Gorenje NRKI4181A1 Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin Kasutusjuhend

Gorenje NRKI4181A1 Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin Kasutusjuhend
FI
YKSITYISKOHTAISET
OHJEET
PYSTYJÄÄKAAPIN JA
KAAPPIPAKASTIMEN
KÄYTTÄMISEKSI
www.gorenje.com
Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme,
joka on suunniteltu helpottamaan elämääsi. Helpottaaksemme laitteen käyttöä
toimitamme laitteen mukana yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä erilliset
asennusohjeet. Niiden tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi
mahdollisimman nopeasti.
Toivomme sinun saavan paljon iloa laitteen käytöstä.
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Jääkaappi on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden säilyttämiseen yli 0 °C:n
lämpötilassa.
Pakastin on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastamiseen ja
pitkäaikaiseen säilyttämiseen (jopa yhden vuoden ajan elintarvikkeen tyypistä
riippuen).
Vieraile verkkosivuillamme, missä voit syöttää vastaavaan kenttään laitteen
arvokilpeen merkityn mallinumeron löytääksesi yksityiskohtaisen kuvauksen
laitteestasi, käyttöön liittyviä vinkkejä, apua vianetsintään, huoltotietoja,
käyttöohjeet jne.
http://www.gorenje.com
!
i
Tärkeä varoitus
Yleistä tietoa ja vinkkejä
Ympäristön suojeleminen
Älä pese astianpesukoneessa
671978
2
SISÄLLYSLUETTELO
4 TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ
4
5
8
9
JOHDANTO
ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
TÄRKEÄÄ TIETOA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
YMPÄRISTÖNSUOJELU
10 VINKKEJÄ SÄHKÖN SÄÄSTÄMISEKSI KYLMÄLAITTEIDEN
KÄYTÖSSÄ
11 ASENNUS JA LIITÄNTÄ
LAITTEEN
KUVAUS
13 LAITTEEN KUVAUS
14 LAITTEEN KÄYTTÖ
20 LAITTEEN SISÄINEN VARUSTELU
24 SUOSITELTU ELINTARVIKKEIDEN SIJOITTELU LAITTEESSA
25 RUOAN SÄILYTYS JÄÄKAAPISSA
30 RUOAN SÄILYTYS FreshZone-LAATIKOSSA
RUOAN SÄILYTTÄMINEN
JA PAKASTAMINEN
31 RUOAN SÄILYTYS ZeroZone-LAATIKOSSA
34 PAKASTEIDEN PAKASTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
34
35
35
36
36
Pakastaminen
Tärkeitä pakastamiseen liittyviä varoituksia
Teollisten pakasteiden säilytys
Pakastetun ruoan säilytysaika
Pakastetun ruoan sulattaminen
37 LAITTEEN SULATUS
39 LAITTEEN PUHDISTUS
LAITTEEN
SULATTAMINEN
JA
PUHDISTAMINEN
SEKALAISTA
41 VIANETSINTÄ
671978
43 LAITTEEN MELUTIEDOT
3
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA
VAROTOIMENPITEITÄ
i
ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖÄ
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon lue huolellisesti
laitetta kuvaavat ja sen asianmukaista sekä turvallista
käyttöä koskevat käyttöohjeet. Ohjeet soveltuvat useille
laitetyypeille/malleille; joten ohjeissa voidaan kuvata sellaisia
asetuksia tai välineistöä, joita ei ole käytettävissä laitteessasi.
Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet tulevaa tarvetta
varten sekä luovuttamaan ne laitteen mukana, jos se
myydään tulevaisuudessa.
Käyttöohje sisältää pakastimen NO FROST -version/mallin,
joka on varustettu tuulettimella, ja jossa sulatustapahtuma
on automaattinen (vain joissakin malleissa).
Tarkasta laitteesi mahdollisten vaurioiden tai puutteiden
varalta. Jos havaitset laitteessa vaurioita, ilmoita asiasta
jälleenmyyjälle.
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon anna laitteen
olla pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä
pienentää jäähdytysjärjestelmään kuljetuksen johdosta
syntyneiden käyttövikojen mahdollisuutta.
671978
4
!
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.
Laite tulee kytkeä verkkovirtaan ja maadoittaa voimassa
olevien standardien ja säädösten mukaisesti.
VAROITUS! Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai
kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.
Irrota laite sähköverkosta ennen se puhdistusta (irrota
virtajohto pistorasiasta).
VAROITUS! Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava
valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan
pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
VAROITUS! Kun siirrät laitetta, varmista että sen virtajohto
ei jää puristuksiin tai vaurioidu.
Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. Älä yritä
korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua
kosketuksiin suurjännitteen kanssa!
!
!
VAROITUS! Älä käytä laitteen sisällä mitään
sähkölaitteita, elleivät ne ole kylmälaitteen valmistajan
nimenomaisesti sallimia.
VAROITUS! Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai
muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen
nopeuttamiseksi.
VAROITUS! Jotta vältettäisiin laitteen epävakaudesta
aiheutuvilta vaaroilta, varmista että se asennetaan
mukaisesti.
671978
!
5
Paleltumien vaara
Älä milloinkaan laita jäätynyttä ruokaa suuhusi ja vältä
koskemasta pakasteita, koska seurauksena voi olla
paleltumien syntyminen.
Lasten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden
turvallisuus
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muutoin kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai
opastuksella.
Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon
liittyviä töitä ilman valvontaa.
Poista pakkausmateriaali, jonka tarkoitus on ollut suojata
tuotetta tai sen osia kuljetuksen aikana, ja pidä se lasten
ulottumattomissa.
Kun poistat laitteen käytöstä, irrota sen virtajohto, poista
ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Tämä estää lapsia lukitsemasta
itseään laitteeseen.
Koskee vain Euroopan markkinoita
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat
lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen,
aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan
asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen
turvalliseksi käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät
vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
671978
6
Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon
liittyviä töitä ilman valvontaa.
3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jääkappia.
Kylmäaineeseen liittyvä varoitus
671978
Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä,
mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että mitkään
jäähdytysjärjestelmän osat eivät ole vaurioituneet.
Kaasuvuodosta ei ole haittaa ympäristölle, mutta se voi
aiheuttaa silmien loukkaantumisen tai tulipalon.
Jos havaitse kaasuvuodon, irrota laite verkkovirrasta ja ota
yhteyttä huoltopalveluun.
7
TÄRKEÄÄ TIETOA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotitalouksissa ja vastaavissa, kuten
– henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä;
– maataloissa, eikä asiakkaiden käyttöön hotelleissa,
motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
– majoitus ja aamiainen -tyyppisissä ympäristöissä;
– pitopalvelutoiminnassa tai vastaavissa käyttökohteissa,
jotka eivät kuulu vähittäismyynnin piiriin.
i VAROITUS! Pidä laitteen kotelossa tai sen
sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä altistaa sateelle.
Älä säilytä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten syttyviä
ponnekaasuja sisältäviä tölkkejä.
Jos laite on käyttämättömänä pidemmän aikaa, sammuta se
vastaavasta painikkeesta ja irrota sähköverkosta. Tyhjennä
laite, sulata ja puhdista se sekä jätä ovi raolleen.
Sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastimen ovea, ellei
pakastin ole ollut toimimatta yli 16 tunnin ajan. Tämän ajan
kuluttua pakastettu ruoka on käytettävä tai sijoitettava
muualle kylmään (esim. varalaite).
Laitteen tekniset tiedot
Arvokilpi löytyy laitteen sisältä. Se sisältää tiedot
jännitteestä, laitteen brutto- ja nettotilavuuden, kylmäaineen
tyypin ja määrän sekä tietoja ilmastoluokista.
Jos arvokilvessä oleva kieli ei ole sinun valitsemasi kieli tai
maasi kieli, vaihda se kyseessä olevaan.
671978
8
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä
materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai
hävittää ilman ympäristöriskiä.
!
Käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen
Suojele ympäristöä ja hävitä laite sen käyttöiän päätyttyä
viemällä se valtuutettuun jätteidenkeräyspisteeseen.
Suorita ennen tätä seuraavat toimenpiteet:
• irrota laite verkkovirrasta
• älä anna lasten leikkiä laitteella.
i VAROITUS! Älä vaurioita kylmäaineen kiertoa. Tämä
ehkäisee myös ympäristön saastumista.
671978
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei
saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava
valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.
Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia
ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen
hävittämisen seurauksena. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen
hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä jätehuollosta vastaaviin kunnallisiin
viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
9
i VINKKEJÄ SÄHKÖN
SÄÄSTÄMISEKSI
KYLMÄLAITTEIDEN
KÄYTÖSSÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
671978
10
Asenna laite, kuten käyttöohjeessa on määritelty.
Älä avaa laitteen ovea useammin kuin tarpeen.
Varmista aika ajoin, että ilmankierto laitteen alla ei esty.
Takaseinässä oleva jäähdytin on pidettävä puhtaana (katso kappale Laitteen
puhdistus).
Jos tiiviste on vahingoittunut tai ei muista syistä takaa täydellistä tiiviyttä,
vaihdata se mahdollisimman pian.
Säilytä ruokaa tiiviisti suljetuissa koteloissa tai sopivassa pakkauksessa.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen sen laittamista jääkaappiin.
Sulata jäädytetty ruoka-aine jääkaappiosastossa.
Jos haluat hyödyntää koko pakastinosan tarjoamaa tilaa, poista joitakin laatikoita
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Sulata perinteinen pakastin silloin, kun pakastimen pintoihin on muodostunut
noin 3–5 millimetriä paksu huurre- tai jääkerros.
Varmista, että hyllyjen asetus osastoon on yhtenäinen ja että ruoka on laitettu
siten, että ilma voi kiertää vapaasti laitteen sisäpuolella (huomioi suositeltava
ruoka-aineksen sijoittaminen ohjeissa kuvatulla tavalla).
Älä tuki tuuletus- tai ilmanvaihtoaukkoja tuulettimella varustetuissa laitteissa.
Jos et tarvitse puhallinta tai ionisoijaa, kytke ne pois päältä virrankulutuksen
alentamiseksi.
ASENNUS JA LIITÄNTÄ
SOPIVAN TILAN VALITSEMINEN
•
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Laite toimii oikein, kun
ympäristönlämpötila on taulukossa ilmoitettujen rajojen sisäpuolella.
Laiteluokka on ilmoitettu arvokilvessä / tarrassa, jossa on laitteen
perustiedot.
Ilmastoluokka
SN (normaalin alapuolella)
N (normaali)
ST (subtrooppinen)
T (trooppinen)
i
•
•
•
Lämpötila
Suhteellinen
kosteus
+10 °C - +32 °C
+16 °C - +32 °C
+16 °C - +38 °C
+16 °C - +43 °C
75%
Älä sijoita laitetta huoneeseen, jossa lämpötila voi laskea alle 5 °C:n, koska
seurauksena voi olla laitteen toiminnan häiriintyminen tai vikaantuminen!
Huolehdi siitä, että laitteen virtapistokkeeseen pääsee käsiksi asennuksen
jälkeen!
Älä sijoita laitetta lähelle lämpöä säteileviä laitteita, kuten liedet,
uunit, lämpöpatterit, kuumavesivaraaja tms. äläkä altista sitä suoralle
auringonvalolle. Laitteen on oltava vähintään 3 cm päässä sähkö- tai
kaasuliedestä tai vähintään 30 cm päässä öljyllä tai kiinteällä polttoaineella
toimivista uuneista. Jos tällaisen lämpölähteen ja laitteen välinen etäisyys on
lyhyempi, käytä eristyspaneelia.
Huomaa: Sijoita laite riittävän suureen huoneeseen. Tilaa on oltava vähintään 1 m3
kahdeksaa grammaa kylmäainetta kohden. Jäähdytysainemäärä on ilmoitettu laitteen
sisällä olevassa arvokilvessä.
•
Keittiökalusteen, johon kalusteisiin upotettava laite on tarkoitus asentaa,
alaosassa on oltava vähintään 200 cm2 vapaa tila riittävän ilmankierron
takaamiseksi.
Ilman on päästä ulos laitteen yläosasta, joten älä yritä peittää ilma-aukkoja.
Jos näitä ohjeita ei noudateta, laite voi vaurioitua.
671978
Huomaa:
Kun laitteet asennetaan vierekkäin keittiön kaappeihin, jokainen laite on asennettava
erilliseen kaappiin.
Samalla on ostettava kondensaation estosarja, joka toimitetaan virtajohdolla
varustettuna, niin että sarja voidaan liittää verkkovirtaan. Tarvitset ylimääräisen
pistorasian kondensaation estosarjan liittämiseksi.
Turvallisuussyistä estosarjan voi asentaa vain valtuutettu huoltoteknikko!
11
LAITTEEN LIITTÄMINEN VERKKOVIRTAAN
•
•
Liitä laite virtajohdolla
sähköverkkoon. Seinärasian tulee
olla maadoitettu (turvapistorasia).
Nimellisjännite ja taajuus on
ilmoitettu arvokilvessä/tarrassa,
jossa ovat laitteen perustiedot.
Laite tulee kytkeä verkkovirtaan
ja maadoittaa voimassa olevien
standardien ja määräysten
mukaisesti. Laite kestää
lyhytaikaisia nimellisjännitteen
poikkeamia, mutta ei suurempia
kuin +/- 6%.
OVEN AUKEAMISSUUNNAN MUUTTAMINEN JA LAITTEEN
ASENTAMINEN KEITTÖKAAPPIIN
Toimenpiteet laitteen oven aukeamissuunnan vaihtamiseksi ja laitteen
asentamiseksi keittiön kaappiin on kuvattu erillisessä asennusohjeessa, joka
toimitetaan samassa pussissa käyttöohjeen kanssa.
671978
12
LAITTEEN KUVAUS
Laitteen sisäpuolen varustelu voi vaihdella laitteen mallista riippuen.
1
2
3
8
4
A
1
2
3
4
5
6
7
A
9
5
6
7
10
B 11
13
8
9
Jääkaappi
Ohjausyksikkö
LED-valo
Tuuletin
Lasihyllyt
FreshZone*/
ZeroZone* -laatikko
VitaLight-valo*
CrispZone -hedelmäja vihanneslaatikko
kosteuden säädöllä
Matalat ovihyllyt
Pullohylly
B Pakastin
10 Ylempi pakastus- ja
säilytyslokero
11 Deep SpaceBox
-pakastus- ja
säilytyslokero
12 Alempi säilytyslokero
13 Lasihyllyt
12
671978
* Vain joissakin malleissa
13
LAITTEEN KÄYTTÖ
Perinteinen laite
C
B
D E
A
B
D E
A
No Frost -laitteet
C
A Laite päälle / pois päältä, lämpötila-asetukset ja lisätoimintopainike
B Jääkaappiosaston lämpötilan näyttö
Valitun lämpötilan merkkivalo syttyy palamaan.
C Tehokkaan pakastuksen (tehopakastus) toiminnan merkkivalo
Symboli C syttyy palamaan tehokkaan pakastuksen ollessa aktivoituna.
D VitaLight-toiminnon merkkivalo
Symboli D syttyy palamaan VitaLight-toiminnon ollessa aktivoituna.
E Korkean lämpötilan tai ovi auki -hälytyksen merkkivalo
Jos haluat asettaa laitteen lämpötilan tai aktivoida lisätoimintoja, paina
A-painiketta useamman kerran peräkkäin. Kun painiketta painetaan
ensimmäisen kerran, kulloinkin asetettuna oleva arvo tai toiminto alkaa
vilkkua. Ilmaisin siirtyy aina seuraavaan asetukseen joka kerta painiketta
painettaessa. Ilmaisin käy asetukset läpi yksi toisena jälkeen oikealta
vasemmalle. Kun asetuksia säädetään, näyttö vilkkuu. Asetus tallennetaan
automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun painike on vapautettu, ja
vastaava symboli syttyy palamaan.
671978
14
LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
Virran kytkeminen laitteeseen: Pidä
A-painiketta painettuna 3 sekunnin
ajan.
Laitteen sammuttaminen: Pidä
A-painiketta uudelleen painettuna 3
sekunnin ajan. Laite sammuu, mutta
se pysyy silti jännitteisenä ja on
edelleenkin kytkettynä verkkovirtaan.
LAITTEEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
• Tehdasasetuksena on suositeltu 4 °C:n lämpötila. Tällä asetuksella
pakastinosan lämpötila on noin –18 °C.
• Kun laite on kytketty päälle, voi kestää useamman tunnin, ennen kuin se
on saavuttanut asetetun lämpötilan. Älä laita jääkaappiin ruokaa, ennen
kuin lämpötila on laskenut valittuun asetukseen.
• Säädä lämpötilaa halutessasi
A-painikkeella.
• Paina A-painiketta (useamman kerran),
kunnes halutun lämpötilan merkkivalo
syttyy palamaan.
• Kun A-painiketta painetaan
ensimmäisen kerran, kulloinkin
asetettuna oleva arvo tai toiminto alkaa
vilkkua. Tämän jälkeen asetusten ilmaisin
siirtyy aina seuraavaan asetukseen joka
kerta A-painiketta painettaessa (oikealta
vasemmalle kiertäen).
• Asetus lakkaa vilkkumasta kolmen
sekunnin kuluttua. Asetuksesi
tallennetaan ja vastaava merkkivalo jää
pysyvästi palamaan.
Numerot 2, 4, 6 ja 8 ilmaisevat
jääkaappiosaston lämpötilan Celsiusasteina (°C).
• Suositeltu lämpötila-asetus on +4 °C.
Tässä lämpötilassa ruoan laatu ja tuoreus
säilyvät pisimpään.
• Jääkaappiosaston lämpötila vaikuttaa
myös pakastinosaston lämpötilaan.
Jos haluat matalamman lämpötilan
pakastimeen, aseta jääkaapin lämpötila
matalammaksi.
15
671978
i
• Jos laite on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on alle 16 °C, suosittelemme
asettamaan lämpötilaksi alle 4 °C.
TEHOKKAAN PAKASTUKSEN (TEHOPAKASTUS)
TOIMINTO
Tehokas pakastus (tehopakastus)
aktivoidaan painamalla A-painiketta,
kunnes symboli C syttyy.
• Kun tehokas pakastus on aktivoituna,
lämpötila saattaa olla alhaisempi sekä
jääkaapissa että pakastimessa.
i
• Kun tehokas pakastus on aktivoituna, laite toimii maksimiteholla. Tänä
aikana sen toiminta saattaa olla hieman äänekkäämpää.
• Käytä tätä asetusta sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, ennen puhdistusta tai 24 tuntia ennen suuren elintarvikemäärän
laittamista pakastimeen.
• Jos jokin muu toiminto valitaan tehokkaan pakastuksen ollessa aktivoituna,
tehokkaan pakastuksen toiminto deaktivoidaan välittömästi.
• Tehokas pakastustoiminto kytketään pois päältä painamalla A-painiketta
halutun lämpötilan valitsemiseksi (B). Jos tehokasta pakastustoimintoa ei
kytketä pois päältä manuaalisesti, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä
(noin kahden päivän päästä) ja lämpötila palaa viimeksi asetettuun lämpötilaasetukseen.
• Jos tehokkaan pakastuksen aika tapahtuu sähkökatko, toiminto kytkeytyy
jälleen päälle sähkön palautuessa.
671978
16
VitaLight-TOIMINTO
• VitaLight-valon aktivointi. Paina
A-painiketta (useamman kerran),
kunnes D-symboli alkaa vilkkua.
Toiminto aktivoituu kolmen
sekunnin kuluttua ja D-symboli
syttyy palamaan. Samanaikaisesti
myös viimeiseksi valittu lämpötilaasetus syttyy palamaan. Kun
toiminto on aktivoituna, hedelmä- ja
vihanneslokeron LED-valo kytkeytyy
päälle.
• VitaLight-valon kytkeminen pois päältä: Paina A-painiketta (useamman
kerran), kunnes D-symboli alkaa vilkkua. Toiminto deaktivoidaan kolmen
sekunnin kuluttua. D-symboli ja LED-valo kytkeytyvät pois päältä.
• VitaLight on aktivoituna, laitteen lämpötilaa voidaan säätää ja tehokas
pakastustoiminto voidaan aktivoida ilman, että tällä on vaikutusta VitaLighttoimintoon.
• Sähkökatkon sattuessa VitaLight-toiminto on jälleen aktivoituna sähkön
palautuessa.
671978
VitaLight säilyttää ruoan tuoreuden ja sen sisältämät antioksidantit sekä
vitamiinit. Käytä toimintoa ainoastaan tarvittaessa, sillä se lisää sähkönkulutusta.
17
KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS
Jos lämpötila laitteen sisällä on
liian korkea, kuuluu hälytysääni
(katkonainen ääni) ja symboli E vilkkuu.
• Joka kerta, kun laite kytketään päälle
A-painikkeella, korkean lämpötilan
hälytyksessä on 24 tunnin viive. Jos
laite ei saavuta riittävän alhaista
lämpötilaa tämän ajan kuluessa, hälytys
aktivoituu.
Hälytyksen kytkeminen pois päältä:
• Kuittaa ja sammuta äänihälytys painamalla A-painiketta. Jos hälytystä ei
sammuteta, se kuuluu 30 minuutin välein noin 3 minuutin ajan.
• Kun painat A-painiketta yhden kerran, hälytys kuittaantuu ja kytkeytyy pois päältä.
Jos painat A-painiketta vielä kerran, se toimii jälleen asetuspainikkeena.
• Symboli E vilkkuu, kunnes laite on saavuttanut sopivan lämpötilan.
671978
18
AVOIMEN OVEN HÄLYTYS
Perinteiset laitteet:
Jos jääkaapin ovi on auki yli kaksi
minuuttia, laite antaa hälytyksen
äänimerkin muodossa (toistuva
äänimerkki). Jos äänimerkkiä ei kytketä
pois, se kytkeytyy automaattisesti
pois päältä 10 minuutin kuluttua.
Laite jatkaa toimintaansa kuin ovi olisi
suljettu.
Hälytyksen kytkeminen pois päältä: Sulje ovi kytkeäksesi hälytyksen pois
päältä.
i
Jos kytket hälytyksen pois päältä painamalla A-painiketta, hälytys
aktivoituu jälleen 4 minuutin kuluttua, jos ovi on edelleen auki.
NoFrost-laitteet:
Jos jääkaapin ovi on auki yli kaksi minuuttia tai jos pakastimen ovi on auki
yli yhden minuutin, laite antaa hälytyksen äänimerkin muodossa (toistuva
äänimerkki). Jos äänimerkkiä ei kytketä pois, se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 10 minuutin kuluttua. Laite jatkaa toimintaansa kuin ovi olisi suljettu.
Hälytyksen kytkeminen pois päältä: Sulje ovi kytkeäksesi hälytyksen pois päältä.
Jos kytket hälytyksen pois päältä painamalla A-painiketta, hälytys
aktivoituu jälleen 1 minuutin kuluttua, jos ovi on edelleen auki.
671978
i
19
LAITTEEN SISÄINEN VARUSTELU
(* VARUSTELU RIIPPUU MALLISTA)
HYLLY
• Tyhjiä hyllyjä voidaan siirtää
jääkaapin ohjaimissa halutulla tavalla,
ilman että hyllyjä on poistettava
jääkaapista.
Jos haluat siirtää hyllyn eri
korkeudelle/ohjaimeen, nosta sitä
edestä, pidä kiinni takaa ja siirrä
korkeammalle tai matalammalle. Jos
haluat poistaa hyllyn jääkaapista,
nosta sitä ensin edestä, pidä kiinni
takaa ja vedä ulos laitteesta.
Säilytä herkästi pilaantuvia
elintarvikkeita hyllyn takaosassa,
missä lämpötila on alhaisin.
METALLILANKAINEN PULLOTELINE*
• Joissakin malleissa on myös
metallilankainen pulloteline. Siinä on
mekanismi, joka estää sen vetämisen
vahingossa ulos. Se voidaan vetää
ulos vain, kun se on tyhjä. Vedä teline
pois nostamalla hieman sen etuosaa
ja vetämällä sen itseäsi kohti. Laita
pulloteline paikalleen siten, ettei
pullojen pituus estä oven
asianmukaista sulkemista.
Telineen maksimikuormitus on 9 kpl 0,75 litran pulloa tai 13 kilogramman
kokonaispaino – katso laitteen sisällä, oikealla puolella oleva tarra.
• Tölkkejä voidaan myös laittaa pullotelineeseen (pituussuuntaan tai poikittain).
671978
20
CrispZone – HEDELMÄ- JA VIHANNESLOKERO
KOSTEUDEN SÄÄDÖLLÄ
• Jääkaapin alaosassa oleva lokero on tarkoitettu hedelmien ja vihannesten
säilyttämiseen. Se tarjoaa kosteutta ja estää ruoan kuivumisen.
• Lokeron kosteutta säädellään automaattisesti, siellä olevan ruoan tyypistä ja
määrästä riippuen.
• Lokeron vetäminen ulos:
- Vedä lokeroa ulos niin pitkälle kuin
se tulee. Nosta sitten etuosaa, ja
vedä se kokonaan ulos.
JÄÄKAAPIN OVEN SISÄPUOLI
671978
Jääkaapin oveen asennetut hyllyt on tarkoitettu juuston, voin, munien, jugurtin
ja muiden pienten pakkausten, tuubien, purkkien jne. säilytykseen. Ovessa
alimpana on pullohylly.
21
SÄÄDETTÄVÄT OVIHYLLYT
Jääkaapin oven sisäpuolella on hyllyt,
jotka on tarkoitettu juuston, voin,
munien, jugurtin ja muiden pienten
pakkausten, tuubien, purkkien jne.
säilytykseen.
Kunkin ovihyllyn suurin sallittu
kuormitus on 5 kg.
MultiBox-SÄILYTYSLOKERO*
• MultiBox-lokero tarjoaa miellyttävän tavan säilyttää ruokaa, jolla voimakas tai
väkevä haju, esim. kypsytettyä tai sinihomejuustoa, makkaraa, sipulia, voita jne.
• Silikonikannessa on ilmatiivis tiiviste, joka estää ruokaa kuivumasta ja hajua
leviämästä ympäriinsä jääkaappiosastossa.
• Silikonikantta voidaan käyttää myös kananmuna- tai jääpala-astiana.
• Jos taipuisaa kantta käytetään kananmuna-astiana, laita se aivan oven
säilytyslaatikon alaosaan ja käytä MultiBox-astian avointa alaosaa pienissä
pakkauksissa olevan ruoan säilyttämiseen – pasteija, hillot, pienet putkilot jne.
671978
22
TUULETIN*
• Jääkaappiosaston tiivisteen alapuolella oleva tuuletin varmistaa lämpötilan
tasaisen jakautumisen ja vähentää höyryn tiivistymistä säilytystilan pinnoille
(kaste).
Se aktivoituu automaattisesti, kun on tarvetta tehokkaammalle tuuletukselle.
ILMAN IONISOIJA (IonAir)*
• Dynaamisella jäähdytystoiminnolla varustettu kehittynyt tuuletinjärjestelmä
jakaa ionisoidun ilman tasaisesti koko jääkaappiin pitäen samalla lämpötilan
tasaisena. Erityisillä negatiivisilla ioneilla rikastettu ilma jäljittelee luonnollista
mikroilmastoa, joka pitää ruoan pidempään tuoreena. Lisäksi kaikki ruoat
voidaan sijoittaa minne tahansa jääkaappiin, koska eri osien välillä ei ole
lämpötilaeroja.
• Ilman ionisoija kytketään päälle ja pois päältä tuulettimen koteloon sijoitetulla
katkaisijalla.
Ionisoijan kytkeminen päälle / pois päältä
Päälle = I
Pois päältä = O
Kun ionisoija on kytketty päälle, punainen piste tulee näkyviin kytkimeen.
AdaptTech
671978
Innovatiivinen anturiteknologia mahdollistaa laitteen toiminnan säätämisen
käyttäjän tapojen tai käyttäytymisen mukaisesti. Adaptiivinen, älykäs järjestelmä
valvoo, analysoi ja tallentaa päivittäin ja viikoittain laitteen käytön ja sovittaa
laitteen toiminnan havaittujen mallien mukaiseksi. Jos laite ennakoi lisääntynyttä
oven avaamista, laite laskee automaattisesti lämpötilaa ennen tällaisia aikoja
ruoan lämpenemisen ehkäisemiseksi ovea useammin avattaessa. Laite kykenee
myös ennakoimaan suurempien ruokamäärien lisäämisen jääkaappiin tai
pakastimeen ja vastaa siihen jäähdyttämällä tai pakastamalla tehokkaammin.
23
SUOSITELTU
ELINTARVIKKEIDEN SIJOITTELU
LAITTEESSA
Jääkaappiosan osastot:
- Yläosa: säilykepurkit, leipä, viini, leivonnaiset jne.
- Keskiosa: maitotuotteet, valmisateriat, jälkiruoat, virvoitusjuomat, olut,
kypsennetty ruoka jne.
- FreshZone-lokero: - liha, lihatuotteet, herkut
- Hedelmä- ja vihanneslokero: tuoreet hedelmät, vihannekset, salaatit,
juurekset, perunat, sipulit, valkosipuli, tomaatit, hapankaali, nauriit jne.
Jääkaapin oven osastot:
- ylempi/keskimmäinen ovihylly:
kananmunat, voi, juusto jne.
- alemmat ovihyllyt: juomat, tölkit,
pullot.
i
Älä säilytä jääkaapissa hedelmiä
(banaanit, ananas, papaija,
sitrushedelmät) ja vihanneksia
(kesäkurpitsa, munakoiso, kurkku,
paprika, tomaatit ja perunat), jotka
ovat herkkiä kylmyydelle.
PIZZA
Pakastimen osastot:
- pakastus, pakasteiden säilytys (katso luku Pakastus ja pakasteiden säilytys).
i
671978
24
Älä säilytä seuraavia elintarvikkeita pakastimessa: lehtisalaatti,
kananmunat, omenat, päärynät, greipit, persikat, jugurtti, piimä, hapankerma
ja majoneesi.
RUOAN SÄILYTYS
JÄÄKAAPISSA
TÄRKEITÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN LIITTYVIÄ
VAROITUKSIA
Huomioi ruokien säilymisajat, jotka on ilmoitettu
pakkauksessa.
Jääkaapissa säilytettävät ruoat tulee pitää suljetuissa
astioissa tai sopivissa pakkauksissa, jotta niistä ei vapaudu tai
niihin ei tartu hajuja eikä kosteutta.
Älä säilytä syttyviä, tulenarkoja tai räjähdysherkkiä aineita
jääkaapissa.
Korkeita alkoholimääriä sisältävät pullot tulee sulkea tiiviisti
ja säilyttää pystyasennossa.
Jotkut orgaaniset liuokset, sitruunan- ja appelsiinikuoren,
voihapon tms. eteeriset öljyt voivat vahingoittaa
muovipintoja pitkäaikaisen kosketuksen yhteydessä,
mikä voi aiheuttaa materiaalien vaurioita ja ennenaikaista
vanhenemista.
Epämiellyttävät hajut ovat merkki laitteen puutteellisesta
puhtaanpidosta tai pilaantuneista ruoista (katso kappale
Laitteen puhdistus).
Jos poistut kotoa pidemmäksi aikaa, poista pilaantuvat ruoat
jääkaapista.
671978
i
Laitteen oikea käyttö, ruokien asianmukainen pakkaaminen,
oikean lämpötilan säilyttäminen sekä ruoan hygieenisten
vaatimusten noudattaminen vaikuttavat ratkaisevasti
säilytettävän ruoan laatuun.
25
ELINTARVIKKEIDEN PILAANTUMISEN VÄLTTÄMINEN
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen ehkäisemiseksi:
• Jos jääkaapin ovea pidetään auki pidempiä aikoja, sen sisätilan lämpötila voi
nousta merkittävästi.
• Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja
tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.
• Säilytä raakaa lihaa ja kalaa soveltuvissa astioissa jääkaapissa siten, että ne
eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa, eikä niistä voi tippua
nestettä muiden elintarvikkeiden päälle.
• Jos jääkaappi on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke se pois päältä, sulata,
puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan
hometta.
671978
26
ELINTARVIKETYYPPI
Optimaalinen
säilytyslämpötila
(°C)
Optimaalinen
kosteustaso (%)
Arvioitu
säilymisaika
Porsaanliha
-1–4
95
3 päivää
Naudanliha
0–4
95
enint. 3 viikkoa
Lammas
0–4
95
14 päivää
Broileri
0–4
95
3 päivää
Kala
0–4
95
3–10 päivää
Nilviäiset
0–4
95
2 päivää
Vakuumikypsennetty naudanliha
1,5
95
16 viikkoa
Maitotuotteet
(jugurtti,
hapankerma, voi,
pehmeä juusto,
sulatejuustot jne.)
2–4
95
7–10 päivää
Punajuuri
0
95
3–5 kuukautta
Parsakaali
0
95-100
10–14 päivää
Kaali, tuore
0
98-100
3–6 viikkoa
Porkkanat, kypsät
0
98-100
4–5 kuukautta
Lehtisalaatti, talvi
0
95-100
2–3 viikkoa
Valkosipuli
0
65-70
6–7 kuukautta
Kyssäkaali
0
98-100
2–3 kuukautta
Ruusukaali
0
90-95
3–5 viikkoa
Keräkaali
0
95-100
2–3 kuukautta
Kaali, myöhäiset
lajikkeet
0
98-100
3–4 kuukautta
Porkkana
0
95-100
2 viikkoa
Kukkakaali
0
95-98
2–4 viikkoa
Selleri, normaali
0
98-100
2–3 kuukautta
Lehtimangoldi
0
95-100
10–14 päivää
Sikuri
0
95-100
2–4 viikkoa
Maissi, makea
0
95-98
5–8 päivää
671978
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS
27
ELINTARVIKETYYPPI
Optimaalinen
säilytyslämpötila
(°C)
Optimaalinen
kosteustaso (%)
Arvioitu
säilymisaika
Purjosipulit
0
95-100
2–3 kuukautta
Sienet
0
95
3–4 päivää
Persilja
0
95-100
2–3 päivää
Palsternakka
0
98-100
4–6 kuukautta
Retiisi, talvi
0
95-100
2–4 kuukautta
Piparjuuri
0
98-100
10–12 kuukautta
Kukkakaali
0–2
90-95
2–4 viikkoa
Sipuli
0–2
65-70
6–7 kuukautta
Parsa
0–2
95-100
2–3 viikkoa
Päärynät, vihreät
0–2
95-98
1–2 viikkoa
Vihannekset,
pilkotut
0–2
90-95
enint. 5 päivää
Ruusukaali
0–2
90-95
1–2 viikkoa
Karviaismarjat
0–2
90-95
3–4 viikkoa
Kurkku
4–10
95
10–14 päivää
Peruna
7–10
90-95
enint. 9 kuukautta
Avokado,
epäkypsä
7–10
85-95
enint. 6 viikkoa
Paprika
7–10
90-95
2–3 viikkoa
Tomaatit
10–12
85-90
4–7 päivää
< 15
40-50
6–10 kuukautta
Päärynät
-3
90-95
2–7 kuukautta
Aprikoosit
-1
90-95
1–3 viikkoa
Mansikat
0
90-95
3–7 päivää
Vadelmat
0–2
90-95
2–3 päivää
Viinimarjat
0–2
90-95
1–4 viikkoa
Mustikat
0–2
90-95
14 päivää
Kirsikat
0–2
90-95
2–3 viikkoa
Greipit
0–2
85
2–8 viikkoa
Kiwi, kypsä
0–2
90-95
1–3 kuukautta
Persikat
0–2
90-95
2–4 viikkoa
Pavut, idut
671978
28
Optimaalinen
säilytyslämpötila
(°C)
Optimaalinen
kosteustaso (%)
Arvioitu
säilymisaika
Kirsikat
0–2
90-95
2–3 viikkoa
Kiwi, epäkypsä
0–2
90-95
2–6 kuukautta
Nektariinit
0–2
90-95
1–3 viikkoa
Appelsiinit
0–2
90-95
2–4 viikkoa
Persimon
0–2
90-95
2–3 kuukautta
Luumut
0–2
90-95
2–5 viikkoa
Hedelmät,
paloitellut
0–2
90-95
enintään 10 päivää
Omenat
0–4
90-95
1–12 kuukautta
Melonit
4
90-95
15 päivää
4–7
90-95
2–4 viikkoa
Appelsiinit
Mandariinit
5–8
90-95
2–4 viikkoa
Mango
10–13
85-95
2–3 viikkoa
Melonit
10–13
85-95
1–2 viikkoa
Ananas
10–13
85-95
2–4 viikkoa
Sitruunat
11–13
90-95
2–3 viikkoa
Vesimeloni
12–15
85-95
1–3 viikkoa
Banaanit, kypsät
13–16
85-95
3 päivää
Greippi
13–16
90-95
1–3 viikkoa
671978
ELINTARVIKETYYPPI
29
RUOAN SÄILYTYS FreshZoneLAATIKOSSA
(Vain joissakin malleissa.)
FreshZone-lokerossa elintarvikkeet säilyvät pidempään tuoreina kuin
perinteisessä jääkaapissa, samalla kun niiden maku ja ravinteet säilyvät
paremmin.
Se hidastaa pilaantumista ja massan häviämistä; tästä syystä hedelmät ja
vihannekset säilyvät kauemmin tuoreina ja luonnollisina. Laatikko on pidettävä
täysin suljettuna parhaan tehon takaamiseksi.
• Varmista elintarvikkeita ostaessasi, että ne ovat tuoreita, sillä tämä määrää
elintarvikkeiden laadun ja sen, kuinka kauan ne säilyvät jääkaapissa.
• Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa, jotta niistä
ei vapaudu tai niihin ei tartu hajuja.
• Ota elintarvikkeet laatikosta 30–60 minuuttia ennen käyttöä mahdollistaaksesi
aromin ja maun kehittymisen huoneenlämmössä.
• Alhaisille lämpötiloille herkkiä elintarvikkeita ei voi säilyttää FreshZonelaatikossa, tällaisia ovat mm. seuraavat: ananas, avokado, banaani, oliivit,
perunat, munakoiso, kurkku, pavut, paprikat, melonit, vesimelonit, kurpitsa,
kesäkurpitsa jne.
• Laatikon poistaminen:
- Vedä laatikkoa, kunnes se estyy.
- Nosta sitä etuosasta ja vedä se
kokonaan ulos.
671978
30
RUOAN SÄILYTYS ZeroZoneLAATIKOSSA
(Vain joissakin malleissa.)
ZeroZone-lokerossa voidaan säilyttää lukuisia erilaisia tuoreita elintarvikkeita jopa
kolme kertaa pidempään kuin perinteisessä jääkaapissa. Elintarvikkeet säilyvät
kauemmin tuoreina, säilyttäen makunsa ja ravintoaineensa. Lokeron lämpötila riippuu
jääkaappiosaston lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, siitä, kuinka usein jääkaapin
ovea avataan sekä jääkaapissa olevan ruoan määrästä.
Jos ZeroZone-laatikon lämpötilaksi
halutaan noin 0 °C, suosittelemme
asettamaan jääkaapin lämpötilaksi
alle 4 °C. ZeroZone-laatikon lämpötila
saattaa laskea alle 0 °C:seen, siirrä
tästä syystä herkästi jäätyvät
elintarvikkeet jääkaapin yläosaan.
~ 0 °C
671978
Laatikko on pidettävä täysin suljettuna parhaan tehon takaamiseksi.
• Varmista elintarvikkeita ostaessasi, että ne ovat tuoreita, sillä tämä määrää
elintarvikkeiden laadun ja sen, kuinka kauan ne säilyvät jääkaapissa.
• Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa, jotta niistä
ei vapaudu tai niihin ei tartu hajuja.
• Ota elintarvikkeet laatikosta 30–60 minuuttia ennen käyttöä mahdollistaaksesi
aromin ja maun kehittymisen huoneenlämmössä.
• Alhaisille lämpötiloille herkkiä elintarvikkeita ei voi säilyttää ZeroZone-laatikossa,
tällaisia ovat mm. seuraavat: ananas, avokado, banaani, oliivit, perunat,
munakoiso, kurkku, pavut, paprikat, melonit, vesimeloni, kesäkurpitsa jne.
31
• Vetolaatikon poistaminen:
- Vedä laatikkoa, kunnes se ei tule
enää ulospäin.
- Nosta laatikon etuosaa ja vedä se
kokonaan ulos.
671978
32
LIKIMÄÄRÄINEN SÄILYTYSAIKA ZEROZONE-LAATIKOSSA
Ruoan tyyppi
Aika
Makkarat, leikkeleet, naudanliha, sianliha, riistaliha,
enintään 7 päivää
Siipikarja
enintään 5 päivää
Kala
enintään 4 päivää
Äyriäiset
enintään 3 päivää
Vihannekset:
kaali, valkosipuli, porkkanat
enintään 180 päivää
selleri, yrtit
enintään 30 päivää
salaatti, kukkakaali, sikuri, raparperi
enintään 21 päivää
parsakaali, parsa, lehtikaali, kiinankaali, kyssäkaali, retiisi
enintään 14 päivää
sipuli, sienet, pinaatti, herneet
enintään 7 päivää
Hedelmät:
omenat
enintään 180 päivää
päärynät, kiivihedelmät
enintään 120 päivää
viinirypäleet, kvittenit
enintään 90 päivää
persikat
enintään 30 päivää
punaherukka, karviaiset, luumut
enintään 21 päivää
aprikoosit, mustikat, kirsikat
enintään 14 päivää
vadelmat, mansikat
enintään 3-5 päivää
Muut:
maito
enintään 7 päivää
voi
enintään 30 päivää
juusto
enintään 30 päivää
671978
* Riippuu ruoan laadusta ja tuoreudesta
33
PAKASTEIDEN PAKASTAMINEN
JA SÄILYTTÄMINEN
PAKASTAMINEN
i
Maksimimäärä tuoretta ruokaa, jonka laitteeseen saa
laittaa kerralla, on määritetty laitteen arvokilvessä.
Jos pakastettavan ruoan määrä ylittää ilmoitetun
määrän, pakastuksen laadusta tulee huonompi; lisäksi jo
pakastetun ruoan laatu heikkenee.
• Saadaksesi pakastimen koko pakastustilan käyttöösi poista kaikki laatikot. Aseta
ruoka suoraan hyllyille ja pakastimen pohjalle. Jätä alalaatikko laitteeseen NoFrostlaitteissa, joiden energialuokka on A+++.
• Aktivoi tehopakastustoiminto 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden
pakastusta:
- Paina A-painiketta, kunnes symboli C syttyy.
Jaa ruoka tämän jälkeen tasaisesti kahteen pakastukseen tarkoitettuun lokeroon.
Varmista, että tuoreet elintarvikkeet eivät joudu kosketuksiin jo pakastettujen
elintarvikkeiden kanssa.
• Pienempiä ruokamääriä (1-2 kg) pakastettaessa tehopakastustoimintoa ei tarvitse
ottaa käyttöön.
• 24 tunnin kuluttua ruoka voidaan siirtää pakastimen muihin osiin ja
pakastusprosessi voidaan tarvittaessa toistaa.
671978
34
TÄRKEITÄ PAKASTAMISEEN LIITTYVIÄ
VAROITUKSIA
i
Laita pakastimeen ainoastaan ruokaa, joka soveltuu
pakastettavaksi.
Käytä aina laadukasta ja tuoretta ruokaa.
Valitse mahdollisimman sopiva pakkaus ruoalle ja käytä
pakkausta oikein.
Varmista, että pakkaus on ilma- ja vesitiivis, niin että ruoka ei
pääsee kuivumaan ja menettämään vitamiinejaan.
Merkitse ruoan tyyppi, määrä ja pakastuspäivä pakkaukseen.
On tärkeää, että ruoka pakastetaan nopeasti. Suosittelemme
tästä syystä käyttämään pienempiä pakkauksia. Jäähdytä
ruoka ennen pakastamista.
TEOLLISTEN PAKASTEIDEN SÄILYTYS
671978
• Noudata valmistajan ohjeita säilyttäessäsi ja käyttäessäsi pakasteita. Lämpötila
ja parasta ennen -päiväys on ilmoitettu pakkauksessa.
• Valitse vain vioittumattomassa pakkauksessa olevaa ruokaa, joka on ollut -18 °C:n
tai alemmassa pakastelämpötilassa.
• Älä osta huurteen peitossa olevaa ruokaa, koska se on merkki siitä, että ruoka
on sulanut osittain useita kertoja ja sen laatu on heikentynyt.
• Suojaa ruoka sulamiselta kuljetuksen aikana. Jos lämpötila nousee, säilytysaika
lyhenee ja laatu heikkenee.
35
PAKASTETUN RUOAN SÄILYTYSAIKA
SUOSITELTU SÄILYTYSAIKA PAKASTIMESSA
Ruoan tyyppi
Hedelmät, naudanliha
Vihannekset, vasikanliha, linnunliha
Riista
Porsaanliha
Jauheliha, lihasuikaleet
Leipä, pasteijat, valmiit ateriat, rasvaton
kala
Sisäelimet
Savustettu makkara, rasvainen kala
Aika
10 - 12 kuukautta
8 - 10 kuukautta
6 - 8 kuukautta
4 - 6 kuukautta
4 kuukautta
3 kuukautta
2 kuukautta
1 kuukausi
PAKASTETUN RUOAN SULATTAMINEN
Ruoan pakastaminen ei tapa mikro-organismeja. Kun ruoka sulaa, bakteerit
aktivoituvat uudelleen ja ruoka pilaantuu nopeasti. Käytä osittain tai täysin
sulanut ruoka mahdollisimman pian.
Osittainen sulaminen heikentää ruoan, etenkin hedelmien, vihannesten ja
einesruokien, ravintoarvoa.
671978
36
LAITTEEN SULATUS
JÄÄKAAPIN AUTOMAATTINEN SULATUS
Jääkaappia ei tarvitse sulattaa, koska sen sisällä takaseinässä oleva jää
sulatetaan automaattisesti.
Jos jäätä on kertynyt, se sulaa kompressoriyksikön ollessa pois päältä. Pisarat
putoavat jääkaapin takaseinän aukosta kompressorin päällä olevaan astiaan,
josta ne haihtuvat.
Varmista, että ruoka tai muut esineet eivät milloinkaan tuki jääkaapin takaseinän
aukkoa.
Jos jääkaapin sisälle takaseinään muodostuu paksu kerros jäätä (3-5 mm),
sammuta laite ja sulata se käsin.
PERINTEISEN PAKASTIMEN SULATUS
• Sulata pakastin silloin, kun pakastimen pintoihin on muodostunut noin
3–5 millimetriä paksu huurre- tai jääkerros.
• Käynnistä tehopakastustoiminto 24 tuntia ennen sulatusta jäähdyttääksesi
ruokaa lisää (katso kohta Pakastaminen).
671978
Tämän jälkeen ota ruoat pakastimesta ja suojaa ne sulamiselta.
• Sammuta laite (katso kappale Laitteen kytkeminen päälle/pois) ja irrota
virtajohto pistorasiasta.
• Älä käytä veistä tai muuta terävää esinettä jään poistamiseen, koska siten
saatat vahingoittaa jäähdytysjärjestelmää.
• Älä käytä veistä tai muuta terävää esinettä jään poistamiseen, koska siten
saatat vahingoittaa jäähdytysjärjestelmän putkea.
• Voit nopeuttaa sulatusprosessia asettamalla lasihyllylle kuumaa vettä
sisältävän astian.
• Puhdista ja kuivaa laite sisältä (katso Laitteen puhdistus).
37
NO FROST -PAKASTIMEN SULATUS
• NO FROST -pakastin sulaa automaattisesti. Seinille mahdollisesti ajoittain
ilmestyvä huurre katoaa automaattisesti.
• Jään tai huurteen muodostuminen pakastelokeroon voi olla seurausta laitteen
epäasianmukaisesta käytöstä (ovea avattu liian usein / liian pitkäksi aikaa,
ovea ei ole suljettu asianmukaisesti jne.). Irrota tällaisessa tapauksessa laitteen
pistoke pistorasiasta, ota ruoat pakastimesta ja suojaa ne sulamiselta. Puhdista
ja kuivaa pakastimen sisäosa. Kytke laite päälle ja valitse haluttu asetus ennen
kuin laitat pakastetut ruoat takaisin pakastimeen.
671978
38
LAITTEEN PUHDISTUS
!
Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta – sammuta laite (katso
kappale Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä) ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
• Käytä kaikkien pintojen puhdistamiseen pehmeää liinaa. Puhdistusaineet,
jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja tai liuottimia, eivät sovellu
puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.
Puhdista laitteen ulkopuoli vedellä tai miedolla saippuavedellä.
Lakkapintainen tai alumiinipinta tulee puhdistaa haalealla vedellä, johon on
lisätty mietoa puhdistusainetta. Puhdistusaineet, joiden alkoholipitoisuus on
alhainen, ovat sallittuja (esim. ikkunanpesuaineet). Älä käytä alkoholia sisältäviä
puhdistusaineita muovimateriaalien puhdistukseen.
Laitteen sisäosat voidaan puhdistaa haalealla vedellä, johon voidaan lisätä
hieman etikkaa.
• Älä pese laitteen sisällä olevia osia astianpesukoneessa, koska ne
saattavat vaurioitua.
• Kouru ja aukko sulaneesta
huurrekerroksesta syntyneen veden
poistamiseksi sijaitsevat jääkaapin
sisäosia jäähdyttävän
jäähdytyspaneelin alapuolella. Kouru
ja aukko eivät saa tukkeutua. Tarkista
ne säännöllisesti ja puhdista tarpeen
mukaan (esim. muovipillillä).
• 3-5 mm paksu huurteen tai jään
kerääntymä lisää virrankulutusta.
Siksi se tulee poistaa säännöllisesti
(ei koske NO FROST -pakastimia).
Älä käytä teräviä esineitä, liuottimia
tai suihkeita.
• Takaseinään (ulkopuolelle) asennettu
lauhdutinyksikkö on pidettävä aina
puhtaana, vapaana pölystä tai keittiön
käryistä kertyneistä jäämistä. Puhdista
pöly ajoittain käyttäen pehmeää eimetallista harjaa tai pölynimuria.
671978
• Kytke laite puhdistuksen jälkeen
takaisin päälle ja laita elintarvikkeet
sisään.
39
KOSTEUSSUODATTIMEN PUHDISTUS
Kosteussuodatin sijaitsee hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn
alaosassa.
Suodattimen vaihtaminen:
1. Irrota ensiksi FreshZone aiemmin
kuvattua menettelyä käyttäen
(mikäli laitemallissasi on FreshZonelaatikko).
2. Vedä hylly tämän jälkeen ulos. Nosta
hyllyä ensin mahdollisimman ylös
edestä. Vedä se sen jälkeen ulos
laitteen takaosassa sijaitsevista
urista, joihin hylly on asennettu.
2
1
3. Käännä hylly tämän jälkeen
varovasti ympäri, niin että alapuoli
on ylöspäin, ja aseta se tasaiselle
pinnalle.
4. Irrota suodatin: nosta kielekettä, ks.
nuoli 1. Liu’uta suodatin sen jälkeen
nuolen 2 osoittamaan suuntaan.
1
2
5. Pese suodatin vedessä ja kuivaa
huolellisesti. Jos suodattimessa
on pinttyneitä tahroja, puhdista
ne miedolla puhdistusaineella ja
pehmeällä liinalla. Huuhtele pesuaine
huolellisesti pois vedellä.
2
klick
1
1
2
671978
40
6. Asenna suodatin takaisin paikalleen:
liu’uta sitä nuolen 1 osoittamaan
suuntaan, kunnes kuulet
napsahduksen. Se osoittaa, että
suodatin on tiukasti paikallaan.
7. Käännä hylly ympäri ja aseta se
paikalleen. Varmista, että se menee
laitteen takaseinän uriin (nuoli 1). Aseta
se tämän jälkeen huolellisesti takaisin
hedelmä- ja vihanneslokeron päälle, ks.
nuoli 2.
VIANETSINTÄ
Ongelma:
Syy tai korjaus:
Laite on kytketty
verkkovirtaan, mutta se
ei toimi.
• Varmista, että pistorasiassa on virtaa, ja että laite
on kytketty päälle.
Jäähdytysjärjestelmä
on käynnissä jatkuvasti
pitkiä aikoja:
• Liian korkea ympäristön lämpötila.
• Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään
auki.
• Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia
epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi,
vahingoittunut tiiviste jne.).
• Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla
sisään.
• Anturi jääkaapissa (A) on tukkeutunut ruoasta.
Varmista, että ilma pääsee kiertämään anturin
ympärillä (vain joissakin malleissa).
• Riittämätön kompressorin ja lauhdutinyksikön
jäähdytys. Tarkasta riittävä ilmankierto laitteen
takana ja puhdista lauhdutinyksikkö.
A
• Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään
auki.
• Jääkaappiin on laitettu lämmintä ruokaa.
• Ruoka tai pakkaukset ovat kosketuksissa
takaseinään jääkaapin sisällä.
• Oven tiiviste on huono.
• Jos tiiviste on likainen tai vahingoittunut, puhdista
tai vaihda se.
Jään tai huurteen
muodostuminen
pakastimeen saattaa
olla seurausta
seuraavista syistä:
• Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään
auki.
• Luukku ei ole kunnolla kiinni.
• Oven tiiviste on huono.
• Jos tiiviste on likainen tai vahingoittunut, puhdista
tai vaihda se.
Tiivistynyttä höyryä
(pisaroita) hyllyllä
vetolaatikoiden päällä:
• Kyseessä on ohimenevä ilmiö, jolta ei voida
kokonaan välttyä aikoina, joina ympäristön
lämpötila ja ilmankosteus ovat korkeat. Se
lievenee lämpötilan ja ilmankosteuden laskiessa.
Suosittelemme puhdistamaan laatikot useammin ja
pyyhkimään pisarat pois silloin tällöin.
• Avaa kosteuden liukusäädin.
• Laita ruoat pusseihin tai muihin tiiviisiin
pakkauksiin.
671978
Jään liiallinen
syntyminen jääkaapin
sisäosan takaseinään
saattaa aiheutua
seuraavista:
41
Ongelma:
Syy tai korjaus:
Vettä tippuu/vuotaa
jääkaapista:
• Tukkeutunut vedenpoistoaukko tai vettä tihkuu
vesikourun ohi.
• Puhdista tukkeutunut aukko käyttäen esim.
muovipilliä.
• Jos laitteeseen muodostuu paksu jääkerros, sulata
laite käsin (katso Laitteen sulatus).
Merkkivalo E vilkkuu:
• Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään
auki.
• Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia
epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi,
vahingoittunut tiiviste jne.).
• Pitkittynyt sähkökatko.
• Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla
sisään.
Ovi on vaikeaa avata:
• Jos yrität avata pakastimen oven heti sen jälkeen,
kun olet sulkenut sen, se voi olla vaikeaa. Kun avaat
oven, laitteesta poistuu hieman kylmää ilmaa, joka
korvautuu lämpimällä ympäristön ilmalla. Kun tämä
ilma jäähtyy, syntyy negatiivinen paine, joka johtaa
ongelmiin, kun yrität avata kannen. Muutaman
minuutin kuluttua tilanne normalisoituu ja kansi
voidaan avata jälleen helposti.
LED-valo ei toimi:
• Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon.
• Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa
vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!
Jos edellä mainitut ohjeet eivät ratkaise ongelmaasi, soita lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja kerro laitteen tyyppi, malli ja sarjanumero, jotka löytyvät
laitteen sisällä olevasta arvokilvestä tai tarrasta.
671978
42
LAITTEEN MELUTIEDOT
Jääkaappi-pakastimissa jäähdytys saadaan aikaan jäähdytysjärjestelmällä, joka
sisältää myös kompressorin (ja joissain laitteissa tuulettimen), joka aiheuttaa
jonkin verran melua. Melutaso riippuu asennuksesta, oikeasta käytöstä ja laitteen
iästä.
• Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kompressorin toiminta tai virtaavan
nesteen ääni voi olla jonkin verran äänekkäämpää. Tämä ei ole merkki
toimintahäiriöstä, eikä se vaikuta laitteen käyttöikään. Aikanaan laitteen
toiminta ja tämä melu hiljenevät.
• Joskus laitteen käytön aikana voi ilmetä epätavallista tai kovaäänistä melua,
tämä johtuu useimmiten vääränlaisesta asennuksesta.
- Laitteen täytyy seistä tasaisesti ja vakaasti kiinteällä pohjalla.
- Laite ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin.
- Varmista, että laitteen sisäosat ovat tiukasti paikoillaan ja että melu ei johdu
kolisevista tölkeistä, pulloista tai muista vierekkäin asetelluista astioista.
• Laite saattaa toisinaan pitää kovempaa ääntä jäähdytysjärjestelmän ollessa
voimakkaammin kuormitettuna, kun esim. ovea avataan usein tai pidemmäksi
aikaa, pakastimeen laitetaan suuri määrä uutta ruokaa tai aktivoitaessa
tehokkaita pakastus- tai jäähdytystoimintoja.
671978
PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN, JOTKA EIVÄT VAIKUTA LAITTEEN
TOIMINNALLISUUTEEN.
43
COMBI BI540 ADV
fi (06-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement