
cette même touche prolonge la cuisson de 30 secondes.
NOTE: le fait d'appuyer de nouveau sur la touche DÉPART
prolonge la durée de fonctionnement de 30 secondes pour
tous les programmes, sauf pour la Cuisson automatique,
la Cuisson en plusieurs étapes et la Décongélation
automatique.
8. SÉCURITÉ ENFANTS
Utilisez cette fonction pour empêcher les jeunes enfants
de se servir du four sans surveillance. Tant que le four est
verrouillé et l’appareil ne peut pas fonctionner.
Pour l'activer : En mode attente appuyez sur le bouton
ARRÊT/ANNULATION pendant 3 secondes, un signal
sonore retentira. En mode verrouillé tous les boutons sont
bloqués.
Pour la désactiver : Appuyez sur le bouton ARRÊT/
ANNULATION pendant 3 secondes jusqu'à ce que un
signal sonore retentira.
9. PROGRAMME
HORLOGE
La fonction de présélection permet au four de démarrer
ultérieurement. Supposons maintenant qu'il est 11 heures
10 et que vous voulez que le four démarre la cuisson à 11
heures 30 et cuisson des aliments à une puissance de 50%
pendant 10 minutes.
1. Effleurez la touche MICRO-ONDES.
2. Effleurez plusieurs fois la touche MICRO-ONDES ou
tournez le sélecteur pour régler la puissance à 50%.
Validez votre réglage en appuyant sur le sélecteur.
3. Tournez le sélecteur pour régler le temps de cuisson
sur 10:00.
4. Le four étant en veille, effleurez la touche HORLOGE.
L'afficheur commence à clignoter. Réglez d'abord les
heures en tournant le sélecteur jusqu'à ce que 11:00
s'affiche, puis appuyez sur le HORLOGE pour valider.
Ensuite, réglez les minutes en tournant le sélecteur
jusqu'à ce que 11:30 s'affiche, puis appuyez sur le
DÉPART pour valider.
Remarque :
1. Lorsque l'heure présélectionnée est atteinte, un signal
sonore peut être entendu pour signaler le début du
programme de cuisson présélectionné.
2. La décongélation-poids et le démarrage rapide ne
peuvent pas être présélectionnés.
62
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ENVIRONNEMENT
Avant de procéder au nettoyage, mettez le four à
l’arrêt et débranchez-le.
Maintenez l’intérieur du four en bon état de propreté.
Si des éclaboussures adhèrent aux parois, enlevez-les
avec une éponge humide. Les détergents agressifs ou
abrasifs ne sont pas recommandés.
Nettoyez la carrosserie avec une éponge humide.
Veillez à ne pas laisser couler d’eau dans les
fentes d’aération afin de ne pas endommager les
composants du four.
Veillez à ce que le bandeau de commandes reste
toujours sec. Essuyez-le avec un chiffon doux et humide.
N’utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ni
d’aérosol pour nettoyer le bandeau de commande.
Si de la buée s’accumule sur la face interne de la porte
ou à sa périphérie, à l’extérieur, essuyez-la avec un
chiffon doux. Ce phénomène peut se produire lorsque
le four à micro- ondes fonctionne dans des conditions
d’humidité élevée ; cela n’indique nullement un
dysfonctionnement de l’appareil.
Il est quelquefois nécessaire de retirer le plateau
tournant pour le nettoyer. Vous pouvez le laver à l’eau
chaude savonneuse ou dans votre lave-vaisselle.
La couronne à roulettes et le bas de la cavité doivent
être entretenus régulièrement pour éviter tout bruit
excessif. Nettoyez simplement le bas du four avec de
l’eau et un détergent léger ou avec un produit pour
les vitres, puis séchez soigneusement. Vous pouvez
laver la couronne à roulettes à l’eau tiède savonneuse
ou dans votre lave- vaisselle. Les vapeurs de cuisson
qui se condensent au cours d’utilisations répétées ne
dégradent nullement les surfaces en bas du four ni les
roulettes de la couronne. Si vous enlevez la couronne
à roulettes au cours du nettoyage, veillez à la remettre
en place dans sa position initiale.
Pour éliminer les odeurs désagréables, placez dans le
four un bol rempli d’eau additionnée d’un jus de citron
et de sa peau. Faites fonctionner le four 5 minutes en
mode micro- ondes, puis passez l’éponge et essuyez
soigneusement avec un torchon sec.
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un
endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement.
63
INSTALLATION MICRO-ONDES
INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Veillez à retirer tous les matériaux d’emballage qui se
trouvent à l’intérieur du four.
Après avoir déballé l’appareil, vérifiez s’il est en bon
état, en portant une attention particulière aux points
suivants:
– Porte mal alignée
– Porte endommagée
– Entailles ou trous sur le hublot ou l’afficheur
– Bosses ou trous dans la cavité
Si vous remarquez l’un des défauts ci-dessus,
N’UTILISEZ PAS le four.
Ce four à micro-ondes pèse 11,5 kg et doit être installé à
l’horizontale sur une surface suffisamment solide pour
supporter son poids.
Il doit rester à distance des sources de chaleur élevée
et des dégagements de vapeur.
NE METTEZ RIEN sur le dessus du four.
Laissez un espace libre d’au moins 20 cm de chaque
côté du four et de 30 cm à l’arrière afin d’assurer une
ventilation correcte.
Surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent l’appareil.
L’emplacement de la prise murale doit etre adapté a la
longueur du cordon secteur.
La prise électrique doit etre facile d'acces pour
que l'appareil puisse etre débranché rapidement
en cas d'urgence. Sinon, il devra etre possible de
déconnecter l'appareil en actionnant un interrupteur
installé sur le circuit électrique. Dans ce cas, il faudra
respecter les normes de sécurité en vigueur relatives
au raccordement électrique. L'appareil doit etre
branché correctement a une prise de courant alternatif
monophasé (230 V/50 Hz) raccordée a la terre.
ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ETRE RELIÉ A LA
TERRE ! Le fabricant décline toute responsabilité si
cette consigne de sécurité n’est pas respectée.
La puissance du four est de 1,3 kilovoltampère. Nous
vous suggérons de consulter un électricien avant
d’installer l’appareil.
ATTENTION : pour sa sécurité, le four est muni d’un
fusible de 250 Volts, 10 Ampères.
64
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Raccordement électrique....................................230V~50Hz, 1270W
Puissance des micro-ondes .......................................................... 800W
Fréquence ........................................................................................2450MHz
Dimensions de l’appareil .................................... 440 x 259 x 345mm
Volume du four.................................................................................20 litres
Poids net................................................................................. environ 11,5 kg
Niveau de bruit ...................................................................Lc < 58 dB (A)
Cet appareil est pourvu du marquage conforme à
la directive 2012/19/EU relative aux déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).
Cette directive est applicable dans les pays de la CE
et définit le cadre pour la reprise et le recyclage des
appareils électroménagers en fin de vie utile.
DIMENSIONS
D'ENCASTREMENT
INTERFÉRENCES
RADIO
Votre four à micro-ondes peut générer des interférences
avec votre récepteur radio, votre téléviseur, ou d’autres
appareils similaires. Pour les éliminer ou les réduire, prenez
les mesures suivantes.
a) Nettoyez la porte et son joint d’étanchéité
b) Placez la radio, la TV, etc. aussi loin que possible du
four.
c) Installez une antenne convenable pour votre
récepteur radio ou TV afin d’améliorer la réception
du signal.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE PROCÉDER À
DES MODIFICATIONS QUI N’ONT PAS D’INCIDENCE SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL.
65
AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE
1.
Si le four ne fonctionne pas du tout, l’afficheur ne
s’allume pas ou s’éteint.
a) Vérifiez si l’appareil est branché correctement.
Si ce n’est pas le cas, retirez la fiche de la prise
secteur, attendez 10 secondes et rebranchez le four
convenablement.
b) Vérifiez si le fusible n’a pas sauté ou si le disjoncteur
n’a pas disjoncté. S’ils fonctionnent normalement,
testez la prise murale en y raccordant un autre
appareil.
2. Si le four ne fonctionne pas en mode micro-ondes:
a) Vérifiez si la durée de cuisson a été réglée.
b) Vérifiez si la porte est bien fermée et si le verrouillage
est enclenché. Dans le cas contraire, le flux des
micro-ondes ne peut pas parvenir dans le four.
Si le four ne fonctionne toujours pas une fois que les
vérifications ci‑dessus ont été effectuées, contactez
le service après‑vente.
Cet appareil ménager destiné à la cuisson des
aliments et des boissons fonctionne avec des ondes
électromagnétiques et doit être utilisé exclusivement à
l'intérieur.
66
GARANTIE ET SERVICE
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou si vous rencontrez un problème, contactez le Service
Consommateurs Gorenje de votre pays (vous trouverez
le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant
de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service
Consommateurs Gorenje dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Gorenje local ou contactez le «
Service Department of Gorenje Domestic Appliances ».
Réservé à une utilisation domestique!
Vous trouverez des informations complémentaires et des
conseils utiles sur la cuisson aux micro-ondes et au gril sur
notre site Internet:
http://www.gorenje.fr
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE PLAISIR LORS
DE L’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
67
MIKROAALTOUUNI
HYVÄ ASIAKAS!
FI
Onnittelemme sinua hyvän ostoksesi johdosta. Uskomme
sinun vakuuttuvan nopeasti tuotteittemme erinomaisesta
luotettavuudesta. Laitteen käytön helpottamiseksi liitämme
mukaan tämän kattavan käyttöoppaan.
Ohjeiden avulla pääset tutuksi hankkimasi uuden laitteen
kanssa. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
Varmista kummassakin tapauksessa, että laite on toimitettu
vahingoittumattomana. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota
yhteys myyntiedustajaamme tai laitteen toimittaneeseen
liikkeeseen. Puhelinnumero on kassakuitissa tai
pakkausluettelossa. Toivottavasti sinulla on paljon iloa
hankkimastasi uudesta kotitalouskoneesta.
Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien
kuumentamiseen sähkömagneettisella energialla
kotitalouksissa; vain sisäkäytöön.
ENNEN
KÄYTTÖÖNOTTOA
68
Lue tämä käyttöohje erittäin huolellisesti ja seuraa tarkkaan
annettuja asennus- ja käyttöohjeita.
Keittotaso on valmistettu käytettäväksi ainoastaan
yksityisessä taloudessa.
Huomioi, että tämä käyttöohje koskee useampia malleja.
Siinä saattaa siten esiintyä toimintokuvauksia, jotka eivät
päde hankkimaasi malliin.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Älä koskaan kosketa lämmitystai keittolaitteiden pintoja. Ne
kuumenevat käytön aikana. Pidä
lapset turvallisen etäisyyden päässä.
On olemassa palovammariski!
Mikroaaltoenergiaa ja korkea jännite!
Älä poista suojusta.
VAARA! Laite sekä sen osat, joihin pääsee käsiksi,
kuumenevat käytön aikana. Lämmityselementtien
koskettamista on vältettävä. Alle 8-vuotiaat lapset
eivät saa koskea laitteeseen, paitsi jos heitä valvotaan
jatkuvasti. Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset,
fyysisesti tai henkisesti vammaiset, aistivammaiset
sekä henkilöt, joilta puuttuu riittävä kokemus tai
tietämys, voivat käyttää tätä laitetta valvotusti, tai jos
heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä, ja
jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella. Lapsi ei
saa puhdistaa eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän on
vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
• VAROITUS: Kun laitetta käytetään
yhdistelmätoiminnolla, lasten tulee käyttää uunia vain
aikuisten valvonnassa korkeiden lämpötilojen takia
(koskee ainoastaan grillitoiminnolla varustettua mallia).
• VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä
ammattilainen on korjannut laitteen.
• VAROITUS: Vain pätevä ammattilainen voi turvallisesti
huoltaa tai korjata laitetta, jos toimenpide edellyttää
mikroaaltoenergialta suojaavan kuoren irrottamista.
69
• VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa
tiivistetyissä astioissa, koska ne voivat räjähtää.
• Älä irrota uunin jalkoja, äläkä tuki uunin
ilmanvaihtoaukkoja.
• Käytä vain sellaisia keittiövälineitä, jotka ovat
mikroaaltouuniin sopivia.
• Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa,
tarkkaile uunia mahdollisen syttymisen varalta.
• Jos havaitset savua, kytke virta pois päältä tai irrota
laite pistorasiasta, ja pidä uunin luukku suljettuna
tukahduttaaksesi mahdolliset liekit.
• Jos kuumennat mikroaaltouunissa juomia, ne saattavat
kiehua vielä kuumennuksen loputtuakin voimakkaasti.
Käsittele kuumennusastiaa varovasti.
• Sekoita tai ravista tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien
sisältö, ja tarkista lämpötila ennen syöttämistä
välttääksesi palovammoja.
• Älä kuumenna mikroaaltouunissa kuorimattomia tai
kovaksi keitettyjä kananmunia, koska ne voivat räjähtää
vielä mikroaaltokuumennuksen päätyttyäkin.
• Puhdista luukun pinta, luukun tiivisteet ja uunin sisäosa
miedolla, hankaamattomalla pesuaineella ja sienellä tai
pehmeällä liinalla.
• Puhdista uuni säännöllisesti ja poista ruuantähteet.
• Jos uunia ei puhdisteta säännöllisesti, sen pinta
saattaa vaurioitua, mikä voi johtaa laitteen käyttöiän
lyhentymiseen ja vaaratilanteisiin.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdatettava
valmistajalla, valtuutetulla huoltoliikkeellä tai vastaavalla
pätevällä ammattilaisella vaaratilanteiden välttämiseksi.
70
• Älä jätä johtoa riippumaan pöydän tai työtason päälle.
• Älä milloinkaan vaihda uunin sisällä olevaa lamppua.
Gorenjen huollon täytyy aina vaihtaa se.
• Uunin lampun saa vaihtaa vain GORENJEn valtuuttama
henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• VAROITUS! Älä käytä mikroaaltouunin minkään osien
puhdistukseen kaupallisia uuninpuhdistusaineita,
höyrypesuaineita, hankaavia tai karkeita
puhdistusaineita, natriumhyd-roksidia sisältäviä aineita
tai hankaussieniä. Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja
poista mahdolliset ruoan jäämät.
71
YLEISIÄ TURVAOHJEITA
72
Alla on lueteltu käyttö- ja turvaohjeita, joilla voit varmistaa
uunin ja muiden vastaavien laitteiden tehokkaan toiminnan:
1. Lasitarjottimen, pyörivien varsien, liitinten ja pyörivän
telineen on oltava paikoillaan aina, kun uunia käytetään.
2. Älä käytä uunia muuhun kuin ruuan valmistukseen,
esimerkiksi vaatteiden, paperin tms. kuivaamiseen tai
esineiden sterilisoimiseen.
3. Älä käytä uunia tyhjänä, koska uuni voi vaurioitua.
4. Älä käytä uunia esimerkiksi papereiden, keittokirjojen
tai muun tavaran säilytykseen.
5. Älä kuumenna uunissa ruokia, joita ympäröi kalvo,
kuten munankeltuaisia, perunoita, kananmaksaa tms.
ennen kuin olet pistellyt niihin reikiä haarukalla.
6. Älä työnnä minkäänlaisia esineitä uunin ulkokuoren
aukkoihin.
7. Älä koskaan irrota uunista osia, kuten jalkoja, liittimiä,
ruuveja tms.
8. Älä kuumenna ruokaa pelkällä lasitarjottimella. Pane
ruoka asianmukaiseen kuumennusastiaan, ennen kuin
panet ruuan uuniin.
TÄRKEÄÄ – KEITTIÖTARVIKKEITA, JOITA EI SAA
PANNA MIKROAALTOUUNIIN
– Älä käytä metallisia keittoastioita tai astioita, joissa
on metalliset kädensijat.
– Älä käytä astioita, jotka on viimeistelty metallilla.
– Älä käytä paperipäällysteisiä, metallilangasta
valmistettuja pussinsulkijoita.
– Älä käytä melamiiniastioita, koska ne sisältävät
mikroaaltoenergiaa imevää materiaalia, joten astiat
saattavat haljeta tai hiiltyä, mikä hidastaa ruuan
kypsymistä.
– Älä käytä Centuran astioita, koska pinnoitus ei
sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä käytä
Corelle Livingwaren kuppeja, joissa on umpinaiset
kädensijat.
– Älä käytä astioita, joissa on pieni suuaukko, kuten
virvoitusjuoma- tai salaatinkastikepulloja, koska ne
voivat räjähtää mikroaaltouunissa kuumennettaessa.
– Älä käytä perinteisiä paistolämpömittareita.
– Markkinoilla on erityisesti mikroaaltokypsennykseen
tarkoitettuja lämpömittareita. Sellaisen käyttäminen
on turvallista.
9. Käytä mikroaaltouuniin tarjoitettuja keittiövälineitä
valmistajan ohjeiden mukaan.
10. Älä yritä uppopaistaa ruokia tässä mikroaaltouunissa.
11. Muista, että mikroaaltouuni kuumentaa vain astian
nestemäisen sisällön, ei itse astiaa. Vaikka astian kansi
ei tuntuisi kuumalta, kun otat sen mikroaaltouunista,
astian sisällä oleva neste/ruoka vapauttaa astian kantta
avattaessa saman määrän höyryä ja/tai kuumuutta kuin
perinteisessä ruuanvalmistuksessa.
12. Tarkista aina ruuan lämpötila etenkin, jos kuumennat tai
kypsennät ruokaa/nestettä vauvalle. Älä koskaan nauti
ruokaa/nestettä heti uunista ottamisen jälkeen, vaan
anna sen seistä muutaman minuutin ajan ja sekoita
ruoka/neste, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.
13. Jos ruoka sisältää rasvan ja veden sekoitusta,
esimerkiksi lihalientä, anna sen seistä uunissa 30 – 60
sekunnin ajan sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois
päältä. Sekoitus tasaantuu, ja ruoka/neste ei kupli, kun
siihen työnnetään lusikka tai lisätään lihaliemikuutio.
14. Muista kuumentaessasi/kypsentäessäsi ruokia/
nesteitä, että jotkut ruuat, esimerkiksi hillo ja jauheliha,
kuumenevat erittäin nopeasti. Kun kuumennat tai
kypsennät runsaasti rasvaa tai sokeria sisältäviä ruokia,
älä käytä muoviastioita.
15. Keittoastiat voivat kuumentua, koska niihin siirtyy
lämpöä kuumennetusta ruuasta. Näin voi käydä
erityisesti silloin, kun keittoastian yläosa ja kädensijat
on peitetty muovikelmulla. Voit tarvita astian
käsittelyyn pannulappuja.
16. Tulipaloriskin estäminen uunissa:
a) Älä kuumenna ruokia liikaa. Valvo mikroaaltouunia
tarkasti, jos uuniin on ruuanvalmistuksen
helpottamiseksi pantu paperia, muovia tai muita
tulenarkoja materiaaleja.
b) Poista pussinsulkija, ennen kuin panet pussin uuniin.
c) Jos uunissa olevat materiaalit syttyvät palamaan,
pidä uunin luukku suljettuna, kytke uuni pois päältä
tai katkaise virta sulakkeesta tai virrankatkaisijasta.
73
KAAVAKUVA
NÄYTTÖYKSIKKÖ
Näyttää valitut toiminnot ja ajan.
NÄPPÄIMET
Mikroaallot
Sulatus
Kello (kellonaika)
Tauko/Pysäytys (Pause/Stop)
Aloita (Start)
KIERTONUPPI
OVEN AVAUSNUPPI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
74
Oven turvalukitusjärjestelmä
Uunin ikkuna
Rullarengas
Lasitarjotin
Ohjauspaneeli
Aaltojohto (älä poista kiillelevyä, joka on
aaltojohdon päällä)
KÄYTTÖOHJE
1. KELLO
Uuni on varustettu digitaalisella kellolla. Kun uuni on
valmiustilassa, kello voidaan asettaa 24‑tunnin tilaan
KELLO‑painiketta painamalla.
Esimerkki: Ajaksi halutaan asettaa 8:30.
1. Paina KELLO-painiketta ja pidä sitä painettuna kolmen
sekunnin ajan uunin ollessa valmiustilassa. Aikanäyttö
alkaa vilkkua. Aseta tunneiksi 08:00 kiertämällä nuppia
ja painamalla sitä, kun haluttu numero on asetettu
tunneille.
2. Kierrä tämän jälkeen jälleen nuppia asettaaksesi
minuutit, kunnes näytöllä näkyy 08:30; paina sitten
nuppia ajan vahvistamiseksi.
HUOMAA: Saat kellon näkyviin koska tahansa
kypsennyksen aikana painamalla KELLO-painiketta. Kello
on asetettava uudelleen joka kerta, kun uuni on erotettu
virtaverkosta ja liitetty siihen uudelleen.
2. KYPSENNYS JA
UUDELLEENLÄMMITYS
MIKROAALLOILLA
Tämä toiminto sisältää kaksi vaihtoehtoa:
a) Nopea lämmitys mikroaalloilla (100% teho)
Esimerkki: kypsennys 100% teholla 5 minuutin ajan.
1. Aseta ajaksi 5:00 kiertonupin avulla.
2. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta
painamalla.
b) Lämmitys mikroaalloilla manuaalisella tehon säädöllä
Esimerkki: ruoan lämmittäminen 50%:n teholla 10
minuutin ajan.
1. Paina MIKROAALLOT-painiketta.
2. Paina MIKROAALLOT-painiketta useamman kerran
tai käytä kiertonuppia asettaaksesi tehoksi 50%.
Vahvista asetus Aloita nuppia painamalla.
3. Aseta ajaksi 10:00 kiertonupin avulla.
4. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta
painamalla.
Valittavana on 5 tehotasoa (100%, 80%, 50%, 30%, 10%)
enimmäisaika, joka voidaan asettaa on 95 minuuttia.
3. AUTOMAATTINEN
SULATUS
Uunissa voidaan sulattaa lihaa, siipikarjan lihaa ja
meren eläviä. Uuni säätää sulatusajan ja toimintatehon
automaattisesti asetetun painon mukaisesti. Sulatettavan
ruoan paino voi olla välillä 100 g ja 2000 g.
Esimerkki: Pakastetun kalan sulatus, paino 600 g.
75
1. Paina SULATUS-painiketta.
2. Kierrä nuppia asettaaksesi painoksi 600 g.
3. Paina KÄYNNISTYS-painiketta ohjelman
käynnistämiseksi.
4. PIKASULATUS
Uunissa on myös pikasulatustoiminto.
Esimerkki: Leivän nopea sulatus.
1. Paina SULATUS-painiketta kaksi kertaa tai valitse
näyttöyksiköstä ajan mukaan tapahtuvan sulatuksen
symboli.
2. Kierrä nuppia halutun ajan asettamiseksi.
3. Paina KÄYNNISTYS-painiketta ohjelman
käynnistämiseksi.
5. AUTOMAATTIVA‑
LIKKO
Automaattivalikkoa käyttäessäsi sinun on asetettava
ainoastaan ruoan tyyppi ja paino/määrä. Uuni opastaa
sinua tehon ja ajan asettamisessa.
Esimerkki:
1. Kierrä nuppia halutun ruokatyypin
valitsemiseksi. Valitse haluamasi ohjelma vaihtoehdoista
A-1 - A-8. Vahvista asetus nuppia KÄYNNISTYS painamalla.
2. Kierrä nuppia ruoan likimääräisen painon/määrän
valitsemiseksi.
3. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS
- painiketta painamalla.
76
Valikko
A-1
Nopea
uudelleenlämmitys
Paino/määrä
Mikroaaltoteho
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Kasvikset
300g
100%
400g
250g
A–3
Kala
350g
80%
450g
250g
A–4
Liha
350g
100%
450g
A–5
50 g (450 ml vettä)
Pasta
100 g (800 ml vettä)
A–6
Peruna
80%
200g
400g
100%
600g
6. MONIVAIHEINEN
KYPSENNYS
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Keitto
400g
100%
80%
Mikroaaltouunissa on mahdollisuus kypsennykseen
kahdessa vaiheessa.
Esimerkki: Pakastetun lihan sulatus 10 minuutin ajan ja sen
jälkeen kuumennus 5 minuutin ajan 50% teholla.
1. Paina SULATUS-painiketta kaksi kertaa.
2. Aseta ajaksi 10:00 nupin avulla ja vahvista asetus.
3. Paina MIKROAALLOT-painiketta.
4. Aseta tehoksi 50% nupin avulla.
5. Vahvista asetus Aloita nuppia painamalla.
6. Aseta ajaksi 05:00 kiertonupin avulla.
7. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla.
HUOMAA: Sulatustoimintoa voidaan käyttää vain
ensimmäisessä vaiheessa. Automaattivalikkoa ei voida
käyttää vaiheena monivaiheisessa kypsennysohjelmassa.
77
7. KIIRSTART
Uunin käyttöä koskevia vinkkejä Käytä tätä toimintoa
ruoan nopeaksi lämmittämiseksi (100% mikroaaltoteho)
tai kypsentämiseksi. Paina KÄYNNISTYS-painiketta
valmiustilassa, niin uuni käynnistyy 30 sekunniksi.
Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisen seuraavan
KÄYNNISTYS-painikkeen painalluksen myötä.
HUOMAA: KÄYNNISTYS-painikkeen toistuva painaminen
pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla kaikissa
ohjelmissa automaattitilaa, monivaiheista kypsennystä ja
automaattista sulatustilaa lukuun ottamatta.
8. LAPSILUKKO
Tämä toiminto estää lapsia käynnistämästä uunia ilman
valvontaa tai vahingossa. Kun uuni on lukitussa tilassa,
näytöllä näkyy vastaava kuvake ja uunin käyttäminen ei ole
mahdollista.
Jos haluat lukita uunin toiminnan, paina PAUSE/STOP
painiketta 3sec. Kun uuni on lukittuna, mikään sen
painikkeista ei toimi.
Jos haluat vapauttaa uunin toiminnan, paina PAUSE/STOP
painiketta uudelleen. Kun kuulet äänimerkin, uunin lukitus
on vapautettu.
9. ESIASETUS
Esiasetustoiminta antaa uunin käynnistyä myöhempänä
ajankohtana. Oletetaan nyt kellon olevan 11:10 ja haluat
uunin käynnistävän kypsennyksen aikaan 11:30.
1. Aseta kypsennysohjelma.
2. Paina KELLO-painiketta. Aikanäyttö alkaa vilkkua.
Aseta tunneiksi 11:00 kiertämällä nuppia ja painamalla
sitä, kun haluttu numero on asetettu tunneille.
3. Kierrä tämän jälkeen jälleen nuppia asettaaksesi
minuutit, kunnes näytöllä näkyy 11:30; paina sitten
nuppia START vahvistamiseksi.
78
MIKROAALTOUUNIN HUOLTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
YMPÄRISTÖ
Kytke uuni pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen uunin puhdistamista.
Pidä uunin sisäosat puhtaina. Jos uunin seinämiin
roiskuu ruokaa, pyyhi ne pois kostealla liinalla. Kovien
tai hankaavien puhdistusaineiden käyttö ei ole
suositeltavaa.
Puhdista uunin ulkopinnat kostealla liinalla.
Suojellaksesi uunin sisällä olevia osia huolehdi, ettei
uunin ilmanvaihtoaukkoihin pääse vettä.
Älä kastele ohjauspaneelia. Puhdista se pehmeällä,
kostealla liinalla. Älä puhdista ohjauspaneelia
puhdistusaineilla äläkä hankaavilla tai suihkutettavilla
aineilla.
Jos uunin luukun sisäpuolelle tai ympärille muodostuu
höyryä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla. Näin voi
tapahtua, jos uunia käytetään erittäin kosteassa
ympäristössä; se ei ole merkki uunin viallisesta
toiminnasta.
Irrota silloin tällöin lasitarjotin puhdistusta varten.
Pese tarjotin lämpimällä saippuavedellä tai
astianpesukoneessa.
Pyörivä rengas ja uunin sisäpohja on puhdistettava
säännöllisesti liiallisen melun välttämiseksi. Pyyhi
uunin sisäpohja miedolla pesuaineella, vedellä
tai ikkunanpuhdistusaineella, ja kuivaa. Pyörivän
renkaan voi pestä miedolla saippuavedellä tai
astianpesukoneessa. Ruuanvalmistuksessa uuniin
kerääntyy höyryä, mutta se ei vaikuta millään tavoin
uunin sisäpohjaan tai pyörivän renkaan pyöriin.
Irrotettuasi pyörivän renkaan uunista puhdistettavaksi
varmista, että asetat sen takaisin oikeaan asentoon.
Poista uunista hajut sekoittamalla kupillinen
vettä sekä yhden sitruunan mehu ja kuori syvään,
mikroaaltouunin kestävään kulhoon. Kuumenna
mikroaaltouunissa viiden minuutin ajan, pyyhi
huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen mukana
sen käyttöiän päätyttyä, vaan luovuta se kierrätykseen
virallisessa keräyspisteessä. Tekemällä näin autat
säästämään ympäristöä.
79
ASENNUS
ASENNUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu
uunin sisältä.
Tarkista pakkauksen poistamisen jälkeen, onko uunissa
näkyviä vaurioita, kuten
– väärässä asennossa oleva luukku
– vaurioitunut luukku
– kolhuja tai reikiä luukun ikkunassa ja ruudussa
– kolhuja uunin sisällä.
Jos havaitset yllä mainittuja vaurioita, ÄLÄ käytä uunia.
Tämä mikroaaltouuni painaa 11,5 kg, ja se pitää sijoittaa
vaakasuoralle pinnalle, joka kestää uunin painon.
Uunia ei saa sijoittaa korkean lämpötilan tai höyryn
lähelle.
ÄLÄ sijoita mitään uunin päälle.
Pidä uuni vähintään 20 cm päässä molemmista
sivuseinistä ja 30 cm päässä takaseinästä
varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon.
ÄLÄ irrota pyörivän alustan akselia.
Kuten kaikkien laitteiden myös mikroaaltouunin käyttöä
on valvottava tarkasti, jos käyttäjänä on lapsi.
Pistorasian on oltava helposti käsillä, jotta laite
voidaan kytkeä irti vaaratilanteessa. Uuni voidaan
kytkeä irti verkkovirrasta myös kiinteään johdotukseen
ohjeiden mukaan asennetun kytkimen avulla. Kytke
laite maadoitettuun seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz).
VAARA! HUOLEHDI, ETTÄ KOTISI PISTORASIAT OVAT
MAADOITETTUJA. Valmistaja ei vastaa seurauk-sista,
jos tämä turvatoimenpide laiminlyödään.
Tämä uunin käyttö edellyttää liitäntään 1,3 KVA,
joten asennetaessa on suositeltavaa pyytää apua
ammattilaiselta.
VAROITUS: Tätä uunia suojaa laitteen sisällä oleva 250 V,
10 A sulake.
80
TEKNISET TIEDOT
Virrankulutus .................................................... 230V~50Hz, 1270W
Teho .................................................................................................. 800W
Käyttötaajuus ........................................................................ 2450MHz
Ulkomitat .......................440mm(L) x 259mm(K) x 345mm(S)
Uunin vetoisuus ....................................................................... 20 litraa
Paino ilman pakkausta ...................................................Noin 11,5 kg
Äänitaso ............................................................Lc (IEC) < 58 dB (A)
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen, hävitettäviä
sahkö‑ ja elektroniikkalaitteita koskevan 2012/19/EU‑
direktiivin mukaisesti.
Nämä ohjeet noudattavat yleiseurooppalaista
sopimusta, joka koskee hävitettävien sähkö‑ ja
elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä.
ASENNUS
RADIOHÄIRINTÄ
Mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriötä radion, television
tai vastaavan laitteen toiminnassa. Jos häiriötä ilmenee,
se voidaan poistaa tai sitä voidaan vähentää seuraavilla
toimenpiteillä:
a) Puhdista uunin luukun ja tiivisteiden pinnat.
b) Sijoita radio, televisio tms. mahdollisimman kauas
mikroaaltouunista.
c) Käytä radiossa, televisiossa jne. oikein asennettua
antennia varmistaaksesi signaalin riittävän
voimakkaan vastaanoton.
VARAAMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA, JOTKA
EIVÄT VAIKUTA LAITTEEN TOIMINTAAN.
81
ENNEN KUIN SOITAT KORJAAJALLE
1.
Jos uuni ei toimi lainkaan, näyttö ei näy tai häviää
näkyvistä:
a) Varmista, että uuni on kytketty kunnolla
virtalähteeseen. Jos näin ei ole, irrota pistoke
pistorasiasta, odota 10 sekuntia, ja työnnä pistoke
kunnolla takaisin pistorasiaan.
b) Tarkista, onko sulake palanut tai päävirtakatkaisin
sammunut. Jos ne toimivat normaalisti, kokeile
virtalähteen toimivuutta toisella laitteella.
2. Jos mikroaaltokuumennus ei toimi:
a) Tarkista, onko ajastin säädetty päälle.
b) Varmista, että luukku on suljettu kunnolla siten, että
turvalukitus on lukkiutunut. Muussa tapauksessa
uuniin ei virtaa mikroaaltoenergiaa.
JOS MIKÄÄN YLLÄOLEVISTA OHJEISTA EI
ATKAISE ONGELMAA, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN.
82
TAKUU JA HUOLTO
Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma,
ota yteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan
asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen puhelinnnumeron
maailmanlaajuisesta takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenje-kauppiaasi
luona tai ota yhteyttä Gorenjen kotitalouslaitteiden
huoltoosastoon.
VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN!
Lisää vinkkejä ja hyödyllisiä ohjeita ruuanvalmistukseen
mikroaaltouunissa ja grillissä löydät Internetsivuiltamme:
http://www.gorenje.fi
TOIVOTTAA MUKAVIA HETKIÄ LAITTEESI SEURASSA
83
MIKROBANGU KROSNELE
KJÆRE KUNDE!
LT
Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du
snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på
våre produkter. For å gjøre det enklere å bruke apparatet,
legger vi ved denne omfattende instruksjonshåndboken.
Instruksjonene vil hjelpe deg å bli kjent med det nye
utstyret. Les dem gode før du bruker apparatet for første
gang.
Uansett, pass på at apparatet ble levert deg uten
skade. Hvis du finner transportskade, ta kontakt med
salgsrepresentanten eller det regionale lageret som
produktet ble levert fra. Du finner telefonnummeret på
kvitteringen eller fraktbrevet. Vi håper du får stor glede av
det nye husholdningsapparatet.
Jei netinka nei vienas aukščiau pateiktas
aprašymas, kreipkitės į artimiausią techninio
aptarnavimo centrą.
NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJA
84
Naudojimosi instrukcija parengta vartotojui. Joje
aprašomas prietaisas bei naudojimasis juo. Ši instrukcija
taikoma keliems tos pačios grupės prietaisams, todėl galite
rasti informacijos, kuri netinka Jūsų įsigytam prietaisui.
SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Niekada nelieskite šildymo ir virimo
prietaisų paviršių. Veikimo metu jie
gali būti labai karšti. Laikykite vaikus
atokiai. Nudegimų pavojus!
Mikrobangų energija ir aukšta
įtampa! Nenuimkite dangčio.
ISPĖJIMAS! Naudojant prietaisą jis ir pasiekiamos
jo dalys įkaista. Būkite atsargūs, kad nepaliestumete
kaitinimo elementų. Prietaisą laikykite jaunesniems nei 8
m. vaikams nepasiekiamoje vietoje, arba nepalikite vaikų
be priežiūros.
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir asmenys,
turintys fizinę, sensorinę arba protinę negalią arba
neturintys reikiamos patirties ir žinių, jei jie buvo
išmokyti saugiai naudotis prietaisu, arba supažindinti su
naudojimo instrukcijomis ir supranta galimus pavojus.
Reikia žiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Valyti ir prižiūrėti prietaisą gali ne jaunesni nei 8 m. vaikai
ir tik prižiūrint suaugusiesiems.
Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 m. amžiaus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• ĮSPĖJIMAS: kai prietaisas veikia kombinuotu režimu,
vaikai prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų,
nes šiuo režimu generuojama aukšta temperatūra (tinka
tik modeliams su kepintuvo funkcija)
• ĮSPĖJIMAS: jei pažeistos durelės ar durelių sandarinimo
gumos, krosnelės negalima naudoti tol, kol ji
suremontuojama;
85
• ĮSPĖJIMAS: rizikinga patiems bandyti taisyti krosnelę,
ypač nuimti jos viršų, nes tada būsite neapsaugoti
nuo mikrobangų energijos. Atlikti bet kokius krosnelės
remonto darbus gali tik kvalifikuotas specialistas.
• ĮSPĖJIMAS: skysčių ir kito maisto negalima kaitinti
sandariai uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.
• Nenuimkite krosnelės kojelių ir neužblokuokite ertmių
ventiliacijai.
• Naudokite tik tinkamus mikrobangų krosnelei indus.
• Jei šildomas maistas yra sudėtas į plastikinį ar popierinį
indą, stebėkite, kad tara neužsidegtų;
• Jei pasirodė dūmai, išjunkite krosnelę ir ištraukite jos
laidą iš elektros lizdo. Durelių neatidarykite, kad, jei
atsirado liepsnos, jos būtų nuslopintos.
• Kaitinami skysčiai gali užvirti, todėl atsargiai išimkite
indą iš krosnelės, nes jis gali būti įkaitęs.
• Pašildę kūdikių maistelį, suplakite jo buteliuką ir prieš
maitindami vaiką, patikrinkite maisto temperatūrą, kad
išvengtumėte nudegimų.
• Kiaušiniai su lukštu ir kietai virti kiaušiniai neturėtų būti
kaitinami mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti, net
pasibaigus kaitinimo laikui.
• Krosnelės durelių, sandarinimo gumų ir vidaus valymui
naudokite tik švelnų valiklį ar indų ploviklį bei kempinėlę
ar minkštą šluostę.
• Krosnelę valykite reguliariai. Nuvalykite bet kokius
maisto likučius.
• Jei krosnelės reguliariai nevalysite, susikaupę paviršiaus
nešvarumai gali neigiamai įtakoti jos efektyvų veikimą
bei padidinti gedimų riziką.
86
• Jei pažeistas krosnelės laidas, techninio aptarnavimo
centre kvalifikuotas specialistas jį turėtų pakeisti
tinkamu, kad būtų išvengta rizikos.
• Nenukabinkite laido per stalo ar darbastalio kraštą.
• Nejunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio jungiklio
arba nuotolinės valdymo sistemos, siekdami išvengti
pavojingos situacijos.
• Nebandykite keisti krosnelės lemputės patys. Tą turi
daryti GORENJE aptarnavimo centrą.
• Valydami prietaisą nenaudokite gariniu valikliu, aukšto
slėgio valytuvų, aštrių objektų, šiurkščių valiklių,
abrazyvinių kempinių ir dėmių išėmiklių.
87
SAUGUMO
INSTRUKCIJOS
88
Laikykitės žemiau pateiktų taisyklių ir būsite tikri, jog jūsų
prietaisas veiks efektyviai:
1. Krosnelei veikiant, jos viduje visada turi būti visos
reikalingos dalys: stiklinis padėklas, nukreiptuvas ir
pan.
2. Naudokite krosnelę tik maisto produktams šildyti ar
gaminti. Nedžiovinkite joje rūbų, popieriaus ar kitų
ne maisto produktų ir nenaudokite krosnelės daktų
sterilizavimui.
3. Neįjunkite krosnelės, kuomet ji tuščia. Tai gali pakenkti
prietaisui.
4. Nenaudokite krosnelės kaip erdvės bet kokių daiktų
laikymui.
5. Krosnelėje nekaitinkite jokių produktų, kurie turi
membraną/žievelę, pvz., kiaušinių tryniai, bulvės,
vištienos kepenėlės ir pan., prieš tai jų nesubadę
šakute.
6. Į krosnelės angas nekiškite jokių daiktų.
7. Nenuimkite jokių krosnelės dalių: kojelių, varžtų ir pan.
8. Nekaitinkite maisto, padėję jį tiesiai ant stiklinio
padėklo. Prieš dėdami į krosnelę maistą, sudėkite jį į/
ant tinkamą/-o indą/-o.
SVARBU: NETINKAMI KROSNELĖJE NAUDOTI INDAI
– Nenaudokite metalinių indų ar indų su metalinėmis
rankenomis.
– Nenaudokite jokių indų su metalinėmis detalėmis.
– Nenaudokite popierinių puodelių ar plastikinių
maišelių.
– Nenaudokite melanino indų nes jie sugeria
mikrobangas. Dėl to indas gali įskilti, be to tai
prailgins gaminimo laiką.
– Nenaudokite glazūruotų indų.
– Nekaitinkite uždarų indų, nes jie gali sprogti.
– Nenaudokite mėsai ar kulinarijos gaminiams skirtų
termometrų.
– Galite naudoti tik specialiai mikrobangų krosnelėms
sukurtus termometrus.
9. Indais naudokitės tik laikydamiesi jų gamintojų
instrukcijų
10. Krosnelėje nevirkite/neskrudinkite maisto riebaluose.
11. Prisiminkite, jog mikrobangų krosnelėje kaitinamas tik
skystis inde, o ne pats indas. Tačiau nors indo viršus
nėra karštas, išimant indą iš krosnelės būkite atidus,
nes skystis/maistas inde yra karštas ir gali ištikšti.
12. Visada prieš vartodami maistą/skystį, kurį
kaitiPASTABA krosnelėje, patikrinkite jo
temperatūrą. Ypač jei duodate maistą kūdikiams.
13.
14.
15.
16.
Nerekomenduojama vartoti maisto/skysčio iš
karto išėmus jį iš krosnelės. Leiskite jam pastovėti
keletą minučių ir prieš valgant pamaišykite, kad
paskirstytumėte vienodai temperatūrą.
Maistas, kuriame yra vandens ir riebalų, turėtų būti
palaikomas krosnelėje dar 30-60 sekundžių po to kai
baigiamas kaitinimas.
Prisiminkite, kad specifinis maistas, kaip, pavyzdžiui,
Kalėdinis pudingas, džemas ir pan. pašyla labai
greitai. Labai riebų ar saldų maistą kaitinkite ne
plastmasiniuose induose.
Krosnelėje indai gali įkaisti nuo kaitinamo maisto. Ypač
įkaista plastikinės indo dalys viršuje ir ant rankenų.
Išimdami tokius indus, naudokite puodkėlę.
Kad išvengtumėte gaisro krosnelės viduje:
a) Maisto neperkaitinkite. Prižiūrėkite gaminimo
procesą, kai į krosnelę įdedate maistą
plastikiniuose, popieriniuose ar kitos lengvai
užsidegančios medžiagos induose/pakuotėse.
b) Prieš dėdami į krosnelę popierines pakuotes
(indelius, maišelius), išimkite metalines detales.
c) Jei medžiaga (popierius, plastikas ar kt.) krosnelės
viduje užsidegė, jokiu būdu neatidarykite krosnelės
durelių, išjunkite krosnelę ir ištraukite jos laidą iš
elektros lizdo.
89
VALDYMO SKYDELIS
EKRANAS
Rodo pasirinktas funkcijas ir laiką.
KLAVIŠAI
Mikrobangos
Atitirpinimas
Ur (klokkeslæt)
Pauzė/Stop
Start
DREJEKNAP
DURŲ ATIDARYMO RANKENĖLĖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
90
Durelių užsidarymo mechanizmas
Durelių langas
Ritininis nukreiptuvas
Stiklinis padėklas
Valdymo skydelis
Bangų apsauga (prašome nenuimti žėručio
plokštelės, dengiančios bangų apsaugą)
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
1. LAIKRODIS
Orkaitėje įrengtas skaitmeninis laikrodis. Kai orkaitė yra
laukimo režime, laikrodis gali būti nustatyti 24 valandų
režimu, paspaudus laikrodžio LAIKRODIS mygtuką.
Pavyzdys: Norint nustatyti laiką 8:30.
1. Kai orkaitė veikia laukimo režimu, paspauskite
ir palaikykite laikrodžio LAIKRODIS mygtuką
tris sekundes. Pradės mirksėti laiko indikatorius.
Nustatykite valandas 08:00 sukdami rankenėlę ir ją
paspausdami, kai norimos valandos yra nustatytos.
2. Tuomet sukite rankenėlę, nustatykite minutes, kad
ekranas rodytų 08:30; tada paspauskite rankenėlę, kad
patvirtintumėte.
PASTABA: Kepimo metu galima nustatyti laikrodžio
rodmenis bet kuriuo metu paspaudus laikrodžio
LAIKRODIS mygtuką. Laikrodį reikia nustatyti iš naujo
kiekvieną kartą, kai orkaitė įjungiama arba pakartotinai
prijungiama prie elektros tinklo.
2. KEPIMAS IR
PAŠILDYMAS
MIKROBANGOMIS
Ši funkcija turi du variantus:
a) Greitas kaitinimas mikrobangomis (100% galios)
Pavyzdys: Virimas 100% galia 5 minutes.
1. Rankenėle nustatykite laiką 5:00.
2. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
b) Kaitinimas mikrobangomis su rankiniu valdymu
Pavyzdys: Maisto kaitinimas 50% galingumu 10 minučių.
1. Paspauskite MIKROBANGOS mygtuką.
2. Kelis kartus paspauskite mikrobangų mygtuką
MIKROBANGOS arba rankenėle nustatykite galios
lygį į 50%.
Patvirtinkite nustatymą paspausdami START rankenėlę.
3. Rankenėle nustatykite laiką 10:00.
4. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
Yra 5 galios lygiai (100%, 80%, 50%, 30%, 10%) ilgiausias
veikimo laikas yra 95 minutės.
91
3. AUTOMATINIS
ATITIRPINIMAS
Orkaitėje galima atšildyti mėsą, paukštieną ir jūros
gėrybes. Atitirpinimo laikas ir galingumas reguliuojamas
automatiškai pagal iš anksto nustatytą masę. Atšildomo
maisto svoris gali būti nuo 100 g iki 2000 g.
Pavyzdys: 600 g šaldytos žuvies atitirpinimas.
1. Paspauskite atitirpinimo mygtuką ATITIRPINIMAS.
2. Pasukite rankenėlę, nustatykite svorį 600 g.
3. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
4. GREITAS
ATITIRPINIMAS
Orkaitėje taip pat galima greitai atitirpinti.
Pavyzdys: Greitas duonos atitirpinimas.
1. Paspauskite atitirpinimo mygtuką ATITIRPINIMAS
du kartus arba ekrane pasirinkite simbolį, kuris rodo
atitirpinimą pagal laiką.
2. Pasukite rankenėlę, nustatykite norimą laiką.
3. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
5. AUTO MENU
Maistui ruošti AUTO meniu reikia nustatyti tik maisto rūšį
ir svorį/dydį. Orkaitė pati nustatys galią ir laiką.
Pavyzdys:
1. Pasukite rankenėlę, norėdami pasirinkti pageidaujamą
maisto rūšį. Pasirinkite programas nuo A-1 iki A-8.
Patvirtinkite nustatymą paspausdami rankenėlę START.
2. Pasukiterankenėlę ir pasirinkite apytikrį svorį / kiekį.
3. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
92
Menu“ (atkurti
meniu „start“
(pradžia)
A-1
Greitas
pašildymas
Svoris / kiekis
Mikrobangų
galingumas
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Daržovės
300g
100%
400g
250g
A–3
Žuvis
350g
80%
450g
250g
A–4
Mėsa
A–5
Makaronai
A–6
Bulvės
350g
100%
450g
50 g (450 ml vett)
80%
100 g (800 ml vett)
200g
400g
100%
600g
6. MAISTO
GAMINIMAS KELIAIS
ETAPAIS
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Sriuba
400g
100%
80%
Mikrobangų krosnelėje galima ruošti maistą dviem
etapais.
Pavyzdys: Atitirpdyti šaldytą mėsą 10 minučių, tada šildyti
ją 5 minutes 600 W galia.
1. Paspauskite atitirpinimo mygtuką ATITIRPINIMAS du
kartus.
2. Rankenėle nustatykite laiką 10:00 ir patvirtinkite.
3. Paspauskite MIKROBANGOS mygtuką.
93
4. Rankenėle nustatykite 600 W galią.
5. Patvirtinkite nustatymą paspausdami START rankenėlę.
6. Rankenėle nustatykite laiką 05:00.
7. Paspauskite START mygtuką, kad paleistumėte
programą.
PASTABA: Atitirpinimo funkcija gali būti naudojama
tik pirmajame žingsnyje. Auto meniu negalima naudoti
žingsnių ir kelių žingsnių kepimo programoje.
7. GREITAS STARTAS
Orkaitės naudojimo patarimai
Naudokite šią funkciją, norėdami greitai pašildyti (100%
mikrobangų galios) arba išvirti maistą. Prietaisui veikiant
laukimo režimu, paspauskite START mygtuką, ir orkaitė
veiks 30 sekundžių. Kiekvieną kartą papildomai spaudžiant
START mygtuką, veikimo laikas bus pratęstas dar 30
sekundžių.
PASTABA: Paspaudus START mygtuką dar kartą,
gaminimo laikas bus pratęstas 30 sekundžių visoms
programoms, išskyrus automatinį režimą, daugiapakopį
maisto ruošimą ir automatinio atitirpinimo režimą.
8. UŽRAKTAS NUO
VAIKŲ
Ši funkcija naudojama norint, kad orkaitės netyčia
neįjungtų vaikai. Kai orkaitė yra užrakinta, rodoma
atitinkama piktograma ir orkaitės naudoti neįmanoma.
Norėdami užrakinti orkaitę, vienu metu paspauskite
PAUSE/STOP mygtukas 3sec. Kol orkaitė yra užrakinta,
jokie mygtukai neveikia.
Norėdami atrakinti orkaitę, vėl paspauskite PAUSE/STOP
mygtukas. Kai išgirsite pyptelėjimą, orkaitė bus atrakinta.
9. PRADŽIOS
ATIDĖJIMO
FUNKCIJA
Atidėjimo funkcija leidžia programą pradėti vėliau.
Tarkime, kad dabar laikrodis rodo 11:10 o jūs norite pradėti
kepti 11:30.
1. Pasirinkite programą.
2. Paspauskite LAIKRODIS mygtuką. Pradės mirksėti
laiko indikatorius. Nustatykite valandas 11:00 sukdami
rankenėlę ir ją paspausdami, kai norimos valandos yra
nustatytos.
3. Tuomet sukite rankenėlę, nustatykite minutes, kad
ekranas rodytų 11:30; tada paspauskite START, kad
patvirtintumėte.
94
MIKROBANGŲ KROSNELĖS PRIEŽIŪRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
APLINKA
Prieš valydami krosnelę, išjunkite ją ir ištraukite jos
laidą iš elektros lizdo.
Prižiūrėkite, kad krosnelės vidus nuolat būtų švarus.
Jei skystis ištiško ant krosnelės sienelių, nuvalykite jį
drėgna šluoste. Nerekomenduojama naudoti stiprių ir
šiurkščių valiklių ar valymo priemonių.
Krosnelės viršų valykite drėgna šluoste. Neleiskite, kad
į ventiliacines angas patektų vandens, taip išvengsite
vidinių krosnelės dalių pažeidimo.
Nesušlapinkite valdymo skydelio. Valykite jį minkšta,
drėgna šluoste. Valdymo skydeliui valyti nenaudokite
stipriai veikiančių valiklių.
Jei garai susikaupė aplink dureles ar jų viduje,
nuvalykite juos minkšta šluoste. Garai gali susikaupti,
kai mikrobangų krosnelė veikia aukšto drėgmės lygio
sąlygomis ir tai neturi jokios įtakos krosnelės veikimo
efektyvumui.
Norėdami nuvalyti stiklinį padėklą, išimkite jį iš
krosnelės, nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu ar
išplaukite indaplovėje.
Ritininis nukreiptuvas ir krosnelės vidaus sienelės
turėtų būti valomos reguliariai, kad vėliau, nuo
susikaupusių nešvarumų neatsirastų pašalinių garsų,
krosnelei veikiant. Tiesiog nuvalykite krosnelės dugną
(kur įmontuotas ritininis kreiptuvas) švelniu valikliu
ir vandeniu ar langų plovikliu ir nusausinkite. Ritininį
nukreiptuvą plaukite šiltame muiluotame vandenyje
arba indaplovėje. Drėgmė, susidaranti gaminant
maistą krosnelėje, nekenkia krosnelės ritininiam
kreiptuvui ar jod dugnui.
Kai nuimsite ritininį kreiptuvą valymui, įsitikinkite, jog
atgal jį įstatėte teisingai.
Norėdami krosnelėje panaikinti nemalonų kvapą, į gilų
mikrobangų krosnelei tinkantį indą įpilkite vandens
ir išspauskite vienos citrinos sultis bei sudėkite jos
žievelę. Krosnelę užstatykite veikti 5 minutėms,
nuvalykite ir nusausinkite krosnelės vidų minkšta
pašluoste.
Neišmeskite prietaiso kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis. Nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą. Tokiu
būdu prisidėsite prie aplinkosaugos.
95
INSTALLASJON
MONTAVIMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Įsitikinkite, jog išėmėte visas pakuotės dalis iš
mikrobangų krosnelės vidaus.
Išpakavę prietaisą, gerai apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų,
tokių kaip:
– netinkamai įmontuotos durelės
– pažeistos durelės
– durelių lango įdubimai ar skylės
– įlenktas krosnelės vidus
Jei pastebėjote bent vieną pažeidimą, NENAUDOKITE
prietaiso.
Ši mikrobangų krosnelė sveria 11,5 kg ir ją reikia statyti
ant horizontalaus tvirto paviršiaus, kuris išlaikytų tokį
svorį.
Krosnelę statykite ten, kur jos nepasiektų karštis ir
garai.
Ant krosnelės viršaus NELAIKYKITE jokių daiktų.
Statykite krosnelę bent 20 cm atstumu nuo abiejų
sienelių ir 30 cm atstumu nuo galinės sienelės, kad
užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.
NENUIMKITE veleno.
Prižiūrėkite vaikus, kuomet jie naudojasi mikrobangų
krosnele.
Elektros laido kištukas turi būti lengvai pasiekti elektros
lizdą.
Prijungiant krosnelę, rekomenduojama pasikonsultuoti
su techninio patarnavimo specialistais, nes krosnelė
reikalauja 1.3 KW galios.
KROSNELĖS DUOMENYS: 250V,10 amperų saugiklis.
Kintamos srovės elektros lizdas turi buti lengvai
pasiekiamas, kad nelaimės atveju butu galima lengvai
ištraukti kištuką. Arba prietaisą turi būti galima izoliuoti
grandinėje įtaisius jungiklį. Tokiu atveju reikia laikytis
elektros instaliacijos taisyklių. Junkite prietaisą į vienfazes
230 V/50 Hz kintamosios srovės tinkamai įrengtą ir
įžemintą lizdą. ĮSPEJIMAS! ŠĮ PRIETAISĄ REIKIA ĮŽEMINTI.
96
TECHNINIAI
DUOMENYS
Energijos sąnaudos ............................................... 230V~50Hz, 1270W
Galia .......................................................................................................... 800W
Dažnis ................................................................................................2450MHz
Išoriniai matmenys ...........440mm(P) x 259mm(A) x 345mm(G)
Talpa ........................................................................................................20 litrų
Svoris..............................................................................................Apie 11,5 kg
Triukšmo lygis .....................................................................Lc < 58 dB (A)
Šis prietaisas yra pažymėtas remiantis elektrinių
ir elektronikos prietaisų atliekų Europos direktyva
2012/19/EU (WEEE).
Ši direktyva galioja visoje Europoje ir yra elektrinių
ir elektronikos prietaisų grąžinimo bei perdirbimo
tvarkos pagrindas.
INSTALLASJON
RADIO TRUKDŽIAI
Mikrobangų krosnelė gali sutrikdyti jūsų radijo, televizoriaus
ar panašių prietaisų veikimą. Kai atsiranda trukdžiai, juos
galima pašalinti ar sumažinti atliekant tokius veiksmus:
a) Nuvalykite krosnelės dureles ir sandarinimo gumų
paviršių.
b) Pastatykite radijo imtuvą, televizorių ir panašius
prietaisus kuo toliau nuo mikrobangų krosnelės.
c) Naudokite tinkamą anteną, kad radijo imtuvas,
televizorius ar kiti panašūs prietaisai galėtų gerai
priimti signalą.
VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA
ENDRINGER SOM IKKE BERØRER UTSTYRETS
FUNKSJON.
97
PRIEŠ KVIEČIANT MEISTRĄ
1.
Jei prietaisas neveikia, ekranėlis neįsijungia:
a) Patikrinkite ar prietaiso laidas gerai įkištas į elektros
lizdą. Jei ne, ištraukite kištuką iš rozetės ir palaukę 10
sekundžių vėl įkiškite kištuką atgal į elektros lizdą.
b) Patikrinkite, ar negalėjo perdegti saugiklis;
arba nutrūkti elektros tiekimas. Jei viskas gerai,
patikrinkite elektros lizdą, įjungdami į jį kitą prietaisą.
2. Jei mikrobangos veikia ne visu galingumu:
a) Patikrinkite, kuris laikmatis yra nustatytas.
b) Įsitikinkite, kad durelės yra gerai uždarytos. Kitaip
mikrobangos nesklis į orkaitę.
JEI NETINKA NEI VIENAS AUKŠČIAU PATEIKTAS
APRAŠYMAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINIO
APTARNAVIMO CENTRĄ.
98
GARANTIJA IR APTARNAVIMAS
Jei jums reikia informacijos arba jei turite problemą,
prašome susisiekti su Gorenje klientų aptarnavimo
centru Jūsų šalyje (viso pasaulio atstovybių telefonų
numerius rasite garantinėje knygelėje). Jei Jūsų šalyje nėra
klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį Gorenje
atstovą arba susisiekite su Gorenje buitinės technikos
departamentu.
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje!
Papildomų rekomendacijų, kaip gaminti maistą
mikrobangų krosnelėje, ir kitų naudingų patarimų
ieškokite puslapyje internete, adresu:
http://www.gorenje.lt
LINKI SĖKMINGAI NAUDOTI PRIETAISĄ
99
MIKROVILNU KRASNIJ
CIENĪJAMAIS PIRCĒJ!
LV
Mēs pateicamies par jūsu pirkumu un ceram, ka jūs drīz
pārliecināsities par mūsu produktu lietošanas ērtumu
un drošumu. Lai padarītu iekārtas lietošanu vienkāršāku,
lūdzu, izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Šī lietošanas instrukcija ļaus jums iepazīties ar jūsu jaunās
plīts funkcijām. Lūdzu, izlasiet to rūpīgi pirms iekārtas
lietošanas pirmo reizi.
Pārbaudiet, vai iekārta jums ir piegādāta bez bojājumiem.
Ja atklājat bojājumu, kas radies transportēšanas laikā,
sazinieties ar savu tirgotāju vai reģionālo tirdzniecības
pārstāvi, pie kura iegādājāties iekārtu. Nepieciešamos
telefonu numurus skatiet uz rēķina vai piegādes
apliecinājuma. Novēlam jums daudz patīkamu brīžu savas
jaunās mājsaimniecības iekārtas lietošanā.
Lerīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībās
ēdienu un uzkodu uzsildīšanai, izmantojot
elektromagnētisko enerģiju; ierīce paredzēta
tikai lietošanai iekštelpās.
LIETOŠANAS
NORĀDĪJUMI
100
Lietošanas norādījumi ir paredzēti lietotājam, un tajos
aprakstītas iekārtas īpašības un izmantošanas veidi. Šie
norādījumi attiecas uz vienas iekārtas sērijas dažādiem
modeļiem, līdz ar to tajos iekļautā informācija un apraksti
var neatbilst tieši Jūsu iekārtai.
SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Nekad nepieskarieties sildierīču
un gatavošanas ierīču virsmām.
Darbināšanas laikā tās sakarst.
Turiet bērnus drošā attālumā.
Apdegumu risks!
Mikroviļņu enerģija un
augstspriegums! Neņemiet nost vāku.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās
sasniedzamās daļas kļūst karstas. Rīkojieties ar ierīci
uzmanīgi, lai nepieskartos sakarsušajām daļām.
Neatstājiet ierīces tuvumā bez uzraudzības bērnus,
kas jaunāki par 8 gadiem. Bērni vecumā no 8 gadiem,
personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības
traucējumiem vai bez pietiekamas pieredzes un
zināšanām šo ierīci var lietot tikai tad, ja viņi tiek
uzraudzīti vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par šīs ierīces
drošu lietošanu un viņi saprot apdraudējuma risku.
Uzmaniet bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar
ierīci. Tīrīšanu un apkopes darbus bērni vecumā no 8
gadiem drīkst veikt pieaugušo uzraudzībā.
• BRĪDINĀJUMS: Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā
režīmā, tās esošo temperatūru dēļ bērniem vajadzētu to
lietot tikai pieaugušo uzraudzībā (tikai krāsns modeļa
gadījumā ar grila funkciju).
• BRĪDINĀJUMS: Ja durtiņas vai durtiņu blīves ir bojātas,
krāsni nedrīkst lietot, līdz kompetenta persona to nav
salabojusi.
• BRĪDINĀJUMS: Personai, kas nav kompetenta to darīt,
ir bīstami veikt jebkāda veida tehniskās apkopes vai
remontēšanas darbības, kas ietver aizsega noņemšanu,
101
kurš sniedz aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas
izstarošanu.
• BRĪDINĀJUMS: Šķidrumi un cita pārtika jāsilda
aizvērtos traukos, jo tie var sprāgt.
• Nenoņemiet krāsns kājiņu, nenobloķējiet krāsns gaisa
atveres.
• Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir
piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.
• Ja sildāt pārtiku plastmasas vai papīra traukos,
pieskatiet krāsni aizdegšanās iespējamības dēļ.
• Ja tiek novēroti dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to
no strāvas padeves un turiet krāsns durtiņas aizvērtas,
lai apslāpētu jebkāda veida liesmas.
• Uzkodu uzsildīšana mikroviļņos var pārvērsties verdošā
vārīšanās procesā, tāpēc, ņemot trauku rokās, ir jābūt
uzmanīgam.
• Lai izvairītos no apdedzināšanās, barošanas pudelīšu
un zīdaiņu ēdienu burciņu saturs pirms lietošanas
ir jāapmaisa vai jāsakrata, kā arī jāpārbauda to
temperatūra.
• Mikroviļņu krāsnīs nevajadzētu gatavot olas čaumalās
un veselas cieti novārītas olas, jo tās var uzsprāgt pat
pēc tam, kad sildīšana mikroviļņos ir jau beigusies.
• Tīrot durtiņu, durtiņu blīvējuma, krāsns dobuma
virsmas, izmantojiet tikai maigas, neabrazīvas ziepes
vai tīrīšanas līdzekļus, kas uzlikti uz sūkļa vai mīkstas
lupatiņas.
• Krāsns jātīra regulāri, un no tās jānoņem jebkāda veida
ēdienu pārpalikumi.
• Ja krāsns netiek uzturēta tīrībā, tas var izraisīt
virsmas bojājumus, kas var negatīvi ietekmēt iekārtas
102
kalpošanas laiku un iespējams arī izraisīt bīstamas
situācijas.
• Ja ir bojāts strāvas padeves vads, lai izvairītos no
iespējama riska, tas jānomaina preces tirgotājam, tā
apkopes dienesta pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas
personām.
• Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai darbvirsmas
stūrim.
• Nekad nemainiet cepeškrāsnī esošo gaismas spuldzi.
Tās nomaiņa ir jāveic Gorenje servisam.
• Nemēģiniet pats nomainīt krāsns lampu un neļaujiet
to darīt nevienam citam, kam GORENJE nav devis
šādu atļauju. Ja krāsns lampa neiedegas, sazinieties ar
pārdevēju vai vietējo GORENJE klientu apkalpošanas
centru.
• UZMANĪBU! Nevienu mikroviļņu krāsns daļu nedrīkst
apstrādāt ar komerciāli pieejamajiem krāns tīrītājiem,
tvaika tīrītājiem, ļoti abrazīviem tīrītājiem, tīrītājiem, kas
satur nātrija hidroksīdu, vai asiem mazgāšanas sūkļiem.
Regulāri tīriet krāsni, lai tajā neuzkrātos pārtikas
produktu pārpalikumi.
103
DROŠĪBAS
INSTRUKCIJAS
VISPĀRĒJAI
LIETOŠANAI
104
Tālāk ir norādīti IEVĒROJIETikti nosacījumi, kas jāņem vērā,
izmantojot visas iekārtas, lai panāktu un nodrošinātu šīs
krāsns vislabāko izpildi:
1. Vienmēr, kad darbojaties ar krāsni, turiet stikla paplāti,
rotācijas sviras, savienojuma elementu un rotācijas riņķi
katru savā vietā.
2. Neizmantojiet krāsni nekādiem citiem nolūkiem kā tikai
ēdiena pagatavošanai, piemēram, neizmantojiet to
sterilizēšanai un drēbju, papīra izstrādājumu vai jebkādu
citu priekšmetu, kas nav pārtika, žāvēšanai.
3. Neiedarbiniet krāsni, kad tā ir tukša. Tas var sabojāt
krāsni.
4. Neizmantojiet krāsns dobumu nekāda veida priekšmetu
uzglabāšanai, piemēram, papīru, pavārgrāmatu utt.
uzglabāšanai.
5. Negatavojiet pārtiku, kas ir ietverta apvalkā, piemēram,
olu dzeltenumus, kartupeļus, vistas aknas utt., ja neesat
to vispirms vairākas reizes caurdūruši ar dakšiņu.
6. Neievietojiet nekādus priekšmetus ārējā korpusa
atverēs.
7. Nekad nenoņemiet no krāsns tādas detaļas kā kājiņu,
savienojuma elementu, skrūves u.c.
8. Negatavojiet ēdienu tieši uz stikla paplātes. Pirms
ēdiena ievietošanas krāsnī novietojiet to atbilstošā
virtuves traukā.
SVARĪGI – VIRTUVES PREČU IZSTRĀDĀJUMI, KURUS
NEDRĪKST LIETOT ŠAJĀ MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ:
– Neizmantojiet metāla pannas vai traukus ar metāla
rokturiem.
– Neizmantojiet nekādus priekšmetus ar metāla
apdari.
– Neizmantojiet papīra vijuma auklas, ar kurām apsieti
plastmasas maisiņi.
– Neizmantojiet melamīna traukus, jo tie satur
materiālu, kas absorbē mikroviļņu enerģiju. Tas var
izraisīt trauku ieplaisāšanu un palēnināt gatavošanas
ātrumu.
– Neizmantojiet Centura galda piederumus. Glazējums
nav piemērots lietošanai mikroviļņos. Tāpat nedrīkst
izmantot Corelle Livingware veida tasītes ar osiņām.
– Negatavojiet pārtiku traukā ar ierobežotu atveri,
piemēram, PET pudelē vai salātu eļļas pudelē, jo tās
var uzsprāgt, ja tiek karsētas mikroviļņu krāsnī.
– Neizmantojiet parastos gaļas vai saldumu
termometrus.
– Ir pieejami īpaši termometri, kas speciāli paredzēti
lietošanai ēdiena gatavošanai mikroviļņos. Šādus
termometrus drīkst izmantot.
9. Mikroviļņu virtuves piederumi jālieto atbilstoši to
izgatavotāja instrukcijām.
10. Nemēģiniet šajā krāsnī stipri apcept ēdienu.
11. Lūdzu, atcerieties, ka mikroviļņu krāsns uzkarsē
šķidrumu traukā vairāk nekā pašu trauku. Tādēļ, pat ja
trauka vāciņš nav karsts, kad tam pieskaraties, izņemot
to laukā no krāsns, lūdzu, atcerieties, ka tad, kad vāciņš
tiks noņemts, tajā iekšā esošais ēdiens/šķidrums izdalīs
tādu pašu tvaiku un/vai garaiņu daudzumu kā pie
parastās gatavošanas.
12. Vienmēr pārbaudiet pagatavotā ēdiena temperatūru, jo
sevišķi tad, ja sildāt vai gatavojat ēdienu/dzērienu, kas
paredzēts zīdaiņiem. Ieteicams nekad nelietot ēdienu/
dzērienu uzreiz pēc tā izņemšanas no krāsns, bet atļaut
tam nostāvēties vairākas minūtes un apmaisīt ēdienu/
dzērienu, lai tajā vienmērīgi izplatītu siltumu.
13. Pārtikai, kas satur tauku un ūdens maisījumu,
piemēram, buljonam, vajadzētu nostāvēties krāsnī vēl
30-60 sekundes pēc tās izslēgšanas. Tas ir tādēļ, lai
ļautu maisījumam norimt un lai novērstu mutuļošanu,
kad ēdienā/dzērienā tiek ievietota karote vai pievienots
buljona kubiciņš.
14. Gatavojot ēdienu/dzērienu, atcerieties, ka ir atsevišķi
ēdieni, piemēram, Ziemassvētku pudiņš, džemi un
pildījumi, ka uzkarst ļoti ātri. Ja sildāt vai gatavojat
ēdienu ar augstu taukvielu vai cukura saturu,
neizmantojiet plastmasas traukus.
15. Gatavošanas trauki un piederumi var kļūt karsti no
siltuma, kas izplatās no uzkarsētā ēdiena. Jo īpaši tas tā
notiek, ja to rokturi vai augšējās virsmas ir pārklātas ar
plastmasas pārklājumu. Lai rīkotos ar šādiem traukiem
un piederumiem, ir nepieciešams izmantot šim nolūkam
paredzētus turētājus.
16. Lai mazinātu aizdegšanās bīstamību krāsns dobumā:
a) Nepārgatavojiet ēdienu. Esiet uzmanīgi, rīkojoties
ar mikroviļņu krāsni, ja tajā ir ievietoti papīra,
plastmasas vai citi viegli uzliesmojoši materiāli, lai
atvieglotu gatavošanu.
b) Pirms ievietojat krāsnī maisiņus, noņemiet no tiem
papīra vijuma auklas.
c) Ja krāsns iekšpusē atrodošies materiāli uzliesmo,
turiet krāsns durtiņas aizvērtas, izslēdziet krāsni,
atvienojot to no sienas kontakta vai atslēdzot no tā
strāvu pie drošinātāja vai slēgiekārtas paneļa.
105
DATORIZĒTS VADĪBAS PANELIS
DISPEJA BLOKS
Rāda atlasītās funkcijas un laiku.
TAUSTIŅI
Mikroviļņi
Atlaidināšana
Kell (kellaaeg)
Pauzēt/Apturēt (Pause /Stop)
Sākums (Start)
KEERATAVAD NUPUD
DURTIŅU ATVĒRŠANAS POGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
106
Durtiņu drošības slēdža sistēma
Krāsns lodziņš
Rotācijas riņķis
Stikla paplāte
Vadības panelis
Viļņu vadotne (lūdzu, neņemiet nost vizlas
pārsegu, kas pārklāj viļņu vadotni)
LIETOTĀJA PAMĀCĪBA
1. PULKSTENIS
Cepeškrāsnij ir digitāls pulkstenis. Kad cepeškrāsns ir
gaidīšanas režīmā, pulksteni var iestatīt uz 24 stundu
režīmu, piespiežot PULKSTEŅA taustiņu.
Piemērs: laika iestatīšana uz 8:30.
1. Cepeškrāsnij esot gaidīšanas režīmā, piespiediet un trīs
sekundes turiet piespiestu PULKSTEŅA taustiņu. Sāks
mirgot laika displejs. Iestatiet stundas uz 08:00, griežot
pogu, un tad, kad vajadzīgais stundas skaitlis ir iestatīts,
piespiediet pogu.
2. Pēc tam grieziet pogu, lai iestatītu minūtes un
displejā būtu redzams 08:30; piespiediet pogu, lai to
apstiprinātu.
IEVĒROJIET: gatavošanas laikā jebkurā brīdī var ieskatīties
pulkstenī, piespiežot PULKSTEŅA taustiņu. Pulkstenis ir
jāiestata katru reizi, kad cepeškrāsns tiek pievienota vai
atkārtoti pievienota elektrotīklam.
2. GATAVOŠANA UN
UZSILDĪŠANA AR
MIKROVIĻŅIEM
Šai funkcijai ir divas opcijas:
a) strauja sildīšana ar mikroviļņiem (100% jauda)
Piemērs: 5 minūšu ilga gatavošana ar 100% jaudu.
1. Ar grozāmo pogu iestatiet ilgumu uz 05:00.
2. Piespiediet START taustiņu, lai iedarbinātu
programmu.
b) sildīšana ar mikroviļņiem ar manuālu regulēšanu
Piemērs: 10 minūšu ilga pārtikas produktu sildīšana
ar50% jaudu.
1. Piespiediet MIKROVIĻŅU taustiņu.
2. Vairākas reizes piespiediet MIKROVIĻŅU taustiņu
vai arī iestatiet jaudas līmeni uz 50% ar grozāmo
pogu. Piespiežot Sakums pogu, apstipriniet
iestatījumu.
3. Ar grozāmo pogu iestatiet ilgumu uz 10:00.
4. Piespiediet START taustiņu, lai iedarbinātu
programmu.
Pieejami 5 jaudas līmeņi (100%, 80%, 50%, 30%, 10%);
maksimālais darba ilgums ir 95 minūtes.
3. AUTOMĀTISKĀ
ATLAIDINĀŠANA
Cepeškrāsnī var atlaidināt gaļu, putnu gaļu un jūras
veltes. Atlaidināšanas ilgums un darba jauda tiks
regulēta automātiski atbilstoši iepriekšēji iestatītajam
svaram. Atlaidināmo pārtikas produktu svars var būt
diapazonā starp 100 g un 2000 g.
107
Piemērs: 600 g saldētu zivju atlaidināšana
1. Piespiediet MIKROVIĻŅU taustiņu.
2. Grieziet pogu, lai iestatītu svaru uz 600 g.
3. Piespiediet IESLĒGŠANAS taustiņu, lai iedarbinātu
programmu.
4. ĀTRĀ
ATLAIDINĀŠANA
Cepeškrāsns sniedz arī straujas atlaidināšanas iespēju.
Piemērs: strauja maizes atlaidināšana.
1. Divas reizes piespiediet ATLAIDINĀŠANAS taustiņu vai
arī izvēlieties displejā simbolu, kas norāda atlaidināšanu
pēc ilguma.
2. Grieziet pogu, lai iestatītu vajadzīgo ilgumu.
3. Piespiediet START taustiņu, lai iedarbinātu programmu.
5. AUTOMĀTISKĀ
IZVĒLNE
Attiecībā uz automātiskajā izvēlnē norādīto pārtiku
jāiestata tikai produkta veids un svars/daudzums.
Cepeškrāsns norādīs, kādiem jābūt jaudas un ilguma
iestatījumiem.
Piemērs:
1. Arī grieziet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo
produkta veidu. Izvēlieties starp programmām no A-1
līdz A-8. Apstipriniet iestatījumu, piespiežot pogu START.
2. Grieziet pogu, lai izvēlētos aptuveno svaru/daudzumu.
3. Piespiediet START taustiņu, lai iedarbinātu programmu.
108
Izvēlne
A-1
Strauja
uzsildīšana
Svars/daudzums
Mikroviļņu
jauda
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Dārzeņi
300g
100%
400g
250g
A–3
Zivis
350g
80%
450g
250g
A–4
Gaļa
A–5
Makaroni
A–6
Kartupeļi
6. DAUDZPAKĀPJU
GATAVOŠANA
350g
100%
450g
50 g (450 ml ūdens)
100 g (800 ml ūdens)
80%
200g
400g
100%
600g
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Zupa
400g
100%
80%
Mikroviļņu cepeškrāsns sniedz divpakāpju gatavošanas
iespēju.
Piemērs: 10 minūšu ilga saldētas gaļas atlaidināšana, pēc
tam 5 minūšu ilga sildīšana ar 50% jaudu.
1. Divas reizes piespiediet ATLAIDINĀŠANAS taustiņu.
2. Ar pogu iestatiet ilgumu uz 10:00 un apstipriniet.
3. Piespiediet MIKROVIĻŅU taustiņu.
4. Ar pogu iestatiet jaudu uz 50%.
5. Piespiežot Sakums pogu, apstipriniet iestatījumu.
6. Ar grozāmo pogu iestatiet ilgumu uz 05:00.
7. Piespiediet STARTS taustiņu, lai iedarbinātu
programmu.
109
IEVĒROJIET: atlaidināšanas funkciju var izmantot tikai kā
pirmo darbību. Daudzpakāpju gatavošanas programmā
nevar izmantot automātisko izvēlni.
7. ĀTRĀ
IEDARBINĀŠANA
Padomi cepeškrāsns lietošanā
Izmantojiet šo funkciju, lai strauji sasildītu (100%
mikroviļņu jaudas) vai pagatavotu ēdienu. Gaidīšanas
režīmā piespiediet IESLĒGŠANAS taustiņu, un
cepeškrāsns darbosies 30 sekundes. Katru reizi piespiežot
IESLĒGŠANAS taustiņu, darba laiks tiks paildzināts par 30
sekundēm.
IEVĒROJIET: atkārtota START taustiņa piespiešana
paildzinās gatavošanas laiku par 30 sekundēm visās
programmās, izņemot automātisko režīmu, daudzpakāpju
gatavošanas un automātiskās atlaidināšanas režīmu.
8. BĒRNU DROŠĪBAS
REŽĪMS
Šo funkciju lieto, lai nepieļautu to, ka cepeškrāsni
nekontrolēti vai netīši iedarbina bērni. Kad cepeškrāsns
darbība ir bloķēta, displejā ir redzama attiecīgā ikona, un
cepeškrāsns lietošana nav iespējama.
Lai bloķētu cepeškrāsns darbību, vienlaicīgi jāpiespiež
PAUSE/STOP taustiņš 3sec. Kamēr cepeškrāsns darbība
ir bloķēta, neviens taustiņš nedarbojas. Lai atbloķētu
cepeškrāsns darbību, vēlreiz jāpiespiež PAUSE/STOP
taustiņš.
Atskanot signālam, cepeškrāsns darbība ir atbloķēta.
9. IEPRIEKŠĒJI
IESTATĪJUMI
Iepriekšējas iestatīšanas funkcija ļauj krāsni iedarbināt
vēlāk. Pieņemsim, ka šobrīd pulkstenis ir 11.10 un jūs
vēlaties ēdienu sākt gatavot 11.30.
1. Iestatiet gatavošanas programmu.
2. Piespiediet PULKSTEŅA taustiņu. Sāks mirgot laika
displejs. Iestatiet stundas uz 11:00, griežot pogu, un tad,
kad vajadzīgais stundas skaitlis ir iestatīts, piespiediet
pogu.
3. Pēc tam grieziet pogu, lai iestatītu minūtes un displejā
būtu redzams 11:30; piespiediet START pogu, lai to
apstiprinātu.
110
RŪPES PAR JŪSU MIKROVIĻŅU KRĀSNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VIDE
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet krāsni un atvienojiet
strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
Turiet tīru krāsns iekšieni. Ja krāsns sieniņas ir
aplipušas ar sapilējušu šķidrumu ēdiena atliekām,
notīriet tās ar mitru lupatiņu. Spēcīgu mazgāšanas
šķidrumu vai abrazīvu līdzekļu lietošana nav
ieteicama.
Krāsns ārējā virsma ir tīrāma ar mitru lupatiņu.
Lai novērstu krāsns iekšpusē darbojošos detaļu
bojājumus, nedrīkst pieļaut ūdens iekļūšanu
ventilācijas atverēs.
Nepieļaujiet, lai vadības panelis kļūtu mitrs. Tīriet to
ar mīkstu, mitru lupatiņu. Kontroles paneļa tīrīšanai
neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus vai
izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus.
Ja krāsns durtiņu iekšpusē vai apkārt tām uzkrājas
tvaiki, notīriet tos ar mīkstu lupatiņu. Tā var notikt,
ja mikroviļņu krāsns tiek izmantota augstas mitruma
pakāpes apstākļos, taču tas nenorāda uz ierīces
darbības traucējumiem.
Laiku pa laikam ir nepieciešams izņemt stikla paplāti,
lai to iztīrītu. Nomazgājiet paplāti ar siltu ziepjūdeni
vai trauku mazgājamo līdzekli.
Rotācijas riņķis un krāsns dobuma grīda ir jātīra
regulāri, lai izvairītos no pārmērīga ierīces darbības
trokšņa. Vienkārši notīriet krāsns virsmas apakšdaļu
ar maigu tīrīšanas līdzekli, ūdeni vai logu tīrītāju
un nosusiniet. Rotācijas riņķi var mazgāt ar vieglu
ziepjūdeni. Atkārtoti lietojot ierīci, no ēdiena
gatavošanas uzkrājas garaiņi, taču tie nekādā veidā
neietekmē krāsns apakšējo virsmu vai rotācijas riņķa
ritentiņus.
Ja mazgāšanas nolūkā no krāsns dobuma grīdas tiek
noņemts rotācijas riņķis, pārliecinieties, vai pēc tam
tas tiek pareizi novietots atpakaļ.
Smaržas likvidēšanai izmantojiet dziļu, mikroviļņu
lietošanai paredzētu bļodu, kurā sajaukta tase ūdens
ar viena citrona miziņu un sulu. Ieslēdziet mikroviļņus
uz 5 minūtēm, kārtīgi noslaukiet un tad nosusiniet ar
mīkstu lupatiņu.
Kad ierīces darbmūžs ir beidzies, neizmest to parastajos
sadzīves atkritumos, bet gan nodot to oficiālā atkritumu
savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Šādi rīkojoties, jūs
palīdzat saudzēt vidi.
111
UZSTĀDĪŠANA
UZSTĀDĪŠANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pārliecinieties, vai no durtiņu iekšpuses ir noņemti visi
iepakojuma materiāli.
Pēc krāsns izpakošanas pārbaudiet, vai tai nav kādi
vizuāli bojājumi, piemēram:
– nelīdzeni novietotas durtiņas;
– bojātas durtiņas;
– iespiedumi vai caurumi durtiņu logā un ekrānā;
– iespiedumi krāsns dobumā.
Ja ir redzams kāds no iepriekšminētajiem bojājumiem,
NELIETOJIET krāsni.
Šī mikroviļņu krāsns sver 11,5 kg, un tā ir jānovieto uz
horizontālas virsmas pietiekami stingri, lai tās svaram
būtu balsts.
Krāsns jānovieto tālāk no augstām temperatūrām un
tvaikiem.
NENOVIETOJIET neko uz krāsns virsas.
Lai nodrošinātu pareizu krāsns ventilāciju, turiet to
vismaz 20 cm nost no abām blakus sienām un 30 cm
nost no aizmugurējās sienas.
NEIZŅEMIET rotējošās paplātes virzošo vārpstu.
Tāpat kā jebkurai citai iekārtai, arī šai ir nepieciešama
cieša uzraudzība, ja to lieto bērni.
Strāvas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai strāvas
vadam.
Šai krāsnij ir nepieciešami 1,3 KVA; uzstādot krāsni, ir
ieteicams konsultēties ar apkopes tehniķi.
UZMANĪBU: Šī krāsns ir iekšēji aizsargāta ar 250V,10
ampēru drošinātāju.
Kontaktrozetei ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā
ierīci varētu viegli atvienot, vai arī ir jānodrošina iespēja
atvienot krāsni no strāvas avota, uzstādot elektroinstalācijā
slēdzi saskaņā ar elektroinstalācijas nosacījumiem.
Pievienojiet ierīci pie vienfāzes 230 V/50 Hz maiņstrāvas,
izmantojot pareizi uzstādītu aizsargzemējuma rozeti.
BRĪDINĀJUMS! ŠĪ IERĪCE IR JĀIEZEMĒ. Ražotājs noraida
jebkāda veida atbildību gadījumā, ja netiek veikts šis
piesardzības pasākums.
112
TEHNISKAIS
RAKSTUROJUMS
Strāvas patēriņš .............................................. 230V~50Hz, 1270W
Izvade............................................................................................... 800W
Darbošanās frekvence ...................................................... 2450MHz
Ārējie izmēri ................440mm(P) x 259mm(A) x 345mm(D)
Krāsns ietilpība ............................................................................ 20 litri
Svars bez kastes iepakojuma.................................... Apm. 11,5 kg
Trokšņa līmenis ..............................................Lc (IEC) < 58 dB (A)
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu
2012/19/EU par Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA).
Šī pamatnorāde informē par to, ka ierīci Eiropas
mērogā var likumīgi atgriezt un pārstrādāt kā
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.
UZSTĀDĪŠANA
RADIOSIGNĀLU
TRAUCĒJUMI
Mikroviļņu krāsns var izraisīt traucējumus Jūsu
radiouztvērējam, televizoram vai līdzīgām iekārtām. Ja šādi
traucējumi parādās, tos var likvidēt vai samazināt ar šādām
darbībām:
a) Notīriet krāsns durtiņas un blīvju virsmu.
b) Novietojiet radiouztvērēju, televizoru utt. cik vien
iespējams tālu no Jūsu mikroviļņu krāsns.
c) Izmantojiet kārtīgi uzstādītu antenu Jūsu
radiouztvērējam, televizoram utt., lai uztvertu
spēcīgāku signālu.
IERĪCES SPECIFIKĀCIJA VAR TIKT MAINĪTA BEZ
IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA BEZ IETEKMES UZ
IERĪCES EKSPLUATĀCIJU.
113
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR APKOPES DIENESTU
1.
Ja cepeškrāsns nedarbosies nemaz, informācija displejā
neparādīsies vai arī tā informācija, kas displejā bijusi,
vairs nebūs redzama.
a) Pārbaudiet, vai krāsns ir kārtīgi pievienota strāvai.
Ja nav, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas,
nogaidiet 10 sekundes un kārtīgi pievienojiet to
strāvai vēlreiz.
b) Pārbaudiet telpas ar īssavienojumu drošinātāju vai
strāvas vadu slēgiekārtu. Ja šķiet, ka tās darbojas
pareizi, pārbaudiet kontaktligzdas darbību ar citu
ierīci.
2. Ja mikroviļņu jauda nedarbojas:
a) Pārbaudiet, vai ir uzstādīts taimeris.
b) Pārbaudiet, vai ir kārtīgi aiztaisītas krāsns durtiņas,
lai tās saslēgtu drošības savienojumus. Pretējā
gadījumā mikroviļņu enerģija neieplūdīs krāsnī.
JA NEKAS NO IEPRIEKŠMINĒTĀ NEIZLABO SITUĀCIJU,
SAZINIETIES AR TUVĀKO PILNVAROTO APKOPES
DIENESTU.
114
GARANTIJA UN SERVISS
Ja jums nepieciešama informācija vai ir kāda problēma,
lūdzu, sazinieties ar „Gorenje” klientu servisu jūsu valstī
(tā tālruņa numuru jūs atradīsiet vispasaules garantijas
informācijas lapā). Ja jūsu valstī nav šāda oficiālā klientu
servisa, dodieties pie „Gorenje” dīlera vai sazinieties ar
„Gorenje” sadzīves tehnikas servisa nodaļu.
TIKAI PERSONĪGAI LIETOŠANAI!
Papildu ieteikumi gatavošanai ar mikroviļņiem un grilu,
kā arī noderīgi padomi ir atrodami interneta mājaslapā:
http://www.gorenje.lv
NOVĒL JUMS IZBAUDĪT DAUDZ PRIEKA, IZMANTOJOT
ŠO IERĪCI
115
MAGNETRON OVEN
GEACHTE KOPER
NL
Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze
magnetron. Wees ervan overtuigd, dat u op onze
producten kunt vertrouwen.
Voor een gemakkelijker gebruik van het product hebben
we een uitgebreide gebruiksaanwijzing bijgevoegd met de
bedoeling om u zo snel mogelijk bekend te maken met uw
nieuwe apparaat. Lees voor het gebruik van het apparaat
de gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door.
Controleer altijd eerst of u een onbeschadigd apparaat
heeft ontvangen. Neem bij de constatering van
transportschade kontakt op met de verkoper van
het apparaat of met het plaatselijke magazijn, waar
u het apparaat in ontvangst heeft genomen. Het
telefoonnummer vindt u op de rekening of op het bewijs
van ontvangst.
Wij wensen u veel plezier met het nieuwe apparaat.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en wel voor het
verwarmen van eten en drinken met behulp van
elektromagnetische energie. Het apparaat mag
alleen in gesloten ruimten worden gebruikt.
GEBRUIKSAANWIJZING
116
De gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker en
beschrijft het apparaat en het gebruik ervan. De instructies
zijn aangepast aan verschillende typen apparaten,
waardoor functies kunnen worden beschreven, die uw
apparaat niet bezit.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN VOOR UW VEILIGHEID
Raak nooit het oppervlak van
verwarmingselementen of
kooktoestellen aan, deze kunnen erg
warm worden. De binnenzijde van het
apparaat en de verwarmingselementen
raken sterk verhit.Verbrandingsgevaar!
Houdt kinderen uit de buurt.
Bron van microgolven en
hoogspanning!
Niet het deksel verwijderen.
• LET OP! Tijdens het gebruik kunnen huishoudelijke
apparaten en delen ervan heet worden. Raak geen hete
oppervlakten aan. Kinderen, jonger dan 8 jaar mogen
zich niet in de buurt van het apparaat bevinden. Het
apparaat mag alleen worden gebruikt door personen
ouder dan 8 jaar en ook met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke en verstandelijke vermogens evenals door
personen met gebrekkige ervaring of kennis, mits deze
onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen voor een
veilig gebruik en zich bewust zijn van de gevaren bij
het gebruik. Houdt kinderen in het oog en laat ze niet
met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat
niet reinigen of onderhouden, tenzij zij ouder zijn dan 8
jaar en onder toezicht staan. Houdt het apparaat en de
aansluitkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
• LET OP: Als het apparaat in de gecombineerde
stand werkt, mogen, door de hoge temperaturen die
ontstaan, kinderen het apparaat slechts bedienen onder
toezicht van volwassenen (alleen bij de grill functie).
117
• LET OP: Als de deur of het rubber van de deur
beschadigd is, mag men het apparaat niet gebruiken,
zolang deze niet door een erkende servicemonteur is
gerepareerd.
• LET OP: Reparaties aan het apparaat mogen alleen
door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd.
• LET OP: Vloeistoffen en ander voedsel in luchtdichte
verpakking of dozen mogen niet verhit worden, gevaar
van ontploffing.
• Verwijder niet de pootjes van de oven en houdt de
ventilatieopeningen vrij.
• Gebruik alleen keukengerei, geschikt voor het gebruik
in een magnetron oven.
• Controleer bij het verwarmen van voedsel in plastic
of papieren verpakking het verwarningsproces, de
verpakking kan vlam vatten.
• Als u rook ontdekt, doe het apparaat dan onmiddellijk
uit en trek de stekker uit het stopcontact, laat de deur
dicht om het vuur te doven.
• Als u in de magnetron drankjes verwarmt, kunnen deze
heel heet worden en overkoken, wees dus voorzichtig
hiermee.
• Om verbranding te voorkomen dient u voor gebruik
babyflesjes en potjes met babyvoedsel te schudden en
de temperatuur te controleren.
• Verwarm in de magnetron geen eieren in de schaal
of hele gekookte eieren, aangezien deze kunnen
ontploffen ook al is het verhittingsproces al beeindigd.
• Gebruik voor het reinigen van de deur en het
deurrubber een mild (geen agressief) reinigingsmiddel
met een spons of zachte doek.
118
• Reinig de oven regelmatig en verwijder voedselresten.
• Als u de magnetron niet regelmatig reinigt en
onderhoudt, kunnen oppervlakten slijten, hetgeen
een negatieve invloed heeft op de levensduur van
het apparaat en het risico van gevaar bij het gebruik
verhoogt.
• Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een
erkend vakman worden vervangen.
• Let op dat de kabel niet over de rand van tafel of
werkblad hangt.
• Gebruik voor een aanzetten geen tijdschakelaar of
een schakelaar op afstandbediening om gevaar te
voorkomen.
• Vervang de verlichting in de oven niet zelf en laat dit
ook niet doen door iemand, die niet door Gorenje
gemachtigd is om dit te doen. Neem kontakt op met
het Gorenje servicecentrum.
• LET OP: Gebruik voor de reiniging van de magnetron
geen ovenreinigers, stoom, bijtende schuurmiddelen,
middelen met caustic soda of stalen pannensponsjes.
119
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALGEMEEN GEBRUIK
120
Hierna worden enkele maatregelen genoemd die in acht
moeten worden genomen, om zoals bij alle apparaten een
veilige en doelmatige werking te garanderen:
1. Tijdens de werking van de oven moeten de glazen
plaat, de hendel van de rol en de pen voor de rol zich
altijd op de juiste plaats bevinden.
2. Gebruik de oven voor geen ander doel dan het
bereiden van voedsel. Droog er geen papier, kleding
of andere voorwerpen in en gebruik hem niet voor
sterilisatie.
3. Doe de oven nooit aan als hij leeg is, hij kan dan
beschadigen.
4. Bewaar in de oven nooit zaken als papier, kookboeken
enz.
5. Bereidt nooit geen eten met een vel, schaal of schil,
zoals eierdooiers, aardappelen, kippenlevertjes enz.
prik de vel eerst op meerdere plaatsen door met een
vork.
6. Plaats geen voorwerpen in of tegen de openingen aan
de buitenkant van de oven.
7. Verwijder nooit delen van de oven, zoals de pootjes,
vergrendeling, schroeven enz.
8. Kook geen voedsel direct op de glažen plaat. Doe het
voedsel eerst in een geschikte schaal, bak of ander
geschikt gebruiksartikel.
BELANGRIJK: Keukengerei dat u niet in de oven mag
gebruiken:
– Gebruik geen metalen pannen of bakken met
metalen handgrepen.
– Gebruik geen dozen met metalen randen.
– Gebruik geen melamine schalen, aangezien deze
elektromagnetische energie absorberen. Hierdoor
kan de schaal barsten of vlam vatten. Daarnaast
wordt het kook/verhittingsproces belangrijk
vertraagd.
– Gebruik geen schalen zonder speciale coating voor
het gebruik in magnetron ovens.
– Bereidt geen voedsel in een glazen pot of fles met
een smalle hals, aangezien deze tijdens verhitting
kan barsten.
– Gebruik geen gewone termometers voor vlees
of gebak. Gebruik alleen termomenters, speciaal
bestemd voor magnetrons.
9. Gebruik de hulpmiddelen voor de magnetron alleen
in overeenstemming met de aanwijzingen van de
fabrikant.
10. Probeer niet te frituren met de magnetron!
11. Wees erop bedacht, dat in de oven alleen de vloeistof
wordt verhit en niet de doos of schaal, waarin deze
zich bevindt. Daarom bestaat de mogelijkheid, dat als
u het deksel verwijdert hete stoom ontsnapt uit de
doos, hoewel deze zelf niet warm wordt.
12. Controleer voor het eten altijd eerst de temperatuur
van het eten, vooral als het bestemd is voor kinderen.
Wij bevelen aan het eten uit de magnetron niet
meteen te eten, maar enige minuten te laten staan
en indien mogelijk te roeren, zodat de temperatuur
gelijkmatig wordt verdeeld.
13. Eten dat bestaat uit een mengsel van vetten en water,
zoals bijv. soepen, moeten we na het uitschakelen
van de oven nog ongeveer 30 tot 60 seconden
laten staan. Hierdoor krijgt het mengsel de tijd te
stabiliseren en wordt voorkomen, dat luchtbellen
ontsnappen, bijv. bij het roeren of bij het toevoegen
van een soepblokje.
14. Wees erop bedacht, dat sommige gerechten,
zoals bijv. kerstpudding, jam en gehakt zeer snel
opwarmen. Als u voedsel verhit of kookt met een
hoog vetgehalte, gebruik dan geen plastic schalen.
15. Keukengerei kan bij gebruik in een magnetron zeer
heet worden, aangezien het eten warmte afgeeft. Dit
is in het bijzonder het geval bij bekers met een oor en
bij dozen met een deksel of plastic afdekking. Bij het
uitnemen van deze voorwerpen dient u ovenwanten
te gebruiken.
16. Om brandgevaar te voorkomen:
a) Let op, dat het voedsel niet te lang kookt. Houdt
het kookproces goed in het oog, als het eten zich
bevindt in verpakking van papier, plastic of ander
brandbaar materiaal.
b) Verwijder voordat u een zakje in de oven doet
eerst eventuele metalen sluiters.
c) Laat, als een voorwerp in de oven vlam mocht
vatten de deur van de oven dicht, doe de oven van
het lichtnet of schakel de hoofdzekering uit.
121
OVEN DIAGRAM
DISPLAY
Toont de gekozen functies en de tijd.
TOETSEN
Magnetron
Ontdooien
Klok
Pauze / Stop
Start
DRAAIKNOPPEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
122
Deursluiter
Ovenvenster
Rand van de plaat
Glasplaat
Display
Microgolfgeleider (het silicaten afdekplaatje
van de microgolfgeleider niet verwijderen).
AANWIJZINGEN VOOR BEDIENING
1. KLOK
De oven is uitgerust met een digitale klok. Als de oven
in de standby stand staat, kan met een druk op de knop
KLOK de tijd ingesteld worden op een 24‑uurs cyclus.
Voorbeeld: Instelling van de tijd op 8:30.
1. Als de oven in de standby stand staat drukt op de
toets KLOK. Op het display gaat de tijd knipperen. Het
uur 08.00 stelt u in door aan de knop te draaien. De
instelling wordt bevestigd door een druk op de knop.
2. Stel daarna nog de minuten op 08.30 door aan de
knop te draaien en met een druk op de knop te
bevestigen.
OPMERKING: Tijdens het koken kan ten allen tijde door
een druk op de knop TIJD de tijd van de dag worden
gecontroleerd. Bij aansluiting op het elektriciteitsnet dient
de klok altijd opnieuw ingesteld te worden.
2. VERWARMING VAN
HET MAGNETRON
Deze functie heeft twee mogelijkheden:
a) Snelle verhitting met microgolven (100% vermogen).
Voorbeeld: Koken met 100% vermogen gedurende 5
minuten.
1. Stel de tijd in op 05:00 met de draaiknop.
2. Druk op de knop START om te beginnen.
b) Verhitting met microgolven door handbediening.
Voorbeeld: Verhitting van eten met een vermogen van
50% gedurende10 minuten.
1. Druk op de knop MICROGOLVEN.
2. Kies een vermogen van 50% door meerdere malen
op de knop MICROGOLVEN te drukken of aan de
knop te draaien.
Bevestig uw keuze door een drukop de knop START.
3. Instelling van de tijd op 10:00 door het draaien van
de knop.
4. Druk op START voor het begin van het programma.
De grill kan worden ingesteld op 5 vermogenstanden
(100%, 80%, 50%, 30%, 10%), de langste werkingstijd is 95
minuten.
123
3. AUTOMATISCH
ONTDOOIEN
De oven maakt het mogelijk vlees, gevogelte en
zeebanket te ontdooien. De ontdooitijd wordt
automatisch ingesteld naar gelang het gewicht van de
bevroren levensmiddelen, dat kan variëren van 100 tot
2000 gram.
Voorbeeld: Het ontdooien van 600g bevroren vis.
1. Druk op de knop ONTDOOIEN.
2. Door het draaien van de knop stelt u een gewicht van
600g in.
3. Druk op START om te beginnen met ontdooien.
4. SNEL ONTDOOIEN
De oven maakt snel ontdooien mogelijk.
Voorbeeld: Het snel ontdooien van brood.
1. Druk twee keer op de toets ONTDOOIEN of kies het
symbool op het display, dat ontdooien aangeeft met de
tijd.
2. Draai aan de knop voor de gewenste tijdinstelling.
3. Druk op START om met ontdooien te beginnen.
5. AUTOMENU
Bij het automenu is het nodig het soort en de massa/
eenheid van voedsel in te stellen. De oven zal helpen
met de instelling van het vermogen en de tijd.
Voorbeeld:
1. Aan de knop te draaien kiest u het gewenste voedsel. U
kunt een keuze maken uit de programma's A-1 tot A.8.
De keuze wordt bevestigd door een druk op de knop
START.
2. Door het draaien aan de knop stelt u ongeveer de
massa/eenheid in.
3. Druk op START om met het programma te beginnen.
124
Menu
Massa/Eenheid
Energie
microgolven
200g
A-1
Snelle
verwarming
400g
A–2
Groenten
300g
100%
600g
200g
100%
400g
250g
A–3
Vis
350g
80%
450g
250g
A–4
Vlees
350g
100%
450g
A–5
Pasta
50g (450ml water)
100g (800ml water)
80%
200g
A–6
Aardappelen
400g
100%
600g
A–7
Pizza
A–8
Soep
6. STAPSGEWIJS
KOKEN
200g
400g
200g
400g
100%
80%
Het magnetron maakt koken in twee stappen mogelijk.
Voorbeeld: U wilt bevroren vlees eerst 10 minuten
ontdooien en daarna nog 5 minuten verhitten met een
vermogen van 50%.
1. Druk tweemaal op de knop ONTDOOIEN.
2. Stel met de knop de tijd in op 10:00 en bevestig dit.
3. Druk op de knop MICROGOLVEN.
4. Stel met de knop het vermogen in op 50%
5. Bevestig uw keuze door een drukop de knop Start.
6. Instelling van de tijd op 05:00 door het draaien van de
knop.
7. Druk daarna op START om met het programma te
beginnen.
OPMERKING: De ontdooifunctie kan alleen worden
gebruikt in de eerste stap. Het automenu kan geen
onderdeel uitmaken van het stapsgewijs koken.
125
7. QUICK START
Adviezen voor gebruik
Deze functie wordt gebruikt voor het snel verhitten van de
oven (microgolven 100%) of wel het koken van eten. Druk
in de standby stand op START en de oven zal gedurende
30 seconden werken. Bij elke volgende druk op START
wordt de werkingstijd met 30 seconden verlengd.
OPMERKING: De werkingstijd wordt met ieder druk op
de toets START met 30 seconden verlengd, behalve bij
het automatisch koken, bij stapsgwijs koken en bij het
automatisch ontdooien.
8. KINDERVEILIGHEID
Deze functie wordt gebruikt om ongecontroleerd
gebruik van de oven door kinderen te voorkomen. Als u
de oven wilt vergrendelen drukt de toets PAUZE/STOP.
Als u een pieptoon hoort wordt de oven vergrendeld
en alle toetsen zijn onbruikbaar. Om de oven weer te
ontgrendelen drukt u opnieuw de toets PAUZE/STOP. Er
klinkt weer een pieptoon en de oven is weer ontgrendeld
9. AFTELKLOK
Met deze functie kunt u de magnetron op een later
tijdstip laten starten. Een voorbeeld: De klok geeft nu 11:10
aan en u wil dat de magnetron start om 11:30.
Druk op de knop MICROGOLVEN.
1. Kies een vermogen van 50% door meerdere malen op
de knop MICROGOLVEN te drukken of aan de knop te
draaien. Bevestig uw keuze door een druk op de knop.
Instelling van de tijd op 10:00 door het draaien van de
knop.
2. Als de oven in de standby stand staat drukt op de
toets KLOK. Op het display gaat de tijd knipperen. Het
uur 11.00 stelt u in door aan de knop te draaien. De
instelling wordt bevestigd door een druk op de knop.
Stel daarna nog de minuten op 11.30 door aan de knop
te draaien.
3. Druk op de START-toets om te bevestigen.
Opmerking:
1. Wanneer de vooraf ingestelde starttijd is bereikt,
weerklinkt er een pieptoon die aangeeft dat het vooraf
ingestelde kookprogramma start.
2. Ontdooien volgens gewicht en Snelle start kunnen niet
van tevoren worden ingesteld.
126
VERZORGING VAN UW MAGNETRON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MILIEU
Neem voor het reinigen de stekker uit het
stopkontakt.
Zorg dat het interieur van de oven altijd schoon is.
Veeg voedselresten of gespatte vloeistofresten af met
een vochtige doek. Het gebruik van schuurmiddelen
of agressieve reiningsmiddelen wordt niet aanbevolen.
Maak de buitenkant van de oven schoon met een
vochtige doek. Zorg ervoor, dat er geen vocht in de
sleuven van de ventilatie kan komen om beschadiging
te voorkomen.
Zorg ervoor, dat het display niet nat wordt. Reinig
het met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen
agressieve (schuur)middelen of sprays.
Als er in de oven condens ontstaat, veeg dit dan af
met een zachte doek. Condensvorming kan ontstaan
in zeer vochtige ruimten en betekent geen fout in de
werking van het apparaat.
Af en toe dient de glasplaat te worden verwijderd
en gereinigd. Was de plaat in warm water met wat
afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
De draairing en de bodem van de oven dienen
regelmatig gereinigd te worden, aangezien de oven
tijdens de werking luidruchtig kan worden. Veeg de
bodem eenvoudig schoon met een mild wasmiddel,
water of een wasmiddel voor glazen ramen en droog
de bodem af. De draairing kunt u afwassen met
een wasmiddel of in de vaatwasmachine. Bij langer
gebruik kunnen de wieltjes vochtig worden, maar
dit heeft geen invloed op de werking. Zorg dat u de
draaring weer op de juiste manier terugplaatst in de
uitsparing.
Mogelijke onaangename geuren in de oven kunt u
verwijderen door een diepe bak voor het bereiden
van voedsel in de magnetron te vullen met water en
daarin een gesneden schil van een citroen te doen.
Droog de binnenkant van de oven na het draaien
goed af met een droge doek.
Gooi het apparaat na het verstrijken van de levensduur niet
weg met gewoon afval, maar deponeer het op een officiele
plaats voor recycling. Zo helpt u mee aan het behoud van
het milieu.
127
INBOUW VAN DE MAGNETRON
PLAATSING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Controleer eerst of u al het verpakkingsmateriaal
heeft verwijderd. Verwijder geen karton, dat dient ter
beschermng van de magnetron.
Controleer na de verwijdering van de verpakking of de
oven zichtbare beschadigingen heeft, bijv.:
– een hangende deur,
– beschadigde deur,
– barsten of gaten in het venster van de deur of het
display
– deuken aan de binnenzijde van de oven.
Gebruik de oven niet als u enige vorm van
beschadiging bemerkt.
De oven heeft een gewicht van 11,5 kg; plaats hem in
horizontale stand op een harde ondergrond, die het
gewicht van de oven kan dragen.
Plaats de oven op voldoende afstand van andere
warmtebronnen met hoge temperaturen.
Zet niets op de oven.
Verwijder niet de aandrijfstift van het draaiende
onderstel.
Zorg zoals bij alle elektrische apparaten voor
voldoende controle als kinderen het apparaat
gebruiken.
De wandkontaktdoos moet gemakkelijk bereikbaar
zijn om het apparaat in geval van nood eenvoudig
te kunnen uitschakelen. Overeenkomstig de
aanwijzingen kunt u de oven ook aansluiten op een
elektrische leiding met een schakelaar voor het snel
uitschakelen van de voeding. Het apparaat moet
worden aangesloten op een eenfase stopkontakt voor
wisselspanning van 230V/50Hz. WAARSCHUWING!
HET APPARAAT MOET GEAARD ZIJN! De fabrikant
verwerpt iedere vorm van aansprakelijkheid, als deze
veiligheidsmaatregel niet in acht wordt genomen.
De oven heeft een inputvermogen nodig van 1,3kVA.
Wij bevelen aan, de plaatsing te laten uitvoeren door
een service monteur of erkend vakman.
LET OP: De oven heeft een eigen bescherming in de
vorm van een zekering van 250V, 10A.
128
TECHNISCHE
GEGEVENS
Energieverbruik ............................................... 230V~50Hz, 1270W
Uitgangsvermogen .................................................................... 800W
Werkfrequentie .................................................................... 2450MHz
Afmetingen .....................................................440 x 259 x 345 mm
Inhoud ....................................................................................................20 l
Gewicht zonder verpakking: ...........................................ca. 11,5 kg
Geluidsniveau: ............................................................ Lc < 58 dB (A)
Het apparaat is gemerkt volgens de EU richtlijn
2012/19/EU voor elektrisch en elektronisch afval
(waste electrical and electronic equipment – WEEE).
De richtlijnen regelen de inzameling en behandeling
van elektrisch en elektronisch afval en gelden voor de
hele EU.
RADIO STORING
(INTERFERENCE)
De magnetron kan storing veroorzaken bij radio, TV of
soortgelijke ontvangst. Bij storing kunt u de volgende
dingen doen:
a) Reinig de deur en het deurrubber van de oven.
b) Plaats uw radio, TV ed. zover mogelijk van de oven.
c) Gebruik bij radio en TV ontvangst een geschikte
antenne, die een goede ontvangst mogelijk maakt.
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TOT
VERANDERINGEN, DIE GEEN INVLOED HEBBEN OP
DE WERKING VAN HET APPARAAT.
129
VOORDAT U EEN MONTEUR BELT
1.
Als de oven helemaal niet werkt, het display blijkt
zwart:
a) Controleer of de oven juist is aangesloten op het
net. Zo niet, haal de stekker uit het stopkontakt,
wacht 10 seconden en doe hem er weer in.
b) Controleer of bij het apparaat de zekering is
doorgebrand en de hoofdzekering in orde is. Als
u geen fout kunt ontdekken, probeer dan het
stopkontakt met een ander apparaat.
2. Als de oven niet verwarmt of geen energie afgeeft:
a) Controleer of de programmaklok juist is ingesteld.
b) Controleer of de deur goed gesloten is en het
veiligheidsslot vergrendeld is. Is dat niet het geval,
dan zal de oven geen energie afgeven.
Als het ondanks de bovenstaande aanwijzingen niet lukt
het probleem op te lossen, roep dan de hulp in van een
service monteur.
130
GARANTIE EN SERVICE
In geval van problemen of vragen kunt u zich richten
tot het Gorenje centrum voor hulp aan gebruikers in uw
land (de telefoonnummers vindt u in het internationale
garantiecertificaat). Indien zich in uw land geen centrum
bevindt, richt u zich dan tot het plaatselijke Gorenje
verkooppunt of de Gorenje afdeling voor huishoudelijke
apparaten.
Alleen voor persoonlijk gebruik!
Aanvullende aanbevelingen voor het gebruik van uw
magnetron met nuttige kooktips vindt u op de website:
http://www.gorenje.com
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER BIJ HET GEBRUIK VAN
UW MAGNETRON
131
MIKROVÅGSUGNEN
MIELAS PIRKĖJAU!
NO
Nuoširdžiai dėkojame už pirkinį. Tikime, kad greitai
įsitikinsite, jog tikrai galite pasikliauti mūsų gaminiais. Kad
būtų lengviau naudotis mūsų prietaisu, pridedame šią
išsamią naudojimo instrukciją.
Instrukcija turėtų padėti jums susipažinti su jūsų nauju
prietaisu. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai ją
perskaitykite.
Bet kuriuo atveju įsitikinkite, kad prietaisą jums pristatė
nesugadintą. Jei aptiksite transportavimo metu padarytą
žalą, kreipkitės į savo pardavimo atstovą ar regioninę
parduotuvę, iš kurios jūsų prietaisas buvo pristatytas.
Telefono numerį rasite ant kvito arba pristatymo
ataskaitoje. Linkime malonaus naudojimosi naujuoju
buitiniu prietaisu.
Apparat for bruk i hjemmet til oppvarming av
mat og drikke ved hjelp av elektromagnetisk
energi. Må kun brukes innendørs.
BRUKSANVISNING
132
Les denne bruksanvisningen grundig og følg anvisningene
for oppstilling og betjening nøye. Induksjonsplaten er
bare produsert for bruk i private husholdninger. Vær
oppmerksom på at denne bruksanvisningen gjelder flere
forskjellige modeller. Det vil derfor kunne forekomme
funksjons-beskrivelser som ikke passer til akkurat din
modell.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Ikke berør overflaten på
varmeapparater eller koketopper. De
blir varme når de er i bruk. Hold barn
på trygg avstand.
Det er fare for forbrenning!
Mikrobølgeenergi og høy spenning!
Ikke fjern dekselet.
ADVARSEL! Apparatet og dets tilgjengelige deler
blir varme under bruk. Pass på så du ikke berører
varmeelementene. Barn under åtte år må ikke komme
i nærheten med mindre de holdes under konstant
oppsyn. Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte
år og oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskap dersom de har blitt holdt under oppsyn
eller fått instruksjoner angående sikker bruk av apparatet
og forstår de tilknyttede farene. Barn bør være under
oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av
barn, med mindre de er åtte år eller eldre og holdes
under oppsyn.
• ADVARSEL: Når apparatet brukes i
kombinasjonsmodus, må barn bare bruke ovnen under
oppsyn av voksne, på grunn av temperaturene som
dannes (Kun for modellen med grillfunksjon)
• ADVARSEL: Hvis døren eller forseglingene er skadet
må du ikke bruke ovnen før den har blitt reparert av en
kyndig tekniker;
• ADVARSEL: Det er farlig for alle andre enn
kyndige teknikere å utføre enhver service- eller
133
reparasjonsoperasjon som involverer fjerning av deksler
som gir beskyttelse mot mikrobølgeenergi.
• ADVARSEL: Væsker og annen mat må varmes opp i
lukkede beholdere siden de vil kunne
• Ikke fjerne føttene på ovnen, ikke blokkere ovnens
luftutganger.
• Bare bruk kjøkkenutstyr som er egnet for bruk i
mikrobølgeovner.
• Når du varmer opp mat i plastbeholdere, hold alltid et
øye med ovnen på grunn av faren for antenning;
• I tilfelle av røykutvikling må du slå av apparatet
eller trekke ut støpselet og hold døren lukket slik at
eventuelle flammer kveles;
• Oppvarming av drikker i mikrobølgeovnen kan
forårsake plutselig koking, du må derfor være forsiktig
når du tar på beholderen.
• Innholdet i tåteflasker eller babyglass ristes eller røres
rundt og temperaturen kontrolleres før bruk, for å
unngå forbrenninger;
• Ikke kok egg med skall eller varm hele hardkokte egg
i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere, selv etter at
oppvarmingen i mikrobølgeovnen er over.
• Når du gjør rent overflaten på døren, hengslene eller
inne i ovnen må du bare bruke milde, ikke slipende
vaskemidler, på en svamp eller myk klut.
• Ovnen må gjøres ren regelmessig og eventuelle
matrester fjernes;
• Manglende renhold kan føre til at overflaten skades og
kan ha innvirking på apparatets levetid og eventuelt
føre til farlige situasjoner;
134
• Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut
av produsenten, produsentens servicetekniker eller
liknende kvalifisert person for å unngå fare.
• Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller
benken.
• Ikke skift ut lyspæren inni ovnen på egen hånd. Den
skal alltid skiftes ut av Gorenje service.
• Ikke prøv å skifte ut ovnslampen selv, og la heller ikke
andre personer som ikke er autorisert av GORENJE,
gjøre dette.
• Hvis ovnslampen slutter å lyse, må du kontakte
forhandleren eller en autorisert GORENJE
servicerepresentant.
• ADVARSEL! Ikke bruk kommersielle ovnrensere,
damprengjøring, slipende, grove vaskemidler, midler
som inneholder kaustisk soda eller skureputer på
noen deler av mikroovnen. rengjør ovnen med jevne
mellomrom og fjern eventuelle matrester.
135
SIKKERHETS‑
INSTRUKSJONER FOR
VANLIG BRUK
136
Nedenfor er følger en liste over regler og
sikkerhetsanvisninger som sikrer optimal utnyttelse av
mikrobølgeovnen:
1. Sørg for at glassbrettet, dreiefoten og koblingen alltid
er på riktig plass når du bruker ovnen.
2. Bruk aldri ovnen til noen andre formål enn matlaging,
slik som tørking av tøy, papir eller noen som helst
gjenstander som ikke er mat, eller for å sterilisere noe.
3. Ikke bruk ovnen når den er tom. Det vil kunne skade
ovnen.
4. Ikke bruk ovnen til noen form for lagring, for eksempel
av papirer, kokebøker, etc.
5. Ikke bruk ovnen til å tilberede noen form for mat
som er omsluttet av en slags membran, slik som
eggeplommer, poteter, kyllinglever, etc., uten at du
først har stukket hull i membranen flere ganger med en
gaffel.
6. Ikke stikk noen gjenstander inn i åpningene på utsiden.
7. Fjern aldri noen deler av ovnen, slik som føtter,
koblinger, skruer, etc.
8. Ikke tilberede mat direkte på glassbrettet. Plassere
maten i/på egnet kjøkkenutstyr før du setter den inn i
ovnen.
VIKTIG KJØKKENREDSKAPER SOM IKKE MÅ BRUKES
I MIKROBØLGEOVNEN
– Ikke bruk metallbeholdere eller gryter med håndtak
i metall.
– Ikke bruk noen gjenstander med metalldeler.
– Ikke bruk lukkebånd for plastposer kledt med papir.
– Ikke bruk melamintallerkener da de kan inneholde et
materiale som kan absorbere mikrobølgeenergi. Det
kan føre til at tallerkenene sprekker eller skades og
vil nedsette tilberedingshastigheten.
– Ikke bruk Centura dekketøy. Glaseringen er uegnet
for bruk i mikrobølgeovn. Kopper fra Corelle
Livingware med lukket håndtak bør ikke brukes.
– Ikke bruk beholdere med liten åpning, slik som
forskjellige typer flasker, da de kan eksplodere hvis
de varmes opp i en mikrobølgeovn.
– Ikke bruk tradisjonelle kjøtt- eller baketermometre.
– Det finnes termometre i handelen som er laget
spesielt for matlaging i mikrobølgeovn. Disse kan
brukes
9. Kjøkkenutstyr for mikrobølgeovn må kun brukes i
overensstemmelse med produsentens instruksjoner.
10. Ikke forsøk å fritere matvarer i mikrobølgeovnen.
11. Vennligst vær oppmerksom på at en mikrobølgeovn
kun varmer væsken i en beholder og ikke beholderen
selv. Derfor, selv om lokket på en beholder ikke er
varmt å ta på når du tar den ut av ovnen, vennligst
husk at maten/væsken inne i beholderen vil slippe ut
samme mengde damp og/eller sprut når du fjerner
lokket som når du fjerner lokket ved tradisjonell
matlaging.
12. Kontrollere alltid temperaturen på ferdig tilberedt mat
selv, særlig hvis du lager eller varmer opp mat/drikke
for babyer. Vi anbefaler å aldri spise mat/drikke rett fra
ovnen, men at du lar det stå i et par minutter og rører i
maten/drikken slik at varmen blir jevnt fordelt.
13. Mat som inneholder en blanding av fett og vann,
f.eks. kraft eller buljong, bør stå igjen i ovnen i 30-60
sekunder etter at ovnen har blitt slått av. Dette gir
blandingen anledning til å sette seg og til å unngå
bobling når du plasserer en skje i maten/væsken, eller
hvis du tilsetter en buljongterning.
14. Når du tilbereder/lager mat/drikke må du huske at det
er noen typer mat, f.eks. julepudding, syltetøy og retter
av malt kjøtt som varmes opp veldig fort. Ikke bruk
plastbeholdere når du varmer opp eller tilbereder mat
med et høyt sukker- eller fettinnhold.
15. Kjøkkenredskaper kan bli varme som følge av overført
varme fra den oppvarmede maten. Dette er særlig
tilfelle hvis det har vært plastfilm over og rundt
håndtakene på utstyret. Du kan behøve grytekluter for
å ta på kjøkkenutstyret.
16. For å redusere faren for brann inne i ovnen:
a) Ikke kok maten for mye. Følg ekstra godt med på
hvis papir, plast eller andre brennbare materialer er
plassert inne i ovnen for å lette tilberedingen.
b) Fjern lukkebånd fra plastposer før du plasserer
posen i ovnen.
c) Hvis materialer inne i ovnen skulle antennes,
hold døren lukket, slå av ovnen med bryteren
eller slå av strømmen ved hjelp av sikringen eller
hovedsikringen.
137
DATASTYRT KONTROLLPANEL
DISPLAY-ENHET
Viser de valgte funksjonene og tiden.
NØKLER
Mikrobølger
Tining
Klokke (tidspunkt på dagen)
Pause / Stopp
Start
KIERTONUPPI
DØRÅPNINGSBRYTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
138
Sikkerhetssperre
Ovnsvindu
Dreiefot
Glassbrett
Kontrollpanel
Bølgeleder (ikke fjern glimmerplaten som
beskytter bølgelederen)
BRUKSANVISNING
1. KLOKKE
Ovnen er utstyrt med digital klokke. Når ovnen står i
standby‑modus, kan klokken stilles til 24‑timersmodus
ved å trykke på CLOCK‑tasten.
Eksempel: For å stille inn tiden til 8:30:
1. Når ovnen står i standby-modus, trykk og hold inne
KLOKKEtasten i tre sekunder. Klokkedisplayet vil
begynne å blinke. Still timene til 08:00 ved å dreie på
bryteren og trykke på den når ønsket tall for timer er
stilt inn.
2. Drei deretter bryteren for å stille inn minuttene slik at
displayet leser 08:30. Trykk deretter på bryteren for å
bekrefte.
MERK: Ved steking kan klokken vises når som helst ved å
trykke på KLOKKE-tasten. Tiden må stilles inn hver gang
ovnen er koblet til eller kobles til strømnettet på nytt.
2. STEKING OG
OPPVARMING MED
MIKROBØLGER
Denne funksjonen har to alternativer:
a) Hurtigoppvarming med mikrobølger (100% effekt)
Eksempel: Steking med 100% effekt i 5 minutter.
1. Bruk dreiebryteren for å stille klokken til 5:00.
2. Trykk på START-tasten for å starte programmet.
b) Oppvarming med mikrobølger med manuell kontroll
Eksempel: Oppvarming av maten med effekt på 50% i
10 minutter.
1. Trykk på MICROWAVES-tasten.
2. Trykk flere ganger på MICROWAVE-tasten eller
bruk dreiebryteren for å stille inn effektnivået
til 600 W.
Bekreft innstillingen ved å trykke påbryteren Start.
3. Bruk dreiebryteren for å stille klokken til 10:00.
4. Trykk på START-tasten for å starte programmet.
5 effektnivåer er tilgjengelige (100%, 80%, 50%, 30%, 10%)
maks. driftstid er 95 minutter.
3. AUTOTINING
Ovnen kan brukes til å tine kjøtt, fjærkre og sjømat.
Tinetid og driftseffekt vil bli justert automatisk i henhold
til den forhåndsstilte vekten. Vekten av maten som skal
tines kan være mellom 100 g og 2000 g.
Eksempel: Tining av 600 g frossen fisk.
1. Trykk på knappen DEFROST.
2. Roter bryteren for å stille vekten til 600 g.
3. Trykk på START-knappen for å starte programmet.
139
4. HURTIGTINING
Ovnen gir også mulighet for hurtigtining.
Eksempel: Hurtigtining av brød.
1. Trykk to ganger på DEFROST-tasten eller velg
symbolet på displayenheten som viser tining etter tid.
2. Roter bryteren for å stille inn ønsket tid.
3. Trykk på START-knappen for å starte programmet.
5. AUTO‑MENY
For maten i auto‑menyen skal bare type mat og vekt/
mengde stilles inn. Ovnen hjelper deg å stille inn effekt
og tid.
Eksempel:
1. drei på bryteren for å velge ønsket type mat. Velg mellom
programmene fra A -1 til A-8. Bekreft innstillingen ved å
trykke på bryteren START.
2. Drei på bryteren for å velge ca.
- vekt/mengde.
3. Trykk på START -tasten for å starte programmet.
Meny
A-1
Rask
gjenoppvarming
Vekt/mengde
Mikrobøl
geeffekt
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Grønnsaker
300g
100%
400g
250g
A–3
Fisk
140
350g
450g
80%
Meny
Vekt/mengde
Mikrobøl
geeffekt
250g
A–4
Kjøtt
A–5
Pasta
A–6
Poteter
A–7
Pizza
6. FLERTRINNSTIL‑
BEREDNING
350g
100%
450g
50 g (450 ml vann)
100 g (800 ml vann)
80%
200g
400g
100%
600g
200g
400g
A–8
200g
Suppe
400g
100%
80%
Mikrobølgeovnen gir mulighet for å tilberede mat i to
trinn.
Eksempel: For å tine frossent kjøtt i 10 minutter, varmes
det i 5 minutter ved 50%.
1. Trykk DEFROST-tasten (TINING) to ganger.
2. Bruk bryteren for å stille tiden til 10:00 og bekreft.
3. Trykk på MICROWAVES-knappen.
4. Bruk bryteren for å stille effekten til 50%.
5. Bekreft innstillingen ved å trykke påbryteren Start.
6. Bruk dreiebryteren for å stille klokken til 05:00.
7. Trykk på START-tasten for å starte programmet.
MERK: Tinefunksjonen kan bare brukes i første trinn.
Auto-menyen kan ikke være et trinn i et flertrinnstilberedningsprogram.
7. HURTIGSTART
Tips for bruk av ovnen
Bruk denne funksjonen for å varme raskt opp maten (100
% mikrobølgeeffekt) eller koke den. Trykk på START-tasten
i standby-modus, så vil ovnen gå i 30 sekunder. For hvert
påfølgende trykk av START-tasten vil driftstiden forlenge
med 30 sekunder.
141
MERK! Hvis du trykker på START-tasten igjen, forlenges
tilberedningstiden med 30 sekunder i alle programmer
bortsett fra i automatisk modus, flertrinnstilberedning og i
auto-tiningsmodus.
8. BARNESIKRING
Denne funksjonen brukes til å forhindre ukontrollert eller
utilsiktet bruk av ovnen av barn. Når ovnen er sperret,
vises det aktuelle ikonet og det er umulig å bruke ovnen.
For å låse ovnen, trykk på tast PAUSE/STOP 3sec. Alle
taster er ineffektive så lenge ovnen er låst. For å låse opp
ovnen, trykk samtidig på tast PAUSE/STOP igjen. Ovnen
låses opp når du hører et pip.
9. NEDTELLINGSTIDSUR
Med denne funksjonen kan du programmere ovnen til å
starte tilberedningen seinere. Klokka er 11:10, men du vil
ikke starte tilberedningen før 11:30. Da gjør du følgende.
1. Velg tilberedningsprogram.
2. Trykk KLOKKE tasten. Klokkedisplayet vil begynne å
blinke. Still timene til 11:00 ved å dreie på bryteren og
trykke på den når ønsket tall for timer er stilt inn.
3. Drei deretter bryteren for å stille inn minuttene slik at
displayet leser 11:30. Trykk deretter på START bryteren
for å bekrefte.
142
TA VARE PÅ MIKROBØLGEOVNEN DIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MILJØ
Slå av ovnen og fjerne støpselet fra stikkontakten før
rengjøring.
Hold ovnen ren innvendig. Hvis det skulle være sprut
eller søl av matrester på veggene inne i ovnen, tørk av
med en fuktig klut. Vi fraråder bruken av sterke eller
slipende rengjøringsmidler.
Ovnens utvendige overflate må gjøres ren med en
fuktig klut. For å unngå skade på funksjonsdelene
inne i ovnen må du ikke la vann renne inn gjennom
ventilasjonsåpningene.
Ikke la kontrollpanelet bli vått. Gjør rent med en myk,
fuktig klut. Ikke bruk vaskemidler, slipemidler eller
spray på kontrollpanelet.
Hvis det skulle samle seg damp innenfor eller rundt
utsiden av døren, tørk av med en myk klut. Dette
kan forekomme når mikrobølgeovnen brukes under
fuktige betingelser og har ingen innvirking på
funksjonen av apparatet.
Du må ta ut glassbrettet en gang i blant for
rengjøring. Vask brettet i varmt såpevann eller i
oppvaskmaskin.
Dreiefoten og bunnen i ovnen bør gjøres ren
regelmessig for å unngå overdreven støy. Tørk ganske
enkelt av bunnen med et mildt vaskemiddel, vann eller
vindusvaskemiddel og tørk av. Dreiefoten kan vaskes
i mildt såpevann eller i oppvaskmaskin. Damp fra
matlagingen samles opp under bruk, men har ingen
innvirkning på bunnen eller på dreiefoten.
Når du fjerner dreiefoten fra bunnen for rengjøring,
må du passe på å sette den på plass igjen i riktig
posisjon.
Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp med vann
og saften og skallet av en sitron i en dyp bolle egnet
for mikrobølgeovn. Sett i gang ovnen i 5 minutter,
tørk godt og tørk med en tørr klut.
Ikke kast produktet i det vanlige husholdningsavfallet. Etter
endt levetid skal det leveres inn til et godkjent mottak for
gjenvinning. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på
miljøet.
143
MONTAVIMAS
INSTALLASJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Forsikre deg om at alle deler av emballasjen er fjernet
fra innsiden av døren.
Se over ovnen etter oppakking for eventuelle synlige
skader, slik som:
– Skjev dør
– Skadet dør
– Hakk eller huller i dørvindu eller skjerm
– Hakk inne i ovnen
Hvis du skulle finne tegn på noe av det ovenstående,
må du IKKE BRUKE ovnen.
Denne mikrobølgeovnen veier 11,5 kg og må plasseres
på en horisontal overflate som er sterk nok til å tåle
vekten av den.
Mikrobølgevnen må plasseres langt fra høye
temperaturer og damp.
IKKE plassere noen ting oppå ovnen.
Still ovnen minst 20 cm borte fra begge sideveggene
og minst 30 cm borte fra veggen bak for å garantere
korrekt ventilasjon.
IKKE fjerne dreiefoten.
Som for alle apparater, må ovnen brukes av barn kun
under streng overvåkning.
Strømuttaket bør være lett tilgjengelig, slik at
enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfelle.
Hvis dette ikke er tilfelle, må det være mulig å bryte
strømforsyningen til ovnen ved å montere en bryter på
den faste ledningen i overensstemmelse med regelverk
for elektriske tilkoblinger. Koble ovnen til enfaset
vekselstrøm på 230 V/50 Hz via et korrekt installert og
jordet uttak. ADVARSEL! DENNE OVNEN MÅ JORDES.
Produsenten fraskriver seg erstatningsansvar dersom
denne forholdsregelen ikke følges.
Denne ovnen trenger 1.3 KVA strømforsyning. Vi
anbefaler at du tar kontakt med servicetekniker når du
installerer ovnen.
ADVARSEL: Denne ovnen er beskyttet innvendig med en
250V, 10 A sikring.
144
SPESIFIKASJONER
Strømforbruk .................................................... 230V~50Hz, 1270W
Effekt ................................................................................................ 800W
Frekvens .................................................................................. 2450MHz
Utvendige mål..........440mm(W) x 259mm(H) x 345mm(D)
Ovnens kapasitet.......................................................................20 liter
Nettovekt ............................................................................Cirka 11,5 kg
Støynivå ............................................................Lc (IEC) < 58 dB (A)
Dette apparatet er merket i henhold til EU‑direktivet
2012/19/EU om Elektrisk og elektronisk avfall
(WEEE).
Disse retningslinjene er rammen for et
Europadekkende regelverk for returnering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.
MONTAVIMAS
RADIOINTERFERENS
Mikrobølgeovnen kan forårsake interferens med radio, TV
eller liknende utstyr. Når interferens forekommer, må denne
fjernes eller reduseres på følgende måte.
a) Gjør rent døren og overflaten på ovnen.
b) Plassere radio, TV, etc. så langt fra mikrobølgeovnen
som mulig.
c) Bruk en skikkelig installert antenne for radio, TV etc.
for å få et sterkt mottakersignal.
MES PASILIEKAME TEISĘ DARYTI PAKEITIMUS, KURIE
NEĮTAKOTŲ PRIETAISO VEIKIMO.
145
FØR DU RINGER SERVICE
1.
Mikrobølgeovnen virker ikke, displayene antennes ikke
eller de har slukket:
a) Kontrollere at støpselet er korrekt satt på plass i
kontakten. Hvis ikke, fjerne støpselet fra kontakten,
vent i 10 sekunder og sett det sikkert på plass igjen.
b) Kontrollere om en sikring har gått, eventuelt
hovedsikringen. Hvis disse ser ut til å virke skikkelig,
prøv kontakten med et annet apparat.
2. Hvis mikrobølgestyrken ikke virker:
a) Kontrollere om tidsuret er stilt inn.
b) Kontrollere at døren er skikkelig lukket for å
sette i gang sperremekanismen. Ellers vil ikke
mikrobølgeenergien sette i gang inne i ovnen.
HVIS IKKE NOE AV DET OVENSTÅENDE LØSER
SITUASJONEN, TA KONTAKT MED NÆRMESTE
SERVICETEKNIKER.
146
GARANTI OG SERVICE
Hvis du har spørsmål eller får problemer med produktet,
tar du kontakt med Gorenje kundesenter i ditt land
(du finner telefonnummeret i den internasjonale
garantibrosjyren). Hvis Gorenje ikke har noe kundesenter i
ditt land, henvender du deg til forhandleren eller kontakter
Gorenje serviceavdeling for hvitevarer.
KUN FOR PERSONLIG BRUK
Flere anbefalinger for matlaging med mikrobølgeovn,
grill og nyttige råd finner du på nettstedet:
http://www.gorenje.no
ØNSKER DEG LYKKE TIL MED BRUKEN AV APPARATET
DITT
147
MIKROBŲLGEOVEN
KÄRA KUND,
SE
Vi vill tacka dig för ditt köp. Vi är förvissade om att du
snart kommer att bli övertygad om att du kan lita på våra
produkter fullt ut. För att underlätta användningen av
apparaten bifogas en utförlig bruksanvisning.
Bruksanvisningen hjälper dig att sätta dig in i din nya
apparat. Läs noga igenom den innan du börjar använda
apparaten.
Kontrollera alltid att apparaten är oskadd när den levereras
till dig. Om du skulle upptäcka en transportskada,
kontakta din säljrepresentant eller den lokala butik som
levererade produkten. Du hittar telefonnumret på kvittot
eller fraktsedeln. Vi önskar dig god förnöjelse med din nya
hushållsapparat.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat
och dryck med elektromagnetisk strålning,
mikrovågor.
INSTRUKTSIOONID
KASUTAMISEKS
148
Kasutaja jaoks on välja töötatud kasutusjuhendid, mis
kirjeldavad seadet ning selle kasutamist. Need juhendid on
mõeldud erinevate aparaatide jaoks, seega võite siit leida
ka niisuguste funktsioonide kirjeldusi, mida konkreetselt
teie seadmel ei pruugi olla.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Rör aldrig vid ytorna
på uppvärmnings- eller
tillagningsapparater. De blir varma
under drift. Håll barn på ett säkert
avstånd. Det finns risk för brännskada!
Mikrovågsenergi och högspänning!
Avlägsna inte kåpan.
VARNING! Den här produkten och dess åtkomliga
delar blir varma under användningen. Ingen får vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska hållas på behörigt
avstånd eller stå underständig uppsikt. Den här
produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt
samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper
om de har övervakats eller instruerats rörande säkert
bruk av produkten och förstår de risker som detta bruk
medför. Håll barnen under uppsyn så att de inte leker
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och
övervakas under aktiviteten.
• WARNING: När produkten används i
kombinationsläget, bör barn inte handha ugnen utan
vuxen övervakning p g a de höga temperaturer som
uppkommer. (gäller enbart modellen med inbyggd
grill).
• WARNING: Om luckan eller luckans tätning har skadats
får den inte användas förrän den har reprarerats av
tekniskt kunnig personal.
149
• WARNING: Det kan medföra fara för icke auktoriserad
person att utföra service eller reparation där ytterhöljet
avlägsnas.
• WARNING: Vätskor eller annan mat får inte värmas
i slutna behållare eftersom detta medför risk för
explosion.
• Ta inte bort »fötterna« på ugnen då detta blockerar
lufttillförseln underifrån. Blockera inte heller andra
ventilationshål.
• Använd enbart hushållsredskap avsedda för
mikrovågsugn.
• Ha god uppsikt över ugnen när matvaror tillredes
i behållare av plast eller papper p.g.a. risken för
antändning.
• Om rök iakttas, stäng av ugnen eller dra ur kontakten.
Håll ugnsluckan stängd för att kväva eventuella lågor.
• Uppvärmning av drycker i mikrovågsugnen kan
resultera i att vätskan kokar över när den tas ut ur
ugnen. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
• Innehållet i nappflaskor eller glasburkar med barnmat
skall röras om och temperaturen kontrolleras innan
innehållet serveras för undvikande av brännskador.
• Undvik att tillaga hela ägg i mikrovågsugnen, även
hårdkokta, eftersom de kan explodera, även efter själva
uppvärmningen.
• Håll ugnen och dess tätningslister rena och fria från
matrester. Använd en mjuk trasa och ett milt diskmedel
upplöst i varmvatten. Eftertorka med en mjuk trasa.
• Om inte ugnen hålls ren kan detta leda till skador på
ytskikten som kan påverka ugnens effekt och till och
med eventuellt medföra riskfyllda situationer.
150
• Om elkabeln är skadad, skall den bytas ut av
tillverkaren, dennes serviceagent eller av annan
auktoriserad fackman då annars risk för skada
föreligger.
• Låt inte sladden hänga över kanten av bordet eller
arbetsbänken.
• Byt aldrig själv glödlampan i ugnen. Den måste alltid
bytas av Gorenje Service.
• Försök inte att byta ugnslampan själv, och låt inte heller
någon som inte är auktoriserad av GORENJE Service
göra det. Om ugnslampan går sönder, ska du kontakta
din återförsäljare eller GORENJE.
• VARNING! Använd inte ugnsrengöringsmedel från
handeln, ångtvätt, sträva rengöringsprodukter med
slipverkan, något som innehåller natriumhydroxid eller
skursvampar på någon del av mikrovågsugnen. Rengör
ugnen regelbundet och ta bort eventuella matrester.
151
SÄKERHETS‑
FÖRESKRIFTER I
DAGLIGT BRUK
152
Här nedan följer några råd och föreskrifter som tillförsäkrar
en optimal användning av mikrovågsugnen och gör att
ugnen håller längre:
1. Ugnen får ej användas utan den roterande glastallriken.
Sörj för att denna är placerad på ett korrekt sätt med
sina tillhörande delar och att de alltid sitter på plats när
ugnen skall användas
2. Använd ej ugnen till annat än tillredning av matvaror.
Ugnen får ej användas för att torka kläder, torka
papper eller andra icke ätbara varor. Ugnen får ej heller
användas i samband med sterilisering.
3. Sätt aldrig på mikrovågsugnen då den är tom, eftersom
detta kan skada den.
4. Använd aldrig ugnen för förvaring av något slag
(tidningar, kokböcker, köksutensilier osv.).
5. Undvik att tillaga matvaror med hinnor, som t.ex.
äggulor, fågellever osv. utan att först ha prickat hål på
dessa med en gaffel.
6. Undvik att placera främmande föremål mellan ugnens
front och ugnsluckan då detta kan medföra att
mikrovågor läcker ut.
7. Undvik att ta bort några delar av ugnen (fötter,
kopplingar, skruvar mm).
8. Tillred aldrig matvaror direkt på den roterande
glastallriken. Använd alltid för mikrovågsugn avsedda
kärl.
OBS! ANVÄND ALDRIG NÅGOT AV FÖLJANDE I
UGNEN
– Använd aldrig metalkärl eller redskap med
metallhandtag i ugnen.
– Använd aldrig redskap med metalldekorationer eller
liknande.
– Använd inte ståltråd i papper (ståltrådsclips) vid
förslutning av plastpåsar vid uppvärmning.
– Använd aldrig fat, skålar, koppar mm av melamin.
Melaminet kan spricka och det kan också ge sämre
effekt på uppvärmningen.
– Använd inte Centura Tableware. Glasyren klarar inte
mikrovågorna. Använd inte heller Corelle Livingware.
– Tillaga inte mat i förslutna kärl, som t ex flaskor med
snäpplock, eftersom de kan explodera.
– Använd inte konventionella kött- eller
godistermometrar. Använd i stället någon av de
mikrovågstermometrar som finns på marknaden.
9. Mikrovågsredskap ska alltid användas utifrån
tillverkarens rekommendationer.
10. Värm aldrig frityrolja eller frityrfett i mikrovågsugnen.
11. Uppmärksamma också att en mikrovågsugn bara
värmer vätskan i en behållare istället för behållaren.
Därför, även om behållarens lock inte är varmt, kan
innehållet spruta ut ånga och/eller matdelar om
locket tas av på samma sätt som efter traditionell
uppvärmning.
12. Kontrollera alltid själv temperaturen vid tillagning av
barnmat. Vi rekommenderar också att aldrig äta maten
eller dricka drycken direkt efter uppvärmningen. Låt
alltid maten svalna något, rör gärna om för att fördela
värmen jämnt.
13. Rätter som innehåller vatten blandat med fett, t ex
buljong, bör stå kvar i ugnen 30-60 sekunder efter
uppvärmningen. Detta för att ge blandningen möjlighet
att svalna och förhindra uppkok då en sked sticks ner i
blandningen eller buljong tillsätts.
14. Vid tillagning av vissa rätter ska man komma ihåg att
vissa rätter värms upp väldigt snabbt, t ex puddingar,
sylt och stuvningar. Vid tillagning av mat med hög fetteller sockerhaltbör inte plastbehållare användas.
15. Köksredskap kan hettas upp av värmen från maten.
Detta speciellt då plast har täckt över lock och handtag
på redskapet. Använd grytlappar i sådana fall.
16. Undvik brandrisk i ugnen genom att:
a) Se till att inte tillaga maten för lång tid. Kontrollera
ugnen om papper, plast eller liknande material
använts för att täcka över maten under tillagningen.
b) Avlägsna ståltrådsclips från påsar innan de placeras
i ugnen för uppvärmning.
c) Om material i ugnen skulle antändas, låt luckan vara
stängd, stäng av ugnen genom att ta ur kontakten
eller säkringen.
153
KONTROLLPANEL
DISPLAYENHET
Visar de valda funktionerna och tiden.
KNAPPAR
Mikrovågor
Upptining
Klocka (klockslag)
Paus/Stopp
Start
VRED
VRED FÖR ÖPPNING AV LUCKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
154
Säkerhetslås
Ugnsfönster
Fot till roterande glastallrik
Roterande glastallrik
Kontrollpanel
Vågledare (ta inte bort mica-plattan som
täcker vågledaren)
ANVÄNDNING
1. KLOCKA
Ugnen är utrustad med en digital klocka. När ugnen är i
standby‑läge kan du ställa in klockan på 24‑timmarsläget
genom att trycka på knappen för KLOCKA.
Exempel: Ställa in tiden till 8:30.
1. När ugnen är i standby-läget, tryck på och håll inne
knappen för KLOCKA i tre sekunder. Tidsdisplayen
börjar blinka. Ställ in timmarna på 08:00 genom att
vrida vredet och trycka på det när önskat nummer för
timmar är inställt.
2. Vrid sedan vredet för att ställa in minuterna så att det
står 08:30; tryck sedan på vredet för att bekräfta.
OBS: Under tillagning kan du visa klockan när som helst
genom att trycka på knappen för KLOCKA. Klockan
måste ställas in varje gång som ugnen kopplas in eller
återinkopplas till elnätet.
2. TILLAGNING OCH
UPPVÄRMNING MED
MIKROVÅGOR
Denna funktion har två alternativ:
a) Snabb uppvärmning med mikrovågor (100% effekt)
Exempel: Tillagning med 100% effekt i 5 minuter.
1. Använd vredet för att ställa in tiden på 05:00.
2. Tryck på knappen START för att starta programmet.
b) Uppvärmning med mikrovågor med manuell kontroll
Exempel: Uppvärmning av maten med en effekt på
50% i 10 minuter.
1. Tryck på knappen för MIKROVÅGOR.
2. Tryck på knappen för MIKROVÅGOR flera gånger
eller använd vredet för att ställa in effektnivån till
50%. Bekräfta inställningen genom att trycka
påvredet Start.
3. Använd vredet för att ställa in tiden på 10:00.
4. Tryck på knappen START för att starta programmet.
5 effektnivåer är tillgängliga (100%, 80%, 50%, 30%, 10%)
maximal tillagningstid är 95 minuter.
3. AUTOMATISK
UPPTINING
Du kan tina kött, fågel och skaldjur i ugnen.
Upptiningstiden och effekten justeras automatiskt i
enlighet med den förinställda vikten. Vikten på maten
som ska tinas upp kan vara mellan 100 g och 2000 g.
Exempel: Upptining av 600 g fryst fisk.
1. Tryck på knappen för UPPTINING.
2. Vrid vredet för att ställa in vikten på 600 g.
3. Tryck på knappen START för att starta programmet.
155
4. SNABBUPPTINING
Ugnen tillåter också snabbupptining.
Exempel: Snabbupptining av bröd.
1. Tryck på knappen för UPPTINING två gånger eller välj
symbolen på displayenheten som visar upptining efter
tid.
2. Vrid vredet för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på knappen START för att starta programmet.
5. AUTO‑MENY
För maten i auto‑menyn behöver endast typen av mat
och vikten/mängden ställas in. Ugnen hjälper dig att
ställa in effekt och tid.
Exempel:
1. Vrid vredet för att välja typen av mat. Välj mellan
program från A-1 till A-8. Bekräfta inställningen genom
att trycka på vredet START.
2. Vrid vredet för att välja lämplig vikt/mängd.
3. Tryck på knappen START för att starta programmet.
Meny
A-1
Snabb
uppvärmning
Vikt/mängd
Mikrovågs
effekt
200g
400g
100%
600g
200g
A–2
Grönsaker
300g
100%
400g
250g
A–3
Fisk
156
350g
450g
80%
Meny
Vikt/mängd
Mikrovågs
effekt
250g
A–4
Kött
350g
450g
A–5
50 g (450 ml vatten)
Pasta
100 g (800 ml vatten)
A–6
Potatis
100%
80%
200g
400g
100%
600g
A–7
200g
Pizza
400g
A–8
200g
Soppa
6. TILLAGNING I FLERA
STEG
400g
100%
80%
Mikrovågsugnen tillåter tillagning i två steg. Exempel: För
att tina upp fryst kött i 10 minuter, sedan värma upp det i 5
minuter på 50%:
1. Tryck på knappen för UPPTINING två gånger.
2. Använd vredet för att ställa in tiden på 10:00 och
bekräfta.
3. Tryck på knappen för MIKROVÅGOR.
4. Använd vredet för att ställa in effekten på 50%.
5. Bekräfta inställningen genom att trycka pavredet.
6. Använd vredet för att ställa in tiden pa 05:00.
7. Tryck på knappen START för att starta programmet.
OBS: Upptiningsfunktionen kan endast användas i
det första steget. Auto-menyn kan inte vara ett steg i
tillagningsprogrammet i flera steg.
7. SNABBSTART
Tips för användning av ugnen
Använd denna funktion för att snabbt värma upp (100%
mikrovågseffekt) eller tillaga maten. I standby-läget, tryck
på knappen START och ugnen är igång i 30 sekunder.
Med varje upprepad tryckning på knappen START utökas
drifttiden med 30 sekunder.
157
OBS! Om du trycker på knappen START igen förlängs
tillagningstiden med 30 sekunder i alla program förutom
i det automatiska läget, tillagningen i flera steg och i det
automatiska upptiningsläget.
8. BARNLÅS
Denna funktion används för att förhindra okontrollerad
eller oavsiktlig användning av ugnen av barn. När ugnen
är låst visas relevant ikon och ugnen kan nu inte användas.
Lås ugnen genom att trycka på knapp för PAUSE/STOP. Så
länge som ugnen är låst är alla knappar overksamma.
Lås upp ugnen genom att trycka på knapp för PAUSE/
STOP igen. När du hör ett pipande ljud är ugnen upplåst.
9. FÖRINSTÄLLNING
Med förinställningsfunktionen kan du låta ugnen starta
vid en senare tidpunkt. I exemplet är klockan 11:10 och du
vill att ugnen ska starta tillagningen vid 11:30.
1. Ställ in ett tillagningsprogram.
2. Tryck knappen för KLOCKA. Tidsdisplayen börjar
blinka. Ställ in timmarna på 11:00 genom att vrida
vredet och trycka på det när önskat nummer för
timmar är inställt.
3. Vrid sedan vredet för att ställa in minuterna så att det
står 11:30; tryck sedan på START vredet för att bekräfta.
158
UNDERHÅLL AV MIKROVÅGSUGNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MILJÖ
Stäng av ugnen och ta ur kontakten ur väggen före
rengöring.
Håll insidan av ugnen ren. Om mat eller dycks stänker
eller spills ut torkas insidan av med en fuktig mjuk
trasa och ett milt diskmedel upplöst i varmvatten.
Eftertorka med en mjuk trasa.
Utsidan torkas också ren med en fuktig trasa. Se till så
att vätska inte kommer in i ventilationsöppningarna
Se till att Kontrollpanelen hålls torr. Torka med
en trasa lätt fuktad med vatten, använd inga
rengöringsmedel på kontrollpanelen.
Om ånga kondenseras inuti eller omkring
luckans utsida, torka bort det med en mjuk trasa.
Kondenserad ånga uppkommer vi hög luftfuktighet
och är på intet sätt indikation på någon felaktighet.
Då och då kräver den roterande glastallriken ordentlig
rengöring. Diska den som handdisk eller i diskmaskin.
Fotringen till glastallriken och ugnsbotten behöver då
och då rengöras för att undvika oljud. Använd en mjuk
trasa och ett milt diskmedel upplöst i varmvatten.
Eftertorka med en mjuk trasa.. Diska glastallrikens fot
som glastallriken, handdisk eller i diskmaskin.
När fotringen till glastallriken tagits bort för rengöring
och sedan ska återplaceras, säkerställ att den placeras
i korrekt läge.
Eventuella dofter från ugnen kan tas bort genom
att i ett glas blanda vatten med saft och skal från en
citron. Kör sedan blandningen i ugnen i 5 minuter,
torka rent och torrt med en mjuk trasa.
Släng inte apparaten tillsammans med normalt
hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den hos en
offentlig återvinningscentral. Genom att göra detta hjälper
du till att bevara miljön.
159
INSTALLATION
INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Säkerställ att allt förpackningsmaterial är avlägsnat från
insidan av luckan.
Undersök ugnen omgående för eventuell förekomst av
skador som t ex:
– Sned lucka
– Skadad lucka
– Repor eller andra skador på luckfönstret, i luckan
eller på displayen.
– Repor eller skador inne i ugnen.
Om några skador upptäcks, använd INTE ugnen.
Mikrovågsugnen väger 11,5 kg och ska placeras på en
plan och stabil yta, stark nog att bära upp dess vikt.
Placera inte ugnen där den kan utsättas för höga
temperaturer eller väta.
Placera INTE saker ovanpå ugnen.
Se till att det finns minst 20 cm fritt utrymme på båda
sidorna samt 30 cm bakom ugnen för att säkerställa
tillräcklig ventilation.
Avlägsna INTE drivmekanismen till den roterande
tallriken.
Som med de flesta elektriska produkter, se till att barn
inte använder den utan övervakning.
OBS: DENNA PRODUKT MÅSTE JORDAS.
Eluttaget ska vara lättillgänligt så att enheten enkelt
kan kopplas ur om en nödsituation skulle uppstå. I
annat fall ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare monteras på det
fasta kablaget i enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar. Anslut apparaten till 230 V/50 Hz
växelström (enfas) via ett korrekt installerat jordat
uttag. VARNING! DEN HÄR APPARATEN MÅSTE
JORDAS. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
denna säkerhetsåtgärd inte följs.
Mikrovågsugnen ansluts till 1.3 KVA, rådgör med
tekniskt kunnig personal vid installationen.
OBS: Ugnen är försedd med en inbyggd säkring på 250V,
10A.
160
TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Strömförbrukning .......................................... 230V~50Hz, 1270W
Mikrovågseffekt ........................................................................... 800W
Mikrovågsfrekvens .............................................................. 2450MHz
Yttermått ......................440mm(B) x 259mm(H) x 345mm(D)
Ugnsvolym....................................................................................20 liter
Nettovikt: .........................................................................................11,5 kg
Ljudnivå.............................................................Lc (IEC) < 58 dB (A)
Denna produkt är märkt utifrån »European directive
2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)«.
Dessa direktiv utgör ram för en gemensam europeisk
policy om insamling och återvinning av uttjänta
elektriska och elektroniska produkter.
INSTALLATION
RADIOSTÖRNINGAR
Mikrovågorna kan även störa andra radiovågor i huset, som
radio, TV eller liknande. Om dylika störningar skulle uppstå,
kan det i de flesta fall åtgärdas genom något av följande:
a) Rengör dörren och de tätande ytorna på ugnen.
b) Placera radion, TVn eller liknande så långt från
mikrovågsugnen som möjligt
c) Använd en korrekt installerad antenn för radion, TVn
eller liknande för att ta emot så stark signal som
möjligt.
VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA
ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS
FUNKTIONALITET.
161
INNAN DU BEGÄR SERVICE
1.
Om mikrovågsugnen inte fungerer, displayen inte tänds
upp eller har slocknat:
a) Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i uttaget.
Om inte, dra ut kontakten, vänta 10 sekunder och
sätt sedan i den igen.
b) Kontrollera säkringar och huvudsäkringar. Om dessa
fungerer, testa eluttaget med en annan produkt.
2. Mikrovågsugnen går inte igång:
a) Kontrollera om timern är på.
b) Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd samt
att säkerhetslåset är aktiverat.
OM INTE OVANSTÅENDE LÖSER PROBLEMET,
KONTAKTA NÄRMASTE SERVICENTER.
162
GARANTI & SERVICE
Om du behöver information eller har ett problem, kontakta
Gorenje-kundcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i
det världsomfattande garantibladet). Om det inte finns
ett kundcenter i ditt land, vänd dig till din lokala Gorenjeåterförsäljare eller kontakta serviceavdelningen för lokala
Gorenje-apparater.
Enbart för hushållsbruk!
Fler råd och tips om matlagning i mikrovågsugn och
grill kan ni hitta på vår hemsida
http://www.gorenje.se
ÖNSKAR ER MYCKET NYTTA OCH NÖJE MED VÅR
PRODUKT
163
www.gorenje.com
MMO 20 DW II, MMO 20 DB II
(11-15)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement