Gorenje EITP9575WPD Induktioliesi Kasutusjuhend

Gorenje EITP9575WPD Induktioliesi Kasutusjuhend
FI
YKSITYISKOHTAISET
OHJEET ERILLISEN
INDUKTIOKEITTOTASON
KÄYTTÖÄ VARTEN
gorenje
EITP6575WPD
EITP6575XPD
EITP9575WPD
www.gorenje.com
Kiitämme sinua luottamuksestasi ja siitä,
että ostit laitteemme.
Tämä yksityiskohtainen ohje on suunniteltu
helpottamaan tuotteen käyttöä. Sen
tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan
uuteen
laitteeseesi
mahdollisimman
nopeasti.
Varmista, että ostamassasi laitteessa ei ole
vaurioita.
Jos
havaitset
siinä
kuljetusvaurioita, ota yhteys jälleenmyyjäsi
tai paikalliseen myymälään, josta laite
toimitettiin.
Käyttöohjeet
löytyvät
verkkosivustoltamme:
myös
http://www.gorenje.com
GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com
Tärkeitä tietoja
Vihje, huomautus
FI
1
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄÄSTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.
8 vuotta täyttäneet tai tätä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet,
tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä, saavat käyttää
laitetta ainoastaan, jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa
käytössä, ja jos he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna
lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai
huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.
VAROITUS: Laite ja jotkut sen osat, joihin pääsee käsiksi,
kuumenevat voimakkaasti käytön aikana. Varo koskettamasta
laitteen kuumeneviin osiin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
VAROITUS: Laitteen käsiksi päästävät osat voivat kuumentua käytön
aikana. Pienet lapset on pidettävä loitolla uunista.
VAROITUS: Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä keittopinnoilla.
VAROITUS: Valvomaton ruoanlaitto liedellä rasvan tai öljyn kanssa
voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon. Älä MILLOINKAAN yritä
sammuttaa tulipaloa vedellä, vaan sammuta laite ja peitä liekki sitten
kannella tai sammutuspeitteellä.
Käytä vain tälle uunille suositeltavaa paistomittaria.
HUOMIO: Kypsennysprosessia ja lyhytaikaista kypsennysprosessia
on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Jos pinnassa on säröjä, sammuta laite välttääksesi
mahdollisen sähköiskun.
FI
2
HUOMIO: kaatuminen mahdollista.
VAROITUS: Laitteen kaatumisen estämiseksi
on
asennettava
kulmatuki.
Perehdy
asennusohjeisiin.
VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi varmista ennen
lampun vaihtamista, että laite on irrotettu verkkovirrasta.
Älä jätä induktiokeittoalueelle esineitä, kuten veitsiä, haarukoita,
lusikoita tai kansia, sillä niistä voi tulla hyvin kuumia.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen
välttämiseksi.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia
uuninluukun lasin / keittotason kääntyvän kannen lasin
puhdistukseen, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa ja rikkoa lasin.
Älä puhdista laitetta höyry- tai korkeapainepuhdistimilla, sillä ne
voivat aiheuttaa sähköiskun.
Käytön jälkeen sammuta
astiantunnistimeen.
liesielementti
säätimestä,
äläkä
luota
Laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisilla ajastimilla tai erillisellä
kauko-ohjausjärjestelmällä.
FI
3
VAROITUS: Käytä ainoastaan lieden valmistajan suunnittelemia
keittotasosuojuksia tai sellaisia, joiden valmistaja on ilmoittanut
käyttöohjeissa olevan soveltuvia tai laitteeseen sisältyviä suojuksia.
Epäasianmukaisten suojusten käyttämisestä voi olla seurauksena
onnettomuuksia.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen
valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön
toimesta vaarojen välttämiseksi.
HUOMIO: Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon. Sitä ei saa
käyttää muihin tarkoituksiin, kuten huoneen lämmitykseen.
Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi suoraan lattialle ilman tukia tai
sokkelia.
Älä asenna laitetta voimakkaiden lämpölähteiden lähelle, kuten
kiinteällä polttoaineella toimivat uunit, koska niiden lähellä vallitsevat
korkeat lämpötilat saattavat vaurioittaa laitetta.
Sähköliitännät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai
alan ammattilainen! Kiinnikkeet (liitäntäkaapelien sijaan) on
suojattava kiinnikesuojuksilla (katso lisävarusteet). Laitteen
omavaltainen tai epäammattimainen korjaus voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen vaaran tai vahingoittaa tuotetta.
Jos laitteen lähellä sijaitsevien muiden laitteiden virtajohdot jäävät
uunin luukun väliin, ne voivat vahingoittua, mikä voi puolestaan
aiheuttaa oikosulun. Pidä siis muiden laitteiden virtajohdot turvallisen
matkan päässä.
Älä vuoraa uunin seiniä alumiinifoliolla äläkä aseta uunipannuja tai
muita keittoastioita uunin pohjalle. Alumiinifolio estää ilmaa
kiertämästä uunissa, ja häiritsee siten paistamista sekä vahingoittaa
emalipintaa.
FI
4
Uunin luukku tulee hyvin kuumaksi käytön aikana. Uuneihin on
asennettu lisäsuojaksi neljäs lasi, joka alentaa luukun ulkopinnan
lämpötilaa.
Uuninluukun saranat voivat vaurioitua, jos niitä kuormitetaan liikaa.
Älä aseta painavia pannuja auki olevan luukun päälle. Älä myöskään
nojaa sitä vasten, kun puhdistat uunin sisäosaa. Älä milloinkaan
nouse seisomaan avoimen uuninluukun päälle, äläkä anna lasten
istua sen päällä.
Varmista, että tuuletusaukot eivät milloinkaan ole peitettyinä tai
tukittuina.
HUOMAA! Laite on varustettu lasisella tai lasikeraamisella
keittopinnalla. Jos keittopinta rikkoontuu:
− Kytke kaikki sähköiset lämpöelementit pois päältä ja erota laite
verkkovirrasta.
− Älä kosketa laitteen pintaa.
− Älä käytä laitetta.
Käytä laitteen liitäntäjohtona halkaisijaltaan 5x1,5 mm 2 kokoista
johtoa, tyyppi H05VV-F5G1,5 tai parempi. Johto on asennettava
huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.
Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen asiaankuuluvia määräyksiä
noudattaen.
Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen, jossa on asiaankuuluva
erotusjärjestelmä.
Kiinteän
johdotuksen
on
vastattava
johdotusmääräyksiä.
Uunin turvallinen käyttö pyrolyysipuhdistuksen aikana
Ennen automaattisen puhdistusohjelman aktivointia poista uunista
mahdolliset ruoan roiskeet ja kaikki irrotettavat osat; poista uunista
ritilä, varrasgrillaussarja, lasiset paistopellit, lihan lämpömittari ja
kaikki muut astiat, jotka eivät kuulu uunin varustukseen.
FI
5
Uuni tulee automaattisen puhdistusprosessin aikana erittäin
kuumaksi ulkopuoleltakin. Palovammojen vaara! Pidä lapset loitolla
uunista.
Pyrolyysipuhdistukseen kuuluu erittäin korkeita lämpötiloja, joista voi
olla seurauksena savun ja käryn vapautuminen ruoan jäämistä.
Suosittelemme varmistamaan hyvän tuuletuksen keittiössä
pyrolyysipuhdistuksen aikana. Pienet eläimet tai lemmikkieläimet
reagoivat hyvin herkästi uunien pyrolyysipuhdistuksen aikana
vapautuvaan käryyn. Suosittelemme viemään ne pois keittiöstä
pyrolyysipuhdistuksen ajaksi ja tuulettamaan keittiön hyvin
puhdistuksen jälkeen.
Lue ennen automaattisen puhdistusprosessin käynnistystä
huolellisesti ohjeet toiminnon oikeaa ja turvallista käyttöä kuvaavasta
kappaleesta. Puhdistus ja huolto, ja noudata niitä.
Älä aseta mitään suoraan uunin syvennyksen pohjalle.
Ruoanpalat, rasva tai paistoliemi voivat
automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aikana.
syttyä
palamaan
Tulipalon vaara! Poista suuremmat ruoanjätteet ja muut
epäpuhtaudet aina uunista ennen automaattista puhdistusprosessia.
Älä yritä avata uunin luukkua automaattisen pyrolyysipuhdistuksen
ollessa käynnissä.
Varmista, että epäpuhtauksia ei pääse luukun ohjaimen
lukitusaukkoon, mikä voisi estää uunin luukun automaattisen
lukittumisen automaattisen puhdistusprosessin aikana.
Jos pyrolyysipuhdistuksen aikana sattuu sähkökatko, ohjelma
keskeytyy kahden minuutin kuluttua ja uunin luukku pysyy lukittuna.
Uunin luukun lukitus aukeaa noin 30 minuuttia sen jälkeen, kun
sähköt tulevat takaisin päälle, riippumatta siitä, onko laite ehtinyt
jäähtyä tällä välin.
FI
6
Älä koske mihinkään laitteen
puhdistusprosessin aikana!
metalliosaan
automaattisen
Laite toimii turvallisesti sekä ohjaimien kanssa että ilman.
Automaattisen puhdistuksen seurauksena uunin sisäosa ja tarvikkeet
voivat muuttaa väriään ja menettää kiiltoaan, millä ei ole vaikutusta
niiden toimintaan.
ENNEN LAITTEEN LIITTÄMISTÄ
Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen liittämistä. Takuu ei kata
laitteen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvia korjauksia tai
takuuvaateita.
FI
7
LAITTEEN VETOLAATIKKO
Ritilä on aina asetettava lankaprofiilien väliseen
uraan.
Älä säilytä uunin vetolaatikossa palavia,
räjähtäviä, haihtuvia tai lämpötilaherkkiä
aineita (kuten paperia, tiskirättejä,
muovipusseja, puhdistus- ja pesuaineita
tai spraypulloja), sillä ne voivat syttyä
uunin pitkäaikaisen tai usein tapahtuvan
käytön aikana ja aiheuttaa tulipalon.
OVEN VARUSTEET JA TARVIKKEET
(mallista riippuen)
LANKAOHJAIMET
Lankaohjaimet mahdollistavat ruoan valmistuksen
neljällä tasolla. (Huomaa, että tasot/ohjaimet
lasketaan alhaalta ylöspäin.)
Tasot 3 ja 4 on tarkoitettu grillausta varten.
Teleskooppiohjaimien kohdalla vedä ensin ulos
yhden tason ohjaimet ja aseta ritilä niiden päälle.
Työnnä ne tämän jälkeen niin pitkälle sisään kuin ne
menevät.
Laite toimii turvallisesti sekä ohjaimien kanssa että
ilman.
Sulje uunin luukku, kun teleskooppikiskot ovat
täysin sisällä.
ULOSVEDETTÄVÄT
TELESKOOPPIKISKOT
Ulosvedettävät teleskooppikiskot voidaan kiinnittää
toiselle, kolmannelle ja neljännelle tasolle.
Teleskooppikiskot saattavat olla osittain tai kokonaan
ulosvedettävät.
UUNIN LUUKUN KYTKIN
Kytkin sammuttaa uunin lämmityksen ja puhaltimen,
kun uuninluukku avataan kypsennyksen aikana. Kun
uunin luukku suljetaan, kytkin kytkee lämpövastukset
jälleen päälle.
JÄÄHDYTYSTUULETIN
Paitovälineiden muoto saattaa muuttua niiden
kuumentuessa. Tällä ei ole vaikutusta niiden
toimintaan ja ne palautuvat takaisin alkuperäiseen
muotoonsa jäähtyessään.
Laite ja jotkut sen osat, joihin pääsee
käsiksi, kuumenevat kypsennyksen
aikana. Käytä uunikintaita.
OHJAUSYKSIKKÖ
(mallista riippuen)
Laite on varustettu jäähdytystuulettimella, joka
jäähdyttää sen runkoa ja laitteen ohjauspaneelia.
Jäähdytystuuletin on käynnissä uunin ollessa päällä.
JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN PIDENTYNYT
TOIMINTA-AIKA
Kun uuni on kytketty pois päältä, jäähdytystuuletin
jatkaa
toimintaansa
jonkun
aikaa
uunin
jäähdyttämiseksi. (Jäähdytystuulettimen toimintaajan kesto riippuu uunin keskiosan lämpötilasta.)
1. Kypsennysjärjestelmän valintanuppi
2. Uunin lämpötilan nuppi
3. Sähköinen ajastin
PAINO-VETONUPIT
Poista
kaikki
varusteet
PYROLYYTTISIA
PAISTOPELTEJÄ
lukuun
ottamatta
uunista
ennen
pyrolyysipuhdistusta!
Puhdista uuni ainoastaan sen ollessa
täysin kylmä.
RITILÄ
Ritilässä on turvahaka. Nosta ritilän etuosaa
tästä syystä hieman vetäessäsi sen ulos uunista.
FI
(mallista riippuen)
Paina nuppia kevyesti, niin että se nousee esiin
ohjauspaneelista.
Nupit voi painaa takaisin ohjauspaneeliin
ainoastaan niiden ollessa ”nolla”-asennossa.
LAITTEEN KÄYTTÖ
ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖÄ
Kun olet vastaanottanut laitteen, poista uunista kaikki
osat, mahdolliset kuljetusvälineet mukaan lukien.
Puhdista kaikki tarvikkeet ja välineet lämpimällä
vedellä ja normaalilla astianpesuaineella. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita.
8
Jos tasossa on lasikeraaminen pinta, puhdista se
kostealla
kankaalla
ja
pienellä
määrällä
astianpesuainetta. Älä käytä syövyttäviä, hankaavia
puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa pintaa,
hankaavia pesusieniä tai tahranpoistoaineita.
Kun uuni lämpenee ensimmäistä kertaa, haistat
tyypillisen uuden laitteen hajun. Huolehdi hyvästä
tuuletuksesta laitteen ensimmäisen käytön aikana.
INDUKTIOKEITTOTASON
TOIMINTAPERIAATE
INDUKTIOKEITTOPINTA
(mallista riippuen)
1. magneettikenttä
2. induktioputket
− Keittotaso on varustettu erittäin tehokkailla
induktiokeittoalueilla. Lämpö muodostuu suoraan
keittoastian pohjaan, missä sitä tarvitaan eniten.
− Näin vältytään lämpöhukalta lasikeraamisen
pinnan kautta. Virrankulutus on huomattavasti
alhaisempi kuin perinteisissä, lämpöä säteilevissä
keittotasoissa.
− asikeraaminen keittotaso ei kuumene suoraan,
vaan ainoastaan sillä olevasta keittoastiasta
säteilevän lämmön seurauksena. Kun keittoalue
on kytketty pois päältä, laite ilmoittaa tästä
lämmöstä "jälkilämpönä".
− Induktiokeittotasoissa lämpenemisen mahdollistaa
lasikeraamisen
pinnan
alle
asennettu
induktiokäämi. Käämi tuottaa magneettikentän,
joka synnyttää pyörrevirtauksia ferromagneettisen
keittoastian pohjaan (eli keittoastian, johon
magneetti tarttuu kiinni), mistä on seurauksena
astian kuumeneminen.
LASIKERAAMINEN KEITTOPINTA
− Taso kestää hyvin lämpötilan vaihtelut.
− Lasikeraaminen levy on erittäin kestävä, mutta ei
rikkoutumaton. Levy voi rikkoutua, jos sen päälle
putoaa esine terävä reunan edellä. Tällainen
vaurio tulee näkyviin joko välittömästi tai vasta
jonkun ajan kuluttua. Erota vaurioitunut lämpölevy
välittömästi verkkovirrasta, äläkä käytä sitä.
− Keraamisen lieden käyttö säilytysalustana voi
naarmuttaa liettä tai aiheuttaa sille muita vaurioita.
− Keittotason pinta on täysin tasainen ja sileä, siinä
ei ole reunoja, joihin voi kerääntyä likaa.
− Varmista, että keittoalue ja keittoastian pohja ovat
puhtaat ja kuivat. Tämä mahdollistaa paremman
lämmön johtamisen ja estää kuumennuspinnan
vaurioitumisen. Älä aseta tyhjää keittoastiaa
keittoalueelle.
FI
Jos
lasikeraamiselle
keittotasolle
roiskuu sokeria tai runsaasti sokeria
sisältävää elintarviketta, pyyhi pinta
välittömästi tai poista sokeri kaapimella,
vaikka keittoalue olisikin vielä kuuma.
Näin vältytään lasikeraamisen pinnan
vaurioitumiselta.
Älä käytä pesuaineita tai muita puhdistusaineita
kuuman lasikeraamisen pinnan puhdistamiseen,
sillä tämä saattaisi vaurioittaa pintaa.
INDUKTIOKYPSENNYKSEN
KEITTOASTIAT
INDUKTIOKEITTOTASOILLA
KÄYTETTÄVIKSI SOVELTUVAT
KEITTOASTIAT
− Induktio toimii asianmukaisesti, jos käytät
soveltuvia keittoastioita.
− Varmista, että kattila tai pannu on keittoalueen
keskellä.
− Soveltuvia
keittoastioita
ovat
teräksestä
valmistetut tai emalipäällysteiset astiat ja
valurautapannut.
− Soveltumattomia keittoastioita: terässekoituksista
valmistetut keittoastiat, joissa on kupari- tai
alumiinipohja ja lasiastiat.
9
− Magneettitesti: Tarkasta pienen magneetin avulla,
onko pannun tai kattilan pohja ferromagneettinen.
Jos magneetti tarttuu kiinni pannun pohjaan, se
soveltuu induktiokeittotasoilla käytettäväksi.
tarvikkeita
(esimerkiksi
niin
kutsuttuja
supistusrenkaita tai induktiopohjaa, jotka tekevät
ei-magneettisen
pohjan
käyttämisestä
mahdollista)
keittoastian
pohjan
ja
lasikeraamisen
pinnan
väliin.
Tällaisten
varusteiden käyttämisestä voi olla seurauksena
laitteen vaurioituminen ja tulipalon vaara.
KEITTOASTIAN TUNNISTUS
− Älä jätä painekeitintä ilman valvontaa, ennen kuin
tarvittava paine on saavutettu. Aseta keittoalue
ensin maksimiteholle, noudata sen jälkeen
painekeittimen valmistajan ohjeita ja käytä
vastaavaa
säädintä
lämmitystehon
vähentämiseksi oikeaan aikaan.
− Tyhjän kattilan kuumentaminen keittoalueella
saattaa johtaa sekä kattilan että keittoalueen
vaurioitumiseen ylikuumenemisesta johtuen.
− Noudata valmistajan ohjeita erikoiskeittoastioita
käytettäessä.
− Käytä vain litteäpohjaisia keittoastioita! Kovera tai
kupera (uurrettu tai pullottava) pohja voi haitata
ylikuumenemissuojamekanismin toimintaa, ja
keittotaso voi kuumentua liikaa. Tämä voi johtaa
lasipinnan säröihin ja pannun pohjan sulamiseen.
Takuu raukeaa sopimattomien keittoastioiden tai
tyhjien, kuivuneiden kattiloiden tai pannujen (joissa
ei ole mitään) käytöstä aiheutuvien vaurioiden
tapauksessa.
− Vaikka keittoalueella ei ole kattilaa tai pannua tai
käytetyn pannun halkaisija on keittoalueen
halkaisijaa pienempi, energiaa ei mene hukkaan.
− Jos keittoastia on paljon pienempi kuin keittoalue,
on mahdollista, että keittoalue ei tunnista sitä. Kun
keittoalue aktivoidaan, kypsennystehonäytölle
ilmestyy symboli "u". Jos pannu laitetaan
induktiokeittotasolle
seuraavien
kymmenen
minuutin kuluessa, liesi tunnistaa sen ja kytkeytyy
valitulle
kypsennysteholle.
Kun
keittoastia
poistetaan keittoalueelta, virransyöttö keskeytyy.
− Jos keittoalueelle asetetaan pienempi pannu tai
kattila ja liesi tunnistaa sen, se käyttää ainoastaan
niin paljon virtaa kuin kyseessä olevaa kokoa
varten tarvitaan.
ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
Käytä vain sähköiseen ja induktiokeittämiseen
soveltuvia keittoastioita, joissa on:
− paksu pohja (väh. 2,25mm)
− litteä pohja.
Keittoalue
Ø 160 mm
Keittoastian pohjan
minimiläpimitta
Ø 110 mm
Ø 200 mm
Ø 145 mm
HUOMIO!
− Huomaa keittoastioita ostaessasi, että niissä
ilmoitettu halkaisija viittaa useimmiten astian
yläreunaan, joka on yleensä suurempi kuin pohjan
halkaisija.
− Jos ruokalajin kypsentämiseen menee pitkä aika,
käytä
painekeitintä.
Varmista,
että
painekeittimessä on aina riittävästi nestettä. Jos
keittoalueelle asetetaan tyhjä keitin, se saattaa
ylikuumentua, mistä voi olla seurauksena sekä
astian että keittoalueen vaurioituminen.
− Sulje kattila tai pannu sopivalla kannella aina kun
mahdollista. Käytä keittoastioita, jotka ovat
sopivan kokoisia kypsennettävään ruokamäärään
nähden. Suuressa, vain osittain täynnä olevassa
astiassa kypsentämiseen kuluu huomattavasti
enemmän energiaa.
Käyttäessäsi
kalusteisiin
asennettavia
induktiokeittotasoja, älä aseta mitään muita
FI
10
INDUKTIOKEITTOTASON KÄYTTÄMINEN
KEITTOTASON PÄÄLLEKYTKEMINEN
Kosketa on/off -anturia (A) ja pidä sitä vähintään 1
sekunnin ajan. Keittotaso on aktivoitu, kun "0"
ilmestyy kaikkiin tehotason näyttöihin (B) ja
desimaalipisteet (B1) vilkkuvat.
A Keittotaso päälle/pois -anturi
B Tehotason/jälkilämmön näytöt
B1 Desimaalipiste ilmaisee aktivoidun
ajastintoiminnon
C Kypsennysalueen valintatunnistin
E Tunnistin (-) ja (+)
H Kellonäyttö
Uusi asetus on tehtävä seuraavien kymmenen
sekunnin kuluessa, muussa tapauksessa keittotaso
sammuu.
KEITTOALUEIDEN PÄÄLLEKYTKEMINEN
TEHON SÄÄTÖ
Keittoalueen kuumennusteho voidaan asettaa
kymmenelle eri tasolle.
Taulukossa on esimerkkejä kunkin tason käytöstä.
Tehoasetukset
0
1-2
3
4-5
6
7-8
9
P
Tarkoitus
Pois, käyttää jälkilämpöä
Ruoan lämpimänä pito, pienten
ruokamäärien hidas haudutus
(alhaisin asetus).
Hidas haudutus (kypsennyksen
jatkaminen
tehokkaan
aloituksen jälkeen).
Suurten
määrien
hidas
kypsennys
(jatkaminen),
suurten palojen kypsennys.
Paahtaminen, ruskistaminen.
Paahtaminen.
Suurten määrien keittäminen,
muhentaminen/kärventäminen.
"Lisäteho"-asetus
keittoprosessin käynnistykseen;
soveltuu myös hyvin suurille
ruoan määrille.
Sen jälkeen, kun olet kytkenyt keittotason päälle
on/off –painikkeella (A), voit aktivoida halutun
keittoalueen seuraavan 10 sekunnin sisällä.
− Sen jälkeen, kun olet koskettanut anturia haluttua
keittoaluetta (C) varten, asianomaisella tehotason
näytöllä oleva "0" syttyy voimakkaammin.
− Kosketa tunnistimia "+" ja "–" (E) tehotason (1-9P) asettamiseksi. Jos kosketat tunnistinta "–"
ensin, tehotasoksi asetetaan 9.
Tehoa lisätään tai vähennetään portaattomasti
painamalla ”+”- tai ”-” -painiketta (E) yhtäjaksoisesti.
Tehoa voi säätää myös portaittain painamalla
painiketta riittävän monta kertaa peräkkäin.
KEITTOALUEIDEN KYTKEMINEN POIS
PÄÄLTÄ
KEITTOTASON KÄYTTÖ
− Kun
lasikeraaminen
keittotaso
kytketään
verkkovirtaan, kaikki näytön symbolien merkkivalot
syttyvät
hetkeksi.
Keittotaso
on
valmis
käytettäväksi.
− Keittotasossa on elektroniset tunnistimet, jotka
aktivoituvat, jos merkittyä pintaa painetaan
sormella vähintään sekunnin ajan.
− Kun tunnistin aktivoituu, kuulet merkkiäänen.
− Älä aseta tunnistinalueelle esineitä. Varmista, että
tunnistinalue on aina puhdas.
FI
− Valitse ensin keittoalue, jonka haluat kytkeä pois
päältä.
− Kosketa
"–"
-tunnistinta
(E)
tehotason
asettamiseksi
arvoon
"0".
Jos
kaikkien
keittoalueiden tehotaso asetetaan arvoon “0”,
keittotaso sammuu 20 sekunnin kuluttua.
11
KEITTOTASON KYTKEMINEN POIS
PÄÄLTÄ
voidaan
käyttää
ruoan
lämmittämiseen
tai
sulatukseen.
Keittoalue voi olla kuuma myös sen jälkeen, kun
symboli ”H” on kadonnut. Varo, ettet saa
palovammoja!
POWER BOOST
Keittotaso voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa
koskettamalla on/off -tunnistinta (A). Kaikki asetukset
poistetaan, paitsi minuuttimuistutin (katso osio
"Ajastin").
OHJAUSYKSIKÖN LUKITUKSEN /
LAPSILUKITUKSEN AKTIVOINTI
Tehonlisäys voidaan aktivoida mille tahansa
keittoalueelle nopeaa kypsennystä varten. Tämä
mahdollistaa suurten ruoan määrien nopean
kuumentamisen lisätehoa käyttäen.
Tällä toiminnolla varustetulla keittoalueella
lisäteho aktivoidaan viideksi minuutiksi; tämän
jälkeen alue kytkeytyy automaattisesti tasolle 9.
POWER BOOST -TOIMINNON AKTIVOINTI
Keittoalueiden käyttö voidaan estää aktivoimalla
ohjausyksikön lukitus. Näin ohjausyksikön lukitus
toimii samalla lapsilukkona.
LAPSILUKITUKSEN AKTIVOINTI
− Keittotason on oltava pois päältä.
− Paina
(A)-tunnistinta
keittotason
päälle
kytkemiseksi. Asetus "0" esitetään kaikissa
näytöissä.
− Paina
samanaikaisesti
takavasemman
keittoalueen (C)-tunnistinta ja "–" -tunnistinta (E) ja
pidä niitä painettuina noin 3 sekuntia. Äänimerkin
jälkeen kaikkiin näyttöihin ilmestyy muutamaksi
sekunniksi "L".
− Lapsilukko on nyt aktivoitu.
LAPSILUKON DEAKTIVOINTI
− Paina
(A)-tunnistinta
keittotason
päälle
kytkemiseksi.
"L"
ilmestyy
kaikkiin
näyttöyksiköihin.
− Paina samanaikaisesti taemman keittoalueen (C)tunnistinta ja "–" -tunnistinta (E) ja pidä niitä
painettuina noin 3 sekuntia. Asetus "0" esitetään
kaikissa näytöissä. Lapsilukko on nyt poistettu
käytöstä.
JÄLKILÄMMÖN ILMAISIN
Lasikeraamisissa
keittotasoissa
on
lisäksi
jälkilämmön ilmaisin ʺHʺ. Keittoaleuita ei lämmitetä
suoraan, mutta ne lämpenevät keittoastian johdosta.
Niin kauan kuin symboli ”H” on näkyvissä
keittoalueen sammuttamisen jälkeen, jälkilämpöä
FI
Paina vastaavaa tunnistinta (C) keittoalueen
valitsemiseksi. Käytä "–" - tai "+" -tunnistinta (E)
tehotason 9 valitsemiseen; paina sen jälkeen
välittömästi "+".
"P" ilmestyy tehotason näyttöön.
POWER BOOST -TOIMINNON DEAKTIVOINTI
Paina haluamasi keittoalueen painiketta (C); paina
sen jälkeen välittömästi "–" -anturia (E). “P”-symboli
häviää ja keittoalue kytkeytyy tehotasolle 9.
RAJOITETTU KÄYTTÖAIKA
Turvakatkaisu.
Tehoasetukset
Tunnit ennen
turvakatkaisua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
8
6
5
5
4
1,5
1,5
1,5
1,5
5 (minuuttia)
Keittoalueiden jatkuvan käytön maksimikesto on
rajoitettu ja kesto näytetään yllä olevassa kaaviossa.
Kun turvamekanismi kytkee keittoalueen pois päältä,
näytöllä näkyvät symbolitʺ0ʺ tai ʺHʺ, mikäli alueilla on
jälkilämpöä.
Esimerkki: Aseta keittoalue tasolle 6 ja anna sen
olla jonkin aikaa päällä. Jos keittoalueen asetusta ei
muuteta, turvamekanismi kytkee keittoalueen pois
päältä puolentoista tunnin kuluttua.
12
YLIKUUMENEMISSUOJATOIMINTO
− Keittotaso on varustettu jäähdytystuulettimella,
joka jäähdyttää elektronisia komponentteja
kypsennyksen aikana. Tuuletin voi toimia jonkin
aikaa vielä keittoprosessin päättymisen jälkeenkin.
− Induktiokeittotasossa
on sisäänrakennettuna
myös
ylikuumenemissuoja,
joka
suojaa
elektronisia osia vahingoittumiselta. Suojalaite
toimii useilla tasoilla. Keittoalueen lämpötilan
noustessa huomattavasti keittämisteho laskee
automaattisesti. Jos tämä ei riitä, sillä hetkellä
kuumina olevien keittoalueiden teho laskee tai
alueet sammuvat kokonaan. Tässä tapauksessa
näyttöön ilmaantuu symboli “E2”. Kun keittotaso on
jäähtynyt, keittotason koko teho on taas
käytettävissä.
AJASTIN
keittoprosessista.
Aktivoitu
ajastin
(tai
minuuttimuistutin) ilmaistaan kahdella vilkkuvalla
desimaalipisteellä näyttöyksikön vieressä.
Aseta keittoaika painalla tunnistimia "–" - tai "+" (E).
(Tunnistimen "–" painaminen ensin asettaa ajastimen
30 minuuttiin. Jos painat tunnistinta ja pidät sitä
painettuna, näytössä oleva asetus muuttuu
lisääntyvällä nopeudella.)
Arvo voidaan asettaa 01 - 99 minuuttiin.
Sammutusajastin
voidaan
asettaa
kullekin
keittoalueelle.
Valitse jäljellä olevan ajan tarkastamiseksi vastaava
keittoalue ja aktivoi ajastintoiminto. Paina tunnistinta
"–" - tai "+" (E) asetuksen muuttamiseksi. (Paina
tunnistimia "–" - ja "+" (E) samanaikaisesti ja
peräkkäin aktiivisten asetusten välillä valitsemiseksi.)
Kun asetettu aika umpeutuu, "00" vilkkuu näytössä;
lisäksi asianomaiset desimaalipisteet vilkkuvat
sammutusajastimessa. Kuuluu lyhyt piippaus. Paina
piippauksen kuittaamiseksi ja lopettamiseksi mitä
tahansa painiketta; 2 minuutin kuluttua piippaus
päättyy automaattisesti.
YHDISTETTÄVÄT KEITTOALUEET
(mallista riippuen)
− Valitse ajastin painamalla samanaikaisesti
tunnistimia
ʺ–ʺ ja ʺ+ʺ (E). Ajastinasetukset
näytetään kahdessa ylänäyttöyksikössä (H),
minkä aikana kaksi alanäyttöyksikköä ovat pois
päältä.
− Ajastinasetus näytetään vain 10 sekunnin ajan;
tämän jälkeen näyttö vaihtaa takaisin tehotasoon.
VOIT VALITA KAKSI TOIMINTATILAA
a) Sammutusajastin – ajastintoiminto on yhteydessä
valittuun keittoalueeseen. Kun aika on kulunut
loppuun, keittoalue kytketään automaattisesti pois
päältä.
b) Minuuttimuistutin – ajastintoiminnolla on pelkkä
varoitus-/hälytystoiminto. Kun aika umpeutuu,
annetaan vain äänimerkki.
− Joissakin malleissa voit yhdistää molemmat
vasemmanpuoleiset
keittoalueet
yhdeksi
suuremmaksi keittoalueeksi, jolle voit laittaa
suuren, soikean pannun. Pannun on oltava niin
suuri, että se peittää molempien keittoalueiden
keskiosan.
− Pannun maksimimitat: 40 cm x 25 cm.
Suosittelemme käyttämään paksummalla pohjalla
varustettua
pannua.
Pannu
kuumenee
kypsennyksen aikana. Varo polttamasta itseäsi.
− Varmista, ettet peitä ohjauspaneelia laittaessasi
pannun keittotasolle.
YHDISTETTYJEN KEITTOALUEIDEN
AKTIVOINTI
Ajastimen aktivointi ja asettaminen
Valitse
ajastin
painamalla
samanaikaisesti
tunnistimia ʺ–ʺ ja ʺ+ʺ (E).
− Jos olet valinnut aiemmin keittoalueen niin, että
vastaava näyttöyksikkö palaa voimakkaammin,
ajastin asetetaan tällöin tälle keittoalueelle.
Tehotason vieressä oleva desimaalipiste ilmaisee,
että ajastin on aktivoitu.
− Ajastin (minuuttimuistutin) voidaan asettaa myös
silloin, kun mitään keittoaluetta ei ole valittu, jos
haluat varoituksen jostakin muusta kuin
FI
− Kytke keittotaso päälle painamalla virtapainiketta
(A).
− Paina
samanaikaisesti
molempien
vasemmanpuoleisten keittoalueiden painikkeita
(C). Näytöllä näkyy vasemman takakeittoalueen
symboli
, joka ilmaisee, että kyseiset kaksi
keittoaluetta on yhdistetty (silloitettu).
− Aseta
yhdistetyn
keittoalueen
haluttu
kypsennysteho.
− Jos haluat muuttaa kypsennystehoa myöhemmin,
paina ensin vasemman etukeittoalueen painiketta.
13
Tehoa ei voida lisätä lisätehotoiminnolla, kun
kaksi keittoaluetta on yhdistetty. Suurin käytettävissä
oleva tehotaso on tällöin 9.
YHDISTETTYJEN KEITTOALUEIDEN
DEAKTIVOINTI
− Paina
samanaikaisesti
molempien
vasemmanpuoleisten keittoalueiden painikkeita.
Symboli katoaa näkyvistä ja keittotaso kytkeytyy
pois päältä.
− Molemmat
keittoalueet
toimivat
toisistaan
riippumatta.
MELU JA ÄÄNET
INDUKTIOKYPSENNKYSEN AIKANA
Melu ja äänet
Syy
Induktiosta
aiheutuva
toimintaääni.
Induktio perustuu tiettyihin
metallien
ominaisuuksiin
sähkömagneettisen
vaikutuksen alaisina. Sen
yhteydessä
syntyy
niin
kutsuttuja
pyörrevirtauksia,
jotka
saavat
molekyylit
värähtelemään.
Tämä
värähtely (värinä) muutetaan
lämmöksi. Metallista riippuen
seurauksena saattaa syntyä
ääntä.
TURVATOIMINNOT JA VIRHENÄYTTÖ
Keittotaso
on
varustettu
ylikuumenemiselta
suojaavilla antureilla. Jos lämpötila nousee liikaa,
yksittäiset keittoalueet tai jopa koko keittotaso
voidaan tilapäisesti sammuttaa automaattisesti.
Virhe, mahdollinen syy, ratkaisu
Jatkuva äänimerkki ja ilmoitus Er03 vilkkuu
näytöllä.
- Tunnistimen pinnalle läikkynyt vettä, tai tunnistimien
päälle asetettu esine.
Pyyhi tunnistimen pinta.
Vilkkuva E/2
- Keittoalue on ylikuumentunut. Odota, kunnes alue
jäähtyy.
E/3 vilkkuu
Sopimaton
keittoastia,
josta
puuttuu
ferromagneettisia ominaisuuksia. Käytä toista
kattilaa tai pannua.
Ratkaisu: Tämä on normaalia, eikä johdu
toimintahäiriöistä.
Muuntajaa
muistuttava
surina.
Ilmaantuu
korkealla
tehotasolla kypsennettäessä.
Syynä on suuri energiamäärä,
joka
siirtyy
keittotasosta
kattilaan tai pannuun.
Ratkaisu: Ääni katoaa tai heikkenee, kun alennat
tehotasoa.
.
Keittoastioiden
Tällaista ääntä voi kuulua
tärinä ja kalina.
käytettäessä
keittoastioita
(kattiloita tai pannuja), jotka
on
tehty
erilaisista
materiaaleista.
Ratkaisu: Se on tulosta eri materiaalikerrosten
välisten pintojen liikkeestä. Tämä ääni johtuu
keittoastiasta.
Siinä
voi
esiintyä
eroja
kypsennettävän ruoan määrästä ja tyypistä
riippuen.
Tuulettimen
ääni.
Induktiokeittotason
eri
komponenttien
asianmukainen toiminta vaatii
lämpötilan säätelyä. Tästä
syystä keittotaso on varustettu
tuulettimella,
joka
toimii
vaihtelevilla
nopeuksilla,
tunnistetusta
lämpötilasta
riippuen.
Ratkaisu: Tuuletin saattaa jatkaa toimintaansa
myös sen jälkeen, kun keittotaso on kytketty pois
päältä, jos lämpötila on liian korkea.
Toimintahäiriön yhteydessä tai mikäli
virhemerkintä ei häviä, irrota keittotaso
verkkovirrasta muutaman minuutin ajaksi (irrota
sulake tai sulje pääkytkin). Kytke laite sitten
takaisin
verkkovirtaan
ja
käynnistä
se
pääkytkimestä.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.
FI
14
SÄHKÖINEN AJASTIN
1. Kypsennysjärjestelmän valintanuppi
2. LAPSILUKKO-PAINIKE
3. UUNIN VALOT PÄÄLLE/POIS PAINIKE
4. LÄMPÖTILA PAINIKE
5. SÄHKÖINEN OHJELMA- AJASTIN
(Kypsennyksen kesto, Kypsennyksen loppu,
Hälytys, Kello)
6. KÄYNNISTYS-/ SAMMUTUSPAI-NIKE ( -/+ )
Käytä tätä paini- ketta ohjelman käynnistämiseen
tai pysäyttämiseen.
7. Uunin lämpötilan nuppi
8. KYPSENNYSTIE-DOT JA KELLON NÄYTTÖ
PÄÄLLEKYTKEMINEN JA ASETUKSET
Laitteesi
liittämisen
jälkeen
tai
pidemmän
sähkökatkon jälkeen näytössä vilkkuu 12:00: ja
vastaava symboli.
syttyy palamaan. Aseta kellonaika.
KELLON ASETTAMINEN
Uuni toimii, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Ajastintoiminnot eivät kuitenkaan ole tällöin
käytettävissä (katso luku: AJASTINTOIMINTOJEN
ASETTAMINEN).
Jos et tee mitään muutamaan minuuttiin, laite
kytkeytyy valmiustilaan.
KELLOASETUSTEN MUUTTAMINEN
Kellon asetuksia voidaan muuttaa, kun ajastin ei ole
aktivoituna.
Paina painiketta
nykyisen ajan asettamiseksi.
Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/ LOPETA.
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN
VALITSEMINEN
Käännä nuppia (vasemmalle ja oikealle) valitaksesi
asetuksen 0 KYPSENNYSJÄRJESTELMÄ (katso
ohjelmataulukko). Valittu kuvake ilmestyy näytölle.
Asetuksia voi muuttaa myös laitteen käytön
aikana.
Käännä ASETUSNUPPIA (-/+) ja aseta ensin
minuutit. Tämän jälkeen kursori
siirtyy tunteihin.
Asetus tallennetaan kolmen sekunnin kuluttua.
Jos käännät nuppia enemmän oikealle tai
vasemmalle, asetukset muuttuvat nopeammin.
Järjestelmä
Kuvaus
Ehdotettu
lämpötila °C
Kypsennysjärjestelmä
Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/ LOPETA. Jos et
paina mitään painiketta, asetukset tallennetaan
automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.
FI
30-275
NOPEA ESILÄMMITYS
Käytä tätä toimintoa, jos haluat
lämmittää uunin mahdollisimman
nopeasti haluamaasi lämpötilaan.
Tämä toimintoa ei voi käyttää
ruoanvalmistukseen. Kun uuni
lämpenee haluttuun lämpötilaan,
lämmitysprosessi on valmis.
15
Järjestelmä
Kuvaus
Ehdotettu
lämpötila °C
Kypsennysjärjestelmä
200
230
230
170
200
180
180
FI
YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS
Uunin pohjassa ja katossa olevat
lämpövastukset säteilevät lämpöä
tasaisesti
koko
uuniin.
Leivonnaisia
tai
lihaa
voi
paistaa/paahtaa
ainoastaan
yhdellä tasolla.
GRILLI
Vain grillivastus, osa suuresta
grillistä, toimii. Tätä järjestelmää
käytetään, kun halutaan tehdä
pienehkö
määrä
lämpimiä
voileipiä, paistaa makkaraa tai
paahtaa leipää.
SUURI GRILLI
Ylälämpövastus ja grillivastus
toimivat samanaikaisesti. Lämpö
säteilee suoraan uunin kattoon
asennetusta
grillivastuksesta.
Uunin toiminnan tehostamiseksi
myös ylälämpövastus on päällä.
Tätä yhdistelmää käytetään, kun
halutaan tehdä pienehkö määrä
lämpimiä
voileipiä,
paistaa
makkaraa tai paahtaa leipää.
GRILLI JAPUHALLIN
Grillivastus ja puhallin toimivat
samanaikaisesti. Tätä yhdistelmää
käytetään lihan grillaukseen sekä
suurempien liha- tai kanapalojen
paahtamiseen
yhdellä
paistotasolla. Sitä voidaan käyttää
myös gratinointiin tai sillä voidaan
ruskistaa
ruokalajien
pinta
rapeaksi.
KUUMA
ILMA
JA
ALALÄMPÖVASTUS
Alalämpövastus,
pyöreä
lämpövastus ja kuumailmapuhallin
toimivat. Toimintoa käytetään
pizzan, kosteiden leivonnaisten,
hedelmäkakkujen, lehtitaikinan ja
murotaikinan
paistamiseen
useammalla
tasolla
samanaikaisesti.
KUUMA ILMA
Pyöreä lämpövastus ja puhallin
toimivat samanaikaisesti. Uunin
takaseinään asennettu puhallin
varmistaa, että kuuma ilma kiertää
tasaisesti kypsennettävän ruoan
ympärillä. Tilaa käytetään lihan
kypsennykseen ja leivonnaisten
paistamiseen useammalla tasolla
samanaikaisesti.
ALALÄMPÖVASTUS
JA
PUHALLIN
Tämä toiminto on tarkoitettu
sellaisten
lehtitaikinasta
valmistettujen
leivonnaisten
paistamiseen, jotka eivät nouse
paljon
sekä
hedelmien
ja
vihannesten säilöntään.
Järjestelmä
Kuvaus
Ehdotettu
lämpötila °C
Kypsennysjärjestelmä
180
-
-
EKO-TILA
Kiertoilma lämmittää ruoan.
EKO-kiertoilma
kuluttaa
vähemmän energiaa, mutta
tarjoaa silti saman lopputuloksen
kuin tavanomainen kiertoilma.
Kypsennysaika on jonkin verran
pidempi. Tätä toimintoa voidaan
käyttää lihan paahtamisen ja
pasteijoiden paistamiseen.
SULATUS
Ilma kiertää uunissa, mutta
lämpövastukset eivät ole päällä.
Vain
puhallinta
käytetään.
Toimintoa käytetään pakastetun
ruoan hitaaseen sulattamiseen.
PYROLYYSI
Tämä toiminto mahdollistaa
uunin sisäpuolen automaattisen
puhdistuksen
korkealla
lämpötilalla (n. 460 °C), joka
polttaa rasvajäämät ja muut
epäpuhtaudet ja muuttaa ne
tuhkaksi.
ASETUSTEN VALITSEMINEN
Jokaisessa kypsennysjärjestelmässä on perus- tai
oletusasetuksia, joita voidaan muuttaa. Muuta
asetuksia painamalla asiaankuuluvaa painiketta
(ennen KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ
-painikkeen painamista). Jotkut asetukset eivät ole
käytettävissä kaikissa ohjelmissa; laite
antaa tällaisessa tapauksessa äänimerkin.
KEITTOLÄMPÖTILAN VAIHTAMINEN
Valitse KYPSENNYSJÄRJESTELMÄ. Valittu kuvake
ilmestyy näyttöön ja ESIASETETTU LÄMPÖTILA
vilkkuu.
Kosketa LÄMPÖTILAPAINIKETTA.
Käännä ASETUSNUPPIA (-/+) ja valitse haluttu
lämpötila.
16
Maksimilämpötila
järjestelmissä.
on
rajoitettu
joissain
Kun järjestelmä on käynnistetty KÄYNNISTÄpainikkeella, symboli
vilkkuu näytöllä, kunnes
haluttu arvo on saavutettu.
AJASTINTOIMINNOT
Käännä
ensin
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN
VALINTANUPPIA ja aseta sitten lämpötila. Kosketa
AJASTIN-painiketta useamman kerran symbolin
valitsemiseksi.
Valitun ajastintoiminnon kuvake syttyy ja asetettava
kypsennyksen aloitus-/lopetusaika
alkaa vilkkua näytöllä.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun, uuni
sammuu automaattisesti (kypsennys päättyy).
Kuuluu
äänimerkki,
jonka
voit
sammuttaa
koskettamalla mitä tahansa painiketta. Minuutin
kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.
Kaikki ajastimen toiminnot
asettamalla ajaksi "0".
voidaan
peruuttaa
Jos et tee mitään muutamaan minuuttiin, laite
kytkeytyy valmiustilaan.
LISÄTOIMINTOJEN VALITSEMINEN
Paina KÄYNNISTÄ kypsennyksen aloittamiseksi.
KULUNUT KYPSENNYSAIKA näytetään näytöllä.
Aktivoi/deaktivoi toiminnot haluttua painiketta tai
painikeyhdistelmää painamalla.
Kypsennysajan asettaminen
Tässä tilassa voit määrittää uunin toiminta-ajan
(kypsennysajan).
Aseta haluamasi kypsennysaika. Aseta ensin
minuutit, sitten tunnit. Vastaava kuvake ja
kypsennysaika näkyvät näytössä.
Viivästetyn käynnistysajan asettaminen
Tässä toiminnossa voit määrittää kypsennyksen
keston (kypsennysajan) ja ajan, jolloin haluat
kypsennysprosessin
päättyvän
(päättymisaika).
Varmista että kelloon on asetettu nykyinen aika
tarkasti.
Esimerkki:
Nykyinen aika: keskipäivä
Kypsennysaika: 2 tuntia
Kypsennyksen loppu: 18:00
Aseta ensin kypsennysaika (kypsennyksen kesto),
esim. 2 tuntia. Nykyisen ajan ja kypsennysajan
summa näytetään automaattisesti (14:00).
Kosketa AJASTIN-painiketta uudelleen valitaksesi
KYPSENNYSAJAN symbolin ja aseta sitten aika,
jolloin haluat kypsennyksen päättyvän (18:00).
Paina KÄYNNISTÄ kypsennyksen aloittamiseksi.
Ajastin odottaa, kunnes on aika käynnistää
kypsennys ja symboli syttyy. Uuni kytkeytyy
automaattisesti päälle (kello 14:00) ja sammuu
valittuna aikana (kello 18:00).
Minuuttimuistuttimen asettaminen
Minuuttimuistutinta
voidaan
käyttää
uunin
toiminnoista riippumatta. Asetus voi olla pisimmillään
24 tuntia.
Viimeisen minuutin aikana minuuttimuistuin näyttää
myös sekunnit.
FI
Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
järjestelmissä; laite antaa tällaisessa tapauksessa
äänimerkin.
LAPSILUKKO
Aktivoi lapsilukko koskettamalla LAPSILUKKOpainiketta. "Avain"- kuvake ilmestyy näytölle. Paina
painiketta uudelleen lapsilukon deaktivoimiseksi.
Kuvake poistuu näytöltä.
Jos lapsilukko on aktivoituna, eikä ajastintoimintoa
ole asetettu (näytöllä näkyy vain kello), uuni ei toimi.
Jos lapsilukko aktivoidaan sen jälkeen, kun ajastin on
asetettu, uuni toimii normaalisti, mutta sen asetuksia
ei voi muuttaa.
Kun lapsilukko on aktivoituna,
järjestelmiä
(kypsennystiloja) tai lisätoimintoja ei voi muuttaa.
Ainoa muutos, joka voidaan tehdä, on päättää
kypsentäminen kääntämällä valitsinnuppi asentoon
"0".
Lapsilukko jää aktivoiduksi myös sen jälkeen, kun
uuni on kytketty pois päältä. Uuden järjestelmän
valitsemiseksi lapsilukko on ensin poistettava
käytöstä.
UUNIN VALOT
Uunin valo syttyy automaattisesti, kun luukku avataan
tai kun uuni kytketään päälle.
Kypsennyksen päätyttyä valo jää päälle vielä
muutamaksi minuutiksi.
Uunin valo voidaan sytyttää tai sammuttaa
painamalla VALO- painiketta.
5sek
ÄÄNIMERKKI
Merkkiäänen voimakkuus voidaan säätää, kun
mitään ajastintoimintoa ei ole valittu (näytössä näkyy
pelkkä kellonaika). Pidä LÄMPÖTILA/TEHO17
painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Näytölle
ilmestyy
kaksi
valaistua
palkkia.
Käännä
ASETUSNUPPIA
(-/+)
valitaksesi
yhden
äänenvoimakkuustasoista (yksi, kaksi
tai
kolme
palkkia).
Asetus
tallennetaan
automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua ja näytölle
ilmestyy kellonaika.
NÄYTÖN KONTRASTIN
PIENENTÄMINEN
5sek
Kypsennysjärjestelmän valintanupin on oltava
asennossa "0". Pidä VALO-painiketta painettuna 5
sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy kaksi valaistua
palkkia. Käännä ASETUSNUPPIA (-/+)
näytön himmennyksen säätämiseksi (yksi, kaksi tai
kolme palkkia). Asetus tallennetaan automaattisesti
kolmen sekunnin kuluttua.
+
VALMIUSTILA
Näyttövalon voi säätää kytkeytymään automaattisesti
pois päältä 10 minuutin kuluttua, jos laitetta ei
käytetä.
Paina AVAIN- ja AJASTIN-painikkeita kytkeäksesi
näytön pois päältä. Jos ajastintoiminto on aktivoituna,
näytölle ilmestyvät kuvakkeet "OFF" (pois päältä) ja
AJASTIN ilmaisemaan toiminnon olevan aktivoituna.
Sähkökatkon
yhteydessä
tai
kytkettäessä laite pois päältä kaikki
ylimääräiset toimintoasetukset pysyvät
tallentuneina vaan muutaman minuutin.
Tämän
jälkeen
kaikki
asetukset
äänimerkkiä ja lapsilukkoa lukuun
ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.
Myös kaikki ajastinasetukset keskeytetään ja
peruutetaan. Näytöllä näytetään kellonaika. Jos et tee
mitään minuuttiin, laite kytkeytyy valmiustilaan.
Tärkeitä varoituksia
Käytä tummia, mustalla silikonilla tai emalilla
päällystettyjä paistopeltejä ja uunipannuja, sillä niiden
lämmönsiirto-ominaisuudet ovat erityisen hyvät.
Tyhjän uunin lämmittämiseen kuluu paljon energiaa.
Sähköä säästyy runsaasti, jos useammanlaisia
leivonnaisia paistetaan peräkkäin uunin ollessa jo
valmiiksi lämmin.
Ruokaa valmistettaessa uunin sisään muodostuu
paljon höyryä, joka tyhjennetään laitteen takana
olevan hormin kautta. Höyryä voi tiivistyä laitteen
luukkuun ja kanteen (mallin mukaan). Tämä on
tavanomainen ilmiö eikä vaikuta laitteen toimintaan.
Pyyhi
liiallinen
kondenssivesi
liinalla
kypsennysprosessin päätyttyä.
Uuni voidaan sammuttaa noin kymmenen minuuttia
ennen arvioitua valmistumisaikaa. Tällä tavoin
säästyy hieman sähköä ja jälkilämpö voidaan käyttää
hyväksi.
Kun kypsennys on suoritettu loppuun,
jäähdytyspuhallin lopettaa toiminnan. Jos jätät ruoan
uuniin, siitä voi haihtua höyryä ja tiivistyä
etupaneelille sekä uunin luukkuun.
Kiskot, paistotasot
KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄ
Käynnistä
kypsennys
KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ-painiketta
painettuna.
pitämällä
hetken aikaa
UUNIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
UUNI VALO
Kaikkien muiden käyttötilojen yhteydessä uunin valo
syttyy automaattisesti, kun käyttötila valitaan.
NOPEA ESILÄMMITYS
Käännä
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN
VALINTANUPPI asentoon "0".
Käytä tätä toimintoa uunin lämmittämiseksi
mahdollisimman nopeasti haluamaasi lämpötilaan.
Tätä toimintoa ei voi käyttää ruoanvalmistukseen.
− Käännä
”uunin
toimintonuppi”
”nopean
esilämmityksen” asentoon.
− Aseta uunin haluttu lämpötila ”lämpötilan
valintanupilla”.
YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS
Kun kypsennys on päättynyt ja uuni on kytketty
pois päältä, näytöllä näkyy laskeva lämpötila 50
°C:seen asti.
FI
Uunin pohjassa ja katossa olevat lämpövastukset
säteilevät lämpöä tasaisesti koko uuniin. Leivonnaisia
ja lihaa voidaan paistaa vain yhdellä paistotasolla.
18
Lihan paistaminen
Käytä emaloitua päällystettyä, temperoitua lasia,
savea, tai valurautapannua tai peltiä. Ruostumatonta
terästä olevat pellit eivät ole sopivia, koska ne
heijastavat voimakkaasti lämpöä.
Vartaalla kypsennys
(mallista riippuen)
Maksimilämpötila varrasta käytettäessä on 230°C.
Leivonnaisten paistaminen
Käytä ainoastaan yhtä paistotasoa ja tummia
paistopeltejä tai pannuja. Vaaleilla paistopelleillä tai
pannuilla leivonnaiset eivät saa niin kaunista väriä,
koska ne heijastavat lämpöä. Pane paistopellit aina
ritilän päälle. Jos käytät mukana toimitettavaa
paistopeltiä, poista ritilä. Kypsennysaika on lyhyempi,
jos uuni on esilämmitetty.
Älä
laita
syvää
ensimmäiseen kiskoon.
paistoastiaa
Laita varrastuki 3. paistotasoon alhaaltapäin ja aseta
matala
uunipelti
alaosan
(ensimmäiseen)
paistotasoon, jota käytetään valutusastiana.
SUURI GRILLI, GRILLI
Grillattaessa ruokaa suurella grillillä uunin kattoon
asennettu ylälämpövastus ja grillivastus ovat
toiminnassa.
Grillattaessa ruokaa ylälämpövastus ja uunin kattoon
asennettu grillivastus ovat toiminnassa.
Lävistä vartaan liha ja kiristä ruuvit.
Anna infrapunavastuksen (grilli) kuumentua viisi
minuuttia.
Maksimilämpötila käytettässä grilliä ja suurta grilliä on
230°C.
Valvo kypsennyksen edistymistä koko ajan. Liha voi
palaa nopeasti korkean lämpötilan johdosta.
Grillivastusta
voidaan
käyttää
esimerkiksi
bratwurstin, lihapalojen ja kalan (viipaleet, palat,
lohikyljykset, fileet jne.) paistamiseen rapeiksi
vähärasvaisella tavalla tai leivän paahtamiseen.
Jos grillaat lihaa suoraan ritilällä, voitele se öljyllä
estääksesi lihan tarttumisen ritilään ja laita ritilä
neljännelle paistotasolle. Laita rasvankeräyspannu
ensimmäiselle tai toiselle paistotasolle. Käyttäessäsi
grillaustoimintoa uunipannun kanssa varmista, että
pannussa on riittävästi nestettä, niin että ruoka ei pala
siihen kiinni. Käännä liha kypsennyksen aikana.
Puhdista uuni, varusteet ja välineet grillauksen
jälkeen.
Kokonaisia taimenia paistaessasi taputtele kalojen
pinta kuivaksi talouspaperilla. Mausta kalojen
sisäpuoli, voitele ulkopuoli öljyllä ja laita ritilälle. Älä
käännä kaloja grillauksen aikana.
Grilliä saa käyttää vain uunin oven
ollessa kiinni.
Grillikuumennin, ritilä, ja muut uunin tarvikkeet
tulevat erittäin kuumiksi grillauksen aikana. Käytä
siksi uunikintaita ja lihapihtejä.
FI
Aseta vartaan kädensija etummaiseen varrastukeen
ja laita kärki uunin takaseinässä olevaan
oikeanpuoleiseen aukkoon (aukko on suojattu
kiertokannella).
Irrota vartaan kädensija ja sulje uunin luukku.
Kytke uuni päälle ja valitse SUURI GRILLI järjestelmä.
Älä käytä grilliä asennossa 4.
Grilliä saa käyttää vain uunin oven
ollessa kiinni.
GRILLI JA PUHALLIN
Tätä toimintoa käytettäessä grillivastus ja puhallin
toimivat samanaikaisesti. Soveltuu lihan, kalan ja
vihannesten grillaukseen.
(Katso GRILLAUSTA koskevat kuvaukset ja vinkit.)
KUUMA ILMA JA ALALÄMPÖVASTUS
Alalämpövastus,
pyöreä
lämpövastus
ja
kuumailmapuhallin toimivat. Soveltuu pizzan,
omenapiirakan ja hedelmäkakkujen paistamiseen.
Lihan paistaminen lihalämpömittaria
käyttäen (mallista riippuen)
Tässä tilassa sinun on asetettava kypsennettävän
ruoan haluttu sisälämpötila. Uuni toimii niin kauan,
että
asetettu
sisälämpötila
saavutetaan.
Sisälämpötilaa mitataan paistolämpömittarilla.
19
KUUMA ILMA
Pyöreä
lämpövastus
ja
puhallin
toimivat
samanaikaisesti. Uunin takaseinään asennettu
puhallin varmistaa, että kuuma ilma kiertää tasaisesti
kypsennettävän ruoan ympärillä.
Lihan paistaminen
Käytä emaloitua päällystettyä, temperoitua lasia,
savea, tai valurautapannua tai peltiä. Ruostumatonta
terästä olevat pellit eivät ole sopivia, koska ne
heijastavat voimakkaasti lämpöä.
Irrota uunin vasemmanpuolisen seinän yläkulmassa
olevan liitännän metallitulppa.
Kytke lihalämpömittarin pistoke liitäntään ja työnnä
mittari ruokaan. (Jos aktivoituna on ajastintoimintoja,
ne peruutetaan.)
Käännä
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN
VALINTANUPPIA (kuuma ilma ja alalämpövastus).
Symboli, esiasetettu lämpötila, nykyinen lämpötila ja
asetettu lämpötila ilmestyvät näyttöön. Jos
lihalämpömittarin lämpötila on alle 30
°C, näyttöön ilmestyy "-- : 80". Paina KÄYNNISTYSpainiketta.
Lisää riittävästi nestettä kypsennyksen aikana, jotta
liha ei palaisi. Käännä liha kypsennyksen aikana.
Paistista tulee mehevämpi, jos peität sen.
Leivonnaisten paistaminen
Esilämmitystä suositellaan.
Keksejä ja pikkuleipiä voidaan paistaa matalilla
paistopelleillä useammalla tasolla samanaikaisesti
(toisella ja kolmannella).
Huomaa, että kypsennysajoissa saattaa olla eroja,
vaikka käytettävät paistopellit olisivatkin samanlaisia.
Ylemmällä pellillä olevat pikkuleivät saattavat
valmistua nopeammin kuin alemmalla olevat.
Pane paistopellit aina ritilän päälle. Jos käytät
mukana toimitettavaa paistopeltiä, poista ritilä.
Kauniin tasaisen värin saamiseksi varmista, että
pikkuleivät ovat yhtä paksuja.
Älä
laita
syvää
ensimmäiseen kiskoon.
1 Esiasetettu lämpötila
2 Nykyinen lämpötila
3 Asetettu lämpötila
ALALÄMPÖVASTUS JA PUHALLIN
Kypsennyksen aikana näytöllä näytetään
vuorotellen uunin todellinen ja asetettu lämpötila.
Lämpötilaa voidaan säätää kypsennyksen aikana.
Kun asetettu sisälämpötila saavutetaan, uunin
toiminta lakkaa.
Kuuluu
äänimerkki,
jonka
voit
sammuttaa
koskettamalla mitä tahansa painiketta. Minuutin
kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.
Näyttöön ilmestyy kello.
Aseta
lihalämpömittarin
suojatulppa
paikalleen kypsennyksen jälkeen.
takaisin
Käytä
ainoastaan
uunissasi
käytettäväksi
tarkoitettua
lihalämpömittaria. Varmista, että mittari
ei kosketa lämpövastusta kypsennyksen
aikana. Lihalämpömittari on erittäin
kuuma kypsennyksen jälkeen. Varo
polttamasta itseäsi.
FI
paistoastiaa
Tämä toiminto on tarkoitettu sellaisten lehtitaikinasta
valmistettujen leivonnaisten paistamiseen, jotka eivät
nouse paljon sekä hedelmien ja vihannesten
säilöntään. Käytä paistamiseen toista tasoa alhaalta
päin ja melko matalaa uunia, jotta kuuma ilma pääsisi
kiertämään kypsennettävän ruoan yläpuolella.
Säilöntä
Valmistele säilöttävä ruoka ja säilöntään käytettävät
purkit normaaliin tapaan. Käytä purkkeja, joissa on
kumitiiviste ja lasikansi. Älä käytä kierrettäviä tai
metallisia kansia eikä metallitölkkejä tai purkkeja.
Varmista, että purkit ovat samankokoisia, täytetty
samoilla aineksilla ja suljettu tiiviisti.
Kaada 1 litra vettä syvälle paistopellille ja aseta kuusi
yhden litran purkkia pellille (noin 70°C). Laita pelti
uunin toiselle paistotasolle.
Pidä ruokaa silmällä säilönnän aikana. Kypsennä,
kunnes purkkien sisältämä neste alkaa kiehua eli
ensimmäisessä purkissa näkyy kuplia.
20
SULATUS
Tätä toimintoa käytettäessä ilma kiertää ilman että
lämpövastukset ovat käytössä.
Sulattamiseen sopivia ruokia ovat kerma- tai
voikuorrutteiset täytekakut, kakut ja leivonnaiset,
leipä ja sämpylät sekä pakastetut hedelmät.
EKO-TILA
Kiertoilma lämmittää ruoan. EKO-kiertoilma kuluttaa
vähemmän energiaa, mutta tarjoaa silti saman
lopputuloksen
kuin
tavanomainen
kiertoilma.
Kypsennysaika on jonkin verran pidempi.
Tätä toimintoa voidaan käyttää lihan paahtamisen ja
pasteijoiden paistamiseen. Aseta pelti tasolle 2.
Tämä
toiminto
hyödyntää
jälkilämpöä
(lämpövastukset eivät ole jatkuvasti päällä), jolloin
energiankulutus on alhaisempi (standardin EN
60350-1 mukainen).
PYROLYYSI
Tämä toiminto mahdollistaa uunin sisäpuolen
automaattisen
puhdistuksen korkealla lämpötilalla (n. 460°C), joka
polttaa rasvajäämät ja muut epäpuhtaudet ja muuttaa
ne tuhkaksi.
HUOLTO JA PUHDISTUS
Lasipinnat
Älä käytä karkeita, hankaavia aineita tai teräviä
metallikaapimia uuninluukun lasin puhdistamiseen,
koska seurauksena voi olla pinnan säröytyminen ja
särkyminen. Puhdista lasipinnat erityisillä lasille,
peileille ja ikkunoille tarkoitetuilla aineilla ja välineillä.
LASIKERAAMISEN PINNAN PUHDISTUS
Odota aina käytön jälkeen lasikeraamisen pinnan
jäähtymistä ja puhdista se sitten. Muussa
tapauksessa jäljellä olevat epäpuhtaudet palavat
kiinni kuumaan pintaan, kun käytät tasoa seuraavan
kerran.
Käytä lasikeraamisen tason säännölliseen kunnossa
pitämiseen erityishoitoaineita, jotka muodostavat
pintaan lian tarttumista ehkäisevän suojakalvon.
Ennen kuin käytät lasikeraamista pintaa, pyyhi pois
sekä tasosta että pannun pohjasta pöly tai muut
epäpuhtaudet, jotka voisivat naarmuttaa pintaa.
Teräsvilla, karkeat puhdistussienet ja
hankausaineet saattavat naarmuttaa pintaa. Pinta
saattaa
myös
vaurioitua
tehokkaista
puhdistussuihkeista
ja
sopimattomista
puhdistusnesteistä.
Muista irrottaa laite verkkovirrasta
ennen puhdistuksen aloittamista, ja
anna sen jäähtyä.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille
huoltotöitä ilman valvontaa.
Kotelon ruostumattomasta teräksestä valmistettu
etuosa (mallista riippuen)
Puhdista pinta ainoastaan miedolla puhdistusaineella
(saippualiuos) ja pehmeällä sienellä, joka ei naarmuta
sitä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai
liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat
vaurioittaa pintaa.
Lakatut pinnat ja muoviosat (mallista riippuen)
Älä puhdista nuppeja ja painikkeita, kahvoja, tarroja
ja arvo-/tyyppikilpiä hankaavilla puhdistusaineilla tai välineillä, alkoholipitoisilla puhdistusaineilla tai
alkoholilla. Jotta pinta ei vaurioituisi, poista tahrat
välittömästi pehmeällä, hankaamattomalla liinalla ja
vedellä.
Voit myös käyttää tällaisille pinnoille tarkoitettuja
puhdistusaineita
ja
-välineitä
kyseisen
puhdistusaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Emalipinnat (uuni, keittotaso)
Käytä kosteaa sientä ja pesuainetta puhdistukseen.
Rasvatahrat voidaan poistaa lämpimällä vedellä ja
erityisellä emalin puhdistusaineella. Älä milloinkaan
puhdista emalipintoja hankaavilla aineilla, niistä voi
aiheutua pysyviä vaurioita pintoihin.
FI
Pinta voi kulua käytettäessä syövyttäviä tai hankaavia
puhdistusaineita tai pohjasta vaurioituneita tai
karkeita keittoastioita.
Käytä pienempien epäpuhtauksien poistamiseen
kosteaa, pehmeää kangasta. Pyyhi sen jälkeen pinta
kuivaksi.
Poista kaikki vesitahrat etikkaliuoksella. Älä
kuitenkaan käytä sitä kehyksen pyyhkimiseen (vain
joissakin malleissa), koska sen kiilto saattaisi hävitä.
Älä käytä voimakkaita puhdistussuihkeita tai
kalkinpoistoaineita.
Käytä sitkeän lian poistoon erityisiä lasikeraamisia
puhdistusaineita. Noudata valmistajan ohjeita. Poista
kaikki
puhdistusaineiden
jäämät
huolellisesti
puhdistamisen jälkeen, sillä ne saattavat vaurioittaa
lasikeraamista pintaa keittoalueiden kuumentuessa.
21
UUNIN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS –
PYROLYYSI
Uunin keskimääräisessä käytössä suosittelemme
suorittamaan pyrolyysipuhdistusohjelman
kerran kuukaudessa uunin sisäosan pitämiseksi
puhtaana sekä rasvan ja lian irrottamiseksi.
Poista sitkeät ja palaneet tahrat kaapimella. Käsittele
kaavinta varovaisesti, ettet loukkaa itseäsi.
Käytä kaavinta vain silloin, kun likaa ei voi
poistaa märällä liinalla tai lasikeramiikkapinnalle
tarkoitetulla erikoispuhdistusaineella.
Pidä kaavinta oikeassa kulmassa (45° - 60°). Paina
kaavinta kevyesti lasia vasten ja liu’uta sitä pinnan
päällä poistaaksesi lian. Varmista, ettei kaapimen
muovinen kädensija (joissakin malleissa) joudu
kosketuksiin kuuman keittoalueen kanssa.
Älä paina kaavinta kohtisuoraan lasia vasten,
äläkä raavi lieden pintaa sen kärjellä tai terällä.
Poista heti sokeri tai sokeroitu ruoka lasikeraamiselta
tasolta kaapimella, vaikka taso on edelleen kuuma,
koska
sokeri
saattaa
vaurioittaa
pysyvästi
lasikeraamista pintaa.
Lasikeraamisen pinnan haalistuminen ei
vaikuta pinnan toimintaan tai kestävyyteen.
Haalistuminen on usein seurausta pintaan palaneista
ruoan jäämistä tai sen voi aiheuttaa joidenkin
keittoastioiden materiaali (kuten alumiini tai kupari).
Tällaista haalistumista on hyvin vaikea poistaa
kokonaan.
Huomaa: Haalistuminen ja vastaavat puutteet
vaikuttavat vain keittotason ulkonäköön, eivät sen
toimintaan. Takuu ei kata tällaisten puutteiden
korjaamista.
Luukun ympärillä saattaa esiintyä vähäisiä
värimuutoksia pyrolyysipuhdistuksen jälkeen. Ne saa
helposti poistettua saippualla ja pesusienellä.
Pyyhi uuni ja siellä puhdistettavat varusteet kostealla
liinalla!
Ruoan jäämät ja rasva voivat syttyä palamaan
pyrolyysipuhdistuksen aikana. Tulipalon vaara!
Anna uunin jäähtyä ja poista kaikki varusteet ja
tarvikkeet sen sisältä ennen pyrolyysipuhdistusta,
ulosvedettävät kiskot mukaan lukien.
Jos laitteen mukana on toimitettu erityistarkoitusta
varten tarkoitetut kiskot, asenna ne ulosvedettävien
kiskojen paikalle ennen pyrolyysipuhdistuksen
käynnistämistä.
Käännä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN
VALINTANUPPI asentoon "P". Näytölle ilmestyy
puhdistuksen tehotaso ja puhdistusaika.
Valitse
haluamasi
puhdistusteho.
Kosketa
LÄMPÖTILA-painiketta ja käännä ASETUSNUPPIA
(-/+).
UUNI
Puhdista uunin seinät kostealla sienellä ja
puhdistusaineella.
Kiinnipalaneet tahrat voit poistaa uunista erityisellä
emalin puhdistusaineella.
Pyyhi uuni huolellisesti kuivaksi puhdistamisen
jälkeen.
Puhdista uuni ainoastaan sen ollessa täysin kylmä.
Älä milloinkaan käytä hankaavia aineita, koska ne
naarmuttavat emalipintaa.
Puhdista uunivarusteet sienellä ja puhdistusaineella.
Voit käyttää myös erikoispuhdistusaineita vaikean
lian tai kiinnipalaneiden tahrojen poistoon.
FI
Tietyn ajanjakson jälkeen uunin luukku lukittuu
automaattisesti turvallisuutesi takaamiseksi. "Lukko"kuvake ilmestyy näytölle.
Puhdistuksen aikana uunista voi erittyä
epämiellyttävää hajua. Pyrolyysipuhdistuksen jälkeen
uunin pohjalla on tuhkaa ja reunoissa tahrojen
jäämiä.
22
Kun uuni on jäähtynyt, poista jäämät kostealla liinalla
ja hankaamattomalla sienellä. Pyyhi uuninluukku ja
tiivisteen viereiset alueet. Älä hankaa tiivistettä!
Kiinnitä katalyyttikappaleet lankaohjaimiin. Ohjaimien
yläosa on kiinnitettävä katalyyttikappaleiden ylempiin
aukkoihin ”A”.
Älä
yritä
avata
uunin
luukkua
automaattisen
puhdistustoiminnon
ollessa käynnissä. Ohjelma voi päättyä.
Palovammojen vaara!
PYROLYYSIPUHDISTUKSEN KESTÄVIEN
TARVIKKEIDEN PUHDISTUS UUNISSA
(mallista riippuen)
Pyrolyysiohjelmaa
voidaan
käyttää
myös
toimitettujen paistopeltien ja uunipeltien ajoittaiseen
puhdistukseen (katso Uunin tarvikkeet). Puhdista ne
käytön jälkeen kuumalla vedellä ja pesuaineella,
pyyhi ne sitten liinalla ja aseta toiselle ja kolmannelle
paistotasolle. Älä laita paisto- tai uunipeltiä
ensimmäiselle paistotasolle.
Paisto- ja uunipeltien väri saattaa muuttua ja ne
voivat menettää kiiltoaan pyrolyysipuhdistuksen
aikana, millä ei ole vaikutusta niiden toimintaan.
Jos
puhdistat
myös
paistopannuja
pyrolyysitoiminnolla, pannun pohja ei mahdollisesti
ole täysin puhdas pyrolyysitoiminnon päätteeksi.
LANKA- JA TELESKOOPPIKISKOJEN
POISTAMINEN JA PUHDISTAMINEN
Käytä
ainoastaan
tavallisia
ohjaimien puhdistukseen.
puhdistusaineita
Pitele kiskoja alapuolelta ja vedä niitä uunin
keskustaa kohti.
Poista ne ylhäällä olevista aukoista.
Aseta katalyyttikappaleilla varustetut lankaohjaimet
uunin sivuseinien yläaukkoihin ”A”.
Paina ne pohjalla olevaan pikalukitukseen ”B”.
Älä
pese
katalyyttikappaleita
astianpesukoneessa.
LAMPUN VAIHTAMINEN
(mallista riippuen)
Lamppu on kuluva osa, eikä takuumme siten kata
sitä. Poista paistopellit, ritilä ja kiskot ennen lampun
vaihtamista.
Irrota laite verkkovirrasta!
Halogeenilamppu: G9, 230 V, 25 W.
(normaali lamppu E14, 230 V, 25 W - mallista
riippuen)
Älä pese laajennettavia kiskoja
astianpesukoneessa.
KATALYYTTIKAPPALEIDEN
ASETTAMINEN
Käytä kiskojen puhdistukseen ainoastaan tavallista
pesuainetta.
Poista lankakiskot tai laajennettavat kiskot. (mallista
riippuen).
A Poista lampun suojus ja vedä irti tai irrota lamppu
Käytä
välttämiseksi.
suojakäsineitä
palovammojen
B Irrota lampun suojus tasapäisellä ruuvimeisselillä ja
poista se. Vaihda lamppu.
Varo, ettet vahingoita lasia.
OVEN PEHMEÄ SULKEUTUMINEN
(mallista riippuen)
Liedet on varustettu uusilla turvallisilla MUKAVUUSsaranoilla. Nämä erikoissaranat takaavat luukun
hiljaisen ja pehmeän sulkeutumisen.
Jos luukun sulkemiseen käytetty voima on
liian vahva, järjestelmän teho alenee tai
järjestelmä ohitetaan turvallisuussyistä.
FI
23
LUUKUN LUKKO
(mallista riippuen)
Avaa luukun lukko työntämällä sitä kevyesti oikealle
peukalollasi ja vetäen samalla luukkua ulospäin.
Uuninluukun irrottaminen ja asettaminen
paikalleen
(mallista riippuen)
1. Avaa uuninluukku (pääteasentoon saakka).
2. Nosta siivekkeet ylös ja käännä ne.
Kun uunin luukku suljetaan, lukko palaa
automaattisesti alkuasentoonsa.
UUNINLUUKUN IRROTTAMINEN JA
ASETTAMINEN PAIKALLEEN
(mallista riippuen)
1. Avaa uuninluukku (pääteasentoon saakka).
2. Kierrä saranoiden siivekkeitä (jos luukku suljetaan
tavanomaisesti).
Jos kyseessä on PEHMEÄSTI sulkeutuva
järjestelmä, kierrä siivekkeitä 90°.
3. Sulje uuninluukku hitaasti, kunnes siivekkeet
kiinnittyvät luukun sivulistojen saranoihin. Kulman
ollessa 15° (luukun suljettuun asentoon nähden)
sulje luukkua hieman ja vedä se irti laitteen
molemmista saranoista.
3. Sulje uuninluukku hitaasti, nosta sitä hieman ja
vedä irti laitteen molemmista saranoista.
Suorita nämä toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä
luukun
asettamiseksi
takaisin
paikalleen. Jos luukku ei avaudu tai sulkeudu
kunnolla, varmista, että saranat ovat asianmukaisesti
kiinni koukuissaan.
UUNIN LUUKUN LASIPANEELIN
IRROTTAMINEN JA PAIKALLEEN
ASETTAMINEN
(mallista riippuen)
Uunin luukun lasipaneelin voi puhdistaa myös
sisäpuolelta, mutta se on ensin irrotettava. Irrota
luukku ennen (katso kohta "Uuninluukun irrottaminen
ja asettaminen paikalleen").
Ennen kuin asetat luukun takaisin
paikalleen,
tarkasta
aina,
että
saranoiden
siivekkeet
ovat
asianmukaisesti paikoillaan luukun
sivulistoissa. Näin estät voimakkaaseen
jouseen yhdistetyn saranan yhtäkkisen
sulkeutumisen. Siivekkeen irtoaminen
aiheuttaa luukun vaurioitumisen ja
loukkaantumisvaaran.
Nosta kevyesti luukun vasemmalla ja oikealla puolella
olevia tukia (merkintä 1 tuessa) ja vedä ne pois lasista
(merkintä 2 tuessa).
FI
24
Pidä kiinni luukun lasin alareunasta, nosta sitä
kevyesti niin, että se ei ole enää kiinni tuessa ja irrota
se.
Poista kolmas lasi (vain joissakin malleissa)
nostamalla ja irrottamalla se. Poista myös lasien
kumitiivisteet.
Lasipaneeli asetetaan takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä. Luukun merkintöjen
(puoliympyrät) ja lasipaneelin merkintöjen on oltava
kohdakkain.
Uunin luukun lasipaneelin irrottaminen ja
paikalleen asettaminen (mallista riippuen)
Ruuvaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevat
ruuvit ulos ja vedä ylempi lista irti. Tämän jälkeen voit
irrottaa luukun lasipaneelin.
Suorita nämä toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä lasipaneelin asettamiseksi takaisin
paikalleen.
FI
25
VIANETSINTÄTAULUKKO
Ongelma/vika
Ratkaisu
Kotisi pääsulake palaa usein.
Ota yhteys huoltoon.
Varmista, että kaikkien päällekytkettyjen laitteiden yhteinen teho ei ylitä
kotisi verkkovirran kapasiteettia.
Lampun vaihtamisprosessi
kuvataan luvussa “HUOLTO
JA
PUHDISTUS“.
Valitsitko oikean lämpötilan ja lämmitysjärjestelmän?
Onko uuninluukku kiinni?
Uunin valo ei toimi.
Ruoka ei ole kypsää. . .
Keittotason virhe- ja
vikanäyttö
Olet kytkenyt keittoalueen
päälle, mutta symboli "u"
vilkkuu edelleen.
Syy
Ratkaisu
Kattila
tai
pannu
ei
sovellu
induktiokeittotasolla käytettäväksi tai
sen halkaisija on liian pieni. Kattila tai
pannu on saattanut ylikuumentua ja
menettää
ferromagneettiset
ominaisuutensa.
Nopean
lämmityksen
lisätehotoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
On normaalia, että lisätehotoiminto
kytkeytyy automaattisesti pois päältä
tietyn ajan kuluttua ja että keittotaso
kytkeytyy tämän jälkeen tehotasolle 9.
Jos keittoalue on ylikuumentunut,
turvamekanismi
kytkee
lisätehotoiminnon pois päältä!
Jännite on liian korkea tai laitetta ei
ole liitetty asianmukaisesti.
arkasta,
onko
keittoastia
ferromagneettinen
(vetääkö
se
puoleensa magneettia). Varmista,
että pannun halkaisija on riittävän
suuri (normaalisti > 12 cm).
Jos
näyttö
vilkkuu
edelleen
keittotason päällekytkemisen jälkeen,
erota laite verkkovirrasta. Odota 5
minuuttia ja liitä laite uudelleen.
Aktivoi lisätehotoiminto uudelleen.
Kytke keittoalue tarvittaessa pois
päältä ja uudelleen päälle. Aktivoi
tämän jälkeen lisätehotoiminto. Anna
keittotason jäähtyä hetken aikaa.
Jos näyttöön ei syty valoa
sen jälkeen, kun laite on
kytketty
verkkovirtaan,
keittotaso ei toimi.
Näyttöön
ilmestyy
virheilmoitus "E/2".
Näyttöön
ilmestyy
virheilmoitus "E/3".
Näytöllä
näkyy
muita
virheilmoituksia " E/A " tai
"E / numero".
Liesi on ylikuumentunut.
Sopimaton keittoastia, jolla ei ole
ferromagneettisia ominaisuuksia.
Virtapiiriin on ilmaantunut virhe.
Erota laite verkkovirrasta ja tarkasta
liitäntä.
Odota, että keittotaso jäähtyy. Käytä
tämän
jälkeen
pienempää
tehoasetusta.
Käytä toista kattilaa tai pannua.
Irrota laite verkkovirrasta 5 minuutiksi
ja liitä se uudelleen. Jos virheilmoitus
näytetään uudelleen, ota yhteys
huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea edellä mainittujen ohjeiden avulla, soita valtuutetulle huoltomiehelle. Takuu ei kata
laitteen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvia korjauksia tai takuuvaateita. Tällaisessa
tapauksessa käyttäjä vastaa itse korjauskustannuksista.
FI
26
ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET
LAITTEEN SIJOITTAMINEN (mm)
Kiinnitä pidike seinään kaavion mukaisesti
toimitukseen sisältyvillä ruuveilla ja ankkureilla. Jos
mukana toimitettuja ruuveja ja ankkureita ei voida
käyttää, käytä sellaisia, jotka takaavat varman
kiinnityksen seinään.
LAITTEEN ASETTAMINEN
VAAKASUORAAN JA LISÄTUKI
(mallista riippuen)
Seinien ja kalusteiden, jotka ovat aivan kiinni
laitteessa (lattia, lieden takana oleva seinä, sivulla
olevat seinät), on kestettävä vähintään 90°C:n
lämpötiloja.
KAATUMISNE ESTÄMINEN (mm)
(mallista riippuen)
LIEDEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
(mallista riippuen)
Lieden korkeus on 900 mm. Voit säätää laitteen
korkeutta välillä 850–940 mm.
1. Aseta liesi lattialle takaosa alaspäin.
2. Avaa ruuvit, katso nuolet.
Torx T20
3. Aseta haluttu korkeus.
4. Ruuvaa ruuvit takaisin paikoilleen.
Liesi on asennettava vaakasuoraan!
Noudata seuraavia ohjeita:
1. Kierrä säätöruuveja (katso kuva 1) lieden
korkeuden säätämiseksi oikealle tasolle.
FI
27
2. Säädä pyöriä (katso kuva 2) ruuvaamalla niitä
kahdella jalkalistan etuosassa olevalla ruuvilla.
Tarkasta vesivaa’alla, että liesi on vaakatasossa.
3. Aseta suojatulpat jalkalistan etuosan reikiin (katso
kuva 3).
Kun
olet
tukenut
liitinpäät
kytkentälevyn
ruuvinkantojen
alapuolelle,
aseta
johto
kytkentälevyyn ja varmista se kiinnittimellä. Sulje
lopuksi kytkentälevyn kansi.
Tähän laitteeseen sisältyy virtajohto ja
pistoke, joita saa käyttää ainoastaan Norjassa
(mallista riippuen).
Muissa maissa se on vaihdettava hyväksyttyihin
asennustarvikkeisiin. Tuotteen saa asentaa vain
valtuutettu sähköasentaja.
KIINNIKKEEN SUOJAUS
LIITTÄMINEN VERKKOVIRTAAN
Kiinnikkeet on suojattava kiinnikesuojuksilla, katso
lisävarusteet. Sähköiskun vaara.
Sähköliesi on lämpöä tuottava kulutuslaite, jonka
asennuksen
ja
sijoituspaikan
on
oltava
paikallisten voimassa olevien määräysten
mukainen.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Jos laitteelle tehdään purkamis- tai asennustöitä,
jotka eivät kuulu sen normaaliin käyttöön, se on
erotettava verkkovirrasta ja pidettävä pois käytöstä.
Liettä ennen on kytkettävä katkaisulaite, joka pystyy
erottamaan kaikki laitteen navat verkkovirrasta,
lisäksi vaaditaan vähintään 3 mm:n avonainen
kosketinväli.
Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu ja pätevä
henkilöstö. Kyseisen valtuutetun henkilön on
asetettava keittotaso vaaka-asentoon, liitettävä se
verkkovirtaan ja tarkistettava sen asianmukainen
toiminta. Laitteen asennus on vahvistettava
takuutodistukseen.
Suosittelemme käyttämään kolmivaiheista liitäntää
H05VV-F5G-1,5 -tyyppisen liitäntäjohdon tuella
(aiemmin CGLG 5Cx1,5), (katkaisija 3x16 A).
Käytä yksivaiheiseen liitäntään H05VV-F3G-4 johtoa (aiemmin GGLG 3Cx4), (katkaisija 32 - 40 A
tyyppiin sopiva).
Johtimen päät on suojattava rispaantumista vastaan
puristusliittimillä.
FI
Laitteen käyttötarkoitus huomioiden asennuksen
yhteydessä
on
suoritettava
seuraavat
toimenpiteet:
− Verkkoliitännän oikeellisuuden tarkastus.
− Lämpövastusten, säätimien ja hallintalaitteiden
toiminnan tarkastus.
− Kaikkien laitteen toimintojen esittely asiakkaalle
sekä
tutustuttaminen
sen
huoltoon
ja
kunnossapitoon.
HUOMAUTUS
Sähköliesi luokitellaan luokkaan I sähköiskulta
suojaavien ominaisuuksiensa johdosta ja on
kytkettävä tästä syystä virtaverkon suojajohtimeen.
28
HÄVITTÄMINEN
Pakkausmateriaali
on
valmistettu
ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman
ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty
asiaan kuuluvasti tätä varten.
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli
ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena
kotitalousjätteenä.
Tuote
on
toimitettava
valtuutettuun
sähköja
elektroniikkaromun
keräyskeskukseen asianmukaisesti käsiteltäväksi.
Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään
haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten
terveyteen, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen
hävittämisen
seurauksena.
Saadaksesi
yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja
käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta
vastuussa
oleviin
kunnallisiin
viranomaisiin,
jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit
tuotteen.
FI
29
KYPSENNYSTESTI
Testattu standardin EN 60350-1 vaatimusten mukaisesti.
PAISTAMINEN
Ruokalaji
Varusteet
Keksit
yksi taso
Keksit
yksi taso
Keksit
kaksi tasoa
Vuokaleivokset
yksi taso
Vuokaleivokset
kaksi tasoa
3
140-150*
25-40
3
140-150*
25-40
2, 3
140-150*
30-45
2, 3, 4
130-140*
35-55
150-160
25-40
150-160
25-40
1,3
140-150
30-45
2, 3, 4
140-150
35-50
1
160-170*
20-35
2
160-170*
20-35
2
170-180
2
170-180
3
matala emalipintainen
paistopelti
pyöreä metallivuoka
ø26 / lankahylly
(tukiritilä)
Kakku
Omenapiirakka
Kypsennysaika
(minuuttia)
3
Vuokaleivokset
kolme tasoa
Kakku
Järjestelmä
matala emalipintainen
paistopelti
Keksit
kolme tasoa
Vuokaleivokset
yksi taso
Lämpötila
(°C)
Paistotaso
(alhaalta
päin)
2x pyöreä
metallivuoka ø20 /
lankahylly (tukiritilä)
Omenapiirakka
55-75
45-65
Paahtoleipä
lankahylly/ritilä
4
230
1-4
Jauhelihapiiras
lankahylly (tukiritilä) +
matala paistoastia
rasvankeräysastiaksi
4
230
20-35
* 10 minuutin esilämmitys.
Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.
ID711738
FI
30
GORENJE EITP6575WPD, EITP6575XPD, EITP9575WPD
IFU ES6I TC ILED+ MP PY GOR6 FI
2019 09 15
SAP 711738
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement